a Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od dle NV ã. 449/2008 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb."

Transkript

1 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing. RÛÏena Klímová V minulém ãísle jsme Vás podrobnû seznámili s provádûním sráïek ze mzdy a s nov mi normativními náklady na bydlení, které stanoví nafiízení vlády ã. 449/2008 Sb. Dnes si na praktickém pfiíkladu ukáïeme, jak správnû sráïky ze mzdy poãítat v pfiípadû nemoci zamûstnance a jak m zpûsobem pfiedávat podklady OSSZ v pfiípadû nemoci del í neï 14 dní. Pfiíklad: Zamûstnanec je Ïenat, má jedno dítû ve vlastní péãi, na druhé dítû platí v Ïivné. Bude nemocen od do Z jeho mzdy jsou provádûny sráïky na základû dohody o sráïkách ze mzdy, které se t kají pfiíspûvku na penzijní poji tûní ve v i 300 Kã, dále pfiednostní pohledávka na v Ïivné ve v i Kã a nepfiednostní pohledávka nafiízená exekutorsk m úfiadem ve v i Kã, která má pozdûj í pofiadí neïli uzavfiená dohoda na penzijní poji tûní. Z této pohledávky bylo k uhrazeno jiï Kã, takïe zûstatek k ãiní Kã. Od do bude zamûstnanci vyplaceno na náhradû mzdy Kã, mzda za v kon práce po proveden ch zákonn ch sráïkách ãinila Kã, takïe jeho ãistá mzda ãinila Kã. e ení: Nezabavitelná ãástka na povinného ãiní od : ( ) : 3 x 2 = Kã; kde Kã je základní ãástka, která nesmí b t podle 278 OS sra- Ïena povinnému z mûsíãní mzdy (ta je rovna úhrnu dvou tfietin souãtu ãástky Ïivotního minima jednotlivce) SRÁÎKY ZE MZDY a Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od dle NV ã. 449/2008 Sb. Má-li povinn dal í osoby, jimï je povinen poskytovat v Ïivné, pak na kaïdou dal í osobu ãiní nezabavitelná ãástka jednu ãtvrtinu, tj : 4 = Kã. Nezabavitelná ãástka: = Kã Zbytek ãisté mzdy dûlen na tfietiny: = Kã V e tfietin: 5 007: 3 = Kã 1. úhrada v Ïivného v plné v i Kã pouïije se druhá tfietina a ãást z první tfietiny ( ) 2. úhrada na penzijní poji tûní v plné v - i 300 Kã pouïije se ãást z první tfietiny 3. úhrada pohledávky nafiízené exekutorem ve v i 538 Kã pouïije se zbytek z první tfietiny ( = 538 Kã) Zamûstnanci se vyplatí: = Kã obsah VáÏení a milí ãtenáfii, vítám Vás poprvé v novém roce 2009, kter pro Vás jistû bude pln úspûchû a tûstí. V pfiíspûvku Ing. RÛÏeny Klímové Vám na názorném pfiíkladu ukáïeme, jak správnû vypoãítat sráïky ze mzdy v pfiípadû nemoci zamûstnance ajakou formou pfiedávat podklady OSSZ v pfiípadû del í nemoci. Od 1. ledna 2009 se také mûní velká ãást tiskopisû vydávaná âssz, dnes se zamûfiíme na ty t kající se uplatàování nároku na v platu náhrady mzdy a nemocenského. V dne ním vydání se budeme také vûnovat tématu motivace zamûstnancû ke sníïení absence a nakoukneme pod pokliãku nûkter m tuzemsk m firmám, které se podûlily o své nápady a postfiehy, jak úãinnû bojovat s ãast mi absencemi. Na konec jsme pro Vás pfiipravili nûkolik zajímav ch pfiíkladû a dotazû z praxe, které moïná vyfie í leckter Vá problém. S pfiátelsk m pozdravem SráÏky ze mzdy... 1 Tiskopisy k uplatàování nároku na náhradu mzdy a nemocenské... 2 Jak motivovat zamûstnance ke sníïení absence?... 3 Postfiehy z nûkter ch tuzemsk ch firem... 4 Dotazy Îena na RD znovu otûhotní... 4 Nemoc v prûbûhu, na konci smûny... 4 Neomluvená absence a nárok na nemocenské... 4 Délka podpûrãí doby pfii pokraãování PN z 2008 do Spoleãník, jednatel s mûsíãním pfiíjmem niï ím neï Kã... 5 Jaká je správná odpovûì?... 5 Pfiíklady... 6 Nemoc zamûstnance zasahuje do dvou rozhodn ch období... 6 Nerovnomûrnû rozvrïená pracovní doba a urãení náhrady mzdy... 6 Stanovená noãní smûna ze 14. na 15. den DPN a v poãet náhrady mzdy... 6

2 Kontrola: = Kã ZÛstatek pohledávky nafiízené exekutorem ãiní: = Kã. Jaké ãástky je dobré si pro rok 2009 zapamatovat: Kã základní ãástka, která nesmí b t povinnému sraïena z mûsíãní mzdy Kã ãástka normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu Kã nezbavitelná ãástka na povinného ProtoÏe je zamûstnanec nadále nemocen, pfiedá zamûstnavatel SSZ ãtvrt díl rozhodnutí o vzniku doãasné pracovní neschopnosti, pfiílohu k Ïádosti o dávku a informaci o provádûní sráïek ze mzdy, kterou vyplní takto: Potvrzení o provádûní sráïek ze mzdy pro SSZ podle 294 odst. 1 zákona ã. 99/1963 Sb., obãansk soudní fiád Identifikaãní údaje o zamûstnavateli (název a pfiidûlen variabilní symbol): Stavspol, s.r.o, Kladenská 45, Slan Pfiidûlen variabilní symbol Urãeno pro správu sociálního zabezpeãení v Kladnû Oznamujeme Vám, Ïe na emu zamûstnanci Panu Josefu Vokálovi, rodné ãíslo , bytem Skalní 12, Horomûfiice (dále jen povinnému ) jsou provádûny sráïky ze mzdy na základû v konu rozhodnutí ve prospûch: 1. sráïka: paní Jana Vokálová, mûsíãnû Kã, pfiednostní pohledávka v Ïivné, zasílá se na adresu Jerolímova 33, Beroun, pohledávka nabyla právní moci. 2. sráïka: âeská spofiitelna, zûstatek pohledávky k ãiní Kã, nepfiednostní pohledávka, ãíslo úãtu /0300, pohledávka nabyla právní moci. Sdûlujeme Vám, Ïe v mûsíci kvûtnu nebude povinnému nic sraïeno. Pfii provádûní sráïky ãiní jeho nezabavitelná ãástka celkem Kã a byla uplatnûna naposledy za mûsíc duben v plné v i. ZároveÀ Vás Ïádáme, abyste nám po ukonãení v platy nemocenského sdûlili, kolik bylo povinnému u Vás sraïeno na jednotlivé pohledávky. U v Ïivného je nutné je tû uvést, za jaké mûsíce jste sráïku provedli, abychom mohli vyãíslit pfiípadn dluh na v Ïivném. Pro tyto úãely sdûlujeme, Ïe v Ïivné provedené zamûstnavatelem naposledy se zúãtováním za duben 2009 se t ká v Ïivného na mûsíc kvûten Vyfiizuje: Jitka Bednáfiová Telefon: Ve Slaném dne razítko zamûstnavatele a podpis Co najdete v dal ích ãíslech ãasopisu za ukázkové pfiíklady: V poãet náhrady mzdy ve specifick ch pfiípadech nerovnomûrnû rozvrïená pracovní doba, smûnn provoz, DPâ atd. Nemocenské dávky v pfiíkladech TISKOPISY K UPLAT OVÁNÍ NÁROKU NA NÁHRADU MZDY A NEMOCENSKÉ V pfiípadû, Ïe pracovní neschopnost zamûstnance bude del í neï 14 dní, po které mu zamûstnavatel vyplácí náhradu mzdy, bude dále ve v platû nemocenského pokraãovat pfiíslu ná správa sociálního zabezpeãení, která provádí v platu na základû pfiedlo- Ïení pfiíslu n ch tiskopisû. Tyto pfiíslu - né díly tiskopisû neprodlenû pfiedloïí práceneschopn zamûstnanec svému zamûstnavateli, kter tyto ode le v tém- Ïe termínu správû sociálního zabezpeãení. Správa sociálního zabezpeãení pak provede v platu nejpozdûji do mûsíce od data, kdy zamûstnavatel doloïil pfiíslu né doklady. Od roku 2009 vydala âssz nové tiskopisy, tento tiskopis má 6 propisovacích dílû, pfiiãemï o etfiující lékafi pfiedává doãasnû práceneschopnému zamûstnanci tyto díly: II. díl Rozhodnutí o vzniku doãasné pracovní neschopnosti Tento díl slouïí jako prûkaz práceneschopného poji tûnce. S tímto dílem se pak doãasnû práceneschopn zamûstnanec prokazuje u svého o etfiujícího lékafie po celou dobu trvání doãasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN ) tento díl si zamûstnanec ponechává u sebe. III. díl Hlá ení zamûstnavateli o vzniku doãasné pracovní neschopnosti Tento díl pfiedává práceneschopn zamûstnanec neprodlenû svému zamûstnavateli jako doklad o vzniku DPN a je NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNĚ 1/2009 vy lo

3 i dokladem k uplatnûní nároku na náhradu mzdy v prvních 14 kalendáfiních dnech DPN. Tento doklad si zamûstnavatel ponechá u sebe. Pozor, tento doklad slouïí pouze jako omluvenka nepfiítomnosti zamûstnance a není sám o sobû dokladem likvidním pro v platu náhrady! IV. díl Rozhodnutí o vzniku doãasné pracovní neschopnosti pro uplatnûní nároku na nemocenské Ïádost o nemocenské Tento díl pfiedává práceneschopn zamûstnanec svému zamûstnavateli po doplnûní potfiebn ch údajû (ãíslo úãtu, kód banky, eventuelnû adresu, na kterou chce zasílat dávky) a ten jej neprodlenû zasílá na pfiíslu nou správu sociálního zabezpeãení spolu s tiskopisem Pfiíloha k Ïádosti o dávku nemocenského poji tûní. Tento IV. díl je Ïádostí o nemocenské od 15. dne trvání DPN. V. díl Rozhodnutí o ukonãení doãasné pracovní neschopnosti Tento díl pfiedává zamûstnanec svému zamûstnavateli pfii ukonãení DPN. Zamûstnavatel jej neprodlenû odesílá na správu sociálního zabezpeãení, a to i v pfiípadech, kdy DPN trvala více jak 14 dnû. Tam, kde nemoc trvala pouze do 14 dnû a zamûstnavatel vyplácel náhradu mzdy, slouïí tento díl jako doklad k likvidaci náhrady. Zamûstnavatel si v tomto pfiípadû doklad ponechá. Potvrzení o doãasné pracovní neschopnosti Tento doklad vystavuje o etfiující lékafi vïdy ke 14. dni trvání DPN (slouïí k likvidaci náhrady mzdy za prvních 14 dní DPN ponechá si zamûstnavatel u sebe). Na poïádání doãasnû práceneschopného zamûstnance vystaví o etfiující lékafi tento doklad i pfied uplynutím 14 kalendáfiních dnû od vzniku DPN a poté ke 14. dni trvání DPN (pûjde napfi. o pfiípady, kdy doãasnû práceneschopn zamûstnanec poïádá o vystavení uvedeného dokladu k poslednímu dni kalendáfiního mûsíce z dûvodu prûbûïné likvidace náhrady mzdy prvních 14 dni DPN pfiesahuje z jednoho mûsíce do druhého). Co najdete v dal ích ãíslech ãasopisu na toto téma: Tiskopisy k uplatàování nároku na o etfiovné, na VPTM nebo PPM Ukázky nov ch tiskopisû a jejich vyplàování JAK MOTIVOVAT ZAMùSTNANCE KE SNÍÎENÍ ABSENCE? JUDr. Jaroslav kubal Od 1. ledna 2009 zaãal platit nov zákon o nemocenském poji tûní ã. 187/2006 Sb. Jednou z nejdûleïitûj ích zmûn je, Ïe zamûstnavatelé budou povinni po dobu prvních 14 dní pracovní neschopnosti platit zamûstnancûm náhradu mzdy, a to pfies skuteãnost, Ïe i nadále budou povinni platit v rámci pojistného na sociální zabezpeãení i nemocenské poji tûní (byè sníïeného). Pfiímé finanãní zapojení zamûstnavatelû do kompenzování bûhem pracovní neschopnosti má pfiinést sníïení nemocnosti a zv ení produktivity ãesk ch podnikû. Tato skuteãnost ale mûïe souãasnû vést i k tomu, Ïe se je tû zv í poãet zamûstnavatelû, ktefií za úãelem sníïení absencí zamûstnancû zavedou odmûnu (sloïku mzdy) pro ty, ktefií v rámci mûsíce nebudou v pracovní neschopnosti. V této souvislosti je nutné uvést, Ïe toto fie ení je velmi problematické. DÛvodem je, Ïe mzdu (vãetnû jejích v ech sloïek) nelze urãovat a diferencovat na základû jin ch kritérií, neï je sloïitost, odpovûdnost a namáhavost práce, obtíïnost pracovních podmínek, pracovní v konnost a dosahované pracovní v sledky (viz 110 zákoníku práce). Pokud jsou tato kritéria shodná, jedná se o stejnou práci, za kterou pfiíslu í stejná mzda. Nemocnost pfiitom nespadá pod Ïádné z v e uveden ch kritérií, zejména neurãuje pracovní v kon ani dosahované pracovní v sledky (zamûstnanec, kter je po urãitou dobu nemocn, mûïe v daném mûsíci odvést více práce nebo práci v lep í kvalitû neï jin zamûstnanec, kter má stoprocentní docházku). Pokud zamûstnavatel stanoví nemocnost jako hledisko pro pfiiznání urãité mzdové sloïky, zamûstnanci by se mohli domáhat urãení, Ïe tato sloïka nezávisí na jejich pracovním v konu a Ïe nemoc nemohou ovlivnit. Poskytování takové odmûny by potom zakládalo nerovné zacházení se zdrav mi a nemocn mi zamûstnanci. Za poru ení povinnosti rovného zacházení se v emi zamûstnanci pfiitom hrozí zamûstnavateli pokuta aï do v e Kã. Navíc toto opatfiení mûïe vést k tomu, Ïe zamûstnanci ve snaze sloïku mzdy získat budou pfiecházet onemocnûní, coï mûïe vést k v znamnûj ímu po kození jejich zdraví. Proto lze dále dovodit, Ïe se jedná i o jednání v rozporu s povinností zamûstnavatele nepouïívat takového zpûsobu odmûàování, pfii kterém jsou zamûstnanci vystaveni zv enému nebezpeãí újmy na zdraví a jehoï pouïití by vedlo pfii zvy ování pracovních v sledkû k ohroïení zdraví zamûstnancû. Za toto poru ení zákoníku práce je dle zákona o inspekci práce moïné uloïit pokutu dokonce aï do v e Kã. Namísto poskytování odmûny za nulovou nebo jinak limitovanou nemocnost je lep í zamûstnance motivovat tím, Ïe jim bude náleïet prémie pfii splnûní urãitého objemu práce nebo dosaïení urãité kvality práce. Je ov em jasné, Ïe tento systém nelze uplatnit ve v ech profesích a zejména Ïe poskytování odmûny pfiímo ve vazbû na nemocnost a absenci je v znamné pfiedev ím pro svoji jasnost a srozumitelnost pro zamûstnance ti mají jistotu, Ïe pokud nebudou v pracovní neschopnosti, odmûnu dostanou. Dal í moïností, jak se vyvarovat pfiedev ím zneuïívání institutu pracovní neschopnosti, je dûsledná kontrola ze strany zamûstnavatelû, která je od nového roku umoïnûna zákoníkem práce ( 192 odst. 6 ZP). BohuÏel moïnosti zamûstnavatelû jsou v této oblasti velmi omezené kontrolovat bude moïné pouze, zda se zamûstnanec zdrïuje v místû pobytu a zda dodrïuje dobu a rozsah povolen ch vycházek. Navíc nemocn zamûstnanec se mûïe vïdy vymluvit, Ïe v dobû kontroly zamûstnavatele napfiíklad spal, ãímï ji zmafií (ostatnû zamûstnanec nemá s ohledem na ústavní ochranu obydlí ani povinnost vpustit zástupce zamûstnavatele do svého bytu nebo domu). Jedinou sankcí, kterou pfiedpokládá zákoník práce, je sníïení nebo dokonce nepfiiznání náhrady mzdy, coï se mûïe jevit jako nedostateãné (v povûì pro poru ení léãebného reïimu zamûstnavatel pouïít nesmí). Co najdete v dal ích ãíslech ãasopisu na téma nemocenské poji tûní: Co dûlat v pfiípadû nemoci zamûstnance del í neï 14 dní? Komunikace s OSSZ a pfiedávání podkladû Provádûní kontrol nemocn ch zamûstnancû, následn postup pfii zji tûní poru ení reïimu doãasnû práceneschopného zamûstnance Specifické pfiípady zamûstnávání jednatelû, spoleãníkû, dûchodcû, zamûstnání malého rozsahu atd. 3 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNĚ 1/2009 vy lo

4 POST EHY Z NùKTER CH TUZEMSK CH FIREM Farmaceutická firma Zentiva zamûstnancûm dává tfii dny tzv. sick days. Ty si mûïe pracovník vybrat a pozdûji odpracovat. Se sniïováním nemocnosti si úspû nû poradila i firma Denso Maufacturing. Ta sv m pracovníkûm nabízí nejen lékafie pfiímo na pracovi ti, ale od loàského roku i vlastní rehabilitaãní stfiedisko a fyzioterapeuta. Dal í benefity pracovníkûm pfiinese spolupráce firmy s libereckou poboãkou VZP v rámci projektu Zdravá firma. Novinkou v nûkter ch firmách je také zavedení tzv. motivaãních pohovorû jejich zastánci jsou napfi. firmy koda Auto, âz Strakonice nebo obchodní fietûzec Tesco Stores CR. Praxe je obecnû taková, Ïe po návratu z nemoci absolvuje zamûstnanec pohovor se sv m nadfiízen m, ve kterém je mimo jiné také dotazován na své zdraví a dûvody své nemoci. Absolvování stanoveného poãtu tûchto pohovorû, tedy vy í nemocnost daného zamûstnance, mûïe znamenat i pfiefiazení na jinou práci nebo konec zamûstnání. Firmy tímto chtûjí u zamûstnancû zv it pocit odpovûdnosti za firmu. ada firem chystá pfiísnûj í kontroly zamûstnancû. Chtûjí vyuïít nabídek nûkter ch agentur, které slibují kontrolu nemocn ch zamûstnancû a zabrání tak zneuïívání nemocenské. V této souvislosti se ale zaãínají objevovat názory nûkter ch právníkû, ktefií si myslí, Ïe by toto mohlo b t v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajû zamûstnanec by totiï v tomto pfiípadû musel dát souhlas, aby jeho osobní údaje mohly b t sdûleny tfietí osobû. Jak bude tedy toto v e v praxi vypadat, se jistû dozvíme v nejbliï ích t dnech. Jak úãinnû pfiedcházet absencím? moïnost tzv. sick days vlastní rehabilitaãní stfiedisko motivaãní pohovory pfiísnûj í kontroly zamûstnancû Nechcete se v novém zákonû o nemocenském poji tûní ztratit? Souãástí pfiedplatného je broïura Pfievodní mûstek a pfiehled zmûn nového zákona o nemocenském poji tûní, která Vám usnadní orientaci v nové právní úpravû. DOTAZY ÎENA NA RD ZNOVU OTùHOTNÍ Îena je na rodiãovské dovolené, po tuto dobu je pfieru ená úãast na nemocenském poji tûní, co kdyï v tuto dobu znovu otûhotní? Od v ustanovení 10 odst. 9 zákona o nemocenském poji tûní je uveden nov pojem pfieru ení nemocenského poji tûní. Toto pfieru ení se t ká neplaceného volna, které bude del- í jak 30 kalendáfiních dnû po sobû jdoucích a dále Ïen na rodiãovské dovolené. U tûchto pfiípadû je pak zamûstnavatel povinen tuto skuteãnost oznámit místnû pfiíslu né správû sociálního zabezpeãení nejpozdûji do 8 kalendáfiních dnû od data, kdy k pfieru ení úãasti na nemocenském poji tûní do lo. ZároveÀ je pak zamûstnavatel povinen do téhoï termínu oznámit skuteãnosti opûtovného vzniku úãasti na nemocenském poji tûní pominuly dûvody pfieru ení (ust. 94 odst. 1 zákona o nemocenském poji tûní). Mezi opûtovn vznik a následné pfiihlá- ení patfií nástup do zamûstnání po skonãení ãerpání neplaceného volna, nebo opûtovn nástup na dal í penûïitou pomoc v matefiství (matefiskou dovolenou) a to nejdfiíve v rozmezí od 8. do 6. t dne pfied pravdûpodobn m dnem porodu (ust. 34 zákona o nemocenském poji tûní). Vznikl-li dûvod pro pfieru ení poji tûní pfied 1. lednem 2009 a tento dûvod trvá ipo , pfieru uje se poji tûní od 1. ledna V tûchto pfiípadech je zamûstnavatel povinen pfieru ení poji - tûní oznámit do 31. ledna 2009 a to s odkazem na ust. 180 zákona o nemocenském poji tûní. Jak z uvedeného vypl vá, bude poji - tûnka opûtovnû pfiihlá ena k úãasti na nemocenském poji tûní k datu nástupu na dal í penûïitou pomoc v matefiství. NEMOC V PRÒBùHU, NA KONCI SMùNY Co kdyï onemocní zamûstnanec v prûbûhu smûny, po skonãení smûny? Od vstupuje v platnost ustanovení 192 zákoníku práce o poskytování náhrady pfii doãasné pracovní neschopnosti zamûstnance za prvních 14 kalendáfiních dnû. Tato náhrada se poskytuje zásadnû za pfiedem urãené pracovní dny (smûny), ve kter ch mûl zamûstnanec pracovat. Náhrada se poskytuje ve v i 60 % redukovaného prûmûrného v dûlku, kdy za prvé tfii dny dle urãen ch pracovních dnû (smûn), mûl zamûstnanec pracovat v nulové v i. V pfiípadech, kdy zamûstnanec první den vzniku své doãasné pracovní neschopnosti je tû pracoval odpracoval ãást smûny bude mu náleïet po ãást smûny (za odpracované hodiny) jeho mzda a za dal í ãást mu nárok na náhradu nevzniká (jedná se jiï o první den v rámci tfiech dnû s nulov m nárokem). V pfiípadech, kdy zamûstnanec první den vzniku své doãasné pracovní neschopnosti odpracoval celou smûnu, ode el k lékafii (odpolední ordinace) a ten ho t Ï den uznal doãasnû práceneschopn m, budeme nárok na náhradu posuzovat od následujícího pracovního dne zamûstnance, tzn. teprve druh den jeho doãasné pracovní neschopnosti pak bude z hlediska prvních tfiech dnû s nulov m nárokem jeho den první. NEOMLUVENÁ ABSENCE A NÁROK NA NEMOCENSKÉ Zamûstnanci vznikla pracovní neschopnost od Zamûstnavatel, kter mûl pochybnosti o vzniku jeho pracovní neschopnosti (datum vzniku pracovní neschopnosti bylo na tiskopise o poãátku pracovní neschopnosti mazáno a datum bylo neãitelné), si datum vzniku ovûfiil u o etfiujícího lékafie. Ten mu potvrdil, Ïe ho uznal doãasnû práceneschopn m aï Zamûstnavatel mu vykázal za den a neomluvenou absenci. Bude mu náleïet náhrada mzdy vãetnû nemocenského od 15. dne jeho doãasné pracovní neschopnosti? Zamûstnanci nenáleïí za dobu pracovní neschopnosti náhrada mzdy ani nemocenské. Dle ustanovení 25 písm. a) zákona ã. 187/2006 Sb., o nemocenském poji tûní nemá poji tûnec nárok na nemocenské v pfiípadech, kdy si úmyslnû pfiivodil doãasnou pracovní neschopnost. Mezi takovéto pfiípady jednoznaãnû patfií pfiepsání data vzniku doãasné pracovní neschopnosti (jedná se o pozmûàování úfiední listiny). Zde pak nelze pfiiznat náhradu mzdy a nemocenské ani dobrovolnû. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNĚ 1/2009 vy lo

5 DÉLKA PODPÒRâÍ DOBY P I POKRAâOVÁNÍ PN Z 2008 DO 2009 Zamûstnanci vznikl nárok na nemocenské v roce Je práceneschopen vãetnû zápoãtu dob podpûrãí doby k jiï 300 kalendáfiních dnû a pokraãuje v pracovní neschopnosti ivlednu Jaká bude jeho podpûrãí doba 365 nebo 380 kalendáfiních dní? Podle ustanovení 171 zákona ã. 187/2006 Sb., o nemocenském poji tûní dávky, na které vznikl nárok pfied 1. lednem 2009 a tento nárok trvá po 31. prosinci 2008, vyplácí po po dobu nejv e 1 roku ten, kdo byl pfiíslu - n k v platû tûchto dávek ke dni Jak z uvedeného vypl vá, bude podpûrãí doba ãinit obecnû 1 rok ve smyslu starého zákona ã. 54/1956 Sb., o nemocenském poji tûní zamûstnancû a nikoliv 380 dnû. SPOLEâNÍK, JEDNATEL S MùSÍâNÍM P ÍJMEM NIÎ ÍM NEÎ Kâ Spoleãník, jednatel, kter dosáhne pfiíjmu niï ího neï Kã za mûsíc není novû dûchodovû poji tûn a pojistné na SP nebude tedy sraïeno ani jemu ani za nûj nebude platit zamûstnavatel? Bude se muset odhla ovat/pfiihla ovat na OSSZ? V tomto pfiípadû, kdy jednatel dosáhne v kalendáfiním mûsíci pfiíjmu niï ího neï Kã, nebude jednatel úãasten v tomto mûsíci dûchodového poji tûní a pojistné na dûchodové poji tûní nebude v daném mûsíci platit nikdo, tj. ani jednatel ani zamûstnavatel. Podle zákona o pojistném na sociální zabezpeãení a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti platí, Ïe podmínkou pro placení pojistného u jednatelû je jejich úãast na dûchodovém poji tûní (není-li úãast, není ani platba pojistného). K ohla ovací povinnosti u jednatelû ve vztahu k OSSZ se uvádí, Ïe podle 36b odst. 1 zákona ã. 582/1991 Sb., o organizaci a provádûní sociálního zabezpeãení, je zamûstnavatel, kter zamûstnává jednatele, povinen na pfiedepsaném tiskopisu oznámit OSSZ den, kdy jednateli poprvé na základû jeho ãinnosti vznikla úãast na dûchodovém poji tûní vãetnû dne zahájení ãinnosti, a to do 8 dnû po uplynutí kalendáfiního mûsíce, ve kterém jednateli vznikla úãast na dûchodovém poji tûní; v tomto pfiípadû se ohla uje i skonãení ãinnosti jednatele (do 8 dnû po dni skonãení ãinnosti jednatele). U jednatelû se tedy neohla uje vznik a zánik úãasti na dûchodovém poji tûní vïdy za kaïd jednotliv kalendáfiní mûsíc, v nûmï vznikla a zanikla úãast na dûchodovém poji tûní, ale ohla uje se jen zaãátek této úãasti a pak aï jen ukonãení ãinnosti jednatele; úãast na dûchodovém poji tûní za jednotlivé kalendáfiní mûsíce se uvádí na evidenãním listu dûchodového poji tûní. Zamûstnavatel je dále povinen oznámit je tû zmûnu sdûlen ch údajû (napfi. zmûnu svého názvu), pokud k této zmûnû do lo. Uvedené hlá ení se podává na tiskopise Oznámení o nástupu do zamûstnání (skonãení zamûstnání). Máte taky dotaz a nevíte si s ním rady? Souãástí pfiedplatného ãasopisu je i moïnost vyuïívat bezplatn odpovûdní servis do tfii t dnû Vám zdarma za leme odpovûì na Vá odborn dotaz. 1. Zamûstnanec skonãil pracovní pomûr dnem z dûvodu odchodu do dûchodu. Zamûstnavatel s ním uzavfiel nov pracovní pomûr na dobu urãitou od do Odmûna z této práce ãinila Kã. Zamûstnanec zaãal dne pracovat. Dne si zpûsobil úraz, kter zakládal pracovní neschopnost. Bude mít nárok na náhradu mzdy v nemoci a eventuelnû nárok na nemocenské od 15. dne trvání doãasné pracovní neschopnosti? A) Má nárok na náhradu mzdy? a) Ano b) Ne B) V pfiípadû, Ïe ano, bude poskytována náhrada mzdy i po , tj. i po skonãení pracovního pomûru? a) Ano b) Ne JAKÁ JE SPRÁVNÁ ODPOVùë? C) Po uplynutí prvních 14 dnû pracovní neschopnosti bude mít dále nárok na likvidaci nemocenského od 15. dne trvání DPN? a) Ano b) Ne 2. Zamûstnanec mûl sjednán nástup do pracovního pomûru k Do zamûstnání v ak nenastoupil z dûvodu pracovní neschopnosti vzniklé od Zamûstnavatel mu zúãtoval náhradu mzdy za svátek Vznikne mu úãast na nemocenském poji tûní s nárokem na v platu náhrady v nemoci za prvních 14 dnû doãasné pracovní neschopnosti? a) Nevznikne mu nárok na náhradu v nemoci, neboè fakticky nenastoupil do práce (2. ledna byl jiï práceneschopn ). b) Vznikne mu úãast na nemocenském poji tûní, neboè mu zamûstnavatel musel zúãtovat náhradu za svátek 1. 1., kdy by jinak fakticky do práce nenastoupil. 3. Zamûstnanec, kter v pondûlí odpracoval celou smûnu, byl uznán doãasnû práceneschopn m k témuï dni v odpoledních hodinách. Bude se mu zapoãítávat do podpûrãí doby 380 kalendáfiních dnû jiï tento den, nebo se první den jeho doãasné pracovní neschopnosti zapoãte od úter, tedy od následujícího dne? a) Ano, bude se mu zapoãítávat jiï pondûlí jako první den, neboè vycházíme pro urãení podpûrãí doby z data vzniku DPN. b) Ne, první den pro urãení podpûrãí doby bude následující pracovní den, tj. úter. Vycházíme ze skuteãnosti, Ïe zamûstnanec odpracoval celou smûnu a jeho DPN vznikla aï po skonãení této smûny. Správné fie ení naleznete na str. 6. Máte rádi praktické procviãení sv ch znalostí, nebo si prostû jen radûji novinky poslechnete z úst tûch nejpovolanûj- ích? V tom pfiípadû by Vás mohla zaujmout na e iroká nabídka semináfiû. Z té pro Vás vybíráme napfi.: Téma semináfie Lektor Místo konání Datum konání Cestovní náhrady zmûny od roku 2009 a nejãastûj í JUDr. Marie Praha problémy Salaãová Nov zákon o nemocenském poji tûní nejdûleïitûj í zmûny, Ing. Marta Praha ãasté problémy Îení ková Mzdové v poãty bez chyb a omylû Ing. RÛÏena Klímová Praha Náhrada mzdy, kontrola zamûstnancû a dal í aktuální JUDr. Bofiivoj ubrt Praha, Brno problémy pracovního práva Zamûstnanecké benefity 2009 z pohledu daní a pojistn ch RNDr. Ivan Praha odvodû Brychta Více naleznete na 5 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNĚ 1/2009 vy lo

6 P ÍKLADY NEMOC ZAMùSTNANCE ZASAHUJE DO DVOU ROZHODN CH OBDOBÍ Zamûstnanec se stane doãasnû práceneschopn m ke dni a bude práceneschopn aï do Z jakého rozhodného období stanovíte zamûstnanci jeho prûmûrn v dûlek pro náhradu mzdy? Pozor zasahuje-li doba prvních 14 dní PN do dvou rozhodn ch období, bude pro náhradu mzdy pouïit prûmûrn hodinov v dûlek platn v kaïdém z tûchto rozhodn ch období vïdy pro pfiíslu - nou ãást pracovních dnû (smûn), pfiipadajících na kaïdé z tûchto období (viz 354 zákoníku práce)! V tomto pfiípadû to tedy bude takto: rozhodné období, ze kterého se bude poãítat prûmûrn hodinov v dûlek, bude pro období od do skonãení 1. kvartálu, tj. do , 4. kvartál roku Dále pak od do konce 14. dne pracovní neschopnosti bude rozhodné období pro zji tûní prûmûrného v dûlku 1. kvartál roku NEROVNOMùRNù ROZVRÎENÁ PRACOVNÍ DOBA A URâENÍ NÁHRADY MZDY Zamûstnanec s nerovnomûrnû rozvrïenou pracovní dobou se stal práceneschopn m v pondûlí, kdy má v tomto t dnu stanoven harmonogram smûn od pondûlí do nedûle (tzv. dlouh t den). Dal í t den má smûny rozepsány na stfiedu a ãtvrtek (tzv. krátk t den). Pracuje po 8 hodinách dennû. Urãete, za jaké dny mu bude vyplacena náhrada mzdy. V ustanovení 192 aï 194 zákoníku práce je stanoveno, Ïe náhrada mzdy náleïí jen za pracovní dny (smûny), které má zamûstnanec pfiedem dle rozpisu smûn urãené. Zamûstnanec tedy obdrïí náhradu mzdy pfii DPN za prvních 14 dní takto: první t den (dlouh t den): pondûlí, úter a stfieda nulov nárok (karenãní doba prvních 3 dní nemoci) ãtvrtek nedûle náhrada mzdy bude náleïet za 32 hodin, tj. 8x4 urãené smûny druh t den (krátk t den): stfieda a ãtvrtek náhrada mzdy bude náleïet za 16 hodin, tj. 8x2 urãené smûny Celkem tedy bude náhrada mzdy vyplacena za 48 hodin. STANOVENÁ NOâNÍ SMùNA ZE 14. NA 15. DEN DPN A V POâET NÁHRADY MZDY Zamûstnanec má rozpis smûn v rámci práce v noci. Poslední smûnu v rámci 14 kalendáfiních dnû má stanovenou na 14. den DPN a to od 22:00 do 6: dne jeho pracovní neschopnosti. Budete mu poslední den jeho nároku na náhradu mzdy, tj. 14. den, proplácet v délce celé rozepsané smûny, nebo stanovíte jin zpûsob? Náhrada mzdy za prvních 14 dní DPN náleïí zamûstnanci za jeho, zamûstnavatelem urãené smûny tak, Ïe za poslední 14. den, bude-li mít urãenu smûnu, náleïí poskytnutí náhrady mzdy pouze do 24:00, tj. do uplynutí 14. dne. U tohoto pfiíkladu tedy bude náhrada mzdy poskytnuta zamûstnanci pouze za 2 hodiny, tj. od 22:00 do 24:00, kdy konãí 14. den jeho DPN. JAKÁ JE SPRÁVNÁ ODPOVùë? 1A) a, protoïe splnil podmínku uvedenou v ustanovení 6 odst. 2 písm. a) a odst. 5 zákona o nemocenském poji - tûní, tj. podmínku vzniku úãasti na nemocenském poji tûní.? tûní ve smyslu ust. 10 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském poji tûní, tj. náhrada se poskytuje pouze zamûstnanci po dobu jeho trvání úãasti na nemocenském poji tûní. E ENÍ netrvá úãast na nemocenském poji tûní, tj. kterému skonãil pracovní vztah (poji tûná ãinnost). Odkaz na ust. 28 odst. 1 zákona o nemocenském poji tûní. 1B) b, protoïe ke dni konãí zamûstnanci pracovní pomûr a tím mu skonãila i úãast na nemocenském poji - 1C) b, protoïe nárok na v platu nemocenského ztrácí poïivatel starobního nebo invalidního dûchodu, kterému jiï 2) b 3) b Naleznete na nûm: Aktuality z Va eho oboru Právní pfiedpisy nejen v aktuálním, ale i ve znûní ke konkrétnímu datu V echny dûleïité tiskopisy a vzory potfiebné pfii Va í práci Vybrané dotazy a odpovûdi a mnoho dal ího Oceníte: Portál je aktualizován 24 hodin dennû Aktuality i mimo pravideln aktualizaãní servis DoplÀkové informace ke v em odebíran m produktûm na jednom místû Bezplatn pfiístup pro pfiedplatitele Nemocenské poji tûní aktuálnû praktické rady a tipy pro Va i firmu Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. / Vydává Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Na Pfiíkopû 18, P. O. Box 756, Praha 1 / Iâ: / tel.: , fax: / / Vedoucí redaktor: Ing. Marek Bûhal, odborná redaktorka: Ing. Lucie Pavelková / Sazba: SV, s. r. o. / Tisk: POLY+, s. r. o. / Vychází 1 mûsíãnû. / Cena: Pololetní pfiedplatné 1580 Kã + DPH, balné a po tovné / Pfiedplatné na dal í období není tfieba objednávat, je automaticky prodlouïeno na dal ích 12 mûsícû. Pfiedplatné je moïné zru it písemnû, nejpozdûji 6 t dnû pfied uplynutím roãního pfiedplatného, jinak se prodluïuje o dal í rok. / V echna práva, zejména právo na titul (název), licenãní právo a prûmyslová ochranná práva jsou ve v hradním vlastnictví Dashöfer Holding, Ltd. a jsou chránûna autorsk m zákonem. / V echna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnoïování, ífiení a pfieklad. Îádná ãást díla nesmí b t jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky nebo jin m zpûsobem) bez pfiedchozího písemného souhlasu nakladatelství reprodukována anebo s pouïitím elektronick ch off-line nebo on-line systémû ukládána do pamûti, zpracovávána ãi ífiena. / Informace obsaïené v tomto díle byly zpracovány na základû nejlep ích poznatkû v okamïiku zvefiejnûní, kvûli neucelen m v sledkûm ve v zkumu a jurisdikci v ak není moïno zaruãit absolutní bezchybnost. / Za obsah pfiíspûvkû ruãí jejich autofii. / Redakce zajistí zodpovûzení pfiípadn ch dotazû pfiedplatitelû zaslan ch pouze pfies formuláfi na Vybrané odpovûdi budou uvefiejnûny v nûkterém z ãísel tohoto newsletteru. / Vydávání tohoto periodika povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury, ã. j. 3974/95, dne Redakãní uzávûrka ãísla 1/2009 byla dne 13. ledna Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., je certifikováno spoleãností TÜV Rheinland Industrie Service GmBH a disponuje Certifikátem systému managementu jakosti DIN EN ISO 9001:2000, reg. ã NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNĚ 1/2009 vy lo

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Kdy do důchodu a za kolik

Kdy do důchodu a za kolik Jan Přib Č E S K Á S P R ÁVA S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í Kdy do důchodu ODBORNÝ MĚSÍČNÍK Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Lékařská posudková služba Zdravotní pojištění Sociální péče

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu.

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu. âíslo 7 ROâNÍK 13 Povodnû 2002 OS UNIOS v tomto roce, kdy na i republiku postihly opût povodnû, které znepfiíjemnily léto mnoha na im ãlenûm a nûkteré pfiipravily o stfiechu nad hlavou, bude poskytovat

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti

1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 4 Sídlo spoleãnosti s r. o. a jeho zmûna str. 1 ãást 1B I díl 4 I kap. 1 1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti Jak jsme již uvedli v předcházející kapitole, je údaj

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2 DaP_06_15_zlom 28.5.2015 11:42 Stránka 1 EDITORIAL / OBSAH Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi ráda, Ïe vám mûïeme zprostfiedkovat srovnání zmûn, které souvisí se zru ením Pokynu D-6 a vydáním

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků

4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 4 strana 1 4.1 Daňová uznatelnost zaměstnaneckých požitků Ing. Pavel Bûhounek Problematika uplatnění nákladů na straně zaměstnavatele na straně jedné a zdanění

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

O ãíslech a lep ím pfií tím

O ãíslech a lep ím pfií tím âíslo 10 ROâNÍK 14 V â Í S L E : Konference k získávání ãlenû (str. 3) K nerovnomûrnû rozvrïené pracovní dobû (str. 4) Práva a povinnosti odborov ch orgánû v oblasti BOZP (pfiíloha) Rekreace (str. 7) Mûsíãník

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více