SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, Vimperk I: DI: CZ Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: /0100 Zastoupený na základ mandátní smlouvy: se sídlem: zastoupenou: Osoby oprávnné jednat: ve vcech smluvních: ve vcech technických: I: DI: CZ Telefon: Fax: a Mstskou správou dom s.r.o. Námstí Svobody 8, Vimperk Danielem Kaifrem, jednatelem Daniel Kaifer, jednatel Daniel Kaifer, jednatel 1.2. Zhotovitel: THERMAX BOHEMIA s.r.o. Sídlo: Malická 1576/11, Plze Statutární zástupce: Petr Makovec I: DI: CZ Telefon: Fax: --- Penžní ústav: eská spoitelna a.s. íslo útu: /0800 Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka se dohodly na uzavení této smlouvy o dílo (dále jen "smlouva"). Zástupci obou stran uvedeni v l a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, spoleenské smlouvy nebo jiného obdobného pedpisu jsou oprávnni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není teba podpisu jiné osoby Oprávnní zástupci k jednání: Ve vcech smluvních: Objednatel: Daniel Kaifer Zhotovitel: Petr Makovec Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 1 z 13

2 Ve vcech odborných: Po dobu dodávky bude objednatele na stavb zastupovat: Daniel Kaifer, pípadn další zástupce objednatele povený v prbhu dodávky osobou oprávnnou jednat jménem i za objednatele, kteí jsou oprávnni ke všem úkonm týkajících se plnní dodávky, vyjma zmny i doplnní této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu provádných prací, jsou povinni a oprávnni ovit, zda zhotovitelem vyútované práce odpovídají skuten provedeným dohodnutým dodávkám a výkonm. Jsou dále oprávnni ešit technické problémy a pedbžn projednávat zmny a doplky díla, jsou oprávnni provádt rozhodnutí, týkající se: projekních zmn díla, provedení dodatených zkoušek nebo ovení, odstranní nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zástupcem zhotovitele na stavb je Petr Makovec, který je poven ízením stavebních prací, koordinací subdodavatel a ešením všech problém, souvisejících s realizací díla. II. PEDMT DÍLA 2.1 Pedmtem díla je provedení akce Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk, a to v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Projektcentrem, sdružením projektant se sídlem Špidrova 87, Vimperk, pod íslem zakázky 843/14-PC a datumem 06/2014, která tvoí pílohu. 3 Zadávací dokumentace veejné zakázky na výbr zhotovitele tohoto díla (vše dále jen jako projektová dokumentace ) a dále v rozsahu, daném položkovým rozpotem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího ízení na výbr zhotovitele tohoto díla. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel ml možnost ped podáním nabídky a uzavením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnní díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalit a požadovaném zpsobu provedení díla pro poteby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení pedmtu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnní a dodávky nutné k jeho ádnému dokonení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s úelem, pro který je dílo zhotovováno. Souástí pedmtu díla je i zpracování projektové dokumentace skuteného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli pedána ped podpisem této smlouvy. 2.2 Bližší popis: Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecn závaznými pedpisy, pípadn podmínkami stavebního úadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou a to vetn zhotovení dokumentace provedení díla a jeho zamení, pokud bude nezbytné k tomu, aby bylo dílo možné užívat v souladu s právními pedpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické pedpisy a normy týkající se provádní prací a použitých materiál a aktuální pokyny výrobc dodaných materiál a zaízení pro instalaci i aplikaci takových materiál a zaízení. Provedení všech potebných zkoušek zabezpeí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady pedá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozdji ke dni odevzdání a pevzetí dokonené stavby nebo akce. 2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího ízení na výbr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou souástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz l. 2.1.). 2.4 Dojde-li pi realizaci díla k podstatným zmnám, doplkm nebo rozšíení pedmtu díla vyplývající z podmínek pi provádní díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis tchto zmn, doplk nebo rozšíení ve form zadávacích list, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpotu) a pedložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzaven Dodatek ke smlouv (shrnující jednotlivé zadávací listy s ocenním), v nmž bude ešena zmna ceny, pípadn i termínu dokonení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sob právo zhotoviteli k realizaci tchto zmn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neuiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v pedmtu díla a v jeho cen zahrnuty. Pi uzavírání pípadných dodatk k této smlouv budou strany postupovat v souladu s píslušnými Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 2 z 13

3 ustanoveními zákona. 137/2006 Sb. v platném znní. 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potebné oprávnní k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborn zpsobilými. III. AS PLNNÍ 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a pedat pedmt díla dle l. II v dob: zahájení provádní díla dokonení a pedání díla od do to je doba trvání provádní díla 30 kalendáních dn vše poítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádní díla. V pípad, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádní díla nejpozdji do , budou, jak objednatel, tak zhotovitel oprávnni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádní díla a pípadné odstoupení dle tohoto lánku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vi objednateli. V pípad, že zhotovitel zahájí provádní díla nebo provede ást díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vi objednateli nárok na úhradu takové ásti ceny díla ani náklad, vynaložených na realizaci dané ásti díla, pípadn na náhradu toho, o co se v dsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávnn odmontovat a odvézt ze staveništ vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v pípad, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v dob uzavení této smlouvy Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávnn od této smlouvy odstoupit Povtrnostní vlivy, s nimiž se v dob realizace díla nemohlo uvažovat, jsou dvodem k prodloužení termínu dokonení díla, jen pokud dojde v tomto smru k dohod mezi obma smluvními stranami. Doba provádní díla bhem msíc prosince, ledna, února a bezna, pokud s ohledem na termín výzvy objednatele k plnní díla pipadne doba provádní díla i na uvedené msíce, se do takto stanovené lhty nezapoítává, a to s ohledem na pedpokládanou klimatickou situaci v daných msících V pípad, že dojde k perušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokonení díla o dobu prodlení a 1 týden. 3.5 Dodržení asu plnní zhotovitelem je závislé na ádné a vasné souinnosti objednatele dohodnuté v této smlouv. Zahájení provádní prací je podmínno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších pípadných správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádní stavebních prací zapotebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím souinnosti není zhotovitel v prodlení s plnním závazku provést dílo a konený termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje Objednatel je oprávnn provádní díla kdykoliv perušit, omezit nebo ukonit písemným oznámením zhotoviteli, které mže být uinno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového perušení se pak prodlouží termín dokonení díla. V pípad, že perušení provádní díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdlenými požadavky objednatele, termín dokonení díla se o dobu perušení provádní prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 3 z 13

4 IV. CENA ZA DÍLO 4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách. 526/90 Sb. Cena díla je stanovena na základ cenové nabídky zhotovitele, která tvoí nedílnou souást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokonení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i vetn pípadných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu l. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Zpsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen obma smluvními stranami Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách. 526/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis dohodly, že cena za zhotovení díla iní: Cena celkem bez DPH: ,71 K (tj. slovy: tyistadevadesátdevttisícosmsetpt,71 korun) DPH základní sazba 21 % ,20 K DPH bude útována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daového dokladu. Cena celkem vetn DPH: ,91 K 4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V pípad, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, pípadn, pokud v prbhu provádní díla dojde ke zjištní, že nkteré práce a dodávky pi zachování podoby a funknosti díla dodány v menším rozsahu, množství nebo cen, pak se celková cena díla adekvátním zpsobem sníží (tzv. ménpráce). V ostatních pípadech mže být cena uvedená v l. IV, odst a 4.2. zmnna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou oíslovaného dodatku ke smlouv. Souástí ceny díla je i odmna zhotovitele za splnní všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. 4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpeí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního pedání objednateli po ádném dokonení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádní díla objednatel, vyjma tch materiál a zaízení, která ješt nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ješt nedošlo k úhrad jejich ceny (viz položkový rozpoet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 4.5 Na výše uvedený pedmt plnní bude aplikován režim penesení daové povinnosti dle 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daový doklad s náležitostmi dle 92a odst. 2 zákona o DPH. 4.6 Daový doklad vztahující se k uritému období (datum zdanitelného plnní) lze vystavit a doruit objednateli nejpozdji do 5. dne msíce následujícího po tomto období. Pokud nebude objednateli doruen v této lht, hledí se na nj, jako by nebyl vystaven. 5.1 Objednatel nepipouští zálohy. V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 5.2 Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány zpravidla jednou za msíc, a to na základ objednatelem písemn potvrzeného a odsouhlaseného soupisu ádn provedených prací a dodávek. 5.3 Neuskutenné hmotné dodávky, práce nebo výkony v. spoteby vstupního materiálu není zhotovitel oprávnn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 4 z 13

5 5.4 Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem útovány postupn, a to na základ objednatelem písemn potvrzeného a odsouhlaseného soupisu ádn provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávnn objednateli vyútovat po ádném dokonení a pedání díla objednateli a odstranní pípadných vad a nedodlk díla 5.5 Faktura bude poízena ve tech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daovému dokladu podle 29 zákona. 235/2004 Sb, o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 5.6 Souástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkov) vetn cen za jednotlivé položky, v lenní a cenách dle nabídkového rozpotu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo pímo objednatelem. 5.7 Nedojde-li mezi obma stranami k dohod pi odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávnn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávnn uhradit pouze tu ást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající ást faktury nemže zhotovitel uplatovat žádné majetkové sankce, vyplývající z penžitého dluhu objednatele. 5.8 Zhotovitel pedloží konenou fakturu do 15 ti dn po pedání ádn dokoneného díla a jeho pevzetí objednatelem a odstranní všech vad a nedodlk díla. 5.9 Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dn po jejich obdržení objednatelem. V pípad nedodržení termín splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle oddílu X, odst této smlouvy Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újm nad rámec pedmtu díla tak, jak je popsáno v lánku l. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmjí zaazovat a považují se za souást celkové ceny díla, vyjma pípad, kdy se strany písemn dohodnou jinak Smluvní strany se dále dohodly, že v pípad, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 106a zákona o dani z pidané hodnoty nespolehlivým plátcem dan a po dobu, kdy za nj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem dan), bude objednatel oprávnn hradit útované ásti ceny díla co do ástky, odpovídající dani z pidané hodnoty, pímo na úet správce dan. Poukázáním píslušné ástky na úet správce dan se v dané ásti bude považovat útovaná ástka za uhrazenou. VI. ZPÚSOB PROVÁDNÍ DÍLA 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou, veškerými platnými SN, zákony a jejich provádcími vyhláškami, bezpenostními pedpisy, které se týkají jeho innosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobc materiál i dodaných zaízení pro instalaci i aplikaci takových materiál i zaízení (vše dále jen pedpisy ). Pokud porušením uvedených pedpis vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V pípad, že zhotovitel nebude pes písemné upozornní objednatele dle l provádt dílo v souladu s pedpisy, bude objednatel oprávnn jednostrann nechat tu kterou ást díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi i s pedpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávnn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho inností a dílo provádl ádným zpsobem. Jestliže tak zhotovitel neuiní ani v pimené lht mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybn k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 5 z 13

6 oprávnn odstoupit od smlouvy. V tomto pípad je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ádn provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zárove je oprávnn uplatnit smluvní pokutu dle odst této smlouvy Práce, které vykazuji již v prbhu provádní díla nedostatky, nebo odporují smlouv, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji Materiály i výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladm nebo nevyhovují zkouškám, musí být z naízení objednatele odstranny ze staveništ ihned. Nestane-li se tak, mže jejich odstranní na náklady zhotovitele zajistit objednatel Zhotovitel pebírá v plném rozsahu odpovdnost za vlastní ízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou zpsobilost a kvalifikaci Objednatel kontroluje provádní prací podle PD nebo návrhu technického provedení stavby a má pístup na všechna pracovišt zhotovitele, kde jsou uskladnny dodávky pro stavbu Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování pedpis bezpenosti práce a ochrany zdraví pi práci, vybavení pracovník ochrannými pomckami, zachování poádku a dodržování hygienických pedpis na staveništi. Ped provádním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozn bezpenostními pedpisy Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré pípadné subdodavatelské práce a nese za n záruku v plném rozsahu dle lánk VIII, IX, X Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavb až do dne pedání stavby, jdou k tíži zhotovitele Za všechny škody, které vzniknou v dsledku provádní stavby tetím, na stavb zúastnným osobám, pípadn objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých nap. nedostateným obnovením pvodního stavu pozemku nebo na pilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé tetím, na stavb nezúastnným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádní díla dle této smlouvy bude pojištn pro pípad, že svou inností zpsobí škodu tetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnní v jednom pojistném pípad minimáln ve výši 10 mil. K Zhotovitel je povinen vést na stavb od dne pevzetí staveništ do pedání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutenosti, rozhodné pro plnní smlouvy vetn víceprací Zápisy ve SD musí být provádny denn odpovdným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdvodnní odchylek prací od PD. Podle zápis ve SD bude objednatel posuzovat msíní soupisy provedených prací Mimo odpovdného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího mže do SD provádt zápisy pouze urený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správc inženýrských sítí, zpracovatel PD, a píslušné oprávnné orgány státní správy Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu pipojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdvodnním nejpozdji do 15 pracovních dn po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: název, sídlo, IO, DI zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD pehled všech provedených zkoušek jakosti seznam dokumentace stavby vetn veškerých zmn a doplk seznam doklad a úedních opatení, týkajících se stavby Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 6 z 13

7 6.16. Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla na všech stupních jeho provádní, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dn, které je každá smluvní strana oprávnna svolat, zpravidla nejmén jednou týdn. V pípad provádní konstrukcí a prácí, které vyžadují zvláš kontrolu ped jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdji 5 pracovních dn pedem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostedky. V pípad, že se objednatel aádn vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávnn pokraovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neuiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vykání uplynutí 5 denní lhty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyné práce na svj náklad znovu odkrýt Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zejmou nevhodnost jeho pokyn nebo na nevhodnou povahu vcí pevzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné ešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li pes toto upozornní objednatel písemn trvat na provedení prací podle svých podklad, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá Zhotovitel je povinen pi odevzdávání díla uspoádat stroje a zaízení tak, aby bylo možno dílo ádn pevzít a používat. Nejpozdji do 15 dn po odevzdání a pevzetí díla je zhotovitel povinen staveništ zcela vyklidit a následn upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neuiní, je mu objednatel oprávnn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- K za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveništ neoprávnn, a to až do úplného vyklizení staveništ Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo zmny proti projektové dokumentaci i jiným pedpism (viz l. 6.1.). Souasn se zhotovitel zavazuje a ruí za to, že pi realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel uiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve form výmny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel Objednatel je oprávnn po v prbhu realizace požadovat zámny materiál oproti pvodn navrženým a sjednaným materiálm. Požadavek na zámnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbyten vynaložených náklad, pokud již pvodní materiál zajistil Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní cen díla. Na základ výzvy píslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiál zhotovitel pedá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úadu, a to bu pímo takovému úadu, nebo objednateli Objednatel pedá staveništ, t.j. prostor urený pro stavbu a zaízení staveništ, prosto práv tetí osoby, které by bránily provádní díla, nejpozdji do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveništ a pedat je objednateli prosté zaízení staveništ, zbytk materiálu, neistot, odpad a dalších pozstatk stavební innosti nejpozdji do 5 dn po ádném dokonení a pedání díla objednateli Zhotovitel je povinen zajistit ádné vytýení staveništ a bhem výstavby ádn peovat o základní smrové a výškové body a to až do doby pedání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýení jednotlivých objekt a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatí na své náklady potebná povolení v souvislosti s odstraováním strom, devin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí píslušných orgán státní správy Veškerá potebná povolení k užívání veejných ploch zajišuje zhotovitel a nese veškeré pípadné poplatky. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 7 z 13

8 6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude teba umístit nebo pemístit dopravní znaky podle pedpis o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísování, pemísování a udržování dopravních znaek v souvislosti s prbhem provádní díla. Veškerá potebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravn inženýrským opatením zajišuje zhotovitel a nese veškeré pípadné poplatky Zhotovitel je povinen pi realizaci díla udržovat na staveništi poádek a istotu a je povinen prbžn odstraovat odpady a neistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodáství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pípadných škod (a to i ve form sankcí uložených objednateli ze strany orgán státní správy nebo jiným zpsobem). Nebude-li v dob pejímacího ízení na staveništi poádek a nebude-li uspoádán zbývající materiál, vymiuje si objednatel právo nezahájit pejímací ízení i nepevzít dílo do doby nápravy Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotebí, vybudovat zaízení staveništ a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukonení prací uvést staveništ do pvodního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zaízení staveništ a deponie materiálu jsou zahrnuty v cen díla Zhotovitel je povinen využívat veejné komunikace jen v souladu s platnými pedpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za n pímo zhotovitel Zhotovitel je povinen v pípad rušení veejného provozu i jiných obecn závazných právních pedpis (pedpisy k ochran lidského zdraví nebo životního prostedí) zabezpeit si píslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatení, která píslušné úady naídí. Náklady na tato opatení nese zhotovitel Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. Pokud je to potebné k provedení, dokonení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V pípad jejich poškození po dobu provádní díla (tedy v dob od pevzetí staveništ do ádného dokonení a pedání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sít na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu tetí osobou. O pípadném vytýení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD píslušným zástupcem dotené inženýrské sít Zhotovitel je povinen zabezpeit staveništ proti vstupu nepovolaných osob a uinit veškerá opatení, aby vlivem provádní stavby nedocházelo k zatžování okolí prašností, nadmrným hlukem i zneišováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpenosti postupem provádní prací nebo provozem stavebních mechanizm. Dále je povinen zajistit pechody pes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpeení provozu a pístupu do existujících objekt (pro pší i techniku) Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a ostatními zadávacími podklady, které jsou poteba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný pehled o zpsobu a objemu prací V pedmtu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patí k plnému dokonení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy, aby je bylo možno užívat k úelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvláš uvedeny nebo blíže popsány v této smlouv nebo jejich pílohách Objednatel má právo zmnit rozsah díla, pípadn vypustit provedení nkterých prací aniž by zhotovitel mohl uplatovat jakékoliv sankce vi objednateli. V tchto pípadech je však povinen projednat zmnu sjednané ceny, pípadn i termín dokonení díla Zhotovitel nese nebezpeí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho pedání objednateli po ádném dokonení díla Zmnu subdodavatel oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím ízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základ písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 8 z 13

9 souhlas nebude odpírat v pípad, že nový subdodavatel bude splovat veškeré kvalifikaní požadavky, které sploval pvodní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svenou ást díla vadn nebo jiným zpsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro pípad porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ,-K Zhotovitel je povinen poizovat fotodokumentaci ped zapoetím díla, v jeho prbhu a po dokonení díla v potebném rozsahu dle pedmtu díla, dle požadavk Objednatele, s digitálním vyznaením data poízení. Tato fotodokumentace bude souástí pedmtu díla a jeho ceny. Pi vyútování každé ásti ceny díla zhotovitel piloží k píslušné faktue jen pimený poet fotografií postihujících prbh zhotovení dané ásti díla. V pípad dílích faktur tedy bude piložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V pípad tch ástí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepípustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (pop. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailn všechny tyto ásti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel poídit rovnž pi pípadném odstranní vad a nedodlk díla. V pípad, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatené podrobnosti, budou strany v pípad sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní ásti vycházet z dokumentace, kterou si poídí objednatel a její obsah bude pro takový pípad stranami považován za nesporný Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní pípojku EI, vodovodu a kanalizace vetn pipojovacích míst urených správci sítí Zhotovitel je povinen zajistit pechody pes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpeení provozu a pístupu do existujících objekt (pro pší i techniku) Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu technických parametr plastových oken/dveí (dále jen oken ) dodaných/zabudovaných zhotovitelem do objektu. Kontrolou technických parametr se rozumí provedení destruktivní zkoušky okna vysklení a rozíznutí profilu rámu a kídla. Kontrola bude provedena na vybraném výrobku dodaném do objektu a to v potu 1 ks. Destruktivní zkouška okna bude provedena za úasti zadavatele, dodavatele a výrobce plastového okna. Namené technické parametry (tlouška stny hlavních profil, šíka a výška profil, tlouška výztuže) budou posouzeny s doloženým Protokolem o výpotu souinitele prostupu tepla celé otvorové výpln dle normy SN EN V pípad nesplnní zadavatelem požadovaných technických parametr, a dodavatelem/výrobcem deklarovaných technických parametr uvedených v technických výkresech je zadavatel bez jakékoli sankce oprávnn odstoupit od smlouvy. Výroba nové otvorové výpln (okna) z dvodu provedení kontroly okna, resp. provedení destruktivní zkoušky na okn, v potu 1 ks jde na vrub zhotovitele. VII. PEVZETÍ DÍLA 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ádným a úplným dokonením a pedáním pedmtu díla dle lánku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a míst bez vad a nedodlk a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zaízení i systém. Podmínkou ádného dokonení díla a jeho pedání objednateli je ze strany zhotovitele i pedání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zamení, dokumentace provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo nkteré jeho ásti, pípadn dokumenty, kterých je poteba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho ást možno ádn užívat v souladu s právními pedpisy (pípadn jsou podmínkou vydání kolaudaního souhlasu nebo rozhodnutí a podobn) V pípad provádní dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokonené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspšn provedeny a doloženy píslušnými doklady K pevzetí dokoneného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejmén 7 dní ped termínem zahájení pedání díla. Objednatel zahájí pevzetí díla do 7 dn od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení pejímacího ízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dn díve, než sjednaný termín pedání díla. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 9 z 13

10 7.4. O pedání a pevzetí díla bude sepsán zápis a podepsán obma smluvními stranami. V pípad, že objednatel pevezme dílo s vadami a nedodlky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodlk s uvedením termínu jejich odstranní. Nebude li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dn ode dne sepisu pedávacího protokolu. Ve stejném termínu (poínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i pípadné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraování vad a nedodlk, zjištných pi pedání díla o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištné pi pedání díla Objednatel není povinen pevzít dílo, vykazující vady a nedodlky. Mže tak uinit v pípad, že se bude jednat o drobné vady a nedodlky. Toto rozhodnutí je na vli objednatele. VIII. VADY DÍLA 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá pedpism dle l této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v pedaných podkladech, platným SN, píslušným stavebntechnickým pedpism, pípadn pokynm výrobc dodaných zaízení a materiál pro jejich instalaci i aplikaci, pokud není zpsobilé k úelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy pípadn pedpis nebo dvodných oekávání objednatele. IX. ZÁRUKA 9.1. Záruní lhta pro uplatnní nárok ze závad vzniklých pi provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 msíc od data ádného dokonení díla (tedy od data pedání díla, pípadn odstranní poslední vady a posledního nedostatku zjištných pi pedání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele bu odstraní bezplatn na vlastní náklady, nebo za n uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepebírá zodpovdnost za vady vzniklé v záruní dob následnou stavební inností objednatele nebo jím povené osoby (vyjma plnní práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s pedmtem plnní dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických ástí díla, které lze samostatn funkn oddlit, se strany mohou písemn dohodnout (kup. v pedávacím protokole), že záruka za takové ásti díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zaízení dle jím stanovených záruních podmínek s tím, že zhotovitel pedá spolu s takovou ástí díla i platný a potvrzený záruní list dodavatele takového zaízení Záruka se nevztahuje na pirozen opotebení souástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením i neodbornou manipulací a péí a dále na poškození živelnou událostí Objednatel je povinen vady písemn reklamovat u zhotovitele bez zbyteného odkladu po jejich zjištní. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel mže uvést své požadavky, jakým zpsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanní náhradu. Volba plnní je v tomto smru sjednána ve prospch objednatele s tím, že pípadná finanní náhrada bude stanovena ve výši náklad, které bude objednatel nucen úeln vynaložit na odstranní takové vady, vetn pípadných souvisejících náklad Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v pípad, že ze strany objednatele není požadována finanní náhrada ve smyslu l. 9.3., neprodlen po jejich oznámení, pípadn v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i pes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z dvodu nefunknosti nebo ástené nefunknosti díla do doby odstranní reklamované vady. Náklady na odstranní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných pípadech až do pípadného rozhodnutí soudu Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruní lhty, piemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruní lhty se považuje za vas uplatnnou. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 10 z 13

11 9.6. Neodstraní li zhotovitel uplatnnou vadu v termínu, popsaném v l této smlouvy, je objednatel oprávnn odstranit takovou vadu a nedodlek na náklady zhotovitele sám nebo prostednictvím tetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstranním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V pípad, že objednatel bude vadu odstraovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Objednatel má právo v záruní dob reklamovat i vady díla, které mlo dílo v dob jeho pedání a které nebyly uvedeny v protokolu o pedání díla Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištny pi kolaudaním ízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové ízení probhne Záruní lhta podle odst je na celé dílo vetn všech dodávek, služeb a prací nutných k ádnému provedení a dokonení díla tak, aby dílo bylo možno ádn užívat. Tato záruní lhta se vztahuje i na materiály, výrobky apod. (dále jen zaízení ), na které dodavatel (nap. výrobce, dovozce, ) takového zaízení poskytuje záruku dle jím stanovených záruních podmínek. X. ZAJIŠTNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení pi úhrad faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % dlužné ástky za každý den prodlení Za prodlení se splnním termínu pro ádné dokonení díla a jeho pedání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý zapoatý den prodlení Pokud prodlení zhotovitele pesáhne ti msíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla za tvrtý a každý další zapoatý msíc prodlení Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je pipraveno k odevzdání a pi pejímacím ízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukoneno nebo pipraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- K Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodlky díla zjištné pi pejímacím ízení nebo jinak uplatnné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za každý nedodlek i vadu a den prodlení Vyplacením ástky rovnající se smluvní pokut není doten nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto smru upozoruje zhotovitelem, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostedk poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokonení díla. Pokud v dsledku prodlení zhotovitele s dokonením díla vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ástku odpovídající povinnosti vratky dotace s píslušenstvím (sankními odvody) objednateli nahradit Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vi zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávnn o tuto ástku snížit proplacení faktury (dílí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel uiní, oznámí tuto skutenost zhotoviteli Dojde-li k odstoupení od této smlouvy dle l je zhotovitel povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 11 z 13

12 XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnní opravuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: Provedení díla v rozsahu a kvalit dle této smlouvy. Provedení díla v kvalit odpovídající pedpism dle této smlouvy (l. 6.1.). Provedení díla v dohodnutém termínu. Provedení díla za cenu dle dohody o cen nejvýše pípustné. Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou Odstoupení od smlouvy se ídí Obanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu náklad za ádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základ ní. Tento lánek smlouvy nebude pípadným odstoupením od smlouvy doten Objednatel si vyhrazuje právo jednostrann odstoupit od smlouvy v pípad, že Zastupitelstvo Msta Vimperk rozhodne o nepidlení finanních prostedk na realizaci díla a dále v pípad, že objednateli nebude poskytnut limit finanních prostedk potebných k realizaci díla. V tomto pípad se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznan prokázané náklady související s pípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na úast v pípadném zadávacím nebo výbrovém ízení i náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro poteby výbru vhodného zhotovitele objednatelem Objednatel má právo omezit rozsah pedmtu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vi objednateli. XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze mnit jen po vzájemné dohod písemnými dodatky k této smlouv o dílo. Jedna strana se vyjádí k návrhu dodatku strany druhé do pti dn ode dne doruení. Jiné zápisy a protokoly se za zmnu smlouvy nepovažují Nastanou-li u nkteré ze stran skutenosti, bránící ádnému plnní této smlouvy, je dotená strana povinna toto ihned bezodkladn oznámit druhé stran a vyvolat jednání zástupc oprávnných k podpisu smlouvy Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, pecházejí na jejich pípadné právní nástupce Objednatel je oprávnn pevést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávnn pevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele Vstup na staveništ mají povolen jen pímí úastníci výstavby, tj. zamstnanci zhotovitele a jeho subdodavatel, pracovníci objednatele zajišující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgán, pozvaní úastníci jednání a urení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vdomím objednatele Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést pi jeho innosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovník objednatele nebo dalších osob a které pi jeho innosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpeného stavu a provozu technických zaízení a objekt. Definuje a pedá rizika BOZP na pracovišti. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 12 z 13

13 12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu zpsobenou okolnostmi, které mají pvod v povaze pístroje nebo jiné vci, jichž bylo pi plnní závazk použito a této odpovdnosti se nemže zbavit Zhotovitel se zavazuje, že pro plnní závazk vyplývajících z této smlouvy použije jen zaízení a výrobky certifikované v R, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v eské ei Objednatel bere na vdomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míe standardního provozu v souvislosti s provádním stavby /díla/ dle této smlouvy o dílo Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouv, se ídí píslušnými ustanoveními Obanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavely svobodn a vážn, že jim nejsou známy jakékoliv skutenosti, které by její uzavení vyluovaly, neuvedli se vzájemn v omyl a berou na vdomí, že v plném rozsahu nesou veškeré dsledky plynoucí z vdom jimi udaných nepravdivých údaj Smlouva nabývá platnosti a úinnosti dnem podpisu smluvními stranami Pípadné rozpory, vzniklé pi projednávání a provádní díla bude zhotovitel a objednatel ešit cestou dohody. Nedojde-li k dohod, pedloží vc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu obanského soudního ádu, že místn píslušný obecný soud pro rozhodování pípadných spor mezi smluvními stranami je místn a vcn píslušný obecný soud objednatele stanovený podle píslušných právních pedpis (v dob sepisu této smlouvy podle zákona. 99/1963 Sb. v platném znní) K platnosti této smlouvy vetn jejich dodatk je poteba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li uinna v písemné form, jsou neplatná Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv dvodu, nebude tím dotena platnost smlouvy jako celku s pihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém pípad co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou tmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zarueno dosažení hospodáského a právního úelu minulé dohody Zhotovitel byl schválen na základ zadávacího ízení usnesením Rady Msta Vimperk na jejím zasedání konaném dne a to usnesením. 470 a tato smlouva byla uzavena na základ smlouvy mandátní a plné moci ze dne V Plzni dne Ve Vimperku dne za zhotovitele: za objednatele: THERMAX BOHEMIA s.r.o. Mstská správa dom s.r.o. Petr Makovec v. r. Daniel Kaifer v. r. jednatel jednatel Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 13 z 13

14 C TEPELNÁ TECHNIKA 731 A01 KOTELNY bez zaízení mení a regulace ,00K 732 A02 STROJOVNY ,00K 733 A03 ROZVOD POTRUBÍ ,00K 734 A04 ARMATURY ,00K 731 B01 DEMONTÁŽE KOTELNY 3 060,00K 732 B02 DEMONTÁŽE STROJOVNY 1 775,00K 733 B03 DEMONTÁŽE POTRUBÍ 2 143,00K 734 B04 DEMONTÁŽE ARMATURY 921,00K TEPELNÁ IZOLACE 5 706,00K NÁTRY 775,00K STAVEBNÍ ÚPRAVY ,00K CELKEM Ú.T Topná zkouška dle SN hod ,00K Výše uvedené ceny jsou stanoveny dle cenové relace 6/2014! Výše uvedené ceny jsou bez DPH! C TEPELNÁ TECHNIKA 731 A01 KOTELNY x1 Nízkoteplotní teplovodní nástnný kotel komplet 3, ,00K ,00K

15 Ceník Thermona typu Thermona Therm45KD s plynulou modulací výkonu v rozsahu 13,0-45,0kW pi teplot topné vody 50/30 C s uzavenou spalovací komorou vetn vestavného obhového erpadla bezpenostními prvky, ochranou proti zamrznutí pro poteby ústedního vytápní bez pípravy teplé vody IP41D ekologicky šetrný výrobek tída Nox 5 vetn stnové konzole bez elektroregulace x2 Základní sada odkouení pro kotle Therm komplet 1, ,00K ,00K Ceník Thermona ti kotle v kaskád prmru 110/ x1 Sada pro napojení na komínovou sadu komplet 1, ,00K 2 500,00K Ceník Thermona obsahující podprné koleno s konzolou 87, kryt komína a šachty, ochranná prubka pro prchod stnou, držák odstupu (10ks) vše prmru 160mm x2 Revizní T-kus pro svislé potrubí vedené komplet 1, ,00K 1 800,00K Ceník Thermona v komínovém tlese osazeno v pdním prostoru prmru 160mm x3 Koleno 87 komplet 1, ,00K 1 500,00K Ceník Thermona prmru 160mm x4 Trubka pro vedení odvodu spalin plastová komplet 1, ,00K 1 200,00K Ceník Thermona délky 1000mm prmru 160mm x5 Trubka pro vedení odvodu spalin plastová komplet 6, ,00K 6 000,00K Ceník Thermona délky 2000mm prmru 160mm x6 Neutralizaní zaízení pro odvod komplet 1, ,00K 5 000,00K kondenzátu od nástnných kotl kanalizace

16 Veškeré zaízení dodávky firmythermona je nutno konzultovat s jejím zastoupením Montáž kotl teplovodních ocelových komplet 3, ,00K 3 600,00K závsných na palivo zemní plyn s nuceným odtahem spalin výkonu pes 28 do 45kW x6 Montáž plastového potrubí odvodu komplet 1, ,00K ,00K spalin prmru 160mm vetn vedení v komínovém prduchu a ukonení ve venkovním prostoru nad úrovní stechy x7 Uvedení do provozu kondenzaního kotle komplet 3,00 935,00K 2 805,00K s ohledem na tepelnou techniku Hadice napouštcí pryžová SN m 5,00 12,00K 60,00K Prmru 16/23mm Souet Pesun hmot pro kotelny do 6m výšky objektu % 2,77 209,39K 580,00K KOTELNY CELKEM ,00K 732 A02 STROJOVNY Hydraulický vyrovnava dynamických tlak komplet 1, ,00K ,00K pírubový Qmax=12m3/hod vetn montáže DN80/ Nádoba expanzní tlaková s membránou kompl. 1, ,00K 5 193,00K bez pojistného ventilu typu Reflex N o objemu 200litr s pracovním petlakem do 0,60MPa stojatá 22kg prmr 634mm výška 758mm vetn montáže x1 Obhové teplovodní erpadlo závitové kompl. 1, ,00K ,00K Ceník Grundfos sekundárního okruhu ešeného objektu

17 typu Grundfos Magna s frekvenním integrovaným systémem ízení otáek za minutu podle diferenního tlaku Qpož=7,74m3/hod max.180w, 1,47A, 50Hz, stav.délky 180mm 1x230V DN32(5/4 ) x2 Šroubení pro obhové erpadlo kompl. 1,00 457,00K 457,00K Ceník Grundfos G2"xRp3/4" Montáž obhových erpadel kompl. 3,00 155,00K 465,00K DN25(1 ) Souet Pesun hmot strojovny v objektech do 6m % 1,52 230,26K 350,00K výšky STROJOVNY CELKEM ,00K 733 A03 ROZVOD POTRUBÍ Potrubí z trubek ocelových závitových m 10,00 215,00K 2 150,00K bezešvých bžných nízkotlakých spojovaných svaováním v kotelnách a strojovnách vetn montáže DN DTTO m 5,00 257,00K 1 285,00K DN DTTO m 5,00 299,00K 1 495,00K DN DTTO m 25,00 330,00K 8 250,00K DN Píplatek k cen za zhotovení pípojky ks 7,00 359,00K 2 513,00K z ocelových trubek hladkých závitových DN Píplatek k cen za zhotovení pípojky ks 2,00 248,00K 496,00K z ocelových trubek hladkých závitových

18 DN DTTO ks 4,00 319,00K 1 276,00K DN Zhotovení trubkových pechod ks 1,00 530,00K 530,00K jednostranných pímých z trubek ocelových DN50/ DTTO ks 4,00 845,00K 845,00K DN80/ Zkoušky tsnosti potrubí z trubek ocelových m 15,00 9,50K 142,50K do DN DTTO m 30,00 15,20K 456,00K pes DN40 do DN C x1 Montáž plastové potrubí z polypropylénu komplet 1,00 960,00K 960,00K typu Pipe Life-fatra HT040 pro napojení kondenzátu od nástnných kotl do nov navržené kanalizace od komínového systému DN25,DN40,DN Ceník Pipe Life Plastová trubka s hrdlem pro vedení ks 3,00 12,00K 36,00K kondenzátu od nástnných kotl do kanalizace délky 250mm DN25 prmru 32x1,8mm 33. Ceník Pipe Life DTTO délky 500mm ks 3,00 14,50K 43,50K DN25 prmru 32x1,8mm 34. Ceník Pipe Life DTTO délky 1000mm ks 2,00 25,00K 50,00K DN25 prmru 32x1,8mm 35. Ceník Pipe Life DTTO délky 500mm ks 1,00 13,00K 13,00K DN32 prmru 40x1,8mm 36. Ceník Pipe Life DTTO délky 250mm ks 1,00 12,00K 12,00K DN40 prmru 50x1,8mm 37. Ceník Pipe Life DTTO délky 1000mm ks 2,00 30,50K 61,00K DN70 prmru 75x1,9mm 38. Ceník Pipe Life DTTO délky 2000mm ks 2,00 53,00K 106,00K DN70 prmru 75x1,9mm 39. Ceník Pipe Life Koleno 87,5 ks 6,00 9,00K 54,00K DN25 prmru 32x1,8mm

19 40. Ceník Pipe Life Koleno 87,5 ks 3,00 8,00K 24,00K DN40 prmru 50x1,8mm 41. Ceník Pipe Life Koleno 87,5 ks 2,00 17,00K 34,00K DN70 prmru 75x1,9mm 42. Ceník Pipe Life Redukce nízká ks 1,00 17,00K 17,00K prmru 40/32mm 43. Ceník Pipe Life Redukce nízká ks 1,00 14,50K 14,50K prmru 50/40mm 44. Ceník Pipe Life Redukce nízká ks 1,00 15,50K 15,50K prmru 75/50mm 45. Ceník Pipe Life T-kus ks 3,00 34,00K 102,00K DN25 prmru 32x1,8mm 46. Ceník Pipe Life Pechodka z litiny do PP HT hrdla ks 1,00 23,00K 23,00K HTUG070 vnitního prmru 70mm 47. Ceník HL Kondenzaní sifon s mechanickým ks 1,00 540,00K 540,00K zápachovým uzávrem typu HL136 s istící vložkou zaústný do kanalizaního potrubí dodavatel:ing.j.maas, Hovozdíkova.p.6 Brno-Královo Pole , tel DN40(6/4") Souet Pesun hmot potrubí v objektech do 6m výšky % 3,19 57,99K 185,00K ROZVOD POTRUBÍ CELKEM ,00K 734 A04 ARMATURY Kohout plnící a vypouštcí SN ks 10,00 85,00K 850,00K vetn montáže DN15(1/2") Kulový kohout typu Giacomini R250D ks 1,00 356,00K 356,00K

20 s pákou chromovaný vetn montáže zaplombovaný v otevené poloze DN25(1 ) DTTO bez zaplombování ks 6,00 356,00K 2 136,00K DN25(1 ) DTTO ks 2, ,00K 2 082,00K DN50(2 ) Zptná klapka typu Giacomini R60 ks 3,00 188,00K 564,00K vetn montáže DN25(1 ) x1 Kulový kohout s filtrem v kouli ks 1, ,00K 4 749,00K Ceník IVAR typu Ivar.51F sítko FM28 (0,7mm) materiál mosaz DN50(2 ) x2 Kulový kohout s filtrem v kouli ks 1, ,00K 2 314,00K Ceník IVAR typu Ivar.51FP sítko FM28 (0,7mm) k erpadlm vetn montáže DN50(2 )/DN32(5/4 ) x1 Pojistný ventil typu Ivar.PV KD ks 3,00 513,00K 1 539,00K Ceník IVAR Pružinový s otevíracím petlakem 250kPa DN20/25(3/4"/1 ) Automatický odvzdušovací ventil typu ks 1,00 232,00K 232,00K Giacomini R99/I se zptnou klapkou vetn montáže DN10(3/8 ) Montáž závitových armatur s 1 závitem ks 3,00 69,00K 207,00K G3/ Montáž závitových armatur se 2 závity ks 2,00 170,00K 340,00K G Pírubové spoje PN6/I, 200 C kompl. 4,00 855,00K 3 420,00K DN x1 Teplomr axiální s pevným stonkem ks 4,00 195,00K 780,00K Ceník IVAR a jímkou rozsahu C typu Ivar.TM 120A délka stonku 50mm prmru 80mm vetn montáže x1 Tlakomr rozsahu 0-0,6MPa radiální ks 1,00 168,00K 168,00K Ceník IVAR typu Ivar.MR63 prmru 63mm vetn montáže

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

SMLOUVA O DÍLO(vzor) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

SMLOUVA O DÍLO(vzor) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. SMLOUVA O DÍLO(vzor) podle 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / Obchodní podmínky

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / Obchodní podmínky Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / Obchodní podmínky Číslo: I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel : Město Vimperk

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427. VEKRA, spol. s r.o. Obchodní zastoupení JAROV Hlavní 456 Konvova 251 250 89 Lázn Touše 1 00 Praha 3 Bankovní spojení: obch. zástupce: Bohuslav Martínek Citibank Europe plc. GSM: 606 648 154.ú. 2049860203/2600

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800 Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2015-107 Číslo stavby : 924 115 107 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na stavební zakázku I. Smluvní

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o dílo č. 2013/3/01

Smlouva o dílo č. 2013/3/01 Smlouva o dílo č. 2013/3/01 uzavřená dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany Objednatel: Sportovní zařízení města Kroměříže adresa: Obvodová

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více