ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 Súd: Okresný súd Humenné Spisová značka: 12C/31/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Engel ECLI: ECLI:SK:OSHE:2011: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Humenné sudcom JUDr. Jozefom Engelom v právnej veci žalobcu Š. B., bytom U. XX, zastúpeného JUDr. Štefanom Práznovským, advokátom, 26. novembra 1, Humenné proti žalovanému M. T., bytom U. XX o uloženie povinnosti odstrániť zásahy do vlastníckeho práva takto r o z h o d o l : Žalovaný je p o v i n n ý zabrániť stekaniu dažďovej, odpadovej vody zo stodoly, a to nainštalovaním odkvapových žľabov, zabrániť padaniu kamenných úlomkov z komína svojho rodinného domu na dvor žalobcu, vykonať prekrytie inštalácie káblového elektrického rozvodu na stene svojho rodinného domu zo strany žalobcu, a to v lehote 90 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Súd konanie o nainštalovanie strešných snehových zábran na rodinný dom žalovaného z a s t a v u j e. V prevyšujúcej časti súd žalobu z a m i e t a. Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania. o d ô v o d n e n i e : Žalobca žalobou doručenou súdu dňa sa domáhal uložiť žalovanému povinnosť zabrániť stekaniu dažďovej vody z rodinného domu súp. č. XX, stodoly a prístrešku v obci U. do dvora žalobcu nainštalovaním odkvapových žľabov smerom na svoj pozemok, zabrániť padaniu kamenných úlomkov na dvor žalobcu rekonštrukciou komína svojho domu, zabrániť padaniu snehových krýh na dvor žalobcu nainštalovaním strešných snehových zábran na svoj rodinný dom, odstrániť na svojom dome všetky okná i vetracie vývody, vykonať odbornú inštaláciu káblového elektrického rozvodu na stene svojho rodinného domu zo strany žalobcu. Žalobca svoju žalobu odôvodnil tým, že žalovaný je vlastníkom rodinného domu súp. č. XX v obci U. a je susedom žalobcu, pričom žalovaný na svojej stodole nemá nainštalované odkvapové žľaby, a preto dažďová voda z tejto steká do dvora žalobcu čím ho poškodzuje. Na rodinnom dome má síce žalovaný nainštalované odkvapové žľaby, ale tieto sú zvedené do dvora žalobcu, pričom dažďová voda steká po dvore žalobcu čím ho poškodzuje s tým, že aj z prístrešku postaveného pri rodinnom dome je dažďová voda zvedená odkvapovým žľabom do dvora žalobcu. Žalobca ďalej poukazoval na to, že žalovaný neoprávnene zasahuje do vlastníckeho práva žalobcu, a to tým spôsobom, že z komína na streche rodinného domu žalovaného sa uvoľňujú a padajú na dvor žalobcu kamenné úlomky, ktoré ohrozujú žalobcu a členov jeho rodiny na zdraví, ale i na živote a v tejto

2 súvislosti žalobca v žalobe uviedol, že taktiež v zimnom období zo strechy rodinného domu žalovaného padajú snehové kryhy, pretože žalovaný odmieta vykonať montáž snehových zábran na streche. Žalobca ďalej poukazoval na to, že žalovaný si svojvoľne na stene svojho rodinného domu nainštaloval do dvora žalobcu okná i vetracie vývody, z ktorých uniká do dvora žalobcu neznesiteľný zápach. Taktiež žalobca uviedol, že na bočnej stene svojho rodinného domu vo dvore žalobcu je neodborne nainštalovaný káblový elektrický rozvod, ktorý ohrozuje žalobcu a členov jeho rodiny na zdraví. Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa žiadal žalobu zamietnuť, pričom nepoprel skutočnosť, že so žalobcom majú dlhší čas už nedorozumenia. Žalovaný vo svojom vyjadrení poukazoval na to, že dňa podal na Obecnom úrade v U. sťažnosť o odstránenie nedostatkov zo strany vlastníkov susednej nehnuteľnosti, teda žalobcu s odôvodnením, že žalobca má postavenú garáž, z ktorej voda steká na pozemok žalovaného, pričom garáž nemá okapové rúry a poškodzuje stodolu žalovaného. Žalovaný ďalej uviedol, že dažďová voda je žalobcom zvedená do jeho odlivky, ktorú si žalovaný urobil sám na vlastné náklady. Žalovaný v písomnom vyjadrení nepoprel, že na svojej stodole nemá namontované žľaby, avšak z technických príčin sa tieto nedajú namontovať, pretože nemá prístup k streche stodoly z dôvodu, že garáž žalobcu je postavená pri stodole a zasahuje až na pozemok žalovaného a z dôvodu neprístupnosti nie je možné teda vykonať montáž odkvapových žľabov na stodolu. V súvislosti s oknami a vetracími vývodmi žalovaný v písomnom vyjadrení uviedol, že okná na jeho rodinnom dome, ktoré sú vo dvore žalobcu spĺňajú podmienky stanovené vo Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. s tým, že žalovaný popieral akékoľvek neznesiteľné zápachy, ktoré by mali obmedzovať žalobcu. V súvislosti s padaním úlomkov z komína žalovaný v písomnom vyjadrení uviedol, že komín bol poškodený vnukom žalobcov, ktorý hádzal do komína kamene. Vykonaným dokazovaním súd zistil tento skutkový stav: Z výsluchu žalobcu vyplýva, že žaloba je spoluvlastníkom rodinného domu súp. č. XX v obci U., pričom žalovaný je vlastníkom susedného rodinného domu súp. č. XX a priľahlých stavieb. Medzi rodinným domom žalobcu a žalovaného je dvor, ktorý je široký približne 4 metre. Žalobca ďalej uviedol, že už dlhší čas majú problémy so žalovaným, a to hlavne z dôvodu, že žalovaný spustil dažďovú vodu zo svojej prístavby k rodinnému domu a z polovičnej strechy rodinného domu po žľabe na dvor žalobcu. Ďalej žalobca poukazoval na to, že žalovaný neoprávnene zasahuje do vlastníckeho práva žalobcu, a to tým spôsobom, že z komína na streche rodinného domu žalovaného sa uvoľňujú a padajú na dvor žalobcu kamenné úlomky, ktoré ohrozujú žalobcu a členov jeho rodiny na zdraví, ale i na živote a v tejto súvislosti žalobca v žalobe uviedol, že taktiež v zimnom období zo strechy rodinného domu žalovaného padajú snehové kryhy, pretože žalovaný odmieta vykonať montáž snehových zábran na streche. Žalobca ďalej poukazoval na to, že žalovaný si svojvoľne na stene svojho rodinného domu nainštaloval do dvora žalobcu okná i vetracie vývody, z ktorých uniká do dvora žalobcu neznesiteľný zápach. Taktiež žalobca uviedol, že na bočnej stene svojho rodinného domu vo dvore žalobcu je neodborne nainštalovaný káblový elektrický rozvod, ktorý ohrozuje žalobcu a členov jeho rodiny na zdraví. Žalovaný počas konania trval na svojom písomnom vyjadrení a poukazoval na to, že dažďovú vodu z polovice strechy svojho rodinného domu a z hospodárskej budovy má zvedenú do odkvapového žľabu urobeného z betónu, ktorý si vybudoval popri svojom rodinnom dome a tento žľab smeruje až celkom do prednej časti, a preto dažďová voda nespôsobuje žalobcovi žiadnu škodu. V súvislosti s tým, že na svojej stodole nemá žalovaný odkvapové žľaby, žalovaný poukazoval na skutočnosť, že vedľa jeho stodoly sa nachádza garáž žalobcu, pričom technicky nie je možné z dôvodu

3 neprístupnosti namontovať odkvapové žľaby bez toho, aby žalobca umožnil prístup žalovanému na pozemok a na svoju garáž. Žalovaný zotrval aj na svojom vyjadrení týkajúcom sa padania úlomkov z komína, pričom počas konania uviedol, že starší synovec žalobcu hádzal kamene do komína, a preto mohli padať úlomky z komína do dvora žalobcu. V súvislosti s tvrdením žalobcu o oknách na stene rodinného domu, ktorá je vo dvore žalobcu žalovaný uviedol, že na stene svojho rodinného domu má 2 okná o rozmeroch 90 x 60 cm, a to z miestnosti špajza a druhé okná o rozmeroch 40 x 40 z kúpeľne. Žalovaný ďalej nepoprel, že na stene jeho rodinného domu od dvora žalobcu je elektroinštalácia - kábel, pričom žalovaný tento kábel nemohol úplne zakryť, pretože žalobca mu to neumožňoval. V súvislosti s vetracími vývodmi, ktoré mali podľa žalovaného ohrozovať žalobcu tým spôsobom, že z nich mali vychádzať neznesiteľné zápachy žalovaný uviedol, že na stene svojho rodinného domu má 2 vetracie vývody, pričom jeden vývod ide z kuchyne, pričom na vývody ma byť namontovaný digestor, avšak žalovaný nemá digestor a tento otvor je uzavretý. Druhý otvor je prikrytý igelitom a je vyvedený z kotolne a slúži ako vetračka v kotolni, ktorá je na tuhé paliva. Dňa súd vykonal ohliadku na mieste samom za účasti účastníkov konania. Na pojednávaní dňa žalobca uviedol, že teraz netrvá na tom, aby si žalovaní urobili snehové zábrany na svojej streche z dôvodu, že majú starú strechu, a teda toto vyjadrenie súd považoval ako späťvzatie návrhu v tejto časti, pričom zástupkyňa žalovaného súhlasila so zastavením konania v tejto časti. Vychádzajúc z vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že žalobe bolo potrebné vyhovieť čiastočne. Podľa 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Podľa 96 ods. 2 O.s.p. súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí. Podľa 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nadmieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, aby urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. Podľa 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak ide o vážne ohrozenie, ohrozený má právo sa domáhať, aby súd uložil vykonať vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziacej škody.

4 Keďže v danej veci žalobca na pojednávaní dňa netrval na žalobe, v ktorej sa domáhal, aby namontovali na streche svojho rodinného domu snehové zábrany a zástupkyňa žalovaného súhlasila so späťvzatím žaloby v tejto časti, súd konanie v tejto časti podľa 96 ods. 1, 2 O.s.p. zastavil. Súd vyhovel žalobe čiastočne a uložil žalovanému, aby žalovaný zabránil stekaniu dažďovej odpadovej vody zo stodoly a to nainštalovaním odkvapových žľabov, pretože bolo preukázané, že na stodole žalovaného sa nenachádzajú odkvapové žľaby, pričom dažďová voda, ktorá steká zo stodoly žalovaného spôsobuje žalobcovi škodu a je pravdou, že bez toho, aby žalobca umožnil žalovanému prístup na svoj pozemok a vstup na svoju garáž, ktorá stojí bezprostredne pri stodole, technicky žalovaný nemá možnosť tieto žľaby nainštalovať. Súd uložil žalovanému povinnosť, aby žalovaný zabránil padaniu kamenných úlomkov z komína svojho rodinného domu na dvor žalobcu, pretože aj ohliadkou na mieste samom bolo potvrdené, že jeden komín na rodinnom dome žalobcu je poškodený a je možné, že z tohto komína padajú úlomky, ktoré môžu ohroziť žalobcu a členov jeho rodiny. Taktiež súd uložil povinnosť žalovanému vykonať prekrytie inštalácie káblového elektrického rozvodu na stene svojho rodinného domu z dvora žalobcu, pretože skutočne tento kábel ohrozuje žalobcu a členov jeho rodiny tak ako to žalobca v žalobe tvrdil. Súd zamietol žalobu v časti, v ktorej s žalobca domáhal, aby žalovanému bolo uložené zvedenie vody z rodinného domu žalovaného na svoj pozemok, a to vzhľadom na skutočnosť, že ohliadkou na mieste samom bolo preukázané, že dažďovú vodu žalovaný zo svojho rodinného domu a z prístavby rodinného domu v zadnej časti zviedol do betónového žľabu, ktorý žalovaný vybudoval popri svojom rodinnom dome a dažďová voda steká po žľabe až do prednej časti pred rodinný dom a teda neohrozuje žalobcu ani mu nespôsobuje žiadnu škodu (čl. 61). Súd zamietol aj žalobu, v ktorej sa žalobca domáhal odstránenia okien na stene rodinného domu žalovaného vo dvore žalobcu, pretože ohliadkou na mieste samom bolo zistené, že jedno okno je o rozmeroch 40 x 45 cm a nachádza sa v kúpeľni rodinného domu žalovaného s tým, že druhé okno má rozmery 60 x 90 cm a nachádza sa v špajzy rodinného domu žalovaného, pričom obidve okná sa v dostatočnej výške vo dvore žalovaného a tieto spĺňajú aj požiadavky stanovené stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Súd zamietol aj žalobu, v ktorej sa žalobca domáhal odstránenia vetracích vývodov, ktoré sa nachádzajú na stene rodinného domu žalovaný, pretože bolo zistené, že jeden vetrací vývod je absolútne nefunkčný, pretože smeruje z kuchyne rodinného domu žalovaného, ktorý je plánovaný na vývod digestora s tým, že tento vývod je nefunkčný, pretože žalovaný nemá digestor a vývod je zalepený (čl. 64a). Aj druhý vetrací vývod neohrozuje žalobcu žiadnymi pachmi z dôvodu, že tento vývod slúži ako odvetranie kotolne žalobcu, ktorá je na tuhé palivo, pričom ohliadkou neboli zistené žiadne unikajúce zápachy a nakoniec tento vývod je prekrytý igelitom (čl. 56). O trovách konania súd rozhodol podľa 142 ods. 2 O.s.p., pričom súd vychádzal z pomeru úspechu účastníkov v konaní, a keďže účastníci mali približne rovnaký úspech, súd náhradu trov konania účastníkom nepriznal. Poučenie: Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Prešove prostredníctvom tunajšieho súdu. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( 42

5 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v 221 ods.1, b) konanie má inú vadu, ktoré mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie. Ak povinný nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 0T/163/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1218010441 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Szabóová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/167/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111228993 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2012:7111228993.3

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 2C/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8512202533 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Danka Majdáková ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Skalica Spisová značka: 1C/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2712208180 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jarmila Bíliková ECLI: ECLI:SK:OSSI:2013:2712208180.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Pezinok Spisová značka: 8C/375/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1709207263 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králová ECLI: ECLI:SK:OSPK:2011:1709207263.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 15C/74/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7914205924 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viera Petrová ECLI: ECLI:SK:OSTV:2015:7914205924.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/141/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112214894 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112214894.3

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/106/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012200783 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašíková PhD.

Více

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa:

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: 9.12.2011 R O Z H O D C O V S K Ý R O Z S U D O K Dolu podpísaný Ing. Miloš Valach, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, rozhodca Rozhodcovského Súdu

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a.

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a. Súd: Okresný súd Poprad Spisová značka: 17Cpr/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712215430 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Markéta Marečková ECLI: ECLI:SK:OSPP:2013:8712215430.5

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš Spisová značka: 4C/211/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5613207043 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Bajlová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Brezno Spisová značka: 2Ps/7/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6313205867 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Zlocha ECLI: ECLI:SK:OSBR:2013:6313205867.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 7C/168/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114207773 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Farkášová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114207773.1

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 17C/128/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112233829 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erik Kačmár ECLI: ECLI:SK:OSTN:2013:3112233829.2

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava V Spisová značka: 7C/48/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1514215167 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šajmovičová ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Lučenec Spisová značka: 12C/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614210248 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Šulajová ECLI: ECLI:SK:OSLC:2015:6614210248.4

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 15C/40/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110217800 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Anna Vargová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2012:8110217800.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka: 27Cbi/7/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6113215195 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Mihálechová ECLI:

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 3C/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5912201026 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Renáta Krajčiová ECLI: ECLI:SK:OSRK:2012:5912201026.3

Více

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l :

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. K., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská č. 27, Banská

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 15C/243/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210228527 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Donnerová

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 16C/99/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110211817 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2010 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Wildeová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2010:8110211817.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 11C/229/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214215863 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Hana Posluchová ECLI:

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/215/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3712203543 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3712203543.1

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 26Cb/46/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112220729 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Zsiga ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112220729.5

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 9C/85/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5915201684 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Topoľančík ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Humenné Spisová značka: 21C/87/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8311207404 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Sivák ECLI: ECLI:SK:OSHE:2012:8311207404.8

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bánovce n/b Spisová značka: 4C/48/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3213201342 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Sitáriková ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Co/142/2014 8314201646 25.08.2015 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2015:8314201646.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/276/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4110223314 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2011:4110223314.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Zvolen Spisová značka: 14C/14/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6710201129 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ľudmila Ostrolucká ECLI: ECLI:SK:OSZV:2011:6710201129.4

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108235780 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7108235780.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Humenné Spisová značka: 11C/40/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8314202172 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Koščo ECLI: ECLI:SK:OSHE:2014:8314202172.1

Více

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e :

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e : Súd: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Spisová značka: 4Er/601/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3512211431 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Emília Brešťanská

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: 1294898604 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Pacherová ECLI: ECLI:SK:OSBA2:2012:1294898604.14

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky. r o z h o d o l :

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky. r o z h o d o l : SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 255/03-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. decembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Námestovo Spisová značka: 9C/94/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5810206222 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Hartelová ECLI: ECLI:SK:OSNO:2014:5810206222.11

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 13C/11/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114201767 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Revický ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114201767.5

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/65/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209211511 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7209211511.1

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vyvesené na úradnej tabuli: 24.11.2014 Zvesené: 9.12.2014 Platnosť od 01.01.2015 Obec Sady

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 15Cpr/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112238119 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Otília Belavá ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6CoPr/10/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1313211013 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Murgaš ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1313211013.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Topoľčany Spisová značka: 5C/195/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4614207373 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dagmar Snopeková ECLI: ECLI:SK:OSTO:2014:4614207373.1

Více

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku v súlade s ust. 588 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb., Občianky zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka: 7C/103/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6111211277 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ama Odalošová ECLI:

Více

UZNESENIE. rozhodol: Odôvodnenie

UZNESENIE. rozhodol: Odôvodnenie 18S/5/2013-7 IČS:8113229247 UZNESENIE Okresný súd Prešov v právnej veci registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí o návrhu navrhovateľa: Strana rómskej únie na Slovensku, Cintorínska

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 1Cbi/32/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1110220338 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi Vyživovacia povinnosť medzi manželmi Bratislava, máj 2015 UPOZORNENIE: ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 36Cb/77/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2113214666 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Smolko ECLI: ECLI:SK:OSTT:2013:2113214666.2

Více

Miroslav Slašťan. Uznávania a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín) nariadenie Brusel bis nariadenie Brusel II bis

Miroslav Slašťan. Uznávania a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín) nariadenie Brusel bis nariadenie Brusel II bis Uznávania a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín) nariadenie Brusel bis nariadenie Brusel II bis Miroslav Slašťan Paneurópska vysoká škola, Bratislava (SR), www.paneurouni.com Uznanie a výkon rozhodnutí

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Námestovo Spisová značka: 7C/28/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5409200846 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Srogončíková ECLI:

Více

Najvyšší súd 7 Cdo 104/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E

Najvyšší súd 7 Cdo 104/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd 7 Cdo 104/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. R., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. L. F., advokátom so sídlom vo V., proti

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 5. 2016 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1 pod ľa rozdel'ovníka Váš list číslo/zo ci ňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 14.12.2015 MAGS OD

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Žilina Spisová značka: 14C/217/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5110239290 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Kozáčik ECLI: ECLI:SK:OSZA:2012:5110239290.6

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Galanta Spisová značka: 10C/345/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2312229009 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Foltánová ECLI: ECLI:SK:OSGA:2013:2312229009.4

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Svidník Spisová značka: 7C/205/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8611206686 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Keselicová ECLI: ECLI:SK:OSSK:2012:8611206686.2

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Humenné Spisová značka: 17C/71/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8314202179 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Černegová ECLI: ECLI:SK:OSHE:2014:8314202179.1

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 10C/41/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7913205232 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Edita Pavková ECLI: ECLI:SK:OSTV:2014:7913205232.5

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 27C/77/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3113233826 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Sopková ECLI: ECLI:SK:OSTN:2015:3113233826.6

Více

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia voči žalovanému v I. a II. rade. o d ô v o d n e n i e :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia voči žalovanému v I. a II. rade. o d ô v o d n e n i e : Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 26Cb/67/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214208775 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alica Ružbárska ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/212/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710200604 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7710200604.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Levice Spisová značka: 7C/111/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4306209002 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 07. 2010 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Červenáková ECLI: ECLI:SK:OSLV:2010:4306209002.9

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Neplatné skončenie pracovného pomeru

Neplatné skončenie pracovného pomeru Neplatné skončenie pracovného pomeru Bratislava, máj 2015 UPOZORNENIE: ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ. Ak neboli pri skončení pracovného

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8CoPr/3/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5712215629 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Rapčanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5712215629.1

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

Zmluva o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu uzavretá podľa ustanovenia 5 ods. 1 zák.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v znení neskorších zmien a doplnkov : Predávajúci : I. Zmluvné strany OBEC TEHLA so sídlom

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/ SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/2010-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. mája 2010 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/759/2014 6113214734 02.09.2015 JUDr. Jaroslav Mikulaj

Více