TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník"

Transkript

1 èesky

2 Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì velkými a úèelnì rozmístìnými otvory. Lze tak dosáhnout velmi zajímavých technických efektù a vyhovìt jinak tì ko øešitelnému zadání. Pou itá tkanina splní po adavky na po ární odolnost, hygieniènost, trvanlivost a vzhled. Pro dosa ení po adovaných rychlostí proudu pøivádìného vzduchu je dùle ité správnì stanovit poèet, velikost a smìrování otvorù. Ka dá zakázka se dimenzuje a navrhuje originálnì podle vstupních podmínek. Speciální montá ní materiál, který je souèástí dodávky umo òuje rychlou a snadnou montá i demontá. Podle dispozice prostoru se zvolí správný tvar a délka vyústky, podle prùtoku vzduchu potøebný rozmìr. Teplota pøivádìného vzduchu, výška zavìšení a rozmístìní pracovních míst ovlivòují smìrování a velikost otvorù v tkaninì. Zkušenosti technika a jeho fantazie umo ní plné vyu ití výhod textilních vyústek. Ka dá zakázka vy aduje individuální pøístup a zaèíná od návrhu technického øešení. Typický prùbìh zakázky znázoròuje toto schéma: Zákazník 1 Pøedstava øešení (skica, technické údaje) 3 Kontrola a potvrzení návrhu 6 Instalace a uvedení do provozu Systém zpracování zakázek Pøíhoda s.r.o. Návrh øešení (výkres, specifikace a ocenìní) Zadání do výroby, potvrzení termínu a zpùsobu dodání Výroba, výstupní kontrola, zabalení, odeslání na urèenou adresu 4 5

3 3 Co je a co není textilní rozvod vzduchu Na první pohled vypadá jako potrubí, ale to je jenom èást pravdy. Textilní rozvod neslou í k pouhému pøemís ování urèitého prùtoku vzduchu z místa do místa B. Slou í pøedevším k jeho rozdìlování podél celé trasy, pøièem na jejím konci, v bodì B, je prùtok ji nulový. Pou ití jako potrubí je mo né, ale není to typický pøípad. Textilní rozvody vzduchu Textilní rozvod vzduchu není pouhým potrubím, ale zaøízením pro vhodné rozdìlování vzduchu. Spíše ne potrubím je speciální vyústkou. Èím je a èím není Pøíhoda s.r.o. Jde o støednì velkou, stoprocentnì èeskou firmu, která se plnì specializuje na výrobu textilních rozvodù vzduchu. Od svého zalo ení v roce 1994 trvale zvyšuje objem výroby a zejména kvalitu výrobkù a slu eb. Výsledky posledních let øadí firmu Pøíhoda mezi vùbec nejvìtší svìtové výrobce. Nevyrábí potrubí na metry, ale poskytuje zákazníkùm øešení distribuce vzduchu šité na míru. Od diskuze mo ností pøes potøebné výpoèty a po dodávku navr eného rozvodu. Pøíhoda s.r.o. není pouze výrobcem textilního potrubí, ale poskytuje øešení distribuce vzduchu kdekoliv, kde vzniká taková potøeba. Proè zvolit textilní rozvod vzduchu místo tradièního plechového Dùvodù se najde celá øada. Od výraznì ni ších nákladù na dodávku a montá, pøes mo nost dokonalého èištìní a po zajímavý vzhled a technickou variabilitu. Prakticky ke ka dé instalaci zamýšlené tradièním zpùsobem jsme schopni nabídnout alternativní øešení. To bude sice jiné v øadì detailù, ale v dy pøinese u ivateli nìjaké výhody a splní technické po adavky. Ušetøí se na investici, proto e tradièní rozvody a zejména vyústky jsou velmi drahé. Vyøeší se problém s nerovnomìrnou distribucí vzduchu, která je charakteristická pro tradièní systémy. Díky rovnomìrnému rozptylování nedojde ke vzniku prùvanù v nìkterých místech a nedostatku vzduchu jinde. Instalace probìhne velice rychle. Vzhledem k jednoduchosti zavìšování je obvykle mo ná i za bì ného provozu podniku. Zcela odpadne manipulace s objemnými a tì kými plechovými rourami. Zájmem ka dého provozovatele klimatizaèního zaøízení by mìla být èistota vzduchovodù. Draze upravený vzduch (filtrovaný, chlazený èi ohøívaný, pøípadnì i vlhèený) by nemìl být znehodnocen prùchodem zneèištìným potrubím. Textilní rozvod vzduchu lze vyèistit rychle, levnì a pøitom dokonale. Èištìní potrubí z pevných materiálù je drahé, èasovì nároèné a nedokonalé. Správnì navr ené a instalované textilní vyústky z kvalitních materiálù se stanou výrazným a zajímavým prvkem interiéru budovy. rchitekt si mù e vybrat z celé škály barev a tvarù. Nejedná se o doèasné øešení, ale o plnohodnotnou alternativu tradièních rozvodù. Naše støední materiály mají záruku 10 a pøepokládanou ivotnost více ne 15 let.

4 4 Prùøezy a instalace Rozlišujeme 5 rùzných prùøezù vyústek: Základní øada hodnot a B: 100, 15, 160, 00, 50, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1 000, 1 10, 1 50, 1 400, 1 600, 1800, 000 Instalace / Souèástí dodávky je obvykle sada montá ního materiálu. Firma Pøíhoda vyvinula originální zavìšovací systémy vhodné pro aplikace za nejrùznìjších podmínek. Naší pýchou je kompletní systém hliníkových profilù sestávající ze základního profilu ve dvou provedeních, spojky dílù, zavìšovacího úchytu a napínacího zaøízení vestavìného do profilu. Komplexnost našich zavìšovacích systémù umo òuje nalezení vhodného zpùsobu instalace pro ka dou aplikaci. Od nejjednodušších montá í na poplastovaná lanka a po hliníkové nebo nerezové profily. U kovových souèástí je k dispozici varianta pozinkovaná nebo nerezová. kruhový pùlkruhový ètvrtkruhový kruhová úseè kruhová výseè B á Èíslo instalace Mo nosti instalací Schéma prùøezu bez montá ního materiálu a háèkù

5 5 Dosahy proudù Pomocí Pøíhodových textilních vyústek je mo né vzduch bezprùvanovì rozptylovat, èásteènì nebo zcela smìrovat, anebo dofukovat na velkou vzdálenost. Vše zále í na zvolené velikosti otvorù, jejich nasmìrování a pøetlaku ve vyústce. Pro nejdelší dosahy proudù se pou ijí textilní trysky. mikroperforace perforace smìrovaná mikroperforace textilní tryska 0, m/s 0,0-1,5 m* 0,0-3,0 m* 0, m/s 3,0-1,0 m* 0, m/s 10,0-30,0 m* * Dosahy proudù se mìní v závislosti na statickém tlaku ve vyústce 0, m/s Pro ka dý pøípad distribuce vzduchu má Pøíhoda s.r.o. k dispozici výpoètovou metodu, která podporuje volbu správného technického øešení. Náš originální software poèítá dosahy proudù za rùzných teplotních pomìrù a výsledky prezentuje pomocí grafického znázornìní obrazù proudìní. Viz pøíklady vpravo na této stranì. Všechny výpoètové metody vycházejí z nesèetných ovìøovacích i nových mìøení a testù. Pøíklady výstupù ze softwaru vìtrání- rozdíl teplot 0 C chlazení- rozdíl teplot 5K chlazení rozdíl teplot 10K vìtrání- rozdíl teplot 0 C

6 Pøíklady pou ití 6 Supermarkety, shroma ïovací prostory Potravináøský prùmysl Historicky první textilní rozvody vzduchu byly pou ívány v potravináøství. Hygienické pøedpisy urèují, e veškeré zaøízení potravináøských provozù musí být snadno a dokonale èistitelné. Takové podmínce vyhovují ze všech mo ností distribuce vzduchu pouze textilní vyústky. Po vyprání jsou dokonale èisté a pøídavek dezinfekce znièí i ty zárodky, které by odolávaly antibakteriální úpravì. Tkaniny z nekoneèných vláken vyvinuté speciálnì pro Pøíhodovy textilní vyústky jsou velmi ploché a neumo òují tak usazování neèistot. Tím se odlišují od vyústek ze støi ových vláken, které se postupnì plní prachem a mohou pøedstavovat hygienické riziko. Pro pøevá nì vysoké haly máme k dispozici distribuci vzduchu øadami vìtších otvorù pøípadnì textilními tryskami. V ka dém pøípadì bude mo né pøesné smìrování a rozdìlování vzduchu podle po adavku zákazníkù. Zkušenosti z praxe potvrzují, e textilní rozvod v supermarketu poskytuje podstatnì lepší (rovnomìrnìjší) distribuci vzduchu ne tradièní systémy. To vše navíc za ni ší náklady. Zcela samozøejmá je mo nost rùzných barevných øešení nebo rozdílná distribuce pro rùzné zóny. Napøíklad pro chlazený a vytápìný úsek supermarketu. Po ární odolnost našich tkanin je v souladu s po adavky všech svìtových norem. Chemický, textilní, elektrotechnický prùmysl Sklady potravin, pracovištì s nízkou teplotou Ve velkoprostorových skladech poskytují textilní rozvody rovnomìrnou distribuci vzduchu a tím zaruèují udr ování stálých teplot. To bývá zásadní po adavek pro skladování potravin. Pokud mají lidé pracovat v prostøedí s nízkou teplotou, pak bývají více citliví na prùvany. Nevhodná distribuce vzduchu mù e zpùsobovat vyšší nemocnost. Textilní vyústky rozptylují vzduch bez vzniku prùvanù a vytváøí pøijatelné klima. Pro ka dé prùmyslové odvìtví jsou textilní systémy rozvodu vzduchu skvìlým øešením. Za nepøekonatelnì nízké náklady poskytují rovnomìrnou (bezprùvanovou) distribuci nebo umo òují smìrování podle pøání koncového u ivatele. Více ne 60 variant zavìšení pøináší mo nost volby vhodného øešení do jakékoliv situace s ohledem na konstrukce stropù a jiné instalace v daném provoze. Pro zneèištìné prostøedí je nutné pou ití tkanin s vìtšími otvory (perforace, nikoliv mikroperforace).

7 Pøíklady pou ití Bazény, sportovní haly a fitcentra Instalace na nejrùznìjších sportovištích jsou pro textilní rozvody velmi typické. Pro velkoprostorové sportovní haly je k dispozici celá øada mo ností smìrované distribuce. Naopak pouze rozptylování chladícího vzduchu minimální rychlostí nebude negativnì vnímáno zákazníky fitcentra. Èasto jde o nízké místnosti, kde je distribuce vzduchu v dy obtí ná. Pùlkruhové textilní vyústky na stropì jsou zde cenovì i funkènì nejlepším øešením. Specifické prostøedí plaveckých bazénù je témìø pøedurèeno k instalaci textilních rozvodù. Pou ívané tkaniny vèetnì instalaèního materiálu jsou zcela odolné vùèi vlhkému prostøedí. Kombinace rùzných barev o iví interiér. Kuchynì Kuchynì jsou obvykle prostorovì stísnìné a jejich extrémní zátì teplem a výpary vyvolává potøebu extrémnì intenzivního vìtrání. Textilní vyústka vìtrací vzduch rovnomìrnì rozptýlí bez vzniku prùvanù. Jakékoliv smìrování proudù je obvykle zcela zbyteèné. Pou itý materiál je odolný vùèi výparùm a jeho údr ba je (i díky vìtšinou malým rozmìrùm a váze) velmi jednoduchá. V cenovém porovnání s nerezovými stropy jsou náklady našeho øešení a øádovì ni ší! Pou ití netextilních rozvodù navíc odporuje po adavku na snadné a dokonalé èištìní, které je z hygienických dùvodù nezbytné. Kanceláøe, diskotéky, kina apod. Vyšší estetické nároky uspokojí barevná a tvarová variabilita textilních rozvodù. Správnì vyrobené a bezchybnì instalované pùlkruhové textilní vyústky se stávají vkusnou souèástí interiéru. Rozptylování vzduchu z tìchto podstropních pùlválcù se funkènì vyrovná chladícím stropùm nebo trámùm. Cenový rozdíl oproti tìmto øešením je i u nejlépe vybavených textilních vyústek obrovský. Na rozdíl od tradièních do podhledu zasazených vyústek naše øešení nevyvolá místní tepelnou nepohodu. Zkušenosti prokazují výraznì vyšší spokojenost pracovníkù v takto rovnomìrnì chlazených kanceláøích. Doèasné instalace Výhodnost pou ití textilních rozvodù pro chlazení èi vytápìní velkoprostorových stanù nebo jiných doèasných staveb je zcela evidentní. Lehká konstrukce stropù bez problémù unese textilní vyústky vá ící od 100 do 400 g/m. Montá je velice rychlá, obvykle pomocí nosných lanek a háèkù našitých na vyústkách. Kvalitní materiál umo òuje mnohonásobné opakované pou ívání. Chlazení (vytápìní) pomocí jednoho vìtšího zdroje s napojeným textilní rozvodem je výraznì ekonomiètìjší ne pouhé vyfukování chladu (tepla) do prostoru. U vytápìní bez rozvodu vzduchu dojde k ohnutí proudu nahoru a pøetápìní podstropní zóny, z èeho vyplývá enormní ztráta tepla. U chlazení pak intenzivní proud vzduchu vyvolává místnì podchlazení a prùvany, na druhou stranu jinde vzniknou nedostateènì vychlazené zóny. Oba pøípady úspìšnì vyøeší správnì navr ený textilní rozvod. 7

8 Èasto kladené otázky 1/ Jak textilní vyústka vypadá, kdy vypneme ventilátor? Jednoduché zavìšení Kruhová vyústka - porovnání instalací Dvojité zavìšení Jednoduché zavìšení se vzpìrami Jednoduché zavìšení s obruèemi 80% plochy kruhu 8 nafouknutá / Lze textilní vyústky pou ít pro odvádìní vzduchu? bez pøívodu vzduchu Bohu el ne, tvar vyústky dr í pouze vnitøní pøetlak. Prùchod nefiltrovaného vzduchu by navíc velmi rychle zneèistil tkaninu. Ve velmi omezeném rozsahu jsou pou itelné vyústky s vyztu ovacími obruèemi a dobøe spoèítanou perforací. 3/ Jaká je ivotnost textilních vyústek? Nejedná se o krátkodobé øešení, vyústky z kvalitních tkanin budou slou it patnáct i více let. Omezenou ivotnost mohou mít lehké tkaniny (cca 100 g/m) s maximálním poètem 50ti praní nebo levné, obvykle polyetylénové fólie náchylné na roztrhání. 4/ Jaká je tlaková ztráta textilní vyústky? Ve správnì navr ené textilní vyústce bez tvarovek je všude témìø stejný statický tlak. Podle jeho prùmìrné hodnoty se spoèítá perforace tkaniny. Z toho vyplývá, e vyústka je navr ena na základì zadání externího tlaku ventilátoru, jemu se pøizpùsobí. Tvarovky a vyrovnávaèe turbulencí pøedstavují místní ztráty, které je tøeba zohlednit. Ztráta tøením bývá nízká vzhledem ke klesající rychlosti uvnitø vyústky. Minimální pou itelný tlak je 50 Pa, u lehkých materiálù pak 0 Pa. 5/ Co s vyústkami, kdy se zanesou špínou? Vyústky s mikroperforací nebo dokonce vìtšími otvory se pøi minimální pøedfiltraci EU3 v bì ném prostøedí nikdy zcela nezanesou neèistotou. Údr ba (obvykle praní v praèce) je tedy nutná pouze z hygienických a estetických dùvodù. Ka dý samostatný, zipem oddìlitelný díl našich vyústek obsahuje prací štítek s dostateèným návodem na praní. Zkušenosti ukazují, e naše tkaniny z nekoneèných vláken zùstávají zevnitø témìø èisté i po mnoha mìsících provozu. 6/ Mohou textilní vyústky zplesnivìt? Na libovolném materiálu mù e vyrùst plíseò, pokud je vlhký a nevìtraný. To platí i pro tkaniny s antibakteriální úpravou, proto e plísnì nejsou bakteriemi. Nikdy proto neskladujte vlhké vyústky zabalené nebo je neponechávejte delší dobu mimo provoz. Plíseò nelze z tkaniny nijak odstranit. 7/ Mohu pou ít ètyøhranné vyústky? Pouze v pøípadì, e je vhodným zpùsobem vyztu íme a ani potom nebude tvar pøesný. Nafouklá tkanina se v dy zformuje do oblého tvaru. 8/ Pùsobí textilní vyústka zároveò jako filtr? Typický prùbìh statického a dynamického tlaku uvnitø vyústky Prací štítek Pøi pou ití prodyšných materiálù pùsobí tkanina vyústky jako filtr na tu èást vzduchu, která jí prochází. Postupným zanášením se zvyšuje její tlaková ztráta a klesá prùtok, co vyvolá nutnost vyprání. Pova ujeme za jednoznaènì výhodnìjší pou ívání perforovaných materiálù. Ty sice neposkytují filtraci, ale nemìní svoji tlakovou ztrátu a poèet praní se výraznì sni uje. Vyrábíme distribuèní prvky nikoliv filtry. 9/ Proè Pøíhoda s.r.o. nepou ívá plastové trysky nebo štìrbiny Pou ívání plastových trysek nebo podélných štìrbin ze síta je dáno historickými dùvody. Tyto prostøedky umo òovaly smìrování urèitého prùtoku vzduchu, trysky navíc zpevòovaly otøepené okraje otvorù. S pøíchodem laserové technologie, která umo òuje vyøezávání pøesných otvorù se zatavenými okraji, se jejich vyu ívání stalo zbyteèným. Správnì navr ené øady otvorù splní ten samý úèel a jsou levnìjší a hezèí. Z toho dùvodu Pøíhoda s.r.o. nemusí pou ívat ani štìrbiny ani plastové trysky a pøi tom dosáhne stejné distribuce vzduchu. 10/ Proè Pøíhoda s.r.o. nepou ívá více prodyšné tkaniny Prodyšné materiály pou íváme, abychom zamezili kondenzaci pøi distribuci vzduchu s teplotou pod rosným bodem okolí. Máme ovšem pouze materiál o jedné hodnotì prodyšnosti. Ta je velmi nízká a slou í právì jen k zamezení kondenzace. Pro distribuci vzduchu pou íváme výhradnì otvory (perforaci nebo mikroperforaci nebo jejich kombinace). V našem sortimentu jsou i materiály neprodyšné, jejich pou ití je v mnoha pøípadech nevyhnutelné.

9 Mikroperforace Vypálením pøesného poètu malých (cca 0,4 mm) otvorù docílíme potøebný prùtok tkaninou. Taková tkanina (v bì ném prostøedí a pøi pøedfiltraci alespoò EU3) nemìní tlakovou ztrátu a vy aduje praní pouze z estetických nebo hygienických dùvodù. Naše speciality Membránová vyústka Teplý a studený vzduch vy adují zcela odlišný zpùsob pøívodu do místností. Membránová vyústka umo òuje pøepínání mezi dvìma re imy a tím efektivní vytápìní i bezprùvanové chlazení. Sekvenèní perforace, clonky Testy a mìøení ukázaly, e uspoøádání otvorù ovlivòuje další šíøení vzduchu od vyústky. Vyvinuli jsme speciální zpùsoby uspoøádání pro vyšší rovnomìrnost distribuce vzduchu. Pomocí textilních clonek lze upravit prùbìh statického tlaku podél vyústky a tím i výstup vzduchu. Izolované potrubí a tlumièe hluku Textilní izolované potrubí se pou ije pro pøekonání neklimatizovaných úsekù. Izolace sní í teplené ztráty a zároveò je úèinným tlumièem hluku. Textilní trysky Velice jednoduché øešení pro dosa ení nejvìtších dosahù proudù vzduchu. Vycházíme z filozofie, e textilní rozvod vzduchu musí být kompletnì pratelný a proto má obsahovat co nejménì netextilních prvkù. Naše textilní trysky jsou navíc vybaveny clonkou pro pøípadnou regulaci prùtoku a mohou být dodány v provedení pro mo nost dodateèné zmìny smìrování (otoèením). Zavìšovací systémy Soustavnì se vìnujeme zdokonalování zavìšovacích systémù, které obsahují desítky originálních øešení. Od speciálního háèku pou itelného jak na lanka, tak i do profilù, pøes komplexní systém hliníkových profilù, a po napínaèe, èi výztu e rozvodù pro lepší vzhled. Vlastní prádelna Pøímo ve výrobním závodì máme k dispozici vlastní prádelnu pro údr bu vyústek. Našim zákazníkùm tak mù eme zajiš ovat trvalý, odborný servis. pst topení škrtící clonka chlazení L 9

10 Materiál Pøíhoda s.r.o. vìnuje nejvyšší pozornost kvalitì pou ívaných materiálù. Ve všech pøípadech se jedná o speciální tkaniny, které prošly dlouhým vývojem pro dosa ení co nejvyšší u itné hodnoty pro zákazníky. Tkaniny PMI/NMI poskytují ji jako standard (bez pøíplatku) všechny ní e uvedené výhody. Pøehled nejdùle itìjších vlastností našich tkanin Vysoká pevnost Naše základní tkaniny PMS/NMS/PMI/NMI vykazují nejvyšší pevnosti. V osnovì jde o 100 N/10mm, v útku 1100 N/10mm. Díky tomu je prakticky vylouèená mo nost jejich protr ení. 10 Vysoká po ární odolnost Zanedbatelný úlet èásteèek ntibakteriální úèinek Nenároènost na údr bu Nemìnnost vzhledu Oznaèení Prodyšnost Hmotnost Materiál PMS/NMS ano/ne støední 100% polyester PMI/NMI ano/ne støední PLS/NLS ano/ne lehká 100% polyester PLI/NLI ano/ne lehká NLF NHI NHE ne ne ne Tkaniny PMI/NMI jsou certifikovány podle EN se skvìlým výsledkem. Dosahují zaøazení v tøídì B-s1,d0, co znamená nešíøení ohnì, minimální vývin dýmu a ádné skapávání roztaveného materiálu. Tkaniny NHE splòují dokonce po adavky tøídy. Vzhledem k pou ívání nekoneèných vláken jsou naše tkaniny bez výjimky pou itelné v tzv. èistých prostorech a do tøídy Laboratorní zkoušky prokázaly témìø nulový úlet èásteèek z materiálù za provozu. Speciální úprava zaruèuje nièení bakterií, které se v tkaninì usadí. Tento úèinek nemizí ani pøi mnohonásobném praní. Po deseti cyklech praní stále splòuje po adavek normy, co vzhledem k nízké èetnosti praní (viz následující bod) znamená prakticky celo ivotní úèinek. Naše tkaniny z nekoneèných vláken jsou velmi ploché a neumo òují usazování neèistot z procházejícího vzduchu. Ten je distribuován otvory a textilní vyústky zùstávají zevnitø témìø èisté (v bì ném prostøedí). Nevy adují tak prakticky jinou údr bu ne oprašování zvenku. Praní pøichází na øadu obvykle pouze z dùvodù hygienických nebo estetických. Právì díky nekoneèným vláknùm se nemìní vzhled tkaniny ani po mnoha cyklech praní, na rozdíl od materiálù ze støi ových vláken. Tkaniny ze støi e intenzivnì zneèištìné mno stvím usazeného prachu èasem šednou a z povrchu vystupuje více a více vláken. Naše PMI/NMI/PMS/NMS nejsou nijak znehodnocovány praním. lehká tì ká tì ká P prodyšná N neprodyšná 100% polyester modifikovaný 100% polyester modifikovaný 100% polyetylen 100% polyester + x PVC + SbO3 100% skelné vlákno + x polyuretan L ~80 g/m M ~80 g/m H ~480 g/m p.o. - po ární odolnost Klíè k oznaèování materiálù Záruka 10 let 10 let roky roky 1 rok roky roky F fólie S standard I zvýšená p.o. E nejvyšší p.o. Charakteristika antibakteriální po ární odolnost vysoká pevnost praní v praèce èisté prostory poèet standardních barev speciální barvy v dy na pøání nelze

11 Jak vybrat vhodnou tkaninu? Pøi výbìru materiálu zohlednìte následující informace. Materiál 1/ Po ární odolnost Naše tkaniny vykazují 3 stupnì po ární odolnosti. Nejvyšší po ární odolnost (oznaèená ve specifikaci písmenem E, jako excelent ) znamená zcela nehoølavý materiál. V této tøídì, s ohledem na cenu, pou íváme pouze tkaniny ze skelných vláken s polyuretanovým zátìrem. Ty existují ovšem pouze neprodyšné a jsou ménì pevné a køehèí ne polyesterové tkaniny støední hmotnosti. / Pevnost a èistitelnost Tkaniny rozdìlujeme do 3 kategorií podle hmotnosti. Lehké (oznaèené L). Jedná se o tkaniny s hmotností mezi 75 a 100 g/m. U vyústek z tìchto materiálù staèí pouze 0 Pa statického tlaku k dobrému nafouknutí. Na druhou stranu mají ni ší pevnost a zejména odolnost proti roztr ení. Kromì NLF je lze je prát v praèce. Zvýšená po ární odolnost (oznaèená ve specifikaci písmenem I, jako increased ) znamená vynikající nehoølavost a velmi nízký vývin dýmu. Tyto materiály vyhovují po adavkùm pro pou ití v naprosté vìtšinì prostor. Støední (oznaèené M). Sem spadají tkaniny s hmotností mezi 90 a 330 g/m. Ty vykazují nejvyšší hodnoty pevnosti a odolnosti proti roztr ení. Minimální pøetlak pro nafouknutí je 50 Pa. Lze je prát v praèce. Neupravené polyestery nebo folie (oznaèené ve specifikaci písmenem S jako standard nebo F jako folie) jsou velmi málo odolné. Lze je pou ívat pouze v prostøedí, kde není ádná po ární odolnost po adovaná. Tì ké (oznaèené H). Jde o tkaniny povrstvené PVC nebo polyuretanem a proto mohou být pouze neprodyšné. Nesmí se prát v praèce, ale lze je èistit proudem vody. Tím jsou vhodné pro nejvíce zneèištìné prostøedí. 3/ Prodyšnost Pouze u prodyšných materiálù je vylouèena kondenzace vody na povrchu vyústek pøi chlazení pod rosný bod prostøedí. 4/ Barvy Vìtšina našich materiálù je standardnì k dispozici v 9 barvách, které zhruba odpovídají následující škále. Po adavek na speciální odstín obvykle znamená delší dodací lhùtu. ~RL 9016 PNTONE 135 (~RL 1017) PNTONE 40 (~RL 7035) PNTONE 44 (~RL 7037) WH YE LG DG GR RE LB BL BC Pro pøesný výbìr odstínu po adujte vzorkovnici materiálù! PNTONE 341 (~RL 604) PNTONE 187 (~RL 3001) PNTONE 915 (~RL501) PNTONE 746 (~RL 5005) PNTONE 419 (~RL 9017) 11

12 5+5 dobrých dùvodù 5 pro textilní rozvod vzduchu 1 EKONOMIK, RYCHLOST Úspora nákladù oproti plechovému systému mù e být a 70%! Zohlednìte cenu tradièních vyústek, dopravy plechového potrubí, instalace, ustavení správného prùtoku a cenu vyèištìní vzduchovodù. Montá i demontá trvají pouze zlomek èasu nutného u tradièních tì kých systémù! HYGIEN Po vyprání s pøípadnou dezinfekcí je celý systém pøívodu vzduchu stoprocentnì èistý a bez bakterií! Takovou jistotu nelze s netextilním materiálem dosáhnout. EKOLOGIE Textilní rozvody jsou šetrné k ivotnímu prostøedí ji ni ší spotøebou energie pro dopravu a instalaci. Vyrábí se z èásti z recyklovaného materiálu, na pøání zajistíme odbìr starých kusù. TECHNIK Rozmístìní otvorù pro distribuci vzduchu je libovolné a jejich velikost právì tak. Tím lze docílit nepøeberné mno ství zpùsobù distribuce vzduchu od bezprùvanového rozptýlení a po cílený pøívod na velkou vzdálenost! ESTETIK Rùzné barevné a tvarové kombinace mohou vyhovìt fantazii architekta a výrobek se pak stane vkusnou souèástí interiéru. 5 pro Pøíhoda s.r.o. NEJNI ŠÍ POMÌR CEN / KVLIT Dlouhodobì nabízíme nejlepší pomìr ceny a kvality. Porovnejte si sami naše ceny a kvalitu nabízených výrobkù a slu eb. Naše velice rozumné ceny neznamenají ádný ústupek v kvalitì. Za dodané výrobky ruèíme, jejich správná funkce a dlouhodobá ivotnost jsou pro nás prvoøadé. ZKUŠENOSTI ZNLOSTI, TECHNICKÁ PODPOR Vyrábíme pouze tento výrobek a trvale se vìnujeme jeho zdokonalování. Ka dý podnìt, získaný z tisícù realizovaných zakázek, pou ijeme pro naši práci. Naši in enýøi peèlivì ovìøují všechny technické detaily v naší specializované zkušebnì. Souèástí ka dé dodávky je výpoèet technických parametrù vèetnì obrazù proudìní vzduchu. INOVTIVNOST Ka dým rokem uvádíme na trh nìkolik novinek jako zcela pøirozený dùsledek nadšení a tvùrèích schopností našich lidí. Nic nepova ujeme za hotové, vše se dá ještì dále zdokonalit. UNIKÁTNÍ TKNINY, DLOUHÁ ZÁRUK Po celou dobu naší existence usilujeme o vývoj co nejkvalitnìjší tkaniny. Naše souèasné materiály PMI/NMI jsou velmi pevné, vyrobené z nekoneèných vláken, antibakteriální, antistatické a mají skvìlou po ární odolnost. To vše ji ve standardu, nikoliv jako zvláštní výbava. K tomu navíc poskytujeme desetiletou záruku. MIKROPERFORCE Tato originální technologie pøinesla novou kvalitu do našeho oboru. Speciální laserové stroje nám umo òují efektivnì perforovat tkaniny velmi jemnými otvory a tím dosahovat po adovaný prostup vzduchu. Pøíhoda s.r.o. Za Radnicí Hlinsko EU - Èesko tel.: fax:

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany MONTÁ NÍ MANUÁL Parotìsné zábrany OBSAH 1. Popis kategorie parotìsných zábran. 1.1 Co to je parotìsná zábrana? 1.2 Kde se pou ívá? 1.3 Jakou plní funkci? 1.4 Reflexní úèinky. 2. jak vybírat. Dùle ité zásady.

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

P60 / P80 / Platinum 125

P60 / P80 / Platinum 125 P60 / P80 / Platinum 125 P60 / P80 / Platinum 125 N e v i d i t e l n í n e p ø á t e l é Vìtšina lidí stráví až 90% svého èasu buï doma nebo pøi práci v uzavøených prostorech. Podle amerického úøadu pro

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe Penzion v pasivním standardu, který se zrodil v hlavì investora pana Jana Ivièièe se nyní buduje v lokalitì vinných sklepù vinaøské obce Nechory u obce

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody

TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody ID název opatření katalog úsporných opatření TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody Obecné zařazení: Energie odpadní vody Popis: Toto řešení je založené na principu zpětného získávání tepla z

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Tradice a budoucnost Eternit pochází z latinského slova Eterna, což znamená vìènost. Eternit je støešní krytina s více než 100 letou tradicí. Díky svému vzhledu

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a èistý systém ohøevu vody pomocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohøevu vody zaloený na technologii

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Střecha pro 3 generace

Střecha pro 3 generace Střecha pro 3 generace česká betonová taška Betonová krytina BESK a střešní příslušenství Katalog a ceník platný od 1. 4. 2009 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BESK Přijatelné finanční řešení Vaší střechy Společnost

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

D ìkujem e za pozornost

D ìkujem e za pozornost D ìkujem e za pozornost JiøíK alina / O ddìleníprojektù telefon:+420 244 016 911 Em ail:kalina@ regulus.cz w w w.regulus.cz 2 O b ecný pøehled typù voda / voda N ejlepšítopný faktor Èerpacía zasakovacístudna

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění KORUDRAIN drenážní trubky z PE = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění ck Sa GEO PROFIL A HISTORIE SPOLEÈNOSTI 1993 založení firmy Böhm-plast s.r.o. 1994-1997 rozvíjení obchodních aktivit 1997 koupě výrobního

Více