Návod k montáži a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze Kuchyňský odsavač par CZ Česky Obsah Instalace, 2 Instalace, 2 Popis spotřebiče, 7 Ovládací panel, 7 Ovládání a provoz, 8 HDAI HDSI HFI HDA HDS HF HFD Údržba, 9 Čištění, 9 Čištění tukových filtrů, 9 Čištění uhlíkového filtru, 9 Montáž a výměna filtru, 9 Výměna žárovek, 10 Bezpečnostní upozornění, 11 Všeobecné bezpečnostní pokyny, 11 Likvidace, 11 1

2 Instalace! Je důležité si uschovat tuto příručku pro případ potřeby kdykoliv v budoucnosti. V případě prodeje, postoupení nebo stěhování zajistěte, aby byla vždy u produktu.! Pozorně si přečtěte tyto pokyny: Obsahují důležité informace o instalaci, používání a bezpečnosti.! Neprovádějte na produktu ani na odtahových vedeních žádné elektrické ani mechanické úpravy.! Váš odsávač je připraven pro použití ve filtrační verzi. Minimální vzdálenost mezi nosnou plochou na varné nádoby na varné desce a nejnižší částí odsávače par nesmí být menší než 50 cm od elektrických vařičů a 65 cm od plynových nebo kombinovaných vařičů. Jestliže pokyny pro instalaci plynového sporáku specifikují větší vzdálenost, toto se musí dodržet. Instalace Připojení elektrického napájení Přívod napájení musí odpovídat jmenovitým hodnotám uvedeným na štítku umístěném uvnitř odsávače. Je-li odsávač vybaven zásuvkou, připojte odsávač do zásuvky, která je v souladu s platnými předpisy a která je umístěná na přístupném místě. Není-li odsávač vybaven zástrčkou (přímé připojení k napájení) nebo jestliže zástrčka/zásuvka není umístěna na přístupném místě, použijte dvoupólový vypínač v souladu s normami, který zajistí úplné odpojení napájení v podmínkách odpovídajících proudovému přetížení kategorie III, v souladu s pokyny pro montáž. Výstraha: Před opětovným připojením odsávače k přívodu napájení a kontrolou účinné funkce vždy zkontrolujte, že přívodní kabel je správně namontován. Připojení k odtahovému vedení Odsávač a odtahové otvory na stěnách s průměrem ekvivalentním výstupu vzduchu (připojovací příruba). Použití potrubí a odtahových otvorů na stěnách s menšími rozměry způsobí úbytek sacího výkonu a drastické zvýšení hluku. V této věci tudíž odmítáme jakoukoliv odpovědnost.! Společnost odmítá jakoukoliv odpovědnost při nerespektování těchto předpisů. 2

3 Instalace Součástí dodávky jsou rozměrově nastavitelné nástěnné prvky pro připevnění odsávače ke většině typů stěn/stropů. Nicméně kvalifikovaný technik musí stejně ověřit vhodnost materiálů podle typy stěny/stropu. Stěny/strop musejí být dostatečně pevné, aby unesly hmotnost odsávače. Tento spotřebič neobkládejte obkladačkami, ani jej nepřipevňujte ke stěně maltou ani silikonem. Přístroj je určen jen pro povrchovou montáž. Odsavač par se dodává ve dvou verzích: Model pro montáž na stěnu a model pro instalaci do stropu. Odsávač může vypadat odlišně od vyobrazení na výkresech v této příručce. Nicméně pokyny pro používání, údržby a instalaci zůstávají stejné. Instalace stropního modelu (ostrůvek) 1. Nastavte rozměr nosné konstrukce odsávače. Na tomto nastavení závisí finální výška odsávače. Poznámka: V některých případech je horní část mřížky připevněna ke spodní části pomocí 1 nebo více šroubů. Zkontrolujte stav a dočasně je demontujte, aby bylo možné provést nastavení nosné konstrukce. 2. Obě části upevněte pomocí celkem 16 šroubů (4 na každém rohu). Pro větší než minimální prodloužení připevněte 1 nebo 2 konzoly jako vyztužení podle toho, jaké zařízení se předpokládá. Poznámka: Během dopravy může být již 1 konzola připevněna k mřížce dočasně pomocí 2 šroubů. Přesuňte ji do požadované polohy nebo dokončete připevnění pomocí dalších 6 šroubů následovně: a. Mírně roztáhněte konzoly, které se mají připevnit, aby se mohly připevnit vně konstrukce. b. Umístěte vyztužovací konzolu hned nad připevňovací bod dvou sekcí konstrukce a připevněte pomocí celkem 8 šroubů (2 na každém rohu). Namontujte druhou upevňovací konzolu, pokud je dodána, do polohy uprostřed mezi první vyztužovací konzolu a horní stranu mříže a upevněte pomocí 8 šroubů (2 na každém rohu). Poznámka: Zkontroluje, že při umísťování vyztužovacích konzol nebrání žádná překážka snadnému připevnění odtahového potrubí (verze s odsáváním) nebo deflektoru (filtrační verze). 3. Zavěste odsávač na mřížku a ujistěte se, že je dokonale zavěšen. Pro zavěšení odsávače ke mřížce zašroubujte pevně 16 šroubů (4 na každém rohu) pevně. 4. Naneste perforační diagram vrchu vařiče vertikálně na strop (střed diagramu musí odpovídat středu vrchu vařiče a strany musejí být rovnoběžné se stranami vrchu vařiče - strana diagramu se slovem FRONT (PŘEDEK) musí odpovídat straně ovládacího panelu). Připravte připojení elektrického přívodu. 5. Připravte otvory podle vyznačení (6 otvorů pro 6 hmoždinek do stěny - 4 hmoždinky na zavěšení) a zašroubujte 4 šrouby do vnějších otvorů, přitom nechte prostor přibližně 1 cm mezi hlavou šroubů a stropem. 6. Připevněte mřížku ke stropu pomocí 4 šroubů - viz Operace 4) šrouby pevně utáhněte. 8. Vložte a pevně zašroubujte další 2 šrouby do otvorů pro připevnění bezpečnostních prvků, které jsou ještě volné. 9. Zaveďte odtahové potrubí dovnitř mřížky a připojte je k připojovacímu kruhu motorového prostoru (odtahové potrubí a pásky nejsou součástí dodávky). Odtahové potrubí musí být dostatečně dlouhé, aby dosahovalo ven (verze s odsáváním) nebo do deflektoru (filtrační verze). 10. Jen filtrační verze: Namontujte deflektor F na mřížku a připevněte jej pomocí 4 šroubů k příslušné konzole a nakonec připojte odtahové potrubí k připojovacímu kruhu, který je umístěn na deflektoru. 11. Připojte přívod elektrické energie ke zdroji napájecího napětí. Napájení se smí připojit až po úplném dokončení montáže. 3

4 Instalace 12. Dejte oříšky s upevňovacími háčky dovnitř do sekcí horního a spodního odtahového kanálu podle pravoúhlých výřezů. Celkem se má namontovat 14 oříšků. 13. Spojte dvě horní sekce odtahového kanálu tak, aby zakryly mřížku tak, aby jedna ze štěrbin na sekcích byla na stejné straně, jako je ovládací panel a druhá na druhé straně. Našroubujte dvě sekce pomocí 8 šroubů (4 na každé straně - též viz schéma spojení obou sekcí). 14. Připevněte horní odtahový kanál k mřížce poblíž stropu pomocí 2 šroubů (jeden na každé straně). 15. Spojte dvě spodní sekce odtahového kanálu tak, aby zakryly mřížku, pomocí 6 šroubů (3 na každé straně - viz též schéma spojování obou sekcí). 16. Zasuňte spodní sekci odtahového kanálu do vhodného krytu tak, aby došlo k úplnému zakrytí motorového prostoru a elektrické připojovací krabice a připevněte pomocí dvou šroubů zevnitř odsávače par. 17. Namontujte 2 jazýčky (jsou součástí dodávky) pro zakrytí připevňovacích bodů sekcí spodního odtahového kanálu (POZOR! JAZÝČKY PRO SPODNÍ ODTAHOVÝ KANÁL SE POZNAJÍ PODLE TOHO, ŽE JSOU UŽŠÍ A MĚLČÍ). Větší a hlubší jazýčky jsou určeny pro použití na horní odtahový kanál a musejí se uříznout na správný rozměr. 18. Znovu zapněte přívod elektrického proudu na hlavním elektrickém rozváděči a zkontroluje správnou funkci odsávače par. 4

5 Instalace Montáž nástěnného modelu Po rozebrání lapače par, musí se smontovat podle vyobrazení na Obrázku a, b. Elektrická přípojka se musí sestavit podle vyobrazení na Obrázku c, d, e. 5

6 Instalace 1. Montážní operace usnadní, jestliže nakreslíte na zeď tužkou až ke stropu čáru odpovídající ose. 2. Dejte perforační diagram na stěnu: Svislá osa natisknutá na perforačním diagramu by měla odpovídat ose nakreslené na stěně. Navíc spodní okraj perforačního diagramu odpovídá spodnímu okraji odsávače. 3. Vyvrtejte otvory podle otvorů na šabloně, vložte hmoždinky do stěny a zašroubujte 2 šrouby do horních otvorů, mezi hlavou šroubu a stěnou nechte prostor přibližně 1 cm. Poznámka: Vždy vyvrtejte otvory vyznačené na šabloně. Horní 2 jsou pro zavěšení odsávače, zatímco spodní otvory (obecně 1 středový nebo více bočních) jsou pro definitivní a bezpečné připevnění. 4. Namontujte podpěrné konzoly odtahu "G" ke stěně tak, aby se dotýkaly stropu. Použijte podpěrnou konzolu odtahu jako perforační diagram (malá štěrbina v podpěře musí souhlasit s čárou předtím nakreslenou na stěně, pokud tak je) a tužkou vyznačte dva otvory. Vyvrtejte otvory a vložte 2 hmoždinky. 5. Připevněte podpěrnou konzolu odtahu ke stěně pomocí 2 šroubů. 6. Zavěste odsávač na dva horní šrouby (viz instalace - Fáze 3). 7. Vložte a zašroubujte šrouby (s podložkami) do horních otvorů pro definitivní připevnění (POVINNÉ!!). Potom po zkontrolování nastavení odsávače UTÁHNĚTE VŠECHNY horní a spodní ŠROUBY. Poznámka: Spodní připevňovací body jsou viditelné po odstranění tukových filtrů a jsou na stranách a/nebo ve středu odsávače (po demontáži rámu uhlíkového filtru, pokud je přítomen, v druhém případě). V každém případě doporučujeme pro zvýšení stability odsávače použít boční otvory (tam, kde je to možné). 8. Připojte potrubí (potrubí a pásky nejsou součástí dodávky, je nutné je zakoupit samostatně) pro odtah výparů k připojovacímu kruhu umístěnému nad motorovou jednotkou nasávání. Druhý konec potrubí by se měl připojit k zařízení pro vytlačování výparů směrem ven z odsávače ve versi s odsáváním. Chcete-li používat verzi s filtrací, připevněte deflektor F k podpěrné konzole odtahů G a připojte druhý konec potrubí k připojovacímu kruhu, který je umístěn na deflektoru F. 9. Připojte přívod elektrické energie. 10. Nasaďte odtahy a připevněte je nahoře pomocí 2 šroubů (10a) k podpěrné konzole odtahů "G" (10b). 11. Nasuňte spodní část odtahu dolů, aby se zakryla nasávací sestava, dokud zcela nezapadnou do protilehlého krytu nad odsávačem. Demontujte rám uhlíkového filtru a tukové filtry a zkontroluje perfektní fungování odsávače. 6

7 Popis spotřebiče Ovládací panel a. Spínač pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ osvětlení b. Spínač rychlosti 1 / VYPNUTÍ c. Volba rychlosti 2 d. Volba rychlosti 3 7

8 Ovládání a provoz! Doporučujeme zapnout odsávač na minimální výkon před zahájením vaření, aby se usnadnilo optimální vypuzování pachů. Navíc doporučujeme odsávač vždy vypnout 10/15 minut po dokončení vaření.! Fritování/smažení pod odsávačem doporučujeme provádět jen pod stálým dohledem.! Je zakázáno flambovat pod odsávačem, protože je nebezpečí požáru. Nejlepšího výkonu se dosahuje s externím odtahem: doporučujeme používat odsávač tímto způsobem, je-li to možné. Verze s vnějším odtahem V tomto případě jsou výpary vedeny ven prostřednictvím speciální trubky spojené s připojovacím prstencem umístěným na vrchu odsavače par. Pozor! Odsávací potrubí se nedodává a je třeba jej zakoupit samostatně. Průměr odsávacího potrubí musí být stejný, jako je průměr připojovacího prstence = 150 mm. U vodorovných vedení musí být odsávací potrubí mírně skloněno (přibližně 10 ) a směrováno směrem nahoru pro snazší větrání vzduchu z místnosti ven. Pozor! Jestliže se odsavač par dodává s aktivním uhlíkovým filtrem, potom se tento filtr musí vyjmout. Filtrační verze Pro tento provoz je potřeba jeden aktivní uhlíkový filtr, který lze koupit u Vašeho obvyklého prodejce. Filtr odstraňuje tuky/mastnoty a zápachy z odsávaného vzduchu, než jej vypustí zpět do místnosti přes horní výstupní mřížku. 8

9 Údržba! Během čištění a údržby je vždy potřeba izolovat odsávač od napájecího zdroje. Proto vytáhněte zásuvku ze zástrčky. Pro zajištění efektivní a účinné funkce odsávače doporučujeme provádět údržbu pravidelně (přibližně každých 10 dnů). Čištění Kuchyňský odsávač par by se měl čistit pravidelně (alespoň stejně často, jako provádíte údržbu tukových filtrů), a to uvnitř i zvenku. Čištění provádějte pomocí látky navlhčené do neutrálního kapalného čisticího prostředku. Nepoužívejte brusné produkty. NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL! VÝSTRAHA: Zanedbání provádění základního doporučeného čištění kuchyňského odsávače par a výměny filtrů může způsobit nebezpečí požáru. Proto doporučujeme dodržovat tyto pokyny. Výrobce odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoliv poškození motoru nebo za jakékoliv škody způsobené požárem související s nesprávnou/nevhodnou údržbou nebo nedodržením výše uvedených bezpečnostních doporučení. Čištění uhlíkového filtru Uhlíkový filtr absorbuje nepříjemné zápachy způsobené vařením. K saturaci (nasycení) aktivovaného aktivního uhlí dochází po více méně delší době používání, závisí to na způsobu vaření a na pravidelnosti čištění tukových filtrů. V každém případě je nutné vyměňovat kazety alespoň jedenkrát za čtyři měsíce. Uhlíkové filtry se NESMĚJÍ mýt/prát ani regenerovat. Montáž a výměna filtru Montáž Aktivní uhlíkový filtr zahákněte nejprve na zadní straně na kovové jazýčky odsávače, potom jej na přední straně připevněte pomocí dvou knoflíků. Demontáž Montážní rámeček filtru demontujte otočením upevňovacích knoflíků, které jej přidržují k odsávači, o 90 stupňů. Čištění tukových filtrů Lapače tukových částic z vaření. Tyto lapače je nutné čistit jedenkrát za měsíc pomocí neagresivních čisticích prostředků, buď rukou nebo v myčce na nádobí, která musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký cyklus. Při mytí v myčce na nádobí se může tukový filtr mírně odbarvit, ale toto neovlivňuje jeho filtrační kapacitu. Pro vyjmutí tukového filtru zatáhněte za pružné uvolňovací držadlo. 9

10 Údržba Výměna žárovek Odpojte odsavač par od přívodu elektřiny. Výstraha! Než se dotknete žárovek, ujistěte se, že vychladly. 1. Pomocí plochého šroubováku nebo podobného nástroje pozorně uvolněte kryt světla. 2. Demontujte poškozenou žárovku a vyměňte ji za jinou halogenovou žárovku na 12 V, 20 W (maximum) s paticí G-4 VHODNOU PRO POUŽITÍ V OTEVŘENÝCH SVÍTIDLECH. Dodržujte pokyny uvedené na obalu a nedotýkejte se nové žárovky holýma rukama. 3. Namontujte zpět kryt světla. (Při zapadnutí se ozve cvaknutí.) 10

11 Bezpečnostní upozornění Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA! Nepřipojujte spotřebič k přívodu napájení, dokud montáž není zcela dokončena. Před každým čištěním nebo před každou údržbou odpojte odsávač od hlavního přívodu napájení vytažením zásuvky ze zástrčky nebo vypnutím hlavního domovního přívodu/jističe. Spotřebič není určen pro používání dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo při nedostatku zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly vyškoleny v používání spotřebiče osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Děti by měly být po dozorem, aby bylo zajištěno, že si nehrají se spotřebičem. Nikdy nepoužívejte odsávač bez dokonale namontované mřížky! Odsávač se NIKDY nesmí používat jako nosná plocha, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Při používání kuchyňského odsávače par společně s jiným zařízením na spalování plynu nebo jiných paliv, musejí být prostory dostatečně větrané. Odsávaný vzduch se nesmí vést do komína používaného pro odtah kouře a plynů vytvářených spotřebiči, které spalují plyny nebo jiná paliva. Je přísně zakázáno vařit pod odsávačem na otevřeném ohni. Používání otevřeného ohně poškozuje filtry a může způsobit nebezpečí požáru a je proto nutné se mu za všech okolností vyvarovat. Veškeré smažení se musí provádět opatrně, aby se zajistilo, že se olej nepřehřeje a nevzplane. Co se týče technických a bezpečnostních opatření, které je potřeba přijmout pro odvod plynů a par, je důležité přesně dodržovat platné předpisy. Odsávač je nutné pravidelně čistit jak zevnitř tak zvenku (ALESPOŇ JEDENKRÁT ZA MĚSÍC, v každém případě je nutné postupovat v souladu s pokyny pro údržbu uvedenými v této příručce). Nedodržení pokynů, co se týče čištění odsávače a filtru, vede k riziku požáru. Nepoužívejte ani nenechávejte odsávač bez správně namontované žárovky z důvodu možného rizika úrazu elektrickým proudem. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za veškeré problémy, škody nebo požáry přístroje způsobené nedodržením pokynů uvedených v této příručce. Likvidace Likvidace obalových materiálů: Dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu použity.! V případě anomálií se obraťte na autorizovanou technickou asistenční službu a vyžadujte jen originální náhradní díly.! Informace a technická data podléhají změnám a výrobce v souladu s technickým pokrokem si vyhrazuje právo provádět úpravy, které považuje za nutné, bez předcházejícího upozornění. Tento spotřebič je označen podle směrnice EC regulující odpadové elektrické a elektronické zařízení (European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete chránit potenciální negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly jinak být způsobeny nevhodným zpracováním tohoto produktu. Symbol na produktu nebo na dokumentech doprovázejících produkt znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad. Namísto toho je třeba jej odevzdávat v příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Likvidace se musí provádět v souladu s místními předpisy pro regulaci životního prostředí a likvidace odpadu. Pro podrobnější informace o zpracování, obnově a recyklaci tohoto produktu kontaktujte laskavě Vaše místní/městské úřady, službu likvidace odpadů nebo prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili. 11

12 Asistence Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 1060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (0732) Italy 12

Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR. Obsah HI 439 HA 629. Popis odsavače par, 14. Ovládací panel, 16 Spuštění - volba rychlosti Booster

Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR. Obsah HI 439 HA 629. Popis odsavače par, 14. Ovládací panel, 16 Spuštění - volba rychlosti Booster Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PAR Obsah Popis odsavače par, 14 Ovládací panel, 16 Spuštění - volba rychlosti Booster Osvětlení, 17 Provoz a výměna žárovky HI 439 HA 629 Čištění, 18 Provoz Verze s vnějším

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1 ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B CZ Návod na montáž a používání OD 1 Obr. 1 - Odtahová verze Obr. 2 - Filtrační verze SERVIS Uhlíkový filtr Obr. 3 Připevnění ke skříňce (pro modely bez komínku)

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA )

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA ) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA ) ČESKY POPIS Digestoř se může používat ve filtračním nebo odtahovém režimu. Filtrační verze (obr. 1): Digestoř nasává vzduch nasycený

Více

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X Návod k obsluze Blomberg 1 2 - Vyjměte filtry z odsávače par a omyjte je roztokem vody a neutrálního kapalného čistícího prostředku. Ponechte je

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3 ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N CZ Návod na montáž a používání OD 3 Odsávání Filtrace Uhlíkový filtr SERVIS Údržba Před započetím jakékoliv údržby odpojte odsavač od elektrické sítě. Uhlíkový

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Návod k montáži a použití Návod k montáži a použití K vysvětlení použijte nákresy na předcházejících stranách, které jsou v textu označeny písmeny. Dodržujte důsledně pokyny uvedené v této příručce.

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k instalaci a použití Odsavač par

Návod k instalaci a použití Odsavač par Návod k instalaci a použití Odsavač par H 461 H 462 Obsah Instalace Instalace Popis spotřebiče Ovládací panel Obsluha, 21 Údržba Čištění Čištění tukových filtrů Čištění uhlíkového filtru Montáž a výměna

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

HD 90.E/HA HD 60.E/HA. Návod k použití

HD 90.E/HA HD 60.E/HA. Návod k použití HD 90.E/HA HD 60.E/HA Návod k použití Česky Digestoř může vypadat odlišně od té, která je ilustrována výkresem v této brožuře. Návod k použití, údržbě a instalaci však zůstává stejný.! Tuto brožuru

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTALACE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

H H H M H Návod k použití

H H H M H Návod k použití H 151.2 H 161.2 H 161.2 M H 191.2 Návod k použití Odsavač par se může vzhledově lišit od obrázků znázorněných v této brožuře. Pokyny k používání, údržbě a instalaci však zůstávají stejné.! Tuto brožuru

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instrukce pro uživatele Obsah AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instalace Obecně Bezpečnostní opatření Instrukce pro instalaci Připojení k elektrické síti Instalace

Více

Instrukce pro uživatele

Instrukce pro uživatele Instrukce pro uživatele Obsah Instalace H 961 H 991 Obecně Bezpečnostní opatření Instrukce pro instalaci Připojení k elektrické síti Upevnění na zeď Upevnění teleskopického dekorativního kouřovodu Varianta

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití Odsavač par CFT 61, 62 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 GR/XS

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 GR/XS Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 GR/XS RADY A DOPORUČENÍ Tento návod k použití je společný pro několik verzí přístroje. Je tedy možné, že bude obsahovat popis některých komponentů, které

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 6 ÚDRŽBA... 7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Návod k použití 1 2 3 4 5 6 7 8 Česky Digestoř může vypadat odlišně od ilustrace na výkresech v této brožuře. Instrukce k použití, údržbě a instalaci však zůstávají stejné.! Tuto brožuru je důležité uchovat,

Více

Návod k použití HBI 90.E F X HA

Návod k použití HBI 90.E F X HA Návod k použití HBI 90.E F X HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Digestoř může vypadat odlišně od ilustrace na výkresech v této brožuře. Instrukce k použití, údržbě a instalaci však zůstávají stejné.! Tuto brožuru je

Více

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci Odsavač par CMBI 970 LX Návod k obsluze a instalaci 1 Obsah Úvod...3 Bezpečnostní upozornění...3 Standardní seznam instalačního příslušenství...4 Instalace na strop...5 Popis ovládacích prvků...7 Obsluha...7

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X NÁVOD K OBSLUZE Dekorativní odsavač par AD 1079X 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou gene

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGC 615 FGC 915 FGC 625 FGC 925

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGC 615 FGC 915 FGC 625 FGC 925 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGC 615 FGC 915 FGC 625 FGC 925 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 9 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí

Více

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

HDM 90.1 Odsavač par

HDM 90.1 Odsavač par HDM 90.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HDM 90.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání

Více

HDMI 90 IX HDMI 91 IX

HDMI 90 IX HDMI 91 IX HDMI 90 IX HDMI 91 IX Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HDMI 90 IX HDMI 91 IX Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

CBG 640 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

CBG 640 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze CBG 640 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze využít ve filtrační nebo odtahové verzi. U filtrační verze (obr. 1) se vzduch a pára odsává spotřebičem a čistí uhlíkovými filtry

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE KB610

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE KB610 NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE K610 ČESKY POPIS Přístroj se může používat ve filtrační i odtahové verzi. U filtrační verze (Obr. 1.) jsou výpary a vzduch nasávány do přístroje, kde jsou pročištěny uhlíkovými

Více

CZ Pokyny k instalaci a používání

CZ Pokyny k instalaci a používání CZ Pokyny k instalaci a používání Odsávač par s bočním sepnutím + 4 šrouby Odsávač par s 8 šrouby k upevnění Uvolnění rámečku s filtrem Uvolnění sací mřížky Uvolnění tukového filtru Uvolnění uhlíkového

Více

ODSAVAČ PAR MODEL: 3CFT 200AL. Návod na montáž a používání OD 2

ODSAVAČ PAR MODEL: 3CFT 200AL. Návod na montáž a používání OD 2 ODSAVAČ PAR MODEL: 3CFT 200AL CZ Návod na montáž a používání OD 2 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 CZ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ Popis odsávače Obr. 1 1 Kontrolní panel 2 Kovový protitukový filtr

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Kuchyňský odsavač par DKP 2160 DKP Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DKP 2160 DKP Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DKP 2160 DKP 5160 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený

Více

H 161. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

H 161. Odsavač par. Návod k instalaci a použití H 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití H 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company Sp. Při vybírání přístroje

Více

VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR R-3005

VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR R-3005 Návod k použití VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR R-3005 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ CZ NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ SEŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNÍ CZ NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ Překontrolujte výkresy na předešlých stránkách vč. abecedních a číselných odkazů uvedených ve vysvětlujícím

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

10 PL CZ SK H BG RO SL HR GB

10 PL CZ SK H BG RO SL HR GB CZ NÁVOD K INSTALACI Poznámka k instalaci: minimální vzdálenost mezi plotýnkami nádob na sporáku a nejnižší částí kuchyňského odsavače par nesmí bý t menší než 60 cm u elektrických sporáků a 70 cm u plynových

Více

Obecně. Obecně. Bezpečnostní opatření. Instrukce pro instalaci

Obecně. Obecně. Bezpečnostní opatření. Instrukce pro instalaci Instrukce pro uživatele HDA 6 HDA 9 HDS 6 HDS 9 HBT 6 HBT 9 HHE 60 HHE 90 Shrnutí Instalace 4-5 Obecně 32 Bezpečnostní opatření 32 Instrukce pro instalaci 32 Připojení k elektrické síti Upevnění na zeď

Více

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB CZ INSTALACE - NÁVOD K MONTÁŽI Poznámka k instalaci: minimální vzdálenost mezi plotýnkami nádob na sporáku a nejnižší částí kuchyňského odsavače par nesmí bý t menší než 50 cm u elektrických sporáků a

Více

KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ TYP OTB - 525...

KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ TYP OTB - 525... IO 00159 CZ PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ TYP OTB - 525... AMICA WRONKI S.A. 64-510 Wronki ul. Mickiewicza 52 - - Vážený zákazníku, Kuchyňská digestoř, kterou jste si právě zakoupili,

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

Odsavač par HDM 60 HDM 90 HDM 95 K 7088. Návod k obsluze

Odsavač par HDM 60 HDM 90 HDM 95 K 7088. Návod k obsluze Odsavač par HDM 60 HDM 90 HDM 95 K 7088 Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Jednotka je k dispozici ve filtrační verzi odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U odsavačů s filtrací

Více

Návod k obsluze pro váš přístroj Baumatic SEGRETO. POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité

Návod k obsluze pro váš přístroj Baumatic SEGRETO. POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité Návod k obsluze pro váš přístroj Baumatic SEGRETO POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace, včetně informací o bezpečnosti a instalaci, které vám umožní plně využít vlastností vašeho

Více

P APIA 60 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

P APIA 60 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE P APIA 60 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. 21 Obsah ČÁST 1:

Více

POKYNY K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

POKYNY K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ CZ POKYNY K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ 5 6 7 2 3 1 Zaklapnout! CLICK! 4 1 PU SH an d......open! Zatlačte a otevřete 3 2 3 4 C 4 5 5 7 11 6 6 7 3 7 9 10 2 1 5 12 A 12F F B B 12G 14a 14a 14b C 14b 13 13 CZ POKYNY

Více

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë 1 C B F H A E F 2 min 650 mm 3 205 90 G 335 600 / 900 4 a 5 M o 150 K b C B 6 7 1 L 0 2 1L 3 2L 3L 8 250 270 150 min 485 max 955 349 95 600 / 900 420 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený

Více

Obsah. Montážní schéma

Obsah. Montážní schéma 2 7 Obsah Montážní schéma Úvod 1 Ekologicky vhodná likvidace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Ovládání odsávače 3 Instalace odsávače 4 Sestavení odsávače 4 Připojení odsávače 4 Sestavení komínu 5 Výměna žárovky

Více

Odsavač par CIDC 61X. Návod k obsluze

Odsavač par CIDC 61X. Návod k obsluze Odsavač par CIDC 61X Návod k obsluze 1 A B C Obr. 1 Fig.1 Obr. 2 Obr. 3 2 Fig.4 Obr. 4 Obr. 5 3 Fig.6 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 4 Fig.9 Obr. 9 Obr. Fig.1010 Obr. 11 5 Fig.12 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 6 Fig.15

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

P PHILCO ANKARA 60 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

P PHILCO ANKARA 60 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE P PHILCO ANKARA 60 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. 16 Obsah

Více

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FNE 905 I XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...5 OBSLUHA...9 ÚDRŽBA...10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 905-P I XS

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 905-P I XS Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 905-P I XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

CZ Pokyny pro instalaci a používání

CZ Pokyny pro instalaci a používání CZ Pokyny pro instalaci a používání přední přední zadní zadní přední zadní zadní přední přední zadní přední zadní Pojistný šroub PŘEDNÍ PŘEDNÍ PŘEDNÍ PŘEDNÍ CZ Pokyny pro instalaci a používání Prostudujte

Více

Odsavač par CBT 62 - CBT 92. Návod k použití

Odsavač par CBT 62 - CBT 92. Návod k použití Odsavač par CBT 62 - CBT 92 Návod k použití 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Vzdálenost mezi varným panelem a spodní částí odsavače par musí být nejméně 65 cm. Odsávaný vzduch nesmí být připojen na komínové vedení,

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM ODSAVAČE PAR RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT ODSAVAČ PAR ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU INSTALACE 8 PŘED POUŽITÍM ODSAVAČE

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: CZ8

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: CZ8 DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Odsavač par Typ: KR W

Odsavač par Typ: KR W Odsavač par Typ: KR W Návod k použití 1 Obsah I Popis... 3 II Komponenty... 3 III Technické parametry... 4 IV Provozní podmínky... 4 V Instalace... 5 1. Instalace držáku na strop... 6 2. Instalace odsavače...

Více

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company,

Více

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9

Více

HGM 61 HGM 91 ODSAVAČ PAR

HGM 61 HGM 91 ODSAVAČ PAR HGM 61 HGM 91 ODSAVAČ PAR Návod k obsluze 1 A B Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 2 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 3 ÚVOD Přečtěte si pozorně obsah návodu, protože poskytuje důležité informace týkající

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 606-P FPL 906-P

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 606-P FPL 906-P Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 606-P FPL 906-P OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

CZ Pokyny pro instalaci a používání

CZ Pokyny pro instalaci a používání CZ Pokyny pro instalaci a používání CZ Pokyny pro instalaci a používání Prostudujte konstrukční provedení na předních stránkách s odkazy v textu v abecedním pořádku. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k obsluze a instalaci. Odsavač par FMA 905

Návod k obsluze a instalaci. Odsavač par FMA 905 Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FMA 905 DOPORUČENÍ A POKYNY! Pozor! Tento návod k obsluze platí pro několik různých prove dení přístroje. Je možné, že jsou v návodu popsány funkce, které se Vašeho

Více

CZ Návod k montáži a použití

CZ Návod k montáži a použití CZ Návod k montáži a použití CZ Návod k montáži a použití Přesně dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za případné potíže, škody nebo požáry způsobené nedodržením pokynů

Více

ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI

ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI Návod k použití a instalaci OD 10 3 4 5 6 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu si vezměte na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy v podobě písmen

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

1 C B F E F A H 2 min 650 mm 3 205 335 G 90 600 / 900

1 C B F E F A H 2 min 650 mm 3 205 335 G 90 600 / 900 1 C B F H A E F 2 min 650 mm 3 205 90 G 335 600 / 900 4 a 5 M o 150 K b C B 6 A 0 AL 7 2 1 L 1L 3 3L 2L 8 250 270 max 1050 150 min 580 349 95 600 / 900 420 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544 Návod k použití 1 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

CIDT 61 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

CIDT 61 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze CIDT 61 ODSVČ PR Návod k instalaci a obsluze 1 C M max 80 cm Obr. Fig.11 a b c Fig.2 Obr. 2 X Obr. 3 Obr. 4 2 X Obr. Fig.55 G G C 650 149 X G C X = C - (149+650+) C Obr. 6 Obr. 7 3 M H F H F Obr. Fig.88

Více