Československá státní norma ČSN Schválena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Československá státní norma ČSN 52 7005 Schválena 2.11.1990"

Transkript

1 Československá státní norma ČSN Schválena VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ Základní ustanovení a provozní předpisy Tato norma platí pro výčepní zařízení a stanoví základní předpisy pro výčep a skladování piva a nealkoholických nápojů (dále jen nápojů). Výčepní zařízení, která jsou již v provozu a nevyhovují ustanovením této normy, je provozovatel povinen upravit v potřebném rozsahu podle této normy při nejbližší modernizaci, pokud orgány hygienického nebo státního odborného dozoru nestanoví dřívější termín. I. NÁZVOSLOVÍ 1. Tlakové soustrojí na vzduch zařízení, které udržuje potřebný přetlak v sudech nebo v tancích a v potrubí. 2. Sací koš pouzdro (koš) s filtrem k zachycování tuhých látek z nasávaného vzduchu. 3. Rozvod potrubí a armatury k rozvodu a seřizování tlaku vzduchu nebo CO 2 do jednotlivých sudů a tanků. 4. Dochlazovač trubkový výměník tepla k dochlazování nápojů na výčepní teplotu. 5. Narážeč přístroj ke spojení nápojového a vzduchového potrubí s obsahem sudu pod přetlakem. 6. Výčepní sklad vhodná uzavíratelná místnost nebo prostor k ukládání sudů nebo stabilních tanků s nápoji na doplňky. II. TECHNICKÉ POŽADAVKY Volba materiálů 15. Pro výrobu součástí výčepního zařízení, které přicházejí do styku s nápoji. lze použít pouze dokonale čistitelné materiály, odolávající agresivním desinfekčním prostředkům a horké vodě; přitom nesmějí nepříznivě ovlivňovat vlastnosti nápojů. Použité kovové i nekovové materiály musejí po hygienické stránce vyhovovat příslušným předpisům.*] 1

2 Výčepní sklady 16. Výčepní sklady musejí být situovány tak, aby jejich vnitřní prostředí splňovalo požadavky na skladování nápojů stanovené v čl. 22. i Sklady musejí být dobře větratelné, chráněné proti slunečnímu záření, jakýmkoliv zdrojům tepla i proti mrazu. Rovněž musejí být zajištěny proti přístupu nepovolaných osob a proti vnikání škůdců. 17. V případě, že ve výčepním skladu nelze dosáhnout teplot stanovených v čl. 22 přirozenou cestou, dále u skladů rekonstruovaných a při projekci nových, musejí se vyřešit jako strojně chlazený prostor. V tomto případě musí být zajištěn prostor pro sanitaci. 18. Při provozu skladu nápojů se pivní sudy musejí skladovat tak, aby se jimi nemuselo před narážením pohybovat. 19. Prostorem výčepního skladu nesmí procházet teplovodní potrubí, pokud není tepelně izolováno, ani potrubí kanalizační. Ve starých budovách, kde je odklonění kanalizačního potrubí při modernizaci provozovny technicky neproveditelné musí být od výčepního skladu odděleno takových způsobem, aby bylo zabráněno případnému prosakování odpadních látek. V prostoru výčepního skladu nesmějí být skladovány materiály a potraviny, které by měly vliv na čistotu prostředí a jakost skladovaných nápojů, jako např. brambory, zelenina, zelí apod. 20. Výčepní sklady musejí vyhovovat těmto požadavkům: Podlaha musí být omývatelná, se sklonem k odpadní gule. Ve výčepním skladu nebo v jeho blízkosti musí být instalován vývod studené a teplé vody. Teplovodní potrubí, pokud není opatřeno tepelnou izolací, nesmí procházet prostorem skladu. U skladů pro výčep z tanků musejí být omývatelné i stěny. Tanky musejí být rozmístěny tak, aby byly umožněny průchody pro čištění povrchů stěn, podlah, tanků a jiných technologických zařízení. Odpadní gula musí být vhodných způsobem uzavíratelným (např. víkem, poklopem) k zamezení ztát chladu, vnikání hlodavců apod. Odpadní guly musejí být opatřeny proti zápachovým uzávěrem. Tento uzávěr se musí trvale udržovat v provozuschopném stavu. 21. Vzdálenost výčepních skladů od výčepní stolice musí být co nejmenší. 22.Teplota vzduchu ve výčepním skladu nesmí být vyšší než 12 C, přičemž musejí být dodrženy požadavky na skladování nápojů stanovené jejich předmětovými normami nebo technickými podmínkami. 23. Chladicí soustrojí k dochlazování nápojů a tlakové soustrojí na vzduch nesmí být umístěno ve společném prostoru se sudy a tanky. 24. Plné i prázdné sudy se ve svislém směru dopravují výtahem nebo typovým elektrickým spouštědlem na sudy. V místech, kde není možno toto zařízení použít, lze sudy dopravovat kladkostrojem. 2

3 Ve výjimečných případech, jestliže není možno použít ani jeden z uvedených způsobů, připouští se náhradní řešení, které musí být schváleno krajským inspektorátem bezpečnosti práce. 25. a 26. na doplňky. Tlaková zařízení 27. K udržování přetlaku v sudech s nápoji se může použít: a) tlakové soustrojí na vzduch; b) přenosné tlakové čerpadlo; c) stlačený oxid uhličitý (CO 2 ) 28. K udržení potřebného přetlaku v tancích s nápoji se používá zařízení podle čl. 27a) a c). Aby byla zachována správná jakost nápojů, nesmí přetlak poklesnout pod 50 kpa. 29. Tlaková zařízení musejí v rozvodu udržovat přetlak od 50 do 200 kpa. V technicky odůvodněných případech je možno použít přetlaku až do 300 kpa. Celé zařízení včetně sudů a tanků musí vyhovovat požadavkům ČSN Tlak oxidu uhličitého se seřizuje redukčním ventilem na hodnotu podle čl Tlakové soustrojí na vzduch musí vyhovovat těmto požadavkům: a) soustrojí musí být konstruováno tak, aby byla zajištěna čistitelnost jak v materiálovém, tak i technickém provedení; b) vzduch odebíraný ze vzdušníku musí být čistý, zbavený prachu, oleje a jiných nečistot. Mezi vzdušníkem a rozvodem vzduchu proto musí být zařazen filtr, vyplněný filtrační vatou *]. Náplně vzduchových filtrů musejí být z hygienického hlediska schváleny pro použití v potravinářském průmyslu. Mezi kompresorem a vzdušníkem musí být zařazen odlučovač oleje; c) nápoje nesmějí pronikat ze sudu nebo z tanku do vzdušníku. Na vhodném místě, nejlépe u narážeče, musí proto být namontován zpětný ventil a to tak, aby byl snadno přístupný a čistitelný. 32. Tlakové soustrojí na vzduch musí být instalováno na suchém, chladném a dobře větratelném místě, mimo výčepní sklad a veřejně přístupné prostory. Jestliže poslední ustanovení nelze z technický důvodů dodržet a tlakové soustrojí je nutno umístit do veřejně přístupné prostory, musí se účinným ochranným opatřením zamezit nepovolaným osobám jakákoliv manipulace. 33. Zařízení podle č. 27a), b) a c) musejí být vybavena tlakoměrem; na stupnici tlakoměru musí být hodnota nejvyššího pracovního přetlaku vyznačena červenou čárkou. Přenosná tlaková čerpadla na vzduch 34. Přenosná tlaková čerpadla na vzduch, která se upevňují přímo na sud, musejí obdobně vyhovovat požadavkům stanoveným pro tlaková soustrojí: 3

4 a) musí zaručovat dodávku čistého stlačeného vzduchu, zbaveného prachu, oleje a jiných nečistot (filtr podle čl. 31b) před sacím ventilem); b) musí být vyloučen styk nápojů s částmi čerpadla, jež by je mohly znečistit (nápoje nesmějí pronikat zpět do čerpadla); c) musí být zajištěna čistitelnost čerpadla jak v materiálovém, tak i technickém provedení. Zařízení s oxidem uhličitým 35. Tlaková zařízení, ve kterých se používá oxidu uhličitého z tlakových lahví, nesmějí způsobit překročení nejvyššího pracovního přetlaku stanoveného v čl. 29. Přívod plynu z ocelové láhve podle ČSN musí být vybaven redukčním a pojistným ventilem o dostatečném průtoku, seřízeným na otevírací tlak podle č. 29. Pojistný ventil musí být namontován na nízkotlaké straně redukčního ventilu. 36. Pro používaní kovových nádob na stlačené plyny platí ČSN Jakost oxidu uhličitého (CO 2 ) používaného v tlakových zařízeních musí odpovídat druhu 2 (pro potravinářství) podle ČSN až 42 na doplňky. Přívod vzduchu Narážeč 43. Vzduch nasávaný tlakovým soustrojí musí být čistý, zbavený prachu a nečistot. 44. Vzduch se musí čerpat přes sací koš, zcela vyplněný filtrační vatou podle čl.31 b) a umístěný nejméně 2 m nad úrovní terénu (dvora, chodníku apod.). Sací koš nesmí být vyústěn do míst se zvýšenou prašností a nesmí být v blízkosti WC, čpavkového chladicího zařízení ani v uzavřené místnosti (chodba, světlík, sklep apod.). 45. Aby bylo zamezeno přisávání nečistot a škodlivin, musí být přívodní potrubí od sacího koše k tlakovému soustrojí těsné a neporušené. 46. Narážeč musí být snadno rozebíratelný a čistitelný a musí zaručovat dostatečnou těsnost. 47. Jehla narážeče musí být vyrobena z materiálů povolených hygienickou směrnicí*]. Konec jehly musí být opatřen sítkem. Aby nemohlo dojít k přisátí jehly na dno sudu nebo k naražení či přisátí zátky, musí být konec jehly vhodně tvarován nebo opatřen vhodnou koncovkou. Jehly musejí být chráněny proti znečištění a nesmějí se odkládat na podlahu apod. Potrubí a spojovací díly 48. Trubky musejí být uvnitř hladké. Nejmenší světlost trubek je stanovena takto: a) pro nápoje 10 mm; b) pro rozvod vzduchu 7 mm; 4

5 c) přívod pro plnění tanků z cisterny 40 mm. Pro zařízení, která jsou již v provozu, se povolují i jiné průměry, pokud odpovídají průměrům příslušných armatur na tancích, aby při stáčení nedošlo k uvolňování CO 2 z nápojů v důsledku snížení tlaku. 49. Potrubí nesmí být vedeno v blízkosti zdrojů tepla. Pokud není jiná možnost, musí být potrubí tepelně izolováno. 50. Potrubí musí být vedeno nejkratší cestou od sudů nebo tanků k výčepním kohoutům, s co nejmenším počtem spojů a bez ostrých ohybů a kolen. 51. Propojovací nápojové a vzduchové potrubí musí být vyrobeno z materiálů vyhovujících ustanovení čl. 15. Tato potrubí, umístěná ve výčepním skladu, mohou být svedena do rozdělovače namontovaného v blízkosti sudů. Rozdělovač musí být snadno demontovatelný a dobře čistitelný. U výčepních tanků se namísto rozdělovače používá potrubní rozvod. 52. Trubky musejí být upevněny příchytkami. 53. Veškerá potrubí musejí být upevněna tak, aby se zamezilo chvění ve spojích. 54. Části potrubí, vystavené nebezpečí poškození nahodilými nárazy, musejí být opatřeny vhodným krytem. 55. Všechny spojovací části potrubí musejí být snadno přístupné. Nesmějí být umístěny v průchodech stěnami nebo na zcela krytých místech, na přístupných pro kontrolu a opravy. Průchody potrubí stěnami a stropy se doporučuje osadit průchodkami o světlosti větší než je průměr potrubí. Průtokový dochlazovač 56. Při oteplení nápojů ve vedení ze sudu nebo tanku do výčepních kohoutů na teplotu vyšší než 10 C v létě a 12 C v zimě musí být zajištěno jejich dochlazování. 57. Trubky dochlazovače musejí být stočeny a uloženy tak, aby nápoje protékaly bez čeření a bez velkých odporů. 58. K zamezení ztrát chladu musí být dochlazovač nebo výčepní stůl chráněn tepelnou izolací. 59. Nádrž dochlazovače musí být opatřena vhodným zařízením na snadné vypouštění znehodnocené solanky (kohout, zátka atp.). 60. až 64. na doplňky. Výčepní stoly 65. Výčepní stoly musejí vyhovovat těmto požadavkům: a) výčepní kohouty musejí být těsné a musejí umožňovat připojení čisticího zařízení; b) na výtokovém otvoru musí být namontováno lehce odmontovatelné sítko; 5

6 c) jednotlivé výčepní kohouty musejí být opatřeny čitelným označením čepovaného nápoje; d) horní plocha výčepního stolu musí být vyrobena z korozivzdorného materiálu. Pro usnadnění čištění musí být hladká, se zvýšenými okraji, se zaoblenými kouty a se spádem do odpadu. Mřížka kryjící odpad musí být vyjímatelná a snadno čistitelná; e) ve výčepním stole nebo na přilehlém místě musí být umístěna alespoň jedna vanička s neuzavíratelným odpadem vody a s přívodem studené a teplé pitné vody. Tato ustanovení platí pro všechna nová zařízení. U stávajících je instalace trvalého přívodu teplé vody doporučená. V případě, že z technických nebo energetických důvodů nelze u stávajících zařízení zřídit přívod teplé vody, může být sanitace výčepního stolu zabezpečena donesenou teplou vodou. 66. Ručně regulovaný rozvod (pokud je ho použito) musí mít tolik kohoutů, kolik je nápojových vedení a jednu odbočku bez kohoutu pro přívod vzduchu. 67. V místě, kde se nápoje čepují (anebo co nejblíže tomuto místu) musí být namontován manometr, aby bylo možno kontrolovat přetlak vzduchu nebo CO 2. III. ZKOUŠENÍ 68. Všechny tlakové části zařízení musejí být vyzkoušen zkušebním tlakem podle ČSN Stejný požadavek platí i při opětovném uvádění do provozu po rekonstrukci nebo opravě výčepního zařízení. 69. Těsnost nápojového potrubí se zkouší vodním tlakem, nejméně 1,5 násobkem pracovního přetlaku. Při zkoušce se spoje potrubí lehce oklepou a celé potrubí se prohlédne, je-li všude těšné. 70. Po provedení každé zkoušky a před uvedením do provozu se nápojové potrubí a příslušné průtokové části důkladně pročistí viz čl. 75 a na doplňky. IV. OBSLUHA 72. V provozovně, na lehce přístupném místě, musí být uložena tato dokumentace: a) norma ČSN ; b) návod k obsluze a údržbě výčepních tanků; c) návod k obsluze tlakového soustrojí; d) návod k obsluze chladicího zařízení. 73. Výčepní zařízení musejí obsluhovat osoby proškolené, prokazatelně znalé předpisů zdravotních a bezpečnostních a přezkoušené z obsluhy a provozu výčepního zařízení. 74. O čištění musí být veden záznam (vzor viz příloha 1), do něhož se zapisují data čištění a desinfekce tanků a armatur, nápojových a vzduchových trubek, vzdušníku, 6

7 skladu a datum výměny filtrační vložky v sacím koši a ve filtru stlačeného vzduchu. Každý zápis musí potvrdit odpovědný pracovník podpisem. 75. Nápojové potrubí se čistí nejméně jednou týdně. Postup čištění je uveden v příloze 2. Potrubí je nutno proplachovat v takových intervalech, aby pivo nestálo v potrubí déle než 12. hodin. 76. Potrubí ke stáčení nápojů z přepravní cisterny do tanků se propláchne pitnou vodou před a po každém použití. Potrubí se čistí v zimě nejméně jednou za 14 dní a v letním období nejméně jednou týdně. Postup čištění je uveden v příloze Těsnost nápojového a vzduchového potrubí se musí kontrolovat denně. 78. Vzduchové trubky včetně rozdělovače vzduchu se musí propláchnout nejméně jednou za 3 měsíce stejným způsobem, jak je stanoveno v čl. 75 pro nápojové potrubí. Čistota rozdělovače vzduchu se musí kontrolovat každý týden. U nových zařízení musí být instalovány rozdělovače rozebíratelné. U stávajících zařízení, kde jsou instalovány rozdělovače nerozebíratelné, se tyto nahradí rozebíratelnými v rámci generálních oprav, nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této normy. 79. Nejméně jednou týdně se musí ze vzdušníku vypustit kondenzát. Způsob čištění musí být stanoven v předmětové normě nebo v technických podmínkách vzdušníků. 80. Narážeče se musejí čistit nejméně jednou týdně 2 % roztokem sody a pak propláchnout studenou pitnou vodou. 81. Před každým narážením sudu musí být jehla narážeče vyčištěna a propláchnuta pitnou vodou. Zátka sudu a její okolí se musí očistit, aby se případná nečistota nedostala do nápoje. Stejným způsobem se musí postupovat i u tanků. Po vyčepování obsahu se tank, výpustný kohout a armatura propláchne tlakovou pitnou vodou. Čistota a biologická nezávadnost tanků se udržuje obdobně jako u potrubí podle čl Filtrační vložka v sacím koši a ve filtru stlačeného vzduchu se vyměňuje nejméně jednou za měsíc, pokud výrobce filtrační vložky nestanoví jinak. 83. Všechny části výčepního stolu musejí být udržovány v čistotě a po skončení provozu vytřen do sucha. 84. Výčepní kohouty musejí být dobře zabroušeny, aby nápoje neodkapávaly. Sítka na výtokových otvorech výčepních kohoutů se musejí nejméně jednou za provozní den proplachovat nebo vyměnit. Výčepní kohouty je nutno za provozu ošetřovat hygienicky nezávadnými mazadly. 85. Po zabroušení výčepních kohoutů musejí být všechny části, přicházející do styku s nápoji, dokonale zabaveny brusné pasty a tuku. 86. Podlaha a stěny výčepního skladu, pokud jsou opatřeny omývatelným povrchem, musejí být umyty alespoň jednou za týden. Ve skladech s tanky se podlaha umývá po 7

8 každém mytí a plnění tanků. Stěny s omývatelným povrchem se čistí podle potřeby. Odpadní guly se musejí denně proplachovat a jednou za týden desinfikovat. 87. Stěny nechlazeného výčepního skladu nesmějí jevit známy plísně a pokud nejsou opatřeny omývatelným povrchem, musejí být nejméně jednou ročně vystříkány roztokem síranu měďnatého (modré skalice) nebo jiným proti plísňovým přípravkem a vybíleny hašeným vápnem. Souvisící české normy Citované normy: DODATEK ČSN ČŠN ČSN ČSN Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla Kovové láhve na plyny. Ocelové láhve bezešvé na stlačené plyny se zkušebním přetlakem 19 Mpa Kysličník uhličitý kapalný Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla Další souvisící normy: ON ČSN ON ČSN ČSN Zásady pro stavbu a vybavení chlazených místností Sudy kovové válcové pro potravinářské účely. Rozměry a technické požadavky. Kovové sudy na pivo. Technické předpisy Výtahy. Montáž, zkoušení a provoz elektrických výtahů Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím ČSN Metody zkoušení piva. Část 1 až 13 ČSN ČSN ČSN ON Pivo Limonády. Společná ustanovení Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky Kategorizace odbytových středisek restauračního stavování 8

9 Souvisící právní předpisy v ČR: Hygienické předpisy, Směrnice čís. 40/1976 o hygienických požadavcích na stacionární stroje a technická zařízení. Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR hlav. hygienika ČSR, čís. 72/1987 o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování, sv. 64/1987. Vyhláška čís. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. PŘÍLOHA 1: 1. ČIŠTĚNÍ NÁPOJOVÉHO POTRUBÍ 1.1 Zpravidla se dvě nápojová potrubí propojí tak, aby vznikl uzavřený cirkulační okruh a k výčepním kohoutům se připojí čisticí zařízení Propláchnutím pitnou vodou se odstraní zbytky nápojů z potrubí Usazeniny se z potrubí odstraní hubkami nebo pryžovými kuličkami a roztokem čisticího nebo kombinovaného čisticího a dezinfekčního prostředku*] Jestliže je toho zapotřebí, potrubí se dezinfikuje roztokem vhodného prostředku **] Druh prostředků a nevyšší možnou teplotu roztoku stanoví výrobce potrubí s ohledem na chemickou a tepelnou odolnost materiálu. Koncentrace a doba působení roztoků použitých prostředků se řídí návodem jejich výrobce Důkladným propláchnutím teplou pitnou vodou se odstraní použité čisticí, resp. dezinfekční prostředky Aby se předešlo vzniku rezistentních kultur mikroorganizmů, je nutno po každém třetím čištění změnit druh čisticího či dezinfekčního prostředku. 2. ČIŠTĚNÍ STÁČECÍHO POTRUBÍ 2.1. Stáčecí potrubí se čistí průtažnými kartáči, hubkami nebo pryžovými kuličkami a čisticím prostředkem podle č

10 2.2. Po mechanickém vyčištění se stáčecí potrubí naplní dezinfekčním prostředkem podle čl Pro stanovení druhu dezinfekčního prostředku, nejvyšší teplotu roztoku, jeho koncentraci a dobu působení platí čl Důkladným propláchnutím teplou pitnou vodou se odstraní použité čisticí a dezinfekční prostředky a otevřené konce potrubí se uzavřou šroubeními Pro střídání čisticích a dezinfekčních prostředků platí ustanovení čl PŘÍLOHA 2 ZÁZNAM O ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ Závod. Popis práce a datum Nápojové trubky Vzdušní trubky Stáčecí potrubí tanku Tank Výměna filtrů Vzdušník Výčepní sklad Provedl Kontroloval 10

11 11

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 30 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 30 EO. www.aquacontact.cz AQUA CONTACT AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČOV AC 30 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více