ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTIE. rozhodla: I."

Transkript

1 Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/ , 057/ , PSČ Humenné - - Č. j. 2013/ V Humennom, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: I. Účastník konania Peter Harvan, Modrá nad Cirochou 261, Modrá nad Cirochou, IČO: , v prevádzkarni Mäsiarstvo mäso údeniny, ul. 1.mája 20, Humenné, porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku označiť potraviny v kodifikovanej podobe štátneho jazyka povinnými údajmi podľa 9 ods. (1) písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na 3 ods. (3) písm. d) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29.marca 2012 o označovaní potravín, a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. umiestňoval na trh jeden druh údenej ryby o hmotnosti 4 kg a celkovej cene 19,96, nesprávne označenej, nakoľko v označení uvedeného výrobku nebol uvedený povinný údaj o dátume spotreby Makrela údená o celkovom množstve 4 kg, cena/kg: 4,99, DS: neuvedený, výrobca: RYBMAND Spolka 2 Ograniezona sw. Ducha, Poľska. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej účastník konania porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku označiť potraviny v kodifikovanej podobe štátneho jazyka povinnými údajmi podľa 9 ods. (1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na 3 ods. (1) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29.marca 2012 o označovaní potravín, a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. umiestňoval na trh dva druhy potravinárskych výrobkov o hmotnosti 3,138 kg a v hodnote 20,73, nesprávne označených, nakoľko v označení uvedeného výrobku neboli uvedené povinné údaje v kodifikovanej podobe štátneho jazyka: názov výrobku, obchodné meno a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, o osobitnom spôsobe skladovania, o dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti a o množstve FILETY ŠLEDZIOWE PO WIEJSKU, v počte 3ks, cena/ks: 3,99, Ustřická uzená roláda o celkovom hmotnosti 1,488 kg, cena/kg: 5,89. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej účastník konania porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi podľa

2 -2-4 ods. (1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách, a to tým, že dňa v čase úradnej kontroly od 8.20 hod. do hod. uvádzal jeden druh mäsového výrobku o celkovej hmotnosti 2,98 kg a v hodnote 16,65, nesprávne označenej, v rozpore s 9 ods. (8) písm. c) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 127/2012 z 29. marca 2012 o označovaní potravín, v označení zloženia ktorej nebolo uvedené množstvo zložky alebo kategórie zložiek, ktorá je základná pre charakteristiku potraviny Klobása krčmárska o celkovej hmotnosti 2,98 kg, cena/kg: 5,59, DS: , výrobca: ZAKLADY MIESNE UNIMIES Sp. Z.o.o., ul. POWSTANCOW, CHRZANOW. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 100,-, slovom jednosto eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol 00591, konštantný symbol II. O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné vykonala dňa u účastníka konania Peter Harvan, Modrá nad Cirochou 261, Modrá nad Cirochou, IČO: , v prevádzkarni Mäsiarstvo mäso údeniny, ul. 1.mája 20, Humenné, úradnú kontrolu potravín zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov (ďalej len zákon o potravinách). Na základe tejto kontroly zistila, že účastník konania dňa v čase výkonu kontroly od hod. do hod. v predajných priestoroch umiestňoval na trh jeden druh údenej ryby o hmotnosti 4 kg a celkovej cene 19,96, nesprávne označenej, nakoľko v označení uvedeného výrobku nebol uvedený povinný údaj o dátume spotreby: 1.) Makrela údená o celkovom množstve 4 kg, cena/kg: 4,99, DS: neuvedený, výrobca: RYBMAND Spolka 2 Ograniezona sw. Ducha, Poľska. Účastník konania týmto porušil nasledovné právne predpisy: Podľa ustanovenia 4 ods. (1) zákona o potravinách: Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa 9 ods. (1) zákona o potravinách: Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi, alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka týmito údajmi: d) dátumom spotreby, ak ide o druhy potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska. Podľa 3 ods. (3) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29.marca 2012 o označovaní potravín: V označení balenej potraviny musia byť

3 -3- uvedené tieto údaje: d) dátum minimálnej trvanlivosti alebo ak ide o potravinu podliehajúcu rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, dátum spotreby. Podľa 20 ods. (9) zákona o potravinách inšpektori pre úradnú kontrolu potravín Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné vydali v zmysle článku 54 ods. (2) písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení, zákaz uvádzania na trh popísaného potravinárskeho výrobku s nedostatočným označením, uvedeného v bode III./1.) Záznamu o úradnej kontrole potravín č. HE/2013/KnŠt/87 zo dňa Ďalej účastník konania, dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. v predajných priestoroch umiestňoval na trh dva druhy potravinárskych výrobkov o hmotnosti 3,138 kg v hodnote 20,73, nesprávne označených, nakoľko v označení uvedených potravinárskych výrobkov neboli uvedené povinné údaje v kodifikovanej podobe štátneho jazyka( názov výrobku, obchodné meno a adresa PPP,...) : 1.) FILETY ŠLEDZIOWE PO WIEJSKU, v počte 3ks, cena/ks: 3,99, 2.)Ustřická uzená roláda o celkovom hmotnosti 1,488 kg, cena/kg: 5,89. Účastník konania týmto porušil nasledovné právne predpisy: Podľa ustanovenia 4 ods. (1) zákona o potravinách: Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa 9 ods. (1) zákona o potravinách: Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi, alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka týmito údajmi: a) názvom, pod ktorým sa potravina predáva, b) obchodným menom a adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva, c) o množstve; pri pevných potravinách nachádzajúcich sa v náleve musí byť okrem celkovej hmotnosti uvedená i hmotnosť pevnej potraviny, e) dátumom minimálnej trvanlivosti, i) zoznamom jednotlivých zložiek. Podľa 3 ods. (1)Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 127/2012 z 29. marca 2012 o označovaní potravín: Slovné označenie potraviny podľa odsekov 3 a 5 uvádzanej na trh sa uvádza v štátnom jazyku. Označovanie aj v iných jazykoch nie je zakázané, avšak nesmie byť prekážkou čitateľnosti údajov uvádzaných v štátnom jazyku. Podľa 3 ods. (3) citovanej vyhlášky: V označení balenej potraviny musia byť uvedené tieto údaje: a) názov, pod ktorým sa potravina uvádza na trh, b) meno alebo obchodné meno a adresa výrobcu, baliarne alebo predávajúceho, ktorý má sídlo v členskom štáte Európskej únie, c) množstvo potraviny bez obalu, d) dátum minimálnej trvanlivosti, e) zoznam zložiek. Ďalej účastník konania, dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. v predajných priestoroch umiestňoval na trh jeden druh mäsového výrobku o hmotnosti 2,98 kg v hodnote 16,65, nesprávne označený, nakoľko v označení zloženia nebolo uvedené množstvo zložky alebo kategórie zložiek, ktorá je základná pre charakteristiku potraviny: 1.) Klobása krčmárska o celkovej hmotnosti 2,98 kg, cena/kg: 5,59, DS: , výrobca: ZAKLADY MIESNE UNIMIES Sp. Z.o.o., ul. POWSTANCOW, CHRZANOW. Účastník konania týmto porušil nasledovné právne predpisy: Podľa ustanovenia 4 ods. (1) zákona o potravinách: Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi.

4 -4- Podľa 9 ods. (8) písm. c) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 127/2012 z 29. marca 2012 o označovaní potravín: V označení sa uvádza množstvo zložky alebo kategórie zložiek v hmotnostných percentách alebo objemových percentách, ak zložka alebo kategória zložiek je základná pre charakteristiku potraviny a pre jej odlíšenie od výrobku, s ktorým by mohla byť zameniteľná pre svoj názov alebo vzhľad. Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. HE/2013/KnŠt/87 zo dňa , ktorý bol prerokovaný so zodpovedným zamestnancom, ktorý zobral na vedomie zistené nedostatky a k preukázaným skutočnostiam podal vyjadrenie:... Tovar bol stiahnutý z predaja v čase kontroly. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania v lehote určenej správnym orgánom využil svoje právo na vyjadrenie sa k oznámeniu o začatí správneho konania v zmysle 33 ods. (2) zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní. Účastní konania vo svojom vyjadrení zo dňa uvádza: Po kontrole Vašimi pracovníkmi dňa boli zistené nedostatky odstránené, a to tým, že chybne označený tovar bol okamžite stiahnutý z predaja a vrátený dodávateľovi. Tovar, ktorý do dnešného dňa nemá správne označenie, nie je v ponuke na predaj. Podľa 20 ods. (9) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa 19 ods. (2) a opatrenia podľa osobitných predpisov. Podľa článku 54 ods. (1) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení: Ak príslušný orgán zistí nedodržiavanie predpisov, bude konať tak, aby zabezpečil, aby prevádzkovateľ situáciu napravil. Príslušný orgán bude pri rozhodovaní o tom, ako bude konať, brať do úvahy povahu tohto nedodržiavania, ako aj minulosť príslušného prevádzkovateľa pokiaľ ide o nedodržiavanie predpisov. Podľa článku 54 ods. (2) písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení: Pokiaľ je to potrebné, budú súčasťou tohto konania tieto opatrenia: obmedzenie alebo zákaz uvádzať tieto krmivá, potraviny alebo zvieratá na trh, dovážať ich alebo vyvážať. Podľa článku 54 ods. (3) citovaného nariadenia: Príslušný orgán poskytne príslušnému prevádzkovateľovi alebo jeho zástupcovi písomné oznámenie o svojom rozhodnutí o akciách, ktoré sa majú uskutočniť podľa odseku 1, spolu s odôvodnením tohto rozhodnutia a informáciu o práve odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu a o použiteľnom postupe a lehotách.

5 -5- Podľa 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty. Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov sankciou za porušenie ustanovení tohto zákona je pokuta vo výške určenej v 28 ods. (2) písm. f) citovaného zákona. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. HE/2013/KnŠt/87 zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi, a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. uvádzal do obehu jeden druh popísaného potravinárskeho výrobku o hmotnosti 4 kg a celkovej cene 19,96, nedostatočne označeného v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, nakoľko v označení uvedeného výrobku neboli uvedené povinné údaje: dátum spotreby Makrela údená o celkovom množstve 4 kg, cena/kg: 4,99, DS: neuvedený, výrobca: RYBMAND Spolka 2 Ograniezona sw. Ducha, Poľska, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej bolo preukázané, že účastník konania porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi, a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. umiestňoval na trh dva druhy potravinárskych výrobkov o hmotnosti 3,138 kg a v hodnote 20,73, neoznačených povinnými údajmi v kodifikovanej podobe štátneho jazyka FILETY ŠLEDZIOWE PO WIEJSKU, v počte 3ks, cena/ks: 3,99, Ustřická uzená roláda o celkovom hmotnosti 1,488 kg, cena/kg: 5,89, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej bolo preukázané, že účastník konania porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi, a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. umiestňoval na trh jeden druh mäsového výrobku o hmotnosti 2,98 kg v hodnote 16,65, nesprávne označeného, nakoľko v označení zloženia nebolo uvedené množstvo zložky alebo kategórie zložiek, ktorá je základná pre charakteristiku potraviny - Klobása krčmárska o celkovej hmotnosti 2,98 kg, cena/kg: 5,59, DS: , výrobca: ZAKLADY MIESNE UNIMIES Sp. Z.o.o., ul. POWSTANCOW, CHRZANOW, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Závažnosť takéhoto protiprávneho konania je premietnutá aj do výšky možnej sankcie od 100 eur do eur. Pri určovaní výšky pokuty Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné prihliadala na závažnosť protiprávneho konania, ktorá je daná charakterom a rozsahom zistených nedostatkov, a to tým, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku uvádzal do obehu jeden druh potravinárskeho výrobku (Makrela údená o celkovom množstve 4 kg, cena/kg: 4,99,

6 -6- DS: neuvedený, výrobca: RYBMAND Spolka 2 Ograniezona sw. Ducha, Poľska), u ktorého v označení nebol uvedený povinný údaj v kodifikovanej podobe štátneho jazyka- dátum spotreby, ďalej uvádzal do obehu dva druhy potravinárskych výrobkov neoznačených povinnými údajmi v kodifikovanej podobe štátneho jazyka (FILETY ŠLEDZIOWE PO WIEJSKU, v počte 3ks, cena/ks: 3,99, Ustřická uzená roláda o celkovom hmotnosti 1,488 kg, cena/kg: 5,89 ), a jeden druh mäsového výrobku nesprávne označeného, nakoľko v označení zloženia nebolo uvedené množstvo zložky alebo kategórie zložiek, ktorá je základná pre charakteristiku potraviny (Klobása krčmárska o celkovej hmotnosti 2,98 kg, cena/kg: 5,59, DS: , výrobca: ZAKLADY MIESNE UNIMIES Sp. Z.o.o., ul. POWSTANCOW, CHRZANOW), čím mohlo dôjsť k ohrozeniu záujmov spotrebiteľa, nakoľko neboli spotrebiteľovi poskytnuté povinné údaje o potravine. Pri posudzovaní miery zavinenia vychádzal správny orgán z charakteru zistených porušení základných povinností prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a následne konštatuje, že úradne zistené nedostatky boli spôsobené vlastnou činnosťou účastníka konania a to nezabezpečením takých opatrení, aby sa potraviny neoznačené povinnými údajmi v kodifikovanej podobe štátneho jazyka neuvádzali na trh. Uvádzanie do obehu potraviny nedostatočne označenej nemalo síce vplyv na zdravie ľudí, avšak spotrebiteľovi neboli poskytnuté povinné údaje v zmysle platných právnych predpisov, čím boli ohrozené základné práva a záujmy spotrebiteľa na trhu. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné prihliadala aj na dĺžku trvania protiprávneho konania, ktoré preukázateľne trvalo minimálne v čase výkonu úradnej kontroly potravín dňa od hod. do hod. Výška uloženej pokuty 100,-eur nie je likvidačná, nevybočuje z medzí ustanovených zákonom a plní svoj výchovný a represívny účel, je v dolnej hranici sadzby, a taktiež zohľadňuje všetky ďalšie skutočnosti charakter prevádzky, ohrozenie záujmov spotrebiteľa, možné riziko pre zdravie ľudí, minulosť prevádzkovateľa a tiež skutočnosť, že nebolo preukázané úmyselné protiprávne konanie. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. III. P o u č e n i e Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov úradnej kontroly potravín nemá odkladný účinok ( 31 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov). Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je právoplatné rozhodnutie preskúmateľné súdom. MVDr. Helena Dziaková riaditeľka Rozhodnutie sa doručuje: Peter Harvan, Modrá nad Cirochou 26

7 Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, Humenné, 057/ , 057/ , - - Č. j. 2013/ V Humennom, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: I. Účastník konania COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou, IČO: , v prevádzkarni Potraviny MIX COOP Jednota č , Palárikova 1617, Snina, porušil zákaz umiestňovania na trh potravín po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. (5) písm. d) a 12 ods. (1) písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a to tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. v predajných priestoroch prevádzky umiestňoval na trh päť druhov potravinárskych výrobkov o hmotnosti 4,289 kg a v celkovej hodnote 40,2 po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti- Knoppers, oblátky s mliečnou náplňou á 3x25g, v počte 23ks, cena/ks: 0,49, DMT: , distribútor: STORCK Slovensko, s.r.o., Bratislava, Tyčinka čokoládovo arašidová 38g, v počte 15ks, cena/ks: 0,35, DMT: , distribútor: Pannon-Food Slovakia s.r.o., Veľká Mača, SR, DRU Sezamové tyčinky 58g, v počte 11ks, cena/ks: 0,48, DMT: , výrobca: DRU a.s., Zvolen, Slovakia chips gazdovská slanina 75g, v počte 16ks, cena/ks: 0,79, DMT: , distribútor: Intersnack Slovensko a.s., Trenčín, WRIGLEY S Orbit, žuvačka bez cukru s mätovou a mentolovou príchuťou s náhradnými sladidlami 13g, v počte 12ks, cena/ks: 0,48, DMT: , distribútor: WRIGLEY SLOVAKIA, S.R.O., SENICA. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (4) písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej prevádzkovateľ potravinárskeho podniku porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi podľa 4 ods. (1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na 10 ods. písm. d) oddelene skladovať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách, a to tým, že dňa v čase výkonu kontroly od hod. do hod. spoločne uchovával nebalené mäsové výrobky a zeleninu v chladiarenskom sklade v sklade. Tým nezabezpečil skladovanie potravín za takých podmienok, aby sa zachovala ich zdravotná neškodnosť, kvalita a biologická hodnota.

8 -2- Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. p) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej prevádzkovateľ potravinárskeho podniku porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi podľa 4 ods. (1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Prílohu II Kapitola V ods. (1) písm. b) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, a to tým, že neudržiaval všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia, s ktorým potraviny prichádzajú do styku v takom dobrom technickom stave a v poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie, nakoľko dňa v čase výkonu kontroly od hod. do hod. inšpektormi úradnej kontroly potravín boli zistené korodujúce regály v chladiarenskom boxe s uloženými mliečnymi výrobkami. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. p) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. (4) písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 1000,-, slovom: jedentisíc eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol 00602, konštantný symbol II. O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné vykonala dňoch u účastníka konania COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou, IČO: , v prevádzkarni Potraviny MIX COOP Jednota č , Palárikova 1617, Snina, úradnú kontrolu potravín zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o potravinách), predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov. Na základe úradnej kontroly potravín vykonanej dňa zistila, že účastník konania v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. umiestňoval na trh päť druhov potravinárskych výrobkov o hmotnosti 4,289 kg a v celkovej hodnote 40,2 po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti: 1.) Knoppers, oblátky s mliečnou náplňou á 3x25g, v počte 23ks, cena/ks: 0,49, DMT:

9 , distribútor: STORCK Slovensko, s.r.o., Bratislava, 2.)Tyčinka čokoládovo arašidová 38g, v počte 15ks, cena/ks: 0,35, DMT: , distribútor: Pannon-Food Slovakia s.r.o., Veľká Mača, SR, 3.)DRU Sezamové tyčinky 58g, v počte 11ks, cena/ks: 0,48, DMT: , výrobca: DRU a.s., Zvolen, 4.) Slovakia chips gazdovská slanina 75g, v počte 16ks, cena/ks: 0,79, DMT: , distribútor: Intersnack Slovensko a.s., Trenčín, 5.)WRIGLEY S Orbit, žuvačka bez cukru s mätovou a mentolovou príchuťou s náhradnými sladidlami 13g, v počte 12ks, cena/ks: 0,48, DMT: , distribútor: WRIGLEY SLOVAKIA, S.R.O., SENICA. Účastník konania týmto porušil nasledovné právne predpisy: Podľa ustanovenia 6 ods. (5) písm. d) zákona o potravinách: Na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti. Podľa 12 ods. (1) písm. h) zákona o potravinách: Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Podľa 20 ods. (9) zákona o potravinách inšpektori pre úradnú kontrolu potravín Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné vydali v zmysle článku 54 ods. (2) písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení, zákaz uvádzania na trh popísaných potravín po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti, uvedených v bode III./1.) Záznamu o úradnej kontrole potravín č. HE/2013/ŠtKnGuKoSt/133 zo dňa Ďalej účastník konania dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. porušil povinnosť oddelene skladovať nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu, a to tým, že spoločne uchovával nebalené mäsové výrobky a zeleninu v chladiarenskom sklade v sklade. Tým nezabezpečil skladovanie potravín za takých podmienok, aby sa zachovala ich zdravotná neškodnosť, kvalita a biologická hodnota. Účastník konania týmto porušil nasledovné právne predpisy: Podľa ustanovenia 4 ods. (1) zákona o potravinách: Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa 10 písm. d) zákona o potravinách: Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu. Podľa ustanovenia 3 ods. (1) zákona o potravinách: Podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipulovanie s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie a kritériá na posudzovanie malej prevádzky, strednej prevádzky a veľkej prevádzky ustanovia všeobecné záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

10 -4- Podľa ustanovenia 3 ods. (4) zákona o potravinách: Požiadavky a postupy podľa odseku 1 až 3 je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Podľa 20 ods. (9) zákona o potravinách inšpektori pre úradnú kontrolu potravín Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné vydali v zmysle článku 54 ods. (2) písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení, zákaz spoločného skladovania popísaných potravín, uvedených v bode III./2.) Záznamu o úradnej kontrole potravín č. HE/2013/ŠtKnGuKoSt/133 zo dňa Ďalej účastník konania dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi, a to tým, že inšpektormi úradnej kontroly potravín boli zistené korodujúce regály v chladiarenskom boxe s uloženými mliečnymi výrobkami. Účastník konania týmto porušil nasledovné právne predpisy: Podľa ustanovenia 4 ods. (1) zákona o potravinách: Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa požiadaviek uvedených v Prílohe II Kapitola V ods. (1) písm. b) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín: Všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia, s ktorým potraviny prichádzajú do styku, musia byť: skonštruované tak, byť z takých materiálov a byť udržiavané v takom dobrom technickom stave a poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie. Podľa 3 ods. (1) zákona o potravinách: Podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipulovanie s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie a kritériá na posudzovanie malej prevádzky, strednej prevádzky a veľkej prevádzky ustanovia všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podľa 3 ods. (4) zákona o potravinách: Požiadavky a postupy podľa odsekov 1 až 3 je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Skutočnosti zistené počas výkonu úradnej kontroly potravín sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. HE/2013/ŠtKnGuKoSt/133 zo dňa , ktoré boli prerokované so zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu, ktorý zobral na vedomie zistené nedostatky, čo potvrdil svojím podpisom a k preukázaným kontrolným zisteniam podal vyjadrenie cit. : Tovar po DMT sme v čase kontroly stiahli z predaja, zelenina bola v čase kontroly preložená z mäsového boxu. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho

11 -5- vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom nevyjadril k podkladu rozhodnutia. Podľa 20 ods. (9) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa 19 ods. (2) a opatrenia podľa osobitných predpisov. Podľa článku 54 ods. (1) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení: Ak príslušný orgán zistí nedodržiavanie predpisov, bude konať tak, aby zabezpečil, aby prevádzkovateľ situáciu napravil. Príslušný orgán bude pri rozhodovaní o tom, ako bude konať, brať do úvahy povahu tohto nedodržiavania, ako aj minulosť príslušného prevádzkovateľa pokiaľ ide o nedodržiavanie predpisov. Podľa článku 54 ods. (2) písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení: Pokiaľ je to potrebné, budú súčasťou tohto konania tieto opatrenia: obmedzenie alebo zákaz uvádzať tieto krmivá, potraviny alebo zvieratá na trh, dovážať ich alebo vyvážať. Podľa článku 54 ods. (3) citovaného nariadenia: Príslušný orgán poskytne príslušnému prevádzkovateľovi alebo jeho zástupcovi písomné oznámenie o svojom rozhodnutí o akciách, ktoré sa majú uskutočniť podľa odseku 1, spolu s odôvodnením tohto rozhodnutia a informáciu o práve odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu a o použiteľnom postupe a lehotách. Podľa 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty. Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov sankciou za porušenie ustanovení tohto zákona je pokuta vo výške určenej v 28 ods. (4) písm. i) citovaného zákona. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. HE/2013/ŠtKnGuKoSt/133 zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania porušil zákaz umiestňovania na trh potravín po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. (5) písm. d) a 12 ods. (1) písm. h) zákona o potravinách, a to tým, že dňa zistila, že účastník konania v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. umiestňoval na trh päť druhov potravinárskych výrobkov (Knoppers, oblátky s mliečnou náplňou á 3x25g, v počte 23ks, cena/ks: 0,49, DMT: , distribútor: STORCK Slovensko, s.r.o., Bratislava, Tyčinka čokoládovo arašidová 38g, v počte 15ks, cena/ks: 0,35, DMT: , distribútor: Pannon-Food Slovakia s.r.o., Veľká Mača, SR, DRU Sezamové tyčinky 58g, v počte 11ks, cena/ks: 0,48, DMT: , výrobca: DRU a.s., Zvolen, Slovakia chips gazdovská

12 -6- slanina 75g, v počte 16ks, cena/ks: 0,79, DMT: , distribútor: Intersnack Slovensko a.s., Trenčín, WRIGLEY S Orbit, žuvačka bez cukru s mätovou a mentolovou príchuťou s náhradnými sladidlami 13g, v počte 12ks, cena/ks: 0,48, DMT: , distribútor: WRIGLEY SLOVAKIA, S.R.O., SENICA) o hmotnosti 4,289 kg a v celkovej hodnote 40,2 po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (4) písm. i) zákona o potravinách. Ďalej bolo preukázané, že účastník konania porušil povinnosť oddelene skladovať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu podľa 10 písm. d) zákona o potravinách, a to tým, že dňa v čase výkonu kontroly od hod. do hod. spoločne uchovával nebalené mäsové výrobky a zeleninu v chladiarenskom sklade v sklade, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. p) zákona o potravinách. Ďalej bolo preukázané, že účastník konania porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi podľa 4 ods. (1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Prílohu II Kapitola V ods. (1) písm. b) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, a to tým, že neudržiaval všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia, s ktorým potraviny prichádzajú do styku v takom dobrom technickom stave a v poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie, nakoľko dňa v čase výkonu kontroly od hod. do hod. inšpektormi úradnej kontroly potravín boli zistené korodujúce regály v chladiarenskom boxe s uloženými mliečnymi výrobkami, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. p) zákona o potravinách. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods.(4) písm. i) zákona o potravinách, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Závažnosť takéhoto protiprávneho konania je premietnutá aj do výšky možnej sankcie od eur do eur. Pri určovaní výšky pokuty Regionálna a veterinárna potravinová správa Humenné prihliadala na závažnosť protiprávneho konania, ktorá je daná charakterom a rozsahom zistených nedostatkov, a to tým, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín umiestňoval na trh päť druhov popísaných potravín (Knoppers, oblátky s mliečnou náplňou á 3x25g, v počte 23ks, cena/ks: 0,49, DMT: , distribútor: STORCK Slovensko, s.r.o., Bratislava, Tyčinka čokoládovo arašidová 38g, v počte 15ks, cena/ks: 0,35, DMT: , distribútor: Pannon-Food Slovakia s.r.o., Veľká Mača, SR, DRU Sezamové tyčinky 58g, v počte 11ks, cena/ks: 0,48, DMT: , výrobca: DRU a.s., Zvolen, Slovakia chips gazdovská slanina 75g, v počte 16ks, cena/ks: 0,79, DMT: , distribútor: Intersnack Slovensko a.s., Trenčín, WRIGLEY S Orbit,

13 -7- žuvačka bez cukru s mätovou a mentolovou príchuťou s náhradnými sladidlami 13g, v počte 12ks, cena/ks: 0,48, DMT: , distribútor: WRIGLEY SLOVAKIA, S.R.O., SENICA) o hmotnosti 4,289 kg a v celkovej hodnote 40,2 po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti. Do uvedeného dátumu minimálnej trvanlivosti si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti, po uplynutí jej doby mohlo dôjsť k zmene kvality, prípadne jej bezpečnosti, čo následne predstavuje riziko pre zdravie ľudí. Pri posudzovaní miery zavinenia správny orgán vychádzal z charakteru zistených porušení základných povinností prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, nakoľko úradne zistené nedostatky boli spôsobené vlastnou činnosťou účastníka konania a to nezabezpečením takých opatrení, aby sa potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti neumiestňovali na trh. V konaní nebolo preukázané úmyselné porušenie zákona. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné prihliadala aj na dĺžku trvania protiprávneho konania, ktoré u potravinárskeho výrobku, Slovakia chips gazdovská slanina 75g, v počte 16ks, cena/ks: 0,79, DMT: , distribútor: Intersnack Slovensko a.s., Trenčín preukázateľne trvalo 73 dní. Ďalej bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku dňa v čase úradnej kontroly potravín nezabezpečil oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, a to tým, že spoločne uchovával nebalené mäsové výrobky a zeleninu v chladiarenskom sklade v sklade. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja potravín a ich uchovávania, za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Vnútorný kontrolný systém prevádzkovateľa má byť účinný natoľko, aby predišiel porušeniam zákona, pretože prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je zo zákona o potravinách povinný dodržiavať požiadavky potravinového práva a predchádzať tak vzniku možného rizika ohrozenia bezpečnosti potravín a to dodržiavaním požiadaviek pri skladovaní potravín, manipulácii s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Účastník konania tak svojím konaním porušil zásady, povinnosti a požiadavky na skladovanie potravín a pri ich umiestňovaní na trh. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné prihliadala aj na dĺžku trvania protiprávneho konania, ktoré preukázateľne trvalo minimálne v čase výkonu úradnej kontroly potravín dňa od hod. do hod. Ďalej bolo prihliadnuté aj na skutočnosť, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku dňa v čase úradnej kontroly potravín porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi, a to tým, že neudržiaval všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia, s ktorým potraviny prichádzajú do styku v takom dobrom technickom stave a v poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie, nakoľko boli inšpektormi RVPS Humenné zistené korodujúce regály v chladiarenskom boxe s uloženými mliečnymi výrobkami, čím mohlo dôjsť k ohrozeniu záujmov spotrebiteľa. Pri posudzovaní miery zavinenia vychádzal správny orgán z charakteru zistených porušení základných povinností prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a následne konštatuje, že úradne zistené nedostatky boli spôsobené vlastnou činnosťou účastníka konania a to nezabezpečením takých opatrení, aby zariadenia, s ktorým potraviny prichádzajú do styku bolo v takom dobrom technickom stave a v poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné prihliadala aj na dĺžku trvania protiprávneho konania, ktoré preukázateľne trvalo

14 -8- minimálne v čase výkonu úradnej kontroly potravín dňa od hod. do hod. Pri určení výšky pokuty sa prihliadalo aj na minulosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Pri úradnej kontrole potravín vykonanej dňa boli zistené umiestňovanie na trh troch druhov potravinárskych výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti o hmotnosti 10,297 kg a celkovej hodnote 19,15 a jedného druhu potravinárskeho výrobku nesprávne označeného, nakoľko v označení výrobku neboli uvedené povinné údaje o množstve potraviny a identifikačná zdravotná značka. Rozhodnutím č.k.20132/ zo dňa bola účastníkovi konania uložená pokuta vo výške 300,-eur. Výška uloženej pokuty 1000,-eur nie je likvidačná, nevybočuje z medzí ustanovených zákonom a plní svoj výchovný a represívny účel, je v dolnej hranici sadzby a zohľadňuje všetky ďalšie skutočnosti charakter prevádzky, ohrozenie záujmov spotrebiteľa, možné riziko pre zdravie ľudí, minulosť prevádzkovateľa a tiež skutočnosť, že nebolo preukázané úmyselné protiprávne konanie. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. III. P o u č e n i e Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov úradnej kontroly potravín nemá odkladný účinok ( 31 ods. (3) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov). Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je právoplatné rozhodnutie preskúmateľné súdom. MVDr. Helena Dziaková riaditeľka Rozhodnutie sa doručuje: COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou

15 Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/ , 057/ , PSČ Humenné - - Č. j. 2013/ V Humennom, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: I. Účastník konania MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevová 36, Prešov, IČO: , prevádzkareň Potraviny MILK-AGRO č. 27, Mierová 8, Humenné, porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi podľa 4 ods. (1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a to tým, že dňa v čase úradnej kontroly od hod. do hod. umiestňoval na trh jeden druh potravinárskeho výrobku o celkovej hmotnosti 2,0 kg a v hodnote 18,32, nesprávne označeného, v rozpore s 9 ods. (8) písm. a) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 127/2012 z 29. marca 2012 o označovaní potravín, v označení zloženia ktorého nebolo uvedené množstvo zložky (pepermintová náplň) v hmotnostných percentách, ktorej názov bol použitý v názve potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza na trh alebo ju spotrebiteľ obvykle s týmto názvom spája Bonbóny s pepermintovou náplňou 250g, v počte 8ks, cena/ks: 2,29, DMT: , dovozca: Špeciality Plus, Hl.námestie 54, Kežmarok. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej účastník konania porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri umiestňovaní na trh označiť potraviny v kodifikovanej podobe štátneho jazyka povinnými údajmi podľa 9 ods. (1) písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a to tým, že dňa v čase úradnej kontroly od hod. do hod. umiestňoval na trh dva druhy potravinárskych výrobkov o celkovej hmotnosti 5,5 kg a v hodnote 60,5, nesprávne označených, v rozpore s 3 ods. (3) písm. a) a 4 ods. (1) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 127/2012 z 29. marca 2012 o označovaní potravín, v označení ktorých nebol uvedený názov výrobku vystihujúci jeho podstatu v kodifikovanej podobe štátneho jazyka Natural BEE HONEY cramberry 250g, v počte 15ks, cena/ks: 2,75, DMT: , výrobca: Medas

16 -2- s.r.o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, Natural BEE HONEY LIME 250g, v počte 7 ks, cena/ks: 2,75, DMT: , výrobca: Medas s.r.o., Sadová 12, Spišská Nová Ves. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. (2) písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 200,-, slovom dvesto eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol 00603, konštantný symbol II. O d ô v o d n e n i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné vykonala dňa u účastníka konania MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevová 36, Prešov, IČO: , prevádzkareň Potraviny MILK-AGRO č. 27, Mierová 8, Humenné, úradnú kontrolu potravín zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov (ďalej len zákon o potravinách). Na základe tejto kontroly zistila, že účastník konania dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od hod. do hod. v predajných priestoroch umiestňoval na trh jeden druh potravinárskeho výrobku o hmotnosti 2,0 kg a v hodnote 18,32, nesprávne označeného, nakoľko v označení zloženia výrobku nebolo uvedené množstvo zložky (pepermintová náplň) v hmotnostných percentách, ktorej názov bol použitý v názve potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza na trh alebo ju spotrebiteľ obvykle s týmto názvom spája: 1.) Bonbóny s pepermintovou náplňou 250g, v počte 8ks, cena/ks: 2,29, DMT: , dovozca: Špeciality Plus, Hl.námestie 54, Kežmarok. Účastník konania týmto porušil nasledovné právne predpisy: Podľa ustanovenia 4 ods. (1) zákona o potravinách: Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa 9 ods. (8) písm. a) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 127/2012 z 29. marca 2012 o označovaní potravín: V označení sa uvádza množstvo zložky alebo kategórie zložiek v hmotnostných percentách alebo objemových percentách, ak názov zložky alebo názov kategórie zložiek sa použije v názve potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza na trh alebo ju spotrebiteľ obvykle s týmto názvom spája. Podľa 20 ods. (9) zákona o potravinách inšpektori pre úradnú kontrolu potravín Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné vydali v zmysle článku 54 ods. (2) písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, 12.8.2013

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. júna 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mestské zastupiteľstvo hlavného

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice Tel.: 055 7961811, 79 618 12; Fax: 055 63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk Číslo konania: 2013/744-239/2/Ma Košice,

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1044/2013 Bratislava 24.04.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikačné údaje 1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 2 Organizačná zložka Základná škola

Více

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Organizácia Základná škola s materskou školou Identifikačné číslo organizácie

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více