TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník"

Transkript

1 èesky

2 Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì velkými a úèelnì rozmístìnými otvory. Lze tak dosáhnout velmi zajímavých technických efektù a vyhovìt jinak tì ko øešitelnému zadání. Pou itá tkanina splní po adavky na po ární odolnost, hygieniènost, trvanlivost a vzhled. Pro dosa ení po adovaných rychlostí proudu pøivádìného vzduchu je dùle ité správnì stanovit poèet, velikost a smìrování otvorù. Ka dá zakázka se dimenzuje a navrhuje originálnì podle vstupních podmínek. Speciální montá ní materiál, který je souèástí dodávky umo òuje rychlou a snadnou montá i demontá. Podle dispozice prostoru se zvolí správný tvar a délka vyústky, podle prùtoku vzduchu potøebný rozmìr. Teplota pøivádìného vzduchu, výška zavìšení a rozmístìní pracovních míst ovlivòují smìrování a velikost otvorù v tkaninì. Zkušenosti technika a jeho fantazie umo ní plné vyu ití výhod textilních vyústek. Ka dá zakázka vy aduje individuální pøístup a zaèíná od návrhu technického øešení. Typický prùbìh zakázky znázoròuje toto schéma: Zákazník 1 Pøedstava øešení (skica, technické údaje) 3 Kontrola a potvrzení návrhu 6 Instalace a uvedení do provozu Systém zpracování zakázek Pøíhoda s.r.o. Návrh øešení (výkres, specifikace a ocenìní) Zadání do výroby, potvrzení termínu a zpùsobu dodání Výroba, výstupní kontrola, zabalení, odeslání na urèenou adresu 4 5

3 3 Co je a co není textilní rozvod vzduchu Na první pohled vypadá jako potrubí, ale to je jenom èást pravdy. Textilní rozvod neslou í k pouhému pøemís ování urèitého prùtoku vzduchu z místa do místa B. Slou í pøedevším k jeho rozdìlování podél celé trasy, pøièem na jejím konci, v bodì B, je prùtok ji nulový. Pou ití jako potrubí je mo né, ale není to typický pøípad. Textilní rozvody vzduchu Textilní rozvod vzduchu není pouhým potrubím, ale zaøízením pro vhodné rozdìlování vzduchu. Spíše ne potrubím je speciální vyústkou. Èím je a èím není Pøíhoda s.r.o. Jde o støednì velkou, stoprocentnì èeskou firmu, která se plnì specializuje na výrobu textilních rozvodù vzduchu. Od svého zalo ení v roce 1994 trvale zvyšuje objem výroby a zejména kvalitu výrobkù a slu eb. Výsledky posledních let øadí firmu Pøíhoda mezi vùbec nejvìtší svìtové výrobce. Nevyrábí potrubí na metry, ale poskytuje zákazníkùm øešení distribuce vzduchu šité na míru. Od diskuze mo ností pøes potøebné výpoèty a po dodávku navr eného rozvodu. Pøíhoda s.r.o. není pouze výrobcem textilního potrubí, ale poskytuje øešení distribuce vzduchu kdekoliv, kde vzniká taková potøeba. Proè zvolit textilní rozvod vzduchu místo tradièního plechového Dùvodù se najde celá øada. Od výraznì ni ších nákladù na dodávku a montá, pøes mo nost dokonalého èištìní a po zajímavý vzhled a technickou variabilitu. Prakticky ke ka dé instalaci zamýšlené tradièním zpùsobem jsme schopni nabídnout alternativní øešení. To bude sice jiné v øadì detailù, ale v dy pøinese u ivateli nìjaké výhody a splní technické po adavky. Ušetøí se na investici, proto e tradièní rozvody a zejména vyústky jsou velmi drahé. Vyøeší se problém s nerovnomìrnou distribucí vzduchu, která je charakteristická pro tradièní systémy. Díky rovnomìrnému rozptylování nedojde ke vzniku prùvanù v nìkterých místech a nedostatku vzduchu jinde. Instalace probìhne velice rychle. Vzhledem k jednoduchosti zavìšování je obvykle mo ná i za bì ného provozu podniku. Zcela odpadne manipulace s objemnými a tì kými plechovými rourami. Zájmem ka dého provozovatele klimatizaèního zaøízení by mìla být èistota vzduchovodù. Draze upravený vzduch (filtrovaný, chlazený èi ohøívaný, pøípadnì i vlhèený) by nemìl být znehodnocen prùchodem zneèištìným potrubím. Textilní rozvod vzduchu lze vyèistit rychle, levnì a pøitom dokonale. Èištìní potrubí z pevných materiálù je drahé, èasovì nároèné a nedokonalé. Správnì navr ené a instalované textilní vyústky z kvalitních materiálù se stanou výrazným a zajímavým prvkem interiéru budovy. rchitekt si mù e vybrat z celé škály barev a tvarù. Nejedná se o doèasné øešení, ale o plnohodnotnou alternativu tradièních rozvodù. Naše støední materiály mají záruku 10 a pøepokládanou ivotnost více ne 15 let.

4 4 Prùøezy a instalace Rozlišujeme 5 rùzných prùøezù vyústek: Základní øada hodnot a B: 100, 15, 160, 00, 50, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1 000, 1 10, 1 50, 1 400, 1 600, 1800, 000 Instalace / Souèástí dodávky je obvykle sada montá ního materiálu. Firma Pøíhoda vyvinula originální zavìšovací systémy vhodné pro aplikace za nejrùznìjších podmínek. Naší pýchou je kompletní systém hliníkových profilù sestávající ze základního profilu ve dvou provedeních, spojky dílù, zavìšovacího úchytu a napínacího zaøízení vestavìného do profilu. Komplexnost našich zavìšovacích systémù umo òuje nalezení vhodného zpùsobu instalace pro ka dou aplikaci. Od nejjednodušších montá í na poplastovaná lanka a po hliníkové nebo nerezové profily. U kovových souèástí je k dispozici varianta pozinkovaná nebo nerezová. kruhový pùlkruhový ètvrtkruhový kruhová úseè kruhová výseè B á Èíslo instalace Mo nosti instalací Schéma prùøezu bez montá ního materiálu a háèkù

5 5 Dosahy proudù Pomocí Pøíhodových textilních vyústek je mo né vzduch bezprùvanovì rozptylovat, èásteènì nebo zcela smìrovat, anebo dofukovat na velkou vzdálenost. Vše zále í na zvolené velikosti otvorù, jejich nasmìrování a pøetlaku ve vyústce. Pro nejdelší dosahy proudù se pou ijí textilní trysky. mikroperforace perforace smìrovaná mikroperforace textilní tryska 0, m/s 0,0-1,5 m* 0,0-3,0 m* 0, m/s 3,0-1,0 m* 0, m/s 10,0-30,0 m* * Dosahy proudù se mìní v závislosti na statickém tlaku ve vyústce 0, m/s Pro ka dý pøípad distribuce vzduchu má Pøíhoda s.r.o. k dispozici výpoètovou metodu, která podporuje volbu správného technického øešení. Náš originální software poèítá dosahy proudù za rùzných teplotních pomìrù a výsledky prezentuje pomocí grafického znázornìní obrazù proudìní. Viz pøíklady vpravo na této stranì. Všechny výpoètové metody vycházejí z nesèetných ovìøovacích i nových mìøení a testù. Pøíklady výstupù ze softwaru vìtrání- rozdíl teplot 0 C chlazení- rozdíl teplot 5K chlazení rozdíl teplot 10K vìtrání- rozdíl teplot 0 C

6 Pøíklady pou ití 6 Supermarkety, shroma ïovací prostory Potravináøský prùmysl Historicky první textilní rozvody vzduchu byly pou ívány v potravináøství. Hygienické pøedpisy urèují, e veškeré zaøízení potravináøských provozù musí být snadno a dokonale èistitelné. Takové podmínce vyhovují ze všech mo ností distribuce vzduchu pouze textilní vyústky. Po vyprání jsou dokonale èisté a pøídavek dezinfekce znièí i ty zárodky, které by odolávaly antibakteriální úpravì. Tkaniny z nekoneèných vláken vyvinuté speciálnì pro Pøíhodovy textilní vyústky jsou velmi ploché a neumo òují tak usazování neèistot. Tím se odlišují od vyústek ze støi ových vláken, které se postupnì plní prachem a mohou pøedstavovat hygienické riziko. Pro pøevá nì vysoké haly máme k dispozici distribuci vzduchu øadami vìtších otvorù pøípadnì textilními tryskami. V ka dém pøípadì bude mo né pøesné smìrování a rozdìlování vzduchu podle po adavku zákazníkù. Zkušenosti z praxe potvrzují, e textilní rozvod v supermarketu poskytuje podstatnì lepší (rovnomìrnìjší) distribuci vzduchu ne tradièní systémy. To vše navíc za ni ší náklady. Zcela samozøejmá je mo nost rùzných barevných øešení nebo rozdílná distribuce pro rùzné zóny. Napøíklad pro chlazený a vytápìný úsek supermarketu. Po ární odolnost našich tkanin je v souladu s po adavky všech svìtových norem. Chemický, textilní, elektrotechnický prùmysl Sklady potravin, pracovištì s nízkou teplotou Ve velkoprostorových skladech poskytují textilní rozvody rovnomìrnou distribuci vzduchu a tím zaruèují udr ování stálých teplot. To bývá zásadní po adavek pro skladování potravin. Pokud mají lidé pracovat v prostøedí s nízkou teplotou, pak bývají více citliví na prùvany. Nevhodná distribuce vzduchu mù e zpùsobovat vyšší nemocnost. Textilní vyústky rozptylují vzduch bez vzniku prùvanù a vytváøí pøijatelné klima. Pro ka dé prùmyslové odvìtví jsou textilní systémy rozvodu vzduchu skvìlým øešením. Za nepøekonatelnì nízké náklady poskytují rovnomìrnou (bezprùvanovou) distribuci nebo umo òují smìrování podle pøání koncového u ivatele. Více ne 60 variant zavìšení pøináší mo nost volby vhodného øešení do jakékoliv situace s ohledem na konstrukce stropù a jiné instalace v daném provoze. Pro zneèištìné prostøedí je nutné pou ití tkanin s vìtšími otvory (perforace, nikoliv mikroperforace).

7 Pøíklady pou ití Bazény, sportovní haly a fitcentra Instalace na nejrùznìjších sportovištích jsou pro textilní rozvody velmi typické. Pro velkoprostorové sportovní haly je k dispozici celá øada mo ností smìrované distribuce. Naopak pouze rozptylování chladícího vzduchu minimální rychlostí nebude negativnì vnímáno zákazníky fitcentra. Èasto jde o nízké místnosti, kde je distribuce vzduchu v dy obtí ná. Pùlkruhové textilní vyústky na stropì jsou zde cenovì i funkènì nejlepším øešením. Specifické prostøedí plaveckých bazénù je témìø pøedurèeno k instalaci textilních rozvodù. Pou ívané tkaniny vèetnì instalaèního materiálu jsou zcela odolné vùèi vlhkému prostøedí. Kombinace rùzných barev o iví interiér. Kuchynì Kuchynì jsou obvykle prostorovì stísnìné a jejich extrémní zátì teplem a výpary vyvolává potøebu extrémnì intenzivního vìtrání. Textilní vyústka vìtrací vzduch rovnomìrnì rozptýlí bez vzniku prùvanù. Jakékoliv smìrování proudù je obvykle zcela zbyteèné. Pou itý materiál je odolný vùèi výparùm a jeho údr ba je (i díky vìtšinou malým rozmìrùm a váze) velmi jednoduchá. V cenovém porovnání s nerezovými stropy jsou náklady našeho øešení a øádovì ni ší! Pou ití netextilních rozvodù navíc odporuje po adavku na snadné a dokonalé èištìní, které je z hygienických dùvodù nezbytné. Kanceláøe, diskotéky, kina apod. Vyšší estetické nároky uspokojí barevná a tvarová variabilita textilních rozvodù. Správnì vyrobené a bezchybnì instalované pùlkruhové textilní vyústky se stávají vkusnou souèástí interiéru. Rozptylování vzduchu z tìchto podstropních pùlválcù se funkènì vyrovná chladícím stropùm nebo trámùm. Cenový rozdíl oproti tìmto øešením je i u nejlépe vybavených textilních vyústek obrovský. Na rozdíl od tradièních do podhledu zasazených vyústek naše øešení nevyvolá místní tepelnou nepohodu. Zkušenosti prokazují výraznì vyšší spokojenost pracovníkù v takto rovnomìrnì chlazených kanceláøích. Doèasné instalace Výhodnost pou ití textilních rozvodù pro chlazení èi vytápìní velkoprostorových stanù nebo jiných doèasných staveb je zcela evidentní. Lehká konstrukce stropù bez problémù unese textilní vyústky vá ící od 100 do 400 g/m. Montá je velice rychlá, obvykle pomocí nosných lanek a háèkù našitých na vyústkách. Kvalitní materiál umo òuje mnohonásobné opakované pou ívání. Chlazení (vytápìní) pomocí jednoho vìtšího zdroje s napojeným textilní rozvodem je výraznì ekonomiètìjší ne pouhé vyfukování chladu (tepla) do prostoru. U vytápìní bez rozvodu vzduchu dojde k ohnutí proudu nahoru a pøetápìní podstropní zóny, z èeho vyplývá enormní ztráta tepla. U chlazení pak intenzivní proud vzduchu vyvolává místnì podchlazení a prùvany, na druhou stranu jinde vzniknou nedostateènì vychlazené zóny. Oba pøípady úspìšnì vyøeší správnì navr ený textilní rozvod. 7

8 Èasto kladené otázky 1/ Jak textilní vyústka vypadá, kdy vypneme ventilátor? Jednoduché zavìšení Kruhová vyústka - porovnání instalací Dvojité zavìšení Jednoduché zavìšení se vzpìrami Jednoduché zavìšení s obruèemi 80% plochy kruhu 8 nafouknutá / Lze textilní vyústky pou ít pro odvádìní vzduchu? bez pøívodu vzduchu Bohu el ne, tvar vyústky dr í pouze vnitøní pøetlak. Prùchod nefiltrovaného vzduchu by navíc velmi rychle zneèistil tkaninu. Ve velmi omezeném rozsahu jsou pou itelné vyústky s vyztu ovacími obruèemi a dobøe spoèítanou perforací. 3/ Jaká je ivotnost textilních vyústek? Nejedná se o krátkodobé øešení, vyústky z kvalitních tkanin budou slou it patnáct i více let. Omezenou ivotnost mohou mít lehké tkaniny (cca 100 g/m) s maximálním poètem 50ti praní nebo levné, obvykle polyetylénové fólie náchylné na roztrhání. 4/ Jaká je tlaková ztráta textilní vyústky? Ve správnì navr ené textilní vyústce bez tvarovek je všude témìø stejný statický tlak. Podle jeho prùmìrné hodnoty se spoèítá perforace tkaniny. Z toho vyplývá, e vyústka je navr ena na základì zadání externího tlaku ventilátoru, jemu se pøizpùsobí. Tvarovky a vyrovnávaèe turbulencí pøedstavují místní ztráty, které je tøeba zohlednit. Ztráta tøením bývá nízká vzhledem ke klesající rychlosti uvnitø vyústky. Minimální pou itelný tlak je 50 Pa, u lehkých materiálù pak 0 Pa. 5/ Co s vyústkami, kdy se zanesou špínou? Vyústky s mikroperforací nebo dokonce vìtšími otvory se pøi minimální pøedfiltraci EU3 v bì ném prostøedí nikdy zcela nezanesou neèistotou. Údr ba (obvykle praní v praèce) je tedy nutná pouze z hygienických a estetických dùvodù. Ka dý samostatný, zipem oddìlitelný díl našich vyústek obsahuje prací štítek s dostateèným návodem na praní. Zkušenosti ukazují, e naše tkaniny z nekoneèných vláken zùstávají zevnitø témìø èisté i po mnoha mìsících provozu. 6/ Mohou textilní vyústky zplesnivìt? Na libovolném materiálu mù e vyrùst plíseò, pokud je vlhký a nevìtraný. To platí i pro tkaniny s antibakteriální úpravou, proto e plísnì nejsou bakteriemi. Nikdy proto neskladujte vlhké vyústky zabalené nebo je neponechávejte delší dobu mimo provoz. Plíseò nelze z tkaniny nijak odstranit. 7/ Mohu pou ít ètyøhranné vyústky? Pouze v pøípadì, e je vhodným zpùsobem vyztu íme a ani potom nebude tvar pøesný. Nafouklá tkanina se v dy zformuje do oblého tvaru. 8/ Pùsobí textilní vyústka zároveò jako filtr? Typický prùbìh statického a dynamického tlaku uvnitø vyústky Prací štítek Pøi pou ití prodyšných materiálù pùsobí tkanina vyústky jako filtr na tu èást vzduchu, která jí prochází. Postupným zanášením se zvyšuje její tlaková ztráta a klesá prùtok, co vyvolá nutnost vyprání. Pova ujeme za jednoznaènì výhodnìjší pou ívání perforovaných materiálù. Ty sice neposkytují filtraci, ale nemìní svoji tlakovou ztrátu a poèet praní se výraznì sni uje. Vyrábíme distribuèní prvky nikoliv filtry. 9/ Proè Pøíhoda s.r.o. nepou ívá plastové trysky nebo štìrbiny Pou ívání plastových trysek nebo podélných štìrbin ze síta je dáno historickými dùvody. Tyto prostøedky umo òovaly smìrování urèitého prùtoku vzduchu, trysky navíc zpevòovaly otøepené okraje otvorù. S pøíchodem laserové technologie, která umo òuje vyøezávání pøesných otvorù se zatavenými okraji, se jejich vyu ívání stalo zbyteèným. Správnì navr ené øady otvorù splní ten samý úèel a jsou levnìjší a hezèí. Z toho dùvodu Pøíhoda s.r.o. nemusí pou ívat ani štìrbiny ani plastové trysky a pøi tom dosáhne stejné distribuce vzduchu. 10/ Proè Pøíhoda s.r.o. nepou ívá více prodyšné tkaniny Prodyšné materiály pou íváme, abychom zamezili kondenzaci pøi distribuci vzduchu s teplotou pod rosným bodem okolí. Máme ovšem pouze materiál o jedné hodnotì prodyšnosti. Ta je velmi nízká a slou í právì jen k zamezení kondenzace. Pro distribuci vzduchu pou íváme výhradnì otvory (perforaci nebo mikroperforaci nebo jejich kombinace). V našem sortimentu jsou i materiály neprodyšné, jejich pou ití je v mnoha pøípadech nevyhnutelné.

9 Mikroperforace Vypálením pøesného poètu malých (cca 0,4 mm) otvorù docílíme potøebný prùtok tkaninou. Taková tkanina (v bì ném prostøedí a pøi pøedfiltraci alespoò EU3) nemìní tlakovou ztrátu a vy aduje praní pouze z estetických nebo hygienických dùvodù. Naše speciality Membránová vyústka Teplý a studený vzduch vy adují zcela odlišný zpùsob pøívodu do místností. Membránová vyústka umo òuje pøepínání mezi dvìma re imy a tím efektivní vytápìní i bezprùvanové chlazení. Sekvenèní perforace, clonky Testy a mìøení ukázaly, e uspoøádání otvorù ovlivòuje další šíøení vzduchu od vyústky. Vyvinuli jsme speciální zpùsoby uspoøádání pro vyšší rovnomìrnost distribuce vzduchu. Pomocí textilních clonek lze upravit prùbìh statického tlaku podél vyústky a tím i výstup vzduchu. Izolované potrubí a tlumièe hluku Textilní izolované potrubí se pou ije pro pøekonání neklimatizovaných úsekù. Izolace sní í teplené ztráty a zároveò je úèinným tlumièem hluku. Textilní trysky Velice jednoduché øešení pro dosa ení nejvìtších dosahù proudù vzduchu. Vycházíme z filozofie, e textilní rozvod vzduchu musí být kompletnì pratelný a proto má obsahovat co nejménì netextilních prvkù. Naše textilní trysky jsou navíc vybaveny clonkou pro pøípadnou regulaci prùtoku a mohou být dodány v provedení pro mo nost dodateèné zmìny smìrování (otoèením). Zavìšovací systémy Soustavnì se vìnujeme zdokonalování zavìšovacích systémù, které obsahují desítky originálních øešení. Od speciálního háèku pou itelného jak na lanka, tak i do profilù, pøes komplexní systém hliníkových profilù, a po napínaèe, èi výztu e rozvodù pro lepší vzhled. Vlastní prádelna Pøímo ve výrobním závodì máme k dispozici vlastní prádelnu pro údr bu vyústek. Našim zákazníkùm tak mù eme zajiš ovat trvalý, odborný servis. pst topení škrtící clonka chlazení L 9

10 Materiál Pøíhoda s.r.o. vìnuje nejvyšší pozornost kvalitì pou ívaných materiálù. Ve všech pøípadech se jedná o speciální tkaniny, které prošly dlouhým vývojem pro dosa ení co nejvyšší u itné hodnoty pro zákazníky. Tkaniny PMI/NMI poskytují ji jako standard (bez pøíplatku) všechny ní e uvedené výhody. Pøehled nejdùle itìjších vlastností našich tkanin Vysoká pevnost Naše základní tkaniny PMS/NMS/PMI/NMI vykazují nejvyšší pevnosti. V osnovì jde o 100 N/10mm, v útku 1100 N/10mm. Díky tomu je prakticky vylouèená mo nost jejich protr ení. 10 Vysoká po ární odolnost Zanedbatelný úlet èásteèek ntibakteriální úèinek Nenároènost na údr bu Nemìnnost vzhledu Oznaèení Prodyšnost Hmotnost Materiál PMS/NMS ano/ne støední 100% polyester PMI/NMI ano/ne støední PLS/NLS ano/ne lehká 100% polyester PLI/NLI ano/ne lehká NLF NHI NHE ne ne ne Tkaniny PMI/NMI jsou certifikovány podle EN se skvìlým výsledkem. Dosahují zaøazení v tøídì B-s1,d0, co znamená nešíøení ohnì, minimální vývin dýmu a ádné skapávání roztaveného materiálu. Tkaniny NHE splòují dokonce po adavky tøídy. Vzhledem k pou ívání nekoneèných vláken jsou naše tkaniny bez výjimky pou itelné v tzv. èistých prostorech a do tøídy Laboratorní zkoušky prokázaly témìø nulový úlet èásteèek z materiálù za provozu. Speciální úprava zaruèuje nièení bakterií, které se v tkaninì usadí. Tento úèinek nemizí ani pøi mnohonásobném praní. Po deseti cyklech praní stále splòuje po adavek normy, co vzhledem k nízké èetnosti praní (viz následující bod) znamená prakticky celo ivotní úèinek. Naše tkaniny z nekoneèných vláken jsou velmi ploché a neumo òují usazování neèistot z procházejícího vzduchu. Ten je distribuován otvory a textilní vyústky zùstávají zevnitø témìø èisté (v bì ném prostøedí). Nevy adují tak prakticky jinou údr bu ne oprašování zvenku. Praní pøichází na øadu obvykle pouze z dùvodù hygienických nebo estetických. Právì díky nekoneèným vláknùm se nemìní vzhled tkaniny ani po mnoha cyklech praní, na rozdíl od materiálù ze støi ových vláken. Tkaniny ze støi e intenzivnì zneèištìné mno stvím usazeného prachu èasem šednou a z povrchu vystupuje více a více vláken. Naše PMI/NMI/PMS/NMS nejsou nijak znehodnocovány praním. lehká tì ká tì ká P prodyšná N neprodyšná 100% polyester modifikovaný 100% polyester modifikovaný 100% polyetylen 100% polyester + x PVC + SbO3 100% skelné vlákno + x polyuretan L ~80 g/m M ~80 g/m H ~480 g/m p.o. - po ární odolnost Klíè k oznaèování materiálù Záruka 10 let 10 let roky roky 1 rok roky roky F fólie S standard I zvýšená p.o. E nejvyšší p.o. Charakteristika antibakteriální po ární odolnost vysoká pevnost praní v praèce èisté prostory poèet standardních barev speciální barvy v dy na pøání nelze

11 Jak vybrat vhodnou tkaninu? Pøi výbìru materiálu zohlednìte následující informace. Materiál 1/ Po ární odolnost Naše tkaniny vykazují 3 stupnì po ární odolnosti. Nejvyšší po ární odolnost (oznaèená ve specifikaci písmenem E, jako excelent ) znamená zcela nehoølavý materiál. V této tøídì, s ohledem na cenu, pou íváme pouze tkaniny ze skelných vláken s polyuretanovým zátìrem. Ty existují ovšem pouze neprodyšné a jsou ménì pevné a køehèí ne polyesterové tkaniny støední hmotnosti. / Pevnost a èistitelnost Tkaniny rozdìlujeme do 3 kategorií podle hmotnosti. Lehké (oznaèené L). Jedná se o tkaniny s hmotností mezi 75 a 100 g/m. U vyústek z tìchto materiálù staèí pouze 0 Pa statického tlaku k dobrému nafouknutí. Na druhou stranu mají ni ší pevnost a zejména odolnost proti roztr ení. Kromì NLF je lze je prát v praèce. Zvýšená po ární odolnost (oznaèená ve specifikaci písmenem I, jako increased ) znamená vynikající nehoølavost a velmi nízký vývin dýmu. Tyto materiály vyhovují po adavkùm pro pou ití v naprosté vìtšinì prostor. Støední (oznaèené M). Sem spadají tkaniny s hmotností mezi 90 a 330 g/m. Ty vykazují nejvyšší hodnoty pevnosti a odolnosti proti roztr ení. Minimální pøetlak pro nafouknutí je 50 Pa. Lze je prát v praèce. Neupravené polyestery nebo folie (oznaèené ve specifikaci písmenem S jako standard nebo F jako folie) jsou velmi málo odolné. Lze je pou ívat pouze v prostøedí, kde není ádná po ární odolnost po adovaná. Tì ké (oznaèené H). Jde o tkaniny povrstvené PVC nebo polyuretanem a proto mohou být pouze neprodyšné. Nesmí se prát v praèce, ale lze je èistit proudem vody. Tím jsou vhodné pro nejvíce zneèištìné prostøedí. 3/ Prodyšnost Pouze u prodyšných materiálù je vylouèena kondenzace vody na povrchu vyústek pøi chlazení pod rosný bod prostøedí. 4/ Barvy Vìtšina našich materiálù je standardnì k dispozici v 9 barvách, které zhruba odpovídají následující škále. Po adavek na speciální odstín obvykle znamená delší dodací lhùtu. ~RL 9016 PNTONE 135 (~RL 1017) PNTONE 40 (~RL 7035) PNTONE 44 (~RL 7037) WH YE LG DG GR RE LB BL BC Pro pøesný výbìr odstínu po adujte vzorkovnici materiálù! PNTONE 341 (~RL 604) PNTONE 187 (~RL 3001) PNTONE 915 (~RL501) PNTONE 746 (~RL 5005) PNTONE 419 (~RL 9017) 11

12 5+5 dobrých dùvodù 5 pro textilní rozvod vzduchu 1 EKONOMIK, RYCHLOST Úspora nákladù oproti plechovému systému mù e být a 70%! Zohlednìte cenu tradièních vyústek, dopravy plechového potrubí, instalace, ustavení správného prùtoku a cenu vyèištìní vzduchovodù. Montá i demontá trvají pouze zlomek èasu nutného u tradièních tì kých systémù! HYGIEN Po vyprání s pøípadnou dezinfekcí je celý systém pøívodu vzduchu stoprocentnì èistý a bez bakterií! Takovou jistotu nelze s netextilním materiálem dosáhnout. EKOLOGIE Textilní rozvody jsou šetrné k ivotnímu prostøedí ji ni ší spotøebou energie pro dopravu a instalaci. Vyrábí se z èásti z recyklovaného materiálu, na pøání zajistíme odbìr starých kusù. TECHNIK Rozmístìní otvorù pro distribuci vzduchu je libovolné a jejich velikost právì tak. Tím lze docílit nepøeberné mno ství zpùsobù distribuce vzduchu od bezprùvanového rozptýlení a po cílený pøívod na velkou vzdálenost! ESTETIK Rùzné barevné a tvarové kombinace mohou vyhovìt fantazii architekta a výrobek se pak stane vkusnou souèástí interiéru. 5 pro Pøíhoda s.r.o. NEJNI ŠÍ POMÌR CEN / KVLIT Dlouhodobì nabízíme nejlepší pomìr ceny a kvality. Porovnejte si sami naše ceny a kvalitu nabízených výrobkù a slu eb. Naše velice rozumné ceny neznamenají ádný ústupek v kvalitì. Za dodané výrobky ruèíme, jejich správná funkce a dlouhodobá ivotnost jsou pro nás prvoøadé. ZKUŠENOSTI ZNLOSTI, TECHNICKÁ PODPOR Vyrábíme pouze tento výrobek a trvale se vìnujeme jeho zdokonalování. Ka dý podnìt, získaný z tisícù realizovaných zakázek, pou ijeme pro naši práci. Naši in enýøi peèlivì ovìøují všechny technické detaily v naší specializované zkušebnì. Souèástí ka dé dodávky je výpoèet technických parametrù vèetnì obrazù proudìní vzduchu. INOVTIVNOST Ka dým rokem uvádíme na trh nìkolik novinek jako zcela pøirozený dùsledek nadšení a tvùrèích schopností našich lidí. Nic nepova ujeme za hotové, vše se dá ještì dále zdokonalit. UNIKÁTNÍ TKNINY, DLOUHÁ ZÁRUK Po celou dobu naší existence usilujeme o vývoj co nejkvalitnìjší tkaniny. Naše souèasné materiály PMI/NMI jsou velmi pevné, vyrobené z nekoneèných vláken, antibakteriální, antistatické a mají skvìlou po ární odolnost. To vše ji ve standardu, nikoliv jako zvláštní výbava. K tomu navíc poskytujeme desetiletou záruku. MIKROPERFORCE Tato originální technologie pøinesla novou kvalitu do našeho oboru. Speciální laserové stroje nám umo òují efektivnì perforovat tkaniny velmi jemnými otvory a tím dosahovat po adovaný prostup vzduchu. Pøíhoda s.r.o. Za Radnicí Hlinsko EU - Èesko tel.: fax:

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více