Instalace, provoz a údržba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace, provoz a údržba"

Transkript

1 Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ

2 OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref: CHILLER_IOM-0708-CZ Tento návod je určen pro následující verze CHILLERŮ: Řada ECOLOGIC: WA Řada MCC Řada NEOSYS NAC NAH Číslo zařízení Naše společnost je členem Eurovent Certification Programme. Všechny chillery značky LENNOX jsou testovány a hodnoceny v souladu s certifikačním programem Eurovent. Naše výrobky vyhovují evropským normám a předpisům. Výrobky jsou navrženy a vyrobeny v souladu se systémem řízení jakosti certifikovaným podle AFAQ ISO Certifikát udělen komisí AFAQ. Společnost Lennox nabízí řešení pro vnitřní prostředí budov již od roku Náš sortiment vzduchem chlazených chillerů má i nadále vysokou úroveň, díky které značka LENNOX u zákazníků zdomácněla. Flexibilní návrhy řešení pro uspokojení vašich potřeb a důsledná pozornost věnovaná řešení detailů. Výrobky navržené s ohledem na dlouhou životnost a jednoduchou údržbu jsou standardem. Informace o místním zastoupení získáte na Veškeré technické a technologické informace obsažené v tomto návodu, včetně všech námi poskytovaných výkresů, náčrtů a technických popisů, zůstávají vlastnictvím firmy Lennox a nesmějí být použity (s výjimkou provozování tohoto výrobku), reprodukovány, poskytovány či zpřístupňovány třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu firmy Lennox. 1

3 OBSAH 1 - ÚVOD...3 Prohlášení o shodě s PED...4 Směrnice o fluorovaných plynech ZÁRUKA Bezpečnostní doporučení INSTALACE Přeprava Zdvihání Požadavky na místo a instalaci Přípojky vody Přípojky elektřiny Hladiny hluku Připojení split systémů Instalace potrubních jednotek PŘEDBĚŽNÉ KONTROLY Provozní limity Kontroly a doporučení ohledně chladicích okruhů Kontroly instalace hydraulických systémů Instalace externích hydraulických součástí (dodávány společností LENNOX odděleně) Kontrolní seznam před spuštěním SPUŠTĚNÍ JEDNOTKY Kontroly v průběhu spouštění Náplň oleje Náplň chladiva PROVOZ Řízení CLIMATIC Provoz jednotky ÚDRŽBA Týdenní údržba Roční údržba Čištění kondenzátoru Vypuštění oleje z kompresoru Důležité ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ OPRAVY Seznam nejčastějších potíží Ovládací zařízení Kontroly doporučené výrobcem PŘÍLOHY

4 ÚVOD 1 - ÚVOD Před uvedením chilleru do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho obsahem. Pokyny, které jsou zde uvedené, důsledně dodržujte. Rádi bychom upozornili na význam proškolení pracovníků pro správné zacházení s chillerem. Obraťte se na společnost Lennox, kde získáte odpovídající informace. Je důležité uložit tento návod v blízkosti chilleru. Text Důležité všeobecné pokyny Nebezpečí poranění nebo poškození chilleru Tento návod obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení chilleru do provozu. Současně obsahuje také důležité pokyny, jejichž účelem je zabránit poranění osob a poškození stroje během jeho provozu. Dále jsou zde uvedeny též informace o údržbě, jejichž cílem je zajistit bezproblémový provoz chilleru. V případě dalších dotazů ohledně záležitostí souvisejících s chillerem se obraťte na našeho zástupce. Dokumentace vztahující se k objednávce bude zaslána odděleně. Tato dokumentace se skládá z: - Prohlášení o shodě CE. - Návod na provoz řídicího systému. - Návod na instalaci a provoz. - Schéma zapojení. - Schéma chladivového okruhu (s výjimkou WA-RA-WAH-LCH). - Podrobnosti o zařízení jsou uvedeny na typovém štítku. Technické údaje zveřejněné v tomto návodu vycházejí z nejnovějších dostupných informací. Technické údaje jsou předmětem případných pozdějších změn. Vyhrazujeme si právo na úpravu konstrukce a/nebo technické řešení našich chillerů, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění nebo povinnosti upravit stroje dodané v předchozím období. Jakékoliv práce na chilleru musí provádět pouze proškolený technik s příslušným oprávněním. Se zařízením jsou spojena následující rizika: - nebezpečí úrazu elektrickým proudem, - nebezpečí úrazu rotačními díly, - nebezpečí úrazu ostrými hranami a těžkými předměty, - nebezpečí úrazu vysokým tlakem planu, - nebezpečí úrazu součástmi s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Veškeré práce na zařízení musí být prováděny v souladu s místními normami a předpisy. Veškeré práce musí být prováděny v souladu se správnou řemeslnou praxí. 3

5 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PED Veškerá zařízení odpovídají nařízení směrnice PED CE. Následující upozornění musíte pečlivě dodržovat. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Veškeré práce na jednotce smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný pracovník. Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu nebo vážným nehodám. Práce na jednotce:. Zařízení je nutno odpojit od zdroje elektrického napájení odpojením a uzamčením hlavního vypínače.. Pracovníci jsou povinni používat řádné osobní ochranné pomůcky (přilba, rukavice, ochranné brýle apod.). Práce na elektrickém systému:. Práce na elektrických částech lze vykonávat pouze tehdy, je-li zařízení vypnuté (viz dále). Zároveň smí tyto práce vykonávat pouze elektrikář s náležitou kvalifikací a oprávněním. Práce na chladivovém okruhu (okruzích):. Měření tlaku, vypouštění a plnění systému pod tlakem je třeba provádět přes připojovací místa určená k tomuto účelu a pomocí vhodného vybavení.. Aby se předešlo riziku exploze v důsledku rozstřikování chladiva a oleje, je nutno příslušný okruh před demontáží nebo rozletováním dílů chladicího okruhu vypustit. Tlak v systému musí mít nulovou hodnotu.. Po vypuštění okruhu existuje zbytkové riziko tvorby tlaku v důsledku odpařování oleje nebo ohřevu výměníku. Nulový tlak je zapotřebí udržovat otevřením vypouštěcího kohoutu na nízkotlaké straně.. Letování smí provádět pouze kvalifikovaný páječ. Pájka musí být v souladu s normou NF EN1044 (min. 30 % stříbra). Výměna dílů:. Z důvodu zachování souladu s označením CE je třeba používat při výměně dílů originální náhradní díly nebo díly schválené společností Lennox.. Lze používat pouze chladivo uvedené na typovém štítku výrobce. Žádné jiné druhy chladiva (směs chladiv, uhlovodíky atd.) se nesmějí používat. UPOZORNĚNÍ: V případě požáru mohou chladicí okruhy způsobit explozi a rozstřik plynného chladiva a oleje. 4

6 Směrnice o fluorovaných plynech Směrnice ES 842/2006 o fluorovaných skleníkových plynech Pracovníci obsluhující chladicí zařízení musí dodržovat 6 základních povinností definovaných ve Směrnici o fluorovaných plynech. POVINNOST Zachycení fluorovaných plynů během oprav a údržby zařízení a po ukončení jeho životnosti Používání personálu s náležitou kvalifikací při instalaci, opravách, údržbě a kontrole těsnosti NOVÉ zařízení musí být označeno Učiňte potřebné kroky k prevenci úniku fluorovaných plynů a případnou netěsnost co možná nejrychleji odstraňte Pravidelně kontrolujte netěsnosti. 6 kg nebo více: alespoň jednou za 12 měsíců 30 kg nebo více: alespoň jednou za 6 měsíců 300 kg nebo více: alespoň jednou za 3 měsíce Udržujte záznamy o chladicím zařízení, které využívá fluorované plyny. (viz Kniha záznamů o spuštění a údržbě na konci tohoto dokumentu) Nainstalujte a kontrolujte automatický detekční systém Platí pro Veškeré stacionární systémy Veškeré stacionární systémy Veškeré stacionární systémy Veškeré stacionární systémy Hermeticky uzavřené systémy > 6 kg Stacionární systémy > 3 kg Stacionární systémy > 300kg Nedodržování těchto požadavků je považováno za porušení zákona a bude předmětem finančních postihů. V případě potíží je navíc vaší povinností prokázat pojišťovací společnosti, že zařízení vyhovuje Směrnici o fluorovaných plynech. 5

7 ZÁRUKA 2 - ZÁRUKA Záruka na chillery je předmětem záručních podmínek stanovených v objednávce. Montáž a instalace zařízení by měla proběhnout v souladu se správnou řemeslnou praxí. Záruka pozbývá své platnosti v následujících případech: - Servis a údržba nebyly prováděny v souladu s předpisy; opravy nebyly prováděny pracovníkem pověřeným společností Lennox nebo byly provedeny bez předchozího písemného souhlasu ze strany Lennox. - Na zařízení byly provedeny úpravy bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti Lennox. - Nastavení a ochrany byly změněny bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti Lennox. - Bylo použito neoriginální nebo jiné než předepsané chladivo či mazivo. - Zařízení nebylo nainstalováno a/nebo připojeno v souladu s pokyny pro instalaci. - Zařízení bylo používáno nevhodně, nesprávně, nedbale nebo v rozporu se svou povahou a/nebo předpokládaným účelem využití. - Nebylo osazeno zařízení na ochranu před nedostatečným průtokem. - V blízkosti vstupu vody do chilleru nebyla osazena vhodná filtrace. Za těchto okolností je společnost Lennox zproštěna veškerých závazků za výrobek vůči nárokům třetích stran. V případě uplatňování záruční reklamace je nutné předložit výrobní číslo stroje a číslo objednávky Lennox. 2.1 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Bezpečnostní informace obsažené v tomto návodu slouží jako vodítko pro bezpečné zacházení s tímto výrobkem. Lennox neručí za úplnost těchto informací, a nemůže tudíž převzít odpovědnost za žádná případná opomenutí. U vzduchem chlazených chillerů je teplo transportováno prostřednictvím stlačeného chladiva, které podléhá změnám tlaku a teploty. Ventilátory pak rozptylují přebytečné teplo do okolí. Při návrhu vzduchem chlazeného chilleru byla soustředěna pozornost na ochranu personálu obsluhy a údržby. Byly použity bezpečnostní prvky a funkce, které brání vzniku nadměrného tlaku v systému. Jsou zde osazeny kovové kryty, jejichž účelem je zabránit nechtěnému kontaktu s horkým potrubím. Ventilátory jsou opatřeny ochrannými mřížkami a elektrický ovládací panel je zcela chráněn proti dotyku. Výjimku tvoří některé součásti, které pracují s bezpečným napětím (< 24 V). Servisní panely lze otevřít pouze za pomoci nářadí. Přestože jsou vzduchem chlazené chillery vybaveny rozsáhlými bezpečnostními a ochrannými prvky, je třeba při provozování stroje dbát maximální opatrnosti a pozornosti. Vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, jako např.: individuální ochrana (rukavice, brýle, ochranný oděv, bezpečnostní obuv atd.), vhodné nástroje a nářadí, protipožární přístroje vhodné pro tento typ systému a chladiva snadno dostupná Současně také zajistěte, aby všichni technici byli řádně vyškoleni ohledně těchto zařízení a měli náležitou kvalifikaci (elektrické, chladírenské, místní předpisy...). Jakákoli operace, jako např. svařování, měkké pájení nebo elektrické práce smí provádět pouze pracovníci s náležitou kvalifikací. Je důležité dodržovat níže uvedená doporučení, dle těchto zásad: Nikdy nepracujte na zařízení, které je pod proudem. Jakoukoli manipulaci (otevírání nebo zavírání) s uzavíracím ventilem musí provádět kvalifikovaný technik s náležitým oprávněním. Takovéto postupy musí být vykonávány při vypnutém zařízení. Nikdy nepracujte s elektrickými součástmi, dokud nebude zařízení odpojeno od zdroje napájení. Během údržby zařízení vždy zajistěte napájecí okruh v odpojeném stavu. V případě přerušení práce zkontrolujte zámek předtím, než práci znovu zahájíte. VAROVÁNÍ: I tehdy, je-li jednotka vypnutá, zůstává silový okruh pod proudem, pokud nejsou zařízení nebo obvod odpojeny. Podrobnosti viz schéma zapojení. U některých zařízení může existovat samostatné napájení 220 V. Další informace viz schéma elektrického zapojení. V případě údržby ventilátorů (výměna mřížky apod.) zajistěte vypnutí napájení, aby se předešlo automatickému restartu. Před otevřením okruhu chladiva zkontrolujte tlak na manometrech nebo tlakových snímačích. 6

8 Nikdy neponechávejte jednotku vypnutou se současně uzavřenými ventily na potrubí pro kapalnou fázi. Mohlo by dojít k zachycení chladiva a nárůstu tlaku. Údržbu veškerých součásti instalace musí provádět kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo poranění osob. Poruchy a netěsnosti je třeba ihned odstranit. Za sjednání okamžité nápravy v případě poruchy odpovídá technik s náležitým oprávněním. Při každé opravě zařízení je nutno provést opětovnou kontrolu bezpečnostních zařízení. Dodržujte pokyny a doporučení uvedené v bezpečnostních a strojírenských normách, jako např. EN378, ISO5149 atd. K čištění potrubních vedení nebo k tlakování zařízení nepoužívejte kyslík. Kyslík prudce reaguje s olejem, mazivy a dalšími běžnými látkami. Nikdy nepřekračujte stanovené maximální hodnoty provozního tlaku. Ověřte maximální přípustné testovací tlaky na vysokotlaké a nízkotlaké větvi podle pokynů v této příručce a tlaků uvedených na typovém štítku zařízení. Ke zkoušce těsnosti nepoužívejte vzduch. Používejte pouze chladivo nebo suchý dusík. Nesvařujte ani neřezejte plamenem žádné části potrubního vedení chladiva ani součásti chladivového okruhu, dokud nebude chladivo (v tekuté i plynné formě) zcela vypuštěno z chilleru. Stopy výparů by měly být nahrazeny suchým vzduchem / dusíkem. Chladivo při styku s otevřeným ohněm vytváří toxické plyny. Chladivo nevyčerpávejte pomocí sifonu. Dbejte na to, aby se chladivo nedostalo do styku s pokožkou, nebo aby nevniklo do očí. Používejte ochranné brýle. Potřísněnou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a vodou. V případě vniknutí chladiva do očí je okamžitě vypláchněte vydatným množstvím vody a vyhledejte lékaře Bezpečnostní předpisy Vzduchem chlazené chillery vyhovují následujícím bezpečnostním předpisům: - Pr-EN Směrnice EU 89/392/ES (Nařízení týkající se strojních zařízení). - EN Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. - Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/CE. A jsou opatřeny značkou CE (pod podmínkou, že jsou přítomny nezbytné doplňky). Další informace viz prohlášení II-A Výstražné štítky Chiller je označen následujícími výstražnými štítky, jejichž smyslem je upozornit na potenciální nebezpečí (na nebo v blízkosti potenciálně nebezpečné části). Vysoké teploty Elektrické napětí Rotační díly Ostré díly Pravidelně kontrolujte, zda jsou tyto výstražné štítky správně upevněny na strojním zařízení a v případě potřeby je vyměňte. 7

9 INSTALACE PŘEPRAVA MANIPULACE 3. INSTALACE 3.1 Přeprava Manipulace Kontrola při dodání Při přejímce nového zařízení zkontrolujte následující body. Povinností zákazníka je přesvědčit se, zda je zařízení v dobrém stavu a schopné provozu (vyplňte kontrolní seznam na str. 36): - Vnější plášť není žádným způsobem poškozen. - Zdvihací a manipulační technika je vhodná pro daný typ zařízení a vyhovuje požadavkům na manipulaci uvedeným v této příručce. - Příslušenství objednané pro montáž v daném místě bylo dodáno a je v dobrém stavu. - Pokud je zařízení dodáno včetně provozních náplní chladiva, není nikde patrná žádná netěsnost (použijte elektronický detektor). - Dodané vybavení odpovídá objednávce a souhlasí s dodacím listem. Pokud je výrobek poškozen, musí být písemně stvrzeny přesné podrobnosti a dokument musí být doporučenou poštou zaslán přepravní společnosti do 48 hodin od okamžiku dodávky (pracovní dny). Kopii tohoto dopisu je nutné pro informaci adresovat společnosti LENNOX a dodavateli nebo distributorovi. Nesplněním těchto požadavků zaniká nárok na odškodnění vůči přepravní společnosti. Upozorňujeme, že společnost LENNOX neodpovídá za vykládku a umístění zařízení : Typový štítek zařízení Typový štítek udává vyčerpávající údaje o modelu a zajišťuje, že zařízení odpovídá objednanému výrobku. Je na něm uveden elektrický příkon při rozběhu zařízení, jeho jmenovitý výkon a napájecí napětí. Přípustná odchylka napájecího napětí činí max. +10/-10 %. Rozběhový proud je maximální hodnota, která bude pravděpodobně dosažena při uvedeném provozní napětí. Zákazník musí zajistit náležitou elektrickou přípojku. Z toho důvodu je důležité zkontrolovat, zda napájecí napětí uvedené na typovém štítku zařízení odpovídá napětí v napájecí síti. Typový štítek též udává rok výroby a typ použitého chladiva, jakožto i požadovanou náplň pro každý kompresorový okruh. Poznámka: Dle PED je provozní tlak maximálním přípustným tlakem a totéž platí i pro nastavení pojistného ventilu. Testovací tlak odpovídá bezpečnostní ochraně, např. nastavení vysokotlakých spínačů. Testovací tlak je tudíž nižší než provozní tlak. 8

10 Skladování Když jsou jednotky dodány na místo montáže, nejsou vždy použity ihned; někdy je nutné je uskladnit. V případě střednědobého až dlouhodobého skladování doporučujeme následující postupy: - Ujistěte se, že v hydraulických systémech není voda. - Kryty tepelného výměníku ponechte na svém místě. - Ponechte na místě ochrannou plastovou fólii. - Přesvědčete se, že elektrické rozvaděče jsou uzavřené. - Všechny prvky a doplňky pro pozdější montáž uchovávejte před použitím zařízení v suchu a čistotě. Zařízení důrazně doporučujeme skladovat na suchém, chráněném místě (to platí zejména u zařízení, která mají být instalována uvnitř budov). 3.2 ZDVIHÁNÍ ZAŘÍZENÍ Bezpečnostní pokyny Instalace, spouštění a seřizování tohoto zařízení může být nebezpečné, pokud nebude brán zřetel na určité faktory, jako např. provozní tlak, elektrické součásti, umístění (střechy, terasy a další konstrukce nacházející se nad úrovní země). Instalaci, spuštění a opravy tohoto zařízení smí provádět pouze vysoce kvalifikovaní dodavatelé a technici, kteří jsou dobře obeznámeni s tímto typem zařízení. Během servisních prací vždy dbejte doporučení uvedených na štítcích, pokynů, které jste obdrželi společně se zařízením, jakožto i dalších příslušných bezpečnostních postupů. - Dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy a pravidla. - Používejte ochranné brýle a pracovní rukavice. - S těžkým nebo objemným zařízením zacházejte během zdvihání, přemisťování a ukládání na místo s nejvyšší opatrností. UPOZORNĚNÍ: VŽDY PŘED ZAHÁJENÍM SERVISNÍCH PRACÍ SE UJISTĚTE, ŽE JE ZAŘÍZENÍ ŘÁDNĚ ODPOJENO OD PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO PROUDU. POZNÁMKA: NĚKTERÁ ZAŘÍZENÍ MOHOU MÍT ZVLÁŠTNÍ PŘÍVOD 230 V PRO OVLÁDACÍ ČÁST. TENTO PŘÍVOD MUSÍ BÝT TAKÉ ODPOJEN. PODÍVEJTE SE DO SCHÉMA ZAPOJENÍ Manipulace Manipulovat se zařízením smí pouze kvalifikovaní pracovníci. Je přitom nutné striktně dodržovat pokyny pro zdvíhání, které jsou uvedeny na zařízení. Při manipulaci je nutné postupovat s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k nárazu do rámu, panelů, elektrické rozvodné skříně, vlnovce chlazení, žebrování trubek kondenzátoru apod. POZNÁMKA: Tepelný výměník kondenzátoru je nutno během přepravy chránit před poškozením pomocí plastových krytů. Stroj je též zabalen do přepravní fólie. Doporučujeme ponechat tuto ochranu během přepravy a zdvíhání na místě a plastové kryty neodstraňovat až do okamžiku uvedení do provozu (dávejte pozor, aby ochrannou fólii neodvál vítr!). POZNÁMKA: Pryžové antivibrační podložky a příslušenství naleznete v ovládacím panelu, kde jsou uloženy během přepravy. Pokud je zařízení montováno na antivibrační podložky, je nutno je upevnit před usazením zařízení do konečné polohy. 9

11 10

12 3.3 POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A INSTALACI Pro instalaci chilleru je nutno provést následující důležité přípravné práce: - Vzduchem chlazené chillery s axiálními ventilátory, jako např. Ecologic nebo NEOSYS, jsou určeny pro venkovní instalaci. Před zavedením jiného typu instalace se obraťte na společnost Lennox. - Umístěte chiller tam, kde bude minimálně ovlivňován působením větru (v místech, kde rychlost větru převyšuje > 2,2 m/s nainstalujte větrolam). - Podklad, na který bude zařízení instalováno, musí být rovný a dostatečně únosný, aby byl schopen přenášet hmotnost zařízení s veškerými náplněmi a příležitostně také běžného servisního zařízení. V místech vystavených mrazu musí být podklad (pokud je zařízení instalováno na zemi) uložen na betonových pilířích uložených v nezámrzné hloubce. Doporučujeme vybudovat podklad odděleně od konstrukce hlavní budovy, aby nedocházelo k přenosům vibrací. - Při běžných způsobech používání umožňuje tuhost jednotky a umístění podpěr bodového zatížení instalovat zařízení tak, že sou vibrace sníženy na minimum. Pokud však je zapotřebí snížit vibrace na obzvláště nízkou úroveň, pak může dodavatel rozhodnout o použití izolátorů vibrací. - Použití izolátorů vibrací MUSÍ být doprovázeno instalací flexibilních spojů v potrubních rozvodech zařízení. Izolátory vibrací je též nutné osadit na zařízení PŘED jeho upevněním k podkladu. Společnost Lennoxnenese za výběr izolátorů pohlcujících vibrace žádnou odpovědnost. Zařízení musí být k izolátorům vibrací přišroubováno a izolátory musí být pevně ukotveny do betonové desky. Zkontrolujte, zda dosedací plochy izolátorů vibrací lícují s podkladem. V případě potřeby použijte podložky nebo upravte povrch podkladu. V každém případě však zajistěte, aby izolátory přiléhaly těsně k podkladové ploše. - Kolem zařízení je nutno ponechat dostatečně volný prostor, aby byla zajištěna náležitá cirkulace vzduchu vystupujícího z kondenzátorů a umožněn snadný přístup ke všem dílům pro účely servisu a údržby. Pokud je vzduch vystupující z kondenzátoru blokován nějakou překážkou, má tendenci se vracet zpět do ventilátoru. To způsobí nárůst teploty vzduchu, který se používá k ochlazování kondenzátorů. Překážky na výstupu vzduchu též negativně ovlivňují distribuci na celé teplosměnné ploše kondenzátoru. Obě tyto podmínky, které snižují výkon výměníku, mají za následek nárůst kondenzačního tlaku. To pak vede ke ztrátě výkonnosti a zvýšení příkonu kompresoru. - Kolem celého zařízení nelze vybudovat nepřerušovaný větrolam vyšší než samotná jednotka. Pokud se však nelze konstrukci vysokého větrolamu (zabraňujícímu zpětné cirkulaci v důsledku působení silných větrů) vyhnout, je nutné nainstalovat na výfuk potrubí sahající do stejné výšky jako je okolní větrolam. Je důležité, aby zařízení bylo umístěno v rovině. V případě nedodržení tohoto požadavku pozbývá platnost záruka. VOLNÝ PROSTOR KOLEM ZAŘÍZENÍ Podrobnosti naleznete v Průvodci aplikací nebo na výkresech dodaných se zařízením. Řada NEOSYS Jednotka se šroubovým kompresorem PŘEKÁŽKY NAD ZAŘÍZENÍM NEJSOU POVOLENY 1,5m 2m 1,5m 1,5m 11

13 Řada ECOLOGIC > 3 metry 2 metry 2 metry Nedoporučuje se Nepřípustné U jakékoli vzduchem chlazené jednotky musí vzdálenost mezi výfukem vzduchu a překážkou činit alespoň 1,5 metru. U chillerů je vyžadována minimální vzdálenost 1 metr z důvodu dobrého přístupu k elektrické skříni pro případ nutnosti jejího otevření a servisu. 3.4 PŘÍPOJKY VODY Přípojky vody Výparník / Kondenzátor Oběhové čerpadlo vody by mělo být přednostně instalováno směrem nahoru ve směru proudění tak, aby výparník / kondenzátor byly vystaveny přetlaku. Vstupní a výstupní přípojky vody jsou vyznačeny na schváleném výkrese dodaném se zařízením nebo v prodejní brožuře. Vodovodní trubky připojené k zařízení nesmějí do tepelných výměníků přenášet žádné radiální ani osové síly a ani žádné vibrace. Je důležité dodržovat níže uvedená doporučení, dle těchto zásad: Vodovodní přípojky musí rozměrově odpovídat vstupu a výstupu ze zařízení. Do všech vysokých bodů okruhu nainstalujte ruční nebo automatické vzduchové proplachovací ventily. Z důvodu zachování tlakových podmínek v okruhu nainstalujte pojistný ventil a expanzní nádobu. Tento doplněk již může být součástí zařízení. Nainstalujte teploměry jak na vstupní, tak i na výstupní vodovodní přípojky. Nainstalujte vypouštěcí přípojky ve všech nízkých bodech, aby bylo možné celý okruh v případě potřeby vypustit. Nainstalujte uzavírací ventily do blízkosti vstupní a výstupní vodovodní přípojky. Použijte flexibilní spoje, abyste snížili přenášení vibrací. Po otestování těsnosti všechny trubky zaizolujte, abyste předešli teplotním ztrátám a zabránili kondenzaci. Pokud se venkovní vodovodní potrubí nachází v oblasti, kde okolní teplota může klesnout pod 0 C, pak toto potrubí zaizolujte a přidejte elektrický ohřívač. Výrobce nabízí jako doplňkovou výbavu ochranu vnitřních trubních rozvodů zařízení. Zajistěte náležité uzemnění. U zařízení s trubkovými tepelnými výměníky je ve spodní části výparníku osazena výpustní zátka. K ní může být připojena vypouštěcí trubka, aby v případě nutnosti servisu nebo sezónních odstávek bylo možné vypustit vodu z výparníku. 12

14 Použití vodního filtru ve vodním okruhu směrem proti proudu od výměníku tepla je povinností. Tento filtr musí zachytávat veškeré částice o průměru větším než 1 mm a musí být umístěn ve vzdálenosti max. 1 meter od vstupu do výměníku. Výrobce jej může dodat jako součást doplňkové výbavy. Tento filtr brání ucpání deskového výměníku tepla. NEBUDE-LI FILTR OSAZEN PŘI VSTUPU DO TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU, POZBÝVÁ ZÁRUKA PLATNOSTI. Viz hydraulické výkresy v Přílohách na str. 50 až 54, nebo výkresy dodané se zařízením. NAPLNĚNÍ A VYPUŠTĚNÍ KAPALINY Z VÝMĚNÍKU TEPLA MUSÍ PROVÁDĚT TECHNIK S NÁLEŽITOU KVALIFIKACÍ. ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ VODNÍHO OKRUHU, MUSÍ INSTALOVAT INSTALATÉR. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÝMĚNÍKY ZAŘÍZENÍ K DOPLŇOVÁNÍ KAPALINY TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU Rozbor vody Je nutno nechat provést rozbor vody. Nainstalovaný vodovodní okruh musí obsahovat veškeré součásti, které jsou nezbytné pro úpravu vody: filtry, přísady, přechodné výměníky, odběrné ventily, ventily, uzavírací ventily atp. Vše závisí na výsledcích rozboru místní vody. Nedoporučujeme provozovat zařízení s otevřeným okruhem, neboť by se mohly vyskytnout problémy s okysličením, případně by bylo zařízení provozováno s neupravenou podzemní vodou. Používání neupravené nebo nedostatečně upravené vody může způsobovat usazeniny vodního kamene, vodních řas a kalu, případně způsobit korozi či erozi. Doporučujeme přivolat kvalifikovaného specialistu na úpravu vody, který určí, jaký druh úpravy je v místních podmínkách zapotřebí. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené neupravenou nebo nedostatečně upravenou vodou, slanou vodou nebo roztokem s obsahem solí. Zde jsou uvedena naše doporučení, která jsou pro Vaší informaci: Ve vodě se nesmí vyskytovat amonné kationty (NH4+), neboť poškozují měď. < 10 mg/l. Chloridové anionty Cl- poškozují měď a představují riziko perforací způsobených korozí. < 10 mg/l. Síranové anionty SO42- mohou způsobovat korozi a následnou perforaci. < 30 mg/l. Žádné fluoridové ionty (<0,1 mg/l). Žádné ionty železa Fe2+ a Fe3+ s rozpuštěným kyslíkem. Rozpuštěné železo < 5 mg/l s rozpuštěným kyslíkem < 5 mg/l. Překročení těchto hodnot způsobuje korozi oceli, což může mít za následek korozi měděných částic. Vedle usazenin železa Fe jde o hlavní příčinu koroze trubkových tepelných výměníků. Rozpuštěný křemík: Křemík je kyselý prvek ve vodě a může též představovat riziko koroze. Obsah < 1mg/l. Tvrdost vody: TH >2,8 K. Lze doporučit hodnoty v rozmezí 10 až 25. To usnadňuje ukládání kotelního kamene, který může omezit korozi mědi. Příliš vysoká tvrdost vody však může po čase způsobit zanesení potrubí. TAC < 100. Rozpuštěný kyslík: Jakékoli náhlé změny podmínek okysličení vody je nutno se vyvarovat. Odkysličování vody směšováním s inertními plyny je stejně tak škodlivé jako její překysličení směšováním s čistým kyslíkem. Narušení kyslíkových podmínek napomáhá destabilizaci hydroxidů mědi a zvětšování částic. Specifický odpor a elektrická vodivost: čím vyšší je specifický odpor, tím pomalejší je koroze. Žádoucí jsou hodnoty nad 3000 Ohm/cm. Neutrální prostředí podporuje maximální hodnoty specifické vodivosti. Doporučují se hodnoty specifické vodivosti v rozmezí S/cm. ph: ph neutrální při 20 C (7 < ph < 8) Ochrana proti zamrznutí : Používání roztoku vody s glykolem PŘIDÁNÍ GLYKOLU JE JEDINÝM ÚČINNÝM ZPŮSOBEM OCHRANY PROTI ZAMRZÁNÍ Roztok glykolu s vodou musí mít dostatečnou koncentraci, aby byla zajištěna náležitá ochrana a zabránilo se vzniku ledových formací při nejnižších teplotách, které lze v místě instalace předpokládat. Používáte-li nepasivované nemrznoucí směsi MEG (monoethylén nebo MPG monopropylenglykol), učiňte náležitá opatření, neboť při použití těchto nemrznoucích směsí s obsahem kyslíku může docházet ke korozi materiálu : Vypuštění vody ze zařízení Pro vypuštění vody z okruhu nainstalujte na nejnižších místech vodního okruhu vypouštěcí kohouty. Při vypouštění vody z okruhu je nutno otevřít vypouštěcí kohout a zajistit přisávání vzduchu. Poznámka: Odvzdušňovací ventily nejsou navrženy k přisávání vzduchu do systému. NA ZAMRZNUTÍ VÝPARNÍKU V DŮSLEDKU CHLADNÉHO POČASÍ SE ZÁRUKA SPOLEČNOSTI LENNOX NEVZTAHUJE. 13

15 Elektrolytická koroze Chtěli bychom vás upozornit na možné problémy v důsledku elektrolytické koroze, ke kterým dochází v důsledku nerovnováhy mezi zemnicími body. VÝPARNÍK, KTERÝ JE PRODĚRAVĚLÝ V DŮSLEDKU ELEKTROLYTICKÉ KOROZE, NENÍ PŘEDMĚTEM POSKYTOVANÉ ZÁRUKY Minimální množství vody Minimální objem chlazené vody musí být vypočítán podle níže uvedených vzorců. V případě potřeby nainstalujte vyrovnávací nádrž. Správnou funkci regulačních a bezpečnostních zařízení lze zajistit pouze při dostatečném množství vody v systému. Teoretický objem vodní smyčky pro správný provoz chladicího systému lze vypočítat pomocí následujících vzorců: ŘADA NEOSYS Vt Q N Dt Minimální množství vody v zařízení Chladicí výkon chilleru v kw Počet výkonových stupňů v zařízení Maximální přípustný nárůst teploty (Dt = 6 C pro chlazení vzduchu) Vmin = 86 x Q / (N x Dt) Velikost zařízení NAC Počet stupňů Minimální objem vody (l) Velikost zařízení NAH Počet stupňů Minimální objem vody (l) OSTATNÍ ŘADY Vt Q N Minimální množství vody v zařízení Chladicí výkon chilleru v kw Počet kompresorů X Číslo závisející na typu kompresoru (Ecologic scroll 12, šroubové jednotky 8, pístový 10) Vt = 172 x Q/(n x X) litry Příklad: pro šroubový chiller se 2 kompresory o výkonu 400 kw činí minimální obsah vody: Vt = 172 x 400/(2 x 8) = 4300 l. Tento vzorec udává minimální objem vody v daném zařízení, který zajistí nárůst teploty vodní smyčky o 5 C při provozu kompresorů s aktivní ochranou proti častému spínání. Tyto vzorce lze použít pouze pro chlazení místností prostřednictvím klimatizace a nesmí být použity v případě technologických procesů, kde jsou zvýšené požadavky na tepelnou stabilitu. 14

16 3.4.6 Řada Neosys s hydraulickým modulem - maximální množství vody Maximální množství vody v zařízení se řídí kapacitou expanzní nádoby. U jednotek opatřených standardním hydraulickým modulem je možné stanovit maximální množství vody v zařízení. NEOSYS Velikost zařízení Objem expanzní nádoby 50 L 80 L Tlak v expanzní nádobě 1,5 bar Max množství čisté vody (l) Statický tlak 5m Statický tlak 10m 5230 L 4180 L 2 bar 8370 L 6690 L Max množství vody s glykolem (l) Statický tlak 5m 4020 L 6430 L Statický tlak 10m 3210 L 5150 L Průtokový spínač Průtokový spínač musí být umístěn na vstupním nebo výstupním potrubí výparníku, aby bylo možné detekovat průtok vody výparníkem před spuštěním zařízení. Tím je zajištěna ochrana kompresorů proti případným rázům kapalného chladiva během spouštění a zabrání se tím rovněž zamrzání vody ve výparníku v případě přerušení průtoku vody. Průtokové spínače jsou u řady NEOSYS součástí standardní výbavy, u ostatních chillerů je lze dodat na přání. Pokud není průtokový spínač v zařízení nainstalován, pak je nutno připojit ke svorkám připraveným pro tento účel v elektrické rozvodné skříni spínací kontakt (NO=normálně otevřený) průtokového spínače. (Viz schéma zapojení dodané spolu se zařízením). Rozpínací kontakt (NC=normálně uzavřený) lze použít pro indikaci nedostatečného průtoku. Pokud není k ovládacímu panelu LENNOX připojeno žádné zařízení na snímání průtoku, pozbývá záruka poskytovaná na zařízení platnosti. ELEKTRONICKÝ PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ Jednotky NEOSYS jsou standardně vybaveny elektronickým průtokovým spínačem. Tento průtokový spínač je vyroben z nerezové oceli a neobsahuje žádné pohyblivé díly. Detekuje průtok ve vodních okruzích pomocí měření teplotního rozdílu mezi ohřátou špičkou a spodní částí sondy. Je tedy zcela nezbytné zajistit, aby byla základna tohoto měřicího prvku správně umístěna v toku vody. OK NE T T T T 15

17 3.5.- PŘIPOJENÍ NA PŘÍVOD ELEKTŘINY Nejprve se ujistěte, zda jsou přívodní kabely z budovy do místa instalace správně provedeny a jejich dimenze odpovídá startovacím a provozním proudům. Dále zkontrolujte pevnost elektrických přípojek. MUSÍTE si být zcela jisti, že technické parametry přívodu elektřiny pro motorové a ovládací obvody jsou shodné s parametry, pro jaké byl vyroben rozvaděč elektro. Mezi konec přívodního kabelu a vlastní stroj je nutno vložit hlavní vypínač, který v případě potřeby umožní úplné odpojení stroje od elektřiny. Chillery jsou ve standardním provedení dodávány bez hlavního vypínače. Ten lze dodat na přání. UPOZORNĚNÍ Elektrická kabeláž musí odpovídat příslušným předpisům. Typ a umístění jisticích prvků musí rovněž vyhovovat předpisům. Z důvodu bezpečnosti je osaďte na dobře viditelném místě a snadno dosažitelném ze stanoviště stroje. Celý stroj musí být řádně uzemněn. DŮLEŽITÉ Provoz stroje s nevhodným přívodem elektřiny nebo nadměrnou nevyvážeností jednotlivých fází je považován za špatné zacházení se zařízením a nevztahuje se na něho záruka společnosti LENNOX. Pokud nevyvážení stroje mezi fázemi překračuje 2 % hodnoty napětí a 1 % hodnoty proudu, obraťte se ihned na svého dodavatele elektrické energii dříve, než stroj připojíte k napájecímu zdroji. Věnujte též pozornost kompenzaci účiníku. Nadměrná centrální kompenzace (>0,95) může vytvářet přechodový jev, v jehož důsledku může při rozběhu a zastavení stroje dojít k poškození motorů a stykačů. Zkontrolujte během těchto sekvencí okamžité napětí. V případě pochybností se obraťte na technickou podporu společnosti Lennox, kde získáte informace o kompenzaci účiníku. 3.6 HLADINY HLUKU Chillery pracující s tekutým chladivem jsou značným zdrojem hluku v systému chlazení a klimatizace. Ačkoliv věnujeme při návrhu a výrobě velkou pozornost technickým prostředkům na snížení hluku, nelze jeho hladiny oproti hodnotám uvedeným ve specifikaci již dále výrazně snižovat. Hladiny hluku je tudíž třeba akceptovat takové, jaké jsou, a podle potřeby upravit okolí chilleru. Kvalita instalace může buďto zvýšit nebo snížit původní hlukové charakteristiky. Podle konkrétní situace může být nezbytné zajistit další úpravy, jako je zvýšená neprůzvučnost stěn nebo instalaci protihlukových zábran kolem jednotky instalované v exteriéru. Výběr místa instalace jednotky může být velmi důležitý z důvodu Odrazu, pohltivosti zvuku a přenosu vibrací. Typ podkladní konstrukce pod jednotkou je také velmi důležitý z hlediska únosnosti podlahy a stěnových konstrukcí a jejich případné kolize se zařízením a jeho účinky. Dříve než podniknete jakékoliv další kroky, zjistěte si nejprve, zda je či není pro dané prostředí hladina hluku generovaná jednotkou přípustná, jaké další dodatečné konstrukce a opatření lze považovat za přijatelné, a zda všechna tato předpokládaná opatření nebudou zbytečně drahá. Zjistěte si, jaký rozsah protihlukových úprav je potřeba učinit u vlastního stroje, při jeho instalaci (tlumiče, izolátory vibrací, protihlukové stěny) a na budově (vyztužení podlahy, zavěšené podhledy, obklady stěn). V případě potřeby se obraťte na projekční kancelář specializovanou na protihlukové úpravy. 16

18 3.7 PŘIPOJENÍ SPLIT JEDNOTEK Připojení mezi strojem a kondenzátorem musí být provedeno kvalifikovaným technikem v oboru chladicí techniky a při práci je nutno dodržovat několik důležitých preventivních opatření. Zvláštní pozornost je nutno věnovat tvaru a rozměrům potrubí horkého plynného chladiva, neboť je nutno zajistit řádné vracení oleje za všech provozních podmínek a zabránit vracení kapalného chladiva do hlav válců po zastavení chodu kompresorů. U strojů vybavených omezovači výkonu musí být velikost potrubí vypočtena tak, aby rychlost proudění plynného chladiva byla dostatečně vysoká i v případě, že stroj je provozován na omezený výkon. Nedodržení těchto preventivních opatření bude mít za následek neplatnost záruky na kompresor. Doporučujeme dodržovat bezpečnostní doporučení uvedená v ASHRAE Výpočet velikosti potrubí kapalného chladiva Při dimenzování potrubí kapalného chladiva použijte tyto parametry: 1) Provozní podmínky při plném zatížení. 2) Maximální tlaková ztráta 100 kpa. 3) Rychlost proudění kapalné fáze pod 2 m/s (aby se zabránilo rázu kapalné fáze). 4) U stoupaček potrubí kapalného chladiva zajistěte, aby podchlazení kapalné fáze bylo dostatečné pro eliminaci ztráty statického tlaku a pro zabránění promíchávání s plynným chladivem Výstupní a sací potrubí kapalného chladiva Velikost tohoto potrubí vypočítejte tak, aby bylo dosaženo takové rychlosti proudění plynné fáze ve svislých úsecích, která zajistí pohyb kompresorového oleje a stálý návrat oleje do kompresoru (tabulky C a D na straně 20). Velikost svislého potrubí vypočtěte za použití níže uvedených tabulek. Vodorovné potrubí může být větší, čímž se kompenzuje tlaková ztráta ve svislém potrubí. Celková ztráta v potrubí musí být nižší nebo rovna 1 C při nasyceném tlaku na straně sání. 17

19 JEDNOTKY S ODDĚLENÝM KONDENZÁTOREM Jednotka s odděleným kondenzátorem bez ovládání výkonu Jednotka s odděleným kondenzátorem s ovládáním výkonu H1 : 15 m. max H2 : 5 m. max H3 : 0,3 m. max H4 : 0,15 m. max 1 - Dolní sifon s jednoduchým potrubím 2 - Dvojitý sifon 3 - Dolní sifon se zdvojeným potrubím 4 - Horní sifon se zdvojeným potrubím VAROVÁNÍ: Úroveň kapalného chladiva mezi kondenzátorem a kontrolním ventilem A musí vyrovnávat tlakovou ztrátu kontrolního ventilu. Verze se sběračem: PED deklarace, třída 3 Verze bez sběrače: PED deklarace, třída 1 18

20 KONDENZAČNÍ JEDNOTKY Kondenzační jednotka bez ovládání výkonu Kondenzační jednotka s ovládáním výkonu Minimální spád 0,25 % Minimální spád 0,25 % Minimální spád 0,25 % H1 : 15 m. max H2 : 5 m. max H4 : 0,15 m. max 1 - Dolní sifon s jednoduchým potrubím 2 - Dvojitý sifon 3 - Dolní sifon se zdvojeným potrubím 4 - Horní sifon se zdvojeným potrubím Verze se sběračem: PED deklarace, třída 3 Verze bez sběrače: PED deklarace, třída 1 19

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

VODNÍ OHŘÍVAČ Kalorifer. Uživatelská příručka. 1 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby

VODNÍ OHŘÍVAČ Kalorifer. Uživatelská příručka. 1 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby Uživatelská příručka 1 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby 2 4heat s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu produktů a dokumentů dle potřeby Prohlášení o shodě 4heat Tímto

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Montované deskové výměníky tepla HCGP Montáž a provoz

Montované deskové výměníky tepla HCGP Montáž a provoz Strana č. 1 Montované deskové výměníky tepla HCGP Montáž a provoz Tento dokument je průvodcem pro montáž, provoz a údržbu deskových výměníků tepla HCGP a obsahuje základní informace o zachování bezpečnosti

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH. KONTROL PR Cod rev

KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH. KONTROL PR Cod rev KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH 1 Pro začátek str. 2 2 Nainstalování str. 4 3 Nastavení a provoz str. 7 4 Údržba str. 7 5 Hledání závad str. 7 6 Jak se spojit s

Více

Chladičů kapalin Grasso FX GC PP Chladicí výkon kw. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1

Chladičů kapalin Grasso FX GC PP Chladicí výkon kw. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1 Chladičů palin Grasso FX GC PP Chladicí výkon 260-1800 kw Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1 Chladičů palin Grasso FX GC PP COPYRIGHT Všechna práva vyhrazena. Nic z této publice nesmí

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod Čerpadlo MINI DELFINO Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25 Uživatelský návod Použití: Pouze pro cirkulaci vody v bazénech. Návod pro instalaci: z praktických důvodů nainstalujte čerpadlo co nejblíže

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

El. ohřev RTI-EZ titanový

El. ohřev RTI-EZ titanový El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

Technické údaje LA 25TU

Technické údaje LA 25TU Technické údaje LA 25TU Informace o zařízení LA 25TU Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo instalace Zahraniční

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240 CZ Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort 00-0 - 60-20 - 240 4/202 Certified quality system ISO 900-2008 OBSAH cz ÚVOD 2 Poznámky 2 Certifikace normy CE 2 Obsah dodávky 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Základní popis: Filtr mechanických nečistot Hydronic řady 821 je určený pro použití v topných a chladicích soustavách

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

MSAT 81-242 MSAT 81-242 (R-407C) SPLIT SYSTEM 81-242

MSAT 81-242 MSAT 81-242 (R-407C) SPLIT SYSTEM 81-242 1-242 MSAT 1-242 VZDUCHEM CHLAZENÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO VENKOVNÍ INSTALACI MSAT 1-242 (R-40C) Velikost Chlazení [kw] 1 22,0 91 26, 101 0,9 1,1 102 29, 2 4,1 142 9,2 162 44,1 0, 202 62, 242 2, Řada

Více

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka).

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka). OHŘÍČE RB NÁODY N MONTÁŽ, OBSLUHU ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z nerezové oceli, plášť a skříň z galvanizovaného

Více

VODA CHLAZENÍ PLYN VYTÁPĚNÍ PITNÁ VODA PRŮMYSL NÁMOŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ

VODA CHLAZENÍ PLYN VYTÁPĚNÍ PITNÁ VODA PRŮMYSL NÁMOŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA, SÉRIE J9 Tato série J9 obsahuje mezipřírubové uzavírací klapky, které jsou vybaveny středovým diskem a tělem typu Wafer, a jsou vyrobeny z litiny nebo nerez oceli, v souladu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Opláštěná kondenzační jednotka Silensys Montážní a servisní návod

Opláštěná kondenzační jednotka Silensys Montážní a servisní návod Opláštěná kondenzační jednotka Silensys Montážní a servisní návod 08/2003 1 Silensys Tento montážní a servisní návod popisuje opláštěnou vnější kondenzační jednotku Silensys, typového označení H14Z, H21Z,

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

V ÝR OBC E CH L AD I C Í TE CH NI K Y. Chladivo R404A

V ÝR OBC E CH L AD I C Í TE CH NI K Y. Chladivo R404A V ÝR OBC E CH L AD I C Í TE CH NI K Y Chladivo R404A Kondenzační jednotky JME/JHE/JLE-T hermetický pístový kompresor Tecumseh vzduchem chlazený kondenzátor Výhody Aplikace Osvědčený design Jednoduchý chladicí

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY NÁVODY N MONTÁŽ, OSLUHU ÚDRŽU 1. Popis xiální ventilátory jsou vybaveny axiálními oběžnými koly a motory s vnějším rotorem. Plášť je u obou variant vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení 4 136 ACVATIX Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení těsně uzavírající VKF46 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 (do DN 300) Tělo klapky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600

Více

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort-E 100-130 - 160-210 - 240 1/2013

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort-E 100-130 - 160-210 - 240 1/2013 cz Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort-E 100-10 - 10-210 - 20 1/201 OSAH cz ÚVOD Poznámky Certifikace normy Obsah dodávky EZPEČNOSTNÍ INFORMACE Použité symboly Doporučení POPIS ZAŘÍZENÍ Provoz

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace Chladící výkon: 280 až 1140 kw Topný výkon: 360 až 1420 kw NOVINKA Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace POUŽITÍ

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Jednotky s regulací výkonu

Jednotky s regulací výkonu Jednotky s regulací výkonu řada VARIABLE kompresory scroll www.jdk.cz Technický popis Kompresor Řada kondenzačních a kompresorových jednotek Variable používá hermetické kompresory typu scroll. Kondenzační

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Sdružená kompresorová jednotka Schiessl Euro Tower line (patentově chráněno č. 20315321.9)

Sdružená kompresorová jednotka Schiessl Euro Tower line (patentově chráněno č. 20315321.9) Sdružená kompresorová jednotka Schiessl Euro Tower line (patentově chráněno č. 20315321.9) Dodávka sdružené jednotky Euro Towerline obsahuje: 3 nebo 4 ležaté kompresory Hitachi Scroll chlazené parami nasávaného

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T 8 0,5 % 6/7 11 3 4 5 15 10 9 P 13 1 13 14 15 16 13 17 6 70 808 634-00.1T [cs] Požadavky na bezpečnostní vybavu kotlů, sloužicích k ohřevu topné vody................ [pl] Wymagania dot. wyposażenia zabezpieczającego

Více

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 Návod na instalaci a použití NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK

Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK CZ Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK 1 NA ÚVOD PŘED INSTALACÍ Vážený zákazníku, tato část návodu obsahuje veškerá opatření a pokyny pro bezpečnou instalaci, provoz a údržbu větracích jednotek.

Více

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz Kondenzační jednotky řada COMACT www.jdk.cz Obsah Technický popis... 4 Standardní provedení... 4 Volitelné příslušenství... 4 Systém typového značení... 4 řehled typů... 5 Rozsah pracovních teplot...

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A )

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A ) Popis ohřívače ( Fig A ) SI- 50-80-100-120-150 a) Plastický ( polypropylen ) vrchní kryt b) Teploměr c) Značka d) Indikátor e) Plastický ( polypropylen ) spodní kryt f) Inspekční kryt g) Regulátor h) Výstup

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 4 241 Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 DN 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel otočení 90 Přírubové připojení

Více

RKV INDUSTRIAL COOLING AND HEATING

RKV INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada RKV INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada RKV Tato modelová řada byla vyvinuta a dále zlepšována na základě rozsáhlého výzkumu a dlouholeté zkušenosti firmy DELTATHERM v praxi. Řadou opatření se podařilo

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

RPE X - HPE X Vodní chladicí systémy a tepelná čerpadla s axiálními ventilátory

RPE X - HPE X Vodní chladicí systémy a tepelná čerpadla s axiálními ventilátory RPE X HPE X 70 Technické a konstrukční vlastnosti Jednotka obsahuje hermetický spirálový kompresor. Ten je vybaven kontrolou hladiny oleje, ochranou proti přehřátí a elektrickým ohřevem klikové skříně

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SH A202

Stavební připravenost pro masážní vanu SH A202 Stavební připravenost pro masážní vanu SH A202 V masážní vaně SH-A202 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody Vitocal 242-G.1 Popis výrobku A hydraulické přípojky B oběhové čerpadlo primárního okruhu C oběhová čerpadla topného a solárního okruhu D tepelné čerpadlo země/voda E deskový výměník tepla pro ohřev pitné

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení...

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e E l e k t r i c k á,, l i t i n o v á,, v a r n á p l o t n a ( d e s k a ) k v a ř e n í P D E 3 2 X I n s t a l a c e - p o u ž i t í - ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil BVS

Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil BVS Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil VS Návod k instalaci a obsluze 1 Profil produktu ezpečnostní normy Kompletně utěsněný motorový ventil společnosti road je vyroben v souladu s evropským certifikátem

Více

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí Hypercool řady WFN/WFC/WFS/WFA Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 271584 Vydání ze dne 15.7.2002 - Rev. 0 Bezpečnostní upozornění

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více