STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV"

Transkript

1 STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM test je členěn na 9 částí dle předmětů, v každé části je 5 úloh pečlivě si přečti zadání, než označíš správnou odpověď v otázkách je vždy jen jedna správná odpověď zaškrtneš-li špatnou odpověď, kolečko zabarvi a označ nově správnou odpověď pokud bude označeno více odpovědí, nebude tato otázka bodově hodnocena test obsahuje 45 úloh, za každou správnou odpověď je možné získat 1 bod časový limit na vypracování je 60 minut TEST NEOTEVÍREJ, VYČKEJ NA POKYN! 1

2 I. CHEMIE 1. Mezi kovové prvky nepatří: o fosfor o zinek o cín o hořčík 2. Síra je za normálních okolností: o kapalná, žíravá, jedovatá, ve vodě rozpustná o pevná, leptavá, hořlavá, jedovatá o nejedovatá, hořlavá, ve vodě nerozpustná o plynná, jedovatá, dráždí dýchací cesty 3. Hydroxid sodný slouží k: o výrobě mýdel, čištění potrubí, neutralizaci o přípravě kypřících prášků o solení silnic o výrobě skla a pracích prostředků 4. Destilace je metoda oddělování směsí založená: o na rozdílné hustotě o na rozdílném bodu tání o na rozdílném bodu varu o na rozdílné velikosti částic 5. Zpracováním ropy se zabývá odvětví průmyslu: o ropologie o petrologie o petrochemie o ústav paliv a maziv

3 II. FYZIKA 6. Základní veličinou rychlosti je: o metr za sekundu o kilometr za minutu o metr za hodinu o kilometr za sekundu 7. Pascalův zákon se týká: o proudění vody v uzavřeném potrubí o pohybem vody v nádrži o vztlakové síly, působící na tělesa o tlaku kapaliny v uzavřené nádobě 8. Jednotkou elektrické práce je: o Ampér o Volt o Watt o Wattsekunda 9. Alternátor je zařízení k: o výrobě statické elektřiny o výrobě střídavého proudu o výrobě stejnosměrného proudu o měření výkonu a příkonu 10. Rychlost zvuku v atmosféře je přibližně: o 340 m/h o 340 m/s o 340 km/h o 340 km/s

4 III. PŘÍRODOPIS 11. Vyber ze seznamu nerosty o zlato, tuha, kamenná sůl o uhlí, ropa, zemní plyn o železo, ocel, hliník o měď, zinek, olovo 12. Viry patří mezi organismy: o houbové o jednobuněčné o mnohobuněčné o jednobuněčné i mnohobuněčné 13. Vyber správné typy stonků: o kmen, stéblo, lodyha, stvol o větev, kmen, řapík o stvol, řapík, listeny, pochva o lodyha, keř, řapík 14. Botanika je vědní obor, který se zabývá: o houbami o viry a bakteriemi o rostlinami o živočichy 15. První pomoc utonulému závisí především na: o dýchání z úst do úst o nepřímé masáži srdce o zvedání rukou nad hlavu o dýchání z úst do úst a nepřímé masáži srdce

5 IV. NĚMECKÝ JAZYK 16. Im Garten finden wir o Graß, Obst, Gemüse o Stuhl, Schrank, Tisch o Treppe, Teppich, Vase o Haus, Bett, Uhr 17. Ich habe zu Hause...viel Arbeit. o sehr o groß o schön o keine 18. Am Freitag haben wir einen Ausflug. dem Fahrrad gemacht. o auf o an o mit o aus 19. Dresden ist große, schöne und historische Stadt. o die o das o eine o einer 20. Zu den Sommermonaten gehören : o September, November, Dezember o Juni, Juli, August o April, Mai, Juni o Mai, Juni, Juli

6 V. ZEMĚPIS 21. Největším světovým oceánem s největším objemem vody je: o Tichý oceán o Atlantský oceán o Indický oceán o Severní ledový oceán 22. Druhým nejlidnatějším státem světa s celkovým počtem 1,21 miliardy je: o Čína o Bangladéš o Indie o Indonésie 23. Které místo na zemské souši má nejnižší nadmořskou výšku? o hladina Mrtvého moře o Suezský průplav o Kaspická nížina o Aralské jezero 24. Nejdelší řekou v České republice je s délkou 433 km: o Labe o Vltava o Ohře o Morava 25. Pojmem rozvodí rozumíme: o plochu mezi sousedními řekami o deltu řek při ústí do moře o území, které je odvodňováno jedním vodním tokem o hranici mezi dvěma povodími

7 VI. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 26. Jako homonyma se označuje skupina slov např. o kolo, oko, ucho o pěkný, hezký, krásný o dříví, uhlí, sůl, cukr o kluk, chlapec, hoch 27. Mezi vzory středního rodu patří: o moře, město o koště, kuře o stavení, růže o město, koště 28. Typickým představitelem pohádek je v české literatuře: o Karolina Světlá o Božena Němcová o Karel Hynek Mácha o Ivan Olbracht 29. Kompoty z jahod jsou oblíbenou pochoutkou dětí. V této větě větný člen jahod představuje: o příslovečné určení o předmět o přívlastek shodný o přívlastek neshodný 30. Souvětí souřadné se vyznačuje: o jednou větou hlavní a více větami vedlejšími o dvěma větami hlavními a jednou či více vedlejšími o jednou větou hlavní a jednou vedlejší o nezáleží na počtu vět, rozhodující je jejich význam

8 VII. ANGLICKÝ JAZYK 31. Which of these is not a kind of fruit? a) lemon b) peach c) pepper d) apple 32. Which of these is not a kind of meat? a) bread b) beef c) bacon d) pork 33. Do you water in a kettle? a) boil b) bake c) dry d) wash 34. Which of these do you need if it rains? a) umbrella b) bag c) sandals d) shorts 35. Which of these is in a living room? a) cook b) fridge c) armchair d) shower

9 VIII. MATEMATIKA 36. Přímka, procházející počátkem souřadnic je grafem: o přímé úměrnosti o nepřímé úměrnosti o mocniny o odmocniny 37. Číslo je dělitelné třemi, když: o ciferný součet je dělitelný dvěma o poslední číslo je trojka, šestka nebo devítka o číslo dělitelné dvěma a čtyřmi o ciferný součet číslic je dělitelný třemi % z celku představuje: o pět osmin o dvě pětiny o šest osmin o tři pětiny 39. Povrch krychle s hranou 2 cm představuje: o 32 cm 2 o 16 cm 2 o 8 cm 2 o 24 cm Urči kořen rovnice x - 4 = 3x + 2 o -2 o 2 o 1 o -3

10 IX. DĚJEPIS 41. Nejstarší období dějin Země se označuje jako: o pravěk o prahory o starohory o starší doba kamenná 42. S Praotcem Čechem je často spojována hora: o Milešovka o Praha o Říp o Ještěd 43. Stoletá válka byl konflikt mezi: o Anglií a Španělskem o Anglií a Německem o Anglií a Portugalskem o Anglií a Francií 44. Josef II. se proslavil: o zavedením povinné školní docházky o zrušením nevolnictví o prohranými válkami o že se vzdal se trůnu 45. Na straně Dohody bojovaly státy: o Francie, Velká Británie, Rusko o Japonsko, Španělsko, Německo, Itálie o Německo, Rakousko - Uhersko, Itálie o Rusko, Itálie, Velká Británie

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Daniel Cikán, II. ročník, DP-SV Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Sbírka úloh pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více