Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly"

Transkript

1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly Úvodem, obecné informace na požadavky konstrukce a techniky. K dispozici pro technologii jsou následující média: - technická pára 60 kg/hod, 3-7 bar g - chladící voda T=15oC, max. 6 bar g - odpad pro max. T=100oC - elektrická energie cca 120kW Média jsou zavedena do objektu výrobny formou napojovacích bodů. Prostředí. Dle předběžného protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN pro výrobnu se stanovují tyto základní vnější vlivy: AA5 teplota +5až+40 C, relativní vlhkost % AF2 výskyt korozivních látek (louh) AD3 možnost spadu vody ve formě vodní tříště BA4 schopnosti osob (Poučené osoby) Ostatní vlivy prostředí jsou zanedbatelné. Výjimkou je pouze místo nad fermentory a u vyvíječe páry, kde se stanovuje: AA6 zvýšená mez teploty Dodávka vybavení technologické haly sestává ze skupiny zařízení, určených k produkci biomasy, a další skupiny zařízení, určených k "down stream processing" této biomasy. Zařízení k produkci biomasy jsou: - formulační kotel 600L, k přípravě půd/médií pro kultivaci - fermentory, 150 a 1500L, pro samotné submerzní kultivace - retenční nádoba 1200L - vyvíječ čisté páry, potřebné pro sterilizaci nádob, potrubí, a dalších příslušenství - kompresory a dmychadla, tlakový vzduch pro ovládání ventilů a pro vzdušnění - zdroj deionizované vody+ zásobník, pro přípravu půd a výrobu čisté páry - měření a regulace těchto zařízení a jejich různá příslušenství, jak specifikováno níže - automatizace těchto zařízení a jejich různá příslušenství, jak specifikováno níže Zařízení pro down stream processing jsou: - chlazený zásobník - centrifuga - dezintegrátor - sušárna Tyto dvě sestavy tvoří samostatné technologické celky. Je možné tyto technologické celky samostatně instalovat, zprovoznit, předat/převzít.

2 Vzhledem k prostorovým dispozicím na místě považujeme za nutné, nejprve dodat, instalovat a zprovoznit sestavu fermentorů, a teprve poté nastěhovat, instalovat a zprovoznit sestavu pro zpracování biomasy (down stream processing). Pozn: pokud je někde v tomto textu použit výraz "bioreaktor" a výraz "fermentor", jsou v rámci tohoto textu tyto výrazy vnímány jako synonyma. Bližší popis vzorkovacích hrdel, hrdel přidávání kapalin (očkování, přidávání kapalných složek apod.). Na celkem 3 níže specifikovaných zařízeních sterilní části fermentační linky, to jsou formulační kotel (FK), fermentor 150L (F1) a fermentor 1500L (F2), budou vždy na každém zařízení umístěny dvě sestavy. Jedna vzorkovací, jedna pro přidávání kapalin. Obě musí být konstrukčně řešeny tak, že je možné je připojit k zařízení vložením do příslušného hrdla Ingold (v horním nebo dolním věnci hrdel), připojením na přívod čisté páry a na odvod kondenzátu (umístěnými na příslušném zařízení). Obdobně musí být sestava snadno odpojitelná od zařízení. Sestavy musí být re-sterilizovatelné in situ čistou parou, s vnitřním meziprostorem se sledováním teploty. Požadujeme 4 ventilovou technologii v příslušné světlosti ventilů, v materiálu AISI 316L nebo 316Ti. Ventily membránové, sanitovatelné, automaticky ovládané, nebo manuálně ovládané (uchazeč specifikuje, zda proces re-sterilizace in situ je prováděn manuálně, poloautomaticky nebo plně automaticky). Vzorkovací sestava bude zhotovena ve světlosti DN6, s minimalizací mrtvých objemů v sestavě. Sestava pro přidávání kapalin bude ve světlosti DN20. Připojovací porty pára/kondenzát. Na celkem 3 níže specifikovaných zařízeních sterilní části fermentační linky, to jsou formulační kotel (FK), fermentor 150L (F1) a fermentor 1500L (F2), musí být dále k dispozici připojovací porty umožňující připojit některé periferie fermentoru anebo kotle, nebo externí systémy u fermentoru anebo kotle, na přívod čisté páry a odvod kondenzátu. Takové porty musí být nejméně 3, dvě sady již pro zmíněné sestavy vzorkování a přidávání kapalin, další nejméně jedna sada záložní. Dělené přívody čistá pára, technická pára. Přívod technické páry zadavatel ponechává, protože stávající zdroj technické páry je ekonomicky výhodný. Technická pára bude použita pro ohřev dvojitého pláště formulačního kotle (FK), fermentoru 150L (F1) a fermentoru 1500L (F2). Čistá pára bude použita pro veškeré zbývající aplikace. Příslušná zařízení musí být uzpůsobena pro toto využití technické a čisté páry. Specifikace požadavku AISI 321, keramika, titan, hasteloy. Řasy, které mají být hlavním produktem fermentace, mají blokovaný růst molybdenem. Proto musíme maximálně omezit molybden v materiálech, které jsou v kontaktu s kultivačním médiem a kulturou. Formulační kotel (FK), oba fermentory (F1, F2) a spojovací potrubí mezi F1 a F2 mají proto specifikaci konstrukčního materiálu AISI 321 a tato specifikace musí být dodržena.

3 Na všech nerozebiratelných spojích, provedených svarem, musí být použit také odpovídající přídavný materiál, bez obsahu Molybdenu. V případě ostatních potrubí a ventilů, kde styčná plocha není tak velká, akceptujeme materiál AISI 316L nebo 316Ti, který je dostupnější. V případě míchadla, tedy všech částí míchadla v kontaktu s médiem a kulturou, nesmí být ale materiály AISI 316L nebo 316Ti použity. Magnetická spojka, dělicí hrnec, rotor a míchací hřídel v nádobách, musí být z materiálů Titan, nebo Keramika, nebo jiných bez obsahu Molybdenu, které ale zároveň splňují technologické požadavky na teplotu, povrchy, odolnost apod. Uchazeč ve své nabídce specifikuje veškeré materiály magnetické spojky míchadla a samotného míchadla, které jsou v kontaktu s kultivačním médiem/kulturou. Veškeré tlakové nádoby musí být nové, nepoužité, a musí splňovat veškeré náležitosti pro provoz v České republice. Řízení. Automatizace je navržena jako společná pro všechna zařízení sestavy zařízení pro přípravu médií a kultivace. Tedy formulační kotel, oba bioreaktory, vyvíječ páry, a některé jejich periferie (včetně měření teploty na retenční nádrži) jsou napojeny na jednu společnou automatizaci. Předpokládáme umístění rozvaděče této automatizace ve 2NP. K ovládání bude automatizace osazena nejméně dvěma HMI panely, jeden ve 2NP, druhý v 1NP. Součástí automatizace bude také systém sběru a bezpečného ukládání dat. Nejméně tento systém musí být "FDA compliant", splňovat požadavky GAMP4/GAMP5 (uchazeč specifikuje ve své nabídce) a požadavky CFR21 Part 11. K dispozici k tomuto systému musí být také příslušný SCADA software, který lze instalovat na běžném počítači (uchazeč specifikuje požadavky na takový počítač, samotný počítač ale není součástí nabídky). Software musí splňovat stejné nároky CFR 21 Part 11 jako samotný záznamový systém. Software musí umožňovat nejméně otevírat datové soubory s uloženými procesními daty, prohlížet je ve formátu tabulky nebo grafů, a tisknout vybrané sestavy tabulek a grafů. SCADA systém musí zaznamenávat nejméně tyto signály: - veškeré procesní teploty, tedy teploty na sterilizovaných prostorách a na kultivačních nádobách fermentorů (postačuje vždy pouze jedna z dvojice měřených teplot v daném měřicím bodě). Předpoklad je tedy celkem 13 teplot. - otáčky míchadel, 3 spojité signály - průtoky vzduchu, vzdušnění, 2 spojité signály - hodnoty ph, 2 spojité signály - připravena rezerva pro měření rozpuštěného kyslíku, 2 spojité signály - logické signály, tedy překročení alarmových limitů, výpadky médií, výpadek proudu K řídícímu systému bude dodána záloha software, coby kompletní zdrojové kódy sloužící pro obnovení systému v případě havárie. Veškeré hardware komponenty, použité v konstrukci automatizace, například PLC automat, HMI panely, převodníky, apod. musí být standardní, komerčně běžně dostupné komponenty, které jsou na trhu k dispozici od více než jednoho dodavatele.

4 Automatizace a SCADA systém musí mít zajištěnu ochranu před rušením přenášeným po síti. Rušící frekvence od ostatních zařízení v hale, výpadky dodávky elektřiny, podpětí a přepětí, Považujeme za vhodné řešení galvanicky oddělený zdroj, například double conversion UPS, odpovídající kapacity. V případě výpadku proudu musí být po dobu nejméně 30 minut zálohována automatizace (PLC, HMI, etc.) a také pilotní ventily. Tak aby bylo možné bezpečně ukončit procesy, jejich záznamy včetně záznamu výpadku proudu, a vypnout zařízení. Tlakový vzduch pro nouzové ovládání pilotních ventilů musí být k dispozici v příslušném vzdušníku zdroje tlakového vzduchu. Součástí nabídek musí být PID schéma každého zařízení. Veškerá nabízená zařízení a všechny jejich části a konstrukční díly musí být nové, nepoužité. Ostatní. Zaškolení pracovníků v místě instalace. Součástí dodávky jednotlivých zařízení je rovněž instalace autorizovaným servisem dodavatele nebo výrobce. Součástí dodávky zařízení bude technická dokumentace, design v rozsahu nejméně PID. Veškeré tlakové nádoby musí mít přejímku ITI/TUV a technickou dokumentaci dle požadavků Evropské PED. Projektová dokumentace v rozsahu: Technická zpráva Soupis materiálu Specifikace přístrojů Technologie - PID. Výkresy nádrží Schema zapojení elektro Schema zapojení MaR Dokumentace k automatizaci a záznamovému zařízení, včetně doložení kompatibility s požadavky FDA pro cgmp, a doložení splnění požadavků CFR21 Part 11. K automatizaci musí být dodána dokumentace hardware (identifikace a manuály pro použité komponenty, schéma zapojení, výkres sestavy) a také časové snímky vytvořeného řídícího software (časové snímky sterilizace, časové snímky kultivace) S vybraným uchazečem budou stanoveny hranice dodávky. Pokud nebude dohodou stanoveno jinak, platí že: - prodávající/dodavatel zařízení dodá veškeré tlakové nádoby s průvodní technickou dokumentací, a zajistí také provedení výchozí revize a pasportů tlakových nádob - prodávající/dodavatel zařízení zajistí revize elektro na dodaných zařízeních a součástí zprovoznění zařízení bude také předání příslušných revizních protokolů - kupující zajistí, že konstrukce haly a všech přívodů/rozvodů energií a médií v hale bude odpovídat požadavkům české legislativy a příslušných technických norem. Předá nejpozději 14 dnů před zahájením instalace zařízení, kopii příslušných revizních zpráv prodávajícímu/dodavateli zařízení.

5 Specifikace jednotlivých zařízení fermentační linky 1. Formulační kotel (FK) Popis: Zařízení pro míchání, úpravu parametrů, a sterilizaci kapalných půd/médií. Samostatně stojící dvouplášťová, (duplikátorová), celonerezová stojatá tepelně izolovaná tlaková nádoba o objemu nejméně 600 litrů (celkový objem) s odklopným horním víkem opatřená automatickým systémem parní sterilizace s nezbytnými ovládací prvky a prvky měření a regulace. Systém musí zajišťovat aseptický provoz po dobu minimálně 8 dní. Samostatně stojící tlaková nádoba na nosném rámu, na stejném nosném rámu jsou umístěny i veškeré konstrukční prvky kotle, prvky jeho automatizace, měření a regulace, ventily, potrubí. Nosný rám je opatřen kolečky s aretací. Kolečka musí mít odpovídající nosnost, aby vydržela zatížení sestavou kotle, musí umožňovat pojezd kotle pro jeho přemístění po rovné ploše, případně jeho otočení na místě. Zároveň musí být kolečka uspořádána tak, aby byla zajištěna stabilita kotle proti převrácení, při pojezdu i při stání na místě. Maximální výška celého zařízení včetně otevřeného víka (počítáme víko v nejvyšší úvrati, tedy tehdy kdy je sestava kotle nejvyšší) nesmí přesahovat 3000 mm a zařízení nesmí přesahovat základnu 1500 x 2000mm. Ohřev přes dvojitý plášť kotle i přímým vstřikováním čisté páry do media, chlazení pouze přes dvojitý plášť kotle. Materiál ve styku s médiem AISI 321, s vnitřním povrchem Ra < 0,8 um, ostatní části z AISI 304 (Ra < 1.6 um), těsnění PTFE nebo PTFE potažený silikon. Veškeré části zařízení ve styku s produktem musí být sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce (materiál membrány ve styku s produktem PTFE). Míchání pomocí dnového míchadla s magnetickou spojkou. Míchadlo umístěno ve dně nádoby, excentricky ale rovnoběžně s osou nádoby, pro zajištění lepšího míchání a omezení tvorby vodního víru v nádobě. Pohon míchadla s regulací otáček v rozsahu rpm. Míchané médium je viskozitou blízké vodě a neobsahuje pevné abrazivní částice (písek, oxid hlinitý, oxid křemičitý, vápenec apod.). Ve dně nádoby musí být také zajištěno vypouštění nádoby z nejnižšího bodu nádoby. Nádoba musí být opatřena nejméně čidlem teploty (maximální teplota 150oC), 2x senzor tlaku (max. přetlak 7 bar, jeden kus ve víku nádoby, druhý ve spodním věnci hrdel Ingold, pro měření tlaku v nádobě a pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě tlakovou diferencí), limitní hladinové čidlo nádoby (bezpečnostní, proti přeplnění nádoby), čidlo ph Další čidla teploty musí být osazena na všech sterilizovaných prostorách, například sestava vzorkování, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil, HEPA filtr vyrovnávání tlaku v nádobě. Tlakové čidlo dvojitého pláště. Teplotní čidlo dvojitého pláště.

6 Hrdla, vstupy/výstupy: Vzorkovací armatura, vstup pro čistou vodu (vzorkování a vstup resterilizovatelné in situ, parou), násypný otvor nejméně DN200, zavzdušnění/odvzdušnění osazené HEPA filtrem, průhledítko, pojistná armatura (nejlépe průtržný disk), zobrazovací manometr, dnový výpustní ventil (s možností re-sterilizace in situ, parou). Všechny vstupy a výstupy kapalného média do kultivační nádoby a vzorkovací vstup musí být opatřeny sterilizační smyčkou pro sterilizaci in situ. Hrdla pro odvod a přívod média do duplikace, pojistný ventil duplikace, zobrazovací manometr duplikace, tlakové čidlo duplikace, teplotní čidlo duplikace. Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry, sterilizovaná potrubí apod.) musí být opatřena tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli třídy AISI 304. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči, který bude opět nerezový, a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí, ve třídě IP 65. Rozvaděč musí zajišťovat chlazení uložených prvků bez ventilace/komunikace vzduchu s okolním prostředím. Zařízení musí umožňovat plně automatické provádění následujících procesů: Sterilizace prázdné nádoby přímým vstřikováním čisté páry, dvojitým pláštěm ohřev nádoby pro snížení tvorby kondenzátu a po sterilizaci chlazení dvojitým pláštěm pro urychlení chladnutí nádoby Sterilizace nádoby s médiem - ohřev média v pracovní nádobě pomoci dvojitého pláště - ohřev média v pracovní nádobě přímým vstřikováním čisté páry do média - zchlazení sterilního media v nádobě po sterilizaci, dvojitým pláštěm Ohřev a chlazení bude probíhat přes výměníky, tedy ani technická pára ani chladicí voda nebudou přímo vstupovat do dvojitého pláště pracovní nádoby. Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu (sterilizace vzorkování, vstupního portu vody), musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. Požadavky na nádobu: Pracovní objem 550 litrů Minimální zpracovatelný objem 100 litrů Pracovní teploty C Dvojitý plášť/duplikace pokrývající kultivační nádobu od úrovně výpustního ventilu až po úroveň hladiny maximálního pracovního objemu, zajišťující ohřev a chlazení.

7 Dvojitý plášť musí krýt dno nádoby až po úroveň výpustního ventilu, a musí být zajištěna účinná cirkulace ohřívacího či chladicího média dvojitým pláštěm i na úrovni dna nádoby, až po výpustní ventil nádoby. Pracovní tlak v nádobě vakuum až +7 bar g v duplikaci vakuum až +3 bar g Materiál v kontaktu s mediem AISI 321 duplikátor, nosný rám, krytování AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8 μm. Vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko, průměru nejméně 500mm, DN500. Průhledítko ve stěně nádoby, podélné, střed průhledítka na úrovni maximální pracovní hladiny nádoby, výška průhledítka nejméně 250mm. Násypka o průměru nejméně 200 mm. Nádoba opatřena keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 60 mm, přes celou výšku nádoby, od úrovně dna nejméně po úroveň víka nádoby. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem AISI 304, kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s produktem nebo párou přicházející do kultivační nádoby z AISI 321, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s produktem nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Veškeré části systému a těsnění přicházející do styku s produktem, na kterých jsou použity rozebíratelné spoje, musí být sanitovatelné a pokud je použito těsnění, musí jeho tvar a materiál vyhovovat požadavkům GMP a požadavkům sanitovatelnosti a sterilizace parou in situ. Nádoba musí zajišťovat aseptické prostředí po dobu minimálně 8 dní. Dnem rovnoběžně s osou nádoby, bude provedeno míchadlo, z nejnižšího bodu kultivační nádoby pak dnový výpustní aseptický ventil v rovině se stěnou komory, jenž nesmí vytvářet mrtvé objemy. Požadovaná světlost ventilu nejméně DN20 (dle DIN). V konstrukci formulačního kotle bude připraven nejméně 1x záložní, zaslepený přívod čisté páry a 1x záložní odvod kondenzátu pro resterilizovatelný periferní systém (např. filtr) a 1x záložní přívod sterilního tlakového vzduchu. Další dva připojovací porty čisté páry a kondenzátu musí být na zařízení k dispozici pro připojení sestavy vzorkování a sestavy očkování. Víko, vstupy na víku Víko minimální průměru/světlosti 500 mm, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Minimální požadavky na porty ve víku včetně jeho osazení: - 1x osvětlení vnitřního prostoru nádoby, - 1x tlakový senzor (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x bezpečnostní systém proti přetlaku v nádobě (nejlépe průtržná membrána),

8 - 1x manometr tlaku v nádobě (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x CIP růžice, - 1x port vzdušnění/odfuk, osazený HEPA filtrem sterilizovatelným in situ parou. - případně další hrdla, ta budou zaslepena a uzavřena. Materiál konstrukce víka AISI 321, povrchy víka ve styku s produktem musí být hladké, sanitovatelné, beze spár, Ra <0.8um. Víko, mechanismus otevírání/zavírání víka, i veškeré další konstrukční díly a příslušenství víka musí splňovat požadavek na pracovní tlaky v nádobě (vakuum až 7 bar g). Boční vstupy (horní věnec) Minimálně 4x DN25 (systém TriClamp nebo systém Ingold). - 1x přidávání kapalin (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x limitní senzor hladiny (bezpečnostní, proti přeplnění). Hrdla v době dodání formulačního kotle neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Horní věnec hrdel je osazen nad hladinou maximálního pracovního objemu v nádobě. Boční vstupy (dolní věnec) Minimálně 4x DN25 (systém TriClamp nebo systém Ingold). - 1x vzorkování (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x tlakový senzor (membránový, diferenční měření tlaku pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě), - ph sonda, - teplotní sonda. Hrdla v době dodání formulačního kotle neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Dolní věnec hrdel je osazen pod úrovní nejnižšího pracovního objemu v nádobě. Dvojitý plášť Pokrývající celou nádobu, zajištující ohřev (například při sterilizaci) a chlazeni (po sterilizaci) produktu v nádobě. Ohřev při sterilizaci pomocí dvojitého pláště nebo přímým vstřikováním páry do sterilizovaného média. Chlazení bude prováděno pomocí chladicí vody, která je k dispozici z domovního zdroje. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího dvojitým pláštěm kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno vodou. Míchání: Magneticky spojené míchadlo s motorem zaručující stoprocentní těsnost pracovní nádoby za přetlaku i podtlaku, až do hodnot minimálního a maximálního pracovního tlaku. Míchadlo provedené excentricky, ale rovnoběžně s osou nádoby, dnem nádoby. Rozsah otáček 0 až 500rpm (stabilní otáčky musí být dlouhodobě udržovány v rozsahu 100 až 500rpm). Točivý moment nejméně 24Nm, plynulá regulace otáček.

9 Hřídel míchadla osazena třemi míchacími turbínami typu "Rushton", umístěním a geometrií odpovídajícími rozměrům a geometrii kultivační nádoby. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané. Ventily spojené s dvojitým pláštěm/duplikací nádoby membránové nebo pístové. Ventily spojené s kultivační nádobou pouze membránové, sanitovatelné. Materiál ventilu ve styku s kultivační nádobou AISI 316L nebo 316Ti, povrchy Ra 0,8 μm. Ventily musí splňovat bez omezení požadavky na procesní teploty a tlaky, v celém jejich rozsahu. Tedy například procesní ventily na kultivační nádobě musí spolehlivě otevírat/zavírat při tlaku až 7 bar g a vakuu, a teplotách až 150 C v páře. Typ a světlosti jednotlivých ventilů specifikuje uchazeč ve své nabídce. Měřené a regulované veličiny ph Rozsah měření: 2-12 Přesnost regulace: 0,1 ph Typ senzoru: bezúdržbový, sterilizovatelný in situ, nejméně 121 C/20min Vstup senzoru do nádoby přes boční port typ Ingold DN 25, spodní věnec, a vyjímatelnou armaturu (holder). Měřená hodnota ph zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Teplota 20 až 150 C Přesnost měření a regulace 0,3 C Plně automatická regulace teploty v pracovní nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí dvojitého pláště (nepřímý ohřev technickou parou a chlazení chladicí vodou), v rámci daných sterilizačních procesů. Dále musí být nejméně zaznamenány a zobrazeny na HMI panelech teploty všech sterilizovaných prostor zařízení, například HEPA filtrace vzdušnění, vzorkovací sestava, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil. Pokud některé z těchto procesů probíhají plně automaticky, platí pro ně totéž jako pro regulaci teploty kultivační nádoby. Tlak Rozsah měření: 0 až 8 bar abs Absolutní senzor tlaku, oddělený od měřeného prostoru membránou. Plně automatická regulace tlaku v pracovní nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pwm modulací uzavíracího ventilu odfuku HEPA filtru nádoby, v rámci daných sterilizačních procesů. Regulace tlaku může být také využita mimo automatické procesy, pro přetlakování nádoby při přepouštění sterilního média tlakem. Hladina Přepočtem z diferenčního tlaku, diference mezi tlakovým senzorem ve víku a ve spodním věnci hrdel kultivační nádoby fermentoru, hodnota hladiny musí být zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Limitní hladina Senzorem umístěným v horním věnci hrdel kultivační nádoby, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby kapalinou.

10 Míchání Míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Dvojitý plášť pracovní nádoby dvojitý plášť nádoby musí být osazen nejméně těmito prvky, pro zajištění jeho funkce a bezpečnosti. - měření teploty - bezpečnostní měření/spínač limitního tlaku - limitní měření hladiny kapaliny na sání cirkulačního čerpadla - limitní měření maximální hladiny teplosměnného média v plášti - pojistný ventil Veškeré senzory na kultivační nádobě musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. 2. Heterotrofní fermentor 150 litrů (F1) Popis: Zařízení umožňující submerzní kultivaci řas a ostatních aerobních i anaerobních mikroorganismů (kvasinky, bakterie, plísně) ve sterilních podmínkách. Konstrukčně se jedná o dvouplášťovou (duplikátorovou), celonerezovou stojatou tepelně izolovanou kultivační nádobu s odklopným horním víkem o celkovém objemu 150 litrů (poměr H:D 3:1 pro nádobu a 2:1 pro max. pracovní objem). Samostatně stojící tlaková nádoba na nosném rámu, na stejném nosném rámu jsou umístěny i veškeré konstrukční prvky fermentoru, prvky jeho automatizace, měření a regulace, ventily, potrubí. Nosný rám je opatřen kolečky s aretací. Kolečka musí mít odpovídající nosnost, aby vydržela zatížení sestavou fermentoru, musí umožnovat pojezd fermentoru pro jeho přemístění po rovné ploše, případně jeho otočení na místě. Zároveň musí být kolečka uspořádána tak, aby byla zajištěna stabilita fermentoru proti převrácení, při pojezdu i při stání na místě.

11 Maximální výška kompletního systému včetně otevřeného víka (počítejme víko v nejvyšší úvrati, tedy tehdy kdy je sestava fermentoru nejvyšší) nesmí přesahovat 3000 mm a systém nesmí přesahovat základnu 1200 x 1500 mm. Systém musí zajišťovat aseptický provoz po dobu minimálně 8 dní nepřetržitého kultivačního procesu. Uvnitř fermentoru pod nejníže umístěnou míchací turbínkou bude umístěn provzdušňovací věnec. Fermentor musí být vybaven nejméně čidlem teploty (maximální teplota 150oC), 2x senzor tlaku (max. přetlak 7 bar, jeden kus ve víku nádoby, druhý ve spodním věnci hrdel Ingold, pro měření tlaku v nádobě a pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě tlakovou diferencí), limitní hladinové čidlo nádoby (bezpečnostní, proti přeplnění nádoby), čidlo ph. Další čidla teploty musí být osazena na všech sterilizovaných prostorách, například sestava vzorkování, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil, HEPA filtr vzdušnění. Tlakové čidlo dvojitého pláště. Teplotní čidlo dvojitého pláště. Provzdušňovací sestava. Médium nebo kultura nebudou mít ph nižší než 2 v žádné fázi fermentačního procesu. Maximální pracovní tlak nádoby 7 bar g, pláště 3 bar g. Ohřev a chlazení dvojitým pláštěm. Rozsah provozních teplot při fermentaci 25 40oC, při sterilizaci až 140 C. Materiál ve styku s médiem/kulturou AISI 321, s vnitřním povrchem Ra 0,8 μm. Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce. Míchání pomocí dnového míchadla s magnetickou spojkou a motorem s regulací otáček v rozsahu rpm. Míchané médium je viskozitou blízké vodě a neobsahuje pevné abrazivní částice (písek, oxid hlinitý, oxid křemičitý, vápenec apod.). Hrdla: minimálně očkovací hrdlo, vzorkovací hrdlo (re-sterilizovatelné in situ) hrdlo pro odfuk/odvod plynů z fermentoru, hrdla pro odvod a přívod média do duplikace, hrdlo pro přívod sterilního vzduchu či páry do fermentoru, dnový ventil pro vypouštění obsahu fermentoru (sterilizovatelný in situ), průhledítko, sterilizovatelná pojistná armatura (nejlépe průtržná membrána) kultivační nádoby, pojistný ventil duplikace, teplotní čidlo kultivační nádoby, 2x tlakové čidlo kultivační nádoby, tlakové čidlo dvojitého pláště, teplotní čidlo dvojitého pláště, zobrazovací tlakoměr/manometr kultivační nádoby a duplikace, ph sonda. CIP růžice. Osvětlení kultivační nádoby (preferováno shora, přes samostatné průhledítko ve víku nádoby). Rezerva pro umístění sondy pro měření rozpuštěného kyslíku. Všechny vstupy a výstupy kapalného média do kultivační nádoby a vzorkovací vstup musí být opatřeny sterilizační smyčkou pro sterilizaci in situ. Vzdušnění, tedy vstup vzduchu do částí zařízení ve styku s produktem/kulturou, musí být opatřen HEPA filtrací, zajišťující sterilní bariéru kultury. HEPA filtr musí být re-sterilizovatelný in situ.. HEPA filtrace odfuku z fermentoru není požadována.

12 Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry, sterilizovaná potrubí apod.) musí být opatřena tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli třídy AISI 304. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči, který bude opět nerezový, a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí, ve třídě IP 65. Rozvaděč musí zajišťovat chlazení uložených prvků bez ventilace/komunikace vzduchu s okolním prostředím. Zařízení musí umožňovat automatické provádění nejméně následujících procesů: Sterilizace prázdného fermentoru přímým vstřikováním čisté páry, dvojitým pláštěm ohřev nádoby pro snížení tvorby kondenzátu a po sterilizaci chlazení dvojitým pláštěm pro urychlení chladnutí nádoby Sterilizace fermentoru s kultivačním mediem - ohřev media ve fermentoru pomoci dvojitého pláště - ohřev media ve fermentoru přímým vstřikováním čisté páry do media - zchlazení sterilního media v nádobě po sterilizaci, dvojitým pláštěm Ohřev a chlazení bude probíhat přes výměníky, tedy ani technická pára ani chladicí voda nebudou přímo vstupovat do dvojitého pláště pracovní nádoby. Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu (sterilizace vzorkování, vstupního portu vody), musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. - "Batch", "Fed batch" a Kontinuální kultivace mikroorganismů. Pro veškeré kultivační procesy musí zařízení zajišťovat regulaci procesních parametrů, jak popsáno dále (regulace míchání, ph, vzdušnění, teploty, tlaku). Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu, musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. Požadavky na kultivační nádobu: Pracovní objem maximální 120 litrů Minimální míchaný objem 50 litrů Pracovní teploty C Dvojitý plášť/duplikace pokrývající kultivační nádobu od úrovně výpustního ventilu až po úroveň hladiny maximálního pracovního objemu, zajišťující ohřev, chlazení a temperaci v celé ploše kultivační nádoby, která je ve styku s kulturou. Pracovní tlak v nádobě vakuum až + 7 bar g

13 v duplikaci vakuum až + 3 bar g Materiál v kontaktu s kulturou: AISI 321 dvojitý plášť, nosný rám, krytování - AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8μm. vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko, přes celý průřez nádoby. Průhledítko podélné, svým středem na úrovni hladiny maximální pracovního objemu nádoby, výšky nejméně 250mm. Kultivační nádoba opatřena keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 60mm, přes celou výšku nádoby, od úrovně dna nejméně po úroveň víka nádoby. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem (předpokladem je AISI 304), kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s produktem nebo párou přicházející do kultivační nádoby z AISI 321, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s produktem nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Veškeré části systému a těsnění přicházející do styku s produktem, na kterých jsou použity rozebíratelné spoje, musí být sanitovatelné a pokud je použito těsnění, musí jeho tvar a materiál vyhovovat požadavkům GMP a požadavkům sanitovatelnosti a sterilizace parou in situ. Centrálně dnem provedeno míchadlo, z nejnižšího bodu kultivační nádoby pak dnový výpustní ventil. Výpustní aseptický ventil v nejnižším místě dna nádoby, je v rovině se stěnou komory a nesmí vytvářet mrtvé objemy. Požadovaná světlost ventilu nejméně DN20 (dle DIN). V konstrukci fermentoru bude připraven nejméně 1x záložní, zaslepený přívod čisté páry a 1x záložní odvod kondenzátu pro resterilizovatelný periferní systém (např. filtr) a 1x záložní přívod sterilního tlakového vzduchu. Další dva připojovací porty čisté páry a kondenzátu musí být na zařízení k dispozici pro připojení sestavy vzorkování a sestavy očkování. Míchací zarážky 4 ks s možností demontáže po otevření víka. Víko, vstupy na víku Víko musí krýt celý průřez nádoby, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Materiál konstrukce víka AISI 321, povrchy víka ve styku s produktem musí být hladké, sanitovatelné, beze spár, Ra <0.8um. Víko, mechanismus otevírání/zavírání víka, i veškeré další konstrukční díly a příslušenství víka musí splňovat požadavek na pracovní tlaky v nádobě (vakuum až 7 bar g). Minimální požadavky na porty ve víku včetně jeho osazení: - 1x osvětlení vnitřního prostoru nádoby, - 1x tlakový senzor (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x bezpečnostní systém proti přetlaku v nádobě (nejlépe průtržná membrána),

14 - 1x manometr tlaku v nádobě (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x CIP růžice, - 1x odvod plynu z fermentoru včetně chladiče, - případně další hrdla, ta budou zaslepena a uzavřena. Boční vstupy (horní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x přidávání kapalin (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x limitní senzor hladiny (bezpečnostní, proti přeplnění). Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Horní věnec hrdel je osazen nad hladinou maximálního pracovního objemu v nádobě. Boční vstupy (dolní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x vzorkování (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x tlakový senzor (membránový, difereční měření tlaku pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě), - ph sonda, - teplotní sonda. Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Dolní věnec hrdel je osazen pod úrovní nejnižšího pracovního objemu v nádobě. Dvojitý plášť Pokrývající celou nádobu, zajištující temperaci nádoby v průběhu kultivačního procesu (25-40 C) a sterilizaci nádoby ( C), dále pak musí dvojitý plášť zajistit chlazeni kultivačního media v nádobě po jeho sterilizaci (např. z 121 C na 37 C). Plášť musí krýt nádobu od úrovně dnového výpustního ventilu až nad úroveň hladiny maximálního pracovního objemu v nádobě. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího dvojitým pláštěm kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno vodou. Regulace teploty: Pomocí dvojitého pláště. Ohřev při sterilizaci pomocí dvojitého pláště nebo přímým vstřikováním páry do sterilizovaného média. Chlazení bude prováděno pomocí chladící vody, která je k dispozici z domovního zdroje. Ohřev a chlazení při kultivaci tak, aby mohla být dodržena stabilní kultivační teplota v rozsahu 25 až 40 C, s přesností 0,3 C v celém objemu vsádky fermentoru. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího duplikací kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno chladicí vodou. Míchání:

15 Magneticky spojené míchadlo s motorem zaručující stoprocentní těsnost kultivační nádoby za přetlaku i podtlaku, až do hodnot minimálního a maximálního pracovního tlaku. Míchadlo provedené centrálně v ose nádoby a dnem nádoby. Rozsah otáček 0 až 500 rpm, točivý moment nejméně 24Nm, plynulá regulace otáček. Hřídel míchadla osazena třemi míchacími turbínami typu "Rushton", umístěním a geometrií odpovídajícími rozměrům a geometrii kultivační nádoby. Vzdušnění a odfuk: Vzdušnění sterilně filtrovaným vzduchem. Regulace průtoku vzduchu pomocí mass flow jednotky, v rozsahu do 1VVM. HEPA filtr, sterilizovaný in situ. Z HEPA filtru dále filtrovaný vzduch veden potrubím do vzdušnících růžic. Možnost snadné výměny různých typů vzdušnících věnců nebo růžic pro různé typy kultivací. Sterilizace spojovacích potrubí a vzdušnících růžic čistou parou in situ. Vzdušnění může být realizováno vzduchem z centrálního rozvodu od kompresorové stanice, která je součástí dodávky tohoto výběrového řízení. Nebo může uchazeč navrhnout systém jiný, například využívající dmychadel, ať již umístěných centrálně nebo samostatně na jednotlivých bioreaktorech Případně kombinace obojího. Cílem každopádně je, zajistit systém vzdušnění který bude: - mít nízkou pořizovací cenu a nízké provozní náklady - vysokou spolehlivost a dlouhou životnost - minimální nároky na údržbu - nízkou spotřebu elektrické energie - nízkou hlučnost Uchazeč specifikuje použitý systém vzdušnění a popíše jeho vlastnosti dle uvedených požadavků. Na odfuku z fermentoru osazen chladič výdechových plynů (chlazení ze stávajícího rozvodu vody C), za chladičem na odfukovém potrubí umístěn NC pneumaticky ovládaný, membránový ventil pro uzavření odfuku a regulaci přetlaku v kultivační nádobě. Chladič preferujeme vyroben z AISI 321 materiálu, pokud to není možné pak AISI316L nebo 316Ti. Uchazeč specifikuje. Chladič je přímou součástí tlakového prostoru kutlivační nádoby a musí mít stejnou tlakovou a teplotní odolnost jako samotná nádoba. Vnitřní povrchy chladiče, tedy prostory, na kterých se tvoří kondenzát který je veden zpět do kultivační nádoby, musí splňovat požadavky na hladkost povrchu (Ra 0.8um) a čistitelnost, a také sterilizovatelnost parou in situ. V procesech sterilizace je chladič sterilizován parou in situ společně s kultivační nádobou bioreaktoru. V kultivačních procesech pak slouží kondenzaci vlhkosti ve vzduchu odfuku z bioreaktoru, tak aby nedocházelo k odnášení vlhkosti a tím snižování objemu kultury v kultivačním procesu. Chladič musí svojí kondenzační účinností odpovídat objemu kultury v nádobě tak, aby při 5 denních kultivacích případný úbytek vody z kultury činil méně než 3% objemu kultury.

16 Chladič využívá chladicí vodu z domovního rozvodu, stejnou kterou používá systém dvojitého pláště kultivační nádoby. Průtok chladicí vody chladičem musí být řízen plně automaticky. V průběhu parní sterilizace kultivační nádoby a chladiče musí automatizace zařízení automaticky zastavit přívod chladící vody do chladiče, tak aby v chladiči byla dosažena stejná teplota a tepelná dávka jako v samotné kultivační nádobě. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané. Ventily spojené s dvojitým pláštěm/duplikací nádoby membránové nebo pístové. Ventily spojené s kultivační nádobou pouze membránové, sanitovatelné. Materiál ventilu ve styku s kultivační nádobou AISI 316L nebo 316Ti, povrchy Ra 0,8 μm. Ventily musí splňovat bez omezení požadavky na procesní teploty a tlaky, v celém jejich rozsahu. Tedy například procesní ventily na kultivační nádobě musí spolehlivě otevírat/zavírat při tlaku až 7 bar g a vakuu, a teplotách až 150 C v páře. Typ a světlosti jednotlivých ventilů specifikuje uchazeč ve své nabídce. Čerpadla: Minimálně 2 peristaltická čerpadla s fixními otáčkami pro antifoam, a zásadu. Možností zapojení čerpadel do ovládací sekvence fermentace. Měřené a regulované veličiny ph Rozsah měření: 2-12 Přesnost regulace: 0,1 ph Typ senzoru: bezúdržbový, sterilizovatelný in situ, nejméně 121 C/20min Vstup senzoru do nádoby přes boční port typ Ingold DN 25, spodní věnec, a vyjímatelnou armaturu (holder). Plně automatická regulace hodnoty ph dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí persitaltických čerpadel a pwm modulace dávkování zásady a kyseliny. Teplota 20 až 150 C Přesnost měření a regulace 0,3 C Plně automatická regulace teploty v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí dvojitého pláště (nepřímý ohřev technickou parou a chlazení chladicí vodou), v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů. Dále musí být nejméně zaznamenány a zobrazeny na HMI panelech teploty všech sterilizovaných prostor zařízení, například HEPA filtrace vzdušnění, vzorkovací sestava, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil. Pokud některé z těchto procesů probíhají plně automaticky, platí pro ně totéž jako pro regulaci teploty kultivační nádoby. Tlak Rozsah měření: 0 až 8 bar abs Absolutní senzor tlaku, oddělený od měřeného prostoru membránou. Plně automatická regulace tlaku v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pwm modulací uzavíracího ventilu odfuku nádoby, v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů.

17 Hladina Přepočtem z diferenčního tlaku, diference mezi tlakovým senzorem ve víku a ve spodním věnci hrdel kultivační nádoby fermentoru, hodnota hladiny musí být zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Limitní hladina Senzorem umístěným v horním věnci hrdel kultivační nádoby, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby kapalinou. Míchání Míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Vzdušnění Ovládání z HMI panelu řídící jednotky, pomocí mass flow jednotky pro vzduch, rozsah 0 1 vvm. Zadavatel předpokládá instalaci samostatného zdroje vzduchu pro vzdušnění fermentorů, jak uvedeno dále v tomto zadání, uchazeč proto co nejpřesněji specifikuje konstrukční řešení a funkce zdrojů vzduchu pro vzdušnění fermentorů. Rozpuštěný kyslík (po2, DO) Dodání měření a regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku v kultuře není součástí dodávky zařízení v rámci tohoto výběrového řízení. Bioreaktor ale musí být konstruován tak, aby pozdější doplnění měření a regulace rozpuštěného kyslíku bylo možné. Také automatizace musí mít dostatečnou kapacitu, aby bylo možné zobrazení koncentrace rozpuštěného kyslíku a doplnění regulace provést. Uchazeč specifikuje, jak toto ve své nabídce řeší, uvede také orientační cenu doplnění měření a regulace. Dvojitý plášť kultivační nádoby dvojitý plášť kultivační nádoby musí být osazen nejméně těmito prvky, pro zajištění jeho funkce a bezpečnosti. - měření teploty - bezpečnostní měření/spínač limitního tlaku - limitní měření hladiny kapaliny na sání cirkulačního čerpadla - limitní měření maximální hladiny teplosměnného média v plášti - pojistný ventil Veškeré senzory na kultivační nádobě musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. 3. Heterotrofní fermentor 1500 litrů (F2) Popis:

18 Zařízení umožňující submerzní kultivaci řas a ostatních aerobních i anaerobních mikroorganismů (kvasinky, bakterie, plísně) ve sterilních podmínkách. Konstrukčně se jedná o dvouplášťovou (duplikátorovou), celonerezovou stojatou tepelně izolovanou kultivační nádobu s odklopným horním víkem o celkovém objemu 1500 litrů (poměr H:D 3:1 pro nádobu a 2:1 pro max. pracovní objem). Samostatně stojící tlaková nádoba na nosném rámu, na stejném nosném rámu jsou umístěny i veškeré konstrukční prvky fermentoru, prvky jeho automatizace, měření a regulace, ventily, potrubí. Maximální výška kompletního systému včetně otevřeného víka (počítejme víko v nejvyšší úvrati, tedy tehdy kdy je sestava fermentoru nejvyšší) nesmí přesahovat 4500 mm a systém by neměl přesahovat základnu 2000 x 3000 mm. Systém musí zajišťovat aseptický provoz po dobu minimálně 8 dní nepřetržitého kultivačního procesu. Uvnitř fermentoru pod nejníže umístěnou míchací turbínkou bude umístěn provzdušňovací věnec. Fermentor musí být vybaven nejméně čidlem teploty (maximální teplota 150oC), 2x senzor tlaku (max. přetlak 7 bar, jeden kus ve víku nádoby, druhý ve spodním věnci hrdel Ingold, pro měření tlaku v nádobě a pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě tlakovou diferencí), limitní hladinové čidlo nádoby (bezpečnostní, proti přeplnění nádoby), čidlo ph. Další čidla teploty musí být osazena na všech sterilizovaných prostorách, například sestava vzorkování, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil, HEPA filtr vzdušnění. Tlakové čidlo dvojitého pláště. Teplotní čidlo dvojitého pláště. Provzdušňovací sestava. Médium nebo kultura nebudou mít ph nižší než 2 v žádné fázi fermentačního procesu. Maximální pracovní tlak nádoby 7 bar g, pláště 3 bar g. Ohřev a chlazení dvojitým pláštěm. Rozsah provozních teplot při fermentaci 25 40oC, při sterilizaci až 140 C. Materiál ve styku s médiem AISI 321, s vnitřním povrchem Ra < 0,8 m. Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce. Míchání pomocí dnového míchadla s magnetickou spojkou a motorem s regulací otáček v rozsahu rpm. Míchané médium je viskozitou blízké vodě a neobsahuje pevné abrazivní částice (písek, oxid hlinitý, oxid křemičitý, vápenec apod.). Hrdla: minimálně očkovací hrdlo, vzorkovací hrdlo (re-sterilizovatelné in situ) hrdlo pro odfuk/odvod plynů z fermentoru, hrdla pro odvod a přívod média do duplikace, hrdlo pro přívod sterilního vzduchu či páry do fermentoru, dnový ventil pro vypouštění obsahu fermentoru (sterilizovatelný in situ), průhledítko, sterilizovatelná pojistná armatura (nejlépe průtržná membrána) kultivační nádoby, pojistný ventil duplikace, teplotní čidlo kultivační nádoby, 2x tlakové čidlo kultivační nádoby, tlakové čidlo dvojitého pláště, teplotní čidlo dvojitého pláště, zobrazovací tlakoměr/manometr kultivační nádoby a duplikace, ph sonda. CIP růžice. Osvětlení kultivační nádoby (preferováno shora, přes samostatné průhledítko ve víku

19 nádoby). Rezerva pro umístění sondy pro měření rozpuštěného kyslíku. Všechny vstupy a výstupy kapalného média do kultivační nádoby a vzorkovací vstup musí být opatřeny sterilizační smyčkou pro sterilizaci in situ. Vzdušnění, tedy vstup vzduchu do částí zařízení ve styku s produktem/kulturou, musí být opatřen HEPA filtrací, zajišťující sterilní bariéru kultury. HEPA filtr musí být resterilizovatelný in situ. HEPA filtrace odfuku z fermentoru není požadována. Snadný přístup k nádobě a dalším součástem ze všech stran pro revize, kontrolu a údržbu. Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry, sterilizovaná potrubí apod.) musí být opatřena tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli třídy AISI 304. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči, který bude opět nerezový, a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí, ve třídě IP 65. Rozvaděč musí zajišťovat chlazení uložených prvků bez ventilace/komunikace vzduchu s okolním prostředím. Fermentor bude usazen mezi přízemím a 1. nadzemním podlažím technologické haly. Zařízení musí umožňovat automatické provádění nejméně následujících procesů: Sterilizace prázdného fermentoru přímým vstřikováním čisté páry, dvojitým pláštěm ohřev nádoby pro snížení tvorby kondenzátu a po sterilizaci chlazení dvojitým pláštěm pro urychlení chladnutí nádoby Sterilizace fermentoru s kultivačním mediem - ohřev media ve fermentoru pomoci dvojitého pláště - ohřev media ve fermentoru přímým vstřikováním čisté páry do media - zchlazení sterilního media v nádobě po sterilizaci, dvojitým pláštěm Ohřev a chlazení bude probíhat přes výměníky, tedy ani technická pára ani chladicí voda nebudou přímo vstupovat do dvojitého pláště pracovní nádoby. Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu (sterilizace vzorkování, vstupního portu vody), musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. - "Batch", "Fed batch" a Kontinuální kultivace mikroorganismů. Pro veškeré kultivační procesy musí zařízení zajišťovat regulaci procesních parametrů, jak popsáno dále (regulace míchání, ph, vzdušnění, teploty, tlaku).

20 Pro veškeré sterilizační procesy na zařízení, musí být zajištěno minimálně sledování teploty ve sterilizovaném prostoru. Pokud je sterilizace prováděna obsluhou, v poloautomatickém nebo manuálním modu, musí být v místě ovládání (například otevření/zavření ventilu) obsluha informována o dosažení limitní teploty sterilizace, probíhající sterilizaci, a úspěšném odečtu minimální doby sterilizace. Požadavky na kultivační nádobu: Pracovní objem maximální 1200 litrů Minimální míchaný objem 400 litrů Pracovní teploty C Dvojitý plášť/duplikace pokrývající kultivační nádobu od úrovně výpustního ventilu až po úroveň hladiny maximálního pracovního objemu, zajišťující ohřev, chlazení a temperaci v celé ploše kultivační nádoby, která je ve styku s kulturou. Pracovní tlak v nádobě vakuum až + 5 bar g v duplikaci vakuum až + 3 bar g Materiál v kontaktu s kulturou: AISI 321 duplikátor, nosný rám, krytování - AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8μm. vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko, nejméně DN500 Průhledítko podélné, výšky nejméně 250mm, dvě průhledítka, jedno na úrovni spodního věnce, jedno na úrovni horního věnce nádoby Kultivační nádoba opatřena keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 60 mm, přes celou výšku nádoby, od úrovně dna nejméně po úroveň víka nádoby. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem (předpokladem je AISI 304), kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s produktem nebo párou přicházející do kultivační nádoby z AISI 321, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s produktem nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Poměr H:D - 3:1 (pro nádobu), 2:1 (pro max. pracovní objem). Veškeré části systému a těsnění přicházející do styku s produktem, na kterých jsou použity rozebíratelné spoje, musí být sanitovatelné a pokud je použito těsnění, musí jeho tvar a materiál vyhovovat požadavkům GMP a požadavkům sanitovatelnosti a sterilizace parou in situ. Centrálně dnem provedeno míchadlo, z nejnižšího bodu kultivační nádoby pak dnový výpustní ventil. Dnový výpustní aseptický ventil v nejnižším místě nádoby, je v rovině se stěnou komory a nevytváří mrtvé objemy. Požadovaná světlost ventilu nejméně DN40 (dle DIN). V konstrukci fermentoru bude připraven nejméně 1x záložní, zaslepený přívod čisté páry a 1x záložní odvod kondenzátu pro re-sterilizovatelný periferní systém (např. filtr) a 1x záložní přívod sterilního tlakového vzduchu.

21 Další dva připojovací porty čisté páry a kondenzátu musí být na zařízení k dispozici pro připojení sestavy vzorkování a sestavy očkování. Míchací zarážky 4 ks s možností demontáže po otevření víka. Víko, vstupy na víku Víko nejméně průměru 500 mm, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Materiál konstrukce víka AISI 321, povrchy víka ve styku s produktem musí být hladké, sanitovatelné, beze spár, Ra <0.8um. Víko, mechanismus otevírání/zavírání víka, i veškeré další konstrukční díly a příslušenství víka musí splňovat požadavek na pracovní tlaky v nádobě (vakuum až 7 bar g). Minimální požadavky na porty ve víku včetně jeho osazení: - 1x osvětlení vnitřního prostoru nádoby, - 1x tlakový senzor (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x bezpečnostní systém proti přetlaku v nádobě (nejlépe průtržná membrána), - 1x manometr tlaku v nádobě (membránový, nutná sanitovatelná konstrukce), - 1x CIP růžice, - 1x odvod plynu z fermentoru včetně chladiče, - případně další hrdla, ta budou zaslepena a uzavřena. Boční vstupy (horní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x přidávání kapalin (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x limitní senzor hladiny (bezpečnostní, proti přeplnění). Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Horní věnec hrdel je osazen nad hladinou maximálního pracovního objemu v nádobě. Boční vstupy (dolní věnec) Minimálně 6x DN 25 (systém TriClamp nebo systém Ingold) - 1x vzorkování (re-sterilizovatelné parou in situ), - 1x tlakový senzor (membránový, difereční měření tlaku pro orientační měření hladiny kapaliny v nádobě), - ph sonda, - teplotní sonda. Hrdla v době dodání fermentoru neobsazená musí být uzavřena, zaslepena. Dolní věnec hrdel je osazen pod úrovní nejnižšího pracovního objemu v nádobě. Dvojitý plášť Pokrývající celou nádobu, zajištující temperaci nádoby v průběhu kultivačního procesu (25-40 C) a sterilizaci nádoby ( C), dále pak musí dvojitý plášť zajistit chlazeni kultivačního media v nádobě po jeho sterilizaci (např. z 121 C na 37 C). Plášť musí krýt nádobu od úrovně dnového výpustního ventilu až nad úroveň hladiny maximálního pracovního objemu v nádobě.

22 S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího dvojitým pláštěm kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno vodou. Regulace teploty: Pomocí dvojitého pláště. Ohřev při sterilizaci pomocí dvojitého pláště nebo přímým vstřikováním páry do sterilizovaného média. Chlazení bude prováděno pomocí chladící vody, která je k dispozici z domovního zdroje. Ohřev a chlazení při kultivaci tak, aby mohla být dodržena stabilní kultivační teplota v rozsahu 25 až 40 C, s přesností 0,3 C v celém objemu vsádky fermentoru. S ohledem na připékání složek média na stěnách nádob požadujeme nepřímý ohřev a chlazení, pomocí teplosměnného kapalného média cirkulujícího duplikací kultivační nádoby, které je v systému tepelných výměníků ohříváno parou nebo chlazeno chladicí vodou. Míchání: Magneticky spojené míchadlo s motorem zaručující stoprocentní těsnost kultivační nádoby za přetlaku i podtlaku, až do hodnot minimálního a maximálního pracovního tlaku. Míchadlo provedené centrálně v ose nádoby a dnem nádoby. Rozsah otáček 0 až 500 rpm, točivý moment nejméně 40Nm, plynulá regulace otáček. Hřídel míchadla osazena třemi míchacími turbínami typu "Rushton", umístěním a geometrií odpovídajícími rozměrům a geometrii kultivační nádoby. Vzdušnění a odfuk: Vzdušnění sterilně filtrovaným vzduchem. Regulace průtoku vzduchu pomocí mass flow jednotky, v rozsahu do 1VVM. HEPA filtr, sterilizovaný in situ. Z HEPA filtru dále filtrovaný vzduch veden potrubím do vzdušnících růžic. Možnost snadné výměny různých typů vzdušnících věnců nebo růžic pro různé typy kultivací. Sterilizace spojovacích potrubí a vzdušnících růžic čistou parou in situ. Vzdušnění může být realizováno vzduchem z centrálního rozvodu od kompresorové stanice, která je součástí dodávky tohoto výběrového řízení. Nebo může uchazeč navrhnout systém jiný, například využívající dmychadel, ať již umístěných centrálně nebo samostatně na jednotlivých bioreaktorech Případně kombinace obojího. Cílem každopádně je, zajistit systém vzdušnění který bude: - mít nízkou pořizovací cenu a nízké provozní náklady - vysokou spolehlivost a dlouhou životnost - minimální nároky na údržbu - nízkou spotřebu elektrické energie - nízkou hlučnost Uchazeč specifikuje použitý systém vzdušnění a popíše jeho vlastnosti dle uvedených požadavků. Na odfuku z fermentoru osazen chladič výdechových plynů (chlazení ze stávajícího rozvodu vody C), za chladičem na odfukovém potrubí umístěn NC

23 pneumaticky ovládaný, membránový ventil pro uzavření odfuku a regulaci přetlaku v kultivační nádobě. Chladič preferujeme vyroben z AISI 321 materiálu, pokud to není možné pak AISI316L nebo 316Ti. Uchazeč specifikuje. Chladič je přímou součástí tlakového prostoru kultivační nádoby a musí mít stejnou tlakovou a teplotní odolnost jako samotná nádoba. Vnitřní povrchy chladiče, tedy prostory, na kterých se tvoří kondenzát který je veden zpět do kultivační nádoby, musí splňovat požadavky na hladkost povrchu (Ra 0.8um) a čistitelnost, a také sterilizovatelnost parou in situ. V procesech sterilizace je chladič sterilizován parou in situ společně s kultivační nádobou bioreaktoru. V kultivačních procesech pak slouží kondenzaci vlhkosti ve vzduchu odfuku z bioreaktoru, tak aby nedocházelo k odnášení vlhkosti a tím snižování objemu kultury v kultivačním procesu. Chladič musí svojí kondenzační účinností odpovídat objemu kultury v nádobě tak, aby při 5 denních kultivacích případný úbytek vody z kultury činil méně než 3% objemu kultury. Chladič využívá chladicí vodu z domovního rozvodu, stejnou kterou používá systém dvojitého pláště kultivační nádoby. Průtok chladicí vody chladičem musí být řízen plně automaticky. V průběhu parní sterilizace kultivační nádoby a chladiče musí automatizace zařízení automaticky zastavit přívod chladící vody do chladiče, tak aby v chladiči byla dosažena stejná teplota a tepelná dávka jako v samotné kultivační nádobě. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané. Ventily spojené s dvojitým pláštěm/duplikací nádoby membránové nebo pístové. Ventily spojené s kultivační nádobou pouze membránové, sanitovatelné. Materiál ventilu ve styku s kultivační nádobou AISI 316L nebo 316Ti, povrchy Ra 0,8 μm. Ventily musí splňovat bez omezení požadavky na procesní teploty a tlaky, v celém jejich rozsahu. Tedy například procesní ventily na kultivační nádobě musí spolehlivě otevírat/zavírat při tlaku až 7 bar g a vakuu, a teplotách až 150 C v páře. Typ a světlosti jednotlivých ventilů specifikuje uchazeč ve své nabídce. Čerpadla: Minimálně 2 peristaltická čerpadla s fixními otáčkami pro antifoam a zásadu. Možností zapojení čerpadel do ovládací sekvence fermentace. Měřené a regulované veličiny ph Rozsah měření: 2-12 Přesnost regulace: 0,1 ph Typ senzoru: bezúdržbový, sterilizovatelný in situ, nejméně 121 C/20min Vstup senzoru do nádoby přes boční port typ Ingold DN 25, spodní věnec, a vyjímatelnou armaturu (holder). Plně automatická regulace hodnoty ph dle setpointu

24 nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí persitaltických čerpadel a pwm modulace dávkování zásady a kyseliny. Teplota 20 až 150 C Přesnost měření a regulace 0,3 C Plně automatická regulace teploty v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pomocí dvojitého pláště (nepřímý ohřev technickou parou a chlazení chladicí vodou), v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů. Dále musí být nejméně zaznamenány a zobrazeny na HMI panelech teploty všech sterilizovaných prostor zařízení, například HEPA filtrace vzdušnění, vzorkovací sestava, sestava přidávání kapalin, dnový výpustní ventil. Pokud některé z těchto procesů probíhají plně automaticky, platí pro ně totéž jako pro regulaci teploty kultivační nádoby. Tlak Rozsah měření: 0 až 8 bar abs Absolutní senzor tlaku, oddělený od měřeného prostoru membránou. Plně automatická regulace tlaku v kultivační nádobě dle setpointu nastaveného pomocí HMI panelu řídící jednotky, pwm modulací uzavíracího ventilu odfuku nádoby, v rámci daných kultivačních či sterilizačních procesů. Hladina Přepočtem z diferenčního tlaku, diference mezi tlakovým senzorem ve víku a ve spodním věnci hrdel kultivační nádoby fermentoru, hodnota hladiny musí být zobrazena na HMI panelu řídící jednotky. Limitní hladina Senzorem umístěným v horním věnci hrdel kultivační nádoby, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby kapalinou. Míchání Míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Vzdušnění Ovládání z HMI panelu řídící jednotky, pomocí mass flow jednotky pro vzduch, rozsah 0 1 vvm. Zadavatel předpokládá instalaci samostatného zdroje vzduchu pro vzdušnění fermentorů, jak uvedeno dále v tomto zadání, uchazeč proto co nejpřesněji specifikuje konstrukční řešení a funkce zdrojů vzduchu pro vzdušnění fermentorů. Rozpuštěný kyslík (po2, DO) Dodání měření a regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku v kultuře není součástí dodávky zařízení v rámci tohoto výběrového řízení. Bioreaktor ale musí být konstruován tak, aby pozdější doplnění měření a regulace rozpuštěného kyslíku bylo možné. Také automatizace musí mít dostatečnou kapacitu, aby bylo možné zobrazení koncentrace rozpuštěného kyslíku a doplnění regulace provést. Uchazeč specifikuje jak toto ve své nabídce řeší, uvede také orientační cenu doplnění měření a regulace. Dvojitý plášť kultivační nádoby dvojitý plášť kultivační nádoby musí být osazen nejméně těmito prvky, pro zajištění jeho funkce a bezpečnosti. - měření teploty

25 - bezpečnostní měření/spínač limitního tlaku - limitní měření hladiny kapaliny na sání cirkulačního čerpadla - limitní měření maximální hladiny teplosměnného média v plášti - pojistný ventil Veškeré senzory na kultivační nádobě musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. 4. Produktovody, rozvody médií: Přílohou technické specifikace jsou půdorysy obou podlaží se zákresy pozic jednotlivých zařízení, a dále blokové schéma sestavy těchto zařízení. Blokové schéma obsahuje zákresy všech produktovodů. Půdorysy se zakreslenými pozicemi zařízení lze použít pro definici délky jednotlivých potrubních tras. Odhadované světlosti potrubí a délky potrubí: - DN40, 100 metrů, z toho opatřeno tepelnou izolací 80 metrů - DN25, 50 metrů, vše s tepelnou izolací Zadavatel umožňuje prohlídku místa instalace na vyžádání. Z definice sestavy zařízení je také zřejmé, pro jaký účel budou produktovody používány. Pro rozvod páry, technické i čisté, požadujeme potrubí nerezové, materiál AISI 321. Ve sterilní části s vnitřním povrchem Ra < 0,8 m. Materiál tvarovek a armatur bude ve stejném provedení. Vybaveny keramickou tepelnou izolací v tloušťce minimálně 20 mm, se svařovaným vnějším krytováním. Vnější krytování nerezové, v materiálu AISI 304. Rozvod deionizované vody ve stejné specifikaci, a musí být sterilizovatelný in situ parou. Totéž platí také pro rozvod sterilního kultivačního média z formulačního kotle k bioreaktorům. Všechna uvedená potrubí musí být konstruována tak, aby byl zajištěn odvod kondenzátu a dosažení teploty při sterilizaci v celé délce sterilizovaného potrubí. Rozměry DN25 - DN40, PN16. Rozvody tlakového vzduchu mohou být provedeny jakoukoliv konstrukcí, která dlouhodobě vyhovuje tlakově a neuvolňuje znečištění do rozváděného vzduchu. Ocel je vyloučena, ale kromě nerezových rozvodů mohou být použity například rozvody z plastu. Totéž platí pro rozvody chladicí vody.

26 Propojení bioreaktorů a jejich napojení na retenční nádrž musí být provedeno tak, aby je bylo možno sterilizovat parou in situ. Vzhledem k transportu kultury, a nutnému čištění či výměně některých potrubí, požadujeme ale konstrukci, kterou je možné snadno rozebrat, vyčistit, osadit zpět na místo. Kromě pevného nerezového potrubí (AISI 321) může uchazeč navrhnout i jiná řešení, například tlakové hadice. Musí být ale dodržen požadavek na tlakovou a teplotní odolnost, materiály ve styku s produktem kromě nerezu povoleny také EPDM, PTFE, nebo PEEK. Pomocné konstrukce Pomocné konstrukce (konzoly, táhla, podpěry atd.) pro usazení nádrží na rovnou betonovou plochu, pro uchycení potrubí, rozvodů elektro, měření a regulace (MaR), jsou součástí dodávky zařízení. 5. Tlakový vzduch a sterilní filtrace vzduchu k fermentorům Popis: Sestava zařízení vyžaduje v zásadě dvě různé kvality tlakového vzduchu. První, pro ovládání pneumaticky ovládaných ventilů. Zde je jednoznačný požadavek na stabilní tlak vzduchu, nejméně 7 barg, čistotu vzduchu, a jeho dostatečné vysušení, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v rozvodech vzduchu a nemohlo dojít ke vnosu vlhkosti do pilotních ventilů. Požadovaný minimální průtok tohoto vzduchu je ale malý, předpokládáme že pro celou sestavu zařízení nepřesáhne 100l/min. Druhá, to je vzduch pro samotné vzdušnění bioreaktorů. Zde je především výrazně nižší požadavek na tlak, postačuje tlak vzduchu pod 2 barg, možná i 1 barg, podle zvolené konstrukce bioreaktorů. Také požadavek na vysušení vzduchu je mnohem menší. Zůstává požadavek na čistotu vzduchu co do vyloučení obsahu pevných částic a aerosolů. Mnohonásobně vyšší je pak požadavek na průtoky vzduchu, které musí pokrýt potřeby vzdušnění bioreaktorů, což může být l/min. Uchazeč navrhne sestavu kompresoru či dmychadel dle vlastního uvážení, ale takovou aby zajistila tlakový vzduch pro pilotní ventily procesních ventilů i tlakový vzduch pro vzdušnění bioreaktorů (plus regulaci přetlaku v nádobě formulačního kotle). Uchazeč sám navrhne pozice zdrojů vzduchu (tedy zda jeden nebo více, na samotných zařízeních nebo jako samostatné zdroje apod.) a jejich typy tak, aby byly plně zajištěny potřeby všech zařízení v sestavě na tlakový vzduch pro pilotní ventily, a tlakový vzduch pro vzdušnění bioreaktorů.a regulaci tlaku ve formulačním kotli. Zohledněna musí být výše uvedená fakta, a dále pak tyto požadavky zadavatele: - značkové pilotní ventily mají standardní životnost 10 a více milionů sepnutí. Kvalita tlakového vzduchu pro pilotní ventily musí být zajištěna taková, aby nebyla životnost pilotních ventilů nijak zkracována spínaným vzduchem - vzduch pro vzdušnění musí být v takové kvalitě, aby nesnižoval životnost použitých HEPA filtrů pro sterilní filtraci vzduchu pro vzdušnění bioreaktorů. Filtry musí mít životnost nejméně 1 roku počítáno pro nepřetržité vzdušnění, a nejméně 100 sterilizací filtru parou in situ (počítáno pro 121 C, 20min).

27 Dále pak musí být zohledněny obecné principy, zvolený systém musí - mít nízkou pořizovací cenu a nízké provozní náklady - vysokou spolehlivost a dlouhou životnost - minimální nároky na údržbu - nízkou spotřebu elektrické energie - nízkou hlučnost 6. Automatizace a sběr dat Požadujeme společný řídící systém/automatizaci pro sestavu zařízení "formulační kotel, bioreaktory, retenční nádrž, příslušenství". Společný řídící systém pro uvedená zařízení byl zvolen protože tato zařízení tvoří funkční celek a jsou uspořádána "vedle sebe" pro návaznosti jejich použití, a také v rámci požadavku na minimalizaci nutných pořizovacích nákladů. Popis "Fermentační linka" řízená automatickým řídícím systémem na bázi průmyslového řídícího automatu (PLC) sestává z formulačního kotle (FK) pro přípravu kultivačního média, dvou heterotrofních fermentorů 150 (F1) a 1500 (F2) litrů, retenční nádoby (RET), chlazeného zásobníku (CH) zahuštěné suspenze, vyvíječe páry a případných dalších periferií (např. kompresory, dmychadla, nebo jiná zařízení která jsou součástí dodávky a jejichž napojení na automatizaci je potřebné z pohledu funkce sestavy či jejího bezpečného provozu). Vzhledem k tomu, že jednotlivá zařízení budou umístěna na dvou "podlažích" (na podlaze haly a na pochozím roštu ve výšce cca 3 metry od podlahy haly), v každém podlaží požadujeme umístění nejméně jednoho HMI ovládacího panelu. Elektrický rozvaděč řídícího systému preferujeme na roštu, v horním podlaží, a propojovací kabeláže k jednotlivým zařízením vedeny v kabelových trasách připevněných na tomto roštu. Součástí automatizace bude také systém sběru a bezpečného ukládání dat. Nejméně tento systém musí být "FDA compliant", splňovat požadavky GAMP4/GAMP5 (uchazeč specifikuje ve své nabídce) a požadavky CFR21 Part 11. K dispozici k tomuto systému musí být také příslušný SCADA software, který lze instalovat na běžném počítači (uchazeč specifikuje požadavky na takový počítač, samotný počítač ale není součástí nabídky). Software musí splňovat stejné nároky CFR 21 Part 11 jako samotný záznamový systém. Software musí umožňovat nejméně otevírat datové soubory s uloženými procesními daty, prohlížet je ve formátu tabulky nebo grafů, a tisknout vybrané sestavy tabulek a grafů. Požadavky na měření a regulace (MaR): Teplota x sledování teploty chladicí vody v domovním okruhu Pro ověření funkčnosti chladicího okruhu, alarmové hlášení při nárůstu teploty nad

28 stanovenou mez, návaznosti na řízení procesů na jednotlivých zařízeních x1 sledování a zobrazení teploty na retenční nádobě x2 plně automatizovaná regulace teploty (a tlaku, plus hladiny vody), na vyvíječi páry x3 teploty na všech prostorech, nádobách, periferiích, ve kterých probíhá sterilizace. Plně automaticky musí probíhat nejméně všechny sterilizační procesy na všech tlakových nádobách, tedy na kultivačních nádobách obou fermentorů a na nádobě formulačního kotle, a na housingách HEPA filtrů vzdušnění obou fermentorů a HEPA vyrovnávání tlaku nádoby formulačního kotle. Manuální sterilizace in situ, například pro sterilizaci a re-sterilizaci vzorkovacích sestav, inokulačních sestav a sestavy výpustního ventilu na obou fermentorech a na formulačním kotli, musí být osazena nejméně sledováním teploty a indikací dosažení sterilizační teploty, odečtu doby sterilizace a úspěšném dokončení procesu sterilizace. x4 plně automatizovaná regulace teploty v kultivačních nádobách obou fermentorů při všech kultivačních procesech a režimech. Plně automatické udržování nastavené teploty/chlazení nádoby formulačního kotle po sterilizaci. K těmto regulacím mohou být využity stejné teplotní senzory jako pro sterilizace v těchto nádobách x5 dvojitý plášť. Sledování a zobrazení teploty dvojitého pláště, a její regulace dle požadavků procesů probíhajících v příslušných pracovních nádobách. Měření všech teplot musí být prováděno dvousenzorově, tedy vždy v daném měřicím místě bude osazeno teplotní čidlo se dvěma Pt100 články. Řídící systém sleduje shodu obou článků, a pokud mezi nimi není shoda, hlásí alarm měření teploty v daném místě. Tlak x1 sledování tlaku na rozvodu čisté páry. Pro ověření funkčnosti zdroje a rozvodu čisté páry, alarmové hlášení při poklesu tlaku pod stanovenou mez, návaznosti na řízení procesů na jednotlivých zařízeních x2 sledování tlaku na rozvodu technické páry. Pro ověření funkčnosti zdroje a rozvodu technické páry, alarmové hlášení při poklesu tlaku pod stanovenou mez, návaznosti na řízení procesů na jednotlivých zařízeních x3 sledování tlaku tlakového vzduchu (uchazeč upřesní, jak je řešeno rozdělení vzduchu pro pilotní ventily a pro vzdušnění a sledování jejich stavu/funkce) x4 plně automatizovaná regulace tlaku (a teploty) na vyvíječi páry x5 tlaky na všech tlakových nádobách. Na nádobě formulačního kotle, na kultivačních nádobách obou fermentorů. Plně automatizovaná regulace přetlaku v nádobách při všech sterilizačních procesech, a při všech kultivačních procesech a režimech. Sledování hladiny v nádobách tlakovou diferencí mezi tlakovým senzorem ve víku nádoby a ve spodním věnci hrdel nádoby. x6 duplikace formulačního kotle a obou fermentorů osazeny tlakovým senzorem, který má bezpečnostní funkci při nárůstu tlaku na duplikaci nad stanovenou mez. Hladina

29 na formulačním kotli (FK), fermentoru 150L (F1) a fermentoru 1500L (F2) sledování hladiny kapaliny v nádobě přepočtem z tlakové diference mezi dvěma tlakovými senzory. Dále v každé z těchto tří nádob umístěn v horním věnci hrdel limitní hladinový senzor, coby bezpečnostní pojistka proti přeplnění nádoby. Obě hodnoty, hodnota hladiny v nádobách a hodnota dosažení alarmové hladiny v nádobách, jsou zobrazeny na HMI panelech řídícího systému. Nejsou zapojeny do žádné regulace. ph plně automatizovaná regulace ph pomocí pwm modulace čerpadel zásady, a kyseliny, na každém z fermentorů. Na formulačním kotli měření ph hodnoty, se zobrazením hodnoty na HMI panelu řídícího systému. Míchání míchadlo ovládáno z HMI panelu řídící jednotky, nastavitelné otáčky. Magneticky spojená, dnová míchadla formulačního kotle (FK), fermentoru 150L (F1) a fermentoru 1500L (F2). Pohon míchadel musí zabezpečit požadovaný točivý moment na míchadle, stabilní otáčky (plynulé, bez cukání a nepravidelností otáčení). Míchadla mohou být provozována dlouhodobě při nízkých otáčkách (například 100 rpm) a pohon míchadla musí být na dlouhodobý provoz při nízkých otáčkách uzpůsoben, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození/zničení pohonu. Pohon musí být vybaven sledováním skutečných otáček míchadla. Vzdušnění ovládání z HMI panelu řídící jednotky, pomocí mass flow jednotky pro vzduch v rozsahu do 1 vvm. Veškeré senzory na nádobách formulační kotel a oba bioreaktory musí splňovat požadavky na materiály, povrchy, teploty a tlaky specifikované pro samotnou kultivační nádobu. Tam kde není možné použít materiál AISI 321, akceptujeme také inertní materiály jako keramika, PEEK nebo Titan, případně v nutnosti i AISI316Ti nebo 316L. Uchazeč nabízí funkční sestavu zařízení "formulační kotel, fermentor 150L, fermentor 1500L, retenční nádoba, příslušenství" a může navrhnout další logické návaznosti, signály, sledování stavů jednotlivých zařízení v sestavě. Tyto uvede a popíše ve své nabídce. Pro funkci sestavy předpokládáme, že centrálně provedená automatizace by měla mít informace například o stavu Deionizační stanice (zdroj deionizované vody), stavu deionizované vody v zásobníku, případně další. Naopak "down stream" zařízení pro zpracování nakultivované biomasy, tedy centrifuga, dezintegrátor, sušárna, pracují zcela samostatně a na automatizaci fermentorů nejsou nijak připojeny.

30 Veškeré uvedené měřené a regulované veličiny musí být přinejmenším zobrazeny na HMI panelech řídícího systému, včetně zobrazení dosažení nastavených limitních/alarmových hodnot. Regulace musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, hodnotu nastaveného setpointu, a akci regulačních prvků. Připojení přívodu elektřiny, rozvaděč elektro a rozvody ke spotřebičům jsou součástí dodávky. Před každý motor bude vřazen servisní vypínač. Kabelové rozvody pro elektro a MaR budou provedeny v drátěných koších, materiál pozinkovaná ocel. Hlavní trasy budou ve společném koridoru ale oddělené min. 10 cm od sebe. Elektrické rozvody budou mít krytí nejméně IP54. Předpokládáme rozdělení komponent mezi rozvaděč řídícího systému a jednotlivá zařízení, tak aby bylo dosaženo maximální míry provozního zajištění a provozní bezpečnosti. Požadujeme umístění ph převodníku přímo na fermentorech a formulačním kotli, v příslušném rozvaděči s krytím IP65. Dále v rozvaděči požadujeme volný prostor pro převodník DO (dissolved oxygen), pro případné budoucí doinstalování tohoto převodníku. Dále v rozvaděči přímo na zařízeních požadujeme pilotní, solenoidové ventily procesních ventilů daného zařízení. Převodníky pro měření teplot mohou být umístěny na jednotlivých zařízeních nebo v centrálním rozvaděči. Pokud převodníky pro měření teplot nebudou umístěny v rozvaděči na zařízení, musí být v tomto zařízení umístěny svorky či obdobný princip umožňující připojení a odpojení teplotního senzoru přímo na zařízení. Požadavky na řídící PLC automat a HMI panely: - operátorský HMI panel a programovatelný automat PLC musí být od stejného výrobce - HMI a PLC sdílejí společnou databázi proměnných automaticky generovanou současně s konfigurací aplikace PLC - nástroje pro konfiguraci HMI a PLC jsou vzájemně kompatibilní z hlediska sdílení informací a přístupu k datovým objektům - PLC a HMI používají ke vzájemné komunikaci rozhraní Profibus DP nebo Profinet - paměť programu PLC je uložena v trvalé, energeticky nezávislé, paměti typu Flash - PLC je rozšiřitelné jak z hlediska kapacity programové paměti, tak z hlediska HW pro připojení prvků MaR a komunikačních rozhraní různých průmyslových protokolů - HMI panely s úhlopříčkou nejméně 7 s dotykovým ovládáním a barevným zobrazením - HMI paměť formou SD karty nejméně 2GB Požadavky na ovládání: Možnost nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele, správce zařízení ze strany provozovatele a eventuelně servisního technika. Musí být tak zajištěno, aby běžný uživatel nemohl pozměnit důležitá nastavení. Řídící systém musí mít možnost rozšíření o tzv. vzdálenou správu, umožňující poskytovateli technické podpory získat informace o systému k servisní reakci na technickou závadu. Některé části řízení a automatizace sestavy zařízení budou umístěny přímo na jednotlivých zařízeních. Konkrétně to budou teplotní čidla, ph sondy, tlaková čidla,

31 peristaltická čerpadla pro dávkování kapalin v regulacích procesu, stejně jako procesní ventily, míchadla včetně pohonu, HEPA filtry. V rámci "Design Review" výsledného návrhu sestavy zařízení bude stanovena pozice všech součástí jednotlivých zařízení a jejich řídícího systému. 7. Retenční nádoba 1500 litrů (RET) Popis: Jednoplášťová, celonerezová, samostatně stojící, válcová, neizolovaná a netlaková nádoba o objemu 1500 litrů s odklápěcím horním klenutým víkem a průhledítkem v horním víku. Tato zásobní nádoba bude využívána pro meziuskladnění kultury vyprodukované ve fermentorech. Poměr H:D cca 1.5:1 (pro max. pracovní objem). Maximální výška kompletního systému včetně otevřeného víka nesmí přesahovat 4000 mm a systém by neměl přesahovat základnu 2000 x 3000 mm. Nádoba je požadována bez dvojitého pláště, bez tepelné izolace, opatřená čidlem teploty, a dnovým výpustním ventilem. Snadný přístup k nádobě a dalším součástem ze všech stran pro revize, kontrolu a údržbu. Bez míchání, bez měření a regulace, bez automaticky ovládaných ventilů. Veškeré součásti zařízení ve styku s produktem musí být inertní (nerezová ocel ve třídě AISI 321), s hladkým povrchem (nejméně Ra 0.8 μm). Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Zkoušky, technická dokumentace: zkoušky nejméně v rozsahu hydrostatická zkouška, vizuální kontrola všech svarů, kapilární zkoušky svarů hrdel dokumentace nejméně v rozsahu výrobní dokumentace nádrže, kontrola materiálů, povrchů, rozměrů Požadavky na retenční nádobu: Pracovní objem maximální 1500 litrů, předpokládaný průměr nádoby cca 1000mm, výška nádoby cca 2000 mm Pracovní teploty C Materiál v kontaktu s produktem AISI 321 nosný systém AISI 304 Povrchy ve styku s kulturou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8 μm, vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold pouze DN25 Víko nádoby odklopné víko Průhledítko kruhové, s osvětlením, průměru nejméně 100 mm Víko, vstupy na víku: Víko nejméně v průměru 450 mm, manuálně otevíratelné (ne odnímatelné). Jedna osoba musí být schopna bezproblémově a bezpečně otevřít a zavřít víko. Minimální požadavky na porty ve víku 5x hrdlo typ TC 50 mm, zaslepena, uzavřena.

32 Ventily: Nádoba bude osazena pouze dnovým výpustním ventilem nejméně DN40, (membránový manuálně ovládaný ventil), membrána zároveň se dnem nádoby, bez mrtvých prostor. 8. Poloprovozní odstředivka Popis: Samoodkalovací, automatická disková odstředivka určená pro získávání tuhé fáze, chlazená, průtočná, motor odstředivky s frekvenčním měničem, s tlakovým vyprazdňováním vyčištěné fáze pomocí tlakové vody. Materiál přicházející do styku s odstřeďovanou suspenzí minimálně nerezová ocel AISI 316. Jako alternativní řešení zadavatel připouští též spirální diskovou odstředivku, jenž je určená pro oddělení pevné fáze (buňky řas) od kultivačního média. Spirální odstředivka musí být konstruována pro průtokový režim s elektromechanickým vyprazdňováním odstředěné fáze bez pomoci tlakové vody umožňující tak získání zahuštěné pasty řasové biomasy s minimálním obsahem vody. Materiál přicházející do styku s odstřeďovanou suspenzí minimálně nerezová ocel AISI 316L. Oba akceptovatelné typy odstředivek musí být vybaveny vlastní řídící jednotkou, frekvenčním měničem a vlastní vyvýšenou konstrukcí umožňující gravitační, kontinuální odvádění zahuštěné fáze do chladícího zásobníku (CH). Technické parametry pro diskovou odstředivku: - počet otáček cca ot./min - průtok cca 3000 l/min - příkon cca 10 kw - zádrž tuhé fáze min. 2 kg Technické parametry pro spirální diskovou odstředivku: - počet otáček cca 3000 ot./min - průtok cca 700 l/min - příkon cca 3 kw - zádrž tuhé fáze min. 5 kg 9. Dezintegrátor buněčných stěn Popis: Provozní stolní dezintegrátor s horizontální nebo vertikální nádobou pracující jako uzavřený systém v kontinuálním nebo diskontinuálním režimu. Materiál přicházející do styku s odstřeďovanou suspenzí minimálně nerezová ocel AISI 316. Vlastní proces rozrušení řasových buněčných stěn musí být založen na principu tlakovém. Dezintegrátor musí splňovat minimálně 90 % rozrušení všech buněk v průtokovém režimu. Technické parametry:

33 - průtok suspenze litrů/hod - příkon: cca 3 kw - pracovní teplota 10 40oC (vlastní chladící systém pracovního prostoru) 10. Sprejová sušárna Popis: Kompletní sestava sprejové (rozprašovací) sušárny pro sušení dezintegrované řasové biomasy popřípadě čistých frakcí z extraktů autotrofních mikroorganismů. Sušárna musí být vybavena vlastní řídící jednotkou a vlastním elektrickým ohřívačem vzduchu, kontejnerem na vysušený produkt a samostatným řídícím systémem. Konstrukce sušárny musí umožňovat jednobodový výstup a sběr usušeného materiálu. Materiál sušárny ve styku se sušeným médiem AISI 316 a vnitřním povrchem Ra < 0,8 um, ostatní části z AISI 304 (Ra < 1,6 um). Systém musí splňovat následující minimální technické parametry: Technické parametry: - dávkovací pumpa sušeného materiálu s regulací průtoku litrů/hod - rozprašovací zařízení (rotační atomizér) - rozprašovací zařízení (nozzle) - minimální sušící výkon 50 kg vody/hod - elektrický ohřev sušícího vzduchu - maximální teplota sušícího vzduchu 350oC - celková maximální výška sušárny 6 m. - materiál přicházející do styku se sušeným materiálem AISI ostatní konstrukční materiál AISI odlučovač usušeného materiálu (cyklón, AISI 316) - možnost regulace otáček sání výfukových plynů - jednobodový sběr usušeného materiálu - samostatný kontrolní a ovládací panel (PLC) - vybavení všemi potřebnými čidly (vstupní a výstupní teploty, průtok sušícího vzduchu, sání výfukových plynů atd.) - sběr, export (RS485, RS232 nebo podobný) a uchování naměřených dat - pneumatický oklep usazeného materiálu ze stěn sušárny - přípustný přetlak v sušící komoře max. 0,6 bar 11. Parní vyvíječ Popis: Elektrický vyvíječ čisté páry - pára bude použita pro in situ sterilizaci formulačního kotle, fermentorů, potrubních rozvodů, filtračních zařízení apod. Vyvíječ musí být schopen produkovat čistou páru o nastavitelném výstupním tlaku od 3 do 7bar g. Nastavení tlaku na vyvíječi musí být provedeno pouze na HMI panelu automatizace, bez mechanických zásahů na vyvíječi nebo manuálním ovládání ventilů vyvíječe.

34 Kapacita vyvíječe nejméně 60 kg páry/hod, s automatickým řízením a s nastavitelným provozním tlakem. Automatické odkalování vyvíječe a automatický odfuk nekondenzujících plynů dle nastavených parametrů. Možnost nastavení nejméně tří provozních tlaků/teplot, na které vyvíječ automaticky najíždí na základě externího signálu. Vyvíječ musí být tedy osazen třemi logickými vstupy pro tři takové signály, které aktivují dané tři provozní stavy. Bezpečnostní funkce: - pojistka proti přehřátí vyvíječe, odpojí přívod proudu do topných těles při překročení dané teploty - pojistný ventil proti překročení povoleného maximálního tlaku vyvíječe Konstrukčně se musí jednat o samostatně stojící, nezávislý, automatizovaný systém. Maximální výška kompletního systému nesmí přesahovat 3000 mm a systém nesmí přesahovat základnu 1500 x 1000 mm. Vyvíječ páry je tvořen kotlem/tlakovou nádobou, s odporovými topnými tělesy v této nádobě, automatickým sledováním hladiny vody v nádobě a jejím automatickým doplňováním, a regulaci teploty/tlaku v nádobě. Uchycení veškerého potrubí a médiových rozvodů na nosném rámu, stejně jako rozvody kabeláže a dalšího příslušenství musí být provedeny tak aby neumožňovaly ukládání nečistot a umožňovaly manuální umývání/čištění. Potrubí s provozními teplotami nad 50 C (například rozvody páry) musí být opatřena keramickou tepelnou izolací. Tepelné izolace potrubí musí být provedeny se svařeným vnějším krytováním. Tepelná izolace musí být dostatečná pro to, aby při všech pracovních režimech a při maximální teplotě v potrubí teploty vnějších povrchů potrubí nepřesáhly 50 C. Konstrukční materiály nosného systému zařízení musí být v nerezové oceli ve třídě nejméně AISI 304. Snadný přístup k nádobě a dalším součástem ze všech stran pro revize, kontrolu a údržbu. Veškeré elektrické a elektronické části, případně umístěné na samotném zařízení, musí být umístěny v rozvaděči,který bude opět nerezový a bude chránit elektrické a elektronické prvky mechanicky a před vlhkostí ve třídě IP 65. Elektrický příkon vyvíječe nesmí přesáhnout 45kW. Odporová topná tělesa musí mít inertní povrch ve styku s ohřívanou vodou a párou, požadujeme nerezový materiál povrchu v kvalitě AISI 316, s hladkým povrchem (nejméně Ra 0.8 μm a lepší). Tyto části zařízení musí být dále sanitovatelné, s vyloučením mrtvých prostor a s vyloučením ukládání nečistot. Použité procesní ventily musí být sanitovatelné, membránové konstrukce. Sledování hladiny v kotli vyvíječe musí být provedeno stavovým, nikoliv limitním, hladinovým senzorem. Regulace tlaku páry v nádobě je prováděna regulací teploty v nádobě, se sledováním dosaženého tlaku. Tyto vlastnosti mají zajistit kontrolu čistoty produkované páry (především co do podílu nekondenzujících plynů v páře), stabilitu pracovního tlaku v nádobě, a variabilitu pracovních režimů vyvíječe změnou pracovní hladiny vody v kotli vyvíječe. Spínání proudu do topných těles musí být tyristorové (SSR relais), spínání v nule. Vyvíječ páry bude napájen deionizovanou vodou z domovního zdroje, deionizovaná voda bude splňovat požadavek na maximální hodnotu vodivosti nepřesahující 5μS/cm.

35 Domovní rozvod deionizované vody je netlakový, příslušný přetlak deionizované vody pro doplňování vyvíječe vodou za provozu musí zajišťovat sám vyvíječ páry. Před vyvíječem bude předřazen zásobník deionizované vody (DI), s integrovanou rekuperací tepla (z odfuku a odkalování vyvíječe páry). Zásobník DI vody, objemu 600 litrů, dodá zadavatel zdarma, uchazeč musí dodat tepelné výměníky pro rekuperaci tepla z vyvíječe páry v dodaném zásobníku DI vody. Požadavky na kotel vyvíječe páry: Ležatá nádoba na nosném rámu. Celkový objem nejméně 100 litrů Pracovní teploty C Pracovní tlak v nádobě vakuum až + 10 bar g Materiál kotel: AISI 316Ti nosný rám, krytování - AISI 304 Povrchy ve styku s vodou a párou vybroušené svary, hladké povrchy beze spár, bez mrtvých prostor. Maximální Ra 0.8 μm. vnější povrchy sjednoceny, leštěny, mořeny. Hrdla akceptován pouze systém Ingold, nebo TriClamp, Ingold DN25 Víko nádoby příruba dle DIN, nesoucí zároveň topná tělesa Kotel opatřen keramickou tepelnou izolací v síle nejméně 100 mm, přes celou vnější plochu kotle, pouze s výjimkou odnímatelné příruby kotle s topnými tělesy. Tepelná izolace bude kryta nerezovým plechem (předpokladem je AISI 304), kryt je svařovaný, bez přerušení svarů v kvalitě nejméně Ra 1.6 μm. Veškeré potrubí ve styku s vodou nebo párou z AISI 316L nebo 316Ti, s kvalitou vnitřního povrchu nejméně Ra 0,8 μm. Veškeré další součásti přicházející do styku s vodou nebo parou (např. ventily, měřící armatury, teplotní a tlaková čidla) vždy z AISI 316L nebo 316 Ti s povrchy Ra 0,8 μm. Ventily: Veškeré procesní ventily musí být pneumaticky ovládané, membránové nebo pístové. 12. Deionizační stanice Popis Deionizovaná voda bude používána pro přípravu páry na sterilizaci fermentační linky, živných půd a pro závěrečné oplachy při mytí výrobních zařízení a pomůcek. Zdroj deionizované vody musí zajišťovat následující funkce: - zastavení nátoku vody ze zdroje do zásobníku při max. hladině - automatické obnovení nátoku vody při poklesu hladiny v zásobníku pod nastavenou úroveň - zastavení nátoku vody ze zdroje do zásobníku nedosáhne-li vodivost vody požadovaných parametrů - měření hodnoty vodivosti výstupní deionizované vody ze zdroje - automatický proplach při odstavení Celý systém přípravy deionizované vody bude tvořen vlastní deionizační stanicí, zásobníkem deionizované vody (DI) o objemu 600 l, dopravním čerpadlem a nerezovým trubním rozvodem k jednotlivým odběrným místům. Všechna odběrná

36 místa budou ukončena ručním nebo automatickým membránovým ventilem a spojem TriClamp pro napojení technologie. Deionizační stanice Zdroj deionizované vody zajišťující kontinuální provoz zařízení při minimálním výkonu 40 l/h a požadované kvalitě vody. Systém musí umožňovat automatické praní a regeneraci předúpravních filtrů, dechloraci, pravidelné automatické proplachy zařízení, přerušení produkce čištěné vody po dosažení mezní hladiny v zásobníku a automatické čištění modulů, případné sanitace. Řídící a monitorovací systém obsahuje vodoměr pro měření spotřeby vody a digitální konduktometr. Technické parametry - kvalita upravené vody vodivost min. 5 μs/cm - minimální odsolení 99 % vůči vstupní vodě - výkon cca 40 l/ hod - elektrický příkon max 3kW Zásobník čisté vody (DI) Nerezová nádoba o celkovém objemu 600 litrů nebude předmětem dodávky, upraví se stávající nádoba poskytnutá zdarma zadavatelem. Popis úprav: Zaslepení nepotřebných hrdel Vybavení mycí sprchou (CIP růžice) a snímačem výšky hladiny.

37 Blokové schéma technologie: Legenda: FK: Formulační kotel tlaková sterilizovatelná nádoba 600 litrů F1: Fermentor F150 tlaková sterilizovatelná nádoba 150 litrů F2: Fermentor F1500 tlaková sterilizovatelná nádoba 1500 litrů RET: Retenční nádoba netlaková nádoba 1500 litrů DI: Zásobník deionizované vody netlaková nádoba 600 litrů (není předmětem dodávky) CH: Chlazený zásobník netlaková nádoba 600 litrů (není předmětem dodávky)

Dodávka vybavení technologické haly

Dodávka vybavení technologické haly Příloha č. 1 zadávací dokumentace Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly Úvodem, obecné informace na požadavky konstrukce a techniky. K dispozici pro technologii

Více

Sklopné kotle - SMARTLine

Sklopné kotle - SMARTLine Sklopné kotle Electrolux patří svými specifickými vlastnostmi; velká kapacita, špičkový výkon, přesné motorové sklápění, komfortní elektronika atd.; k zařízením s maximálním užitkem pro provozovatele.

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem KONTINUÁLNÍ SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU BIOMASY - CEITEC MU vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon o VZ) 1. ODŮVODNĚNÍ

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

Veřejná zakázka s názvem

Veřejná zakázka s názvem Příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejná zakázka s názvem Dodávka zařízení pro odběr a distribuci vzorků atmosféry a kalibračních plynů pro atmosférickou stanici Křešín u Pacova Podrobné technické specifikace

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody Maxi S - sek Společnost Alfa Laval zúročila své mnohaleté zkušenosti z oblasti centrálního zásobování teplem v technologiích přinášejících maximálně energeticky úsporná řešení. Řada kompaktních předávacích

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Tepelné ztráty akumulační nádoby HP HP Parametr - akumulační nádoba Hodnota Poznámka Průměr bez tepelné izolace 786 mm S tepelnou izolací cca 950 mm Výška bez izolace 1 815 mm S tepelnou izolací cca 1 900 mm Vodní obsah 750 litrů Standardní

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH

Dodávka Chemického a bilogického laboratorního vybavení Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice číslo místnost standardu název jednotková cena ks 1.014 P5 biologie Klimabox 1 1.057 P7 biologie Flow box (laminární

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému www.sunfield.cz 1. Solární trubicové kolektory HEAT-PIPE Počet trubic (ks) 12 15 18 20 24 30 Doporučený 100 L 125 L 150 L 166 L 200 L 250 L objem

Více

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE MGM-I Automatické teplovodní MGM-I na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny ve 14 výkonových typech. Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné výkonové varianty kotlů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem KONTINUÁLNÍ SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU BIOMASY - CEITEC MU II. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon o VZ) 1.

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o.

Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o. 2013 Kondenzační sušárny HORAL SERVIS s.r.o. CENÍK, TECHNICKÁ DOKUMENTACE, OBJEDNÁVKOVÝ KLÍČ HORAL SERVIS s.r.o. Martinice v Krkonoších 221 CZECH 512 32 Obsah 1. Výběr provedení kondenzační sušárny...

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN TŘÍDA NOx THERM KDN, KDZN, KDCN THERM KDN, KDZN, KDCN Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0021347893 9.8.2013 Investor : Jaroslav Čulík Husova 61, 53854 Luže 606364973 culik61@ceznam.cz vypracoval: Jiří

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

PSK 1000 2000 5000 10000. Objem nádrže mezi hladinami l 111 111 111 111. Výtlačný tlak čerpadla kpa 600 600 600 600

PSK 1000 2000 5000 10000. Objem nádrže mezi hladinami l 111 111 111 111. Výtlačný tlak čerpadla kpa 600 600 600 600 PSK přečerpávací stanice kondenzátu Použití Přečerpávací stanice kondenzátu RACIOTERM, typ PSK je zařízení určené ke sběru kondenzátu z parních spotřebičů a k jeho vytlačování do kondenzátního potrubí.

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

CENTRÁLNÍ SYSTÉMY DISTRIBUCE MATERIÁLU

CENTRÁLNÍ SYSTÉMY DISTRIBUCE MATERIÁLU CENTRÁLNÍ SYSTÉMY DISTRIBUCE MATERIÁLU Centrální systémy distribuce a vysoušení materiálu navrhované a dodávané firmou New Omap jsou univerzální a konstruované po jednotlivých modulech. Naše distribuční

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

Chladicí skříně, 650/1400L ECA-SMART

Chladicí skříně, 650/1400L ECA-SMART Řada HD chladicích a mrazicích skříní Electrolux nabízí nejkomplexnější výběr skříní pro skladování potravin. Skříně se vyznačují celonerezovým (vnitřním i vnějším) provedením z ušlechtilé nerez oceli

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Kondenzační sušičky MDX pro výkony 400 až l/min

Kondenzační sušičky MDX pro výkony 400 až l/min Kondenzační sušičky MDX pro výkony 400 až 84 000 l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Proč použít sušičku? Vlhkost je přirozenou součástí atmosférického vzduchu, která se rovněž nachází ve stlačeném vzduchu v

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Modernizace výuky a automatizace Modernizace výuky a automatizace CZ.1.14/2.4.00/34.03175 Část 1 - Pneumatická, elektropneumatická výuková sada, sada senzoriky, programové

Více

CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ

CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ NABÍDKA MODELŮ Electrolux 160 litrové skříně představují řešení pro zákazníky, kteří potřebují spolehlivé a kompaktní chlazení se snadnou obsluhou. Všechny vnitřní prostory jsou vyrobeny z vysoce odolného

Více

Vitocal 242-G. 4.1 Popis výrobku

Vitocal 242-G. 4.1 Popis výrobku Vitocal -G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Sekundární čerpadlo (topná voda) C Primární čerpadlo (solanka) D Třícestný přepínací ventil Vytápění/ohřev pitné vody E Nabíjecí

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOCELL 300 B. Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300 a 500 litrů. Obj. č.

VIESMANN. List technických údajů VITOCELL 300 B. Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300 a 500 litrů. Obj. č. VIESMANN VITOCELL 300 B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 300 B Typ EVB Vertikální zásobníkový ohřívač vodysvnitřním

Více

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 CoolTop Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 Aplikace CoolTop je unikátní chladicí jednotka vyráběná společností Conteg. Tato jednotka pro datová

Více

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Kondenzační sušičky. MDX pro výkony 400 až 70000 l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Kondenzační sušičky. MDX pro výkony 400 až 70000 l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Kondenzační sušičky MDX pro výkony 400 až 70000 l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Proč použít sušičku? Vlhkost je přirozenou součástí atmosférického vzduchu, která se rovněž nachází ve stlačeném vzduchu v potrubních

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr 1 ing. Jan Šritr 2 1 Potrubí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Zásobníky teplé vody. Zásobník teplé vody HUEBS-PU. Popis produktu HUEBS-PU 300 HUEBS-PU 150 HUEBS-PU 120 HUEBS-PU 200 HUEBS-PU 400

Zásobníky teplé vody. Zásobník teplé vody HUEBS-PU. Popis produktu HUEBS-PU 300 HUEBS-PU 150 HUEBS-PU 120 HUEBS-PU 200 HUEBS-PU 400 Zásobníky teplé vody Zásobník teplé vody stacionární zásobník z oceli S235JR s velkoplošným tepelným výměníkem z hladkých trubek hořčíková ochranná anoda 1¼ pro doplnění katodické ochrany proti korozi

Více

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika

Ceník. Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Ceník Závěsné kotle Odkouření Stacionární kotle Zásobníkové ohřívače Regulační technika Průtokové ohřívače Solární technika Platný od 1.5.2008 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_INSTALACE V BAZÉNECH_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Membránové ventily, kovové

Membránové ventily, kovové Membránové ventily, kovové Konstrukce Membránový 2/2 cestný pístový ventil GEMÜ je navržen pro použití ve sterilním prostředí. Všechny kovové díly ventilu jsou vyrobeny z nerezové oceli. Tlačné pružiny

Více

Sklopné kotle - elektrické (S)

Sklopné kotle - elektrické (S) Varné kotle a pánve Electrolux ThermaLine řady THERMETIC jsou uzpůsobená pro použiítí v náročných a vytížených provozech jakými jsou například hotely, nemocnice, centrální vývařovny nebo letištní kuchyně.

Více

NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ. www.blockisotech.cz

NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ. www.blockisotech.cz NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ NÁVRH POSTUP NÁVRHU POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS (USER REQUIREMENT SPECIFICATION) VYTVOŘENÍ PRACOVNÍHO TÝMU ERGONOMIE, 3D MODEL FUNKČNÍ SCHÉMA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS účel použití zařízení,

Více

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem Použití: Těsně uzavírací kulový kohout nerezové oceli pro agresivní média, obvzláště pro chemický průmysl:

Více

DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ

DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ CLAS B 24 CF 24-30 FF ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM ÚSPORNÝ KOMFORT TUV SUPER TICHÝ DÉLKA záruky DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ Měděný primární

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO

Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO Rotační keramický ventil systému Condair ESCO v poloze Otevřeno CONDAIR

Více

PÍSTOVÉ KOMPRESORY. Objem od 150 4.470 l/min. Pístové. do 400 baru

PÍSTOVÉ KOMPRESORY. Objem od 150 4.470 l/min. Pístové. do 400 baru PÍSTOVÉ KOMPRESORY Objem od 150 4.470 l/min Pístové do 400 baru 6... bezolejové / mazné - jako agregát... 239 309 279 469 609 559 759 859 Mazné Agregát Max. koncový tlak Sací výkon Dopravní Výkon motoru

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem VSC ecocompact Zlatá medaile SHK BRNO 2004 11-22 ecocompact Pohled na vnitřní část kotle ecocompact VSC 196-C 150 a b c a Kondenzační nerezový výměník

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více