STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN"

Transkript

1 STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ing. arch. Petr Vávra, Na Petynce 88, Praha 6 ÚPN-SÚ KDYNĚ Změna č.8 Záznam o účinnosti : a) označení orgánu, který územní plán vydal : Zastupitelstvo města Kdyně b) nabytí účinnosti : c) údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele : Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 1, Domažlice jméno a příjmení: funkce: ing. Jiří Lahoda referent odboru výstavby a územního plánování ing. Jiří Lahoda referent odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice

2 Změna č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně Zastupitelstvo města Kdyně příslušné podle 6 odst. 5 písm.c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13, 14 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, podle 68, 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona: vydává Tuto změnu č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně, která mění územní plán sídelního útvaru Kdyně ze dne , vydaný obecně závaznou vyhláškou města Kdyně, aktuálně v platném znění změn č.1-7. Změna č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně se vydává formou opatření obecné povahy.

3 I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU - ZMĚNY č.8 IA. Textová část : a) vymezení zastavěného území str.3 b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str.3 c) urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně...str.3 d) koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování...str.4 e) koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů atd...str.4 f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu..str.4 g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit..str.5 h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo..str.5 i) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.str.5 IB. Grafická část : 1. Komplexní urbanistický návrh hlavní výkres...1 : II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - ZMĚNY č.8 IIA. Textová část : Postup pořízení změny č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně...str.8 a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem......str.9 b) údaje o splnění zadání...str.10 c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území..str.10 d) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno... str.13 e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.str.14 f) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.str.16 g) vyhodnocení připomínek...str.16 h) účinnost str.16 i) poučení str.16 IIB. Grafická část : 8. Vyhodnocení záborů ZPF..1 : Poznámka : číslování a názvy výkresů jsou převzaty z platného územního plánu

4 I. Změna č.8 územního plánu sídelního útvaru Kdyně IA. Textová část a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území (intravilán) bylo vymezeno v platném územním plánu sídelního útvaru Kdyně (dále jen ÚPN-SÚ Kdyně, ing.arch. Petr Vávra - Studio KAPA, schválen , obecně závazná vyhláška města Kdyně, kterou se vymezují závazné části územního plánu sídelního útvaru Kdyně ze dne , aktuálně v platném znění Změn č.1-7), kde je vyznačeno a touto změnou se nemění. b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Návrh Změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně reaguje na požadavky vlastníků pozemků - navržená plocha přestavby se nachází v zastavěném území (lokalita 8/1) v ulici Kostelní, návrh vodních ploch v lokalitě 8/2 pak navazuje na stávající vodoteč a sportovně rekreační plochy nadměstského významu. Přímo v lokalitách Změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně nejsou vymezeny žádné památkově chráněné objekty ani areály, za kulturní hodnoty lze však považovat okolí hřbitova se zvýšenými nároky na pietu a důstojnost pohřbívání (lokalita 8/1). Proto jsou navrženy prostorové regulativy s cílem eliminace možného negativního stavby na tyto hodnoty. Za přírodní hodnoty se v řešeném území považuje veškerá rozptýlená zeleň v podobě remízků, mezí a liniová zeleň a dále veškeré vodní toky a rybníky, umělé vodní nádrže a tůňky - v lokalitě 8/2 je na bezejmenném vodním toku navrženo doplnění tůní. Změna č.8 ÚPN-SÚ Kdyně tedy neohrozí předpoklady a podmínky vývoje obce a nebude mít negativní dopad na ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot.. c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce rozvoje města Kdyně zakotvená v platném územním plánu není Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně měněna či narušena, zásady funkční a prostorové organizace území jsou respektovány. Změnou dochází v zásadě k doplnění a potvrzení původní urbanistické koncepce ÚPN-SÚ Kdyně, systém sídelní zeleně není Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně dotčen. Lokalita 8/1 - změna využití částí pozemků parcelní číslo 355/1,2 v k.ú. Kdyně ze zahrady na plochu zastavitelnou pro účely výstavby RD, přičemž vlastní stavba musí být umístěna při ulici Kostelní v jihozápadním cípu pozemku mimo ochranné pásmo hřbitova, vymezené v ÚPN-SÚ Kdyně Lokalita 8/2 - změna využití pozemků parcelní číslo 993/2, 13 a 23, 994, 1035, vše trvalý travní porost v k.ú. Kdyně na plochy vodní a vodohospodářské vybudování 2 sádek a tůně s přítokem z bezejmenného potoka (p.č.1156/9), resp. obtokem na pozemku p.č.1036 zahrada - 3 -

5 d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování Koncepce návrhu občanského vybavení veřejné infrastruktury podle platného územního plánu není dotčena, žádné nové plochy v této oblasti nejsou navrženy. Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně nejsou narušeny ani měněny zásady dopravní obsluhy řešeného území podle platného územního plánu, změny se nedotýkají silniční sítě ani stávající sítě místních komunikací, taktéž nemají žádný dopad na dopravu železniční, lodní, hromadnou, cyklistickou, pěší ani ostatní druhy dopravy. Lokalita 8/1 bude připojena na přiléhající ulici Kostelní, v lokalitě 8/2 bude případný přístup (zejména pro výstavbu) umožněn přes stávající mostek u garáží, další přístup je možný také přes stávající mostek z areálu hřišť. Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně nedojde ke změně celkové koncepce technické vybavenosti řešeného území, změnám tras ani zdrojů, návrh respektuje stávající technickou infrastrukturu včetně jejích ochranných pásem. Lokalita 8/1 bude napojena na stávající inženýrské sítě, vedoucí v přilehlé ulici Kostelní, v lokalitě 8/2 by případné požadavky na inženýrské sítě byly realizovány přípojkou z městského Centra vodní zábavy. e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně Územní systém ekologické stability není součástí platného ÚPN-SÚ Kdyně, resp. nebyl územním plánem v souladu s tehdy platnými předpisy vymezen. V území řešeném Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně se podle ÚAP ORP Domažlice nenachází žádný ze skladebných prvků NR, R ani lokálního ÚSES. Vzhledem k lokalizaci navrhovaných změn nedojde k omezení prostupnosti krajiny, protierozní či protipovodňová opatření nejsou navrhována. V území řešeném Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně nejsou vymezeny plochy určené pro dobývání ložisek nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpečení, registrovaná ložiska nerostných surovin se nachází mimo lokality Změny č.8. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Podmínky pro využití funkčních ploch, stanovené obecně závaznou vyhláškou o vymezení závazných částí ÚPN-SÚ Kdyně ze dne , resp. vyhláškou číslo 2/97 ze dne a číslo 2/1999 ze dne , jsou v souladu s aktuálně platnými předpisy podle potřeby doplněny mj. o prostorové regulativy a pro jednotlivé lokality Změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně jsou definovány takto : plochy pro bydlení (BI ) lokalita 8/1 a/ slouží, převažující účel využití - výlučně pro bydlení b/ přípustné - obytné domy charakteru RD s max. počtem 3 b.j

6 c/ prostorové regulativy - zástavba nepřesáhne výšku 1,5 NP a 25% zastavitelnosti pozemku - zástavba musí respektovat vymezené ochranné pásmo hřbitova, resp. pietní charakter místa d/ nepřípustné - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti plochy vodní a vodohospodářské (V) lokalita 8/2 a/ převažující účel využití - vodní plochy a toky a vodohospodářské stavby na nich, sloužící k zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů b/ přípustné - vodní plochy a toky, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díla - přemostění a lávky, stavidla a hráze - krmná zařízení pro chovné rybníky - rekreační vodní plochy, skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení - zařízení pro závlahy nebo s protipovodňovou funkcí - nezbytná související dopravní a technická infrastruktura c/ podmínky funkčního a prostorového uspořádání - v okolí vodních toků musí být oboustranně zatravněná plocha o šíři min. 4 m od osy a zároveň min. 2 m od břehu a jednostranný volný manipulační pruh 6 m d/ nepřípustné - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Ve Změně č.8 ÚPN-SÚ Kdyně nejsou vymezeny žádné plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, změna nevyvolá žádné nároky na definování ploch pro opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, nenavrhují se žádné plochy asanace ani asanační úpravy. h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Ve Změně č.8 ÚPN-SÚ Kdyně nejsou vymezeny žádné plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Změna č.8 ÚPN-SÚ Kdyně obsahuje celkem 5 stran A4 textové části a 2 listy A4 grafické části : 1. Komplexní urbanistický návrh hlavní výkres...1 :

7 - 6 -

8 - 7 -

9 II. Odůvodnění Změny č.8 územního plánu sídelního útvaru Kdyně IIA. Textová část Postup pořízení změny č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně O pořízení Změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně rozhodlo svým 25. usnesením ze dne 17. září 2010 v bodě č.1.2. na žádost vlastníků nemovitostí v lokalitě č. 8/1 Zastupitelstvo města Kdyně. Vzhledem k tomu, že se uvedená lokalita nachází v ochranném pásmu hřbitova vymezeném zákonem o pohřebnictví, upozornil úřad územního plánování Město Kdyni na případné důsledky z toho plynoucí - především ve snížení piety pohřebiště. Ve svém vyjádření ze dne úřad územního plánování požadoval zastavení pořizování změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně anebo potvrzení záměru města pořídit tuto změnu i vzhledem k tomu, že dojde k zástavbě v ochranném pásmu hřbitova. Dne 19. prosince 2011 zastupitelstvo města Kdyně na svém 9. zasedání v bodě č. 1.2 opětovně schválilo záměr pořídit změnu č.8 ÚPN-SÚ Kdyně v lokalitě č. 8/1, přičemž náklady spojené s pořízením změny hradí v plné výši žadatelé. Zastupitelstvo města Kdyně na svém 10. zasedání ze dne 6. února 2012 schválilo doplnění do řešené Změny č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně zahrnout lokalitu č. 8/2. Návrh zadání Změny č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně byl vypracován a rozeslán dotčeným orgánům a vystaven veřejnosti k nahlédnutí v termínu od do Zadání změny připravené úřadem územního plánování MěÚ Domažlice - ing. Jiřím Lahodou a určeným zastupitelem Janem Löffelmannem, bylo předloženo ke schválení a schváleno dne v bodě 2.2. na 12. zasedání zastupitelsta města Kdyně. Během projednávání návrhu zadání nikdo z veřejnosti ani dotčených orgánů neuplatnil své požadavky, připomínky ani námitky. Dne bylo pořizovatelem elektronicky odesláno schválené zadání Změny č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně ke zpracování návrhu Změny č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně zpracovateli ing. arch. Petru Vávrovi - Studio Kapa. Dne pořizovatel odeslal dotčeným orgánům návrh Změny č. 8 ÚPN- SÚ Kdyně ke společnému projednání, které se konalo 15. října 2012 v 9:00 zasedací místnosti budovy MěÚ Domažlice, jehož se zúčastnili zástupci odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje (dále jen KHS). V průběhu společného jednání nebyly uplatněny žádné požadavky, pouze doporučení KHS napojení lokality č.8/1 na veřejný vodovod, což je zahrnuto v kap.d) výrokové části. Dne pořizovatel odeslal Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje zprávu o projednání změny č. 8, která je ve všech bodech a) až f) dle 12 odst. 1 vyhlášky č. 500/2012 negativní. Krajský úřad posoudil návrh změny č. 8 a neshledal nesoulad s příslušnými dokumentacemi. Dne se v 9:00 v budově městského úřadu ve Kdyni konalo veřejné projednání, ke kterému byla veřejnost a dotčené orgány pozvány s dostatečným předstihem. Veřejná vyhláška stejně jako pozvánky dotčeným orgánům byly rozeslány dne Během veřejného projednání nedorazily žádné námitky ani připomínky. Veřejného projednání dne se zúčastnili jeden z žadatelů o změnu ÚPN SÚ č. 8 zástupce Českého rybářského svazu, pověřený zastupitel a starosta města Kdyně Jan Löffelman, zástupce Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, zpracovatel změny č. 8 ÚPN SÚ Kdyně a za pořizovatele ing. Lahoda. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu řízení o územním plánu došlo k novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vč. prováděcích vyhlášek. Novelizovaný 52 v odst. 3) stavebního zákona nově stanovil lhůtu pro podání námitek a připomínek a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Pořizovatel proto vyhověl novelizovanému znění zákona a vyčkal požadovanou dobu, během které nedorazily žádné námitky ani připomínky

10 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z hlediska širších vztahů pak navrhovaná změna nemá žádný dopad na sousední území ani nadřazené systémy. Pro území řešené Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně nevyplývají žádné konkrétní požadavky z Politiky územního rozvoje ČR Platná ÚPD, vydaná Plzeňským krajem, tj. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, byly vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne usnesením č. 834/08 s nabytím právní moci Kdyně je zde specifikována jako vybrané rozvojové území na vymezené Rozvojové ose OR 7 Domažlice Klatovy : Pro rozhodování o změnách v území jsou v této dokumentaci stanoveny podmínky - podporovat vyvážený rozvoj v návaznosti na potřeby rozvoje podnikatelských ploch a řešení infrastruktury (zejména dopravní) a dále jsou pro řešené území vymezeny úkoly pro územní plánování : - do ÚP zapracovat návrhy změn vedení silnice I/22 (/VPS 22/02 - Kdyně, obchvat) o koridor nadmístního významu I/22 - Vodňany - Strakonice - Horažďovice - Klatovy - Domažlice, přestavba úseku Kdyně Libkov s obchvaty je zakotvena v platném ÚPN-SÚ Kdyně a není návrhem dotčena - respektovat vymezené dominantní krajinné veduty, kde je cílem jejich ochrany uchovávání dochovaných, případně dotvoření narušených siluet a struktur pohledově exponovaných svahů, odvíjejících se od tradičních způsobů využívání, chránit hodnoty krajiny kup a kuželů Chudenicka, zejména nerozšiřovat rekreační zástavbu v krajině. o lokality Změny č.8 nezasahují do takto specifikovaných vymezených území - ke zlepšení protipovodňové ochrany územně plánovacími opatřeními zlepšovat retenční schopnosti krajiny a zpomalovat odtok z povodí o navrženy retenční nádrže ke zpomalení odtoku vody z území - územně stabilizovat koridory technické infrastruktury nadmístního významu o žádný koridor TI není návrhem dotčen - 9 -

11 Z grafické části pak dále vyplývá povinnost respektovat : - NR a R ÚSES vymezený v okrajových částech k.ú. - mimo řešené lokality - nadmístní trasy TI - mimo řešené lokality - ochranná pásma vodních zdrojů o.p. včetně bývalého vrtu v lokalitě 8/2 zrušeno Všechny tyto limity jsou při návrhu Změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně plně respektovány. b) Údaje o splnění zadání Pořízení Změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně schválilo Zastupitelstvo města Kdyně na svém 25. zasedání dne a to na základě žádosti vlastníků pozemku p.č. 355/1 v k.ú. Kdyně manželů Věry a Miroslava Ludvíkovských a dále vlastníků pozemku p.č. 355/2 v k.ú. Kdyně Marie a Tomáše Trefancových - lokalita 8/1 v Kostelní ulici. V průběhu pořizování pak byla tato změna doplněna na základě žádosti Českého rybářského svazu usnesením č.1.2. z 10. zasedání Zastupitelstva města Kdyně dne o lokalitu 8/2 u plaveckého bazénu. V souladu s těmito usneseními a podle pokynu pořizovatele Změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně, kterým je na základě žádosti města Kdyně ze dne odbor výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice, byly zhotovitelem provedeny doplňující průzkumy a rozbory s vyhodnocením vhodnosti, resp. možnosti provedení požadovaných změn. Upravené a doplněné Zadání Změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně (OVÚP MěÚ Domažlice, duben 2012) pak schválilo Zastupitelstvo města Kdyně na 12. zasedání dne Všechny požadavky pořizovatele na způsob a rozsah zpracování Změny č.8 ÚPN- SÚ Kdyně, obsažené v jejím Zadání, jsou splněny a dílčí odchylky řádně zdůvodněny. Jedná se např. o požadavky Zadání na obsah grafické části, která je však v platném ÚPN-SÚ Kdyně zpracována v jiných měřítcích proto jsou rozsah a forma dokumentace Změny č.8 upraveny v souladu s platnými předpisy a metodickým pokynem MMRČR. c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Ve Změně č.8 ÚPN-SÚ Kdyně jsou zohledněny výhradně požadavky vlastníků pozemků na změnu účelu užívání jejich pozemků včetně vymezení nové zastavitelné, resp. přestavbové plochy. Tyto lokality jsou spolu s podmínkami jejich využití podrobně popsány v kapitole c) Změny ÚPN-SÚ Kdyně a v kapitole f) jsou stanoveny regulativy pro využití těchto ploch v souladu s platnými Obecně závaznými vyhláškami města Kdyně. V souladu s platnými předpisy jsou doplněny také prostorové regulativy pro navrhovanou zástavbu v lokalitě 8/1, jejichž cílem je respektování vymezeného ochranného pásma hřbitova a požadavku maximálně eliminovat vliv stavby na poškození piety a důstojnosti pohřbívání na městském hřbitově

12 Lokalita 8/1 - změna využití vyznačených částí pozemků parcelní číslo 355/1 a 2 v k.ú. Kdyně ze zahrady na plochu zastavitelnou pro účely výstavby RD - oba pozemky jsou lokalizovány ve vymezeném ochranném pásmu veřejného pohřebiště s kostelem a obřadní síní jako občanskou vybaveností nadmístního významu v severo východní části města Kdyně při Kostelní ulici - ve vztahu k platné legislativě (vymezené ochranné pásmo hřbitova v ÚPN-SÚ Kdyně a 100 metrové ochranné pásmo dle zákona o pohřebnictví viz grafická příloha) pak lze změnu akceptovat jen podmíněně s tím, že vlastní objekt RD bude umístěn v jihozápadním cípu pozemku mimo vymezené ochranné pásmo při ulici Kostelní

13 Lokalita 8/2 - změna využití pozemků parcelní číslo 993/12, 994 (část) a 1035, vše trvalý travní porost v k.ú. Kdyně na plochy vodní a vodohospodářské (dle žádosti zlepšení vodních poměrů v území, akumulace vody a vytvoření podmínek pro obojživelníky, extenzivní chov ryb a výchovu mládeže ) a dále pozemky p.č. 993/13 a 23 trvalý travní porost, p.č.1036, zahrada a p.č.1156/9 vodní plocha, které budou dotčeny jen vedením resp. připojením obtokových a nátokových koryt. - pro tento konkrétní záměr je zpracována projektová dokumentace (ing. Jitka Kovaříková, Mepos Domažlice, 01/2012), podle které se jedná o výstavbu dvou sádek a jedné tůně napouštěných z bezejmenného přítoku Zahořanského potoka pro činnost Českého rybářského svazu práci s mládeží, navazující na sportovně rekreační areál města s bazénem a soustavou venkovních hřišť (viz výřez Změny č.6). Zde bylo umožněno nové využití pozemků p.č.999/1 a 999/2 v Dělnické ulici jako důsledek ukončení činnosti čistírny odpadních vod (výstavba bazénu), čímž došlo ke zrušení limity využití předmětného pozemku pásma hygienické ochrany této ČOV. Zároveň byl zrušen vodní zdroj, který se dlouhodobě nepoužíval s ohledem na špatnou kvalitu vody, přičemž Kdyně je dostatečně zásobena ze skupinového vodovodu Nýrsko

14 Vzhledem k lokalizaci navržených změn jsou v plném rozsahu respektovány všechny památkově chráněné objekty a areály. Žádné přírodní hodnoty území včetně chráněných území či prvků ÚSES nejsou změnou dotčeny, ÚSES není součástí platného ÚPN-SÚ Kdyně, resp. nebyl územním plánem v souladu s tehdy platnými předpisy vymezen. V území řešeném Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně se však podle ÚAP ORP Domažlice nenachází žádný ze skladebných prvků NR, R ani lokálního ÚSES. Koncepce návrhu občanského vybavení veřejné infrastruktury není dotčena, žádné nové plochy nejsou navrženy a to ani v oblasti komerční ho občanského vybavení. S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných změn není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajištění zdravých životních podmínek. Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně nejsou narušeny ani měněny zásady dopravní obsluhy řešeného území podle platného územního plánu, změny se nedotýkají silniční sítě ani stávající sítě místních komunikací, taktéž nemají žádný dopad na dopravu železniční, lodní, hromadnou, cyklistickou, pěší ani ostatní druhy dopravy. Lokalita 8/1 bude dopravně připojena na přiléhající ulici Kostelní, v lokalitě 8/2 bude případný přístup (zejména pro výstavbu) umožněn přes stávající mostek u garáží, další přístup je možný také přes stávající mostek z areálu hřišť. Parkování a ostavování vozidel bude řešeno výhradně na vlastních pozemcích. Změnou č.8 ÚPN-SÚ Kdyně nedojde ke změně celkové koncepce technické vybavenosti řešeného území, změnám tras ani zdrojů, návrh respektuje stávající technickou infrastrukturu vč. jejích ochranných pásem. Lokalita 8/1 bude napojena na veškeré stávající inženýrské sítě, vedoucí v přilehlé ulici Kostelní. V lokalitě 8/2 by případné požadavky na inženýrské sítě byly realizovány přípojkou z městského Centra vodní zábavy. V nově vymezené zastavitelné ploše lokalitě 8/1 budou realizována opatření ke snížení dešťového odtoku z území (využití přirozené nebo umělé retence) v souladu se zákonem č.154/2001 Sb. o vodách a souvisejícími předpisy. Navrhovaná vodovodní síť k novým plochám musí umožnit zajištění požární vody v souladu s ustanovením 29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a to v množství stanoveném ČSN Návrh s ohledem na obsah a rozsah nevyvolá žádné požadavky z hlediska ochrany veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu ani požární ochrany. Řešené lokality se nedotýkají zájmů ochrany ložisek nerostných surovin, registrovaná ložiska jsou mimo řešené lokality. V návrhu jsou respektovány požadavky na ochranu ovzduší, vyplývající ze zákona č.86/2002 Sb., (ve znění pozdějších předpisů), koncepce odpadového hospodářství dle platného ÚPN-SÚ Kdyně zůstane zachována beze změn. Lokalizace jednotlivých změn je zakreslena v grafické části dokumentace včetně číselných kódů ploch (číslo před lomítkem je pořadovým číslem změny ÚPN-SÚ Kdyně, číslo za lomítkem pak pořadové číslo lokality v rámci této změny v pořadí schválení Zastupitelstvem města Kdyně). d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno V řešeném území se nevyskytuje žádná oblast soustavy Natura 2000 ani Ptačí oblast, Zadání tedy nepožaduje posouzení vlivu územního plánu na předmětné lokality. Zadání územního plánu nepožaduje zpracování posouzení vlivu na životní prostředí

15 e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Zemědělská příloha (v ÚPN-SÚ Kdyně výkres č.8 Vyhodnocení záborů ZPF) je zpracována na kopiích původních výkresů, aktualizovaných dle dostupných informací z Katastru nemovitostí (snímky a výpisy z KN). Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ústavem územního rozvoje Dle tohoto metodického pokynu se v zastavěném území nevyhodnocuje zábor do výměry m 2 a plochy pro bydlení lokalita 8/1. V lokalitě 8/2 se jedná o návrh vodních tůní ke zlepšení hydrologických poměrů v území s jejich možným rekreačně výchovným využitím jejich vlastníkem Českým rybářským svazem. Změna se dotýká využití pozemků parcelní číslo 993/12, 994 (část) a 1035, vše trvalý travní porost v k.ú. Kdyně, které se mění na plochy vodní a vodohospodářské (dle žádosti zlepšení vodních poměrů v území, akumulace vody a vytvoření podmínek pro obojživelníky, extenzivní chov ryb a výchovu mládeže ) o celkové výměře 0,4336 ha zemědělské půdy. Pozemky p.č. 993/13 a 23 trvalý travní porost, p.č.1036, zahrada a p.č.1156/9 vodní plocha, budou dotčeny jen vedením resp. připojením obtokových a nátokových koryt a nejsou tudíž vyhodnocovány jako zábor. lokalita pozemek kultura BPEJ třída zábor změny kat. území parc.číslo ochrany ZPF (ha) 993/12 TTP IV. 0,2127 TTP IV. 0,0126 8/2 Kdyně 994 TTP IV. 0, TTP IV. 0,0458 TTP IV. 0,0225 celkem 0,4336 zastav. území ne ne ne ne ne Návrhem není dotčena existující síť účelových zemědělských komunikací včetně mostků přes bezejmennou vodoteč a tím je zachována dostupnost zemědělských pozemků. Navržené řešení nezvýší erozní ohrožení zemědělských půd a návrh nepostihuje plochy zemědělské půdy s investicemi do půdy (odvodnění, závlahy). Půdy jsou podle BPEJ dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, rozděleny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy. Pozemky dle návrhu Změny č.8 ÚPN- SÚ Kdyně jsou tvořeny Při zpracování Změny č.8 ÚPN-SÚ Kdyně byly respektovány podmínky ochrany ZPF, vyplývající ze zákona ČNR č. 334/1992Sb. o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb. ve znění pozdějších úprav, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Zábory ZPF jsou vyznačeny v grafické části, kde je též zakreslena hranice zastavěného území. Návrhem změny nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, proto samostatná lesnická příloha nebyla požadována a není zpracována

16 - 15 -

17 f) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Během projednávání změny č. 8 ÚPN-SÚ nebyly uplatněny námitky. g) Vyhodnocení připomínek Během projednávání změny č. 8 ÚPN-SÚ Kdyně nebyly uplatněny připomínky. h) Účinnost Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o jeho vydání veřejnou vyhláškou ( 173 odst.1 správního řádu ). i) Poučení Proti změně ÚPN-SÚ č. 8 Kdyně vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). Jan Löffelmann starosta města. ing. Vladislav Vilímec místostarosta obce

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice,

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice, Obec Petrovice Petrovice 529, 403 37 PETROVICE Č.j. ÚP 01/09-326/Ve V Petrovicích 1. února 2009 Opatření obecné povahy Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice Zastupitelstvo obce Petrovice

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH Metodické doporučení Koordinační výkres ukázka výřezu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje prosinec 2014 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Komu je metodika určena...

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů ZPF, IIc) OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů ZPF, IIc) OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění 4. změny územního plánu Grafická část odůvodnění 4. změny územního plánu: IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel.

STRANNÝ. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce STRANNÝ. Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. Návrh zmeny c.4 územního plánu obce Zpracovala : Ing.arch. Ivana Tichá Sokolská 66 273 64 mail iti@mbox.vol.cz tel. 605 419 899 Výkonný porizovatel: ing.arch. Ivana Tichá Spolupracující zastupitel: starosta

Více