FV-500. Vírový Průtokoměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FV-500. Vírový Průtokoměr"

Transkript

1 FV-500 Vírový Průtokoměr

2 Uživatelská příručka YEFLO Vírový Průtokoměr

3 OBSAH 3 ČÁST TŘETÍ MECHANICKÁ INSTALACE 3.1 Umístění komponent při instalaci 3.2 Potrubí 3.3 Podmínky mechanické instalace 3.4 Podmínky zajišťující zvýšení doby životnosti potrubí 3.5 Montáž vírového průtokoměru 3.6 Změna pozice připojovací krabice a orientace ukazatele Připojovací skříň Vyjmutí a otočení vizuálního ukazatele Vyjmutí a montáž zesilovací jednotky 4 ČÁST ČTVRTÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE 4.1 Zdroj napájení a odporová zátěž 4.2 Zapojení svorkovnice 4.3 Připojovací kabely a vodiče 4.4 Připojení dálkového signálového kabelu 4.5 ůležité pravidla při zapojování 4.6 Zemnění elektrických obvodů 5 ČÁST PÁTÁ ZÁKLANÍ PRINCIPY OVLÁÁNÍ 5.1 Provedení displeje 5.2 Obsah displeje v režimu Zobrazení 5.3 Obsah displeje v režimu Zobrazení Změna jednotek (%) v režimu Zobrazování na inženýrské jednotky Zobrazení absolutních hodnot průtokové rychlosti na spodním displeji 5.4 Zobrazovací režim pro nastavení přístroje Struktura zobrazovacího režimu pro nastavení přístroje Metoda nastavení parametrů

4 Obr. 3.1 Obr. 3.2 Obr. 3.3 Obr. 3.4 Obr. 3.5 Obr. 3.6 Obr. 3.7 Obr. 3.1 Obr. 3.2 Obr. 4.1 Obr. 4.2 Obr. 4.3 Obr. 4.4 Obr. 4.5 Obr. 4.6 Obr. 5.1 Obr. 5.2 Seznam obrázků Nosný podstavec potrubí Provozní pozice průtokoměru Provozní pozice průtokoměru Zamezení vzniku bublin Vícenásobný tok Průměr potrubí a digitální průtokoměr YEFLO Přídavný ventil (bypass) Vyjmutí a upravení polohy vizuálního ukazatele Vyjmutí zesilovací jednotky Vzájemný vztah mezi Napětím Zdroje Napájení a Odporovou Zátěží (C výstup 4 až 20mA ) Zapojení svorkovnice Signálový kabel FV-500CABLE Provedení dálkového signálového kabelu Svorkovnice převodníku a detektoru Ochranné víčko Provedení displeje Provedení vizuálního ukazatele a procedura nastavení parametrů přístroje Seznam tabulek Tab. 3.1 Poloha ventilu a délka přímého potrubí Tab. 3.2 Jmenovité hodnoty příruby a závrtného šroubu Tab. 3.3a Montáž sendvičového vírového průtokoměru Tab. 3.3b Montáž přírubového vírového průtokoměru Tab. 3.3c Montáž odděleného převodníku Tab. 4.1 Příklady zapojení paralelního analogového, pulsního, stavového a signalizačního výstupu Tab. 5.1 Ukazatel fyzikálních jednotek Tab. 5.2 Seznam názvů jednotlivých režimů Tab. 5.3 Obsah displeje v režimu Zobrazení

5 3 ČÁST TŘETÍ MECHANICKÁ INSTALACE 3.1 Umístění komponent při instalaci 1. Okolní teplota Vyhněte se prostorám, v nichž dochází k častým změnám teploty. Je-li oblast instalace orientována do oblasti, která je vystavována tepelné radiaci z provozních továren, zajistěte adekvátní tepelnou ochranu anebo větrání. 2. Atmosférické podmínky Neinstalujte vírový průtokoměr do korozívního prostředí. Pakliže musí být vírový průtokoměr instalován v korozívním prostředí, musí být zajištěna příslušná ventilace. 3. Mechanické otřesy anebo vibrace Vírový průtokoměr je pevné a robustní konstrukce, přesto se však snažte zvolit takovou oblast instalace, v níž jsou mechanické otřesy anebo vibrace minimální. Je-li přesto průtokoměr vystaven vibracím, je doporučeno použít nosný podstavec potrubí dle obr Podmínky týkající se potrubí a. Ujistěte se, že jsou šrouby provozní spojky pevně přitáhnuty. b. Ujistěte se, že v provozním spojovacím potrubí neexistuje žádná netěsnost. c. Neaplikujte tlak vyšší, než je maximální specifikovaný pracovní tlak. d. Pokud je soustava pod tlakem, nepovolujte nebo nepřitahujte přírubové montážní šrouby. e. Měříte-li nebezpečné kapaliny, držte průtokoměr pečlivě tak, aby vlivem šplouchání nedošlo k zasažení očí anebo tváře. Používáte-li nebezpečné plyny, dejte si pozor, abyste je nevdechli. Obr. 3.1: Nosný podstavec potrubí Slovníček pojmů Vortex Flowmeter Pipeline Pipeline support Vírový průtokoměr Potrubí Nosný podstavec potrubí 3.2 Potrubí Podívejte se na tabulku 3.1 popisující polohu ventilu a délku přímého potrubí.

6 Popis Piping support Nosný podstavec potrubí Obrázek Typická úroveň odolnosti vůči vibracím je 1G pro běžný provozní režim potrubí. Nosný podstavec potrubí by měl být upevněn v pouzdře s úrovní odolnosti vůči vibracím přes 1G. Installation direction Směr při instalaci Pokud bude potrubím protékat kapalina, instaluje se potrubí vertikálně anebo v úhlu nakloněné roviny. Adjacent pipes - Přilehlá potrubí Průměr provozního potrubí by měl být větší než je vnitřní průměr průtokoměru YEFLO. Použijte následující přilehlá potrubí: - Jmenovitá velikost 15 mm až 50 mm: Sch 40 nebo menší - Jmenovitá velikost 80 mm až 300 mm: Sch 80 nebo menší Reducer pipe - Redukční trubka Zajistěte, aby byla délka přímého potrubí (proti proudu) rovna 10 a více, stejně tak aby byla délka přímého potrubí (po proudu) rovna 5 a více pro redukční trubku. Symbol představuje jmenovitý průměr průtokoměru YEFLO. Expander pipe - Expanzní trubka Zajistěte, aby byla délka přímého potrubí (proti proudu) rovna 10 a více, stejně tak aby byla délka přímého potrubí (po proudu) rovna 5 a více pro expanzní trubku. Bent pipe Koleno (Ohnutá trubka) Zajistěte, aby byla délka přímého potrubí (proti proudu) rovna 10 a více, stejně tak aby byla délka přímého potrubí (po proudu) rovna 5 a více pro koleno. Symbol N představuje počet kolen. Valve position and straight pipe length - Umístění ventilu a délka přímého potrubí Instalujte ventil na stranu průtokoměru, která směřuje po proudu (downstream). élka přímého potrubí proti proudu (upstream) závisí na prvcích umístěných ve směru po

7 proudu, jako je například redukční/expanzní trubka, koleno atd. Pro více detailů se podívejte na popis uvedený výše. Zajistěte, aby byla délka přímého potrubí ve směru po proudu 5 a více. V případě, že je ventil instalován na stranu průtokoměru, která směřuje proti proudu, zajistěte, aby byla délka přímého potrubí ve směru proti proudu rovna 20 a více. élka přímého potrubí ve směru po proudu musí být rovna 5 a více. Fluid vibration - Chvění proudící kapaliny U plynových potrubí, která používají vestavěné nebo Rootsovy kompresory anebo vysokotlaká potrubí (nad 1 MPa), která používají pístové anebo plunžrové čerpadla, může dojít ke vzniku chvění proudících kapalin. V tomto případě instalujte ventil na stranu průtokoměru, která směřuje proti proudu. V případě přetrvávajícího chvění kapalin, umístěte zařízení na tlumení vibrací (např. škrtící kroužek anebo rozšiřující dílec) na stranu průtokoměru, která směřuje proti proudu. Piston-type or Plunger type Pístové anebo plunžrové čerpadlo Na stranu průtokoměru ve směru proti proudu instalujte akumulátor, tímto dojde ke zmírnění chvění proudící kapaliny. Tabulka 3.1: Poloha ventilu a délka přímého potrubí Slovníček pojmů Valve Flow Expander Reducer Bent Ventil Směr toku Expanzní trubka Redukční trubka Koleno

8 Upstream ownstream Accumulator Throttling Expansion section YEFLO Směr proti proudu Směr po proudu Akumulátor Škrtící kroužek Rozšiřující dílec Průtokoměr YEFLO Popis Valve position (T-type piping exist) Umístění ventilu (potrubí tvořeno T- článkem) Obrázek Vznikají-li při použití T-článku vibrace, instalujte ventil na stranu průtokoměru ve směru proti proudu. Příklad: Z uvedeného obrázku vyplývá: Pokud je ventil V1 uzavřen, je proudění tekutiny z bodu B k průtokoměru v bodě A nulové. V důsledku měnícího se tlaku začnou hodnoty průtokoměru, který představuje nulový bod, kolísat. Abyste se této nepříjemnosti vyhnuli, zaměňte stranu ventilu a umístěte ho z bodu V1 do bodu V1`. Pressure and Temperature Taps Tlakový a Teplotní výpustný kohoutek Tlakový výpustný kohoutek: Instalujte tento kohoutek mezi 2 až 7 na straně průtokoměru po proudu. Teplotní výpustný kohoutek: Instalujte tento kohoutek mezi 1 až 2 na straně po proudu (směrem dál od tlakového výpustného kohoutku). Mounting Gasket Montážní ploché těsnění Nepoužívejte montážní plochá těsnění, která vystupují do potrubí. Tato skutečnost může způsobit nepřesné hodnoty měření. Použijte plochá těsnění s otvory pro šroub. Používáte-li spirálová plochá těsnění (bez otvorů pro šroub), ověřte jejich velikost dle katalogu výrobce. Heat Insulation Tepelná Izolace Je-li instalován integrovaný průtokoměr anebo oddělený detektor, přičemž je potrubí, přepravující kapaliny s vysokou teplotou tepelně izolováno, potom kolem montážního

9 ramena převodníku nenavíjejte žádné tepelně nepropustné materiály. Flushing of the pipe line Čištění potrubí Vypláchněte a vyčistěte nečistoty, nežádoucí povlaky a usazeniny uvnitř potrubí pro nově instalované potrubí anebo opravené potrubí dříve, než začnete s jejich provozem. Co se týče vyplachování potrubí, tok by měl téci přes přemostěné potrubí proto, aby nedošlo k poškození průtokoměru. Jestli nemáte k dispozici přemostěné potrubí, namontujte namísto průtokoměru krátké potrubí. Slovníček pojmů Relocating Pressure tap Temperature tap Pipeline flange Bracket Heat-Insulator Short pipe Přemístění Tlakový výpustný kohoutek Teplotní výpustný kohoutek Příruba potrubí Nosné rameno Tepelná izolace Krátké potrubí 3.3 Podmínky mechanické instalace 1. Bezpečnostní opatření při měření tlaku anebo páry - Rozvod potrubí předcházející stojatým kapalinám Namontujte průtokoměr do vertikální části potrubí, tímto nebude nutné instalovat uzávěr pro odtok kapaliny. Je-li průtokoměr namontován do horizontální části, pozvedněte tu část potrubí, v níž je instalován průtokoměr YEFLO. Grafické znázornění popisuje obr.3.2: Provozní pozice průtokoměru. 2. Bezpečnostní opatření při měření kapalin Aby byly zajištěny přesné hodnoty měření, je nutné, aby bylo potrubí vždy zcela naplněno. - Požadavky na potrubí vzhledem k dosažení korektního provozu Zajistěte, aby tok proudil ve směru proti zemské přitažlivosti. Pokud tok proudí ve směru zemské přitažlivosti, vyzvedněte délku potrubí po proudu nad úroveň montáže průtokoměru YEFLO, tímto zůstává délka potrubí zachována. Grafické znázornění popisuje obr.3.3: Provozní pozice průtokoměru.

10 - Požadavky na potrubí zajišťující zamezení vzniku bublin Toky obsahující plyn i kapaliny současně, způsobují problémy. Zabraňte vzniku plynových bublin v toku kapalin. Potrubí by mělo být navrženo tak, aby bylo vytváření bublin znemožněno. Namontujte ventil na stranu průtokoměru po proudu, protože pokles tlaku přes regulační ventil může způsobit únik plynu z roztoku. Grafické znázornění popisuje obr.3.4: Zamezení vzniku bublin. 3. Vícenásobný tok Průtokoměr YEFLO je schopen měřit plyn, kapaliny a páru za předpokladu, že nedochází ke změnám stavu v potrubí. Nicméně však je měření smíšeného toku (např. plyn a kapalina) nepřesné. Grafické znázornění popisuje obr.3.5: Vícenásobný tok. Slovníček pojmů Good No good Control Value Mist Flow Stratified flow Bubble flow Gas flow Liquid flow Správně Špatně Regulační hodnota Zakalený tok Rozvrstvený tok Tok bublin Tok plynu Tok kapaliny 4. Průměr potrubí a digitální průtokoměr YEFLO Vnitřní průměr provozního potrubí by měl být mírně větší než je vnitřní průměr vírového průtokoměru. Schéma 40 anebo menší potrubí by mělo být použito pro ½ až 2 palcové průtokoměry a schéma 80 nebo menší potrubí by mělo být použito pro 3 až 8 palcové průtokoměry. 5. Neprodyšná konstrukce Vírový průtokoměr je neprodyšné konstrukce typu NEMA4X. Přesto však jej nelze používat pod vodou. Obr. 3.6: Průměr potrubí a digitální průtokoměr YEFLO

11 3.4 Podmínky zajišťující zvýšení doby životnosti potrubí 1. Čištění potrubí - Vyplachování potrubí (čištění) Vypláchněte a vyčistěte nečistoty, nežádoucí povlaky a usazeniny uvnitř potrubí pro nově instalované potrubí anebo opravené potrubí dříve, než začnete s jejich provozem. - Kapaliny obsahující rozpustné látky Neprovádějte měření kapalin, jež obsahují rozpustné látky (např. písek nebo oblázky). Ujistěte se, že uživatelé pravidelně odstraňují rozpustné látky ze sběrače. - Zamezení toku kapaliny může způsobit vznik chemických reakcí, přičemž dojde ke krystalizaci kapaliny a k jejímu zatvrzení. ále se tyto nečistoty usadí na zdech potrubí a ve sběrači. V takovémto případě vyčistěte sběrač. 2. Přídavný ventil (Bypass) Montáž přídavného ventilu, dle obr. 3.7: Přídavný ventil (bypass), usnadňuje kontrolu a čištění průtokoměru. Slovníček pojmů Upstream shut-off valve ownstream shut-off valve Bypass shut-off valve Zavírací ventil ve směru proti proudu Zavírací ventil ve směru po proudu Zavírací ventil bypass 3.5 Montáž vírového průtokoměru říve než začnete s montáží přístroje, prověřte si následující. Směr toku by měl odpovídat značce se šipkou, která je umístěna na těle přístroje. Při změně orientace připojovací krabice se podívejte na část 3.7. Montáž vírového průtokoměru sendvičového anebo přírubového je znázorněna v tabulce Montáž sendvičového vírového průtokoměru vyžaduje, aby byly zarovnány otvory přístroje s vnitřním průměrem přilehlého potrubí. Aby bylo dosaženo správného zarovnání (seřazení), použijte čtyři kroužky, které jsou součástí dodávky s přístrojem. 1. Součástí balení s přístrojem jsou čtyři kroužky: ½ palcové (15 mm) až 1 - ½ (40 mm), 2 palcové JIS 10 K, ANSI třídy 150 anebo JPI třídy 150, a 3-palcové ANSI třídy 150 nebo JPI třídy 150. Montáž přístroje provádějte dle obr. 3.2

12 2. Pokud mají přilehlé příruby osm otvorů pro šrouby, potom vložte závrtné šrouby do těchto otvorů na rameni přístroje. Závrtné šrouby a matky z nerezové oceli jsou dostupné na přání zákazníka. Pokud jste se rozhodli si tyto pořídit, potom se podívejte do tabulky 3.1 popisující délku závrtných šroubů. Ploché těsnění si musí uživatel pořídit sám. 3. Montážní ploché těsnění: Nepoužívejte montážní plochá těsnění, která vystupují do potrubí. Tato skutečnost může způsobit nepřesné hodnoty měření. Použijte plochá těsnění s otvory pro šroub, i když je se jedná o sendvičový průtokoměr. Používáte-li spirálová plochá těsnění (bez otvorů pro šroub), ověřte jejich velikost dle katalogu výrobce. Velikost v mm (palcích) 15 A (1/2) 25 A (1) 40 A (1-1/2) 50 A (2) 80 A (3) 100 A (4) Jmenovité příruby JIS 10K, 20K JIS 40K ANSI 150, 300, 600 JIS 10K, 20K, 40K ANSI 150 ANSI 300, 600 JIS 10K, 20K JIS 40K ANSI 150 ANSI 300, 600 JIS 10K, 20K, 40K ANSI 150, 300, 600 JIS 10K JIS 20K, 40K ANSI 150 ANSI 300, 600 JIS 10K JIS 20K JIS 40K ANSI 150 ANSI 300 ANSI 600 Hlavní průměr vnějšího závitu závrtného šroubu élka R (mm) Tabulka 3.2: Jmenovité hodnoty příruby a závrtného šroubu Slovníček pojmů Pipeline Flange Collar Stud Bolt Příruba potrubí Kroužek Závrtný šroub

13 Sendvičový typ Jsou-li vyžadovány instalační kroužky, je nutné dodržet následující délky a jmenovité příruby vírového průtokoměru. Velikost mm (palce) Jmenovité příruby 15 až 40 ½ až 1 ½ Všechny třídy 50 (2) JIS 10K, ANSI třída (3) ANSI třída 150 Popis Montáž vertikálně 1. Vložte kroužek na každý ze čtyř šroubů a zkontrolujte, zda-li se všechny čtyři kroužky dotýkají vnějšího průměru těla průtokoměru. 2. Přitáhněte čtyři šroubky rovnoměrně. Zkontrolujte, zda-li nedochází k prosakování z přípojky příruby. Slovníček pojmů:! VAROVÁNÍ Vnitřní průměr plochého těsnění musí být větší než je vnitřní průměr potrubí proto, aby těsnění nenarušovalo přímý tok kapaliny potrubím. Electrical connection Flange Stud Bolt Bolt hole Nut Gasket Flow direction Elektrická připojení Příruba Závrtný šroub Otvor pro šroub Matička Ploché těsnění Směr toku Montáž horizontálně! VAROVÁNÍ Montujete-li průtokoměr do vertikální polohy (venku), změňte směr elektrického připojovacího portu na signálovou zem. Pokud máte instalovaný elektrický připojovací port směrem nahoru, dopouštíte se rizika, že vám do něj zateče dešťová voda. 1. Vložte kroužky na každý ze dvou spodních šroubů. 2. Umístěte tělo průtokoměru na dolní dva šrouby. 3. Rovnoměrně přitáhněte čtyři šrouby (včetně dvou horních šroubů a matiček). 4. Zkontrolujte, zda-li nedochází k prosakování z přípojky příruby. Tabulka 3.3a: Montáž sendvičového vírového průtokoměru

14 Sendvičový typ Pokud nejsou vyžadovány instalační kroužky, je nutné dodržet následující délky a jmenovité příruby vírového průtokoměru. Popis Montáž vertikálně Montáž horizontálně Velikost mm (palce) 50 (2) 80 (3) 100 (4) Jmenovité příruby JIS20K, 40K ANSI třída 300, 600 JPI třída 300, 600 JIS 10K, 20K, 40K ANSI třída 300, 600 JPI třída 300, 600 JIS 10K, 20K, 40K ANSI třída 150, 300, 600 JPI třída 150, 300, Vložte dva závrtné šrouby do otvorů pro šrouby na rameni průtokoměru tak, aby bylo tělo přístroje vyrovnáno s vnitřním průměrem přilehlého potrubí. 2. Přitáhněte rovnoměrně všechny šrouby a zkontrolujte, zda nedochází k prosakování mezi přístrojem a přírubou. Tabulka 3.3a: Montáž sendvičového vírového průtokoměru Přírubový typ Použijte závrtné šrouby a matičky doručené s průtokoměrem. Ploché těsnění si musí uživatel pořídit sám. Popis Montáž vertikálně Montáž horizontálně! UPOZORNĚNÍ Vnitřní průměr plochého těsnění musí být větší než je vnitřní průměr potrubí proto, aby těsnění nenarušovalo přímý tok kapaliny potrubím. Tabulka 3.3b: Montáž přírubového vírového průtokoměru

15 Oddělený převodník Popis! UPOZORNĚNÍ Signálový kabel je veden mezi odděleným průtokoměrem a převodníkem. Maximální délka signálového kabelu je 97.5 stopy (30 m) Převodník je montován na 2-palcový (60.5 mm vnější průměr) nosník anebo na horizontální trubku. Nemontujte převodník na vertikální trubku. V tomto případě by došlo k potížím při údržbě a instalaci kabelu. Montážní orientace převodníku může být změněna dle obrázku uvedeného níže. Stanchion mounting montáž na nosník Horizontal Pipe mounting montáž na horizontální trubku Slovníček pojmů: Stanchion mounting Horizontal Pipe mounting Bracket 2-inch pipe U-Bolt Montáž na nosník Montáž na horizontální trubku Montážní podpěra 2-palcová trubka Třmenový šroub Tabulka 3.3c: Montáž odděleného převodníku 3.6 Změna pozice připojovací krabice a orientace ukazatele Připojovací skříň Připojovací krabici je možné nastavit do čtyř směrů s ohledem na směr toku. Integrovaný vírový průtokoměr 1. Vyjměte víčko převodníku. 2. Vyjmutí modulu zesilovací jednotky je popsáno v části Odpojte z převodníku kabely soustavy vírového sběrače. 4. Vyjměte šroubky montážní podpěry a sundejte převodník a montážní podpěru z těla průtokoměru. Montážní podpěra se používá pro 1 (25 mm) až 4 (100 mm) palcové průtokoměry. 5. Vyjměte čtyři šrouby zajišťující Vírový průtokoměr s odděleným převodníkem 1. Vyjměte víčko připojovací krabice. 2. Uvolněte dva šrouby tak, abyste odpojili hlavní vodiče z přípojného bodu sběrače. 3. Vyjměte šroubky montážní podpěry a sundejte připojovací krabici a montážní podpěru z těla průtokoměru. Montážní podpěra se používá pro 1 (25 mm) až 4 (100 mm) palcové průtokoměry. 4. Vyjměte čtyři šrouby zajišťující

16 připevnění převodníku k montážní podpěře. 6. Natočte převodník do požadovaného směru. Jakmile znovu smontujete převodník, zopakujte tyto kroky v opačném pořadí. připevnění připojovací krabice k montážní podpěře. 5. Natočte připojovací krabici do požadovaného směru. Jakmile znovu smontujete připojovací krabici, zopakujte tyto kroky v opačném pořadí. Slovníček pojmů Shielded Cover Amplifier Unit Indicator Converter Cover Lock Screw Bracket Mounting Bolt Body Vertex Shedder Assembly ire Converter Mounting Bolt Bracket Terminal Box Cover Terminal Box Ochranné víčko Modul zesilovače Vizuální ukazatel Víčko převodníku Pojistný šroub Montážní šroub montážní podpěry Tělo průtokoměru Soustava vírového sběrače Vodiče Montážní šroub převodníku Montážní podpěra Víčko připojovací krabice Připojovací krabice Vyjmutí a otočení vizuálního ukazatele V případě nutnosti servisního zásahu do zesilovací jednotky je nutné vyjmout vizuální ukazatel dle následujícího postupu: 1. Vypněte napájení. 2. Vyjměte víčko. 3. Co se týče vizuálního ukazatele, odpojte ze zesilovací jednotky konektor kabelu. 4. Uvolněte dva montážní šrouby vizuálního ukazatele pomocí šroubováku Phillips. 5. Vysuňte vizuální ukazatel. 6. Vložte vizuální ukazatel zpět (otočený o 90 vzhledem k pozici před vysunutím) a zašroubujte montážní šroubky. Obr. 3.1: Vyjmutí a upravení polohy vizuálního ukazatele

17 3.6.3 Vyjmutí a montáž zesilovací jednotky emontáž zesilovací jednotky se provádí dle následujícího postupu: 1. Vypněte napájení. 2. Vyjměte víčko převodníku. 3. Vysuňte totalizátor vizuálního ukazatele dle instrukcí popsaných v části Uvolněte šrouby terminálu a vysuňte zesilovací jednotku. Zesilovací jednotka se montuje následujícím způsobem: 1. Vložte dva montážní kolíky (1) do montážního otvoru (2). 2. Jemně zasuňte hlavu se dvěma montážními kolíky (1). 3. Zasuňte hlavu IC (5) a namontujte zesilovací jednotku (3). 4. Přitáhněte montážní šrouby.! ŮLEŽITÉ: Neotáčejte zesilovací jednotkou, mohlo by dojít k poškození kolíků konektoru. Slovníček pojmů Obr. 3.2: Vyjmutí zesilovací jednotky Indicator mounting Screws (2PCS) Mounting pins Amplifier unit Mounting holes Mounting screw Montážní šrouby vizuálního ukazatele 2 kusy Montážní kolíky Zesilovací jednotka Montážní otvory Montážní šrouby

18 4 ČÁST ČTVRTÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE 4.1 Zdroj napájení a odporová zátěž Vírový průtokoměr s odděleným převodníkem typu FV-500C-RMK se používá v kombinaci s převodníkem. K propojení těchto komponent je určen speciální kabel (30 m resp stopy maximální délka kabelu). Integrovaný vírový průtokoměr měří průtokovou rychlost kapaliny a převádí ji takto přímo na výstup 4-20 ma a na signály pulsního výstupu. Tabulka 4.1 popisuje metody zapojení několika typů výstupů. 1. Analogový výstup (4 až 20 ma) Převodník používá stejné vodiče jak pro signál, tak pro zdroj napájení. C zdroj napájení je vyžadován v přenosových smyčkách. Celkový odpor hlavních vodičů, včetně zátěže přístroje a rozvaděče musí odpovídat hodnotě, která se nachází v dovolené oblasti rozsahu odporové zátěže. Tabulka 4.1 popisuje typické příklady zapojení. Odporová zátěž R (Ω) Obr. 4.1: Vzájemný vztah mezi Napětím Zdroje Napájení a Odporovou Zátěží (C výstup 4 až 20mA ) 600 R = E Napětí zdroje napájení E (V)

19 2. Pulsní, Signalizační (poplachový) a Stavový výstup Popisované provedení používá mezi převodníkem a zdrojem napájení tři vodiče. C zdroj napájení a odporová zátěž jsou nezbytnou součástí. Pulsní výstup je připojen do součtového přístroje anebo elektrického čítače. Nízká úroveň pulsního výstupu je v rozsahu 0 až 2 V. Přes přenosové vedení není možná komunikace. Komunikace prostřednictvím desky zesilovací jednotky je možná vždy bez ohledu na způsob zapojení. 3. Paralelní Analogový-Pulsní Výstup Používáte-li průtokoměr YEFLO v režimu Paralelní Analogový-Pulsní Výstup, je délka komunikační trasy přenosového vedení závislá na použité metodě zapojení. Tabulka 4.1 popisuje zapojení průtokoměru pro tento výstupní režim. Komunikace prostřednictvím desky zesilovací jednotky je možná vždy bez ohledu na způsob zapojení.! ŮLEŽITÉ U pulsního výstupu a paralelního analogového-pulsního výstupu je nutné použít odporovou zátěž. Více popisuje tabulka Zapojení svorkovnice Tabulka 4.1 popisuje příklad zapojení zdroje napájení a odporové zátěže. Umístění svorkovnice každého ze dvou zapojení je na obr Obr. 4.2: Integrovaný a Oddělený typ Průtokoměru Typ Výstupu Popis Elektrická svorkovnice YEFLO Analogový výstup Supply Pulse istributor Přívod Pulsní signál Rozvaděč

20 Elektrická svorkovnice YEFLO Pulsní výstup Shielded cable Electric counter Use three-wire shielded cable R E Stíněný kabel Elektrický čítač Použijte tří-vodičový stíněný kabel Odporová zátěž Napětí zdroje napájení Elektrická svorkovnice YEFLO Stavový výstup Signalizační výstup External power supply 30 V C, max. 120 ma Magnetic valve AC power supply Externí zdroj napájení 30 V C, max. 120 ma Magnetický ventil Střídavý zdroj napájení Paralelní Analogový-Pulsní Výstup Pokud používáte analogový anebo analogový pulsní výstup, je délka přenosového vedení závislá na metodě zapojení. Podívejte se na příklady 1 až 3. Je-li komunikace uskutečněna prostřednictvím zesilovací jednotky, není nutné uvažovat o metodě zapojení. Příklad 1 V tomto případě je možná komunikace (až do vzdálenosti 2 km) za předpokladu použití kabelu CEV. Jako stíněné kabely v tomto příkladu zapojení průtokoměru, použijte dvoudrátové samostatně stíněné kabely. Zdroj Napájení vyžaduje zdroj energie s maximálním výstupním proudem, který není menší než E/R. E (10.5 až 30 V C) Counting input Common istributor Electric counter Vstup pro napájení Čátací vstup Společný vodič Rozvaděč Elektrický čítač

21 Příklad 2 V tomto případě je komunikace možná (až do vzdálenosti 200 m) za předpokladu použití kabelu CEV a hodnoty odporu R = 1 k. Jako stíněné kabely v tomto příkladu zapojení průtokoměru, použijte dvoudrátové samostatně stíněné kabely. Zdroj napájení vyžaduje zdroj energie s maximálním výstupním proudem, který není menší než E/R + 25 ma. Zdroj napájení požaduje, aby výstupní impedance nebyla větší než 1/1000 R (odporové zátěže). Recorder or other instrument Zapisovací anebo jiné zařízení Příklad 3 V tomto případě není možná žádná komunikace (pokud nejsou použity stíněné kabely). Zdroj napájení vyžaduje zdroj energie s maximálním výstupním proudem, který není menší než E/R + 25 ma. Odporová zátěž pulsního výstupu by měla být použita pro tyto provozní hodnoty: 1 kω, 2. Pokud není možné přenášet signály z pulsního výstupu pomocí kabelu dané délky anebo při dané frekvencí pulsního výstupu, měla by být odporová zátěž vypočítána dle následující formule: Rozsah odporové zátěže R pro pulsní výstup E( V ) 0.1 R( kω) 120 C( µ F) xf ( khz) 2 2 E ( V ) P( m ) = R( kω) Příklad kapacitní reaktance kabelu CEV je 0.1 µ F /km. Vysvětlení použitých symbolů a zkratek: E Napětí zdroje napájení (V) f Frekvence pulsního výstupu (khz) R Hodnota odporové zátěže (k )

22 C Kapacitní reactance kabelu CEV ( µ F ) P Součinitel výkonu odporové zátěže (m) Tabulka 4.1: Příklady zapojení paralelního analogového, pulsního, stavového a signalizačního výstupu 4.3 Připojovací kabely a vodiče Následujícímu textu věnujte zvýšenou pozornost, protože se jedná o správný výběr kabelu mezi převodníkem a rozvaděčem. 1. Použijte izolovaný (600 V PVC) vodič anebo jemu ekvivalentní standardní vodič anebo kabel. 2. V prostorách anebo oblastech citlivých na rušení použijte stíněné vodiče (pro analogový a pulsní analogový výstup). 3. V oblastech s vysokou anebo nízkou venkovní teplotou použijte kabely vhodné pro danou teplotu. 4. V prostředí, v němž mohou být přítomny oleje, rozpouštědla, žíravý plyn anebo roztoky, použijte příslušné kabely tak, aby byly odolné vůči těmto nežádoucím vlivům. 5. Pokud je okolní teplota okolo 60 C, použijte kabely, které jsou odolné vůči teplotám 60 C a více.! ŮLEŽITÉ Pro oddělený typ použijte signálový kabel FV-500CABLE, který se používá na připojení převodníku do odděleného vírového průtokoměru. 4.4 Připojení dálkového signálového kabelu álkový signálový kabel je detailně popsán na obr. 4.3 a 4.4. Svorkovnice je popsána na obr Maximální délka kabelu je 30 m (97.5 stopy). říve než začnete se zapojováním vodičů, vyjměte víčko připojovací krabice a instalovanou protiprachovou čepičku. Co se týče odděleného typu, je převodník vybaven dvěma kabelovými přívody. Levý přívod použijte pro signálový kabel FV-500CABLE a pravý přívod pro přenosový kabel. Obr. 4.3 Signálový kabel FV-500CABLE Obr. 4.4 Provedení dálkového signálového kabelu Obr. 4.5 Svorkovnice převodníku a detektoru Obr. 4.6 Ochranné víčko

23 Slovníček pojmů Flowmeter Converter Unit Black hite Red Outer shield Inner shield To detector To converter Signal cable Shield cover Vortex flow converter Průtokoměr Převodník Fyzikální jednotka (mm) Černá Bílá Červená Vnější stínění Vnitřní stínění Směrem k detektoru Směrem k převodníku Signálový kabel Ochranné víčko Převodník vírového průtokoměru 4.5 ůležitá pravidla při zapojování 1. Pokládejte kabeláž co možná nejdále od zdrojů elektrického šumu (např. velké transformátory, motory a nebo napájecí zdroje). 2. Všeobecně se doporučuje používat potrubí anebo roury, které chrání kabeláž před vodou anebo mechanickým poškozením. Obr. 4.9: ůležité skutečnosti při zapojování Slovníček pojmů Terminal box Steel conduit for flameproof converter Tee rain fitting Flexible metal conuit Připojovací krabice Ocelová instalační trubka pro převodník odolný vůči plamenu Člen typu T Odtokový dílec Ohebné kovové potrubí 4.6 Zemnění elektrických obvodů 1. Analogový výstup Uzemněte primární obvod zdroje napájení a svorkovnici připojovací krabice průtokoměru.

24 2. Analogový-pulsní výstup Uzemněte průtokoměr. Stejně tak uzemněte stíněný kabel mezi převodníkem a impulsním přijímačem. 3. Zemnění musí vyhovovat požadavkům klasifikační třídy (zemnící odpor 100 Ω nebo méně). 4. Pro zemnění použijte izolovaný vodič 600 V PVC.

25 5 ČÁST PÁTÁ ZÁKLANÍ PRINCIPY OVLÁÁNÍ Nastavení parametrů přístroje se děje prostřednictvím tří kláves umístěných na čelním panelu (SET, SHIFT a INC). 5.1 Provedení displeje Slovníček pojmů 1. ata display (upper) 1. atový displej (horní) 2. ata display (lower) 2. atový displej (spodní) 3. Alarm display 3. Signalizační displej 4. Unit display 4. isplej zobrazující jednotky průtokové rychlosti 5. Setting key 5. Ovládací klávesy Obr. 5.1: Provedení displeje 1. atový displej (horní): Zobrazuje měřenou rychlost toku, nastavení parametrů a absolutní hodnoty. 2. atový displej (spodní): Zobrazuje absolutní hodnoty a hodnoty signalizace. 3. Signalizační displej: Zobrazuje výstrahu při chybě toku anebo chybě vibrace. 4. isplej zobrazující jednotky průtokové rychlosti. 5. Ovládací klávesy: Tyto klávesy se používají pro změnu zobrazení měřených dat průtokové rychlosti a typu nastavení. Popis ukazatelů fyzikálních jednotek displeje a jejich volby Tabulka 5.1 ukazuje popis ukazatelů fyzikálních jednotek displeje a jejich volby. Jednotka Horní ukazatel Spodní ukazatel % X m 3 Nm 3

26 N Sm 3 S Kg t /h X /m X /s X /d X Tabulka 5.1: Ukazatel fyzikálních jednotek 5.2 Obsah displeje v režimu Zobrazení Položky obsahu displeje jsou tříděny dle následujících tří řádků. Zvolený režim Zobrazovací režim průtokové rychlosti Zobrazovací režim pro nastavení přístroje Zobrazovací režim čísla varovného (signalizačního) signálu Obsah displeje ve vybraném režimu Jedná se o režim, v němž jsou zobrazovány okamžité hodnoty průtokové rychlosti a absolutní hodnoty. Obsah displeje se většinou volí buď v režimu výběr obsahu displeje anebo nastavením parametrů prostřednictvím inteligentní komunikace. V tomto režimu se potvrzují zvolené parametry anebo se tyto aktualizují v části nastavení. Režim přechází do tohoto režimu, pokud v normálním režimu stisknete klávesu SET. Přechod do tohoto režimu se děje v případě, že se v zobrazovacím režimu objeví varovný signál. Přítomnost čísla varovného signálu za účelem analýzy obsahu varovného signálu (kolem 2 s) a normálního datového displeje (kolem 4 s) se děje opakovaně. Tabulka 5.2: Seznam názvů jednotlivých režimů

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY Přejeme Vám, abyste ušetřili čas a peníze! Ujišťujeme Vás,

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více