Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod"

Transkript

1 Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2012 v Trutnově 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen MV ) se uskutečnilo v pátek 30. listopadu 2012 od hod. v prostorách Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas v Trutnově. Zasedání MV se zúčastnilo 19 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem. Seznam přítomných členů a dalších účastníků je přílohou tohoto zápisu. Navržený program jednání: 1. Zahájení 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru 3. Úvodní slovo zástupce Evropské komise 4. Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor 5. Informace o hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu 6. Prezentace Evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 7. Informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2012 a o Evaluačním plánu ROP SV pro rok Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2012 a o ročním komunikačním plánu na rok Různé Schválení návrhu na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod 10. Představení realizovaného projektu ROP NUTS II Severovýchod ~ 1 ~

2 Ad 1) Zahájení 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod schválení programu a ověřovatelů zápisu Zasedání zahájil Ing. Zdeněk Vašák, 2. místopředseda MV a zástupce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který přivítal přítomné členy MV, zejména zástupce Evropské komise (dále jen EK ), paní Moniku Tchavdarovou a pana Christose Gogose, na 17. zasedání MV. Ing. Zdeněk Vašák dále informoval členy MV o novele zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, která mimo jiné upravuje postavení a funkce Výboru Regionální rady (dále jen VRR ). Podle stávajícího znění zákona zaniká funkce člena VRR a tedy i předsedy Regionální rady (dále jen RR ), který je zároveň předsedou MV, zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje, tj. ukončením hlasování druhý den voleb do zastupitelstev krajů dne 13. října 2012 ve hodin. Po tomto dni tak RR ze svých orgánů nemá ani VRR, ani předsedu RR, a to až do doby zvolení nových členů VRR zastupitelstvy všech tří krajů tvořících region soudržnosti Severovýchod, a do zasedání nového VRR, který zvolí nového předsedu RR. V této souvislosti Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že ustavující zasedání krajských zastupitelstev v rámci regionu soudržnosti Severovýchod proběhla během listopadu. Na 7. prosince 2012 je pak naplánováno zasedání VRR. Ing. Zdeněk Vašák rovněž uvedl, že zasedání se nezúčastní ani 1. místopředseda MV, kterým je dle jednacího řádu MV ředitel ÚRR, a to z důvodu jeho rezignace na pozici ředitele ÚRR k datu Při neúčasti předsedy a 1. místopředsedy MV je dle statutu MV pověřen řízením jednání MV jeho 2. místopředseda. Ing. Zdeněk Vašák poté ověřil počet členů MV s hlasovacím právem a prohlásil MV za usnášeníschopný. Následně konstatoval, že zápis z minulého zasedání MV byl řádně ověřen. V rámci prvního bodu Ing. Zdeněk Vašák představil návrh programu 17. zasedání MV a upozornil členy MV, že v rámci bodu č. 9 Různé bude předložen návrh usnesení týkající se aktualizace Programového dokumentu ROP Severovýchod. Následně vybídl přítomné členy MV k případnému doplnění návrhu programu. Nikdo z členů MV neměl k návrhu programu připomínky, a proto Ing. Zdeněk Vašák požádal o navržení ověřovatelů zápisu. Ze strany MV byli navrženi jako ověřovatelé zápisu Ing. Vít Šumpela (Ministerstvo pro místní rozvoj) a Richard Holenda (Královéhradecký kraj). Následovalo hlasování o schválení návrhu programu a volbě ověřovatelů zápisu. Usnesení č. 77/2012 a) schvaluje program 17. zasedání MV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, b) volí 1. Ing. Víta Šumpelu, 2. Richarda Holendu, jako ověřovatele zápisu ze 17. zasedání MV ROP SV. Usnesení č. 77/2012 bylo přijato jednomyslně. ~ 2 ~

3 Ad 2) Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru Slova se ujal Ing. Zdeněk Vašák, který ve své prezentaci představil aktuální stav realizace ROP SV. Ing. Zdeněk Vašák seznámil členy MV s finančními údaji za zaregistrované a schválené projekty, proplacenými žádostmi o platbu, schválenými souhrnnými žádostmi a certifikovanými výdaji. Následně informoval členy MV o plnění pravidla N+3/N+2 a o finančním plánu proplácení finančních prostředků příjemcům. V této souvislosti uvedl, že nižší skutečné čerpání oproti plánovanému je způsobeno posouváním finančních plánů příjemci dotace. Řídící orgán ROP SV však tuto situaci sleduje a kontroluje, aby bylo zajištěno proplacení všech plánovaných finančních prostředků do konce roku Následně vyzval Ing. Zdeněk Vašák členy MV k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly. Ad 3) Úvodní slovo zástupce Evropské komise Ing. Zdeněk Vašák předal slovo zástupci Evropské komise DG Regio (dále jen EK ), panu Christosi Gogosovi, který poděkoval za přivítání na 17. zasedání MV, za připravené materiály v anglickém jazyce a za zajištění tlumočení. Christos Gogos poté uvedl, že hlavním úkolem MV je monitorování operačního programu a předkládání návrhů na zlepšení implementace k dosažení stanovených cílů programu. Následně zmínil, že uvítá jakákoliv doporučení, dotazy a náměty k diskusi týkající se implementace programu. V této souvislosti rovněž navrhnul možnost vypracování souhrnu stěžejních bodů a hlavních závěrů jednání MV. Tento výčet hlavních doporučení a návrhů by mohl být po zasedání MV rozeslán na všechny členy MV společně se zápisem z tohoto jednání. Ad 4) Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor Slova se znovu ujal Ing. Zdeněk Vašák, který přítomným členům MV podal informace ke Zprávě o realizaci ROP SV pro MV za sledované období, tzn. od do Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že Zpráva o realizaci ROP SV pro MV je zpracovávána v souladu s metodikou monitorování programů strukturálních fondů a fondu soudržnosti pro programové období Zpráva o realizaci ROP SV pro MV je předkládána na každém řádném zasedání MV a jejím úkolem je informovat členy MV o všech významných aspektech implementace a realizace ROP SV a o pokroku, kterého bylo dosaženo za sledované období. Dále upozornil členy MV, že finanční údaje uvedené v předkládané zprávě o realizaci jsou za veřejné prostředky celkem, avšak finanční údaje v prezentaci zahrnují pouze podíl EU. Tento krok odůvodnil tím, že alokace ROP SV na programové období zahrnuje pouze podíl EU, proto je pro lepší porovnání implementace programu uvádět pouze část dotace z EU. Ing. Zdeněk Vašák následně přiblížil obsah zprávy, zejména představil počty předložených a schválených projektů, proplacené a certifikované prostředky, plnění pravidla N+3/N+2, přehled čerpání Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) včetně nových podmínek čerpání v rámci IPRM schválených na říjnovém zasedání VRR. V další části své prezentace Ing. Zdeněk Vašák uvedl hlavní problémy, se kterými se řídící orgán ROP SV potýká. V této souvislosti zmínil Ing. Zdeněk Vašák oblast veřejných zakázek a vyčlenění pozice specialisty na kontrolu veřejných zakázek. Veřejné zakázky tak budou kontrolovány dvěma kontrolory ÚRR a nově i zmíněným specialistou. Na závěr prezentace uvedl Ing. Zdeněk Vašák výstupy Výroční kontrolní zprávy za rok 2011 (dále jen VKZ 2011 ), resp. zvýšenou míru chybovosti, následné pozastavení certifikace a přijatá opatření řídícího orgánu ROP SV. Následně vyzval Ing. Zdeněk Vašák členy MV k dotazům. Monika Tchavdarová (EK) uvedla, že ze strany EK není proplácení prostředků již pozastaveno, průběžné platby lze zasílat. Dle informací od Ministerstva financí ČR bude certifikace opět spuštěna až po zaplacení všech korekcí vyplývajících z vyčíslené chybovosti dle VKZ ~ 3 ~

4 Monika Tchavdarová se v návaznosti na prezentované informace o hlavních problémech, se kterými se řídící orgán ROP SV potýká, zaměřila na kontrolní listy EK. EK požaduje po řídících orgánech používat takové kontrolní listy, které budou obsahovat všechny náležitosti dle kontrolních listů EK. Jejich další úprava je pak v kompetenci řídících orgánů. Dále uvedla, že využívání kontrolních listů bude podle informace od Národního orgánu pro koordinaci v příštím roce analyzováno zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ). RNDr. Zdeněk Kadlas (Agentura regionálního rozvoje Liberec) se dotázal na termín opětovného spuštění certifikace v rámci ROP SV. Ing. Zdeněk Vašák odpověděl, že termín opětovného spuštění certifikace nelze momentálně přesně stanovit. Problematika je v kompetenci VRR a bude tak řešena na jeho nejbližším zasedání. Christos Gogos vzhledem k prezentovaným údajům k IPRM požádal, zda by se příštího zasedání MV mohli zúčastnit i zástupci měst realizujících IPRM, aby byl MV informován o pokroku v rámci IPRM. Dále vyzval řídící orgán ROP SV k vypracování detailní analýzy k této záležitosti, kterou by pak prezentoval na dalším MV. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že detailní informace o IPRM budou poskytnuty na následujícím MV. Řídící orgán ROP SV rovněž zajistí na dalším zasedání MV účast alespoň jednoho zástupce města, v němž se IPRM realizuje. Ing. Vít Šumpela (MMR) požádal, aby v rámci projednávaného usnesení byl doplněn návrh k projednání vypořádání řídícího orgánu ROP SV k chybovosti vyplývající z VKZ 2011 na nejbližším zasedání VRR. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. Ing. Zdeněk Vašák tak vybídl MV k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 78/2012 a) bere na vědomí Zprávu o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) navrhuje předložit k projednání na nejbližším zasedání VRR otázku zvýšené chybovosti vyplývající z VKZ 2011 a s tím související kroky směřující k obnovení certifikace výdajů ROP SV. Usnesení č. 78/2012 bylo přijato jednomyslně. Ad 5) Informace o hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu Slova se ujal Mgr. Daniel Jankovič (ÚRR), který členům MV poskytl informace o hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu. Mgr. Daniel Jankovič uvedl, že cílem ROP SV je vyčerpat finanční alokaci v maximální výši resp. tak, aby nedošlo ani k nedočerpání, ani přečerpání alokace. Z tohoto důvodu vytvořil řídící orgán ROP SV specifické postupy, na základě kterých je možné, aby VRR schválil rovněž hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu. Tyto projekty jsou uvažovány u předpokládaných posledních kol výzev. Podmínkou dofinancování těchto projektů do plné výše požadavku finančních prostředků ze SF je skutečnost, že se dodatečně uvolní finanční prostředky ze SF na jejich pokrytí. K tomuto může dojít například v případě krácení způsobilých výdajů, odstoupení projektů z realizace apod. ~ 4 ~

5 Ing. Zdeněk Vašák poděkoval za prezentaci a zároveň doplnil informaci, že realizace hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu probíhá dle standardního harmonogramu jako u běžných projektů ROP SV. Ing. Zdeněk Vašák poté vyzval členy MV k dotazům. Christos Gogos požádal o upřesnění informace týkající se realizace těchto projektů vzhledem k možnosti, že příjemci nebudou poskytnuty finanční prostředky ze SF v plné výši, resp. jaká jsou rizika nedokončení takového projektu. Mgr. Daniel Jankovič uvedl, že rizika nedokončení hraničního projektu nebo projektu ve zvláštním režimu jsou stejná jako u běžného projektu. Příjemce se ve Smlouvě o poskytnutí dotace zavazuje k tomu, že je v případě neposkytnutí dotace ze strany řídícího orgánu ROP SV ve 100% výši, schopen financovat projekt z vlastních zdrojů. Ing. Zdeněk Vašák na závěr doplnil, že na příštích zasedáních MV bude pravidelně předkládána informace o realizovaných hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 79/2012 a) bere na vědomí informace o hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu. Usnesení č. 79/2012 bylo přijato jednomyslně. Ad 6) Prezentace Evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Ing. Zdeněk Vašák předal slovo RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. ze společnosti SPF Group, v.o.s., která ve své prezentaci představila hlavní výsledky evaluačního projektu Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Z evaluace vyplynulo, že globální cíl ROP SV dosahuje relativně dobré úrovně naplňování, stejně jako specifické cíle ROP SV. Výjimku představují specifické cíle 2 a 4, u kterých bylo identifikováno riziko v podobě relativně nízkého pokroku v plnění některých indikátorů. V oblastech podpory, kterých se toto riziko týká, však stále probíhá příjem projektových žádostí. Lze tedy očekávat zlepšení v plnění těchto cílů. Na základě expertního hodnocení jsou za nejefektivnější oblasti podpory považovány oblasti podpory 1.1, 1.2, 4.1 a 4.2. Těmto oblastem podpory byl také přisouzen vysoký vliv na socioekonomický rozvoj. Pokud jde o princip hospodárnosti při poskytování prostředků ROP SV, zpracovatel uvádí, že řídící orgán ROP SV využívá adekvátně většinu mechanismů a nástrojů pro zajištění hospodárnosti využití finančních prostředků ROP SV, i když se v některých případech objevují určité metodické problémy, které účinnost těchto mechanismů limitují. Ing. Zdeněk Vašák poděkoval za prezentaci a uvedl, že řídící orgán ROP SV se výstupy tohoto evaluačního projektu zabývá a v relevantních případech zajistí příslušná opatření. Dále zmínil, že informace o plnění doporučení této evaluace bude součástí zprávy o realizaci ROP SV pro MV, která bude předložena na příštím zasedání MV. ~ 5 ~

6 Christos Gogos doporučil, aby tato evaluace byla v maximální možné míře využita při přípravě nového programovacího období tak, aby nedocházelo k zadávání dalších obsahově se překrývajících evaluačních projektů. Ing. Zdeněk Vašák poté sdělil, že některé výstupy evaluačního projektu spojené s budoucím programovým obdobím a regionálními operačními programy nejsou již relevantní. V této souvislosti požádal o upřesňující informace týkající se budoucnosti regionálních operačních programů Ing. Víta Šumpelu (MMR). Ing. Vít Šumpela (MMR) uvedl, že dne vláda ČR odsouhlasila návrh MMR, podle kterého se od roku 2014 sníží počet operačních programů. Podle MMR by pro programové období mělo vzniknout osm operačních programů. Operační program, který ponese název Integrovaný regionální operační program, nahradí dosavadní regionální operační programy. Žádné další připomínky vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 80/2012 a) bere na vědomí informaci o evaluaci Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 80/2012 bylo přijato jednomyslně. Ad 7) Informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2012 a o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 Ing. Zdeněk Vašák předal slovo Mgr. Tereze Jedličkové (ÚRR), která členům MV představila realizované evaluační aktivity v minulém roce a plánované evaluační projekty pro rok V souvislosti s informací Ing. Víta Šumpely o jednání vlády ČR dne Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že některé plánované evaluace již nejsou relevantní. Z tohoto důvodu budou plánované evaluační aktivity komunikovány s MMR Národním orgánem pro koordinaci. Následná aktualizace evaluačního plánu ROP SV bude představena na příštím zasedání MV. Ing. Zdeněk Vašák doplnil informaci, že řídící orgán ROP SV rovněž plánuje interní evaluaci IPRM. Její výstupy budou členům MV představeny na zasedání MV po jejím ukončení. Ing. Zdeněk Vašák následně vybídl členy MV k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 81/2012 a) bere na vědomí informace o aktualizaci Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) bere na vědomí informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 81/2012 bylo přijato jednomyslně. ~ 6 ~

7 Ad 8) Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2012 a o ročním komunikačním plánu na rok 2013 Slova se ujal Ing. Martin Škeřík, vedoucí Odboru technické pomoci ÚRR, který představil propagační a komunikační aktivity ROP SV a plnění indikátorů publicity a informovanosti v roce Ve druhé části své prezentace pak informoval členy MV o plánovaných aktivitách v oblasti publicity ROP SV pro rok Ing. Zdeněk Vašák poděkoval za prezentaci a poté vybídl členy MV k dotazům. Christos Gogos se dotázal, jaké propagační akce zmíněné v prezentaci měly největší úspěch u širší veřejnosti. Ing. Martin Škeřík uvedl, že ze zmíněných aktivit nejvíce zaujaly beseda se zaměstnancem velvyslanectví v Jihoafrické republice pořádaná v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích a florbalový turnaj pro studenty středních škol regionu soudržnosti Severovýchod. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 82/2012 a) bere na vědomí informace o plnění Komunikačního plánu ROP SV za rok b) bere na vědomí informace o Komunikačním plánu ROP SV na rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 82/2012 bylo přijato jednomyslně. Ad 9) Různé - Schválení návrhu na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod Slova se ujal Ing. Zdeněk Vašák, který informoval členy MV o usnesení vlády ČR č. 671 ze dne V návaznosti na toto usnesení dochází s účinností od k ukončení výkonu činnosti pověřených subjektů auditního orgánu a převodu systematizovaných míst na Ministerstvo financí ČR. Pracovníkům pověřeného auditního subjektu končí k pracovní poměr na RR. V souvislosti s tímto dochází k úpravě organizační struktury ÚRR. Poté Ing. Zdeněk Vašák vyzval členy MV k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, MV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 83/2012 a) bere na vědomí informace o vyčlenění pověřeného auditního subjektu ze struktury Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. b) schvaluje návrh na změnu Programového dokumentu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 83/2012 bylo přijato jednomyslně. ~ 7 ~

8 Ad 10) Představení realizovaného projektu ROP NUTS II Severovýchod Ing. Zdeněk Vašák předal slovo Mgr. Ivanu Adamcovi, starostovi města Trutnov, který představil přítomným členům a hostům MV projekt Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas zrealizovaný v rámci ROP SV. Na závěr zasedání vyzval Ing. Zdeněk Vašák členy MV k dotazům či dalším námětům k projednání. Ze strany členů MV již žádné dotazy vzneseny nebyly. Ing. Zdeněk Vašák tak poděkoval všem přítomným za aktivní účast na zasedání, vyslovil přání úspěšné spolupráce a pomoci při další implementaci a řízení ROP SV. 17. zasedání MV bylo ukončeno ve hodin. Další zasedání MV je naplánováno na pondělí 3. června ~ 8 ~

9 Přílohy: Seznam účastníků 17. zasedání MV ROP SV Příloha č. 1 k usnesení č. 77/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 78/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 80/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 81/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 81/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 82/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 83/2012 Rezoluce ze 17. zasedání MV ROP SV ~ 9 ~

10 V Trutnově dne 30. listopadu Zapsal: Ing. Luděk Váša.... Ověřovatelé: Ing. Vít Šumpela... Richard Holenda místopředseda Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Ing. Zdeněk Vašák..... ~ 10 ~

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2009 v Hradci Králové 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20.

Více

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 4. června 2014 v Peci pod Sněžkou 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 27. listopadu 2014 v Liberci 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí , konaného dne 23. listopadu 2015 v TOP Hotelu Praha

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí , konaného dne 23. listopadu 2015 v TOP Hotelu Praha Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Č. j.: 1666/300/15 83201/ENV/15 Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2007 2013, konaného dne 23. listopadu 2015

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012 ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 30. března 2012 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 30. 3. 2012

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod.

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod. Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 29. 5. 2015 v 9.30 hod. Přítomni: Viz prezenční listina. Průběh zasedání: 1. Zahájení zasedání Jednání zahájila místopředsedkyně Rady

Více

Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru

Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru BRNO LISTOPAD 2014 Téma jednání: Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 12. 11. 2014 Místo konání: Brno Přítomni: Ing. Bc. Jan Jež, Ing.

Více

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010 ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 17. prosince 2010 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 17. 12. 2010

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK )

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Termín jednání: 12. prosince 2014, čas 10:05 11:45 Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského

Více

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince 2015 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Zápis č. 6/2006. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 6. listopadu 2006 od 18 hodin na radnici

Zápis č. 6/2006. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 6. listopadu 2006 od 18 hodin na radnici Zápis č. 6/2006 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 6. listopadu 2006 od 18 hodin na radnici Jednání zahájil p. Műller. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu: 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 20. 3. 2014 Čas konání: 12:00 13:00 Místo konání: Zasedací místnost RM (č. 314) Pozván a účasten: Pavel Boček, náměstek primátora Josef Macík, člen

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů Příloha č. 1, bod 42-13/2013 Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zápis z 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne v Hotelu Continental v Brně

Zápis z 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne v Hotelu Continental v Brně Zápis z 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 22. 6. 2016 v Hotelu Continental v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1.

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2010 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ÚNOR A 2010 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2011 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2011 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto dokumentem, jsou spolufinancovány Evropskou unií (Evropským

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01 VÝPIS Z USNESENÍ z 58. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 22. 9. 2016 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu

Více

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014 ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června

Více

SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST

SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 9. zasedání Škodův palác, Jungmannova 29/35, Praha 1 26. listopadu 2012 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 9. zasedání Společného

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Přítomni: Hosté: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012 ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince 2012 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky 12631/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12.05.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Zvukový záznam celého zasedání je

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Zápis z 10. zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad. MV ROP NUTS II Jihozápad 7. 11. 2011

Zápis z 10. zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad. MV ROP NUTS II Jihozápad 7. 11. 2011 ZÁPIS z 10. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu NUTS II Jihozápad Místo zasedání výboru: sídlo Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň Datum zasedání výboru:

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM , IČO ,

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM ,  IČO , Přítomni: OBEC HUSINEC U Radnice 64 250 68 Řež, okres Praha východ tel. 220940309, GSM 607920514, e-mail ou@husinec-rez.cz, IČO 00240231, Obec Husinec zastupitelstvo obce Husinec Zápis č.7 z ustavujícího

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 9. května 2016 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 06. 10. 2014 od 13 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, doc. Vilčáková, Dr. Egner, Dr. Rouchal,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 24. 8. 2015 Čas konání: 16:00 16:20 Místo konání: Zasedací místnost Rady města (č. 314) Pozván a účasten: Ing. Věra Nechybová, primátorka města Ing.

Více