Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly"

Transkript

1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly Úvodem, obecné informace na požadavky konstrukce a techniky. K dispozici pro technologii jsou následující média: - technická pára 60 kg/hod, 3-7 bar g - chladící voda T=15oC, max. 6 bar g - odpad pro max. T=100oC - elektrická energie cca 120kW Média jsou zavedena do objektu výrobny formou napojovacích bodů. Prostředí. Dle předběžného protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN pro výrobnu se stanovují tyto základní vnější vlivy: AA5 teplota +5až+40 C, relativní vlhkost % AF2 výskyt korozivních látek (louh) AD3 možnost spadu vody ve formě vodní tříště BA4 schopnosti osob (Poučené osoby) Ostatní vlivy prostředí jsou zanedbatelné. Výjimkou je pouze místo nad fermentory a u vyvíječe páry, kde se stanovuje: AA6 zvýšená mez teploty Dodávka vybavení technologické haly sestává ze skupiny zařízení, určených k produkci biomasy, a další skupiny zařízení, určených k "down stream processing" této biomasy. Zařízení k produkci biomasy jsou: - formulační kotel 600L, k přípravě půd/médií pro kultivaci - fermentory, 150 a 1500L, pro samotné submerzní kultivace - retenční nádoba 1200L - vyvíječ čisté páry, potřebné pro sterilizaci nádob, potrubí, a dalších příslušenství - kompresory a dmychadla, tlakový vzduch pro ovládání ventilů a pro vzdušnění - zdroj deionizované vody+ zásobník, pro přípravu půd a výrobu čisté páry - měření a regulace těchto zařízení a jejich různá příslušenství, jak specifikováno níže - automatizace těchto zařízení a jejich různá příslušenství, jak specifikováno níže Zařízení pro down stream processing jsou: - chlazený zásobník - centrifuga - dezintegrátor - sušárna Tyto dvě sestavy tvoří samostatné technologické celky. Je možné tyto technologické celky samostatně instalovat, zprovoznit, předat/převzít.

2 Vzhledem k prostorovým dispozicím na místě považujeme za nutné, nejprve dodat, instalovat a zprovoznit sestavu fermentorů, a teprve poté nastěhovat, instalovat a zprovoznit sestavu pro zpracování biomasy (down stream processing). Pozn: pokud je někde v tomto textu použit výraz "bioreaktor" a výraz "fermentor", jsou v rámci tohoto textu tyto výrazy vnímány jako synonyma. Bližší popis vzorkovacích hrdel, hrdel přidávání kapalin (očkování, přidávání kapalných složek apod.). Na celkem 3 níže specifikovaných zařízeních sterilní části fermentační linky, to jsou formulační kotel (FK), fermentor 150L (F1) a fermentor 1500L (F2), budou vždy na každém zařízení umístěny dvě sestavy. Jedna vzorkovací, jedna pro přidávání kapalin. Obě musí být konstrukčně řešeny tak, že je možné je připojit k zařízení vložením do příslušného hrdla Ingold (v horním nebo dolním věnci hrdel), připojením na přívod čisté páry a na odvod kondenzátu (umístěnými na příslušném zařízení). Obdobně musí být sestava snadno odpojitelná od zařízení. Sestavy musí být re-sterilizovatelné in situ čistou parou, s vnitřním meziprostorem se sledováním teploty. Požadujeme 4 ventilovou technologii v příslušné světlosti ventilů, v materiálu AISI 316L nebo 316Ti. Ventily membránové, sanitovatelné, automaticky ovládané, nebo manuálně ovládané (uchazeč specifikuje, zda proces re-sterilizace in situ je prováděn manuálně, poloautomaticky nebo plně automaticky). Vzorkovací sestava bude zhotovena ve světlosti DN6, s minimalizací mrtvých objemů v sestavě. Sestava pro přidávání kapalin bude ve světlosti DN20. Připojovací porty pára/kondenzát. Na celkem 3 níže specifikovaných zařízeních sterilní části fermentační linky, to jsou formulační kotel (FK), fermentor 150L (F1) a fermentor 1500L (F2), musí být dále k dispozici připojovací porty umožňující připojit některé periferie fermentoru anebo kotle, nebo externí systémy u fermentoru anebo kotle, na přívod čisté páry a odvod kondenzátu. Takové porty musí být nejméně 3, dvě sady již pro zmíněné sestavy vzorkování a přidávání kapalin, další nejméně jedna sada záložní. Dělené přívody čistá pára, technická pára. Přívod technické páry zadavatel ponechává, protože stávající zdroj technické páry je ekonomicky výhodný. Technická pára bude použita pro ohřev dvojitého pláště formulačního kotle (FK), fermentoru 150L (F1) a fermentoru 1500L (F2). Čistá pára bude použita pro veškeré zbývající aplikace. Příslušná zařízení musí být uzpůsobena pro toto využití technické a čisté páry. Specifikace požadavku AISI 321, keramika, titan, hasteloy. Řasy, které mají být hlavním produktem fermentace, mají blokovaný růst molybdenem. Proto musíme maximálně omezit molybden v materiálech, které jsou v kontaktu s kultivačním médiem a kulturou. Formulační kotel (FK), oba fermentory (F1, F2) a spojovací potrubí mezi F1 a F2 mají proto specifikaci konstrukčního materiálu AISI 321 a tato specifikace musí být dodržena.

3 Na všech nerozebiratelných spojích, provedených svarem, musí být použit také odpovídající přídavný materiál, bez obsahu Molybdenu. V případě ostatních potrubí a ventilů, kde styčná plocha není tak velká, akceptujeme materiál AISI 316L nebo 316Ti, který je dostupnější. V případě míchadla, tedy všech částí míchadla v kontaktu s médiem a kulturou, nesmí být ale materiály AISI 316L nebo 316Ti použity. Magnetická spojka, dělicí hrnec, rotor a míchací hřídel v nádobách, musí být z materiálů Titan, nebo Keramika, nebo jiných bez obsahu Molybdenu, které ale zároveň splňují technologické požadavky na teplotu, povrchy, odolnost apod. Uchazeč ve své nabídce specifikuje veškeré materiály magnetické spojky míchadla a samotného míchadla, které jsou v kontaktu s kultivačním médiem/kulturou. Veškeré tlakové nádoby musí být nové, nepoužité, a musí splňovat veškeré náležitosti pro provoz v České republice. Řízení. Automatizace je navržena jako společná pro všechna zařízení sestavy zařízení pro přípravu médií a kultivace. Tedy formulační kotel, oba bioreaktory, vyvíječ páry, a některé jejich periferie (včetně měření teploty na retenční nádrži) jsou napojeny na jednu společnou automatizaci. Předpokládáme umístění rozvaděče této automatizace ve 2NP. K ovládání bude automatizace osazena nejméně dvěma HMI panely, jeden ve 2NP, druhý v 1NP. Součástí automatizace bude také systém sběru a bezpečného ukládání dat. Nejméně tento systém musí být "FDA compliant", splňovat požadavky GAMP4/GAMP5 (uchazeč specifikuje ve své nabídce) a požadavky CFR21 Part 11. K dispozici k tomuto systému musí být také příslušný SCADA software, který lze instalovat na běžném počítači (uchazeč specifikuje požadavky na takový počítač, samotný počítač ale není součástí nabídky). Software musí splňovat stejné nároky CFR 21 Part 11 jako samotný záznamový systém. Software musí umožňovat nejméně otevírat datové soubory s uloženými procesními daty, prohlížet je ve formátu tabulky nebo grafů, a tisknout vybrané sestavy tabulek a grafů. SCADA systém musí zaznamenávat nejméně tyto signály: - veškeré procesní teploty, tedy teploty na sterilizovaných prostorách a na kultivačních nádobách fermentorů (postačuje vždy pouze jedna z dvojice měřených teplot v daném měřicím bodě). Předpoklad je tedy celkem 13 teplot. - otáčky míchadel, 3 spojité signály - průtoky vzduchu, vzdušnění, 2 spojité signály - hodnoty ph, 2 spojité signály - připravena rezerva pro měření rozpuštěného kyslíku, 2 spojité signály - logické signály, tedy překročení alarmových limitů, výpadky médií, výpadek proudu K řídícímu systému bude dodána záloha software, coby kompletní zdrojové kódy sloužící pro obnovení systému v případě havárie. Veškeré hardware komponenty, použité v konstrukci automatizace, například PLC automat, HMI panely, převodníky, apod. musí být standardní, komerčně běžně dostupné komponenty, které jsou na trhu k dispozici od více než jednoho dodavatele.

4 Automatizace a SCADA systém musí mít zajištěnu ochranu před rušením přenášeným po síti. Rušící frekvence od ostatních zařízení v hale, výpadky dodávky elektřiny, podpětí a přepětí, Považujeme za vhodné řešení galvanicky oddělený zdroj, například double conversion UPS, odpovídající kapacity. V případě výpadku proudu musí být po dobu nejméně 30 minut zálohována automatizace (PLC, HMI, etc.) a také pilotní ventily. Tak aby bylo možné bezpečně ukončit procesy, jejich záznamy včetně záznamu výpadku proudu, a vypnout zařízení. Tlakový vzduch pro nouzové ovládání pilotních ventilů musí být k dispozici v příslušném vzdušníku zdroje tlakového vzduchu. Součástí nabídek musí být PID schéma každého zařízení. Veškerá nabízená zařízení a všechny jejich části a konstrukční díly musí být nové, nepoužité. Ostatní. Zaškolení pracovníků v místě instalace. Součástí dodávky jednotlivých zařízení je rovněž instalace autorizovaným servisem dodavatele nebo výrobce. Součástí dodávky zařízení bude technická dokumentace, design v rozsahu nejméně PID. Veškeré tlakové nádoby musí mít přejímku ITI/TUV a technickou dokumentaci dle požadavků Evropské PED. Projektová dokumentace v rozsahu: Technická zpráva Soupis materiálu Specifikace přístrojů Technologie - PID. Výkresy nádrží Schema zapojení elektro Schema zapojení MaR Dokumentace k automatizaci a záznamovému zařízení, včetně doložení kompatibility s požadavky FDA pro cgmp, a doložení splnění požadavků CFR21 Part 11. K automatizaci musí být dodána dokumentace hardware (identifikace a manuály pro použité komponenty, schéma zapojení, výkres sestavy) a také časové snímky vytvořeného řídícího software (časové snímky sterilizace, časové snímky kultivace) S vybraným uchazečem budou stanoveny hranice dodávky. Pokud nebude dohodou stanoveno jinak, platí že: - prodávající/dodavatel zařízení dodá veškeré tlakové nádoby s průvodní technickou dokumentací, a zajistí také provedení výchozí revize a pasportů tlakových nádob - prodávající/dodavatel zařízení zajistí revize elektro na dodaných zařízeních a součástí zprovoznění zařízení bude také předání příslušných revizních protokolů - kupující zajistí, že konstrukce haly a všech přívodů/rozvodů energií a médií v hale bude odpovídat požadavkům české legislativy a příslušných technických norem. Předá nejpozději 14 dnů před zahájením instalace zařízení, kopii příslušných revizních zpráv prodávajícímu/dodavateli zařízení.

5 Specifikace jednotlivých zařízení fermentační linky 1. Formulační kotel (FK) Popis: Zařízení pro míchání, úpravu parametrů, a sterilizaci kapalných půd/médií. Samostatně stojící dvouplášťová, (duplikátorová), celonerezová stojatá tepelně izolovaná tlaková nádoba o objemu nejméně 600 litrů (celkový objem) s odklopným horním víkem opatřená automatickým systémem parní sterilizace s nezbytnými ovládací prvky a prvky měření a regulace. Systém musí zajišťovat aseptický provoz po dobu minimálně 8 dní. Samostatně stojící tlaková nádoba na nosném rámu, na stejném nosném rámu jsou umístěny i veškeré konstrukční prvky kotle, prvky jeho automatizace, měření a regulace, ventily, potrubí. Nosný rám je opatřen kolečky s aretací. Kolečka musí mít odpovídající nosnost, aby vydržela zatížení sestavou kotle, musí umožňovat pojezd kotle pro jeho přemístění po rovné ploše, případně jeho otočení na místě. Zároveň musí být kolečka uspořádána tak, aby byla zajištěna stabilita kotle proti převrácení, při pojezdu i při stání na místě. Maximální výška celého zařízení včetně otevřeného víka (počítáme víko v nejvyšší úvrati, tedy tehdy kdy je sestava kotle nejvyšší) nesmí přesahovat 3000 mm a zařízení nesmí přesahovat základnu 1500 x 2000mm. Ohřev přes dvojitý plášť kotle i přímým vstřikováním čisté páry do media, chlazení pouze přes dvojitý plášť kotle. Materiál ve styku s médiem AISI 321, s vnitřním povrchem Ra < 0,8 um, ostatní části z AISI 304 (Ra < 1.6 um), těsnění PTFE nebo PTFE potažený silikon. Veškeré části zařízení ve styku s produktem musí být sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce (materiál membrány ve styku s produktem PTFE). Míchání pomocí dnového míchadla s magnetickou spojkou. Míchadlo umístěno ve dně nádoby, excentricky ale rovnoběžně s osou nádoby, pro zajištění lepšího míchání a omezení tvorby vodního víru v nádobě. Pohon míchadla s regulací otáček v rozsahu rpm. Míchané médium je viskozitou blízké vodě a neobsahuje pevné abrazivní částice (písek, oxid hlinitý, oxid křemičitý, vápenec apod.). Ve dně nádoby musí být také zajištěno vypouštění nádoby z nejnižšího bodu nádoby. Nádoba musí být opatřena nejméně čidlem teploty (maximální teplota 150oC), 2x senzor tlaku (max. přetlak 7 bar, jeden kus ve víku nádoby, druhý ve spodním věnci hrdel Ingold, pro měření tlaku v nádobě a pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě tlakovou diferencí), limitní hladinové čidlo nádoby (bezpečnostní, proti přeplnění nádoby), čidlo ph Další čidla teploty musí být osazena na všech sterilizovaných prostorách, například sestava vzorkování, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil, HEPA filtr vyrovnávání tlaku v nádobě. Tlakové čidlo dvojitého pláště. Teplotní čidlo dvojitého pláště.

6 Hrdla, vstupy/výstupy: Vzorkovací armatura, vstup pro čistou vodu (vzorkování a vstup resterilizovatelné in situ, parou), násypný otvor nejméně DN200, zavzdušnění/odvzdušnění osazené HEPA filtrem, průhledítko, pojistná armatura (nejlépe průtržný disk), zobrazovací manometr, dnový výpustní ventil (s možností re-sterilizace in situ, parou). Všechny vstupy a výstupy kapalného média do kultivační nádoby a vzorkovací vstup musí být opatřeny sterilizační smyčkou pro sterilizaci in situ. Hrdla pro odvod a přívod média do duplikace, pojistný ventil duplikace, zobrazovací manometr duplikace, tlakové čidlo duplikace, teplotní čidlo duplikace. Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry, sterilizovaná potrubí apod.) musí být opatřena tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli třídy AISI 304. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči, který bude opět nerezový, a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí, ve třídě IP 65. Rozvaděč musí zajišťovat chlazení uložených prvků bez ventilace/komunikace vzduchu s okolním prostředím. Zařízení musí umožňovat plně automatické provádění následujících procesů: Sterilizace prázdné nádoby přímým vstřikováním čisté páry, dvojitým pláštěm ohřev nádoby pro snížení tvorby kondenzátu a po sterilizaci chlazení dvojitým pláštěm pro urychlení chladnutí nádoby Sterilizace nádoby s médiem - ohřev média v pracovní nádobě pomoci dvojitého pláště - ohřev média v pracovní nádobě přímým vstřikováním čisté páry do média - zchlazení sterilního media v nádobě po sterilizaci, dvojitým pláštěm Ohřev a chlazení bude probíhat přes výměníky, tedy ani technická pára ani chladicí voda nebudou přímo vstupovat do dvojitého pláště pracovní nádoby. Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu (sterilizace vzorkování, vstupního portu vody), musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. Požadavky na nádobu: Pracovní objem 550 litrů Minimální zpracovatelný objem 100 litrů Pracovní teploty C Dvojitý plášť/duplikace pokrývající kultivační nádobu od úrovně výpustního ventilu až po úroveň hladiny maximálního pracovního objemu, zajišťující ohřev a chlazení.

7 Dvojitý plášť musí krýt dno nádoby až po úroveň výpustního ventilu, a musí být zajištěna účinná cirkulace ohřívacího či chladicího média dvojitým pláštěm i na úrovni dna nádoby, až po výpustní ventil nádoby. Pracovní tlak v nádobě vakuum až +7 bar g v duplikaci vakuum až +3 bar g Materiál v kontaktu s mediem AISI 321 duplikátor, nosný rám, krytování AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8 μm. Vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko, průměru nejméně 500mm, DN500. Průhledítko ve stěně nádoby, podélné, střed průhledítka na úrovni maximální pracovní hladiny nádoby, výška průhledítka nejméně 250mm. Násypka o průměru nejméně 200 mm. Nádoba opatřena keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 60 mm, přes celou výšku nádoby, od úrovně dna nejméně po úroveň víka nádoby. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem AISI 304, kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s produktem nebo párou přicházející do kultivační nádoby z AISI 321, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s produktem nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Veškeré části systému a těsnění přicházející do styku s produktem, na kterých jsou použity rozebíratelné spoje, musí být sanitovatelné a pokud je použito těsnění, musí jeho tvar a materiál vyhovovat požadavkům GMP a požadavkům sanitovatelnosti a sterilizace parou in situ. Nádoba musí zajišťovat aseptické prostředí po dobu minimálně 8 dní. Dnem rovnoběžně s osou nádoby, bude provedeno míchadlo, z nejnižšího bodu kultivační nádoby pak dnový výpustní aseptický ventil v rovině se stěnou komory, jenž nesmí vytvářet mrtvé objemy. Požadovaná světlost ventilu nejméně DN20 (dle DIN). V konstrukci formulačního kotle bude připraven nejméně 1x záložní, zaslepený přívod čisté páry a 1x záložní odvod kondenzátu pro resterilizovatelný periferní systém (např. filtr) a 1x záložní přívod sterilního tlakového vzduchu. Další dva připojovací porty čisté páry a kondenzátu musí být na zařízení k dispozici pro připojení sestavy vzorkování a sestavy očkování. Víko, vstupy na víku Víko minimální průměru/světlosti 500 mm, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Minimální požadavky na porty ve víku včetně jeho osazení: - 1x osvětlení vnitřního prostoru nádoby, - 1x tlakový senzor (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x bezpečnostní systém proti přetlaku v nádobě (nejlépe průtržná membrána),

8 - 1x manometr tlaku v nádobě (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x CIP růžice, - 1x port vzdušnění/odfuk, osazený HEPA filtrem sterilizovatelným in situ parou. - případně další hrdla, ta budou zaslepena a uzavřena. Materiál konstrukce víka AISI 321, povrchy víka ve styku s produktem musí být hladké, sanitovatelné, beze spár, Ra <0.8um. Víko, mechanismus otevírání/zavírání víka, i veškeré další konstrukční díly a příslušenství víka musí splňovat požadavek na pracovní tlaky v nádobě (vakuum až 7 bar g). Boční vstupy (horní věnec) Minimálně 4x DN25 (systém TriClamp nebo systém Ingold). - 1x přidávání kapalin (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x limitní senzor hladiny (bezpečnostní, proti přeplnění). Hrdla v době dodání formulačního kotle neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Horní věnec hrdel je osazen nad hladinou maximálního pracovního objemu v nádobě. Boční vstupy (dolní věnec) Minimálně 4x DN25 (systém TriClamp nebo systém Ingold). - 1x vzorkování (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x tlakový senzor (membránový, diferenční měření tlaku pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě), - ph sonda, - teplotní sonda. Hrdla v době dodání formulačního kotle neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Dolní věnec hrdel je osazen pod úrovní nejnižšího pracovního objemu v nádobě. Dvojitý plášť Pokrývající celou nádobu, zajištující ohřev (například při sterilizaci) a chlazeni (po sterilizaci) produktu v nádobě. Ohřev při sterilizaci pomocí dvojitého pláště nebo přímým vstřikováním páry do sterilizovaného média. Chlazení bude prováděno pomocí chladicí vody, která je k dispozici z domovního zdroje. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího dvojitým pláštěm kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno vodou. Míchání: Magneticky spojené míchadlo s motorem zaručující stoprocentní těsnost pracovní nádoby za přetlaku i podtlaku, až do hodnot minimálního a maximálního pracovního tlaku. Míchadlo provedené excentricky, ale rovnoběžně s osou nádoby, dnem nádoby. Rozsah otáček 0 až 500rpm (stabilní otáčky musí být dlouhodobě udržovány v rozsahu 100 až 500rpm). Točivý moment nejméně 24Nm, plynulá regulace otáček.

9 Hřídel míchadla osazena třemi míchacími turbínami typu "Rushton", umístěním a geometrií odpovídajícími rozměrům a geometrii kultivační nádoby. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané. Ventily spojené s dvojitým pláštěm/duplikací nádoby membránové nebo pístové. Ventily spojené s kultivační nádobou pouze membránové, sanitovatelné. Materiál ventilu ve styku s kultivační nádobou AISI 316L nebo 316Ti, povrchy Ra 0,8 μm. Ventily musí splňovat bez omezení požadavky na procesní teploty a tlaky, v celém jejich rozsahu. Tedy například procesní ventily na kultivační nádobě musí spolehlivě otevírat/zavírat při tlaku až 7 bar g a vakuu, a teplotách až 150 C v páře. Typ a světlosti jednotlivých ventilů specifikuje uchazeč ve své nabídce. Měřené a regulované veličiny ph Rozsah měření: 2-12 Přesnost regulace: 0,1 ph Typ senzoru: bezúdržbový, sterilizovatelný in situ, nejméně 121 C/20min Vstup senzoru do nádoby přes boční port typ Ingold DN 25, spodní věnec, a vyjímatelnou armaturu (holder). Měřená hodnota ph zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Teplota 20 až 150 C Přesnost měření a regulace 0,3 C Plně automatická regulace teploty v pracovní nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí dvojitého pláště (nepřímý ohřev technickou parou a chlazení chladicí vodou), v rámci daných sterilizačních procesů. Dále musí být nejméně zaznamenány a zobrazeny na HMI panelech teploty všech sterilizovaných prostor zařízení, například HEPA filtrace vzdušnění, vzorkovací sestava, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil. Pokud některé z těchto procesů probíhají plně automaticky, platí pro ně totéž jako pro regulaci teploty kultivační nádoby. Tlak Rozsah měření: 0 až 8 bar abs Absolutní senzor tlaku, oddělený od měřeného prostoru membránou. Plně automatická regulace tlaku v pracovní nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pwm modulací uzavíracího ventilu odfuku HEPA filtru nádoby, v rámci daných sterilizačních procesů. Regulace tlaku může být také využita mimo automatické procesy, pro přetlakování nádoby při přepouštění sterilního média tlakem. Hladina Přepočtem z diferenčního tlaku, diference mezi tlakovým senzorem ve víku a ve spodním věnci hrdel kultivační nádoby fermentoru, hodnota hladiny musí být zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Limitní hladina Senzorem umístěným v horním věnci hrdel kultivační nádoby, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby kapalinou.

10 Míchání Míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Dvojitý plášť pracovní nádoby dvojitý plášť nádoby musí být osazen nejméně těmito prvky, pro zajištění jeho funkce a bezpečnosti. - měření teploty - bezpečnostní měření/spínač limitního tlaku - limitní měření hladiny kapaliny na sání cirkulačního čerpadla - limitní měření maximální hladiny teplosměnného média v plášti - pojistný ventil Veškeré senzory na kultivační nádobě musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. 2. Heterotrofní fermentor 150 litrů (F1) Popis: Zařízení umožňující submerzní kultivaci řas a ostatních aerobních i anaerobních mikroorganismů (kvasinky, bakterie, plísně) ve sterilních podmínkách. Konstrukčně se jedná o dvouplášťovou (duplikátorovou), celonerezovou stojatou tepelně izolovanou kultivační nádobu s odklopným horním víkem o celkovém objemu 150 litrů (poměr H:D 3:1 pro nádobu a 2:1 pro max. pracovní objem). Samostatně stojící tlaková nádoba na nosném rámu, na stejném nosném rámu jsou umístěny i veškeré konstrukční prvky fermentoru, prvky jeho automatizace, měření a regulace, ventily, potrubí. Nosný rám je opatřen kolečky s aretací. Kolečka musí mít odpovídající nosnost, aby vydržela zatížení sestavou fermentoru, musí umožnovat pojezd fermentoru pro jeho přemístění po rovné ploše, případně jeho otočení na místě. Zároveň musí být kolečka uspořádána tak, aby byla zajištěna stabilita fermentoru proti převrácení, při pojezdu i při stání na místě.

11 Maximální výška kompletního systému včetně otevřeného víka (počítejme víko v nejvyšší úvrati, tedy tehdy kdy je sestava fermentoru nejvyšší) nesmí přesahovat 3000 mm a systém nesmí přesahovat základnu 1200 x 1500 mm. Systém musí zajišťovat aseptický provoz po dobu minimálně 8 dní nepřetržitého kultivačního procesu. Uvnitř fermentoru pod nejníže umístěnou míchací turbínkou bude umístěn provzdušňovací věnec. Fermentor musí být vybaven nejméně čidlem teploty (maximální teplota 150oC), 2x senzor tlaku (max. přetlak 7 bar, jeden kus ve víku nádoby, druhý ve spodním věnci hrdel Ingold, pro měření tlaku v nádobě a pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě tlakovou diferencí), limitní hladinové čidlo nádoby (bezpečnostní, proti přeplnění nádoby), čidlo ph. Další čidla teploty musí být osazena na všech sterilizovaných prostorách, například sestava vzorkování, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil, HEPA filtr vzdušnění. Tlakové čidlo dvojitého pláště. Teplotní čidlo dvojitého pláště. Provzdušňovací sestava. Médium nebo kultura nebudou mít ph nižší než 2 v žádné fázi fermentačního procesu. Maximální pracovní tlak nádoby 7 bar g, pláště 3 bar g. Ohřev a chlazení dvojitým pláštěm. Rozsah provozních teplot při fermentaci 25 40oC, při sterilizaci až 140 C. Materiál ve styku s médiem/kulturou AISI 321, s vnitřním povrchem Ra 0,8 μm. Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce. Míchání pomocí dnového míchadla s magnetickou spojkou a motorem s regulací otáček v rozsahu rpm. Míchané médium je viskozitou blízké vodě a neobsahuje pevné abrazivní částice (písek, oxid hlinitý, oxid křemičitý, vápenec apod.). Hrdla: minimálně očkovací hrdlo, vzorkovací hrdlo (re-sterilizovatelné in situ) hrdlo pro odfuk/odvod plynů z fermentoru, hrdla pro odvod a přívod média do duplikace, hrdlo pro přívod sterilního vzduchu či páry do fermentoru, dnový ventil pro vypouštění obsahu fermentoru (sterilizovatelný in situ), průhledítko, sterilizovatelná pojistná armatura (nejlépe průtržná membrána) kultivační nádoby, pojistný ventil duplikace, teplotní čidlo kultivační nádoby, 2x tlakové čidlo kultivační nádoby, tlakové čidlo dvojitého pláště, teplotní čidlo dvojitého pláště, zobrazovací tlakoměr/manometr kultivační nádoby a duplikace, ph sonda. CIP růžice. Osvětlení kultivační nádoby (preferováno shora, přes samostatné průhledítko ve víku nádoby). Rezerva pro umístění sondy pro měření rozpuštěného kyslíku. Všechny vstupy a výstupy kapalného média do kultivační nádoby a vzorkovací vstup musí být opatřeny sterilizační smyčkou pro sterilizaci in situ. Vzdušnění, tedy vstup vzduchu do částí zařízení ve styku s produktem/kulturou, musí být opatřen HEPA filtrací, zajišťující sterilní bariéru kultury. HEPA filtr musí být re-sterilizovatelný in situ.. HEPA filtrace odfuku z fermentoru není požadována.

12 Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry, sterilizovaná potrubí apod.) musí být opatřena tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli třídy AISI 304. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči, který bude opět nerezový, a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí, ve třídě IP 65. Rozvaděč musí zajišťovat chlazení uložených prvků bez ventilace/komunikace vzduchu s okolním prostředím. Zařízení musí umožňovat automatické provádění nejméně následujících procesů: Sterilizace prázdného fermentoru přímým vstřikováním čisté páry, dvojitým pláštěm ohřev nádoby pro snížení tvorby kondenzátu a po sterilizaci chlazení dvojitým pláštěm pro urychlení chladnutí nádoby Sterilizace fermentoru s kultivačním mediem - ohřev media ve fermentoru pomoci dvojitého pláště - ohřev media ve fermentoru přímým vstřikováním čisté páry do media - zchlazení sterilního media v nádobě po sterilizaci, dvojitým pláštěm Ohřev a chlazení bude probíhat přes výměníky, tedy ani technická pára ani chladicí voda nebudou přímo vstupovat do dvojitého pláště pracovní nádoby. Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu (sterilizace vzorkování, vstupního portu vody), musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. - "Batch", "Fed batch" a Kontinuální kultivace mikroorganismů. Pro veškeré kultivační procesy musí zařízení zajišťovat regulaci procesních parametrů, jak popsáno dále (regulace míchání, ph, vzdušnění, teploty, tlaku). Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu, musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. Požadavky na kultivační nádobu: Pracovní objem maximální 120 litrů Minimální míchaný objem 50 litrů Pracovní teploty C Dvojitý plášť/duplikace pokrývající kultivační nádobu od úrovně výpustního ventilu až po úroveň hladiny maximálního pracovního objemu, zajišťující ohřev, chlazení a temperaci v celé ploše kultivační nádoby, která je ve styku s kulturou. Pracovní tlak v nádobě vakuum až + 7 bar g

13 v duplikaci vakuum až + 3 bar g Materiál v kontaktu s kulturou: AISI 321 dvojitý plášť, nosný rám, krytování - AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8μm. vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko, přes celý průřez nádoby. Průhledítko podélné, svým středem na úrovni hladiny maximální pracovního objemu nádoby, výšky nejméně 250mm. Kultivační nádoba opatřena keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 60mm, přes celou výšku nádoby, od úrovně dna nejméně po úroveň víka nádoby. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem (předpokladem je AISI 304), kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s produktem nebo párou přicházející do kultivační nádoby z AISI 321, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s produktem nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Veškeré části systému a těsnění přicházející do styku s produktem, na kterých jsou použity rozebíratelné spoje, musí být sanitovatelné a pokud je použito těsnění, musí jeho tvar a materiál vyhovovat požadavkům GMP a požadavkům sanitovatelnosti a sterilizace parou in situ. Centrálně dnem provedeno míchadlo, z nejnižšího bodu kultivační nádoby pak dnový výpustní ventil. Výpustní aseptický ventil v nejnižším místě dna nádoby, je v rovině se stěnou komory a nesmí vytvářet mrtvé objemy. Požadovaná světlost ventilu nejméně DN20 (dle DIN). V konstrukci fermentoru bude připraven nejméně 1x záložní, zaslepený přívod čisté páry a 1x záložní odvod kondenzátu pro resterilizovatelný periferní systém (např. filtr) a 1x záložní přívod sterilního tlakového vzduchu. Další dva připojovací porty čisté páry a kondenzátu musí být na zařízení k dispozici pro připojení sestavy vzorkování a sestavy očkování. Míchací zarážky 4 ks s možností demontáže po otevření víka. Víko, vstupy na víku Víko musí krýt celý průřez nádoby, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Materiál konstrukce víka AISI 321, povrchy víka ve styku s produktem musí být hladké, sanitovatelné, beze spár, Ra <0.8um. Víko, mechanismus otevírání/zavírání víka, i veškeré další konstrukční díly a příslušenství víka musí splňovat požadavek na pracovní tlaky v nádobě (vakuum až 7 bar g). Minimální požadavky na porty ve víku včetně jeho osazení: - 1x osvětlení vnitřního prostoru nádoby, - 1x tlakový senzor (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x bezpečnostní systém proti přetlaku v nádobě (nejlépe průtržná membrána),

14 - 1x manometr tlaku v nádobě (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x CIP růžice, - 1x odvod plynu z fermentoru včetně chladiče, - případně další hrdla, ta budou zaslepena a uzavřena. Boční vstupy (horní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x přidávání kapalin (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x limitní senzor hladiny (bezpečnostní, proti přeplnění). Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Horní věnec hrdel je osazen nad hladinou maximálního pracovního objemu v nádobě. Boční vstupy (dolní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x vzorkování (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x tlakový senzor (membránový, difereční měření tlaku pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě), - ph sonda, - teplotní sonda. Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Dolní věnec hrdel je osazen pod úrovní nejnižšího pracovního objemu v nádobě. Dvojitý plášť Pokrývající celou nádobu, zajištující temperaci nádoby v průběhu kultivačního procesu (25-40 C) a sterilizaci nádoby ( C), dále pak musí dvojitý plášť zajistit chlazeni kultivačního media v nádobě po jeho sterilizaci (např. z 121 C na 37 C). Plášť musí krýt nádobu od úrovně dnového výpustního ventilu až nad úroveň hladiny maximálního pracovního objemu v nádobě. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího dvojitým pláštěm kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno vodou. Regulace teploty: Pomocí dvojitého pláště. Ohřev při sterilizaci pomocí dvojitého pláště nebo přímým vstřikováním páry do sterilizovaného média. Chlazení bude prováděno pomocí chladící vody, která je k dispozici z domovního zdroje. Ohřev a chlazení při kultivaci tak, aby mohla být dodržena stabilní kultivační teplota v rozsahu 25 až 40 C, s přesností 0,3 C v celém objemu vsádky fermentoru. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího duplikací kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno chladicí vodou. Míchání:

15 Magneticky spojené míchadlo s motorem zaručující stoprocentní těsnost kultivační nádoby za přetlaku i podtlaku, až do hodnot minimálního a maximálního pracovního tlaku. Míchadlo provedené centrálně v ose nádoby a dnem nádoby. Rozsah otáček 0 až 500 rpm, točivý moment nejméně 24Nm, plynulá regulace otáček. Hřídel míchadla osazena třemi míchacími turbínami typu "Rushton", umístěním a geometrií odpovídajícími rozměrům a geometrii kultivační nádoby. Vzdušnění a odfuk: Vzdušnění sterilně filtrovaným vzduchem. Regulace průtoku vzduchu pomocí mass flow jednotky, v rozsahu do 1VVM. HEPA filtr, sterilizovaný in situ. Z HEPA filtru dále filtrovaný vzduch veden potrubím do vzdušnících růžic. Možnost snadné výměny různých typů vzdušnících věnců nebo růžic pro různé typy kultivací. Sterilizace spojovacích potrubí a vzdušnících růžic čistou parou in situ. Vzdušnění může být realizováno vzduchem z centrálního rozvodu od kompresorové stanice, která je součástí dodávky tohoto výběrového řízení. Nebo může uchazeč navrhnout systém jiný, například využívající dmychadel, ať již umístěných centrálně nebo samostatně na jednotlivých bioreaktorech Případně kombinace obojího. Cílem každopádně je, zajistit systém vzdušnění který bude: - mít nízkou pořizovací cenu a nízké provozní náklady - vysokou spolehlivost a dlouhou životnost - minimální nároky na údržbu - nízkou spotřebu elektrické energie - nízkou hlučnost Uchazeč specifikuje použitý systém vzdušnění a popíše jeho vlastnosti dle uvedených požadavků. Na odfuku z fermentoru osazen chladič výdechových plynů (chlazení ze stávajícího rozvodu vody C), za chladičem na odfukovém potrubí umístěn NC pneumaticky ovládaný, membránový ventil pro uzavření odfuku a regulaci přetlaku v kultivační nádobě. Chladič preferujeme vyroben z AISI 321 materiálu, pokud to není možné pak AISI316L nebo 316Ti. Uchazeč specifikuje. Chladič je přímou součástí tlakového prostoru kutlivační nádoby a musí mít stejnou tlakovou a teplotní odolnost jako samotná nádoba. Vnitřní povrchy chladiče, tedy prostory, na kterých se tvoří kondenzát který je veden zpět do kultivační nádoby, musí splňovat požadavky na hladkost povrchu (Ra 0.8um) a čistitelnost, a také sterilizovatelnost parou in situ. V procesech sterilizace je chladič sterilizován parou in situ společně s kultivační nádobou bioreaktoru. V kultivačních procesech pak slouží kondenzaci vlhkosti ve vzduchu odfuku z bioreaktoru, tak aby nedocházelo k odnášení vlhkosti a tím snižování objemu kultury v kultivačním procesu. Chladič musí svojí kondenzační účinností odpovídat objemu kultury v nádobě tak, aby při 5 denních kultivacích případný úbytek vody z kultury činil méně než 3% objemu kultury.

16 Chladič využívá chladicí vodu z domovního rozvodu, stejnou kterou používá systém dvojitého pláště kultivační nádoby. Průtok chladicí vody chladičem musí být řízen plně automaticky. V průběhu parní sterilizace kultivační nádoby a chladiče musí automatizace zařízení automaticky zastavit přívod chladící vody do chladiče, tak aby v chladiči byla dosažena stejná teplota a tepelná dávka jako v samotné kultivační nádobě. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané. Ventily spojené s dvojitým pláštěm/duplikací nádoby membránové nebo pístové. Ventily spojené s kultivační nádobou pouze membránové, sanitovatelné. Materiál ventilu ve styku s kultivační nádobou AISI 316L nebo 316Ti, povrchy Ra 0,8 μm. Ventily musí splňovat bez omezení požadavky na procesní teploty a tlaky, v celém jejich rozsahu. Tedy například procesní ventily na kultivační nádobě musí spolehlivě otevírat/zavírat při tlaku až 7 bar g a vakuu, a teplotách až 150 C v páře. Typ a světlosti jednotlivých ventilů specifikuje uchazeč ve své nabídce. Čerpadla: Minimálně 2 peristaltická čerpadla s fixními otáčkami pro antifoam, a zásadu. Možností zapojení čerpadel do ovládací sekvence fermentace. Měřené a regulované veličiny ph Rozsah měření: 2-12 Přesnost regulace: 0,1 ph Typ senzoru: bezúdržbový, sterilizovatelný in situ, nejméně 121 C/20min Vstup senzoru do nádoby přes boční port typ Ingold DN 25, spodní věnec, a vyjímatelnou armaturu (holder). Plně automatická regulace hodnoty ph dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí persitaltických čerpadel a pwm modulace dávkování zásady a kyseliny. Teplota 20 až 150 C Přesnost měření a regulace 0,3 C Plně automatická regulace teploty v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí dvojitého pláště (nepřímý ohřev technickou parou a chlazení chladicí vodou), v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů. Dále musí být nejméně zaznamenány a zobrazeny na HMI panelech teploty všech sterilizovaných prostor zařízení, například HEPA filtrace vzdušnění, vzorkovací sestava, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil. Pokud některé z těchto procesů probíhají plně automaticky, platí pro ně totéž jako pro regulaci teploty kultivační nádoby. Tlak Rozsah měření: 0 až 8 bar abs Absolutní senzor tlaku, oddělený od měřeného prostoru membránou. Plně automatická regulace tlaku v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pwm modulací uzavíracího ventilu odfuku nádoby, v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů.

17 Hladina Přepočtem z diferenčního tlaku, diference mezi tlakovým senzorem ve víku a ve spodním věnci hrdel kultivační nádoby fermentoru, hodnota hladiny musí být zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Limitní hladina Senzorem umístěným v horním věnci hrdel kultivační nádoby, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby kapalinou. Míchání Míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Vzdušnění Ovládání z HMI panelu řídící jednotky, pomocí mass flow jednotky pro vzduch, rozsah 0 1 vvm. Zadavatel předpokládá instalaci samostatného zdroje vzduchu pro vzdušnění fermentorů, jak uvedeno dále v tomto zadání, uchazeč proto co nejpřesněji specifikuje konstrukční řešení a funkce zdrojů vzduchu pro vzdušnění fermentorů. Rozpuštěný kyslík (po2, DO) Dodání měření a regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku v kultuře není součástí dodávky zařízení v rámci tohoto výběrového řízení. Bioreaktor ale musí být konstruován tak, aby pozdější doplnění měření a regulace rozpuštěného kyslíku bylo možné. Také automatizace musí mít dostatečnou kapacitu, aby bylo možné zobrazení koncentrace rozpuštěného kyslíku a doplnění regulace provést. Uchazeč specifikuje, jak toto ve své nabídce řeší, uvede také orientační cenu doplnění měření a regulace. Dvojitý plášť kultivační nádoby dvojitý plášť kultivační nádoby musí být osazen nejméně těmito prvky, pro zajištění jeho funkce a bezpečnosti. - měření teploty - bezpečnostní měření/spínač limitního tlaku - limitní měření hladiny kapaliny na sání cirkulačního čerpadla - limitní měření maximální hladiny teplosměnného média v plášti - pojistný ventil Veškeré senzory na kultivační nádobě musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. 3. Heterotrofní fermentor 1500 litrů (F2) Popis:

18 Zařízení umožňující submerzní kultivaci řas a ostatních aerobních i anaerobních mikroorganismů (kvasinky, bakterie, plísně) ve sterilních podmínkách. Konstrukčně se jedná o dvouplášťovou (duplikátorovou), celonerezovou stojatou tepelně izolovanou kultivační nádobu s odklopným horním víkem o celkovém objemu 1500 litrů (poměr H:D 3:1 pro nádobu a 2:1 pro max. pracovní objem). Samostatně stojící tlaková nádoba na nosném rámu, na stejném nosném rámu jsou umístěny i veškeré konstrukční prvky fermentoru, prvky jeho automatizace, měření a regulace, ventily, potrubí. Maximální výška kompletního systému včetně otevřeného víka (počítejme víko v nejvyšší úvrati, tedy tehdy kdy je sestava fermentoru nejvyšší) nesmí přesahovat 4500 mm a systém by neměl přesahovat základnu 2000 x 3000 mm. Systém musí zajišťovat aseptický provoz po dobu minimálně 8 dní nepřetržitého kultivačního procesu. Uvnitř fermentoru pod nejníže umístěnou míchací turbínkou bude umístěn provzdušňovací věnec. Fermentor musí být vybaven nejméně čidlem teploty (maximální teplota 150oC), 2x senzor tlaku (max. přetlak 7 bar, jeden kus ve víku nádoby, druhý ve spodním věnci hrdel Ingold, pro měření tlaku v nádobě a pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě tlakovou diferencí), limitní hladinové čidlo nádoby (bezpečnostní, proti přeplnění nádoby), čidlo ph. Další čidla teploty musí být osazena na všech sterilizovaných prostorách, například sestava vzorkování, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil, HEPA filtr vzdušnění. Tlakové čidlo dvojitého pláště. Teplotní čidlo dvojitého pláště. Provzdušňovací sestava. Médium nebo kultura nebudou mít ph nižší než 2 v žádné fázi fermentačního procesu. Maximální pracovní tlak nádoby 7 bar g, pláště 3 bar g. Ohřev a chlazení dvojitým pláštěm. Rozsah provozních teplot při fermentaci 25 40oC, při sterilizaci až 140 C. Materiál ve styku s médiem AISI 321, s vnitřním povrchem Ra < 0,8 m. Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce. Míchání pomocí dnového míchadla s magnetickou spojkou a motorem s regulací otáček v rozsahu rpm. Míchané médium je viskozitou blízké vodě a neobsahuje pevné abrazivní částice (písek, oxid hlinitý, oxid křemičitý, vápenec apod.). Hrdla: minimálně očkovací hrdlo, vzorkovací hrdlo (re-sterilizovatelné in situ) hrdlo pro odfuk/odvod plynů z fermentoru, hrdla pro odvod a přívod média do duplikace, hrdlo pro přívod sterilního vzduchu či páry do fermentoru, dnový ventil pro vypouštění obsahu fermentoru (sterilizovatelný in situ), průhledítko, sterilizovatelná pojistná armatura (nejlépe průtržná membrána) kultivační nádoby, pojistný ventil duplikace, teplotní čidlo kultivační nádoby, 2x tlakové čidlo kultivační nádoby, tlakové čidlo dvojitého pláště, teplotní čidlo dvojitého pláště, zobrazovací tlakoměr/manometr kultivační nádoby a duplikace, ph sonda. CIP růžice. Osvětlení kultivační nádoby (preferováno shora, přes samostatné průhledítko ve víku

19 nádoby). Rezerva pro umístění sondy pro měření rozpuštěného kyslíku. Všechny vstupy a výstupy kapalného média do kultivační nádoby a vzorkovací vstup musí být opatřeny sterilizační smyčkou pro sterilizaci in situ. Vzdušnění, tedy vstup vzduchu do částí zařízení ve styku s produktem/kulturou, musí být opatřen HEPA filtrací, zajišťující sterilní bariéru kultury. HEPA filtr musí být resterilizovatelný in situ. HEPA filtrace odfuku z fermentoru není požadována. Snadný přístup k nádobě a dalším součástem ze všech stran pro revize, kontrolu a údržbu. Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry, sterilizovaná potrubí apod.) musí být opatřena tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli třídy AISI 304. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči, který bude opět nerezový, a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí, ve třídě IP 65. Rozvaděč musí zajišťovat chlazení uložených prvků bez ventilace/komunikace vzduchu s okolním prostředím. Fermentor bude usazen mezi přízemím a 1. nadzemním podlažím technologické haly. Zařízení musí umožňovat automatické provádění nejméně následujících procesů: Sterilizace prázdného fermentoru přímým vstřikováním čisté páry, dvojitým pláštěm ohřev nádoby pro snížení tvorby kondenzátu a po sterilizaci chlazení dvojitým pláštěm pro urychlení chladnutí nádoby Sterilizace fermentoru s kultivačním mediem - ohřev media ve fermentoru pomoci dvojitého pláště - ohřev media ve fermentoru přímým vstřikováním čisté páry do media - zchlazení sterilního media v nádobě po sterilizaci, dvojitým pláštěm Ohřev a chlazení bude probíhat přes výměníky, tedy ani technická pára ani chladicí voda nebudou přímo vstupovat do dvojitého pláště pracovní nádoby. Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu (sterilizace vzorkování, vstupního portu vody), musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. - "Batch", "Fed batch" a Kontinuální kultivace mikroorganismů. Pro veškeré kultivační procesy musí zařízení zajišťovat regulaci procesních parametrů, jak popsáno dále (regulace míchání, ph, vzdušnění, teploty, tlaku).

20 Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu, musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. Požadavky na kultivační nádobu: Pracovní objem maximální 1200 litrů Minimální míchaný objem 400 litrů Pracovní teploty C Dvojitý plášť/duplikace pokrývající kultivační nádobu od úrovně výpustního ventilu až po úroveň hladiny maximálního pracovního objemu, zajišťující ohřev, chlazení a temperaci v celé ploše kultivační nádoby, která je ve styku s kulturou. Pracovní tlak v nádobě vakuum až + 5 bar g v duplikaci vakuum až + 3 bar g Materiál v kontaktu s kulturou: AISI 321 duplikátor, nosný rám, krytování - AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8μm. vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko, nejméně DN500 Průhledítko podélné, výšky nejméně 250mm, dvě průhledítka, jedno na úrovni spodního věnce, jedno na úrovni horního věnce nádoby Kultivační nádoba opatřena keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 60 mm, přes celou výšku nádoby, od úrovně dna nejméně po úroveň víka nádoby. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem (předpokladem je AISI 304), kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s produktem nebo párou přicházející do kultivační nádoby z AISI 321, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s produktem nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Poměr H:D - 3:1 (pro nádobu), 2:1 (pro max. pracovní objem). Veškeré části systému a těsnění přicházející do styku s produktem, na kterých jsou použity rozebíratelné spoje, musí být sanitovatelné a pokud je použito těsnění, musí jeho tvar a materiál vyhovovat požadavkům GMP a požadavkům sanitovatelnosti a sterilizace parou in situ. Centrálně dnem provedeno míchadlo, z nejnižšího bodu kultivační nádoby pak dnový výpustní ventil. Dnový výpustní aseptický ventil v nejnižším místě nádoby, je v rovině se stěnou komory a nevytváří mrtvé objemy. Požadovaná světlost ventilu nejméně DN40 (dle DIN). V konstrukci fermentoru bude připraven nejméně 1x záložní, zaslepený přívod čisté páry a 1x záložní odvod kondenzátu pro re-sterilizovatelný periferní systém (např. filtr) a 1x záložní přívod sterilního tlakového vzduchu.

21 Další dva připojovací porty čisté páry a kondenzátu musí být na zařízení k dispozici pro připojení sestavy vzorkování a sestavy očkování. Míchací zarážky 4 ks s možností demontáže po otevření víka. Víko, vstupy na víku Víko nejméně průměru 500 mm, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Materiál konstrukce víka AISI 321, povrchy víka ve styku s produktem musí být hladké, sanitovatelné, beze spár, Ra <0.8um. Víko, mechanismus otevírání/zavírání víka, i veškeré další konstrukční díly a příslušenství víka musí splňovat požadavek na pracovní tlaky v nádobě (vakuum až 7 bar g). Minimální požadavky na porty ve víku včetně jeho osazení: - 1x osvětlení vnitřního prostoru nádoby, - 1x tlakový senzor (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x bezpečnostní systém proti přetlaku v nádobě (nejlépe průtržná membrána), - 1x manometr tlaku v nádobě (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x CIP růžice, - 1x odvod plynu z fermentoru včetně chladiče, - případně další hrdla, ta budou zaslepena a uzavřena. Boční vstupy (horní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x přidávání kapalin (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x limitní senzor hladiny (bezpečnostní, proti přeplnění). Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Horní věnec hrdel je osazen nad hladinou maximálního pracovního objemu v nádobě. Boční vstupy (dolní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x vzorkování (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x tlakový senzor (membránový, difereční měření tlaku pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě), - ph sonda, - teplotní sonda. Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Dolní věnec hrdel je osazen pod úrovní nejnižšího pracovního objemu v nádobě. Dvojitý plášť Pokrývající celou nádobu, zajištující temperaci nádoby v průběhu kultivačního procesu (25-40 C) a sterilizaci nádoby ( C), dále pak musí dvojitý plášť zajistit chlazeni kultivačního media v nádobě po jeho sterilizaci (např. z 121 C na 37 C). Plášť musí krýt nádobu od úrovně dnového výpustního ventilu až nad úroveň hladiny maximálního pracovního objemu v nádobě.

22 S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího dvojitým pláštěm kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno vodou. Regulace teploty: Pomocí dvojitého pláště. Ohřev při sterilizaci pomocí dvojitého pláště nebo přímým vstřikováním páry do sterilizovaného média. Chlazení bude prováděno pomocí chladící vody, která je k dispozici z domovního zdroje. Ohřev a chlazení při kultivaci tak, aby mohla být dodržena stabilní kultivační teplota v rozsahu 25 až 40 C, s přesností 0,3 C v celém objemu vsádky fermentoru. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího duplikací kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno chladicí vodou. Míchání: Magneticky spojené míchadlo s motorem zaručující stoprocentní těsnost kultivační nádoby za přetlaku i podtlaku, až do hodnot minimálního a maximálního pracovního tlaku. Míchadlo provedené centrálně v ose nádoby a dnem nádoby. Rozsah otáček 0 až 500 rpm, točivý moment nejméně 40Nm, plynulá regulace otáček. Hřídel míchadla osazena třemi míchacími turbínami typu "Rushton", umístěním a geometrií odpovídajícími rozměrům a geometrii kultivační nádoby. Vzdušnění a odfuk: Vzdušnění sterilně filtrovaným vzduchem. Regulace průtoku vzduchu pomocí mass flow jednotky, v rozsahu do 1VVM. HEPA filtr, sterilizovaný in situ. Z HEPA filtru dále filtrovaný vzduch veden potrubím do vzdušnících růžic. Možnost snadné výměny různých typů vzdušnících věnců nebo růžic pro různé typy kultivací. Sterilizace spojovacích potrubí a vzdušnících růžic čistou parou in situ. Vzdušnění může být realizováno vzduchem z centrálního rozvodu od kompresorové stanice, která je součástí dodávky tohoto výběrového řízení. Nebo může uchazeč navrhnout systém jiný, například využívající dmychadel, ať již umístěných centrálně nebo samostatně na jednotlivých bioreaktorech Případně kombinace obojího. Cílem každopádně je, zajistit systém vzdušnění který bude: - mít nízkou pořizovací cenu a nízké provozní náklady - vysokou spolehlivost a dlouhou životnost - minimální nároky na údržbu - nízkou spotřebu elektrické energie - nízkou hlučnost Uchazeč specifikuje použitý systém vzdušnění a popíše jeho vlastnosti dle uvedených požadavků. Na odfuku z fermentoru osazen chladič výdechových plynů (chlazení ze stávajícího rozvodu vody C), za chladičem na odfukovém potrubí umístěn NC

23 pneumaticky ovládaný, membránový ventil pro uzavření odfuku a regulaci přetlaku v kultivační nádobě. Chladič preferujeme vyroben z AISI 321 materiálu, pokud to není možné pak AISI316L nebo 316Ti. Uchazeč specifikuje. Chladič je přímou součástí tlakového prostoru kultivační nádoby a musí mít stejnou tlakovou a teplotní odolnost jako samotná nádoba. Vnitřní povrchy chladiče, tedy prostory, na kterých se tvoří kondenzát který je veden zpět do kultivační nádoby, musí splňovat požadavky na hladkost povrchu (Ra 0.8um) a čistitelnost, a také sterilizovatelnost parou in situ. V procesech sterilizace je chladič sterilizován parou in situ společně s kultivační nádobou bioreaktoru. V kultivačních procesech pak slouží kondenzaci vlhkosti ve vzduchu odfuku z bioreaktoru, tak aby nedocházelo k odnášení vlhkosti a tím snižování objemu kultury v kultivačním procesu. Chladič musí svojí kondenzační účinností odpovídat objemu kultury v nádobě tak, aby při 5 denních kultivacích případný úbytek vody z kultury činil méně než 3% objemu kultury. Chladič využívá chladicí vodu z domovního rozvodu, stejnou kterou používá systém dvojitého pláště kultivační nádoby. Průtok chladicí vody chladičem musí být řízen plně automaticky. V průběhu parní sterilizace kultivační nádoby a chladiče musí automatizace zařízení automaticky zastavit přívod chladící vody do chladiče, tak aby v chladiči byla dosažena stejná teplota a tepelná dávka jako v samotné kultivační nádobě. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané. Ventily spojené s dvojitým pláštěm/duplikací nádoby membránové nebo pístové. Ventily spojené s kultivační nádobou pouze membránové, sanitovatelné. Materiál ventilu ve styku s kultivační nádobou AISI 316L nebo 316Ti, povrchy Ra 0,8 μm. Ventily musí splňovat bez omezení požadavky na procesní teploty a tlaky, v celém jejich rozsahu. Tedy například procesní ventily na kultivační nádobě musí spolehlivě otevírat/zavírat při tlaku až 7 bar g a vakuu, a teplotách až 150 C v páře. Typ a světlosti jednotlivých ventilů specifikuje uchazeč ve své nabídce. Čerpadla: Minimálně 2 peristaltická čerpadla s fixními otáčkami pro antifoam a zásadu. Možností zapojení čerpadel do ovládací sekvence fermentace. Měřené a regulované veličiny ph Rozsah měření: 2-12 Přesnost regulace: 0,1 ph Typ senzoru: bezúdržbový, sterilizovatelný in situ, nejméně 121 C/20min Vstup senzoru do nádoby přes boční port typ Ingold DN 25, spodní věnec, a vyjímatelnou armaturu (holder). Plně automatická regulace hodnoty ph dle setpointu

24 nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí persitaltických čerpadel a pwm modulace dávkování zásady a kyseliny. Teplota 20 až 150 C Přesnost měření a regulace 0,3 C Plně automatická regulace teploty v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí dvojitého pláště (nepřímý ohřev technickou parou a chlazení chladicí vodou), v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů. Dále musí být nejméně zaznamenány a zobrazeny na HMI panelech teploty všech sterilizovaných prostor zařízení, například HEPA filtrace vzdušnění, vzorkovací sestava, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil. Pokud některé z těchto procesů probíhají plně automaticky, platí pro ně totéž jako pro regulaci teploty kultivační nádoby. Tlak Rozsah měření: 0 až 8 bar abs Absolutní senzor tlaku, oddělený od měřeného prostoru membránou. Plně automatická regulace tlaku v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pwm modulací uzavíracího ventilu odfuku nádoby, v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů. Hladina Přepočtem z diferenčního tlaku, diference mezi tlakovým senzorem ve víku a ve spodním věnci hrdel kultivační nádoby fermentoru, hodnota hladiny musí být zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Limitní hladina Senzorem umístěným v horním věnci hrdel kultivační nádoby, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby kapalinou. Míchání Míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Vzdušnění Ovládání z HMI panelu řídící jednotky, pomocí mass flow jednotky pro vzduch, rozsah 0 1 vvm. Zadavatel předpokládá instalaci samostatného zdroje vzduchu pro vzdušnění fermentorů, jak uvedeno dále v tomto zadání, uchazeč proto co nejpřesněji specifikuje konstrukční řešení a funkce zdrojů vzduchu pro vzdušnění fermentorů. Rozpuštěný kyslík (po2, DO) Dodání měření a regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku v kultuře není součástí dodávky zařízení v rámci tohoto výběrového řízení. Bioreaktor ale musí být konstruován tak, aby pozdější doplnění měření a regulace rozpuštěného kyslíku bylo možné. Také automatizace musí mít dostatečnou kapacitu, aby bylo možné zobrazení koncentrace rozpuštěného kyslíku a doplnění regulace provést. Uchazeč specifikuje jak toto ve své nabídce řeší, uvede také orientační cenu doplnění měření a regulace. Dvojitý plášť kultivační nádoby dvojitý plášť kultivační nádoby musí být osazen nejméně těmito prvky, pro zajištění jeho funkce a bezpečnosti. - měření teploty

25 - bezpečnostní měření/spínač limitního tlaku - limitní měření hladiny kapaliny na sání cirkulačního čerpadla - limitní měření maximální hladiny teplosměnného média v plášti - pojistný ventil Veškeré senzory na kultivační nádobě musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. 4. Produktovody, rozvody médií: Přílohou technické specifikace jsou půdorysy obou podlaží se zákresy pozic jednotlivých zařízení, a dále blokové schéma sestavy těchto zařízení. Blokové schéma obsahuje zákresy všech produktovodů. Půdorysy se zakreslenými pozicemi zařízení lze použít pro definici délky jednotlivých potrubních tras. Odhadované světlosti potrubí a délky potrubí: - DN40, 100 metrů, z toho opatřeno tepelnou izolací 80 metrů - DN25, 50 metrů, vše s tepelnou izolací Zadavatel umožňuje prohlídku místa instalace na vyžádání. Z definice sestavy zařízení je také zřejmé, pro jaký účel budou produktovody používány. Pro rozvod páry, technické i čisté, požadujeme potrubí nerezové, materiál AISI 321. Ve sterilní části s vnitřním povrchem Ra < 0,8 m. Materiál tvarovek a armatur bude ve stejném provedení. Vybaveny keramickou tepelnou izolací v tloušťce minimálně 20 mm, se svařovaným vnějším krytováním. Vnější krytování nerezové, v materiálu AISI 304. Rozvod deionizované vody ve stejné specifikaci, a musí být sterilizovatelný in situ parou. Totéž platí také pro rozvod sterilního kultivačního média z formulačního kotle k bioreaktorům. Všechna uvedená potrubí musí být konstruována tak, aby byl zajištěn odvod kondenzátu a dosažení teploty při sterilizaci v celé délce sterilizovaného potrubí. Rozměry DN25 - DN40, PN16. Rozvody tlakového vzduchu mohou být provedeny jakoukoliv konstrukcí, která dlouhodobě vyhovuje tlakově a neuvolňuje znečištění do rozváděného vzduchu. Ocel je vyloučena, ale kromě nerezových rozvodů mohou být použity například rozvody z plastu. Totéž platí pro rozvody chladicí vody.

26 Propojení bioreaktorů a jejich napojení na retenční nádrž musí být provedeno tak, aby je bylo možno sterilizovat parou in situ. Vzhledem k transportu kultury, a nutnému čištění či výměně některých potrubí, požadujeme ale konstrukci, kterou je možné snadno rozebrat, vyčistit, osadit zpět na místo. Kromě pevného nerezového potrubí (AISI 321) může uchazeč navrhnout i jiná řešení, například tlakové hadice. Musí být ale dodržen požadavek na tlakovou a teplotní odolnost, materiály ve styku s produktem kromě nerezu povoleny také EPDM, PTFE, nebo PEEK. Pomocné konstrukce Pomocné konstrukce (konzoly, táhla, podpěry atd.) pro usazení nádrží na rovnou betonovou plochu, pro uchycení potrubí, rozvodů elektro, měření a regulace (MaR), jsou součástí dodávky zařízení. 5. Tlakový vzduch a sterilní filtrace vzduchu k fermentorům Popis: Sestava zařízení vyžaduje v zásadě dvě různé kvality tlakového vzduchu. První, pro ovládání pneumaticky ovládaných ventilů. Zde je jednoznačný požadavek na stabilní tlak vzduchu, nejméně 7 barg, čistotu vzduchu, a jeho dostatečné vysušení, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v rozvodech vzduchu a nemohlo dojít ke vnosu vlhkosti do pilotních ventilů. Požadovaný minimální průtok tohoto vzduchu je ale malý, předpokládáme že pro celou sestavu zařízení nepřesáhne 100l/min. Druhá, to je vzduch pro samotné vzdušnění bioreaktorů. Zde je především výrazně nižší požadavek na tlak, postačuje tlak vzduchu pod 2 barg, možná i 1 barg, podle zvolené konstrukce bioreaktorů. Také požadavek na vysušení vzduchu je mnohem menší. Zůstává požadavek na čistotu vzduchu co do vyloučení obsahu pevných částic a aerosolů. Mnohonásobně vyšší je pak požadavek na průtoky vzduchu, které musí pokrýt potřeby vzdušnění bioreaktorů, což může být l/min. Uchazeč navrhne sestavu kompresoru či dmychadel dle vlastního uvážení, ale takovou aby zajistila tlakový vzduch pro pilotní ventily procesních ventilů i tlakový vzduch pro vzdušnění bioreaktorů (plus regulaci přetlaku v nádobě formulačního kotle). Uchazeč sám navrhne pozice zdrojů vzduchu (tedy zda jeden nebo více, na samotných zařízeních nebo jako samostatné zdroje apod.) a jejich typy tak, aby byly plně zajištěny potřeby všech zařízení v sestavě na tlakový vzduch pro pilotní ventily, a tlakový vzduch pro vzdušnění bioreaktorů.a regulaci tlaku ve formulačním kotli. Zohledněna musí být výše uvedená fakta, a dále pak tyto požadavky zadavatele: - značkové pilotní ventily mají standardní životnost 10 a více milionů sepnutí. Kvalita tlakového vzduchu pro pilotní ventily musí být zajištěna taková, aby nebyla životnost pilotních ventilů nijak zkracována spínaným vzduchem - vzduch pro vzdušnění musí být v takové kvalitě, aby nesnižoval životnost použitých HEPA filtrů pro sterilní filtraci vzduchu pro vzdušnění bioreaktorů. Filtry musí mít životnost nejméně 1 roku počítáno pro nepřetržité vzdušnění, a nejméně 100 sterilizací filtru parou in situ (počítáno pro 121 C, 20min).

27 Dále pak musí být zohledněny obecné principy, zvolený systém musí - mít nízkou pořizovací cenu a nízké provozní náklady - vysokou spolehlivost a dlouhou životnost - minimální nároky na údržbu - nízkou spotřebu elektrické energie - nízkou hlučnost 6. Automatizace a sběr dat Požadujeme společný řídící systém/automatizaci pro sestavu zařízení "formulační kotel, bioreaktory, retenční nádrž, příslušenství". Společný řídící systém pro uvedená zařízení byl zvolen protože tato zařízení tvoří funkční celek a jsou uspořádána "vedle sebe" pro návaznosti jejich použití, a také v rámci požadavku na minimalizaci nutných pořizovacích nákladů. Popis "Fermentační linka" řízená automatickým řídícím systémem na bázi průmyslového řídícího automatu (PLC) sestává z formulačního kotle (FK) pro přípravu kultivačního média, dvou heterotrofních fermentorů 150 (F1) a 1500 (F2) litrů, retenční nádoby (RET), chlazeného zásobníku (CH) zahuštěné suspenze, vyvíječe páry a případných dalších periferií (např. kompresory, dmychadla, nebo jiná zařízení která jsou součástí dodávky a jejichž napojení na automatizaci je potřebné z pohledu funkce sestavy či jejího bezpečného provozu). Vzhledem k tomu, že jednotlivá zařízení budou umístěna na dvou "podlažích" (na podlaze haly a na pochozím roštu ve výšce cca 3 metry od podlahy haly), v každém podlaží požadujeme umístění nejméně jednoho HMI ovládacího panelu. Elektrický rozvaděč řídícího systému preferujeme na roštu, v horním podlaží, a propojovací kabeláže k jednotlivým zařízením vedeny v kabelových trasách připevněných na tomto roštu. Součástí automatizace bude také systém sběru a bezpečného ukládání dat. Nejméně tento systém musí být "FDA compliant", splňovat požadavky GAMP4/GAMP5 (uchazeč specifikuje ve své nabídce) a požadavky CFR21 Part 11. K dispozici k tomuto systému musí být také příslušný SCADA software, který lze instalovat na běžném počítači (uchazeč specifikuje požadavky na takový počítač, samotný počítač ale není součástí nabídky). Software musí splňovat stejné nároky CFR 21 Part 11 jako samotný záznamový systém. Software musí umožňovat nejméně otevírat datové soubory s uloženými procesními daty, prohlížet je ve formátu tabulky nebo grafů, a tisknout vybrané sestavy tabulek a grafů. Požadavky na měření a regulace (MaR): Teplota x sledování teploty chladicí vody v domovním okruhu Pro ověření funkčnosti chladicího okruhu, alarmové hlášení při nárůstu teploty nad

28 stanovenou mez, návaznosti na řízení procesů na jednotlivých zařízeních x1 sledování a zobrazení teploty na retenční nádobě x2 plně automatizovaná regulace teploty (a tlaku, plus hladiny vody), na vyvíječi páry x3 teploty na všech prostorech, nádobách, periferiích, ve kterých probíhá sterilizace. Plně automaticky musí probíhat nejméně všechny sterilizační procesy na všech tlakových nádobách, tedy na kultivačních nádobách obou fermentorů a na nádobě formulačního kotle, a na housingách HEPA filtrů vzdušnění obou fermentorů a HEPA vyrovnávání tlaku nádoby formulačního kotle. Manuální sterilizace in situ, například pro sterilizaci a re-sterilizaci vzorkovacích sestav, inokulačních sestav a sestavy výpustního ventilu na obou fermentorech a na formulačním kotli, musí být osazena nejméně sledováním teploty a indikací dosažení sterilizační teploty, odečtu doby sterilizace a úspěšném dokončení procesu sterilizace. x4 plně automatizovaná regulace teploty v kultivačních nádobách obou fermentorů při všech kultivačních procesech a režimech. Plně automatické udržování nastavené teploty/chlazení nádoby formulačního kotle po sterilizaci. K těmto regulacím mohou být využity stejné teplotní senzory jako pro sterilizace v těchto nádobách x5 dvojitý plášť. Sledování a zobrazení teploty dvojitého pláště, a její regulace dle požadavků procesů probíhajících v příslušných pracovních nádobách. Měření všech teplot musí být prováděno dvousenzorově, tedy vždy v daném měřicím místě bude osazeno teplotní čidlo se dvěma Pt100 články. Řídící systém sleduje shodu obou článků, a pokud mezi nimi není shoda, hlásí alarm měření teploty v daném místě. Tlak x1 sledování tlaku na rozvodu čisté páry. Pro ověření funkčnosti zdroje a rozvodu čisté páry, alarmové hlášení při poklesu tlaku pod stanovenou mez, návaznosti na řízení procesů na jednotlivých zařízeních x2 sledování tlaku na rozvodu technické páry. Pro ověření funkčnosti zdroje a rozvodu technické páry, alarmové hlášení při poklesu tlaku pod stanovenou mez, návaznosti na řízení procesů na jednotlivých zařízeních x3 sledování tlaku tlakového vzduchu (uchazeč upřesní, jak je řešeno rozdělení vzduchu pro pilotní ventily a pro vzdušnění a sledování jejich stavu/funkce) x4 plně automatizovaná regulace tlaku (a teploty) na vyvíječi páry x5 tlaky na všech tlakových nádobách. Na nádobě formulačního kotle, na kultivačních nádobách obou fermentorů. Plně automatizovaná regulace přetlaku v nádobách při všech sterilizačních procesech, a při všech kultivačních procesech a režimech. Sledování hladiny v nádobách tlakovou diferencí mezi tlakovým senzorem ve víku nádoby a ve spodním věnci hrdel nádoby. x6 duplikace formulačního kotle a obou fermentorů osazeny tlakovým senzorem, který má bezpečnostní funkci při nárůstu tlaku na duplikaci nad stanovenou mez. Hladina

29 na formulačním kotli (FK), fermentoru 150L (F1) a fermentoru 1500L (F2) sledování hladiny kapaliny v nádobě přepočtem z tlakové diference mezi dvěma tlakovými senzory. Dále v každé z těchto tří nádob umístěn v horním věnci hrdel limitní hladinový senzor, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby. Obě hodnoty, hodnota hladiny v nádobách a hodnota dosažení alarmové hladiny v nádobách, jsou zobrazeny na HMI panelech řídícího systému. Nejsou zapojeny do žádné regulace. ph plně automatizovaná regulace ph pomocí pwm modulace čerpadel zásady, a kyseliny, na každém z fermentorů. Na formulačním kotli měření ph hodnoty, se zobrazením hodnoty na HMI panelu řídícího systému. Míchání míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Magneticky spojená, dnová míchadla formulačního kotle (FK), fermentoru 150L (F1) a fermentoru 1500L (F2). Pohon míchadel musí zabezpečit požadovaný točivý moment na míchadle, stabilní otáčky (plynulé, bez cukání a nepravidelností otáčení). Míchadla mohou být provozována dlouhodobě při nízkých otáčkách (například 100 rpm) a pohon míchadla musí být na dlouhodobý provoz při nízkých otáčkách uzpůsoben, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození/zničení pohonu. Pohon musí být vybaven sledováním skutečných otáček míchadla. Vzdušnění ovládání z HMI panelu řídící jednotky, pomocí mass flow jednotky pro vzduch v rozsahu do 1 vvm. Veškeré senzory na nádobách formulační kotel a oba bioreaktory musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Uchazeč nabízí funkční sestavu zařízení "formulační kotel, fermentor 150L, fermentor 1500L, retenční nádoba, příslušenství" a může navrhnout další logické návaznosti, signály, sledování stavů jednotlivých zařízení v sestavě. Tyto uvede a popíše ve své nabídce. Pro funkci sestavy předpokládáme, že centrálně provedená automatizace by měla mít informace například o stavu Deionizační stanice (zdroj deionizované vody), stavu deionizované vody v zásobníku, případně další. Naopak "down stream" zařízení pro zpracování nakultivované biomasy, tedy centrifuga, dezintegrátor, sušárna, pracují zcela samostatně a na automatizaci fermentorů nejsou nijak připojeny.

30 Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. Připojení přívodu elektřiny, rozvaděč elektro a rozvody ke spotřebičům jsou součástí dodávky. Před každý motor bude vřazen servisní vypínač. Kabelové rozvody pro elektro a MaR budou provedeny v drátěných koších, materiál pozinkovaná ocel. Hlavní trasy budou ve společném koridoru ale oddělené min. 10 cm od sebe. Elektrické rozvody budou mít krytí nejméně IP54. Předpokládáme rozdělení komponent mezi rozvaděč řídícího systému a jednotlivá zařízení, tak aby bylo dosaženo maximální míry provozního zajištění a provozní bezpečnosti. Požadujeme umístění ph převodníku přímo na fermentorech a formulačním kotli, v příslušném rozvaděči s krytím IP65. Dále v rozvaděči požadujeme volný prostor pro převodník DO (dissolved oxygen), pro případné budoucí doinstalování tohoto převodníku. Dále v rozvaděči přímo na zařízeních požadujeme pilotní, solenoidové ventily procesních ventilů daného zařízení. Převodníky pro měření teplot mohou být umístěny na jednotlivých zařízeních nebo v centrálním rozvaděči. Pokud převodníky pro měření teplot nebudou umístěny v rozvaděči na zařízení, musí být v tomto zařízení umístěny svorky či obdobný princip umožňující připojení a odpojení teplotního senzoru přímo na zařízení. Požadavky na řídící PLC automat a HMI panely: - operátorský HMI panel a programovatelný automat PLC musí být od stejného výrobce - HMI a PLC sdílejí společnou databázi proměnných automaticky generovanou současně s konfigurací aplikace PLC - nástroje pro konfiguraci HMI a PLC jsou vzájemně kompatibilní z hlediska sdílení informací a přístupu k datovým objektům - PLC a HMI používají ke vzájemné komunikaci rozhraní Profibus DP nebo Profinet - paměť programu PLC je uložena v trvalé, energeticky nezávislé, paměti typu Flash - PLC je rozšiřitelné jak z hlediska kapacity programové paměti, tak z hlediska HW pro připojení prvků MaR a komunikačních rozhraní různých průmyslových protokolů - HMI panely s úhlopříčkou nejméně 7 s dotykovým ovládáním a barevným zobrazením - HMI paměť formou SD karty nejméně 2GB Požadavky na ovládání: Možnost nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele, správce zařízení ze strany provozovatele a eventuelně servisního technika. Musí být tak zajištěno, aby běžný uživatel nemohl pozměnit důležitá nastavení. Řídící systém musí mít možnost rozšíření o tzv. vzdálenou správu, umožňující poskytovateli technické podpory získat informace o systému k servisní reakci na technickou závadu. Některé části řízení a automatizace sestavy zařízení budou umístěny přímo na jednotlivých zařízeních. Konkrétně to budou teplotní čidla, ph sondy, tlaková čidla,

31 peristaltická čerpadla pro dávkování kapalin v regulacích procesu, stejně jako procesní ventily, míchadla včetně pohonu, HEPA filtry. V rámci "Design Review" výsledného návrhu sestavy zařízení bude stanovena pozice všech součástí jednotlivých zařízení a jejich řídícího systému. 7. Retenční nádoba 1500 litrů (RET) Popis: Jednoplášťová, celonerezová, samostatně stojící, válcová, neizolovaná a netlaková nádoba o objemu 1500 litrů s odklápěcím horním klenutým víkem a průhledítkem v horním víku. Tato zásobní nádoba bude využívána pro meziuskladnění kultury vyprodukované ve fermentorech. Poměr H:D cca 1.5:1 (pro max. pracovní objem). Maximální výška kompletního systému včetně otevřeného víka nesmí přesahovat 4000 mm a systém by neměl přesahovat základnu 2000 x 3000 mm. Nádoba je požadována bez dvojitého pláště, bez tepelné izolace, opatřená čidlem teploty, a dnovým výpustním ventilem. Snadný přístup k nádobě a dalším součástem ze všech stran pro revize, kontrolu a údržbu. Bez míchání, bez měření a regulace, bez automaticky ovládaných ventilů. Veškeré součásti zařízení ve styku s produktem musí být inertní (nerezová ocel ve třídě AISI 321), s hladkým povrchem (nejméně Ra 0.8 μm). Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Zkoušky, technická dokumentace: zkoušky nejméně v rozsahu hydrostatická zkouška, vizuální kontrola všech svarů, kapilární zkoušky svarů hrdel dokumentace nejméně v rozsahu výrobní dokumentace nádrže, kontrola materiálů, povrchů, rozměrů Požadavky na retenční nádobu: Pracovní objem maximální 1500 litrů, předpokládaný průměr nádoby cca 1000mm, výška nádoby cca 2000 mm Pracovní teploty C Materiál v kontaktu s produktem AISI 321 nosný systém AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8 μm, vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko Průhledítko kruhové, s osvětlením, průměru nejméně 100 mm Víko, vstupy na víku: Víko nejméně v průměru 450 mm, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Minimální požadavky na porty ve víku 5x hrdlo typ TC 50 mm, zaslepena, uzavřena.

32 Ventily: Nádoba bude osazena pouze dnovým výpustním ventilem nejméně DN40, (membránový manuálně ovládaný ventil), membrána zároveň se dnem nádoby, bez mrtvých prostor. 8. Poloprovozní odstředivka Popis: Samoodkalovací, automatická disková odstředivka určená pro získávání tuhé fáze, chlazená, průtočná, motor odstředivky s frekvenčním měničem, s tlakovým vyprazdňováním vyčištěné fáze pomocí tlakové vody. Materiál přicházející do styku s odstřeďovanou suspenzí minimálně nerezová ocel AISI 316. Jako alternativní řešení zadavatel připouští též spirální diskovou odstředivku, jenž je určená pro oddělení pevné fáze (buňky řas) od kultivačního média. Spirální odstředivka musí být konstruována pro průtokový režim s elektromechanickým vyprazdňováním odstředěné fáze bez pomoci tlakové vody umožňující tak získání zahuštěné pasty řasové biomasy s minimálním obsahem vody. Materiál přicházející do styku s odstřeďovanou suspenzí minimálně nerezová ocel AISI 316L. Oba akceptovatelné typy odstředivek musí být vybaveny vlastní řídící jednotkou, frekvenčním měničem a vlastní vyvýšenou konstrukcí umožňující gravitační, kontinuální odvádění zahuštěné fáze do chladícího zásobníku (CH). Technické parametry pro diskovou odstředivku: - počet otáček cca ot./min - průtok cca 3000 l/min - příkon cca 10 kw - zádrž tuhé fáze min. 2 kg Technické parametry pro spirální diskovou odstředivku: - počet otáček cca 3000 ot./min - průtok cca 700 l/min - příkon cca 3 kw - zádrž tuhé fáze min. 5 kg 9. Dezintegrátor buněčných stěn Popis: Provozní stolní dezintegrátor s horizontální nebo vertikální nádobou pracující jako uzavřený systém v kontinuálním nebo diskontinuálním režimu. Materiál přicházející do styku s odstřeďovanou suspenzí minimálně nerezová ocel AISI 316. Vlastní proces rozrušení řasových buněčných stěn musí být založen na principu tlakovém. Dezintegrátor musí splňovat minimálně 90 % rozrušení všech buněk v průtokovém režimu. Technické parametry:

33 - průtok suspenze litrů/hod - příkon: cca 3 kw - pracovní teplota 10 40oC (vlastní chladící systém pracovního prostoru) 10. Sprejová sušárna Popis: Kompletní sestava sprejové (rozprašovací) sušárny pro sušení dezintegrované řasové biomasy popřípadě čistých frakcí z extraktů autotrofních mikroorganismů. Sušárna musí být vybavena vlastní řídící jednotkou a vlastním elektrickým ohřívačem vzduchu, kontejnerem na vysušený produkt a samostatným řídícím systémem. Konstrukce sušárny musí umožňovat jednobodový výstup a sběr usušeného materiálu. Materiál sušárny ve styku se sušeným médiem AISI 316 a vnitřním povrchem Ra < 0,8 um, ostatní části z AISI 304 (Ra < 1,6 um). Systém musí splňovat následující minimální technické parametry: Technické parametry: - dávkovací pumpa sušeného materiálu s regulací průtoku litrů/hod - rozprašovací zařízení (rotační atomizér) - rozprašovací zařízení (nozzle) - minimální sušící výkon 50 kg vody/hod - elektrický ohřev sušícího vzduchu - maximální teplota sušícího vzduchu 350oC - celková maximální výška sušárny 6 m. - materiál přicházející do styku se sušeným materiálem AISI ostatní konstrukční materiál AISI odlučovač usušeného materiálu (cyklón, AISI 316) - možnost regulace otáček sání výfukových plynů - jednobodový sběr usušeného materiálu - samostatný kontrolní a ovládací panel (PLC) - vybavení všemi potřebnými čidly (vstupní a výstupní teploty, průtok sušícího vzduchu, sání výfukových plynů atd.) - sběr, export (RS485, RS232 nebo podobný) a uchování naměřených dat - pneumatický oklep usazeného materiálu ze stěn sušárny - přípustný přetlak v sušící komoře max. 0,6 bar 11. Parní vyvíječ Popis: Elektrický vyvíječ čisté páry - pára bude použita pro in situ sterilizaci formulačního kotle, fermentorů, potrubních rozvodů, filtračních zařízení apod. Vyvíječ musí být schopen produkovat čistou páru o nastavitelném výstupním tlaku od 3 do 7bar g. Nastavení tlaku na vyvíječi musí být provedeno pouze na HMI panelu automatizace, bez mechanických zásahů na vyvíječi nebo manuálním ovládání ventilů vyvíječe.

34 Kapacita vyvíječe nejméně 60 kg páry/hod, s automatickým řízením a s nastavitelným provozním tlakem. Automatické odkalování vyvíječe a automatický odfuk nekondenzujících plynů dle nastavených parametrů. Možnost nastavení nejméně tří provozních tlaků/teplot, na které vyvíječ automaticky najíždí na základě externího signálu. Vyvíječ musí být tedy osazen třemi logickými vstupy pro tři takové signály, které aktivují dané tři provozní stavy. Bezpečnostní funkce: - pojistka proti přehřátí vyvíječe, odpojí přívod proudu do topných těles při překročení dané teploty - pojistný ventil proti překročení povoleného maximálního tlaku vyvíječe Konstrukčně se musí jednat o samostatně stojící, nezávislý, automatizovaný systém. Maximální výška kompletního systému nesmí přesahovat 3000 mm a systém nesmí přesahovat základnu 1500 x 1000 mm. Vyvíječ páry je tvořen kotlem/tlakovou nádobou, s odporovými topnými tělesy v této nádobě, automatickým sledováním hladiny vody v nádobě a jejím automatickým doplňováním, a regulaci teploty/tlaku v nádobě. Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry) musí být opatřena keramickou tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Tepelná izolace musí být dostatečná pro to, aby při všech pracovních režimech a při maximální teplotě v potrubí teploty vnějších povrchů potrubí nepřesáhly 50 C. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli ve třídě nejméně AISI 304. Snadný přístup k nádobě a dalším součástem ze všech stran pro revize, kontrolu a údržbu. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči,který bude opět nerezový a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí ve třídě IP 65. Elektrický příkon vyvíječe nesmí přesáhnout 45kW. Odporová topná tělesa musí mít inertní povrch ve styku s ohřívanou vodou a párou, požadujeme nerezový materiál povrchu v kvalitě AISI 316, s hladkým povrchem (nejméně Ra 0.8 μm a lepší). Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce. Sledování hladiny v kotli vyvíječe musí být provedeno stavovým, nikoliv limitním, hladinovým senzorem. Regulace tlaku páry v nádobě je prováděna regulací teploty v nádobě, se sledováním dosaženého tlaku. Tyto vlastnosti mají zajistit kontrolu čistoty produkované páry (především co do podílu nekondenzujících plynů v páře), stabilitu pracovního tlaku v nádobě, a variabilitu pracovních režimů vyvíječe změnou pracovní hladiny vody v kotli vyvíječe. Spínání proudu do topných těles musí být tyristorové (SSR relais), spínání v nule. Vyvíječ páry bude napájen deionizovanou vodou z domovního zdroje, deionizovaná voda bude splňovat požadavek na maximální hodnotu vodivosti nepřesahující 5μS/cm.

35 Domovní rozvod deionizované vody je netlakový, příslušný přetlak deionizované vody pro doplňování vyvíječe vodou za provozu musí zajišťovat sám vyvíječ páry. Před vyvíječem bude předřazen zásobník deionizované vody (DI), s integrovanou rekuperací tepla (z odfuku a odkalování vyvíječe páry). Zásobník DI vody, objemu 600 litrů, dodá zadavatel zdarma, uchazeč musí dodat tepelné výměníky pro rekuperaci tepla z vyvíječe páry v dodaném zásobníku DI vody. Požadavky na kotel vyvíječe páry: Ležatá nádoba na nosném rámu. Celkový objem nejméně 100 litrů Pracovní teploty C Pracovní tlak v nádobě vakuum až + 10 bar g Materiál kotel: AISI 316Ti nosný rám, krytování - AISI 304 Povrchy ve styku s vodou a párou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8 μm. vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold DN25 Víko nádoby příruba dle DIN, nesoucí zároveň topná tělesa Kotel opatřen keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 100 mm, přes celou vnější plochu kotle, pouze s výjimkou odnímatelné příruby kotle s topnými tělesy. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem (předpokladem je AISI 304), kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s vodou nebo párou z AISI 316L nebo 316Ti, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s vodou nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané, membránové nebo pístové. 12. Deionizační stanice Popis Deionizovaná voda bude používána pro přípravu páry na sterilizaci fermentační linky, živných půd a pro závěrečné oplachy při mytí výrobních zařízení a pomůcek. Zdroj deionizované vody musí zajišťovat následující funkce: - zastavení nátoku vody ze zdroje do zásobníku při max. hladině - automatické obnovení nátoku vody při poklesu hladiny v zásobníku pod nastavenou úroveň - zastavení nátoku vody ze zdroje do zásobníku nedosáhne-li vodivost vody požadovaných parametrů - měření hodnoty vodivosti výstupní deionizované vody ze zdroje - automatický proplach při odstavení Celý systém přípravy deionizované vody bude tvořen vlastní deionizační stanicí, zásobníkem deionizované vody (DI) o objemu 600 l, dopravním čerpadlem a nerezovým trubním rozvodem k jednotlivým odběrným místům. Všechna odběrná

36 místa budou ukončena ručním nebo automatickým membránovým ventilem a spojem TriClamp pro napojení technologie. Deionizační stanice Zdroj deionizované vody zajišťující kontinuální provoz zařízení při minimálním výkonu 40 l/h a požadované kvalitě vody. Systém musí umožňovat automatické praní a regeneraci předúpravních filtrů, dechloraci, pravidelné automatické proplachy zařízení, přerušení produkce čištěné vody po dosažení mezní hladiny v zásobníku a automatické čištění modulů, případné sanitace. Řídící a monitorovací systém obsahuje vodoměr pro měření spotřeby vody a digitální konduktometr. Technické parametry - kvalita upravené vody vodivost min. 5 μs/cm - minimální odsolení 99 % vůči vstupní vodě - výkon cca 40 l/ hod - elektrický příkon max 3kW Zásobník čisté vody (DI) Nerezová nádoba o celkovém objemu 600 litrů nebude předmětem dodávky, upraví se stávající nádoba poskytnutá zdarma zadavatelem. Popis úprav: Zaslepení nepotřebných hrdel Vybavení mycí sprchou (CIP růžice) a snímačem výšky hladiny.

37 Blokové schéma technologie: Legenda: FK: Formulační kotel tlaková sterilizovatelná nádoba 600 litrů F1: Fermentor F150 tlaková sterilizovatelná nádoba 150 litrů F2: Fermentor F1500 tlaková sterilizovatelná nádoba 1500 litrů RET: Retenční nádoba netlaková nádoba 1500 litrů DI: Zásobník deionizované vody netlaková nádoba 600 litrů (není předmětem dodávky) CH: Chlazený zásobník netlaková nádoba 600 litrů (není předmětem dodávky)

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Váš partner v procesním inženýrství

Váš partner v procesním inženýrství Váš partner v procesním inženýrství Obsah 2 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 DESTILACE 7-8 ADSORPCE 9 ABSORPCE 10 STRIPOVÁNÍ 11 KRYSTALIZACE

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

Ostatní vyba Osta tní vyba ení

Ostatní vyba Osta tní vyba ení Bezpečnostní kahan Schuett Phoenix II... HELAGO-CZ...s námi se nespálíte 112 www.helago-cz.cz Mycí automaty G 7883 G 7883 Mielabor mycí a dezinfekční automaty Nové mycí a dezinfekční automaty generace

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více