Z-940. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z-940. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m."

Transkript

1 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-940 k návrhu zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m.prahy (Z 2531/00) Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP 3. Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva HMP 4. Důvodová zpráva 5. Příloha č.1 k důvodové zprávě 6. Příloha č.2 k důvodové zprávě Předklad na základě: usnesení ZHMP č.30/85 ze dne usnesení RHMP č.675 ze dne Zpracoval: ředitelka OUP MHMP Andrea Hrášková, MHMP - OUP MHMP Jitka Bendová, MHMP - SE/SE1 MHMP Úvod provádí: I. náměstek primátora Hudeček Předkládá: Rada HMP

2 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo ze dne k návrhu zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m.prahy (Z 2531/00) Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje návrh zadání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (Z 2531/00), uvedený v přílohách č.1 a 2 tohoto usnesení, včetně doplňku návrhu zadání, postupu pořízení a územního vymezení dle grafického zobrazení II. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-940 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP, starostům MČ hl. m. Prahy, členům ZHMP

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č.. ze dne.. Seznam návrhů zadání celoměstsky významných změn I Územního plánu SÚ hl. m. Prahy doporučených ke schválení - s podmínkou SEA (bez konceptu) Návrhy zadání změn uvedených v této příloze byly řádně projednány s dotčenými orgány státní správy, odpovídají požadavkům 47 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a mohou být takto předloženy Zastupitelstvu hl.m.prahy k hlasování. Na základě požadavku dotčeného orgánu na zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je návrh zadání doplněn o požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu ustanovení 47 odst. 3 zák.č.183/2006 Sb., (stavební zákon). Změny zahrnuté v příloze č.2 k návrhu usnesení budou na základě schváleného zadání pořizovány podle 50 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon). Číslo změny Městská část Lokalita Předmět změny Stav Plocha řešeného území v m 2 Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 2531 Praha 7 Holešovice; lokalita Bubny- Zátory odstranění VRÚ, zrušení podmíněnosti, revitalizace území SMJ, SV, TVE, S2, S4, DU, DZ, DGP, DH, VV, ZVS, ZVO, OV, ZMK, IZ, ZP, SO1, VN, ZP- plovoucí značka, VV plovoucí značka, značka zeleň vyžadující zvláštní ochranu, VRÚ, ÚSES, VPS Návrh zadání byl projednán. Změnu nedoporučuje jedna fyz.osoba z důvodu nežádoucího odstranění budov areálu Bubenského nádraží a zmenšení ploch zeleně. Doporučujeme zpracování návrhu změny. Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Pro zpracování návrhu změny žadatel doloží upřesňující studii, včetně hodnocení zdravotních rizik a rozptylovou studii. Změna zákresu dle požadavku zpracovatele rozšíření řeš.území z důvodu řešení dopravních vazeb. Příloha č. 2 - str. 1 (1)

16 Důvodová zpráva Usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy č.30/85 ze dne k návrhům zadaní celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen CVZ I ÚP SÚ HMP) bylo rozhodnuto o přerušení pořizování některých z těchto změn. V případě změny Z 2531/00 nebyly v současnosti shledány důvody, které by bránily dodatečnému schválení zadání této změny ÚP SÚ hl.m. Prahy. Jedná se o významnou transformační oblast určenou pro rozšíření celoměstského centra. Na základě projednání ve Výboru územního rozvoje ZHMP dne se výsledky projednání návrhu zadání Z 2531/00 předkládají znovu Radě a Zastupitelstvu hl.m.prahy. Usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy č.19/71 ze dne bylo schváleno pořizování celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m.prahy později bylo upřesněno označení této vlny změn, a to celoměstsky významné měny I ÚP SÚ hl.m. Prahy (dále jen CVZ I). Změna Z 2531/00 je pořizována na základě tzv. vlastního podnětu hl.m. Prahy, žadatelem změny je OUP MHMP. Zahájení pořízení probíhalo ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel (OUP MHMP) zpracoval návrh zadání CVZ I. Projednání návrhu zadání CVZ I probíhalo v termínu od do včetně. V rámci projednání, do , mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR své požadavky a sousední obce podněty. Oznámení o vystavení a projednání návrhu zadání CVZ I bylo provedeno vyvěšením na úředních deskách MHMP a úředních deskách příslušných MČ. Dokumentace projednávaných návrhů zadání CVZ I byla v termínu projednání vystavena k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele změn ÚP SÚ hl.m.prahy (OUP MHMP) a na internetové adrese www. praha-mesto.cz s uvedením možnosti vyjádřit se k projednávaným návrhům zadání CVZ I v souladu s platnými právními předpisy. Dne bylo rozsudkem Nejvyššího správního soudu čj. 9 Ao 2/ zrušeno Opatření obecné povahy č.1/2008. Důsledkem tohoto rozsudku byl v platnosti ÚP SÚ hl.m.prahy v podobě před revizí změnou Z 1000/00. Z tohoto důvodu byly všechny projednávané návrhy zadání CVZ I upraveny do podoby odpovídající Územnímu plánu SÚ hl.m. Prahy v podobě před vydáním Opatření obecné povahy č.1/2008 (před změnou Z 1000/00). V termínu od do včetně proběhlo nové projednání návrhu zadání CVZ I a dotčené orgány byly na tuto skutečnost a důvody upozorněny a vyzvány k vyjádření případných dalších požadavků k přepracovaným návrhům zadání těchto změn ÚP SÚ HMP. Požadavky, podněty a připomínky vznesené v průběhu obou projednání k návrhu zadání CVZ I byly pořizovatelem vyhodnoceny. Vyhodnocení projednání návrhu zadání Z 2531/00 je uvedeno v příloze č.1 důvodové zprávy. Příloha č.1 usnesení obsahuje projednaný návrh zadání Z 2531/00 a změnu zákresu řešeného území, která vzešla z projednání. Příloha návrhu zadání Z 2531/00 je zde předkládána v podobě odpovídající ÚP SÚ HMP po revizi Z 1000/00 (k opětovném vydání Z 1000/00 došlo usnesením ZHMP č.30/86 dne ).

17 Přílohu č. 2 usnesení tvoří návrh zadání změny Z 2531/00, včetně doplňku návrhu zadání, který vzešel z projednání (jedná se zejména o respektování požadavků dotčených orgánů k návrhu zadání změny a změna zákresu vzešlá z projednání návrhu zadání rozšíření řešeného území). Návrh zadání změny Z 2531/00 je doporučen ke schválení. Dotčený orgán Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na základě zjišťovacího řízení podle ustanovení 10i odst. 3 zákona uplatnil požadavek na posouzení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Změna Z 2531/00 bude na základě schváleného zadání pořizována podle zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí, bude součástí návrhu této změny. S výsledky projednání návrhů zadání CVZ I ÚP SÚ hl.m.prahy, včetně výsledků projednání návrhu zadání změny Z 2531/00, byly seznámeny výbory ZHMP, a to výbor územního rozvoje, životního prostředí, dopravy, infrastruktury, ochrany památek a cestovního ruchu. Návrh zadání změny Z 2531/00 byl na 28. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP dne doporučen ke schválení s podmínkou SEA bez konceptu. Na základě usnesení RHMP č.1459 ze dne byl návrh zadání Z 2531/00 přeřazen k přerušení pořizování, usnesením ZHMP č.30/85 ze dne bylo přerušení této změny bylo schváleno. Na 4. jednání Výboru územního rozvoje ZHMP dne bylo schváleno předložení návrhu zadání Z 2531/00 ZHMP ke schválení. Zápis ze 4. jednání Výboru tvoří přílohu č.2 důvodové zprávy. Na základě výsledků vyhodnocení projednání návrhu zadání Z 2531/00, projednání ve Výboru územního rozvoje dne a na základě usnesení RHMP č.675 ze dne je ZHMP doporučeno schválení zadání Z 2531/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy. Veškeré podklady z projednání návrhu zadání CVZ I ÚP SÚ hl.m.prahy, včetně podkladů ke změně Z 2531/00 jsou uloženy u pořizovatele Odboru územního plánu MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1. Příloha důvodové zprávy: 1. vyhodnocení projednání návrhu zadání Z 2531/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy 2. zápis ze 4.jednání Výboru územního rozvoje ZHMP ze dne

18 Příloha důvodové zprávy č.1 POŽADAVKY, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY ÚP SÚ HMP Z 2531 / 00 MČ Praha 7, k.ú. Holešovice, lokalita Bubny-Zátory odstranění VRÚ, zrušení podmíněnosti, revitalizace území z: smíšené městského jádra /SMJ/ všeobecně smíšené /SV/ energetika /TVE/ vybraná komunikační síť /S2, S4/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ garáže a parkoviště /DGP/ plochy a zařízení hromad. dopravy osob, parkoviště /DH/ veřejné vybavení /VV/ vysokoškolské /ZVS/ ostatní /ZVO/ všeobecně obytné /OV/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ izolační zeleň /IZ/ zeleň vyžadující zvláštní ochranu oddechu /SO1/ nerušící výroby a služeb /VN/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ - značka plošně nedefinovaná veřejné vybavení /VV/ - značka plošně nedefinovaná VRÚ ÚSES VPS na: bude upřesněno podle US Číslo a název organizace Vyjádření Zdůvodnění Dohadovací Vyhodnocení jednání 1) MĚSTSKÁ ČÁST 077 MČ Praha 7 2) DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 012 Hygienická stanice hl.m.prahy souhlas* Bez vyjádření. Upozornění na hlukovou zatíženost území - silniční a železniční doprava, plánovaná rychlodráha na Ruzyň, zdravotní rizika vyplývající z velmi nepříznivé imisní situace v daném území - překročeny roční hygienické koncentrace škodlivin. dohodovací jednání ze dne HS HMP souhlasí s rozšířením řešeného území, požadavek zpracování Požadavek dotčeného orgánu bude respektován. Příloha č. 1 důvodové zprávy - str. 1 (7)

19 hodnocení zdravotních rizik a rozptylové studie. 007 MHMP odbor krizového řízení souhlas Bez připomínek a požadavků. Pořizovatel bere na vědomí. 002 MHMP odbor kultury, památkové péče a cest.ruchu 002 MHMP odbor kultury, památkové péče a cest.ruchu 002 MHMP odbor kultury, památkové péče a cest.ruchu 002 MHMP odbor kultury, památkové péče a cest.ruchu Příloha č. 1 důvodové zprávy - str. 2 (7) souhlas* souhlas* souhlas* souhlas* Území se převážně nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl.m.praze. Vzhledem k předmětu ochrany v daném území, jehož podstatou je zejména eliminovat stavební činnost, která by porušila urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu PPR, je nutné se zaměřit na pohledově exponovanou část z vltavského pobřeží od PPR. Zde je navíc limitující pohledová návaznost na několik kultur.památek: admin.objekt DP (č.r.40593/1-1559), objekt čp Nábř.Kpt.Jaroše 7 (č.r.40985/1-1807), Hlávkův most-část mostu ze Štvanice do Holešovic (č.r.40589/1-1555). Je nezbytné při utváření hmotově prostorové struktury zohlednit veškeré pohledové návaznosti tak, aby nedošlo k narušení panoramatu PPR a nebyl novou zástavbou přehlušen vjem z památkově chráněného prostředí. Dle 26, odst.2, písm.c, zák.č. 20/1987 Sb. Zástavba v sevření ul. U Výstaviště, Strojnická a Bubenská je v památkové zóně Bubeneč, Dejvice, Horní Holešovice. Vzhledem k tomu, že v této části území je předmětem ochrany urban.struktura, histor.půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, charakter a architektura objektů, je třeba v urban.studii tuto míru ochrany ve specifické části zohlednit. Dle 26, odst.2, písm.c, zák.č. 20/1987 Sb. Požadavek předložení zpracovávané US v souladu s 14 odst.7 zákona č. 20/1987 Sb. k projednání ve správním řízení dle ustanovení 14 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. Součástí této dokumentace budou zákresy do panoramatu z pohledově exponovaných míst na území PPR. Upozornění, že navrhovaná zástavba leží v území s archeolog.nálezy ve smyslu 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. 005 MHMP odbor ochrany prostředí souhlas* Návrh zadání změny je přípustný z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Bude prověřeno studií. Požadavek se netýká ÚPn, ale následných řízení, kde je nutné ho uplatnit (územní rozhodnutí, stavební řízení). Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Bude prověřeno studií. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Pořizovatel bere upozornění na vědomí.

20 č. 449/2001 Sb., o vodách, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Upozornění na přítomnost záplavového území v severní části území. 005 MHMP odbor ochrany prostředí souhlas* Uplatněn požadavek na posouzení z hlediska vlivů na ŽP. 011 Ministerstvo dopravy ČR souhlas Nemá připomínek ve věci dopravy na pozemních komunikacích z hlediska řešení dálnic, rychlostních silnic a silnic I.třídy dle 40 odst.2 písm. g) zákona č.13/1997 Sb. 011 Ministerstvo dopravy ČR souhlas* Požadavek na zachování napojení veřejného přístavu Praha-Holešovice železniční vlečkou ze žst. Praha-Holešovice dle současného platného ÚP. Dle 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. 030 Ministerstvo kultury ČR souhlas* Požadavek respektovaní vyhlášky č. 10 hl.m. Prahy o prohlášení částí území hl.m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany - část území změny zasahuje do území památkové zóny. 009 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR souhlas* Požadavek dodržení závazných požadavků vyplývajících z PÚR, v návrhu zadání respektovat omezující vymezování nových zastavitelných ploch a vypořádat se s jeho požadavky. Prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch musí být součástí odůvodnění ( 55 odst. 3 SZ). 009 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR souhlas* Požadavek na obsah změny, aby byl úměrný reálnému vývoji území, aby odpovídal prognóze demograf. vývoje a reálnému zájmu investorů. 031 Ministerstvo vnitra ČR souhlas Upozornění, že pokud výšková hladina plánované výstavby se bude týkat elektronických komunikačních zařízení včetně ochran.pásem, bude nutné stanovisko MV. 008 Ministerstvo životního prostředí ČR souhlas V další fázi projednávání požadují podrobné podklady ke změnám, které zasahují do skladebných částí NR ÚSES. Příloha č. 1 důvodové zprávy - str. 3 (7) Požadavek DO bude respektován. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Bude prověřeno studií. Pořizovatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Byla pořízena US. Pořizovatel bere na vědomí. Limity využití území budou respektovány. Pořizovatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Limity využití území budou respektovány. 014 Vojenská ubytovací a stavební správa souhlas Bez připomínek. Pořizovatel bere na vědomí. Praha 3) VYBRANÉ ORGÁNY A ORGANIZACE 017 Dopravní podnik hl.m. Prahy souhlas Bez připomínky. Pořizovatel bere na vědomí. 025 MHMP odbor městského investora souhlas* Upozornění na nutnost ponechat v řeš.území územní rezervu pro připravovanou stavbu Připomínka přišla po termínu. Pořizovatel bere upozornění na vědomí.

21 Rychlodráhy - investor SŽDC. 019 Národní památkový ústav, souhlas* Upozornění, že část řešeného území zasahuje ústřední pracoviště do území památkové zóny Dejvice, Bubeneč, Horní Holešovice. Požadavek na respektování Vyhlášky č.10 hl.m.prahy o prohlášení částí území hl.m.prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 019 Národní památkový ústav, souhlas* Upozornění, že řešené území zasahuje do ÚAN I ústřední pracoviště (území s archeolog.nálezy) Plynárna Holešovice.Dle 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Požadavek provedení základního zjišťovacího výzkumu před zemními zásahy. 020 Národní památkový ústav, souhlas* Změnu lze akceptovat za předpokladu dodržení územní odb.pracoviště v hl.m.praze režimu památ.zóny Dejvice, Bubeneč, Horní Holešovice a režimu ochran.pásma Pražské památ.rezervace. Je nutné zachovat objekty prohlášených kultur.památek zde se nacházejících (část souboru bývalé elektrárny, objekty areálu bývalé spol. státní dráhy a spol. Buštěhradské dráhy - budova vodárny). 052 Pražská plynárenská a.s. souhlas* Souhlas s podmínkou plně respektovat veškerá plynárenská zařízení, definována jako stavby ve veřejném zájmu dle 2 odst.2 zák.č.458/2000 Sb., ochranná a bezpečnostní pásma 68,69,70 a související technické normy a pravidla. 053 Pražská teplárenská a.s. souhlas V řešeném území se nacházejí sítě, objekty a pozemky ve správě Pražské teplárenské a.s. Upozornění na navrženou VPS 9TT - napojení zdroje EHOL na PTS, v současnosti ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení. 053 Pražská teplárenská a.s. souhlas Upozornění na nutnost při navrhování a realizaci stavby dodržet při křížení sítí ČSN pro prostorovou úpravu vedení techn.vybavení a dále ochranná pásma dle 87 zákona č. 458/2006 Sb. 174 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. souhlas* Připomínka z hlediska zásobování vodou - výstavba v řeš.území bude zásobena z VDJ Bruska a VDJ Mazanka. Při překročení hranice EO je podmíněna dobudováním další komory VDJ Mazanka. 174 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. souhlas* Připomínka z hlediska nadřaz.systému odkanalizování - výstavba je podmíněna přeložkou kmenové stoky B 1200/2000 mm, sběrače XV 700/1250 mm, stoky v ul.bubenská 800/1430 mm včetně dešť.oddělovače OK2B. Příloha č. 1 důvodové zprávy - str. 4 (7) Bude prověřeno studií. Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Připomínka se netýká ÚPn, ale následných řízení, kde je nutné ho uplatnit (územní rozhodnutí, stavební řízení). Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Bude prověřeno studií. Pořizovatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s právními předpisy. Pořizovatel bere na vědomí. Požadavek se netýká ÚPn, ale následných řízení, kde je nutné ho uplatnit (územní rozhodnutí, stavební řízení). Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Bude prověřeno studií. Požadavek se netýká ÚPn, ale následných řízení, kde je nutné ho uplatnit (územní rozhodnutí, stavební řízení). Připomínka se netýká návrhu zadání ÚP, ale následných fází pořizování změny. Bude prověřeno studií.

22 176 Ředitelství vodních cest ČR souhlas* Připomínka zachování současného napojení veřejného přístavu Praha-Holešovice železniční vlečkou ze žst. Praha-Holešovice v podobě dle platné ÚPD 176 Ředitelství vodních cest ČR souhlas* Požadavek, aby US zohlednila i nároky citylogistiky a osobní lodní dopravy v podobě zastávky u stanice metra Nádraží Holešovice. 187 RWE - Transgas Net, s.r.o. souhlas Každý zásah do bezpečnostního pásma musí být projednán s útvarem RWE pro každou plánovanou akci jednotlivě. 050 Státní plavební správa - pobočka Praha P.O.BOX 28 Příloha č. 1 důvodové zprávy - str. 5 (7) souhlas* Požadavek na zachování komunikačního napojení veřejného přístavu na veřejné pozemní komunikace a zachování stávající želez.vlečky mezi žst. Praha-Holešovice a veřejným přístavem Praha-Holešovice. 182 SŽDC - Správa železniční dopravní cesty souhlas* V zadání respektovat stavbu SŽDC "Modernizace želez.trati Praha-Kladno s odbočením na letiště Ruzyně, 1.stavba". Připomínka, aby byla přednostně uplatňována urbanistická opatření proti nepříznivým účinkům hluku a vibrací před opatřeními chránící jednotlivé stavby, které jsou nedostatečně účinné a nákladné. Vhodné navrhnout v ochran.pásmu dráhy a její blízkosti izolační zeleň, popř. objekty, které nemají tak přísné požadavky na hladinu hluku. 036 Úřad pro civilní letectví ČR souhlas Připomínka respektování ochranných pásem letišť situovaných v lokalitách změnami dotčeného území. 172 ÚRM souhlas* Funkční plochy SMV + SMJ je nutno doplnit o plochy ZP, ZMK, VV, TV, DP + plovoucí značky ZVS. Je nutná aktualizovaná US na rozšířené území, do kterého se promítnou dopravní vazby, je nutno zohlednit příp. vedení tramvajové tratě přes areál Tržnice. Vzhledem k tomu, že do dnešní doby není zpracována invariantní US, bude studie zpracována majitelem (ly) dle Konceptu ÚP. 4) OSTATNÍ PODNĚTY A ZÁPORNÁ VYJÁDŘENÍ 382 "Sdružení za krajinu kolem nás" Mgr.Fr.Gemperle, Ph.D. souhlas* V případě změn, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příl.č.1 zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na ŽP, trváme na posouzení vlivu koncepce změny ÚPn Bude prověřeno studií. Pořizovatel bere na vědomí. Požadavek není v souladu s celoměstskou koncepcí umístění terminálů městských distribučních center. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Požadavek se netýká ÚPn, ale následných řízení, kde je nutné ho uplatnit (územní rozhodnutí, stavební řízení). Bude prověřeno studií. Bude prověřeno studií. Pořizovatel bere na vědomí. Limity využití území budou respektovány. Připomínka na posouzení vlivu na ŽP je v souladu s požadavkem DO. Návrh zadání bude o požadavek doplněn. Variantní zpracování (prověření konceptem) není

23 na ŽP. S ohledem na rozsah změn je posouzení nezbytné. Zároveň v těchto případech požadujeme i zpracování konceptu změny před návrhem. 354 Arnika-Centrum pro podporu občanů souhlas* Připomínka - celoměstsky významné změny by měly být pořizovány v rámci nového ÚP. Takto vytržená území z kontextu ÚP neumožňují komplexní posouzení. Tyto změny by měly být projednávány nad rámec zákona, nutná široká informační kampaň. Požadavek na SEA a variantní zpracování konceptu všech změn. V případě změn VRÚ požadavek posouzení a určení míry zastavěnosti území, dostatečný podíl zeleně, občan.vybavení,řešení potřeb územní, výšková regulace, ochrana památkově chrán. objektů, doprav.napojení, ochrana přírody a krajiny. 387 Josef Jůza nedoporučení Nežádoucí je likvidace donedávna památkově chráněných budov v areálu Bubenského nádraží. Měly by být zachovány a neumožnit využití neslučitelné s jejich zachováním. 387 Josef Jůza nedoporučení Navržené změny nežádoucí měrou ubírají ploch zeleně. 130 OÚ Hovorčovice souhlas* Upozornění na potřebu rozšířit a zkvalitnit příměstskou a městkou vlakovou dopravu jako doplněk k linkám metra. Potřeba uchovat stávající nádraží a tratě, uschopnit některá bývalá nádraží a zastávky, případně zavést nové. 377 Prof. PhDr.Anna Housková, CSc., Marianna Housková, Vladimír Svatoň, Pavel Šidák, Martina Mašínová a další Příloha č. 1 důvodové zprávy - str. 6 (7) souhlas* Připojují se k připomínkám sdružení Arnika- Centrum pro podporu občanů. 383 RNDr. Jaromír Pohanka souhlas* Připomínka: neustupovat tlakům lobistů a developerů a nezmenšovat plochy zeleně uprostřed města. Obchodní a prům.zóny budovat jen na okrajích města. Zrušená nádraží využít pro zřízení hodnotných kultur.zařízení. 369 Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5 souhlas* V případě všech změn, jejichž záměry dle přílohy č.1 zákona 1110/2004 Sb. podléhají posouzení vlivů na ŽP, požadavek na posouzení vlivu ze strany dotčených orgánů ani zpracovatele požadováno. Změna je pořizována v souladu s platnými předpisy. Připomínka na vyhodnocení vlivu na ŽP je v souladu s požadavkem DO. Návrh zadání bude o požadavek doplněn. Bude prověřeno studií. Variantní zpracování (prověření konceptem) není ze strany dotčených orgánů ani zpracovatele požadováno. Pořizovatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Upřesnění funkčního využití je obsahem až dalších fází pořizování změny ÚP SÚ HMP. Bude prověřeno studií. Pořizovatel bere na vědomí. Dopravní koncepci hl.města nelze řešit v rámci pořizované změny. Požadavek se netýká ÚPn, ale následných řízení, kde je nutné ho uplatnit (územní rozhodnutí, stavební řízení). Změna je pořizována v souladu s platnými předpisy. Připomínka na vyhodnocení vlivu na ŽP je v souladu s požadavkem DO. Návrh zadání bude o požadavek doplněn. Variantní zpracování (prověření konceptem) není ze strany dotčených orgánů ani zpracovatele požadováno. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Upřesnění funkčního využití je obsahem až dalších fází pořizování změny ÚP SÚ HMP. Bude prověřeno studií. Připomínka na posouzení vlivů na ŽP je v souladu s požadavkem DO. Návrh zadání bude o požadavek doplněn.

24 koncepce změny na ŽP. 369 Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5 souhlas* Žádají o iniciování veřejné diskuze MHMP z důvodu závažnosti jdn.změn a rozsáhlých dopadů na obyvatele HMP, o využití všech komunikačních prostředků, aby veřejnost byla v předstihu seznamována s připravovanými změnami, s jejich možnými dopady a s alternativami řešení. 350 Univerzita Karlova v Praze rektorát souhlas* Připomínka - požadavek na plochy s funkč.využitím ZVS v řešeném území, plánovaná výstavba budov pro humanitní studia. 5) NÁVRH POŘIZOVATELE Návrh zadání byl projednán. Změnu nedoporučuje jedna fyz.osoba z důvodu nevhodnosti odstraňování budov areálu Bubenského nádraží a nežádoucí redukce ploch zeleně. Doporučujeme zpracování návrhu změny. 6) DOPLNĚK NÁVRHU ZADÁNÍ Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Pro zpracování návrhu změny žadatel doloží upřesňující studii, včetně hodnocení zdravotních rizik a rozptylovou studii. Změna zákresu dle požadavku zpracovatele rozšíření řeš.území z důvodu řešení dopravních vazeb. Změny jsou pořizovány v souladu se SZ. Upřesnění funkčního využití je obsahem až návrhu, případně konceptu změny ÚP SÚ HMP. Bude prověřeno studií. Příloha č. 1 důvodové zprávy - str. 7 (7)

25 Příloha důvodové zprávy č.2 Zápis z 4. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Milan Effenberk Růžička Zasedání řídil předseda výboru Ing. Vladimír Schmalz. Ověřovatel zápisu: Bc. František Adámek a Pavel Hurda Program : 1. Volba ověřovatelů, kontrola zápisu 2. Informace o postupu pořizování Metropolitního ÚP hl. m. Prahy 3. Informace o postupu pořizování aktualizace ZUR hl. m. Prahy 4. Informace o pořizování změn ÚP SÚ HMP 5. Informace k výsledkům veřejného projednání návrhu celoměstsky významné změny Z 2755/00 ÚP SÚ HMP 6. Informace k projednávání změny Z 2531/00 ÚP SÚ HMP (Bubny Zátory) 7. Různé Ad 1. Předseda výboru Ing. Schmalz přivítal přítomné a zahájil zasedání. Jako ověřovatele zápisu navrhl Bc. Františka Adámka a Pavla Hurdu. pro / proti / zdržel 8 / 0 / 0 Ing. Schmalz na úvod informoval přítomné, že bude svoláno mimořádné zasedání VURM dne od hod. Konkrétní místnost bude upřesněna v pozvánce. Na programu jednání budou 2 body: ukončení pořizování ÚP hl.m.prahy a zahájení pořizování Metropolitního ÚP hl.m.prahy. Adresně budou pozváni starostové MČ, předsedové výborů pro územní rozvoj jednotlivých MČ a samozřejmě se zúčastní i veřejnost. Na posledním jednání ZHMP byl schválen záměr na ukončení pořizování ÚP hl.m.prahy a záměr na zahájení pořizování Metropolitního ÚP hl.m.prahy. Ing. Schmalz dále upozornil na skutečnost, že pozvánka společně s tisky na ukončení pořizování ÚP hl.m.prahy a na zahájení pořizování Metropolitního ÚP hl.m.prahy bude distribuována dne Dále Ing. Schmalz navrhl schválení předloženého programu. Členové VURM s programem souhlasili. pro / proti / zdržel 8 / 0 / 0 Členové VURM schválili zápis z 3. jednání Výboru územního rozvoje ZHMP. pro / proti / zdržel 8 / 0 / 0

26 Ad 2. Ing. Schmalz uvedl bod programu, týkající se postupu pořizování Metropolitního ÚP hl. m. Prahy. ZHMP schválilo záměry na ukončení pořizování ÚP hl.m.prahy a na zahájení pořizování Metropolitního ÚP hl.m.prahy. Tyto záměry byly otevřeně diskutovány, nyní se blížíme k finálnímu rozhodnutí. Materiály by měly obsahovat časový harmonogram, zdůvodnění, vypořádání s právními riziky, jakým způsobem bude nakládáno s připomínkami uplatněnými ke konceptu ÚP atd. Materiál musí být komplexní. Zpracovatel materiálu nám. Hudeček se účastnil mnoha jednání, diskuse probíhala korektně a širší veřejnost se bude moci zapojit do diskuse na mimořádném zasedání VURM dne Nám. Hudeček informoval, že tisky k záměrům na ukončení pořizování ÚP hl.m.prahy a na zahájení pořizování Metropolitního ÚP hl.m.prahy, které prošly ZHMP, jsou z významné části shodné s tisky, které by měly být schvalovány. Již nyní je možno se na diskusi připravit. Tisky budou ještě doplněny na základě diskuse, která proběhne. Ing. Schmalz doplnil, že materiál bude sestaven v co největší šíři. Ing. Schmalz vyzval k diskusi: nikdo se do diskuse nepřihlásil. Ad 3. Informace o postupu pořizování aktualizace ZUR hl.m.prahy podala Ing. Cvetlerová. Zpracovateli byla předána pracovní verze Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, nyní probíhají kontroly, plníme slíbený harmonogram, v září začneme ZUR hl.m.prahy projednávat. Ad 4. Informace o pořizování změn ÚP SÚ HMP uvedla Ing. Cvetlerová. Dokončuje se projednání změn vln 06 a 07, na květnové zasedání ZHMP máme připraveny 2 tisky, které obsahují 4 změny z vln 06 a 07 a 2 změny z CVZ I+II, dále by v květnu mělo být na zasedání ZHMP rozhodnuto o pořizování CVZ IV, které byly projednány na minulém zasedání VURM. Další CVZ IV připravujeme a budou předloženy na jednání VURM v září nebo říjnu, stejně jako zbylé přerušené změny z vln 06, 07 a CVZ I+II. Ing. Schmalz spojil diskusi k bodu 3 a 4: nikdo se do diskuse nepřihlásil. Ad 5. Ing. Schmalz informoval, že další bod programu se týká změny Z 2755/00 ÚP SÚ HMP a předal slovo Ing. Cvetlerové. Ing. Cvetlerová navázala, že se jedná o sídlo zdravotní záchranné služby hl.m.prahy. Změna prošla veřejným projednáním, máme vyhodnoceny připomínky a námitky, je zde nesouhlas MČ Praha Trója, dále nesouhlasí 2 občanská sdružení (OS Předměstí Trója, OS Trója Trójou). Jejich námitky jsou totožné s námitkami MČ Praha Trója. Změna byla kladně dohodnuta se všemi dotčenými orgány, navrhujeme tuto změnu postoupit ke schválení. Ing. Schmalz vyzval k diskusi: Starosta Drdácký, MČ Praha Trója: mají několik zásadních připomínek. Jedná se o nekoncepční krok, který je v rozporu se ZUR hl.m.prahy. ZUR hl.m.prahy definují území Tróje jako jedno ze tří klíčových území pro rozvoj rekreace, rozvoj volnočasových aktivit, rozvoj vzdělávání apod. Z této koncepce vycházelo i funkční využití ploch a to kapacitní zázemí pro parkování. Tato funkční plocha se touto změnou ruší bez náhrady. Dále není zohledněn komplexní pohled na území. Území je součástí VRÚ, vyjmutím části území a neřešením zbytku dochází ke zhoršenému využití tohoto 2

27 území. Požadovali zpracování koncepčního materiálu, který potvrdí nebo vyvrátí vhodnost umístění této významné stavby. Toto území má obrovský potenciál. Je argumentováno, že tato lokalita byla vytipována na základě dlouhodobého prověřování, ve všech krocích projednávání se vždy dotazovali, jaké další lokality byly vytipovány, nikdy nebylo dostatečně odpovězeno. Ing. Schmalz: sdělil, že byl pozván i nám. Kabický, který má tuto problematiku na starosti. Bohužel se nemohl dostavit. Změna je zde projednávána z důvodu, že RHMP rozhodla o umístění veřejného vybavení v této lokalitě a uložila VURMu, aby tuto problematiku projednal. Obecně lze konstatovat, že u všech staveb veřejné vybavenosti může vzniknout negativní komentář. Nám. Hudeček: doplnil, že změna je v kompetenci ZHMP. Uvedl, že se podrobně seznámil s projektem a zdá se mu naddimenzovaný. Dále uvedl, že než bude tisk předložen do RHMP a následně do ZHMP, bude se dotazovat, proč je tento projekt v takové velikosti. Nám. Nosek: informoval, že tato lokalita byla vybrána z důvodu výborné dopravní obslužnosti. Primárně se jedná o soustředění všech činností spojených s podporou záchranné služby hl.m.prahy do jednoho místa. JUDr. Chudomelová: vyjádřila souhlas s nám. Hudečkem, výběr lokality nezpochybňuje, ale koeficient F je předimenzován. Požaduje přerušení změny a zpracování variant. Ing. Cvetlerová: upřesnila, že změna se nemůže dělat v návrhu ve variantách, museli bychom se vrátit na začátek projednávání, kde se musí varianta vybrat a na základě varianty pokračovat. Pan Hurda: připojil se s názorem, že nemůžeme dělat varianty a vracet se na začátek. Ing.Mgr. Poche: podpořil JUDr. Chudomelovou a doplnil, že v ÚP se také vracíme na začátek. Paní Šenarová: vyjádřila podporu MČ Praha Trója, dále upozornila na 9.celoměstsky významnou změnu jejich občanského sdružení a na nutnou záchranu Povltaví. Uvedla, že se dne konalo jednání jejich občanského sdružení a dalších 6 ti odborů MHMP u ředitele MHMP Ing. Trnky. Požádala VURM, aby si od Ing. Trnky vyžádal zápis z tohoto jednání a dále připomenula materiál, který byl VURMu předán na minulém zasedání a týkal se efektivnosti řešení jejich podnětu. Ing. Schmalz: ujistil paní Šenarovou, že materiál obdrželi a dále uvedl, že o zápis z uvedeného jednání požádá a dá k dispozici ostatním členům. Nám. Nosek: sdělil, že nyní jednají o změně ÚP, tedy o možnosti středisko záchranné služby vybudovat, nikoliv o velikosti domu záchranné služby. Změna povede ke zkulturnění lokality, o rozsahu velikosti střediska záchranné služby můžeme diskutovat. Starosta Drdácký, MČ Praha Trója: vyjádřil svůj nesouhlas. Uvedl, že změna vychází z existujícího projektu. Jednalo se o 7 podlaží, byly zredukovány na 5 podlaží. Projekt vyžaduje rozšíření zastavitelného území o m 2. Nemuselo by k tomu dojít, pokud by byl provoz zredukován o garáže, myčku aut, autoservis atd. Ing. Schmalz: doplnil, že změnu podporuje. Dále uvedl, že hl.m. Praha tuto stavbu potřebuje. Bere na vědomí názory členů výboru, názory MČ, diskuse o koeficientu zastavěnosti a rozsahu obslužných staveb ještě proběhne. Obecně se záměrem vybudovat záchrannou stanici v této lokalitě souhlasí. VURM hlasoval o přerušení pořizování změny Z 2755/00 ÚP SÚ HMP a přesunul její projednání na příští jednání VURM. pro / proti / zdržel 7 / 0 / 1 3

28 Nám. Hudeček: požádal o přizvání nám. Kabického na příští jednání VURM a dále požádal o přizvání zpracovatele projektu. Ing. Schmalz: upřesnil, že nám. Kabický dostane adresnou pozvánku. Ad 6. Další bod programu, týkající se informace k projednávání změny Z 2531/00 ÚP SÚ HMP uvedl Ing. Schmalz a předal slovo Ing. Cvetlerové. Ing. Cvetlerová informovala, že zadání změny bylo projednáno v roce 2009, v minulosti nedošlo k dohodě mezi vlastníky pozemků. Nedošlo ke zpracování jedné studie řešící celé území, která by odpovídala zájmům města a požadavkům jednotlivých vlastníků a se kterou by souhlasila i MČ Praha 7. Změna byla proto přerušena na konci roku V současné době se dle rozhodnutí nám. Hudečka bude v pořizování změny pokračovat. Zadání bylo kladně projednáno s nedoporučením jedné fyzické osoby. Problematické jsou pouze názory většinových vlastníků na celkové řešení dotčeného území. Navrhujeme schválit zadání změny a pokračovat v pořizování návrhu, který bude vycházet z podkladové studie. Studie bude zpracována tak, aby funkční využití a stabilizace dopravní sítě a technické infrastruktury odpovídaly zájmům rozvoje města. Ing. Schmalz vyzval k diskusi: Nám. Hudeček: doplnil, že se jedná o významné VRÚ a je v zájmu města toto území řešit. Je proto nutné pokračovat v pořizování změny. Minulá RHMP schválila výjimku ze stavební uzávěry pro dílčí část území, dochází k parcelaci území, je potřeba řešit území jako celek. Ing. Cvetlerová: sdělila, že zadání změny je vymezeno v grafické části. Zadání bude schváleno s podmínkou podkladové studie pro zpracování návrhu. Ing. Schmalz: dotázal se, zda součástí studie bude i dopravní řešení, jak je naznačeno v zákresu. Ing. Cvetlerová: odpověděla, že studie bude obsahovat mimo jiné i dopravní řešení. Pan Dvořák, MČ Praha 1: jako člen zastupitelstva MČ Praha 1 uvedl, že území změny sousedí s MČ Praha 1. Dotázal se na obsah zadání změny, zda má textový doprovod. Pan Skalský, OS Arnika: vznesl totožný dotaz jako pan Dvořák, dále se dotázal na zadání studie a proč nemůže území počkat na nový ÚP. Ing. Cvetlerová: zopakovala, že zadání bylo projednáno standardně jako u všech změn ÚP. Konstatovala, že MČ Praha 1 při projednávání návrhu zadání změny nereagovala a nevyjádřila se. V zadání změny bylo vymezeno území, byla zpracována textová část změny, kde je uvedeno, že změna bude upřesněna dle předložené studie, na které se bude pracovat. OOP MHMP požaduje na základě zjišťovacího řízení zpracování vyhodnocení vlivu na ŽP. Toto území bude dokonale prověřeno. Nám. Hudeček: vysvětlil, že minulá RHMP schválila investiční společnosti SKANSKA výjimku ze stavební uzávěry, což je důkazem toho, že zde dochází k parcelaci území. Území je nutno řešit jako celek. Paní Šenarová: vystoupila s příspěvkem k minulému vedení města. Pan Dvořák, MČ Praha 1: dotázal se, zda správně pochopil, že se jedná pouze o pokračování procesu pořizování a bude se schvalovat původně zformulované zadání. 4

29 VURM souhlasí se schválením zadání změny Z 2531/00 ÚP SÚ HMP. pro / proti / zdržel 5 / 0 / 0 Ad 7. Různé: Pan Straka: požádal o informace ze zasedání ozvučné desky. Nám. Hudeček: uvedl, že šlo o úvodní setkání, na kterém byl diskutován nový ÚP a vize rozvoje Prahy. Dále upozornil na skutečnost, že ozvučná deska není poradní orgán v rámci zpracování Metropolitního ÚP hl.m.prahy, ale kritický. JUDr. Šubrtová, MČ Praha Běchovice: vznesla dotaz k novému Metropolitnímu ÚP hl.m.prahy, zda proces pořizování bude probíhat dle platného stavebního zákona nebo se předpokládá změna stavebního zákona. Dále se dotázala, jaký má MÚP charakter ve vztahu k stavebnímu zákonu a jestli MÚP bude pořizován od začátku. Ing. Schmalz: odpověděl, že tento dotaz zůstane zaregistrován na mimořádné zasedání VURM, které se bude konat dne od hod. a kde bude tato problematika diskutována. Program příštího jednání VURM sestaví tajemník výboru. Ověřil : Bc. František Adámek Pavel Hurda předseda VURM Ing. Vladimír Schmalz Zapsala : Ing. Jitka Cvetlerová 5

30 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 675 ze dne k návrhu zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m. Prahy (Z 2531/00) Rada hlavního města Prahy I. souhlasí s návrhem zadání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (Z 2531/00), uvedeným v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení, včetně doplňku návrhu zadání, postupu pořízení a územního vymezení dle grafického zobrazení II. ukládá 1. I. náměstkovi primátora Hudečkovi 1. předložit návrh zadání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (Z 2531/00) Zastupitelstvu hl.m. Prahy Termín: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl.m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. I. náměstek primátora hl.m. Prahy Předkladatel: I. náměstek primátora Hudeček Tisk: R-6723 Provede: I. náměstek primátora Hudeček Na vědomí: odborům MHMP

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/52 ze dne 3.6.2010 k návrhům zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m.prahy Zastupitelstvo

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 28.6.2012

Zápis z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 28.6.2012 Zápis z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 28.6.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Pavel Hurda, Ing. Milan Effenberk Růžička, Ing.Mgr. Miroslav Poche Zasedání řídil předseda

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/29 ze dne 15.9.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/27 ze dne 15.9.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 2.část Zastupitelstvo

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 16/69 ze dne 28.4.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 18/27 ze dne 16.6.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Příloha č. 2 k zápisu z 12. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy strana 1/1 Návrh změny Z-1424/07 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy Číslo změny Městská část Lokalita Předmět

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 16/74 ze dne 28.4.2016 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1143 ze dne 17.5.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 5 Rada hlavního

Více

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Číslo změny Městská část 2841 Praha 6 Liboc, Ruzyně 1807/1, 1837/63 a další, k.ú. Ruzyně, 468/1,2 a další, k.ú. Liboc; lokalita

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 16:00 hod. Přítomni: viz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník Přezkum a odůvodnění návrhu změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Mělník podle 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Postup

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

Důvodová zpráva. 1. Nový územní plán města Brna

Důvodová zpráva. 1. Nový územní plán města Brna Důvodová zpráva 1. Nový územní plán města Brna 1.1 Statutární město Brno pořizuje pro své území nový územní plán. V loňském roce byl veřejně projednán koncept územního plánu zpracovaný dle schváleného

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

Informativní seznam stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP v rámci společného jednání spojeného s veřejným vystavením návrhů změn ÚP SÚ HMP

Informativní seznam stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP v rámci společného jednání spojeného s veřejným vystavením návrhů změn ÚP SÚ HMP Informativní seznam stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP v rámci společného jednání spojeného s veřejným vystavením návrhů změn ÚP SÚ HMP Z 2756 / 14 MČ Praha 4, k.ú. Braník 1913, 1914, 1917,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Z-975. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k pořízení Územního plánu hl. m. Prahy

Z-975. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k pořízení Územního plánu hl. m. Prahy zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 7.6.2012 Materiál k projednání Z-975 k pořízení Územního plánu hl. m. Prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP 3.

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne Městská část Praha 11 Zápis č.20 z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne 24.11.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11 Usnášeníschopnost:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Pořizovatel bere na vědomí. dotčený orgán připomínky. 507 MHMP odbor bezpečnosti a krizového souhlas Vydávají souhlasné stanovisko,

Pořizovatel bere na vědomí. dotčený orgán připomínky. 507 MHMP odbor bezpečnosti a krizového souhlas Vydávají souhlasné stanovisko, příloha odůvodnění č. 1b VYHODNOCENÍ STANOVISEK, NÁMITEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY ÚP SÚ HMP Z 1903 / 07 MČ Praha 8, k.ú. Libeň, 3959/2, 3996/1, 3997/1, 3997/14, 3997/37 a další; výstavba polyfunkčních

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Ing. Milan Růžička Zasedání řídil předseda

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-948 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

Zápis z 26. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 26.6.2014

Zápis z 26. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 26.6.2014 Zápis z 26. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 26.6.2014 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Josef Nosek, Petr Šimůnek Zasedání řídil předseda výboru Jan Slezák. Ověřovatel zápisu:

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 18. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 18. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 18. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 14. 4. 2014 Místo jednání: velká zasedací místnost, přízemí ÚMČ Praha 21 Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora, p. Samec,

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Odůvodnění. Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C.

Odůvodnění. Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C. Odůvodnění Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C. Grafická část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha D. Postup při pořízení územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

/1 Opatření obecné povahy č. :'(/2011

/1 Opatření obecné povahy č. :'(/2011 /1 Opatření obecné povahy č. :'(/2011 Zastupitelstvo obce Rovensko jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Statutární město Přerov. Návrh Zadání. 10. změny Územního plánu města Přerova

Statutární město Přerov. Návrh Zadání. 10. změny Územního plánu města Přerova Statutární město Přerov Návrh Zadání 10. změny Územního plánu města Přerova zpracované v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/20016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 Bod pořadu jednání: Návrh zadání 68. A změny územního plánu města Liberec Zpracoval: Adam Lenert, odborný referent

Více

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne ,

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne , NÁMITKA č. 14 14-1 Námitka č. 14 14-2 14-3 K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, 746 01 Opava - Zlatníky, ze dne 10.3.2014, kterou se požaduje, aby byl pozemek parcel.

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Číslo změny Městská část 2869 Praha 21 Újezd nad Lesy 1399/1, 1405, 1399, 1401, 1399/30, 1402/1, 1403, 1399/11, 1399/15 2884 Praha

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více