Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010"

Transkript

1 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2 Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jeho jednotlivé okresy. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů. Health Care in Statistical Data Region The publication facilitates fast information on the basic characteristics of health care in the region and its districts. Introduction is supplemented by a survey of hospitals and specialized therapeutic institutes with basic indicators of their activity. Data concern population and its movement, the network of health establishments and their activities, health personnel and wages, numbers of physicians by types of establishments and the state of health of the population. The publication is supplemented by charts of selected indicators. ÚZIS ČR, 2011 ISBN:

3 Obsah Úvod... 5 Definice a vysvětlivky... 7 Zkratky, značky v tabulkách Členění Hlavního města Prahy na menší územní celky Přehled základních ukazatelů o činnosti nemocnic a odborných léčebných ústavů Tabulková část Zdravotnictví Hl. m. Prahy Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha Zdravotnictví správního obvodu Praha

4 4

5 Úvod Zdravotnictví Hlavního města Prahy je přehled základních údajů o zdravotnictví v Praze. Údaje jsou členěné na 22 správních obvodů. Údaje za každý správní obvod jsou zpracovány samostatně. Přehled o územním členění Prahy je na str. 12. Ukazatele se týkají obyvatelstva a jeho pohybu, sítě a činnosti ambulantních a lůžkových zařízení, lékáren, počtu lékařů, pracovníků ve zdravotnictví, mzdových prostředků a vybraných ukazatelů zdravotního stavu populace. Zdrojem dat je Národní zdravotnický informační systém a Český statistický úřad Pražská statistická kancelář. Údaje jsou uváděny za všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Data za jednotlivá lůžková zařízení jsou publikována pouze s jejich souhlasem. Některé údaje např. o zdravotním stavu, pracovní neschopnosti a standardizovaná úmrtnost jsou uvedeny pouze za Prahu celkem, členění na 22 správních obvodů není k dispozici. Ukazatele hospitalizovaní v nemocnicích na obyvatel a počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (děti narozené v roce 2009 s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku života, tedy v letech 2009 a 2010) jsou uvedeny jen za Prahu celkem, protože podrobnější členění podle bydliště pacienta není spolehlivé. Údaje za potraty jsou k dispozici pouze za 10 platných územních obvodů, relativní údaje o potratech jsou napočítány na počet žen příslušné věkové skupiny k podle 10 platných územních obvodů. Pro ukazatel procento žen užívajících antikoncepci jsou počty těchto žen čerpány z ročního výkazu, kde je sledování podle sídla ordinace. V relaci na ženy ve věku let (data podle bydliště) je ukazatel za jednotlivé správní obvody velmi zkreslený, a proto je uveden jen za Prahu celkem. Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí a dorostu, počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé a počet léčených diabetiků je uveden v jednotlivých správních obvodech podle sídla ordinace, nikoli podle bydliště nemocného. Lékaři, vč. zubních lékařů (PP řádky 72 90) jsou uváděni včetně smluvních pracovníků. Lékárenská péče byla v roce 2010 v Praze zabezpečena 302 lékárnami (včetně odloučených pracovišť) a 29 výdejnami zdravotnických prostředků. V Praze jsou velká zdravotnická zařízení nerovnoměrně rozmístěna, proto některé údaje za jednotlivé územní celky nejsou zcela vypovídající. Jedná se zejména o ukazatele o počtu zařízení, lékařů a pracovníků. Údaje za celou Prahu jsou ovlivněny tím, že zdravotnická zařízení na území Prahy poskytují péči i obyvatelům Středočeského kraje, některé specializované obory i obyvatelům dalších krajů. Průměrná mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o platu, resp. mzdě je uvedena jen v těch správních obvodech, kde se v roce 2010 vyskytovala nějaká organizace odměňující podle těchto předpisů. 5

6 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje se týkají roku 2010 a jsou napočteny na obyvatelstvo k Údaje o obyvatelstvu podle věkových skupin jsou k Údaje týkající se zdravotnických zařízení a pracovníků jsou uváděny k Zpracoval ÚZIS ČR Regionální pracoviště Praha Palackého náměstí 4, P.O.BOX Praha 2 tel http: // 6

7 Definice pojmů Index stáří: počet osob ve věku 65 let a více na 100 osob ve věku 0 14 let (k ) Úmrtnost: specifická úmrtnost v dané věkové skupině standardizovaná úmrtnost teoretické evropské populace ( evropského standardu ) vypočtená z jednotlivých specifických úmrtností konkrétní populace kojenecká počet zemřelých do 1 roku věku na živě narozených novorozenecká počet zemřelých do 28 dnů věku na živě narozených. Průměrné procento pracovní neschopnosti podíl kalendářních dnů pracovní neschopnosti na celkovém kalendářním fondu ve sledovaném období. Ošetřenívyšetření za jedno ošetření (vyšetření) se považuje soubor všech výkonů provedených při ošetřování jedné fyzické osoby na témže oddělení (pracovišti) nebo v bytě. Využití lůžek ve dnech (maximální lůžkové kapacity) = ošetřovací dny / průměrný počet lůžek průměrný počet dnů v roce, kdy je lůžko obsazeno pacientem. Průměrný denní stav obsazených lůžek na 1 lékaře (sestru) = počet ošetřovacích dnů / (počet dnů ve sledovaném období x průměrný přepočtený počet lékařů resp. sester). na 1 ošetřovací den (v Kč) jde o poměrný údaj, který využívá data z ročního statistického výkazu o ekonomice zdravotnického zařízení a je vypočítán podle následujícího vzorce: L*{1+(D+J+N)/(L+A)}/T na ošetřovací den za jednotlivá začleněná zařízení jsou k dispozici od roku 2006, kdy se začaly sledovat údaje na výkaze E (MZ) 6 o ekonomice zdravotnického zařízení. L D J N A T = náklady na lůžkovou zdravotní péči = náklady na zdravotní dopravu = náklady na jinou zdravotní péči = náklady na výkony nezdravotní = náklady na ambulantní péči = počet ošetřovacích dnů Tato metoda není zcela exaktní z hlediska ekonomů, ale poskytuje orientační hodnotu nákladů na ošetřovací den. Pro výpočet nákladů na ošetřovací den v nemocnici v kraji celkem byly zahrnuty všechny nemocnice bez ohledu na souhlas k publikování. 7

8 Vysvětlivky Procento žen užívajících antikoncepci k (řádek 30) (relace je uvedena pouze za kraj, v podrobnějším členění tento údaj ztrácí vypovídací hodnotu, proto není uveden) = počet žen užívajících antikoncepci hormonální i nitroděložní ve vztahu k počtu žen ve fertilním věku Tržby za léčiva a zdravotnické prostředky na 1 obyvatele (řádek 61) se uvádějí v tisících Kč. = za recepty a poukazy vč. doplatků, volný prodej Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS, ZZS a AR), Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS, ZZS a AR) na 1 obyvatele (řádek 130, 131) = včetně vyšetření LSPP TBC celkem, z toho TBC dýchacího ústrojí (řádek 139, 140) = TBC nově zjištěná + recidivy, bakteriologicky ověřená i neověřená; údaj za kraj včetně cizinců s krátkodobým pobytem a bezdomovců Syfilis, Gonokoková infekce (řádek 141, 142) = údaj bez cizinců s krátkodobým pobytem a bezdomovců Nově hlášené případy zhoubných novotvarů a novotvarů in situ (řádky ) = definitivní údaje za rok 2008; údaj za kraj včetně bezdomovců Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (řádek 151) = živě narození s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku života zpracovány údaje o vrozených vadách u dětí narozených v daném kalendářním roce, tj. v roce 2009, které byly zjištěny do 1 roku jejich věku. Ke zveřejnění údajů tedy dochází s ročním zpožděním, aby bylo možné zahrnout všechny děti, i ty narozené koncem roku, u kterých se vrozená vada zjistí až těsně před prvními narozeninami (včetně živě narozených s vrozenou vadou, za které nebylo odevzdáno Hlášení vrozené vady, ale vada byla uvedena ve Zprávě o novorozenci). Přepočtený počet pracovníků součet úvazků jednotlivých pracovníků zdravotnických zařízení, přepočtený podle délky plné týdenní pracovní doby, stanovené pro dané zařízení či pracoviště. Obvyklá délka pracovní doby je 40 hodin týdně, dále to může být 39,5 hodin (pracoviště TRN), nebo 38,75 hodin (2směnný provoz), 37,5 hodin (3směnný nebo nepřetržitý provoz), 33,5 hodin (zdravotní důvody) a nebo 30 hodin (mladiství). Počet pracovníků ve zdravotnictví zahrnuje: zaměstnance v evidenčním počtu zaměstnavatele smluvní pracovníky. Evidenční počet zaměstnanců počet zaměstnanců všech kategorií daného zařízení či pracoviště, kteří jsou k němu v pracovním, služebním či členském poměru (mají pracovní smlouvu na dobu určitou či neurčitou). Do evidenčního počtu se nezapočítávají např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené. 8

9 Zaměstnavatelé do počtu zaměstnavatelů jsou zahrnuti ti pracovníci, kteří pracují v daném zdravotnickém zařízení a pracují jako: fyzické osoby, nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb.) a zaměstnávají v rámci svého podnikání jiné osoby, fyzické osoby, nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb.), kteří nezaměstnávají v rámci svého podnikání jiné osoby a pracují na vlastní účet. Nepatří sem podnikatelé, kteří pouze vlastní zdravotnické zařízení, ale nepracují v něm. Smluvní pracovníci jsou pracovníci, kteří pracují v daném zdravotnickém zařízení a nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců, tzn., že pracují např.: na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dočasně přiděleni k výkonu práce do jiné organizace (např. stáže), na smlouvu dle občanského nebo obchodního zákoníku, jako spolupracující rodinný příslušník. Stejná struktura platí pro lékaře, vč. zubních lékařů (PP) řádky Kategorie odborných pracovníků ve zdravotnictví jsou určeny: zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Kategorie odborných pracovníků ve zdravotnictví a jejich činnosti podle zákona č. 96/2004 Sb.: zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ZPBD) 5 až 21a, v publikaci je kategorie ZPBD rozdělena na: všeobecné sestry, porodní asistentky ( 5 a 6) ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí ( 7 až 21a) zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) 22 až 28, zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) 29 až 42, jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP) 43. 9

10 Odměňování ve zdravotnictví: Podle platných předpisů o platu ve znění pozdějších předpisů jsou odměňováni zaměstnanci ve zdravotnických organizacích přímo řízených MZ a v organizacích řízených územními orgány, tj. kraji, městy a obcemi. Jedná se o příspěvkové organizace a organizační složky státu. Podle platných předpisů o mzdě ve znění pozdějších předpisů jsou odměňováni zaměstnanci v privátních zdravotnických zařízeních, tj. ve zdravotnických zařízeních zřízených fyzickou osobou, církví, jinou právnickou osobou, a zaměstnanci všech lázeňských organizací. Při výpočtu průměrné mzdy se vychází ze souboru zařízení, který tvoří všechna lůžková zařízení včetně lázní a 5 % výběr ambulantních zdravotnických zařízení. 10

11 Zkratky AR DIOP DIP JIP LDN LSPP OOVL PL PP SVLS TBC TRN UPT ZZS anesteziologickoresuscitační (oddělení) dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče dlouhodobá intenzivní péče jednotka intenzivní péče léčebna pro dlouhodobě nemocné lékařská služba první pomoci odloučená oddělení výdeje léčiv praktický lékař přepočtený počet společné vyšetřovací a léčebné složky tuberkulóza TBC + respirační nemoci umělé přerušení těhotenství zdravotnická záchranná služba Značky v tabulkách Ležatá čárka () Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) Stříška (^) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval. znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce. na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý. značí, že zápis není možný z logických důvodů. ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas. 11

12 Členění Hlavního města Prahy na menší územní celky Území hlavního města Prahy, pro kterou byl vydán samostatný zákon č. 131/2000 Sb. o Hlavním městě Praze, se člení na městské části s vlastními orgány samosprávy. 57 městských částí Statusem hl. m. Prahy, který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 25/18 ze dne se v současné době hlavní město Praha člení na 57 městských částí. 22 správních obvodů Usnesením ZHMP č. 25/18 z byl od výkon přenesené působnosti rozdělen na 22 správních obvodů. Správní obvody hlavního města Prahy jsou skladebné z městských částí. 10 platných územních obvodů V roce 1960 schválilo Národní shromáždění zákon č. 36/160 Sb.o nové územní organizaci státu, podle níž se Praha stala samostatným krajem. Současně bylo také provedeno nové správní uspořádání uvnitř města na 10 správních obvodů. Základní administrativní dělení na 10 obvodů trvalo v takto stanovené podobě celých 30 let až do roku Pro účely některých součástí státní správy (např. soudy, policie), ale i některých dalších městských institucí a organizací (např. pošta) nadále trvá toto tradiční dělení. Dělení na 10 územně administrativních částí nebylo dosud zákonem zrušeno, proto toto označení je možno i v současnosti užívat. 12

13 Převodník 57 městských částí Prahy do 22 správních obvodů (a) a 10 územních obvodů (b) Název městské části a b Název městské části a b Name of city section Name of city section Praha PrahaDolní Počernice 14 9 Praha Praha Praha PrahaDolní Měcholupy Praha PrahaDubeč PrahaKunratice 4 4 PrahaPetrovice Praha PrahaŠtěrboholy PrahaSlivenec 5 5 PrahaLipence 16 5 Praha PrahaLochkov 16 5 PrahaLysolaje 6 6 Praha PrahaNebušice 6 6 PrahaVelká Chuchle 16 5 PrahaPřední Kopanina 6 6 PrahaZbraslav 16 5 PrahaSuchdol 6 6 Praha Praha PrahaZličín 17 6 PrahaTroja 7 7 Praha Praha PrahaČakovice 18 9 PrahaBřeziněves 8 8 Praha PrahaĎáblice 8 8 PrahaSatalice 19 9 PrahaDolní Chabry 8 8 PrahaVinoř 19 9 Praha Praha Praha PrahaBěchovice 21 9 Praha PrahaKlánovice 21 9 PrahaKřeslice 11 4 PrahaKoloděje 21 9 PrahaŠeberov 11 4 Praha PrahaÚjezd 11 4 PrahaBenice Praha PrahaKolovraty PrahaLibuš 12 4 PrahaKrálovice Praha PrahaNedvězí PrahaŘeporyje 13 5 Praha Praha Od se Praha již na úrovni LAU 1 (dřívější CZ NUTS 4) nečlení. 13

14 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Praha Nemocnice celkem Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,7 1,0 244,5 6,7. následná péče ,2 2,9 311,7 40,8. péče celkem ,0 1,1 250,0 7, OLÚ celkem Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,5 3,3 317,8 62, Praha 1 Nemocnice Na Františku Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,7 1,6 264,8 8,1. následná péče ,1 3,8 353,0 68,2. péče celkem ,3 1,7 274,3 9, interna (103 z toho JIP 6), neurologie (25), chirurgie (58 z toho JIP 5), AR (6), ortropedie (25 z toho JIP 3), následná péče (26) Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,0 0,9 175,4 8,3 ^ následná péče ,2 2,0 159,4 19,5 ^ péče celkem ,4 0,9 173,4 9,1 ^ interna (94 z toho JIP 6),chirurgie (58 z toho JIP 4), AR (5), dětská psychiatrie detoxikace (14), rehabilitace a fyzikální medicína (36), ošetřovatelská péče (30) 14

15 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,4 0,9 255,6 7,1. následná péče ,5 2,4 337,3 69,9. péče celkem ,5 0,9 256,6 7, interna (215 z toho JIP 35), kardiologie (69 z toho JIP 27), geriatrie (54), TRN (36), neurologie (81 z toho JIP 9), psychiatrie (151), nemoci z povolání (15), pediatrie (64 z toho JIP 24), gynekologie (175 z toho JIP 20, porodnice 82), novorozenecké (115 z toho JIP 30), chirurgie (73 z toho JIP 20), kardiochirurgie (61 z toho JIP 22), traumatologie (44 z toho JIP 4), AR (5), urologie (82 z toho JIP 12), ORL (20), foniatrie (20), oftalmologie (42), stomatologie (51 z toho JIP 6), dermatovenerologie (33), klinická onkologie (20), nefrologie (63 z toho JIP 7), klinická hematologie (35 z toho JIP 5), ošetřovatelská péče (20), AT návykové nemoci (61) Revmatologický ústav Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,3 2,3 267,5 12, péče celkem ,3 2,3 267,5 12, revmatologie (54) Ústav hematologie a krevní transfuze Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,3 0,5 309,6 24,9 ^ péče celkem ,3 0,5 309,6 24,9 ^ klinická hematologie (36) DZ a.s., Železniční nemocnice Praha Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ^ 311 6,4 1,6 285,5 10,9. následná péče ,2 2,6 199,9 20,1. péče celkem ,5 2,1 222,5 15,6. ošetřovatelská péče (42) 15

16 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Nemocnice sv. Alžběty s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná následná péče ,3 3,2 354,1 101,8 ^ péče celkem ,3 3,2 354,1 101,8 ^ ošetřovatelská péče (89) Praha 3 SDI s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná následná péče ,7 3,0 300,5 51, péče celkem ,7 3,0 300,5 56, ošetřovatelská péče (67), DIOP (10) Praha 4 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,6 1,3 214,5 5, péče celkem ,6 1,3 214,5 5, interna (170 z toho JIP 10), revmatologie (32), geriatrie (8), infekční (25), TRN (85 z toho JIP 5), neurologie (73 z toho JIP 11), pediatrie (117 z toho novorozenecké 55, JIP 15), gynekologie (84 z toho porodnice 30, JIP 5), chirurgie (130 z toho JIP 8), AR (12), urologie (34 z toho JIP 4), ORL (31), oftalmologie (18), klinická onkologie (30 z toho JIP 4), dětská chirurgie (81 z toho JIP 9), dětská neurologie (30), dětská psychiatrie (30) Institut klinické a experimentální medicíny Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,2 0,7 273,0 8, péče celkem ,2 0,7 273,0 8, kardiologie (85 z toho JIP 30), diabetologie (29 z toho JIP 4), gastroenterologie (28 z toho JIP 4), chirurgie (40 z toho cévní chirurgie 4, JIP 8), kardiochirurgie (66 z toho JIP 33), AR (28), nefrologie (28 z toho JIP 4), nukleární medicína (8) 16

17 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Ústav pro péči o matku a dítě Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,5 0,8 301,9 5, péče celkem ,5 0,8 301,9 5, gynekologie (160 z toho JIP 8, porodnice 100), novorozenecké (97 z toho JIP 24) MEDICON Hospitals s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná následná péče ,6 4,1 363,5 82,6. péče celkem ,6 4,1 363,5 82,6. ošetřovatelská péče (60) VS ČR, Nemocnice s poliklinikou, věznice Pankrác Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,5 1,9 227,9 14,6. péče celkem ,5 1,9 227,9 14,6. interna (46), chirurgie (57) OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné Fakultní Thomayerova nemocnice Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,6 5,4 310,6 69, ošetřovatelská péče (274) OLÚ Ústav TRN Fakultní Thomayerova nemocnice Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,5 2,4 276,1 61, TRN (35) 17

18 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Praha 5 Fakultní nemocnice v Motole Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,8 1,0 239,6 6, péče celkem ,8 1,0 239,6 6, interna (136 z toho JIP 12), kardiologie (70 z toho JIP 10), infekční (23 z toho JIP 3), TRN (74 z toho JIP14), neurologie (66 z toho JIP 12), pediatrie (110 z toho JIP 30), gynekologie (155 z toho porodnice 53, JIP 18), novorozenecké (67 z toho JIP 14), chirurgie (203 z toho JIP 29), neurochirurgie (52 z toho JIP 18), kardiochirurgie (97 z toho JIP 36), AR (46), ortopedie (261 z toho JIP 21), urologie (36 z toho JIP 6), ORL (102 z toho JIP 12), stomatologie (18 z toho JIP 4), radiační onkologie (59), dětská chirurgie (82 z toho JIP 18), rehabilitace a fyzikální medicína (45 toho JIP 15), nukleární medicína (34), dětská onkologie (74 z toho JIP 30), dětská psychiatrie (50), dětské oční (25), dětská ORL (50 z toho JIP 3), dětská neurologie (40 z toho JIP 3) Nemocnice Na Homolce Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,3 0,6 282,8 5, péče celkem ,3 0,6 282,8 5, interna (29 z toho JIP 8), kardiologie (52 z toho JIP 9, koronární jednotka 9), neurologie (33 z toho JIP 6), gynekologie (26 z toho JIP 6), chirurgie (30 z toho JIP 14), cévní chirurgie (61 z toho JIP 25), neurochirurgie (73 z toho JIP 20), kardiochirurgie (34 z toho JIP 20), AR (8), ORL (11 z toho JIP 3) MEDITERRA s.r.o. Rehabilitační klinika Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,3 0,5 204,9 6,1 ^ následná péče ,9 2,6 356,5 19,7 ^ péče celkem ,7 1,4 313,5 13,9 ^ AR (21), ortopedie (23), rehabilitace a fyzikální medicína (111) OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné Motol Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,8 3,7 327,9 128,0 865 ošetřovatelská péče (381) 18

19 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,4 1,0 234,9 8,3 ^ následná péče ,6 2,5 230,5 53,7 ^ péče celkem ,8 1,1 234,5 9,1 ^ interna (32), kardiologie (32 z toho JIP 7), gastroenterologie (43 z toho JIP 5), infekční (20), neurologie (46 z toho JIP 6), psychiatrie (40), gynekologie (26), chirurgie (68 z toho JIP 14), neurochirurgie (52 z toho JIP 10), AR (6), ortopedie (81 z toho JIP 5), urologie (28), ORL (35 z toho JIP 5), oční (25), stomatologie (13), dermatovenerologie (25), nefrologie (15), rehabilitace a fyzikální medicína (27), intenzivní péče (18), ošetřovatelská péče (68 z toho rehabilitační 14), DIOP 10 OLÚ INTERNA Co, spol. s r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,4 3,3 271,0 58, ošetřovatelská péče (107) OLÚ Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,1 3,5 343,6 163, ošetřovatelská péče (94) OLÚ Ústav leteckého zdravotnictví Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Praha 7 OLÚ ISCARE I.V.F. a.s. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,0 0,6 95,9 2,2 ^ chirurgie (18) 19

20 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Praha 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,2 1,4 244,1 6,2. následná péče ^ 2,0 329,2 29,8. péče celkem ,3 1,4 246,7 6, interna (121 z toho JIP 14), infekční (168 z toho JIP 14, pro děti 42), TRN (81 z toho JIP 4), neurologie (44 z toho JIP 4), pediatrie (30 z toho JIP 5), gynekologie (69 z toho porodnice 22, JIP 7), novorozenecké (36 z toho JIP 10), chirurgie (91 z toho JIP 14), plastická chirurgie (20), AR (12), ortopedie (168 z toho JIP 8), urologie (52 z toho JIP 6), ORL (37), oftalmologie (32), dermatovenerologie (23), radiační onkologie (60), dětská chirurgie (37 z toho JIP 4), ošetřovatelská péče (34) Psychiatrické centrum Praha Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,3 1,6 288,2 29, péče celkem ,3 1,6 288,2 29, psychiatrie (51) Kardiologie na Bulovce s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,5 0,9 140,5 1,9 ^ péče celkem ,5 0,9 140,5 1,9 ^ kardiologie (34) OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné PLB Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,4 4,1 344,2 149,5. ošetřovatelská péče (63) OLÚ Psychiatrická léčebna Bohnice (PLB) Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,2 3,1 328,2 65, psychiatrie (1358 z toho sexuologie 20, AT 231, interna 45) 20

21 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha OLÚ Gerontologické centrum Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,9 2,5 302,7 26, geriatrie (41) OLÚ HOSPIC ŠTRASBURK Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,5 2,1 289,8 32,4 ^ paliativní péče (25) Praha 9 Městská nemocnice následné péče Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná následná péče ,4 3,7 322,6 81, péče celkem ,4 3,7 322,6 81, ošetřovatelská péče (152) Poliklinika Prosek a.s., lůžková péče Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná následná péče ,7 2,4 344,1 24,6 ^ péče celkem ,7 2,4 344,1 24,6 ^ ošetřovatelská péče (22) CLINICUM a. s. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,8 1,0 242,6 6,8 ^ následná péče ,5 2,9 294,9 53,3 ^ péče celkem ,7 1,3 262,2 11,2 ^ interna (56 z toho JIP 4), chirurgie (39 z toho JIP 4), AR (5), ošetřovatelská péče (60) 21

22 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,4 1,1 356,0 3,9 ^ péče celkem ,4 1,1 356,0 3,9 ^ ortopedie (14) Praha 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,4 1,0 247,2 7, péče celkem ,4 1,0 247,2 7, interna (166 z toho JIP 22), kardiologie (97 z toho JIP 26), neurologie (74 z toho JIP 6), pediatrie (35 z toho JIP 5), gynekologie (91 z toho porodnice 22, JIP 6, neonatologie 14), chirurgie (92 z toho JIP 19), neurochirurgie (33 z toho JIP 5), plastická chirurgie (73 z toho JIP 9), kardiochirurgie (27 z toho JIP 21), AR (21), ortopedie (109 z toho JIP 5), urologie (35 z toho JIP 5), ORL (34 z toho JIP 3), oftalmologie (21), dermatovenerologie (32), radiační onkologie (29), klinická hematologie (31 z toho JIP 9), rehabilitace a fyz. medicína (33), léčba popálenin (51 z toho JIP 15) OLÚ Léčebna pro dlouhodobě nemocné FNKV Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,2 3,3 326,7 92, ošetřovatelská péče (63) OLÚ Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,6 3,2 304,6 117,5 ^ ošetřovatelská péče (109) Praha 11 OLÚ MediCentrum Praha, a.s. rehabilitační zařízení Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,3 4,1 307,1 15,4 ^ rehabilitace a fyzikální medicína (53) 22

23 Zdravotnická zařízení kraj Hl. m. Praha Praha 14 GynCentrum, spol. s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná akutní péče ,8 1,0 154,3 2,4 ^ péče celkem ,8 1,0 154,3 2,4 ^ gynekologie (34 z toho JIP 4) Praha 15 OLÚ MSCARE s.r.o. Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Praha 17 OLÚ DOMOV Sv. Karla Boromejského, Řepy Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná ,2 1,9 319,2 64,1. ošetřovatelská péče (79) Praha 20 Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly Počet Prům. obsazená lůžka na 1 úvazek Využití lůžek Průměrná následná péče ,9 2,8 332,6 30,7 ^ péče celkem ,9 2,8 332,6 30,7 ^ ošetřovatelská péče (50) 23

24 Zdravotnictví Hl. m. Praha 1 Demografie 2 Počet obyvatel k ženy Počet obyvatel k ženy celkem ženy 1549 let děti (014 let) dorost (1519 let) Index stáří 127,6 10 Mrtvě narození Živě narození na 1000 obyvatel 11,8 13 Zemřelí do 28 dnů na živě narozených 1,9 15 Zemřelí do 1 roku na živě narozených 2,7 17 Zemřelí celkem na obyvatel 9,8 19 novotvary nemoci oběhové poranění a otravy sebevraždy Standardizovaná úmrtnost celkem 632,2 24 muži 808,2 25 ženy 499,1 26 Potraty celkem na žen fertil. věku (1549 let) 14,2 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) na žen fertilního věku 9,6 30 Procento žen užívající antikoncepci 61,4 31 Sňatky na obyvatel 4,8 33 Rozvody na obyvatel 2,8 35 Počty zdravotnických zařízení 36 Nemocnice celkem nemocnice následné péče 6 38 nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) následné péče 6 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 9 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 41 Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 1 42 Psychiatrické léčebny 1 43 Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 45 Samostatná ambulantní zařízení Kojenecké ústavy a dětské domovy 3 47 Dětská centra a stacionáře 1 48 Stacionáře pro dospělé 9 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní Lékárny (vč. OOVL) Výdejny zdravotnických prostředků Orgány ochrany veřejného zdraví 5 53 zdravotní ústav 1 54 krajská hygienická stanice 2 55 Ostatní zdravotnická zařízení Lékárenská péče celkem 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 875,87 59 Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 823,22 60 Počet expedovaných receptů a poukazů Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob Lůžka 63 Lůžka celkem nemocnice celkem na 10 tis. obyv. k nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 79, léčebny pro dlouhodobě nemocné léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí psychiatrické léčebny lázeňské léčebny ostatní lůžková zařízení Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 73 Lůžková péče celkem 1 919, nemocnice léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 723,62 65,52 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 1,00 77 psychiatrické léčebny 109,75 78 lázeňské léčebny 79 ostatní lůžková zařízení 19,32 24

25 Zdravotnictví Hl. m. Praha 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 7 046,95 81 ambulantní části nemocnic 2 391,51 82 ambulantní části ost. lůžkových zařízení 48,94 83 samostatná ambulantní zařízení celkem 4 606,50 84 praktičtí lékaři pro dospělé 573,09 85 praktičtí lékaři pro děti a dorost 241,96 86 praktičtí zubní lékaři 1 123,13 87 praktičtí ženští lékaři 205,29 88 lékaři specialisté (vyjma SVLS) 1 396,21 89 Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 853,80 90 Ostatní zdravotnická zařízení 233,28 91 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 92 Pracovníci celkem ,11 93 lékaři 7 442,29 94 zubní lékaři 1 339,97 95 farmaceuti 911,53 96 ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví ,79 97 ZPBD ,56 98 všeobené sestry a porodní asistentky ,82 99 ZPSZ 2 148, ZPOD 4 306, jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 1 215, pedagogičtí pracovníci 111, technickohospodářští pracovníci (THP) 4 369, dělníci a provozní pracovníci 2 254, Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 106 Pracovníci celkem 1 850, lékaři 395, zubní lékaři 21, farmaceuti 12, ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 370, ZPBD 267, všeobené sestry a porodní asistentky 198, ZPSZ 32, ZPOD 43, jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 27, pedagogičtí pracovníci 90, technickohospodářští pracovníci (THP) 155, dělníci a provozní pracovníci 803, Prům. měs. plat v Kč (dle platných předpisů o platu) 120 Celkem lékaři a zubní lékaři všeobecné sestry a porodní asistentky ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Prům. měs. mzda v Kč (dle platných předpisů o mzdě) 125 Celkem lékaři a zubní lékaři všeobecné sestry a porodní asistentky ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 130 Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči na 1 obyvatele 17,1 132 Zdravotní stav 133 Hospitalizovaní v nem. na obyv Pracovní neschopnost 135 poč. hlášených případů na 100 nem. poj. 29,2 136 průměrné % pracovní neschopnosti 3, Nově hlášená vybraná onemocnění 138 jiné infekce způsob. salmonelami (A02) TBC celkem (A1519) dýchacího ústrojí (A1516) syfilis (A5053) gonokoková infekce (A54) virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) infekční mononukleóza (B27) bakteriální meningitida (G00) Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2008) 147 ZN plic muži (C3334) ZN prsu ženy (C50) ZN kolorekta muži (C1821) ZN kolorekta ženy (C1821) Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2009) Počet dispenzar. onemocnění dětí a dorostu Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé pro: 154 hypertenzní nemoci (I1015) ischemické nemoci srdeční (I2025) cévní nemoci mozku (I6069) Počet léčených diabetiků k

26 Zdravotnictví správního obvodu Praha 1 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 9 Index stáří 149,9 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 1 10 Mrtvě narození 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 4 12 na 1000 obyvatel 9,5 52 Orgány ochrany veřejného zdraví 1 13 Zemřelí do 28 dnů 1 14 na živě narozených 3,5 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 1 54 krajská hygienická stanice 1 16 na živě narozených 3,5 55 Ostatní zdravotnická zařízení 1 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 10,8 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 76,40 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 73,54 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy 6 62 Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,0 26 Potraty celkem nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) na žen fertil. věku (1549 let) 21,2 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 12,2 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 32 na obyvatel 4,9 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 63,55 34 na obyvatel 3,3 74 nemocnice 63,55 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 36 Nemocnice celkem 2 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 77 psychiatrické léčebny 38 nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 1 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 79 ostatní lůžková zařízení 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 26

27 Zdravotnictví správního obvodu Praha 1 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Prům. měs. plat v Kč (dle platných předpisů o platu) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 608, Celkem ambulantní části nemocnic 50, lékaři a zubní lékaři ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 všeobecné sestry a porodní asistentky samostatná ambulantní zařízení celkem 558, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Prům. měs. mzda v Kč (dle platných předpisů o mzdě) 84 praktičtí lékaři pro dospělé 41, Celkem praktičtí lékaři pro děti a dorost 4,00 86 praktičtí zubní lékaři 134, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 22, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 186, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 35, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 90 Ostatní zdravotnická zařízení 14, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 na 1 obyvatele. 92 Pracovníci celkem 2 719, Zdravotní stav 133 Hospitalizovaní v nem. na obyv.. 93 lékaři 488, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 152, poč. hlášených případů na 100 nem. poj.. 95 farmaceuti 74, průměrné % pracovní neschopnosti. 96 ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 1 537, Nově hlášená vybraná onemocnění 97 ZPBD 1 095, jiné infekce způsob. salmonelami (A02). 139 TBC celkem (A1519). 98 všeobené sestry a porodní asistentky 824, dýchacího ústrojí (A1516). 99 ZPSZ 94, syfilis (A5053). 100 ZPOD 137, gonokoková infekce (A54). 101 jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 210, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84). 102 pedagogičtí pracovníci 1, infekční mononukleóza (B27). 103 technickohospodářští pracovníci (THP) 346, bakteriální meningitida (G00). 104 dělníci a provozní pracovníci 119, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a. 105 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2008) 106 Pracovníci celkem 129, ZN plic muži (C3334). 107 lékaři 47, ZN prsu ženy (C50). 108 zubní lékaři 10, ZN kolorekta muži (C1821). 109 farmaceuti 1, ZN kolorekta ženy (C1821). 110 ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 49, Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2009). 111 ZPBD 40, Počet dispenzar. onemocnění dětí a dorostu Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé všeobené sestry a porodní asistentky 30,68 pro: 113 ZPSZ 1, hypertenzní nemoci (I1015) ZPOD 1, ischemické nemoci srdeční (I2025) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 6, cévní nemoci mozku (I6069) pedagogičtí pracovníci 157 Počet léčených diabetiků k technickohospodářští pracovníci (THP) 14, dělníci a provozní pracovníci 6,60 27

28 Zdravotnictví správního obvodu Praha 2 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 9 Index stáří 155,0 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 1 10 Mrtvě narození 1 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 3 12 na 1000 obyvatel 11,4 52 Orgány ochrany veřejného zdraví 1 13 Zemřelí do 28 dnů 6 14 na živě narozených 10,7 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 7 54 krajská hygienická stanice 1 16 na živě narozených 12,5 55 Ostatní zdravotnická zařízení 4 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 11,7 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 102,46 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 91,88 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy 7 62 Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,0 26 Potraty celkem nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) na žen fertil. věku (1549 let) 11,6 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 9,1 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 32 na obyvatel 5,1 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 279,84 34 na obyvatel 2,3 74 nemocnice 279,84 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 36 Nemocnice celkem 5 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 1 77 psychiatrické léčebny 38 nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 2 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 1 79 ostatní lůžková zařízení 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 28

29 Zdravotnictví správního obvodu Praha 2 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Prům. měs. plat v Kč (dle platných předpisů o platu) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 890, Celkem ambulantní části nemocnic 565, lékaři a zubní lékaři ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 všeobecné sestry a porodní asistentky samostatná ambulantní zařízení celkem 325, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Prům. měs. mzda v Kč (dle platných předpisů o mzdě) 84 praktičtí lékaři pro dospělé 27, Celkem praktičtí lékaři pro děti a dorost 9,50 86 praktičtí zubní lékaři 99, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 20, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 102, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 145, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 90 Ostatní zdravotnická zařízení 0, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 na 1 obyvatele. 92 Pracovníci celkem 6 867, Zdravotní stav 133 Hospitalizovaní v nem. na obyv.. 93 lékaři 1 001, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 167, poč. hlášených případů na 100 nem. poj.. 95 farmaceuti 103, průměrné % pracovní neschopnosti. 96 ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 4 324, Nově hlášená vybraná onemocnění 97 ZPBD 3 062, jiné infekce způsob. salmonelami (A02). 139 TBC celkem (A1519). 98 všeobené sestry a porodní asistentky 2 362, dýchacího ústrojí (A1516). 99 ZPSZ 403, syfilis (A5053). 100 ZPOD 589, gonokoková infekce (A54). 101 jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 269, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84). 102 pedagogičtí pracovníci 62, infekční mononukleóza (B27). 103 technickohospodářští pracovníci (THP) 780, bakteriální meningitida (G00). 104 dělníci a provozní pracovníci 426, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a. 105 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2008) 106 Pracovníci celkem 58, ZN plic muži (C3334). 107 lékaři 19, ZN prsu ženy (C50). 108 zubní lékaři 1, ZN kolorekta muži (C1821). 109 farmaceuti 1, ZN kolorekta ženy (C1821). 110 ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 11, Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2009). 111 ZPBD 8, Počet dispenzar. onemocnění dětí a dorostu Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé všeobené sestry a porodní asistentky 6,65 pro: 113 ZPSZ 1, hypertenzní nemoci (I1015) ZPOD 0, ischemické nemoci srdeční (I2025) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 0, cévní nemoci mozku (I6069) pedagogičtí pracovníci 157 Počet léčených diabetiků k technickohospodářští pracovníci (THP) 17, dělníci a provozní pracovníci 8,12 29

30 Zdravotnictví správního obvodu Praha 3 1 Demografie 35 Počty zdravotnických zařízení pokračování 2 Počet obyvatel k Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 3 ženy Psychiatrické léčebny 4 Počet obyvatel k Lázeňské léčebny 44 Ostatní lůžková zařízení 5 ženy celkem Samostatná ambulantní zařízení ženy 1549 let Kojenecké ústavy a dětské domovy 7 děti (014 let) Dětská centra a stacionáře 8 dorost (1519 let) Stacionáře pro dospělé 1 9 Index stáří 158,4 49 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 2 10 Mrtvě narození 4 50 Lékárny (vč. OOVL) Živě narození Výdejny zdravotnických prostředků 2 12 na 1000 obyvatel 11,3 52 Orgány ochrany veřejného zdraví 13 Zemřelí do 28 dnů 3 14 na živě narozených 3,6 53 zdravotní ústav 15 Zemřelí do 1 roku 3 54 krajská hygienická stanice 16 na živě narozených 3,6 55 Ostatní zdravotnická zařízení 1 17 Zemřelí celkem Lékárenská péče celkem 18 na obyvatel 12,5 57 Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč. OOVL) Farmaceuti (přepočtený počet) 36,38 19 novotvary Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet) 33,82 20 nemoci oběhové Počet expedovaných receptů a poukazů poranění a otravy Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 ob sebevraždy Lůžka 23 Standardizovaná úmrtnost celkem. 63 Lůžka celkem muži. 64 nemocnice celkem ženy. 65 na 10 tis. obyv. k ,5 26 Potraty celkem nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) na žen fertil. věku (1549 let) 13,8 67 léčebny pro dlouhodobě nemocné 28 umělá přerušení těhotenství (UPT) léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 29 na žen fertilního věku 10,1 69 psychiatrické léčebny 30 Procento žen užívající antikoncepci. 70 lázeňské léčebny 31 Sňatky ostatní lůžková zařízení 32 na obyvatel 5,4 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) 33 Rozvody Lůžková péče celkem 2,15 34 na obyvatel 3,1 74 nemocnice 2,15 35 Počty zdravotnických zařízení 75 léčebny pro dlouhodobě nemocné 36 Nemocnice celkem 1 76 léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí 37 nemocnice následné péče 1 77 psychiatrické léčebny 38 nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.) 1 78 lázeňské léčebny 39 následné péče 1 79 ostatní lůžková zařízení 40 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 30

31 Zdravotnictví správního obvodu Praha 3 72 Lékaři, vč. zubních lékařů (PP) pokračování 119 Prům. měs. plat v Kč (dle platných předpisů o platu) 80 Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 220, Celkem. 81 ambulantní části nemocnic 5, lékaři a zubní lékaři. 82 ambulantní části ost. lůžkových zařízení 122 všeobecné sestry a porodní asistentky. 83 samostatná ambulantní zařízení celkem 214, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí. 124 Prům. měs. mzda v Kč (dle platných předpisů o mzdě) 84 praktičtí lékaři pro dospělé 33, Celkem praktičtí lékaři pro děti a dorost 12,00 86 praktičtí zubní lékaři 76, lékaři a zubní lékaři praktičtí ženští lékaři 7, všeobecné sestry a porodní asistentky lékaři specialisté (vyjma SVLS) 66, ost.zdrav.prac. nelékaři s odb.způsobilostí Společ. vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) 9, Počet ambulantních ošetření (bez SVLS, ZZS a AR) 90 Ostatní zdravotnická zařízení 8, Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 131 na 1 obyvatele. 92 Pracovníci celkem 735, Zdravotní stav 133 Hospitalizovaní v nem. na obyv.. 93 lékaři 144, Pracovní neschopnost 94 zubní lékaři 78, poč. hlášených případů na 100 nem. poj.. 95 farmaceuti 38, průměrné % pracovní neschopnosti. 96 ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 409, Nově hlášená vybraná onemocnění 97 ZPBD 309, jiné infekce způsob. salmonelami (A02). 139 TBC celkem (A1519). 98 všeobené sestry a porodní asistentky 221, dýchacího ústrojí (A1516). 99 ZPSZ 55, syfilis (A5053). 100 ZPOD 43, gonokoková infekce (A54). 101 jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 1, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84). 102 pedagogičtí pracovníci 144 infekční mononukleóza (B27). 103 technickohospodářští pracovníci (THP) 23, bakteriální meningitida (G00). 104 dělníci a provozní pracovníci 41, Nově hlášené případy zhoub. novotvarů a. 105 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví novotvarů in situ (C0097, D0009) (r.2008) 106 Pracovníci celkem 35, ZN plic muži (C3334). 107 lékaři 4, ZN prsu ženy (C50). 108 zubní lékaři 1, ZN kolorekta muži (C1821). 109 farmaceuti 150 ZN kolorekta ženy (C1821). 110 ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví 22, Počet živě naroz. dětí s vroz. vadou (r.2009). 111 ZPBD 17, Počet dispenzar. onemocnění dětí a dorostu Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé všeobené sestry a porodní asistentky 16,80 pro: 113 ZPSZ 5, hypertenzní nemoci (I1015) ZPOD 155 ischemické nemoci srdeční (I2025) jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté 156 cévní nemoci mozku (I6069) pedagogičtí pracovníci 157 Počet léčených diabetiků k technickohospodářští pracovníci (THP) 4, dělníci a provozní pracovníci 2,62 31

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Lůžková péče. In patient care

Lůžková péče. In patient care Lůžková péče 2013 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Počet oddělení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie.

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie. Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Nemocnice Strakonice

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Lůžková péče. Bed care

Lůžková péče. Bed care Lůžková péče 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Síť zdravotnických zařízení 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011 Síť zdravotnických zařízení 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Síť zdravotnických zařízení K dispozici

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen ministerstvo ) za účelem eliminace možné korupce v rámci

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 1 17.6.2004 Gastroenterologie - činnost oboru Zlínského e v roce Publikované údaje jsou čerpány

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu?

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu? Otázky pro určení povolání Určení povolání 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Je povolání [${Profession}] na území Vašeho státu regulováno? - Ano - Ne Jaké odborné činnosti spadají do povolání [${Profession}]

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb r-- Wo:J C o' rc. AGISTRÁ T HLA VNÍHO MĚSTA PRAHY Sp.zn.: S-MHMPI1446204112/ZDR DBOR SPRÁ VNÍCH ČINNOSTÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI 0/ -337_ T.. 1 Sp.zn.: Datum vyhotovení: S-MHMP/1446204112/ZDR

Více