Instalace, provoz a údržba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace, provoz a údržba"

Transkript

1 Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ

2 OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref: CHILLER_IOM-0708-CZ Tento návod je určen pro následující verze CHILLERŮ: Řada ECOLOGIC: WA Řada MCC Řada NEOSYS NAC NAH Číslo zařízení Naše společnost je členem Eurovent Certification Programme. Všechny chillery značky LENNOX jsou testovány a hodnoceny v souladu s certifikačním programem Eurovent. Naše výrobky vyhovují evropským normám a předpisům. Výrobky jsou navrženy a vyrobeny v souladu se systémem řízení jakosti certifikovaným podle AFAQ ISO Certifikát udělen komisí AFAQ. Společnost Lennox nabízí řešení pro vnitřní prostředí budov již od roku Náš sortiment vzduchem chlazených chillerů má i nadále vysokou úroveň, díky které značka LENNOX u zákazníků zdomácněla. Flexibilní návrhy řešení pro uspokojení vašich potřeb a důsledná pozornost věnovaná řešení detailů. Výrobky navržené s ohledem na dlouhou životnost a jednoduchou údržbu jsou standardem. Informace o místním zastoupení získáte na Veškeré technické a technologické informace obsažené v tomto návodu, včetně všech námi poskytovaných výkresů, náčrtů a technických popisů, zůstávají vlastnictvím firmy Lennox a nesmějí být použity (s výjimkou provozování tohoto výrobku), reprodukovány, poskytovány či zpřístupňovány třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu firmy Lennox. 1

3 OBSAH 1 - ÚVOD...3 Prohlášení o shodě s PED...4 Směrnice o fluorovaných plynech ZÁRUKA Bezpečnostní doporučení INSTALACE Přeprava Zdvihání Požadavky na místo a instalaci Přípojky vody Přípojky elektřiny Hladiny hluku Připojení split systémů Instalace potrubních jednotek PŘEDBĚŽNÉ KONTROLY Provozní limity Kontroly a doporučení ohledně chladicích okruhů Kontroly instalace hydraulických systémů Instalace externích hydraulických součástí (dodávány společností LENNOX odděleně) Kontrolní seznam před spuštěním SPUŠTĚNÍ JEDNOTKY Kontroly v průběhu spouštění Náplň oleje Náplň chladiva PROVOZ Řízení CLIMATIC Provoz jednotky ÚDRŽBA Týdenní údržba Roční údržba Čištění kondenzátoru Vypuštění oleje z kompresoru Důležité ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ OPRAVY Seznam nejčastějších potíží Ovládací zařízení Kontroly doporučené výrobcem PŘÍLOHY

4 ÚVOD 1 - ÚVOD Před uvedením chilleru do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho obsahem. Pokyny, které jsou zde uvedené, důsledně dodržujte. Rádi bychom upozornili na význam proškolení pracovníků pro správné zacházení s chillerem. Obraťte se na společnost Lennox, kde získáte odpovídající informace. Je důležité uložit tento návod v blízkosti chilleru. Text Důležité všeobecné pokyny Nebezpečí poranění nebo poškození chilleru Tento návod obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení chilleru do provozu. Současně obsahuje také důležité pokyny, jejichž účelem je zabránit poranění osob a poškození stroje během jeho provozu. Dále jsou zde uvedeny též informace o údržbě, jejichž cílem je zajistit bezproblémový provoz chilleru. V případě dalších dotazů ohledně záležitostí souvisejících s chillerem se obraťte na našeho zástupce. Dokumentace vztahující se k objednávce bude zaslána odděleně. Tato dokumentace se skládá z: - Prohlášení o shodě CE. - Návod na provoz řídicího systému. - Návod na instalaci a provoz. - Schéma zapojení. - Schéma chladivového okruhu (s výjimkou WA-RA-WAH-LCH). - Podrobnosti o zařízení jsou uvedeny na typovém štítku. Technické údaje zveřejněné v tomto návodu vycházejí z nejnovějších dostupných informací. Technické údaje jsou předmětem případných pozdějších změn. Vyhrazujeme si právo na úpravu konstrukce a/nebo technické řešení našich chillerů, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění nebo povinnosti upravit stroje dodané v předchozím období. Jakékoliv práce na chilleru musí provádět pouze proškolený technik s příslušným oprávněním. Se zařízením jsou spojena následující rizika: - nebezpečí úrazu elektrickým proudem, - nebezpečí úrazu rotačními díly, - nebezpečí úrazu ostrými hranami a těžkými předměty, - nebezpečí úrazu vysokým tlakem planu, - nebezpečí úrazu součástmi s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Veškeré práce na zařízení musí být prováděny v souladu s místními normami a předpisy. Veškeré práce musí být prováděny v souladu se správnou řemeslnou praxí. 3

5 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PED Veškerá zařízení odpovídají nařízení směrnice PED CE. Následující upozornění musíte pečlivě dodržovat. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Veškeré práce na jednotce smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný pracovník. Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu nebo vážným nehodám. Práce na jednotce:. Zařízení je nutno odpojit od zdroje elektrického napájení odpojením a uzamčením hlavního vypínače.. Pracovníci jsou povinni používat řádné osobní ochranné pomůcky (přilba, rukavice, ochranné brýle apod.). Práce na elektrickém systému:. Práce na elektrických částech lze vykonávat pouze tehdy, je-li zařízení vypnuté (viz dále). Zároveň smí tyto práce vykonávat pouze elektrikář s náležitou kvalifikací a oprávněním. Práce na chladivovém okruhu (okruzích):. Měření tlaku, vypouštění a plnění systému pod tlakem je třeba provádět přes připojovací místa určená k tomuto účelu a pomocí vhodného vybavení.. Aby se předešlo riziku exploze v důsledku rozstřikování chladiva a oleje, je nutno příslušný okruh před demontáží nebo rozletováním dílů chladicího okruhu vypustit. Tlak v systému musí mít nulovou hodnotu.. Po vypuštění okruhu existuje zbytkové riziko tvorby tlaku v důsledku odpařování oleje nebo ohřevu výměníku. Nulový tlak je zapotřebí udržovat otevřením vypouštěcího kohoutu na nízkotlaké straně.. Letování smí provádět pouze kvalifikovaný páječ. Pájka musí být v souladu s normou NF EN1044 (min. 30 % stříbra). Výměna dílů:. Z důvodu zachování souladu s označením CE je třeba používat při výměně dílů originální náhradní díly nebo díly schválené společností Lennox.. Lze používat pouze chladivo uvedené na typovém štítku výrobce. Žádné jiné druhy chladiva (směs chladiv, uhlovodíky atd.) se nesmějí používat. UPOZORNĚNÍ: V případě požáru mohou chladicí okruhy způsobit explozi a rozstřik plynného chladiva a oleje. 4

6 Směrnice o fluorovaných plynech Směrnice ES 842/2006 o fluorovaných skleníkových plynech Pracovníci obsluhující chladicí zařízení musí dodržovat 6 základních povinností definovaných ve Směrnici o fluorovaných plynech. POVINNOST Zachycení fluorovaných plynů během oprav a údržby zařízení a po ukončení jeho životnosti Používání personálu s náležitou kvalifikací při instalaci, opravách, údržbě a kontrole těsnosti NOVÉ zařízení musí být označeno Učiňte potřebné kroky k prevenci úniku fluorovaných plynů a případnou netěsnost co možná nejrychleji odstraňte Pravidelně kontrolujte netěsnosti. 6 kg nebo více: alespoň jednou za 12 měsíců 30 kg nebo více: alespoň jednou za 6 měsíců 300 kg nebo více: alespoň jednou za 3 měsíce Udržujte záznamy o chladicím zařízení, které využívá fluorované plyny. (viz Kniha záznamů o spuštění a údržbě na konci tohoto dokumentu) Nainstalujte a kontrolujte automatický detekční systém Platí pro Veškeré stacionární systémy Veškeré stacionární systémy Veškeré stacionární systémy Veškeré stacionární systémy Hermeticky uzavřené systémy > 6 kg Stacionární systémy > 3 kg Stacionární systémy > 300kg Nedodržování těchto požadavků je považováno za porušení zákona a bude předmětem finančních postihů. V případě potíží je navíc vaší povinností prokázat pojišťovací společnosti, že zařízení vyhovuje Směrnici o fluorovaných plynech. 5

7 ZÁRUKA 2 - ZÁRUKA Záruka na chillery je předmětem záručních podmínek stanovených v objednávce. Montáž a instalace zařízení by měla proběhnout v souladu se správnou řemeslnou praxí. Záruka pozbývá své platnosti v následujících případech: - Servis a údržba nebyly prováděny v souladu s předpisy; opravy nebyly prováděny pracovníkem pověřeným společností Lennox nebo byly provedeny bez předchozího písemného souhlasu ze strany Lennox. - Na zařízení byly provedeny úpravy bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti Lennox. - Nastavení a ochrany byly změněny bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti Lennox. - Bylo použito neoriginální nebo jiné než předepsané chladivo či mazivo. - Zařízení nebylo nainstalováno a/nebo připojeno v souladu s pokyny pro instalaci. - Zařízení bylo používáno nevhodně, nesprávně, nedbale nebo v rozporu se svou povahou a/nebo předpokládaným účelem využití. - Nebylo osazeno zařízení na ochranu před nedostatečným průtokem. - V blízkosti vstupu vody do chilleru nebyla osazena vhodná filtrace. Za těchto okolností je společnost Lennox zproštěna veškerých závazků za výrobek vůči nárokům třetích stran. V případě uplatňování záruční reklamace je nutné předložit výrobní číslo stroje a číslo objednávky Lennox. 2.1 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Bezpečnostní informace obsažené v tomto návodu slouží jako vodítko pro bezpečné zacházení s tímto výrobkem. Lennox neručí za úplnost těchto informací, a nemůže tudíž převzít odpovědnost za žádná případná opomenutí. U vzduchem chlazených chillerů je teplo transportováno prostřednictvím stlačeného chladiva, které podléhá změnám tlaku a teploty. Ventilátory pak rozptylují přebytečné teplo do okolí. Při návrhu vzduchem chlazeného chilleru byla soustředěna pozornost na ochranu personálu obsluhy a údržby. Byly použity bezpečnostní prvky a funkce, které brání vzniku nadměrného tlaku v systému. Jsou zde osazeny kovové kryty, jejichž účelem je zabránit nechtěnému kontaktu s horkým potrubím. Ventilátory jsou opatřeny ochrannými mřížkami a elektrický ovládací panel je zcela chráněn proti dotyku. Výjimku tvoří některé součásti, které pracují s bezpečným napětím (< 24 V). Servisní panely lze otevřít pouze za pomoci nářadí. Přestože jsou vzduchem chlazené chillery vybaveny rozsáhlými bezpečnostními a ochrannými prvky, je třeba při provozování stroje dbát maximální opatrnosti a pozornosti. Vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, jako např.: individuální ochrana (rukavice, brýle, ochranný oděv, bezpečnostní obuv atd.), vhodné nástroje a nářadí, protipožární přístroje vhodné pro tento typ systému a chladiva snadno dostupná Současně také zajistěte, aby všichni technici byli řádně vyškoleni ohledně těchto zařízení a měli náležitou kvalifikaci (elektrické, chladírenské, místní předpisy...). Jakákoli operace, jako např. svařování, měkké pájení nebo elektrické práce smí provádět pouze pracovníci s náležitou kvalifikací. Je důležité dodržovat níže uvedená doporučení, dle těchto zásad: Nikdy nepracujte na zařízení, které je pod proudem. Jakoukoli manipulaci (otevírání nebo zavírání) s uzavíracím ventilem musí provádět kvalifikovaný technik s náležitým oprávněním. Takovéto postupy musí být vykonávány při vypnutém zařízení. Nikdy nepracujte s elektrickými součástmi, dokud nebude zařízení odpojeno od zdroje napájení. Během údržby zařízení vždy zajistěte napájecí okruh v odpojeném stavu. V případě přerušení práce zkontrolujte zámek předtím, než práci znovu zahájíte. VAROVÁNÍ: I tehdy, je-li jednotka vypnutá, zůstává silový okruh pod proudem, pokud nejsou zařízení nebo obvod odpojeny. Podrobnosti viz schéma zapojení. U některých zařízení může existovat samostatné napájení 220 V. Další informace viz schéma elektrického zapojení. V případě údržby ventilátorů (výměna mřížky apod.) zajistěte vypnutí napájení, aby se předešlo automatickému restartu. Před otevřením okruhu chladiva zkontrolujte tlak na manometrech nebo tlakových snímačích. 6

8 Nikdy neponechávejte jednotku vypnutou se současně uzavřenými ventily na potrubí pro kapalnou fázi. Mohlo by dojít k zachycení chladiva a nárůstu tlaku. Údržbu veškerých součásti instalace musí provádět kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo poranění osob. Poruchy a netěsnosti je třeba ihned odstranit. Za sjednání okamžité nápravy v případě poruchy odpovídá technik s náležitým oprávněním. Při každé opravě zařízení je nutno provést opětovnou kontrolu bezpečnostních zařízení. Dodržujte pokyny a doporučení uvedené v bezpečnostních a strojírenských normách, jako např. EN378, ISO5149 atd. K čištění potrubních vedení nebo k tlakování zařízení nepoužívejte kyslík. Kyslík prudce reaguje s olejem, mazivy a dalšími běžnými látkami. Nikdy nepřekračujte stanovené maximální hodnoty provozního tlaku. Ověřte maximální přípustné testovací tlaky na vysokotlaké a nízkotlaké větvi podle pokynů v této příručce a tlaků uvedených na typovém štítku zařízení. Ke zkoušce těsnosti nepoužívejte vzduch. Používejte pouze chladivo nebo suchý dusík. Nesvařujte ani neřezejte plamenem žádné části potrubního vedení chladiva ani součásti chladivového okruhu, dokud nebude chladivo (v tekuté i plynné formě) zcela vypuštěno z chilleru. Stopy výparů by měly být nahrazeny suchým vzduchem / dusíkem. Chladivo při styku s otevřeným ohněm vytváří toxické plyny. Chladivo nevyčerpávejte pomocí sifonu. Dbejte na to, aby se chladivo nedostalo do styku s pokožkou, nebo aby nevniklo do očí. Používejte ochranné brýle. Potřísněnou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a vodou. V případě vniknutí chladiva do očí je okamžitě vypláchněte vydatným množstvím vody a vyhledejte lékaře Bezpečnostní předpisy Vzduchem chlazené chillery vyhovují následujícím bezpečnostním předpisům: - Pr-EN Směrnice EU 89/392/ES (Nařízení týkající se strojních zařízení). - EN Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. - Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/CE. A jsou opatřeny značkou CE (pod podmínkou, že jsou přítomny nezbytné doplňky). Další informace viz prohlášení II-A Výstražné štítky Chiller je označen následujícími výstražnými štítky, jejichž smyslem je upozornit na potenciální nebezpečí (na nebo v blízkosti potenciálně nebezpečné části). Vysoké teploty Elektrické napětí Rotační díly Ostré díly Pravidelně kontrolujte, zda jsou tyto výstražné štítky správně upevněny na strojním zařízení a v případě potřeby je vyměňte. 7

9 INSTALACE PŘEPRAVA MANIPULACE 3. INSTALACE 3.1 Přeprava Manipulace Kontrola při dodání Při přejímce nového zařízení zkontrolujte následující body. Povinností zákazníka je přesvědčit se, zda je zařízení v dobrém stavu a schopné provozu (vyplňte kontrolní seznam na str. 36): - Vnější plášť není žádným způsobem poškozen. - Zdvihací a manipulační technika je vhodná pro daný typ zařízení a vyhovuje požadavkům na manipulaci uvedeným v této příručce. - Příslušenství objednané pro montáž v daném místě bylo dodáno a je v dobrém stavu. - Pokud je zařízení dodáno včetně provozních náplní chladiva, není nikde patrná žádná netěsnost (použijte elektronický detektor). - Dodané vybavení odpovídá objednávce a souhlasí s dodacím listem. Pokud je výrobek poškozen, musí být písemně stvrzeny přesné podrobnosti a dokument musí být doporučenou poštou zaslán přepravní společnosti do 48 hodin od okamžiku dodávky (pracovní dny). Kopii tohoto dopisu je nutné pro informaci adresovat společnosti LENNOX a dodavateli nebo distributorovi. Nesplněním těchto požadavků zaniká nárok na odškodnění vůči přepravní společnosti. Upozorňujeme, že společnost LENNOX neodpovídá za vykládku a umístění zařízení : Typový štítek zařízení Typový štítek udává vyčerpávající údaje o modelu a zajišťuje, že zařízení odpovídá objednanému výrobku. Je na něm uveden elektrický příkon při rozběhu zařízení, jeho jmenovitý výkon a napájecí napětí. Přípustná odchylka napájecího napětí činí max. +10/-10 %. Rozběhový proud je maximální hodnota, která bude pravděpodobně dosažena při uvedeném provozní napětí. Zákazník musí zajistit náležitou elektrickou přípojku. Z toho důvodu je důležité zkontrolovat, zda napájecí napětí uvedené na typovém štítku zařízení odpovídá napětí v napájecí síti. Typový štítek též udává rok výroby a typ použitého chladiva, jakožto i požadovanou náplň pro každý kompresorový okruh. Poznámka: Dle PED je provozní tlak maximálním přípustným tlakem a totéž platí i pro nastavení pojistného ventilu. Testovací tlak odpovídá bezpečnostní ochraně, např. nastavení vysokotlakých spínačů. Testovací tlak je tudíž nižší než provozní tlak. 8

10 Skladování Když jsou jednotky dodány na místo montáže, nejsou vždy použity ihned; někdy je nutné je uskladnit. V případě střednědobého až dlouhodobého skladování doporučujeme následující postupy: - Ujistěte se, že v hydraulických systémech není voda. - Kryty tepelného výměníku ponechte na svém místě. - Ponechte na místě ochrannou plastovou fólii. - Přesvědčete se, že elektrické rozvaděče jsou uzavřené. - Všechny prvky a doplňky pro pozdější montáž uchovávejte před použitím zařízení v suchu a čistotě. Zařízení důrazně doporučujeme skladovat na suchém, chráněném místě (to platí zejména u zařízení, která mají být instalována uvnitř budov). 3.2 ZDVIHÁNÍ ZAŘÍZENÍ Bezpečnostní pokyny Instalace, spouštění a seřizování tohoto zařízení může být nebezpečné, pokud nebude brán zřetel na určité faktory, jako např. provozní tlak, elektrické součásti, umístění (střechy, terasy a další konstrukce nacházející se nad úrovní země). Instalaci, spuštění a opravy tohoto zařízení smí provádět pouze vysoce kvalifikovaní dodavatelé a technici, kteří jsou dobře obeznámeni s tímto typem zařízení. Během servisních prací vždy dbejte doporučení uvedených na štítcích, pokynů, které jste obdrželi společně se zařízením, jakožto i dalších příslušných bezpečnostních postupů. - Dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy a pravidla. - Používejte ochranné brýle a pracovní rukavice. - S těžkým nebo objemným zařízením zacházejte během zdvihání, přemisťování a ukládání na místo s nejvyšší opatrností. UPOZORNĚNÍ: VŽDY PŘED ZAHÁJENÍM SERVISNÍCH PRACÍ SE UJISTĚTE, ŽE JE ZAŘÍZENÍ ŘÁDNĚ ODPOJENO OD PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO PROUDU. POZNÁMKA: NĚKTERÁ ZAŘÍZENÍ MOHOU MÍT ZVLÁŠTNÍ PŘÍVOD 230 V PRO OVLÁDACÍ ČÁST. TENTO PŘÍVOD MUSÍ BÝT TAKÉ ODPOJEN. PODÍVEJTE SE DO SCHÉMA ZAPOJENÍ Manipulace Manipulovat se zařízením smí pouze kvalifikovaní pracovníci. Je přitom nutné striktně dodržovat pokyny pro zdvíhání, které jsou uvedeny na zařízení. Při manipulaci je nutné postupovat s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k nárazu do rámu, panelů, elektrické rozvodné skříně, vlnovce chlazení, žebrování trubek kondenzátoru apod. POZNÁMKA: Tepelný výměník kondenzátoru je nutno během přepravy chránit před poškozením pomocí plastových krytů. Stroj je též zabalen do přepravní fólie. Doporučujeme ponechat tuto ochranu během přepravy a zdvíhání na místě a plastové kryty neodstraňovat až do okamžiku uvedení do provozu (dávejte pozor, aby ochrannou fólii neodvál vítr!). POZNÁMKA: Pryžové antivibrační podložky a příslušenství naleznete v ovládacím panelu, kde jsou uloženy během přepravy. Pokud je zařízení montováno na antivibrační podložky, je nutno je upevnit před usazením zařízení do konečné polohy. 9

11 10

12 3.3 POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A INSTALACI Pro instalaci chilleru je nutno provést následující důležité přípravné práce: - Vzduchem chlazené chillery s axiálními ventilátory, jako např. Ecologic nebo NEOSYS, jsou určeny pro venkovní instalaci. Před zavedením jiného typu instalace se obraťte na společnost Lennox. - Umístěte chiller tam, kde bude minimálně ovlivňován působením větru (v místech, kde rychlost větru převyšuje > 2,2 m/s nainstalujte větrolam). - Podklad, na který bude zařízení instalováno, musí být rovný a dostatečně únosný, aby byl schopen přenášet hmotnost zařízení s veškerými náplněmi a příležitostně také běžného servisního zařízení. V místech vystavených mrazu musí být podklad (pokud je zařízení instalováno na zemi) uložen na betonových pilířích uložených v nezámrzné hloubce. Doporučujeme vybudovat podklad odděleně od konstrukce hlavní budovy, aby nedocházelo k přenosům vibrací. - Při běžných způsobech používání umožňuje tuhost jednotky a umístění podpěr bodového zatížení instalovat zařízení tak, že sou vibrace sníženy na minimum. Pokud však je zapotřebí snížit vibrace na obzvláště nízkou úroveň, pak může dodavatel rozhodnout o použití izolátorů vibrací. - Použití izolátorů vibrací MUSÍ být doprovázeno instalací flexibilních spojů v potrubních rozvodech zařízení. Izolátory vibrací je též nutné osadit na zařízení PŘED jeho upevněním k podkladu. Společnost Lennoxnenese za výběr izolátorů pohlcujících vibrace žádnou odpovědnost. Zařízení musí být k izolátorům vibrací přišroubováno a izolátory musí být pevně ukotveny do betonové desky. Zkontrolujte, zda dosedací plochy izolátorů vibrací lícují s podkladem. V případě potřeby použijte podložky nebo upravte povrch podkladu. V každém případě však zajistěte, aby izolátory přiléhaly těsně k podkladové ploše. - Kolem zařízení je nutno ponechat dostatečně volný prostor, aby byla zajištěna náležitá cirkulace vzduchu vystupujícího z kondenzátorů a umožněn snadný přístup ke všem dílům pro účely servisu a údržby. Pokud je vzduch vystupující z kondenzátoru blokován nějakou překážkou, má tendenci se vracet zpět do ventilátoru. To způsobí nárůst teploty vzduchu, který se používá k ochlazování kondenzátorů. Překážky na výstupu vzduchu též negativně ovlivňují distribuci na celé teplosměnné ploše kondenzátoru. Obě tyto podmínky, které snižují výkon výměníku, mají za následek nárůst kondenzačního tlaku. To pak vede ke ztrátě výkonnosti a zvýšení příkonu kompresoru. - Kolem celého zařízení nelze vybudovat nepřerušovaný větrolam vyšší než samotná jednotka. Pokud se však nelze konstrukci vysokého větrolamu (zabraňujícímu zpětné cirkulaci v důsledku působení silných větrů) vyhnout, je nutné nainstalovat na výfuk potrubí sahající do stejné výšky jako je okolní větrolam. Je důležité, aby zařízení bylo umístěno v rovině. V případě nedodržení tohoto požadavku pozbývá platnost záruka. VOLNÝ PROSTOR KOLEM ZAŘÍZENÍ Podrobnosti naleznete v Průvodci aplikací nebo na výkresech dodaných se zařízením. Řada NEOSYS Jednotka se šroubovým kompresorem PŘEKÁŽKY NAD ZAŘÍZENÍM NEJSOU POVOLENY 1,5m 2m 1,5m 1,5m 11

13 Řada ECOLOGIC > 3 metry 2 metry 2 metry Nedoporučuje se Nepřípustné U jakékoli vzduchem chlazené jednotky musí vzdálenost mezi výfukem vzduchu a překážkou činit alespoň 1,5 metru. U chillerů je vyžadována minimální vzdálenost 1 metr z důvodu dobrého přístupu k elektrické skříni pro případ nutnosti jejího otevření a servisu. 3.4 PŘÍPOJKY VODY Přípojky vody Výparník / Kondenzátor Oběhové čerpadlo vody by mělo být přednostně instalováno směrem nahoru ve směru proudění tak, aby výparník / kondenzátor byly vystaveny přetlaku. Vstupní a výstupní přípojky vody jsou vyznačeny na schváleném výkrese dodaném se zařízením nebo v prodejní brožuře. Vodovodní trubky připojené k zařízení nesmějí do tepelných výměníků přenášet žádné radiální ani osové síly a ani žádné vibrace. Je důležité dodržovat níže uvedená doporučení, dle těchto zásad: Vodovodní přípojky musí rozměrově odpovídat vstupu a výstupu ze zařízení. Do všech vysokých bodů okruhu nainstalujte ruční nebo automatické vzduchové proplachovací ventily. Z důvodu zachování tlakových podmínek v okruhu nainstalujte pojistný ventil a expanzní nádobu. Tento doplněk již může být součástí zařízení. Nainstalujte teploměry jak na vstupní, tak i na výstupní vodovodní přípojky. Nainstalujte vypouštěcí přípojky ve všech nízkých bodech, aby bylo možné celý okruh v případě potřeby vypustit. Nainstalujte uzavírací ventily do blízkosti vstupní a výstupní vodovodní přípojky. Použijte flexibilní spoje, abyste snížili přenášení vibrací. Po otestování těsnosti všechny trubky zaizolujte, abyste předešli teplotním ztrátám a zabránili kondenzaci. Pokud se venkovní vodovodní potrubí nachází v oblasti, kde okolní teplota může klesnout pod 0 C, pak toto potrubí zaizolujte a přidejte elektrický ohřívač. Výrobce nabízí jako doplňkovou výbavu ochranu vnitřních trubních rozvodů zařízení. Zajistěte náležité uzemnění. U zařízení s trubkovými tepelnými výměníky je ve spodní části výparníku osazena výpustní zátka. K ní může být připojena vypouštěcí trubka, aby v případě nutnosti servisu nebo sezónních odstávek bylo možné vypustit vodu z výparníku. 12

14 Použití vodního filtru ve vodním okruhu směrem proti proudu od výměníku tepla je povinností. Tento filtr musí zachytávat veškeré částice o průměru větším než 1 mm a musí být umístěn ve vzdálenosti max. 1 meter od vstupu do výměníku. Výrobce jej může dodat jako součást doplňkové výbavy. Tento filtr brání ucpání deskového výměníku tepla. NEBUDE-LI FILTR OSAZEN PŘI VSTUPU DO TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU, POZBÝVÁ ZÁRUKA PLATNOSTI. Viz hydraulické výkresy v Přílohách na str. 50 až 54, nebo výkresy dodané se zařízením. NAPLNĚNÍ A VYPUŠTĚNÍ KAPALINY Z VÝMĚNÍKU TEPLA MUSÍ PROVÁDĚT TECHNIK S NÁLEŽITOU KVALIFIKACÍ. ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ VODNÍHO OKRUHU, MUSÍ INSTALOVAT INSTALATÉR. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÝMĚNÍKY ZAŘÍZENÍ K DOPLŇOVÁNÍ KAPALINY TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU Rozbor vody Je nutno nechat provést rozbor vody. Nainstalovaný vodovodní okruh musí obsahovat veškeré součásti, které jsou nezbytné pro úpravu vody: filtry, přísady, přechodné výměníky, odběrné ventily, ventily, uzavírací ventily atp. Vše závisí na výsledcích rozboru místní vody. Nedoporučujeme provozovat zařízení s otevřeným okruhem, neboť by se mohly vyskytnout problémy s okysličením, případně by bylo zařízení provozováno s neupravenou podzemní vodou. Používání neupravené nebo nedostatečně upravené vody může způsobovat usazeniny vodního kamene, vodních řas a kalu, případně způsobit korozi či erozi. Doporučujeme přivolat kvalifikovaného specialistu na úpravu vody, který určí, jaký druh úpravy je v místních podmínkách zapotřebí. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené neupravenou nebo nedostatečně upravenou vodou, slanou vodou nebo roztokem s obsahem solí. Zde jsou uvedena naše doporučení, která jsou pro Vaší informaci: Ve vodě se nesmí vyskytovat amonné kationty (NH4+), neboť poškozují měď. < 10 mg/l. Chloridové anionty Cl- poškozují měď a představují riziko perforací způsobených korozí. < 10 mg/l. Síranové anionty SO42- mohou způsobovat korozi a následnou perforaci. < 30 mg/l. Žádné fluoridové ionty (<0,1 mg/l). Žádné ionty železa Fe2+ a Fe3+ s rozpuštěným kyslíkem. Rozpuštěné železo < 5 mg/l s rozpuštěným kyslíkem < 5 mg/l. Překročení těchto hodnot způsobuje korozi oceli, což může mít za následek korozi měděných částic. Vedle usazenin železa Fe jde o hlavní příčinu koroze trubkových tepelných výměníků. Rozpuštěný křemík: Křemík je kyselý prvek ve vodě a může též představovat riziko koroze. Obsah < 1mg/l. Tvrdost vody: TH >2,8 K. Lze doporučit hodnoty v rozmezí 10 až 25. To usnadňuje ukládání kotelního kamene, který může omezit korozi mědi. Příliš vysoká tvrdost vody však může po čase způsobit zanesení potrubí. TAC < 100. Rozpuštěný kyslík: Jakékoli náhlé změny podmínek okysličení vody je nutno se vyvarovat. Odkysličování vody směšováním s inertními plyny je stejně tak škodlivé jako její překysličení směšováním s čistým kyslíkem. Narušení kyslíkových podmínek napomáhá destabilizaci hydroxidů mědi a zvětšování částic. Specifický odpor a elektrická vodivost: čím vyšší je specifický odpor, tím pomalejší je koroze. Žádoucí jsou hodnoty nad 3000 Ohm/cm. Neutrální prostředí podporuje maximální hodnoty specifické vodivosti. Doporučují se hodnoty specifické vodivosti v rozmezí S/cm. ph: ph neutrální při 20 C (7 < ph < 8) Ochrana proti zamrznutí : Používání roztoku vody s glykolem PŘIDÁNÍ GLYKOLU JE JEDINÝM ÚČINNÝM ZPŮSOBEM OCHRANY PROTI ZAMRZÁNÍ Roztok glykolu s vodou musí mít dostatečnou koncentraci, aby byla zajištěna náležitá ochrana a zabránilo se vzniku ledových formací při nejnižších teplotách, které lze v místě instalace předpokládat. Používáte-li nepasivované nemrznoucí směsi MEG (monoethylén nebo MPG monopropylenglykol), učiňte náležitá opatření, neboť při použití těchto nemrznoucích směsí s obsahem kyslíku může docházet ke korozi materiálu : Vypuštění vody ze zařízení Pro vypuštění vody z okruhu nainstalujte na nejnižších místech vodního okruhu vypouštěcí kohouty. Při vypouštění vody z okruhu je nutno otevřít vypouštěcí kohout a zajistit přisávání vzduchu. Poznámka: Odvzdušňovací ventily nejsou navrženy k přisávání vzduchu do systému. NA ZAMRZNUTÍ VÝPARNÍKU V DŮSLEDKU CHLADNÉHO POČASÍ SE ZÁRUKA SPOLEČNOSTI LENNOX NEVZTAHUJE. 13

15 Elektrolytická koroze Chtěli bychom vás upozornit na možné problémy v důsledku elektrolytické koroze, ke kterým dochází v důsledku nerovnováhy mezi zemnicími body. VÝPARNÍK, KTERÝ JE PRODĚRAVĚLÝ V DŮSLEDKU ELEKTROLYTICKÉ KOROZE, NENÍ PŘEDMĚTEM POSKYTOVANÉ ZÁRUKY Minimální množství vody Minimální objem chlazené vody musí být vypočítán podle níže uvedených vzorců. V případě potřeby nainstalujte vyrovnávací nádrž. Správnou funkci regulačních a bezpečnostních zařízení lze zajistit pouze při dostatečném množství vody v systému. Teoretický objem vodní smyčky pro správný provoz chladicího systému lze vypočítat pomocí následujících vzorců: ŘADA NEOSYS Vt Q N Dt Minimální množství vody v zařízení Chladicí výkon chilleru v kw Počet výkonových stupňů v zařízení Maximální přípustný nárůst teploty (Dt = 6 C pro chlazení vzduchu) Vmin = 86 x Q / (N x Dt) Velikost zařízení NAC Počet stupňů Minimální objem vody (l) Velikost zařízení NAH Počet stupňů Minimální objem vody (l) OSTATNÍ ŘADY Vt Q N Minimální množství vody v zařízení Chladicí výkon chilleru v kw Počet kompresorů X Číslo závisející na typu kompresoru (Ecologic scroll 12, šroubové jednotky 8, pístový 10) Vt = 172 x Q/(n x X) litry Příklad: pro šroubový chiller se 2 kompresory o výkonu 400 kw činí minimální obsah vody: Vt = 172 x 400/(2 x 8) = 4300 l. Tento vzorec udává minimální objem vody v daném zařízení, který zajistí nárůst teploty vodní smyčky o 5 C při provozu kompresorů s aktivní ochranou proti častému spínání. Tyto vzorce lze použít pouze pro chlazení místností prostřednictvím klimatizace a nesmí být použity v případě technologických procesů, kde jsou zvýšené požadavky na tepelnou stabilitu. 14

16 3.4.6 Řada Neosys s hydraulickým modulem - maximální množství vody Maximální množství vody v zařízení se řídí kapacitou expanzní nádoby. U jednotek opatřených standardním hydraulickým modulem je možné stanovit maximální množství vody v zařízení. NEOSYS Velikost zařízení Objem expanzní nádoby 50 L 80 L Tlak v expanzní nádobě 1,5 bar Max množství čisté vody (l) Statický tlak 5m Statický tlak 10m 5230 L 4180 L 2 bar 8370 L 6690 L Max množství vody s glykolem (l) Statický tlak 5m 4020 L 6430 L Statický tlak 10m 3210 L 5150 L Průtokový spínač Průtokový spínač musí být umístěn na vstupním nebo výstupním potrubí výparníku, aby bylo možné detekovat průtok vody výparníkem před spuštěním zařízení. Tím je zajištěna ochrana kompresorů proti případným rázům kapalného chladiva během spouštění a zabrání se tím rovněž zamrzání vody ve výparníku v případě přerušení průtoku vody. Průtokové spínače jsou u řady NEOSYS součástí standardní výbavy, u ostatních chillerů je lze dodat na přání. Pokud není průtokový spínač v zařízení nainstalován, pak je nutno připojit ke svorkám připraveným pro tento účel v elektrické rozvodné skříni spínací kontakt (NO=normálně otevřený) průtokového spínače. (Viz schéma zapojení dodané spolu se zařízením). Rozpínací kontakt (NC=normálně uzavřený) lze použít pro indikaci nedostatečného průtoku. Pokud není k ovládacímu panelu LENNOX připojeno žádné zařízení na snímání průtoku, pozbývá záruka poskytovaná na zařízení platnosti. ELEKTRONICKÝ PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ Jednotky NEOSYS jsou standardně vybaveny elektronickým průtokovým spínačem. Tento průtokový spínač je vyroben z nerezové oceli a neobsahuje žádné pohyblivé díly. Detekuje průtok ve vodních okruzích pomocí měření teplotního rozdílu mezi ohřátou špičkou a spodní částí sondy. Je tedy zcela nezbytné zajistit, aby byla základna tohoto měřicího prvku správně umístěna v toku vody. OK NE T T T T 15

17 3.5.- PŘIPOJENÍ NA PŘÍVOD ELEKTŘINY Nejprve se ujistěte, zda jsou přívodní kabely z budovy do místa instalace správně provedeny a jejich dimenze odpovídá startovacím a provozním proudům. Dále zkontrolujte pevnost elektrických přípojek. MUSÍTE si být zcela jisti, že technické parametry přívodu elektřiny pro motorové a ovládací obvody jsou shodné s parametry, pro jaké byl vyroben rozvaděč elektro. Mezi konec přívodního kabelu a vlastní stroj je nutno vložit hlavní vypínač, který v případě potřeby umožní úplné odpojení stroje od elektřiny. Chillery jsou ve standardním provedení dodávány bez hlavního vypínače. Ten lze dodat na přání. UPOZORNĚNÍ Elektrická kabeláž musí odpovídat příslušným předpisům. Typ a umístění jisticích prvků musí rovněž vyhovovat předpisům. Z důvodu bezpečnosti je osaďte na dobře viditelném místě a snadno dosažitelném ze stanoviště stroje. Celý stroj musí být řádně uzemněn. DŮLEŽITÉ Provoz stroje s nevhodným přívodem elektřiny nebo nadměrnou nevyvážeností jednotlivých fází je považován za špatné zacházení se zařízením a nevztahuje se na něho záruka společnosti LENNOX. Pokud nevyvážení stroje mezi fázemi překračuje 2 % hodnoty napětí a 1 % hodnoty proudu, obraťte se ihned na svého dodavatele elektrické energii dříve, než stroj připojíte k napájecímu zdroji. Věnujte též pozornost kompenzaci účiníku. Nadměrná centrální kompenzace (>0,95) může vytvářet přechodový jev, v jehož důsledku může při rozběhu a zastavení stroje dojít k poškození motorů a stykačů. Zkontrolujte během těchto sekvencí okamžité napětí. V případě pochybností se obraťte na technickou podporu společnosti Lennox, kde získáte informace o kompenzaci účiníku. 3.6 HLADINY HLUKU Chillery pracující s tekutým chladivem jsou značným zdrojem hluku v systému chlazení a klimatizace. Ačkoliv věnujeme při návrhu a výrobě velkou pozornost technickým prostředkům na snížení hluku, nelze jeho hladiny oproti hodnotám uvedeným ve specifikaci již dále výrazně snižovat. Hladiny hluku je tudíž třeba akceptovat takové, jaké jsou, a podle potřeby upravit okolí chilleru. Kvalita instalace může buďto zvýšit nebo snížit původní hlukové charakteristiky. Podle konkrétní situace může být nezbytné zajistit další úpravy, jako je zvýšená neprůzvučnost stěn nebo instalaci protihlukových zábran kolem jednotky instalované v exteriéru. Výběr místa instalace jednotky může být velmi důležitý z důvodu Odrazu, pohltivosti zvuku a přenosu vibrací. Typ podkladní konstrukce pod jednotkou je také velmi důležitý z hlediska únosnosti podlahy a stěnových konstrukcí a jejich případné kolize se zařízením a jeho účinky. Dříve než podniknete jakékoliv další kroky, zjistěte si nejprve, zda je či není pro dané prostředí hladina hluku generovaná jednotkou přípustná, jaké další dodatečné konstrukce a opatření lze považovat za přijatelné, a zda všechna tato předpokládaná opatření nebudou zbytečně drahá. Zjistěte si, jaký rozsah protihlukových úprav je potřeba učinit u vlastního stroje, při jeho instalaci (tlumiče, izolátory vibrací, protihlukové stěny) a na budově (vyztužení podlahy, zavěšené podhledy, obklady stěn). V případě potřeby se obraťte na projekční kancelář specializovanou na protihlukové úpravy. 16

18 3.7 PŘIPOJENÍ SPLIT JEDNOTEK Připojení mezi strojem a kondenzátorem musí být provedeno kvalifikovaným technikem v oboru chladicí techniky a při práci je nutno dodržovat několik důležitých preventivních opatření. Zvláštní pozornost je nutno věnovat tvaru a rozměrům potrubí horkého plynného chladiva, neboť je nutno zajistit řádné vracení oleje za všech provozních podmínek a zabránit vracení kapalného chladiva do hlav válců po zastavení chodu kompresorů. U strojů vybavených omezovači výkonu musí být velikost potrubí vypočtena tak, aby rychlost proudění plynného chladiva byla dostatečně vysoká i v případě, že stroj je provozován na omezený výkon. Nedodržení těchto preventivních opatření bude mít za následek neplatnost záruky na kompresor. Doporučujeme dodržovat bezpečnostní doporučení uvedená v ASHRAE Výpočet velikosti potrubí kapalného chladiva Při dimenzování potrubí kapalného chladiva použijte tyto parametry: 1) Provozní podmínky při plném zatížení. 2) Maximální tlaková ztráta 100 kpa. 3) Rychlost proudění kapalné fáze pod 2 m/s (aby se zabránilo rázu kapalné fáze). 4) U stoupaček potrubí kapalného chladiva zajistěte, aby podchlazení kapalné fáze bylo dostatečné pro eliminaci ztráty statického tlaku a pro zabránění promíchávání s plynným chladivem Výstupní a sací potrubí kapalného chladiva Velikost tohoto potrubí vypočítejte tak, aby bylo dosaženo takové rychlosti proudění plynné fáze ve svislých úsecích, která zajistí pohyb kompresorového oleje a stálý návrat oleje do kompresoru (tabulky C a D na straně 20). Velikost svislého potrubí vypočtěte za použití níže uvedených tabulek. Vodorovné potrubí může být větší, čímž se kompenzuje tlaková ztráta ve svislém potrubí. Celková ztráta v potrubí musí být nižší nebo rovna 1 C při nasyceném tlaku na straně sání. 17

19 JEDNOTKY S ODDĚLENÝM KONDENZÁTOREM Jednotka s odděleným kondenzátorem bez ovládání výkonu Jednotka s odděleným kondenzátorem s ovládáním výkonu H1 : 15 m. max H2 : 5 m. max H3 : 0,3 m. max H4 : 0,15 m. max 1 - Dolní sifon s jednoduchým potrubím 2 - Dvojitý sifon 3 - Dolní sifon se zdvojeným potrubím 4 - Horní sifon se zdvojeným potrubím VAROVÁNÍ: Úroveň kapalného chladiva mezi kondenzátorem a kontrolním ventilem A musí vyrovnávat tlakovou ztrátu kontrolního ventilu. Verze se sběračem: PED deklarace, třída 3 Verze bez sběrače: PED deklarace, třída 1 18

20 KONDENZAČNÍ JEDNOTKY Kondenzační jednotka bez ovládání výkonu Kondenzační jednotka s ovládáním výkonu Minimální spád 0,25 % Minimální spád 0,25 % Minimální spád 0,25 % H1 : 15 m. max H2 : 5 m. max H4 : 0,15 m. max 1 - Dolní sifon s jednoduchým potrubím 2 - Dvojitý sifon 3 - Dolní sifon se zdvojeným potrubím 4 - Horní sifon se zdvojeným potrubím Verze se sběračem: PED deklarace, třída 3 Verze bez sběrače: PED deklarace, třída 1 19

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus

návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus Obsah Bezpečnostní zásady...2 Záruční podmínky...2 Popis zařízení...2 Konstrukce...3 Schéma zapojení...5

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT Tato modelová řada byla vyvinuta a dále zlepšována na základě rozsáhlého výzkumu a dlouholeté zkušenosti firmy DELTATHERM v praxi. Řadou opatření se podařilo

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více