Instalace, provoz a údržba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace, provoz a údržba"

Transkript

1 Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ

2 OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref: CHILLER_IOM-0708-CZ Tento návod je určen pro následující verze CHILLERŮ: Řada ECOLOGIC: WA Řada MCC Řada NEOSYS NAC NAH Číslo zařízení Naše společnost je členem Eurovent Certification Programme. Všechny chillery značky LENNOX jsou testovány a hodnoceny v souladu s certifikačním programem Eurovent. Naše výrobky vyhovují evropským normám a předpisům. Výrobky jsou navrženy a vyrobeny v souladu se systémem řízení jakosti certifikovaným podle AFAQ ISO Certifikát udělen komisí AFAQ. Společnost Lennox nabízí řešení pro vnitřní prostředí budov již od roku Náš sortiment vzduchem chlazených chillerů má i nadále vysokou úroveň, díky které značka LENNOX u zákazníků zdomácněla. Flexibilní návrhy řešení pro uspokojení vašich potřeb a důsledná pozornost věnovaná řešení detailů. Výrobky navržené s ohledem na dlouhou životnost a jednoduchou údržbu jsou standardem. Informace o místním zastoupení získáte na Veškeré technické a technologické informace obsažené v tomto návodu, včetně všech námi poskytovaných výkresů, náčrtů a technických popisů, zůstávají vlastnictvím firmy Lennox a nesmějí být použity (s výjimkou provozování tohoto výrobku), reprodukovány, poskytovány či zpřístupňovány třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu firmy Lennox. 1

3 OBSAH 1 - ÚVOD...3 Prohlášení o shodě s PED...4 Směrnice o fluorovaných plynech ZÁRUKA Bezpečnostní doporučení INSTALACE Přeprava Zdvihání Požadavky na místo a instalaci Přípojky vody Přípojky elektřiny Hladiny hluku Připojení split systémů Instalace potrubních jednotek PŘEDBĚŽNÉ KONTROLY Provozní limity Kontroly a doporučení ohledně chladicích okruhů Kontroly instalace hydraulických systémů Instalace externích hydraulických součástí (dodávány společností LENNOX odděleně) Kontrolní seznam před spuštěním SPUŠTĚNÍ JEDNOTKY Kontroly v průběhu spouštění Náplň oleje Náplň chladiva PROVOZ Řízení CLIMATIC Provoz jednotky ÚDRŽBA Týdenní údržba Roční údržba Čištění kondenzátoru Vypuštění oleje z kompresoru Důležité ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ OPRAVY Seznam nejčastějších potíží Ovládací zařízení Kontroly doporučené výrobcem PŘÍLOHY

4 ÚVOD 1 - ÚVOD Před uvedením chilleru do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho obsahem. Pokyny, které jsou zde uvedené, důsledně dodržujte. Rádi bychom upozornili na význam proškolení pracovníků pro správné zacházení s chillerem. Obraťte se na společnost Lennox, kde získáte odpovídající informace. Je důležité uložit tento návod v blízkosti chilleru. Text Důležité všeobecné pokyny Nebezpečí poranění nebo poškození chilleru Tento návod obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení chilleru do provozu. Současně obsahuje také důležité pokyny, jejichž účelem je zabránit poranění osob a poškození stroje během jeho provozu. Dále jsou zde uvedeny též informace o údržbě, jejichž cílem je zajistit bezproblémový provoz chilleru. V případě dalších dotazů ohledně záležitostí souvisejících s chillerem se obraťte na našeho zástupce. Dokumentace vztahující se k objednávce bude zaslána odděleně. Tato dokumentace se skládá z: - Prohlášení o shodě CE. - Návod na provoz řídicího systému. - Návod na instalaci a provoz. - Schéma zapojení. - Schéma chladivového okruhu (s výjimkou WA-RA-WAH-LCH). - Podrobnosti o zařízení jsou uvedeny na typovém štítku. Technické údaje zveřejněné v tomto návodu vycházejí z nejnovějších dostupných informací. Technické údaje jsou předmětem případných pozdějších změn. Vyhrazujeme si právo na úpravu konstrukce a/nebo technické řešení našich chillerů, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění nebo povinnosti upravit stroje dodané v předchozím období. Jakékoliv práce na chilleru musí provádět pouze proškolený technik s příslušným oprávněním. Se zařízením jsou spojena následující rizika: - nebezpečí úrazu elektrickým proudem, - nebezpečí úrazu rotačními díly, - nebezpečí úrazu ostrými hranami a těžkými předměty, - nebezpečí úrazu vysokým tlakem planu, - nebezpečí úrazu součástmi s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Veškeré práce na zařízení musí být prováděny v souladu s místními normami a předpisy. Veškeré práce musí být prováděny v souladu se správnou řemeslnou praxí. 3

5 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PED Veškerá zařízení odpovídají nařízení směrnice PED CE. Následující upozornění musíte pečlivě dodržovat. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Veškeré práce na jednotce smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný pracovník. Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu nebo vážným nehodám. Práce na jednotce:. Zařízení je nutno odpojit od zdroje elektrického napájení odpojením a uzamčením hlavního vypínače.. Pracovníci jsou povinni používat řádné osobní ochranné pomůcky (přilba, rukavice, ochranné brýle apod.). Práce na elektrickém systému:. Práce na elektrických částech lze vykonávat pouze tehdy, je-li zařízení vypnuté (viz dále). Zároveň smí tyto práce vykonávat pouze elektrikář s náležitou kvalifikací a oprávněním. Práce na chladivovém okruhu (okruzích):. Měření tlaku, vypouštění a plnění systému pod tlakem je třeba provádět přes připojovací místa určená k tomuto účelu a pomocí vhodného vybavení.. Aby se předešlo riziku exploze v důsledku rozstřikování chladiva a oleje, je nutno příslušný okruh před demontáží nebo rozletováním dílů chladicího okruhu vypustit. Tlak v systému musí mít nulovou hodnotu.. Po vypuštění okruhu existuje zbytkové riziko tvorby tlaku v důsledku odpařování oleje nebo ohřevu výměníku. Nulový tlak je zapotřebí udržovat otevřením vypouštěcího kohoutu na nízkotlaké straně.. Letování smí provádět pouze kvalifikovaný páječ. Pájka musí být v souladu s normou NF EN1044 (min. 30 % stříbra). Výměna dílů:. Z důvodu zachování souladu s označením CE je třeba používat při výměně dílů originální náhradní díly nebo díly schválené společností Lennox.. Lze používat pouze chladivo uvedené na typovém štítku výrobce. Žádné jiné druhy chladiva (směs chladiv, uhlovodíky atd.) se nesmějí používat. UPOZORNĚNÍ: V případě požáru mohou chladicí okruhy způsobit explozi a rozstřik plynného chladiva a oleje. 4

6 Směrnice o fluorovaných plynech Směrnice ES 842/2006 o fluorovaných skleníkových plynech Pracovníci obsluhující chladicí zařízení musí dodržovat 6 základních povinností definovaných ve Směrnici o fluorovaných plynech. POVINNOST Zachycení fluorovaných plynů během oprav a údržby zařízení a po ukončení jeho životnosti Používání personálu s náležitou kvalifikací při instalaci, opravách, údržbě a kontrole těsnosti NOVÉ zařízení musí být označeno Učiňte potřebné kroky k prevenci úniku fluorovaných plynů a případnou netěsnost co možná nejrychleji odstraňte Pravidelně kontrolujte netěsnosti. 6 kg nebo více: alespoň jednou za 12 měsíců 30 kg nebo více: alespoň jednou za 6 měsíců 300 kg nebo více: alespoň jednou za 3 měsíce Udržujte záznamy o chladicím zařízení, které využívá fluorované plyny. (viz Kniha záznamů o spuštění a údržbě na konci tohoto dokumentu) Nainstalujte a kontrolujte automatický detekční systém Platí pro Veškeré stacionární systémy Veškeré stacionární systémy Veškeré stacionární systémy Veškeré stacionární systémy Hermeticky uzavřené systémy > 6 kg Stacionární systémy > 3 kg Stacionární systémy > 300kg Nedodržování těchto požadavků je považováno za porušení zákona a bude předmětem finančních postihů. V případě potíží je navíc vaší povinností prokázat pojišťovací společnosti, že zařízení vyhovuje Směrnici o fluorovaných plynech. 5

7 ZÁRUKA 2 - ZÁRUKA Záruka na chillery je předmětem záručních podmínek stanovených v objednávce. Montáž a instalace zařízení by měla proběhnout v souladu se správnou řemeslnou praxí. Záruka pozbývá své platnosti v následujících případech: - Servis a údržba nebyly prováděny v souladu s předpisy; opravy nebyly prováděny pracovníkem pověřeným společností Lennox nebo byly provedeny bez předchozího písemného souhlasu ze strany Lennox. - Na zařízení byly provedeny úpravy bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti Lennox. - Nastavení a ochrany byly změněny bez předchozího písemného schválení ze strany společnosti Lennox. - Bylo použito neoriginální nebo jiné než předepsané chladivo či mazivo. - Zařízení nebylo nainstalováno a/nebo připojeno v souladu s pokyny pro instalaci. - Zařízení bylo používáno nevhodně, nesprávně, nedbale nebo v rozporu se svou povahou a/nebo předpokládaným účelem využití. - Nebylo osazeno zařízení na ochranu před nedostatečným průtokem. - V blízkosti vstupu vody do chilleru nebyla osazena vhodná filtrace. Za těchto okolností je společnost Lennox zproštěna veškerých závazků za výrobek vůči nárokům třetích stran. V případě uplatňování záruční reklamace je nutné předložit výrobní číslo stroje a číslo objednávky Lennox. 2.1 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Bezpečnostní informace obsažené v tomto návodu slouží jako vodítko pro bezpečné zacházení s tímto výrobkem. Lennox neručí za úplnost těchto informací, a nemůže tudíž převzít odpovědnost za žádná případná opomenutí. U vzduchem chlazených chillerů je teplo transportováno prostřednictvím stlačeného chladiva, které podléhá změnám tlaku a teploty. Ventilátory pak rozptylují přebytečné teplo do okolí. Při návrhu vzduchem chlazeného chilleru byla soustředěna pozornost na ochranu personálu obsluhy a údržby. Byly použity bezpečnostní prvky a funkce, které brání vzniku nadměrného tlaku v systému. Jsou zde osazeny kovové kryty, jejichž účelem je zabránit nechtěnému kontaktu s horkým potrubím. Ventilátory jsou opatřeny ochrannými mřížkami a elektrický ovládací panel je zcela chráněn proti dotyku. Výjimku tvoří některé součásti, které pracují s bezpečným napětím (< 24 V). Servisní panely lze otevřít pouze za pomoci nářadí. Přestože jsou vzduchem chlazené chillery vybaveny rozsáhlými bezpečnostními a ochrannými prvky, je třeba při provozování stroje dbát maximální opatrnosti a pozornosti. Vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, jako např.: individuální ochrana (rukavice, brýle, ochranný oděv, bezpečnostní obuv atd.), vhodné nástroje a nářadí, protipožární přístroje vhodné pro tento typ systému a chladiva snadno dostupná Současně také zajistěte, aby všichni technici byli řádně vyškoleni ohledně těchto zařízení a měli náležitou kvalifikaci (elektrické, chladírenské, místní předpisy...). Jakákoli operace, jako např. svařování, měkké pájení nebo elektrické práce smí provádět pouze pracovníci s náležitou kvalifikací. Je důležité dodržovat níže uvedená doporučení, dle těchto zásad: Nikdy nepracujte na zařízení, které je pod proudem. Jakoukoli manipulaci (otevírání nebo zavírání) s uzavíracím ventilem musí provádět kvalifikovaný technik s náležitým oprávněním. Takovéto postupy musí být vykonávány při vypnutém zařízení. Nikdy nepracujte s elektrickými součástmi, dokud nebude zařízení odpojeno od zdroje napájení. Během údržby zařízení vždy zajistěte napájecí okruh v odpojeném stavu. V případě přerušení práce zkontrolujte zámek předtím, než práci znovu zahájíte. VAROVÁNÍ: I tehdy, je-li jednotka vypnutá, zůstává silový okruh pod proudem, pokud nejsou zařízení nebo obvod odpojeny. Podrobnosti viz schéma zapojení. U některých zařízení může existovat samostatné napájení 220 V. Další informace viz schéma elektrického zapojení. V případě údržby ventilátorů (výměna mřížky apod.) zajistěte vypnutí napájení, aby se předešlo automatickému restartu. Před otevřením okruhu chladiva zkontrolujte tlak na manometrech nebo tlakových snímačích. 6

8 Nikdy neponechávejte jednotku vypnutou se současně uzavřenými ventily na potrubí pro kapalnou fázi. Mohlo by dojít k zachycení chladiva a nárůstu tlaku. Údržbu veškerých součásti instalace musí provádět kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo poranění osob. Poruchy a netěsnosti je třeba ihned odstranit. Za sjednání okamžité nápravy v případě poruchy odpovídá technik s náležitým oprávněním. Při každé opravě zařízení je nutno provést opětovnou kontrolu bezpečnostních zařízení. Dodržujte pokyny a doporučení uvedené v bezpečnostních a strojírenských normách, jako např. EN378, ISO5149 atd. K čištění potrubních vedení nebo k tlakování zařízení nepoužívejte kyslík. Kyslík prudce reaguje s olejem, mazivy a dalšími běžnými látkami. Nikdy nepřekračujte stanovené maximální hodnoty provozního tlaku. Ověřte maximální přípustné testovací tlaky na vysokotlaké a nízkotlaké větvi podle pokynů v této příručce a tlaků uvedených na typovém štítku zařízení. Ke zkoušce těsnosti nepoužívejte vzduch. Používejte pouze chladivo nebo suchý dusík. Nesvařujte ani neřezejte plamenem žádné části potrubního vedení chladiva ani součásti chladivového okruhu, dokud nebude chladivo (v tekuté i plynné formě) zcela vypuštěno z chilleru. Stopy výparů by měly být nahrazeny suchým vzduchem / dusíkem. Chladivo při styku s otevřeným ohněm vytváří toxické plyny. Chladivo nevyčerpávejte pomocí sifonu. Dbejte na to, aby se chladivo nedostalo do styku s pokožkou, nebo aby nevniklo do očí. Používejte ochranné brýle. Potřísněnou pokožku okamžitě omyjte mýdlem a vodou. V případě vniknutí chladiva do očí je okamžitě vypláchněte vydatným množstvím vody a vyhledejte lékaře Bezpečnostní předpisy Vzduchem chlazené chillery vyhovují následujícím bezpečnostním předpisům: - Pr-EN Směrnice EU 89/392/ES (Nařízení týkající se strojních zařízení). - EN Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. - Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/CE. A jsou opatřeny značkou CE (pod podmínkou, že jsou přítomny nezbytné doplňky). Další informace viz prohlášení II-A Výstražné štítky Chiller je označen následujícími výstražnými štítky, jejichž smyslem je upozornit na potenciální nebezpečí (na nebo v blízkosti potenciálně nebezpečné části). Vysoké teploty Elektrické napětí Rotační díly Ostré díly Pravidelně kontrolujte, zda jsou tyto výstražné štítky správně upevněny na strojním zařízení a v případě potřeby je vyměňte. 7

9 INSTALACE PŘEPRAVA MANIPULACE 3. INSTALACE 3.1 Přeprava Manipulace Kontrola při dodání Při přejímce nového zařízení zkontrolujte následující body. Povinností zákazníka je přesvědčit se, zda je zařízení v dobrém stavu a schopné provozu (vyplňte kontrolní seznam na str. 36): - Vnější plášť není žádným způsobem poškozen. - Zdvihací a manipulační technika je vhodná pro daný typ zařízení a vyhovuje požadavkům na manipulaci uvedeným v této příručce. - Příslušenství objednané pro montáž v daném místě bylo dodáno a je v dobrém stavu. - Pokud je zařízení dodáno včetně provozních náplní chladiva, není nikde patrná žádná netěsnost (použijte elektronický detektor). - Dodané vybavení odpovídá objednávce a souhlasí s dodacím listem. Pokud je výrobek poškozen, musí být písemně stvrzeny přesné podrobnosti a dokument musí být doporučenou poštou zaslán přepravní společnosti do 48 hodin od okamžiku dodávky (pracovní dny). Kopii tohoto dopisu je nutné pro informaci adresovat společnosti LENNOX a dodavateli nebo distributorovi. Nesplněním těchto požadavků zaniká nárok na odškodnění vůči přepravní společnosti. Upozorňujeme, že společnost LENNOX neodpovídá za vykládku a umístění zařízení : Typový štítek zařízení Typový štítek udává vyčerpávající údaje o modelu a zajišťuje, že zařízení odpovídá objednanému výrobku. Je na něm uveden elektrický příkon při rozběhu zařízení, jeho jmenovitý výkon a napájecí napětí. Přípustná odchylka napájecího napětí činí max. +10/-10 %. Rozběhový proud je maximální hodnota, která bude pravděpodobně dosažena při uvedeném provozní napětí. Zákazník musí zajistit náležitou elektrickou přípojku. Z toho důvodu je důležité zkontrolovat, zda napájecí napětí uvedené na typovém štítku zařízení odpovídá napětí v napájecí síti. Typový štítek též udává rok výroby a typ použitého chladiva, jakožto i požadovanou náplň pro každý kompresorový okruh. Poznámka: Dle PED je provozní tlak maximálním přípustným tlakem a totéž platí i pro nastavení pojistného ventilu. Testovací tlak odpovídá bezpečnostní ochraně, např. nastavení vysokotlakých spínačů. Testovací tlak je tudíž nižší než provozní tlak. 8

10 Skladování Když jsou jednotky dodány na místo montáže, nejsou vždy použity ihned; někdy je nutné je uskladnit. V případě střednědobého až dlouhodobého skladování doporučujeme následující postupy: - Ujistěte se, že v hydraulických systémech není voda. - Kryty tepelného výměníku ponechte na svém místě. - Ponechte na místě ochrannou plastovou fólii. - Přesvědčete se, že elektrické rozvaděče jsou uzavřené. - Všechny prvky a doplňky pro pozdější montáž uchovávejte před použitím zařízení v suchu a čistotě. Zařízení důrazně doporučujeme skladovat na suchém, chráněném místě (to platí zejména u zařízení, která mají být instalována uvnitř budov). 3.2 ZDVIHÁNÍ ZAŘÍZENÍ Bezpečnostní pokyny Instalace, spouštění a seřizování tohoto zařízení může být nebezpečné, pokud nebude brán zřetel na určité faktory, jako např. provozní tlak, elektrické součásti, umístění (střechy, terasy a další konstrukce nacházející se nad úrovní země). Instalaci, spuštění a opravy tohoto zařízení smí provádět pouze vysoce kvalifikovaní dodavatelé a technici, kteří jsou dobře obeznámeni s tímto typem zařízení. Během servisních prací vždy dbejte doporučení uvedených na štítcích, pokynů, které jste obdrželi společně se zařízením, jakožto i dalších příslušných bezpečnostních postupů. - Dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy a pravidla. - Používejte ochranné brýle a pracovní rukavice. - S těžkým nebo objemným zařízením zacházejte během zdvihání, přemisťování a ukládání na místo s nejvyšší opatrností. UPOZORNĚNÍ: VŽDY PŘED ZAHÁJENÍM SERVISNÍCH PRACÍ SE UJISTĚTE, ŽE JE ZAŘÍZENÍ ŘÁDNĚ ODPOJENO OD PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO PROUDU. POZNÁMKA: NĚKTERÁ ZAŘÍZENÍ MOHOU MÍT ZVLÁŠTNÍ PŘÍVOD 230 V PRO OVLÁDACÍ ČÁST. TENTO PŘÍVOD MUSÍ BÝT TAKÉ ODPOJEN. PODÍVEJTE SE DO SCHÉMA ZAPOJENÍ Manipulace Manipulovat se zařízením smí pouze kvalifikovaní pracovníci. Je přitom nutné striktně dodržovat pokyny pro zdvíhání, které jsou uvedeny na zařízení. Při manipulaci je nutné postupovat s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k nárazu do rámu, panelů, elektrické rozvodné skříně, vlnovce chlazení, žebrování trubek kondenzátoru apod. POZNÁMKA: Tepelný výměník kondenzátoru je nutno během přepravy chránit před poškozením pomocí plastových krytů. Stroj je též zabalen do přepravní fólie. Doporučujeme ponechat tuto ochranu během přepravy a zdvíhání na místě a plastové kryty neodstraňovat až do okamžiku uvedení do provozu (dávejte pozor, aby ochrannou fólii neodvál vítr!). POZNÁMKA: Pryžové antivibrační podložky a příslušenství naleznete v ovládacím panelu, kde jsou uloženy během přepravy. Pokud je zařízení montováno na antivibrační podložky, je nutno je upevnit před usazením zařízení do konečné polohy. 9

11 10

12 3.3 POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A INSTALACI Pro instalaci chilleru je nutno provést následující důležité přípravné práce: - Vzduchem chlazené chillery s axiálními ventilátory, jako např. Ecologic nebo NEOSYS, jsou určeny pro venkovní instalaci. Před zavedením jiného typu instalace se obraťte na společnost Lennox. - Umístěte chiller tam, kde bude minimálně ovlivňován působením větru (v místech, kde rychlost větru převyšuje > 2,2 m/s nainstalujte větrolam). - Podklad, na který bude zařízení instalováno, musí být rovný a dostatečně únosný, aby byl schopen přenášet hmotnost zařízení s veškerými náplněmi a příležitostně také běžného servisního zařízení. V místech vystavených mrazu musí být podklad (pokud je zařízení instalováno na zemi) uložen na betonových pilířích uložených v nezámrzné hloubce. Doporučujeme vybudovat podklad odděleně od konstrukce hlavní budovy, aby nedocházelo k přenosům vibrací. - Při běžných způsobech používání umožňuje tuhost jednotky a umístění podpěr bodového zatížení instalovat zařízení tak, že sou vibrace sníženy na minimum. Pokud však je zapotřebí snížit vibrace na obzvláště nízkou úroveň, pak může dodavatel rozhodnout o použití izolátorů vibrací. - Použití izolátorů vibrací MUSÍ být doprovázeno instalací flexibilních spojů v potrubních rozvodech zařízení. Izolátory vibrací je též nutné osadit na zařízení PŘED jeho upevněním k podkladu. Společnost Lennoxnenese za výběr izolátorů pohlcujících vibrace žádnou odpovědnost. Zařízení musí být k izolátorům vibrací přišroubováno a izolátory musí být pevně ukotveny do betonové desky. Zkontrolujte, zda dosedací plochy izolátorů vibrací lícují s podkladem. V případě potřeby použijte podložky nebo upravte povrch podkladu. V každém případě však zajistěte, aby izolátory přiléhaly těsně k podkladové ploše. - Kolem zařízení je nutno ponechat dostatečně volný prostor, aby byla zajištěna náležitá cirkulace vzduchu vystupujícího z kondenzátorů a umožněn snadný přístup ke všem dílům pro účely servisu a údržby. Pokud je vzduch vystupující z kondenzátoru blokován nějakou překážkou, má tendenci se vracet zpět do ventilátoru. To způsobí nárůst teploty vzduchu, který se používá k ochlazování kondenzátorů. Překážky na výstupu vzduchu též negativně ovlivňují distribuci na celé teplosměnné ploše kondenzátoru. Obě tyto podmínky, které snižují výkon výměníku, mají za následek nárůst kondenzačního tlaku. To pak vede ke ztrátě výkonnosti a zvýšení příkonu kompresoru. - Kolem celého zařízení nelze vybudovat nepřerušovaný větrolam vyšší než samotná jednotka. Pokud se však nelze konstrukci vysokého větrolamu (zabraňujícímu zpětné cirkulaci v důsledku působení silných větrů) vyhnout, je nutné nainstalovat na výfuk potrubí sahající do stejné výšky jako je okolní větrolam. Je důležité, aby zařízení bylo umístěno v rovině. V případě nedodržení tohoto požadavku pozbývá platnost záruka. VOLNÝ PROSTOR KOLEM ZAŘÍZENÍ Podrobnosti naleznete v Průvodci aplikací nebo na výkresech dodaných se zařízením. Řada NEOSYS Jednotka se šroubovým kompresorem PŘEKÁŽKY NAD ZAŘÍZENÍM NEJSOU POVOLENY 1,5m 2m 1,5m 1,5m 11

13 Řada ECOLOGIC > 3 metry 2 metry 2 metry Nedoporučuje se Nepřípustné U jakékoli vzduchem chlazené jednotky musí vzdálenost mezi výfukem vzduchu a překážkou činit alespoň 1,5 metru. U chillerů je vyžadována minimální vzdálenost 1 metr z důvodu dobrého přístupu k elektrické skříni pro případ nutnosti jejího otevření a servisu. 3.4 PŘÍPOJKY VODY Přípojky vody Výparník / Kondenzátor Oběhové čerpadlo vody by mělo být přednostně instalováno směrem nahoru ve směru proudění tak, aby výparník / kondenzátor byly vystaveny přetlaku. Vstupní a výstupní přípojky vody jsou vyznačeny na schváleném výkrese dodaném se zařízením nebo v prodejní brožuře. Vodovodní trubky připojené k zařízení nesmějí do tepelných výměníků přenášet žádné radiální ani osové síly a ani žádné vibrace. Je důležité dodržovat níže uvedená doporučení, dle těchto zásad: Vodovodní přípojky musí rozměrově odpovídat vstupu a výstupu ze zařízení. Do všech vysokých bodů okruhu nainstalujte ruční nebo automatické vzduchové proplachovací ventily. Z důvodu zachování tlakových podmínek v okruhu nainstalujte pojistný ventil a expanzní nádobu. Tento doplněk již může být součástí zařízení. Nainstalujte teploměry jak na vstupní, tak i na výstupní vodovodní přípojky. Nainstalujte vypouštěcí přípojky ve všech nízkých bodech, aby bylo možné celý okruh v případě potřeby vypustit. Nainstalujte uzavírací ventily do blízkosti vstupní a výstupní vodovodní přípojky. Použijte flexibilní spoje, abyste snížili přenášení vibrací. Po otestování těsnosti všechny trubky zaizolujte, abyste předešli teplotním ztrátám a zabránili kondenzaci. Pokud se venkovní vodovodní potrubí nachází v oblasti, kde okolní teplota může klesnout pod 0 C, pak toto potrubí zaizolujte a přidejte elektrický ohřívač. Výrobce nabízí jako doplňkovou výbavu ochranu vnitřních trubních rozvodů zařízení. Zajistěte náležité uzemnění. U zařízení s trubkovými tepelnými výměníky je ve spodní části výparníku osazena výpustní zátka. K ní může být připojena vypouštěcí trubka, aby v případě nutnosti servisu nebo sezónních odstávek bylo možné vypustit vodu z výparníku. 12

14 Použití vodního filtru ve vodním okruhu směrem proti proudu od výměníku tepla je povinností. Tento filtr musí zachytávat veškeré částice o průměru větším než 1 mm a musí být umístěn ve vzdálenosti max. 1 meter od vstupu do výměníku. Výrobce jej může dodat jako součást doplňkové výbavy. Tento filtr brání ucpání deskového výměníku tepla. NEBUDE-LI FILTR OSAZEN PŘI VSTUPU DO TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU, POZBÝVÁ ZÁRUKA PLATNOSTI. Viz hydraulické výkresy v Přílohách na str. 50 až 54, nebo výkresy dodané se zařízením. NAPLNĚNÍ A VYPUŠTĚNÍ KAPALINY Z VÝMĚNÍKU TEPLA MUSÍ PROVÁDĚT TECHNIK S NÁLEŽITOU KVALIFIKACÍ. ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ VODNÍHO OKRUHU, MUSÍ INSTALOVAT INSTALATÉR. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÝMĚNÍKY ZAŘÍZENÍ K DOPLŇOVÁNÍ KAPALINY TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU Rozbor vody Je nutno nechat provést rozbor vody. Nainstalovaný vodovodní okruh musí obsahovat veškeré součásti, které jsou nezbytné pro úpravu vody: filtry, přísady, přechodné výměníky, odběrné ventily, ventily, uzavírací ventily atp. Vše závisí na výsledcích rozboru místní vody. Nedoporučujeme provozovat zařízení s otevřeným okruhem, neboť by se mohly vyskytnout problémy s okysličením, případně by bylo zařízení provozováno s neupravenou podzemní vodou. Používání neupravené nebo nedostatečně upravené vody může způsobovat usazeniny vodního kamene, vodních řas a kalu, případně způsobit korozi či erozi. Doporučujeme přivolat kvalifikovaného specialistu na úpravu vody, který určí, jaký druh úpravy je v místních podmínkách zapotřebí. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené neupravenou nebo nedostatečně upravenou vodou, slanou vodou nebo roztokem s obsahem solí. Zde jsou uvedena naše doporučení, která jsou pro Vaší informaci: Ve vodě se nesmí vyskytovat amonné kationty (NH4+), neboť poškozují měď. < 10 mg/l. Chloridové anionty Cl- poškozují měď a představují riziko perforací způsobených korozí. < 10 mg/l. Síranové anionty SO42- mohou způsobovat korozi a následnou perforaci. < 30 mg/l. Žádné fluoridové ionty (<0,1 mg/l). Žádné ionty železa Fe2+ a Fe3+ s rozpuštěným kyslíkem. Rozpuštěné železo < 5 mg/l s rozpuštěným kyslíkem < 5 mg/l. Překročení těchto hodnot způsobuje korozi oceli, což může mít za následek korozi měděných částic. Vedle usazenin železa Fe jde o hlavní příčinu koroze trubkových tepelných výměníků. Rozpuštěný křemík: Křemík je kyselý prvek ve vodě a může též představovat riziko koroze. Obsah < 1mg/l. Tvrdost vody: TH >2,8 K. Lze doporučit hodnoty v rozmezí 10 až 25. To usnadňuje ukládání kotelního kamene, který může omezit korozi mědi. Příliš vysoká tvrdost vody však může po čase způsobit zanesení potrubí. TAC < 100. Rozpuštěný kyslík: Jakékoli náhlé změny podmínek okysličení vody je nutno se vyvarovat. Odkysličování vody směšováním s inertními plyny je stejně tak škodlivé jako její překysličení směšováním s čistým kyslíkem. Narušení kyslíkových podmínek napomáhá destabilizaci hydroxidů mědi a zvětšování částic. Specifický odpor a elektrická vodivost: čím vyšší je specifický odpor, tím pomalejší je koroze. Žádoucí jsou hodnoty nad 3000 Ohm/cm. Neutrální prostředí podporuje maximální hodnoty specifické vodivosti. Doporučují se hodnoty specifické vodivosti v rozmezí S/cm. ph: ph neutrální při 20 C (7 < ph < 8) Ochrana proti zamrznutí : Používání roztoku vody s glykolem PŘIDÁNÍ GLYKOLU JE JEDINÝM ÚČINNÝM ZPŮSOBEM OCHRANY PROTI ZAMRZÁNÍ Roztok glykolu s vodou musí mít dostatečnou koncentraci, aby byla zajištěna náležitá ochrana a zabránilo se vzniku ledových formací při nejnižších teplotách, které lze v místě instalace předpokládat. Používáte-li nepasivované nemrznoucí směsi MEG (monoethylén nebo MPG monopropylenglykol), učiňte náležitá opatření, neboť při použití těchto nemrznoucích směsí s obsahem kyslíku může docházet ke korozi materiálu : Vypuštění vody ze zařízení Pro vypuštění vody z okruhu nainstalujte na nejnižších místech vodního okruhu vypouštěcí kohouty. Při vypouštění vody z okruhu je nutno otevřít vypouštěcí kohout a zajistit přisávání vzduchu. Poznámka: Odvzdušňovací ventily nejsou navrženy k přisávání vzduchu do systému. NA ZAMRZNUTÍ VÝPARNÍKU V DŮSLEDKU CHLADNÉHO POČASÍ SE ZÁRUKA SPOLEČNOSTI LENNOX NEVZTAHUJE. 13

15 Elektrolytická koroze Chtěli bychom vás upozornit na možné problémy v důsledku elektrolytické koroze, ke kterým dochází v důsledku nerovnováhy mezi zemnicími body. VÝPARNÍK, KTERÝ JE PRODĚRAVĚLÝ V DŮSLEDKU ELEKTROLYTICKÉ KOROZE, NENÍ PŘEDMĚTEM POSKYTOVANÉ ZÁRUKY Minimální množství vody Minimální objem chlazené vody musí být vypočítán podle níže uvedených vzorců. V případě potřeby nainstalujte vyrovnávací nádrž. Správnou funkci regulačních a bezpečnostních zařízení lze zajistit pouze při dostatečném množství vody v systému. Teoretický objem vodní smyčky pro správný provoz chladicího systému lze vypočítat pomocí následujících vzorců: ŘADA NEOSYS Vt Q N Dt Minimální množství vody v zařízení Chladicí výkon chilleru v kw Počet výkonových stupňů v zařízení Maximální přípustný nárůst teploty (Dt = 6 C pro chlazení vzduchu) Vmin = 86 x Q / (N x Dt) Velikost zařízení NAC Počet stupňů Minimální objem vody (l) Velikost zařízení NAH Počet stupňů Minimální objem vody (l) OSTATNÍ ŘADY Vt Q N Minimální množství vody v zařízení Chladicí výkon chilleru v kw Počet kompresorů X Číslo závisející na typu kompresoru (Ecologic scroll 12, šroubové jednotky 8, pístový 10) Vt = 172 x Q/(n x X) litry Příklad: pro šroubový chiller se 2 kompresory o výkonu 400 kw činí minimální obsah vody: Vt = 172 x 400/(2 x 8) = 4300 l. Tento vzorec udává minimální objem vody v daném zařízení, který zajistí nárůst teploty vodní smyčky o 5 C při provozu kompresorů s aktivní ochranou proti častému spínání. Tyto vzorce lze použít pouze pro chlazení místností prostřednictvím klimatizace a nesmí být použity v případě technologických procesů, kde jsou zvýšené požadavky na tepelnou stabilitu. 14

16 3.4.6 Řada Neosys s hydraulickým modulem - maximální množství vody Maximální množství vody v zařízení se řídí kapacitou expanzní nádoby. U jednotek opatřených standardním hydraulickým modulem je možné stanovit maximální množství vody v zařízení. NEOSYS Velikost zařízení Objem expanzní nádoby 50 L 80 L Tlak v expanzní nádobě 1,5 bar Max množství čisté vody (l) Statický tlak 5m Statický tlak 10m 5230 L 4180 L 2 bar 8370 L 6690 L Max množství vody s glykolem (l) Statický tlak 5m 4020 L 6430 L Statický tlak 10m 3210 L 5150 L Průtokový spínač Průtokový spínač musí být umístěn na vstupním nebo výstupním potrubí výparníku, aby bylo možné detekovat průtok vody výparníkem před spuštěním zařízení. Tím je zajištěna ochrana kompresorů proti případným rázům kapalného chladiva během spouštění a zabrání se tím rovněž zamrzání vody ve výparníku v případě přerušení průtoku vody. Průtokové spínače jsou u řady NEOSYS součástí standardní výbavy, u ostatních chillerů je lze dodat na přání. Pokud není průtokový spínač v zařízení nainstalován, pak je nutno připojit ke svorkám připraveným pro tento účel v elektrické rozvodné skříni spínací kontakt (NO=normálně otevřený) průtokového spínače. (Viz schéma zapojení dodané spolu se zařízením). Rozpínací kontakt (NC=normálně uzavřený) lze použít pro indikaci nedostatečného průtoku. Pokud není k ovládacímu panelu LENNOX připojeno žádné zařízení na snímání průtoku, pozbývá záruka poskytovaná na zařízení platnosti. ELEKTRONICKÝ PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ Jednotky NEOSYS jsou standardně vybaveny elektronickým průtokovým spínačem. Tento průtokový spínač je vyroben z nerezové oceli a neobsahuje žádné pohyblivé díly. Detekuje průtok ve vodních okruzích pomocí měření teplotního rozdílu mezi ohřátou špičkou a spodní částí sondy. Je tedy zcela nezbytné zajistit, aby byla základna tohoto měřicího prvku správně umístěna v toku vody. OK NE T T T T 15

17 3.5.- PŘIPOJENÍ NA PŘÍVOD ELEKTŘINY Nejprve se ujistěte, zda jsou přívodní kabely z budovy do místa instalace správně provedeny a jejich dimenze odpovídá startovacím a provozním proudům. Dále zkontrolujte pevnost elektrických přípojek. MUSÍTE si být zcela jisti, že technické parametry přívodu elektřiny pro motorové a ovládací obvody jsou shodné s parametry, pro jaké byl vyroben rozvaděč elektro. Mezi konec přívodního kabelu a vlastní stroj je nutno vložit hlavní vypínač, který v případě potřeby umožní úplné odpojení stroje od elektřiny. Chillery jsou ve standardním provedení dodávány bez hlavního vypínače. Ten lze dodat na přání. UPOZORNĚNÍ Elektrická kabeláž musí odpovídat příslušným předpisům. Typ a umístění jisticích prvků musí rovněž vyhovovat předpisům. Z důvodu bezpečnosti je osaďte na dobře viditelném místě a snadno dosažitelném ze stanoviště stroje. Celý stroj musí být řádně uzemněn. DŮLEŽITÉ Provoz stroje s nevhodným přívodem elektřiny nebo nadměrnou nevyvážeností jednotlivých fází je považován za špatné zacházení se zařízením a nevztahuje se na něho záruka společnosti LENNOX. Pokud nevyvážení stroje mezi fázemi překračuje 2 % hodnoty napětí a 1 % hodnoty proudu, obraťte se ihned na svého dodavatele elektrické energii dříve, než stroj připojíte k napájecímu zdroji. Věnujte též pozornost kompenzaci účiníku. Nadměrná centrální kompenzace (>0,95) může vytvářet přechodový jev, v jehož důsledku může při rozběhu a zastavení stroje dojít k poškození motorů a stykačů. Zkontrolujte během těchto sekvencí okamžité napětí. V případě pochybností se obraťte na technickou podporu společnosti Lennox, kde získáte informace o kompenzaci účiníku. 3.6 HLADINY HLUKU Chillery pracující s tekutým chladivem jsou značným zdrojem hluku v systému chlazení a klimatizace. Ačkoliv věnujeme při návrhu a výrobě velkou pozornost technickým prostředkům na snížení hluku, nelze jeho hladiny oproti hodnotám uvedeným ve specifikaci již dále výrazně snižovat. Hladiny hluku je tudíž třeba akceptovat takové, jaké jsou, a podle potřeby upravit okolí chilleru. Kvalita instalace může buďto zvýšit nebo snížit původní hlukové charakteristiky. Podle konkrétní situace může být nezbytné zajistit další úpravy, jako je zvýšená neprůzvučnost stěn nebo instalaci protihlukových zábran kolem jednotky instalované v exteriéru. Výběr místa instalace jednotky může být velmi důležitý z důvodu Odrazu, pohltivosti zvuku a přenosu vibrací. Typ podkladní konstrukce pod jednotkou je také velmi důležitý z hlediska únosnosti podlahy a stěnových konstrukcí a jejich případné kolize se zařízením a jeho účinky. Dříve než podniknete jakékoliv další kroky, zjistěte si nejprve, zda je či není pro dané prostředí hladina hluku generovaná jednotkou přípustná, jaké další dodatečné konstrukce a opatření lze považovat za přijatelné, a zda všechna tato předpokládaná opatření nebudou zbytečně drahá. Zjistěte si, jaký rozsah protihlukových úprav je potřeba učinit u vlastního stroje, při jeho instalaci (tlumiče, izolátory vibrací, protihlukové stěny) a na budově (vyztužení podlahy, zavěšené podhledy, obklady stěn). V případě potřeby se obraťte na projekční kancelář specializovanou na protihlukové úpravy. 16

18 3.7 PŘIPOJENÍ SPLIT JEDNOTEK Připojení mezi strojem a kondenzátorem musí být provedeno kvalifikovaným technikem v oboru chladicí techniky a při práci je nutno dodržovat několik důležitých preventivních opatření. Zvláštní pozornost je nutno věnovat tvaru a rozměrům potrubí horkého plynného chladiva, neboť je nutno zajistit řádné vracení oleje za všech provozních podmínek a zabránit vracení kapalného chladiva do hlav válců po zastavení chodu kompresorů. U strojů vybavených omezovači výkonu musí být velikost potrubí vypočtena tak, aby rychlost proudění plynného chladiva byla dostatečně vysoká i v případě, že stroj je provozován na omezený výkon. Nedodržení těchto preventivních opatření bude mít za následek neplatnost záruky na kompresor. Doporučujeme dodržovat bezpečnostní doporučení uvedená v ASHRAE Výpočet velikosti potrubí kapalného chladiva Při dimenzování potrubí kapalného chladiva použijte tyto parametry: 1) Provozní podmínky při plném zatížení. 2) Maximální tlaková ztráta 100 kpa. 3) Rychlost proudění kapalné fáze pod 2 m/s (aby se zabránilo rázu kapalné fáze). 4) U stoupaček potrubí kapalného chladiva zajistěte, aby podchlazení kapalné fáze bylo dostatečné pro eliminaci ztráty statického tlaku a pro zabránění promíchávání s plynným chladivem Výstupní a sací potrubí kapalného chladiva Velikost tohoto potrubí vypočítejte tak, aby bylo dosaženo takové rychlosti proudění plynné fáze ve svislých úsecích, která zajistí pohyb kompresorového oleje a stálý návrat oleje do kompresoru (tabulky C a D na straně 20). Velikost svislého potrubí vypočtěte za použití níže uvedených tabulek. Vodorovné potrubí může být větší, čímž se kompenzuje tlaková ztráta ve svislém potrubí. Celková ztráta v potrubí musí být nižší nebo rovna 1 C při nasyceném tlaku na straně sání. 17

19 JEDNOTKY S ODDĚLENÝM KONDENZÁTOREM Jednotka s odděleným kondenzátorem bez ovládání výkonu Jednotka s odděleným kondenzátorem s ovládáním výkonu H1 : 15 m. max H2 : 5 m. max H3 : 0,3 m. max H4 : 0,15 m. max 1 - Dolní sifon s jednoduchým potrubím 2 - Dvojitý sifon 3 - Dolní sifon se zdvojeným potrubím 4 - Horní sifon se zdvojeným potrubím VAROVÁNÍ: Úroveň kapalného chladiva mezi kondenzátorem a kontrolním ventilem A musí vyrovnávat tlakovou ztrátu kontrolního ventilu. Verze se sběračem: PED deklarace, třída 3 Verze bez sběrače: PED deklarace, třída 1 18

20 KONDENZAČNÍ JEDNOTKY Kondenzační jednotka bez ovládání výkonu Kondenzační jednotka s ovládáním výkonu Minimální spád 0,25 % Minimální spád 0,25 % Minimální spád 0,25 % H1 : 15 m. max H2 : 5 m. max H4 : 0,15 m. max 1 - Dolní sifon s jednoduchým potrubím 2 - Dvojitý sifon 3 - Dolní sifon se zdvojeným potrubím 4 - Horní sifon se zdvojeným potrubím Verze se sběračem: PED deklarace, třída 3 Verze bez sběrače: PED deklarace, třída 1 19

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více