PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období. Pozměňovací návrhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období. Pozměňovací návrhy"

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ 1. V Čl. I v bodě 1. se 16 odst. 2 písm. b) a c) nahrazuje tímto zněním: b) umisťovat, povolovat nebo provádět stavby s výjimkou vnitřních stavebních úprav, které nemění funkční využití již stojící stavby, nebo udržovacích prací, c) odstraňovat svrchní vrstvu půdy nebo provádět terénní úpravy, Odůvodnění: Návrh v novele je problematický, protože odkazuje na úpravu ve stavebním zákoně, v němž je určeno, který záměr potřebuje nebo nepotřebuje územní rozhodnutí nebo uzemní souhlas. Svázat takto povolování staveb ve volné krajině národních parků s definicí a výčtem staveb ve stavebním zákoně není dobré řešení. Ustanovení stavebního zákona podléhají velmi častým novelizacím a je zřejmé, že při dalších novelách nebude brán na vazbu se základními ochrannými podmínkami národních parků v zákoně o ochraně přírody zřetel. Není tedy vůbec zaručeno, že regulace stavební činnosti, kterou by nyní přijali zákonodárci pro národní parky, se nebude nepřímo měnit podle toho, jak proběhnou různé živelné novely stavebního zákona, které mají spíše tendenci k deregulaci stavebních činností. Ochrana harmonické krajiny národních parků před zástavbou je přitom jedním z hlavních problémů, se kterými by se měla novela zákona vypořádat. Ve volné krajině národního parku mimo vymezená zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí by principiálně neměly vznikat nové stavby. Opravdu jen výjimkou podle okolností konkrétního případu mohou být drobné stavby potřebné např. pro zemědělské hospodaření, ochranu přírody nebo pro turisty. Jejich schválení by proto mělo být v režimu udělení výjimky postupem podle 43, ve kterém se podle konkrétního případu zváží důvody a případné dopady na chráněné území. Dosavadní formulace paušálně vyjímající tyto stavby ze zákazu vytvářela značné riziko zneužití. Ostatně konkrétní příklady, kdy se z povolené stavby stodoly pro ukládání sena nebo z chlívků pro kozy stal penzion s restaurací či obytný dům, je možné v národních parcích ukazovat už nyní. Na problémy s nedostatečnou regulací stavební činnosti v národních parcích by měla novela zákona reagovat. Je proto vhodné paušální široký seznam výjimek přímo ze zákona zredukovat a předejít tak jejich možnému zneužití nebo rozporům při jejich výkladu. Navržená úprava je vhodná i kvůli sladění způsobů ochrany v národních parcích, s nimiž sousedíme. NP Saské Švýcarsko a NP Bavorský les (které se v zásadě rozkládají mimo intravilány obcí) mají na svém území z hlediska regulace stavební činnosti podobný, popř. i ještě o něco přísnější režim, jako se navrhujeme tímto pozměňovacím návrhem v území mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí úpravou uvedených dvou ustanovení.

2 2. V Čl. I v bodě 1. v 16a se za odst. 3 doplňuje odstavec 4, který zní: (4) K dosažení dlouhodobého cíle ochrany Národního parku České Švýcarsko dle 15 odst. 3 bude vymezena více než polovina území národního parku jako zóna přírodní postupem dle 18, a to nejpozději do třiceti let od nabytí účinnosti prvního opatření obecné povahy, které vymezilo zóny národního parku podle 18 odst. 5. V Čl. I v bodě 1. v 16b se za odst. 1 doplňuje odstavec 2, který zní: (2) K dosažení dlouhodobého cíle ochrany Krkonošského národního parku dle 15 odst. 3 bude vymezena více než polovina území národního parku jako zóna přírodní postupem dle 18, a to nejpozději do třiceti let od nabytí účinnosti prvního opatření obecné povahy, které vymezilo zóny národního parku podle 18 odst. 5. V Čl. I v bodě 1. v 16c se za odst. 2 doplňuje odstavec 3, který zní: (3) K dosažení dlouhodobého cíle ochrany Národního parku Podyjí dle 15 odst. 3 bude vymezena více než polovina území národního parku jako zóna přírodní postupem dle 18, a to nejpozději dnem nabytí účinnosti prvního opatření obecné povahy, které vymezilo zóny národního parku podle 18 odst. 5. V Čl. I v bodě 1. v 16d se za odst. 1 doplňuje odstavec 2, který zní: (2) K dosažení dlouhodobého cíle ochrany Národního parku Šumava dle 15 odst. 3 bude vymezena více než polovina území národního parku jako zóna přírodní postupem dle 18, a to nejpozději do patnácti let od nabytí účinnosti prvního opatření obecné povahy, které vymezilo zóny národního parku podle 18 odst. 5. Odůvodnění: Dlouhodobý cíl ochrany národních parků je jasně stanoven tak, že má být zajištěn nerušený průběh přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národních parků. Ze zákona ale bohužel není vůbec zřetelné, kdy má být takového cíle dosaženo. Může se tak stát, že střídání ministrů životního prostředí a ředitelů národních parků bude nadále znamenat neustále změny v postupu k dosažení cíle. Umožňuje to i zcela obejít a negovat smysl stanovení cíle návrhem, že ho bude dosaženo třeba i za padesát nebo sto let. Tím by se ovšem naše národní parky zcela vymkly mezinárodním a evropským standardům, podle kterých musí být cíl (obvykle nejméně 75% rozlohy NP) stanoven a postup naplánován v závazných předpisech (podzákonné či zákonné normy), a musí být dosažitelný v reálné (dohledné) době. Například v některých německých a rakouských národních parcích je zřizovacími předpisy tato doba stanovena na nejvýše 30 let. Například německý národní park Bavorský les: výnos Bavorské vlády schválený Bavorským zemským parlamentem v roce 1997 stanovuje, že do roku 2027 má být ponecháno 75 % území NP samovolnému vývoji. Nechceme-li pokračovat v současné praxi, kdy se například péče o Národní park Šumava mění s každým ministrem životního prostředí a novým ředitelem národního parku, měli bychom základní mantinely pro rozlohu a rozšiřování přírodní zóny v jednotlivých národních parcích stanovit zákonem a teprve konkrétní vymezení podzákonným předpisem. Není vhodné, aby Parlament ČR rozhodoval o konkrétním vedení hranic jednotlivých zón v terénu (v podobě mapy zonace jako přílohy k zákonu), to je věcí exekutivy. Zákon by měl nicméně jasně stanovit minimální nepřekročitelnou rozlohu přírodní zóny (viz následující pozměňovací návrh) a nejzazší časový horizont, kdy má být dosaženo dlouhodobého cíle. Vzhledem k odlišným podmínkám a rozdílnému výchozímu stavu jednotlivých národních parků je i horizont dosažení cíle odlišný u každého národního parku, a proto je uveden v bližších ochranných podmínkách pro každý národní park. Konkrétně v případě Národního parku České Švýcarsko ( 16a) je optimální časový horizont 30 let od vymezení první zonace (tj. do roku 2050). Národní park má v aktuálně platném Plánu péče jako cílový stav rozlohy území ponechaného samovolnému vývoji až 98 % plochy národního parku. Dosažení 50 % rozlohy zóny přírodní, která má cíl zachovat a umožnit nerušený průběh přírodních procesů, do roku 2050 je realistický. Horizont 30 let je obvykle nejzazším horizontem pro dosažení dlouhodobého cíle v praxi managementu

3 evropských národních parků. V případě Krkonošského národního parku ( 16b) je optimální časový horizont 30 let od vymezení první zonace (tj. do roku 2050). Dosažení 50 % rozlohy zóny přírodní, která má cíl zachovat a umožnit nerušený průběh přírodních procesů, do třiceti let je realistické. Ponechání přibližně 50 % území samovolnému vývoji (byť bez udaného časového horizontu) ostatně předpokládá i aktuálně platný Plán péče z roku 2010 (konkrétně jde o současnou 1. a 2. zónu). Horizont 30 let je běžným nejzazším horizontem převedení velké části území NP do bezzásahového režimu také v jiných národních parcích řídících se moderními trendy v ochraně přírody (např. v Německu nebo Rakousku). V případě Národního parku Podyjí ( 16c) je optimální časový horizont hned první vyhlášení nové zonace dle pravidel novely (tj. nejpozději do tří let od nabytí účinnosti novely). Aktuálně platný Plán péče o Národní park Podyjí pro roky 2012 až 2020 počítá s ponecháním 75 % území (i spolu se zahrnutím území malého NP Thayatal na rakouské straně hranice) samovolnému vývoji do roku Dle aktuálně dostupných informací počítá vedení Správy národního parku s tím, že rozloha zóny přírodní, která má cíl zachovat a umožnit nerušený průběh přírodních procesů, bude vyšší než 50 % území NP Podyjí hned při vytváření první zonace po nabytí účinnosti novely. Lze tedy počítat s tím, že dlouhodobého cíle bude dosaženo již právě do zmíněných tří let. Národní park Šumava ( 16d): Plán péče o NP Šumava pro roky (schválený za vlády Miloše Zemana), prodloužený do roku 2013 (ministrem Tomášem Chalupou), stanovil jako horizont dosažení dlouhodobého cíle nejméně 50% první (dle navrhované nové terminologie přírodní) zóny rok V případě Národního parku Šumava by nicméně cíl zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národních parků měl být realizován ve formě vymezení alespoň 50 % zóny přírodní hned při prvním vyhlašování zón ochrany přírody po nabytí účinnosti tohoto zákona, konkrétně do tří let od nabytí účinnosti novely. Přírodní stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany soustavy Natura 2000, a u kterých je pro zachování příznivého stavu z hlediska ochrany žádoucí bezzásahový management, tvoří potenciál 50% rozlohy národního parku (při začlenění pouze smysluplně velkých celků) viz Bláha, J., Romportl, D., et Křenová, Z. (2013): Can Natura 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? European Journal of Environmental Sciences,ročník 3, č.1:str.57 64, Z odborného hlediska by kvůli zachovalosti cenné přírody tedy měla být optimálně do přírodní zóny NP Šumava začleněna polovina jeho rozlohy, nicméně pozměňovací návrh pro Národní park Šumava počítá s vymezením více než poloviny území jako zóny přírodní nejpozději s vyhlášením nového opatření obecné povahy, které vymezí zóny národního parku po uplynutí patnáctiletého moratoria na změnu zonace. K tomu dojde nejpozději v roce Tento horizont také plně odpovídá i oficiálním dokumentům o managementu NPŠ. Jak již bylo uvedeno výše, Plán péče o NPŠ pro roky 2001 až 2010 (prodloužený do roku 2013) stanovil jako horizont dosažení dlouhodobého cíle nejméně 50% první (dle navrhované nové terminologie přírodní) zóny rok Podobně aktuálně projednávaný návrh nového Plánu péče o NPŠ pro roky 2016 až 2030 počítá s tím, že nejpozději do roku 2030 bude rozhodnuto o případném převedení poloviny území národního parku do přírodní zóny. 3. V Čl. I v bodě 1. v 16a se za nově doplněný odst. 4 doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výměra zóny přírodní vymezené postupem dle 18 nesmí mít méně než 10 % rozlohy V Čl. I v bodě 1. v 16b se za nově doplněný odst. 2 doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Výměra přírodní zóny vymezené postupem dle 18 nesmí mít méně než 19 % rozlohy

4 V Čl. I v bodě 1. v 16c se za nově doplněný odst. 3 doplňuje odstavec 4, který zní: (4) Výměra přírodní zóny vymezené postupem dle 18 nesmí mít méně než 50 % rozlohy V Čl. I v bodě 1. v 16d se za nově doplněný odst. 2 doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Výměra přírodní zóny vymezené postupem dle 18 nesmí mít méně než 29 % rozlohy Odůvodnění: Zákon by také měl stanovit, jaké nejmenší území v rámci národního parku bude zařazeno do zóny přírodní při vytváření první zonace (a také každé další zonace) poté, co vstoupí novela zákona v účinnost. Bude tak možné zákonem zajistit, aby do přírodní zóny bylo skutečně zařazeno území, které již dříve bylo ponecháno přírodnímu vývoji nebo které je možné ihned přírodnímu vývoji ponechat. Zákon tak stanoví minimální nepřekročitelný mantinel pro rozlohu území se samovolným vývojem a předejde tak možným excesům při vyhlašování přírodní zóny po nabytí účinnosti novely. V případě národního parku České Švýcarsko ( 16a) lze vymezit minimální rozlohu přírodní zóny 10 % rozlohy národního parku, která již nyní je ponechána přírodním procesům. V současně platném Plánu péče o Národní park České Švýcarsko je stanoveno, že přibližně do roku 2020 má být do režimu samovolného vývoje převedeno dalších přibližně 7 % území. V brzké době tedy dojde v NP České Švýcarsko k nárůstu rozlohy území samovolného vývoje. V případě Krkonošského národního parku ( 16b) lze deklarovat jako minimální budoucí rozlohu přírodní zóny 19 % rozlohy národního parku. To je současná velikost první zóny národního parku. Do budoucna se počítá s tím (a současný platný Plán péče s tím počítá nejpozději do roku 2020), že bude toto území převedeno do zóny přírodní, resp. na území se samovolným vývojem. V případě Národního parku Podyjí ( 16c) je možné za minimální rozlohu zóny přírodní rovnou stanovit 50 % rozlohy NP. S převedením takového minimálního území do zóny přírodní se totiž počítá již při vytváření první zonace podle pravidel novely (viz bod 4., 16c odst. 3 a odůvodnění k němu). Národní park Šumava ( 16d): Doporučení IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody)/wcpa (Světová komise pro chráněná území) pro NP Šumava z roku 2002 jsou v tomto jednoznačná: "Zóna 1 (jádrová zóna) musí být reorganizována do několika kompaktních bloků (méně než 10) s jasně stanovenými podmínkami v zásadě bezzásahovost." (str. 15) "Původní proces přechodu...a transformaci ploch zóny II do jádrové zóny je třeba výrazně urychlit tak, aby pokrývalo 30 40% plochy NP do 3 5 let." (str. 15). "Bez těchto změn není možné národní park klasifikovat jako chráněnou oblast IUCN kategorie II." (str.3), tj. národní park dle mezinárodní klasifikace chráněných území. Rozhodnutím MŽP z byla k prvním zónám (13% rozlohy parku) přidána část území druhé zóny (18,8% rozlohy parku), kde se nemusí provádět zásahy proti kůrovci, čímž bylo umožněno ponechat 32,8% rozlohy parku přírodním procesům. Vedením NP Šumava ale nebyla tato možnost plně využita. V současné době je při absenci platného plánu péče na základě příkazu ředitele aplikován bezzásahový management na 23% rozlohy NP a na dalších 5,1% rozlohy NP se zásahy provádějí výjimečně. V tomto území byl v letech fakticky dodržován bezzásahový režim na 26,5% rozlohy NP, započteme-li i plochy, kde zásahy nenarušily trajektorii přírodního vývoje, bylo to 27,7% rozlohy NP. Stávající příkaz ředitele NP však nezaručuje ochranu některým nejcennějším místům v parku jako je například kaňon řeky Křemelné nebo masiv hory Smrčina, kde nyní probíhá řízení České inspekce životního prostředí za zásahy, při kterých došlo k porušení zákona. Národní park Šumava se tak stále potýká s důsledky nevhodného snížení ochrany, ke kterému došlo za předchozí vlády. Navzdory tomu, že doposud bylo chráněno jako území se samovolným vývojem jen necelých 30 %, je nejvhodnější zařadit do přírodní zóny při nejbližší příležitosti 50 % území

5 národního parku, a to s odůvodněním uvedeným u bodu 2. Pozměňovací návrh počítá s minimální rozlohou zóny přírodní pro NPŠ 29 %. Tato rozloha odpovídá svým rozsahem velikosti území, které bylo již dříve chráněno jako území se samovolným vývojem plus území kde zásahy způsobují vážné problémy managementu (např. pokuty České inspekce životního prostředí). Novou zonací bude nutné snížit míru fragmentace tohoto území. Stanovení minimální přípustné rozlohy přírodní zóny by v tomto případě bylo velmi užitečné, neboť z popisu situace výše je velmi dobře zřetelné, jak je tato minimální rozloha bezzásahového území neustále zpochybňována. 4. V Čl. I v bodě 1. se v 18 odst. 5 doplňuje druhá a třetí věta, které zní: Území zařazené do zóny přírodní nelze při změnách zón změnit na jinou zónu, území zóny přírodě blízké lze změnit pouze na zónu přírodní a území zóny soustředěné péče o přírodu nelze měnit na zónu kulturní krajiny. Ustanovení věty předchozí se nevztahuje na území zařazené do zóny přírodní přede dnem nabytí účinnosti prvního opatření obecné povahy, kterým se vymezují podle tohoto odstavce zóny ochrany přírody Odůvodnění: Doplnění uvedeného textu logicky zabraňuje nekoncepčnímu přístupu při změnách zonace národních parků. Oblasti jednou vymezené jako přírodní zóna by neměly být při změnách zonace dalšími ministry přeměňované na území, kde se hospodaří. Obdobně to platí i pro další zóny. Doplněná třetí věta umožňuje, aby se prvním opatřením obecné povahy vymezujícím zonaci podle této novely nestaly přírodní zónou například některé současné malé fragmentované první zóny v NP Šumava, kde se předpokládá významnější revize zonace ve smyslu scelení roztříštěných prvních zón. 5. V Čl. I v bodě 1. se do 18 odst. 6 za stávající znění přidává věta Dříve lze změnu zón ochrany přírody provést pouze v odůvodněných případech a se souhlasem obce, jejíž území má být změnou přímo dotčeno. Odůvodnění: Je nutné doplnit možnost dřívější změny zonace pro případy, kdy bude z důvodů potenciálních vážných škod na životním prostředí nezbytné nebo žádoucí provést změnu zonace dříve než za 15 let a bude na změně zonace shoda s obcí, na jejímž území bude změna zonace nutná nebo žádoucí. Postup změny zonace po té bude probíhat standardním způsobem uvedeným v 18 odst. 5 a v 20 odst V Čl. I v bodě 1. se v 23 odst. 1 nahrazuje novým textem: (1) Na území národních parků nelze zcizit pozemky, které jsou ve vlastnictví státu. Odůvodnění: Předloha neodůvodněně připouštěla možnost zcizovat veřejné pozemky v zastavěných územích a zastavitelných plochách obcí. Taková možnost by v praxi znamenala zachování, respektive navýšení současného obrovského tlaku na rozprodej pozemků v majetku státu a korupčního potenciálu. Pozemky v majetku státu v zastavěných územích a zastavitelných plochách obcí v NP Šumava představují řádově desítky hektarů. Stát by se jejich prodejem zbavil klíčové možnosti zamezit další nevhodné zástavbě. Ve všech evropských národních parcích se stát naopak snaží pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví vykoupit, aby získal rozhodující nástroj k zajištění ochrany přírody a dochovaného harmonického vzhledu krajiny. Případné potřeby obcí ve veřejném zájmu (jako je třeba zřízení parkoviště na pozemku vlastněném státem) lze řešit např. zřízením věcných práv k věci cizí (služebností či práva

6 stavby). 7. V Čl. I v bodě 13. v 44a se stávající text označí jako odst. 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní: (2) Na části území národního parku, která nebyla ke dni zahrnuta do zastavěného území nebo zastavitelné plochy, lze vymezit zastavěné území nebo zastavitelnou plochu jen z naléhavých důvodů jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody a krajiny. Odůvodnění: Jedním z cílů národních parků uvedených v tomto zákoně je, že veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování jejich přirozených ekosystémů odpovídajících danému stanovišti. Zákon by měl proto vedle jiných ohrožení chránit území národních parků také před nekontrolovaným rozšiřováním zástavby v obcích na území zón kulturní krajiny, na což je vyvíjen častý tlak. V zákoně má proto být uvedeno ustanovení, že stávající zastavěné a zastavitelné plochy se mohou rozšiřovat pouze z naléhavých důvodů jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody a krajiny. Již dnes je navíc aktuální míra zastavěnosti v obcích národních parků často podrobována kritice jejich návštěvníků. Navíc platí, že dle 16 se režim základních ochranných podmínek národních parků dělí právě dle toho, zda dané území patří mezi zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí nebo leží mimo ně. Pro obě tyto části platí významně odlišné ochranné podmínky. Jestliže se tedy má nová plocha stát zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou s výrazně benevolentnějšími ochrannými podmínkami, má to být pouze z naléhavých důvodů jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody a krajiny.

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 60 9. funkční období 60 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 2013

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

11. funkční období USNESENÍ

11. funkční období USNESENÍ 25/3 11. funkční období 25/3 USNESENÍ Ústavně-právního výboru č. 16 ze dne 11. ledna 2017 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 11. FUNKČNÍ OBDOBÍ ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR 16. USNESENÍ ze 4. schůze, konané dne

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 7. volební období

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 7. volební období P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2015 7. volební období Pozměňovací návrh poslance.. k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 367/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 367/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 367/0 Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a

Více

PRACOVNÍ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. Ministerstva financí. ze dne. 2004,

PRACOVNÍ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. Ministerstva financí. ze dne. 2004, PRACOVNÍ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne. 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2003 Sb., která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 885/2. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 885/2. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2001 3. volební období 885/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 500/10 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 875 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 543/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 543/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 543/3 Usnesení výboru pro životní prostředí č. 80 ze dne 4. listopadu 2015 k návrhu poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 127. USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. ledna 2010 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. N á v r h ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období 1259 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. listopadu 2001 k vládnímu návrhu zákona o akciové společnosti České dráhy,

Více

ROZŠÍŘENÍ STÍŽNOSTI EVROPSKÉ KOMISI

ROZŠÍŘENÍ STÍŽNOSTI EVROPSKÉ KOMISI European Commission Secretary-General, B-1049 Brussels BELGIUM ROZŠÍŘENÍ STÍŽNOSTI EVROPSKÉ KOMISI Reference number CHAP (2017)00949 CZECH REPUBLIC Předkládáme rozšíření stížnosti s výše uvedeným referenčním

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. února 2006 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 621/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 621/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 621/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Národní parky pro přírodu, příroda pro lidi

Národní parky pro přírodu, příroda pro lidi Národní parky pro přírodu, příroda pro lidi Poslanci a poslankyně v lednu v 1. čtení odhlasovali, že se budou zabývat vládní novelou zákona o ochraně přírody (tisk 501). Přestože jde návrh dobrým směrem,

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 234/2014

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 10 10. funkční období 10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 292 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 205/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 205/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 205/0 Návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Jana Zahradníka, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka a dalších na vydání zákona, kterým se

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 373/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 118 Vládní návrh zákon ze dne...2002, kterým se mění zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů - 2 -

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

Námitce č. 82 podané paní Ing. Dagmar Hořínkovou, , se částečně vyhovuje Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 82:

Námitce č. 82 podané paní Ing. Dagmar Hořínkovou, , se částečně vyhovuje Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 82: NÁMITKA č. 82 82-1 Námitka č. 82 82-2 Námitce č. 82 podané paní Ing. Dagmar Hořínkovou, bytem Na Lukách 40/350, 724 00 Ostrava Stará Bělá, ze dne 7.8.2013, kterou se požaduje mimo zastavěné území rozšířit

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

7. volební období. číslo tisku 927

7. volební období. číslo tisku 927 7. volební období číslo tisku 927 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, , se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 47:

Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, , se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 47: NÁMITKA č. 47 47-1 Námitka č. 47 47-2 47-3 47-4 Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, bytem Opavská 4157/84, 708 00 Ostrava, ze dne 5.8.2013, kterou se požaduje v zastavěném území v k.ú. Poruba

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

a) Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení výboru pro zdravotnictví č. 75 z 18. schůze konané dne 19. března 2015 (tisk 270/5)

a) Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení výboru pro zdravotnictví č. 75 z 18. schůze konané dne 19. března 2015 (tisk 270/5) Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Dolní

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 735 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 735 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. 9. funkční období 45 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie (Navazuje

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 610 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 610 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 266 10. funkční období 266 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 610 ze

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Národní park Šumava a lýkožrout smrkový historie, současnost a budoucnost. Petr ZAHRADNÍK Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Národní park Šumava a lýkožrout smrkový historie, současnost a budoucnost. Petr ZAHRADNÍK Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Národní park Šumava a lýkožrout smrkový historie, současnost a budoucnost Petr ZAHRADNÍK Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Velkoplošná chráněná území Ptačí oblasti Území NATURA

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů V návaznosti na novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava

Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava Negativní trendy vývoje v ochraně přírody Zeleného pásu zde konkrétně v Národním parku Šumava Prof. Dr. Hubert Weiger tisková konference v Praze dne 7. ledna 2013 Vážené dámy, vážerí pánové, zástupci médií,

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 6 odst.

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o

N á v r h. S t a n o v i s k o Odbor vládní legislativy Čj. 1695/16 V Praze dne 1. února 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 485 Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne ,

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne , NÁMITKA č. 14 14-1 Námitka č. 14 14-2 14-3 K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, 746 01 Opava - Zlatníky, ze dne 10.3.2014, kterou se požaduje, aby byl pozemek parcel.

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 2000 261 USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000 k vládnímu návrhu zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 156/5 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 208/ Pozměňovací návrh poslance Ing. Ladislav Šincla 1 Stávající text článku I se doplňuje takto: X1. V 118 odst.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 951/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 951/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 951/0 Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 920/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 920/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 920/1 Stanovisko vlády k návrhu poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Kolik se na Šumavě zachovalo přírody?

Kolik se na Šumavě zachovalo přírody? Kolik se na Šumavě zachovalo přírody? Poslanecká sněmovna brzy začne jednat o národním parku na Šumavě. Důležitou součástí zákona je rozhodnutí, jak chceme pečovat o které části parku. Některá místa by

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna volební období. Návrh. zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna volební období. Návrh. zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 4. volební období 812 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období USNESENÍ č. 283 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 49. schůze dne 1. června 2005 Vládní návrh zákona

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 123 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze ze dne 26. února 2015 k vládnímu návrhu zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 358/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 791/0 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 768 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - 2 - III.

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony V Praze dne 1. dubna 2011

Více

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky 11. listopad 2016 Ing. Eva Šobáňová Odbor řízení privatizace

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2016, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o ochraně

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: V.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: V. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: V. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 337/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2015 VII. volební období 611/ Pozměňovací návrh poslance PaedDr. Josefa Novotného k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více