Zastoupen na základě plné moci

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastoupen na základě plné moci"

Transkript

1 Zadávací dkumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v tevřeném řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) Název zakázky Druh zakázky CPV Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava ddávky Název zadavatele Šklní statek, Opava, příspěvkvá rganizace Opava, Předměstí, Englišva 526/95 Adresa zadavatele Opava, Předměstí, Englišva 526/95 IČ zadavatele Oprávněná sba zadavatele Ing. Arnšt Klein - ředitel URL zadavatele Prfil zadavatele Zastupen na základě plné mci Zmcněnec Dbrá zakázka s. r.. Krespndenční adresa zmcněnce Hlubinská 1378/36, , Ostrava - Mravská Ostrava IČ zmcněnce Kntaktní sba Elektrnická adresa Telefnní kntakt ČÁST I. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je ddávka mtrvé nafty dle ČSN EN 590 v bjemu cca litrů, a t d uzavření smluvy d Zadavatel předpkládá dběr pr jedntlivé typy nafty v bjemu: l nafta letní l nafta přechdvá l nafta zimní Letní mtrvu naftu se rzumí mtrvá nafta pr mírné klima třídy B ddávaná v bdbí d d s filtrvatelnstí nižší než 0 C. Přechdvu mtrvu naftu se rzumí mtrvá nafta pr mírné klima třídy D ddávaná v bdbí d d a d d s filtrvatelnstí nižší než -10 C. Zimní mtrvu naftu se rzumí mtrvá nafta pr mírné klima třídy F ddávaná v bdbí d d s filtrvatelnstí nižší než -20 C. Výše uvedené třídy jsu definvány v ČSN EN 590 a ddávaná mtrvá nafta musí tét nrmě dpvídat. Ddávka bude realizvána návzem d nadzemních nádrží dběratele autmbilvými cisternami ddavatele s věřenými průtkvými měřidly a s tiskárnu. Zadavatel v sučasné chvíli vlastní pdzemní nádrž bjemu 18 tis. litrů. V tét chvíli připravuje realizaci nvé nadzemní nádrže s bjemem 10 tis. litrů. Místem ddání je sídl zadavatele. Dba plnění je stanvena d uzavření smluvy d Ddávky budu realizvány na základě průběžných bjednávek zadavatele. Předpkládaná hdnta tét zakázky je 7,7 mil. Kč bez DPH.

2 Pkud jsu v technické specifikaci bsaženy pžadavky neb dkazy na jedntlivá bchdní jména, zvláštní značení závdu, zvláštní značení výrbků, výknů aneb bchdních materiálů, která platí pr určitý pdnik neb rganizační jedntku za příznačné, ppř. patenty a užitné vzry, jsu uvedeny puze pr upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umžňuje pužití i kvalitativně a technicky bdbnéh řešení. ČÁST II. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II.1. II.2. II.3. Ddavatel je právněn p zadavateli pžadvat písemně ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Písemná žádst musí být dručena na výše uvedené kntakty kntaktní sby. Písemná ţádst musí být zadavateli dručena nejpzději 6 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Zadavatel dešle ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, případně suvisející dkumenty, nejpzději d 4 pracvních dnů de dne dručení žádsti ddavatele. Ddatečné infrmace, včetně přesnéh znění žádsti, dručí zadavatel sučasně všem ddavatelům, kteří pžádali pskytnutí zadávací dkumentace neb kterým byla zadávací dkumentace pskytnuta. Zadavatel může pskytnut ddavatelům ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám i bez předchzí žádsti. Odstavec 2 se pužije bdbně. ČÁST III. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY III.1. III.2. Lhůtu pr dručení nabídek stanvuje zadavatel d d 11:00 hdin. Pkud bude nabídka dručena p lhůtě uvedené v předchzí větě, kmise pr tevírání bálek takvu nabídku netvírá. Zadavatel bezdkladně vyrzumí uchazeče tm, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Nabídku v písemné frmě v jednm vyhtvení dručte pštu či sbně v uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava NEOTEVÍRAT III.3. Míst dručení na adresu: Masarykva střední škla zemědělská a Vyšší dbrná škla, Opava, příspěvkvá rganizace, Opava, Předměstí, Purkyňva 1654/12 (jedná se budvu susedící se sídlem zadavatele Šklní statek, Opava, příspěvkvá rganizace) ČÁST IV. POŢADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE IV.1. Základní kvalifikační předpklady: Základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh Zadávací dkumentace veřejné zakázky Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava Strana 2

3 činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště ( 53 dst. 1 písm. a) zákna), b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště ( 53 dst. 1 písm. b) zákna), c) který v psledních třech letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu ( 53 dst. 1 písm. c) zákna), d) vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních třech letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů (zákn č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějších předpisů) ( 53 dst. 1 písm. d) zákna), e) který není v likvidaci ( 53 dst. 1 písm. e) zákna), f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele ( 53 dst. 1 písm. f) zákna), g) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele ( 53 dst. 1 písm. g) zákna), h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele ( 53 dst. 1 písm. h) zákna), j) který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 dst. 1 písm. j) zákna) a k) kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu ( 53 dst. 1 písm. k) zákna). IV.2. Prfesní kvalifikační předpklady: Splnění prfesních kvalifikačních předpkladů prkáže ddavatel, který předlží: a) výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence (Například 2f zákna č. 252/1997 Sb., zemědělství, ve znění zákna č. 85/2004 Sb.), pkud Zadávací dkumentace veřejné zakázky Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava Strana 3

4 je v ní zapsán, ( 54 písm. a) zákna) b) dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci, ( 54 písm. b) zákna) IV.3. Eknmické a finanční kvalifikační předpklady: Uchazeč předlží čestné prhlášení své eknmické a finanční způsbilsti splnit veřejnu zakázku. ( 50 dst. 1 písm. c) zákna) IV.4. Technické kvalifikační předpklady: K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pr plnění veřejné zakázky na ddávky veřejný zadavatel pžaduje: a) certifikát prkazující shdu s nrmu ČSN EN 590, tzv. atest a Bezpečnstní list výrbku IV.5. Pkud není ddavatel schpen prkázat splnění určité části zadavatelem pžadvané kvalifikace dle 50 dst. 1 písm. b) a d) v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele (nestanvil-li zadavatel jinak). Ddavatel je v takvém případě pvinen předlžit: a) dklady prkazující splnění základníh kvalifikačníh předpkladu dle 53 dst. 1 písm. j) a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) subddavatelem, b) smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatele právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) a d). Ddavatel není právněn prstřednictvím subddavatele prkázat splnění prfesní kvalifikace - výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpisem z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán (ust. 54 písm. a) zákna). IV.6. IV.7. IV.8. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn něklika ddavateli splečně a za tímt účelem pdávají či hdlají pdat splečnu nabídku, je každý z ddavatelů pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 50 dst. 1 písm. a) zákna a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) zákna v plném rzsahu. Splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) a d) zákna musí prkázat všichni ddavatelé splečně. V případě prkazvání splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prstřednictvím subddavatele se dstavec 4.5. pužije bdbně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn pdle dstavce 4.6 splečně něklika ddavateli, jsu pvinni předlžit sučasně s dklady prkazujícími splnění kvalifikačních předpkladů smluvu, ve které je bsažen závazek, že všichni tit ddavatelé budu vůči veřejnému zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky dle ust. 51 dst. 6 zákna. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE: Ddavatel prkazuje splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle dstavců 1 a 2 předlžením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)], b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestnéh prhlášení [písm. f)], c) ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce [písm. h)], d) čestnéh prhlášení [písm. c) až e) a g), i) až k)] Ddavatel prkazuje splnění prfesních kvalifikačních předpkladů a technických kvalifikačních předpkladů předlţením prsté kpie příslušných dkladů, přičemţ stáří výpisu z bchdníh rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni pdání nabídky. Zadávací dkumentace veřejné zakázky Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava Strana 4

5 ČÁST V. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK Zadavatel stanvuje minimální bchdní pdmínky tzn., že níže uvedená ustanvení musí být zahrnuta v návrhu smluvy každéh uchazeče. Pkud uchazeč příslušné ustanvení příp. část d svéh návrhu smluvy nezahrne, příp. mezí příslušné ustanvení ustanvením jiným (tj. budu ve vzájemném rzpru), bude zadavatel knstatvat neddržení pdmínek zadavatele a nabídku takvéht uchazeče vyřadí. Minimální náležitsti návrhu smluvy: - Identifikační údaje všech smluvních stran. - Ppis předmětu plnění. - Sučástí ddávky je i ddávka na míst určení, náklady na přepravu jsu zahrnuty v celkvé ceně. - Zadavatel předpkládá dběr v celkvém bjemu litrů. Kupující má práv nedebrat celkvé mnžství případně debrat mnžství větší. - Cena každé ddávky mtrvé nafty bude stanvena dle následujícíh vzrce: - Kde: ( PT M ) * KT * Q FC SPD DM * DQ 1000 FC celkvá cena ddávané nafty příslušné ddávky bez DPH, PT aritmetický průměr všech uveřejněných denních ktací Platts Barges FOB Rtterrdam Mean z předešléh kalendářníh týdne v USD, a t pr mtrvu naftu DIESEL 10 ppm, M je prémium tuzemskéh trhu v USD za 1 t, tj. prémie prdávajícíh v USD za 1 tunu zbží zahrnující veškeré náklady prdávajícíh na zbží až p stčení zbží d úlžišť zadavatele. Jedná se tedy paušální průměr tvřený z veškerých režijních nákladů a přiměřenéh zisku pr předmětnu část zakázky krmě nákladů na dpravu. V tét plžce již musí být rvněž zapčítána cena za mnžství bipaliv přimíchaných d phnných hmt dle platných právních předpisů. Tat prémie činí.. (dplní uchazeč), KT - aritmetický průměr denních ktací kurzů CZK/USD vydaných ČNB předcházející týden, Q referenční hustta při 15 C (jedná se keficient pr mtrvu naftu Q = 0,845 kg/dm 3 ), SPD - sptřební daň dle platných právních předpisů v Kč na 1 litr mtrvé nafty při tepltě 15 C, DM - dpravní marže v Kč za litr, tat marže činí. Kč (dplní uchazeč) DQ celkvé ddané mnžství mtrvé nafty v ddávce, uveden p přepčtu na mnžství při 15 C. Hdnty M a DM jsu p celu dbu trvání smluvy neměnné. - Platba prběhne na základě daňvéh dkladu faktury se splatnstí 30 dní, která bude vystavena vždy p prvedení ddávky mtrvé nafty na základě bjednávky zadavatele. - Objednávka zadavatele bude bsahvat mnžství a pžadvaný termín ddání. Objednávka bude vystavena nejpzději 5 dnů před pžadvaným termínem ddání. Objednávka bude zaslána na kntaktní adresu prdávajícíh, tj..(bude vyplněna adresa vč. u a případně faxu). Objednávka může být zaslána elektrnicky. Prdávající je pvinen ptvrdit přijetí bjednávky a ve stanvené lhůtě ddat pžadvané mnžství mtrvé nafty kupujícímu. Zadávací dkumentace veřejné zakázky Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava Strana 5

6 - Prdávající je pvinen zaplatit Kupujícímu smluvní pkutu ve výši ,-- Kč za každý případ zpždění s ddáním bjednanéh mnžství mtrvé nafty. - Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnsti, je Kupující pvinen zaplatit Prdávajícímu úrk z prdlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i zapčatý den prdlení. Dnem úhrady faktury se rzumí den, kdy byla příslušná částka depsána z účtu Kupujícíh. - V případě ddávky jinéh zbží než deklarvanéh na ddacím listě (nafta jiné kvality apd.) je kupující právněn neuhradit prdávajícímu vystavenu fakturu d dby vyřešení a zárveň se jedná důvd pr zrušení smluvníh vztahu. - Uplatněním smluvních pkut není dtčen práv bu stran uplatnit náhradu škdy způsbené neddržením pdmínek tét smluvy stranu druhu. - Místem plnění je Šklní statek, Opava, příspěvkvá rganizace, Opava, Předměstí, Englišva 526/95. - Prdávající zdpvídá za vady ddané mtrvé nafty. Kupující je právněn před převzetím zbží zkntrlvat jeh kvalitu a v případě zřejmých vad může dmítnut zbží převzít, případně může vadné zbží p převzetí vrátit Prdávajícímu na jeh náklady. Prdávající musí umžnit kupujícímu prvést kntrlní dběr ddávané nafty v mnžství cca 1 l při stáčení. Prdávající je za tímt účelem pvinen splupráce, zejména se jedná ptvrzení autenticity vzrku pdpisem zástupce prdávajícíh na uzavřené láhvi s debraným vzrkem (např. řidičem). Tím není dtčen práv kupujícíh uplatnit škdy, které mu vznikly nekvalitní ddávku. - Každá ze smluvních stran je právněna d tét smluvy dstupit v případě prušení pvinnstí druhu smluvní stranu. Účinky dstupení nastanu dnem dručení dstupení druhé smluvní straně a týkají se i všech dhdnutých a dsud nerealizvaných bjednávek, pkud ještě nebyla nafta (jedntlivá zásilka) pdána prdávajícím k přepravě. - Prdávající je pvinen před pdpisem smluvy předat kupujícímu kpii uzavřené smluvy pjištění své dpvědnsti za škdu, která by mhla vzniknut v suvislsti s jeh činnstí, a t minimálně d výše pjistnéh plnění v částce ,- Kč. - Sučásti ddávky musí být níže uvedené dkumenty: V suladu s platnu legislativu - zákníkem práce ve znění pzdějších předpisů, technickými a statními právními předpisy nutn dlžit následující dkumenty: 1. Návd k pužívání d výrbce v českém jazyce 2. Bezpečnstní pkyny v českém jazyce 3. Hygiena pracvníh prstředí dbrná a zdravtní způsbilst, expzice škdlivých faktrů, limitní ukazatelé, OOPP apd. 4. Pžární chrana způsby skladvání a pužívání, značení, pdmínky přepravy apd. 5. Eklgie - u chemických látek a chemických přípravků a statních materiálů 6. Pkyny pr manipulaci a skladvání, způsby pužití, zakázané činnsti, nakládání s dpadem a baly, případné pžadavky na zvláštní dbrnu a zdravtní způsbilst při nakládání s nimi, sdělení dalších rizik v blasti bezpečnsti a chraně při práci a chrana před jejich půsbením apd. 7. Charakteristika a vlastnsti ddávané chemické látky ne přípravku v suladu se záknem chemických látkách a chemických přípravcích a navazující legislativu apd. ČÁST VI. PODMÍNKY, ZA NICHŢ JE MOŢNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY Pdmínky, za nichž je mžn překrčit výši nabídkvé ceny, jsu bsaženy v bchdních pdmínkách zadavatele. ČÁST VII. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY VII.1. Ddavatel stanví nabídkvu cenu za celé plnění veřejné zakázky. Zadávací dkumentace veřejné zakázky Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava Strana 6

7 VII.2. Nabídkvá cena bude uvedena v české měně v členění: nabídkvá cena bez daně z přidané hdnty (DPH), samstatně DPH a celkvá nabídkvá cena včetně DPH. VII.3. Nabídkvá cena v tét skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz přílha Krycí list nabídky. VII.4. Nabídkvá cena bude zpracvána v suladu s známením či výzvu zahájení zadávacíh řízení, zadávací dkumentací neb jinými dkumenty bsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. VII.5. Nabídkvá cena bude stanvena jak cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spjené s realizací předmětu veřejné zakázky. ČÁST VIII. PODMÍNKY A POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VIII.1. Ddavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a t v rzsahu název bchdní firmy, sídl / míst pdnikání / bydliště, jmén sby právněné jednat jménem ddavatele, IČ, DIČ, telefn, fax, (pr kmunikaci v průběhu prcesu zadávání zakázky) a URL adresu. VIII.2. Ddavatel ve své nabídce předlží návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. Pkud návrh smluvy pdepíše zmcněná sba, musí být sučástí nabídky ddavatele též příslušná platná plná mc. Písemný návrh smluvy musí zcela akceptvat bchdní pdmínky a musí být v suladu s textem výzvy zahájení zadávacíh řízení, zadávací dkumentací neb jinými dkumenty bsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Údaje uvedené v návrhu smluvy se nesmí lišit d údajů uvedených v jiné části nabídky ddavatele. V případě rzprů je pak vždy rzhdující písemný návrh smluvy. Budu-li sučástí smluvy přílhy, které jsu zárveň některým z dkumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budu tyt přílhy přilţeny ke smluvě aţ při pdpisu tt smluvy, tzn. nemusí být duplicitně přílhu návrhu smluvy. VIII.3. Sučástí nabídky budu rvněž další dkumenty pžadvané záknem a zadavatelem, včetně dkladů a infrmací prkazujících splnění kvalifikace, zejména se jedná : a) seznam statutárních rgánů neb členů statutárních rgánů, kteří v psledních 3 letech d knce lhůty pr pdání nabídek byli v pracvněprávním, funkčním či bdbném pměru u zadavatele, b) má-li ddavatel frmu akcivé splečnsti, seznam vlastníků akcií, jejichţ suhrnná jmenvitá hdnta přesahuje 10 % základníh kapitálu, vyhtvený ve lhůtě pr pdání nabídek, c) prhlášení uchazeče tm, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanu dhdu pdle zvláštníh právníh předpisu v suvislsti se zadávanu veřejnu zakázku. VIII.4. Ddavatel ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednmu či více subddavatelům, a uvede identifikační údaje každéh subddavatele (ust. 44 dst. 6 zákna). VIII.5. Sučástí nabídky budu rvněž další dkumenty pžadvané záknem a zadavatelem, včetně dkladů a infrmací prkazujících splnění kvalifikace. ČÁST IX. PODÁNÍ NABÍDKY A FORMÁLNÍ POŢADAVKY NA NABÍDKU IX.1. IX.2. Ddavatel může pdat puze jednu nabídku. Ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem, kterým jiný ddavatel prkazuje kvalifikace v tmtéž zadávacím řízení. Ddavatel, který nepdal nabídku v zadávacím řízení, však může být subddavatelem, kterým více ddavatelů prkazuje kvalifikaci. Zadávací dkumentace veřejné zakázky Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava Strana 7

8 IX.3. Pkud ddavatel pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími ddavateli, neb pdá nabídku a sučasně je subddavatelem, kterým jiný ddavatel prkazuje kvalifikaci jinéh ddavatele v tmtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky pdané takvým ddavatelem vyřadí. IX.4. Splečnu nabídku se rzumí nabídka, kteru pdal za pdmínek stanvených v 51 dst. 6 zákna více ddavatelů splečně. V takvém případě se ddavatelé pdávající splečnu nabídku pvažují za jednh ddavatele. IX.5. IX.6. IX.7. IX.8. Nabídky se pdávají písemně v českém jazyce a ve lhůtě pr pdání nabídky. Nabídka v listinné pdbě musí být pdána v řádně uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je mžné zaslat známení pdle ust. 71 dst. 6 zákna. Zadavatel dpručuje pdat nabídku v jednm riginále a jedné kpii. Nabídka ddavatele nesmí bsahvat přepisy neb pravy, které by mhly uvést zadavatele v myl. Zadavatel dpručuje, aby nabídka ddavatele byla zajištěna způsbem znemžňujícím manipulaci s jedntlivými listy. Všechny listy nabídky zadavatel dpručuje řádně číslvat vzestupnu číselnu řadu. Pr sestavení a vyplnění krycíh listu ddavatel pužije přílhu č. 1 zadávací dkumentace. ČÁST X. POŢADAVKY NA VARIANTY Zadavatel nepřipuští variantní řešení. ČÁST XI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Základním kritériem pr zadání veřejné zakázky je nejniţší nabídkvá cena (ust. 78 dst. 1 písm. b) zákna). Při hdncení nabídkvé ceny je rzhdná její celkvá výše bez DPH, stanvená na základě následujícíh vzrce: ( PT M )* KT * Q NC Kde: SPD DM NC celkvá nabídkvá cena ddávané nafty bez DPH, * PT aritmetický průměr všech uveřejněných denních ktací Platts Barges FOB Rtterdam Mean z předešléh kalendářníh týdne v USD, a t pr mtrvu naftu DIESEL 10 ppm, pr prvnatelnst nabídek uchazeč závazně puţije hdntu 740 USD/t M je prémium tuzemskéh trhu v USD za 1 t, tj. prémie prdávajícíh v USD za 1 tunu zbží zahrnující veškeré náklady prdávajícíh na zbží až p stčení zbží d úlžišť zadavatele. Jedná se tedy paušální průměr tvřený z veškerých režijních nákladů a přiměřenéh zisku pr předmětnu část zakázky krmě nákladů na dpravu. V tét plžce již musí být rvněž zapčítána cena za mnžství bipaliv přimíchaných d phnných hmt dle platných právních předpisů. Uchazeč uvede hdntu dpvídající jeh prémii. Tat hdnta je pdbu trvání smluvy neměnná. KT - aritmetický průměr denních ktací kurzů CZK/USD vydaných ČNB předcházející týden, pr prvnatelnst nabídek uchazeč závazně puţije hdntu 23,60 CZK/USD. Zadávací dkumentace veřejné zakázky Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava Strana 8

9 Q referenční hustta při 15 C (jedná se keficient pr mtrvu naftu Q = 0,845 kg/dm 3 ), uchazeč v rámci stanvení nabídkvé ceny puţije tut hdntu. SPD - sptřební daň dle platných právních předpisů v Kč na 1 litr mtrvé nafty při tepltě 15 C, uchazeče závazně puţije sazbu 10,95 Kč/l. DM - dpravní marže v Kč za litr, tat marže činí. Kč (dplní uchazeč). Uchazeč uvede hdntu dpvídající jeh prémii. Tat hdnta je pdbu trvání smluvy neměnná. Nabídky budu seřazeny dle nabídkvé ceny vzestupně a nejvýhdnější nabídku bude nabídka s nejnižší nabídkvu cenu. ČÁST XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ XII.1. Zadavatel nehradí ddavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení. XII.2. Otevírání bálek s nabídkami prběhne dne v 11:10 hdin na adrese Masarykva střední škla zemědělská a Vyšší dbrná škla, Opava, příspěvkvá rganizace, Opava, Předměstí, Purkyňva 1654/12 (jedná se budvu susedící se sídlem zadavatele Šklní statek, Opava, příspěvkvá rganizace). Otevírání bálek se mají práv účastnit ddavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli dručeny ve lhůtě pr pdání nabídek, a t vždy jeden zástupce ddavatele. XII.3 Vzhledem k pvaze předmětu zakázky není rganizvána prhlídka místa plnění. XII.4. Zadavatel stanvuje zadávací lhůtu (zadávací lhůta dle 43) na 120 dní d knce lhůty pr pdání nabídek. ČÁST XIII. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Přílha č. 1: Krycí list nabídky Zadávací dkumentace veřejné zakázky Ddávka mtrvé nafty pr Šklní statek Opava Strana 9

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu Název zakázky Druh zakázky Vyskzdviţné vzíky ddávka ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Osba právněná

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE která stanví pdrbnu specifikaci pžadavků uvedených ve výzvě k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace ve v zadávacím řízení Zajištění bčerstvení v průběhu Hdntitelských kmisí

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice Měst Milvice Zadávací dkumentace veřejné zakázky dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákn) Prjekt: - stavba 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Pžadvaný předmět plnění...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele Psychologické poradenství e-learningového systému BOZP a PO

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele Psychologické poradenství e-learningového systému BOZP a PO Strana 1 z 10 Zadávací dkumentace Výběrvé řízení na ddavatele Psychlgické pradenství e-learningvéh systému BOZP a PO 1) Identifikace zadavatele Obchdní jmén: TRAIVA, s.r.. Sídl žadatele: Phraniční 678/104,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM Registrační čísl prjektu 8888-16-09 Název prjektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/ddávka/stavební práce): Výzva k pdání nabídek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0107/2017/VZ-13871/2017/543/MŠl Brno: 2. května 2017

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0107/2017/VZ-13871/2017/543/MŠl Brno: 2. května 2017 *UOHSX009N170* UOHSX009N170 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0107/2017/VZ-13871/2017/543/MŠl Brn: 2. května 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce maléh rzsahu s názvem Natčení a zpracvání audivizuálníh materiálu pr žáky včetně přízení a zpracvání specifické slvní zásby Zadavatel: CEET s.r.. Ruprechtická 749/117

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice Kvalifikační dkumentace pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadanu v užším řízení dle Metdickéh pkynu pr blast zadávání zakázek pr prgramvé bdbí 2014-2020 a dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více