ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967"

Transkript

1 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. 1

2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu. Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Upozornění Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte. Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit. Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání. Spotřebič je určen pro použití v domácnosti či podobných podmínkách, nepoužívejte jej venku. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. Plnící otvor neotevírejte během provozu přístroje! 2

3 Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Pro prevenci proti požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob neponořujte kabel, konektor do vody nebo jiné tekutiny. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čistěním, nebo když přístroj nepoužíváte. Nechte přístroj zcela vychladnout před připojením příslušenství nebo před čistěním. Použití příslušenství, které není doporučené výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Umístěte přístroj na rovnou plochu nebo stůl, ať napájecí kabel nevisí přes okraj stolu nebo pultu. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů přístroje. Nepokládejte kávovar na horký povrch nebo do blízkosti ohně k zabránění jeho poškození. Chcete-li přístroj odpojit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vždy uchopte za zástrčku, nikdy netahejte za kabel. Uskladněte přístroj v suchém prostředí. Dávejte pozor, abyste se nespálili o páru. Nedotýkejte se horkého povrchu přístroje (jako je hubice na páru a nerezový filtr v době varu). Nenechte kávovar fungovat bez vody. Nevyjímejte kovovou nálevku, pokud je přístroj v provozu. Vypněte přístroj před odpojením zástrčky ze zásuvky. 3

4 POPIS PŘÍSTROJE A. ON/OFF spínač B. Tlačítko páry C. Tlačítko kávy D. Regulátor páry E. Kryt zásobníku na vodu F. Zásobník na vodu G. Horní kryt H. Hubice na páru I. Tryska na páru J. Hlavní jednotka K. Odnímatelná mřížka L. Ocelový filtr M. Kovová nálevka N. Odkapávací tác O. Rukojeť kovové nálevky P. Odměrka Q. Indikátor napájení R. Indikátor připravenosti 4

5 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Než se pustíte do přípravy první kávy, vyčistěte přístroj od případných nečistot z výroby následujícím způsobem: Naplňte zásobník vodou až po značku "MAX". Potom odstraňte kryt zásobníku. Poznámka: přístroj je dodáván s odnímatelným zásobníkem pro snadné čištění, můžete naplnit zásobník nejprve vodou a potom ho vložit do přístroje. Vložte ocelový filtr do kovové nálevky (bez kávy). Umístěte Vaši nádobu na odnímatelnou mřížku. Ujistěte se, že regulátor páry je na minimum (otočený na doraz doprava, ve směru hodinových ručiček). Poznámka: přístroj není vybaven konvicí, použijte svou konvici/nádobu nebo kávový šálek. Zapojte do napájení a prostřední spínač ON/OFF stlačte do polohy ON (zapnuto). Indikátor napájení se rozsvítí. Stlačte levé tlačítko kávy do zapnuté pozice. Čerpadlo začne pumpovat vodu a po chvíli bude voda vytékat ven. Tlačítko páry mějte ve vypnuté pozici. Chvíli počkejte, dokud se nerozsvítí indikátor připravenosti, který signalizuje konec předehřevu. Po rozsvícení stlačte tlačítko kávy opět do polohy vypnuto, voda vyteče. Až hladina vody zcela klesne, můžete vylít vodu z obou nádob a potom přístroj důkladně umýt. Nyní můžete začít s přípravou kávy. Poznámka: během prvního čerpání vody se může objevit hluk, to je normální, z přístroje se uvolňuje vzduch. Asi po 20 sekundách hluk zmizí. 5

6 PŘEDEHŘEV Chcete-li si pochutnat na svém šálku kávy, doporučujeme Vám, abyste před přípravou kávy předehřáli přístroj včetně nálevky, filtru a šálku, aby chuť kávy neovlivnily studené části. Vyjměte odnímatelný zásobník a otevřete jeho kryt pro naplnění požadovaného množství vody, vodní hladina nesmí překročit rysku MAX. Potom vložte správně zásobník do přístroje. Vložte filtr pro 2 šálky do nálevky, potom nálevku vložte do přístroje přes pozici Insert (vložit). Pro upevnění nálevky s ní otočte doprava, dokud nedojde do pozice lock, viz obr. 1. Položte šálek na odkapávací tác. Potom zapojte přístroj do sítě. Ujistěte se, že regulátor páry je na minimum. Stiskněte prostřední tlačítko ON/OFF do pozice ON, kontrolka napájení se rozsvítí, ujistěte se, že pravé tlačítko páry je ve vypnuté pozici. Stlačte tlačítko kávy, když začne voda vytékat, ihned stiskněte tlačítko kávy znovu do výchozí (vypnuté) pozice (účelem tohoto kroku je načerpat vodu ze zásobníku do tělesa kávovaru). Když se rozsvítí indikátor připravenosti, znovu aktivujte tlačítko kávy. Horká voda vyteče ven. Když kontrolka zhasne, stiskněte tlačítko kávy do výchozí vypnuté pozice. Předehřev je dokončen. obr. 1 6

7 PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO Po dokončení předehřevu vyjměte kovovou nálevku otočením za její rukojeť směrem doleva, vložte ocelový filtr do kovové nálevky. Přidejte kávu do ocelového filtru pomocí přiložené odměrky (1 odměrka kávy připraví 1 šálek kávy nejvyšší kvality), kávu dobře upěchujte. Vložte nálevku do přístroje přes pozici Insert a upevněte otočením doprava, viz obr. 1. Vylijte horkou vodu ze šálku. Potom umístěte horký šálek na odnímatelný odkapávací tác. Nyní indikátor připravenosti svítí. Jakmile svítí, stiskněte tlačítko kávy do zapnuté pozice, za chvíli poteče káva. Poznámka: během přípravy kávy/páry je normální, že indikátor připravenosti problikává, znamená to pouze, že topné těleso se zahřívá pro udržování standardní teploty. Pokud jste dosáhli požadovaného množství kávy nebo barva kávy je světlejší, znamená to, že káva je hotová. Nyní stiskněte prostřední tlačítko ON/OFF do pozice OFF. Upozornění: nenechávejte kávovar bez dozoru během provozu, někdy je potřeba ovládát přístroj manuálně! Když jste dosáhli požadovaného výsledku, můžete vyjmout kovovou nálevku jejím otočením směrem doleva. Vše nechte zcela vychladnout a potom opláchněte tekoucí vodou. Po vyjmutí ocelového filtru z nálevky vypláchněte zbytky presované kávy. 7

8 PŘÍPRAVA CAPPUCINA Šálek cappuccina získáte zalitím šálku espresa napěněným mlékem. Poznámka: během tvorby páry musí být kovová nálevka připevněna v poloze lock. Postup: Nejprve připravte espresso podle návodu PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO, ujistěte se, že regulátor páry je na minimum. Stiskněte pravé tlačítko páry do zapnuté pozice, čekejte, dokud se indikátor připravenosti nerozsvítí. Naplňte nádobu asi 100 g mléka na přípravu každého cappuccina, doporučujeme použít plnotučné mléko v teplotě chladničky (ne horké!). Poznámka: při výběru velikosti nádoby na mléko doporučujeme průměr ne menší než 70mm ±5mm, a počítejte s tím, že mléko zvýší svůj objem dvojnásobně. Ujistěte se, že výška nádoby je dostatečná. Ponořte trysku do mléka do hloubky 2 cm. Otočte regulátorem páry pomalu proti směru hodinových ručiček, pára vyjde z trysky ven. Napěňujte mléko postupně tak, že pohybujete celou nádobkou nahrou a dolů. Poznámka: nikdy neotáčejte regulátorem páry rychle, neboť se pára rychle naakumuluje v krátké době, což může způsobit explozi. Když je dosaženo požadovaného napěnění mléka, otočte tlačítko páry na minimum. Poznámka: očistěte parní hubici vlhkou houbičkou bezprostředně po ukončení provozu, ale opatrně, ať se nespálíte! Nalijte zpěněné mléko do připraveného espressa, nyní je cappuccino hotové. Oslaďte dle chuti, a pokud chcete, posypte pěnu trochou kakaa. Stiskněte tlačítko ON/OFF do pozice OFF, přístroj se vypne. Poznámka: Po vytvoření páry doporučujeme, abyste nechali přístroj minimálně na 5 minut vychladnout před přípravou další kávy. Jinak se může objevit zápach spáleniny ve Vaší kávě. 8

9 VÝROBA PÁRY PRO OHŘÍVÁNÍ TEKUTIN NEBO NÁPOJŮ Parní tryska může být použita jak pro přípravu napěněného mléka, tak i horkých nápojů jako jsou například horká čokoláda, horká voda a čaj. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Před čistěním odpojte přístroj ze sítě a nechte jej vychladnout. Čistěte kávovar často navlhčeným hadříkem a pravidelně čistěte také zásobník, odkapávací tác a odnímatelnou mřížku, potom je osušte. Poznámka: na čistění nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla. Nikdy přístroj během čistění neponořujte do vody. Vyjměte kovovou nálevku otočením směrem doleva, zbavte ji zbytků kávy uvnitř, potom ji očistěte čisticím prostředkem, ale nakonec ji omyjte tekoucí vodou. Očistěte všechny součásti ve vodě a důkladně osušte. ČIŠTĚNÍ USAZENIN Pro zajištění efektivního fungování kávovaru, čistých vnitřních trubiček a kvalitní chuti kávy je třeba odstraňovat usazeniny každé 2-3 měsíce následujícím způsobem: Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX. Poměr vody a čističe, případně další detaily pro použití jsou napsány přímo na čističi. Používejte prosím pouze čistič pro domácnosti, např. kyselinu citronovou (k dostání v lékárně nebo v drogerii). Podle programu předehřívání vložte kovovou nálevku (bez kávy) do správné pozice a Vaši nádobu položte na odkapávací mřížku. Ohřejte vodu stejně jako u programu PŘEDEHŘEV. Stiskněte tlačítko ON/OFF do pozice ON, indikátor napájení se rozsvítí, Stlačte tlačítko kávy do zapnuté pozice, ujistěte se, že tlačítko páry je ve vypnuté pozici. Pokud začne vytékat voda, tlačítko kávy opět stlačte do vypnuté pozice, chvíli čekejte, kávovar začne vodu ohřívat. 9

10 Jakmile se indikátor připravenosti rozsvítí, ohřev je hotov. Stiskněte tlačítko kávy do pozice zapnuto, když začne vytékat voda, nechte odtéct asi 1 dl, tlačítko kávy opět stlačte do vypnuté pozice a čekejte 5 sekund. Stiskněte tlačítko páry do zapnuté pozice, kontrolka připravenosti zhasne, počkejte, až se připraví pára a rozsvítí se kontrolka připravenosti. Mějte nastaven regulátor páry na minimum. Po rozsvícení kontrolky nechte odcházet páru otočením regulátoru páry doleva. Po 2 minutách otočte regulátorem zpět doprava (ve směru hodinových ručiček) a tvorba páry se zastaví. Nyní stiskněte tlačítko ON/OFF do pozice OFF pro okamžité zastavení kávovaru, nechte čistič působit nejméně 15 minut. Opakujte proces nejméně 3x. Potom nechte regulátor páry otočený na minimum, kontrolka připravenosti se rozsvítí, následně stiskněte tlačítko kávy do zapnuté pozice a vařte, dokud v zásobníku nezůstane žádná voda. Poté naplňte zásobník čistou vodou po rysku MAX a opakujte stejný proces nejméně 3x abyste se ujistili, že trubice jsou čisté (v posledním bodě již není nutné čekat 15 minut). Nakonec opět vařte, dokud v zásobníku nezůstane žádná voda. 10

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Příznaky Příčina Oprava Voda vytéká ze spodní části V odkapávacím tácu je hodně Vyčistěte odkapávací tác. kávovaru. vody. Kávovar má poruchu. Kontaktujte servis. Voda vytéká z vnější části filtru. Kyselá (octová) chuť kávy. Kávovar přestal fungovat. Na hraně filtru je káva. Nedostatečné vyčištění přístroje od přípravku proti vodnímu kameni. Káva je skladována v teplém a vlhkém prostředí po dlouhou dobu. Káva se zkazila. Zástrčka může být špatně připojena do sítě. Očistěte filtr. Vyčistěte několikrát kávovar viz odstavec: před prvním použitím. Použijte prosím čerstvou kávu, nebo skladujte nepoužívanou kávu na chladném, suchém místě. Po otevření balíčku s kávou řádně balíček opět uzavřete a ukládejte v chladničce pro její delší čerstvost. Připojte správně napájecí kabel do sítě, pokud přístroj stále nefunguje, obraťte se na autorizovaný servis. Parní zařízení nenapěňuje. Kontrolka připravenosti ještě nesvítí. Zásobník je příliš velký nebo jeho tvar není vhodný. Použili jste odstředěné mléko. Dokud se nerozsvítí kontrolka hotové páry, nemůže začít vytvářet pěnu. Použijte vyšší a úzký šálek. Použijte plnotučné nebo polotučné mléko. 11

12 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Jmenovitý rozsah napětí Jmenovitý kmitočet Jmenovitý příkon V 50 Hz 850 W Změny textu a technických údajů vyhrazeny. POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. 12

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

NABÍJEČKA BATERIE ČESKY

NABÍJEČKA BATERIE ČESKY NABÍJEČKA BATERIE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím z bezpečnostních důvodů přečtěte a nastudujte návod k použití. Návod si ponechejte na snadno přístupném místě

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více