Návod k montáži a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze Kuchyňský odsavač par CZ Česky Obsah Instalace, 2 Instalace, 2 Popis spotřebiče, 7 Ovládací panel, 7 Ovládání a provoz, 8 HDAI HDSI HFI HDA HDS HF HFD Údržba, 9 Čištění, 9 Čištění tukových filtrů, 9 Čištění uhlíkového filtru, 9 Montáž a výměna filtru, 9 Výměna žárovek, 10 Bezpečnostní upozornění, 11 Všeobecné bezpečnostní pokyny, 11 Likvidace, 11 1

2 Instalace! Je důležité si uschovat tuto příručku pro případ potřeby kdykoliv v budoucnosti. V případě prodeje, postoupení nebo stěhování zajistěte, aby byla vždy u produktu.! Pozorně si přečtěte tyto pokyny: Obsahují důležité informace o instalaci, používání a bezpečnosti.! Neprovádějte na produktu ani na odtahových vedeních žádné elektrické ani mechanické úpravy.! Váš odsávač je připraven pro použití ve filtrační verzi. Minimální vzdálenost mezi nosnou plochou na varné nádoby na varné desce a nejnižší částí odsávače par nesmí být menší než 50 cm od elektrických vařičů a 65 cm od plynových nebo kombinovaných vařičů. Jestliže pokyny pro instalaci plynového sporáku specifikují větší vzdálenost, toto se musí dodržet. Instalace Připojení elektrického napájení Přívod napájení musí odpovídat jmenovitým hodnotám uvedeným na štítku umístěném uvnitř odsávače. Je-li odsávač vybaven zásuvkou, připojte odsávač do zásuvky, která je v souladu s platnými předpisy a která je umístěná na přístupném místě. Není-li odsávač vybaven zástrčkou (přímé připojení k napájení) nebo jestliže zástrčka/zásuvka není umístěna na přístupném místě, použijte dvoupólový vypínač v souladu s normami, který zajistí úplné odpojení napájení v podmínkách odpovídajících proudovému přetížení kategorie III, v souladu s pokyny pro montáž. Výstraha: Před opětovným připojením odsávače k přívodu napájení a kontrolou účinné funkce vždy zkontrolujte, že přívodní kabel je správně namontován. Připojení k odtahovému vedení Odsávač a odtahové otvory na stěnách s průměrem ekvivalentním výstupu vzduchu (připojovací příruba). Použití potrubí a odtahových otvorů na stěnách s menšími rozměry způsobí úbytek sacího výkonu a drastické zvýšení hluku. V této věci tudíž odmítáme jakoukoliv odpovědnost.! Společnost odmítá jakoukoliv odpovědnost při nerespektování těchto předpisů. 2

3 Instalace Součástí dodávky jsou rozměrově nastavitelné nástěnné prvky pro připevnění odsávače ke většině typů stěn/stropů. Nicméně kvalifikovaný technik musí stejně ověřit vhodnost materiálů podle typy stěny/stropu. Stěny/strop musejí být dostatečně pevné, aby unesly hmotnost odsávače. Tento spotřebič neobkládejte obkladačkami, ani jej nepřipevňujte ke stěně maltou ani silikonem. Přístroj je určen jen pro povrchovou montáž. Odsavač par se dodává ve dvou verzích: Model pro montáž na stěnu a model pro instalaci do stropu. Odsávač může vypadat odlišně od vyobrazení na výkresech v této příručce. Nicméně pokyny pro používání, údržby a instalaci zůstávají stejné. Instalace stropního modelu (ostrůvek) 1. Nastavte rozměr nosné konstrukce odsávače. Na tomto nastavení závisí finální výška odsávače. Poznámka: V některých případech je horní část mřížky připevněna ke spodní části pomocí 1 nebo více šroubů. Zkontrolujte stav a dočasně je demontujte, aby bylo možné provést nastavení nosné konstrukce. 2. Obě části upevněte pomocí celkem 16 šroubů (4 na každém rohu). Pro větší než minimální prodloužení připevněte 1 nebo 2 konzoly jako vyztužení podle toho, jaké zařízení se předpokládá. Poznámka: Během dopravy může být již 1 konzola připevněna k mřížce dočasně pomocí 2 šroubů. Přesuňte ji do požadované polohy nebo dokončete připevnění pomocí dalších 6 šroubů následovně: a. Mírně roztáhněte konzoly, které se mají připevnit, aby se mohly připevnit vně konstrukce. b. Umístěte vyztužovací konzolu hned nad připevňovací bod dvou sekcí konstrukce a připevněte pomocí celkem 8 šroubů (2 na každém rohu). Namontujte druhou upevňovací konzolu, pokud je dodána, do polohy uprostřed mezi první vyztužovací konzolu a horní stranu mříže a upevněte pomocí 8 šroubů (2 na každém rohu). Poznámka: Zkontroluje, že při umísťování vyztužovacích konzol nebrání žádná překážka snadnému připevnění odtahového potrubí (verze s odsáváním) nebo deflektoru (filtrační verze). 3. Zavěste odsávač na mřížku a ujistěte se, že je dokonale zavěšen. Pro zavěšení odsávače ke mřížce zašroubujte pevně 16 šroubů (4 na každém rohu) pevně. 4. Naneste perforační diagram vrchu vařiče vertikálně na strop (střed diagramu musí odpovídat středu vrchu vařiče a strany musejí být rovnoběžné se stranami vrchu vařiče - strana diagramu se slovem FRONT (PŘEDEK) musí odpovídat straně ovládacího panelu). Připravte připojení elektrického přívodu. 5. Připravte otvory podle vyznačení (6 otvorů pro 6 hmoždinek do stěny - 4 hmoždinky na zavěšení) a zašroubujte 4 šrouby do vnějších otvorů, přitom nechte prostor přibližně 1 cm mezi hlavou šroubů a stropem. 6. Připevněte mřížku ke stropu pomocí 4 šroubů - viz Operace 4) šrouby pevně utáhněte. 8. Vložte a pevně zašroubujte další 2 šrouby do otvorů pro připevnění bezpečnostních prvků, které jsou ještě volné. 9. Zaveďte odtahové potrubí dovnitř mřížky a připojte je k připojovacímu kruhu motorového prostoru (odtahové potrubí a pásky nejsou součástí dodávky). Odtahové potrubí musí být dostatečně dlouhé, aby dosahovalo ven (verze s odsáváním) nebo do deflektoru (filtrační verze). 10. Jen filtrační verze: Namontujte deflektor F na mřížku a připevněte jej pomocí 4 šroubů k příslušné konzole a nakonec připojte odtahové potrubí k připojovacímu kruhu, který je umístěn na deflektoru. 11. Připojte přívod elektrické energie ke zdroji napájecího napětí. Napájení se smí připojit až po úplném dokončení montáže. 3

4 Instalace 12. Dejte oříšky s upevňovacími háčky dovnitř do sekcí horního a spodního odtahového kanálu podle pravoúhlých výřezů. Celkem se má namontovat 14 oříšků. 13. Spojte dvě horní sekce odtahového kanálu tak, aby zakryly mřížku tak, aby jedna ze štěrbin na sekcích byla na stejné straně, jako je ovládací panel a druhá na druhé straně. Našroubujte dvě sekce pomocí 8 šroubů (4 na každé straně - též viz schéma spojení obou sekcí). 14. Připevněte horní odtahový kanál k mřížce poblíž stropu pomocí 2 šroubů (jeden na každé straně). 15. Spojte dvě spodní sekce odtahového kanálu tak, aby zakryly mřížku, pomocí 6 šroubů (3 na každé straně - viz též schéma spojování obou sekcí). 16. Zasuňte spodní sekci odtahového kanálu do vhodného krytu tak, aby došlo k úplnému zakrytí motorového prostoru a elektrické připojovací krabice a připevněte pomocí dvou šroubů zevnitř odsávače par. 17. Namontujte 2 jazýčky (jsou součástí dodávky) pro zakrytí připevňovacích bodů sekcí spodního odtahového kanálu (POZOR! JAZÝČKY PRO SPODNÍ ODTAHOVÝ KANÁL SE POZNAJÍ PODLE TOHO, ŽE JSOU UŽŠÍ A MĚLČÍ). Větší a hlubší jazýčky jsou určeny pro použití na horní odtahový kanál a musejí se uříznout na správný rozměr. 18. Znovu zapněte přívod elektrického proudu na hlavním elektrickém rozváděči a zkontroluje správnou funkci odsávače par. 4

5 Instalace Montáž nástěnného modelu Po rozebrání lapače par, musí se smontovat podle vyobrazení na Obrázku a, b. Elektrická přípojka se musí sestavit podle vyobrazení na Obrázku c, d, e. 5

6 Instalace 1. Montážní operace usnadní, jestliže nakreslíte na zeď tužkou až ke stropu čáru odpovídající ose. 2. Dejte perforační diagram na stěnu: Svislá osa natisknutá na perforačním diagramu by měla odpovídat ose nakreslené na stěně. Navíc spodní okraj perforačního diagramu odpovídá spodnímu okraji odsávače. 3. Vyvrtejte otvory podle otvorů na šabloně, vložte hmoždinky do stěny a zašroubujte 2 šrouby do horních otvorů, mezi hlavou šroubu a stěnou nechte prostor přibližně 1 cm. Poznámka: Vždy vyvrtejte otvory vyznačené na šabloně. Horní 2 jsou pro zavěšení odsávače, zatímco spodní otvory (obecně 1 středový nebo více bočních) jsou pro definitivní a bezpečné připevnění. 4. Namontujte podpěrné konzoly odtahu "G" ke stěně tak, aby se dotýkaly stropu. Použijte podpěrnou konzolu odtahu jako perforační diagram (malá štěrbina v podpěře musí souhlasit s čárou předtím nakreslenou na stěně, pokud tak je) a tužkou vyznačte dva otvory. Vyvrtejte otvory a vložte 2 hmoždinky. 5. Připevněte podpěrnou konzolu odtahu ke stěně pomocí 2 šroubů. 6. Zavěste odsávač na dva horní šrouby (viz instalace - Fáze 3). 7. Vložte a zašroubujte šrouby (s podložkami) do horních otvorů pro definitivní připevnění (POVINNÉ!!). Potom po zkontrolování nastavení odsávače UTÁHNĚTE VŠECHNY horní a spodní ŠROUBY. Poznámka: Spodní připevňovací body jsou viditelné po odstranění tukových filtrů a jsou na stranách a/nebo ve středu odsávače (po demontáži rámu uhlíkového filtru, pokud je přítomen, v druhém případě). V každém případě doporučujeme pro zvýšení stability odsávače použít boční otvory (tam, kde je to možné). 8. Připojte potrubí (potrubí a pásky nejsou součástí dodávky, je nutné je zakoupit samostatně) pro odtah výparů k připojovacímu kruhu umístěnému nad motorovou jednotkou nasávání. Druhý konec potrubí by se měl připojit k zařízení pro vytlačování výparů směrem ven z odsávače ve versi s odsáváním. Chcete-li používat verzi s filtrací, připevněte deflektor F k podpěrné konzole odtahů G a připojte druhý konec potrubí k připojovacímu kruhu, který je umístěn na deflektoru F. 9. Připojte přívod elektrické energie. 10. Nasaďte odtahy a připevněte je nahoře pomocí 2 šroubů (10a) k podpěrné konzole odtahů "G" (10b). 11. Nasuňte spodní část odtahu dolů, aby se zakryla nasávací sestava, dokud zcela nezapadnou do protilehlého krytu nad odsávačem. Demontujte rám uhlíkového filtru a tukové filtry a zkontroluje perfektní fungování odsávače. 6

7 Popis spotřebiče Ovládací panel a. Spínač pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ osvětlení b. Spínač rychlosti 1 / VYPNUTÍ c. Volba rychlosti 2 d. Volba rychlosti 3 7

8 Ovládání a provoz! Doporučujeme zapnout odsávač na minimální výkon před zahájením vaření, aby se usnadnilo optimální vypuzování pachů. Navíc doporučujeme odsávač vždy vypnout 10/15 minut po dokončení vaření.! Fritování/smažení pod odsávačem doporučujeme provádět jen pod stálým dohledem.! Je zakázáno flambovat pod odsávačem, protože je nebezpečí požáru. Nejlepšího výkonu se dosahuje s externím odtahem: doporučujeme používat odsávač tímto způsobem, je-li to možné. Verze s vnějším odtahem V tomto případě jsou výpary vedeny ven prostřednictvím speciální trubky spojené s připojovacím prstencem umístěným na vrchu odsavače par. Pozor! Odsávací potrubí se nedodává a je třeba jej zakoupit samostatně. Průměr odsávacího potrubí musí být stejný, jako je průměr připojovacího prstence = 150 mm. U vodorovných vedení musí být odsávací potrubí mírně skloněno (přibližně 10 ) a směrováno směrem nahoru pro snazší větrání vzduchu z místnosti ven. Pozor! Jestliže se odsavač par dodává s aktivním uhlíkovým filtrem, potom se tento filtr musí vyjmout. Filtrační verze Pro tento provoz je potřeba jeden aktivní uhlíkový filtr, který lze koupit u Vašeho obvyklého prodejce. Filtr odstraňuje tuky/mastnoty a zápachy z odsávaného vzduchu, než jej vypustí zpět do místnosti přes horní výstupní mřížku. 8

9 Údržba! Během čištění a údržby je vždy potřeba izolovat odsávač od napájecího zdroje. Proto vytáhněte zásuvku ze zástrčky. Pro zajištění efektivní a účinné funkce odsávače doporučujeme provádět údržbu pravidelně (přibližně každých 10 dnů). Čištění Kuchyňský odsávač par by se měl čistit pravidelně (alespoň stejně často, jako provádíte údržbu tukových filtrů), a to uvnitř i zvenku. Čištění provádějte pomocí látky navlhčené do neutrálního kapalného čisticího prostředku. Nepoužívejte brusné produkty. NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL! VÝSTRAHA: Zanedbání provádění základního doporučeného čištění kuchyňského odsávače par a výměny filtrů může způsobit nebezpečí požáru. Proto doporučujeme dodržovat tyto pokyny. Výrobce odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoliv poškození motoru nebo za jakékoliv škody způsobené požárem související s nesprávnou/nevhodnou údržbou nebo nedodržením výše uvedených bezpečnostních doporučení. Čištění uhlíkového filtru Uhlíkový filtr absorbuje nepříjemné zápachy způsobené vařením. K saturaci (nasycení) aktivovaného aktivního uhlí dochází po více méně delší době používání, závisí to na způsobu vaření a na pravidelnosti čištění tukových filtrů. V každém případě je nutné vyměňovat kazety alespoň jedenkrát za čtyři měsíce. Uhlíkové filtry se NESMĚJÍ mýt/prát ani regenerovat. Montáž a výměna filtru Montáž Aktivní uhlíkový filtr zahákněte nejprve na zadní straně na kovové jazýčky odsávače, potom jej na přední straně připevněte pomocí dvou knoflíků. Demontáž Montážní rámeček filtru demontujte otočením upevňovacích knoflíků, které jej přidržují k odsávači, o 90 stupňů. Čištění tukových filtrů Lapače tukových částic z vaření. Tyto lapače je nutné čistit jedenkrát za měsíc pomocí neagresivních čisticích prostředků, buď rukou nebo v myčce na nádobí, která musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký cyklus. Při mytí v myčce na nádobí se může tukový filtr mírně odbarvit, ale toto neovlivňuje jeho filtrační kapacitu. Pro vyjmutí tukového filtru zatáhněte za pružné uvolňovací držadlo. 9

10 Údržba Výměna žárovek Odpojte odsavač par od přívodu elektřiny. Výstraha! Než se dotknete žárovek, ujistěte se, že vychladly. 1. Pomocí plochého šroubováku nebo podobného nástroje pozorně uvolněte kryt světla. 2. Demontujte poškozenou žárovku a vyměňte ji za jinou halogenovou žárovku na 12 V, 20 W (maximum) s paticí G-4 VHODNOU PRO POUŽITÍ V OTEVŘENÝCH SVÍTIDLECH. Dodržujte pokyny uvedené na obalu a nedotýkejte se nové žárovky holýma rukama. 3. Namontujte zpět kryt světla. (Při zapadnutí se ozve cvaknutí.) 10

11 Bezpečnostní upozornění Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA! Nepřipojujte spotřebič k přívodu napájení, dokud montáž není zcela dokončena. Před každým čištěním nebo před každou údržbou odpojte odsávač od hlavního přívodu napájení vytažením zásuvky ze zástrčky nebo vypnutím hlavního domovního přívodu/jističe. Spotřebič není určen pro používání dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo při nedostatku zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly vyškoleny v používání spotřebiče osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Děti by měly být po dozorem, aby bylo zajištěno, že si nehrají se spotřebičem. Nikdy nepoužívejte odsávač bez dokonale namontované mřížky! Odsávač se NIKDY nesmí používat jako nosná plocha, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Při používání kuchyňského odsávače par společně s jiným zařízením na spalování plynu nebo jiných paliv, musejí být prostory dostatečně větrané. Odsávaný vzduch se nesmí vést do komína používaného pro odtah kouře a plynů vytvářených spotřebiči, které spalují plyny nebo jiná paliva. Je přísně zakázáno vařit pod odsávačem na otevřeném ohni. Používání otevřeného ohně poškozuje filtry a může způsobit nebezpečí požáru a je proto nutné se mu za všech okolností vyvarovat. Veškeré smažení se musí provádět opatrně, aby se zajistilo, že se olej nepřehřeje a nevzplane. Co se týče technických a bezpečnostních opatření, které je potřeba přijmout pro odvod plynů a par, je důležité přesně dodržovat platné předpisy. Odsávač je nutné pravidelně čistit jak zevnitř tak zvenku (ALESPOŇ JEDENKRÁT ZA MĚSÍC, v každém případě je nutné postupovat v souladu s pokyny pro údržbu uvedenými v této příručce). Nedodržení pokynů, co se týče čištění odsávače a filtru, vede k riziku požáru. Nepoužívejte ani nenechávejte odsávač bez správně namontované žárovky z důvodu možného rizika úrazu elektrickým proudem. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za veškeré problémy, škody nebo požáry přístroje způsobené nedodržením pokynů uvedených v této příručce. Likvidace Likvidace obalových materiálů: Dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.! V případě anomálií se obraťte na autorizovanou technickou asistenční službu a vyžadujte jen originální náhradní díly.! Informace a technická data podléhají změnám a výrobce v souladu s technickým pokrokem si vyhrazuje právo provádět úpravy, které považuje za nutné, bez předcházejícího upozornění. Tento spotřebič je označen podle směrnice EC regulující odpadové elektrické a elektronické zařízení (European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete chránit potenciální negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly jinak být způsobeny nevhodným zpracováním tohoto produktu. Symbol na produktu nebo na dokumentech doprovázejících produkt znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad. Namísto toho je třeba jej odevzdávat v příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Likvidace se musí provádět v souladu s místními předpisy pro regulaci životního prostředí a likvidace odpadu. Pro podrobnější informace o zpracování, obnově a recyklaci tohoto produktu kontaktujte laskavě Vaše místní/městské úřady, službu likvidace odpadů nebo prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili. 11

12 Asistence Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 1060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (0732) Italy 12

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k použití. Model Maxima

Návod k použití. Model Maxima Návod k použití Model Maxima Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

Návod k použití. Model Heaven

Návod k použití. Model Heaven Návod k použití Model Heaven Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před provedením montáže tohoto produktu si prosím pozorně pročtěte celou tuto montážní příručku. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více