Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ IČ zadavatele:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné zakázky: Mléčné výrobky Název zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoby zadavatele: Odpovědný pracovník za veřejnou zakázku: Pavel Košťál, vedoucí stravovacího odboru, tel , Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci: Ing. Petra Košťálová, referát pro výběrová řízení, tel , Klasifikace předmětu veřejné zakázky ( 47 zákona) Kódy CPV: Mléčné výrobky Zakázka je rozdělena na 4 části. Zájemce může podat nabídku na všechny části, nebo pouze na několik částí, ale i na jedinou část této veřejné zakázky. Každá část bude posuzována a hodnocena zvlášť, tzn. na každou část bude uzavřena samostatná rámcová smlouva. 1. Vymezení předmětu plnění Dodávky mléčných výrobků pro stravovací odbor Fakultní nemocnice Hradec Králové v níže uvedeném spektru požadovaných výrobků (předpokládané požadované množství je uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace). Část 1 mléko, tvaroh, máslo Název výrobku Jednotka Min. doba trvanlivosti od Poznámka dodání - uveďte Mléko kravské 2% tuku 1 litr balení 10 litrů Mléko trvanlivé 1,5,% tuku 1 litr Mléko ochucené 250ml jahoda,kakao,vanilka Tvaroh měkký netučný 250 g Máslo 250 g Máslo jednoporcové 10 g Smetana 12 % tuku 215 g Smetana 12 % tuku 1000 ml Smetana zakysaná 230 ml Rama 500 g Tvaroh dětský čokoládový 90 g 1

2 Tvaroh dětský vanilkový 90 g Termix čokoládový 90 g Puding vanilkový bez šlehačky 150 g Puding čokoládový bez šlehačky 150 g Část 2 - jogurty Název výrobku Jednotka Min. doba trvanlivosti od Poznámka dodání Jogurt bílý 500 g Jogurt bílý dia 150 g Max. 2,5-3 % tuku Jogurt čokoládový 150 g Jogurt ovocný smetanový 150 g Jogurt ovocný nízkotučný 150 g Max. 2,5 % tuku bez sladidla, příchuť meruňka, broskev, jahoda, višeň Jogurt DIA ovocný Extra Light 125 g Sladké pokušení 130 g Jogurtový drink 250 g Ovofit 150 g Mléčná krupice ovocná 150 g Mléčná rýže ovocná 150 g Část 3 sýry Název výrobku Jednotka Min. doba trvanlivosti od Poznámka dodání Eidam plátkový balíček 50 g 30 % tuku v sušině Eidam plátkový balíček 100 g 30 % tuku v sušině Eidam strouhaný balíček 100 g 30 % tuku v sušině Eidam 30 % kg 30 % tuku v sušině Niva kg Hermelín 100 g Lučina 62,5 g Lučina 100 g Lučina s pažitkou 100 g Lučina se šunkou a křenem 100 g Sýr nízkotučný 80 g v kelímku Sýr balkánský 3000 g Sýr tavený 30 % 100 g Sýr tavený se šunkou 100 g do 30 % tuku v sušině Sýr trojúhelník nízkotučný 30 g do 30 % tuku v sušině Sýr plesnivec 80 g Sýr s česnekem a bylinkami 80g Sýrový krém se šunkou 80 g Sýr Gervais 80 g Sýr Monti 80 g 2

3 Část 4 - pomazánky Název výrobku Pomazánka s kapií 100 g Pomazánka s nivou 100 g Jednotka Min. doba trvanlivosti od dodání Poznámka 2. Předmět plnění rámcové smlouvy Předmět zakázky Zajištění dodávek mléčných výrobků pro stravovací odbor Fakultní nemocnice Hradec Králové v uvedeném spektru požadovaných výrobků podle konkrétního zadání zadavatele. Popis zakázky Zadavatel uzavře pro část 1-4 rámcovou smlouvu vždy se čtyřmi uchazeči. Rámcová smlouva uzavřená se 4 uchazeči Vybraní uchazeči budou zavázáni zajistit dodávku mléčných výrobků dle podmínek uvedených v dílčí kupní smlouvě po dobu účinnosti uzavřené rámcové smlouvy. Postup: Na základě písemné výzvy zadavatele k podání nabídek mezi sebou soutěží účastníci rámcové smlouvy na straně dodavatele. Z těchto účastníků bude vybrán k plnění jednotlivé veřejné zakázky (tzn. dodávka požadovaného zboží pro stravovací odbor) ten, který nabídne nejnižší cenu v Kč za 1 požadovaného druhu mléčného výrobku včetně DPH. Uchazeči budou povinni v rámci svých nabídek pro plnění veřejné zakázky nabídnout alespoň takové podmínky, které jsou předmětem hodnocení při výběru uchazečů k uzavření rámcové smlouvy v tomto zadávacím řízení a na jejichž základě bude s uchazečem rámcová smlouva uzavřena. Výzvy k podání nabídek budou prováděny každých 6 měsíců. 3. Délka trvání rámcové smlouvy, místo realizace zakázky na základě rámcové smlouvy Jednotlivé dodávky požadovaných druhů mléčných výrobků, které jsou předmětem rámcové smlouvy, budou dodávány na stravovací odbor od ukončení zadávacího řízení, resp. ode dne účinnosti rámcové smlouvy, po dobu 2 let. Na tuto dobu bude také uzavřena rámcová smlouva s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Místem plnění bude Fakultní nemocnice Hradec Králové, stravovací odbor, Sokolská 581, Hradec Králové, PSČ Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů Obecné ustanovení ke kvalifikaci: Předpokladem hodnocení nabídek je splnění kvalifikace. Doba prokazování kvalifikace: ve lhůtě pro podání nabídek doložit v nabídce Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 3

4 Základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení, že tato skutečnost (dle 49 obchodního zákoníku) nenastala. d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. e) který není v likvidaci. 4

5 Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení od příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení. g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce. i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. (je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů); Pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. Profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a), b) zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. V souladu s 57 odst. l a odst. 2 předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 5

6 POZN: Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů lze prokázat též doložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není starší k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace více než 3 měsíce ( 127 zákona). Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 odst. 2 zákona Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže uchazeč, který doloží: Kladné vyjádření banky, u níž má dodavatel veden běžný účet, o schopnosti plnit své finanční závazky. V souladu s 57 odst. l předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Doklad nesmí být starší více než 90 kalendářních dnů. Technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 zákona Splnění technické způsobilosti prokáže uchazeč, který doloží: Seznam min. 3 významných odběratelů, kterým uchazeč dodává stejný předmět plnění v obdobném rozsahu v posledních 3 letech s uvedením rozsahu a doby plnění dodávek. Přílohou tohoto seznamu musí být: minimálně 1 osvědčení vydané či podepsané jiným veřejným zadavatelem, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud není možné osvědčení od této osoby získat z důvodu spočívající na její straně. popis a vyobrazení nabízeného zboží Certifikát systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo rovnocenný doklad vydaný v členském státě EU. (např. certifikace dle ISO norem, zpracování HACCP apod.) Uchazeč se zaváže, že pokud splní kontrolu úplnosti dle 71 odst. 8 zákona, dodá po vyzvání zadavatele bezplatné vzorky v množství, jež bude požadované zadavatelem, pro posouzení nabízené jakosti zboží a posouzení vhodnosti pro přípravu jídel v návaznosti na dietní systém FN HK. V souladu s 57 odst. l předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. 5. Předpokládaná cena předmětu rámcových smluv Předpokládané počty požadovaných mléčných výrobků jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Celková předpokládaná cena předmětu plnění za všechny rámcové smlouvy činí cca 6 mil. Kč bez DPH za 1 rok. Rámcové smlouvy budou uzavřeny na dobu 2 let. Jedná se pouze o předpokládané počty požadovaných mléčných výrobků, tedy ani celkovou částku plnění za předmět jednotlivých rámcových smluv nelze předem přesně stanovit. Odebrané množství bude závislé na skladbě připravovaných jídel. 6

7 6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a hodnocení nabídek Uchazeč o rámcovou smlouvu uvede v nabídce ceny za měrnou jednotku v Kč pro celý sortiment v té části veřejné zakázky, pro kterou podává nabídku. Nabídková cena musí být konečná, tj. její součástí musí být cena základní, obal, clo, doprava do místa určení, pojištění, ostatní poplatky. Ceny uveďte v tomto členění: bez DPH, DPH a včetně DPH Nabídnuté jednotkové ceny budou pro uchazeče, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva maximální v rámci jednotlivých nabídek pro zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek. Nabídková cena bude překročitelná pouze v případě, že za trvání rámcové smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. Předmětem hodnocení nabídek bude: ekonomická výhodnost nabídky Dílčí hodnotící kritéria pro část 1-4: Váha: Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 35 % Kvalita výrobků 35 % Termín závozů, možnost náhradního závozu 15 % Nutná doba pro podání objednávky 15 % Hodnocení nabídek bude provedeno dle následujícího postupu: Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti podle dílčích kritérií stanovených v zadávací dokumentaci. Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny. Pro hodnocení použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Hodnotící komise každé jednotlivé nabídce u dílčího kritéria přidělí bodovou hodnotu, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Postup hodnocení dílčích hodnotících kritérií: V případě kritéria celková nabídková cena včetně DPH a nutná doba pro podání objednávky získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritérium kvalita nabízených výrobků, sestaví hodnotící komise na základě poskytnutých vzorků pořadí nabídek zejména dle složení a chutě od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a méně vhodné nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení. Přidělení nižšího počtu bodů komise odůvodní. Kritérium termín závozů, možnost náhradního závozu bude hodnotící komisí ohodnoceno následovně: termín závozu váha v rámci kritéria 60 % /komise sestaví pořadí od nejkratšího termínu po nejdelší. Nejkratší termín závozu = 100 bodů, každý delší získá proporcionální počet bodů ze 100 vzhledem k počtu uchazečů. Možnost náhradního závozu má váhu v rámci kritéria 40 %, ano 100 bodů, ne 0 bodů. Pokud bude více nabídek splňovat některá dílčí kritéria shodně, jsou tyto nabídky ohodnoceny stejným počtem bodů. Jednotlivým dílčím kritériím stanovil zadavatel procentní váhy tak, že jejich součet je celkem 100. Bodová ohodnocení v dílčích kritériích se pronásobí váhou dílčího kritéria. 7

8 U každé nabídky budou bodové hodnoty pronásobené o váhu dílčího kritéria sečteny. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího součtu bodů. 7. Výběr účastníků rámcové smlouvy Zadavatel vybere uchazeče (pro každou část zvlášť), se kterými bude uzavřena rámcová smlouva podle kritérií uvedených v bodě 6 zadávací dokumentace, tzn. podle: V části 1 4: 1/ Celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH 2/ Kvality výrobků 3/ Termínu závozů, možnosti náhradního závozu 4/ Nutné doby pro podání objednávky Každá část bude vyhodnocena zvlášť. V částech 1-4 budou vybráni první 4 uchazeči, jejichž nabídky budou vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější a splní požadavky zadavatele v plném rozsahu (tedy uchazeči, kteří se umístí na místě). 8. Jiné informace důležité pro podání nabídek Místo a doba pro podávání nabídek: Nabídky se podávají osobně (v pracovní dny od hod.) nebo doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených Rámcová smlouva mléčné výrobky-neotvírat a na uzavření zabezpečených proti otevření (např. přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové, referát pro výběrová řízení, Ing. Košťálová Petra, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ v termínu do 14:00 hod. dne Veškeré nabídky doručené zadavateli po tomto termínu a hodině budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona. Součástí nabídky musí být vyplněný návrh rámcové smlouvy (v jednom vyhotovení viz příloha č. 2) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podle 68 odst. 2 zákona podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Pozn: Uchazeč doloží vyplněné návrhy rámcových smluv za části, ve kterých se účastní v rámci tohoto výběrového řízení (tzn. učastní-li se všech částí, doloží 4 návrhy rámcových smluv). Návrhy rámcových smluv požadujeme doložit i v elektronické podobě. Závaznost nabídky Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídky. Vybraní uchazeči jsou svoji nabídkou vázáni po dobu platnosti rámcové smlouvy. Další požadavky Nabídku požadujeme předložit v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 8

9 Nabídka musí být pevně svázána, zabezpečena proti manipulaci s listy a stránky budou očíslovány. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Celkový počet kusů je předpokládaný, skutečný odběr bude realizován dle potřeb zadavatele. Veškeré náklady účasti v soutěži nese uchazeč. Návrh rámcové smlouvy musí obsahovat souhlas uchazeče se zveřejňováním dosažených cen. Minimální trvanlivost zboží bude vyznačena na každém balení nesmazatelně. Doložte čestným prohlášením, že splňujete požadavky vyplývající ze zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění zákona č.306/2000 Sb. včetně prováděcích předpisů. V nabídce uveďte naplnění zákona č.447/2001 Sb. o obalech, včetně možného řešení likvidace dodávaných obalů. Uchazeč musí být schopen dodat a předložit v dané části kompletní nabídku, tzn. musí být oceněny všechny požadované druhy zboží. Uchazeč musí u jednotlivých druhů výrobků uvést minimální dobu trvanlivosti od dodání výrobků do skladu odběratele. Uchazeč musí předložit u jednotlivých druhů výrobků katalogový list s vyobrazením výrobku, složením výrobku (včetně nutričních hodnot), skladovacími podmínkami, označením hmotnosti, velikosti balení, minimální dobou trvanlivosti od výroby. Uchazeč musí u nabízených výrobků zaručit níže uvedené požadavky na mléčné výrobky: Druh skupina Podskupina Mléko splňující požadavky zvláštních právních předpisů a ošetřené podle zvláštních právních předpisů 1) tekuté - odtučněné nebo odstředěné - částečně odtučněné nebo polotučné - plnotučné - plnotučné selské nestandardizozované mléko splňující požadavky vyhlášky 1) U něhož nebyl obsah tuku od doby dojení změněn přidáním nebo snížením mléčného tuku, nebo smícháním s mlékem, jehož přirozený obsah tuku byl Smetana tekutý mléčný výrobek ošetřený podle zvláštních právních předpisů 1) s obsahem tuku nejméně 10% hmotnostních ve formě emulze ( mléčného tuku v plazmě ) získaný fyzikální separací z mléka Kysaný mléčný výrobek - léčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsi za použití mikroorganismů uvedených ve 1) tekutá Jogurt - kysaný mléčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsi pomocí mikroorganismů uvedených ve 1) změněn - ke šlehání - vysokotučná - nízkotučný nebo odtučněný - se snížením obsahem tuku - smetanový 9

10 vyhlášce 1), tepelně neošetřený po kysacím procesu, vyhlášce 1) Jogurtové mléko Acidofilní mléko Mléko tekuté Druh výrobku Obsah tuku (v%hmot./hmot.) Obsah bílkovin (v % hmot.) Mléko plnotučné více než 3,5 včetně více než 2,9,včetně Mléko částečně odtučněné 1,5 až 1,8 nebo polotučné Odtučněné mléko více než 0,5 včetně Smetana tekutá Druh výrobku Smetana Smetana ke šlehání Smetana vysokotučná Obsah tuku (v % hmot.) více než 10,0 včetně více než 30,0 včetně více než 35,0 včetně Kysané mléčné výrobky Druh výrobku Kysané mléko včetně jogurtového Obsah tuku Obsah sušiny (v % hmot.) tukuprosté (v % hmot. nejméně) více než 0,5 8,0 Jogurt bílý smetanový více než 10,0 včetně Jogurt bílý více než 3,0 včetně 8,2 Jogurt bílý se sníženým obsahem tuku méně než 3,0 8,2 Jogurt bílý nízkotučný nebo odtučněný méně než 0,5 včetně 8,2 1) Vyhláška 77/2003 kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje a sní všechny související zákony v platném znění U každého druhu, skupiny a podskupiny mléka, mléčného výrobku požadujeme uvést: nutriční hodnoty: obsah tuku, bílkovin, sacharidů, cholesterolu použitou ochucující složku použité přírodní nebo náhradní sladidlo druh tepelného ošetření druh živých mikroorganismů v kysaných ml.výrobcích datum použitelnosti na každém kusu 9. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve 13:00 hod. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ , budova ředitelství č.12, přízemí, zasedací místnost v přízemí. Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku a mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní l zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči. 10

11 Při otevírání obálek budou kontrolovány pouze náležitosti stanovené 71 odst. 8 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, zda návrh smlouvy a prohlášení uchazeče dle 68 odst. 2 zákona jsou podepsány oprávněnou osobou a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem. Požadujeme, aby nabídka obsahovala tzv. krycí list, kde budou uvedeny identifikační údaje o uchazeči, výše celkové nabídkové ceny za jednotlivé části a údaj o tom, zda uchazeč souhlasí s tím, aby při otevírání obálek komise stanovená zadavatelem informovala ostatní přítomné uchazeče o výši Vámi poskytnuté nabídkové ceny. Pokud Vámi podaná nabídka nebude obsahovat souhlas se sdělením ceny již při otevírání obálek nebo tento souhlas nedá Váš zástupce při účasti na otevírání obálek, výše Vámi poskytnuté nabídkové ceny nebude ostatním přítomným zástupcům uchazečů sdělena. 10. Platební a obchodní podmínky Platba bude provedena po dodání zboží na základě faktury. Splatnost faktur min. 30 dní. Zadavatel připouští tyto způsoby podávání objednávek fax, telefon, obchodní zástupce, e- mail. Zadavatel požaduje umožnit podání objednávky do hod. v den předcházející dni dodávky zboží. Zadavatel požaduje dobu závozu zboží pro část 1. od 4.45 hod do 5.15 hod ve dnech pondělí až sobota, pro část 2-4. od 6.00 hod do 8.30 hod ve dnech pondělí až pátek. Zadavatel upřednostňuje možnost doobjednávek jednotlivých druhů zboží včetně jejich mimořádného závozu. Zadavatel si vyhrazuje právo objednat i jiné zboží, které není uvedeno v bodě 1. zadávací dokumentace 11. Závěrečná ustanovení Uchazeč se musí vyjádřit ke všem požadavkům uvedeným v zadání. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel upozorňuje na jeho právo zrušit toto zadávací řízení podle 84 zákona. Zadavatel poskytnutí jistoty dle 67 zákona nepožaduje. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytujeme podle 49 zákona. Případné další informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci budou uveřejňovány na sekce pro širokou veřejnost/ veřejné zakázky. V Hradci Králové dne Pavel Košťál Vedoucí stravovacího odboru Příloha č. 1 tabulka pro zpracování celkové nabídkové ceny Příloha č. 2 návrh rámcové smlouvy 11

12 R á m c o v á s m l o u v a mezi: Fakultní nemocnicí Hradec Králové se sídlem Sokolská tř. č. 581, Hradec Králové zastoupenou doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., ředitelem IČ DIČ CZ bankovní spojení Česká spořitelna a. s. Hradec Králové číslo účtu /0800 (dále jen zadavatel) Název sídlo zapsanou v OR zastoupenou IČ DIČ bankovní spojení číslo účtu (dále jen dodavatel č. 1) a Název sídlo zapsanou v OR zastoupenou IČ DIČ bankovní spojení číslo účtu (dále jen dodavatel č. 2) a Název sídlo zapsanou v OR zastoupenou IČ DIČ bankovní spojení číslo účtu (dále jen dodavatel č. 3) a a 12

13 Název sídlo zapsanou v OR zastoupenou IČ DIČ bankovní spojení číslo účtu (dále jen dodavatel č. 4) uzavírají rámcovou smlouvu tohoto obsahu. I. Předmět smlouvy Předmětem této rámcové smlouvy je zajištění dodávek mléčných výrobků (dále jen zboží) výše uvedeným(i) dodavatelem(i), specifikovaných v části.. zadávací dokumentace zadavatele ze dne pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle ust. 27 zákona 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách a zveřejněnou v IS VZ US pod číslem xxxxxx. II. Doba a místo plnění Zboží dle této smlouvy bude dodavatelem(i) dodáváno zadavateli po dobu dvou let ode dne nabytí její platnosti. Místem plnění bude: Fakultní nemocnice Hradec Králové, stravovací odbor, Sokolská tř. 581, Hradec Králové. III. Předpokládaný objem a cena předmětu smlouvy Předpokládaný objem zboží specifikovaného v čl. I. této smlouvy v objemu za období platnosti této smlouvy činí (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).. (doplní se v souladu s částí, která bude doplněna do čl. I.) Skutečný odběr bude realizován dle potřeb zadavatele na základě dílčích smluv. Maximální ceny dodavatele č. za měrné jednotky předmětu smlouvy, tj.. (doplní se v souladu s částí, která bude doplněna do čl. I.) činí za dobu platnosti této smlouvy.. Kč včetně DPH. Dodavatel(é) souhlasí se zveřejňováním dosažených cen. IV. Platební podmínky a sankce Dodavatel(é) vystaví po dodání zboží na základě daňový doklad fakturu se splatností minimálně 30 dnů (uveďte Vámi nabízenou délku splatnosti faktur). 13

14 Nedodá(jí)-li dodavatel(é) řádně objednané zboží ve lhůtě uvedené v objednávce zadavatele, vyúčtuje mu(jim) zadavatel úrok z prodlení ve výši 0,025 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení. V. Hodnotící kritéria při zadávání jednotlivé veřejné zakázky Zadavatel použije při hodnocení jednotlivých veřejných zakázek jako hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena za 1 požadovaného druhu mléčného výrobku. VI. Závěrečná ujednání Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roků ode dne nabytí její platnosti. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou (všech) smluvních stran, a to pouze formou písemných číslovaných dodatků, akceptovaných oběma (všemi) smluvními stranami. Účastníci této smlouvy tímto ujednávají, že pokud se počet uchazečů dle této rámcové smlouvy způsobilých plnit jednotlivé veřejné zakázky sníží pod 3, není zadavatel oprávněn na základě této rámcové smlouvy zadávat jednotlivé veřejné zakázky a tato smlouva se ruší. Smlouvu lze skončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé (všem) smluvní(m) straně(nám). Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma (všemi) smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou (x) vyhotoveních, majících stejnou platnost, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy. V Hradci Králové dne. doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. V dne... Podpis oprávněného(ých) zástupce(ů) dodavatele(ů) 14

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více