Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodovod HLUČÍN -Darkovičky"

Transkript

1 TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín -Darkovičky-I.stavba-SmVaK Ostrava,projektový odbor Hranice -Darkovičky - II. stavba-voding Hranice s. r. o. Dodavatel stavební - Ingstav Ostrava n.p. části : Novoveská 22, Ostrava-Mar. Hory - Akce Z Dodavatel - Qline.cz QLine a. s. technologie: Varenská 49,70042 Ostrava Zpracovatel PŘ: Ing.Pavel Hanousek VODOPROJEKTA Varenská 51, Ostrava Provozní řád schválil: Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Vodoprávní úřad: Městský úřad Hlučín -odbor životního prostředí a komunálních služeb Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Územní pracoviště Opava.. datum, razítko, podpis.. datum, razítko, podpis.. datum, razítko, podpis Platnost PŘ: Platnost prodloužena: 1

2 ÚVODNÍ LIST Vodovod HLUČÍN -Darkovičky PROVOZNÍ ŘÁD PRO DEFINITIVNÍ PROVOZ TEXTOVÁ ČÁST Arch.č.: 22/V-2004 Příloha č.: 1.1 Souprava: Investor: (vlastník) Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Provozovatel: (správce) Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Zpracovatel PŘ: Ing.Pavel Hanousek VODOPROJEKTA Varenská 51, Ostrava-Mor.Ostrava Ostrava, duben Ing.Pavel Hanousek zodpovědný projektant 2

3 Arch.čís.: 22/V-2004 Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Provozní řád pro definitivní provoz SEZNAM PŘÍLOH 1.1 Textová část PŘ 1.2 Obslužný řád vodovodu 2.0 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE Přehledná situace vodovodu M 1: Přehledná situace vodovodní sítě M 1: Přehledná situace VZ Darkovice a výtlaku do VDJ M 1: Přehledný podélný profil výtlaku z vrtu DHV Charakteristické řezy VO- Půdorys VDJ Darkovice 2.4 Celkové provozní schéma vodovodu Darkovičky, vč. M+R 2.5 Provozní a elektro schéma VDJ Darkovice U Orla 2.6 Křivky a tabulky potřebné pro provoz 2.7 Doklady Seznam používaných zkratek: MěÚ - Městský úřad Odbor ŽP a KS - Odbor životního prostředí a komunálních služeb SmVaK- Severomoravské vodovody a kanalizace OOV - Ostravský oblastní vodovod KŘ- Kanalizační řád PŘ - Provozní řád SŘTP - Systém řízení technologických procesů HP - Havarijní plán PD - Projektová dokumentace ČOV- Čistírna odpadních vod ČS - Čerpací stanice VDJ - Vodojem AK - Armaturní komora ÚV - Úpravna vody RVS - Rozvodná vodovodní síť PV - Pitná voda DK - Dešťová kanalizace SK - Splašková kanalizace SV - Srážková voda VT- Vodní tok RŠ - Redukční šachta HST - Hydrostatický tlak HDT- Hydrodynamický tlak VZ - Vodní zdroj TP - Tlakové pásmo 3

4 OBSAH PŘ TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.)... 1 ÚVODNÍ LIST... 2 a/ ÚDAJE O IDENTIFIKACI:... 5 a/1 Identifikace vlastníka (uživatele) vodního díla:... 5 a/2 Identifikace osoby zodpovědné za manipulaci s vodou... 5 a/3 Identifikace správce OOV:... 5 a/4 Údaje o vodohospodářském dispečinku správce povodí... 5 a/5 Údaje o vodoprávním úřadu příslušným ke schválení provozního řádu:... 5 a/6 Identifikace pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technicko bezpečnostního dohledu:... 5 a/7 Údaje o příslušných povodňových orgánech... 5 b/ TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE a údaje s ním související... 6 b/1 Název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce... 6 b/2 Stručný technický popis objektu vodovodu... 8 b/3 Tlakové poměry v řadech b/4 Přehled objektů, jejich hlavní parametry a kapacitní údaje b/5 Pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO VZ) spodní vody b/6 Tabulky parametrů strojů, přístrojů a zařízení c/ PROVOZNÍ ÚDAJE A UKAZATELÉ NUTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU c/1 Základní údaje o recipientech odkanalizování Darkoviček Údaje o jednotlivých recipientech c/2 Seznam významných odběratelů vody z vodovodu c/3 Možnosti obtoku jednotlivých objektů vodovodu d/ POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení d/1 Základní povinnosti provozovatele d/2 Uvedení do provozu d/3 Vlastní provoz vodovodu Darkovičky d/4 Pokyny elektrotechnické d/5 Popis manipulace s hmotami zachycenými při provozu vodovodu d/6 Zastavení provozu vodního díla e/ POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU V ZIMNÍM OBDOBÍ f/ POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH g/ SEZNAMY DŮLEŽITÝCH ADRES A KOMUNIKAČNÍCH SPOJENÍ h/ ZÁSADY SPOLUPRÁCE MEZI OSOBAMI, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA PROVOZU VODNÍHO DÍLA A SPOLEČNÉ ZÁSADY DÍLČÍCH PŘ i/ POKYNY PRO ZABEZPEČENÍ SOULADU PŘ SE SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY (MŘ, program dohledu, HP apod.) j/ USTANOVENÍ O ROZSAHU,ČETNOSTI, MÍSTĚ A DRUHU PRAVIDELNÝCH MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ PŘI PROVOZU VODNÍHO DÍLA j/1 Pokyny k preventivní kontrole objektů a zřízení vodovodu, vč.vedení knihy revizí a oprav j/2 Četnost a rozsah prováděných provozních kontrol jakosti k/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ÚDAJE k/1 Platnost provozního řádu k/2 Provádění změn provozního řádu k/3 Vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a oprav k/4 Seznam hlavních hygienických a bezpečnostních předpisů k/5 Přehled opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků k/6 Seznam výkresových příloh,které jsou nedílnou součástí tohoto PŘ k/7 Seznam a místo uložení dokumentace vodovodu k/8 Seznam a místa uložení dokumentace, která se bezprostředně nevztahuje k provozu kanalizace k/9 ZÁVĚR

5 a/ ÚDAJE O IDENTIFIKACI: a/1 Identifikace vlastníka (uživatele) vodního díla: - Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. tel.: Ostravská 18, Hlučín a/2 Identifikace osoby zodpovědné za manipulaci s vodou - Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. tel.: Ostravská 18, Hlučín - OÚ Darkovice (VZ) starosta Ing.Daniel Kocián tel.: a/3 Identifikace správce OOV: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. tel.: Správa OOV, 28.října 169, - dispečink OOV tel.: RS Opava, Krnovská tel.: a/4 Údaje o vodohospodářském dispečinku správce povodí - Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, Libušina 8, (správce vodního toku Jasénka ) tel.: Povodí Odry s.p. tel.: Varenská 49, Ostrava-Mor.Ostrava tel.: a/5 Údaje o vodoprávním úřadu příslušným ke schválení provozního řádu: Vodoprávním úřadem příslušným ke schválení Provozního řádu pro definitivní provoz Vodovodu Hlučín Darkovičky je MěÚ Hlučín, odbor ŽP a KS, Mírové náměstí 23, Hlučín tel.: a/6 Identifikace pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu: MěÚ Hlučín, odbor ŽP a KS, Mírové náměstí 23, Hlučín tel: a/7 Údaje o příslušných povodňových orgánech Povodňová komise města Hlučína tel.:

6 b/ TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE a údaje s ním související b/1 Název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce Provozní řád vodovodu řeší zásobení pitnou vodou místní části Hlučína a to m.č. Darkovičky. Ostatní části (město Hlučín a Bobrovníky) mají zpracovány samostatné provozní řády. Popis zájmového území Obec Darkovičky je charakterizována velmi sklonitým terénem a z toho vyplývajícího složitého výškopisného rozložení zástavby. Jižní část obce je ve své nejnižší části spádována směrem k městu Hlučín. Mimo ochranného pásmo vodního zdroje Darkovice,další existující ochranná pásma inženýrských sítí nebyla zjištěna. Historie vodovodu Darkovičky: Stávající zásobování obce Darkovičky se v posledních letech velmi zhoršilo vinou nedostatečné kapacity popř. závadnosti pitné vody v soukromých studních. Z tohoto důvodu se přistoupilo koncem 6O.let k návrhu zásobování obce z centrálního zdroje,v tomto případě ze skupinového vodovodu DARKOVICE - HAŤ - VŘESINA a výstavbou vodojemu Darkovice "U ORLA",který slouží rovněž jako akumulace pitné vody pro obec Darkovičky. Stavba byla rozdělena na etapy I. a II. V rámci stavby I.etapa byl vybudován přívodní řád a základní rozvodná síť v obci v těch jejích částech,kde byla potřeba vody největší.řad č.i. byl tažen od prostoru bývalé AT stanice (nyní VDJ U Orla") podél komunikace III tř.č.4698 přes obec Darkovičky a vytvořil základní páteř rozvodné vodovodní sítě (RVS)v obci.v rámci této stavby byly z radu I. vybudovány tři odbočné rozvodné řady a celkem 7 odboček pro rády budované v II.etapě. S výstavbou vodovodu se započalo v 09/1990 stavbou vedenou pod názvem Darkovičky-vodovod 1.stavba. Stavební povolení čj. ž.p.1979/90/235-1.stavba.,ze dne Stavba č.tt. byla zahájena v roce 1993 pod ev.č. ŽP.5789/93/230/Pa - 2.stavba ze dne V součastné době probíhá rekonstrukce a modernizace celého systému zásobení včetně budování SŘTP s přenosem na dispečink VaK Hlučín s.r.o. Hydrologické poměry Zájmové území náleží do hlavního povodí řeky Opavy. V průtahu řek není vybudována žádná vodárenská nádrž a toky nejsou využívány jako zdroje pitné vody. Geologické poměry Geologické prostředí zájmového území je součástí paleozoika Nízkého Jeseníku. Podložní horniny tvoří flyšoidní souvrství kyjovických vrstev stáří svrchního visé s převahou jílovitých břidlic nad drobami. Spodní karbon je zastoupen drobovými pískovci s vložkami šedých až černých břidlic, které jakožto podloží uhlonosného karbonu vycházejí v Bobrovníkách na povrch. Souvrství je charakteristické slabší puklinovou propustností. Kvartérní pokryv tvoří svahové hlíny s poměrně vysokým podílem jílovité frakce. 6

7 Klimatické poměry Klima dané oblasti je určováno dlouhodobým režimem počasí podmíněným energetickou bilancí, atmosférickou cirkulací, charakterem aktivního povrchu a lidskou činností. Dle Quitta (1971) náleží vymezená oblast do mírně teplé oblasti MT 10: dlouhé léto, krátké teplé a mírně suché jaro s podzimem, krátká mírně teplá a velmi suchá zima s mírným trváním sněhové pokrývky. Charakteristiky: počet letních dnů T max = 25 C počet mrazových dnů T min 0,1 C počet ledových dnů T max 0,1 C φ teplota v lednu -2 až -3 C φ teplota v červenci 17 až 18 C počet dnů se srážkami ~1 (mm) srážkový úhrn celkem v (mm) počet dnů se sněhovou pokrývkou Průměrný měsíční úhrn srážek v období v nejbližší měřící stanici - Starý Bohumín Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. srážky /mm/ Odvodnění lokality Společná ČOV pro Darkovičky zatím není realizována. Splaškové vody jsou zatím čištěny v biologických septicích nebo žumpách (vyváženo na ČOV Hlučín) - novostavby mají vlastní domovní ČOV. Stoková síť v obci byla postupně budována podle narůstající zastavěnosti ploch. Od uvedení kanalizace do provozu prakticky nedocházelo k větším investicím do úprav či rekonstrukcí stávajících stok. Stávající stav odkanalizování je z technického hlediska dán pozici zástavby a recipientu- tok Jasénka. Pro zpracování Kanalizačního řádu (KŘ) bylo využito podkladů zpracovaných VaK a zpracovatelem KŘ Pozn.: VaK v součastné době provádí postupnou pasportizaci (vč. zaměření) celé stokové sítě pro návrh čištění veškerých odpadních vod (OV). Nutno vybudovat oddílnou kanalizaci a samostatnou ČOV. Poznámka: Podrobné údaje viz KŘ kanalizace pro veřejnou potřebu Hlučín Darkovičky. Postupně byly a jsou budovány následující vodárenské obj.: a) Výtlačný řad V2 z prameniště Darkovice PVC 110 do VDJ Darkovičky b) Přiváděcí řád I z OOV z VDJ Markvartovice (SmVaK Ostrava a.s.) c) Zemní vodojem Darkovice 2 x 500 m 3 g) Zásobovací řady pro RVS Darkovičky a Darkovice d) Objekty zásobování RVS (rozvodná vodovodní síť) Darkovičky 7

8 b/2 Stručný technický popis objektu vodovodu b/2.1 Zdroje pitné vody Řešený vodovod - m.č. Hlučín Darkovičky, má dva nezávislé zdroje pitné vody a nemá vazbu na ostatní vodovody, Hlučín - Město ani Hlučín -Bobrovníky. b/2.1.1 Prameniště VZ Darkovice: Jímací vrt s ČS nad vrtem: Jedná se místní Vodní zdroj (VZ) podzemní vody v k.ú. obce Darkovice, kterou tvoří zásobník artézské vody. Tato byla nejprve odváděna po navrtání vrtem DHV-1 do místního potoka a později využita pro odběr pitné vody. Voda je jímána vrtem ozn. DHV- 2, který je hluboký 25 m a má optimální vydatnost 8,3 l/s. Nad zhlavím vrtu Ф mm je osazena čerpací šachta o půdorysu 1,8 x 2,5 m ve které je umístěno dávkovací zařízení chlornanu sodného (pro zdravotní zabezpečení vody). Dávkování je prováděno kontinuálně do tlaku (výtlaku) od chodu čerpadla, zařízením fy PROMINENT s.r.o Olomouc. Na VZ navazuje výtlak z ČS nad vrtem do VDJ Darkovice.Dopravuje jímanou upravenou vodu z VZ do vodojemu (VDJ) Darkovice 2 x 500 m 3. Poznámka: Oba vodárenské objekty (VO) jsou ve správě obce Darkovice. b/2.1.2 OOV z VDJ Markvartovice : Doplňujícím zdrojem pitné vody řešeného vodovodu je upravená povrchová voda z KSV (Kružberského skupinového vodovodu součást OOV), upravená v ÚV Podhradí. Řídícím vodojem pro řešenou zásobovanou oblast jsou vodojemy Krásné Pole 2 x m 3. Voda je odebírána přivaděčem Krásné pole- Karviná DN , ze kterého je v lokalitě obce Šilhéřovice odbočka pro zásobení obcí Šilhéřovice, Hať a Markvartovice (SmVaK Ostrava a.s. RS Opava) a následně Hlučín-Darkovičky a obec Darkovice. Přivaděč DN 200 z VDJ Markvartovice je napojen na přívod před vlastním VDJ tlak přivaděče Kr.Pole-Karviná ( viz situace příl ) Vlastní zásobení m.č. Darkovičky je prováděno z levé komory VDJ Darkovice o obsahu 2 x 500 m 3 s armaturní komorou. Přiváděná voda z OOV slouží jako doplňkový zdroj VZ Darkovice (pro obě obce). Hlavní VZ pro rozvodnou vodovodní sítí (RVS) obce Darkovičky je studna v Darkovicích.. Pro vodovod Hlučín Darkovičky je řídícím vodojemem VDJ Darkovice 2x 500 m 3. Tento objekt se nacházejí v k.ú. Darkovice, je součástí systémem zásobení obce Darkovice (VaK má v pronájmu levou komoru (nádrž 500 m 3 ). Vlastní napojení na OOV je přívodním řádem I do VDJ Darkovičky 2 x 500 m 3 (z VDJ Markvartovice, napojeného na přivaděč Krásné Pole Karviná) Zásobení obce Darkovice je rovněž z VDJ Darkovice 2 x 500m 3 předmětem tohoto PŘ. a není 8

9 b/2.2 Výtlačný řad V2 do VDJ Darkovice 2 x 500 m 3. (Výtlak z ČS nad vrtem do VDJ Darkovice) Dopravuje jímanou upravenou vodu z VZ do vodojemu (VDJ) Darkovice 2 x 500 m 3. Jedná se o potrubí z PVC - D 110, tj. DN 100 celkové délky m. Trasa výtlaku vede mimo zástavbu obce, nejprve v souběhu s komunikací Hlučín-Darkovice a v další části se pod úhlem cca 30 o se k přiklání a v areálu VDJ ji podchází a vchází z pravoboku do AK. Trasa viz situace příl Poznámka: Oba vodárenské objekty (VO) jsou ve správě obce Darkovice. b/2.3 Zemní VDJ Darkovice 2x 500 m 3 Pro vytvoření akumulace pitné vody a snížení provozního tlaku ve vodovodním řadu I RS Darkovičky je v provozu VDJ Darkovice- U Orla. Je ve správě Obce Darkovice. Pro zásobování Darkoviček byla určena (pro VaK Hlučín) samostatná komora o objemu 500 m 3 (levá), která měla být uzavřena od druhé komory (pro zásobování Darkovic. Vzhledem ke dvěma přívodům jsou obě komory provozovány společně (propojení otevřena) a rozdělení spotřeby vody je pomocí fakturačních vodoměrů na odběrech do obou RVS. Přívod vody z OOV do VDJ je přivaděčem I DN 200 (odbočka z přivaděče Kr.Pole-Karviná do VDJ Markvartovice a Šilhéřovice). Spotřeba vody pro obce Darkovice i Darkovičky je měřena samostatnými vodoměry DN 80 ( nyní s přenosem na SŘTP). Jedná se o zemní vodojem s dvěma kruhovými nádržemi o obsahu 2 x 500m 3 s dvoupodlažní armaturní komorou osazenou před nádržemi. Max. hl. vody na kótě 286,7 m n.m a dno 282,40 m n.m. Slouží jako přerušovací VDJ a akumulace z přivaděče z OOV (ozn. I ) a jako akumulace čerpané vody z VZ Darkovice. VDJ je před spotřebištěm - rozvodné vodovodní sítě obou obcí tj. Darkovičky + Darkovice. Armaturní komora (AK) vodojemu (VDJ) : V suterénu armaturní komory jsou umístěny následující potrubí a armatury: - 1 x přívodní potrubí I (z OOV) DN 200, redukce R 200/100, šoupátko,, R 100/80 klapkou s el. pohonem M1, vodoměrem DN 80 s přenosem, MV, plovákovou klapkou a dalším šoupátkem a R 80/100 (před napojením na přítok DN 150 do obou komor) - výtlak z prameniště Darkovice V2 DN 100 s šoupátkem R/100/80 vodoměrem DN 65 s přenosem, MV a šoupátkem (před napojením na přítok DN 150 do obou komor) - 2 x odbočky DN 150 z přívodu do obou komor se šoupátky a montáž. vložkami (MV) - propojovací potrubí DN 150 se šoupátkem na odběru i přívodu do obou komor VDJ - 2 x odběrné potrubí z nádrží - DN 150 se sacími koši a šoupátky s MV - odběr z VDJ pro Darkovičky F s vodoměrem s přenosem (DN 80), MV, redukcí 80/200 a šoupátkem. - odběr z VDJ pro Darkovice A s redukcí 150/ /80, vodoměrem s přenosem, DN 80, redukcí 80/100, šoupátkem, R 100/ x přeliv DN 200 a vypouštění 2 x DN 80 se šoupátkem - odvodňovací žlab s potrubím odpadu DN 200 Poznámka: Na obou odběrech pro obce i přívodech ze zdrojů doporučujeme doplnit vzorkovací kohouty DN 15. 9

10 V přízemí AK jsou vstupy do obou komor, velín s rozvaděči, odvětrání AK, 1 x plováková roury DN 600 s připojovacím a vypouštěcím potrubí DN 80 a armatury: Poznámka: V rámci SŘTP přenášen na dispečink stav hladiny v obou komorách a množství přiváděné vody z OOV a z VZ Darkovice (fakturační vodoměry). Dále pak na obou odběrech z VDJ a je měřeno množství PV. b/2.4 Rozvodná vodovodní síť (RVS) m.č. Darkovičky RVS byla budována postupně (viz úvod) a dokončena většinou v akci Z. Zásobování obce Darkovičky je zajišťováno gravitačně z vodojemu Darkovice 500 m 3 (z levé komory I), do kterého je pitná voda z OOV pomocí řadu I a z VZ obce Darkovice, pomocí výtlaku V3. Voda je do RVS přiváděna zásobovacím řadem F PVC DN 150. Na začátku ul. Jandova a Za humny je řad F ukončen napojením na rozvodnou síť. Provozem je v současné době ověřeno, že při stávající zástavbě a velikosti odběru vody jsou Darkovičky z VDJ zásobovány při výluce zdroje (OOV nebo VZ) pomocí vlastní akumulace 500 m 3 ve vodojemu (při Q d = 5,82 m 3 /h = 139,73 m 3 /d = 1,62 l/s) zásobeny cca 86 hodin. Rozvodná vodovodní síť (řady): RVS je kombinací větevnaté a okruhové sítě. Přehled viz příl. č Součastnost: celková délka vodovodní sítě v m.č. Darkovičky je km. Vodovodní řady jsou světlosti DN 200 až DN 80. Materiál převážně litina, ale i ocel a PVC. Domovních přípojek je celkem 397 ks (viz příl ). Na vodovodní síti je osazeno celkem 180 ks podzemních hydrantů, které slouží k požárním účelům ale i účelově jako vzdušníky nebo kalosvody. Dále 409.ks sekčních šoupátek se zákopovou soupravou. Manipulací s ovládacími armaturami umístěnými na síti je možno odstavit jednotlivé části sítě, zásobovací řad F a VDJ Darkovice nádrž 500m 3 lze odstavit v AK. b/3 Tlakové poměry v řadech Jsou určeny výškovým osazením jednotlivých vodárenských objektů (vodního díla). Max. hydrostatický přetlak ve vodovodní síti zásobené oblasti nemá přesahovat 0,6 MPa. Vodojem Markvartovice počet komor (nádrží) 2 tvar nádrží krabicový armaturní komora dvoupodlažní objem nádrží 2 x 400 m 3 kóta max.hl. 282,50 m n.m. kóta min. hl. 277,50 m n.m. Poznámka : Vlastní napojení řadu I do VDJ Darkovice je před přerušením tlaku z přívodu z přivaděče Kr.Pole Karviná. 10

11 Přívodní řad pro VDJ Darkovice I Čára max. HST (VDJ Kr.Pole) Čára min. HST (VDJ Kr.Pole) kóta terénu v nejnižší část obce Rozvodná vodovodní síť Darkovičky: Čára min. HST kóta max. HST 312,00 m n.m. 308,00 m n.m. 301,10 m n.m. 277,50 m n.m. 282,50 m n.m. b/4 Přehled objektů, jejich hlavní parametry a kapacitní údaje b/4.1 Hydrotechnické výpočty dle PD (návrhové parametry) Hlučín - Darkovičky Počet obyvatel EO Množství pitných vod : Q d = 5,82 m 3 /h = 139,73 m 3 /d = 1,62 l/s Skutečné spotřeby vody: Hlučín - Darkovičky Období: OOV VZ Darkovice celkem m 3 0 m 3 - φ za měsíc m 3 0 m celkem m m 3 - φ za měsíc m m celkem m m 3 - φ za měsíc 1662 m m 3 Skutečná spotřeba vody: Q D = 153 m 3 /den Qh = 6,375 m 3 /den Q = 1,77 l/s b/4.2 Vodárenské objekty vodovodu (vodního díla) b/4.2.1 Prameniště (studna s ČS a ÚV) Darkovice VZ vrt označení DHV -2 Celková hloubka 25 m Vystrojení: 0-5 m φ 1620 mm 11

12 5-25 m φ 1350 mm ustálená hl. vody 0,83 m nad terénem provozní hl.v. 2,5 m Optimální vydatnost 0,83 l/s Množství čerpané vody cca m 3 /měsíc OÚ Darkovice m 3 /měsíc VaK- pro Darkovičky m 3 /měsíc ČS nad vrtem Půdorys 1,8 x 2,5 m Dávkovač NaCl výrobce PROMINENT Olomouc Ponorné čerpadlo : typ U-VN- 1/9 - Q = 1,6 l/s - Y = 853 J/kg - N = 3,7 kw b/4.2.2 Výtlačný řad z VZ Darkovice do VDJ Darkovičky Kóta podlahy ČS Darkovice 236,00 m n.m. Kóta dna ČS Darkovice 235,00 m n.m. Výtlačná výška čerpadla 85,3 m. Čerpané množství Qč = 1,6 l/s Kóta max. hladiny VDJ Darkovce 286,70 m n.m. Kóta dna VDJ 282,40 m n.m. Výtlak V3 : DN 100, PVC, délka 1052,0 m b/4.2.3 Přiváděcí řad I z OOV VDJ Markvartovice Přivaděč z VDJ Markvartovice ve správě SmVak RS Opava Propojení před přerušením tlaku (tj. tlak v přivaděči Kr.Pole Karviná) Označení přivaděče I DN 200 b/4.2.4 Zemní vodojem (VDJ) Darkovice ( U orla) 2x 500 m 3 Typový vodojem s dvěmi kruhovými nádržemi ( monolitické). Manipulační komora samostatný dvoupodlažní objekt vsazený mezi obě komory. objem 1 nádrže 500 m 3 celkový objem VDJ m 3 kóta dna nádrže 282,40 m n.m. kóta odkal.jímky 281,30 m n.m. kóta max. hladiny 286,70 m n.m. kóta min. hladiny 283,40 m n.m. výška hl. vody v nádrži 440 cm celková výška nádrže (po strop) 475 cm Armaturní komora VDJ půdorysné rozměry AK (světlé) 5,7 x 3,8 m počet podlaží 2 kóta podlahy v suterénu AK 281,30 m n.m. 12

13 kóta podlahy v přízemí AK 283,60 m n.m. kóta stropu AK 287,15m n.m. Odpad z VDJ Potrubí svař.ocel DN 200 Kóta dna žlabu 281,00 m n.m. celková délka m Zásobovací řad F z VDJ Darkovice Přivádí vodu do rozvodné vodovodní sítě obce Darkovičky. PVC D DN 200 celková délka m (ukončení napojením na RVS). b/4.2.5 Rozváděcí vodovodní síť m.č. Darkovičky Vodovodní síť k.ú. Hlučín Darkovičky je většinou větevnatá, část řadů je zaokruhovaná. Je nově rozdělena na dvě tlaková pásma. II. TP (horní ): Je dáno výškou hladiny ve vodojemu Darkovice 1 x 500 m 3 (pro Vak) kóta max. hl.vdj 500 m 3 286,70 m n.m. kóta min. hl.vdj 500 m 3 283,40 m n.m. kóta dna.vdj 500 m 3 282,40 m n.m. kóta terénu v zásobované oblasti m n.m. I. TP (dolní ): Jedná se o 1 úseky vodovodní sítě, kde tlak přesahuje povolenou míru. ( na ul. Vřesinská) Přípustný HDT dle ČSN je 0.6 Mpa (6 bar). b/4.3 Řídící dozorny, snímače provoz.hodnot, ovládání, regulační a automatizované systémy Systém zásobování řešené oblasti je řízen z dispečinku VaK Hlučín viz samostatná stať SŘTP. Přenášejí se všechny hodnoty uvedené v tabulkách vstupů a výstupů Software a vybavení v centru řízení Součástí SŘTP bylo doplnění programového vybavení na dispečinku VaK Hlučín o definiční databázi a grafiku. Výška anténního stožáru a typ antény je dán měřením slyšitelnosti a projektem pro ČTÚ, který je součástí dokumentace stavby. 13

14 b/5 Pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO VZ) spodní vody Na území PHO 1. stupně vodárenských objektů je nutno respektovat tato omezení: Všechny vodárenské objekty (VZ + VDJ) řešeného vodovodu jsou oploceny. V areálech: nelze používat strusku, herbicidy, fungicidy, insekticidy, repelenty a minerální hnojiva (kromě vápence a baziských hornin) je zakázáno provádět opravy mechanizmů, jejich čištění a doplňování pohonných hmot a olejů, umísťovat nebo odkládat jakékoliv odpadky, toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů Zvláštní důraz je nutno klást na používané stavební mechanismy, zejména použití ekologických olejů, maziva, paliva atp. Při stavebních úpravách je nutno zakázat skladovat závadné látky na jiném místě než je k tomu určeném a zřetelně označeném. Zabránění úkapů: a) Pod agregátem kompresoru musí být umístěna záchytná vanička k zachycení případných úkapů. b) Vanička musí být umístěna také pod agregáty nákladního automobilu a zemních strojů při odstavení na dobu delší než 30 minut (vykládka nebo nakládka materiálu atd.) c) Veškeré úkapy musí být ihned ošetřeny sorpčními prostředky a odstraněny. Poznámka: VZ vrt DHV 2 (a ČS nad vrtem s ÚV) je v majetku a ve správě (včetně PHO) Obec Darkovice b/6 Tabulky parametrů strojů, přístrojů a zařízení (viz příl.č.2.6) c/ PROVOZNÍ ÚDAJE A UKAZATELÉ NUTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU c/1 Základní údaje o recipientech odkanalizování Darkoviček Řešený vodovod m.č. Hlučín - Darkovičky má zajištěno odkanalizování obce. Do těchto recipientu je zaústěno rovněž odkalení jednotlivých přivaděčů a vodovodních řadů (viz příl č ). Poznámka: Podrobné údaje viz KŘ kanalizace pro veřejnou potřebu Hlučín Darkovičky. 14

15 Údaje o jednotlivých recipientech Recipentem stokové sítě Darkoviček je místní vodoteč, která protéká obcí vodní tok Jasénka. Všechny výustě (VO č až VO č.8 jsou zaústěny přímo do toku, pouze VO č.3 je nejprve zaústěna do sil. příkopu a následně do Jasénky. VT JASÉNKA - ČHP : , Q 335 = 5,5 l/s Q 355 (san.) = 1,2 l/s VT Jasénka je za Hlučínem zaústěn do řeky OPAVY. VT OPAVA (profil Děhylov) - ČHP: Správcem VT Jasénka je Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava - tel Správcem VT Opava je Povodí Odry s.p. Ostrava tel V místě soutoku s Opavou má Jasénka : - Q 355 = 0,060 m 3 /s - BSK 5 = 1,62 mg/l. c/2 Seznam významných odběratelů vody z vodovodu 1. Město Hlučín Kulturní dům (KD) ul. Nový svět, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd= 0,6 m 3 /d, Qrok = 250 m 3 /r, Qvyp. =250 m 3 /r - vodoměr PV 2. Město Hlučín - (Odbor správy městského majetku) MŠ ul. Nový svět, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd=0,95 m 3 /d, Qrok = 188 m 3 /r, Qvyp.=188 m 3 /r - vodoměr PV 3. Jednota Opava, spotřební družstvo Prodejna 184, Kozmická 2, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd= m 3 /d, Qrok = 32 m 3 /r, Qvyp. = 32 m 3 /r- vodoměr 4. Město Hlučín( Odbor správy městského majetku) ZŠ, Mírové nám. 23 ZŠ Darkovičky, Hlučín - Darkovičky Množství OV: Qd= 0,3m 3 /d, Qrok =163 m 3 /r, Qvyp. = 163 m 3 /r- vodoměr 5. AGROZEA spol. s r.o. U dvora č.4, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd= 20,0 m 3 /d, Qrok = m 3 /r, Qvyp.= 0,00 m 3 /r - vodoměr PV c/3 Možnosti obtoku jednotlivých objektů vodovodu c/3.1 VZ v obci Darkovice Ponorné čerpadlo má nenamontovanou rezervu (100 % rezerva) Ostatní zařízení v ČS nelze obtokovat. Čerpadlo blokováno od min hl. ve vrtu. 15

16 c/3.2 VDJ Darkovice 2 x 500 m 3 Zásobuje rozvodnou vodovodní síť obcí Darkovičky a Darkovice (odděleně). Jeho normální funkce je přerušovací a akumulační VDJ před spotřebištěm (nachází se na k.ú. Darkovičky ). Při havarijním provozu ( při čištění) lze: obtokovat jednu ze dvou nádrží (komor) 500 m 3 obě nádrže 2 x 500 m 3 nelze obtokovat c/3.3 Rozvodná vodovodní síť Darkovičky Zásobování RVS je tvořena jedním tlakovým pásmem. Tlakové pásmo (TP) je zásobováno ze zemního VDJ Darkovice. RVS je kombinací větevnaté a okruhové sítě. Přehled jednotlivých řadů - viz Provozní schéma příl d/ POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení d/1 Základní povinnosti provozovatele Všechna zařízení je nutno udržovat a ošetřovat podle pokynů výrobců, opravy provádět včas, odborně a plánovitě. Všechny údržbářské a opravářské práce, které nelze svěřit jednotlivým zaměstnancům, buď pro jejich speciálnost nebo velký rozsah, je nutno včas plánovat jak po stránce finanční, tak i materiální a uplatňovat jejich provedení u příslušných odborných firem. Každá neznalost a nedbalost v provozu může zavinit nejen velké finanční ztráty vyřazením objektu z provozu, ale i způsobit ohrožení na životě a na zdraví, především pracovníků obsluhy. Provoz musí být účelně a bezpečně zajišťován školenými obsluhovateli. Vedením musí být pověřen odborně vyškolený pracovník, jehož odborné znalosti a vzdělání odpovídá složitosti provozu, který řídí. Všechna zařízení je nutno udržovat a ošetřovat podle pokynů výrobců, opravy provádět včas, odborně a plánovitě. d/2 Uvedení do provozu Provozní řád předpokládá, že veškeré podmínky vyplývající ze zákonů a předpisů závazných pro zahájení užívání neprovozovaných nových investic jsou splněny, což dává předpoklad pro zahájení provozu vodovodu. V rámci dosavadního provozu provozovaných objektů byl odzkoušen provoz celého vodovodu a provoz v nově vzniklých podmínkách a návaznostech (po rekonstrukci). Při volbě postupu prací je nutno v max.míře zachovat zásobování vodou a neohrozit jakost vody. U odstavených objektů je nutno před provozem zajistit odzkoušení, nové potrubí i nádrže propláchnout a vydesinfikovat chlorovou vodou, apod. Závady zjištěné při dosavadním provozu být bezpodmínečně odstraněny. Vedení provozu prověřuje celistvost, komplexnost a provozuschopnost zařízení znovu uváděného do provozu. V přípravných pracích si vedení provozu zajistí povolení 16

17 k uvedení investice do provozu u příslušného vodoprávního úřadu, příp. stavebního úřadu a současně projedná s odběrateli nově vzniklé podmínky v zásobování pitnou vodou. Dále provede kontrolu, zda je osazeno veškeré ochranné zařízení a jsou k dispozici předepsané ochranné pomůcky. Znovuuvedení do provozu zdroj PV (OOV) Nutno provést následující rozhodující práce a opatření : provést nastavení armatur pro příslušný průtok a na potřebný výstupní tlak (ve spolupráci s dispečinkem OOV nebo RS SmVaK v Opavě) zkontrolovat připravenost navazujících obj. (VDJ Darkovice, RVS apod.) znát současný stav potřebného množství pitné vody pro zásobovanou oblast Vak z vodovodního systému.( po dohodě s OÚ Darkovice) mít k dispozici nářadí, ochranné pracovní prostředky pro pracovníky v obsluze VZ prameniště Darkovice Potrubí musí být před uvedením ČS do provozu vyčištěno, vydesinfikováno a propláchnuto. Dále nutno provést následující rozhodující práce a opatření : uvést pod napětí příslušné rozvaděče a elektrospotřebiče motorické instalace provést nastavení armatur pro příslušný průtok zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích čidel a regulačních a ovládacích prvků ve vrtu i na VDJ Darkovice (dle SŘTP) Poznámka: Provádí obsluha z OÚ Darkovice Akumulační nádrže (vodojemy) Nádrže musí být před uvedením vodovodního systému do provozu vyčištěny, vydesinfikovány a propláchnuty. Dále nutno provést následující rozhodující práce a opatření : uvést pod napětí příslušné rozvaděče a elektrospotřebiče motorické instalace provést nastavení armatur dle tabulky stavu armatur pro příslušný průtok zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích čidel a regulačních a ovládacích prvků mít k dispozici mazadla používaná při provozu, nářadí,ochranné pracovní prostředky pro pracovníky v obsluze znát současný stav čerpaného ( přiváděného) množství přitékajícího do nádrží a VDJ ( z jednotlivých zdrojů). Předpoklady pro uvedení do provozu el.zařízení Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha el.strojů a přístrojů dle norem a pokynů výrobců. Manipulovat s el. přístroji smí jen osoby s patřičnou kvalifikací dle ČSN. Obsluhu el.zařízení s krytím IP 00 mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé. Obsluhu el.zařízení s krytím IP 20 a vyšším mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené. Vodovodní řady (rozvodné vodovodní sítě) Potrubí musí být před uvedením do provozu vyčištěno, vydesinfikováno a propláchnuto. Dále nutno provést následující rozhodující práce a opatření : provést nastavení armatur dle tabulky stavu armatur pro příslušný průtok 17

18 zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích čidel a regulačních a ovládacích prvků Provoz vodovodních řadů a RVS: Obsluha vodovodních řadů je zaměřena hlavně na pravidelné kontroly.jejichž součástí je zjišťování závad a jejich okamžité odstraňování podle naléhavosti.pracovníci údržby vodovodní sítí provádí pravidelné kontroly terénu nad potrubím, zejména před příchodem zimy a na jaře. Mimo tyto roční období je nutno provádět kontroly po vydatných deštích a živelných pohromách. Hlavní přívodní řady je nutno kontrolovat min.1 x čtvrtletně.v případě závady krytí potrubí zeminou a osazení sloupku a umístění orientačních tabulek. se tyto závady ihned odstraní. Poškozené orientační tabulky je nutno ihned opravit, případně obnovit jejich umístění.. Kontrola neporušenosti a tlaku ve vodovodních řadech se provádí průběžně. Zjištěné poruchy a úniky (nebo poruchy hlášené na pohotovostní poruchovou službu) je nutno odstranit neprodleně. Kontrola těsnění vřeten šoupátek protočením se provádí 1x za dva roky. U hlavních přívodních řádech nejméně 1 x za rok.všechny závady při těchto kontrolách je nutno odstranit neprodleně. Kontrola těsnosti vzdušníků (popř.hydrantů) zda plní svojí funkci a odvzdušnění potrubí se provádí podle potřeby provozu, nejméně však. jednou za pololetí.nefungující armatury se musí ihned opravit, popřípadě vyměnit. Kontrola funkčnosti kalosvodů., popř. hydrantů (pokud přejímají jejich funkci) a odkalováni potrubí se provádí dle potřeby provozu. nejméně však jednou za rok. Závady na kalosvodech, hydrantech a žabích klapkách se musí odstranit ihned. Funkce pojistných uzávěrů se kontroluje měsíčně a posuvné kompenzátory 2 x rok. Zároveň se musí promazat tukem jejich kluzné plochy. Obsluha a údržba případných dalších armatur (redukčních ventilů) se provádí podle pokynů výrobce nebo podle potřeby provozu. Protékající množství vody, funkce vodoměrů a jiných měřidel registrujících množství vody dodávané do sítě se kontroluje jednou za den ve stejnou hodinu. Vodoměry se vyměňují podle plánu a potřeby, nejméně však v intervalech daných předpisy. Armaturní šachty se musí čistit nejméně jednou za dva roky a při každém zjištění znečištění.do šachet je třeba udržovat řádný přístup hlavně v zimním období. Podchody vodovodního potrubí pod komunikacemi je nutno řádně udržovat.kontrola těchto objektů se provádí jednou za pól roku.zjišťuje se zejména stav povrchu území nad uloženým potrubím a stav vlastního podchodu. Obsluha a údržba potrubí a uzávěrů vodovodních přípojek. se provádí obdobně jako u šoupátek vodovodní sítě. Podle množství vody odebíraného spotřebitelem se dle způsobu odečtu měsíčně nebo čtvrtletně kontroluje funkce vodoměru a podle možnosti se spojí s možnou kontrolou úniku vody. Poznámka: Podrobné pokyny viz příl Obslužný řád vodovodu a TNV Režim odkalování Podle ustanovení čl.5.19 TNV Obsluha a údržba potrubí veřejných vodovodů je postačující odkalení vodovodních řadů 1 x za rok na jaře po skončení tání sněhu.odkalení se provádí postupným otevřením jednotlivých kalníků ve 18

19 směru průtoku vody v odkalovaném řadu na dobu řádného odkalení (odkalení je ukončeno, když z kalníku při odkalování odtéká již jen čistá voda). Odkalování vodovodních řadů kalníky s odpadním potrubím vyústěným do vodoteči se provádí mimo povodňový průtok v toku. Odkalování se provádí otevřením kalníkového šoupátka (hydrantu) na dobu dostatečného odkalení.při odkalování nesmí ve smísené vodě v toku koncentrace aktivního Cl 2 přesáhnout hodnotu 0,05 mg/l, proto přechlorovaná voda (nad 0,3 mg/l) z desinfekce potrubí při výměně řadů nesmí být vypouštěna do toku (odvoz v autocisterně). Při odkalování pitné vody je prakticky nemožné ukazatel překročit. Při odkalování vodovodních řadů přes hydranty s funkcí kalníků se nejdříve osadí hydrantový stojan s hadicí s ukotvenou výustí proti volnému pohybu od reakční síly při výtoku vody.teprve potom se provede odkalení, nejdříve otevřením připojovacího šoupátka se zákopovou soupravou hydrantu na potrubí řadu, potom se otevře šoupátko na hydrantovém stojanu na dobu dostatečného odkalení řadu. Voda z odkalení se vypouští do silničních odvodňovacích příkopů nebo do přilehlé kanalizační šachty. Poznámka: Při závažnějších operacích nutný souhlas (spolupráce) správce toku. d/3 Vlastní provoz vodovodu Darkovičky Vlastní provoz vodárenských objektů a rozvodné vodovodní sítě se provádí dle pokynů uvedených v příloze 1.2 Obslužný řád vodovodu a průvodní dokumentace výrobců dodaných strojů a zařízení. Obsluha a údržba vodovodu podle TNV d.3.1 Funkční popis provozu řízení vodovodu ( dle SŘTP) Okruh plnění VDJ Darkovice a rozvodných vodovodních sítí je regulován v závislosti na měření hladiny ve vodojemu ozn.l006. Regulován je přítok z OOV (přívod I ) a to od hladiny ve VDJ. Stávající plováková regulace od plovákové klapky zůstává jako rezerva. Po rekonstrukci je přívod regulován el. klapkou od čidla hladiny v obopu komorách. Při provozu VZ Darkovice je čerpání trvalé (pouze blokování čerpadla ve vrtu od min. hl). Provoz závisí na dohodě mezi oběma partnery (telefonicky) na základě snímané výšky hl. v obou komorách. Přítoky i odběry z obou zdrojů a do obou RVS měřeny vodoměry s přenosem. d/3.2 VZ Darkovice Je řízen vlastní automatikou dle PŘ vodovodu Darkovice. Při dostatku vody ve vrtu je trvalý (přerušení čerpání pouze automatikou blokování při min. hl. ve vrtu 2,5 m). Při provozu čerpadla ve vrtu je v chodu čerpadlo dávkovače chlornanu sodného. Při zastavení čerpání hje dávkování (do tlaku) rovněž přerušeno. d/4 Pokyny elektrotechnické d/4.1 Základní napájení a provoz motorické instalace Vodojem Darkovice 2 x 500 m 3 : 19

20 Základní technické údaje: Rozvodně soustavy Pro napájení technických zařízení řídícího systému je použita rozvodná soustava: - 1NPE - 50Hz 230V TN-S, tech. prostředky RMI a DRI - 1NPE - 50Hz 230V TN-S, tech. prostředky telemetrie - 24V = PEL V Podpora binárních vstupů a výstupů, napájení automatu a čidel - 12V = PEL V Napájení čidel" Vstupu do objektu" Prostředí a prostory Charakteristika prostředí byla stanovena podle ČSN : - venkovní AB8 - obslužná místnost AB4, BC3 - armaturní komory podzemní část- AD2, BC3 - jímka AD8 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ,č1.413,1: - Samočinným odpojením od zdroje v sítích TN. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých dle - Ochrana místní pospojováním, které je připojeno na stávající uzemnění - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle CSN čl. 411, I: Ochrana malým napětím PELY. Ochrana před bleskem Ochrana před bleskem provedena dle ČSN Stožár antény je přizemněn dle ČSN Předpisy pro antény, - Provedeni a montáž uzemňovacího svodu. Telemetrická stanice je chráněna 3. stupňovou přepěťovou ochranou fy. Hakel s.r.o. - l.stupeň SPC 1, 3.stupeň P1 K8 dle ČSN Radiomodem je chráněn vysokofrekvenční ochranou HX 230 Energetická bilance Instalovaný výkon : 1,5 kw Soudobý výkon : 0,5 kw Stupeň zajištění dodávky el. energie: 3 Rozváděč RM1 Stávající rozváděč pro stavební instalaci, byl doplněn o jištění přívodního kabelu pro telemetrický rozváděč DR 1 Provedení uzemnění V objektu je stávající uzemnění. V objektu je provedeno ochranné pospojováni - uvedení na stejný potenciál které se připojí na sběrnici PE v DR 1. Vodoměr se přemostí měděným vodičem o min průřezu 6 mm 2 20

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno Název vodovodu : Obecní vodovod Bačkov, Lubno Investor : Obec Bačkov Projektant : p.arch. Škvařil a p.arch. Bukáček, Zahradnického 2948, Havlíčkův Brod Dodavatel stavby

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Cejle Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 167 Kód obce PRVKUK 0612.005.167.00 Kód obce (IČOB) 01740 (586978) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava Členění

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem A. OBEC Sázava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 715 Kód obce PRVKUK 0615.015.715.00 Kód obce (IČOB) 14626 (596701) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Žďár nad Sázavou

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Velká Bíteš Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 673 Kód obce PRVKUK 0615.014.673.00 Kód obce (IČOB) 17821 (596973) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

Ždírec nad Doubravou

Ždírec nad Doubravou A. OBEC Přehledová mapka Ždírec nad Doubravou Číslo obce PRVKUK 158 Kód obce PRVKUK 0611.004.158.00 Kód obce (IČOB) 19564 (569780) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBEC ZLATÁ OLEŠNICE MODERNIZACE OBECNÍHO VODOVODU DOKUMENTACE STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ Trutnov 01/2016 1 Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 2. Celkový

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV Studie ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Vodovod Černolice PROVOZNÍ ŘÁD

Vodovod Černolice PROVOZNÍ ŘÁD Vodovod Černolice PROVOZNÍ ŘÁD Vlastník vodovodu: Obec Černolice Provozovatel vodovodu: Zpracovatel provozního řádu: Vodohospodářské služby, spol. s r.o. Davle Ing. Tomáš Zunt SCHVÁLENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Světlá nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 466 Kód obce PRVKUK 611.11.466. Kód obce (IČOB) 1651 (569569) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Slatinice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Slatinice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Slatinice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_034_01_14981 Název obce: Slatinice Kód obce (IČOB): 505111 (505111) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Projekt CZ0012.03.01 Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Termín: 8/2002 6/2004 Cena díla: cca 131 mil. Kč Předmětem

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice A. OBEC Kojčice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 391 Kód obce PRVKUK 0613.010.391.00 Kód obce (IČOB) 06783 (598712) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Čejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 105 Kód obce PRVKUK 0613.003.105.00 Kód obce (IČOB) 01904 (547735) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Daskabát Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_007_01_02476 Název obce: Daskabát Kód obce (IČOB): 552445 (552445) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST

Více

Salačova Lhota. Název části obce

Salačova Lhota. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Salačova Lhota Číslo obce PRVKUK 357 Kód obce PRVKUK 0613.009.357.00 Kód obce (IČOB) 14593 (548731) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žerotín. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žerotín. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žerotín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_018_01_19662 Název obce: Žerotín Kód obce (IČOB): 505862 (505862) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Žandov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Žandov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.6.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 339 (55452) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261).

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261). 1 + Kód obce PRVK: 3605.5209.065.01 1. PETROVICE Kód obce UIR: 17926 Název obce: PETROVICE číslo obce: IČZÚJ 574571 část obce (základní sídelní jednotka): Petrovice, Petrovičky Podklady: Dotazník k PRVK

Více

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Želiv Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 127 Kód obce PRVKUK 0613.003.127.00 Kód obce (IČOB) 19627 (549215) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Víska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_11_03719 Název obce: Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105) Název ORP3:

Více

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY ROZSAH ŽÁDOSTI OPŽP - SOUHRNNÁ ZPRÁVA září 2009 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA

Více

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ING. ANTONÍN MÁLEK člen výkladové komise Ministerstva zemědělství, člen rozkladové komise Ministerstva životního prostředí, lektor a zkušební komisař institutu pro veřejnou

Více

Nová Cerekev. Název části obce

Nová Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Nová Cerekev Číslo obce PRVKUK 407 Kód obce PRVKUK 0613.010.407.00 Kód obce (IČOB) 10501 (548456) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dalov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dalov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dalov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_017_02_02455 Název obce: Kód obce (IČOB): 505188 (505188) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110) Název ORP3:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_C_01_1_TS_.pdf Datum: srpen 2013 Projekt Paré POPŮVKY KANALIZACE SO/PS Svazek - ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST Měřítko 2. VÝKRESY Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize

Více

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázka č. : 2015-V02 Zhotovitel Odp. projektant Objednatel Arch. č. : Mgr. Václav Jaroš Ve Dvoře 14,

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lošov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lošov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lošov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_12_08687 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název ORP3:

Více

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m. A. OBEC Heřmanov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 620 Kód obce PRVKUK 0615.014.620.00 Kód obce (IČOB) 03866 (595608) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bohdíkov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bohdíkov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Bohdíkov, Raškov, Komňátka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_002_01_00622 Název obce: Bohdíkov Kód obce (IČOB): 525804

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_64_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.64.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 18591 (566675) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vestec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5209.069.01 Název obce: Vestec Kód obce (IČOB): 08108 (547565) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota u Konice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota u Konice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lhota u Konice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_002_02_01272 Název obce: Brodek u Konice Kód obce (IČOB): 589314 (589314) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VI-Loučka Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VI-Loučka Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): VI-Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7104_009_04_41449 Název obce: Kód obce (IČOB): 514705 (514705) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1988 (7104) Název

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rybníček Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_008_03_17374 Název obce: Újezd Kód obce (IČOB): 505501 (505501) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1902 (7112)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VODOVODU

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VODOVODU PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VODOVODU PRŮMYSLOVÁ A OBCHODNÍ ZÓNA KRKONOŠSKÁ, TRUTNOV E K O V A K s. r. o. sídlo: náměstí Komenského 412, 263 01 Dobříš IČ: 247 28 756 T: 314 003 066 M: 722 917 545 E: ekovak@ekovak.cz

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Droždín Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Droždín Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Droždín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_04_03263 Název obce: Olomouc Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Lísek Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 015 Kód obce PRVKUK 0615.001.015.00 Kód obce (IČOB) 08486 (596051) Číslo ORP (ČSÚ) 001 (6101) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61011 Název POU Bystřice nad Pernštejnem

Více

Provozní řád vodovodu. Obec Strážkovice

Provozní řád vodovodu. Obec Strážkovice Provozní řád vodovodu Strážkovice Název vodovodu: Vodovod Strážkovice Uveden do trvalého provozu: 21.02.2004 Vlastník vodovodu: Provozovatel vodovodu: Odpovědný zástupce: Servisní firma AT stanice: Zpracovatel

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_009_01_00460 Název obce: Loučka Kód obce (IČOB): 552038 (552038) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE NEMOJOV

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE NEMOJOV PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE NEMOJOV Zpracovatel: Ing. Pavel Ott odborný zástupce provozovatele Červen 2014 Údaje o vodohospodářském díle Majitel kanalizace: Obec Nemojov IČ: 00278165 Provozovatel kanalizace:

Více

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah: A.1 Identifikační údaje stavby, stavebníka a projektanta A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli PD A.2 Seznam

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lazníčky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lazníčky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lazníčky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_020_01_07939 Název obce: Lazníčky Kód obce (IČOB): 514446 (514446) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

A. OBEC Habry B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Habry B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Habry Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 55 Kód obce PRVKUK 611.2.55. Kód obce (IČOB) 3647 (568651) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

Rybník. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Rybník. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rybník Kód části obce PRVK: 3611.5301.073.01 Název obce: Rybník Kód obce (IČOB): 14398 (547905) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nová Hradečná. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nová Hradečná. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nová Hradečná Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_004_01_41377 Název obce: Nová Hradečná Kód obce (IČOB): 552381 (552381) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kladky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kladky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kladky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_010_01_06492 Název obce: Kladky Kód obce (IČOB): 589594 (589594) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Myslechovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Myslechovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Myslechovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_04_03716 Název obce: Litovel Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Česká Bělá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 51 Kód obce PRVKUK 611.2.51. Kód obce (IČOB) 2124 (56853) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_81_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.81.2 Název obce: Stará Voda Kód obce (IČOB): 15399 (539112) Číslo ORP3

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou A. OBEC Přehledová mapka Kladeruby nad Oslavou Číslo obce PRVKUK 291 Kód obce PRVKUK 0614.007.291.00 Kód obce (IČOB) 06490 (590827) Číslo ORP (ČSÚ) 007 (6107) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61071 Název POU Náměšť

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Určice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_064_01_17472 Název obce: Určice Kód obce (IČOB): 590126 (590126) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Město Libavá Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Město Libavá Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Město Libavá Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_01_09342 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Okrouhlice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 077 Kód obce PRVKUK 0611.002.077.00 Kód obce (IČOB) 10965 (569186) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61022 Název POU Havlíčkův Brod

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolany. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolany. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dolany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_01_02846 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Topolany Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Topolany Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Topolany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_25_16776 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Kód obce UIR: 03850. číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov

Kód obce UIR: 03850. číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov 1 Kód obce PRVK: 3605.5206.019.01 1. HEŘMANICE Kód obce UIR: 03850 Název obce: HEŘMANICE číslo obce: IČZÚJ 574040 část obce (základní sídelní jednotka):běluň, Brod, Heřmanice, Slotov Podklady: Dotazník

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Červenka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Červenka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Červenka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_004_01_02103 Název obce: Červenka Kód obce (IČOB): 552186 (552186) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí)

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí) A. OBEC Třebíč Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 6 Kód obce PRVKUK 614.13.6. Kód obce (IČOB) 16973 (59266) Číslo ORP (ČSÚ) 13 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61133 Název POU Členění obce Třebíč

Více