STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 11. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 Stručný obsah: Rozpočet statutárního města Liberec obsahuje návrh příjmů ve výši Kč, návrh výdajů ve výši Kč, návrh financování ve výši Kč a návrh hospodářské činnosti ve výši Kč. MML, Odbor ekonomiky Zpracoval: Schválil: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky Projednáno: v RM dne ve finančním výboru dne Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 1/5

2 Zastupitelstvo města po projednání Návrh usnesení schvaluje rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a plán hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 dle příloh. ukládá zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace T: Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města. 2/5

3 Důvodová zpráva: Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města rozpočet na rok 2017, a to v následující struktuře, viz samostatné přílohy. Komentář k podrobnému členění rozpočtu Příjmy jsou dělené na tyto části: A) Daňové příjmy, které se dále dělí na - daňové příjmy ze státního rozpočtu - daňové příjmy a poplatky upravené městem - správní poplatky vybrané odbory v rámci přenesené státní správy B) Přijaté transfery - budou doplňovány během roku dle úspěšnosti našich žádostí C) Příjmy z VHČ (vedlejší hospodářské činnosti) - podrobněji na zvláštní tabulce D) Příjmy ze společností a podílů v nich E) Fond oprav a investic - příjmy F) Financování, kladné úroky apod. G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené Výdaje jsou členěny do těchto oblastí: A) Výdaje na samosprávu B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů) C) Výdaje na hospodářskou činnost - ty jsou podrobně v samostatném souboru VHČ (vedlejší hospodářskou činnost) na dalším listě, viz příloha D) Výdaje organizacím města E) Fond rozvoje F) Dotační fondy města G) Nové fondy Shrnutí základních položek navrhovaného rozpočtu SML na rok /5

4 PŘÍJMY A) Daňové příjmy a poplatky B) Přijaté transfery C) Příjmy z hospodářské činnosti města D) Příjmy ze společností a podíl v nich E) Fondy oprav a investic F) Financování, kladné úroky G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené CELKEM FINANCOVÁNÍ Financování VÝDAJE A) RM, ZM, výbory, komise - odměny B) Odbory magistrátu C) Výdaje na hospodářskou činnost města 0 0 D) Organizace města / s účastí města a další E) Fondy rozvoje F) Dotační fondy města G) Nové fondy CELKEM Příjmy - porovnání roků 2016 a 2017: Na celkové navýšení příjmů mají vliv zejména daňové příjmy. Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a odrážejí lepší hospodářský výsledek celé ekonomiky ČR. Nejvýznamnější položkou daňových příjmů jsou sdílené daně, které jsou rozpočtovány v částce o cca 100 mil. Kč vyšší než v roce Další navýšení na straně příjmů je v oblasti přijaté transfery, kde jsou příjmy navýšeny o konsolidační položky. Tyto konsolidační položky jsou ve stejné výši rozpočtovány na straně výdajů, aby bylo možné na fondy rozvoje a dotační fondy poslat rozpočtované finanční prostředky. Výdaje - porovnání roku 2016 a 2017: Celkové výdaje se zvýšily o cca 370 mil. Kč. Vyšší výdaje jsou na vrub nárůstu finančních prostředků ve Fondu rozvoje (cca o 85 mil. Kč) a s tím související konsolidační položky (cca 225 mil. Kč). Nárůst výdajů na odborech je způsoben zejména navýšením osobních výdajů v souvislosti s nárůstem počtu pracovníků a zákonných opatření o cca 18 mil. Kč. Dále se na zvýšení výdajů podílejí nové projekty (SUMF, strategické plánování, KNL atd.). Celkové snížení výdajů na organizace města je způsobeno výměnou p. o. DC Sluníčko za p. o. DDM Větrník. U ostatních organizací dochází většinou k mírnému nárůstu. Pozn.: Některé rozpočtované položky v návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou zařazeny do nového fondu a ve fondu pro kofinancování evropských projektů jsou rozpočtovány položky odboru majetkové správy. Dle pravidel pro využití fondu rozvoje navrhuje čerpání fondu pro kofinancování evropských projektů odbor strategického rozvoje a dotací. Návrh rozpočtu na rok 2017 v této podobě počítá se zřízením nového fondu a úpravou pravidel fondu rozvoje. Financování - zde je již promítnut v ZM schválený záměr refinancování dlouhodobého dluhu. Částka 200 mil. Kč odpovídá plánovanému snížení dlouhodobého dluhu, kdy jako zdroj budou použity prostředky našetřené v amortizačním fondu. Dále je na základě aktuálního plnění rozpočtu uvažováno se zapojením přebytku za rok 2016 ve výši 60 mil. Kč. Rezervy - rezerva na odboru ekonomiky činí Kč. 4/5

5 Přílohy: Rozpočet 2017 příjmy Rozpočet 2017 výdaje Příspěvkové organizace podrobněji Městská policie podrobněji Financování Vedlejší hospodářská činnost města Odbory magistrátu osobní výdaje 5/5

6 Návrh Rozpočet 2017 Příjmy ODPA POL ORJ ORG Název akce Název odboru/oddělení / ORJ2 rozpočet schválený na rok 2016 rozpočet upravený na rok 2016 návrh rozpočtu na rok 2017 A) Daňové příjmy a poplatky Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu právnických osob odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu právnických osob za obce odd. informační soustavy a daní / Daň z přidané hodnoty odd. informační soustavy a daní / Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu odd. informační soustavy a daní / Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa odd. informační soustavy a daní / Daň z věcí nemovitých odd. informační soustavy a daní / Daňové příjmy a poplatky upravené městem Poplatky - znečišťování ovzduší odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - psi odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - užívání veřejného prostranství odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - ubytovací kapacity odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - místní - zrušené odd. poplatků a pohledávek / Odvody - výtěžek z provozování loterií odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění odb. dopravy / Odvody - výherní hrací přístroje odd. poplatků a pohledávek / Správní poplatky Poplatky - správní odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - správní stavební úřad / Poplatky - správní odb. životního prostředí / Poplatky - správní odb. správní a živnostenský / Poplatky - správní odb. dopravy / B) Přijaté transfery Pravidelné dotace Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu odd. rozpočtu a financování / Dotace roční pod smlouvou, příjem v roce Dotace z úřadu práce (ÚZ ) odd. rozpočtu a financování / Dotace z úřadu práce (ÚZ ) odd. rozpočtu a financování / Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí odb. správní a živnostenský / Přijaté neinvestiční transfery od obcí odd. školství a kultury / Dotace víceleté pod smlouvou, podíl xxxxxxxxx Strategické plánování SML - dotace (OPZ) odd. rozvojové koncepce / xxxxxxxxx RetaiLink Liberec - dotace (URBACT - MMR) odd. získávání dotací / xxxxxxxxx Místní agenda 21 Trvale udrž. Liberec - dotace SFŽP odd. rozvojové koncepce / Dotace IPRÚ - podíl Konsolidační položky - Smuteční fond Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond odd. technické správy /

7 Příjem na ZBÚ - Smuteční fond odd. technické správy / Konsolidační položky - Fond rozvoje a Dotační fondy Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.školských zař. odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.kulturních zař. odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení komunikací odd. technické správy / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoodb. ekologie a veřejného prostoru / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení odd. přípravy a řízení projektů / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro kofinancování evropských projektů odd. získávání dotací / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro informační technologie odb. informatiky a řízení procesů/ Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení projektů / Příjem na běžný účet fondu - Ekofond odb. ekologie a veřejného prostoru / Příjem na běžný účet fondu - Sportovní fond odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / Příjem na běžný účet fondu - Fond zdraví a prevence odd. humanitní / Příjem na běžný účet fondu - Fond rozvojové spolupráce odd. přípravy a řízení projektů / Příjem na běžný účet fondu - Fond vzdělávání odd. školství / Příjem na běžný účet fondu - Fond kultury a cestovního ruchu odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / C) Příjmy z hospodářské činnosti města Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města odd. rozpočtu a financování / D) Příjmy ze společností a podílů v nich Příjmy z hospodáření xxxxxxxxx Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o. odd. rozpočtu a financování / Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS odd. rozpočtu a financování / Další příjmy Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. odd. rozpočtu a financování / Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s. odd. rozpočtu a financování / Další příjmy (kapitálové) Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec odd. rozpočtu a financování / E) Fondy oprav a investic příjmy Odvody - odpisy MŠ odd. školství a kultury / Odvody - odpisy ZŠ odd. školství a kultury / xxxxxxxxx Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská odd. školství a kultury / xxxxxxxxx Odvody - odpisy ZŠ Orlí odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Botanická zahrada odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Zoologická zahrada odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Naivní divadlo odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče odd. humanitní / Odvody - odpisy Městské lesy odb. ekologie a veřejného prostoru / F) Financování, kladné úroky apod Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld Příjmy - výnosy z amortizačního fondu odd. rozpočtu a financování / Kladné úroky z provozních účtů města Příjmy z úroků - výdajový v KB odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - základní v KB odd. rozpočtu a financování /

8 Příjmy z úroků - příjmový v ČS odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - základní v ČS odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - výdajový v ČS odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání odd. školství a kultury / Příjmy z úroků Sportovní fond odd. cestovního ruchu a sportu / Příjmy z úroků Kulturní fond odd. cestovního ruchu a sportu / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků ČS dluhopis odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků ČNB dotační odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků ČNB SFDI odd. rozpočtu a financování / Příjmy z Ekofondu odb. ekologie a veřejného prostoru/ Příjmy z úroků Fond zdraví odd. humanitní / Příjmy z úroků Fond prevence odd. humanitní / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - příjmový v KB odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací odd. technické správy / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru odb. ekologie a veřejného prostoru/ Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů / Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní / Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení odd. přípravy a řízení projektů / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů odd. získávání dotací / Příjmy z úroků Fond pro informační technologie odb. informatiky a řízení procesů / Příjmy z úroků Směnečný program odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Fond cyklodopravy odd. přípravy a řízení projektů / Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce odd. přípravy a řízení projektů / Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu odd. cestovního ruchu a sportu / Příjmy z úroků Fond vzdělávání odd. školství a kultury / Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence odd. humanitní / Příjmy z úroků Smuteční fond odd. technické správy / Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav. bytového fondu odd. správy objektů a zařízení / G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené Příjmy z pokut Pokuty - ukládané ČIŽP odd. informační soustavy a daní / Pokuty - stavební přestupek občan odd. poplatků a pohledávek / Pokuta - živnostenské odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - vozidla odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - řidiči odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - doprava odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - přestupky doprava odd. poplatků a pohledávek /

9 Pokuty - vlastníci vozidel odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - vážení vozidel odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - tombola odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - státní památková péče odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - výherní automaty odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - ochrana přírody a krajiny odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - voda odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - lesní hospodářství odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - odpady odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - týrání zvířat odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - ovzduší odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - půdní fond odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - kácení stromů odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - fyzické osoby odd. poplatků a pohledávek / Náklady řízení - životní prostředí odd. poplatků a pohledávek / Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů odd. informační soustavy a daní / Příjmy ostatní Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách Městská policie / Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova Městská policie / Příjmy za služby - hřbitovní místa odd. technické správy / Příjem - parkovací systém odd. technické správy / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odd. školství a kultury / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odb. správní a živnostenský / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář tajemníka / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odd. kurátorské činnosti / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odb. životního prostředí / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář tajemníka / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odb. ekologie a veřejného prostoru / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář tajemníka / Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. správy objektů a zařízení / Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. informatiky a řízení procesů / Ostatní příjmy z vlastní činnosti odd. majetkové evidence a dispozic / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí kancelář tajemníka / Příjmy z pronájmu pozemků odd. majetkové evidence a dispozic / Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) odb. ekologie a veřejného prostoru / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odb. ekologie a veřejného prostoru / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) odd. technické správy / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. školství a kultury / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí kancelář tajemníka / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. cestovního ruchu a sportu / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z pronájmu hřbitovních míst odd. technické správy / Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) odd. technické správy / Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava odd. technické správy / Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady kancelář tajemníka / Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. správy objektů a zařízení / Příjem - z pronájmu automatu na svíčky odd. technické správy / Příjmy - obecní mrtví odd. humanitní / EKO KOM - elektrošrot odb. ekologie a veřejného prostoru / EKO KOM - sběr surovin odb. ekologie a veřejného prostoru / Sběr zrušených registračních značek odb. dopravy /

10 xxxxxxxxx SUMF - podíl partnera odd. rozvojové koncepce / Příjmy z prodeje pozemků odd. majetkové evidence a dispozic / Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí odd. majetkové evidence a dispozic /

11 ODPA POL ORJ ORG Návrh Rozpočet 2017 Výdaje Název akce ORJ2 Celkem A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny Kč Rozpočet schválený na rok 2016 Rozpočet upravený na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok Odměny rada města - 1xprimátor, 4x náměstek, 4x radní B) Odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků a B) Odměny členové - 4 výbory po 13-členech B) Odměny členové komisí B) Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů B) Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé B) Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé B) B) ODBORY MAGISTRÁTU Kč Odbor kontroly a interního auditu Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem odbor kontroly a interního auditu Odbor kancelář primátora Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Autorská odměna Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Liberecký zpravodaj Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Služby zpracování dat Služby - jednorázové prezentační akce

12 Služby - výstavy a výzdoby Liberecký zpravodaj + roznáška Nákup ostatních služeb Služby - inzerce Služby - monitoring Služby - partnerská města Skybox-provoz xxxxxxxxx Ples primátora xxxxxxxxx Zasedání SMO Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Celkem odbor kancelář primátora Odbor právní a veřejných zakázek Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Služby - inzerce poplatky za zveřejnění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady za náklady soudního řízení Nákup kolků Nákup majetkových podílů KNL Celkem odbor právní a veřejných zakázek Kč Kancelář tajemníka Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru B) Projektová kancelář - odměny Ostatní platy Ostatní osobní výdaje xxxxxxxxx Projekt elektronická RM, ZM xxxxxxxxx Projekt registr smluv xxxxxxxxx Projekt optimalizace ICT PO xxxxxxxxx Projekt - energetické úspory (odbor MS)

13 Odměny členů zastupitelstva A) Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite A) Povinné pojistné na sociální zabezpečení B) Projektová kancelář - povin.pojist na soc.zabezpečení xxxxxxxxx Povinné pojistné na sociální zabezpečení xxxxxxxxx Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé A) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění B) Projektová kancelář - povin.pojist na zdrav.pojištění xxxxxxxxx Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xxxxxxxxx Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem A) Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem B) Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Služby - inzerce Nákup ostatních služeb Stravné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML Dispoziční fond Odvody za nezaměstnávání ZPS Péče o zaměstnance Celkem oddělení personální Kč ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Celkem oddělení komunikace a informace Kč ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Refundace mezd dobrovolných hasičů Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny Studená voda Studená voda Plyn Elektrická energie

14 Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Zdravotní prevence (závodní lékař) Údržba a opravy požární techniky a budov Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - ochranné nápoje u požárů Neinvestiční dary Poplatky za radiové kmitočty Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011) ODPA POL ORJ ORG Kapitálové výdaje Stroje, přístroje Celkem oddělení krizového řízení Kč ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Nákup nápojů (podle zákoníku práce) Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Podpora terénní práce Nájemné Nákup ostatních služeb Kopírovací služby Úklid budov, mytí oken, výtahů Odvoz odpadu Revize Poplatky rozhlas, televize Praní a čištění prádla PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) Opravy a udržování Oprava aut Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dálniční známky ODPA POL ORJ ORG Kapitálové výdaje Varhany obřadní síň

15 Celkem oddělení provozu a správy budov Kč Celkem kancelář tajemníka Kč Odbor stavební úřad Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Výkon rozhodnutí Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem odbor stavební úřad Odbor životního prostředí Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Tiskopisy, průkazy, plomby Konzultační, poradenské a právní služby - skládky, Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný Umístění zvířete do náhradní péče Myslivost, přehlídka trofejí Voda,kontrolní analýzy vod Odstraňování odpadů v mimořádných případech Péče o chráněné stromy a biotopy Povodňový plán Výkon rozhodnutí Opatř.k odstr. následků hav. 42 vod. zák Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem odbor životního prostředí Odbor správní a živnostenský Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje

16 Knihy, učební pomůcky a tisk Výpis z katastru nemovitostí Překlady soudních rozhodnutí Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem odbor správní a živnostenský Odbor sociální péče Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary - Sociálně výchovný cyklus Celkem oddělení sociálně - právní ochrana dětí ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem Nákup materiálu - Zátěžový víkend Ostatní služby - Zátěžový víkend Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary - Zátěžový víkend Celkem oddělení kurátorské činnosti ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem oddělení sociálních činností Celkem odbor sociální péče Odbor dopravy Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem odbor dopravy

Návrh rozpotu statutárního msta Liberec na rok 2017

Návrh rozpotu statutárního msta Liberec na rok 2017 Návrh rozpotu statutárního msta Liberec na rok 2017 Rozpoet je k nahlédnutí v recepci radnice a na stránkách msta www.liberec.cz Návrh Rozpočet 2017 Příjmy 1 966 727 818 ODPA POL ORJ ORG Název akce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh hospodářské

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 5B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 7B) statutárního města Liberec na rok 2015 Stručný obsah:

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2016

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2016 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2016 Důvodová zpráva Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval: odbor,

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 Stručný obsah:

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 1. 9. 2016 Rozpočtové opatření č. 4 statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací Předkládá: Mgr.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3A) -DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval:

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval:

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2 Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.kč) včetně projektu Rozpočtový výhled 213-217 213 214 215 216 217 A Třída 1 Třída 2 Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. 6 6 5 34 6 22 6 57 Daňové příjmy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM strana 1 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ř. Položka Uz / Org. Druh příjmu 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (zálohová daň) 2390000 2 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) 5 3 1113

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 070 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 26. 5. 2016 Rozpočtové opatření č. 2A) statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací Předkládá:

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 050 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 000,00

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 850 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více