VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno (181) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Vznik a vývoj inženýrských sítí, pojmy a obecn platné vztahy Klíová slova Obecn o inženýrských sítích Historický vývoj Spolenost a inženýrské sít Druhy a rozdlení inženýrských sítí. K dlení inž. sítí lze pistupovat z rzných hledisek Hierarchie sítí Posouzení hospodárnosti sít Inženýrská sí a liberální trh Autotest Klí Studijní prameny Seznam použité literatury Prostorová koordinace inženýrských sítí Klíová slova Uspoádání sítí Koordinace sítí v prostedí mstské zástavby Koordinace s komunikacemi Koordinace se zástavbou Vzájemné vztahy sítí Vztah sítí k povrchu území Inženýrské sít a zele Vzorové píné profily Vedení sítí mimo zastavná území Kížení vodních tok Kížení železniních tratí Poznámky k provádní inženýrských sítí Studijní prameny Seznam použité literatury Sdružené trasy mstských vedení technického vybavení Klíová slova Úvod Sdružené trasy základní pojmy Kritéria realizace sdružených tras Trasováni sdružených tras (181) -

4 Inženýrské sít Tvar a velikost sdružených tras Funkní a bezpenostní požadavky Charakteristika prostedí ve sdružených trasách Stavební-technické ešení sdružených tras mstských vedení technického vybavení Kolektory Technické chodby Technické kanály Suterénní rozvody Trubní a kabelové sít Vodovodní sít Plynovodní sít Tepelné sít Elektrické silové kabely Sít pro penos informací a potrubní pošta Stokové sít Pneumatická doprava tuhého domovního odpadu Rozvod stlaeného vzduchu Výstroj sdružených tras Výstroj pro uloženi trubních a kabelových vedení Výstroj pro chzi a dopravu Základní vybavení sdružených tras Odvodnní Osvtlení a elektroinstalace Vtrání Zabezpeení dopravy osob a materiálu Dorozumívací systém Protikorozní ochrana Zabezpeování zaízení Mení a signalizace ídící systém Bezpenost Znaení potrubí, kabel a konstrukcí Požární bezpenost Hospodárnost sdružených tras vedení technického vybavení Shrnutí Autotest Studijní prameny Seznam použité literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Klí Vodovody Klíová slova Úvod (181) -

5 Obsah 6.3 Vodárenské systémy Poteba vody Zdroje Podzemní vody Povrchové vody Akumulace Rozvod vody Vodovodní ady Zásady návrhu erpací stanice Materiály a armatury vodovod Trubní materiály Trubní spoje Armatury Studijní prameny Seznam použité literatury Stokování Stokové soustavy Jednotná stoková soustava Oddílná stoková soustava Modifikovaná stoková soustava Materiál stokových sítí Tvary a rozmry stok Smrové vedení stok Výškové uspoádání stok Objekty na stokové síti a jejich navrhování Vstupní šachty Spojné šachty a komory Spadišt Skluz Dešové vpusti Zpsob dopravy odpadních vod Tlaková kanalizace Kanalizace podtlaková (vakuová) Maloprofilová kanalizace Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Zákonitosti proudní plyn Klíová slov Proudní plyn Proudní plynu o nižších tlacích (181) -

6 Inženýrské sít Proudní plynu o vyšších tlacích Proudní páry Pehátá pára Sytá pára Autotest Klí Tepelné sít Klíová slova Poteba tepla Poteba tepelného píkonu Soustava centralizovaného zásobení teplem Zdroje Tídní soustav CZT Spotebitelské pedávací stanice tepla (PS) Potrubí tepelných sítí Uložení potrubí Podzemní stavební konstrukce tepelných sítí Nadzemní vedení Tepelná izolace potrubí Tepelné ztráty Návrh izolace Druhy izolací Autotest Klí Studijní prameny Seznam použité literatury Zásobení plynem Vlastnosti topných plyn Poteba topného plynu Hodinové maximum Roní (sezónní) poteba plynu Akumulace plynu Rozvod plynu Ochrann a bezpenostní pásma Plynovody vvtl VTL. (vysokotlaké plynovody) STL. a NTL. plynovody Dimenzování Minimální svtlosti Rychlosti proudní plynu Systémy místního rozvodu plyn Autotest Závr - studijní prameny Seznam použité literatury (181) -

7 Obsah 11.1 Trubní materiály plynovod Ocelové potrubí Polyethylenové potrubí Úpravy (sanace) starých plynovod Armatury Uzávry Odvodovae Chránika Objekty na trase Regulaní stanice plynu Pdní elektrochemická koroze Princip elekrochemické koroze Ochrana potrubí proti elektrochemické korozi Autotest Klí Studijní prameny Seznam použité literatury Sanace trubních sítí... Chyba! Záložka není definována Klíová slova... Chyba! Záložka není definována Cíle... Chyba! Záložka není definována Úvod... Chyba! Záložka není definována Použitá terminologie... Chyba! Záložka není definována Posuzování technického stavu vodovodních sítíchyba! Záložka není definována Základní ukazatele technického stavu vodovodních sítíchyba! Záložka není definována Technické prostedky pro lokalizaci únikchyba! Záložka není definována Sanace vodovodních sítí... Chyba! Záložka není definována Píprava ped sanací ištní vodovodního potrubí a kontrola prchodnosti... Chyba! Záložka není definována Odstavení potrubí a doasné zásobování obyvatelstva náhradním zdrojem pitné vodychyba! Záložka není definována Optovné uvedení sanovaného vodovodního potrubí do provozu tlaková zkouška a desinfekce potrubíchyba! Záložka není definována Metody sanace a výstavby vodovodních sítíchyba! Záložka není definována Plánování sanace vodovodních sítí Chyba! Záložka není definována Posuzování technického stavu kanalizaních sítíchyba! Záložka není definována Základní ukazatele pro hodnocení technického stavu stokových sítí... Chyba! Záložka není definována Stoková sí a kanalizaní pípojky požadované vlastnosti materiál pro stokové sít Chyba! Záložka není definována. - 7 (181) -

8 Inženýrské sít Údržba a ištní...chyba! Záložka není definována Poruchy na stokových sítích a kanalizaních pípojkáchchyba! Záložka nen Inspekce, klasifikace a zhodnocení stavu stokového systému...chyba! Záložka není definována Metody sanace stokových sítí a kanalizaních pípojekchyba! Záložka není definov Oprava stokových sítí a kanalizaních pípojekchyba! Záložka není definov Renovace stokových sítí a kanalizaních pípojekchyba! Záložka není defin Obnova stokových sítí a kanalizaních pípojekchyba! Záložka není defino Sanace objekt a šachet na stokáchchyba! Záložka není definována Generel kanalizaní sít a plánování sanací kanalizaních sítíchyba! Záložka není de Sanace plynovodního potrubí...chyba! Záložka není definována Shrnutí...Chyba! Záložka není definována Autotest...Chyba! Záložka není definována Studijní prameny...chyba! Záložka není definována Seznam použité literatury.chyba! Záložka není definována Odkazy na další studijní zdroje a pramenychyba! Záložka není definována Klí...Chyba! Záložka není definována. - 8 (181) -

9 - 9 (181) - Obsah

10 Inženýrské sít 1 Úvod 1.1 Cíle Inženýrské sít jsou souástí tém každého stavebního díla a ovlivují ím dál tím výraznji život vysplých spoleností. Posluchai se mají seznámit se zákonitostmi platnými obecn pro inženýrské sít (s výjimkou sítí dopravních), získat první informace o teoriee sítí, encyklopedicky se pouit o struktue a prvcích jednotlivých inženýrských sítí a hloubji vnovat tm trubním sítím, které v dalším studiu již nebudou probírány, tj. s plynovody a s tepelnými sítmi. Získané znalosti mají budoucímu absolventovi umožnit komplexní orientaci ve stavebnictví a hlubší porozumní tm vodohospodáským oborm, které se zabývají trubními sítmi. Jsou základem, na kterém lze rozvíjet specializaci pro plynovody a tepelné sít. Inženýrské sít jsou rovnž výchozím pedmtem pro inženýrský obor Mstské inženýrství. 1.2 Požadované znalosti V souladu se studijním plánem se pedpokládá znalost fyziky, základní hydrauliky, pozemního a vodního stavitelství. 1.3 Doba potebná ke studiu Lze pedpokládat prmrn 2,5 hodiny na 1 kapitolu. 1.4 Klíová slova Jsou vložena do každé kapitoly samostatn (181) -

11 Prostorová koordinace inženýrských sítí 2 Vznik a vývoj inženýrských sítí, pojmy a obecn platné vztahy 2.1 Klíová slova Poteba inženýrských sítí, spolehlivost a zabezpeenost sítí,vodohospodáské, energetické a telekomunikaní sít, kategorie sítí, hierarchie sítí, hospodárnost sítí, sít a tržní spolenost. 2.2 Obecn o inženýrských sítích Obecn eší inženýrské sít tyto úkoly: - zásobení vodou, prvoad vodou pitnou. Dlouho v historii ovšem nebylo rozlišováno pi distribuci vody v sídlech mezi vodou pitnou a vodou užitkovou. Zavlažování patilo pouze okrajov k úkolm mstského vodovodu, zemdlské závlahy byly ešeny jinak. - odvedení vod, a to jednak vod splaškových, - kapalných odpad vytváených lovkem, - jednak zesílených povrchových odtok srážkových vod. K zesílenému povrchovému odtoku došlo zmenšením zadržovací schopnosti terénu v lidských sídlech, zejména zmenšením vsakovací schopnosti. - odstraování odpad o kapalných odpadech bylo pojednáno v pedchozím odstavci. Tuhé odpady jsou odstraovány potrubím pouze výjimen. - zásobení energií pvodn šlo pouze o energii tepelnou, v historickém vývoji dále o energii pro pohon stroj a pro osvtlení - penos informací : poteba této sít vyvstala až v návaznosti na rozvoj spolenosti a komplikovanost vztah ve spolenosti. Složitost systém nutných pro fungování mstských sídel si to postupn vyžádala. Zmínné sít vytváí soustavu mstské technické infrastruktury. Dominantní postavení v této soustav má ovšem sí dopravní, která má rozhodující vliv na topologickém utváení (rozložení v terénu) zástavby, a je významným prvkem ovlivujícím urbanistické ešení sídel. Na rozdíl od uvádných sítí, které jsou stavebn reprezentovány jako potrubí í kabelové vodie, má dopravní sí konstrukn odlišný charakter, je jí tudíž vnován samostatný vyuovací pedmt. 2.3 Historický vývoj Jako první se objevily sít vodohospodáské, jednak proto, že zásobování vodou bylo nejvíce naléhavým úkolem. I v souasnosti zabere u primitivních spoleenství v aridních oblastech zásobování vodou, a to jejím nošením znanou ást pracovního dne ženám a dtem. Vodovod tedy uvolnil as pro jiné innosti a dostatek vody umožnil vzestup na vyšší materiální a kulturní úrove. Navíc bylo možno využít zkušenosti ze zemdlství, kdy zavlažovací stavby asov rozvoj mstských sídel pedcházely. Vodovody: gravitaní vodovod Assyan 2500 p.kr.- ecko: K nutnosti budování vodovod pisplo zniení les ( hutnictví, devné uhlí + pastevectví ovcí) a - 11 (181) -

12 Inženýrské sít vyschnutí lokálních zdroj. K tomu došlo zhruba v 5. až 4. století p. Kr.. Athény v dob rozkvtu, (v dob Periklov), zásobovalo 18 pivad. Tlakový vodovod v Pergamu, eckém mst na maloasijském pobeží, byl dlouhý 30 km, s výškovým pevýšením 150 m. Materiálem byly olovné trubky tl. stny 4 cm, uložené v kamenných korýtcích Jerusalem. Pozoruhodná vodohospodáská soustava zajišující poteby Jeruzaléma vznikla za vlády krále Šalamouna (kolem r p.n.l.). Voda jímaná v povodí ek byla nejprve vedena do soustavy tí nádrží (Šalamounovy rybníky), a odtud do msta. Asi 700 p. Kr byla ražena pívodní štola v délce 700 m. Etruskové a po nich ímané stavli gravitaní (beztlaké) pivade. První vznikl r. 305 p. Kr. Agua Apia, v délce 16,6 km. K nejdelším patí Marcia r. 145 p. Kr, délka 92 km, a Tepula r. 127 p. Kr, délka 189 km. Konstrukn šlo o kamenné žlaby tsnné hydrosilikátovými tmely, nkdy uspoádané i ve 2 patrech, nkdy dvoustopé, tedy dva paralelní žlaby. Dva dvody vedly k tak rozsáhlým stavbám : jednak pokles vydatnosti místních zdroj v dsledku urbanizace a s tím spojeného mizení les nap. hvozdu mezi Etrurií a ímem) a zejména nebývalá koncentrace obyvatelstva a nárst poteby. ím ml cca milion obyvatel. Významných akvadukt bylo 12. V rozdlovaích (castellum) byly 3 pepadové úrovn: z nejnižší, a nejvíce zabezpeené úrovn šla pes veejné kašny voda pitná pro obyvatelstvo z druhé úrovn pro veejné budovy, z tetí se odebíralo pro soukromé odbratele 20% tras bylo vedeno na mostech.voda byla zdarma, zásobení bylo politickou záležitostí. Vedlo to k plýtvání. - denní poteba cca m3 tj l/obyv/ den. Paradoxní je, že druhotný rozvod v mst, navazující na akvadukty, byl ásten tlakový z keramických a olovných trub (181) -

13 Prostorová koordinace inženýrských sítí Stední Amerika: Tenochtitlan ml v dob dobytí Španly (16 století) více obyvatel než Londýn ( obyv) nejvtší evropské msto. Ležel uprosted jezera. Pívod vody byl gravitaní po jedné ze 3 spojovacích hrází, ze msta Chapultepec. Hráze byly perušovány propustmi pro lod, peklenutými zvedacími mosty. Obr.2.3 Mapa Tenochtitlánu, jezera a hrází z r echy: 12. století - kolem r vybudován potrubní vodovod z Jizerek na Vyšehrad. V roce 1348 byl vybudován novomstský vodovod. Rozdíly mezi kolísajícím odbrem a vydatností zdroj jsou ešeny zásobou (akumulací), stavebn jde o vodojemy. Ddicem eckých antických vodojem jsou byzantské vodojemy v Istanbulu. Jsou zdné z cihel, celkem jich bylo 70. Nejvtší z nich je cisterna baziliky, zv. Potopený palác. Má 336 nosných sloup, prohlídky se konají na lo kách, v souasnosti je zarybnná. Jiným stavebním ešením byly výše zmínné Šalamounovy rybníky, sbrné nádrže nad Jeruzalémem. S nárstem spoteby vody vzrostla i produkce splašk, zástavba ubírala pdu potebnou k vsakování deš. To byl podnt k výstavb kanalizaní sít, která nkdy plnila i funkci drenáže zamokeného mstského území, a odvádla splaškové a dešové vody bu spolen, nebo oddlenými sítmi. Indie: mstské lokality v povodí Indu Mohendžo-Daro, Harare aj. Vznikaly na za. 3 tisíciletí p. Kr. Pdorys ulic byl pravoúhlý, domy patrn hlavn patrové. Uprosted ulice byl krytý zdný kanál. Ve fasádní stn dom byly otvory, pokraující drážkou ve zdi a úzkým kanálkem do uliní stoky (pípojka, vylévací drážka) (181) -

14 Inženýrské sít 600 Obr.2.4 Píný ez odvodovacím kanálem v Mohendžo -Daru ím: stokový systém msta byl založen patrn etruskými inženýry a sloužil pvodn k odvodnní bažin mezi 7-mi ímskými pahorky. Nejznámjší je Cloaca maxima rozmr b:h 4,5/3,6 m. Nejvtší stoky využívány pro lodní dopravu zboží. Perú: hlavní msto Ink Cuzco bylo ped conquistou odvodnno povrchovou kanalizací, zdnou z pesn tesaných kvádr na sucho, sloužící pro odvedení deš, pípadn i moi. Tenochtitlan: domovní žumpy byly vyváženy kanoemi na plovoucí ostrovy i do koželužen. U nás: dm probošta v Ostruhové ulici byl odkanalizován trubní stokou v r V roce 1660 byla v Praze postavena první klenutá zdná stoka. Vedla od kostela sv. Jindicha k Prašné brán se zaústním do mstského píkopu Další druhy sítí, energetické a informaní, se objevily v návaznosti na rozbh prmyslové revoluce na sklonku 18. a na zaátku 19. století. Prmyslová výroba vyžadovala vtší písun silové i tepelné energie. Plynovody: nejstarší plynovodní síti je zejm osvtlení ásti Londýna z r Se systematickým budování sít pro osvtlení Paíže bylo zapoato v r Plynárna Karlín byla postavena r Rozvod elektiny: u píležitosti vídeské Svtové výstavy r byl uskutenn penos stejnosmrného proudu na 2 km (Fontain).Trasa v.n. z elektrárny Ervnice do Prahy byla zbudována r jako první dálkový penos u nás. Teplovody: za první realizacci se považuje napojení 14-ti bytových dom z centrální kotelny v Lockerportu, USA - r Sdlovací sít: telegraf objevil Morse r. 1837, prvenství ve vynálezu telefonu se piítá Bellovi v r (181) -

15 Prostorová koordinace inženýrských sítí 2.4 Spolenost a inženýrské sít Rozvoj inženýrských sítí je ukazatelem materiální životní úrovn spolenosti, funknost a spolehlivost sítí vypovídá o ídicích schopnostech vedení spolenosti, a to i na politické úrovni. Není pitom pedureno, že vysoká míra technického rozvoje spolenosti jednoznan rozhoduje o spolehlivosti sítí, což dosvdují kaskádové výpadky elektrického proudu, které postihly USA v r Spolenost se postupn stává na sítích funkn závislou, a to rznou mrou na rzných sítích. na významu nabývá spolehlivost sítí. Pojem spolehlivost je zde možno chápat v nkolika významech. Pvodn bylo zkoumáno pouze, zda v daném okamžiku sí je, i není poskytovat své služby, a byla snaha vyšetit pravdpodobnost tchto stav. To odviselo od toho, jak je který prvek sít funkní ( vodovody- havarie na uliním adu). Požadavky na funknost sít lze vyjádit rovnž pípustnou dobou výpadku. U vodovodu to jsou 4 dny, po které je náhradní zásobení považováno za únosné. Pro tepelné sít a plyn je to doba, po kterou objekty neprochladnou tak, že by to zpsobilo technické závady a újmy na zdraví, tj. 3 až 4 hodiny. U elektrické energie se náhled na pípustnou dobu výpadku liší podle významu lokality a objektu. a to až k požadavku okamžitého záskoku nap. v nkterých nemocnicích. Lze obecn íci, že bezpenost uživatel (proti zneužití) je (paradoxn) v nepímé úme se zabezpeeností fungování systému. Zabezpeenost (obecn) s velikostí a provázaností systému roste. (viz níže poruchovost). Nap. zabezpeenost dodávky vody roste s potem zdroj vody zapojených v systému, a to vedlo k výstavb územn rozsáhlých, provázaných soustav. Pak ovšem jednak kontaminace vody mže postihnout vtší oblast, soustava je zranitelnjší. Dále vede vytváení vtších celk k vtší složitosti vazeb prvk systému, a tím podle Parkinsonova zákona - vzrstá poruchovost. (lépe eeno její pravdpodobnost viz zmínný etzový výpadek proudu na východním pobeží USA). Jiný význam nabývá spolehlivost, pokud zkoumáme, do jaké míry uspokojuje sí poteby spolenosti pi plné funknosti systému (a jeho prvk), pípadn s jakým komfortem je uspokojuje. Ve vodárenství to lze demonstrovat na vyšší i nižší kvalit dodávané vody, pípadn s jakými koncovými tlaky vodu dodáváme. Obdobným problémem je, do míry zabezpeuje sí naše výjimené požadavky. Sít nebývají navrhovány na extrémní stavy, - pipouští se jejich petížení, lze hovoit o míe pípustného petížení. Nap. u vodovodu pipouštíme možnost lokálního petížení cca 5 minut bhem špiky odbru. U stok pipouštíme petížení srážkovými vodami (1 x ron, 1 x za 2 roky u vtších mst), kalkulujeme s možnými škodami zpsobenými peteením, a hledáme ekonomicky podloženou pípustnou etnost petížení. V dalším sledu je zkoumána jako spolehlivost možnost a pravdpodobnost negativního psobení sít na okolí (úniky medií splašk, plynu, horké vody, bludných proud). Na tvrté úrovni, která se nám otevela teprve nedávno, zkoumáme, do jaké míry je sí zabezpeena proti zneužití. Tento náhled se objevil souasn s mezinárodním terorismem (181) -

16 Inženýrské sít 2.5 Druhy a rozdlení inženýrských sítí. K dlení inž. sítí lze pistupovat z rzných hledisek. Dle úelu je lze lenit na sít: - vodohospodáské: vodovody, kanalizace - energetické: teplovody, plynovody, rozvody el. energie. - sdlovací Dle konstrukce rozeznáváme sít - trubní, a to tlakové i gravitaní, s dutým píným ezem, - a sít kabelové s plným prezem Dle umístní rozlišujeme : - sít nadzemní, tj. - stožárová (tzv. venkovní ) vedení elektrické energie, silová i slaboproudá, nkteré teplovody v prmyslových areálech i na pedmstích. - podzemní Dále se rozlišují sít podle jejich kategorie. Jde o rozlenní podle významu kapacitního a územního. Od kategorie (významu) se odvíjí urbanistické nakládání se sítí, zejména definice ochranných a bezpenostních pásem jednotlivých sítí. Rozeznáváme 4 kategorie sítí. V hrubém lenní dle kategorií hovoíme o sítích dálkových a sítích lokálních. Dálkové sít: jde o sít 1. kategorie; - tranzitní sít, které mají nadregionální význam a asto nemají vazbu k území, jímž prochází. To znamená, že území, kterým sí prochází, není z této sít zásobeno. Zprostedkovávají mezinárodní obchod. U rozvod el. energie jde o tzv. nadazenou soustavu, provozovanou na vvn (velmi vysokém naptí).u plynovod o sít vvtl - velmi vysokého tlaku, nap pivade z Norska i ze Sibie. U vodovod js to nap. pivade pro Brno, vírský a bezovský. Místní (lokální) sít 2. kategorie: - sít oblastního významu.zásobují region, ale nemají pímou vazbu na spotebitele. To znamená, že mezi tuto sí a spotebitele je vložena ješt (aspo jedna) kategorie sítí. Jde nap. o : vedení vvn rozvodnou soustavu, vedení vn, plynovody vtl. (vysokého tlaku), vodovodní výtlaky do vodojem, skupinové vodovody, tepelné napajee z tepláren do pedávacích stanic. 3. kategorie: - distribuní sí. Ta má pímou vazbu na spotebitele a to pes 4. kategorii pípojky. Píkladem jsou: uliní stoky a vodovodní ady, stl. (stedotlaké) a ntl. (nízkotlaké) plynovody, rozvody nn, místní telekomunikaní kabely. 4. kategorie spotebitelské pípojky. Distribuní sí nízkého naptí (n.n.) prakticky nemá pípojky, kabely 3. kategorie jsou napojovány na seriov propojované domovní skín (181) -

17 Prostorová koordinace inženýrských sítí Pro azení do kategorií platí následující vztahy: ím vyšší kategorie, tím vyšší provozní parametry sít naptí, tlak, teplota. Vyšší provozní parametry umožní postavit sí o nižších investiních nákladech. Vyšší provozní parametry jsou pro lovka, spotebitele, - nebezpené. ím blíže je sí odbrateli, tím nižší kategorie, a tím nižší provozní parametry. S rozvojem techniky vzrstá bezpenost konstrukcí a systém sítí, v zájmu hospodárnosti se snažíme piblížit ke spotebiteli na vyšších parametrech 2.6 Hierarchie sítí Technickým vývojem došlo k vzájemné provázanosti sítí, které se tak dostaly do vztah nadazenosti a podazenosti, - která sí je na které ( více i mén) závislá. Vznikla hierarchie. Nkteré ovládací prvky trubních sítí (vodovodních, tepelných, novji i kanalizaních) jsou pohánny el. energií. Snahou je, aby vše bylo ízeno pes telekomunikaní ( poítaovou) sí, která se (v tomto smyslu) stává sítí dominantní. 2.7 Hospodárnost inženýrských sítí Ekonomika je nedílnou souástí ešení stavebních inženýrských úloh. V pípad inženýrských sítí bylo vypozorováno nkolik vztah, jimiž se ídí velikost realizaních náklad na sít. Investiní náklady na inženýrské sít tvo- í významný podíl náklad tém každé výstavby. Krom toho ovlivují i náklady provozní, a promítají se do cen vodného, stoného plynu, elektiny, nebo se stávají souástí nájemného. Ve vztahu k bydlení lze definovat tyto vztahy: Procentový podíl inž. sítí na nákladech na komplexní byt (vlastní budova + píslušející investice technické vybavenosti): - s podlažností (bytové) zástavby klesá. S podlažností roste hustota zástavby, na 1 bj. pipadne menší délka sít. - s velikostí obytného souboru (vyjádenou potem jeho obyvatel) podíl vzrstá. S velikostí obytného souboru narstá jednak rozsah hluchých míst, ploch, kde na sí není nikdo napojen (nap. park). Pro vtší poet obyvatel je potebná vtší kapacita sít. Ta vzrstá s prezem sít (prmr potrubí, kabelu) zhruba lineárn, cena sít (náklady na 1 m) však roste zhruba exponenciáln. Fungování sít se komplikuje, od jistých velikostí obytného souboru se skokov objevuje nutnost vybavit sí objekty nap. transformovnami, regulaními stanicemi plynu. To vše náklady zvyšuje (181) -

18 Inženýrské sít podlažnost Poet obyvatel obyt. souboru Sit s centrálním zásobením teplem Sít s plynovodem a kotelnami Sit s centrálním zásobením teplem Sít s plynovodem a kotelnami Sit s centrálním zásobením teplem Sít s plynovodem a kotelnami Sit s centrálním zásobením teplem Sít s plynovodem a kotelnami 100 8,83 6,02 8,25 5,55 7,44 5,07 6,49 4, ,49 6,59 9,15 6,21 8,85 6,02 7,75 5, ,3 8,17 10,8 7,68 9,6 6,2 9,07 6,03 Tab.2.1 Procentový podíl inženýrských sítí na nákladech na komplexní byt Porovnání náklad pro zástavbu bytovými domy a zástavbu rodinnými domky: - pokud náklady na inž. sít pro 6-ti podl. zástavbu bereme jako 100%, pak pro adovou zástavba r.d..150 % Pozn.: cenová analyza byla provedena ješt v dob ped r Dnešní ísla by byla ponkud pozmnna, zásada však platí. Z tabulky dále vyplývá: investin je tepelné zásobení plynovody mén nákladné než CZT. Analýza však není komplexní, náklady na kotelny jsou zapoítány do náklad na objekty Posouzení hospodárnosti sít se nemže omezit na posouzení investiních náklad. Je teba vzít do úvahy i hlavní provozní náklady, nap.: náklady na erpání vody u vodovod. O hospodárnosti vypovídá tzv. návratnost investice. N = IN / ro. zisk [ roky ] [2.1] Ro. zisk = P Vn Pn O Ks kde [2.2] P.. píjmy (nap. vodné) Vn výrobní náklady (nap. nákup plynu, i úprava vody) Pn provozní náklady (nap. erpání, údržba) O. technické odpisy Ks kapitálové služby Napíklad za píznivou návratnost u plynovodu bylo bráno 8 let (181) -

19 Prostorová koordinace inženýrských sítí Postup nákladové optimalizace návrhu inž. sít. Spoleenskou úlohou inženýra je minimalizovat náklady na poízení a provoz sít pi zachování její požadované spolehlivosti, zabezpeenosti, pípadn míe komfortu. Pi sledování investiních náklad jde o tyto kroky: Délková optimalizace: hledá se minimální nutná délka sít (vtšinou jde o spolené posouzení sítí 3. a 4. kategorii), s pihlédnutím k zákonitostem následujícího, druhého, kroku. Pro rozložení sít v terénu je dána predisposice urbanistickým ešením a sítí dopravní. Do tohoto kroku je teba zakomponovat i hospodárné výškové ešení, zejména u stok, tak, aby nap. pi menší celkové délce sít nebyly díky hloubkám jejího uložení náklady na zemní práce vtší než u jiných alternativ. Tato optimalizace probíhá ješt stále vtšinou zkusmo. Optimalizace prez: hledají se nejmenší prezy sít nutné pro její funkci za návrhového zatížení. V souasnosti se pro tento krok používají matematické modely. Optimalizace životnosti investice: volbou materiál a postup výstavby. Obecn platí, že vyšší IN vedou k delší životnosti a menším provozním nákladm (nap. údržb). Menší IN vyvozují kratší životnost, vtší technické odpisy, vtší PN (provozní náklady). Tato optimalizace bývá opt vtšinou zkusmá, i nkdy dokonce podvdomá, vyplývající ze zkušeností, bez analýzy. 2.7 Inženýrská sí a liberální trh Služby poskytované prostednictvím IS se vymykají bžnému konkurennímu prostedí. Trh zde není možno pln otevít, sí vytváí podmínky pro vznik monopolu. Jsou možná nkterá ástená ešení: - vpustit na sí medium z vícera zdroj (elektina, plyn, telekomunikace ) - regulovat cenu služby na základ auditu, vyšetujícího tzv. pípustnou míru zisku - veejná ruka (obec) vlastní sí, a nechá na ni podnikat provozovatele, kterého mže ovlivovat ( držením akcií, úastí ve správní rad atp.), pípadn po ase vystídat. Nástrojem pro posouzení schopností provozovatele je tzv. benchmarking, - porovnávání výkonnostních ukazatel. V souvislosti se sítmi se hovoí o oligopolním tržním prostedí, ve kterém se mže pohybovat pouze omezený poet subjekt. 2.8 Autotest 1. Význam inženýrské sít s rostoucím íselným oznaením její kategorie: a) roste b) klesá 2. Procentový podíl inženýrských sítí na nákladech na komplexní bytovou jednotku s podlažností: a) roste b) klesá 3. Zabezpeenost vodárenského systému s potem na nj napojených zdroj: a) roste b) klesá c) nemní se 4. Provozní parametry sítí s jejich kategorií: a) vzrstají b) klesají c) nemní se - 19 (181) -

20 Inženýrské sít 5. Inženýrské sít se zaaly rozvíjet: a) souasn s rozvojem zemdlství b) souasn se vznikem mstských sídel c) v návaznosti na rozvoj hutnictví železa 6. Uspokojuje pln spolehlivá sí veškeré odbratelské požadavky? a) ano b) ne Klí 1.b, - 2.b, - 3.a, - 4.b, - 5.b, - 6.b 2.9 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Kolektiv autor: Mstské inženýrství, VUT/CVO, Praha 1996 [2] ihošek, M.: Inženýrský urbanismus, VUT Praha (181) -

21 Prostorová koordinace inženýrských sítí 3 Prostorová koordinace inženýrských sítí 3.1 Klíová slova dopravní prostor, inženýrské sít, koordinace, kížení, prostorové uspoádání, soubh, vedení 3.2 Uspoádání sítí Koordinací inženýrských sítí je myšleno jejich prostorové uspoádání, umístní vzhledem k povrchu terénu, k jejich ochranným konstrukcím, komunikacím, jiným sítím a ostatním stavbám. V rámci koordinace jsou také brány v úvahu vzájemné negativní vlivy sítí. Základním podkladem pi ešení tchto úloh je SN Prostorové uspoádání sítí technického vybavení. Obr Koordinace inženýrských sítí Vedení inženýrských sítí lze navrhovat jako soustedné nebo nesoustedné. Soustedným uspoádáním se rozumí vedení ve spolených trasách ímž se myslí smrov i výškov koordinovaná vedení, která se obvykle ukládají do spoleného výkopu. Do spolených tras jsou ukládána obvykle vedení stejných kategorií. Využitím spolených tras dochází k efektivnjšímu využití prostoru (podzemí) a k úspoe náklad pi výstavb, v dsledku spolených výkop (obr. 2), nebo ve sdružených trasách což jsou kolektory (podzemní kanál), technické chodby nebo kanály a také suterénní rozvody, v nichž jsou uložena smrov i výškov koordinovaná vedení (kap. 4) (181) -

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

BP51 Inženýrské sítě. doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. Ústav vodního hospodářství obcí

BP51 Inženýrské sítě. doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. Ústav vodního hospodářství obcí BP51 Inženýrské sítě doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. Ústav vodního hospodářství obcí 1. Úvod - historický přehled, kategorizace inženýrských sítí, zákonitosti realizačních nákladů, ekonomická specifika

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky Dopravn inženýrská opatení PRVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikaní údaje Název stavby: Nasavrky - dostavba splaškové kanalizace, II. etapa Místo stavby: Nasavrky Kraj: Pardubický Zahájení stavby: pedpoklad rok

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČESKÁ NORMA MDT 625.782 Červen 1994 SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČSN 73 7505 Community Collectors (service subway) systems of technical installations Galeries communales (accesibles)

Více

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE

ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE Projektová dokumentace pro provádní stavby SO 02.7 Peložka areálové kanalizace TECHNICKÁ ZPRÁVA Archivní íslo : 12-028-5/ 02.7-01 Zhotovitel : OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY Vypracoval: Ing. Vít Kocourek 1. Všeobecné

Více

VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ

VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ AKCE :. KRUMLOV, NOVÉ DOMOVY REKONSTRUKCE VEEJNÉHO OSVTLENÍ INVESTOR : MSTO ESKÝ KRUMLOV NÁM. SVORNOSTI 1,. KRUMLOV MÍSTO: OKRES : ESKÝ KRUMLOV : ESKÝ KRUMLOV ZAK..

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

3.1.101 PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ OBCE NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

3.1.101 PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ OBCE NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.1.101 PODMÍNKY

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

BP51 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DOC. ING. JAROSLAV RACLAVSKÝ, PH.D. ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ

BP51 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DOC. ING. JAROSLAV RACLAVSKÝ, PH.D. ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ BP51 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DOC. ING. JAROSLAV RACLAVSKÝ, PH.D. ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ 2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení (inženýrských sítí) ČSN 73 6005 - prostorová norma, vztah IS

Více

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz strana 1 PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

3.6.101 VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

3.6.101 VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice Výroková ást zmny: Z 1807 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1807 / 07 Mstská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Praha Šeberov, Praha Kunratice Šeberov, Kunratice východn od Kunratické spojky, smr

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Instituce Znní stanoviska - struný obsah pipomínky Poizovatelem navržený zpsob ešení

Instituce Znní stanoviska - struný obsah pipomínky Poizovatelem navržený zpsob ešení Vyhodnocení stanovisek dotených orgán, organizací hájících veejné zájmy podle zvláštních pedpis v pedmtném území, orgán ÚP sousedních urbanistických obvod uplatnných ke spolenému jednání o návrhu regulaního

Více

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území.

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území. Výroková ást zmny: Z 1497 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1497 / 07 Mstská ást: Praha 4, Praha 12 Katastrální území: Hodkoviky, Modany Parcelní íslo: v rozsahu US Hodkoviky V Náklích Hlavní cíl zmny:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 3 ODVODNNÍ SILNIC A DÁLNIC STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

#$%5 6 7!) $+$)!8#$%&'(!) $*$ +$) $#$ &'! )$ !' $ ) < / )$$I+ ) < $ )*)$ J1K#( ))G33 + H #)(!)(!#)

#$%5 6 7!) $+$)!8#$%&'(!) $*$ +$) $#$ &'! )$ !' $ ) < / )$$I+ ) < $ )*)$ J1K#( ))G33 + H #)(!)(!#) 3+%&) 3+%& $ %%%&'(, -,. ) * * -/. ## 012)$,34 $% #$%5 6 7) $+$) 8#$%&'() $*$ +$) $#$ &' 9/,/,/-9/:-:4 $ ;$

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci 10 2 088 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských Hrdin 20 170 00, Praha 7 Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindišská 17,

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

Zám r opravy: a) identifika ní údaje o plánované stavb v len ní:

Zám r opravy: a) identifika ní údaje o plánované stavb v len ní: Zámr opravy: a) identifikaní údaje o plánované stavb v lenní: název stavby tok, název VD Se, oprava spárování zdí pelivu místo, pípadn. km, k.ú. VD Se, Chrudimka.km 50,722, Se Inventární íslo DHM 9051002501

Více

Technická zpráva OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA BOCHOV STAVBA : Město Bochov Náměstí Míru Bochov

Technická zpráva OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA BOCHOV STAVBA : Město Bochov Náměstí Míru Bochov STAVBA : OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA BOCHOV INVESTOR : Město Bochov Náměstí Míru 1 36471 Bochov Technická zpráva ZPRACOVATEL : AKTÉ spol. s r.o. nám.t.g.masaryka

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Akce: 3 RODINNÉ DOMY LIBOCKÁ RODINNÝ DŮM Č.1 LIBOCKÁ 272/27, PRAHA 6, K.Ú. LIBOC, PARC. Č. 63, 64 Investor: ING. TOMÁŠ CHRUST stupeň: DSP VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Technická zpráva obsah 1. Identifikační

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Roní poteba tepla a paliva

Roní poteba tepla a paliva Roní poteba tepla a paliva Denostupová metoda Teoretická roní poteba tepla pro vytápní : Q zr = 24 ε e Q ( t t ) i e z D Poet denostup: D=d.(t is -t es ) Q z je tepelná ztráta budovy (W, kw, MW) ε souinitel

Více

Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice. kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce. Tršice

Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice. kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce. Tršice 1 Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce Tršice Zastupitelstvo obce Tršice se na svém zasedání dne 10. 10. 2006 usneslo vydat na základ ustanovení

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Modernizace CZT v Dín

Modernizace CZT v Dín Modernizace CZT v Dín Projekt snižující emise skleníkových plyn s využitím geotermálního tepla Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie Dín, 15. ervna 2005 Ing. Pavel Herites TERMO Dín a.s. Oblouková

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

Vodohospodářské stavby BS01 Inženýrské sítě. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Vodohospodářské stavby BS01 Inženýrské sítě. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Vodohospodářské stavby BS01 Inženýrské sítě CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Inženýrské sítě Vznik sídel městského typu vyvolal vznik IS První

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hrušková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hrušková. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.125.2 Název obce: Sokolov Kód obce (IČOB): 15222 (56286) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417 (417) Název ORP3:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Technická zpráva PS

Technická zpráva PS any-ps01.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MLANY - KANALIZACE ÁST SO/PS DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR PS 01 ERPACÍ STANICE S01, S02 STROJN TECHNOLOGICKÁ ÁST ítko Stupe íloha íslo pílohy Revize Technická

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Inženýrské sítě. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Vodohospodářské stavby BS001 Inženýrské sítě. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Vodohospodářské stavby BS001 Inženýrské sítě CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu,

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Zpracoval:

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

F.1.1. Technická zpráva

F.1.1. Technická zpráva F.1.1. Technická zpráva Název stavby 1. Identifikaní údaje Název stavebního objektu Projektový stupe Investor Zhotovitel stavby : : Únšov kanalizace a OV : SO 01. Kanalizace, stoky A, B : DSP : Obec Únšov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SÍDEL - ÚSTÍ NAD LABEM - VAŇOV - JAN HARCINÍK - ZS 2010/2011

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SÍDEL - ÚSTÍ NAD LABEM - VAŇOV - JAN HARCINÍK - ZS 2010/2011 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SÍDEL - ÚSTÍ NAD LABEM - VAŇOV - JAN HARCINÍK - ZS 00/0 PRZKUM ÚZEMÍ Struný popis Mstská ást Vaov se nachází na jižním okraji msta Ústí nad Labem. Protéká

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice A. OBEC Kojčice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 391 Kód obce PRVKUK 0613.010.391.00 Kód obce (IČOB) 06783 (598712) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru Šluknov Zpracovatel: Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Termín: leden 2008 ZÁZNAM O ÚINNOSTI ZMNY. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ ŠLUKNOV Zmnu.

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMÁCNOSTÍ Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více