Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodovod HLUČÍN -Darkovičky"

Transkript

1 TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín -Darkovičky-I.stavba-SmVaK Ostrava,projektový odbor Hranice -Darkovičky - II. stavba-voding Hranice s. r. o. Dodavatel stavební - Ingstav Ostrava n.p. části : Novoveská 22, Ostrava-Mar. Hory - Akce Z Dodavatel - Qline.cz QLine a. s. technologie: Varenská 49,70042 Ostrava Zpracovatel PŘ: Ing.Pavel Hanousek VODOPROJEKTA Varenská 51, Ostrava Provozní řád schválil: Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Vodoprávní úřad: Městský úřad Hlučín -odbor životního prostředí a komunálních služeb Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Územní pracoviště Opava.. datum, razítko, podpis.. datum, razítko, podpis.. datum, razítko, podpis Platnost PŘ: Platnost prodloužena: 1

2 ÚVODNÍ LIST Vodovod HLUČÍN -Darkovičky PROVOZNÍ ŘÁD PRO DEFINITIVNÍ PROVOZ TEXTOVÁ ČÁST Arch.č.: 22/V-2004 Příloha č.: 1.1 Souprava: Investor: (vlastník) Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Provozovatel: (správce) Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, Hlučín Zpracovatel PŘ: Ing.Pavel Hanousek VODOPROJEKTA Varenská 51, Ostrava-Mor.Ostrava Ostrava, duben Ing.Pavel Hanousek zodpovědný projektant 2

3 Arch.čís.: 22/V-2004 Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Provozní řád pro definitivní provoz SEZNAM PŘÍLOH 1.1 Textová část PŘ 1.2 Obslužný řád vodovodu 2.0 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE Přehledná situace vodovodu M 1: Přehledná situace vodovodní sítě M 1: Přehledná situace VZ Darkovice a výtlaku do VDJ M 1: Přehledný podélný profil výtlaku z vrtu DHV Charakteristické řezy VO- Půdorys VDJ Darkovice 2.4 Celkové provozní schéma vodovodu Darkovičky, vč. M+R 2.5 Provozní a elektro schéma VDJ Darkovice U Orla 2.6 Křivky a tabulky potřebné pro provoz 2.7 Doklady Seznam používaných zkratek: MěÚ - Městský úřad Odbor ŽP a KS - Odbor životního prostředí a komunálních služeb SmVaK- Severomoravské vodovody a kanalizace OOV - Ostravský oblastní vodovod KŘ- Kanalizační řád PŘ - Provozní řád SŘTP - Systém řízení technologických procesů HP - Havarijní plán PD - Projektová dokumentace ČOV- Čistírna odpadních vod ČS - Čerpací stanice VDJ - Vodojem AK - Armaturní komora ÚV - Úpravna vody RVS - Rozvodná vodovodní síť PV - Pitná voda DK - Dešťová kanalizace SK - Splašková kanalizace SV - Srážková voda VT- Vodní tok RŠ - Redukční šachta HST - Hydrostatický tlak HDT- Hydrodynamický tlak VZ - Vodní zdroj TP - Tlakové pásmo 3

4 OBSAH PŘ TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.)... 1 ÚVODNÍ LIST... 2 a/ ÚDAJE O IDENTIFIKACI:... 5 a/1 Identifikace vlastníka (uživatele) vodního díla:... 5 a/2 Identifikace osoby zodpovědné za manipulaci s vodou... 5 a/3 Identifikace správce OOV:... 5 a/4 Údaje o vodohospodářském dispečinku správce povodí... 5 a/5 Údaje o vodoprávním úřadu příslušným ke schválení provozního řádu:... 5 a/6 Identifikace pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technicko bezpečnostního dohledu:... 5 a/7 Údaje o příslušných povodňových orgánech... 5 b/ TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE a údaje s ním související... 6 b/1 Název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce... 6 b/2 Stručný technický popis objektu vodovodu... 8 b/3 Tlakové poměry v řadech b/4 Přehled objektů, jejich hlavní parametry a kapacitní údaje b/5 Pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO VZ) spodní vody b/6 Tabulky parametrů strojů, přístrojů a zařízení c/ PROVOZNÍ ÚDAJE A UKAZATELÉ NUTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU c/1 Základní údaje o recipientech odkanalizování Darkoviček Údaje o jednotlivých recipientech c/2 Seznam významných odběratelů vody z vodovodu c/3 Možnosti obtoku jednotlivých objektů vodovodu d/ POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení d/1 Základní povinnosti provozovatele d/2 Uvedení do provozu d/3 Vlastní provoz vodovodu Darkovičky d/4 Pokyny elektrotechnické d/5 Popis manipulace s hmotami zachycenými při provozu vodovodu d/6 Zastavení provozu vodního díla e/ POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU V ZIMNÍM OBDOBÍ f/ POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH g/ SEZNAMY DŮLEŽITÝCH ADRES A KOMUNIKAČNÍCH SPOJENÍ h/ ZÁSADY SPOLUPRÁCE MEZI OSOBAMI, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA PROVOZU VODNÍHO DÍLA A SPOLEČNÉ ZÁSADY DÍLČÍCH PŘ i/ POKYNY PRO ZABEZPEČENÍ SOULADU PŘ SE SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY (MŘ, program dohledu, HP apod.) j/ USTANOVENÍ O ROZSAHU,ČETNOSTI, MÍSTĚ A DRUHU PRAVIDELNÝCH MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ PŘI PROVOZU VODNÍHO DÍLA j/1 Pokyny k preventivní kontrole objektů a zřízení vodovodu, vč.vedení knihy revizí a oprav j/2 Četnost a rozsah prováděných provozních kontrol jakosti k/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ÚDAJE k/1 Platnost provozního řádu k/2 Provádění změn provozního řádu k/3 Vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a oprav k/4 Seznam hlavních hygienických a bezpečnostních předpisů k/5 Přehled opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků k/6 Seznam výkresových příloh,které jsou nedílnou součástí tohoto PŘ k/7 Seznam a místo uložení dokumentace vodovodu k/8 Seznam a místa uložení dokumentace, která se bezprostředně nevztahuje k provozu kanalizace k/9 ZÁVĚR

5 a/ ÚDAJE O IDENTIFIKACI: a/1 Identifikace vlastníka (uživatele) vodního díla: - Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. tel.: Ostravská 18, Hlučín a/2 Identifikace osoby zodpovědné za manipulaci s vodou - Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. tel.: Ostravská 18, Hlučín - OÚ Darkovice (VZ) starosta Ing.Daniel Kocián tel.: a/3 Identifikace správce OOV: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. tel.: Správa OOV, 28.října 169, - dispečink OOV tel.: RS Opava, Krnovská tel.: a/4 Údaje o vodohospodářském dispečinku správce povodí - Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, Libušina 8, (správce vodního toku Jasénka ) tel.: Povodí Odry s.p. tel.: Varenská 49, Ostrava-Mor.Ostrava tel.: a/5 Údaje o vodoprávním úřadu příslušným ke schválení provozního řádu: Vodoprávním úřadem příslušným ke schválení Provozního řádu pro definitivní provoz Vodovodu Hlučín Darkovičky je MěÚ Hlučín, odbor ŽP a KS, Mírové náměstí 23, Hlučín tel.: a/6 Identifikace pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu: MěÚ Hlučín, odbor ŽP a KS, Mírové náměstí 23, Hlučín tel: a/7 Údaje o příslušných povodňových orgánech Povodňová komise města Hlučína tel.:

6 b/ TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE a údaje s ním související b/1 Název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce Provozní řád vodovodu řeší zásobení pitnou vodou místní části Hlučína a to m.č. Darkovičky. Ostatní části (město Hlučín a Bobrovníky) mají zpracovány samostatné provozní řády. Popis zájmového území Obec Darkovičky je charakterizována velmi sklonitým terénem a z toho vyplývajícího složitého výškopisného rozložení zástavby. Jižní část obce je ve své nejnižší části spádována směrem k městu Hlučín. Mimo ochranného pásmo vodního zdroje Darkovice,další existující ochranná pásma inženýrských sítí nebyla zjištěna. Historie vodovodu Darkovičky: Stávající zásobování obce Darkovičky se v posledních letech velmi zhoršilo vinou nedostatečné kapacity popř. závadnosti pitné vody v soukromých studních. Z tohoto důvodu se přistoupilo koncem 6O.let k návrhu zásobování obce z centrálního zdroje,v tomto případě ze skupinového vodovodu DARKOVICE - HAŤ - VŘESINA a výstavbou vodojemu Darkovice "U ORLA",který slouží rovněž jako akumulace pitné vody pro obec Darkovičky. Stavba byla rozdělena na etapy I. a II. V rámci stavby I.etapa byl vybudován přívodní řád a základní rozvodná síť v obci v těch jejích částech,kde byla potřeba vody největší.řad č.i. byl tažen od prostoru bývalé AT stanice (nyní VDJ U Orla") podél komunikace III tř.č.4698 přes obec Darkovičky a vytvořil základní páteř rozvodné vodovodní sítě (RVS)v obci.v rámci této stavby byly z radu I. vybudovány tři odbočné rozvodné řady a celkem 7 odboček pro rády budované v II.etapě. S výstavbou vodovodu se započalo v 09/1990 stavbou vedenou pod názvem Darkovičky-vodovod 1.stavba. Stavební povolení čj. ž.p.1979/90/235-1.stavba.,ze dne Stavba č.tt. byla zahájena v roce 1993 pod ev.č. ŽP.5789/93/230/Pa - 2.stavba ze dne V součastné době probíhá rekonstrukce a modernizace celého systému zásobení včetně budování SŘTP s přenosem na dispečink VaK Hlučín s.r.o. Hydrologické poměry Zájmové území náleží do hlavního povodí řeky Opavy. V průtahu řek není vybudována žádná vodárenská nádrž a toky nejsou využívány jako zdroje pitné vody. Geologické poměry Geologické prostředí zájmového území je součástí paleozoika Nízkého Jeseníku. Podložní horniny tvoří flyšoidní souvrství kyjovických vrstev stáří svrchního visé s převahou jílovitých břidlic nad drobami. Spodní karbon je zastoupen drobovými pískovci s vložkami šedých až černých břidlic, které jakožto podloží uhlonosného karbonu vycházejí v Bobrovníkách na povrch. Souvrství je charakteristické slabší puklinovou propustností. Kvartérní pokryv tvoří svahové hlíny s poměrně vysokým podílem jílovité frakce. 6

7 Klimatické poměry Klima dané oblasti je určováno dlouhodobým režimem počasí podmíněným energetickou bilancí, atmosférickou cirkulací, charakterem aktivního povrchu a lidskou činností. Dle Quitta (1971) náleží vymezená oblast do mírně teplé oblasti MT 10: dlouhé léto, krátké teplé a mírně suché jaro s podzimem, krátká mírně teplá a velmi suchá zima s mírným trváním sněhové pokrývky. Charakteristiky: počet letních dnů T max = 25 C počet mrazových dnů T min 0,1 C počet ledových dnů T max 0,1 C φ teplota v lednu -2 až -3 C φ teplota v červenci 17 až 18 C počet dnů se srážkami ~1 (mm) srážkový úhrn celkem v (mm) počet dnů se sněhovou pokrývkou Průměrný měsíční úhrn srážek v období v nejbližší měřící stanici - Starý Bohumín Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. srážky /mm/ Odvodnění lokality Společná ČOV pro Darkovičky zatím není realizována. Splaškové vody jsou zatím čištěny v biologických septicích nebo žumpách (vyváženo na ČOV Hlučín) - novostavby mají vlastní domovní ČOV. Stoková síť v obci byla postupně budována podle narůstající zastavěnosti ploch. Od uvedení kanalizace do provozu prakticky nedocházelo k větším investicím do úprav či rekonstrukcí stávajících stok. Stávající stav odkanalizování je z technického hlediska dán pozici zástavby a recipientu- tok Jasénka. Pro zpracování Kanalizačního řádu (KŘ) bylo využito podkladů zpracovaných VaK a zpracovatelem KŘ Pozn.: VaK v součastné době provádí postupnou pasportizaci (vč. zaměření) celé stokové sítě pro návrh čištění veškerých odpadních vod (OV). Nutno vybudovat oddílnou kanalizaci a samostatnou ČOV. Poznámka: Podrobné údaje viz KŘ kanalizace pro veřejnou potřebu Hlučín Darkovičky. Postupně byly a jsou budovány následující vodárenské obj.: a) Výtlačný řad V2 z prameniště Darkovice PVC 110 do VDJ Darkovičky b) Přiváděcí řád I z OOV z VDJ Markvartovice (SmVaK Ostrava a.s.) c) Zemní vodojem Darkovice 2 x 500 m 3 g) Zásobovací řady pro RVS Darkovičky a Darkovice d) Objekty zásobování RVS (rozvodná vodovodní síť) Darkovičky 7

8 b/2 Stručný technický popis objektu vodovodu b/2.1 Zdroje pitné vody Řešený vodovod - m.č. Hlučín Darkovičky, má dva nezávislé zdroje pitné vody a nemá vazbu na ostatní vodovody, Hlučín - Město ani Hlučín -Bobrovníky. b/2.1.1 Prameniště VZ Darkovice: Jímací vrt s ČS nad vrtem: Jedná se místní Vodní zdroj (VZ) podzemní vody v k.ú. obce Darkovice, kterou tvoří zásobník artézské vody. Tato byla nejprve odváděna po navrtání vrtem DHV-1 do místního potoka a později využita pro odběr pitné vody. Voda je jímána vrtem ozn. DHV- 2, který je hluboký 25 m a má optimální vydatnost 8,3 l/s. Nad zhlavím vrtu Ф mm je osazena čerpací šachta o půdorysu 1,8 x 2,5 m ve které je umístěno dávkovací zařízení chlornanu sodného (pro zdravotní zabezpečení vody). Dávkování je prováděno kontinuálně do tlaku (výtlaku) od chodu čerpadla, zařízením fy PROMINENT s.r.o Olomouc. Na VZ navazuje výtlak z ČS nad vrtem do VDJ Darkovice.Dopravuje jímanou upravenou vodu z VZ do vodojemu (VDJ) Darkovice 2 x 500 m 3. Poznámka: Oba vodárenské objekty (VO) jsou ve správě obce Darkovice. b/2.1.2 OOV z VDJ Markvartovice : Doplňujícím zdrojem pitné vody řešeného vodovodu je upravená povrchová voda z KSV (Kružberského skupinového vodovodu součást OOV), upravená v ÚV Podhradí. Řídícím vodojem pro řešenou zásobovanou oblast jsou vodojemy Krásné Pole 2 x m 3. Voda je odebírána přivaděčem Krásné pole- Karviná DN , ze kterého je v lokalitě obce Šilhéřovice odbočka pro zásobení obcí Šilhéřovice, Hať a Markvartovice (SmVaK Ostrava a.s. RS Opava) a následně Hlučín-Darkovičky a obec Darkovice. Přivaděč DN 200 z VDJ Markvartovice je napojen na přívod před vlastním VDJ tlak přivaděče Kr.Pole-Karviná ( viz situace příl ) Vlastní zásobení m.č. Darkovičky je prováděno z levé komory VDJ Darkovice o obsahu 2 x 500 m 3 s armaturní komorou. Přiváděná voda z OOV slouží jako doplňkový zdroj VZ Darkovice (pro obě obce). Hlavní VZ pro rozvodnou vodovodní sítí (RVS) obce Darkovičky je studna v Darkovicích.. Pro vodovod Hlučín Darkovičky je řídícím vodojemem VDJ Darkovice 2x 500 m 3. Tento objekt se nacházejí v k.ú. Darkovice, je součástí systémem zásobení obce Darkovice (VaK má v pronájmu levou komoru (nádrž 500 m 3 ). Vlastní napojení na OOV je přívodním řádem I do VDJ Darkovičky 2 x 500 m 3 (z VDJ Markvartovice, napojeného na přivaděč Krásné Pole Karviná) Zásobení obce Darkovice je rovněž z VDJ Darkovice 2 x 500m 3 předmětem tohoto PŘ. a není 8

9 b/2.2 Výtlačný řad V2 do VDJ Darkovice 2 x 500 m 3. (Výtlak z ČS nad vrtem do VDJ Darkovice) Dopravuje jímanou upravenou vodu z VZ do vodojemu (VDJ) Darkovice 2 x 500 m 3. Jedná se o potrubí z PVC - D 110, tj. DN 100 celkové délky m. Trasa výtlaku vede mimo zástavbu obce, nejprve v souběhu s komunikací Hlučín-Darkovice a v další části se pod úhlem cca 30 o se k přiklání a v areálu VDJ ji podchází a vchází z pravoboku do AK. Trasa viz situace příl Poznámka: Oba vodárenské objekty (VO) jsou ve správě obce Darkovice. b/2.3 Zemní VDJ Darkovice 2x 500 m 3 Pro vytvoření akumulace pitné vody a snížení provozního tlaku ve vodovodním řadu I RS Darkovičky je v provozu VDJ Darkovice- U Orla. Je ve správě Obce Darkovice. Pro zásobování Darkoviček byla určena (pro VaK Hlučín) samostatná komora o objemu 500 m 3 (levá), která měla být uzavřena od druhé komory (pro zásobování Darkovic. Vzhledem ke dvěma přívodům jsou obě komory provozovány společně (propojení otevřena) a rozdělení spotřeby vody je pomocí fakturačních vodoměrů na odběrech do obou RVS. Přívod vody z OOV do VDJ je přivaděčem I DN 200 (odbočka z přivaděče Kr.Pole-Karviná do VDJ Markvartovice a Šilhéřovice). Spotřeba vody pro obce Darkovice i Darkovičky je měřena samostatnými vodoměry DN 80 ( nyní s přenosem na SŘTP). Jedná se o zemní vodojem s dvěma kruhovými nádržemi o obsahu 2 x 500m 3 s dvoupodlažní armaturní komorou osazenou před nádržemi. Max. hl. vody na kótě 286,7 m n.m a dno 282,40 m n.m. Slouží jako přerušovací VDJ a akumulace z přivaděče z OOV (ozn. I ) a jako akumulace čerpané vody z VZ Darkovice. VDJ je před spotřebištěm - rozvodné vodovodní sítě obou obcí tj. Darkovičky + Darkovice. Armaturní komora (AK) vodojemu (VDJ) : V suterénu armaturní komory jsou umístěny následující potrubí a armatury: - 1 x přívodní potrubí I (z OOV) DN 200, redukce R 200/100, šoupátko,, R 100/80 klapkou s el. pohonem M1, vodoměrem DN 80 s přenosem, MV, plovákovou klapkou a dalším šoupátkem a R 80/100 (před napojením na přítok DN 150 do obou komor) - výtlak z prameniště Darkovice V2 DN 100 s šoupátkem R/100/80 vodoměrem DN 65 s přenosem, MV a šoupátkem (před napojením na přítok DN 150 do obou komor) - 2 x odbočky DN 150 z přívodu do obou komor se šoupátky a montáž. vložkami (MV) - propojovací potrubí DN 150 se šoupátkem na odběru i přívodu do obou komor VDJ - 2 x odběrné potrubí z nádrží - DN 150 se sacími koši a šoupátky s MV - odběr z VDJ pro Darkovičky F s vodoměrem s přenosem (DN 80), MV, redukcí 80/200 a šoupátkem. - odběr z VDJ pro Darkovice A s redukcí 150/ /80, vodoměrem s přenosem, DN 80, redukcí 80/100, šoupátkem, R 100/ x přeliv DN 200 a vypouštění 2 x DN 80 se šoupátkem - odvodňovací žlab s potrubím odpadu DN 200 Poznámka: Na obou odběrech pro obce i přívodech ze zdrojů doporučujeme doplnit vzorkovací kohouty DN 15. 9

10 V přízemí AK jsou vstupy do obou komor, velín s rozvaděči, odvětrání AK, 1 x plováková roury DN 600 s připojovacím a vypouštěcím potrubí DN 80 a armatury: Poznámka: V rámci SŘTP přenášen na dispečink stav hladiny v obou komorách a množství přiváděné vody z OOV a z VZ Darkovice (fakturační vodoměry). Dále pak na obou odběrech z VDJ a je měřeno množství PV. b/2.4 Rozvodná vodovodní síť (RVS) m.č. Darkovičky RVS byla budována postupně (viz úvod) a dokončena většinou v akci Z. Zásobování obce Darkovičky je zajišťováno gravitačně z vodojemu Darkovice 500 m 3 (z levé komory I), do kterého je pitná voda z OOV pomocí řadu I a z VZ obce Darkovice, pomocí výtlaku V3. Voda je do RVS přiváděna zásobovacím řadem F PVC DN 150. Na začátku ul. Jandova a Za humny je řad F ukončen napojením na rozvodnou síť. Provozem je v současné době ověřeno, že při stávající zástavbě a velikosti odběru vody jsou Darkovičky z VDJ zásobovány při výluce zdroje (OOV nebo VZ) pomocí vlastní akumulace 500 m 3 ve vodojemu (při Q d = 5,82 m 3 /h = 139,73 m 3 /d = 1,62 l/s) zásobeny cca 86 hodin. Rozvodná vodovodní síť (řady): RVS je kombinací větevnaté a okruhové sítě. Přehled viz příl. č Součastnost: celková délka vodovodní sítě v m.č. Darkovičky je km. Vodovodní řady jsou světlosti DN 200 až DN 80. Materiál převážně litina, ale i ocel a PVC. Domovních přípojek je celkem 397 ks (viz příl ). Na vodovodní síti je osazeno celkem 180 ks podzemních hydrantů, které slouží k požárním účelům ale i účelově jako vzdušníky nebo kalosvody. Dále 409.ks sekčních šoupátek se zákopovou soupravou. Manipulací s ovládacími armaturami umístěnými na síti je možno odstavit jednotlivé části sítě, zásobovací řad F a VDJ Darkovice nádrž 500m 3 lze odstavit v AK. b/3 Tlakové poměry v řadech Jsou určeny výškovým osazením jednotlivých vodárenských objektů (vodního díla). Max. hydrostatický přetlak ve vodovodní síti zásobené oblasti nemá přesahovat 0,6 MPa. Vodojem Markvartovice počet komor (nádrží) 2 tvar nádrží krabicový armaturní komora dvoupodlažní objem nádrží 2 x 400 m 3 kóta max.hl. 282,50 m n.m. kóta min. hl. 277,50 m n.m. Poznámka : Vlastní napojení řadu I do VDJ Darkovice je před přerušením tlaku z přívodu z přivaděče Kr.Pole Karviná. 10

11 Přívodní řad pro VDJ Darkovice I Čára max. HST (VDJ Kr.Pole) Čára min. HST (VDJ Kr.Pole) kóta terénu v nejnižší část obce Rozvodná vodovodní síť Darkovičky: Čára min. HST kóta max. HST 312,00 m n.m. 308,00 m n.m. 301,10 m n.m. 277,50 m n.m. 282,50 m n.m. b/4 Přehled objektů, jejich hlavní parametry a kapacitní údaje b/4.1 Hydrotechnické výpočty dle PD (návrhové parametry) Hlučín - Darkovičky Počet obyvatel EO Množství pitných vod : Q d = 5,82 m 3 /h = 139,73 m 3 /d = 1,62 l/s Skutečné spotřeby vody: Hlučín - Darkovičky Období: OOV VZ Darkovice celkem m 3 0 m 3 - φ za měsíc m 3 0 m celkem m m 3 - φ za měsíc m m celkem m m 3 - φ za měsíc 1662 m m 3 Skutečná spotřeba vody: Q D = 153 m 3 /den Qh = 6,375 m 3 /den Q = 1,77 l/s b/4.2 Vodárenské objekty vodovodu (vodního díla) b/4.2.1 Prameniště (studna s ČS a ÚV) Darkovice VZ vrt označení DHV -2 Celková hloubka 25 m Vystrojení: 0-5 m φ 1620 mm 11

12 5-25 m φ 1350 mm ustálená hl. vody 0,83 m nad terénem provozní hl.v. 2,5 m Optimální vydatnost 0,83 l/s Množství čerpané vody cca m 3 /měsíc OÚ Darkovice m 3 /měsíc VaK- pro Darkovičky m 3 /měsíc ČS nad vrtem Půdorys 1,8 x 2,5 m Dávkovač NaCl výrobce PROMINENT Olomouc Ponorné čerpadlo : typ U-VN- 1/9 - Q = 1,6 l/s - Y = 853 J/kg - N = 3,7 kw b/4.2.2 Výtlačný řad z VZ Darkovice do VDJ Darkovičky Kóta podlahy ČS Darkovice 236,00 m n.m. Kóta dna ČS Darkovice 235,00 m n.m. Výtlačná výška čerpadla 85,3 m. Čerpané množství Qč = 1,6 l/s Kóta max. hladiny VDJ Darkovce 286,70 m n.m. Kóta dna VDJ 282,40 m n.m. Výtlak V3 : DN 100, PVC, délka 1052,0 m b/4.2.3 Přiváděcí řad I z OOV VDJ Markvartovice Přivaděč z VDJ Markvartovice ve správě SmVak RS Opava Propojení před přerušením tlaku (tj. tlak v přivaděči Kr.Pole Karviná) Označení přivaděče I DN 200 b/4.2.4 Zemní vodojem (VDJ) Darkovice ( U orla) 2x 500 m 3 Typový vodojem s dvěmi kruhovými nádržemi ( monolitické). Manipulační komora samostatný dvoupodlažní objekt vsazený mezi obě komory. objem 1 nádrže 500 m 3 celkový objem VDJ m 3 kóta dna nádrže 282,40 m n.m. kóta odkal.jímky 281,30 m n.m. kóta max. hladiny 286,70 m n.m. kóta min. hladiny 283,40 m n.m. výška hl. vody v nádrži 440 cm celková výška nádrže (po strop) 475 cm Armaturní komora VDJ půdorysné rozměry AK (světlé) 5,7 x 3,8 m počet podlaží 2 kóta podlahy v suterénu AK 281,30 m n.m. 12

13 kóta podlahy v přízemí AK 283,60 m n.m. kóta stropu AK 287,15m n.m. Odpad z VDJ Potrubí svař.ocel DN 200 Kóta dna žlabu 281,00 m n.m. celková délka m Zásobovací řad F z VDJ Darkovice Přivádí vodu do rozvodné vodovodní sítě obce Darkovičky. PVC D DN 200 celková délka m (ukončení napojením na RVS). b/4.2.5 Rozváděcí vodovodní síť m.č. Darkovičky Vodovodní síť k.ú. Hlučín Darkovičky je většinou větevnatá, část řadů je zaokruhovaná. Je nově rozdělena na dvě tlaková pásma. II. TP (horní ): Je dáno výškou hladiny ve vodojemu Darkovice 1 x 500 m 3 (pro Vak) kóta max. hl.vdj 500 m 3 286,70 m n.m. kóta min. hl.vdj 500 m 3 283,40 m n.m. kóta dna.vdj 500 m 3 282,40 m n.m. kóta terénu v zásobované oblasti m n.m. I. TP (dolní ): Jedná se o 1 úseky vodovodní sítě, kde tlak přesahuje povolenou míru. ( na ul. Vřesinská) Přípustný HDT dle ČSN je 0.6 Mpa (6 bar). b/4.3 Řídící dozorny, snímače provoz.hodnot, ovládání, regulační a automatizované systémy Systém zásobování řešené oblasti je řízen z dispečinku VaK Hlučín viz samostatná stať SŘTP. Přenášejí se všechny hodnoty uvedené v tabulkách vstupů a výstupů Software a vybavení v centru řízení Součástí SŘTP bylo doplnění programového vybavení na dispečinku VaK Hlučín o definiční databázi a grafiku. Výška anténního stožáru a typ antény je dán měřením slyšitelnosti a projektem pro ČTÚ, který je součástí dokumentace stavby. 13

14 b/5 Pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO VZ) spodní vody Na území PHO 1. stupně vodárenských objektů je nutno respektovat tato omezení: Všechny vodárenské objekty (VZ + VDJ) řešeného vodovodu jsou oploceny. V areálech: nelze používat strusku, herbicidy, fungicidy, insekticidy, repelenty a minerální hnojiva (kromě vápence a baziských hornin) je zakázáno provádět opravy mechanizmů, jejich čištění a doplňování pohonných hmot a olejů, umísťovat nebo odkládat jakékoliv odpadky, toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů Zvláštní důraz je nutno klást na používané stavební mechanismy, zejména použití ekologických olejů, maziva, paliva atp. Při stavebních úpravách je nutno zakázat skladovat závadné látky na jiném místě než je k tomu určeném a zřetelně označeném. Zabránění úkapů: a) Pod agregátem kompresoru musí být umístěna záchytná vanička k zachycení případných úkapů. b) Vanička musí být umístěna také pod agregáty nákladního automobilu a zemních strojů při odstavení na dobu delší než 30 minut (vykládka nebo nakládka materiálu atd.) c) Veškeré úkapy musí být ihned ošetřeny sorpčními prostředky a odstraněny. Poznámka: VZ vrt DHV 2 (a ČS nad vrtem s ÚV) je v majetku a ve správě (včetně PHO) Obec Darkovice b/6 Tabulky parametrů strojů, přístrojů a zařízení (viz příl.č.2.6) c/ PROVOZNÍ ÚDAJE A UKAZATELÉ NUTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU c/1 Základní údaje o recipientech odkanalizování Darkoviček Řešený vodovod m.č. Hlučín - Darkovičky má zajištěno odkanalizování obce. Do těchto recipientu je zaústěno rovněž odkalení jednotlivých přivaděčů a vodovodních řadů (viz příl č ). Poznámka: Podrobné údaje viz KŘ kanalizace pro veřejnou potřebu Hlučín Darkovičky. 14

15 Údaje o jednotlivých recipientech Recipentem stokové sítě Darkoviček je místní vodoteč, která protéká obcí vodní tok Jasénka. Všechny výustě (VO č až VO č.8 jsou zaústěny přímo do toku, pouze VO č.3 je nejprve zaústěna do sil. příkopu a následně do Jasénky. VT JASÉNKA - ČHP : , Q 335 = 5,5 l/s Q 355 (san.) = 1,2 l/s VT Jasénka je za Hlučínem zaústěn do řeky OPAVY. VT OPAVA (profil Děhylov) - ČHP: Správcem VT Jasénka je Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava - tel Správcem VT Opava je Povodí Odry s.p. Ostrava tel V místě soutoku s Opavou má Jasénka : - Q 355 = 0,060 m 3 /s - BSK 5 = 1,62 mg/l. c/2 Seznam významných odběratelů vody z vodovodu 1. Město Hlučín Kulturní dům (KD) ul. Nový svět, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd= 0,6 m 3 /d, Qrok = 250 m 3 /r, Qvyp. =250 m 3 /r - vodoměr PV 2. Město Hlučín - (Odbor správy městského majetku) MŠ ul. Nový svět, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd=0,95 m 3 /d, Qrok = 188 m 3 /r, Qvyp.=188 m 3 /r - vodoměr PV 3. Jednota Opava, spotřební družstvo Prodejna 184, Kozmická 2, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd= m 3 /d, Qrok = 32 m 3 /r, Qvyp. = 32 m 3 /r- vodoměr 4. Město Hlučín( Odbor správy městského majetku) ZŠ, Mírové nám. 23 ZŠ Darkovičky, Hlučín - Darkovičky Množství OV: Qd= 0,3m 3 /d, Qrok =163 m 3 /r, Qvyp. = 163 m 3 /r- vodoměr 5. AGROZEA spol. s r.o. U dvora č.4, Hlučín - Darkovičky Množství PV: Qd= 20,0 m 3 /d, Qrok = m 3 /r, Qvyp.= 0,00 m 3 /r - vodoměr PV c/3 Možnosti obtoku jednotlivých objektů vodovodu c/3.1 VZ v obci Darkovice Ponorné čerpadlo má nenamontovanou rezervu (100 % rezerva) Ostatní zařízení v ČS nelze obtokovat. Čerpadlo blokováno od min hl. ve vrtu. 15

16 c/3.2 VDJ Darkovice 2 x 500 m 3 Zásobuje rozvodnou vodovodní síť obcí Darkovičky a Darkovice (odděleně). Jeho normální funkce je přerušovací a akumulační VDJ před spotřebištěm (nachází se na k.ú. Darkovičky ). Při havarijním provozu ( při čištění) lze: obtokovat jednu ze dvou nádrží (komor) 500 m 3 obě nádrže 2 x 500 m 3 nelze obtokovat c/3.3 Rozvodná vodovodní síť Darkovičky Zásobování RVS je tvořena jedním tlakovým pásmem. Tlakové pásmo (TP) je zásobováno ze zemního VDJ Darkovice. RVS je kombinací větevnaté a okruhové sítě. Přehled jednotlivých řadů - viz Provozní schéma příl d/ POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení d/1 Základní povinnosti provozovatele Všechna zařízení je nutno udržovat a ošetřovat podle pokynů výrobců, opravy provádět včas, odborně a plánovitě. Všechny údržbářské a opravářské práce, které nelze svěřit jednotlivým zaměstnancům, buď pro jejich speciálnost nebo velký rozsah, je nutno včas plánovat jak po stránce finanční, tak i materiální a uplatňovat jejich provedení u příslušných odborných firem. Každá neznalost a nedbalost v provozu může zavinit nejen velké finanční ztráty vyřazením objektu z provozu, ale i způsobit ohrožení na životě a na zdraví, především pracovníků obsluhy. Provoz musí být účelně a bezpečně zajišťován školenými obsluhovateli. Vedením musí být pověřen odborně vyškolený pracovník, jehož odborné znalosti a vzdělání odpovídá složitosti provozu, který řídí. Všechna zařízení je nutno udržovat a ošetřovat podle pokynů výrobců, opravy provádět včas, odborně a plánovitě. d/2 Uvedení do provozu Provozní řád předpokládá, že veškeré podmínky vyplývající ze zákonů a předpisů závazných pro zahájení užívání neprovozovaných nových investic jsou splněny, což dává předpoklad pro zahájení provozu vodovodu. V rámci dosavadního provozu provozovaných objektů byl odzkoušen provoz celého vodovodu a provoz v nově vzniklých podmínkách a návaznostech (po rekonstrukci). Při volbě postupu prací je nutno v max.míře zachovat zásobování vodou a neohrozit jakost vody. U odstavených objektů je nutno před provozem zajistit odzkoušení, nové potrubí i nádrže propláchnout a vydesinfikovat chlorovou vodou, apod. Závady zjištěné při dosavadním provozu být bezpodmínečně odstraněny. Vedení provozu prověřuje celistvost, komplexnost a provozuschopnost zařízení znovu uváděného do provozu. V přípravných pracích si vedení provozu zajistí povolení 16

17 k uvedení investice do provozu u příslušného vodoprávního úřadu, příp. stavebního úřadu a současně projedná s odběrateli nově vzniklé podmínky v zásobování pitnou vodou. Dále provede kontrolu, zda je osazeno veškeré ochranné zařízení a jsou k dispozici předepsané ochranné pomůcky. Znovuuvedení do provozu zdroj PV (OOV) Nutno provést následující rozhodující práce a opatření : provést nastavení armatur pro příslušný průtok a na potřebný výstupní tlak (ve spolupráci s dispečinkem OOV nebo RS SmVaK v Opavě) zkontrolovat připravenost navazujících obj. (VDJ Darkovice, RVS apod.) znát současný stav potřebného množství pitné vody pro zásobovanou oblast Vak z vodovodního systému.( po dohodě s OÚ Darkovice) mít k dispozici nářadí, ochranné pracovní prostředky pro pracovníky v obsluze VZ prameniště Darkovice Potrubí musí být před uvedením ČS do provozu vyčištěno, vydesinfikováno a propláchnuto. Dále nutno provést následující rozhodující práce a opatření : uvést pod napětí příslušné rozvaděče a elektrospotřebiče motorické instalace provést nastavení armatur pro příslušný průtok zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích čidel a regulačních a ovládacích prvků ve vrtu i na VDJ Darkovice (dle SŘTP) Poznámka: Provádí obsluha z OÚ Darkovice Akumulační nádrže (vodojemy) Nádrže musí být před uvedením vodovodního systému do provozu vyčištěny, vydesinfikovány a propláchnuty. Dále nutno provést následující rozhodující práce a opatření : uvést pod napětí příslušné rozvaděče a elektrospotřebiče motorické instalace provést nastavení armatur dle tabulky stavu armatur pro příslušný průtok zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích čidel a regulačních a ovládacích prvků mít k dispozici mazadla používaná při provozu, nářadí,ochranné pracovní prostředky pro pracovníky v obsluze znát současný stav čerpaného ( přiváděného) množství přitékajícího do nádrží a VDJ ( z jednotlivých zdrojů). Předpoklady pro uvedení do provozu el.zařízení Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha el.strojů a přístrojů dle norem a pokynů výrobců. Manipulovat s el. přístroji smí jen osoby s patřičnou kvalifikací dle ČSN. Obsluhu el.zařízení s krytím IP 00 mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé. Obsluhu el.zařízení s krytím IP 20 a vyšším mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené. Vodovodní řady (rozvodné vodovodní sítě) Potrubí musí být před uvedením do provozu vyčištěno, vydesinfikováno a propláchnuto. Dále nutno provést následující rozhodující práce a opatření : provést nastavení armatur dle tabulky stavu armatur pro příslušný průtok 17

18 zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích čidel a regulačních a ovládacích prvků Provoz vodovodních řadů a RVS: Obsluha vodovodních řadů je zaměřena hlavně na pravidelné kontroly.jejichž součástí je zjišťování závad a jejich okamžité odstraňování podle naléhavosti.pracovníci údržby vodovodní sítí provádí pravidelné kontroly terénu nad potrubím, zejména před příchodem zimy a na jaře. Mimo tyto roční období je nutno provádět kontroly po vydatných deštích a živelných pohromách. Hlavní přívodní řady je nutno kontrolovat min.1 x čtvrtletně.v případě závady krytí potrubí zeminou a osazení sloupku a umístění orientačních tabulek. se tyto závady ihned odstraní. Poškozené orientační tabulky je nutno ihned opravit, případně obnovit jejich umístění.. Kontrola neporušenosti a tlaku ve vodovodních řadech se provádí průběžně. Zjištěné poruchy a úniky (nebo poruchy hlášené na pohotovostní poruchovou službu) je nutno odstranit neprodleně. Kontrola těsnění vřeten šoupátek protočením se provádí 1x za dva roky. U hlavních přívodních řádech nejméně 1 x za rok.všechny závady při těchto kontrolách je nutno odstranit neprodleně. Kontrola těsnosti vzdušníků (popř.hydrantů) zda plní svojí funkci a odvzdušnění potrubí se provádí podle potřeby provozu, nejméně však. jednou za pololetí.nefungující armatury se musí ihned opravit, popřípadě vyměnit. Kontrola funkčnosti kalosvodů., popř. hydrantů (pokud přejímají jejich funkci) a odkalováni potrubí se provádí dle potřeby provozu. nejméně však jednou za rok. Závady na kalosvodech, hydrantech a žabích klapkách se musí odstranit ihned. Funkce pojistných uzávěrů se kontroluje měsíčně a posuvné kompenzátory 2 x rok. Zároveň se musí promazat tukem jejich kluzné plochy. Obsluha a údržba případných dalších armatur (redukčních ventilů) se provádí podle pokynů výrobce nebo podle potřeby provozu. Protékající množství vody, funkce vodoměrů a jiných měřidel registrujících množství vody dodávané do sítě se kontroluje jednou za den ve stejnou hodinu. Vodoměry se vyměňují podle plánu a potřeby, nejméně však v intervalech daných předpisy. Armaturní šachty se musí čistit nejméně jednou za dva roky a při každém zjištění znečištění.do šachet je třeba udržovat řádný přístup hlavně v zimním období. Podchody vodovodního potrubí pod komunikacemi je nutno řádně udržovat.kontrola těchto objektů se provádí jednou za pól roku.zjišťuje se zejména stav povrchu území nad uloženým potrubím a stav vlastního podchodu. Obsluha a údržba potrubí a uzávěrů vodovodních přípojek. se provádí obdobně jako u šoupátek vodovodní sítě. Podle množství vody odebíraného spotřebitelem se dle způsobu odečtu měsíčně nebo čtvrtletně kontroluje funkce vodoměru a podle možnosti se spojí s možnou kontrolou úniku vody. Poznámka: Podrobné pokyny viz příl Obslužný řád vodovodu a TNV Režim odkalování Podle ustanovení čl.5.19 TNV Obsluha a údržba potrubí veřejných vodovodů je postačující odkalení vodovodních řadů 1 x za rok na jaře po skončení tání sněhu.odkalení se provádí postupným otevřením jednotlivých kalníků ve 18

19 směru průtoku vody v odkalovaném řadu na dobu řádného odkalení (odkalení je ukončeno, když z kalníku při odkalování odtéká již jen čistá voda). Odkalování vodovodních řadů kalníky s odpadním potrubím vyústěným do vodoteči se provádí mimo povodňový průtok v toku. Odkalování se provádí otevřením kalníkového šoupátka (hydrantu) na dobu dostatečného odkalení.při odkalování nesmí ve smísené vodě v toku koncentrace aktivního Cl 2 přesáhnout hodnotu 0,05 mg/l, proto přechlorovaná voda (nad 0,3 mg/l) z desinfekce potrubí při výměně řadů nesmí být vypouštěna do toku (odvoz v autocisterně). Při odkalování pitné vody je prakticky nemožné ukazatel překročit. Při odkalování vodovodních řadů přes hydranty s funkcí kalníků se nejdříve osadí hydrantový stojan s hadicí s ukotvenou výustí proti volnému pohybu od reakční síly při výtoku vody.teprve potom se provede odkalení, nejdříve otevřením připojovacího šoupátka se zákopovou soupravou hydrantu na potrubí řadu, potom se otevře šoupátko na hydrantovém stojanu na dobu dostatečného odkalení řadu. Voda z odkalení se vypouští do silničních odvodňovacích příkopů nebo do přilehlé kanalizační šachty. Poznámka: Při závažnějších operacích nutný souhlas (spolupráce) správce toku. d/3 Vlastní provoz vodovodu Darkovičky Vlastní provoz vodárenských objektů a rozvodné vodovodní sítě se provádí dle pokynů uvedených v příloze 1.2 Obslužný řád vodovodu a průvodní dokumentace výrobců dodaných strojů a zařízení. Obsluha a údržba vodovodu podle TNV d.3.1 Funkční popis provozu řízení vodovodu ( dle SŘTP) Okruh plnění VDJ Darkovice a rozvodných vodovodních sítí je regulován v závislosti na měření hladiny ve vodojemu ozn.l006. Regulován je přítok z OOV (přívod I ) a to od hladiny ve VDJ. Stávající plováková regulace od plovákové klapky zůstává jako rezerva. Po rekonstrukci je přívod regulován el. klapkou od čidla hladiny v obopu komorách. Při provozu VZ Darkovice je čerpání trvalé (pouze blokování čerpadla ve vrtu od min. hl). Provoz závisí na dohodě mezi oběma partnery (telefonicky) na základě snímané výšky hl. v obou komorách. Přítoky i odběry z obou zdrojů a do obou RVS měřeny vodoměry s přenosem. d/3.2 VZ Darkovice Je řízen vlastní automatikou dle PŘ vodovodu Darkovice. Při dostatku vody ve vrtu je trvalý (přerušení čerpání pouze automatikou blokování při min. hl. ve vrtu 2,5 m). Při provozu čerpadla ve vrtu je v chodu čerpadlo dávkovače chlornanu sodného. Při zastavení čerpání hje dávkování (do tlaku) rovněž přerušeno. d/4 Pokyny elektrotechnické d/4.1 Základní napájení a provoz motorické instalace Vodojem Darkovice 2 x 500 m 3 : 19

20 Základní technické údaje: Rozvodně soustavy Pro napájení technických zařízení řídícího systému je použita rozvodná soustava: - 1NPE - 50Hz 230V TN-S, tech. prostředky RMI a DRI - 1NPE - 50Hz 230V TN-S, tech. prostředky telemetrie - 24V = PEL V Podpora binárních vstupů a výstupů, napájení automatu a čidel - 12V = PEL V Napájení čidel" Vstupu do objektu" Prostředí a prostory Charakteristika prostředí byla stanovena podle ČSN : - venkovní AB8 - obslužná místnost AB4, BC3 - armaturní komory podzemní část- AD2, BC3 - jímka AD8 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ,č1.413,1: - Samočinným odpojením od zdroje v sítích TN. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých dle - Ochrana místní pospojováním, které je připojeno na stávající uzemnění - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle CSN čl. 411, I: Ochrana malým napětím PELY. Ochrana před bleskem Ochrana před bleskem provedena dle ČSN Stožár antény je přizemněn dle ČSN Předpisy pro antény, - Provedeni a montáž uzemňovacího svodu. Telemetrická stanice je chráněna 3. stupňovou přepěťovou ochranou fy. Hakel s.r.o. - l.stupeň SPC 1, 3.stupeň P1 K8 dle ČSN Radiomodem je chráněn vysokofrekvenční ochranou HX 230 Energetická bilance Instalovaný výkon : 1,5 kw Soudobý výkon : 0,5 kw Stupeň zajištění dodávky el. energie: 3 Rozváděč RM1 Stávající rozváděč pro stavební instalaci, byl doplněn o jištění přívodního kabelu pro telemetrický rozváděč DR 1 Provedení uzemnění V objektu je stávající uzemnění. V objektu je provedeno ochranné pospojováni - uvedení na stejný potenciál které se připojí na sběrnici PE v DR 1. Vodoměr se přemostí měděným vodičem o min průřezu 6 mm 2 20

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Provozní řád vodovodu. Obec Strážkovice

Provozní řád vodovodu. Obec Strážkovice Provozní řád vodovodu Strážkovice Název vodovodu: Vodovod Strážkovice Uveden do trvalého provozu: 21.02.2004 Vlastník vodovodu: Provozovatel vodovodu: Odpovědný zástupce: Servisní firma AT stanice: Zpracovatel

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Domašov nad Bystřicí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_002_01_03081 Název obce: Domašov nad Bystřicí Kód obce (IČOB): 545279 (545279) Číslo

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní

Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní Ing. Zdeněk Sviták 1), Ing. Milan Míka 2), Ing. Mirek Tesařík 1) 1) DHI HYDROINFORM a.s., Na vrších 5, Praha 10,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Horní Moštěnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_014_01_04357 Název obce: Horní Moštěnice Kód obce (IČOB): 513491 (513491) Číslo ORP3

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci ČVUT v Praze, Fakulta stavební Mze, NAZV-1G58052 Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Ing. Bronislava

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši:

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši: Výroční zpráva 27 1 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/23 v registru zájmových sdružení právnických osob

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dlouhoňovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.019.01 Název obce: Dlouhoňovice Kód obce (IČOB): 19439 (548031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR. Příloha č. 1 Definice výkonových ukazatelů. Verze k 15. 6. 2010

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR. Příloha č. 1 Definice výkonových ukazatelů. Verze k 15. 6. 2010 Praktická příručka Smluvní výkonové v oboru VaK ČR Verze k 15. 6. 2010 Příloha č. 1 výkonových ukazatelů MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, Vyhl. č. 428/2001 Sb., stránka 1 z 139 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT

MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT MONITORING VODOVODNÍ SÍTĚ POMOCÍ TELEMETRIE GSM SOUČÁST PROCESU ŘÍZENÍ ZTRÁT Ing. Josef Fojtů 1), Ing. Roman Bouda 2) 1) QLine a.s. 2) SmVaK Ostrava a.s. Cílem příspěvku je seznámení s praktickými poznatky

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více