VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno (181) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Vznik a vývoj inženýrských sítí, pojmy a obecn platné vztahy Klíová slova Obecn o inženýrských sítích Historický vývoj Spolenost a inženýrské sít Druhy a rozdlení inženýrských sítí. K dlení inž. sítí lze pistupovat z rzných hledisek Hierarchie sítí Posouzení hospodárnosti sít Inženýrská sí a liberální trh Autotest Klí Studijní prameny Seznam použité literatury Prostorová koordinace inženýrských sítí Klíová slova Uspoádání sítí Koordinace sítí v prostedí mstské zástavby Koordinace s komunikacemi Koordinace se zástavbou Vzájemné vztahy sítí Vztah sítí k povrchu území Inženýrské sít a zele Vzorové píné profily Vedení sítí mimo zastavná území Kížení vodních tok Kížení železniních tratí Poznámky k provádní inženýrských sítí Studijní prameny Seznam použité literatury Sdružené trasy mstských vedení technického vybavení Klíová slova Úvod Sdružené trasy základní pojmy Kritéria realizace sdružených tras Trasováni sdružených tras (181) -

4 Inženýrské sít Tvar a velikost sdružených tras Funkní a bezpenostní požadavky Charakteristika prostedí ve sdružených trasách Stavební-technické ešení sdružených tras mstských vedení technického vybavení Kolektory Technické chodby Technické kanály Suterénní rozvody Trubní a kabelové sít Vodovodní sít Plynovodní sít Tepelné sít Elektrické silové kabely Sít pro penos informací a potrubní pošta Stokové sít Pneumatická doprava tuhého domovního odpadu Rozvod stlaeného vzduchu Výstroj sdružených tras Výstroj pro uloženi trubních a kabelových vedení Výstroj pro chzi a dopravu Základní vybavení sdružených tras Odvodnní Osvtlení a elektroinstalace Vtrání Zabezpeení dopravy osob a materiálu Dorozumívací systém Protikorozní ochrana Zabezpeování zaízení Mení a signalizace ídící systém Bezpenost Znaení potrubí, kabel a konstrukcí Požární bezpenost Hospodárnost sdružených tras vedení technického vybavení Shrnutí Autotest Studijní prameny Seznam použité literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Klí Vodovody Klíová slova Úvod (181) -

5 Obsah 6.3 Vodárenské systémy Poteba vody Zdroje Podzemní vody Povrchové vody Akumulace Rozvod vody Vodovodní ady Zásady návrhu erpací stanice Materiály a armatury vodovod Trubní materiály Trubní spoje Armatury Studijní prameny Seznam použité literatury Stokování Stokové soustavy Jednotná stoková soustava Oddílná stoková soustava Modifikovaná stoková soustava Materiál stokových sítí Tvary a rozmry stok Smrové vedení stok Výškové uspoádání stok Objekty na stokové síti a jejich navrhování Vstupní šachty Spojné šachty a komory Spadišt Skluz Dešové vpusti Zpsob dopravy odpadních vod Tlaková kanalizace Kanalizace podtlaková (vakuová) Maloprofilová kanalizace Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Zákonitosti proudní plyn Klíová slov Proudní plyn Proudní plynu o nižších tlacích (181) -

6 Inženýrské sít Proudní plynu o vyšších tlacích Proudní páry Pehátá pára Sytá pára Autotest Klí Tepelné sít Klíová slova Poteba tepla Poteba tepelného píkonu Soustava centralizovaného zásobení teplem Zdroje Tídní soustav CZT Spotebitelské pedávací stanice tepla (PS) Potrubí tepelných sítí Uložení potrubí Podzemní stavební konstrukce tepelných sítí Nadzemní vedení Tepelná izolace potrubí Tepelné ztráty Návrh izolace Druhy izolací Autotest Klí Studijní prameny Seznam použité literatury Zásobení plynem Vlastnosti topných plyn Poteba topného plynu Hodinové maximum Roní (sezónní) poteba plynu Akumulace plynu Rozvod plynu Ochrann a bezpenostní pásma Plynovody vvtl VTL. (vysokotlaké plynovody) STL. a NTL. plynovody Dimenzování Minimální svtlosti Rychlosti proudní plynu Systémy místního rozvodu plyn Autotest Závr - studijní prameny Seznam použité literatury (181) -

7 Obsah 11.1 Trubní materiály plynovod Ocelové potrubí Polyethylenové potrubí Úpravy (sanace) starých plynovod Armatury Uzávry Odvodovae Chránika Objekty na trase Regulaní stanice plynu Pdní elektrochemická koroze Princip elekrochemické koroze Ochrana potrubí proti elektrochemické korozi Autotest Klí Studijní prameny Seznam použité literatury Sanace trubních sítí... Chyba! Záložka není definována Klíová slova... Chyba! Záložka není definována Cíle... Chyba! Záložka není definována Úvod... Chyba! Záložka není definována Použitá terminologie... Chyba! Záložka není definována Posuzování technického stavu vodovodních sítíchyba! Záložka není definována Základní ukazatele technického stavu vodovodních sítíchyba! Záložka není definována Technické prostedky pro lokalizaci únikchyba! Záložka není definována Sanace vodovodních sítí... Chyba! Záložka není definována Píprava ped sanací ištní vodovodního potrubí a kontrola prchodnosti... Chyba! Záložka není definována Odstavení potrubí a doasné zásobování obyvatelstva náhradním zdrojem pitné vodychyba! Záložka není definována Optovné uvedení sanovaného vodovodního potrubí do provozu tlaková zkouška a desinfekce potrubíchyba! Záložka není definována Metody sanace a výstavby vodovodních sítíchyba! Záložka není definována Plánování sanace vodovodních sítí Chyba! Záložka není definována Posuzování technického stavu kanalizaních sítíchyba! Záložka není definována Základní ukazatele pro hodnocení technického stavu stokových sítí... Chyba! Záložka není definována Stoková sí a kanalizaní pípojky požadované vlastnosti materiál pro stokové sít Chyba! Záložka není definována. - 7 (181) -

8 Inženýrské sít Údržba a ištní...chyba! Záložka není definována Poruchy na stokových sítích a kanalizaních pípojkáchchyba! Záložka nen Inspekce, klasifikace a zhodnocení stavu stokového systému...chyba! Záložka není definována Metody sanace stokových sítí a kanalizaních pípojekchyba! Záložka není definov Oprava stokových sítí a kanalizaních pípojekchyba! Záložka není definov Renovace stokových sítí a kanalizaních pípojekchyba! Záložka není defin Obnova stokových sítí a kanalizaních pípojekchyba! Záložka není defino Sanace objekt a šachet na stokáchchyba! Záložka není definována Generel kanalizaní sít a plánování sanací kanalizaních sítíchyba! Záložka není de Sanace plynovodního potrubí...chyba! Záložka není definována Shrnutí...Chyba! Záložka není definována Autotest...Chyba! Záložka není definována Studijní prameny...chyba! Záložka není definována Seznam použité literatury.chyba! Záložka není definována Odkazy na další studijní zdroje a pramenychyba! Záložka není definována Klí...Chyba! Záložka není definována. - 8 (181) -

9 - 9 (181) - Obsah

10 Inženýrské sít 1 Úvod 1.1 Cíle Inženýrské sít jsou souástí tém každého stavebního díla a ovlivují ím dál tím výraznji život vysplých spoleností. Posluchai se mají seznámit se zákonitostmi platnými obecn pro inženýrské sít (s výjimkou sítí dopravních), získat první informace o teoriee sítí, encyklopedicky se pouit o struktue a prvcích jednotlivých inženýrských sítí a hloubji vnovat tm trubním sítím, které v dalším studiu již nebudou probírány, tj. s plynovody a s tepelnými sítmi. Získané znalosti mají budoucímu absolventovi umožnit komplexní orientaci ve stavebnictví a hlubší porozumní tm vodohospodáským oborm, které se zabývají trubními sítmi. Jsou základem, na kterém lze rozvíjet specializaci pro plynovody a tepelné sít. Inženýrské sít jsou rovnž výchozím pedmtem pro inženýrský obor Mstské inženýrství. 1.2 Požadované znalosti V souladu se studijním plánem se pedpokládá znalost fyziky, základní hydrauliky, pozemního a vodního stavitelství. 1.3 Doba potebná ke studiu Lze pedpokládat prmrn 2,5 hodiny na 1 kapitolu. 1.4 Klíová slova Jsou vložena do každé kapitoly samostatn (181) -

11 Prostorová koordinace inženýrských sítí 2 Vznik a vývoj inženýrských sítí, pojmy a obecn platné vztahy 2.1 Klíová slova Poteba inženýrských sítí, spolehlivost a zabezpeenost sítí,vodohospodáské, energetické a telekomunikaní sít, kategorie sítí, hierarchie sítí, hospodárnost sítí, sít a tržní spolenost. 2.2 Obecn o inženýrských sítích Obecn eší inženýrské sít tyto úkoly: - zásobení vodou, prvoad vodou pitnou. Dlouho v historii ovšem nebylo rozlišováno pi distribuci vody v sídlech mezi vodou pitnou a vodou užitkovou. Zavlažování patilo pouze okrajov k úkolm mstského vodovodu, zemdlské závlahy byly ešeny jinak. - odvedení vod, a to jednak vod splaškových, - kapalných odpad vytváených lovkem, - jednak zesílených povrchových odtok srážkových vod. K zesílenému povrchovému odtoku došlo zmenšením zadržovací schopnosti terénu v lidských sídlech, zejména zmenšením vsakovací schopnosti. - odstraování odpad o kapalných odpadech bylo pojednáno v pedchozím odstavci. Tuhé odpady jsou odstraovány potrubím pouze výjimen. - zásobení energií pvodn šlo pouze o energii tepelnou, v historickém vývoji dále o energii pro pohon stroj a pro osvtlení - penos informací : poteba této sít vyvstala až v návaznosti na rozvoj spolenosti a komplikovanost vztah ve spolenosti. Složitost systém nutných pro fungování mstských sídel si to postupn vyžádala. Zmínné sít vytváí soustavu mstské technické infrastruktury. Dominantní postavení v této soustav má ovšem sí dopravní, která má rozhodující vliv na topologickém utváení (rozložení v terénu) zástavby, a je významným prvkem ovlivujícím urbanistické ešení sídel. Na rozdíl od uvádných sítí, které jsou stavebn reprezentovány jako potrubí í kabelové vodie, má dopravní sí konstrukn odlišný charakter, je jí tudíž vnován samostatný vyuovací pedmt. 2.3 Historický vývoj Jako první se objevily sít vodohospodáské, jednak proto, že zásobování vodou bylo nejvíce naléhavým úkolem. I v souasnosti zabere u primitivních spoleenství v aridních oblastech zásobování vodou, a to jejím nošením znanou ást pracovního dne ženám a dtem. Vodovod tedy uvolnil as pro jiné innosti a dostatek vody umožnil vzestup na vyšší materiální a kulturní úrove. Navíc bylo možno využít zkušenosti ze zemdlství, kdy zavlažovací stavby asov rozvoj mstských sídel pedcházely. Vodovody: gravitaní vodovod Assyan 2500 p.kr.- ecko: K nutnosti budování vodovod pisplo zniení les ( hutnictví, devné uhlí + pastevectví ovcí) a - 11 (181) -

12 Inženýrské sít vyschnutí lokálních zdroj. K tomu došlo zhruba v 5. až 4. století p. Kr.. Athény v dob rozkvtu, (v dob Periklov), zásobovalo 18 pivad. Tlakový vodovod v Pergamu, eckém mst na maloasijském pobeží, byl dlouhý 30 km, s výškovým pevýšením 150 m. Materiálem byly olovné trubky tl. stny 4 cm, uložené v kamenných korýtcích Jerusalem. Pozoruhodná vodohospodáská soustava zajišující poteby Jeruzaléma vznikla za vlády krále Šalamouna (kolem r p.n.l.). Voda jímaná v povodí ek byla nejprve vedena do soustavy tí nádrží (Šalamounovy rybníky), a odtud do msta. Asi 700 p. Kr byla ražena pívodní štola v délce 700 m. Etruskové a po nich ímané stavli gravitaní (beztlaké) pivade. První vznikl r. 305 p. Kr. Agua Apia, v délce 16,6 km. K nejdelším patí Marcia r. 145 p. Kr, délka 92 km, a Tepula r. 127 p. Kr, délka 189 km. Konstrukn šlo o kamenné žlaby tsnné hydrosilikátovými tmely, nkdy uspoádané i ve 2 patrech, nkdy dvoustopé, tedy dva paralelní žlaby. Dva dvody vedly k tak rozsáhlým stavbám : jednak pokles vydatnosti místních zdroj v dsledku urbanizace a s tím spojeného mizení les nap. hvozdu mezi Etrurií a ímem) a zejména nebývalá koncentrace obyvatelstva a nárst poteby. ím ml cca milion obyvatel. Významných akvadukt bylo 12. V rozdlovaích (castellum) byly 3 pepadové úrovn: z nejnižší, a nejvíce zabezpeené úrovn šla pes veejné kašny voda pitná pro obyvatelstvo z druhé úrovn pro veejné budovy, z tetí se odebíralo pro soukromé odbratele 20% tras bylo vedeno na mostech.voda byla zdarma, zásobení bylo politickou záležitostí. Vedlo to k plýtvání. - denní poteba cca m3 tj l/obyv/ den. Paradoxní je, že druhotný rozvod v mst, navazující na akvadukty, byl ásten tlakový z keramických a olovných trub (181) -

13 Prostorová koordinace inženýrských sítí Stední Amerika: Tenochtitlan ml v dob dobytí Španly (16 století) více obyvatel než Londýn ( obyv) nejvtší evropské msto. Ležel uprosted jezera. Pívod vody byl gravitaní po jedné ze 3 spojovacích hrází, ze msta Chapultepec. Hráze byly perušovány propustmi pro lod, peklenutými zvedacími mosty. Obr.2.3 Mapa Tenochtitlánu, jezera a hrází z r echy: 12. století - kolem r vybudován potrubní vodovod z Jizerek na Vyšehrad. V roce 1348 byl vybudován novomstský vodovod. Rozdíly mezi kolísajícím odbrem a vydatností zdroj jsou ešeny zásobou (akumulací), stavebn jde o vodojemy. Ddicem eckých antických vodojem jsou byzantské vodojemy v Istanbulu. Jsou zdné z cihel, celkem jich bylo 70. Nejvtší z nich je cisterna baziliky, zv. Potopený palác. Má 336 nosných sloup, prohlídky se konají na lo kách, v souasnosti je zarybnná. Jiným stavebním ešením byly výše zmínné Šalamounovy rybníky, sbrné nádrže nad Jeruzalémem. S nárstem spoteby vody vzrostla i produkce splašk, zástavba ubírala pdu potebnou k vsakování deš. To byl podnt k výstavb kanalizaní sít, která nkdy plnila i funkci drenáže zamokeného mstského území, a odvádla splaškové a dešové vody bu spolen, nebo oddlenými sítmi. Indie: mstské lokality v povodí Indu Mohendžo-Daro, Harare aj. Vznikaly na za. 3 tisíciletí p. Kr. Pdorys ulic byl pravoúhlý, domy patrn hlavn patrové. Uprosted ulice byl krytý zdný kanál. Ve fasádní stn dom byly otvory, pokraující drážkou ve zdi a úzkým kanálkem do uliní stoky (pípojka, vylévací drážka) (181) -

14 Inženýrské sít 600 Obr.2.4 Píný ez odvodovacím kanálem v Mohendžo -Daru ím: stokový systém msta byl založen patrn etruskými inženýry a sloužil pvodn k odvodnní bažin mezi 7-mi ímskými pahorky. Nejznámjší je Cloaca maxima rozmr b:h 4,5/3,6 m. Nejvtší stoky využívány pro lodní dopravu zboží. Perú: hlavní msto Ink Cuzco bylo ped conquistou odvodnno povrchovou kanalizací, zdnou z pesn tesaných kvádr na sucho, sloužící pro odvedení deš, pípadn i moi. Tenochtitlan: domovní žumpy byly vyváženy kanoemi na plovoucí ostrovy i do koželužen. U nás: dm probošta v Ostruhové ulici byl odkanalizován trubní stokou v r V roce 1660 byla v Praze postavena první klenutá zdná stoka. Vedla od kostela sv. Jindicha k Prašné brán se zaústním do mstského píkopu Další druhy sítí, energetické a informaní, se objevily v návaznosti na rozbh prmyslové revoluce na sklonku 18. a na zaátku 19. století. Prmyslová výroba vyžadovala vtší písun silové i tepelné energie. Plynovody: nejstarší plynovodní síti je zejm osvtlení ásti Londýna z r Se systematickým budování sít pro osvtlení Paíže bylo zapoato v r Plynárna Karlín byla postavena r Rozvod elektiny: u píležitosti vídeské Svtové výstavy r byl uskutenn penos stejnosmrného proudu na 2 km (Fontain).Trasa v.n. z elektrárny Ervnice do Prahy byla zbudována r jako první dálkový penos u nás. Teplovody: za první realizacci se považuje napojení 14-ti bytových dom z centrální kotelny v Lockerportu, USA - r Sdlovací sít: telegraf objevil Morse r. 1837, prvenství ve vynálezu telefonu se piítá Bellovi v r (181) -

15 Prostorová koordinace inženýrských sítí 2.4 Spolenost a inženýrské sít Rozvoj inženýrských sítí je ukazatelem materiální životní úrovn spolenosti, funknost a spolehlivost sítí vypovídá o ídicích schopnostech vedení spolenosti, a to i na politické úrovni. Není pitom pedureno, že vysoká míra technického rozvoje spolenosti jednoznan rozhoduje o spolehlivosti sítí, což dosvdují kaskádové výpadky elektrického proudu, které postihly USA v r Spolenost se postupn stává na sítích funkn závislou, a to rznou mrou na rzných sítích. na významu nabývá spolehlivost sítí. Pojem spolehlivost je zde možno chápat v nkolika významech. Pvodn bylo zkoumáno pouze, zda v daném okamžiku sí je, i není poskytovat své služby, a byla snaha vyšetit pravdpodobnost tchto stav. To odviselo od toho, jak je který prvek sít funkní ( vodovody- havarie na uliním adu). Požadavky na funknost sít lze vyjádit rovnž pípustnou dobou výpadku. U vodovodu to jsou 4 dny, po které je náhradní zásobení považováno za únosné. Pro tepelné sít a plyn je to doba, po kterou objekty neprochladnou tak, že by to zpsobilo technické závady a újmy na zdraví, tj. 3 až 4 hodiny. U elektrické energie se náhled na pípustnou dobu výpadku liší podle významu lokality a objektu. a to až k požadavku okamžitého záskoku nap. v nkterých nemocnicích. Lze obecn íci, že bezpenost uživatel (proti zneužití) je (paradoxn) v nepímé úme se zabezpeeností fungování systému. Zabezpeenost (obecn) s velikostí a provázaností systému roste. (viz níže poruchovost). Nap. zabezpeenost dodávky vody roste s potem zdroj vody zapojených v systému, a to vedlo k výstavb územn rozsáhlých, provázaných soustav. Pak ovšem jednak kontaminace vody mže postihnout vtší oblast, soustava je zranitelnjší. Dále vede vytváení vtších celk k vtší složitosti vazeb prvk systému, a tím podle Parkinsonova zákona - vzrstá poruchovost. (lépe eeno její pravdpodobnost viz zmínný etzový výpadek proudu na východním pobeží USA). Jiný význam nabývá spolehlivost, pokud zkoumáme, do jaké míry uspokojuje sí poteby spolenosti pi plné funknosti systému (a jeho prvk), pípadn s jakým komfortem je uspokojuje. Ve vodárenství to lze demonstrovat na vyšší i nižší kvalit dodávané vody, pípadn s jakými koncovými tlaky vodu dodáváme. Obdobným problémem je, do míry zabezpeuje sí naše výjimené požadavky. Sít nebývají navrhovány na extrémní stavy, - pipouští se jejich petížení, lze hovoit o míe pípustného petížení. Nap. u vodovodu pipouštíme možnost lokálního petížení cca 5 minut bhem špiky odbru. U stok pipouštíme petížení srážkovými vodami (1 x ron, 1 x za 2 roky u vtších mst), kalkulujeme s možnými škodami zpsobenými peteením, a hledáme ekonomicky podloženou pípustnou etnost petížení. V dalším sledu je zkoumána jako spolehlivost možnost a pravdpodobnost negativního psobení sít na okolí (úniky medií splašk, plynu, horké vody, bludných proud). Na tvrté úrovni, která se nám otevela teprve nedávno, zkoumáme, do jaké míry je sí zabezpeena proti zneužití. Tento náhled se objevil souasn s mezinárodním terorismem (181) -

16 Inženýrské sít 2.5 Druhy a rozdlení inženýrských sítí. K dlení inž. sítí lze pistupovat z rzných hledisek. Dle úelu je lze lenit na sít: - vodohospodáské: vodovody, kanalizace - energetické: teplovody, plynovody, rozvody el. energie. - sdlovací Dle konstrukce rozeznáváme sít - trubní, a to tlakové i gravitaní, s dutým píným ezem, - a sít kabelové s plným prezem Dle umístní rozlišujeme : - sít nadzemní, tj. - stožárová (tzv. venkovní ) vedení elektrické energie, silová i slaboproudá, nkteré teplovody v prmyslových areálech i na pedmstích. - podzemní Dále se rozlišují sít podle jejich kategorie. Jde o rozlenní podle významu kapacitního a územního. Od kategorie (významu) se odvíjí urbanistické nakládání se sítí, zejména definice ochranných a bezpenostních pásem jednotlivých sítí. Rozeznáváme 4 kategorie sítí. V hrubém lenní dle kategorií hovoíme o sítích dálkových a sítích lokálních. Dálkové sít: jde o sít 1. kategorie; - tranzitní sít, které mají nadregionální význam a asto nemají vazbu k území, jímž prochází. To znamená, že území, kterým sí prochází, není z této sít zásobeno. Zprostedkovávají mezinárodní obchod. U rozvod el. energie jde o tzv. nadazenou soustavu, provozovanou na vvn (velmi vysokém naptí).u plynovod o sít vvtl - velmi vysokého tlaku, nap pivade z Norska i ze Sibie. U vodovod js to nap. pivade pro Brno, vírský a bezovský. Místní (lokální) sít 2. kategorie: - sít oblastního významu.zásobují region, ale nemají pímou vazbu na spotebitele. To znamená, že mezi tuto sí a spotebitele je vložena ješt (aspo jedna) kategorie sítí. Jde nap. o : vedení vvn rozvodnou soustavu, vedení vn, plynovody vtl. (vysokého tlaku), vodovodní výtlaky do vodojem, skupinové vodovody, tepelné napajee z tepláren do pedávacích stanic. 3. kategorie: - distribuní sí. Ta má pímou vazbu na spotebitele a to pes 4. kategorii pípojky. Píkladem jsou: uliní stoky a vodovodní ady, stl. (stedotlaké) a ntl. (nízkotlaké) plynovody, rozvody nn, místní telekomunikaní kabely. 4. kategorie spotebitelské pípojky. Distribuní sí nízkého naptí (n.n.) prakticky nemá pípojky, kabely 3. kategorie jsou napojovány na seriov propojované domovní skín (181) -

17 Prostorová koordinace inženýrských sítí Pro azení do kategorií platí následující vztahy: ím vyšší kategorie, tím vyšší provozní parametry sít naptí, tlak, teplota. Vyšší provozní parametry umožní postavit sí o nižších investiních nákladech. Vyšší provozní parametry jsou pro lovka, spotebitele, - nebezpené. ím blíže je sí odbrateli, tím nižší kategorie, a tím nižší provozní parametry. S rozvojem techniky vzrstá bezpenost konstrukcí a systém sítí, v zájmu hospodárnosti se snažíme piblížit ke spotebiteli na vyšších parametrech 2.6 Hierarchie sítí Technickým vývojem došlo k vzájemné provázanosti sítí, které se tak dostaly do vztah nadazenosti a podazenosti, - která sí je na které ( více i mén) závislá. Vznikla hierarchie. Nkteré ovládací prvky trubních sítí (vodovodních, tepelných, novji i kanalizaních) jsou pohánny el. energií. Snahou je, aby vše bylo ízeno pes telekomunikaní ( poítaovou) sí, která se (v tomto smyslu) stává sítí dominantní. 2.7 Hospodárnost inženýrských sítí Ekonomika je nedílnou souástí ešení stavebních inženýrských úloh. V pípad inženýrských sítí bylo vypozorováno nkolik vztah, jimiž se ídí velikost realizaních náklad na sít. Investiní náklady na inženýrské sít tvo- í významný podíl náklad tém každé výstavby. Krom toho ovlivují i náklady provozní, a promítají se do cen vodného, stoného plynu, elektiny, nebo se stávají souástí nájemného. Ve vztahu k bydlení lze definovat tyto vztahy: Procentový podíl inž. sítí na nákladech na komplexní byt (vlastní budova + píslušející investice technické vybavenosti): - s podlažností (bytové) zástavby klesá. S podlažností roste hustota zástavby, na 1 bj. pipadne menší délka sít. - s velikostí obytného souboru (vyjádenou potem jeho obyvatel) podíl vzrstá. S velikostí obytného souboru narstá jednak rozsah hluchých míst, ploch, kde na sí není nikdo napojen (nap. park). Pro vtší poet obyvatel je potebná vtší kapacita sít. Ta vzrstá s prezem sít (prmr potrubí, kabelu) zhruba lineárn, cena sít (náklady na 1 m) však roste zhruba exponenciáln. Fungování sít se komplikuje, od jistých velikostí obytného souboru se skokov objevuje nutnost vybavit sí objekty nap. transformovnami, regulaními stanicemi plynu. To vše náklady zvyšuje (181) -

18 Inženýrské sít podlažnost Poet obyvatel obyt. souboru Sit s centrálním zásobením teplem Sít s plynovodem a kotelnami Sit s centrálním zásobením teplem Sít s plynovodem a kotelnami Sit s centrálním zásobením teplem Sít s plynovodem a kotelnami Sit s centrálním zásobením teplem Sít s plynovodem a kotelnami 100 8,83 6,02 8,25 5,55 7,44 5,07 6,49 4, ,49 6,59 9,15 6,21 8,85 6,02 7,75 5, ,3 8,17 10,8 7,68 9,6 6,2 9,07 6,03 Tab.2.1 Procentový podíl inženýrských sítí na nákladech na komplexní byt Porovnání náklad pro zástavbu bytovými domy a zástavbu rodinnými domky: - pokud náklady na inž. sít pro 6-ti podl. zástavbu bereme jako 100%, pak pro adovou zástavba r.d..150 % Pozn.: cenová analyza byla provedena ješt v dob ped r Dnešní ísla by byla ponkud pozmnna, zásada však platí. Z tabulky dále vyplývá: investin je tepelné zásobení plynovody mén nákladné než CZT. Analýza však není komplexní, náklady na kotelny jsou zapoítány do náklad na objekty Posouzení hospodárnosti sít se nemže omezit na posouzení investiních náklad. Je teba vzít do úvahy i hlavní provozní náklady, nap.: náklady na erpání vody u vodovod. O hospodárnosti vypovídá tzv. návratnost investice. N = IN / ro. zisk [ roky ] [2.1] Ro. zisk = P Vn Pn O Ks kde [2.2] P.. píjmy (nap. vodné) Vn výrobní náklady (nap. nákup plynu, i úprava vody) Pn provozní náklady (nap. erpání, údržba) O. technické odpisy Ks kapitálové služby Napíklad za píznivou návratnost u plynovodu bylo bráno 8 let (181) -

19 Prostorová koordinace inženýrských sítí Postup nákladové optimalizace návrhu inž. sít. Spoleenskou úlohou inženýra je minimalizovat náklady na poízení a provoz sít pi zachování její požadované spolehlivosti, zabezpeenosti, pípadn míe komfortu. Pi sledování investiních náklad jde o tyto kroky: Délková optimalizace: hledá se minimální nutná délka sít (vtšinou jde o spolené posouzení sítí 3. a 4. kategorii), s pihlédnutím k zákonitostem následujícího, druhého, kroku. Pro rozložení sít v terénu je dána predisposice urbanistickým ešením a sítí dopravní. Do tohoto kroku je teba zakomponovat i hospodárné výškové ešení, zejména u stok, tak, aby nap. pi menší celkové délce sít nebyly díky hloubkám jejího uložení náklady na zemní práce vtší než u jiných alternativ. Tato optimalizace probíhá ješt stále vtšinou zkusmo. Optimalizace prez: hledají se nejmenší prezy sít nutné pro její funkci za návrhového zatížení. V souasnosti se pro tento krok používají matematické modely. Optimalizace životnosti investice: volbou materiál a postup výstavby. Obecn platí, že vyšší IN vedou k delší životnosti a menším provozním nákladm (nap. údržb). Menší IN vyvozují kratší životnost, vtší technické odpisy, vtší PN (provozní náklady). Tato optimalizace bývá opt vtšinou zkusmá, i nkdy dokonce podvdomá, vyplývající ze zkušeností, bez analýzy. 2.7 Inženýrská sí a liberální trh Služby poskytované prostednictvím IS se vymykají bžnému konkurennímu prostedí. Trh zde není možno pln otevít, sí vytváí podmínky pro vznik monopolu. Jsou možná nkterá ástená ešení: - vpustit na sí medium z vícera zdroj (elektina, plyn, telekomunikace ) - regulovat cenu služby na základ auditu, vyšetujícího tzv. pípustnou míru zisku - veejná ruka (obec) vlastní sí, a nechá na ni podnikat provozovatele, kterého mže ovlivovat ( držením akcií, úastí ve správní rad atp.), pípadn po ase vystídat. Nástrojem pro posouzení schopností provozovatele je tzv. benchmarking, - porovnávání výkonnostních ukazatel. V souvislosti se sítmi se hovoí o oligopolním tržním prostedí, ve kterém se mže pohybovat pouze omezený poet subjekt. 2.8 Autotest 1. Význam inženýrské sít s rostoucím íselným oznaením její kategorie: a) roste b) klesá 2. Procentový podíl inženýrských sítí na nákladech na komplexní bytovou jednotku s podlažností: a) roste b) klesá 3. Zabezpeenost vodárenského systému s potem na nj napojených zdroj: a) roste b) klesá c) nemní se 4. Provozní parametry sítí s jejich kategorií: a) vzrstají b) klesají c) nemní se - 19 (181) -

20 Inženýrské sít 5. Inženýrské sít se zaaly rozvíjet: a) souasn s rozvojem zemdlství b) souasn se vznikem mstských sídel c) v návaznosti na rozvoj hutnictví železa 6. Uspokojuje pln spolehlivá sí veškeré odbratelské požadavky? a) ano b) ne Klí 1.b, - 2.b, - 3.a, - 4.b, - 5.b, - 6.b 2.9 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Kolektiv autor: Mstské inženýrství, VUT/CVO, Praha 1996 [2] ihošek, M.: Inženýrský urbanismus, VUT Praha (181) -

21 Prostorová koordinace inženýrských sítí 3 Prostorová koordinace inženýrských sítí 3.1 Klíová slova dopravní prostor, inženýrské sít, koordinace, kížení, prostorové uspoádání, soubh, vedení 3.2 Uspoádání sítí Koordinací inženýrských sítí je myšleno jejich prostorové uspoádání, umístní vzhledem k povrchu terénu, k jejich ochranným konstrukcím, komunikacím, jiným sítím a ostatním stavbám. V rámci koordinace jsou také brány v úvahu vzájemné negativní vlivy sítí. Základním podkladem pi ešení tchto úloh je SN Prostorové uspoádání sítí technického vybavení. Obr Koordinace inženýrských sítí Vedení inženýrských sítí lze navrhovat jako soustedné nebo nesoustedné. Soustedným uspoádáním se rozumí vedení ve spolených trasách ímž se myslí smrov i výškov koordinovaná vedení, která se obvykle ukládají do spoleného výkopu. Do spolených tras jsou ukládána obvykle vedení stejných kategorií. Využitím spolených tras dochází k efektivnjšímu využití prostoru (podzemí) a k úspoe náklad pi výstavb, v dsledku spolených výkop (obr. 2), nebo ve sdružených trasách což jsou kolektory (podzemní kanál), technické chodby nebo kanály a také suterénní rozvody, v nichž jsou uložena smrov i výškov koordinovaná vedení (kap. 4) (181) -

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59 7. Bytové domy II. Schodišové bytové domy BD s horizontálními komunikacemi (pavlaové, chodbové) BD s terasami Prostorové obytné struktury BD s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy, hotelové

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6 Neznámá platnost Digitally signed by Potvrzení doruení Date: 2014.04.18 09:38:58 MEST ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6.j.: 002326-14-701 Spis.zn.: 11/730/0076/LKKM/03/14 V Praze dne

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko.

Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko. Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko. Tuto bioplynovou stanici (BPS) jsme navštívili v rámci exkurze, kterou poádalo obanské sdružení Energy Centre eské Budjovice 3.11.2005. Dále citované údaje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více