Československá státní norma ČSN Schválena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Československá státní norma ČSN 52 7005 Schválena 2.11.1990"

Transkript

1 Československá státní norma ČSN Schválena VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ Základní ustanovení a provozní předpisy Tato norma platí pro výčepní zařízení a stanoví základní předpisy pro výčep a skladování piva a nealkoholických nápojů (dále jen nápojů). Výčepní zařízení, která jsou již v provozu a nevyhovují ustanovením této normy, je provozovatel povinen upravit v potřebném rozsahu podle této normy při nejbližší modernizaci, pokud orgány hygienického nebo státního odborného dozoru nestanoví dřívější termín. I. NÁZVOSLOVÍ 1. Tlakové soustrojí na vzduch zařízení, které udržuje potřebný přetlak v sudech nebo v tancích a v potrubí. 2. Sací koš pouzdro (koš) s filtrem k zachycování tuhých látek z nasávaného vzduchu. 3. Rozvod potrubí a armatury k rozvodu a seřizování tlaku vzduchu nebo CO 2 do jednotlivých sudů a tanků. 4. Dochlazovač trubkový výměník tepla k dochlazování nápojů na výčepní teplotu. 5. Narážeč přístroj ke spojení nápojového a vzduchového potrubí s obsahem sudu pod přetlakem. 6. Výčepní sklad vhodná uzavíratelná místnost nebo prostor k ukládání sudů nebo stabilních tanků s nápoji na doplňky. II. TECHNICKÉ POŽADAVKY Volba materiálů 15. Pro výrobu součástí výčepního zařízení, které přicházejí do styku s nápoji. lze použít pouze dokonale čistitelné materiály, odolávající agresivním desinfekčním prostředkům a horké vodě; přitom nesmějí nepříznivě ovlivňovat vlastnosti nápojů. Použité kovové i nekovové materiály musejí po hygienické stránce vyhovovat příslušným předpisům.*] 1

2 Výčepní sklady 16. Výčepní sklady musejí být situovány tak, aby jejich vnitřní prostředí splňovalo požadavky na skladování nápojů stanovené v čl. 22. i Sklady musejí být dobře větratelné, chráněné proti slunečnímu záření, jakýmkoliv zdrojům tepla i proti mrazu. Rovněž musejí být zajištěny proti přístupu nepovolaných osob a proti vnikání škůdců. 17. V případě, že ve výčepním skladu nelze dosáhnout teplot stanovených v čl. 22 přirozenou cestou, dále u skladů rekonstruovaných a při projekci nových, musejí se vyřešit jako strojně chlazený prostor. V tomto případě musí být zajištěn prostor pro sanitaci. 18. Při provozu skladu nápojů se pivní sudy musejí skladovat tak, aby se jimi nemuselo před narážením pohybovat. 19. Prostorem výčepního skladu nesmí procházet teplovodní potrubí, pokud není tepelně izolováno, ani potrubí kanalizační. Ve starých budovách, kde je odklonění kanalizačního potrubí při modernizaci provozovny technicky neproveditelné musí být od výčepního skladu odděleno takových způsobem, aby bylo zabráněno případnému prosakování odpadních látek. V prostoru výčepního skladu nesmějí být skladovány materiály a potraviny, které by měly vliv na čistotu prostředí a jakost skladovaných nápojů, jako např. brambory, zelenina, zelí apod. 20. Výčepní sklady musejí vyhovovat těmto požadavkům: Podlaha musí být omývatelná, se sklonem k odpadní gule. Ve výčepním skladu nebo v jeho blízkosti musí být instalován vývod studené a teplé vody. Teplovodní potrubí, pokud není opatřeno tepelnou izolací, nesmí procházet prostorem skladu. U skladů pro výčep z tanků musejí být omývatelné i stěny. Tanky musejí být rozmístěny tak, aby byly umožněny průchody pro čištění povrchů stěn, podlah, tanků a jiných technologických zařízení. Odpadní gula musí být vhodných způsobem uzavíratelným (např. víkem, poklopem) k zamezení ztát chladu, vnikání hlodavců apod. Odpadní guly musejí být opatřeny proti zápachovým uzávěrem. Tento uzávěr se musí trvale udržovat v provozuschopném stavu. 21. Vzdálenost výčepních skladů od výčepní stolice musí být co nejmenší. 22.Teplota vzduchu ve výčepním skladu nesmí být vyšší než 12 C, přičemž musejí být dodrženy požadavky na skladování nápojů stanovené jejich předmětovými normami nebo technickými podmínkami. 23. Chladicí soustrojí k dochlazování nápojů a tlakové soustrojí na vzduch nesmí být umístěno ve společném prostoru se sudy a tanky. 24. Plné i prázdné sudy se ve svislém směru dopravují výtahem nebo typovým elektrickým spouštědlem na sudy. V místech, kde není možno toto zařízení použít, lze sudy dopravovat kladkostrojem. 2

3 Ve výjimečných případech, jestliže není možno použít ani jeden z uvedených způsobů, připouští se náhradní řešení, které musí být schváleno krajským inspektorátem bezpečnosti práce. 25. a 26. na doplňky. Tlaková zařízení 27. K udržování přetlaku v sudech s nápoji se může použít: a) tlakové soustrojí na vzduch; b) přenosné tlakové čerpadlo; c) stlačený oxid uhličitý (CO 2 ) 28. K udržení potřebného přetlaku v tancích s nápoji se používá zařízení podle čl. 27a) a c). Aby byla zachována správná jakost nápojů, nesmí přetlak poklesnout pod 50 kpa. 29. Tlaková zařízení musejí v rozvodu udržovat přetlak od 50 do 200 kpa. V technicky odůvodněných případech je možno použít přetlaku až do 300 kpa. Celé zařízení včetně sudů a tanků musí vyhovovat požadavkům ČSN Tlak oxidu uhličitého se seřizuje redukčním ventilem na hodnotu podle čl Tlakové soustrojí na vzduch musí vyhovovat těmto požadavkům: a) soustrojí musí být konstruováno tak, aby byla zajištěna čistitelnost jak v materiálovém, tak i technickém provedení; b) vzduch odebíraný ze vzdušníku musí být čistý, zbavený prachu, oleje a jiných nečistot. Mezi vzdušníkem a rozvodem vzduchu proto musí být zařazen filtr, vyplněný filtrační vatou *]. Náplně vzduchových filtrů musejí být z hygienického hlediska schváleny pro použití v potravinářském průmyslu. Mezi kompresorem a vzdušníkem musí být zařazen odlučovač oleje; c) nápoje nesmějí pronikat ze sudu nebo z tanku do vzdušníku. Na vhodném místě, nejlépe u narážeče, musí proto být namontován zpětný ventil a to tak, aby byl snadno přístupný a čistitelný. 32. Tlakové soustrojí na vzduch musí být instalováno na suchém, chladném a dobře větratelném místě, mimo výčepní sklad a veřejně přístupné prostory. Jestliže poslední ustanovení nelze z technický důvodů dodržet a tlakové soustrojí je nutno umístit do veřejně přístupné prostory, musí se účinným ochranným opatřením zamezit nepovolaným osobám jakákoliv manipulace. 33. Zařízení podle č. 27a), b) a c) musejí být vybavena tlakoměrem; na stupnici tlakoměru musí být hodnota nejvyššího pracovního přetlaku vyznačena červenou čárkou. Přenosná tlaková čerpadla na vzduch 34. Přenosná tlaková čerpadla na vzduch, která se upevňují přímo na sud, musejí obdobně vyhovovat požadavkům stanoveným pro tlaková soustrojí: 3

4 a) musí zaručovat dodávku čistého stlačeného vzduchu, zbaveného prachu, oleje a jiných nečistot (filtr podle čl. 31b) před sacím ventilem); b) musí být vyloučen styk nápojů s částmi čerpadla, jež by je mohly znečistit (nápoje nesmějí pronikat zpět do čerpadla); c) musí být zajištěna čistitelnost čerpadla jak v materiálovém, tak i technickém provedení. Zařízení s oxidem uhličitým 35. Tlaková zařízení, ve kterých se používá oxidu uhličitého z tlakových lahví, nesmějí způsobit překročení nejvyššího pracovního přetlaku stanoveného v čl. 29. Přívod plynu z ocelové láhve podle ČSN musí být vybaven redukčním a pojistným ventilem o dostatečném průtoku, seřízeným na otevírací tlak podle č. 29. Pojistný ventil musí být namontován na nízkotlaké straně redukčního ventilu. 36. Pro používaní kovových nádob na stlačené plyny platí ČSN Jakost oxidu uhličitého (CO 2 ) používaného v tlakových zařízeních musí odpovídat druhu 2 (pro potravinářství) podle ČSN až 42 na doplňky. Přívod vzduchu Narážeč 43. Vzduch nasávaný tlakovým soustrojí musí být čistý, zbavený prachu a nečistot. 44. Vzduch se musí čerpat přes sací koš, zcela vyplněný filtrační vatou podle čl.31 b) a umístěný nejméně 2 m nad úrovní terénu (dvora, chodníku apod.). Sací koš nesmí být vyústěn do míst se zvýšenou prašností a nesmí být v blízkosti WC, čpavkového chladicího zařízení ani v uzavřené místnosti (chodba, světlík, sklep apod.). 45. Aby bylo zamezeno přisávání nečistot a škodlivin, musí být přívodní potrubí od sacího koše k tlakovému soustrojí těsné a neporušené. 46. Narážeč musí být snadno rozebíratelný a čistitelný a musí zaručovat dostatečnou těsnost. 47. Jehla narážeče musí být vyrobena z materiálů povolených hygienickou směrnicí*]. Konec jehly musí být opatřen sítkem. Aby nemohlo dojít k přisátí jehly na dno sudu nebo k naražení či přisátí zátky, musí být konec jehly vhodně tvarován nebo opatřen vhodnou koncovkou. Jehly musejí být chráněny proti znečištění a nesmějí se odkládat na podlahu apod. Potrubí a spojovací díly 48. Trubky musejí být uvnitř hladké. Nejmenší světlost trubek je stanovena takto: a) pro nápoje 10 mm; b) pro rozvod vzduchu 7 mm; 4

5 c) přívod pro plnění tanků z cisterny 40 mm. Pro zařízení, která jsou již v provozu, se povolují i jiné průměry, pokud odpovídají průměrům příslušných armatur na tancích, aby při stáčení nedošlo k uvolňování CO 2 z nápojů v důsledku snížení tlaku. 49. Potrubí nesmí být vedeno v blízkosti zdrojů tepla. Pokud není jiná možnost, musí být potrubí tepelně izolováno. 50. Potrubí musí být vedeno nejkratší cestou od sudů nebo tanků k výčepním kohoutům, s co nejmenším počtem spojů a bez ostrých ohybů a kolen. 51. Propojovací nápojové a vzduchové potrubí musí být vyrobeno z materiálů vyhovujících ustanovení čl. 15. Tato potrubí, umístěná ve výčepním skladu, mohou být svedena do rozdělovače namontovaného v blízkosti sudů. Rozdělovač musí být snadno demontovatelný a dobře čistitelný. U výčepních tanků se namísto rozdělovače používá potrubní rozvod. 52. Trubky musejí být upevněny příchytkami. 53. Veškerá potrubí musejí být upevněna tak, aby se zamezilo chvění ve spojích. 54. Části potrubí, vystavené nebezpečí poškození nahodilými nárazy, musejí být opatřeny vhodným krytem. 55. Všechny spojovací části potrubí musejí být snadno přístupné. Nesmějí být umístěny v průchodech stěnami nebo na zcela krytých místech, na přístupných pro kontrolu a opravy. Průchody potrubí stěnami a stropy se doporučuje osadit průchodkami o světlosti větší než je průměr potrubí. Průtokový dochlazovač 56. Při oteplení nápojů ve vedení ze sudu nebo tanku do výčepních kohoutů na teplotu vyšší než 10 C v létě a 12 C v zimě musí být zajištěno jejich dochlazování. 57. Trubky dochlazovače musejí být stočeny a uloženy tak, aby nápoje protékaly bez čeření a bez velkých odporů. 58. K zamezení ztrát chladu musí být dochlazovač nebo výčepní stůl chráněn tepelnou izolací. 59. Nádrž dochlazovače musí být opatřena vhodným zařízením na snadné vypouštění znehodnocené solanky (kohout, zátka atp.). 60. až 64. na doplňky. Výčepní stoly 65. Výčepní stoly musejí vyhovovat těmto požadavkům: a) výčepní kohouty musejí být těsné a musejí umožňovat připojení čisticího zařízení; b) na výtokovém otvoru musí být namontováno lehce odmontovatelné sítko; 5

6 c) jednotlivé výčepní kohouty musejí být opatřeny čitelným označením čepovaného nápoje; d) horní plocha výčepního stolu musí být vyrobena z korozivzdorného materiálu. Pro usnadnění čištění musí být hladká, se zvýšenými okraji, se zaoblenými kouty a se spádem do odpadu. Mřížka kryjící odpad musí být vyjímatelná a snadno čistitelná; e) ve výčepním stole nebo na přilehlém místě musí být umístěna alespoň jedna vanička s neuzavíratelným odpadem vody a s přívodem studené a teplé pitné vody. Tato ustanovení platí pro všechna nová zařízení. U stávajících je instalace trvalého přívodu teplé vody doporučená. V případě, že z technických nebo energetických důvodů nelze u stávajících zařízení zřídit přívod teplé vody, může být sanitace výčepního stolu zabezpečena donesenou teplou vodou. 66. Ručně regulovaný rozvod (pokud je ho použito) musí mít tolik kohoutů, kolik je nápojových vedení a jednu odbočku bez kohoutu pro přívod vzduchu. 67. V místě, kde se nápoje čepují (anebo co nejblíže tomuto místu) musí být namontován manometr, aby bylo možno kontrolovat přetlak vzduchu nebo CO 2. III. ZKOUŠENÍ 68. Všechny tlakové části zařízení musejí být vyzkoušen zkušebním tlakem podle ČSN Stejný požadavek platí i při opětovném uvádění do provozu po rekonstrukci nebo opravě výčepního zařízení. 69. Těsnost nápojového potrubí se zkouší vodním tlakem, nejméně 1,5 násobkem pracovního přetlaku. Při zkoušce se spoje potrubí lehce oklepou a celé potrubí se prohlédne, je-li všude těšné. 70. Po provedení každé zkoušky a před uvedením do provozu se nápojové potrubí a příslušné průtokové části důkladně pročistí viz čl. 75 a na doplňky. IV. OBSLUHA 72. V provozovně, na lehce přístupném místě, musí být uložena tato dokumentace: a) norma ČSN ; b) návod k obsluze a údržbě výčepních tanků; c) návod k obsluze tlakového soustrojí; d) návod k obsluze chladicího zařízení. 73. Výčepní zařízení musejí obsluhovat osoby proškolené, prokazatelně znalé předpisů zdravotních a bezpečnostních a přezkoušené z obsluhy a provozu výčepního zařízení. 74. O čištění musí být veden záznam (vzor viz příloha 1), do něhož se zapisují data čištění a desinfekce tanků a armatur, nápojových a vzduchových trubek, vzdušníku, 6

7 skladu a datum výměny filtrační vložky v sacím koši a ve filtru stlačeného vzduchu. Každý zápis musí potvrdit odpovědný pracovník podpisem. 75. Nápojové potrubí se čistí nejméně jednou týdně. Postup čištění je uveden v příloze 2. Potrubí je nutno proplachovat v takových intervalech, aby pivo nestálo v potrubí déle než 12. hodin. 76. Potrubí ke stáčení nápojů z přepravní cisterny do tanků se propláchne pitnou vodou před a po každém použití. Potrubí se čistí v zimě nejméně jednou za 14 dní a v letním období nejméně jednou týdně. Postup čištění je uveden v příloze Těsnost nápojového a vzduchového potrubí se musí kontrolovat denně. 78. Vzduchové trubky včetně rozdělovače vzduchu se musí propláchnout nejméně jednou za 3 měsíce stejným způsobem, jak je stanoveno v čl. 75 pro nápojové potrubí. Čistota rozdělovače vzduchu se musí kontrolovat každý týden. U nových zařízení musí být instalovány rozdělovače rozebíratelné. U stávajících zařízení, kde jsou instalovány rozdělovače nerozebíratelné, se tyto nahradí rozebíratelnými v rámci generálních oprav, nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této normy. 79. Nejméně jednou týdně se musí ze vzdušníku vypustit kondenzát. Způsob čištění musí být stanoven v předmětové normě nebo v technických podmínkách vzdušníků. 80. Narážeče se musejí čistit nejméně jednou týdně 2 % roztokem sody a pak propláchnout studenou pitnou vodou. 81. Před každým narážením sudu musí být jehla narážeče vyčištěna a propláchnuta pitnou vodou. Zátka sudu a její okolí se musí očistit, aby se případná nečistota nedostala do nápoje. Stejným způsobem se musí postupovat i u tanků. Po vyčepování obsahu se tank, výpustný kohout a armatura propláchne tlakovou pitnou vodou. Čistota a biologická nezávadnost tanků se udržuje obdobně jako u potrubí podle čl Filtrační vložka v sacím koši a ve filtru stlačeného vzduchu se vyměňuje nejméně jednou za měsíc, pokud výrobce filtrační vložky nestanoví jinak. 83. Všechny části výčepního stolu musejí být udržovány v čistotě a po skončení provozu vytřen do sucha. 84. Výčepní kohouty musejí být dobře zabroušeny, aby nápoje neodkapávaly. Sítka na výtokových otvorech výčepních kohoutů se musejí nejméně jednou za provozní den proplachovat nebo vyměnit. Výčepní kohouty je nutno za provozu ošetřovat hygienicky nezávadnými mazadly. 85. Po zabroušení výčepních kohoutů musejí být všechny části, přicházející do styku s nápoji, dokonale zabaveny brusné pasty a tuku. 86. Podlaha a stěny výčepního skladu, pokud jsou opatřeny omývatelným povrchem, musejí být umyty alespoň jednou za týden. Ve skladech s tanky se podlaha umývá po 7

8 každém mytí a plnění tanků. Stěny s omývatelným povrchem se čistí podle potřeby. Odpadní guly se musejí denně proplachovat a jednou za týden desinfikovat. 87. Stěny nechlazeného výčepního skladu nesmějí jevit známy plísně a pokud nejsou opatřeny omývatelným povrchem, musejí být nejméně jednou ročně vystříkány roztokem síranu měďnatého (modré skalice) nebo jiným proti plísňovým přípravkem a vybíleny hašeným vápnem. Souvisící české normy Citované normy: DODATEK ČSN ČŠN ČSN ČSN Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla Kovové láhve na plyny. Ocelové láhve bezešvé na stlačené plyny se zkušebním přetlakem 19 Mpa Kysličník uhličitý kapalný Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla Další souvisící normy: ON ČSN ON ČSN ČSN Zásady pro stavbu a vybavení chlazených místností Sudy kovové válcové pro potravinářské účely. Rozměry a technické požadavky. Kovové sudy na pivo. Technické předpisy Výtahy. Montáž, zkoušení a provoz elektrických výtahů Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím ČSN Metody zkoušení piva. Část 1 až 13 ČSN ČSN ČSN ON Pivo Limonády. Společná ustanovení Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky Kategorizace odbytových středisek restauračního stavování 8

9 Souvisící právní předpisy v ČR: Hygienické předpisy, Směrnice čís. 40/1976 o hygienických požadavcích na stacionární stroje a technická zařízení. Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR hlav. hygienika ČSR, čís. 72/1987 o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování, sv. 64/1987. Vyhláška čís. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. PŘÍLOHA 1: 1. ČIŠTĚNÍ NÁPOJOVÉHO POTRUBÍ 1.1 Zpravidla se dvě nápojová potrubí propojí tak, aby vznikl uzavřený cirkulační okruh a k výčepním kohoutům se připojí čisticí zařízení Propláchnutím pitnou vodou se odstraní zbytky nápojů z potrubí Usazeniny se z potrubí odstraní hubkami nebo pryžovými kuličkami a roztokem čisticího nebo kombinovaného čisticího a dezinfekčního prostředku*] Jestliže je toho zapotřebí, potrubí se dezinfikuje roztokem vhodného prostředku **] Druh prostředků a nevyšší možnou teplotu roztoku stanoví výrobce potrubí s ohledem na chemickou a tepelnou odolnost materiálu. Koncentrace a doba působení roztoků použitých prostředků se řídí návodem jejich výrobce Důkladným propláchnutím teplou pitnou vodou se odstraní použité čisticí, resp. dezinfekční prostředky Aby se předešlo vzniku rezistentních kultur mikroorganizmů, je nutno po každém třetím čištění změnit druh čisticího či dezinfekčního prostředku. 2. ČIŠTĚNÍ STÁČECÍHO POTRUBÍ 2.1. Stáčecí potrubí se čistí průtažnými kartáči, hubkami nebo pryžovými kuličkami a čisticím prostředkem podle č

10 2.2. Po mechanickém vyčištění se stáčecí potrubí naplní dezinfekčním prostředkem podle čl Pro stanovení druhu dezinfekčního prostředku, nejvyšší teplotu roztoku, jeho koncentraci a dobu působení platí čl Důkladným propláchnutím teplou pitnou vodou se odstraní použité čisticí a dezinfekční prostředky a otevřené konce potrubí se uzavřou šroubeními Pro střídání čisticích a dezinfekčních prostředků platí ustanovení čl PŘÍLOHA 2 ZÁZNAM O ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ Závod. Popis práce a datum Nápojové trubky Vzdušní trubky Stáčecí potrubí tanku Tank Výměna filtrů Vzdušník Výčepní sklad Provedl Kontroloval 10

11 11

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PRŮTOČNÉHO CHLAZENÍ D E L T O N

NÁVOD NA POUŽITÍ PRŮTOČNÉHO CHLAZENÍ D E L T O N NÁVOD NA POUŽITÍ PRŮTOČNÉHO CHLAZENÍ D E L T O N DELTON Průtočné chlazení typu PRE-MIX TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: 230V/50Hz TYP El. příkon [W] Chl.výkon pro 10 C [l/h] Chl.výkon s akumulací [l/h] Zásoba

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ POSTMIXU V E R M A 4

NÁVOD NA POUŽITÍ POSTMIXU V E R M A 4 NÁVOD NA POUŽITÍ POSTMIXU V E R M A 4 VERMA 4 Průtočné suché chlazení typu POST - MIX TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení : 230V/50Hz Typ El.příkon Chl.výk. Hmot. Rozměry [W] [l/h] [kg] šxhxv [mm] VERMA 4 330 35

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY L I M A S A M B A

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY L I M A S A M B A NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY L I M A S A M B A LIMA, SAMBA Průtočné suché chlazení s výrobou sodovky TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: 230V/50Hz Typ Chl. Výkon l/h Počet nápojů Rozměry šxhxv [mm]

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr 1 ing. Jan Šritr 2 1 Potrubí

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NÁPOJOVÝCH VEDENÍ SWING

NÁVOD NA POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NÁPOJOVÝCH VEDENÍ SWING NÁVOD NA POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NÁPOJOVÝCH VEDENÍ SWING SWING ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NÁPOJOVÝCH VEDENÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: Příkon: Výkon čerpadla: Hmotnost: Rozměry (vxšxh): 230V/50Hz 200 W až

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky 4 160 2 235 54 193 86 214 HL Zápachové uzávěrky Pračky a myčky EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Vodní zápachové uzávěrky pro pračky a myčky přehled výrobků Zápachové uzávěrky Výrobek Označení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ SUCHÉHO CHLAZENÍ

NÁVOD NA POUŽITÍ SUCHÉHO CHLAZENÍ NÁVOD NA POUŽITÍ SUCHÉHO CHLAZENÍ ANTA ANTA Průtočné suché chlazení typu PRE - MIX TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: 230V/50Hz Typ El.příkon [W] Chl.výkon [l/h] Hmot. [kg] Rozměry š x h x v [mm] ANTA M20 190 20

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy WS 220, WS 300, WS 400 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420

Více

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení ČSN Heating systems in buildings - Safety devices

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení ČSN Heating systems in buildings - Safety devices **částečný opis předpisu s poznámkami Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení ČSN 060830 Heating systems in buildings - Safety devices ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA - částečný opis s poznámkami IGS

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JRSF-HW DN 125 150 200 8/2008 Popis JUDO ochranný filtr se zpětným

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Účel: REKONSTRUKCE

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

10 Vnitřní kanalizace 3.díl

10 Vnitřní kanalizace 3.díl 10 Vnitřní kanalizace 3.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Stoková síť oddělená vs. jednotná Dešťové potrubí

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu A Úvod Projektová dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace je vypracována pro akci Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s šikmou střechou.

Více

Tlakové nádoby k dopravě plynů

Tlakové nádoby k dopravě plynů 5.6.16.7.1.3. Tlakové nádoby k dopravě plynů http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-tlakovazarizeni/tlakove-nadoby-k-doprave-plynu

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ OBSAH 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5. 5.1 5.2 VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU

Více

Kotle a kotelny

Kotle a kotelny 5.6.16.7.1.1. Kotle a kotelny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-tlakovazarizeni/kotle-a-kotelny Základní podmínky

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY B A S E STREAM

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY B A S E STREAM NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY B A S E STREAM BASE STREAM 4967203 Průtočné suché chlazení s výrobou sodovky TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: 230V/50Hz El. Příkon [W] Chl. Výkon [l/h] Počet nápojů

Více

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 614.777 Říjen 1992 Ochrana vody před ropnými látkami ČSN 75 3415 OBJEKTY PRO MANIPULACI S ROPNÝMI LÁTKAMI A JEJICH SKLADOVÁNÍ Plants for handling of petroleum matters and their

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

VM4. Návod k obsluze přístroje určeného k plošnému nanášení maziva

VM4. Návod k obsluze přístroje určeného k plošnému nanášení maziva Návod k obsluze přístroje určeného k plošnému nanášení maziva I. VM4. obrázek 1 Popis: Přístroj byl vyvinut a vyroben v České republice na základě specifických požadavků zákazníků. Přístroj slouží k plošnému

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Společenství vlastníků pro dům č. p. 143, 149, 156, 165, 167, 168 k. ú. Štýřice Jílová 41, Brno TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Účinnost od

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU

OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Ing. Tomáš Ďuriš Prezentace pro žáky v PowerPointu slouží k rozšíření vědomostí žáků

Více

Sanitace. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sanitace. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

D15P. Honeywell. Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ. Použití. Hlavní rysy. Rozsah aplikací. Konstrukce. Technické parametry.

D15P. Honeywell. Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ. Použití. Hlavní rysy. Rozsah aplikací. Konstrukce. Technické parametry. D15P Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D15P chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrů

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi Před instalací si prosím přečtěte návod. MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi Než započnete montáž, prostudujte si návod POZOR! Rohy skel

Více

Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC

Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC technický popis zásobníků Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů 60/S, 60/Z, 100/S a 100 S/B je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Pasport tlakové nádoby

Pasport tlakové nádoby Pasport tlakové nádoby 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: Název a adresa provozovatele Název a adresa výrobce Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, Ahlen, Německo Název a adresa dovozce REFLEX CZ, s.r.o. Sezemická

Více

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1.

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0664c ŠOUPÁTKA PÁKOVÁ Vydání: 6/05 Strana: 1 Stran: 2 Šoupátka páková (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výpadů zásobníků, výsypek apod., v místech přístupných pro ruční

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROFI PLUS 1½ - 2 Uschovejte pro budoucí použití Úloha: JUDO-Profi-Plus- ochranný

Více

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Bezpečnostní předpisy Hmotnost v kg/m Provedení Model Standard Speciál Protože jsou panely těžké (viz tabulku hmotností), musí být transportovány minimálně dvěmi

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE Investor: MIROSLAV NOVOTNÝ, DLOUHÁ 710/40, HORNÍ SLAVKOV Akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo realizace: Č. HOLASE 406/11, 228/13, MILEVSKO Datum: LISTOPAD 2015 Stupeň: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Vypracoval:

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2 MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2 SAMOČINNÉ VODÁRNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 214, fax: 581 661 361

Více

Uzavírací ventily DN 25 s ručním ovládáním

Uzavírací ventily DN 25 s ručním ovládáním 3 Ventily a kohouty 1 těleso ventilu se sedlem 2 napojovací koncovky 3 teflonový vlnovec s těsnící kuželkou 4 ovládací hlavice 3 VENTILY A KOHOUTY Skleněné armatury se používají v sestavách potrubních

Více

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynovy filtr Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Výměna filtrační vložky...

Více

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA POUŽITÍ Progresivní blokové rozdělovače řady BVA jsou mazacím prvkem centrálních tukových mazacích systémů, které jsou následně nazývány jako obvody s progresivními rozdělovači.

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Doprava a manipulace s materiálem 5. Přehled zaměstnanců 6. Nároky na energie 7. Systém sledování kritických bodů 8. Údržba 9. Hygiena

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.20; 23.020.30 Leden 2011 ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny Provozní pravidla Gas cylinders Operation rules Bouteiles a gaz Régles déxplotation Gasflaschen Betriebes Vorschrift

Více

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA Ing. Ondřej DOBISÍK Praha 12. 3. 2014 Ing. Ondřej DOBISÍK 2000-2008 Zdravotní ústav se sídlem v Praze oddělení měření a posuzování fyzikálních faktorů prostředí 2008-2011

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1258_připojení_spotřebičů_pwp Název školy: Číslo a název

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy.

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy. srpen 2007 D06F Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Oprava a údržba potrubí

Oprava a údržba potrubí Oprava a údržba potrubí Široký výběr z jednoho zdroje. Unikátní odolné provedení. Rychlé a spolehlivé výsledky. Typ Po modelů Strana Tlakové zkušební pumpy 2 9.2 Zmrazovače potrubí 2 9.3 Čerpadla na odstraňování

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 POTŘEBA JAKOST TLAKOVÉHO VZDUCHU:...2 1.1 Technické parametry stlačeného vzduchu:...2 1.2 Místa spotřeby tlakového vzduchu:...2 2 KOMPRESOROVÁ STANICE:...2 2.1 Komponenty kompresorové stanice:...2

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Přehled zaměstnanců 5. Nároky na energie 6. Systém sledování kritických bodů 7. Údržba 8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Více

ZDENÉK ŠAFAŘÍK ZDENÉK ŠAFAŘÍK PŘÍPRAVNY JÍDEL L

ZDENÉK ŠAFAŘÍK ZDENÉK ŠAFAŘÍK PŘÍPRAVNY JÍDEL L ZDENÉK ŠAFAŘÍK ZDENÉK ŠAFAŘÍK PŘÍPRAVNY JÍDEL L 1. Z á k l a d n í ú d a j e kapacita výdeje jídel - přípravna 1-18 přesnídávek - 18 obědů - 18 svačin - přípravna 2-24 přesnídávek - 24 obědů - 24 svačin

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POUŽITÍ Postřikové mazací systémy jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání směsí maziva a vzduchu pro ozubené převody různých strojů, strojních technologií a zařízení. Pomocí

Více

002 HACCP Sanitační řád

002 HACCP Sanitační řád Název dokumentu HACCP Sanitační řád Provozovna [zadejte název provozovny] Provozovatel [zadejte firmu] IČ: [zadejte] Vypracoval [zadejte] Datum [datum vytvoření] Schválil [zadejte] Datum [datum schválení]

Více

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 426 80-CV-03 03/01 Pro horizontální, odstředivá, radiální, článková čerpadla 80-CV-03 Tyto technické podmínky (dále jen TP) se vztahují na výrobu, zkoušení a dodávky horizontálních,

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více