Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka"

Transkript

1 Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Zelená linka pr zájemce dtace: leden 2012

2 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA OSNOVA 1 ÚVOD Účel Manuálu a pužití Mdelu MODELY V OBLASTI VH PROJEKTŮ V OPŽP Finanční mdel (FM) Vyrvnávací nástrj (VN) Mdel finanční a eknmické analýzy (FA/FEA) Prvázanst a pstup zpracvání jedntlivých mdelů FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Stručný suhrn pjmů Výpčet míry pdpry Definice Tarifvé blasti Definice prjektu na zelené luce Základní mdely prvzvání VH infrastruktury v ČR POPIS MODELU VH MODEL ZELENÁ LOUKA Barevná knvence a frmát vstupních dat Vyplnění mdelu VH mdel zelená luka INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY List Inf List Zelená luka List Mdul pririty List Grafy List Investiční náklady běžné ceny List Investiční náklady stálé ceny List Náklady a příjmy List Výpčet míry pdpry List Zdrje financvání List Výstup pr SFŽP List Makreknmická data VELKÉ PROJEKTY

3 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA 6.1 Pužití směnnéh kurzu pr aplikaci čl. 39 Obecnéh nařízení Metdika zpracvání eknmické analýzy (EA) Zadávání dat d Mdelu Velké prjekty List Eknmická analýza List Výstupy d žádsti - CZK List Výstupy d žádsti - EUR SKUPINOVÉ PROJEKTY Pstup při zpracváni Skupinvých prjektů KONTROLA RELEVANTNOSTI VÝSLEDKŮ Kntrla frmálních údajů Psuzení výsledků z FA ( Individuální prjekty) Psuzení výsledků FEA ( Velké prjekty ) Psuzení výsledků FEA ( Skupinvé prjekty ) AKTUALIZACE FA/FEA K VYDÁNÍ ROPD A ZVA SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ REJSTŘÍK

4 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA 1 ÚVOD Obecná pravidla evrpských fndů v rámci plitiky sudržnsti vyžadují zpracvat finanční analýzu nákladů a přínsů (dále jen CBA) pr všechny prjekty, které vytvářejí příjmy 1 a zárveň nepdléhají pravidlům veřejné pdpře. 2 Nicméně pr prjekty s celkvými investičními náklady, nepřesahujícími 50 mil. EUR (tzv. Individuální prjekt ) 3, které vytvářejí příjmy a zárveň nepdléhají pravidlům veřejné pdpře, je vyžadván zpracvání puze dílčí části CBA, tzn. finanční analýzy. U prjektů, které vytvářejí příjmy a jejich celkvé investiční náklady přesahují výši 50 mil. EUR (tzv. Velký prjekt ), je vyžadván zpracvání CBA v plném rzsahu tj. zpracvání finanční, eknmické a citlivstní analýzy a analýzy rizik. 4 Tyt prjekty jsu přím psuzvány Evrpsku kmisí (dále jen EK ). Pr usnadnění zpracvání CBA v rámci dtačníh titulu Operační prgram Živtní prstředí (dále jen OPŽP ), byl vyhtven nástrj tzv. Mdel 5, který Zpracvateli analýzy (dále jen Zpracvatel ) usnadní a zajistí zpracvání pvinných dílčích částí CBA (tj. finanční analýzy, eknmické a citlivstní analýzy) v suladu s aktuálními metdickými dkumenty, viz kapitla 2. Přílhu Žádsti u prjektů generujících příjem, je vlastní vyplněný Mdel a Zpráva (viz Přílha 1 Manuálu). 6 V rámci snadnější rientace je v Manuálu pr dílčí části CBA pužíván následujících značení: FA - finanční analýza a FEA - finanční, eknmická a citlivstní analýza. V Mdelech není implementvána ta část CBA, která se týká zpracvání analýzy rizik, jejíž zpracvání je vyžadván v rámci předlžení žádsti pr Velké prjekty. 7 Jak vhdné metdické zdrje pr zpracvání Analýzy Rizik je mžné pužít dkument Evrpské kmise - Guide t Cst-Benefit Analysis f investment prjects kapitla neb dkument Asijské rzvjvé banky - Handbk fr the Ecnmic Analysis f Water Supply Prjects kapitla Účel Manuálu a pužití Mdelu Manuál k Vdhspdářskému mdelu pr prjekty na tzv. zelené luce služí jak vhdná pmůcka při vyplňvání a zadávání dat d Mdelu, ale také jak vhdný kntrlní nástrj pr psuzení a vyhdncení relevantnsti získaných výsledků. V Manuálu jsu uvedeny minimální pžadavky na vstupní data pr níže uvedené typy prjektů, která jsu zaptřebí vyplnit, aby byla zajištěna správná funkce Mdelu. Individuální prjekt 2. Velký prjekt 2. Obecně lze říci, že pžadavky na základní vstupní data jsu vesměs pr ba dva výše uvedené typy prjektů shdné s tím, že v rámci tzv. Velkých prjektů, musí být zpracvána CBA v plném rzsahu. Prt je rzsah vstupních dat prti individuálním prjektům, něc větší. 1 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, článek 55 dst Implementační dkument v platném znění - Operační prgram Živtní prstředí Nařízení Rady (ES) 1083/2006, ddíl 2, článek 39, respektive Implementační dkument v platném znění - Operační prgram živtní prstředí Nařízení Rady (ES) 1083/2006, ddíl 2, článek 40 drážka e. 5 Mdel pr zpracvání finanční a eknmické analýzy a určení výše pdpry u prjektů vytvářejících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES) 1083/2006. Mdel je vytvřen ve standardním sftwarvém prstředí MS Excel. 6 Směrnice MŽP O předkládání žádstí, v platném znění. 7 Nařízení Kmise (EU) č. 832/2011, Přílha XXI Velký prjekt, žádst ptvrzení pdpry pdle článků 39 až 41 Nařízení Rady (ES) č. 1083/

5 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA Tent Manuál je vyhtven puze pr tzv. Vdhspdářský mdel zelená luka (dále jen VH mdel zelená luka ). Prjektem na zelené luce jsu definvány takvé prjekty, u nichž je prjektem vybudvána kmpletně nvá služba v pdbě dvádění a čištění dpadních vd neb zásbvání pitnu vdu. Jak upřesňující kritérium pr stanvení prjektu na zelené luce lze pužít tzv. Kritérium cenvé kalkulace. 10 T znamená, že v případě, že pr danu službu neexistuje v sučasnsti cenvá kalkulace a p realizaci prjektu tat cenvá kalkulace bude nvě stanvvána, jedná se vždy prjekt na zelené luce. V případě, že pr danu slžku již cenvá kalkulace existuje, nejedná se nvu službu a pr daný prjekt bude muset být FEA zpracvána na základě Mdelu pr Histrická data. Typvé příklady pr prjekty na zelené luce jsu následující: 1. Výstavba kanalizace (vdvd neexistuje). 2. Výstavba vdvdu (kanalizace neexistuje). 3. Výstavba kanalizace a vdvdu. 4. Stávající vdvd 11 a výstavba kanalizace. 5. Stávající kanalizace 12 a výstavba vdvdu. Mdel vdhspdářský zelená luka vyplňuje Zpracvatel/Žadatel též v případě, že v dané aglmeraci (bci) Žadatel nevlastní žádnu vdhspdářsku (dále jen VH ) infrastrukturu, ačkliv zde již existuje v majetku jinéh vlastníka a v rámci prjektu je řešena dstavba infrastruktury. Sprnu situaci bude v předstihu knzultvat s Oddělením velkých prjektů SFŽP. Knzultace s Oddělením velkých prjektů před vyplněním mdelu FA/FEA je rvněž dpručena pr prjekty, v nichž je TO tvřena více prvzními smluvami. Všechny výše uvedené typy prjektů jsu pvažvány, dle definice čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, jak prjekty vytvářející příjem a svým zaměřením dpvídají pžadavkům na prjekty, které jsu předkládány d OPŽP, priritní sy 1 Zlepšvání vdhspdářské infrastruktury a snižvání rizika pvdní, respektive d blastí pdpry 1.1 Snížení znečištění vd a 1.2 Zlepšení kvality pitné vdy. Mdel je určen k pužití v prgramu MS Excel, verze 2003 a Zpracvání FA/FEA jiným sftwarem není přípustné. Při zadávání dat d Mdelu se předpkládá, že Zpracvatel FA/FEA má základní úrveň dvednstí s prací na PC a znalsti fungvání prgramu MS Excel. Mdel a manuál respektují pkyny českých úřadů z hlediska pdrbných nárdních pravidel, např. v blasti způsbilsti nákladů k financvání z Evrpských fndů. Manuál také předpkládá, že Zpracvatel má základní znalsti hledně pdmínek a pravidel dtačníh titulu OPŽP, respektive jeh Implementačníh dkumentu v aktuálním znění a případných dalších relevantních dkumentů, vztahujících se k dtačnímu titulu OPŽP. Mdel a Manuál vychází z aktuálních verzí níže uvedených metdických dkumentů: 10 Přílha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kteru se prvádí zákn č. 274/2001 Sb., vdvdech a kanalizacích pr veřejnu ptřebu a změně některých záknů. 11 Stávající vdvd v TO nemusí být ve vlastnictví Žadatele, ale je nutné h pvažvat za existující slžku VH systému v dané TO. 12 Stávající kanalizace v TO nemusí být ve vlastnictví Žadatele, ale je nutné ji pvažvat za existující slžku VH systému v dané TO. 4

6 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA Pracvní dkument 4 Metdické pkyny pr prvedení analýzy nákladů a přínsů, Evrpská kmise, srpen Guide t Cst-Benefit Analysis f investment prjects, Final Reprt, June

7 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA 2 MODELY V OBLASTI VH PROJEKTŮ V OPŽP Pr plánvací bdbí byly na základě jednání mezi Česku republiku a Evrpsku kmisí pr prjekty v blasti vdníh hspdářství, které předpkládají financvání z OPŽP a jsu prvzvány v tzv. ddílném mdelu prvzvání, zpracvány mim standardníh Mdelu FEA ještě 2 typy mdelů. Finanční mdel (FM). 14 Vyrvnávací nástrj (VN). Mdely mají v rámci sektru vdníh hspdářství služit k ddržení pdmínek, keré byly dhdnuty na zmíněných jednáních mezi ČR a EK Finanční mdel (FM) Finanční mdel pr vlastníky a prvzvatele vdhspdářské infrastruktury je aplikací vytvřenu v prstředí MS EXCEL, pmcí které je vyčíslvána ex ante hdnta (prgnóza) přiměřenéh zisku, pčítanéh na základě návratnsti vlženéh kapitálu. Mdel, ztělesňující Pdmínky přijatelnsti v praxi, musí být přílhu upravených stávajících prvzních smluv, které musí být předlženy jak pdklad pr vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace. U smluv, které budu nvě sutěženy a uzavřeny dle pžadavků OPŽP, není pužití Standardníh FM striktním pžadavkem, nýbrž dpručením. FM nějakéh typu je všem rvněž pdmínku přijatelnsti všech nvých prvzních smluv (v rámci OPŽP) a pkud Žadatelé chtějí využít jiný typ FM než Standardní FM, bude nutné důvdnit, že pužívaný nástrj naplňuje všechny pžadavky části A.1.1.b. Pdmínek přijatelnsti. Práci se Standardním FM ppisuje Manuál k Finančnímu mdelu pr vlastníky a prvzvatele vdhspdářské infrastruktury. 2.2 Vyrvnávací nástrj (VN) Vyrvnávací nástrj pr tvrbu cen pr vdné a stčné je navazujícím mdelem pr ex pst (následné) vyrvnání cen pr vdné a stčné a dalších finančních tků na základě skutečných hdnt. Nástrj je Ministerstvem živtníh prstředí ČR puze dpručván jak přílha stávajících prvzních smluv. 2.3 Mdel finanční a eknmické analýzy (FA/FEA) Mdel FA/FEA služí primárně ke stanvení míry pdpry a prkázání splnění statních dtačních pdmínek jak je udržitelnst prjektu, případně udržitelnst celéh vdhspdářskéh systému. U velkých prjektů je FA rzšířena eknmicku analýzu, která služí k prkázání celsplečenskéh pzitivníh přínsu prjektu. 2.4 Prvázanst a pstup zpracvání jedntlivých mdelů Pstup zpracvání FA/FEA (FM, VN) Dpručený pstup zpracvání uvedených nástrjů je následující: Zpracvání FA/FEA s využitím standardních prgnóz pr bě blasti vdhspdářských služeb (u prjektů na zelené luce je na Zpracvateli, aby určil předpkládané prvzní náklady prjektu). Výstupy z FA/FEA jsu především prgnózy minimálních cen pr vdné a stčné a vypčtená výše pdpry z OPŽP. 14 Manuál k Finančnímu mdelu je zveřejněn na 15 Metdika pr žadatele, rzvádějící pdmínky Přílhy č. 7 OPŽP, Pdmínky přijatelnsti vdhspdářských prjektů pr Operační prgram Živtní prstředí v prgramvacím bdbí

8 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA Zpracvání FM a VN na základě výstupů pužitých ve FA/FEA, a t především s respektváním minimálníh vývje cen pr vdné a stčné. V případě, že z FM a VN vyplývá nutnst rychlejšíh nárůstu cen pr vdné a stčné, je pté nutné nvě vypčtené ceny zadat zpětně d FA/FEA. Následně musí být věřen, že výstupy z FA/FEA jsu knzistentní s výstupy z FM a VN. Na základě tht pstupu bude muset být např. upravena výše prvzních nákladů. Pkud FM a VN předpkládají mírnější nárůst cen pr vdné a stčné než je stanven ve FA/FEA, je nutné ve FM a VN ceny pr vdné a stčné upravit tak, aby pr bě blasti byly c nejvíce shdné. Míra přesnsti, při psuzvání knzistentnsti všech tří nástrjů je pstačující v rzsahu +/- 5 %, tzn. rzdíl mezi výší ceny pr vdné a/neb stčné ve FA/FEA a FM/VN nesmí být vyšší než 5 % v každém jedntlivém rce; ttéž platí i pr výši prvzních nákladů. Pstup zpracvání FA/FEA (FM a VN) V případě prjektů na zelené luce je dpručený pstup následující: 1. krk: dhadnut výši prvzních nákladů čekávaných p sutěži (vč. přiměřenéh zisku prvzvatele). 2. krk: vyplnit FA s využitím tét prgnózy prvzních nákladů, a tím získat prgnózu ceny pr vdné a stčné. 3. krk: zadat předpkládaný vývj prvzních nákladů d VN. 4. krk: zadat vývj ceny (cen) dle FA d FM a využít mžnst prgnózy výše nájemnéh dle nastavené ceny (cen). 5. krk: p výběru zhtvitele, přepčítat FA se skutečnými investičními náklady. 6. krk: aktualizvat FM s nvu prgnózu ceny (cen). 7. krk: využít FM a VN k výběru prvzvatele v rámci kncesníh řízení. 8. krk: aktualizvat FA dle skutečně sutěžených cen a prvzních nákladů a zkntrlvat, že nedšl k více než 10ti % změně ve výši finanční mezery. 7

9 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA 3 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Hlavním účelem finanční a eknmické analýzy (FA/FEA) je výpčet ukazatelů finanční výknnsti prjektu, stanvení míry pdpry a psuzení udržitelnsti prjektu, případně i celéh VH systému. U eknmické analýzy je hlavním výstupem psuzení celsplečenských přínsů prjektu. Obvykle se tat analýza prvádí z hlediska vlastníka. Jestliže jsu vlastníkem a prvzvatelem různé subjekty je zaptřebí, aby byla taktéž FA/FEA knslidvána za ba subjekty. Jinými slvy, je nutné pr výpčet FA/FEA vlžit vstupní data získaná d prvzvatele i d vlastníka VH infrastruktury. Pr stanvení výsledků FA je pužita metdika diskntvaných peněžních tků, zpracvaná dle metdickéh pkynu vydanéh EK. Hlavními výsledky zpracvané FA jsu především následující údaje: Zhdncení finanční návratnsti investice a vlastníh (nárdníh) kapitálu. Stanvení příspěvku Splečenství, respektive výše pdpry z OPŽP. Kntrla finanční udržitelnsti prjektu ve smyslu tvrby dstatečné části čistých příjmů (tj. rzdíl mezi příjmy a prvzními náklady), a t ve výši více než plviny hdnty půvdní investice na knci eknmické živtnsti danéh prvku prjektu. Finanční návratnst investice lze psudit dhadem finanční čisté sučasné hdnty (FNPV/C) a finanční míry návratnsti (FRR/C). Tyt ukazatele vyjadřují schpnst čistých příjmů zaplatit investiční náklady bez hledu na t, jak jsu tyt náklady financvány. Aby mhl prjekt žádat příspěvek z fndů EU, měla by být FNPV/C záprná a FRR/C nižší, než diskntní sazba pužitá ve FA. Všechny tyt zásady vycházejí z metdickéh pkynu EK, Guide t Cst-Benefit Analysis f investment prjects. 16 Výše příspěvku Splečenství, ptažm výše dtace z OPŽP, se stanvuje v suladu s článkem 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Je nutné řádně zhlednit příjmy prjektu tak, aby se příspěvek Splečenství upravil v závislsti na hrubém rzpětí samfinancvání, a aby nedšl k nadměrnému financvání. Finanční udržitelnst je v ideálním případě stav, kdy by systém výběru pplatků (jak zdrj příjmů prjektu) měl vycházet ze skutečné ptřeby zdrjů a ceny by měly pkrývat přinejmenším náklady na prvz a údržbu, jakž i významnu část dpisů aktiv Stručný suhrn pjmů Prjekt vytvářející příjem Je definván v prvním dstavci článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 takt: Pr účely tht nařízení se prjektem vytvářejícím příjmy rzumí jakákli perace zahrnující investici d infrastruktury, za jejíž pužívání se účtují pplatky hrazené přím uživateli, neb jakákli perace zahrnující prdej neb prnájem pzemků či budv neb jakékli jiné pskytvání služeb za úplatu. Vdhspdářské prjekty jsu vždy prjekty vytvářející příjem. Relevantní příjem je příjem 18 dané investice a nikliv příjem celéh systému, jehž je prjekt sučástí Pracvníh dkumentu 4 Metdické pkyny pr prvedení analýzy nákladů a přínsů, EK, srpen Guide t Cst-Benefit Analysis f investment prjects, Final Reprt, červen Metdická příručka pr prjekty vytvářející příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, NOK MMR. 8

10 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA Příjmy a náklady Příjmy a náklady danéh prjektu pr účel finanční analýzy, musí být definvány jak přírůstkvé příjmy a náklady, tj. jak rzdíl mezi příjmy ve scénáři s prjektem a ve scénáři bez prjektu, tt platí bdbně i pr plžku nákladů. V případě, že scénář bez prjektu nemá ani příjmy a ani náklady (prjekt na tzv. zelené luce ), jsu pté příjmy a náklady danéh prjektu zárveň přírůstkvými příjmy a náklady. Individuální prjekt 19 V Implementačním dkumentu OPŽP je individuální prjekt definván následvně: Je knkrétní ucelený prjektvý záměr, jehž celkvé náklady v případě OPŽP, nesmějí přesáhnut 50 milinů EUR. Za individuální prjekt v tmt smyslu bude pvažván i prjekt, skládající se z více menších pdprjektů, tzv. skupinvý prjekt za předpkladu, že bude přispívat ke splnění nedělitelnéh úklu s jasně určenými cíli a jeh celkvé náklady nepřevýší hranici 50 milinů EUR. Velký prjekt 20 V Implementačním dkumentu OPŽP je velký prjekt definván následvně: Operace slžená z řady prací, činnstí neb služeb, které jsu určeny k dsažení nedělitelnéh úklu přesné hspdářské neb technické pvahy, s jasně určenými cíli, jejíž celkvé náklady v případě živtníh prstředí přesahují 50 milinů EUR. Za velký prjekt v tmt smyslu bude pvažván i prjekt, skládající se z více menších pdprjektů tzv. skupinvý prjekt, za předpkladu splnění výše uvedených kritérií (nedělitelnéh úklu s jasně určenými cíli) a za pdmínky, že jeh celkvé náklady převýší hranici 50 milinů EUR. Pr určení celkvých nákladů prjektu se zapčítává také DPH, které je sučástí celkvých nákladů prjektu bez hledu na jeh nezpůsbilst. Analýza nákladů a přínsů (CBA) Je suhrnná analýza, která je využívána k prkázání, zda je z eknmickéh phledu žáducí daný prjekt realizvat a zda jeh realizace přispěje k plnění cílů reginální plitiky EU. Jestliže je výsledek psuzvání kladný, je následně prkazván, zda je příspěvek Splečenství (z fndů EU) nutný pr zajištění finanční realizvatelnsti prjektu. Plná analýza CBA (vyžadvána pr velké prjekty) se sestává z následujících analýz: finanční analýza, eknmická analýza s analýzu citlivsti a rizikvá analýza. Finanční analýza (FA) Finanční analýza je jednu ze sučástí CBA a musí být zpracvávána pr všechny prjekty vytvářející příjmy, které nepdléhají pravidlům veřejné pdpry. Hlavním účelem FA je výpčet ukazatelů finanční výknnsti prjektu. Mezi hlavní výsledky FA lze zařadit následující údaje: zhdncení finanční návratnsti investice a vlastníh (nárdníh) kapitálu, stanvení příspěvku Splečenství a kntrla finanční udržitelnsti prjektu. Eknmická analýza (EA) a citlivstní analýza Eknmická analýza s analýzu citlivsti je jednu ze sučástí CBA a musí být zpracvána jak sučást CBA pr tzv. Velké prjekty, vytvářející příjmy. Hlavním účelem EA je prkázání celsplečenských přínsů předkládanéh prjektu. Citlivstní analýza je zaměřena na zjištění kritických prměnných prjektu, a t jak z hlediska finanční analýzy, tak i 19 Implementační dkument v platném znění - Operační prgram Živtní prstředí Implementační dkument v platném znění - Operační prgram Živtní prstředí

11 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA z hlediska eknmické anlaýzy. Prvádí se tak, že se prměnné prjektu pstupně mění určité prcent a sledují se následné změny ukazatelů finanční i eknmické výknnsti. Prvzní fáze prjektu Prvzní fáze prjektu je časvý hriznt, definvaný rkem uvedení prjektu d prvzu a bdbím zpracvání analýzy, které je uváděn v metdických dkumentech EK. Pr prjekty zpracvávané pmcí Vdhspdářskéh mdelu, je prvzní fáze prjektu v mdelu FA/FEA standardně přednastavena na bdbí 30 let (včetně rku uvedení prjektu d prvzu). Referenční bdbí FEA (příprava, realizace a prvz prjektu) Referenční bdbí FEA je definván jak bdbí přípravy a realizace prjektu (první rk přípravy/realizace prjektu, který lze zahrnut d referenčníh bdbí FEA je rk ) plus prvzní fáze prjektu. Referenční bdbí FEA je tedy vůči délce prvzní fáze prjektu delší přípravnu a realizační fázi prjektu. Cenvá úrveň Vzhledem ke skutečnsti, že v některých částech Mdelu jsu pužívány tzv. stálé ceny a v některých částech tzv. běžné ceny, je nezbytné tyt pjmy jednznačně definvat. Stálé ceny jsu ceny, vyjádřené vždy k dané cenvé úrvni, která je určena jak základní, např. k začátku rku Pkud pak d rku 2012 d rku 2013 djde ke zvýšení cen výstavby 5 % puze z důvdu inflace cen stavebních prací, jsu náklady na tut výstavbu v rce 2013 ve stálých cenách stejné, jak v rce Lze stručně shrnut, že stálé ceny jsu ceny vyčištěné d vlivu inflace. Běžné ceny jsu napak ceny skutečné, platné vždy k aktuálnímu (či uvažvanému) datu. Ve výše uvedeném případě je běžná cena výstavby v rce % vyšší, než běžná cena stejné výstavby v rce Běžné ceny jsu tedy ceny, které zahrnují inflaci. Diskntvání Diskntvání je analytický nástrj, kterým se srvnávají náklady, přínsy a finanční tky v čase a který vyjadřuje základní skutečnst, že peníze v buducnu mají nižší hdntu, než peníze v sučasnsti. Pr každý rk, kterým je daný tk peněz psunutý d buducna, djde ke snížení jeh hdnty sučinem s faktrem 1/(1 + r), kde r je diskntní sazba v prcentech. Diskntní sazba je keficient pr výpčet sučasné hdnty předpkládaných buducích htvstních tků. Pr FA je r nastaven na hdntu navrženu EK ve výši 5 %, ttéž platí pr eknmicku analýzu, kde je všem diskntní sazba ve výši 5,5 %. NPV Čistá sučasná hdnta Sučet htvstníh tku v nultém rce (investičních výdajů) a všech buducích tků (cash flw) plynucích z investice, které jsu převedeny na jejich sučasnu hdntu. Převd na sučasnu hdntu se prvádí diskntváním buducích tků. NPV/C Čistá sučasná hdnta (bez pdpry Splečenství) Je spčítána na základě srvnání čistých příjmů prjektu s jeh investičními náklady bez hledu na t, jak jsu tyt náklady financvány. Aby mhl prjekt žádat příspěvek z fndů, měla by být NPV/C záprná (pkud prjekt není v režimu veřejné pdpry). Vyjadřuje celkvu návratnst prjektu v krunách je datum uskutečnění prvních způsbilých nákladů na přípravu a realizaci prjektu. Implementační dkument v platném znění - Operační prgram Živtní prstředí

12 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA NPV/K Čistá sučasná hdnta (s pdpru Splečenství) Je spčítána na základě srvnání čistých příjmů prjektu s investvaným kapitálem příjemce pdpry, tj. s hledem na t, jak jsu investiční náklady financvány (vč. dečtení příspěvku Splečenství). Vyjadřuje návratnst nárdníh kapitálu, investvanéh d prjektu v krunách. FRR Finanční míra návratnsti Takvá výše diskntní sazby, při níž bude čistá sučasná hdnta (NPV) ve FA rvna nule. FRR/C Finanční míra návratnsti (bez pdpry Splečenství) Je spčítána na základě srvnání čistých příjmů prjektu s jeh investičními náklady bez hledu na t, jak jsu tyt náklady financvány. Aby mhl prjekt žádat příspěvek z fndů, měla by být FRR/C nižší, než diskntní sazba pužitá pr analýzu (tedy FRR/C < 5 %) tehdy, pkud prjekt není v režimu veřejné pdpry. Vyjadřuje celkvu návratnst prjektu v prcentech. FRR/K Finanční míra návratnsti (s pdpru Splečenství) Je spčítána na základě srvnání čistých příjmů prjektu s investvaným kapitálem příjemce pdpry tj. s hledem na t, jak jsu investiční náklady financvány (vč. dečtení příspěvku Splečenství). Vyjadřuje návratnst nárdníh kapitálu investvanéh d prjektu v prcentech. ENPV - Eknmická čistá sučasná hdnta Sučasná hdnta buducích sci-eknmických nákladů a přínsů. V případě, že čistá sučasná hdnta je větší než nula, je prjekt přijatelný. ERR Eknmická míra návratnsti Takvá výše diskntní sazby, při níž bude čistá sučasná hdnta buducích sci-eknmických nákladů a přínsů (ENPV) v eknmické analýze rvna nule. B/C Pměr přínsů a nákladů Pdíl sučtu všech přínsů plynucích z investice, k nákladům na investici. Pkud je index větší než jedna, je následně prjekt přijatelný. Faktr Aquis Hdnta envirnmentálních přínsů spjených s realizací prjektů v tét blasti by měla být ceněna s hledem na zprávu Evrpské kmise Přínsech suladu s envirnmentálním acquis pr kandidátské země. 22 Zpráva hdntí přínsy plnéh suladu s envirnmentálními nrmami EU pr Česku republiku (stejně jak pr další přistupující země). 3.2 Výpčet míry pdpry 23 V rámci Mdelu je implementván standardní přístup k výpčtu míry pdpry, který je v suladu s metdickými dkumenty, 24 publikvanými EK. Stručný ppis výpčtu je uveden v sekci níže. Pužité názvslví je převzat z ficiálníh zveřejněnéh překladu Přílhy XXI, Kmise (EU) č. 832/ The Benefits f Cmpliance with the Envirnmental Acquis, ECOTEC Research and Cnsulting Limited, rk Praktický přístup k eknmické analýze vdhspdářských prjektů v rámci Fndu sudržnsti, listpad V Pracvním dkumentu 4 přelžen jak Stanvení výše grantu 24 Pracvní dkument 4 Metdické pkyny pr prvedení analýzy nákladů a přínsů, EK, srpen Guide t Cst-Benefit Analysis f investment prjects, Final Reprt, červen

13 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA Krk 1: stanvení míry nedstatku financvání (R) Nejdříve je třeba určit způsbilé výdaje (EE) v suladu s čl Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006: EE = DIC DNR Kde: EE jsu diskntvané způsbilé výdaje, DIC jsu diskntvané investiční náklady a DNR jsu diskntvané čisté příjmy. Pté je míra nedstatku financvání (R) stanvena jak: R = EE / DIC Krk 2: stanvení částky rzhdnutí (DA) Je částka, které se týká míra splufinancvání pr priritní su : DA = EC * R Kde EC jsu nediskntvané způsbilé náklady. Krk 3: stanvení (maximálníh) výše příspěvku Splečenství EU příspěvek = DA * CR pa Kde CR pa je maximální míra splufinancvání z fndů EU, určená pr priritní su dle rzhdnutí Kmise, kterým byl přijat perační prgram (čl Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006). Metdika výpčtu FA pr vdhspdářské prjekty v ČR Metdika výpčtu FA pr vdhspdářské prjekty v ČR byla vypracvána na základě knzultací s JASPERS a následně byla předlžena ke schválení EK. EK předlženu metdiku schválila na knci měsíce července Definice Tarifvé blasti Základním předpkladem pr správný výpčet FA/FEA je správné nastavení blasti, pr kteru je FA/FEA zpracvána. Jak stavební kámen pr vymezení blasti zpracvání FA/FEA služí tzv. TARIFOVÁ OBLAST (dále jen TO ). Tarifvá blast TO je blast, pr kteru je připravena Kalkulace nákladů na pitnu a dpadní vdu neb Náklady pr výpčet ceny pr vdné a stčné dle pžadavků Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ). 25 Vzhledem ke skutečnsti, že území půsbnsti jedntlivých vdárenských splečnstí v České republice jsu v mnha případech velmi rzsáhlá, TO je čast výrazně větší než blast, která bude mít z realizace prjektu přímý užitek. V případě, že prjekt řeší blast s více TO (např. reknstrukce sběrných systémů/čov v aglmeracích s různu výší ceny pr stčné), musí být analýza prvedena pr každu TO dděleně. Výsledná výše pdpry bude pčítána z analýz, zpracvaných pr každu z TO (stejně jak u skupinvých prjektů ). 3.4 Definice prjektu na zelené luce Prjektem na zelené luce jsu definvány takvé prjekty, u nichž je prjektem vybudvána kmpletně nvá služba v pdbě dvádění a čištění dpadních vd neb zásbvání pitnu 25 Přílha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Celkvé vyúčtvání všech plžek výpčtu ceny pdle cenvých předpisů pr vdné a stčné. 12

14 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA vdu. Jak upřesňující kritérium pr stanvení prjektu na zelené luce lze pužít tzv. Kritérium cenvé kalkulace. T znamená, že v případě, že pr danu službu neexistuje v sučasnsti cenvá kalkulace a p realizaci prjektu tat cenvá kalkulace bude nvě prváděna, jedná se vždy prjekt na zelené luce. V případě, že pr danu slžku již cenvá kalkulace existuje, nejedná se nvu službu a pr daný prjekt bude muset být FA/FEA zpracvána na základě Mdelu pr Histrická data. Typvé příklady pr prjekty na zelené luce jsu následující: 1. Výstavba kanalizace (vdvd neexistuje). 2. Výstavba vdvdu (kanalizace neexistuje). 3. Výstavba kanalizace a vdvdu. 4. Stávající vdvd a výstavba kanalizace. 5. Stávající kanalizace a výstavba vdvdu. V rámci analýzy není v plžkách nákladů a příjmů (cash-flw) prjektu pčítán s finančními tky (cash-flw), které jsu uskutečňvány mezi vlastníkem a prvzvatelem pdprvané infrastruktury. Například nájemné, které je placen vlastníkvi infrastruktury d prvzvatele (je-li vlastník a prvzvatel dlišný), není zhledňván ani v příjmech ani v nákladech, prtže jde tk uvnitř analyzvanéh systému. Jinými slvy hranice analyzvanéh systému jsu kl jak prvzvatele, tak i vlastníka. Mdel vdhspdářský zelená luka vyplňuje Zpracvatel/Žadatel též v případě, že v dané aglmeraci (bci) Žadatel nevlastní žádnu VH infrastrukturu, ačkliv zde již existuje v majetku jinéh vlastníka a v rámci prjektu je řešena dstavba infrastruktury. Sprnu situaci bude v předstihu knzultvat s Oddělením velkých prjektů SFŽP. Knzultace s Oddělením velkých prjektů před vyplněním mdelu FA/FEA je rvněž dpručena pr prjekty, v nichž je TO tvřena více prvzními smluvami. 3.5 Základní mdely prvzvání VH infrastruktury v ČR 26 V ČR lze rzdělit prvzvání VH infrastruktury d čtyř základních kategrií: Oddílný mdel. Mdel samstatnéh prvzvání (Obec prvzuje sama). Vlastnický mdel. Smíšený mdel. Oddílný mdel Prvzvání infrastruktury je realizván na pdkladě prvzních smluv dle 8 ZVK, kdy ddílné prvzní splečnsti jsu splečnsti s majetkvu účastí jiných (sukrmých) subjektů než puze vlastníka infrastruktury. Prvzní splečnsti mají pracvní síly, vlastní strje a nářadí, budvy a pzemky, kncese, právnění a znalsti, nutné k zabezpečení prvzvání dle platné legislativy. Mdel samstatnéh prvzvání Obec si svu infrastrukturu prvzuje sama, případně některé činnsti neb dbrný dzr na základě servisní (neb jiné bdbné) smluvy zajišťují externí rganizace (ddavatelé), 26 Více infrmací viz dkument: Metdika pr žadatele, rzvádějící pdmínky Přílhy č. 7 OPŽP, Pdmínky přijatelnsti vdhspdářských prjektů pr Operační prgram Živtní prstředí v prgramvacím bdbí

15 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA přičemž dpvědnst za prvzvání a také výběr vdnéh a stčnéh zůstává na příslušné bci. Externí rganizace v tmt mdelu není prvzvatelem infrastruktury a není právněna vybírat vdné a stčné. Vlastnický mdel Organizace dpvědná za prvzvání byla zřízena a je 100% vládána jedním vlastníkem či vlastníky dtčené infrastruktury a prvzuje ji na základě smluvy neb jinéh místně platnéh pvěření (dhdy, vyhlášky, směrnice apd.). Prvzvatel je tedy 100% vládán/vlastněn (viz. 66a dst. 2 a 3 bchdníh zákníku) vlastníkem či vlastníky infrastruktury. Smíšený mdel Smíšený mdel představuje situace, kdy prvzvatel a vlastník infrastruktury je jedna a táž sba dlišná d bce (na rzdíl d mdelu samstatnéh prvzvání). Variantu smíšenéh mdelu je tzv. smíšený mdel prvzvání s participací sukrméh kapitálu. V těcht případech se např. bec a sukrmá splečnst kapitálvě pdílí na subjektu, který je vlastníkem a zárveň prvzvatelem infrastruktury. 14

16 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA 4 POPIS MODELU VH MODEL ZELENÁ LOUKA VH mdel zelená luka je vytvřen v sftwarvém prstředí MS Excel, jeh struktura i způsb vyplnění jsu tak srzumitelné všem uživatelům se základní znalstí sftwarvéh balíku MS Office, verzí 2003, resp V pdkapitlách níže je přiblížena struktura Mdelu a vysvětlen pužití Barevné knvence, která významně usnadňuje správné vyplnění Mdelu a jeh následnu kntrlu. 4.1 Struktura Mdelu Mdel je rzdělen d něklika tématických listů, kde jsu shrmažďvána data, která jsu si svjí pvahu pdbná. VH mdel zelená luka bsahuje následující listy: List Inf List Zelená luka List Mdul pririty 1 List Grafy List Investiční náklady běžné ceny List Investiční náklady stálé ceny List Náklady a příjmy List Výpčet míry pdpry List Zdrje financvání List Výstup pr SFŽP List Eknmická analýza List Výstupy d žádsti - CZK List Výstupy d žádsti - EUR List Makreknmická data Klad listů představuje kmprmis mezi pstupem Zpracvatele (Žadatele) při vyplňvání Mdelu a kncepcí Mdelu vzhledem k výpčtvé prvázansti jeh částí. V kapitle Vyplnění mdelu VH mdel zelená luka - je ppsán způsb vyplnění Mdelu, respektující výše uvedenu strukturu a přadí kladu listů. 4.2 Barevná knvence a frmát vstupních dat Barevná knvence byla zavedena s cílem usnadnit Zpracvateli (Žadateli) rientaci a vyplnění Mdelu, vč. následné kntrly vyplnění Mdelu. Při jejím ddržení je minimalizván rizik, že Zpracvatel (Žadatel) vyplní Mdel nesprávným způsbem, příp. pmene zadat důležitá data. Tmavě žluté buňky značují vstupní data, která musí Zpracvatel Mdelu pvinně vyplnit. Tyt buňky nejsu uzamčeny, tzn. že Zpracvatel FA/FEA může plžky v buňkách kpírvat neb mhu být tyt buňky prpjeny s jiným subrem MS Excel. Data, která se zadávají d tmavě žlutých buněk, služí ke kntrle statních zadaných vstupních dat neb jsu nezbytná k zajištění správné funkce a výpčtu Mdelu. Zpracvatel musí vyplnit všechny žlutě pdbarvené plžky i v případě, kdy je jejich hdnta nulvá (tzn. Zpracvatel musí zadat hdntu rvnu 0 ). Světle žluté buňky jsu v Mdelu pčítány autmaticky na základě zadaných vstupních dat (vyplněných v tmavě žlutých buňkách) neb představují užitečné dplňující infrmace 15

17 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA charakteru danéh prjektu. Buňky nejsu uzamčeny, prt d nich lze vkládat, kpírvat neb lze prpjvat knkrétní data (případně text). Je zaptřebí upzrnit, že jestliže Zpracvatel změní předdefinvané neb vypčtené hdnty, musí tyt změny detailně zdůvdnit ve zprávě k FA/FEA předkládanéh prjektu. Šedivé buňky v Mdelu značují převážně dílčí záhlaví tabulek neb takvé buňky, které jsu vždy prázdné (nejsu relevantní) neb bsahují hdntu 0. Tyt buňky Zpracvatel FA nemůže nijak měnit ani upravvat. Buňky, které nejsu vybarveny (bílé buňky), jsu v rámci Mdelu dpčítávány autmaticky. Buňky jsu uzamčeny a není mžné je měnit. V některých případech se barva buněk mění, a t v závislsti na Zpracvatelem vyplněných vstupních datech, např. dle typu Žadatele (sukrmý neb veřejný subjekt) neb délky výstavby (závisí na plžce Předpkládané datum zahájení realizace prjektu a Předpkládané datum uknčení realizace prjektu ). Záprná čísla jsu v Mdelu znázrňvána dle účetníh zvyku, tedy v závrkách. Hdnty, které jsu v Mdelu pčítány, ale jejich hdnta je rvna = 0, jsu znázrněny Vyplnění mdelu VH mdel zelená luka Pr zajištění krektníh výpčtu a následnéh bdržení relevantních výsledků je nezbytné, aby Zpracvatel (Žadatel) při vyplňvání pstupval v suladu s tímt Manuálem. Puze při správném vyplnění všech údajů je Mdel funkční. T především znamená, aby Zpracvatel FA/FEA vkládal d Mdelu nezbytná minimálně pžadvaná data (blíže viz kap. 4.2 Barevná knvence). Krmě th frmuluje SFŽP ČR následující dpručený pstup při vyplňvání Mdelů FA/FEA. V případě, že žadatel již úspěšně předlžil VH prjekt v některé z předchzích výzev OPŽP je nutné, aby před zpracváním FA prjektu kntaktval SFŽP. S cílem maximálně zjedndušit a usnadnit zpracvání VH mdelu zelená luka, dpručuje SFŽP Zpracvatelům (Žadatelům) následující pstup při zpracvání FA/FEA: 1. Zpracvatel přistupí ke zpracvání Mdelu pté, c se důkladně seznámil s relevantními dkumenty suvisejícími s pdáváním Žádsti pdpru z OPŽP, především Implementačním dkumentem OPŽP v platném znění, částmi becně platnými pr všechny priritní sy a specificky platnými pr relevantní priritní su. 2. Zpracvatel se nejdříve seznámí s tímt Manuálem, závaznu snvu Zprávy k VH mdelu zelená luka (Přílha č. 1), příp. vypracvaným příkladem (Přílha č. 2). 3. Na základě těcht infrmací Zpracvatel (Žadatel) bstará pdkladvé materiály, ptřebné pr řádné zpracvání VH mdelu zelená luka, příp. bude knzultvat prblémvé kruhy s dpvědnými pracvníky SFŽP. 4. Následně Zpracvatel přistupí k vyplnění Mdelu a sestavení Zprávy. 5. Zpracvatel uknčí zpracvání Mdelu kntrlu relevance, úplnsti a správnsti dat zadaných d Mdelu, a dále kntrlu frmální, věcné i bsahvé správnsti a úplnsti Zprávy, vč. pžadvaných přílh. 16

18 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA Zpracvatel v rámci zpracvání FA pr Individuální prjekt vyplňuje následující listy: List Inf List Zelená luka List Mdul pririty 1 (puze v případě, kdy chce Zpracvatel (Žadatel) upravit některé údaje d světle žlutě pdsvícených buněk např. vlastní cena pr vdné/stčné) List Investiční náklady běžné ceny List Zdrje financvání List Výstup pr SFŽP Zpracvatel v rámci zpracvání FEA pr Velký prjekt vyplňuje, krmě listů pr Individuální prjekt, rvněž následující listy: List Výpčet míry pdpry (puze tabulkvá část Citlivstní analýza ) List Eknmická analýza List Výstupy d žádsti - CZK (puze tabulkvá část drvnání rzdílů ze zakruhlvání) Nedílnu sučástí zpracvání FA/FEA je, vedle vyplnění Mdelu, též zpracvání Zprávy k FA/FEA (viz Přílha 1). Ve zprávě k FA/FEA musí Zpracvatel analýzy ppsat zadané hdnty nákladů a příjmů včetně jejich stanvení či dkazů na zdrj/e těcht hdnt. Případné úpravy přednastavených prgnóz 27 budu ve Zprávě nejen ppsány, ale i zdůvdněny! 27 Přednastavené prgnózy služí k výpčtu hdnt v průběhu celéh bdbí analýzy. V přednastavených prgnózách jsu pužívána buď Zpracvatelem zadaná data neb Mdelem vypčtená data, nicméně přednastavené prgnózy, které jsu umístěny v tmavě neb světle žlutých buňkách, mhu být Zpracvatelem upraveny. 17

19 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA 5 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY V Implementačním dkumentu OPŽP je Individuální prjekt definván následvně: Je knkrétní ucelený prjektvý záměr, jehž celkvé náklady v případě OPŽP, nesmějí přesáhnut 50 milinů EUR. Za individuální prjekt v tmt smyslu bude pvažván i prjekt, skládající se z více menších pdprjektů, tzv. skupinvý prjekt za předpkladu, že bude přispívat ke splnění nedělitelnéh úklu s jasně určenými cíli a jeh celkvé náklady nepřevýší hranici 50 milinů EUR. V následujících kapitlách jsu detailně ppsány jedntlivé listy, které Zpracvatel vyplňuje v případě zpracvání FA pr Individuální prjekt. 5.1 List Inf Základní data, která musí Zpracvatel analýzy na listu Inf vyplnit, jsu suhrnné údaje jak Žadateli tak i samtném prjektu, ke kterému je Mdel zpracváván. Údaje uvedené v tmt listu, musí být v suladu s údaji uvedenými v elektrnické žádsti BENE-FILL. 28 V rámci listu Inf je v rámečku uveden znění textu seznámení se Zpracvatele, resp. Žadatele se zpracvávaným Vdhspdářským mdelem zelená luka dle příslušnéh manuálu, vč. dkumentů s tím suvisejících. List Inf musí být pdepsán a stvrzen Žadatelem dtaci z OPŽP a Zpracvatelem Mdelu. Obrázek 1: List Inf Tabulkvá část Identifikace Žadatele a prjektu V rámci tht listu musí Zpracvatel vyplnit následující údaje: Žadatel [buňka F6]: Uvést jmén/název Žadatele, který předkládá Žádst na prjekt. Název prjektu [buňka F7]: Uvést přesný název prjektu, který je/bude uváděn ve všech suvisejících dkumentech k Žádsti na prjekt. 28 Odkazuje na platný frmulář žádsti, který Žadatel vyplňuje v elektrnickém prstředí BENE-FILL. 18

20 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA ID prjektu [buňka F8]: Uvést identifikační čísl prjektu (ID prjektu), které dpvídá číslu elektrnické žádsti BENE-FILL. Kntaktní sba Žadatele [buňka F9]: Zpracvatel uvede jmén sby, která je kntaktní sbu Žadatele v rámci předlžené Žádsti na prjekt (přílha Žádsti Dklad, kterým je určena sba pvěřená jednáním se SFŽP ČR ). Sídl Žadatele [buňka F10]: Zpracvatel uvede adresu Žadatele, který předkládá Žádst d OPŽP, adresa musí být shdná s údajem v elektrnické žádsti BENE-FILL. Telefn [buňka F11]: Zpracvatel vyplní telefnní čísl na kntaktní sbu, uvedenu v buňce F9. [buňka F12]: Zpracvatel vyplní kntaktní na kntaktní sbu, uvedenu v buňce F9 neb na žádající subjekt (nemá-li kntaktní sba ). Priritní sa (čísl) [buňka F14]: Zpracvatel plžku nevyplňuje. Plžka je předdefinvána na čísl priritní sy 1, které dpvídá priritní se, d které svým zaměřením prjekt spadá a pr kteru je Mdel vytvřen. Zařazení prjektu d uvedené priritní sy musí být v suladu Implementačním dkumentem OPŽP. Priritní sa (text) [buňka K14]: Zpracvatel plžku nevyplňuje. Plžka je předdefinvána s přesným zněním textu priritní sy (Zlepšvání vdhspdářské infrastruktury a snižvání rizika pvdní), která je uvedena v buňce F14. Přesné znění zadané priritní sy dpvídá definici dle Implementačníh dkumentu OPŽP. Oblast pdpry (čísl) [buňka F15]: Zpracvatel má mžnst vybrat jednu z mžnstí relevantní blasti pdpry 1.1 Snížení znečištění vd, 1.2 Zlepšení jaksti pitné vdy a neb kmbinaci bu blastí pdpry 1.1 a 1.2. Mžnst výběru uvedených blastí pdpry vychází ze zadanéh čísla priritní sy v buňce F14. Oblast pdpry (text) [buňka K15]: Na základě vyplněné plžky Oblast pdpry (čísl) [buňka F15] se autmaticky vyplní název dpvídající blasti pdpry. Přesné znění názvů blastí pdpry dpvídá definici, dle Implementačníh dkumentu OPŽP. Druh prjektu (text) [buňka K16]: Zpracvatel plžku nevyplňuje. Plžka je standardně předdefinvána s textem ve znění Prjekt na zelené luce (tzn. jedná se zcela nvu výstavbu). Míra splufinancvání priritní sy [buňka F16]: Zpracvatel plžku nevyplňuje, buňka je standardně nastavena na hdntu 85 %. 29 Zahájení finanční analýzy (rk) [buňka I19]: Zpracvatel plžku nevyplňuje. Buňka je standardně nastavena na zahájení výpčtu FA v rce 2007, a t z důvdu mžnsti zapčítání způsbilých nákladů prjektu. Prvzní fáze prjektu (let) [buňka I20]: Zpracvatel vyplní délku prvzní fáze prjektu. Délka prvzní fáze je standardně přednastavena na 30 let. 30 (včetně rku uvedení d prvzu). Referenční bdbí FEA (příprava, realizace a prvz prjektu) (let) [buňka I21]: Zpracvatel plžku nevyplňuje. Plžka se dpčítá autmaticky s tím, že relevantní hdnta se zbrazí až p vyplnění kmpletních údajů na listu Inf a dále údajů investičních nákladech, nákladech a příjmech prjektu. 29 Implementační dkument v platném znění - Operační prgram Živtní prstředí , pdpra bude pskytvána z prstředků Fndu sudržnsti s maximální hranicí d 85 % celkvých způsbilých veřejných výdajů. 30 Pracvní dkument 4 Metdické pkyny pr prvedení analýzy nákladů a přínsů, EK, srpen Guide t Cst-Benefit Analysis f investment prjects, Final Reprt, červen

21 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA Předpkládané datum zahájení realizace prjektu (dd/mm/rrrr) [buňka I23]: Zpracvatel vyplní předpkládané datum zahájení stavebních a mntážních prací na prjektu v pžadvaném frmátu. Předpkládané datum uknčení realizace prjektu (dd/mm/rrrr) [buňka I24]: Zpracvatel vyplní předpkládané datum uknčení stavebních a mntážních prací na prjektu v pžadvaném frmátu. Tzn. délka výstavby (měsíců) [buňka I25]: Zpracvatel plžku nevyplňuje, hdnta je dpčítána autmaticky. Cenvá úrveň nákladů a výnsů (rk) [buňka I27]: Zpracvatel plžku nevyplňuje, buňka je uzamčena. Cenvá úrveň je standardně nastavena na cenvu úrveň rku, kdy je vyhlášena daná výzva d OPŽP. Kategrie prjektu (Individuální/Velký) [buňka I28]: Zpracvatel zvlí charakter prjektu s hledem na předpkládané celkvé náklady prjektu (vč. DPH) a předpkládaný kurz EUR v dbě schválení prjektu Řídícím rgánem 31. Zpracvatel pr určení charakteru prjektu vychází z Definice pr Velké prjekty, uvedené v Implementačním dkumentu OPŽP v platném znění. Způsb přepčtu směnnéh kurzu pr aplikaci čl. 39 Obecnéh nařízení a pr sledvání čerpání alkací peračních prgramů s velkými prjekty je dán Metdickým pkynem Ministerstva financí. 32 Má Žadatel nárk na vrácení DPH? (ANO/NE/částečně) [buňka I30]: Zpracvatel vyplní plžku v závislsti na charakteru žádajícíh subjektu. Vrácení DPH je vztažen puze na investiční plžky na listu Investiční náklady - běžné ceny, nikli na prvzní náklady a příjmy prjektu. V případě, že žádající subjekt má nárk na vrácení DPH (je plátcem DPH), vybere v tét buňce Zpracvatel mžnst ANO (vratná DPH se stává nezpůsbilým nákladem prjektu). V případě, že žádající subjekt nemá nárk na vrácení DPH, vybere Zpracvatel mžnst NE (nevratná DPH se stává způsbilým nákladem prjektu). V případě že Žadatel má nárk na vrácení DPH puze u vybraných plžek (některé z plžek uvedených na listu: Investiční náklady-běžné ceny ), musí Zpracvatel vybrat mžnst částečně (na listu Investiční náklady-běžné ceny následně určí plžky ve [slupci U, W, Y], u kterých nemá nárk na dpčet DPH). Má Žadatel nárk na uplatnění daně z příjmů při výpčtu míry pdpry? (ANO/NE) [buňka I32]: Zpracvatel vybere mžnst NE v případě, že Žadatel nemá nárk na uplatnění daně z příjmů při výpčtu míry pdpry. V jiném případě vybere Zpracvatel mžnst ANO. Jestliže zvlena mžnst ANO, musí být splněny všechny níže uvedené pdmínky: FA zahrnuje puze jeden subjekt, nikliv více subjektů (například u analýzy kde je rzdílný prvzvatel a vlastník, nesmí být uplatněna daň z příjmů). Prjekt zahrnuje pdstatný rzsah činnstí danéh subjektu prjekt nesmí představvat puze malu dílčí část bchdních činnstí danéh subjektu. Žadatel je subjekt s pvinnstí platit daň z příjmů. Žadatel je veřejný neb sukrmý subjekt? (veřejný/sukrmý) [buňka I34]: Zpracvatel vybere v plžce jednu z mžnstí, a t dle charakteru žádajícíh subjektu. 31 Orientační dbu d předlžení prjektu p jeh schválení ŘO může Zpracvatel určit na základě Schématu schvalvání velkých prjektů OPŽP, uvedenéh v Příručce pr žadatele v platném znění. 32 Přílha č. 1 - Pkyn pr pužití směnnéh kurzu pr aplikaci čl. 39 Obecnéh nařízení a pr sledvání čerpání alkací peračních prgramů s velkými prjekty, Metdika finančních tků a kntrly prgramů splufinancvaných ze strukturálních fndů, Fndu sudržnsti a Evrpskéh rybářskéh fndu na prgramvé bdbí

22 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA Při výběru Zpracvatel pstupuje v suladu s Implementačním dkumentem OPŽP v platném znění a v suladu s relevantními Směrnicemi MŽP. Pkud je Žadatel veřejný subjekt, jaký typ? (bec/kraj/statní veřejný) [buňka I35]: V případě, že Žadatelem je měst neb bec, vybere Zpracvatel mžnst bec, pkud je Žadatelem kraj, vybere mžnst kraj a pkud je Žadatelem např. příspěvkvá rganizace neb jiný veřejný subjekt, vybere mžnst statní veřejný. 5.2 List Zelená luka V rámci tht listu jsu uvedeny všechny ptřebné plžky (vyjma investičních nákladů), které jsu hlavními vstupními plžkami/parametry pr výpčet Mdelu FA. Všechna data, která jsu na tmt listu vyplněna, jsu autmaticky prpjena na list Mdul pririty 1. Zpracvatel analýzy vyplňuje puze ty plžky (buňky), které jsu pdbarveny buď sytě neb světle žlutu barvu. Pdbarvení jedntlivých plžek je uskutečněn v závislsti na zvleném rzsahu prjektu více viz plžka rzsah prjektu. Vzhledem ke skutečnsti, že jsu data na tmt listu vyplňvána puze buď pr rk uvedení prjektu d prvzu (tabulkvá část Prjekt ) neb za aktuální rk zpracvání analýzy (tabulkvá část Zbytek systému ), nemusela by tudíž zadaná data v následujících letech analýzy dpvídat jejich předpkládanému vývji. Z tht důvdu má Zpracvatel mžnst data v jedntlivých letech na listu Mdul pririty 1 upravit. Pr snadnější rientaci při vyplňvání listu je pr Zpracvatele zavedena tzv. navigace (řádek 3), která služí k rychlému přechdu mezi tabulkvými sekcemi, které musí Zpracvatel analýzy v rámci pžadvaných vstupních dat vyplnit. Obrázek 2: List Zelená luka Navigace List Zelená luka 1 je rzdělen na následující tabulkvé části: Tabulka Dmů. Tabulka Prjekt. Tabulka Zbytek systému. Tabulka Dmů Obrázek 3: List Zelená luka Dmů V rámci tabulkvé části vyplní Zpracvatel údaje, týkající se becných vstupních parametrů, rzsahu prjektu a druhu prvzvání (p realizaci prjektu). 21

23 Manuál k VH mdelu zelená luka Prjekt: Aktualizace mdelů a manuálů FEA Výběr kraje [buňka E7]: Zpracvatel má mžnst vybrat Uživatelský vstup (v případě více TO) neb Kraj, ve kterém se nachází předkládaný prjekt. Tent parametr charakterizuje eknmické pstavení byvatel jedntlivých reginů v rámci České republiky, pr účely výpčtu sciálně únsné ceny jak sučtu cen pr vdné a stčné: 1. Zpracvatel vlí index na základě gegrafické plhy TO, d které prjekt spadá a reginu, ve kterém se TO nachází. 2. Pkud TO zasahuje d dvu a více reginů, Zpracvatel si zvlí v [buňka E7] Uživatelský vstup a pstupuje dle následujícíh vzrce: kde: I n = i1. p1 + i2. p ix. p p + p p 1 2 x x I celkvý index i 1 index eknmické charakteristiky reginu 1 p 1 pčet byvatel reginu 1, spadající d TO i 2 index eknmické charakteristiky reginu 2 p 2 i x p x pčet byvatel reginu 2, spadající d TO index eknmické charakteristiky reginu x pčet byvatel reginu x, spadající d TO 3. Zpracvatel vlží hdntu celkvéh indexu I d tabulky Krajský index čistých příjmů dmácnstí, d plžky Uživatelský vstup. Dále pstupuje jak v bdě 1), z nabízených indexů vybírá první hdntu, která je rvna hdntě Uživatelskéh vstupu. Index reginální eknmické charakteristiky [buňka E8]: Zpracvatel plžku nevyplňuje. Plžka se vyplní autmaticky, a t na základě vyplněné plžky v [buňka E7] a tabulky Krajský index čistých příjmů dmácnstí. Rzsah prjektu [buňka B11]: Plžka infrmuje rzsahu VH infrastrukury v dané TO, kde bude předkládaný prjekt realizván, Zpracvatel tedy musí vybrat jeden z předdefinvaných rzsahů VH infrastruktury. Na základě zvlenéh rzsahu VH infrastruktury jsu autmaticky žlutě pdbarveny buňky, a t buď puze v tabulkvé části Prjekt neb v bu tabulkvých částech sučasně, Prjekt a Zbytek systému. Výstavba kanalizace v TO neexistuje kanalizace. Výstavba vdvdu v TO neexistuje vdvd. Výstavba kanalizace a vdvdu v TO neexistuje vdvd ani kanalizace. Stávající vdvd a výstavba kanalizace v TO existuje vdvd33, ale neexistuje kanalizace. Stávající kanalizace a výstavba vdvdu v TO existuje kanalizace34, ale neexistuje vdvd. Druh prvzu [buňka B13]: Stejně jak u prjektů na základě histrických dat, tak v případě prjektů na zelené luce, vybere Zpracvatel stávající typ prvzvání druhé 33 Stávající vdvd v TO nemusí být ve vlastnictví Žadatele, ale je nutné h pvažvat za existující slžku systému v dané TO. 34 Stávající kanalizace v TO nemusí být ve vlastnictví Žadatele, ale je nutné ji pvažvat za existující slžku systému v dané TO. 22

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více