TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník"

Transkript

1 èesky

2 Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì velkými a úèelnì rozmístìnými otvory. Lze tak dosáhnout velmi zajímavých technických efektù a vyhovìt jinak tì ko øešitelnému zadání. Pou itá tkanina splní po adavky na po ární odolnost, hygieniènost, trvanlivost a vzhled. Pro dosa ení po adovaných rychlostí proudu pøivádìného vzduchu je dùle ité správnì stanovit poèet, velikost a smìrování otvorù. Ka dá zakázka se dimenzuje a navrhuje originálnì podle vstupních podmínek. Speciální montá ní materiál, který je souèástí dodávky umo òuje rychlou a snadnou montá i demontá. Podle dispozice prostoru se zvolí správný tvar a délka vyústky, podle prùtoku vzduchu potøebný rozmìr. Teplota pøivádìného vzduchu, výška zavìšení a rozmístìní pracovních míst ovlivòují smìrování a velikost otvorù v tkaninì. Zkušenosti technika a jeho fantazie umo ní plné vyu ití výhod textilních vyústek. Ka dá zakázka vy aduje individuální pøístup a zaèíná od návrhu technického øešení. Typický prùbìh zakázky znázoròuje toto schéma: Zákazník 1 Pøedstava øešení (skica, technické údaje) 3 Kontrola a potvrzení návrhu 6 Instalace a uvedení do provozu Systém zpracování zakázek Pøíhoda s.r.o. Návrh øešení (výkres, specifikace a ocenìní) Zadání do výroby, potvrzení termínu a zpùsobu dodání Výroba, výstupní kontrola, zabalení, odeslání na urèenou adresu 4 5

3 3 Co je a co není textilní rozvod vzduchu Na první pohled vypadá jako potrubí, ale to je jenom èást pravdy. Textilní rozvod neslou í k pouhému pøemís ování urèitého prùtoku vzduchu z místa do místa B. Slou í pøedevším k jeho rozdìlování podél celé trasy, pøièem na jejím konci, v bodì B, je prùtok ji nulový. Pou ití jako potrubí je mo né, ale není to typický pøípad. Textilní rozvody vzduchu Textilní rozvod vzduchu není pouhým potrubím, ale zaøízením pro vhodné rozdìlování vzduchu. Spíše ne potrubím je speciální vyústkou. Èím je a èím není Pøíhoda s.r.o. Jde o støednì velkou, stoprocentnì èeskou firmu, která se plnì specializuje na výrobu textilních rozvodù vzduchu. Od svého zalo ení v roce 1994 trvale zvyšuje objem výroby a zejména kvalitu výrobkù a slu eb. Výsledky posledních let øadí firmu Pøíhoda mezi vùbec nejvìtší svìtové výrobce. Nevyrábí potrubí na metry, ale poskytuje zákazníkùm øešení distribuce vzduchu šité na míru. Od diskuze mo ností pøes potøebné výpoèty a po dodávku navr eného rozvodu. Pøíhoda s.r.o. není pouze výrobcem textilního potrubí, ale poskytuje øešení distribuce vzduchu kdekoliv, kde vzniká taková potøeba. Proè zvolit textilní rozvod vzduchu místo tradièního plechového Dùvodù se najde celá øada. Od výraznì ni ších nákladù na dodávku a montá, pøes mo nost dokonalého èištìní a po zajímavý vzhled a technickou variabilitu. Prakticky ke ka dé instalaci zamýšlené tradièním zpùsobem jsme schopni nabídnout alternativní øešení. To bude sice jiné v øadì detailù, ale v dy pøinese u ivateli nìjaké výhody a splní technické po adavky. Ušetøí se na investici, proto e tradièní rozvody a zejména vyústky jsou velmi drahé. Vyøeší se problém s nerovnomìrnou distribucí vzduchu, která je charakteristická pro tradièní systémy. Díky rovnomìrnému rozptylování nedojde ke vzniku prùvanù v nìkterých místech a nedostatku vzduchu jinde. Instalace probìhne velice rychle. Vzhledem k jednoduchosti zavìšování je obvykle mo ná i za bì ného provozu podniku. Zcela odpadne manipulace s objemnými a tì kými plechovými rourami. Zájmem ka dého provozovatele klimatizaèního zaøízení by mìla být èistota vzduchovodù. Draze upravený vzduch (filtrovaný, chlazený èi ohøívaný, pøípadnì i vlhèený) by nemìl být znehodnocen prùchodem zneèištìným potrubím. Textilní rozvod vzduchu lze vyèistit rychle, levnì a pøitom dokonale. Èištìní potrubí z pevných materiálù je drahé, èasovì nároèné a nedokonalé. Správnì navr ené a instalované textilní vyústky z kvalitních materiálù se stanou výrazným a zajímavým prvkem interiéru budovy. rchitekt si mù e vybrat z celé škály barev a tvarù. Nejedná se o doèasné øešení, ale o plnohodnotnou alternativu tradièních rozvodù. Naše støední materiály mají záruku 10 a pøepokládanou ivotnost více ne 15 let.

4 4 Prùøezy a instalace Rozlišujeme 5 rùzných prùøezù vyústek: Základní øada hodnot a B: 100, 15, 160, 00, 50, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1 000, 1 10, 1 50, 1 400, 1 600, 1800, 000 Instalace / Souèástí dodávky je obvykle sada montá ního materiálu. Firma Pøíhoda vyvinula originální zavìšovací systémy vhodné pro aplikace za nejrùznìjších podmínek. Naší pýchou je kompletní systém hliníkových profilù sestávající ze základního profilu ve dvou provedeních, spojky dílù, zavìšovacího úchytu a napínacího zaøízení vestavìného do profilu. Komplexnost našich zavìšovacích systémù umo òuje nalezení vhodného zpùsobu instalace pro ka dou aplikaci. Od nejjednodušších montá í na poplastovaná lanka a po hliníkové nebo nerezové profily. U kovových souèástí je k dispozici varianta pozinkovaná nebo nerezová. kruhový pùlkruhový ètvrtkruhový kruhová úseè kruhová výseè B á Èíslo instalace Mo nosti instalací Schéma prùøezu bez montá ního materiálu a háèkù

5 5 Dosahy proudù Pomocí Pøíhodových textilních vyústek je mo né vzduch bezprùvanovì rozptylovat, èásteènì nebo zcela smìrovat, anebo dofukovat na velkou vzdálenost. Vše zále í na zvolené velikosti otvorù, jejich nasmìrování a pøetlaku ve vyústce. Pro nejdelší dosahy proudù se pou ijí textilní trysky. mikroperforace perforace smìrovaná mikroperforace textilní tryska 0, m/s 0,0-1,5 m* 0,0-3,0 m* 0, m/s 3,0-1,0 m* 0, m/s 10,0-30,0 m* * Dosahy proudù se mìní v závislosti na statickém tlaku ve vyústce 0, m/s Pro ka dý pøípad distribuce vzduchu má Pøíhoda s.r.o. k dispozici výpoètovou metodu, která podporuje volbu správného technického øešení. Náš originální software poèítá dosahy proudù za rùzných teplotních pomìrù a výsledky prezentuje pomocí grafického znázornìní obrazù proudìní. Viz pøíklady vpravo na této stranì. Všechny výpoètové metody vycházejí z nesèetných ovìøovacích i nových mìøení a testù. Pøíklady výstupù ze softwaru vìtrání- rozdíl teplot 0 C chlazení- rozdíl teplot 5K chlazení rozdíl teplot 10K vìtrání- rozdíl teplot 0 C

6 Pøíklady pou ití 6 Supermarkety, shroma ïovací prostory Potravináøský prùmysl Historicky první textilní rozvody vzduchu byly pou ívány v potravináøství. Hygienické pøedpisy urèují, e veškeré zaøízení potravináøských provozù musí být snadno a dokonale èistitelné. Takové podmínce vyhovují ze všech mo ností distribuce vzduchu pouze textilní vyústky. Po vyprání jsou dokonale èisté a pøídavek dezinfekce znièí i ty zárodky, které by odolávaly antibakteriální úpravì. Tkaniny z nekoneèných vláken vyvinuté speciálnì pro Pøíhodovy textilní vyústky jsou velmi ploché a neumo òují tak usazování neèistot. Tím se odlišují od vyústek ze støi ových vláken, které se postupnì plní prachem a mohou pøedstavovat hygienické riziko. Pro pøevá nì vysoké haly máme k dispozici distribuci vzduchu øadami vìtších otvorù pøípadnì textilními tryskami. V ka dém pøípadì bude mo né pøesné smìrování a rozdìlování vzduchu podle po adavku zákazníkù. Zkušenosti z praxe potvrzují, e textilní rozvod v supermarketu poskytuje podstatnì lepší (rovnomìrnìjší) distribuci vzduchu ne tradièní systémy. To vše navíc za ni ší náklady. Zcela samozøejmá je mo nost rùzných barevných øešení nebo rozdílná distribuce pro rùzné zóny. Napøíklad pro chlazený a vytápìný úsek supermarketu. Po ární odolnost našich tkanin je v souladu s po adavky všech svìtových norem. Chemický, textilní, elektrotechnický prùmysl Sklady potravin, pracovištì s nízkou teplotou Ve velkoprostorových skladech poskytují textilní rozvody rovnomìrnou distribuci vzduchu a tím zaruèují udr ování stálých teplot. To bývá zásadní po adavek pro skladování potravin. Pokud mají lidé pracovat v prostøedí s nízkou teplotou, pak bývají více citliví na prùvany. Nevhodná distribuce vzduchu mù e zpùsobovat vyšší nemocnost. Textilní vyústky rozptylují vzduch bez vzniku prùvanù a vytváøí pøijatelné klima. Pro ka dé prùmyslové odvìtví jsou textilní systémy rozvodu vzduchu skvìlým øešením. Za nepøekonatelnì nízké náklady poskytují rovnomìrnou (bezprùvanovou) distribuci nebo umo òují smìrování podle pøání koncového u ivatele. Více ne 60 variant zavìšení pøináší mo nost volby vhodného øešení do jakékoliv situace s ohledem na konstrukce stropù a jiné instalace v daném provoze. Pro zneèištìné prostøedí je nutné pou ití tkanin s vìtšími otvory (perforace, nikoliv mikroperforace).

7 Pøíklady pou ití Bazény, sportovní haly a fitcentra Instalace na nejrùznìjších sportovištích jsou pro textilní rozvody velmi typické. Pro velkoprostorové sportovní haly je k dispozici celá øada mo ností smìrované distribuce. Naopak pouze rozptylování chladícího vzduchu minimální rychlostí nebude negativnì vnímáno zákazníky fitcentra. Èasto jde o nízké místnosti, kde je distribuce vzduchu v dy obtí ná. Pùlkruhové textilní vyústky na stropì jsou zde cenovì i funkènì nejlepším øešením. Specifické prostøedí plaveckých bazénù je témìø pøedurèeno k instalaci textilních rozvodù. Pou ívané tkaniny vèetnì instalaèního materiálu jsou zcela odolné vùèi vlhkému prostøedí. Kombinace rùzných barev o iví interiér. Kuchynì Kuchynì jsou obvykle prostorovì stísnìné a jejich extrémní zátì teplem a výpary vyvolává potøebu extrémnì intenzivního vìtrání. Textilní vyústka vìtrací vzduch rovnomìrnì rozptýlí bez vzniku prùvanù. Jakékoliv smìrování proudù je obvykle zcela zbyteèné. Pou itý materiál je odolný vùèi výparùm a jeho údr ba je (i díky vìtšinou malým rozmìrùm a váze) velmi jednoduchá. V cenovém porovnání s nerezovými stropy jsou náklady našeho øešení a øádovì ni ší! Pou ití netextilních rozvodù navíc odporuje po adavku na snadné a dokonalé èištìní, které je z hygienických dùvodù nezbytné. Kanceláøe, diskotéky, kina apod. Vyšší estetické nároky uspokojí barevná a tvarová variabilita textilních rozvodù. Správnì vyrobené a bezchybnì instalované pùlkruhové textilní vyústky se stávají vkusnou souèástí interiéru. Rozptylování vzduchu z tìchto podstropních pùlválcù se funkènì vyrovná chladícím stropùm nebo trámùm. Cenový rozdíl oproti tìmto øešením je i u nejlépe vybavených textilních vyústek obrovský. Na rozdíl od tradièních do podhledu zasazených vyústek naše øešení nevyvolá místní tepelnou nepohodu. Zkušenosti prokazují výraznì vyšší spokojenost pracovníkù v takto rovnomìrnì chlazených kanceláøích. Doèasné instalace Výhodnost pou ití textilních rozvodù pro chlazení èi vytápìní velkoprostorových stanù nebo jiných doèasných staveb je zcela evidentní. Lehká konstrukce stropù bez problémù unese textilní vyústky vá ící od 100 do 400 g/m. Montá je velice rychlá, obvykle pomocí nosných lanek a háèkù našitých na vyústkách. Kvalitní materiál umo òuje mnohonásobné opakované pou ívání. Chlazení (vytápìní) pomocí jednoho vìtšího zdroje s napojeným textilní rozvodem je výraznì ekonomiètìjší ne pouhé vyfukování chladu (tepla) do prostoru. U vytápìní bez rozvodu vzduchu dojde k ohnutí proudu nahoru a pøetápìní podstropní zóny, z èeho vyplývá enormní ztráta tepla. U chlazení pak intenzivní proud vzduchu vyvolává místnì podchlazení a prùvany, na druhou stranu jinde vzniknou nedostateènì vychlazené zóny. Oba pøípady úspìšnì vyøeší správnì navr ený textilní rozvod. 7

8 Èasto kladené otázky 1/ Jak textilní vyústka vypadá, kdy vypneme ventilátor? Jednoduché zavìšení Kruhová vyústka - porovnání instalací Dvojité zavìšení Jednoduché zavìšení se vzpìrami Jednoduché zavìšení s obruèemi 80% plochy kruhu 8 nafouknutá / Lze textilní vyústky pou ít pro odvádìní vzduchu? bez pøívodu vzduchu Bohu el ne, tvar vyústky dr í pouze vnitøní pøetlak. Prùchod nefiltrovaného vzduchu by navíc velmi rychle zneèistil tkaninu. Ve velmi omezeném rozsahu jsou pou itelné vyústky s vyztu ovacími obruèemi a dobøe spoèítanou perforací. 3/ Jaká je ivotnost textilních vyústek? Nejedná se o krátkodobé øešení, vyústky z kvalitních tkanin budou slou it patnáct i více let. Omezenou ivotnost mohou mít lehké tkaniny (cca 100 g/m) s maximálním poètem 50ti praní nebo levné, obvykle polyetylénové fólie náchylné na roztrhání. 4/ Jaká je tlaková ztráta textilní vyústky? Ve správnì navr ené textilní vyústce bez tvarovek je všude témìø stejný statický tlak. Podle jeho prùmìrné hodnoty se spoèítá perforace tkaniny. Z toho vyplývá, e vyústka je navr ena na základì zadání externího tlaku ventilátoru, jemu se pøizpùsobí. Tvarovky a vyrovnávaèe turbulencí pøedstavují místní ztráty, které je tøeba zohlednit. Ztráta tøením bývá nízká vzhledem ke klesající rychlosti uvnitø vyústky. Minimální pou itelný tlak je 50 Pa, u lehkých materiálù pak 0 Pa. 5/ Co s vyústkami, kdy se zanesou špínou? Vyústky s mikroperforací nebo dokonce vìtšími otvory se pøi minimální pøedfiltraci EU3 v bì ném prostøedí nikdy zcela nezanesou neèistotou. Údr ba (obvykle praní v praèce) je tedy nutná pouze z hygienických a estetických dùvodù. Ka dý samostatný, zipem oddìlitelný díl našich vyústek obsahuje prací štítek s dostateèným návodem na praní. Zkušenosti ukazují, e naše tkaniny z nekoneèných vláken zùstávají zevnitø témìø èisté i po mnoha mìsících provozu. 6/ Mohou textilní vyústky zplesnivìt? Na libovolném materiálu mù e vyrùst plíseò, pokud je vlhký a nevìtraný. To platí i pro tkaniny s antibakteriální úpravou, proto e plísnì nejsou bakteriemi. Nikdy proto neskladujte vlhké vyústky zabalené nebo je neponechávejte delší dobu mimo provoz. Plíseò nelze z tkaniny nijak odstranit. 7/ Mohu pou ít ètyøhranné vyústky? Pouze v pøípadì, e je vhodným zpùsobem vyztu íme a ani potom nebude tvar pøesný. Nafouklá tkanina se v dy zformuje do oblého tvaru. 8/ Pùsobí textilní vyústka zároveò jako filtr? Typický prùbìh statického a dynamického tlaku uvnitø vyústky Prací štítek Pøi pou ití prodyšných materiálù pùsobí tkanina vyústky jako filtr na tu èást vzduchu, která jí prochází. Postupným zanášením se zvyšuje její tlaková ztráta a klesá prùtok, co vyvolá nutnost vyprání. Pova ujeme za jednoznaènì výhodnìjší pou ívání perforovaných materiálù. Ty sice neposkytují filtraci, ale nemìní svoji tlakovou ztrátu a poèet praní se výraznì sni uje. Vyrábíme distribuèní prvky nikoliv filtry. 9/ Proè Pøíhoda s.r.o. nepou ívá plastové trysky nebo štìrbiny Pou ívání plastových trysek nebo podélných štìrbin ze síta je dáno historickými dùvody. Tyto prostøedky umo òovaly smìrování urèitého prùtoku vzduchu, trysky navíc zpevòovaly otøepené okraje otvorù. S pøíchodem laserové technologie, která umo òuje vyøezávání pøesných otvorù se zatavenými okraji, se jejich vyu ívání stalo zbyteèným. Správnì navr ené øady otvorù splní ten samý úèel a jsou levnìjší a hezèí. Z toho dùvodu Pøíhoda s.r.o. nemusí pou ívat ani štìrbiny ani plastové trysky a pøi tom dosáhne stejné distribuce vzduchu. 10/ Proè Pøíhoda s.r.o. nepou ívá více prodyšné tkaniny Prodyšné materiály pou íváme, abychom zamezili kondenzaci pøi distribuci vzduchu s teplotou pod rosným bodem okolí. Máme ovšem pouze materiál o jedné hodnotì prodyšnosti. Ta je velmi nízká a slou í právì jen k zamezení kondenzace. Pro distribuci vzduchu pou íváme výhradnì otvory (perforaci nebo mikroperforaci nebo jejich kombinace). V našem sortimentu jsou i materiály neprodyšné, jejich pou ití je v mnoha pøípadech nevyhnutelné.

9 Mikroperforace Vypálením pøesného poètu malých (cca 0,4 mm) otvorù docílíme potøebný prùtok tkaninou. Taková tkanina (v bì ném prostøedí a pøi pøedfiltraci alespoò EU3) nemìní tlakovou ztrátu a vy aduje praní pouze z estetických nebo hygienických dùvodù. Naše speciality Membránová vyústka Teplý a studený vzduch vy adují zcela odlišný zpùsob pøívodu do místností. Membránová vyústka umo òuje pøepínání mezi dvìma re imy a tím efektivní vytápìní i bezprùvanové chlazení. Sekvenèní perforace, clonky Testy a mìøení ukázaly, e uspoøádání otvorù ovlivòuje další šíøení vzduchu od vyústky. Vyvinuli jsme speciální zpùsoby uspoøádání pro vyšší rovnomìrnost distribuce vzduchu. Pomocí textilních clonek lze upravit prùbìh statického tlaku podél vyústky a tím i výstup vzduchu. Izolované potrubí a tlumièe hluku Textilní izolované potrubí se pou ije pro pøekonání neklimatizovaných úsekù. Izolace sní í teplené ztráty a zároveò je úèinným tlumièem hluku. Textilní trysky Velice jednoduché øešení pro dosa ení nejvìtších dosahù proudù vzduchu. Vycházíme z filozofie, e textilní rozvod vzduchu musí být kompletnì pratelný a proto má obsahovat co nejménì netextilních prvkù. Naše textilní trysky jsou navíc vybaveny clonkou pro pøípadnou regulaci prùtoku a mohou být dodány v provedení pro mo nost dodateèné zmìny smìrování (otoèením). Zavìšovací systémy Soustavnì se vìnujeme zdokonalování zavìšovacích systémù, které obsahují desítky originálních øešení. Od speciálního háèku pou itelného jak na lanka, tak i do profilù, pøes komplexní systém hliníkových profilù, a po napínaèe, èi výztu e rozvodù pro lepší vzhled. Vlastní prádelna Pøímo ve výrobním závodì máme k dispozici vlastní prádelnu pro údr bu vyústek. Našim zákazníkùm tak mù eme zajiš ovat trvalý, odborný servis. pst topení škrtící clonka chlazení L 9

10 Materiál Pøíhoda s.r.o. vìnuje nejvyšší pozornost kvalitì pou ívaných materiálù. Ve všech pøípadech se jedná o speciální tkaniny, které prošly dlouhým vývojem pro dosa ení co nejvyšší u itné hodnoty pro zákazníky. Tkaniny PMI/NMI poskytují ji jako standard (bez pøíplatku) všechny ní e uvedené výhody. Pøehled nejdùle itìjších vlastností našich tkanin Vysoká pevnost Naše základní tkaniny PMS/NMS/PMI/NMI vykazují nejvyšší pevnosti. V osnovì jde o 100 N/10mm, v útku 1100 N/10mm. Díky tomu je prakticky vylouèená mo nost jejich protr ení. 10 Vysoká po ární odolnost Zanedbatelný úlet èásteèek ntibakteriální úèinek Nenároènost na údr bu Nemìnnost vzhledu Oznaèení Prodyšnost Hmotnost Materiál PMS/NMS ano/ne støední 100% polyester PMI/NMI ano/ne støední PLS/NLS ano/ne lehká 100% polyester PLI/NLI ano/ne lehká NLF NHI NHE ne ne ne Tkaniny PMI/NMI jsou certifikovány podle EN se skvìlým výsledkem. Dosahují zaøazení v tøídì B-s1,d0, co znamená nešíøení ohnì, minimální vývin dýmu a ádné skapávání roztaveného materiálu. Tkaniny NHE splòují dokonce po adavky tøídy. Vzhledem k pou ívání nekoneèných vláken jsou naše tkaniny bez výjimky pou itelné v tzv. èistých prostorech a do tøídy Laboratorní zkoušky prokázaly témìø nulový úlet èásteèek z materiálù za provozu. Speciální úprava zaruèuje nièení bakterií, které se v tkaninì usadí. Tento úèinek nemizí ani pøi mnohonásobném praní. Po deseti cyklech praní stále splòuje po adavek normy, co vzhledem k nízké èetnosti praní (viz následující bod) znamená prakticky celo ivotní úèinek. Naše tkaniny z nekoneèných vláken jsou velmi ploché a neumo òují usazování neèistot z procházejícího vzduchu. Ten je distribuován otvory a textilní vyústky zùstávají zevnitø témìø èisté (v bì ném prostøedí). Nevy adují tak prakticky jinou údr bu ne oprašování zvenku. Praní pøichází na øadu obvykle pouze z dùvodù hygienických nebo estetických. Právì díky nekoneèným vláknùm se nemìní vzhled tkaniny ani po mnoha cyklech praní, na rozdíl od materiálù ze støi ových vláken. Tkaniny ze støi e intenzivnì zneèištìné mno stvím usazeného prachu èasem šednou a z povrchu vystupuje více a více vláken. Naše PMI/NMI/PMS/NMS nejsou nijak znehodnocovány praním. lehká tì ká tì ká P prodyšná N neprodyšná 100% polyester modifikovaný 100% polyester modifikovaný 100% polyetylen 100% polyester + x PVC + SbO3 100% skelné vlákno + x polyuretan L ~80 g/m M ~80 g/m H ~480 g/m p.o. - po ární odolnost Klíè k oznaèování materiálù Záruka 10 let 10 let roky roky 1 rok roky roky F fólie S standard I zvýšená p.o. E nejvyšší p.o. Charakteristika antibakteriální po ární odolnost vysoká pevnost praní v praèce èisté prostory poèet standardních barev speciální barvy v dy na pøání nelze

11 Jak vybrat vhodnou tkaninu? Pøi výbìru materiálu zohlednìte následující informace. Materiál 1/ Po ární odolnost Naše tkaniny vykazují 3 stupnì po ární odolnosti. Nejvyšší po ární odolnost (oznaèená ve specifikaci písmenem E, jako excelent ) znamená zcela nehoølavý materiál. V této tøídì, s ohledem na cenu, pou íváme pouze tkaniny ze skelných vláken s polyuretanovým zátìrem. Ty existují ovšem pouze neprodyšné a jsou ménì pevné a køehèí ne polyesterové tkaniny støední hmotnosti. / Pevnost a èistitelnost Tkaniny rozdìlujeme do 3 kategorií podle hmotnosti. Lehké (oznaèené L). Jedná se o tkaniny s hmotností mezi 75 a 100 g/m. U vyústek z tìchto materiálù staèí pouze 0 Pa statického tlaku k dobrému nafouknutí. Na druhou stranu mají ni ší pevnost a zejména odolnost proti roztr ení. Kromì NLF je lze je prát v praèce. Zvýšená po ární odolnost (oznaèená ve specifikaci písmenem I, jako increased ) znamená vynikající nehoølavost a velmi nízký vývin dýmu. Tyto materiály vyhovují po adavkùm pro pou ití v naprosté vìtšinì prostor. Støední (oznaèené M). Sem spadají tkaniny s hmotností mezi 90 a 330 g/m. Ty vykazují nejvyšší hodnoty pevnosti a odolnosti proti roztr ení. Minimální pøetlak pro nafouknutí je 50 Pa. Lze je prát v praèce. Neupravené polyestery nebo folie (oznaèené ve specifikaci písmenem S jako standard nebo F jako folie) jsou velmi málo odolné. Lze je pou ívat pouze v prostøedí, kde není ádná po ární odolnost po adovaná. Tì ké (oznaèené H). Jde o tkaniny povrstvené PVC nebo polyuretanem a proto mohou být pouze neprodyšné. Nesmí se prát v praèce, ale lze je èistit proudem vody. Tím jsou vhodné pro nejvíce zneèištìné prostøedí. 3/ Prodyšnost Pouze u prodyšných materiálù je vylouèena kondenzace vody na povrchu vyústek pøi chlazení pod rosný bod prostøedí. 4/ Barvy Vìtšina našich materiálù je standardnì k dispozici v 9 barvách, které zhruba odpovídají následující škále. Po adavek na speciální odstín obvykle znamená delší dodací lhùtu. ~RL 9016 PNTONE 135 (~RL 1017) PNTONE 40 (~RL 7035) PNTONE 44 (~RL 7037) WH YE LG DG GR RE LB BL BC Pro pøesný výbìr odstínu po adujte vzorkovnici materiálù! PNTONE 341 (~RL 604) PNTONE 187 (~RL 3001) PNTONE 915 (~RL501) PNTONE 746 (~RL 5005) PNTONE 419 (~RL 9017) 11

12 5+5 dobrých dùvodù 5 pro textilní rozvod vzduchu 1 EKONOMIK, RYCHLOST Úspora nákladù oproti plechovému systému mù e být a 70%! Zohlednìte cenu tradièních vyústek, dopravy plechového potrubí, instalace, ustavení správného prùtoku a cenu vyèištìní vzduchovodù. Montá i demontá trvají pouze zlomek èasu nutného u tradièních tì kých systémù! HYGIEN Po vyprání s pøípadnou dezinfekcí je celý systém pøívodu vzduchu stoprocentnì èistý a bez bakterií! Takovou jistotu nelze s netextilním materiálem dosáhnout. EKOLOGIE Textilní rozvody jsou šetrné k ivotnímu prostøedí ji ni ší spotøebou energie pro dopravu a instalaci. Vyrábí se z èásti z recyklovaného materiálu, na pøání zajistíme odbìr starých kusù. TECHNIK Rozmístìní otvorù pro distribuci vzduchu je libovolné a jejich velikost právì tak. Tím lze docílit nepøeberné mno ství zpùsobù distribuce vzduchu od bezprùvanového rozptýlení a po cílený pøívod na velkou vzdálenost! ESTETIK Rùzné barevné a tvarové kombinace mohou vyhovìt fantazii architekta a výrobek se pak stane vkusnou souèástí interiéru. 5 pro Pøíhoda s.r.o. NEJNI ŠÍ POMÌR CEN / KVLIT Dlouhodobì nabízíme nejlepší pomìr ceny a kvality. Porovnejte si sami naše ceny a kvalitu nabízených výrobkù a slu eb. Naše velice rozumné ceny neznamenají ádný ústupek v kvalitì. Za dodané výrobky ruèíme, jejich správná funkce a dlouhodobá ivotnost jsou pro nás prvoøadé. ZKUŠENOSTI ZNLOSTI, TECHNICKÁ PODPOR Vyrábíme pouze tento výrobek a trvale se vìnujeme jeho zdokonalování. Ka dý podnìt, získaný z tisícù realizovaných zakázek, pou ijeme pro naši práci. Naši in enýøi peèlivì ovìøují všechny technické detaily v naší specializované zkušebnì. Souèástí ka dé dodávky je výpoèet technických parametrù vèetnì obrazù proudìní vzduchu. INOVTIVNOST Ka dým rokem uvádíme na trh nìkolik novinek jako zcela pøirozený dùsledek nadšení a tvùrèích schopností našich lidí. Nic nepova ujeme za hotové, vše se dá ještì dále zdokonalit. UNIKÁTNÍ TKNINY, DLOUHÁ ZÁRUK Po celou dobu naší existence usilujeme o vývoj co nejkvalitnìjší tkaniny. Naše souèasné materiály PMI/NMI jsou velmi pevné, vyrobené z nekoneèných vláken, antibakteriální, antistatické a mají skvìlou po ární odolnost. To vše ji ve standardu, nikoliv jako zvláštní výbava. K tomu navíc poskytujeme desetiletou záruku. MIKROPERFORCE Tato originální technologie pøinesla novou kvalitu do našeho oboru. Speciální laserové stroje nám umo òují efektivnì perforovat tkaniny velmi jemnými otvory a tím dosahovat po adovaný prostup vzduchu. Pøíhoda s.r.o. Za Radnicí Hlinsko EU - Èesko tel.: fax:

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY Technické podklady Czech version Obsah 1. FUNKCE TKANINOVÉHO POTRUBÍ A VYÚSTEK 1.1. Výstup vzduchu z vyústek 1.2. Vstup vzduchu do odsávacího potrubí 1.3. Vedení vzduchu potrubím

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

Safír 1 2. Technické parametry. Rozmery. Vlastnosti. Výbava na prání. Fotometrie a Svetelné zdroje

Safír 1 2. Technické parametry. Rozmery. Vlastnosti. Výbava na prání. Fotometrie a Svetelné zdroje Safír 1 Vlastnosti Univerzální svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení ve mìstech, obcích a pro osvìtlení komunikací všech tøíd s vynikajícími svìtelnì technickými parametry a mo nosti pou ití výbojky od

Více

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY A NEW CLASSIFICATION FOR AIR FILTERS JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY ENERGY EFFICIENCY CAMFIL Opakfil ES OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00 AIR FILTERS F7 EN779: 2012 0.944 44 44 782 m3/s % % kwh/annum 2015

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohøívá V závislost na intenzitì sluneè ního záøení ohøívá vnitøní klima objektu øízeným prùbìhem teplovzdušného proudìní. Vìtrá

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

www.monarc.cz Sektorový nábytek BONUS Technické rozkresy

www.monarc.cz Sektorový nábytek BONUS Technické rozkresy ... moderní nábytek za rozumné ceny... kvalitní nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. Sektorový nábytek Technické rozkresy Sektorový nábytek - fotogalerie 2 BA - nízké skøíòky

Více

Základní návod na montáž venkovního schodištì

Základní návod na montáž venkovního schodištì Obsah 1) Názvosloví... 2 2) Technické parametry betonové smìsi... 2 3) Povrchové úpravy... 2 4) Cena schodištì... 2 5) Rozmìry schodištì... 2 6) Pokyny pro montáž schodištì... 3 6. a) Usazení schodnice...

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

Centrální vysavaèe. Prùmyslové objekty. Electrolux Group. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Centrální vysavaèe. Prùmyslové objekty. Electrolux Group. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Centrální vysavaèe Prùmyslové objekty www.beam.cz Centrální vysavaèe -prùmyslové objekty Zpùsobù, jak docílit kvalitního úklidu je víc. Asi ji vyberete kterýkoli, vdy bude jeho jádrem kvalitní centrální

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

Mobilní betonárny. SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING

Mobilní betonárny. SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING Mobilní betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING Mobilní betonárny Mobilní betonárny Stetter zohledòují po adavky zákazníkù na relativnì rychlou a snadnou zmìnu stanovištì pøi zachování

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA ŠTÌRBINOVÁ SÍTA h ŠTÌRBINOVÁ SÍTA Jedná se o výrobky s vysokou mírou knowhow, vìtšinou nenahraditelné jinými produkty. Štìrbinová síta se používají zejména jako sítové plochy pro technologické aplikace

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

PANELY

PANELY www.pamaas.cz SENDVIÈOVÉ POLYURETANOVÉ PANELY SENDVIÈOVÉ POLYURETANOVÉ PANELY støešní panely Pøednosti produktu velmi dobrá tepelná pìt prolisù pro vysoké statické po adavky velmi zajímavý pomìr ceny a

Více

Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou.

Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou. CONIDECK 03 Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou. Pojí dìné støechy a rampy, u kterých je po adována

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Základní charakteristika chladnièky a mrazákù

Základní charakteristika chladnièky a mrazákù Základní charakteristika chladnièky a mrazákù Široká øada a mo nost rùzných variant chladnièek a mraznièek - plné i prosklené osvìtlení, 700 l nebo 1400 l, gastronorma GN 2/1, mo nost zmìny otvírání dveøí,

Více

VaryControl regulátor VVS

VaryControl regulátor VVS 5/3.5/TCH/1 VaryControl regulátor VVS Typ TVR-Easy TROX AUSTRIA GmbH organizaèní slo ka Ïáblická 2 182 00 Praha 8 tel.: +420 283 880 380 fax: +420 286 881 870 e-mail: trox@trox.cz Obsah TVR-Easy TVR-Easy,

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Horizontální betonárny

Horizontální betonárny Horizontální betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING H1 s talíøovou míchaèkou Spoleènost Stetter ji déle ne 40 let s úspìchem vyrábí betonárny. Více ne 1500 betonáren Stetter s míchaèkami

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Dìrované øemeny - metrá

Dìrované øemeny - metrá Klínové øemeny dìrované metrá Dìrované øemeny - metrá desková spojka kloubová spojka Klínové dìrované øemeny je mo no spojovat dvìma druhy spojek. Vznikne tak nekoneèný øemen pro bì né pou ití v délce,

Více

VZDUCHOVODY KRUHOVÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY KRUHOVÉHO PRÙØEZU 2.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù kruhového prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Samotí né vìtrací hlavy a jejich správná volba pro funkèní pøirozené vìtrání v budovách

Samotí né vìtrací hlavy a jejich správná volba pro funkèní pøirozené vìtrání v budovách Samotí né vìtrací hlavy a jejich správná vola pro funèní pøirozené vìtrání v udovách Pro vìtrání místností v oytných udovách a prùmyslových prostor se pou ívají nejen ventilátory, ale taé vìtrací hlavy

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY Technické podklady Czech version Obsah 1. FUNKCE TKANINOVÉHO POTRUBÍ A VYÚSTEK 1.1. Výstup vzduchu z vyústek 1.2. Vstup vzduchu do odsávacího potrubí 1.3. Vedení vzduchu potrubím

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. CZ NÁVOD K POUÍIT Horkovzduƒn pœístroj LEISTER Welding Pen A LEISTER Welding Pen S Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. POUÍIT LEISTER Welding Pen

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Prstencové a kruhové okolí bodu

Více

Nabídka è ilaser W

Nabídka è ilaser W Nabídka è. 20170522 CO 2 laser ilaser 4000 100 W Firma: Strana 1 V Praze 22.05.2017 ilaser 4000 ilaser 4000 jsou deskové portálové CO 2 lasery vhodné k popisování, gravírování a øezání pøedevším døeva,

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE VÁŠ ØEZNÝ PROCES FÓLIE UMÌLÁ VLÁKNA SKELNÁ VLÁKNA ZDRAVOTNICTVÍ POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL ØEMESLO/HOBBY AUTOMOBILOVÝ PRÙMYSL TECHNICKÉ

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Bezpeènost Bezpeènost pou ívání brány je zajištìna zátì ovým vypínaèem a lampou signalizující pohyb køídla brány. Zátì ový vypínaè zastaví køídlo brány

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Katalog svítidel. Standard a rozšírený standard

Katalog svítidel. Standard a rozšírený standard Katalog svítidel Standard a rozšírený standard Artechnic-Schréder Akciová spoleènost vznikla v roce 1995. Sídlí v centru Prahy, na Námìstí Jiøího z Podìbrad a svùj sklad a výrobu má nedaleko Prahy, v Benešovì.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu EN E U R O N O R M 4 4 2 1 Filozofie konstrukce Elegance, tvùrèí dekor, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová pøizpùsobivost, malý objem náplnì, dynamická

Více

Technické plasty pro strojírenství

Technické plasty pro strojírenství Technické plasty pro strojírenství Vaše vysoké požadavky jsou pro nás výzvou Strojní souèásti z kvalitních technických plastù v posledních letech a desetiletích stále více pronikaly do stavby stroj ù a

Více

POHONY A ØÍZENÍ.

POHONY A ØÍZENÍ. POHONY A ØÍZENÍ www.minirol.eu www.minirol.eu Co jsme schopni Vám také nabídnout? KOMPLETNÍ nabídka trubkových pohonù pro roletovou techniku NABÍZÍME ucelenou øadu pohonù, umíme najít øešení pøímo na míru

Více

Praktické øešení. (není nutný) a minimalizuje nerovnosti podlahy.

Praktické øešení. (není nutný) a minimalizuje nerovnosti podlahy. Praktické øešení Sekèní vrata se montují za otvor gará e. Pojezdové kolejnice jsou vedeny do pravého úhlu. Díky tomuto øešení je mo né vyu ít celou hloubku gará e. Ideální øešení pro vytápìné gará e Dostateèná

Více

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany MONTÁ NÍ MANUÁL Parotìsné zábrany OBSAH 1. Popis kategorie parotìsných zábran. 1.1 Co to je parotìsná zábrana? 1.2 Kde se pou ívá? 1.3 Jakou plní funkci? 1.4 Reflexní úèinky. 2. jak vybírat. Dùle ité zásady.

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

SÍTA PRO TØETÍ TISÍCILETÍ...

SÍTA PRO TØETÍ TISÍCILETÍ... TECHNICKÉ TKANINY TECHNICKÉ TKANINY Obsah. Definice. Základní pojmy.. Osnova a útek.. Tvar ok...ètvercová oka... Obdélníková pravoúhlá oka... Nulová oka.. Parametry tkanin... Délka otvorù... Síla drátu...

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

ÈESKÝ VÝROBCE UPEVÒOVACÍCH SYSTÉMÙ

ÈESKÝ VÝROBCE UPEVÒOVACÍCH SYSTÉMÙ ÈESKÝ VÝROBCE UPEVÒOVACÍCH SYSTÉMÙ KATALOG VÝROBKÙ 2016 Firma SOLIDA, spol. s r.o. zaloená v roce 1993 je èeská rodinná firma, její výrobní program je zamìøen pøedevím na ucelený systém upevòovací techniky.

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení Prumyslové oplocení Posuvná brána Panelové drátené oplocení Prùmyslová brána je vhodná pro uzavøení prùmyslových objektù, dvorù, parkoviš atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou mo né uzavøít velké

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EMMETI Zásobníkové ohøívaèe TUV a akumulaèní nádoby. Váš prodejce

EMMETI Zásobníkové ohøívaèe TUV a akumulaèní nádoby.  Váš prodejce EM - 11 2004.1 - BO Váš prodejce Zásobníkové ohøívaèe TUV a akumulaèní nádoby EMMETI 2004 www.ivarcs.cz OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ZASTOUPENÍ: IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9 - Podhoøany, 277 51 Nelahozeves

Více