Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka."

Transkript

1 Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

2 Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

3 Obsah 1 - Úvod... 5 Cílové použití... 5 Jak používat návod k obsluze... 5 Poznámky, upozornění a varování... 6 Poznámky... 6 Upozornění... 6 Varování... 6 Biologická varování... 6 Symboly... 7 Varování, bezpečnostní opatření, omezení... 8 Kontaktní informace společnosti Leica Biosystems Autorizovaný evropský zástupce Výrobce Záruka Záruka společnosti Leica Biosystems Omezení odpovědnosti Použití počítačových výrobků třetí strany Instalace Vybalení Obsah Systém ThermoBrite Elite Položka č Opakované objednání sad Požadavky Požadavky na elektrický proud a napětí Požadavky na teplotu Prostorové požadavky Požadavky na prostředí Instalace Systém pro správu kapalin Licenční smlouva koncového uživatele Popis systému Teorie provozu Použití metody FISH Součásti Rev D Návod k obsluze 1

4 Obsah Přední strana Zadní strana Kapalinový systém Potrubí reagencií Odpadní potrubí Čerpadla Čerpadlo reagencií Odpadní čerpadlo Potrubí modulu Komory vzorků Držáky sklíček Elektrické a komunikační přípojky Napájecí port a síťový vypínač Komunikační port Netbooku Software Příprava systému ke spuštění Činidla Kompatibilní reagencie Příprava reagencií a připojení Příprava sklíček Systém je připraven Jak používat software ThermoBrite Elite Spuštění Co je nutné udělat před uvedením přístroje do provozu Navigace rozhraním Obsluha přístroje Obrazovka Start Spuštění protokolu Obrazovka Start Run (Spustit) Run/Create/Edit (Spustit/vytvořit/upravit) Výběr protokolu, který se má spustit Řídicí panel protokolu Přidávání sklíček do modulu Spuštění protokolu Iniciály uživatele Chod pozastaven Rev D Návod k obsluze 2

5 Obsah Aktivita v poloze sklíčka za chodu Aktuální teplota modulu za chodu Souhrn po dokončení protokolu Vypustit komory Uložit a spustit promývání hadic Protokoly Souhrnný protokol Protokol detailů Vytvoření nového protokolu Název protokolu Popis protokolu Kroky protokolu Kroky reagencií Náplň reagencií Houpat reagencií Teplota reagencie Inkubace reagencie Vypuštění reagencie Možnosti kroku reagencie Propláchnutí reagencií Možnost Upomínka kroku reagencie Uložit a zavřít Krok plnění Krok Pozastavit Krok Vypustit Odpadní nádoby Upozornění Varování ohledně problémů protokolu Varování ohledně neplatného názvu protokolu Údržba a odstraňování závad Údržba Čištění Čištění povrchů přístroje Čištění komor vzorků Čištění držáků sklíček Čištění Netbooku Likvidace kapalného odpadu Line Wash (Promývání hadic) Rev D Návod k obsluze 3

6 Obsah Údržba podle potřeby Výměna filtrů potrubí modulu Výměna hadiček peristaltického čerpadla Odstraňování závad Odstraňování závad podle příznaků Chybové zprávy Nelze načíst protokol Nebylo možné přepnout # na # Vnitřní chyba softwaru Chyba načítání protokolu Výpustný ventil se nepřepnul do polohy pro obtok Vstupní ventil se nepřepnul do polohy pro obtok Vstupní ventil se nepřepnul do komory Přístroj neprovedl autotest Vlákno přístroje je buď ukončené, nebo nereaguje do 20 sekund. Software se ukončí.. 93 Moduly nedosáhly cílové teploty/cílových teplot během 1 hodiny Vnitřní chyba softwaru Vnitřní chyba přístroje Vnitřní chyba provozu Vnitřní chyba modulu běžce (rotoru/oběžného kola) Přístroj ThermoBrite Elite nenalezen Ventil reagencie nepřepnul do hadice reagencie č Neúspěšný autotest pro komunikaci s přístrojem Snímače indikují kritickou chybu průtoku Snímače signalizují varování před sníženým průtokem Protokol selhal Tento protokol obsahuje chyby a nelze jej spustit Neošetřená výjimka Přerušení komunikace USB Kontrola připojení USB Výměna pojistek Technické parametry Literatura Rev D Návod k obsluze 4

7 1 - Úvod 1 - Úvod Cílové použití Pouze pro použití in vitro Software ThermoBrite Elite zajišťuje celkovou automatizaci kroků před hybridizací a po hybridizace při testování FISH a současně poskytuje přesnou kontrolu teploty během denaturace a hybridizace probíhající v přístroji. Jak používat návod k obsluze Tento dokument je návodem k obsluze pro systém ThermoBrite Elite vyrobený společností Leica Biosystems Richmond, Inc. Před prací s přístrojem si pečlivě tento návod přečtěte, protože obsahuje pokyny pro instalaci, obsluhu, údržbu a odstraňování závad. Před jakoukoliv instalací či použitím systém doporučujeme, abyste se se systémem důkladně seznámili. Provoz systému je podrobně vysvětlen a samotný návod lze použít ke školení pracovníků obsluhy. Provozní operace systému, podrobně v popsané v návodu, zahrnují přehled o teorii provozu, přehled součástí systému, přípravu vzorků a reagencií a vytvoření protokolu pomocí softwaru ThermoBrite Elite. Tento návod si laskavě uschovejte pro případ, že jej budete později potřebovat Rev D Návod k obsluze 5

8 1 - Úvod Poznámky, upozornění a varování Poznámky Upozornění Návod k obsluze obsahuje informace a varování, která musí obsluha dodržovat, aby zajistila bezpečný provoz systému. Důležité zprávy jsou zvýrazněny ohraničením a speciálními ikonami, které označují typ zprávy v rámečku. Existují čtyři typy zpráv: Poznámky, upozornění, varování a biologická varování. Jsou vysvětleny v následujících odstavcích: POZNÁMKA: Zdůrazňuje důležitá fakta, poskytuje užitečné informace a typy a vyjasňuje postupy. UPOZORNĚNÍ: Upozornění na elektrický proud! Před manipulací odpojte ze zásuvky. Varování UPOZORNĚNÍ: Důležité informace o správném provozu systému ThermoBrite Elite. Tyto informace jsou nezbytně důležité pro ochranu přístroje před poškozením a pro údržbu systému. VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně nebezpečné situace, které by mohly vést k závažnému poranění laboratorního personálu. Biologická varování VAROVÁNÍ: Při práci se vzorky postupujte opatrně. Vždy používejte osobní ochranné prostředky, aby se zabránilo kontaktu s patogeny, např. krevními vzorky. Nesprávné nebo nepřesné postupy mohou vést k expozici patogenům. Tuto jednotku smí používat pouze obsluha vyškolená ve správných postupech klinického testování a manipulace s biologicky nebezpečným odpadem Rev D Návod k obsluze 6

9 1 - Úvod Symboly Následuje seznam symbolů použitých na označení spotřebního materiálu, přístroje a jejich významu. Symbol Význam Udává číslo výrobku/katalogové číslo Leica Biosystems Text upozornění: Pečlivě přečtěte. Označuje potenciální nebezpečí úrazu elektrickým proudem Potenciálně hořlavé kapaliny Potenciálně škodlivé látky VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně nebezpečné situace, které by mohly vést k závažnému poranění laboratorního personálu. Potenciálně horký povrch Potenciálně toxické látky Potenciální biologické nebezpečí Označuje pouze pro použití jako diagnostické zařízení in vitro. Udává sériové číslo přístroje Prostudujte provozní pokyny Shoda se směrnicí Evropského společenství o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Zařízení uvedené na seznamu zkušební agentury Intertek Rev D Návod k obsluze 7

10 1 - Úvod Symbol Význam Hodnocení: (umístěno na štítku se sériovým číslem, nahraďte stejnou hodnotou a typem) Jednofázový střídavý proud Varování, bezpečnostní opatření, omezení Systém ThermoBrite Elite chraňte před vodou. Chraňte přístroj před pádem nebo nárazem. Přístroj provozujte na suchém, vodorovném povrchu. Nepohybujte přístrojem, když je v chodu. Přístroj zapněte do uzemněného napájecího zdroje. Chraňte před silným světlem/teplem Rev D Návod k obsluze 8

11 1 - Úvod Bezpečnostní opatření a bezpečnost Věnujte velkou pozornost pokynům, které doprovázejí poznámky asymboly a rovněž standardní laboratorní praxi navržené Vaším zdravotnickým zařízením a místními regulačními orgány. Jednotka ThermoBrite Elite váží přibližně 27 kg bez systému pro správu kapalin a příslušenství. Před dokončením její montáže vyberte místo, kam jednotku umístíte. 15 o C 40 o C Vyberte místnost pro umístění jednotky, kde lze kontrolovat teplotu v rozmezí 15 o C až 40 o C a relativní vlhkost bez kondenzace v rozmezí maximálně 80 % pro teplotu <31 o C a maximálně 50 % pro teplotní rozsah o C. UPOZORNĚNÍ: Zařízení uvnitř pevně zakrytých ploch přístroje není určeno k tomu, aby jeho servis prováděla obsluha, a může představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Vždy zachovávejte vzdálenost nejméně 5 cm mezi zadní stěnou přístroje a zdí, aby bylo umožněno správné chlazení. UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE napájení o jiných kmitočtech nebo napětích, než která jsou uvedena v tomto dokumentu. Připojení k nevhodnému zdroji napájení může způsobit poranění nebo požár. UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby byl zdroj napájení pro systém ThermoBrite Elite zajištěn z vyhrazeného vedení, které nezajišťuje napájení pro jiné přístroje či spotřebiče. Pokud není napájení čisté a stabilní, doporučujeme použít UPS a/nebo upravený zdroj napájení. UPOZORNĚNÍ: Přístroj nerozebírejte ani neupravujte. Takové kroky mohou způsobit poranění a/nebo vadnou funkci přístroje a zneplatnit záruku. UPOZORNĚNÍ: Přístroj umístěte na pevný a vodorovný povrch bez vibrací. Pokud tak neučiníte, může dojít k poranění nebo vadné funkci přístroje Rev D Návod k obsluze 9

12 1 - Úvod UPOZORNĚNÍ: NESTAVTE jednotku na místo, kde ji mohou ovlivňovat chemikálie, žíravé plyny nebo elektronický smog. Pokud tak učiníte, může dojít k poranění nebo vadné funkci přístroje. UPOZORNĚNÍ: NESTAVTE jednotku na místo, kde ji může ovlivňovat voda, přímé sluneční světlo nebo průvan. Může tak dojít k poškození jednotky. Jednotku umístěte do místnosti, kde lze kontrolovat teplotu v rozmezí 15 o C až 40 o C a relativní vlhkost bez kondenzace v rozmezí maximálně 80 % pro teplotu <31 o C a maximálně 50 % pro teplotní rozsah o C. UPOZORNĚNÍ: NEINSTALUJTE systém během výskytu blesků. Informace o ochraně během bouřek s blesky a rázy přepětí Vám poskytne oddělení zásobování elektřinou Vaší instituce. UPOZORNĚNÍ: V zájmu dodatečné ochrany zařízení během bouřek s blesky a rázů přepětí vždy odpojte síťový kabel ze zásuvky. Pokud přístroj nebude používán dlouhou dobu, odpojte síťový kabel ze zásuvky. UPOZORNĚNÍ: V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte žádný panel, pokud to nebude na příkaz kvalifikovaného personálu. UPOZORNĚNÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem snížíte i tím, že nebudete používat prodlužovací šňůru, zástrčku nebo jiný výstup, pokud nebude možné zcela zasunout nožové kontakty do třídrátové zásuvky s plným uzemněním, aby nedošlo k obnažení nožových kontaktů. UPOZORNĚNÍ: NEBLOKUJTE větrací otvory. Nedostatečné větrání může způsobit přehřátí přístroje nebo nesprávné řízení teploty Rev D Návod k obsluze 10

13 1 - Úvod VAROVÁNÍ: Aby byla zajištěna nepřetržitá ochrana proti riziku požáru a úrazu, pojistky nahrazujte pouze pojistkami stejného typu a jmenovitého proudu. VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů vyžaduje yybavení připojení k ochrannému uzemnění. VAROVÁNÍ: Hlavní síťový vypínač přístroje slouží jako hlavní odpojovací zařízení. VAROVÁNÍ: Dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření. Likvidujte kontaminované materiály podle platných předpisů. VAROVÁNÍ: Likvidujte odpadní produkty, nepoužité produkty a kontaminovaná balení ve shodě s platnými právními předpisy. Pokud nemáte jistotu ohledně právních požadavků, kontaktujte místní úřady s žádostí o informace Rev D Návod k obsluze 11

14 1 - Úvod Kontaktní informace společnosti Leica Biosystems Názory a podněty zákazníků jsou pro nás mimořádně důležité. Připomínky k tomuto návodu zasílejte na adresu: Leica Biosystems Richmond, Inc Route 12 Richmond, IL USA Telefon: Zákaznická služba: Technická podpora: Webová stránka: Autorizovaný evropský zástupce CEpartner4U Esdoornlaan DB Maarn Nizozemí +31 (0) Výrobce Leica Biosystems Richmond, Inc Route 12 Richmond, IL USA Rev D Návod k obsluze 12

15 1 - Úvod Záruka Záruka společnosti Leica Biosystems Společnost Leica Biosystems zaručuje, že toto zařízení bude bez vady na materiálu a /nebo dílenském provedení při normálním používání a servisu po dobu dvanácti (12) měsíců ode dne instalace, nebo třináct (13) měsíců ode dne dodání podle toho, která doba je kratší. Příslušenství bude bez vady na materiálu a /nebo dílenském provedení při normálním používání a servisu po dobu uvedenou výše. Společnost Leica Biosystems podle svého uvážení opraví nebo vymění jakoukoliv jednotku nebo díl, na níž se vztahuje tato záruka, vrácenou společnosti Leica Biosystems s předem uhrazenými přepravními náklady. Opravené nebo vyměněné přístroje dodané podle této záruky mají pouze zbývající část původní záruky a opravy tuto záruku nepřerušují ani neprodlužují. Informace o záručních podmínkách a náležitostech mimo Spojené státy získáte od svého autorizovaného zástupce společnosti Leica Biosystems. Žádná záruka prodloužená společností Leica Biosystems se nebude vztahovat na žádný přístroj, který byl poškozen kvůli nesprávnému užití, nedbalosti, nehodě nebo poškození, jež bylo důsledkem neschválených oprav, změn nebo nevhodné instalace. Společnost Leica Biosystems neposkytuje žádnou jinou záruku, než je záruka uvedená v tomto dokumentu. Tato záruka se poskytuje výslovně namísto všech ostatních výslovných či nepřímých záruk. Kupující souhlasí s tím, že tu není žádná záruka uplatnitelnosti na trhu nebo vhodnosti k jakémukoliv zamýšlenému účelu a neexistují žádné jiné opravné prostředky nebo záruky, výslovné nebo nepřímé, které přesahují popis na první straně záruky. Žádný zástupce ani zaměstnanec společnosti Leica Biosystems není oprávněn rozšířit žádnou záruku ani převzít za společnosti Leica Biosystems žádný závazek s výjimkou shora uvedených povinností. Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího. Omezení odpovědnosti Společnost Leica Biosystems nebude odpovídat za žádnou ztrátu používání, příjmu nebo očekávaných zisků a ani za žádné následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku prodeje či používání výrobků. Bude se mít za to, že kupující odpovídá za jakékoliv a všechny nároky, ztráty či škody vzniklé použitím či nesprávným použitím přístroje Leica Biosystems ze strany kupujícího, jeho zaměstnanci nebo jinými osobami po doručení přístroje nebo jiných položek Rev D Návod k obsluze 13

16 1 - Úvod Použití počítačových výrobků třetí strany Společnost Leica Biosystems nedoporučuje, aby počítače dodávané jako funkční součást systému ThermoBrite Elite byly použity k provádění jakýchkoliv jiných softwarových nebo hardwarových aplikací než těch, které jsou konkrétně určeny k provozování a podpoře systémů přístrojů Leica Biosystems, nebo aplikací doporučených a nabízených společností Leica Biosystems konkrétně jako příslušenství nebo zdokonalení pro systém přístrojů Leica Biosystems. Bez výslovného souhlasu technické podpory Leica Biosystems by se na těchto počítačích neměl instalovat žádný jiný software aplikace třetí strany než software poskytovaný nebo doporučený společností Leica Biosystems, aby se zabránilo potenciálním problémům s chováním a spolehlivostí, které mohou být důsledkem faktorů nekompatibility, chyb v používání takového softwaru nebo virů založených na softwaru. Instalace takového softwaru třetí strany nebo neschválených elektronických karet či jiných zařízení bez předchozího souhlasu společnosti Leica Biosystems mohou nepříznivě ovlivnit nebo zneplatnit jakoukoliv záruku společnosti Leica Biosystems jinak účinnou, která pokrývá software a hardware dodávaný společností Leica Biosystems na počítačích a celkové chování a spolehlivosti celého systému přístrojů Leica Biosystems Rev D Návod k obsluze 14

17 2 Instalace Vybalení 2 - Instalace Vybalte krabice ThermoBrite Elite a zkontrolujte zabalené položky. Pokud bude jakákoliv z položek poškozená nebo bude chybět, okamžitě informujte společnost Leica Biosystems nebo svého distributora. Pokud bude poškozena jednotka ThermoBrite Elite, Netbook nebo příslušenství systému během přepravy, případně bude nějaká část chybět, neprodleně informujte svého přepravce a kontaktujte zákaznickou službu na čísle UPOZORNĚNÍ: Jednotka ThermoBrite Elite váží přibližně 27 kg bez systému pro správu kapalin a příslušenství. Při manipulaci s těžkými předměty použijte techniky bezpečného zdvihání a odpovídající vybavení. Pokud to bude nezbytné, vyžádejte si při bezpečném zdvihání přístroje pomoc. 1. Přepravní obal umístěte svisle a otevřete horní chlopně. UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte výsuvný nůž, vysuňte čepel na vhodnou délku, aby nedošlo k pořezání jakýchkoliv vnitřních součástí. 2. Odstraňte všechny krabice a odložte je stranou. 3. Vyjměte přístroj pomalým zdvihnutím svisle mimo přepravní obal pomocí pěnových koncových víček. Přístroj umístěte na stabilní povrch. 4. Odeberte pěnová koncová víčka a vložte je do přepravního obalu k uložení. 5. Zkontrolujte obsah krabice podle seznamu obsahu. VAROVÁNÍ: NEPOKOUŠEJTE se zdvihnout přístroj za víko krytu nebo pomocí jakékoliv součásti na bočních panelech, protože to by mohlo vést k poranění osob a/nebo poškození jednotky Rev D Návod k obsluze 15

18 2 Instalace Obsah Systém ThermoBrite Elite Položka č Seznam položek Počet Jednotka ThermoBrite Elite 1 Sada Netbook: (1) Netbook s předinstalovaným softwarem (1) Síťový kabel (1) Napájecí zdroj (1) Myš (1) Kabel USB Síťový kabel ThermoBrite Elite 1 Systém pro správu kapalin: (1) Stojan na lahve (9) Souprava 1l lahve (1) Souprava 2l lahve (1) Promývací lahev TBE (1) Sada zkumavek s reagenciemi Sada hadiček peristaltického čerpadla 4 Souprava 0,5l lahve 3 Sada modulového filtru 1 Sada odpadní lahve 3 Sada odpadních hadic 1 Hadice pro havarijní vypouštění 1 Sada posuvného nosiče 1 Uzávěr náhradní 0,5l/1l lahve 12 Uzávěr 2l náhradní lahve Rev D Návod k obsluze 16

19 2 Instalace Opakované objednání sad Popis položky Počet Číslo položky Sada peristaltického čerpadla Souprava 0,5l lahve Souprava 1l lahve Souprava 2l lahve Souprava promývací lahve TBE Sada posuvného nosiče Sada filtru potrubí Systém pro správu kapalin Sada pojistek Sada odpadní lahve Sada odpadních hadic Požadavky Při výběru umístění systému ThermoBrite Elite je nutno vzít v úvahu požadavky na prostor a vybavení. Nevhodné uspořádání a/nebo podmínky mohou způsobit poškození jednotky, způsobit, že je její provoz nebezpečný. Požadavky na elektrický proud a napětí Systém vyžaduje střídavý proud o napětí V AC, Hz, 10,0 A. Výběr vstupního napětí a frekvence nevyžadují zásah zákazníka. Použijte správně uzemněné napájecí zásuvky dodávající V AC, Hz, jak pro jednotku ThermoBrite Elite, tak pro Netbook. Pro systém ThermoBrite Elite se doporučují zdroje nepřerušovaného napájení, aby se udržel provoz systému během krátkých výpadků či vypnutí napájení. Umožňuje to řádné vypnutí přístroje a počítače bez ztráty dat Rev D Návod k obsluze 17

20 2 Instalace VAROVÁNÍ: Vybavení z bezpečnostních důvodů vyžaduje připojení k ochrannému uzemnění. Požadavky na teplotu Vyberte místnost pro sestavení jednotky, kde lze udržovat teplotu v rozmezí 15 o C až 40 o C a relativní vlhkost bez kondenzace v rozmezí maximálně 80 % pro teplotu <31 o C a maximálně 50 % pro teplotní rozsah o C. Prostorové požadavky Rozměry systému ThermoBrite Elite jsou uvedeny v tabulce technických parametrů výrobku (viz Technické parametry). Laboratorní stůl pro přístroj musí být ve vodorovné poloze, stabilní a vhodný pro provoz laboratorního zařízení. Vytvořte dostatečný prostor k umístění Netbooku. Vytvořte dostatečný prostor na obou stranách jednotky ThermoBrite Elite, abyste zde mohli umístit systém pro správu kapalin a odpadní lahve. Přístroj nedávejte pod závěsné skříňky, které by mohly narušovat přístup k jednotce Rev D Návod k obsluze 18

21 2 Instalace Požadavky na prostředí Systém je nutné chránit před přímým slunečním světlem a před intenzívním teplem či chladem, otevřeným ohněm či jiskrami. VAROVÁNÍ: Některé protokoly mohou vyžadovat použití toxických, hořlavých nebo nebezpečných reagencií. Uživatel odpovídá za zajištění příslušných bezpečnostních opatření a za likvidaci reagencií podle federálních, státních a místních předpisů. VAROVÁNÍ: Elite ThermoBrite neventiluje ani nefiltruje škodlivé látky ze vzduchu. Pokud se očekávají škodlivé výpary, nebo pokud představují problém, Elite ThermoBrite by se měl nainstalovat a provozovat pod vhodnou schválenou ventilační digestoří. UPOZORNĚNÍ: NEDÁVEJTE systém na horní stranu jiného zařízení a nedávejte jiné předměty nebo zařízení na horní stranu systému Rev D Návod k obsluze 19

22 2 Instalace Instalace Než systém naisntalujete, dbejte na splnění všech požadavků na elektrický rozvod, prostor a prostředí. Viz Požadavky. UPOZORNĚNÍ: K připojení přístroje ThermoBrite Elite používejte síťový kabel s uzemněným zástrčkovým konektorem vhodným pro použitou síťovou zásuvku, která má jmenovitý proud 10 A nebo více a má zásuvkový konektor IEC320/CEE Připojte elektrickou šňůru k napájecímu portu umístěnému na zadní straně přístroje ThermoBrite Elite a k uzemněné elektrické zásuvce Rev D Návod k obsluze 20

23 2 Instalace 2. Připojte Netbook k napájecímu zdroji a zapojte napájecí zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky. Připojte kabel USB myši do portu USB na Netbooku. Síťový kabel Kabel USB pro myš 3. Připojte dodávaný komunikační kabel USB k portu USB na Netbooku a ke komunikačnímu portu umístěnému ve středu zadního panelu Rev D Návod k obsluze 21

24 2 Instalace 4. Stiskněte síťový spínač ThermoBrite Elite umístěný na zadním panelu vedle síťového kabelu do polohy On (I) (Zapnuto). Napájení On (I)(Zapnuto). 5. Když má přístroj úspěšně zajištěné napájení, ozve se signál dvou pípnutí a na pravé straně předního panelu se rozsvítí zelená dioda LED. 6. Pokud se neozve signál připravenosti v podobě dvojího pípnutí, nebo LED nebude svítit nepřerušovaným zeleným světlem, postupujte podle odstavce Odstraňování závad Rev D Návod k obsluze 22

25 2 Instalace 7. Stiskněte síťový vypínač na Netbooku, viz obrázek uvedený dále. 8. Zadejte heslo pro Windows: Thermobrite. 9. Dvakrát klikněte na ikonu softwaru ThermoBrite Elite nacházející se na pracovní ploše. 10. Přečtěte si a odsouhlaste Licenční smlouvu koncového uživatele Rev D Návod k obsluze 23

26 Systém pro správu kapalin 1. Umístěte systém pro správu kapalin bezprostředně vlevo a do stejné výšky povrchu jako ThermoBrite Elite. 2 Instalace UPOZORNĚNÍ: NEDÁVEJTE systém pro správu kapalin nad nebo pod úroveň přístroje, protože to by mohlo nepříznivě ovlivnit správný tok kapaliny. 2. Lahve nasměrujte tak, aby u každé jednotlivé lahve byl filtr z drátěného sítka co nejblíže nejspodnějšímu okraji. UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude filtr umístěn na nejnižším okraji, může dojít k závadám při průtoku Rev D Návod k obsluze 24

27 2 Instalace 3. Opatrně našroubujte černý konektor portu do příslušného portu v potrubí reagencií otáčením ve směru chodu hodinových ručiček, dokud nebude dotažen rukou. Každá trubka je označena číslem, které odpovídá číslu portu. UPOZORNĚNÍ: Konektor musí být plně zapojen do potrubí reagencií, jinak může dojít k úniku. UPOZORNĚNÍ: Pokud se konektor nešroubuje snadno, pak je vyšroubujte a znovu nasaďte. Nesprávně nasazený konektor nešroubujte silou, protože se tím může poškodit závit a způsobit vznik netěsností. 4. Zasuňte armaturu na uzávěr každé lahve reagencií a otočením ji uzamkněte Rev D Návod k obsluze 25

28 2 Instalace 5. Na odpadní lahve našroubujte odpadní uzávěry. 6. Připojte konec odpadní hadice do příslušného odpadního portu. UPOZORNĚNÍ: Odpadní hadice se dodávají v délce 5 palců. Hadice lze seříznout na požadovanou délku. 7. Odpadní nádoby umístěte napravo od přístroje, nechte nejméně pět centimetrů prostoru mezi lahvemi a přístrojem. Odpadní lahve lze umístit do stejné výšky povrchu jako horní stranu laboratorního stolu nebo níže Rev D Návod k obsluze 26

29 2 Instalace 8. Každou odpadní lahev označte popiskem uvádějící její určený obsah, který je ve shodě a nezbytný pro správnou likvidaci. Informace o požadavcích na označení naleznete v bezpečnostních listech materiálu. 9. Připojte nouzový konec odpadní hadice do nouzového odpadního portu Rev D Návod k obsluze 27

30 2 Instalace 10. Instalace je hotova. Licenční smlouva koncového uživatele Po spuštění Netbooku software zobrazí licenční smlouvu koncového uživatele. Po přečtení této smlouvy klikněte na Accept (Přijímám). Software ThermoBrite Elite se načte automaticky. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dále si přečtěte celou licenční smlouvu koncového uživatele. Tato licenční smlouva koncového uživatele (dále jen smlouva ) upravuje použití určitých počítačových programů obsažených v tomto výrobku společnosti Leica Biosystems (dále jen Leica Biosystems ), ThermoBrite Elite (dále jen výrobek Leica Biosystems ). Přijetí této smlouvy pro výrobek Leica Biosystems znamená, že Vy a právnická osoba, jejímž jménem je výrobek Leica Biosystems nakupován (společně dále Vy nebo Váš ), s touto smlouvou souhlasíte a přijímáte ji a představuje Váš souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami a náležitostmi této smlouvy. Povolení Leica Biosystems k tomu, abyste používali tento výrobek Leica Biosystems, je podmíněno Vaším souhlasem s podmínkami této smlouvy při vyloučení všech ostatních podmínek. Pokud nebudete se všemi podmínkami této smlouvy souhlasit, nesmíte používat výrobek Leica Biosystems ani počítačové programy obsažené ve výrobku Leica Biosystems. Udělení licence. S výhradou všech podmínek a náležitostí této smlouvy Leica Biosystems Vám uděluje nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci, na kterou nemůžete udělit dílčí licenci, k používání počítačových programů (pouze ve formě objektového kódu) obsažených ve výrobku Leica Biosystems (dále jen programy ) a související uživatelské dokumentace ( dokumentace společně s Rev D Návod k obsluze 28

31 2 Instalace programy dále uváděnými v této smlouvě, kolektivně jako software ) pouze v rozsahu jejich začlenění do výrobku Leica Biosystems a pouze ve shodě s dokumentací (dále licence ). Nemáte žádné právo přijímat, používat nebo zkoumat jakýkoliv zdrojový kód nebo dokumentaci designu týkající se programů. Software je poskytován na základě licence, neprodává se. Pokud jde o vztahy mezi stranami, Leica Biosystems si uchovává všechna práva k softwaru, právní nároky a podíly v něm, pokud není v této licenci výslovně a jednoznačně uvedeno jinak, a Leica Biosystems si vyhrazuje všechna práva k softwaru, jež Vám udělena nebyla. Omezení. Nesmíte (a nesmíte dovolit ostatním): (i) kopírovat software, pokud to přiměřeně nevyžaduje používání programů přísně v souladu s touto smlouvou, (ii) pozměňovat software, upravovat jej, překládat nebo vytvářet odvozená díla na jeho základě, (iii) dekompilovat zdrojový kód (nebo základní myšlenky, sekvence, organizaci struktury nebo algoritmy) kteréhokoliv z programů, rozebírat jej, provádět s ním reverzní inženýrství nebo jinak se pokoušet jej odhalit nebo rekonstruovat, případně se o to pokoušet, s výjimkou omezeného rozsahu, v němž je shora uvedené výslovně povoleno platnými zákonem, přičemž v takovém případě nejprve musíte písemně informovat Leica Biosystems a vyžádat si informace o interoperabilitě týkající se programů, (iv) poskytovat, pronajímat, půjčovat nebo poskytovat na leasing software jakékoliv jiné straně nebo poskytovat jakékoliv informační služby jakékoliv jiné straně na základě používání softwaru, ať již ve formě služby sídlení času, kanceláře pro poskytování služeb nebo jiné služby zpracování informací, (v) odstraňovat, upravovat nebo znečitelnit jakoukoliv identifikaci výrobku, oznámení o autorských právech, ochrannou známku a/nebo jakoukoliv jinou vlastnickou popisku obsaženou v softwaru, (vi) rozšiřovat informace o výkonnosti nebo analýze týkající se programů nebo (vii) používat programy v nebezpečných prostředích vyžadujících bezchybné chování, při němž by selhání programů mohlo vést k úmrtí, poranění osob nebo poškození životního prostředí. Ukončení. Licence je účinná až do ukončení. Licence bude ukončena automaticky bez oznámení, pokud nebudete dodržovat jakékoliv ustanovení této smlouvy. Během čtrnácti (14) dnů od ukončení musíte přestat používat všechny kopie softwaru, které máte v držení či pod kontrolou, a zničíte je s tím, že o tom vystavíte písemné potvrzení Leica Biosystems. S výjimkou licence podmínky této smlouvy přetrvají i po ukončení. Ukončení není výlučný opravný prostředek a Leica Biosystems bude mít k dispozici všechny ostatní opravné prostředky, ať již bude licence ukončena či nikoliv Rev D Návod k obsluze 29

32 2 Instalace Podpora výrobku. K získávání informací ohledně podpory výrobku Leica Biosystems použijte číslo podpory Leica Biosystems uvedené v dokumentaci k výrobku. Odmítnutí záruky. Software je dodáván tak, jak je, bez záruky jakéhokoliv druhu a Leica Biosystems v maximálním rozsahu povoleném zákonem odmítá všechny záruky, ať už výslovné nebo nepřímé, zejména nepřímé záruky a podmínky právního nároku, uplatnitelnosti na trhu, uspokojivé kvality, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a neporušování práv. Leica Biosystems nezaručuje, že bude software bezchybný, že použití programů bude bez přerušení nebo jiných závad, že jakékoliv chyby nebo závady softwaru budou opraveny nebo že software bude uspokojovat Vaše konkrétní požadavky. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že Leica Biosystems nezaručuje, negarantuje ani nedává žádná ujištění ohledně chování, použití či výsledků použití softwaru nebo jeho správnosti, přesnosti, spolehlivosti, aktuálnosti či jiných parametrů. Přebíráte veškeré riziko spojené s tím, že budete software používat. Toto odmítnutí záruky představuje zásadní část této smlouvy. Některé právní řády nepovolují vyloučení nepřímých záruk nebo podmínek, proto se na Vás shora uvedené odmítnutí nemusí vztahovat. V případě, že odmítnutí nepřímých záruk nebude podle platného zákona proveditelné, jakékoliv nepřímé záruky musí být omezeny na devadesát (90) dnů od dodávky výrobku Leica Biosystems. Omezení odpovědnosti. Aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv ustanovení této smlouvy, v maximálním rozsahu povoleném zákonem platí, že Leica Biosystems v souvislosti s jakýmkoliv předmětem této smlouvy na základě jakékoliv smlouvy, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jiné teorie psaného práva či práva equity nebude odpovídat za: ztrátu či přerušení podnikání, ušlé zisky nebo ztrátu dobré pověsti, ztrátu používání, ztrátu nebo poškození či narušení dat, poškození jakéhokoliv jiného softwaru, hardwaru nebo jiného zařízení, neoprávněný přístup k datům či jejich pozměnění, neoprávněné zpřístupnění citlivých, důvěrných či vlastnických informací, jakékoliv náklady na pořízení náhradního zboží, služeb, technologie nebo práv, jakékoliv nepřímé, zvláštní, následné, ukázkové nebo náhodné škody, jakoukoliv částku překračující dvě stě padesát dolarů (250,00 USD) Rev D Návod k obsluze 30

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více