Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodovod HLUČÍN -Darkovičky"

Transkript

1 TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín -Darkovičky-I.stavba-SmVaK Ostrava,projektový odbor Hranice -Darkovičky - II. stavba-voding Hranice s. r. o. Dodavatel stavební - Ingstav Ostrava n.p. části : Novoveská 22, Ostrava-Mar. Hory - Akce Z Dodavatel - Qline.cz QLine a. s. technologie: Varenská 49,70042 Ostrava Zpracovatel PŘ: Ing.Pavel Hanousek VODOPROJEKTA Varenská 51, Ostrava Provozní řád schválil: Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Vodoprávní úřad: Městský úřad Hlučín -odbor životního prostředí a komunálních služeb Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Územní pracoviště Opava.. datum, razítko, podpis.. datum, razítko, podpis.. datum, razítko, podpis Platnost PŘ: Platnost prodloužena: 1

2 ÚVODNÍ LIST Vodovod HLUČÍN -Darkovičky PROVOZNÍ ŘÁD PRO DEFINITIVNÍ PROVOZ TEXTOVÁ ČÁST Arch.č.: 22/V-2004 Příloha č.: 1.1 Souprava: Investor: (vlastník) Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Provozovatel: (správce) Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Zpracovatel PŘ: Ing.Pavel Hanousek VODOPROJEKTA Varenská 51, Ostrava-Mor.Ostrava Ostrava, duben Ing.Pavel Hanousek zodpovědný projektant 2

3 Arch.čís.: 22/V-2004 Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Provozní řád pro definitivní provoz SEZNAM PŘÍLOH 1.1 Textová část PŘ 1.2 Obslužný řád vodovodu 2.0 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE Přehledná situace vodovodu M 1: Přehledná situace vodovodní sítě M 1: Přehledná situace VZ Darkovice a výtlaku do VDJ M 1: Přehledný podélný profil výtlaku z vrtu DHV Charakteristické řezy VO- Půdorys VDJ Darkovice 2.4 Celkové provozní schéma vodovodu Darkovičky, vč. M+R 2.5 Provozní a elektro schéma VDJ Darkovice U Orla 2.6 Křivky a tabulky potřebné pro provoz 2.7 Doklady Seznam používaných zkratek: MěÚ - Městský úřad Odbor ŽP a KS - Odbor životního prostředí a komunálních služeb SmVaK- Severomoravské vodovody a kanalizace OOV - Ostravský oblastní vodovod KŘ- Kanalizační řád PŘ - Provozní řád SŘTP - Systém řízení technologických procesů HP - Havarijní plán PD - Projektová dokumentace ČOV- Čistírna odpadních vod ČS - Čerpací stanice VDJ - Vodojem AK - Armaturní komora ÚV - Úpravna vody RVS - Rozvodná vodovodní síť PV - Pitná voda DK - Dešťová kanalizace SK - Splašková kanalizace SV - Srážková voda VT- Vodní tok RŠ - Redukční šachta HST - Hydrostatický tlak HDT- Hydrodynamický tlak VZ - Vodní zdroj TP - Tlakové pásmo 3

4 OBSAH PŘ TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.)... 1 ÚVODNÍ LIST... 2 a/ ÚDAJE O IDENTIFIKACI:... 5 a/1 Identifikace vlastníka (uživatele) vodního díla:... 5 a/2 Identifikace osoby zodpovědné za manipulaci s vodou... 5 a/3 Identifikace správce OOV:... 5 a/4 Údaje o vodohospodářském dispečinku správce povodí... 5 a/5 Údaje o vodoprávním úřadu příslušným ke schválení provozního řádu:... 5 a/6 Identifikace pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technicko bezpečnostního dohledu:... 5 a/7 Údaje o příslušných povodňových orgánech... 5 b/ TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE a údaje s ním související... 6 b/1 Název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce... 6 b/2 Stručný technický popis objektu vodovodu... 8 b/3 Tlakové poměry v řadech b/4 Přehled objektů, jejich hlavní parametry a kapacitní údaje b/5 Pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO VZ) spodní vody b/6 Tabulky parametrů strojů, přístrojů a zařízení c/ PROVOZNÍ ÚDAJE A UKAZATELÉ NUTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU c/1 Základní údaje o recipientech odkanalizování Darkoviček Údaje o jednotlivých recipientech c/2 Seznam významných odběratelů vody z vodovodu c/3 Možnosti obtoku jednotlivých objektů vodovodu d/ POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení d/1 Základní povinnosti provozovatele d/2 Uvedení do provozu d/3 Vlastní provoz vodovodu Darkovičky d/4 Pokyny elektrotechnické d/5 Popis manipulace s hmotami zachycenými při provozu vodovodu d/6 Zastavení provozu vodního díla e/ POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU V ZIMNÍM OBDOBÍ f/ POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH g/ SEZNAMY DŮLEŽITÝCH ADRES A KOMUNIKAČNÍCH SPOJENÍ h/ ZÁSADY SPOLUPRÁCE MEZI OSOBAMI, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA PROVOZU VODNÍHO DÍLA A SPOLEČNÉ ZÁSADY DÍLČÍCH PŘ i/ POKYNY PRO ZABEZPEČENÍ SOULADU PŘ SE SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY (MŘ, program dohledu, HP apod.) j/ USTANOVENÍ O ROZSAHU,ČETNOSTI, MÍSTĚ A DRUHU PRAVIDELNÝCH MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ PŘI PROVOZU VODNÍHO DÍLA j/1 Pokyny k preventivní kontrole objektů a zřízení vodovodu, vč.vedení knihy revizí a oprav j/2 Četnost a rozsah prováděných provozních kontrol jakosti k/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ÚDAJE k/1 Platnost provozního řádu k/2 Provádění změn provozního řádu k/3 Vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a oprav k/4 Seznam hlavních hygienických a bezpečnostních předpisů k/5 Přehled opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků k/6 Seznam výkresových příloh,které jsou nedílnou součástí tohoto PŘ k/7 Seznam a místo uložení dokumentace vodovodu k/8 Seznam a místa uložení dokumentace, která se bezprostředně nevztahuje k provozu kanalizace k/9 ZÁVĚR

5 a/ ÚDAJE O IDENTIFIKACI: a/1 Identifikace vlastníka (uživatele) vodního díla: - Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. tel.: Ostravská 18, Hlučín a/2 Identifikace osoby zodpovědné za manipulaci s vodou - Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. tel.: Ostravská 18, Hlučín - OÚ Darkovice (VZ) starosta Ing.Daniel Kocián tel.: a/3 Identifikace správce OOV: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. tel.: Správa OOV, 28.října 169, - dispečink OOV tel.: RS Opava, Krnovská tel.: a/4 Údaje o vodohospodářském dispečinku správce povodí - Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, Libušina 8, (správce vodního toku Jasénka ) tel.: Povodí Odry s.p. tel.: Varenská 49, Ostrava-Mor.Ostrava tel.: a/5 Údaje o vodoprávním úřadu příslušným ke schválení provozního řádu: Vodoprávním úřadem příslušným ke schválení Provozního řádu pro definitivní provoz Vodovodu Hlučín Darkovičky je MěÚ Hlučín, odbor ŽP a KS, Mírové náměstí 23, Hlučín tel.: a/6 Identifikace pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu: MěÚ Hlučín, odbor ŽP a KS, Mírové náměstí 23, Hlučín tel: a/7 Údaje o příslušných povodňových orgánech Povodňová komise města Hlučína tel.:

6 b/ TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE a údaje s ním související b/1 Název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce Provozní řád vodovodu řeší zásobení pitnou vodou místní části Hlučína a to m.č. Darkovičky. Ostatní části (město Hlučín a Bobrovníky) mají zpracovány samostatné provozní řády. Popis zájmového území Obec Darkovičky je charakterizována velmi sklonitým terénem a z toho vyplývajícího složitého výškopisného rozložení zástavby. Jižní část obce je ve své nejnižší části spádována směrem k městu Hlučín. Mimo ochranného pásmo vodního zdroje Darkovice,další existující ochranná pásma inženýrských sítí nebyla zjištěna. Historie vodovodu Darkovičky: Stávající zásobování obce Darkovičky se v posledních letech velmi zhoršilo vinou nedostatečné kapacity popř. závadnosti pitné vody v soukromých studních. Z tohoto důvodu se přistoupilo koncem 6O.let k návrhu zásobování obce z centrálního zdroje,v tomto případě ze skupinového vodovodu DARKOVICE - HAŤ - VŘESINA a výstavbou vodojemu Darkovice "U ORLA",který slouží rovněž jako akumulace pitné vody pro obec Darkovičky. Stavba byla rozdělena na etapy I. a II. V rámci stavby I.etapa byl vybudován přívodní řád a základní rozvodná síť v obci v těch jejích částech,kde byla potřeba vody největší.řad č.i. byl tažen od prostoru bývalé AT stanice (nyní VDJ U Orla") podél komunikace III tř.č.4698 přes obec Darkovičky a vytvořil základní páteř rozvodné vodovodní sítě (RVS)v obci.v rámci této stavby byly z radu I. vybudovány tři odbočné rozvodné řady a celkem 7 odboček pro rády budované v II.etapě. S výstavbou vodovodu se započalo v 09/1990 stavbou vedenou pod názvem Darkovičky-vodovod 1.stavba. Stavební povolení čj. ž.p.1979/90/235-1.stavba.,ze dne Stavba č.tt. byla zahájena v roce 1993 pod ev.č. ŽP.5789/93/230/Pa - 2.stavba ze dne V součastné době probíhá rekonstrukce a modernizace celého systému zásobení včetně budování SŘTP s přenosem na dispečink VaK Hlučín s.r.o. Hydrologické poměry Zájmové území náleží do hlavního povodí řeky Opavy. V průtahu řek není vybudována žádná vodárenská nádrž a toky nejsou využívány jako zdroje pitné vody. Geologické poměry Geologické prostředí zájmového území je součástí paleozoika Nízkého Jeseníku. Podložní horniny tvoří flyšoidní souvrství kyjovických vrstev stáří svrchního visé s převahou jílovitých břidlic nad drobami. Spodní karbon je zastoupen drobovými pískovci s vložkami šedých až černých břidlic, které jakožto podloží uhlonosného karbonu vycházejí v Bobrovníkách na povrch. Souvrství je charakteristické slabší puklinovou propustností. Kvartérní pokryv tvoří svahové hlíny s poměrně vysokým podílem jílovité frakce. 6

7 Klimatické poměry Klima dané oblasti je určováno dlouhodobým režimem počasí podmíněným energetickou bilancí, atmosférickou cirkulací, charakterem aktivního povrchu a lidskou činností. Dle Quitta (1971) náleží vymezená oblast do mírně teplé oblasti MT 10: dlouhé léto, krátké teplé a mírně suché jaro s podzimem, krátká mírně teplá a velmi suchá zima s mírným trváním sněhové pokrývky. Charakteristiky: počet letních dnů T max = 25 C počet mrazových dnů T min 0,1 C počet ledových dnů T max 0,1 C φ teplota v lednu -2 až -3 C φ teplota v červenci 17 až 18 C počet dnů se srážkami ~1 (mm) srážkový úhrn celkem v (mm) počet dnů se sněhovou pokrývkou Průměrný měsíční úhrn srážek v období v nejbližší měřící stanici - Starý Bohumín Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. srážky /mm/ Odvodnění lokality Společná ČOV pro Darkovičky zatím není realizována. Splaškové vody jsou zatím čištěny v biologických septicích nebo žumpách (vyváženo na ČOV Hlučín) - novostavby mají vlastní domovní ČOV. Stoková síť v obci byla postupně budována podle narůstající zastavěnosti ploch. Od uvedení kanalizace do provozu prakticky nedocházelo k větším investicím do úprav či rekonstrukcí stávajících stok. Stávající stav odkanalizování je z technického hlediska dán pozici zástavby a recipientu- tok Jasénka. Pro zpracování Kanalizačního řádu (KŘ) bylo využito podkladů zpracovaných VaK a zpracovatelem KŘ Pozn.: VaK v součastné době provádí postupnou pasportizaci (vč. zaměření) celé stokové sítě pro návrh čištění veškerých odpadních vod (OV). Nutno vybudovat oddílnou kanalizaci a samostatnou ČOV. Poznámka: Podrobné údaje viz KŘ kanalizace pro veřejnou potřebu Hlučín Darkovičky. Postupně byly a jsou budovány následující vodárenské obj.: a) Výtlačný řad V2 z prameniště Darkovice PVC 110 do VDJ Darkovičky b) Přiváděcí řád I z OOV z VDJ Markvartovice (SmVaK Ostrava a.s.) c) Zemní vodojem Darkovice 2 x 500 m 3 g) Zásobovací řady pro RVS Darkovičky a Darkovice d) Objekty zásobování RVS (rozvodná vodovodní síť) Darkovičky 7

8 b/2 Stručný technický popis objektu vodovodu b/2.1 Zdroje pitné vody Řešený vodovod - m.č. Hlučín Darkovičky, má dva nezávislé zdroje pitné vody a nemá vazbu na ostatní vodovody, Hlučín - Město ani Hlučín -Bobrovníky. b/2.1.1 Prameniště VZ Darkovice: Jímací vrt s ČS nad vrtem: Jedná se místní Vodní zdroj (VZ) podzemní vody v k.ú. obce Darkovice, kterou tvoří zásobník artézské vody. Tato byla nejprve odváděna po navrtání vrtem DHV-1 do místního potoka a později využita pro odběr pitné vody. Voda je jímána vrtem ozn. DHV- 2, který je hluboký 25 m a má optimální vydatnost 8,3 l/s. Nad zhlavím vrtu Ф mm je osazena čerpací šachta o půdorysu 1,8 x 2,5 m ve které je umístěno dávkovací zařízení chlornanu sodného (pro zdravotní zabezpečení vody). Dávkování je prováděno kontinuálně do tlaku (výtlaku) od chodu čerpadla, zařízením fy PROMINENT s.r.o Olomouc. Na VZ navazuje výtlak z ČS nad vrtem do VDJ Darkovice.Dopravuje jímanou upravenou vodu z VZ do vodojemu (VDJ) Darkovice 2 x 500 m 3. Poznámka: Oba vodárenské objekty (VO) jsou ve správě obce Darkovice. b/2.1.2 OOV z VDJ Markvartovice : Doplňujícím zdrojem pitné vody řešeného vodovodu je upravená povrchová voda z KSV (Kružberského skupinového vodovodu součást OOV), upravená v ÚV Podhradí. Řídícím vodojem pro řešenou zásobovanou oblast jsou vodojemy Krásné Pole 2 x m 3. Voda je odebírána přivaděčem Krásné pole- Karviná DN , ze kterého je v lokalitě obce Šilhéřovice odbočka pro zásobení obcí Šilhéřovice, Hať a Markvartovice (SmVaK Ostrava a.s. RS Opava) a následně Hlučín-Darkovičky a obec Darkovice. Přivaděč DN 200 z VDJ Markvartovice je napojen na přívod před vlastním VDJ tlak přivaděče Kr.Pole-Karviná ( viz situace příl ) Vlastní zásobení m.č. Darkovičky je prováděno z levé komory VDJ Darkovice o obsahu 2 x 500 m 3 s armaturní komorou. Přiváděná voda z OOV slouží jako doplňkový zdroj VZ Darkovice (pro obě obce). Hlavní VZ pro rozvodnou vodovodní sítí (RVS) obce Darkovičky je studna v Darkovicích.. Pro vodovod Hlučín Darkovičky je řídícím vodojemem VDJ Darkovice 2x 500 m 3. Tento objekt se nacházejí v k.ú. Darkovice, je součástí systémem zásobení obce Darkovice (VaK má v pronájmu levou komoru (nádrž 500 m 3 ). Vlastní napojení na OOV je přívodním řádem I do VDJ Darkovičky 2 x 500 m 3 (z VDJ Markvartovice, napojeného na přivaděč Krásné Pole Karviná) Zásobení obce Darkovice je rovněž z VDJ Darkovice 2 x 500m 3 předmětem tohoto PŘ. a není 8

9 b/2.2 Výtlačný řad V2 do VDJ Darkovice 2 x 500 m 3. (Výtlak z ČS nad vrtem do VDJ Darkovice) Dopravuje jímanou upravenou vodu z VZ do vodojemu (VDJ) Darkovice 2 x 500 m 3. Jedná se o potrubí z PVC - D 110, tj. DN 100 celkové délky m. Trasa výtlaku vede mimo zástavbu obce, nejprve v souběhu s komunikací Hlučín-Darkovice a v další části se pod úhlem cca 30 o se k přiklání a v areálu VDJ ji podchází a vchází z pravoboku do AK. Trasa viz situace příl Poznámka: Oba vodárenské objekty (VO) jsou ve správě obce Darkovice. b/2.3 Zemní VDJ Darkovice 2x 500 m 3 Pro vytvoření akumulace pitné vody a snížení provozního tlaku ve vodovodním řadu I RS Darkovičky je v provozu VDJ Darkovice- U Orla. Je ve správě Obce Darkovice. Pro zásobování Darkoviček byla určena (pro VaK Hlučín) samostatná komora o objemu 500 m 3 (levá), která měla být uzavřena od druhé komory (pro zásobování Darkovic. Vzhledem ke dvěma přívodům jsou obě komory provozovány společně (propojení otevřena) a rozdělení spotřeby vody je pomocí fakturačních vodoměrů na odběrech do obou RVS. Přívod vody z OOV do VDJ je přivaděčem I DN 200 (odbočka z přivaděče Kr.Pole-Karviná do VDJ Markvartovice a Šilhéřovice). Spotřeba vody pro obce Darkovice i Darkovičky je měřena samostatnými vodoměry DN 80 ( nyní s přenosem na SŘTP). Jedná se o zemní vodojem s dvěma kruhovými nádržemi o obsahu 2 x 500m 3 s dvoupodlažní armaturní komorou osazenou před nádržemi. Max. hl. vody na kótě 286,7 m n.m a dno 282,40 m n.m. Slouží jako přerušovací VDJ a akumulace z přivaděče z OOV (ozn. I ) a jako akumulace čerpané vody z VZ Darkovice. VDJ je před spotřebištěm - rozvodné vodovodní sítě obou obcí tj. Darkovičky + Darkovice. Armaturní komora (AK) vodojemu (VDJ) : V suterénu armaturní komory jsou umístěny následující potrubí a armatury: - 1 x přívodní potrubí I (z OOV) DN 200, redukce R 200/100, šoupátko,, R 100/80 klapkou s el. pohonem M1, vodoměrem DN 80 s přenosem, MV, plovákovou klapkou a dalším šoupátkem a R 80/100 (před napojením na přítok DN 150 do obou komor) - výtlak z prameniště Darkovice V2 DN 100 s šoupátkem R/100/80 vodoměrem DN 65 s přenosem, MV a šoupátkem (před napojením na přítok DN 150 do obou komor) - 2 x odbočky DN 150 z přívodu do obou komor se šoupátky a montáž. vložkami (MV) - propojovací potrubí DN 150 se šoupátkem na odběru i přívodu do obou komor VDJ - 2 x odběrné potrubí z nádrží - DN 150 se sacími koši a šoupátky s MV - odběr z VDJ pro Darkovičky F s vodoměrem s přenosem (DN 80), MV, redukcí 80/200 a šoupátkem. - odběr z VDJ pro Darkovice A s redukcí 150/ /80, vodoměrem s přenosem, DN 80, redukcí 80/100, šoupátkem, R 100/ x přeliv DN 200 a vypouštění 2 x DN 80 se šoupátkem - odvodňovací žlab s potrubím odpadu DN 200 Poznámka: Na obou odběrech pro obce i přívodech ze zdrojů doporučujeme doplnit vzorkovací kohouty DN 15. 9

10 V přízemí AK jsou vstupy do obou komor, velín s rozvaděči, odvětrání AK, 1 x plováková roury DN 600 s připojovacím a vypouštěcím potrubí DN 80 a armatury: Poznámka: V rámci SŘTP přenášen na dispečink stav hladiny v obou komorách a množství přiváděné vody z OOV a z VZ Darkovice (fakturační vodoměry). Dále pak na obou odběrech z VDJ a je měřeno množství PV. b/2.4 Rozvodná vodovodní síť (RVS) m.č. Darkovičky RVS byla budována postupně (viz úvod) a dokončena většinou v akci Z. Zásobování obce Darkovičky je zajišťováno gravitačně z vodojemu Darkovice 500 m 3 (z levé komory I), do kterého je pitná voda z OOV pomocí řadu I a z VZ obce Darkovice, pomocí výtlaku V3. Voda je do RVS přiváděna zásobovacím řadem F PVC DN 150. Na začátku ul. Jandova a Za humny je řad F ukončen napojením na rozvodnou síť. Provozem je v současné době ověřeno, že při stávající zástavbě a velikosti odběru vody jsou Darkovičky z VDJ zásobovány při výluce zdroje (OOV nebo VZ) pomocí vlastní akumulace 500 m 3 ve vodojemu (při Q d = 5,82 m 3 /h = 139,73 m 3 /d = 1,62 l/s) zásobeny cca 86 hodin. Rozvodná vodovodní síť (řady): RVS je kombinací větevnaté a okruhové sítě. Přehled viz příl. č Součastnost: celková délka vodovodní sítě v m.č. Darkovičky je km. Vodovodní řady jsou světlosti DN 200 až DN 80. Materiál převážně litina, ale i ocel a PVC. Domovních přípojek je celkem 397 ks (viz příl ). Na vodovodní síti je osazeno celkem 180 ks podzemních hydrantů, které slouží k požárním účelům ale i účelově jako vzdušníky nebo kalosvody. Dále 409.ks sekčních šoupátek se zákopovou soupravou. Manipulací s ovládacími armaturami umístěnými na síti je možno odstavit jednotlivé části sítě, zásobovací řad F a VDJ Darkovice nádrž 500m 3 lze odstavit v AK. b/3 Tlakové poměry v řadech Jsou určeny výškovým osazením jednotlivých vodárenských objektů (vodního díla). Max. hydrostatický přetlak ve vodovodní síti zásobené oblasti nemá přesahovat 0,6 MPa. Vodojem Markvartovice počet komor (nádrží) 2 tvar nádrží krabicový armaturní komora dvoupodlažní objem nádrží 2 x 400 m 3 kóta max.hl. 282,50 m n.m. kóta min. hl. 277,50 m n.m. Poznámka : Vlastní napojení řadu I do VDJ Darkovice je před přerušením tlaku z přívodu z přivaděče Kr.Pole Karviná. 10

11 Přívodní řad pro VDJ Darkovice I Čára max. HST (VDJ Kr.Pole) Čára min. HST (VDJ Kr.Pole) kóta terénu v nejnižší část obce Rozvodná vodovodní síť Darkovičky: Čára min. HST kóta max. HST 312,00 m n.m. 308,00 m n.m. 301,10 m n.m. 277,50 m n.m. 282,50 m n.m. b/4 Přehled objektů, jejich hlavní parametry a kapacitní údaje b/4.1 Hydrotechnické výpočty dle PD (návrhové parametry) Hlučín - Darkovičky Počet obyvatel EO Množství pitných vod : Q d = 5,82 m 3 /h = 139,73 m 3 /d = 1,62 l/s Skutečné spotřeby vody: Hlučín - Darkovičky Období: OOV VZ Darkovice celkem m 3 0 m 3 - φ za měsíc m 3 0 m celkem m m 3 - φ za měsíc m m celkem m m 3 - φ za měsíc 1662 m m 3 Skutečná spotřeba vody: Q D = 153 m 3 /den Qh = 6,375 m 3 /den Q = 1,77 l/s b/4.2 Vodárenské objekty vodovodu (vodního díla) b/4.2.1 Prameniště (studna s ČS a ÚV) Darkovice VZ vrt označení DHV -2 Celková hloubka 25 m Vystrojení: 0-5 m φ 1620 mm 11

12 5-25 m φ 1350 mm ustálená hl. vody 0,83 m nad terénem provozní hl.v. 2,5 m Optimální vydatnost 0,83 l/s Množství čerpané vody cca m 3 /měsíc OÚ Darkovice m 3 /měsíc VaK- pro Darkovičky m 3 /měsíc ČS nad vrtem Půdorys 1,8 x 2,5 m Dávkovač NaCl výrobce PROMINENT Olomouc Ponorné čerpadlo : typ U-VN- 1/9 - Q = 1,6 l/s - Y = 853 J/kg - N = 3,7 kw b/4.2.2 Výtlačný řad z VZ Darkovice do VDJ Darkovičky Kóta podlahy ČS Darkovice 236,00 m n.m. Kóta dna ČS Darkovice 235,00 m n.m. Výtlačná výška čerpadla 85,3 m. Čerpané množství Qč = 1,6 l/s Kóta max. hladiny VDJ Darkovce 286,70 m n.m. Kóta dna VDJ 282,40 m n.m. Výtlak V3 : DN 100, PVC, délka 1052,0 m b/4.2.3 Přiváděcí řad I z OOV VDJ Markvartovice Přivaděč z VDJ Markvartovice ve správě SmVak RS Opava Propojení před přerušením tlaku (tj. tlak v přivaděči Kr.Pole Karviná) Označení přivaděče I DN 200 b/4.2.4 Zemní vodojem (VDJ) Darkovice ( U orla) 2x 500 m 3 Typový vodojem s dvěmi kruhovými nádržemi ( monolitické). Manipulační komora samostatný dvoupodlažní objekt vsazený mezi obě komory. objem 1 nádrže 500 m 3 celkový objem VDJ m 3 kóta dna nádrže 282,40 m n.m. kóta odkal.jímky 281,30 m n.m. kóta max. hladiny 286,70 m n.m. kóta min. hladiny 283,40 m n.m. výška hl. vody v nádrži 440 cm celková výška nádrže (po strop) 475 cm Armaturní komora VDJ půdorysné rozměry AK (světlé) 5,7 x 3,8 m počet podlaží 2 kóta podlahy v suterénu AK 281,30 m n.m. 12

13 kóta podlahy v přízemí AK 283,60 m n.m. kóta stropu AK 287,15m n.m. Odpad z VDJ Potrubí svař.ocel DN 200 Kóta dna žlabu 281,00 m n.m. celková délka m Zásobovací řad F z VDJ Darkovice Přivádí vodu do rozvodné vodovodní sítě obce Darkovičky. PVC D DN 200 celková délka m (ukončení napojením na RVS). b/4.2.5 Rozváděcí vodovodní síť m.č. Darkovičky Vodovodní síť k.ú. Hlučín Darkovičky je většinou větevnatá, část řadů je zaokruhovaná. Je nově rozdělena na dvě tlaková pásma. II. TP (horní ): Je dáno výškou hladiny ve vodojemu Darkovice 1 x 500 m 3 (pro Vak) kóta max. hl.vdj 500 m 3 286,70 m n.m. kóta min. hl.vdj 500 m 3 283,40 m n.m. kóta dna.vdj 500 m 3 282,40 m n.m. kóta terénu v zásobované oblasti m n.m. I. TP (dolní ): Jedná se o 1 úseky vodovodní sítě, kde tlak přesahuje povolenou míru. ( na ul. Vřesinská) Přípustný HDT dle ČSN je 0.6 Mpa (6 bar). b/4.3 Řídící dozorny, snímače provoz.hodnot, ovládání, regulační a automatizované systémy Systém zásobování řešené oblasti je řízen z dispečinku VaK Hlučín viz samostatná stať SŘTP. Přenášejí se všechny hodnoty uvedené v tabulkách vstupů a výstupů Software a vybavení v centru řízení Součástí SŘTP bylo doplnění programového vybavení na dispečinku VaK Hlučín o definiční databázi a grafiku. Výška anténního stožáru a typ antény je dán měřením slyšitelnosti a projektem pro ČTÚ, který je součástí dokumentace stavby. 13

14 b/5 Pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO VZ) spodní vody Na území PHO 1. stupně vodárenských objektů je nutno respektovat tato omezení: Všechny vodárenské objekty (VZ + VDJ) řešeného vodovodu jsou oploceny. V areálech: nelze používat strusku, herbicidy, fungicidy, insekticidy, repelenty a minerální hnojiva (kromě vápence a baziských hornin) je zakázáno provádět opravy mechanizmů, jejich čištění a doplňování pohonných hmot a olejů, umísťovat nebo odkládat jakékoliv odpadky, toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů Zvláštní důraz je nutno klást na používané stavební mechanismy, zejména použití ekologických olejů, maziva, paliva atp. Při stavebních úpravách je nutno zakázat skladovat závadné látky na jiném místě než je k tomu určeném a zřetelně označeném. Zabránění úkapů: a) Pod agregátem kompresoru musí být umístěna záchytná vanička k zachycení případných úkapů. b) Vanička musí být umístěna také pod agregáty nákladního automobilu a zemních strojů při odstavení na dobu delší než 30 minut (vykládka nebo nakládka materiálu atd.) c) Veškeré úkapy musí být ihned ošetřeny sorpčními prostředky a odstraněny. Poznámka: VZ vrt DHV 2 (a ČS nad vrtem s ÚV) je v majetku a ve správě (včetně PHO) Obec Darkovice b/6 Tabulky parametrů strojů, přístrojů a zařízení (viz příl.č.2.6) c/ PROVOZNÍ ÚDAJE A UKAZATELÉ NUTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU c/1 Základní údaje o recipientech odkanalizování Darkoviček Řešený vodovod m.č. Hlučín - Darkovičky má zajištěno odkanalizování obce. Do těchto recipientu je zaústěno rovněž odkalení jednotlivých přivaděčů a vodovodních řadů (viz příl č ). Poznámka: Podrobné údaje viz KŘ kanalizace pro veřejnou potřebu Hlučín Darkovičky. 14

15 Údaje o jednotlivých recipientech Recipentem stokové sítě Darkoviček je místní vodoteč, která protéká obcí vodní tok Jasénka. Všechny výustě (VO č až VO č.8 jsou zaústěny přímo do toku, pouze VO č.3 je nejprve zaústěna do sil. příkopu a následně do Jasénky. VT JASÉNKA - ČHP : , Q 335 = 5,5 l/s Q 355 (san.) = 1,2 l/s VT Jasénka je za Hlučínem zaústěn do řeky OPAVY. VT OPAVA (profil Děhylov) - ČHP: Správcem VT Jasénka je Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava - tel Správcem VT Opava je Povodí Odry s.p. Ostrava tel V místě soutoku s Opavou má Jasénka : - Q 355 = 0,060 m 3 /s - BSK 5 = 1,62 mg/l. c/2 Seznam významných odběratelů vody z vodovodu 1. Město Hlučín Kulturní dům (KD) ul. Nový svět, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd= 0,6 m 3 /d, Qrok = 250 m 3 /r, Qvyp. =250 m 3 /r - vodoměr PV 2. Město Hlučín - (Odbor správy městského majetku) MŠ ul. Nový svět, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd=0,95 m 3 /d, Qrok = 188 m 3 /r, Qvyp.=188 m 3 /r - vodoměr PV 3. Jednota Opava, spotřební družstvo Prodejna 184, Kozmická 2, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd= m 3 /d, Qrok = 32 m 3 /r, Qvyp. = 32 m 3 /r- vodoměr 4. Město Hlučín( Odbor správy městského majetku) ZŠ, Mírové nám. 23 ZŠ Darkovičky, Hlučín - Darkovičky Množství OV: Qd= 0,3m 3 /d, Qrok =163 m 3 /r, Qvyp. = 163 m 3 /r- vodoměr 5. AGROZEA spol. s r.o. U dvora č.4, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd= 20,0 m 3 /d, Qrok = m 3 /r, Qvyp.= 0,00 m 3 /r - vodoměr PV c/3 Možnosti obtoku jednotlivých objektů vodovodu c/3.1 VZ v obci Darkovice Ponorné čerpadlo má nenamontovanou rezervu (100 % rezerva) Ostatní zařízení v ČS nelze obtokovat. Čerpadlo blokováno od min hl. ve vrtu. 15

16 c/3.2 VDJ Darkovice 2 x 500 m 3 Zásobuje rozvodnou vodovodní síť obcí Darkovičky a Darkovice (odděleně). Jeho normální funkce je přerušovací a akumulační VDJ před spotřebištěm (nachází se na k.ú. Darkovičky ). Při havarijním provozu ( při čištění) lze: obtokovat jednu ze dvou nádrží (komor) 500 m 3 obě nádrže 2 x 500 m 3 nelze obtokovat c/3.3 Rozvodná vodovodní síť Darkovičky Zásobování RVS je tvořena jedním tlakovým pásmem. Tlakové pásmo (TP) je zásobováno ze zemního VDJ Darkovice. RVS je kombinací větevnaté a okruhové sítě. Přehled jednotlivých řadů - viz Provozní schéma příl d/ POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení d/1 Základní povinnosti provozovatele Všechna zařízení je nutno udržovat a ošetřovat podle pokynů výrobců, opravy provádět včas, odborně a plánovitě. Všechny údržbářské a opravářské práce, které nelze svěřit jednotlivým zaměstnancům, buď pro jejich speciálnost nebo velký rozsah, je nutno včas plánovat jak po stránce finanční, tak i materiální a uplatňovat jejich provedení u příslušných odborných firem. Každá neznalost a nedbalost v provozu může zavinit nejen velké finanční ztráty vyřazením objektu z provozu, ale i způsobit ohrožení na životě a na zdraví, především pracovníků obsluhy. Provoz musí být účelně a bezpečně zajišťován školenými obsluhovateli. Vedením musí být pověřen odborně vyškolený pracovník, jehož odborné znalosti a vzdělání odpovídá složitosti provozu, který řídí. Všechna zařízení je nutno udržovat a ošetřovat podle pokynů výrobců, opravy provádět včas, odborně a plánovitě. d/2 Uvedení do provozu Provozní řád předpokládá, že veškeré podmínky vyplývající ze zákonů a předpisů závazných pro zahájení užívání neprovozovaných nových investic jsou splněny, což dává předpoklad pro zahájení provozu vodovodu. V rámci dosavadního provozu provozovaných objektů byl odzkoušen provoz celého vodovodu a provoz v nově vzniklých podmínkách a návaznostech (po rekonstrukci). Při volbě postupu prací je nutno v max.míře zachovat zásobování vodou a neohrozit jakost vody. U odstavených objektů je nutno před provozem zajistit odzkoušení, nové potrubí i nádrže propláchnout a vydesinfikovat chlorovou vodou, apod. Závady zjištěné při dosavadním provozu být bezpodmínečně odstraněny. Vedení provozu prověřuje celistvost, komplexnost a provozuschopnost zařízení znovu uváděného do provozu. V přípravných pracích si vedení provozu zajistí povolení 16

17 k uvedení investice do provozu u příslušného vodoprávního úřadu, příp. stavebního úřadu a současně projedná s odběrateli nově vzniklé podmínky v zásobování pitnou vodou. Dále provede kontrolu, zda je osazeno veškeré ochranné zařízení a jsou k dispozici předepsané ochranné pomůcky. Znovuuvedení do provozu zdroj PV (OOV) Nutno provést následující rozhodující práce a opatření : provést nastavení armatur pro příslušný průtok a na potřebný výstupní tlak (ve spolupráci s dispečinkem OOV nebo RS SmVaK v Opavě) zkontrolovat připravenost navazujících obj. (VDJ Darkovice, RVS apod.) znát současný stav potřebného množství pitné vody pro zásobovanou oblast Vak z vodovodního systému.( po dohodě s OÚ Darkovice) mít k dispozici nářadí, ochranné pracovní prostředky pro pracovníky v obsluze VZ prameniště Darkovice Potrubí musí být před uvedením ČS do provozu vyčištěno, vydesinfikováno a propláchnuto. Dále nutno provést následující rozhodující práce a opatření : uvést pod napětí příslušné rozvaděče a elektrospotřebiče motorické instalace provést nastavení armatur pro příslušný průtok zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích čidel a regulačních a ovládacích prvků ve vrtu i na VDJ Darkovice (dle SŘTP) Poznámka: Provádí obsluha z OÚ Darkovice Akumulační nádrže (vodojemy) Nádrže musí být před uvedením vodovodního systému do provozu vyčištěny, vydesinfikovány a propláchnuty. Dále nutno provést následující rozhodující práce a opatření : uvést pod napětí příslušné rozvaděče a elektrospotřebiče motorické instalace provést nastavení armatur dle tabulky stavu armatur pro příslušný průtok zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích čidel a regulačních a ovládacích prvků mít k dispozici mazadla používaná při provozu, nářadí,ochranné pracovní prostředky pro pracovníky v obsluze znát současný stav čerpaného ( přiváděného) množství přitékajícího do nádrží a VDJ ( z jednotlivých zdrojů). Předpoklady pro uvedení do provozu el.zařízení Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha el.strojů a přístrojů dle norem a pokynů výrobců. Manipulovat s el. přístroji smí jen osoby s patřičnou kvalifikací dle ČSN. Obsluhu el.zařízení s krytím IP 00 mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé. Obsluhu el.zařízení s krytím IP 20 a vyšším mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené. Vodovodní řady (rozvodné vodovodní sítě) Potrubí musí být před uvedením do provozu vyčištěno, vydesinfikováno a propláchnuto. Dále nutno provést následující rozhodující práce a opatření : provést nastavení armatur dle tabulky stavu armatur pro příslušný průtok 17

18 zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích čidel a regulačních a ovládacích prvků Provoz vodovodních řadů a RVS: Obsluha vodovodních řadů je zaměřena hlavně na pravidelné kontroly.jejichž součástí je zjišťování závad a jejich okamžité odstraňování podle naléhavosti.pracovníci údržby vodovodní sítí provádí pravidelné kontroly terénu nad potrubím, zejména před příchodem zimy a na jaře. Mimo tyto roční období je nutno provádět kontroly po vydatných deštích a živelných pohromách. Hlavní přívodní řady je nutno kontrolovat min.1 x čtvrtletně.v případě závady krytí potrubí zeminou a osazení sloupku a umístění orientačních tabulek. se tyto závady ihned odstraní. Poškozené orientační tabulky je nutno ihned opravit, případně obnovit jejich umístění.. Kontrola neporušenosti a tlaku ve vodovodních řadech se provádí průběžně. Zjištěné poruchy a úniky (nebo poruchy hlášené na pohotovostní poruchovou službu) je nutno odstranit neprodleně. Kontrola těsnění vřeten šoupátek protočením se provádí 1x za dva roky. U hlavních přívodních řádech nejméně 1 x za rok.všechny závady při těchto kontrolách je nutno odstranit neprodleně. Kontrola těsnosti vzdušníků (popř.hydrantů) zda plní svojí funkci a odvzdušnění potrubí se provádí podle potřeby provozu, nejméně však. jednou za pololetí.nefungující armatury se musí ihned opravit, popřípadě vyměnit. Kontrola funkčnosti kalosvodů., popř. hydrantů (pokud přejímají jejich funkci) a odkalováni potrubí se provádí dle potřeby provozu. nejméně však jednou za rok. Závady na kalosvodech, hydrantech a žabích klapkách se musí odstranit ihned. Funkce pojistných uzávěrů se kontroluje měsíčně a posuvné kompenzátory 2 x rok. Zároveň se musí promazat tukem jejich kluzné plochy. Obsluha a údržba případných dalších armatur (redukčních ventilů) se provádí podle pokynů výrobce nebo podle potřeby provozu. Protékající množství vody, funkce vodoměrů a jiných měřidel registrujících množství vody dodávané do sítě se kontroluje jednou za den ve stejnou hodinu. Vodoměry se vyměňují podle plánu a potřeby, nejméně však v intervalech daných předpisy. Armaturní šachty se musí čistit nejméně jednou za dva roky a při každém zjištění znečištění.do šachet je třeba udržovat řádný přístup hlavně v zimním období. Podchody vodovodního potrubí pod komunikacemi je nutno řádně udržovat.kontrola těchto objektů se provádí jednou za pól roku.zjišťuje se zejména stav povrchu území nad uloženým potrubím a stav vlastního podchodu. Obsluha a údržba potrubí a uzávěrů vodovodních přípojek. se provádí obdobně jako u šoupátek vodovodní sítě. Podle množství vody odebíraného spotřebitelem se dle způsobu odečtu měsíčně nebo čtvrtletně kontroluje funkce vodoměru a podle možnosti se spojí s možnou kontrolou úniku vody. Poznámka: Podrobné pokyny viz příl Obslužný řád vodovodu a TNV Režim odkalování Podle ustanovení čl.5.19 TNV Obsluha a údržba potrubí veřejných vodovodů je postačující odkalení vodovodních řadů 1 x za rok na jaře po skončení tání sněhu.odkalení se provádí postupným otevřením jednotlivých kalníků ve 18

19 směru průtoku vody v odkalovaném řadu na dobu řádného odkalení (odkalení je ukončeno, když z kalníku při odkalování odtéká již jen čistá voda). Odkalování vodovodních řadů kalníky s odpadním potrubím vyústěným do vodoteči se provádí mimo povodňový průtok v toku. Odkalování se provádí otevřením kalníkového šoupátka (hydrantu) na dobu dostatečného odkalení.při odkalování nesmí ve smísené vodě v toku koncentrace aktivního Cl 2 přesáhnout hodnotu 0,05 mg/l, proto přechlorovaná voda (nad 0,3 mg/l) z desinfekce potrubí při výměně řadů nesmí být vypouštěna do toku (odvoz v autocisterně). Při odkalování pitné vody je prakticky nemožné ukazatel překročit. Při odkalování vodovodních řadů přes hydranty s funkcí kalníků se nejdříve osadí hydrantový stojan s hadicí s ukotvenou výustí proti volnému pohybu od reakční síly při výtoku vody.teprve potom se provede odkalení, nejdříve otevřením připojovacího šoupátka se zákopovou soupravou hydrantu na potrubí řadu, potom se otevře šoupátko na hydrantovém stojanu na dobu dostatečného odkalení řadu. Voda z odkalení se vypouští do silničních odvodňovacích příkopů nebo do přilehlé kanalizační šachty. Poznámka: Při závažnějších operacích nutný souhlas (spolupráce) správce toku. d/3 Vlastní provoz vodovodu Darkovičky Vlastní provoz vodárenských objektů a rozvodné vodovodní sítě se provádí dle pokynů uvedených v příloze 1.2 Obslužný řád vodovodu a průvodní dokumentace výrobců dodaných strojů a zařízení. Obsluha a údržba vodovodu podle TNV d.3.1 Funkční popis provozu řízení vodovodu ( dle SŘTP) Okruh plnění VDJ Darkovice a rozvodných vodovodních sítí je regulován v závislosti na měření hladiny ve vodojemu ozn.l006. Regulován je přítok z OOV (přívod I ) a to od hladiny ve VDJ. Stávající plováková regulace od plovákové klapky zůstává jako rezerva. Po rekonstrukci je přívod regulován el. klapkou od čidla hladiny v obopu komorách. Při provozu VZ Darkovice je čerpání trvalé (pouze blokování čerpadla ve vrtu od min. hl). Provoz závisí na dohodě mezi oběma partnery (telefonicky) na základě snímané výšky hl. v obou komorách. Přítoky i odběry z obou zdrojů a do obou RVS měřeny vodoměry s přenosem. d/3.2 VZ Darkovice Je řízen vlastní automatikou dle PŘ vodovodu Darkovice. Při dostatku vody ve vrtu je trvalý (přerušení čerpání pouze automatikou blokování při min. hl. ve vrtu 2,5 m). Při provozu čerpadla ve vrtu je v chodu čerpadlo dávkovače chlornanu sodného. Při zastavení čerpání hje dávkování (do tlaku) rovněž přerušeno. d/4 Pokyny elektrotechnické d/4.1 Základní napájení a provoz motorické instalace Vodojem Darkovice 2 x 500 m 3 : 19

20 Základní technické údaje: Rozvodně soustavy Pro napájení technických zařízení řídícího systému je použita rozvodná soustava: - 1NPE - 50Hz 230V TN-S, tech. prostředky RMI a DRI - 1NPE - 50Hz 230V TN-S, tech. prostředky telemetrie - 24V = PEL V Podpora binárních vstupů a výstupů, napájení automatu a čidel - 12V = PEL V Napájení čidel" Vstupu do objektu" Prostředí a prostory Charakteristika prostředí byla stanovena podle ČSN : - venkovní AB8 - obslužná místnost AB4, BC3 - armaturní komory podzemní část- AD2, BC3 - jímka AD8 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ,č1.413,1: - Samočinným odpojením od zdroje v sítích TN. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých dle - Ochrana místní pospojováním, které je připojeno na stávající uzemnění - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle CSN čl. 411, I: Ochrana malým napětím PELY. Ochrana před bleskem Ochrana před bleskem provedena dle ČSN Stožár antény je přizemněn dle ČSN Předpisy pro antény, - Provedeni a montáž uzemňovacího svodu. Telemetrická stanice je chráněna 3. stupňovou přepěťovou ochranou fy. Hakel s.r.o. - l.stupeň SPC 1, 3.stupeň P1 K8 dle ČSN Radiomodem je chráněn vysokofrekvenční ochranou HX 230 Energetická bilance Instalovaný výkon : 1,5 kw Soudobý výkon : 0,5 kw Stupeň zajištění dodávky el. energie: 3 Rozváděč RM1 Stávající rozváděč pro stavební instalaci, byl doplněn o jištění přívodního kabelu pro telemetrický rozváděč DR 1 Provedení uzemnění V objektu je stávající uzemnění. V objektu je provedeno ochranné pospojováni - uvedení na stejný potenciál které se připojí na sběrnici PE v DR 1. Vodoměr se přemostí měděným vodičem o min průřezu 6 mm 2 20

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více