Pravidla soutěže Studentskápečeť Kolik tváří má radost aktuální znění ke dni (dále jen soutěž )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla soutěže Studentskápečeť Kolik tváří má radost aktuální znění ke dni 18. 6. 2013 (dále jen soutěž )"

Transkript

1 Pravidla soutěže Studentskápečeť Kolik tváří má radost aktuální znění ke dni (dále jen soutěž ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pravidla Tato pravidla soutěže Studentská pečeť Kolik tváří má radost (dále jen pravidla ) upravují práva a povinnosti soutěžících, pořadatele, organizátora, podmínky účasti v soutěži, jakož i další práva a povinnosti ve vztahu k soutěži a s ní související Pořadatel Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 - Modřany IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen pořadatel ) Organizátor Organizátorem soutěže je obchodní společnost JWT Wien Werbeagentur GmbH, se sídlem Vídeň, Muthgasse 109, PSČ: 1190, Rakouská republika, jednající JWT WienWerbeagenturGmbH, organizační složka, se sídlem Náměstí I.P.Pavlova 1789/5 IČ: zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka (dále jen organizátor ) Soutěžící Soutěžící může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která má po celou dobu trvání soutěže adresu pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi a jejich rodinní příslušníci, případně třetí osoby jakýmkoli způsobem se účastnící na soutěži či její přípravě a jejich rodinní příslušníci. Soutěžící může být současně jen taková osoba, která podléhá právnímu řádu státu, jehož předpisy nevylučují, nezakazují či nijak neomezují účast soutěžícího v této soutěži a dle nichž nejsou účast soutěžícího v soutěži, soutěž jako taková či tato pravidla protiprávní. Soutěžícím se může stát pouze osoba, která je fanouškem facebookové stránky (tj. klikne na ikonu like nebo to se mi líbí ) a bude fanouškem této stránky po celou dobu trvání této soutěže. Ukončením fanouškovství facebookové stránky (tj. kliknutí na ikonu unlike nebo už se mi to nelíbí ) účast soutěžícího v soutěži zaniká. 2. Základní informace o soutěži 2.1. Tato soutěž probíhá na facebookové stránce (dále jen soutěžní stránka ). Na soutěžní stránce je umístěna soutěžní aplikace, v níž soutěž probíhá. Soutěž spočívá ve vkládání fotografií s tématem radosti do soutěžní aplikace. Z vložených fotografií bude vytvářen portrét, kdy každá vložená (a schválená) fotografie bude dílčí část portrétu. Poté, kdy dojde k naplnění portrétu fotografiemi, bude započato s vytvářením do nového portrétu a vyplněný portrét bude přesunut do galerie. Fotografie je možné vkládat níže uvedeným postupem po registraci do soutěže. 1

2 Po vložení fotografie a po jejím schválení ze strany pořadatele je tato umístěna do aktuálně tvořeného portrétu. Portréty, jakož i veškeré vložené fotografie, mohou být zobrazovány ostatními návštěvníky soutěžní stránky. Soutěžící může vkládat libovolný počet fotografií. 3. Termín konání soutěže 3.1. Soutěž trvá tři měsíce, a to od do Soutěž má 13 kol, a to v následujících termínech: 1. kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do kolo od do Soutěžící bere na vědomí, že veškerá soutěžní kola trvají 7 dní a začínají vždy ve středu v 00:00:00 a končí vždy v úterý ve 23:59: Registrace 4.1. Registrace do soutěže probíhá na soutěžní stránce. Soutěžící se do soutěže přihlásí tak, že před vložením fotografie potvrdí souhlas s těmito pravidly, na základě čehož se jeho facebookový profil propojí (spáruje) se soutěžní aplikací. Tímto pořadatel získá facebookovou přezdívku soutěžícího. Současně bude soutěžící vyzván k vyplnění e- mailové adresy. Na tuto ovou adresu bude soutěžícímu zasláno oznámení o případné výhře, jakož i další případná oznámení či zprávy a bude s ním případně sjednán i způsob převzetí případné výhry. Po této registraci bude soutěžícímu automaticky přidělena galerie, v níž uvidí všechny své nahrané fotografie. Soutěžící může nahrát (vložit) libovolný počet fotografií Soutěžící bere na vědomí, že veškeré vložené (a schválené) fotografie budou uveřejněny v soutěžní aplikaci. Z toho důvodu je možné, že třetí osoba bez vědomí pořadatele či organizátora stáhne, zkopíruje či jiným způsobem získá vloženou fotografii a tuto bude dále (libovolným způsobem) šířit, měnit, upravovat, zveřejňovat či jiným způsobem užívat. Soutěžící taktéž bere na vědomí, že tento proces nemůže pořadatel ani organizátor žádným způsobem ovlivnit. Registrací v soutěži soutěžící výslovně prohlašuje, že mu (ani třetím osobám případně zobrazeným na fotografiích) nevznikne žádná škoda, nemajetková či jiná újma v případě, že budou vložené fotografie ve smyslu tohoto ustanovení jakýmkoli způsobem užity třetí osobou. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědni za to, že vložené fotografie případně budou ze strany třetí osoby (libovolným způsobem) šířeny, měněny, upravovány, zveřejňovány či jiným způsobem užívány. 2

3 5. Vkládání (nahrávání) fotografií 5.1. Po ukončení registrace může soutěžící nahrávat své fotografie. Po vložení (nahrání) fotografie má pořadatel 2 pracovní dny na to, aby fotografii schválil. Soutěžící bere na vědomí, že schválení fotografií závisí výlučně na posouzení pořadatele. Schválené nebudou zejména (nikoli však výlučně) ty fotografie, které odporují zákonu, dobrým mravům nebo těmto pravidlům. Soutěžící se o schválení fotografie dozví tak, že se schválená fotografie zobrazí v jeho galerii. V případě, že fotografie nebude schválena, v galerii se nezobrazí. Fotografie, které nejsou schválené, nebudou viditelné pro soutěžícího ani pro jiné uživatele, ani nebudou umístěny v portrétu. Jakmile (pokud) bude fotografie schválena, bude viditelná v galerii soutěžícího a bude vložena do portrétu. Soutěžící bere na vědomí, že fotografie umístěná v portrétu může své umístění v průběhu celé doby trvání soutěže měnit, a to i opakovaně Fotografie nesmí obsahovat žádné logo/značku/ochrannou známku/obchodní firmu, jakož ani jiné označení třetí osoby či jejich část, vyjma loga Studentská pečeť a Orion. Fotografie dále nesmí odporovat dobrým mravům a nesmí žádným způsobem porušovat právní předpisy, zejména nesmí obsahovat protiprávní, urážlivá nenávistná či obdobná hesla či vyobrazení a zároveň nesmí žádným způsobem napodobovat či zesměšňovat jiné produkty, služby, věci či výrobky apod. Fotografie, jakož ani její uveřejnění, nesmí rovněž zasahovat do autorských či osobnostních práv třetích osob. Soutěžící tímto bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností zakotvených v tomto ustanovení, a to jak za škodu pořadatele či organizátora, tak za škodu třetích osob, a zavazuje se takovou případnou škodu k první výzvě pořadatele či organizátora v plné výši nahradit Soutěžící bere na vědomí, že pokud dle posouzení pořadatele bude fotografie porušovat dobré mravy či právní předpisy nebo tato pravidla, může být odstraněna z galerie i z portrétu (tj. ze soutěže), čímž zanikne účast soutěžícího v této soutěži s touto fotografií. V případě, že soutěžící vložil i jiné fotografie (tedy soutěží i s jinými fotografiemi), vyřazení jedné fotografie se dalších fotografií soutěžícího nedotýká. O vyřazení či neschválení fotografie nebude soutěžící žádným způsobem informován. Soutěžící dále bere na vědomí, že pořadatel může fotografii ze soutěže (tj. z galerie i z portrétu) odstranit i po schválení, a to zejména (nikoli však pouze) v případě, že fotografie bude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či s těmito pravidly. Pořadatel je oprávněn nezařadit do soutěže (tj. neschválit) nebo ze soutěže vyřadit (tj. odstranit z galerie i z portrétu) jakoukoli vloženou fotografii, a to dle svého výlučného rozhodnutí. 6. Licence 6.1. Soutěžící registrací v této soutěži (kliknutím na zaškrtávací políčko)poskytuje pořadateli a organizátorovi nevýhradní oprávnění veškeré soutěžícím vložené fotografie či jejich části užít, a to v neomezeném rozsahu a způsoby, jak je specifikováno v ustanovení 12 odst. 4 a následujících autorského zákona (dále též jen licence ). Pro vyloučení veškerých pochybností se licence poskytuje zejména v rozsahu nutném pro další činnosti a oprávnění pořadatele či organizátora v rámci jejich podnikatelské činnosti, pro uveřejnění fotografií v soutěžní aplikaci, v portrétech, na internetových stránkách pořadatele či organizátora, pro účely vyhlášení vítězů soutěže, pro marketingové akce 3

4 pořadatele či organizátora, jakož i pro veškerá další použití v souvislosti s pořádáním a realizací soutěže Soutěžící poskytuje licenci v rozsahu uvedeném v čl. 6. těchto pravidel k užití každé jednotlivé fotografie, která bude soutěžícím vložena (nahrána) do soutěžní aplikace. Licence se poskytuje na dobu určitou, a to ode dne vložení (nahrání)fotografie do soutěžní aplikace na dobu trvání majetkových práv soutěžícího k fotografii. Před ukončením této doby nemůže soutěžící jednostranně poskytování licence ukončit, vyjma případů stanovených v 53 a 54 autorského zákona Licence se poskytuje jako nevýhradní, s neomezenou celosvětovou územní platností Pořadatel i organizátor jsou oprávněni zejména: licenci dále šířit, postoupit, poskytnout oprávnění tvořící licenci či jejich část třetí osobě (za takové převedení nenáleží soutěžícímu odměna), upravovat, měnit fotografii (každou z nich) či jejich část a spojit fotografii (každou z nich) s jiným dílem, jakož i šířit fotografii (každou z nich) či jejich část na veřejnosti pod svým jménem. Se všemi těmito oprávněními pořadatele a organizátora soutěžící bezvýhradně souhlasí, což stvrzuje registrací Pořadatel ani organizátor nejsou povinni licenci využít a jejím nevyužitím či nedostatečným využitím nedochází k jakémukoli dotčení zájmů soutěžícího. Soutěžící dále registrací prohlašuje, že zveřejněním fotografie (žádné z nich) nebo její části nedochází k jakémukoli nepříznivému dotčení jeho osobních zájmů Na platnost licence a souvisejících oprávnění pořadatele a organizátora a povinností soutěžícího nemá vliv platnost, účinnost a ukončení účasti soutěžícího v soutěži z jakéhokoli důvodu a licence a taková práva a povinnosti zůstávají v platnosti i v takovém případě za podmínek stanovených v těchto pravidlech Soutěžící tímto výslovně prohlašuje, že (i) je autorem fotografie (každé vložené fotografie), (ii) je oprávněn dát fotografii (tj. každou vloženou fotografii) k užití třetí osobě minimálně v rozsahu stanoveném těmito pravidly, a že (iii) splnil své veškeré zákonné či smluvní povinnosti vyplývající z autorských či jiných práv duševního či průmyslového vlastnictví třetích osob ve vztahu k fotografii (ke všem vloženým fotografiím) či kterékoli její části Soutěžící v celém rozsahu odpovídá za porušení cizích autorských práv, byť by se jednalo o porušení neúmyslné. Budou-li vůči pořadateli či organizátorovi uplatněny jakékoli oprávněné nároky v důsledku nevypořádaných práv třetích osob k jakékoli z vložených fotografií, je soutěžící povinen takové nároky bezodkladně k první výzvě pořadatele či organizátora vypořádat a je povinen uhradit pořadateli, resp. organizátorovi (resp. tomu z nich, který takové náklady vynaložil) veškeré náklady vzniklé v důsledku uplatnění takových nároků Registrací v soutěži si soutěžící a pořadatel a soutěžící a organizátor výslovně sjednávají, že licence je udělena bezúplatně. 4

5 7. Souhlas s použitím projevů osobní povahy 7.1. Soutěžící registrací uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas dle ustanovení 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k použití jeho jména, veškerých podobizen, obrazových snímků a zvukových a obrazových záznamů týkajících se soutěžícího nebo jeho projevů osobní povahy zachycených na vložených (nahraných) fotografiích (dále jen projevy osobní povahy ), zejména pak (ne však výlučně) k užití některým ze způsobů uvedených v ustanovení 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění a v rozsahu nutném pro činnosti a oprávnění pořadatele a organizátora v rámci své podnikatelské činnosti, ve vztahu k této soutěži, jakož i k veškerým marketingových účelům. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení. Tento souhlas soutěžícího se rovněž vztahuje na použití projevů osobní povahy pořízených pořadatelem či organizátorem v souvislosti s předáváním výher soutěže v propagačních materiálech pořadatele, ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele Soutěžící dále registrací výslovně prohlašuje, že v případě, že na jakékoli fotografii vložené do soutěže jsou zachyceny projevy osobní povahy třetí osoby, má od takové třetí osoby výslovné oprávnění (i) k použití projevů osobní povahy takové třetí osoby, a to minimálně v rozsahu dle čl výše a 7.2., (ii) k dalšímu poskytnutí tohoto oprávnění třetí osobě, zejména, nikoli však výlučně, pořadateli a organizátorovi. Soutěžící registrací poskytuje organizátorovi a pořadateli právo použít projevy osobní povahy všech osob, které jsou vyobrazené či jinak zachycené na vložené fotografii. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni tyto projevy osobní povahy použít zejména (ne však výlučně) k užití některým ze způsobů uvedených v ustanovení 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění a v rozsahu nutném pro činnosti a oprávnění pořadatele a organizátora v rámci své podnikatelské činnosti, ve vztahu k této soutěži, jakož i k veškerým marketingových účelům. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení. Soutěžící registrací výslovně prohlašuje a odpovídá v plném rozsahu za to, že uveřejněním (vložením do soutěže) fotografií (žádné z nich) nedojde k porušení práv žádné třetí osoby, a to ani práva na ochranu projevů osobní povahy ve smyslu ustanovení 12 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění. Soutěžící bere na vědomí, že v případě porušení jeho povinností zakotvených v čl nebo 7.2. výše či v případě, že se kterékoli prohlášení soutěžícího zakotvené v těchto ustanoveních ukáže nepravdivým, odpovídá soutěžící v plné výši za veškerou škodu, která pořadateli či organizátorovi, popř. třetí osobě, jejíž práva byla porušena, takovým porušením či v důsledku nepravdivosti některého z výše uvedených prohlášení vznikla. Pořadatel je rovněž oprávněn v takovém případě fotografii ze soutěže (tj. z galerie i portrétu) odstranit a s takovou fotografií již soutěžící nemůže soutěžit. 8. Výhry a vyhodnocení 8.1. V každém kole budou oceněni autoři tří vložených fotografií. Výherní fotografie vybere dvoučlenná porota, z níž jeden člen bude zástupce pořadatele a druhý člen zástupce organizátora. Členové poroty mohou být pro každé kolo soutěže různí. Porota vybere v každém kole tři fotografie, které dle jejího výlučného názoru nejlépe vystihly téma fotografií, a to radost. Soutěžící bere na vědomí, že výherní fotografie vybírá výlučně porota a že posouzení, které fotografie v daném soutěžním kole nejlépe splnily zadání a nejvíce vystihují, představují či jakýmkoli jiným způsobem evokují či zprostředkovávají radost, je výlučnou záležitostí poroty. Rozhodnutí poroty je konečné. 5

6 8.2. Každý soutěžící se smí účastnit všech soutěžních kol a cenu může případně vyhrát v každém ze soutěžních kol. V každém kole jsou hodnoceny pouze ty fotografie, které byly schváleny v průběhu tohoto kola (tedy pokud byla fotografie vložena v průběhu jednoho kola, ale k jejímu schválení došlo až v následujícím kole, bude soutěžící s touto fotografií soutěžit až v kole, v němž byla fotografie schválena). Termíny, v nichž jednotlivá kola probíhají, jsou uvedeny v čl výše. Jelikož soutěžící soutěží s každou vloženou fotografií zvlášť, může dojít i k situaci, kdy se jeden soutěžící v daném soutěžním kole umístí se svými fotografiemi na více (či na všech tedy na 1. až 3.) výherních místech Soutěžící bere na vědomí, že vyhlašovány jsou pouze tři vítězné fotografie. O dalších pořadích nebude rozhodováno Výsledky každého kola budou vždy vyhlášeny do 3 pracovních dní ode dne skončení daného kola, a to na soutěžní stránce. Výherci budou rovněž kontaktováni na e- mailovou adresu uvedenou při registraci Výhry (ceny) Soutěžící, který vložil výherní fotografii (tedy fotografii, která byla porotou v daném kole vybrána jako jedna ze tří výherních), vyhraje 3 ks čokolády Studentská pečeť. Druh čokolády záleží na výlučném rozhodnutí pořadatele. 9. Převzetí výhry 9.1. V případě, že se soutěžící v některém z kol umístí mezi výherci (tj. jeho fotografie bude porotou vybrána jako výherní), bude kontaktován na ovou adresu sdělenou při registraci a bude vyzván ke sdělení těchto údajů jméno a příjmení, adresa pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky, datum narození. Výherce je povinen sdělit veškeré vyžádané údaje nejpozději do 30-ti dnů ode dne odeslání tohoto u, a to v odpovědi na tento . Výhra bude předána nejpozději do 30-ti dní ode dne sdělení požadovaných údajů. Způsob předání výhry volí pořadatel. Pro případ, že pořadatel zvolí způsob předání výhry formou jejího zaslání na soutěžícím sdělenou adresu, považuje se za datum předání výhry datum jejího odeslání na adresu uvedenou soutěžícím (výhercem). V případě, že pořadatel jako způsob předání výhry zvolí osobní předání, je soutěžící povinen se v termínu sjednaném s pořadatelem dostavit na pořadatelem uvedené místo a výhru (cenu) převzít. V případě, že výherce neposkytne součinnost k předání výhry, tj. nezašle výše uvedeným způsobem a v uvedené lhůtě veškeré své údaje či si nepřevezme výhru, ztrácí na výhru nárok a tato propadá ve prospěch pořadatele. 10. Ostatní ustanovení Soutěžící tímto bere na vědomí, že pořadatel je kdykoli oprávněn vyloučit soutěžícího ze soutěže v případě, kdy dle posouzení pořadatele soutěžící (či třetí osoba ve prospěch soutěžícího) porušil tato pravidla nebo právní předpisy, jednal v rozporu s nimi či obcházel nebo se snažil obcházet jejich účel Soutěžící, který je vyloučen ze soutěže z jakéhokoli důvodu, ztrácí nárok na výhru. 6

7 10.3. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v soutěži není možné Soutěžící nemá nárok na náhradu žádných nákladů, které mu případně v souvislosti s účastí v soutěži vzniknou Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě facebook, která jsou uvedená na internetové stráncewww.facebook.com/terms.php. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě facebook Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže, včetně případných stížností, námitek a reklamací Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, výpadky či blokace soutěžní stránky či soutěžní aplikace ani odpovědnost za jakoukoli škodu, která soutěžícímu v této souvislosti případně vznikne Tato soutěž není žádným způsobem provozována facebookem, sponzorována ze strany facebooku ani není s facebookem jakkoli spojena a facebook.com (jakož ani jeho provozovatel) za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže nebudou poskytnuty facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže (i ve vztahu k soutěžní aplikaci) musí být adresovány pořadateli, nikoliv provozovateli facebooku. 11. Souhlasy a prohlášení soutěžícího Kliknutím na zaškrtávací políčko soutěžící potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a vyjadřuje výslovný souhlas s těmito pravidly Kliknutím na zaškrtávací políčko soutěžící výslovně potvrzuje, že dle práva státu, jemuž podléhá (jehož je občanem), je oprávněn se soutěže účastnit Kliknutím na zaškrtávací políčko soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění v rozsahu uvedeném při registraci či později na základě ové žádosti (jméno, příjmení, adresa, ová adresa, datum narození, přezdívka (uživatelské jméno) na facebooku a profilová fotografie na facebookovém profilu soutěžícího), a to v automatizovaně vedené databázi pořadatelem jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro archivační a marketingové účely, pro účely předání výhry, zveřejnění výsledků a vyhlášení výherců či pro další marketingové účely. Soutěžící současně uděluje pořadateli svůj souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a město (část uvedené adresy) na internetových stránkách pořadatele, ve sdělovacích prostředcích či jiných internetových prezentacích. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoliv bezplatně písemnou formou na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje soutěžících zpřístupněny. Soutěžící má veškerá práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i 7

8 další práva tam uvedená. Dále má soutěžící tato práva: jestliže zjistí, nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může soutěžící se svým podnětem obrátit i přímo. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před ukončením soutěže (vyhlášením výsledků 13. kola soutěže a předáním cen), je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru ceny. 12. Závěrečná ustanovení Soutěžící bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn znění pravidel bez předchozího upozornění měnit. Aktuální pravidla budou vždy zveřejněna na internetové adrese Pořadatel si tímto vyhrazuje právo jakýchkoli organizačních změn soutěže, včetně omezení soutěže, změny soutěže, odložení soutěže, přerušení soutěže, zkrácení či prodloužení soutěže, zrušení soutěže bez náhrady (a to i bez uvedení důvodu), přesunutí soutěže do jiného termínu Tato pravidla jsou umístěna na internetové adrese V Praze dne

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu.

Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Úplná pravidla soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu. Česká republika Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Sdílej duhu, ochutnej duhu (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Úplná pravidla Testuj Rapida

Úplná pravidla Testuj Rapida Úplná pravidla Testuj Rapida Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Testuj Rapida (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE AKADEMIE KÁVY Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže AKADEMIE KÁVY (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

Úplná pravidla fotografické soutěže

Úplná pravidla fotografické soutěže Úplná pravidla fotografické soutěže Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže (dále jen Soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže

Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže Fajn lyžák na Klínovci pravidla soutěže I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: MEDIA MARKETING SERVICES a.s. IČ: 27604942 jednající Danielem Sedláčkem, předsedou představenstva zapsaná v obchodním

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky.

Soutěž probíhá v termínu od 26. února do 17. března 2013 na území České republiky. Pravidla soutěže ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem: Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ).

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ). 1. Úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti (dále

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce Vyhraj poukázku do TEPfaktoru. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Fotosoutěž Coca-Cola nejkrásnější vánoční dárek na Facebooku a Instagramu (dále také jako statut )

Fotosoutěž Coca-Cola nejkrásnější vánoční dárek na Facebooku a Instagramu (dále také jako statut ) STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Fotosoutěž Coca-Cola nejkrásnější vánoční dárek na Facebooku a Instagramu (dále také jako statut ) Smyslem tohoto statutu je úplná úprava pravidel soutěže Fotosoutěž

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

1: Soutěž probíhá od 7. 7. 2015 do 9. 9. 2015 včetně (dále jen doba trvání soutěže ). Ukončení přesně v 15:00 hodin 9.9.2015.

1: Soutěž probíhá od 7. 7. 2015 do 9. 9. 2015 včetně (dále jen doba trvání soutěže ). Ukončení přesně v 15:00 hodin 9.9.2015. Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. #P8NocniSvet I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže #P8NocniSvet (dále jen soutěž ) je společnost : Huawei Technologies (Czech)

Více

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž je vyhlášena na dobu od 17. 10. 2013 od 14:00 do 14. 11. 2013 do 23:59 (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Nenaboř to 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Scholz&Friends, s.r.o., se sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, 110 00, Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ).

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ). Pravidla soutěže Soutěž AVON pochod 2013 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel znalostně-tipovací marketingové soutěže s názvem Soutěž AVON pochod 2013 (dále jen soutěž"). Tato úplná pravidla závazně

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Taneční soutěž Coca-Cola Cup 2014/2015 na Facebooku. Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Taneční soutěž Coca-Cola Cup na Facebooku (dále jen soutěž ),

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání!

Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Statut a pravidla soutěže Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění

Více

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu.

5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže s libovolným počtem soutěžních příspěvků v rámci svého soutěžního profilu. Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Agentská hra I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Agentská hra (dále jen soutěž ) je společnost : Huawei Technologies (Czech)

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY 1. Organizátor soutěže Spotřebitelskou soutěž Vyhraj 90.000 Kč organizuje společnost Čistá Jižní Morava se sídlem, IČO: 241 88 166,

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013

Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Úplná pravidla soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Plavba kuriózních plavidel 2013 (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Pravidla soutěže Soutěžte s Orbitem

Pravidla soutěže Soutěžte s Orbitem Pravidla soutěže Soutěžte s Orbitem Česká republika Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel soutěže Soutěžte s Orbitem (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Tipni, kam dojede Škoda Fabia (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATÝ STŮL SEMTEXU

PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATÝ STŮL SEMTEXU PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATÝ STŮL SEMTEXU 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ 276 63 001, sídlem Ostrava,

Více

Statut a úplná pravidla soutěže

Statut a úplná pravidla soutěže Statut a úplná pravidla soutěže Úvodní ustanovení Smyslem tohoto statutu jsou pravidla soutěže Objednejte okna a dveře OTHERM PRAHA s.r.o. a soutěžte o exotickou dovolenou (dále jen soutěž). Tento status

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže )

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) (dále jen termín konání soutěže ) SOUTĚŽNÍ ŘÁD reklamní a propagační soutěže MASOX (dále jen soutěžní řád ) Termín konání soutěže: od 17. 4. 2015 12:00:00, do 6. 5. 2015 23:59:59. (dále jen termín konání soutěže ) Vyhlašovatel a organizátor

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!!

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!! PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE PRO ČESKOU REPUBLIKU DO LONDÝNA S BUBBLEOLOGY!! 1. POŘADATEL: Pořadatelem soutěže na území České republiky je společnost BubbleStar CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Playboy Play it Wild divoký zážitek

PRAVIDLA SOUTĚŽE Playboy Play it Wild divoký zážitek PRAVIDLA SOUTĚŽE Playboy Play it Wild divoký zážitek Abyste se mohli zúčastnit soutěže Playboy Play it Wild divoký zážitek (dále jen soutěž), musíte souhlasit s těmito oficiálními pravidly soutěže a řídit

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo

Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo Pravidla a podmínky soutěže mklub druhé kolo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže mklub druhé kolo (dále jen Soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty.

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty. Všeobecné podmínky použití aplikace Jana Šimka Místo podnikání: Dlouhá 71, 363 01 Ostrov Identifikační číslo: 87247054 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Ostrov (dále jen Provozovatel

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi a.s. (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Holiday World 2013 s Českými aeroliniemi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Autosalon

HERNÍŘÁD SMS soutěže Autosalon HERNÍŘÁD SMS soutěže Autosalon I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Soutěže Autosalon (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s. r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách

Více