SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, Vimperk I: DI: CZ Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: /0100 Zastoupený na základ mandátní smlouvy: se sídlem: zastoupenou: Osoby oprávnné jednat: ve vcech smluvních: ve vcech technických: I: DI: CZ Telefon: Fax: a Mstskou správou dom s.r.o. Námstí Svobody 8, Vimperk Danielem Kaifrem, jednatelem Daniel Kaifer, jednatel Daniel Kaifer, jednatel 1.2. Zhotovitel: THERMAX BOHEMIA s.r.o. Sídlo: Malická 1576/11, Plze Statutární zástupce: Petr Makovec I: DI: CZ Telefon: Fax: --- Penžní ústav: eská spoitelna a.s. íslo útu: /0800 Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka se dohodly na uzavení této smlouvy o dílo (dále jen "smlouva"). Zástupci obou stran uvedeni v l a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, spoleenské smlouvy nebo jiného obdobného pedpisu jsou oprávnni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není teba podpisu jiné osoby Oprávnní zástupci k jednání: Ve vcech smluvních: Objednatel: Daniel Kaifer Zhotovitel: Petr Makovec Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 1 z 13

2 Ve vcech odborných: Po dobu dodávky bude objednatele na stavb zastupovat: Daniel Kaifer, pípadn další zástupce objednatele povený v prbhu dodávky osobou oprávnnou jednat jménem i za objednatele, kteí jsou oprávnni ke všem úkonm týkajících se plnní dodávky, vyjma zmny i doplnní této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu provádných prací, jsou povinni a oprávnni ovit, zda zhotovitelem vyútované práce odpovídají skuten provedeným dohodnutým dodávkám a výkonm. Jsou dále oprávnni ešit technické problémy a pedbžn projednávat zmny a doplky díla, jsou oprávnni provádt rozhodnutí, týkající se: projekních zmn díla, provedení dodatených zkoušek nebo ovení, odstranní nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zástupcem zhotovitele na stavb je Petr Makovec, který je poven ízením stavebních prací, koordinací subdodavatel a ešením všech problém, souvisejících s realizací díla. II. PEDMT DÍLA 2.1 Pedmtem díla je provedení akce Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk, a to v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Projektcentrem, sdružením projektant se sídlem Špidrova 87, Vimperk, pod íslem zakázky 843/14-PC a datumem 06/2014, která tvoí pílohu. 3 Zadávací dokumentace veejné zakázky na výbr zhotovitele tohoto díla (vše dále jen jako projektová dokumentace ) a dále v rozsahu, daném položkovým rozpotem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího ízení na výbr zhotovitele tohoto díla. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel ml možnost ped podáním nabídky a uzavením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnní díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalit a požadovaném zpsobu provedení díla pro poteby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení pedmtu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnní a dodávky nutné k jeho ádnému dokonení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s úelem, pro který je dílo zhotovováno. Souástí pedmtu díla je i zpracování projektové dokumentace skuteného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli pedána ped podpisem této smlouvy. 2.2 Bližší popis: Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecn závaznými pedpisy, pípadn podmínkami stavebního úadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou a to vetn zhotovení dokumentace provedení díla a jeho zamení, pokud bude nezbytné k tomu, aby bylo dílo možné užívat v souladu s právními pedpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické pedpisy a normy týkající se provádní prací a použitých materiál a aktuální pokyny výrobc dodaných materiál a zaízení pro instalaci i aplikaci takových materiál a zaízení. Provedení všech potebných zkoušek zabezpeí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady pedá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozdji ke dni odevzdání a pevzetí dokonené stavby nebo akce. 2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího ízení na výbr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou souástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz l. 2.1.). 2.4 Dojde-li pi realizaci díla k podstatným zmnám, doplkm nebo rozšíení pedmtu díla vyplývající z podmínek pi provádní díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis tchto zmn, doplk nebo rozšíení ve form zadávacích list, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpotu) a pedložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzaven Dodatek ke smlouv (shrnující jednotlivé zadávací listy s ocenním), v nmž bude ešena zmna ceny, pípadn i termínu dokonení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sob právo zhotoviteli k realizaci tchto zmn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neuiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v pedmtu díla a v jeho cen zahrnuty. Pi uzavírání pípadných dodatk k této smlouv budou strany postupovat v souladu s píslušnými Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 2 z 13

3 ustanoveními zákona. 137/2006 Sb. v platném znní. 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potebné oprávnní k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborn zpsobilými. III. AS PLNNÍ 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a pedat pedmt díla dle l. II v dob: zahájení provádní díla dokonení a pedání díla od do to je doba trvání provádní díla 30 kalendáních dn vše poítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádní díla. V pípad, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádní díla nejpozdji do , budou, jak objednatel, tak zhotovitel oprávnni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádní díla a pípadné odstoupení dle tohoto lánku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vi objednateli. V pípad, že zhotovitel zahájí provádní díla nebo provede ást díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vi objednateli nárok na úhradu takové ásti ceny díla ani náklad, vynaložených na realizaci dané ásti díla, pípadn na náhradu toho, o co se v dsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávnn odmontovat a odvézt ze staveništ vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v pípad, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v dob uzavení této smlouvy Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávnn od této smlouvy odstoupit Povtrnostní vlivy, s nimiž se v dob realizace díla nemohlo uvažovat, jsou dvodem k prodloužení termínu dokonení díla, jen pokud dojde v tomto smru k dohod mezi obma smluvními stranami. Doba provádní díla bhem msíc prosince, ledna, února a bezna, pokud s ohledem na termín výzvy objednatele k plnní díla pipadne doba provádní díla i na uvedené msíce, se do takto stanovené lhty nezapoítává, a to s ohledem na pedpokládanou klimatickou situaci v daných msících V pípad, že dojde k perušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokonení díla o dobu prodlení a 1 týden. 3.5 Dodržení asu plnní zhotovitelem je závislé na ádné a vasné souinnosti objednatele dohodnuté v této smlouv. Zahájení provádní prací je podmínno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších pípadných správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádní stavebních prací zapotebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím souinnosti není zhotovitel v prodlení s plnním závazku provést dílo a konený termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje Objednatel je oprávnn provádní díla kdykoliv perušit, omezit nebo ukonit písemným oznámením zhotoviteli, které mže být uinno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového perušení se pak prodlouží termín dokonení díla. V pípad, že perušení provádní díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdlenými požadavky objednatele, termín dokonení díla se o dobu perušení provádní prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 3 z 13

4 IV. CENA ZA DÍLO 4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách. 526/90 Sb. Cena díla je stanovena na základ cenové nabídky zhotovitele, která tvoí nedílnou souást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokonení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i vetn pípadných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu l. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Zpsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen obma smluvními stranami Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách. 526/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis dohodly, že cena za zhotovení díla iní: Cena celkem bez DPH: ,71 K (tj. slovy: tyistadevadesátdevttisícosmsetpt,71 korun) DPH základní sazba 21 % ,20 K DPH bude útována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daového dokladu. Cena celkem vetn DPH: ,91 K 4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V pípad, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, pípadn, pokud v prbhu provádní díla dojde ke zjištní, že nkteré práce a dodávky pi zachování podoby a funknosti díla dodány v menším rozsahu, množství nebo cen, pak se celková cena díla adekvátním zpsobem sníží (tzv. ménpráce). V ostatních pípadech mže být cena uvedená v l. IV, odst a 4.2. zmnna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou oíslovaného dodatku ke smlouv. Souástí ceny díla je i odmna zhotovitele za splnní všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. 4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpeí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního pedání objednateli po ádném dokonení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádní díla objednatel, vyjma tch materiál a zaízení, která ješt nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ješt nedošlo k úhrad jejich ceny (viz položkový rozpoet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 4.5 Na výše uvedený pedmt plnní bude aplikován režim penesení daové povinnosti dle 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daový doklad s náležitostmi dle 92a odst. 2 zákona o DPH. 4.6 Daový doklad vztahující se k uritému období (datum zdanitelného plnní) lze vystavit a doruit objednateli nejpozdji do 5. dne msíce následujícího po tomto období. Pokud nebude objednateli doruen v této lht, hledí se na nj, jako by nebyl vystaven. 5.1 Objednatel nepipouští zálohy. V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 5.2 Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány zpravidla jednou za msíc, a to na základ objednatelem písemn potvrzeného a odsouhlaseného soupisu ádn provedených prací a dodávek. 5.3 Neuskutenné hmotné dodávky, práce nebo výkony v. spoteby vstupního materiálu není zhotovitel oprávnn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 4 z 13

5 5.4 Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem útovány postupn, a to na základ objednatelem písemn potvrzeného a odsouhlaseného soupisu ádn provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávnn objednateli vyútovat po ádném dokonení a pedání díla objednateli a odstranní pípadných vad a nedodlk díla 5.5 Faktura bude poízena ve tech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daovému dokladu podle 29 zákona. 235/2004 Sb, o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 5.6 Souástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkov) vetn cen za jednotlivé položky, v lenní a cenách dle nabídkového rozpotu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo pímo objednatelem. 5.7 Nedojde-li mezi obma stranami k dohod pi odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávnn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávnn uhradit pouze tu ást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající ást faktury nemže zhotovitel uplatovat žádné majetkové sankce, vyplývající z penžitého dluhu objednatele. 5.8 Zhotovitel pedloží konenou fakturu do 15 ti dn po pedání ádn dokoneného díla a jeho pevzetí objednatelem a odstranní všech vad a nedodlk díla. 5.9 Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dn po jejich obdržení objednatelem. V pípad nedodržení termín splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle oddílu X, odst této smlouvy Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újm nad rámec pedmtu díla tak, jak je popsáno v lánku l. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmjí zaazovat a považují se za souást celkové ceny díla, vyjma pípad, kdy se strany písemn dohodnou jinak Smluvní strany se dále dohodly, že v pípad, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 106a zákona o dani z pidané hodnoty nespolehlivým plátcem dan a po dobu, kdy za nj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem dan), bude objednatel oprávnn hradit útované ásti ceny díla co do ástky, odpovídající dani z pidané hodnoty, pímo na úet správce dan. Poukázáním píslušné ástky na úet správce dan se v dané ásti bude považovat útovaná ástka za uhrazenou. VI. ZPÚSOB PROVÁDNÍ DÍLA 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou, veškerými platnými SN, zákony a jejich provádcími vyhláškami, bezpenostními pedpisy, které se týkají jeho innosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobc materiál i dodaných zaízení pro instalaci i aplikaci takových materiál i zaízení (vše dále jen pedpisy ). Pokud porušením uvedených pedpis vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V pípad, že zhotovitel nebude pes písemné upozornní objednatele dle l provádt dílo v souladu s pedpisy, bude objednatel oprávnn jednostrann nechat tu kterou ást díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi i s pedpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávnn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho inností a dílo provádl ádným zpsobem. Jestliže tak zhotovitel neuiní ani v pimené lht mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybn k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 5 z 13

6 oprávnn odstoupit od smlouvy. V tomto pípad je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ádn provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zárove je oprávnn uplatnit smluvní pokutu dle odst této smlouvy Práce, které vykazuji již v prbhu provádní díla nedostatky, nebo odporují smlouv, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji Materiály i výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladm nebo nevyhovují zkouškám, musí být z naízení objednatele odstranny ze staveništ ihned. Nestane-li se tak, mže jejich odstranní na náklady zhotovitele zajistit objednatel Zhotovitel pebírá v plném rozsahu odpovdnost za vlastní ízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou zpsobilost a kvalifikaci Objednatel kontroluje provádní prací podle PD nebo návrhu technického provedení stavby a má pístup na všechna pracovišt zhotovitele, kde jsou uskladnny dodávky pro stavbu Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování pedpis bezpenosti práce a ochrany zdraví pi práci, vybavení pracovník ochrannými pomckami, zachování poádku a dodržování hygienických pedpis na staveništi. Ped provádním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozn bezpenostními pedpisy Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré pípadné subdodavatelské práce a nese za n záruku v plném rozsahu dle lánk VIII, IX, X Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavb až do dne pedání stavby, jdou k tíži zhotovitele Za všechny škody, které vzniknou v dsledku provádní stavby tetím, na stavb zúastnným osobám, pípadn objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých nap. nedostateným obnovením pvodního stavu pozemku nebo na pilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé tetím, na stavb nezúastnným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádní díla dle této smlouvy bude pojištn pro pípad, že svou inností zpsobí škodu tetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnní v jednom pojistném pípad minimáln ve výši 10 mil. K Zhotovitel je povinen vést na stavb od dne pevzetí staveništ do pedání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutenosti, rozhodné pro plnní smlouvy vetn víceprací Zápisy ve SD musí být provádny denn odpovdným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdvodnní odchylek prací od PD. Podle zápis ve SD bude objednatel posuzovat msíní soupisy provedených prací Mimo odpovdného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího mže do SD provádt zápisy pouze urený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správc inženýrských sítí, zpracovatel PD, a píslušné oprávnné orgány státní správy Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu pipojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdvodnním nejpozdji do 15 pracovních dn po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: název, sídlo, IO, DI zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD pehled všech provedených zkoušek jakosti seznam dokumentace stavby vetn veškerých zmn a doplk seznam doklad a úedních opatení, týkajících se stavby Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 6 z 13

7 6.16. Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla na všech stupních jeho provádní, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dn, které je každá smluvní strana oprávnna svolat, zpravidla nejmén jednou týdn. V pípad provádní konstrukcí a prácí, které vyžadují zvláš kontrolu ped jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdji 5 pracovních dn pedem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostedky. V pípad, že se objednatel aádn vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávnn pokraovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neuiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vykání uplynutí 5 denní lhty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyné práce na svj náklad znovu odkrýt Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zejmou nevhodnost jeho pokyn nebo na nevhodnou povahu vcí pevzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné ešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li pes toto upozornní objednatel písemn trvat na provedení prací podle svých podklad, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá Zhotovitel je povinen pi odevzdávání díla uspoádat stroje a zaízení tak, aby bylo možno dílo ádn pevzít a používat. Nejpozdji do 15 dn po odevzdání a pevzetí díla je zhotovitel povinen staveništ zcela vyklidit a následn upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neuiní, je mu objednatel oprávnn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- K za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveništ neoprávnn, a to až do úplného vyklizení staveništ Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo zmny proti projektové dokumentaci i jiným pedpism (viz l. 6.1.). Souasn se zhotovitel zavazuje a ruí za to, že pi realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel uiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve form výmny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel Objednatel je oprávnn po v prbhu realizace požadovat zámny materiál oproti pvodn navrženým a sjednaným materiálm. Požadavek na zámnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbyten vynaložených náklad, pokud již pvodní materiál zajistil Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní cen díla. Na základ výzvy píslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiál zhotovitel pedá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úadu, a to bu pímo takovému úadu, nebo objednateli Objednatel pedá staveništ, t.j. prostor urený pro stavbu a zaízení staveništ, prosto práv tetí osoby, které by bránily provádní díla, nejpozdji do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveništ a pedat je objednateli prosté zaízení staveništ, zbytk materiálu, neistot, odpad a dalších pozstatk stavební innosti nejpozdji do 5 dn po ádném dokonení a pedání díla objednateli Zhotovitel je povinen zajistit ádné vytýení staveništ a bhem výstavby ádn peovat o základní smrové a výškové body a to až do doby pedání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýení jednotlivých objekt a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatí na své náklady potebná povolení v souvislosti s odstraováním strom, devin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí píslušných orgán státní správy Veškerá potebná povolení k užívání veejných ploch zajišuje zhotovitel a nese veškeré pípadné poplatky. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 7 z 13

8 6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude teba umístit nebo pemístit dopravní znaky podle pedpis o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísování, pemísování a udržování dopravních znaek v souvislosti s prbhem provádní díla. Veškerá potebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravn inženýrským opatením zajišuje zhotovitel a nese veškeré pípadné poplatky Zhotovitel je povinen pi realizaci díla udržovat na staveništi poádek a istotu a je povinen prbžn odstraovat odpady a neistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodáství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pípadných škod (a to i ve form sankcí uložených objednateli ze strany orgán státní správy nebo jiným zpsobem). Nebude-li v dob pejímacího ízení na staveništi poádek a nebude-li uspoádán zbývající materiál, vymiuje si objednatel právo nezahájit pejímací ízení i nepevzít dílo do doby nápravy Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotebí, vybudovat zaízení staveništ a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukonení prací uvést staveništ do pvodního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zaízení staveništ a deponie materiálu jsou zahrnuty v cen díla Zhotovitel je povinen využívat veejné komunikace jen v souladu s platnými pedpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za n pímo zhotovitel Zhotovitel je povinen v pípad rušení veejného provozu i jiných obecn závazných právních pedpis (pedpisy k ochran lidského zdraví nebo životního prostedí) zabezpeit si píslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatení, která píslušné úady naídí. Náklady na tato opatení nese zhotovitel Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. Pokud je to potebné k provedení, dokonení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V pípad jejich poškození po dobu provádní díla (tedy v dob od pevzetí staveništ do ádného dokonení a pedání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sít na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu tetí osobou. O pípadném vytýení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD píslušným zástupcem dotené inženýrské sít Zhotovitel je povinen zabezpeit staveništ proti vstupu nepovolaných osob a uinit veškerá opatení, aby vlivem provádní stavby nedocházelo k zatžování okolí prašností, nadmrným hlukem i zneišováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpenosti postupem provádní prací nebo provozem stavebních mechanizm. Dále je povinen zajistit pechody pes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpeení provozu a pístupu do existujících objekt (pro pší i techniku) Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a ostatními zadávacími podklady, které jsou poteba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný pehled o zpsobu a objemu prací V pedmtu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patí k plnému dokonení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy, aby je bylo možno užívat k úelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvláš uvedeny nebo blíže popsány v této smlouv nebo jejich pílohách Objednatel má právo zmnit rozsah díla, pípadn vypustit provedení nkterých prací aniž by zhotovitel mohl uplatovat jakékoliv sankce vi objednateli. V tchto pípadech je však povinen projednat zmnu sjednané ceny, pípadn i termín dokonení díla Zhotovitel nese nebezpeí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho pedání objednateli po ádném dokonení díla Zmnu subdodavatel oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím ízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základ písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 8 z 13

9 souhlas nebude odpírat v pípad, že nový subdodavatel bude splovat veškeré kvalifikaní požadavky, které sploval pvodní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svenou ást díla vadn nebo jiným zpsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro pípad porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ,-K Zhotovitel je povinen poizovat fotodokumentaci ped zapoetím díla, v jeho prbhu a po dokonení díla v potebném rozsahu dle pedmtu díla, dle požadavk Objednatele, s digitálním vyznaením data poízení. Tato fotodokumentace bude souástí pedmtu díla a jeho ceny. Pi vyútování každé ásti ceny díla zhotovitel piloží k píslušné faktue jen pimený poet fotografií postihujících prbh zhotovení dané ásti díla. V pípad dílích faktur tedy bude piložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V pípad tch ástí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepípustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (pop. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailn všechny tyto ásti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel poídit rovnž pi pípadném odstranní vad a nedodlk díla. V pípad, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatené podrobnosti, budou strany v pípad sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní ásti vycházet z dokumentace, kterou si poídí objednatel a její obsah bude pro takový pípad stranami považován za nesporný Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní pípojku EI, vodovodu a kanalizace vetn pipojovacích míst urených správci sítí Zhotovitel je povinen zajistit pechody pes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpeení provozu a pístupu do existujících objekt (pro pší i techniku) Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu technických parametr plastových oken/dveí (dále jen oken ) dodaných/zabudovaných zhotovitelem do objektu. Kontrolou technických parametr se rozumí provedení destruktivní zkoušky okna vysklení a rozíznutí profilu rámu a kídla. Kontrola bude provedena na vybraném výrobku dodaném do objektu a to v potu 1 ks. Destruktivní zkouška okna bude provedena za úasti zadavatele, dodavatele a výrobce plastového okna. Namené technické parametry (tlouška stny hlavních profil, šíka a výška profil, tlouška výztuže) budou posouzeny s doloženým Protokolem o výpotu souinitele prostupu tepla celé otvorové výpln dle normy SN EN V pípad nesplnní zadavatelem požadovaných technických parametr, a dodavatelem/výrobcem deklarovaných technických parametr uvedených v technických výkresech je zadavatel bez jakékoli sankce oprávnn odstoupit od smlouvy. Výroba nové otvorové výpln (okna) z dvodu provedení kontroly okna, resp. provedení destruktivní zkoušky na okn, v potu 1 ks jde na vrub zhotovitele. VII. PEVZETÍ DÍLA 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ádným a úplným dokonením a pedáním pedmtu díla dle lánku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a míst bez vad a nedodlk a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zaízení i systém. Podmínkou ádného dokonení díla a jeho pedání objednateli je ze strany zhotovitele i pedání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zamení, dokumentace provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo nkteré jeho ásti, pípadn dokumenty, kterých je poteba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho ást možno ádn užívat v souladu s právními pedpisy (pípadn jsou podmínkou vydání kolaudaního souhlasu nebo rozhodnutí a podobn) V pípad provádní dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokonené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspšn provedeny a doloženy píslušnými doklady K pevzetí dokoneného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejmén 7 dní ped termínem zahájení pedání díla. Objednatel zahájí pevzetí díla do 7 dn od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení pejímacího ízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dn díve, než sjednaný termín pedání díla. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 9 z 13

10 7.4. O pedání a pevzetí díla bude sepsán zápis a podepsán obma smluvními stranami. V pípad, že objednatel pevezme dílo s vadami a nedodlky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodlk s uvedením termínu jejich odstranní. Nebude li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dn ode dne sepisu pedávacího protokolu. Ve stejném termínu (poínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i pípadné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraování vad a nedodlk, zjištných pi pedání díla o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištné pi pedání díla Objednatel není povinen pevzít dílo, vykazující vady a nedodlky. Mže tak uinit v pípad, že se bude jednat o drobné vady a nedodlky. Toto rozhodnutí je na vli objednatele. VIII. VADY DÍLA 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá pedpism dle l této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v pedaných podkladech, platným SN, píslušným stavebntechnickým pedpism, pípadn pokynm výrobc dodaných zaízení a materiál pro jejich instalaci i aplikaci, pokud není zpsobilé k úelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy pípadn pedpis nebo dvodných oekávání objednatele. IX. ZÁRUKA 9.1. Záruní lhta pro uplatnní nárok ze závad vzniklých pi provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 msíc od data ádného dokonení díla (tedy od data pedání díla, pípadn odstranní poslední vady a posledního nedostatku zjištných pi pedání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele bu odstraní bezplatn na vlastní náklady, nebo za n uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepebírá zodpovdnost za vady vzniklé v záruní dob následnou stavební inností objednatele nebo jím povené osoby (vyjma plnní práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s pedmtem plnní dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických ástí díla, které lze samostatn funkn oddlit, se strany mohou písemn dohodnout (kup. v pedávacím protokole), že záruka za takové ásti díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zaízení dle jím stanovených záruních podmínek s tím, že zhotovitel pedá spolu s takovou ástí díla i platný a potvrzený záruní list dodavatele takového zaízení Záruka se nevztahuje na pirozen opotebení souástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením i neodbornou manipulací a péí a dále na poškození živelnou událostí Objednatel je povinen vady písemn reklamovat u zhotovitele bez zbyteného odkladu po jejich zjištní. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel mže uvést své požadavky, jakým zpsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanní náhradu. Volba plnní je v tomto smru sjednána ve prospch objednatele s tím, že pípadná finanní náhrada bude stanovena ve výši náklad, které bude objednatel nucen úeln vynaložit na odstranní takové vady, vetn pípadných souvisejících náklad Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v pípad, že ze strany objednatele není požadována finanní náhrada ve smyslu l. 9.3., neprodlen po jejich oznámení, pípadn v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i pes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z dvodu nefunknosti nebo ástené nefunknosti díla do doby odstranní reklamované vady. Náklady na odstranní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných pípadech až do pípadného rozhodnutí soudu Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruní lhty, piemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruní lhty se považuje za vas uplatnnou. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 10 z 13

11 9.6. Neodstraní li zhotovitel uplatnnou vadu v termínu, popsaném v l této smlouvy, je objednatel oprávnn odstranit takovou vadu a nedodlek na náklady zhotovitele sám nebo prostednictvím tetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstranním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V pípad, že objednatel bude vadu odstraovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Objednatel má právo v záruní dob reklamovat i vady díla, které mlo dílo v dob jeho pedání a které nebyly uvedeny v protokolu o pedání díla Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištny pi kolaudaním ízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové ízení probhne Záruní lhta podle odst je na celé dílo vetn všech dodávek, služeb a prací nutných k ádnému provedení a dokonení díla tak, aby dílo bylo možno ádn užívat. Tato záruní lhta se vztahuje i na materiály, výrobky apod. (dále jen zaízení ), na které dodavatel (nap. výrobce, dovozce, ) takového zaízení poskytuje záruku dle jím stanovených záruních podmínek. X. ZAJIŠTNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení pi úhrad faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % dlužné ástky za každý den prodlení Za prodlení se splnním termínu pro ádné dokonení díla a jeho pedání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý zapoatý den prodlení Pokud prodlení zhotovitele pesáhne ti msíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla za tvrtý a každý další zapoatý msíc prodlení Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je pipraveno k odevzdání a pi pejímacím ízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukoneno nebo pipraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- K Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodlky díla zjištné pi pejímacím ízení nebo jinak uplatnné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za každý nedodlek i vadu a den prodlení Vyplacením ástky rovnající se smluvní pokut není doten nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto smru upozoruje zhotovitelem, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostedk poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokonení díla. Pokud v dsledku prodlení zhotovitele s dokonením díla vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ástku odpovídající povinnosti vratky dotace s píslušenstvím (sankními odvody) objednateli nahradit Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vi zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávnn o tuto ástku snížit proplacení faktury (dílí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel uiní, oznámí tuto skutenost zhotoviteli Dojde-li k odstoupení od této smlouvy dle l je zhotovitel povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 11 z 13

12 XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnní opravuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: Provedení díla v rozsahu a kvalit dle této smlouvy. Provedení díla v kvalit odpovídající pedpism dle této smlouvy (l. 6.1.). Provedení díla v dohodnutém termínu. Provedení díla za cenu dle dohody o cen nejvýše pípustné. Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou Odstoupení od smlouvy se ídí Obanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu náklad za ádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základ ní. Tento lánek smlouvy nebude pípadným odstoupením od smlouvy doten Objednatel si vyhrazuje právo jednostrann odstoupit od smlouvy v pípad, že Zastupitelstvo Msta Vimperk rozhodne o nepidlení finanních prostedk na realizaci díla a dále v pípad, že objednateli nebude poskytnut limit finanních prostedk potebných k realizaci díla. V tomto pípad se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznan prokázané náklady související s pípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na úast v pípadném zadávacím nebo výbrovém ízení i náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro poteby výbru vhodného zhotovitele objednatelem Objednatel má právo omezit rozsah pedmtu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vi objednateli. XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze mnit jen po vzájemné dohod písemnými dodatky k této smlouv o dílo. Jedna strana se vyjádí k návrhu dodatku strany druhé do pti dn ode dne doruení. Jiné zápisy a protokoly se za zmnu smlouvy nepovažují Nastanou-li u nkteré ze stran skutenosti, bránící ádnému plnní této smlouvy, je dotená strana povinna toto ihned bezodkladn oznámit druhé stran a vyvolat jednání zástupc oprávnných k podpisu smlouvy Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, pecházejí na jejich pípadné právní nástupce Objednatel je oprávnn pevést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávnn pevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele Vstup na staveništ mají povolen jen pímí úastníci výstavby, tj. zamstnanci zhotovitele a jeho subdodavatel, pracovníci objednatele zajišující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgán, pozvaní úastníci jednání a urení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vdomím objednatele Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést pi jeho innosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovník objednatele nebo dalších osob a které pi jeho innosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpeného stavu a provozu technických zaízení a objekt. Definuje a pedá rizika BOZP na pracovišti. Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 12 z 13

13 12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu zpsobenou okolnostmi, které mají pvod v povaze pístroje nebo jiné vci, jichž bylo pi plnní závazk použito a této odpovdnosti se nemže zbavit Zhotovitel se zavazuje, že pro plnní závazk vyplývajících z této smlouvy použije jen zaízení a výrobky certifikované v R, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v eské ei Objednatel bere na vdomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míe standardního provozu v souvislosti s provádním stavby /díla/ dle této smlouvy o dílo Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouv, se ídí píslušnými ustanoveními Obanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavely svobodn a vážn, že jim nejsou známy jakékoliv skutenosti, které by její uzavení vyluovaly, neuvedli se vzájemn v omyl a berou na vdomí, že v plném rozsahu nesou veškeré dsledky plynoucí z vdom jimi udaných nepravdivých údaj Smlouva nabývá platnosti a úinnosti dnem podpisu smluvními stranami Pípadné rozpory, vzniklé pi projednávání a provádní díla bude zhotovitel a objednatel ešit cestou dohody. Nedojde-li k dohod, pedloží vc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu obanského soudního ádu, že místn píslušný obecný soud pro rozhodování pípadných spor mezi smluvními stranami je místn a vcn píslušný obecný soud objednatele stanovený podle píslušných právních pedpis (v dob sepisu této smlouvy podle zákona. 99/1963 Sb. v platném znní) K platnosti této smlouvy vetn jejich dodatk je poteba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li uinna v písemné form, jsou neplatná Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv dvodu, nebude tím dotena platnost smlouvy jako celku s pihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém pípad co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou tmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zarueno dosažení hospodáského a právního úelu minulé dohody Zhotovitel byl schválen na základ zadávacího ízení usnesením Rady Msta Vimperk na jejím zasedání konaném dne a to usnesením. 470 a tato smlouva byla uzavena na základ smlouvy mandátní a plné moci ze dne V Plzni dne Ve Vimperku dne za zhotovitele: za objednatele: THERMAX BOHEMIA s.r.o. Mstská správa dom s.r.o. Petr Makovec v. r. Daniel Kaifer v. r. jednatel jednatel Plynofikace stávajícího objektu námstí Svobody.p. 8 Vimperk Smlouva o dílo Stránka 13 z 13

14 C TEPELNÁ TECHNIKA 731 A01 KOTELNY bez zaízení mení a regulace ,00K 732 A02 STROJOVNY ,00K 733 A03 ROZVOD POTRUBÍ ,00K 734 A04 ARMATURY ,00K 731 B01 DEMONTÁŽE KOTELNY 3 060,00K 732 B02 DEMONTÁŽE STROJOVNY 1 775,00K 733 B03 DEMONTÁŽE POTRUBÍ 2 143,00K 734 B04 DEMONTÁŽE ARMATURY 921,00K TEPELNÁ IZOLACE 5 706,00K NÁTRY 775,00K STAVEBNÍ ÚPRAVY ,00K CELKEM Ú.T Topná zkouška dle SN hod ,00K Výše uvedené ceny jsou stanoveny dle cenové relace 6/2014! Výše uvedené ceny jsou bez DPH! C TEPELNÁ TECHNIKA 731 A01 KOTELNY x1 Nízkoteplotní teplovodní nástnný kotel komplet 3, ,00K ,00K

15 Ceník Thermona typu Thermona Therm45KD s plynulou modulací výkonu v rozsahu 13,0-45,0kW pi teplot topné vody 50/30 C s uzavenou spalovací komorou vetn vestavného obhového erpadla bezpenostními prvky, ochranou proti zamrznutí pro poteby ústedního vytápní bez pípravy teplé vody IP41D ekologicky šetrný výrobek tída Nox 5 vetn stnové konzole bez elektroregulace x2 Základní sada odkouení pro kotle Therm komplet 1, ,00K ,00K Ceník Thermona ti kotle v kaskád prmru 110/ x1 Sada pro napojení na komínovou sadu komplet 1, ,00K 2 500,00K Ceník Thermona obsahující podprné koleno s konzolou 87, kryt komína a šachty, ochranná prubka pro prchod stnou, držák odstupu (10ks) vše prmru 160mm x2 Revizní T-kus pro svislé potrubí vedené komplet 1, ,00K 1 800,00K Ceník Thermona v komínovém tlese osazeno v pdním prostoru prmru 160mm x3 Koleno 87 komplet 1, ,00K 1 500,00K Ceník Thermona prmru 160mm x4 Trubka pro vedení odvodu spalin plastová komplet 1, ,00K 1 200,00K Ceník Thermona délky 1000mm prmru 160mm x5 Trubka pro vedení odvodu spalin plastová komplet 6, ,00K 6 000,00K Ceník Thermona délky 2000mm prmru 160mm x6 Neutralizaní zaízení pro odvod komplet 1, ,00K 5 000,00K kondenzátu od nástnných kotl kanalizace

16 Veškeré zaízení dodávky firmythermona je nutno konzultovat s jejím zastoupením Montáž kotl teplovodních ocelových komplet 3, ,00K 3 600,00K závsných na palivo zemní plyn s nuceným odtahem spalin výkonu pes 28 do 45kW x6 Montáž plastového potrubí odvodu komplet 1, ,00K ,00K spalin prmru 160mm vetn vedení v komínovém prduchu a ukonení ve venkovním prostoru nad úrovní stechy x7 Uvedení do provozu kondenzaního kotle komplet 3,00 935,00K 2 805,00K s ohledem na tepelnou techniku Hadice napouštcí pryžová SN m 5,00 12,00K 60,00K Prmru 16/23mm Souet Pesun hmot pro kotelny do 6m výšky objektu % 2,77 209,39K 580,00K KOTELNY CELKEM ,00K 732 A02 STROJOVNY Hydraulický vyrovnava dynamických tlak komplet 1, ,00K ,00K pírubový Qmax=12m3/hod vetn montáže DN80/ Nádoba expanzní tlaková s membránou kompl. 1, ,00K 5 193,00K bez pojistného ventilu typu Reflex N o objemu 200litr s pracovním petlakem do 0,60MPa stojatá 22kg prmr 634mm výška 758mm vetn montáže x1 Obhové teplovodní erpadlo závitové kompl. 1, ,00K ,00K Ceník Grundfos sekundárního okruhu ešeného objektu

17 typu Grundfos Magna s frekvenním integrovaným systémem ízení otáek za minutu podle diferenního tlaku Qpož=7,74m3/hod max.180w, 1,47A, 50Hz, stav.délky 180mm 1x230V DN32(5/4 ) x2 Šroubení pro obhové erpadlo kompl. 1,00 457,00K 457,00K Ceník Grundfos G2"xRp3/4" Montáž obhových erpadel kompl. 3,00 155,00K 465,00K DN25(1 ) Souet Pesun hmot strojovny v objektech do 6m % 1,52 230,26K 350,00K výšky STROJOVNY CELKEM ,00K 733 A03 ROZVOD POTRUBÍ Potrubí z trubek ocelových závitových m 10,00 215,00K 2 150,00K bezešvých bžných nízkotlakých spojovaných svaováním v kotelnách a strojovnách vetn montáže DN DTTO m 5,00 257,00K 1 285,00K DN DTTO m 5,00 299,00K 1 495,00K DN DTTO m 25,00 330,00K 8 250,00K DN Píplatek k cen za zhotovení pípojky ks 7,00 359,00K 2 513,00K z ocelových trubek hladkých závitových DN Píplatek k cen za zhotovení pípojky ks 2,00 248,00K 496,00K z ocelových trubek hladkých závitových

18 DN DTTO ks 4,00 319,00K 1 276,00K DN Zhotovení trubkových pechod ks 1,00 530,00K 530,00K jednostranných pímých z trubek ocelových DN50/ DTTO ks 4,00 845,00K 845,00K DN80/ Zkoušky tsnosti potrubí z trubek ocelových m 15,00 9,50K 142,50K do DN DTTO m 30,00 15,20K 456,00K pes DN40 do DN C x1 Montáž plastové potrubí z polypropylénu komplet 1,00 960,00K 960,00K typu Pipe Life-fatra HT040 pro napojení kondenzátu od nástnných kotl do nov navržené kanalizace od komínového systému DN25,DN40,DN Ceník Pipe Life Plastová trubka s hrdlem pro vedení ks 3,00 12,00K 36,00K kondenzátu od nástnných kotl do kanalizace délky 250mm DN25 prmru 32x1,8mm 33. Ceník Pipe Life DTTO délky 500mm ks 3,00 14,50K 43,50K DN25 prmru 32x1,8mm 34. Ceník Pipe Life DTTO délky 1000mm ks 2,00 25,00K 50,00K DN25 prmru 32x1,8mm 35. Ceník Pipe Life DTTO délky 500mm ks 1,00 13,00K 13,00K DN32 prmru 40x1,8mm 36. Ceník Pipe Life DTTO délky 250mm ks 1,00 12,00K 12,00K DN40 prmru 50x1,8mm 37. Ceník Pipe Life DTTO délky 1000mm ks 2,00 30,50K 61,00K DN70 prmru 75x1,9mm 38. Ceník Pipe Life DTTO délky 2000mm ks 2,00 53,00K 106,00K DN70 prmru 75x1,9mm 39. Ceník Pipe Life Koleno 87,5 ks 6,00 9,00K 54,00K DN25 prmru 32x1,8mm

19 40. Ceník Pipe Life Koleno 87,5 ks 3,00 8,00K 24,00K DN40 prmru 50x1,8mm 41. Ceník Pipe Life Koleno 87,5 ks 2,00 17,00K 34,00K DN70 prmru 75x1,9mm 42. Ceník Pipe Life Redukce nízká ks 1,00 17,00K 17,00K prmru 40/32mm 43. Ceník Pipe Life Redukce nízká ks 1,00 14,50K 14,50K prmru 50/40mm 44. Ceník Pipe Life Redukce nízká ks 1,00 15,50K 15,50K prmru 75/50mm 45. Ceník Pipe Life T-kus ks 3,00 34,00K 102,00K DN25 prmru 32x1,8mm 46. Ceník Pipe Life Pechodka z litiny do PP HT hrdla ks 1,00 23,00K 23,00K HTUG070 vnitního prmru 70mm 47. Ceník HL Kondenzaní sifon s mechanickým ks 1,00 540,00K 540,00K zápachovým uzávrem typu HL136 s istící vložkou zaústný do kanalizaního potrubí dodavatel:ing.j.maas, Hovozdíkova.p.6 Brno-Královo Pole , tel DN40(6/4") Souet Pesun hmot potrubí v objektech do 6m výšky % 3,19 57,99K 185,00K ROZVOD POTRUBÍ CELKEM ,00K 734 A04 ARMATURY Kohout plnící a vypouštcí SN ks 10,00 85,00K 850,00K vetn montáže DN15(1/2") Kulový kohout typu Giacomini R250D ks 1,00 356,00K 356,00K

20 s pákou chromovaný vetn montáže zaplombovaný v otevené poloze DN25(1 ) DTTO bez zaplombování ks 6,00 356,00K 2 136,00K DN25(1 ) DTTO ks 2, ,00K 2 082,00K DN50(2 ) Zptná klapka typu Giacomini R60 ks 3,00 188,00K 564,00K vetn montáže DN25(1 ) x1 Kulový kohout s filtrem v kouli ks 1, ,00K 4 749,00K Ceník IVAR typu Ivar.51F sítko FM28 (0,7mm) materiál mosaz DN50(2 ) x2 Kulový kohout s filtrem v kouli ks 1, ,00K 2 314,00K Ceník IVAR typu Ivar.51FP sítko FM28 (0,7mm) k erpadlm vetn montáže DN50(2 )/DN32(5/4 ) x1 Pojistný ventil typu Ivar.PV KD ks 3,00 513,00K 1 539,00K Ceník IVAR Pružinový s otevíracím petlakem 250kPa DN20/25(3/4"/1 ) Automatický odvzdušovací ventil typu ks 1,00 232,00K 232,00K Giacomini R99/I se zptnou klapkou vetn montáže DN10(3/8 ) Montáž závitových armatur s 1 závitem ks 3,00 69,00K 207,00K G3/ Montáž závitových armatur se 2 závity ks 2,00 170,00K 340,00K G Pírubové spoje PN6/I, 200 C kompl. 4,00 855,00K 3 420,00K DN x1 Teplomr axiální s pevným stonkem ks 4,00 195,00K 780,00K Ceník IVAR a jímkou rozsahu C typu Ivar.TM 120A délka stonku 50mm prmru 80mm vetn montáže x1 Tlakomr rozsahu 0-0,6MPa radiální ks 1,00 168,00K 168,00K Ceník IVAR typu Ivar.MR63 prmru 63mm vetn montáže

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více