Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště"

Transkript

1 SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6 Vzorová kanalizační šachta j.7 Vodoměrná šachta VYPRACOVAL Ing. Michal Patočka KONTROLOVAL Ing. Arch. Ivo Chmelař Kraj Jihomoravský k.ú. Nový Lískovec, č.k.ú Ing. Arch. Ivo Chmelař Plachty 514/8, Brno IČ , tel.: Zadavatel Statutární město Brno, městská část Brno -Nový Lískovec Datum 01/2014 Akce Obsah Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště S O. 0 5 K a n a l i z a č n í, v o d o v o d n í a N N p ř í p o j k a Stupeň č. zakázky SML246/2013/OVV příloha č.: Te c h n i c k á z p r á v a i. paré č.: DPS

2 Obsah a)účel objektu...3 b)zásady funkčního, dispozičního řešení...3 b.1zásady funkčního řešení...3 b.2zásady dispozičního řešení...4 c)kapacity...5 d)technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost...6 2/10

3 úvod: Investor - stavebník: Kontakt: Adresa: IČ: Statutární město Brno, městská část Brno -Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová starostka městské části Brno Nový Lískovec Oblá 75a, Brno Tel.: Podatelna: Název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu pod Plachtami výstavba fotbalového a sofballového hřiště Místo stavby: Brno Nový Lískovec, (okres Brno - město) katastrální území: Nová Lískovec, č.k.ú Parcela: č. 1476, 1722, 1778/9 Kultura pozemku: ostatní plocha Využití pozemků: zeleň, ostatní komunikace Území obce: Město Brno Nový Lískovec a) účel objektu Předmětem tohoto projektu je vybudování přípojky kanalizace plánovanému objektu šaten (objekt řešen v rámci projektu "Dobudování sportovně-rekreačního areálu pod Plachtami Zázemí fotbalového hřiště"), přípojky vodovodu pro nouzové dočerpávání SO.03 agregační jímky pro závlahu hřišť a přípojky NN pro dodávku elektrické energie pro SO.02 Závlahový systém hřišť. Přípojka kanalizace, jako objekt nesouvisející se zbytkem této PD, byl přidán z důvodu nutnosti provedení současně s výstavbou SO.05 přípojky NN (z důvodu uložení do společného výkopu) a s výstavbou SO.01 Softbalového hřiště (z důvodu křížení trasy kanalizace s oplocením hřiště). Kanalizační přípojku nelze realizovat zvlášť po dokončení stavebních prací na těchto objektech z důvodu zásahu do dokončeného díla. b) zásady funkčního, dispozičního řešení b.1 zásady funkčního řešení Přípojka kanalizace: Čištění přípojky je navrženo přes typové plastové revizní šachty DN 400 umístěnými na pozemku stavebníka. Soupis šachet viz příloha j.4 Soupis kanalizačních šachet. Šachty z plastických hmot s vlnitou šachtovou rourou DN400 jsou neprůlezné, což vymezuje způsoby a techniky čištění. Čištění těchto šachet se provádí z povrchu terénu. Všechny šachty jsou dobře přístupné a čištění bude tedy bezproblémové. Čištění bude buď ruční - spirála se zaváděcí koncovkou nebo tlakové čištění s využitím asanačního vozu odstranění nečistot vyplachováním a odsáváním. 3/10

4 délka kanalizační přípojky: profil: materiál: počet šachet DN400: celková délka chrániček 148,5 m DN160 mm PVC 7 ks 10 m Výstavba kanalizačního potrubí nemá vliv na povrchové vody, stavbou nedochází ke změně odtokových podmínek v terénu. S ohledem na hloubku uložení potrubí a konfiguraci okolního terénu se předpokládá, že výstavbou splaškové kanalizace nebude dotčena hladina podzemní vody. Přípojka vodovodu: Přívod vody pro nouzové dočerpávání SO.03 agregační jímky bude napojen na stávajcí areálový vodovod DN 50. délka vodovodní přípojky: profil: materiál: celková délka chrániček 126,01 m D50 mm HDPE SDR 17,6 PN6 8,5 m Součástí vodovodní přípojky je i vodoměrná šachta zařazená za napojení s šoupětem. Přípojka je zakončena odběrovou soupravou s odvodněním umístěnou v plastové šachtě DN300 s plastovým poklopem. Výstavba vodovodního potrubí nemá vliv na povrchové vody, stavbou nedochází ke změně odtokových podmínek v terénu. S ohledem na hloubku uložení potrubí a konfiguraci okolního terénu se předpokládá, že výstavbou vodovodu nebude dotčena hladina podzemní vody. Přípojka NN: Napojení: ve stávající pojistkové skříni SP budou na doplněnou sadu pojistek z PD přípojka vrtu osazeny pojistky 50A a nově napojen kabel CYKY-J. Nový kabel CYKY-J 4x16 bude uložen do výkopu kanalizační přípojky. Při uložení kabelu bude dodržena prostorová norma ČSN Kabel bude doveden a napojen na nový rozvaděč - ten viz PS1 RM2. délka přípojky NN: materiál: chránička HDPE: 144,9 m CYKY-J 4x16 144,9 m b.2 zásady dispozičního řešení Přípojka kanalizace: Splaškové vody z objektu zázemí fotbalového hřiště bude napojeny na stávající splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu DN300. Napojení do stávající kanalizační stoky předpokládaného profilu DN300 bude provedeno pomocí navrtání a příslušné napojovací tvarovky DN160. Trasa přípojky od napojení probíhá podél softbalového hřiště v souběhu s přípojkou NN Přípojka je ukončena napojovací šachtou Š7 do které bude zaústěna svodná ležatá kanalizace objektu zázemí. Trasa přípojky kříží oplocení softbalového hřiště a potrubí bude uloženo do chráničky. 4/10

5 Přípojka vodovodu: Vodovodní přípojka bude napojena na stávající areálový vodovod DN 50 přes nový T-kus. Za napojení bude zařazena vodoměrná šachta z kompozitu, viz příloha SO.05 j.7, s vodoměrem, šoupátkovým uzávěrem a redukcemi. Trasa přípojky obchází fotbalové hřiště dále kříží komunikaci pro pěší a končí u SO.02 čerpací jímky, kde je osazena odběrovou soupravou s odvodněním v plastové šachtě DN300 s plastovým poklopem. Potrubí při křížení stávajícího kabelu VO a komunikace bude uloženo do chráničky Přípojka NN: Kabel bude veden ve výkopu v zemi uložení bude provedeno dle ČSN ed.2. V chodníku a neobdělávaném terénu s krytím 35 cm v neobdělávaném terénu s krytím 70 cm a v krajnici, ve vozovce a pod pojížděnými plochami s krytím 1 m. Při hloubce 70 cm tam kde není nebezpečí mechanického poškození se použije výstražná folie šířky 33 cm uložená na pískové lože. Ve všech případech je výška pískového lože 2x10 cm. Po celé délce bude kabel uložen v chráničce HDPE D40. Dále dle čl. 521.N11.13 ČSN ed.2: Kde nelze hloubek dle tab.č. 52HN10 dosáhnout a u kabelů do 1kV s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mech. Poškození, je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou (rourami, žlaby, tvárnicemi apod.). Takové případy se vyskytují například při vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo přecházení konstrukcí v zemi, při křížení s komunikací apod. Styk kabelů s inženýrskými sítěmi: Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN "Prostorová úprava vedení technického vybavení". Trasa přípojky kříží oplocení softbalového hřiště a kabel bude lokálně uložen do hloubky 1,5 m v tomto úseku. c) kapacity Přípojka kanalizace: Bilance splaškových vod 20 sportovců => 20 m 3 /os/rok => 400 m 3 /rok Q p denní = 1,09 m 3 /den = 0,01 l/s Q max = 1,09. 1,25 = 1,37 m 3 /den = 0,02 l/s Q h max = 1,37 / 24. 7,2 = 0,41 m 3 /h = 0,11 l/s Průtok v potrubí: Úsek Průtok Spád Délka Provozní D DN DN Průtok Rychlost návrhový stoky stoky drsnost výpočet navržené použité 100% 100% [l/s] [%] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [l/s] [m/s] napojení-š1 0,11 2,35 3,4 0, ,99 2,09 Š1-Š2 0,11 2,16 26,69 0, ,16 2 Š2-Š3 0,11 2,16 40,63 0, ,16 2 Š3-Š4 0,11 2,16 31,94 0, ,16 2 Š4-Š5 0,11 2,16 16,43 0, ,16 2 Š5-Š6 0,11 3,23 8,45 0, ,67 2,47 Š6-Š7 0,11 3,23 20,96 0, ,67 2,47 5/10

6 Přípojka vodovodu: Potřeba vody - odhad => cca 500 m 3 /rok Voda na doplňování agregační jímky bude doplňována v závislosti na nemožnosti čerpání z primárního zdroje - vrtaná studna v severní části areálu viz SO.03 Přívod vody pro závlahový systém hřišť. Přípojka NN: Kapacity viz provozní soubor PS1 Elektroinstalace. d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Přípojka kanalizace: Uložení potrubí: Uložení potrubí musí být provedeno dle technologického návodu výrobce trubního materiálu a musí být dodrženy veškeré jeho podmínky uvedené v uvedených pokynech vč. zhutnění podsypů a obsypů. Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 15 cm a do výšky 30 cm nad potrubí bude proveden obsyp z písku. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou, vhodnost tohoto materálu pro zásypy bude konzultována s odpovědným geologem stavby, popř. štěrkem. V místě výškových a směrových lomů budou provedeny betonové kotevní bloky. Přebytečný materiál bude použit na jiných stavebních objektech nebo odvezen na skládky. Rýha pro potrubí ve zpevněných plochách bude zasypána štěrkem, či jiným hutnitelným materiálem, který bude hutněn po vrstvách 20 cm v hodnotách 100% PS. Podloží pod konstrukční vrstvy komunikace musí být zhutněno dle technických podmínek TP 146 povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Rýha mimo zpevněné plochy bude zasypána vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách tl. 20 cm. Před započetí prací je třeba provést skrývku ornice a po dokončení prací je třeba provést její opětovné rozprostření. Poznámka: Uložení potrubí, jeho obsyp musí být provedeny dle montážních pokynů jejich výrobce, pokud budou tyto pokyny odlišné od pokynů popsaných v této zprávě. Výstavba bude probíhat v souladu s podrobným popisem technologie provádění, daným výrobcem a projektovou dokumentací. V případě použití tuhých trub musí být kladen důraz zejména na kvalitní provedení jejich uložení a na podkladní konstrukce. V intravilánu se trouby nesmí ukládat pouze do hutněného pískového nebo štěrkopískového lože, i když statický výpočet prokáže jeho použitelnost. V případě použití trub pružných je nutné použít trub s největší kruhovou tuhostí. Pružné potrubí se pod tlakem zeminy nadloží a přetížení z povrchu terénu či vozovky deformují, nepřenášejí proto zcela zatížení zeminou a přetížením terénu do konstrukce trouby. Je nezbytné docílit zhutnění lože a bočního obsypu v souladu s hodnotami dokumentovaném výrobcem či uvedeným v projektové dokumentaci. Musí být prováděno hutnění lože, bočního a krycího obsypu po vrstvách (max. 15 cm při profilu menším či rovno DN 600, max. 25 cm při profilu větším než DN 600). 6/10

7 V případě použití trub pružných musí zhotovitel provádět kontrolní zkoušky dle ČSN Kontrola hutnění zemin a sypanin a předložit kladné výsledky těchto zkoušek VAS před jeho souhlasem s provedením zásypu potrubí. V případě použití pružných trub musí být stanovena maximální hodnota deformace profilu potrubí, a to max. ovalita 3,3 % při předání díla a 5% po 4 letech provozu před uplynutím záruční lhůty. Pokud by naměřené hodnoty byly vyšší než tento limit, musí investor reklamovat u zhotovitele stavebních prací překročení této povolené hodnoty. Tato podmínka musí být sjednána ve smlouvě o dílo. V případě použití pružných trub nesmí být sjednána záruční lhůty na jakost provedených prací kratší než 5 let Spojování trub : Způsob spojování trub je ve většině případů předepsán příslušným výrobcem. Potrubí z PVC - svařování trub na tupo (svářečka s hydraulickým přítlakem) nebo elektrotvarovkami. Svařování potrubí může provádět jen pracovník se svářečským průkazem. Protiskluzové spojky ve zvláštních případech - mechanické spojování PVC trub je možné za pomoci protiskluzných spojů kaplí. Chránička je navržena jako vodotěsná, z PP pro křížení místní komunikace a schodů pře Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti podzemních sítí Před zahájením zemních prací je nutné požádat jednotlivé správce o vytýčení a viditelné označení podzemních sítí v terénu Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde žádných mechanizačních prostředků a zemní práce prováděli výhradně ručním výkopem. Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proti poškození (vyvěšením, podložením) Před zásypem vedení pozvat zástupce správců sítí ke kontrole křižovatek a souběhů. O kontrole je nutno vyhotovit zápis. Každé poškození sítí neprodleně hlásit příslušným správcům. Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemními vedeními Dle ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jsou nejmenší dovolené vzdálenosti mezi vnějšími povrchy vedení v m : při souběhu kanalizace při křížení se sdělovacím kabelem: 0,50 m 0,20 m se silovým kabelem: 0,50 m 0,20 m s vodovodním řadem: 0,60 m 0,10 m 7/10

8 Rozsah ochranných pásem jednotlivých vedení (vzdálenost od vnějšího povrchu vedení na obě strany) : vodovod 1,5 m sdělovací kabely - 1,5 m silové kabely do 1kV - 1 m Zemní výkopové práce v ochranných pásmech provádět výhradně ručně bez použití mechanizace. Zkoušky vodotěsnosti - tlakové zkoušky Tlaková zkouška: Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN , ČSN = ČSN EN 805). Zkouška vodotěsnosti stok: Zkouška bude prováděna podle ČSN Doklad o úspěšně provedené zkoušce bude zhotovitelem stavby předán objednateli. Před provedením bočního obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. Volba zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena objednatelem. Přípojka vodovodu: Potrubí PE Uložení potrubí: Potrubí přípojky bude ukládáno převážně do společného výkopu souběžně s kanalizačním potrubím (stokou K1) při dodržení vzdáleností dle ČSN na zhutněné pískové lože resp. zhutněný pískový zásyp kanalizace. Trouby musí na loži ležet v celé délce. Obsyp potrubí do výšky 300 mm nad vrchol potrubí se provede dobře hutnitelným materiálem. Pro obsyp potrubí lze použít písek, pískocementovou směs v poměru 7 : 1, vyosévky, recyklát případně prohozenou zeminu bez ostrohranných částic s max. velikostí zrna do 20 mm. Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm po stranách trubky, nehutnit přímo nad trubkou. Hutnění bude prováděno ručně nebo lehkými strojními dusadly a bude zhotovitelem dokumentováno. V celé trase vodovodního řadu, od až k napojení z distribuční sítě, bude na vodovodní potrubí z PE pevně uchycen izolovaný signalizační vodič CY o průřezu 4 mm, který bude přisvorkován k potrubí a vyvede se do šoupátkových poklopů. Na rozhraní obsypu a zásypu tj. ve výšce 30 cm na vodovodním potrubím se uloží výstražná bílá fólie Pozor voda šířky 340 mm. Před záhozem rýhy osvědčí zhotovitel průchodnost signálního vodiče samostatnou zkouškou se zápisem do stavebního deníku. Před uvedením do provozu je nutné vodovodní potrubí propláchnout a dezinfikovat k zajištění nezávadnosti vody. Krytí vodovodního potrubí nebude sníženo pod 1,2 m a nebude po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m. Změna směru potrubí bude prováděna pomocí příslušných tvarovek ( bloky, kolena ), není dovoleno provádět změnu směru vyskřípnutím trubky v hrdle! V nutných případech lze využit pružnosti trubek do D50 pro tvorbu oblouku o poloměru R, kde R je minimálně 300 x vnější 8/10

9 průměr trubky. Přitom je nutno trubku opřít nejméně ve třech místech o betonové bloky. Není dovoleno ohýbaní trubek zatepla. Materiál: rozměr (mm) délka (m) materiál D50 126,01 HDPE SDR 17,6 PN6 objekt typ počet vodoměrná šachta s vystrojením podzemní Odběrová souprava s odvodněním podzemní plastová šachta vč. poklopu hl.: 1,5m podzemní Uzávěr T-kus (Z.Ú.) koleno 15 (L1) koleno 30 (L2,L4) oblouk 45 (L3,L7) koleno 60 (L5) koleno 90 (L6) koleno 22 (L7) tvarovka PE (označení) počet 2 ks 2 ks Energie: Pro montáž potrubí není třeba napojení na venkovní energie. Doprava: Doprava potrubí bude prováděna kontinuálně ze skladovacích ploch nákladními automobily na místo montáže. Skladování: Pro skladování trub a jiného stavebního materiálu jsou určeny plochy zvolené investorem stavby jako plochy zařízení staveniště. Příležitostně bude možné jednotlivé kusy připravené k montáži skladovat podél stavební rýhy. 9/10

10 Přípojka kanalizace: Napájecí napěťová soustava: 3+N+PE,50Hz,230V, TN-C-S Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN : Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN ed.2 automatickým odpojením od zdroje el. oddělením bezpečným malým napětím doplňující pospojováním Vnější vlivy : AB8, AD4, AE4, AN2,AL1, AS2, AQ2 Kabel NN bude chráněn po celé délce ochrannou trubkou z PP. Výkop pro kabel bude prováděn po vytyčení stávajících zakreslených inženýrských sítí. Soupis materiálu - montáž přípojky: Kabel CYKY-J 4x16 144,9 m Trubka DN40 144,9 m Výstražná folie 144,9 m Vypracoval Ing. Michal Patočka V Brně 01/ /10

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Katalog produktů 2015

Katalog produktů 2015 BAUERNFEIND Rakouský výrobce potrubí Katalog produktů 2015 A-ROHR Vysoko-zátěžové plnostěnné potrubí PP-MEGA-Potrubí PP-GLATT-Potrubí A- D R Ä N P P- M E G A- Drain - 1200 mm DN/ID 100-1200 mm 12, SN16SN8,

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 TECHNICKÁ SMĚRNICE č. 1/2009 PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 Obsah: 1. Úvod 2. Použité pojmy a zkratky 3. Rozsah platnosti 4. Forma zpracování geodetické

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více