Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa"

Transkript

1 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè ISSN Australský prùmysl zpracovávající produkty z australského pštrosa emu se bìhem pìti let zredukoval na ètvrtinu svého rozsahu tj. na pouhých dvacet pìt provozuschopných farem. Australští farmáøi se pokoušejí tento prùmysl zachovat a proto se odvracejí od ztrátového obchodu s masem emu a zamìøují se na léèebné vlastnosti oleje získaného z pštrosího tuku. Sjednotili se a zaèali spolupracovat s vìdci z nemocnice v Adelaide na identifikaci aktivních složek v oleji z pštrosa emu. Výzkumy se zvíøaty ukazují, že jestliže je olej aplikován na kùži, mùže potlaèovat zánìtlivé procesy. Souèasnì byly získány frakce s urèitými složkami, které se zøejmì zamìøují na bílé krvinky a tlumí jejich inflamatorní vlastnosti. World Poultry, 17, 2001, è. 3, s. 6 (Vo) Vzhledem ke zvláštnímu klimatu v Irsku mohou vèely sbírat svou surovinu jen 6 až 7 mìsícù v roce a irský med je urèitou raritou. Èisté jednodruhové medy lze získat jen obtížnì, ale tím zajímavìjší jsou pestré smìsi, které pøíroda nabízí. Jedním ze sedmi hlavních zpracovatelù medu je firma Mileeven ( Mil je irsky med, eeven vyjadøuje nìco jako lahodný) v Piltown. Jejich medy pocházejí z divokého jetele, šípkù, ostružin, fuchsií, klenù, kaštanù a dalších stromù a kvìtin v oblasti Kilkenny. Kromì èistého medu Pure Irish Honey nabízejí také med ochucený Jameson Irish Whiskey, Irish Mist Liquer nebo s éterickým olejem. Každý z tìchto výrobkù má delikátní nezamìnitelnou a lahodnou vùni a chu. Jedná se o rodinný podnik, který v souèasnosti sám obhospodaøuje 110 vèelstev, ale nakupuje i produkci z okolí. Protože v Irsku jen jeden rok ze ètyø poskytne skuteènì dobrou úrodu, pohybují se výnosy mezi 6 40 kg na vèelstvo ( vèel) a jen výjimeènì se dosáhne 60 až 65 kg. Proto ceny tìchto medù jsou asi o tøetinu vyšší než bìžných medù v supermarketech. Lebensm. Ztg., è. 2, (sk) Balzámový ocet z oblasti Modeny je známá italská specialita vyznaèující se neobyèejnou jemností a pøírodní sladkostí. Vyrábí se z koncentrované hroznové š ávy a vinného octa z nejlépe vyzrálých hroznù. Pomalu zraje v døevìných sudech. Jeho typická chu se výbornì hodí ke zjemnìní salátù, k pøípravì grilovaných ryb, masa, omáèek nebo vaøené zeleniny. Italský bílý a èervený vinný ocet se získává pøírodním kvašením z vybraných italských vín a zraje v dubových sudech. Moderní obchod, 2001, è. 3, s. 65 ( o l d ø ) 1

2 Maso s vyšším obsahem n-3 mastných kyselin Udìlené granty v roce 2001 Krátké zprávy Smìrné hodnoty pro škodliviny v Nìmecku Školní mléèné svaèiny na Slovensku Odborníci v oboru lidské výživy doporuèují zastoupení více n-3 mastných kyselin v lidské stravì. Výzkumní pracovníci Bristolské univerzity ve Velké Británii zjistili, že jejich obsah v mase lze zvýšit, jestliže jsou jateèné kusy krmeny trávou. Takové maso je pro lidské zdraví prospìšnìjší a má intenzivnìjší a lepší chu, která má pùvod právì v obsahu n-3 mastných kyselin. Též maso z tradièních a vzácných plemen ovcí má vyšší obsah n-3 mastných kyselin, než maso z jiných plemen. Tyto kvality by mìly uèinit tradièní a vzácná plemena lépe prodejná. Farmers Weekly, 133, 2000, è. 19, s. 56 (Vo) Grantová agentura ÈR udìlila v r následující granty zamìøené na výživu (sekce 303), zemìdìlské produkty, potravináøství a ekotoxikologii (sekce 525): Rozšíøení spektra rostlinných produktù pro dietu pøi celiakii: alternativní zdroje, jejich testování a využití (303/01/1380: Èeská zemìdìlská univerzita v Praze). Prùnik esterù kyseliny ftalové do krmiv, surovin a potravin živoèišného pùvodu, odhad expozice populace v ÈR (525/01/0239: Výzkumný ústav veterinárního lékaøství). Lipidové složky výživy v regulaci cytokinetiky støevního epitelu (525/01/0419: AV ÈR). Identifikace tkání živoèišných druhù v masokostních mouèkách pomocí molekulárnì biologických metod (525/01/0823: Výzkumný ústav veterinárního lékaøství). Thalium v potravních øetìzcích (525/01/0908: Mendelova zemìdìlská a lesnická univerzita v Brnì). Genetická analýza biosyntézy esenciálních aminokyselin valinu, leucinu a izoleucinu v Corynebacterium glutamicum (525/01/ 0916: AV ÈR). Studium vysokopolymerních zásobních bílkovin endospermu zrna gliadinových a HMW-gluteninových linií odrùd pšenice ozimé, lišících se technologickou jakostí (525/01/1321: VŠCHT). Bulletin GA ÈR, 2001, s. 21, (kv) Spolkový úøad pro zdravotní ochranu spotøebitele (BGVV) v Nìmecku zrušil dosavadní smìrné hodnoty pro škodlivé látky v potravinách, které byly naposledy zveøejnìny v r Smìrné hodnoty nemìly význam nejvyšších pøípustných hodnot, ale sloužily jako orientaèní. BGVV se rozhodl, že dosavadní smìrné hodnoty už nebude aktualizovat, vzhledem k tomu, že jsou postupnì vydávány limitní hodnoty na úrovni EU. Zatím lze oèekávat hodnoty pro olovo, mìï a rtu. Food Design, 2001, è. 1, s. 11 (sk) Na Slovensku se zapojilo do školního mléèného programu v roce 2000/2001 celkem 547 škol, 643 školských stravovacích zaøízení a 90 tisíc žákù. Tímto programem plní Ministerstvo školství SR jeden z cílù Národního programu podpory zdraví. Nejúspìšnìjší je Prešovský kraj, kde se do mléèného programu zapojilo 155 základních škol a 162 školních jídelen s poètem dìtí. Ménì úspìšnì si vedou pokud jde o poèet zúèastnìných dìtí kraje Trenèianský a Bratislavský. V Trenèianském kraji si sice žákù koupilo zvýhodnìnou mléènou svaèinu, ale kromì 21 školních jídelen se ani jedna základní škola nezapojila do tohoto programu. V Bratislavském kraji se na mléèném programu podílelo 21 základních škol a 40 školních jídelen s celkem žáky. Podle poètu zapojených žákù je na posledním místì Nitranský kraj s žáky, 102 základními školami a 96 školními jídelnami. 2

3 Ministerstvo školství oznaèilo za pozoruhodnou skuteènost, že úspìšnost zapojení žákù do mléèného programu je pøímo úmìrná míøe nezamìstnanosti v regionu. Ro¾. Nov., 2001, è. 98, s. 2 (Jav) Fyzická aktivita a rakovina Krátké zprávy Výživa V èervnu roku 2000 probìhlo v Irsku sympozium vìdecké spoleènosti Nutrition Society na téma Tok energie a rakovina. Kolektiv výzkumníkù z university v Loughborough ve Velké Británii vypracoval pøehled souèasných poznatkù o vlivu fyzické aktivity na riziko vzniku urèitých typù rakoviny. Pøibývá studií, podle nichž je vysoká úroveò fyzické aktivity spojena se sníženým rizikem nìkterých typù rakoviny. Nejvíce to zøejmì platí u rakoviny tlustého støeva, jejíž riziko se u nejaktivnìjších jedincù snižuje o % v porovnání s nejménì aktivními. Tento vliv je zøejmý u obou pohlaví. Významná je i souvislost s tìlesným tukem. Vysoký index tìlesné hmotnosti (BMI) je zøejmì spojen se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého støeva u mužù se sedavým zpùsobem života, ale u fyzicky aktivních mužù nikoliv. Nižší riziko rakoviny tlustého støeva u aktivních lidí by mohlo být vysvìtleno zvýšenou peristaltikou tlustého støeva, a tím zkrácenou dobou prùchodu tráveniny støevem. Ménì prùkazné jsou doklady o rakovinì prsu. Nespecifický imunitní systém mùže být zlepšen fyzickou aktivitou, možná prostøednictvím souhrnných vlivù opakovaných cvièení. Pravidelné cvièení, dokonce již na rekreaèní úrovni, snižuje pravdìpodobnì vystavení vlivu estrogenu, a tím snižuje riziko rakoviny prsu. Fyzická aktivita se zdá být jedním z mála pozmìnitelných faktorù u nìkterých typù rakoviny a to opravòuje k dalšímu výzkumu. Proceedings of the Nutrition Society, 60, 2001, è.1, s. 107 (Vo) Úloha masa ve výživì Na základì epidemiologických studií se zjistilo, že pravidelná konzumace èerveného masa zvyšuje minimálnì riziko koronárního onemocnìní srdce v dùsledku jeho složení tuku. Tuk v mase Roste však poèet dùkazù, že zdravá výživa, která zahrnuje libové èervené maso, má pozitivní vliv na zmìnu biochemie lipidù. Hladiny cholesterolu v krvi se zvyšují po konzumaci hovìzího loje, ne však libového masa nebo jiné nízkotuèné stravy. Maso je zdrojem arachidonové kyseliny (20:4n-6), která se vyskytuje v libové složce i v tuku. Tvrzení, že obsah arachidonové kyseliny v mase je odpovìdný za zvýšenou náchylnost západních spoleèností k trombóze je pøíliš zjednodušující. Pouze pøítomnost velkého množství linolové kyseliny (18:2n-6) v souèasné stravì vede ke zvýšení koncentrace linolové a arachidonové kyseliny v plazmì. V dùsledku nadmìrného pøíjmu linolové kyseliny dochází k tomu, že pøíjem polynenasycených mastných kyselin øady (n-6) a (n-3) je nevyvážený, což vede k vysokým hladinám 20:4n-6 v tkáních a podporuje se vznik ikosanoidù (ikosanoidy z n-6 mastných kyselin mají silné prozánìtlivé úèinky). Maso se dává do souvislosti s cholesterolem. Aèkoliv je dnes známo, že pøíjem cholesterolu stravou má malý vliv na obsah cholesterolu v plazmì, spotøebitelé stále pøisuzují masu negativní úlohu. Sledováním obsahu cholesterolu v mase se zjistilo, že v tuèném mase nebo masných výrobcích nejsou pøekvapivì jeho hladiny vyšší. Obsah cholesterolu v mase souvisí s poètem svalových vláken a má tendenci být vyšší, èím èervenìjší je svalovina. Ve Velké Británii tvoøí pøíjem cholesterolu z masa 1/3 1/2 z jeho celkového denního pøíjmu. Dosaženo snížení obsahu tuku v mase Od poèátku 80. let se provádìjí taková opatøení pøi produkci masa, která vedou ke snížení obsahu tuku v mase. Patøí sem tøi faktory: selektivní šlechtìní a postupy výkrmu, 3

4 Výživa oficiální systémy klasifikace bouraného masa, které podporují produkci libového masa, moderní øeznické techniky, pøi kterých se odstraòuje veškerý mezisvalový (intermuskulární) tuk. Obsah tuku v masných výrobcích je znaènì rozdílný. Tradièní typy uzenin mají vysoký podíl tuku (až 50 %), v moderních výrobcích se aplikací rùzných pøísad mùže podíl tuku snížit až na 5 %. Obsah nasycených mastných kyselin v mase Diskuse kolem obsahu tuku v èerveném mase se zamìøuje pøedevším na obsah nasycených mastných kyselin. Bìžnì se pøedpokládá, že veškerý tuk v mase je nasycený, nicménì maso obsahuje smìs mastných kyselin. Jestliže se však tuk v èerveném mase snižuje, mìní se složení smìsi mastných kyselin a podíl nasycených mastných kyselin se oproti pùvodnímu snižuje. Vepøové a hovìzí obsahuje ménì než 50 %, skopové 51 % a drùbeží 30 % nasycených mastných kyselin. Hlavní nasycené mastné kyseliny v èerveném mase jsou palmitová a stearová. Ne všechny nasycené mastné kyseliny mají vliv na zvyšování cholesterolu a kyselina stearová je neutrální. Má se za to, že kyselina myristová je nejvíce aterogenní a má ètyønásobnou schopnost zvyšování cholesterolu proti kyselinì palmitové. V mase je však obsaženo jen minimální množství kyseliny myristové. Obsah nenasycených mastných kyselin v mase Maso je významným zdrojem mononenasycených mastných kyselin. Hlavní mononenasycenou mastnou kyselinou v mase je kyselina olejová (tvoøí asi 40 % mastných kyselin). V øadì vegetariánských diet se nahrazuje èervené maso mléènými výrobky. Mìní se tak profil mastných kyselin ve výsledné stravì, nebo mléèné výrobky obsahují více kyseliny myristové (tj. nasycené) a ménì mononenasycených mastných kyselin než èervené maso. Napø. bìžné plnotuèné mléko obsahuje 1,1 % mononenasycených mastných kyselin. Hovìzí, skopové a vepøové maso dodává prospìšné množství polynenasycených mastných kyselin (PUFA) s dlouhým øetìzcem, zvláštì 20:3n-6, 20:4n-6 (arachidonová - AA), 20:5n-3 (ikosapentaenová - EPA) a 22:5n-3 (dokosapentaenová). Nejbohatšími dietetickými zdroji 20:4n-6 (AA) jsou: játra, ledviny a krùtí maso, menší množství je v hovìzím, skopovém, vepøovém a kuøecím mase. K významným ztrátám nìkterých mastných kyselin, které jsou citlivìjší k oxidaci, dochází pøi tepelné úpravì. Jde zvláštì o vysoce nenasycené kyseliny s 20 a 22 atomy uhlíku. Kyselina dokosahexaenová (DHA, C22:6n-3) je esenciální mastná kyselina pro vývoj centrální nervové soustavy u novorozencù. Ve fosfolipidech tepen (cord artery) u vegeratiánù a v mléce matek, které patøí mezi vegany, byly zjištìny nižší koncentrace DHA než u tìch, kteøí konzumují maso. Plný význam tohoto zjištìní zùstává dosud neobjasnìn, avšak u novorozencù a pøedèasnì narozených dìtí se snížený obsah DHA projevuje abnormalitami u zrakových a kortikálních funkcí. Systémy produkce u monogastrikù a pøežvýkavcù ovlivòují profil mastných kyselin výsledného masa. Snadnìji se dosáhne zmìn u monogastrikù, a proto se více pokroku dosáhlo u prasat než u pøežvýkavcù. Zaèlenìním rostlinných a rybích olejù do krmiva prasat došlo k výraznému zvýšení (n-3) PUFA. Pomocí krmného režimu se dosáhlo takového zvýšení, že dva vepøové párky poskytly 81 mg 20:5n-3 a 20:6n-3 mastných kyselin, což odpovídá témìø polovinì doporuèené denní dávky. V bachoru dochází k hydrogenaci nenasyceného dietetického tuku, a je proto obtížnìjší modi- 4

5 Výživa fikovat profil mastných kyselin masa pøežvýkavcù. Zkrmováním lnìného semene a rybího oleje lze dosáhnout i u hovìzího masa zvýšení (n-3) PUFA. Pasoucí se zvíøata mají vyšší koncentrace kyselina α-linolenové než zvíøata, která dostávají jádro. Hovìzí a skopové maso má pøíznivý pomìr n-6:n-3. Maso spoleènì s rybami je jediný významný dietetický zdroj C20 a C22 n-3 mastných kyselin a pro zemì, kde je nízká konzumace ryb, je jejich pøíjem z masa významný, aèkoliv absolutní množství v mase je ve srovnání s rybami nízké. Je tøeba zamìøit výzkum na modifikaci složení mastných kyselin v èerveném mase tak, aby jejich složení lépe vyhovovalo potøebám èlovìka. Pokud jde o trans-mastné kyseliny, podílí se maso z pøežvýkavcù na jejich celkovém pøíjmu asi 18 %. Tyto kyseliny vznikají bìhem biohydrogenace v bachoru. Na základì rozsáhlé studie provádìné ve ètrnácti evropských zemích se ukazuje, že obsah tuku v mase není pøímo úmìrný obsahu trans-mastných kyselin. O trans-mastných kyselinách se prokázalo, že pøispívají k aterogenezi. Hydrogenované tuky z rostlinných zdrojù, které se používají v peká-renské výrobì a pøi výrobì jiných potravin, však zasluhují z hlediska trans-mastných kyselin vìtší pozornost než pøírodní trans-tuky obsažené v mase pøežvýkavcù a mléèném tuku. Transmastné kyseliny nepøedstavují problém tam, kde èiní ca 2 % dietetické energie. V zemích, kde se konzumuje mnoho technologicky upravených potravin, je jejich pøíjem podstatnì vyšší (v USA 6 % dietetické energie) a je tøeba mu vìnovat pozornost. Konjugovaná kyselina linolová (CLA) je smìs geometrických a polohových izomerù kyseliny linolové. Nachází se ve významném množství (76 93 % ve formì kyseliny cis-9, trans-11 oktadienové) pouze v mase (zvláštì pøežvýkavcù) a v mléèných výrobcích. Zájem o CLA se zvyšuje, nebo se zjistilo, že již malé množství (0,1 % stravy) má antimutagenní aktivitu bez ohledu na množství a typ tuku, který se konzumoval. Význam CLA v lidské výživì není dosud zcela znám. Odhaduje se, že její obsah v mase, který je ovlivòován krmným režimem, se pohybuje od 0,6 mg/g tuku u vepøového (v USA) do 14,9 mg/g tuku u skopového masa (v Austrálii). Zájem o CLA v souvislosti s výkrmem zvíøat vzrostl poté, co se zjistilo, že její pøídavek do krmiva vede ke zvýšení libové svaloviny a ke snížení tuku u kuøat a prasat. Význam CLA v lidské výživì a antikancerogenní úèinky CLA se provìøují. Èervené maso jako zdroj bílkovin Maso je významný zdroj vysoce kvalitní bílkoviny. Obsah bílkovin v mase z rùzných druhù zvíøat i z rùzných èástí téhož zvíøete) se mìní podle obsahu tuku. Maso je bohatým zdrojem esenciálních aminokyselin a je zvláštì dùležité pro ty, u nichž je zapotøebí vytváøet svalovinu, napø. pro sportovce nebo osoby po chirurgických zákrocích. Maso je bohaté na taurin, který je nezbytný pro novorozence, kteøí mají sníženou schopnost syntetizovat tuto aminokyselinu z cysteinu. Vliv nižších koncetrací taurinu v mateøském mléce matek, které patøí mezi vegany, není dosud znám. Zjistilo se, že prostøednictvím stravy bohaté na bílkoviny (podíl energie z bílkovin je 25 %) lze dosáhnout výraznìjšího snížení tìlesné hmotnosti, nebo bílkoviny více zvyšují pocit sytosti než strava s nízkým obsahem bílkovin. Maso a mikronutrienty Maso je dùležitým zdrojem široké øady mikronutrientù. Obsahuje užiteèné množství mìdi, hoøèíku, kobaltu, fosforu, chrómu a niklu. Z hlediska prospìšnosti pro lidský organismus je dùležitá jejich biologická využitelnost. 5

6 Výživa Železo Èervené maso je vynikajícím zdrojem železa, % je v hemové formì. Železo obsažené v hemu se absorbuje úèinnìji než nehemové železo obsažené v potravinách rostlinného pùvodu. Absorpce železa z masa je bìžnì %, z rostlinných zdrojù jen 1 7 %. Vyšší absorpce železa z masa je dána tím, že maso neobsahuje inhibitory absorpce, napø. fytáty, které jsou v cereáliích. Maso obsažené ve stravì rovnìž zvyšuje na dvojnásobek absorpci železa z jiných složek stravy. Pøesný mechanismus tohoto úèinku není znám, ale pøedpokládá se, že je dán schopností cysteinu, který je souèástí bílkoviny, vázat železo. Pak následuje hydrolýza svaloviny masa. Aèkoliv se zdá, že absolutní obsah železa v bílém mase (napø. kuøecím) a v masných výrobcích je nízký ve srovnání s nìkterými rostlinnými zdroji potravin, tato schopnost zvyšovat absorpci a dále lepší biologická využitelnost vedou k tomu, že i toto maso je významným zdrojem železa. Obsah železa ve stravì zvyšuje také tepelná úprava v nádobách ze železa nebo oceli. Maso pøispívá k celkovému pøíjmu železa asi ze 14 %. Aèkoliv se spotøeba èerveného masa v souèasné dobì snížila, má maso stále dùležitý vliv na zásobování železem. Anémie zpùsobená deficitem železa je nejbìžnìjším deficitem na svìtì. COMA (Výbor pro léèebné aspekty potravin a výživy ve Velké Británii) doporuèuje, aby potraviny obsahující hemové železo byly zaèleòovány do stravy kojencù ve vìku 6 8 mìsícù. Øada studií ukázala, že deficit železa se vyskytuje èastìji u dìtí vegetariánù než nevegetariánù bez ohledu na to, že vysoký pøíjem vitaminu C zvyšuje jeho absorpci. Hodnoty sérového ferritinu (zásoby železa v tìle) silnì korelují s pøíjmem hemového železa. Prokázalo se také, že doplòky masa byly úèinnìjší než tablety železa pøi doplòování stavu železa u sportujících žen. Zinek Nejlepším zdrojem zinku je maso, drùbež a moøské produkty. Biologická využitelnost zinku se zvyšuje, pokud se konzumuje s živoèišnou bílkovinou a snižuje pùsobením inhibitorù, napø. fytátù a š avelanù, které jsou obsaženy ve velkém ve vegetariánské a veganské stravì. To vysvìtluje, proè byly u vegetariánù a veganù zjištìny nižší hladiny zinku v plazmì, pøestože pøíjem byl vyšší. Absorpce a retence zinku je vyšší, pokud se konzumuje strava bohatá na maso ve srovnání se stravou s nízkým obsahem masa nebo s doplòky zinku. Maso tak pøedstavuje faktor, který hlavnì ovlivòuje status zinku. Pøibližnì % zinku se absorbuje z masa, které je ve vyspìlých zemích hlavním zdrojem zinku. Selen Selen je jedním z hlavních antioxidantù, o kterých se pøedpokládá, že chrání pøed koronárním onemocnìním srdce a rùznými typy rakoviny. Ve 100 g masa je obsaženo asi 10 mg selenu, což pøedstavuje asi 25 % denní potøeby. Døíve se uvádìlo, že biologická využitelnost selenu z rostlinných zdrojù je vyšší než z živoèišných. Podle nejnovìjších poznatkù pøedstavuje maso syrové i tepelnì upravené vysoce biologicky využitelný zdroj selenu. Glutathion Maso patøí k nejbohatším zdrojù glutathionu. Jde o dùležité redukèní èinidlo, které zajiš uje obranu buòky pøed rùznými toxikologickými a patologickými procesy. Glutathion je aktivní ve støevním traktu, snižuje mutagenitu aflatoxinù a inhibuje tvorbu mutagenù. Glutathion zajiš uje, aby se kyselina askorbová vyskytovala v redukované, tj. aktivní formì. Význam glutathionu v obranì proti chronickým onemocnìním, je tøeba dále zkoumat. 6

7 Výživa Vitaminy Maso je dùležitým zdrojem vitaminù øady B, zvláštì kyseliny listové a biotinu. Ve významném množství jsou v mase obsaženy thiamin a riboflavin. Vepøové maso (vèetnì výrobkù z vepøového masa) je jedním z nejbohatších zdrojù thiaminu, bìžná dávka pokrývá denní potøebu. Jedna porce (100 g) jater a ledvin dodává více, než je denní potøeba riboflavinu. Maso je také nejbohatším zdrojem niacinu a vitaminu B 6. Polovina niacinu dodávaná masem se získává z tryptofanu, èímž se snadnìji absorbuje organismem než ten, který je vázán ke glukóze v rostlinných zdrojích. Telecí játra (100 g) dodávají polovinu denní potøeby vitaminu B 6, ostatní druhy masa asi tøetinu. Potraviny živoèišného pùvodu jsou jediným dietetickým zdrojem vitaminu B 12. Deficit se vyskytuje u vegetariánù, zvláštì ohroženi jsou vegani. Vegetariánùm se tak doporuèují výživové doplòky. Potøeba vitaminu B 12 je malá (1,5 mg/den). Døíve, když se konzumovaly potraviny ne zcela èisté, byla zemina, která ulpìla na potravinì, zdrojem tohoto vitaminu. To vysvìtlovalo, proè nìkteré skupiny veganù netrpìly deficitem vitaminu B 12. Pøísné hygienické podmínky kladené na výrobu potravin to dnes nedovolují. Játra a ledviny jsou bohatým zdrojem kyseliny pantotenové. Maso orgánù je zvláštì bohaté na kyselinu listovou. Protože jsou játra také bohatým zdrojem vitaminu A, nedoporuèují se bìhem tìhotenství. K narušení vývoje plodu mùže také dojít, pokud se bìhem tìhotenství berou doplòky retinolu. Je to politováníhodné, protože játra jsou výborným zdrojem dvou klíèových výživových faktorù v tìhotenství: železa a kyseliny listové. Vitamin A se ve své aktivní formì, tj. retinolu, nachází pouze v potravinách živoèišného pùvodu. Vitamin D Døíve se maso, kromì jater, považovalo za špatný zdroj vitaminu D. Nejnovìjší analýzy však ukazují, že maso a játra obsahují významné množství 25-hydroxycholekalciferolu, jehož biologická aktivita se zdá být pìtkrát vyšší než cholekalciferolu. Odhaduje se, že ve Velké Británii pøispívá maso a masné výrobky asi z 20 % (døíve se odhadoval pøíspìvek ve výši 4 %) k jeho pøíjmu. Vitamin D je obsažen v libové èásti i v tuku. Mìknutí kostí (osteomalacie) u dospìlých a køivice u dìtí jsou dùsledkem deficitu vitaminu D nebo narušení jeho metabolismu. Klinické projevy obou stavù jsou podobné nízká koncentrace vápníku v plazmì a nedostateèná mineralizace kostí. Z hlediska zdravotního stavu kostí vzrùstá zájem o status vitaminu D u rizikových skupin, napø. starých osob, které nepobývají na slunci nebo nekonzumují maso nebo tuèné ryby. Maso a rakovina Maso se dává do souvislosti s rùznými typy rakoviny, pøedevším kolorektální. Úloze masa ve vývoji rakoviny se v posledních letech vìnovala napø. konference organizovaná Nutrition Society (1999) na téma: Zdravotní prospìch vegetariánské stravy: maso nebo pšenice pro pøíští tisíciletí? a rozsáhlá studie (1998) na téma: Mortalita vegetariánù a nevegetariánù analyzující úmrtí osob ze Vìdci došli k závìru, že u konzumentù masa se nevyskytuje vyšší úmrtnost v dùsledku rakoviny tlustého støeva než u vegetariánù. Existují ètyøi složky èerveného masa, které se považují za hlavní pøíèinu vývoje rakoviny: tuk, heterocyklické aminy, N-nitrosaminy a železo. Epidemiologicky je obtížné rozlišit vliv živoèišného tuku, bílkovin a masa. Dosud nebyla nalezena žádná pøímá vazba mezi jakýmkoliv dietetickým faktorem a rakovinou èlovìka. 7

8 Výživa Nový vìdecký názor na glutaman V dubnu 2000 byly v pøíloze èasopisu Journal of Nutrition zveøejnìny vìdecké názory na glutaman prezentované na druhé Mezinárodní konferenci o glutamanu, která se konala v øíjnu 1998 v Bergamu, Itálie. O heterocyklických aminech, které vznikají v nadmìrnì tepelnì opracovaném mase, se zjistilo, že jsou karcinogenní pro krysy, avšak pøi bìžných teplotách a prùmìrné dobì tepelné úpravy není produkce tìchto slouèenin vysoká. Do masných výrobkù se pøidávají dusiènany k zamezení rùstu mikroorganismù. Vzniklé N-nitrosaminy jsou pøítomny v masných výrobcích ve velmi nízkých koncentracích a jejich karcinogenní potenciál je pravdìpodobnì pøi tìchto koncentracích malý. Význam N-nitrososlouèenin ve støevech, které vznikají z dietetické bílkoviny, vyžaduje další výzkum. V souèasné dobì se klade hlavní dùraz na stanovení úlohy masa, které se konzumuje v bìžném množství, pøipravuje se bìžnými metodami tepelné úpravy a konzumuje se jako souèást smíšené vyvážené stravy. Další výzkum by mìl vyšetøovat maso v souvislostech. Je dobøe známo, že se pøi denní konzumaci zeleniny a masa snižuje riziko rakoviny, zatímco pøi denní konzumaci masa bez dostateèného pøíjmu zeleniny se riziko zvyšuje. Pøedpokládá se, že vyhovuje denní dávka g tepelnì upraveného masa. Pøílišný dùraz na snižování konzumace masa, spíše než na podporu vìtšího pøíjmu potravin rostlinného pùvodu, slouží pouze k matení veøejnosti. Trends in Food Science & Technology, 11, 2000, è. 3, s (kv) Konference byla zamìøena na ètyøi oblasti: vliv glutamanu sodného (MSG) na chu a vùni, glutaman jako nervový mediátor (neurotransmitter), úloha glutamanu v metabolismu sacharidù a aminokyselin a nezávadnost glutamanu v potravinách. Aèkoliv vìtšina lidí vnímá glutaman pouze jako MSG, tj. bìžný zvýrazòovaè chuti, glutaman se v tìle také tvoøí a je nezbytný pro dùležité fyziologické funkce. Málo biologických molekul má takový význam na funkce organismu jako glutaman, konstatoval na konferenci John D. Fernstrom, profesor psychiatrie, farmakologie a neurologie University of Pittsburg. Když se konala první mezinárodní konference, znali jsme hodnì o nezávadnosti glutamanu jako složky potravin, ale málo o jeho funkcích v tìle. Dnes jsou naše poznatky podstatnì širší, víme o jeho prospìchu pro zdraví èlovìka. Referáty na konferenci pøinášely vìdecké dùkazy, že MSG nezpùsobuje nežádoucí reakce, potravinovou alergii nebo astma a je pro veøejnost bezpeèný. Glutaman je pøirozenì se vyskytující aminokyselina obsažená skuteènì ve všech potravinách obsahujících bílkoviny. Lidské tìlo nerozlišuje mezi glutamanem z pøirozených zdrojù, napø. rajèat, hub nebo sýra parmazán a glutamanem z MSG. Prùmìrný Amerièan konzumuje asi 11 g glutamanu za den z potravin a ménì než 1 g/den z MSG, což je množství odpovídající pøibližnì 1 1,5 unci sýra parmazán (1 unce je asi 30 g). Na konferenci v Bergamu byla po 25letém výzkumu plnì definována chu glutamanu. Byla oznaèena umami a vedle sladké, kyselé, slané a hoøké tvoøí pátou základní chu. Na základì nejnovìjšího výzkumu byly identifikovány receptory glutamanu na jazyku. Umami je to, co v øadì potravin vytváøí lahodnou nebo masovou chu. Pátá chu je dùležitá, nebo se vnímá jako pøíjemná. Rovnìž pøibylo informací o úèinku glutamanu v mozku. Výzkum zamìøený na receptory glutamanu v mozku ukazuje, že jsou odlišné od receptorù na jazyku. Podstatná èást glutamanu se využívá v mozku pro bìžné funkce. Jsou zde pøítomny dùležité transportní systémy, aby chránily nervové buòky pøed poškozením. Døíve existoval názor, že se cirkulující glutaman v tìle mùže 8

9 Výživa Rezistentní škrob Trávení škrobu a absorpce glukózy probíhá v tenkém støevu. Škrob, který se nehydrolyzuje v tenkém støevu, se považuje za rezistentní škrob (RS). dostat do mozku a zpùsobit poškození. Nyní je jasnìjší než døíve, že cirkulující glutaman se striktnì drží oddìlenì od glutamanu uvnitø mozku, který se využívá pro normální funkci nervù. Rovnìž o metabolismu glutamanu v trávicím traktu byly získány nové poznatky. Zjistilo se, že dietetický glutaman (z potravin nebo ve formì MSG) slouží jako hlavní zdroj energie pro normální fungování trávicího traktu a trávení. Od r byla provedena øada dobøe øízených studií vyšetøujících celkovou populaci a osoby, které se oznaèily za citlivé k MSG. Všechny reakce na glutaman byly nezhoubné (benigní) a krátkodobé. Žádnou nežádoucí reakci na MSG (vèetnì potravinové alergie nebo astmatu) se nepodaøilo reprodukovat v klinicky øízených studiích. Èasto pokládanou otázkou je, zda glutaman nebo MSG mùže spouštìt nebo zhoršovat astma. Podle odborníkù ne. Na základì studií se ukazuje, že MSG nespouští ani nezhoršuje astma dokonce ani u osob, které se domnívají, že jejich astma je zpùsobeno MSG. Všechny reakce, ke kterým došlo, byly mírné, pøechodné a neohrožovaly život. FDA v USA oznaèuje MSG jako látku se statutem GRAS (obecnì považovaná za nezávadnou). Výzkum prezentovaný na druhé Mezinárodní konferenci o glutamanu naznaèil, že glutaman je víc nezbytný pro zdraví a dobrý pocit, než se døíve pøedpokládalo. Uvedená konference pøispìla k posílení názoru, že glutaman je nezávadný. Poznámka: Více informací o ovìøování nezávadnosti MSG najdete v pøíštím èísle Potravináøských aktualit. (kv) Znamená to, že je rezistentní k hydrolýze amylolytickými enzymy produkovanými zdravými osobami. Uvádí se, že RS má kladné úèinky, které se podobají nìkterým typùm vlákniny potravy. V závislosti na formì se mùže RS však hydrolyzovat v tlustém støevu, kde se glukóza rychle fermentuje. Škrob lze modifikovat, a to fyzikálnì nebo chemicky, èímž se mìní hladina RS. Jednotlivé osoby reagují rùznì na RS. Co se projevuje u nìkoho jako RS, se nemusí projevovat jako RS u druhého. U urèitého vzorku škrobu proto neexistuje absolutní dìlení na RS a škrob schopný trávení. Pro daný vzorek obsahující škrob lze stanovit prùmìrnou hodnotu RS pro skupinu jedincù. Monitorování hladin RS u lidí se nepohodlné, a proto byly vyvinuty rùzné postupy in vitro pro stanovení RS. V souèasné dobì neexistuje žádný obecnì pøijatý postup stanovení RS. Každý postup, aby byl užiteèný, je tøeba validovat, a to na základì porovnání s výsledky získanými z pokusù na lidech. Existují ètyøi typy RS. Škrob se stává rezistentním z tìchto dùvodù: 1. typ: fyzické nedostupnosti, napø. u celých zrn, 2. typ: pøirozené odolnosti škrobových granulí z urèitých rostlinných druhù (škrobové granule z brambor a banánù jsou velmi odolné k trávení), 3. typ: retrogradace škrobových molekul po tepelné úpravì, 4. typ: nìkteré typy chemické modifikace. Všechny ètyøi typy RS lze upravovat bìhem opracování potravin nebo pøísad a je možná i kombinace rùzných typù RS. Kategorizace RS na typy 1, 2, 3 a 4 je základem pro dìlení RS-materiálù. Tyto kategorie však mohou zamezovat lepšímu porozumìní RS, nebo mohou pøispívat k názoru, že existuje homogenita v rámci urèitého typu a dále k názoru, že rozlišovat mezi jednotlivými typy je jednoduché. 9

10 Výživa Konzervovaný tuòák chrání pøed ztrátou zraku Poèátkem tohoto roku byly uveøejnìny v Americkém èasopise pro klinickou výživu (AJCN) výsledky studie, které pøíznivì hodnotily význam tuòáka. Guarana Guarana (Paullinia cupana var. sorbilis) je popínavý keø, který roste v Brazílii v oblasti Amazonky. Americké zvyklosti stravovací Podle nedávné studie American J. Clinical Nut. je tøetina obvyklé americké stravy tvoøena jung (brakovými) potravinami. RS je koncepce, ne pøesná fyzikální entita. Aèkoliv se RS definuje s odkazem na trávicí trakt èlovìka, musí se rovnìž definovat pro populaci zdravých osob, ne pro specifické jedince. Výzkum zamìøený na výrobu RS je omezen tím, že chybí pøijatá in vitro metoda pro stanovení RS. Trends in Food Science & Technology, 11, 2000, è. 7, s (kv) Podle této studie zamezuje konzumace konzervovaného tuòáka degenerativnímu poškození makuly, tj. centra sítnice, které vede u osob ve vyšším vìku až k slepotì. Studie zahrnovala mužù a žen. U tìch, kteøí konzumovali konzervovaného tuòáka více než jedenkrát týdnì, bylo riziko poškození sítnice o 40 % nižší než u osob, které ho jedly pouze jedenkrát do mìsíce. Pøedpokládá se, že za tento úèinek jsou odpovìdné n-3 mastné kyseliny obsažené v rybím oleji. Konzumace ryb se dává do souvislosti se snížením rizika mrtvice, duševních poruch (depresí) a pravdìpodobnì i artritidy. Pokud další studie potvrdí vliv tuòáka na potlaèení degenerace sítnice, rozšíøí se tak poèet kladných úèinkù pøisuzovaných konzumaci ryb. Pozn.: Více informací o vlivu stravy na poruchy vidìní najdete v pøíštím èísle Potravináøských aktualit. (kv) Byl to posvátný strom indiánského kmene Mayù. Poskytoval obživu, napomáhal pøi øadì zdravotních obtíží. Osvìžující nápoj vyrobený louhováním semen guarany byl jednou z hlavních složek jejich stravy. Pili ho bìhem rybolovu a lovu zvìøe, nebo jim dodával energii a zamezoval únavì. Terapeutické úèinky guarany se pøisuzují jejímu pøirozenému obsahu kofeinu, který pùsobí jako stimulaèní prostøedek (ovlivòuje krevní obìh a nervový systém). Je rovnìž znám jako jedna z nejúèinnìjších pøírodních látek s dezinfekèním úèinkem na støeva. Guarana se po staletí rovnìž používala jako adstringentní (stahující) prostøedek, úèinná látka pøi léèení infekcí, prùjmù a únavy. V souèasné dobì se guarana používá pøi výrobì nápojù. V Brazílii, ale i v jiných zemích jsou nápoje s guaranou stejnì populární jako cola v Americe. Proto øada nadnárodních spoleèností vyrábìjících nápoje zaèala používat guaranu jako pøirozený zdroj kofeinu. Guarana je vysoce cenìnou brazilskou plodinou, jde o skuteèný odkaz pøedkù. Na trh se dodává v rùzných formách, a to jako: semena, prášek, extrakty s 12% obsahem kofeinu a sušené extrakty s obsahem 5 22 % kofeinu. Jedním z hlavních dodavatelù je P. L. Thomas & Co., Inc. (PLT) (kv) Navíc k tomu, že mají vysoký obsah energie a tuku, zabírají tyto potraviny ve stravì místo tìm zdravìjším. Proto Amerièané musí prostøednictvím zbývajících dvou tøetin stravy pøijmout celých 100 % potøebných vitaminù a živin. Studie využila údaje ze Zprávy o národním zdraví a výživì (3. National Health and Nutritional Examination Survey NHANES III), kde jsou vyhodnoceny stravovací zvyklosti více než dospìlých Amerièanù. Byla analyzována spotøeba energeticky bohatých a na živiny chudých potravin, které byly definovány jako potraviny nepatøící do nìkteré z pìti hlavních skupin. Hlavními skupinami jsou: mléèné výrobky, ovoce, obiloviny, maso a luštìniny, zelenina. Nežádoucí potraviny se vyznaèují napø. obsahem viditelného tuku (máslo, margaríny, olej, dresinky, omáèky), sladkostí (cukr, sirupy, slazené nápoje, dezerty, zmrzliny, pudinky) nebo se jedná o slané snacky (bramborové, obilné nebo tortilové lupínky) a také o kávu èi èaj. 10

11 Výživa Infekèní onemocnìní z potravin v ÈR Alimentární nákazy a intoxikace jsou v ÈR i ve svìtì závažným zdravotním i ekonomickým problémem. Rizika z potravin Potraviny pøipravované v hliníkovém obalu jsou bezpeèné Ionty hliníku ve stravì jsou v tenkém støevì biologicky nevyužitelné, nebo hydratované nabité ionty nemohou pronikat lipoproteinovými membránami duodenální mukózy. Výsledkem bylo, že Amerièané prùmìrnì pøijímají dennì 27 % energie z junk potravin a další 4 % z alkoholických nápojù. Asi tøetina osob pøijímá prùmìrnì 45 % energie z tìchto zdrojù. Tyto stravovací zvyklosti mohou mít dlouhodobé zdravotní následky. Podle nedávné studie publikované v J. Amer. Med. Assoc. (283, 2000, s ), které se zúèastnilo žen, se zjistilo, že ženy, které jedí ménì urèitých doporuèených potravin, umírají s vìtší pravdìpodobností na urèité s tím související choroby. Dvì podobnì rozsáhlé samostatné studie týkající se žen i mužù, kteøí konzumovali vìtší množství ovoce a zeleniny, prokázaly mnohem menší pravdìpodobnost úmrtí na srdeèní choroby. Každý ví, že junk potraviny nejsou zdravé, ale existuje pøesvìdèení, že velké množství tìchto potravin pøece jen mùže z hlediska tìlesných potøeb èlovìka nahradit zdravé potraviny, a že mùže staèit k životu. V souvislosti s tímto problémem je dùležité si uvìdomit, že junk potraviny nemusí pocházet jen z automatù a podnikù s rychlým obèerstvením. I mnohé potraviny bìžnì prodávané v obchodech, restauracích nebo pøipravené doma patøí rovnìž do kategorie junk. The World of Food Ingred., 2000, è , s. 61 (kv) Tuto skuteènost dokazuje stále vysoká nemocnost na salmonelózu, dvojnásobný vzestup gastroenteritid bakteriálního pùvodu a výskyt hepatitidy typu A. Významnou roli hraje nárùst rezistentních kmenù bakterií, napø. multirezistentní kmen Salmonella typhimurium DT 104 a další. V r byl poèet nákaz/ onemocnìní pøipadajících na 100 tis. obyvatel v ÈR: Salmonella sp. 386, Campylobacter sp. 374, Shigella sp. 5,9, E. coli O 157/H:7 0,94, Yersinia enterocolitica 0,49, Listeria monocytogenes 0,34. Salmonelóza je stále nejrozšíøenìjší alimentární infekcí. V r zemøelo v ÈR celkem 11 postižených osob. Hlavním etiologickým agens zùstala i v r Salmonella enteritidis. Její vysoký podíl na etiologii salmonelóz (95,3 %) se udržuje na stabilní úrovni. V zahranièí (Nìmecko, Rakousko, Francie, V. Británie, Kanada a USA) vzrùstá podíl S. typhimurium DT 104, který je rezistentní na øadu antibiotik (ampicilin, chloramfenikol, streptomycin, sulfonamidy, tetracyklin) a souèasnì klesá podíl S. enteritidis. V ÈR není role S. typhimurium DT 104 prozatím alarmující (podíl 2,9 % ve stolici postižených osob). BioProspect, 10, 2000, è. 3 4, s. 12 (kv) Pøedpokládá se však, že alespoò èást hliníku pøijímaného stravou se vyskytuje ve formì chelátù s pøirozenými složkami stravy, napø. kyselinou citronovou a mléènou. Hliník je tøetí nejrozšíøenìjší prvek v litosféøe a zdroje hliníku jsou znaèné. Bìhem posledních sta let industrializace význam hliníku znaènì vzrostl, nebo má výhodné fyzikální vlastnosti, pro øadu prùmyslových odvìtví není drahý, lze využívat proto ve velkém také jako obalový materiál. V lidském tìle hliník pravdìpodobnì inhibuje rùzné metabolické procesy tím, že dochází ke kompetitivním reakcím, tj. soutìžení mezi hliníkem a jinými ionty, napø. vápníkem, hoøèíkem nebo železem. Podle nejnovìjších poznatkù se proto hliník dává u lidí do souvislosti s rùznými poruchami kostry (osteomalácií neboli mìknutím kostí) a neurologickými obtížemi (Alzheimerovou chorobou). Aèkoliv se neprokázala souvislost mezi pøíjmem hliníku prostøednictvím potravin a tìmito onemocnìními, roste zájem veøejnosti o úèinky hliníku na lidské zdraví. Zjistilo se však, že hliník je odpovìdný za jiné neurologické poruchy, a to encefa- 11

12 Rizika z potravin Zdravotní rizika z mléka Mléko a mléèné výrobky jsou ideálním prostøedím pro rozmnožování patogenních mikroorganismù, které mohou znamenat vážné toxikoinfekce a enterotoxikózy. lopatii (mozkové onemocnìní rùzného pùvodu) nebo demenci u pacientù s poruchou ledvin, kteøí jsou na dialýze. Lidé pøijímají hliník z rùzných zdrojù, napø. lékù, potravin, pitné vody, prùmyslových exhalátù. Jeho hlavním každodenním zdrojem jsou potraviny. Celkový obsah hliníku v potravinách tvoøí pøirozenì pøítomný hliník, hliník z potravináøských aditiv a ve velkém rozsahu hliník z obalù pro potraviny, napø. plechovek, hliníkových fólií, dále hliník z nádobí a pøíborù. V souèasné dobì se používá široce v domácnostech hliníková fólie pro balení a skladování rùzných druhù potravin. Jednou z možností využití této fólie je ochrana potravin pøed pøímými úèinky tepla, napø. bìhem grilování nebo peèení rybích plátkù. Zjistilo se, že se hliník vyluhovává z Al-fólií pøi tepelné úpravì kyselých i nízkokyselých potravin, rovnìž v potravinách vyrábìných a skladovaných v Al-plechovkách byl zjištìn vyšší obsah hliníku. Zvýšení obsahu hliníku v potravinách bìhem výroby nebo pøípravy silnì závisí na øadì faktorù, napø. teplotì, hodnotì ph, dobì trvání ohøevu, kontaktu potraviny s Al-obalem, pøítomnosti cukru, organických kyselin, soli a jiných iontù. Sledoval se vliv peèení a grilování na obsah hliníku v rybích filetách tepelnì upravených v Al-fólii a zjistilo se, že se pøi peèení koncentrace hliníku v rybím mase zdvojnásobila, pøi grilování se zvýšila témìø 70krát. Koncentrace hliníku v grilovaných filetách byla obecnì vyšší než v peèených, a to v dùsledku vyšší teploty pøípravy a velmi vysokého obsahu hliníku ve smìsi koøení pro grilování. Na základì souèasných znalostí stanovila Svìtová zdravotnická organizace (WHO) doèasný tolerovatelný denní pøíjem hliníku ve výši 1 mg/kg tìlesné hmotnosti. Konzumace pokrmù pøipravovaných v Al-fóliích pøitom nepøedstavuje žádné zøetelné riziko pro zdraví spotøebitele. Food Chemistry, 73, 2001, è. 1, s.1 6 (kv) Salmonelami mùže být mléko kontaminováno primárnì i sekundárnì. Mléèné výrobky mohou být kontaminovány bìhem výrobního procesu nebo už jako hotové výrobky. Dùvodem bývá nedodržování technologické káznì, nedostateèný sanitaèní režim, použití kontaminované vody, použití kontaminovaného vzduchu (napø. v procesu chlazení sušeného mléka), bacilonosièi, hlodavci, ptáci. Pasteraèní teploty salmonely spolehlivì nièí. Optimální teplota pro rùst salmonel je 37 C, pøi teplotì pod 7 C se rùst zastavuje. K inhibici rozmnožování dochází pøi ph pod 4,5 a nad 9, což, bohužel není prostøedí, kterého se v obvyklých mléèných výrobcích dosahuje. V nìkterých mléèných výrobcích, jako je máslo, tvaroh a sýry, si salmonely uchovávají virulenci delší dobu (i déle než 2 týdny). Výskyt shigel pøichází v potravináøských výrobcích v úvahu jen jako sekundární kontaminace v dùsledku nedodržování správné výrobní praxe. Tyto mikroorganismy totiž vyvolávají onemocnìní jen u lidí a z lidského zdroje se šíøí. Vyznaèují se slabší rezistencí než ostatní enterobakteriaceae, spolehlivì se nièí pasterací. V sušeném mléce však pøežijí až 170 dní, v másle 60 dní. Staphylococcus aureus mùže infikovat mléko už pøi dojení nemocného zvíøete nebo se do mléka dostává sekundárnì od infikovaných osob. Nízké poèty nepøedstavují velké riziko, ale nachází-li se ve výrobku ve vysokém množství ( /g), mùže docházet k prudké otravì vzniklými enterotoxiny A F, které jsou termostabilní, dokonce odolávají i teplotì 100 C po dobu minut. Pro tvorbu enterotoxinu je optimální ph 6,5 7,3 a teplota C. Rùstu tìchto mikroorganismù nezabrání ani zmrazování, ani vysoké koncentrace soli (až 15 % NaCl), neros- 12

13 Rizika z potravin Heterocyklické aromatické aminy jako možné kancerogeny Heterocyklické aromatické aminy vznikají pøi ohøevu masa nebo ryb z obsažených aminokyselin, sacharidù a kreatininu. tou však pøi ph pod 4,5. Dlouhou dobu mohou pøežívat i v koncentrovaném slazeném mléce nebo v sušeném mléce. Ke kritickým bodùm ve výrobì patøí napø. úsek sýøení mléka. Mezi rozšíøené mikroorganismy patøí Listeria monocytogenes, vyskytující se v mléce primárnì i sekundárnì. Je pomìrnì termotolerantní, roste i pøi teplotách kolem 0 C a pøi vysokých koncentracích soli (až v 10% roztoku). Pro zrání mìkkých sýrù je dùležité, že neroste pøi chladírenských teplotách pøi ph pod 5. Pøi vysokém obsahu somatických bunìk v mléce mùže pøežít i pasteraèní teploty. Yersinia entericolitica patøí v prostøedí k široce rozšíøeným mikroorganismùm a do mléka se z rùzných zdrojù dostává sekundárnì. Roste v aerobních i anaerobních podmínkách a je psychrotrofní, takže chladírenské teploty rùstu nezabrání. Je však termolabilní a citlivá na sùl. Alimentárnì pøenášené E. coli se liší podle virulence, podle mechanismù interakce se støevní sliznici a podle klinických pøíznakù. Pomocí pasteraèních a sterilaèních teplot dochází k devitalizaci, chlazení však nemá zásadní vliv, ale k èásteènému snižování jejich množství dochází pøi zmrazování. Snížením ph na 5 se rùst a rozmnožování omezuje až zastavuje. Bacillus cereus, který tvoøí spory, mùže pøežívat i pasteraèní teploty. Rùst se zastavuje pøi ph 5,7 a k inaktivaci dochází pøi ph 4,4. K onemocnìní mùže docházet ze syrového mléka, ale v pøípadì pùvodní znaènì vysoké kontaminace i pøi konzumaci øady výrobkù. Ve zmrzlinách vyrobených ze sušených smìsí jsou po rehydrataci vytvoøeny dobré podmínky pro klíèení spor. Dobøe roste v tepelnì ošetøených potravinách, kde byla inaktivovaná ostatní mikroflóra. Vegetativní buòky mohou tvoøit enterotoxin. Sporulující Clostridium perfringens znamená podobná rizika jako Bacillus subtillis. Nerozmnožuje se pøi chladírenských teplotách a pøi ph pod 4,5. Spory jsou však znaènì termotolerantní, a ve vhodných podmínkách pak dochází k rùstu. V lidském støevì sporulují a produkují toxin vyvolávajícího prùjmové onemocnìní. V pøírodì široce rozšíøené sporulující Clostridium botulinum produkuje toxin už v potravinì, ale ten je pomìrnì termolabilní a pøi ph nad 7 se snižuje stabilita i biologická aktivita. Botulismus z mléka nebývá èastý, ale riziko stoupá pøi používání nemléèných pøísad. Z bakterií rodu Proteus jsou nejèastìjší P. vulgaris a P. mirabilis a do mléka se dostávají pøi nedodržování hygienických zásad. Spolehlivì se nièí pasterací a sterilací. Z bakterií rodu Citrobacter se nejèastìji vyskytují C. freundii a C. intermedicum, které mají podobné nároky jako E. coli a salmonely. Pøestávají rùst pøi teplotách pod 5 C a nad 45 C. Spolehlivì se nièí již pasterací a ve zmrazených výrobcích ( 18 C) asi po 14 dnech. Zásluhou rozsáhlých preventivních opatøení pøi chovu a pøi ošetøení mléka se témìø odstranilo nebezpeèí z nìkterých dalších patogenù, které v minulosti zpùsobovaly vážná i smrtelná onemocnìní (Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi aj.) Mliekárstvo, 32, 2001, è. 1, s (sk) U bakterií a laboratorních zvíøat se projevují jejich mutagenní a kancerogenní vlastnosti, jakými by mohl být postižen i èlovìk. Obvyklé koncentrace heterocyklických aromatických aminù v potravinách leží mezi 0 a 10 ng/g. Pøedevším by se mìl èlovìk vzdát konzumace opeèeného nebo spíše pøipáleného masa. K analytickému stanovení je nutné provést zmýdelnìní dichlórmetanem nebo etylacetátem s následnou extrakcí pevné fáze na 13

14 silnì kyselém iontomìnièi a na materiálu s C 18. Vlastní analýzy mùže být provedena kapilární elektroforézou a HPLC. Z. Ernährungsökologie, 1, 2000, è. 3, s (sk) Mykotoxiny v pistáciích Pistácie, další druhy oøechù a také koøení bývají èastìji než jiné potraviny kontaminovány mykotoxiny. Rizika z potravin Alergie na sójové proteiny u dìtí Potravinové alergie se vyskytují asi u 4 6 % dìtí a pøedpokládá se, že se v budoucnosti jejich výskyt zvýší. Astma a potraviny Astma je chronický zdravotní stav, vznikající v dùsledku pùsobení nìkterých faktorù, které zpùsobují zduøení tkání. Pracovníci Ministerstva zemìdìlství Severního Porýní Vestfálska kontrolovali obsah mykotoxinù (aflatoxinù) v pražených a solených pistáciích. Celkem bylo provedeno 248 namátkových kontrol, pøièemž zkoumané vzorky pocházely od rùzných výrobcù. Podle údajù Ministerstva zemìdìlství bylo maximální pøípustné množství 4 mg/kg pøekroèeno v 2,4 % pøípadù. Pìt balení, mezi nimiž jedno pøekraèovalo tutu hodnotu dokonce tøicetkrát, pocházelo z Turecka, jedno z Íránu. Kontaminované šarže byly ihned staženy z trhu a zlikvidovány. Ministrynì zemìdìlství sdìlila, že i pøestože jen málo vzorkù pøekraèovalo stanovenou maximální pøípustnou hodnotu, je tøeba dát exportním zemím najevo, že budou tyto produkty nadále pod pøísnou kontrolou, vzhledem k tomu, že mykotoxiny patøí ke kancerogenním látkám. Fortschr. Landw., 2001, è. 7, s. 4 (DK) Kojenecká výživa na bázi sóji se používá jako strava dìtí trpících alergií na kravské mléko. Vysoký obsah kyseliny fytové ve výrobcích však mùže ovlivòovat absorpci a využitelnost minerálních látek. Na základì souèasných poznatkù se ukazuje, že nìkteøí kojenci netolerují stravu na bázi sóji. Hledají se rùzné postupy, jak odstranit z potravin složky, které vyvolávají nesnášenlivost. V této souvislosti je tøeba zmínit, že byl zastaven vývoj sóji s vysokým obsahem methioninu, nebo obsahovala alergen z oøechu para. Ve Švédsku v l bylo zaznamenáno 61 vážných reakcí u dìtí, pøièemž se zjistilo, že nìkteré dìti, které mìly astma a byly alergické na burské oøíšky, vykazovaly také alergii na sóju. Zøetelné spojení mezi alergií na sóju a mlékem však pravdìpodobnì neexistuje. Studie provedená v USA u dìtí ve vìku do 3,5 rokù ukázala, že alergie na sóju se vyskytuje pouze u malého poètu dìtí alergických na kravské mléko. Potravinová alergie u dìtí mùže být pøechodná. U vìtšiny dìtí se ztrácí okolo tøí let. J. Agric. Food Chem., 49, 2001, è. 3, s (kv) Tím se zhoršuje prùchod vzduchu plícemi a obtížnì se dýchá. Typické symptomy astmatu jsou: sípot, kašlání a zkrácení dechu. Mezi faktory, které vyvolávají astma, patøí napø.: alergeny z prachu, plísní, pylù, živoèichù a pøíležitostnì potravin; zneèištìní vzduchu, napø.: cigaretový kouø, výfukové plyny z aut, smog; nachlazení a pøedevším respiraèní infekce; zmìny poèasí; sportování a urèité léky. Potraviny vyvolávají astma jen zøídka. Na základì øady vìdeckých a klinických vyšetøování se zjistilo, že existuje jen málo potravin, o kterých se prokázalo, že vyvolávají astma. Jsou to napø. siøièitany obsažené v potravinách jako pøídatné látky a diagnostikované potravinové alergeny (mléko, vejce, podzemnice, oøechy stromù, sója, pšenice, ryby a korýši). U nìkterých potravináøských aditiv se jednoznaènì neprokázal vliv na astma (barviva, antioxidanty BHA a BHT, MSG, aspartam, dusitany). Nejlepší ochranou pøed astmatem vyvolaným potravinami je vylouèení tìchto potravin z jídelníèku. Je dùležité zajímat se o složení potravin, zda neobsahují pøídatnou látku schopnou vyvolat astma. 14 (kv)

15 Množství GM-kukuøice StarLink v potravinách údaje EPA Agentura pro ochranu životního prostøedí v USA (EPA) zveøejnila novou studii o potenciální alergenitì proteinù kukuøice Star- Link v koneèných výrobcích. Rizika z potravin Test na stanovení toxických øas Výzkumní pracovníci ve Francii vyvinuli metodu umožòující zjistit bìhem nìkolika hodin pøítomnost patogenních améb (mìòavek) ve vodném prostøedí. Do potravin se vrací tuk V polovinì 90. let se propagovalo snižování obsahu tuku v potravinách a v popøedí zájmu byly náhražky tuku. Nové výrobky Studii provedla firma Aventis Crop Sciences, která vyvinula GMkukuøici StarLink (více informací o GM-kukuøici StarLink viz Potravináøské aktuality, øada Výživa, trendy v potravináøství, legislativa, 2001, è. 5). Ve studii se zjiš ovalo, jak dva rùzné zpùsoby opracování kukuøice ovlivòují množství proteinu z kukuøice StarLink v koneèném výrobku, tj. technologicky zpracované potravinì. Mokré mletí se uplatòuje pøi získávání kukuøièného oleje, kukuøièného sirupu, alkoholu a kukuøièného škrobu. Aventis ve studii uvádí, že proces mokrého mletí snižuje rezidua proteinu StarLink v hotových potravináøských výrobcích na hladinu, která je pod limitem detekce analytické metody používané ke stanovení. Tento nález se shoduje s vìdeckou literaturou i nálezy provedenými EPA v souvislosti s mokrým mletím. Suchým mletím se získává kukuøièná krupice, mouka a tzv. masa. Firma Aventis provedla test výrobkù vyrobených ze 100% kukuøice StarLink a zjistila, že suché mletí a následné opracování vede k denaturaci proteinu, ale zcela neodstraòuje protein StarLinkkukuøice v koneèných potravináøských výrobcích. Firma Aventis uvádí, že její nové údaje ukazují na nižší expozici, než jakou odhadovala EPA ve svých nálezech. (kv) Tato metoda se bude již brzy používat pøi monitorování toxických øas v moøské vodì. Mìla by nahradit pomalejší tradièní diagnostické metody, které spoèívají v kultivaci stanovovaných mikroorganismù. Rychlá a citlivá detekce toxických øas je velmi dùležitá, nebo patogenní øasy jsou pøíèinou kontaminace mìkkýšù, která mùže vést k øadì otrav (viz èasopis Potravináøské aktuality, øada Výživa, trendy v potravináøství, legislativa, 2001, è. 5, vydávaný ÚZPI). Stanovení patogenních mikroorganismù (bakterií, améb, toxických øas) v souèasné dobì trvá minimálnì 2 3 dny. Novou metodou se získá výsledek za pouhé 4 hodiny, pøièemž metoda je citlivá (stanoví se 1 améba v 10 ml vody). Food Technology, 55, 2001, è. 3, s. 60 (kv) Zdravotní prospìch tuku se pøevážnì ignoroval, zvláštì jeho úloha ve vývoji dìtí a mladých lidí. Tato skuteènost se stále pøehlížela, nebo byla zastínìna problémem obezity. V souèasné dobì se zdá, že se zpìt do potravin prostøednictvím pøísad tuk vrací. Je pro to hned nìkolik dùvodù: tuk se podílí na chuti a vùni výrobku a jeho textuøe, tj. na vlastnostech, kterých nelze dosáhnout náhražkami tuku na bázi sacharidù, složení tukù a olejù se postupnì zmìnilo, klade se dùraz na zdraví. Dnes jsou k dispozici takové typy tukù a olejù, které dávají vznik tzv. zdravým potravinám, pøièemž uvedené prospìšné tuky a oleje fungují v potravinách jako náhražky bìžných tukù. Náhradou tuku v potravinì pøísadou na bázi prospìšného tuku vznikají rùzné zdravìjší potraviny, je však zapotøebí se zamìøit na problém obezity. Tuky se zvýšeným nutrièním prospìchem Jsou známé také jako strukturované lipidy. Mají nižší obsah energie, napomáhají zvyšovat imunitu, snižovat cholesterol a zlepšovat vývoj mozku. Strukturované lipidy obsahují mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem (podílejí se na nutrièní hodnotì) a mastné kyseliny s krátkým nebo støednì dlouhým øetìzcem, které se metabolizují rychleji, a poskytují tak rychlou energii. Takovéto tuky se speciálnì vyvíjejí pro osoby se specifickými zdravotními 15

16 Nové výrobky problémy, napø. cystickou fybrózou nebo AIDS. V pokusech na myších se zjistilo, že strukturované lipidy vytvoøené z mastných kyselin se støednì dlouhým a dlouhým øetìzcem (získané z rybího oleje) snižují cholesterol o 49 % a posilují imunitní systém (mìøeno zvìtšením brzlíku, tj. žlázy, která hraje dùležitou úlohu v imunitním systému) o 19 %. Posilování imunitního systému je dùležité pro pacienty s AIDS, kteøí mají nízký poèet T-bunìk. U hotových výrobkù vyrobených pomocí nových tukù se zachovávají fyzikální vlastnosti potravin s vysokým obsahem energie obsahujících tuk. Patøí sem: salátové zálivky, nápoje, kojenecká výživa a léèebné intravenózní roztoky. Oleje ze zdokonalených olejnin V posledních letech došlo k vývoji rùzných olejnin se zdokonalenými vlastnostmi. Oleje získané z tìchto olejnin jsou oproti tradièním olejùm lepší z hlediska funkènosti, výživy a oxidaèní stability. Pøíkladem je sluneènicový olej (oznaèen NuSun) získaný z hybridní sluneènice, která byla pomocí konvenèních technik šlechtìní modifikována. Tato sluneènice poskytuje olej s obsahem nasycených kyselin do 10 %, linolové kyseliny % a olejové kyseliny %. Olej se nemusí hydrogenovat a komerènì je vhodný pro fritování. Uvedený olej zaèala v èervenci 2000 používat firma Procter & Gamble pro výrobu bramborových chipsù Pringles. Sójový olej s uvádìnou polovièní kyselinou linolenovou (Soyola) se vyrábí ze sóji vypìstované pomocí konvenèních metod šlechtìní, nevyžaduje se hydrogenace. Je vhodný pro smažení a jako salátový olej. Nový øepkový olej s nízkým obsahem erukové kyseliny získaný z Brassica juncea lze používat do margarínù, shorteningù a olejù na salát a smažení. Obsahuje pìt hlavních mastných kyselin (palmitovou, stearovou, olejovou, linolovou a linolenovou), obsah kyseliny erukové je asi 0,2 %. Uvedený olej se vyrábí stejným postupem extrakce a rafinace jako nízkoerukový øepkový olej získaný z Brassica napus nebo Brassica campestric, tj. jako výrobky se statutem GRAS, které jsou známy jako kanolový olej. Olej z Brassica juncea rovnìž získal statut GRAS, bude se také prodávat jako kanolový olej, a rozšíøí tak sortiment olejù pro potravináøské úèely. Náhrada tuku kompozitem škrob-lipid Kompozit škrob-lipid vyrobený technologií jet-cooking lze použít jako náhradu tuku do masných výrobkù. Pøísada (Fantesk ) obsahuje olej, vodu a škrob, pøièemž pomìr škrob : lipid se mìní v rozsahu 10 : 1 až 2 : 1. Uvedenou technologií se získá kluzký tekutý gel, ve kterém jsou kapièky oleje o velikosti 1 10 µm nahodile suspendovány v disperzi tepelnì upraveného škrobu. Každá kapièka oleje je zapouzdøena vrstvou škrobu, která zamezuje tomu, aby se kapièky spojily. Zapouzdøením tukù a materiálù typu tuku škrobem umožòuje snížit obsah tuku v potravinách a regulovat uvolòování chu ových a vonných látek a olejù. Pøísada ve výrobku zlepšuje chu a vùni, texturu a vjem v ústech. Vývoj v oblasti mléèného tuku Výzkum se zamìøil na zvýšení hodnoty výrobkù na bázi mléèného tuku, aplikace a technologie, zdokonalení zpracovatelských vlastností a identifikaci a demonstrování nových a kladných výživových a zdravotních úèinkù. Zjistilo se napøíklad, že syrovátkové bílkoviny, pokud se zaèlení do vybraných frakcí frakcionovaného mléèného tuku, vykazují 16

17 Nové výrobky rùzné reologické vlastnosti. Pro frakcionavaný mléèný tuk a frakcionované syrovátkové bílkoviny tak vzniká možnost vyvíjet nové aplikace. Prostøednictvím mléèného tuku lze výrobky obohacovat o nutrièní faktory rozpustné v tuku, lze modifikovat složení mléèného tuku výživovými a genetickými postupy a modifikovat smetanový charakter novým adsorpèním postupem. US patent (srpen 2000) popisuje metodu využití zmrazeného zahuštìného mléèného tuku k výrobì smetanového sýra. Pøedmìtem US patentu (øíjen 2000) je postup redukce volných mastných kyselin a cholesterolu z tekutých živoèišných tukù, pøedevším bezvodého mléèného tuku. Technologicky upravený živoèišný tuk lze rekonstituovat na plnotuèné mléko bez volných mastných kyselin a cholesterolu pro rùzné komerèní úèely. Aplikací konjugované linolové kyseliny (CLA) a sójového oleje do krmení krav se zmìní nutrièní složení mléèných výrobkù dochází ke zvýšení obsahu CLA a snížení obsahu nasycených mastných kyselin. Význam n-3 mastných kyselin ve vývoji výrobkù Studie ukázaly, že polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem øady n-3 mají øadu rùzných kladných zdravotních úèinkù, napø. pùsobí jako dùležité stavební jednotky ve všech buòkách, podporují normální krevní tlak a srážení krevních destièek, posilují imunitní systém a napomáhají zamezovat onemocnìní charakterizovanému poškozením struktury bunìk mozku a oèí. Protože tìlo není schopno produkovat dostatek n-3 mastných kyselin, musí je získávat stravou. Rybí olej obsahuje významné množství n-3 mastných kyselin (EPA a DHA). Dalším dobrým zdrojem je lnìný olej, který je úèinný pøi rùzných kožních a trávicích problémech a pøi zánìtlivých onemocnìních. Byla vyvinuta technologie výroby DHA z øas. Olejem z øas (40 % DHA) lze obohacovat rùzné kategorie potravin. Sušený rybí olej s obsahem n-3 mastných kyselin lze pøidávat do rùzných smìsí v prášku. Odolává ohøevu i zmrazování. Deodorizovaný rybí olej (Ropufa 10n-3) je zapouzdøen, aby se olej chránil pøed oxidací. Uvádí se, že obsahuje 8 9 % n-3 polynenasycených mastných kyselin s dlouhým øetìzcem. Lze jej použít do nápojù, pekaøských výrobkù, snídaòových cereálií, nízkotuèných jogurtù, omáèek, koøení aj. Studie rovnìž ukázaly, že nenasycené mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem, napø. DHA a arachidonová kyselina (AHA) hrají dùležitou úlohu v rùstu kojencù, ovlivòují vývoj mozku a retiny. Pracuje se na vývoji olejù s vysokým obsahem tìchto kyselin, které by se používaly do výrobkù kojenecké výživy. Pøíkladem jsou oleje získané pomocí jednobunìèných organismù bohaté na DHA (oznaèené DHASCO) a AHA (ARASCO). V souèasné dobì se provìøuje jejich statut GRAS. FDA schválila, aby dietetické doplòky obsahující n-3 mastné kyseliny byly oznaèeny kvalifikovaným tvrzením o zdravotním úèinku v tomto znìní: Vìdecký dùkaz o tom, zda n-3 mastné kyseliny snižují riziko koronárního onemocnìní (CHD) je sugestivní, ale ne koneèný. Studie celkové populace sledovaly stravu obsahující ryby a nezjistily, zda strava nebo n-3 mastné kyseliny v rybách mìly vliv na snížení rizika koronárního onemocnìní srdce. Není známo, jaký vliv mají nebo nemají n-3 mastné kyseliny na riziko CHD u populace. Toto tvrzení lze používat na etiketách dietetických doplòkù s obsahem n-3 mastných kyselin EPA a DHA za pøedpokladu, že 17

18 Nové výrobky Funkèní nápoje Nápoje obohacované o faktory prospìšné pro zdraví nabývají stále více na významu. tyto suplementy nedoporuèují denní pøíjem pøesahující 2 g EPA a DHA. Ovesný olej dodává chlebu mìkkost Na základì výzkumu se zdá, že ovesný olej by se mohl používat jako vhodná a pravdìpodobnì i zdravìjší alternativa rostlinných olejù v tìstech na chleba. Obsahuje polární lipidy (fosfolipidy a glykolipidy), které mají výborné smáèecí vlastnosti. Chléb je mìkký i po nìkolika dnech skladování. Ovesný olej tak mùže nahrazovat rostlinné shorteningy, které obsahují trans-mastné kyseliny dávané do souvislosti s onemocnìním srdce. Ovesný olej tvoøí asi 6 % odslupkovaného ovsa, jen zøídka se prodává jako komerèní výrobek. Snižování cholesterolu Øada studií prokázala, že fytosteroly, tj. slouèeniny získané z rostlinných olejù, snižují sérový cholesterol. Nejvyšší obsah fytosterolù obsahuje olej: ovesný, kukuøièný, sezamový, bavlníkový, sójový, olivový a podzemnicový. K redukci absorpce cholesterolu lze použít jako pøísadu do rostlinného pomazánkového tuku fytosteroly talového oleje (firma Novartis), a to maximálnì do 12 % v koneèném výrobku. Pøísada je smìsí ètyø fytosterolù: sitosterolu, sitostanolu, kampesterolu a kampestanolu. Fytosteroly se extrahují z odpadního produktu výroby døevoviny. Fytosteroly talového oleje se považují za GRAS. Rostlinné oleje jsou také zdrojem tokotrienolù, které mají vliv na snižování cholesterolu. Nejbohatšími zdroji jsou: palmový olej, olej z rýžových slupek a oves. Napø. 5% emulze tokotrienolù (Tocosol ) získaných z palmového oleje má biologické úèinky, které nevykazuje bìžný vitamin E (tokoferol). Tokotrienoly mají schopnost zvrátit blokování cév, snižovat riziko vývoje kardiovaskulárního onemocnìní, inhibovat enzym, který se podílí na biosyntéze cholesterolu v játrech a inhibovat buòky rakoviny prsu u žen. Podle výrobce je stabilní, ve vodì dispergovatelná pøísada 40 60krát úèinnìjší než bìžný vitamin E. Triacylglyceroly se støední délkou øetìzce (MCT) MCT (Neobese ) jsou rychle metabolizovatelné speciální tuky, které mají nízkou viskozitu, vysokou stabilitu a nemají vliv na barvu, chu a vùni výrobkù, do kterých se pøidávají. Pøirozenì získávané oleje je možné úèinnì používat v nízkoenergetických potravinách, výživových doplòcích nebo výživovì prospìšných náhražkách stravy. Na rozdíl od bìžných tukù neobsahují MCT trans-mastné kyseliny. Podle zpùsobu použití jsou k dispozici ve formì tekuté, pevné nebo práškové. V nutrièních nebo energetických tyèinkách zamezuje MCT nevzhledné krystalizaci tuku a pøilepení výrobku k obalu. Pøísady na bázi lipidù se v budoucnosti budou pravdìpodobnì stále více uplatòovat v tzv. nutraceutikách. Food Technology, 54, 2000, è. 12, s (kv) Souèasná situace v oblasti funkèních nápojù je však v rùzných zemích znaènì rozdílná. Hlavní trendy ve funkèních nápojích podle zemí/regionù jsou uvedeny v tabulce. Evropa všeobecnì Nìmecko je jedinou zemí v Evropì, ve které funkèní nápoje dosahují na trhu významného podílu. Hlavní úspìch zaznamenávají ACE-nápoje, tj. nápoje fortifikované vitaminem A, C a E. Mezi novìjší výrobky patøí nápoje obohacené o vitamin C, B a E (BCE- 18

19 Nové výrobky nápoje) nebo kyselinu dokosahexaenovou (DHA-nápoje). Obrat tìchto funkèních nápojù èinil v r mil. EUR. K tomu se ještì pøidalo 5 mil. EUR z prodeje pomeranèového džusu fortifikovaného vápníkem (Tropicana Calcium) ve Velké Británii, takže celkový obrat funkèních nápojù èinil v Evropì pøes 100 mil. EUR. Džus Tropicana Calcium se rozšíøil i do Francie, avšak chybí údaje o výši prodeje. V rùzných zemích Evropy se rovnìž prodává probiotický nápoj øady ProViva (napø. ve Švédsku, Velké Británii, Belgii, Nìmecku), avšak obrat je relativnì omezený. Trendy ve funkèních nápojích, Evropa USA Japonsko Austrálie Nìmecko je jedinou zemí Evropy, ve které funkèní nápoje dosahují významného podílu na trhu. Jde pøedevším o ACE-nápoje, novì se objevují fortifikované výrobky typu BCE a DHA-výrobkù. Další významnou oblastí je pomeranèový džus fortifikovaný vápníkem, jehož prodej se rovnìž zvyšuje ve Velké Británii a Francii. Na trhu jsou rùzné fortifikované nápoje, které obsahují celou øadu pøísad, pøedevším na bázi bylin. Další oblastí aktivity je pomeranèová š áva fortifikovaná vápníkem. Funkèní nápoje zaujímají velký podíl trhu. První funkèní nápoje byly nápoje obohacené vlákninou, dnes obsahují široký okruh prospìšných pøísad. Døíve se funkèní nápoje dodávaly v malých lahvích, dnes v rùzných obalech, vèetnì tìch, které se používají na bìžné nealkoholické nápoje. Do r byly aktivity v oblasti funkèních nápojù relarelativnì malé, vedoucí znaèkou na trhu byla Berri Plus+. Nápoje dodávaly rozpustnou vlákninu (inulin), vápník, ACE-vitaminy Velká Británie Trh funkèních nemléèných nápojù je dosud malý. Byl pokus uvést na trh džusy a nápoje na bázi džusù s pøidanou vlákninou a ACEvitaminy, avšak pomìrnì bez úspìchu. Výrobky Fybor (MD Foods), Ribena Juice & Fibre (Smith Kline Beecham) a Pact (MD Foods) byly stáhnuty z prodeje, protože prodej nesplnil oèekávání. Postupnì se však na trh vracejí, nebo zájem o funkèní nápoje ve Velké Británii pomohl zvýšit nápoj Tropicana Plus Calcium, uvedený na trh v r. 1999, od poèátku r Tropicana Calcium. Uvedená znaèka se stala ve Velké Británii velmi úspìšnou a v souèasné dobì se prodává i v jiných evropských zemích. Prodej za prvních sedm mìsícù po uvedení èinil 1 mil. GBP, což odpovídá roènímu obratu 2,5 mil. GBP. Dalším výrobkem uvedeným na trh v r byl probiotický ovocný nápoj ProViva švédské firmy Skane Dairies a nápoje prospìšné pro kosti (Bone Benefits) jako jedna z øad funkèních nápojù øady Aviva firmy Novartis. Zájem o tento sektor se postupnì zvyšuje, avšak vìtšina znaèek je pøíliš nových, a obraty jsou tak velmi malé (ménì než 3 mil. GBP za rok). Na trhu roste poèet nápojù pro sportovce a energetických nápojù, prodej v r dosáhl obrat 160 mil. GBP, což odpovídá 80 mil. l. Uvedené nápoje jsou obohacovány vìtšinou takovými faktory, které podporují výkonnost. Na prvním místì propagace tìchto nápojù je životní styl, ne zdravotní prospìch. Nìmecko Sektor nealkoholických nápojù v Nìmecku svìdèí o velké aktivitì v oblasti funkèních výrobkù. Nìmecký trh byl jedním z prvních na svìtì, který mìl významný obrat ACE-nápojù. Vysoká spotøe- 19

20 Nové výrobky ba ovocných š áv v zemi (pøes 40 l na osobu) byla ideální pøíležitostí uvést na trh nìkteré fortifikované výrobky propagující zdravotní prospìch. Trh se vytvoøil v r. 1994, kdy se zaèaly objevovat ACE-výrobky. Koncem tohoto roku prodej dosáhl 4 mil. l. Po období silného rùstu, kdy se objevila na trhu øada ACE-nápojù, se zaèal sektor rozšiøovat o další funkèní vitaminizované øady. V r to byly BCEnápoje, následovaly nápoje s obsahem DHA a další øady. I když prodej funkèních nápojù dosáhl v r asi 95 mil. l, tj. 189 DEM, pøedstavuje to pouze 1,5 % celkového prodeje nealkoholických nápojù. Stále pøevažují ACE-nápoje. Sektor tvoøí také øada rùzných typù ovocných nápojù, a to od 100% š áv až po 20% š ávy, sycené i nesycené verze. Vìtšina pøedních firem v Nìmecku dodávajících ovocné š ávy má v sortimentu pøedevším ACE-nápoje. Mezi pøední firmy dodávající ACE-nápoje patøily: mlékárenská spoleènost Müller s ACEnápoji vyrábìnými z ovoce, zeleniny a syrovátky. Nápoje nejprve dodávala v 500g obalech urèených pro jogurt, dnes tvoøí nejnovìjší verze 330ml karton Tetra-Prisma. Dalšími výrobci jsou napø. Christinen Brunnen (napø. Vita Zell ACE, Bizze ACE-Vita), Brauerei Rapp (Frischa ACE, Rappen ACE Trunk), Riba Hartinger aj. Prvním výrobcem BCE-kategorie v r byl Kumpf. Christinen Brunnen uvedla Vita Forte Drink nápoj s obsahem sedmi vitaminù a DHA. Francie V rámci nealkoholických nápojù a ovocných š áv se rozšíøil trh výrobkù fortifikovaných vitaminy. Ve Francii je rozsáhlý trh tzv. zdravých èajù. Mají charakter speciálních výrobkù, které se konzumují více jako výživové doplòky než jako potraviny nebo nápoje. Hlavní výrobek uvedený na trh poèátkem r byl pomeranèový džus obsahující vápník (Tropicana Calcium). Tropicana již vedla ve Francii na trhu chlazených š áv s asi 1/4 obratu, a tak bylo jednoduché zavést fortifikovanou øadu nového stylu. Trh chlazených ovocných š áv dosahoval v r pøes 1,2 mld FRF. Bìhem posledních nìkolika let byla uvedena na trh øada výrobkù s funkèními pøísadami. Mezi nejvíce propagované patøí napø. nápoj na bázi vitaminù, hoøèíku a oligosacharidù (Charles Vanot). Ostatní Evropa Trh funkèních nápojù obecnì v Evropì je velmi roztøíštìný, pouze v Nìmecku tento sektor dosáhl velkých rozmìrù. Jde pøedevším o nápoje na bázi š áv, které byly pùvodnì fortifikovány pouze vitaminy, dnes obsahují i jiné pøísady, napø. probiotické kultury. Kromì Nìmecka se ACE-nápoje dostaly do Švýcarska, Rakouska, Španìlska. Dánsko bylo jednou z prvních zemí, kde se prodávaly nápoje s vápníkem. Aktivní v oblasti vývoje probiotických ovocných nápojù byla Skandinávie. Ve Švédsku byl poprvé uveden na trh nemléèný probiotický ovocný nápoj ProViva (Skaneuejerier) v polovinì 90. let. V nápoji byla poprvé aplikována kultura Lactobacillus plantarum. Následnì byl uveden na trh v øadì dalších evropských zemí. Firma Valio ve Finsku uvedla v r na trh probiotický nápoj Gefilus Power Drink s obsahem LCC. Jde o první nemléèný probiotický nápoj na bázi ovocné š ávy, který dodává probiotický mikroorganismus v deklarovaném množství. USA Aktivity v oblasti funkèních nápojù se v prùbìhu r znaènì zvýšily. Nápoje nového vìku (new-age beverages) byly v r

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Maso West s.r.o. Za Mototechnou 1619 155 00 Praha 5 Výrobna Klatovy Maxima Gorkého 682 339 01 Klatovy Druh výrobku: Skupina výrobku: Podskupina výrobku: Název výrobku: Chyba! Nebyl zadán název záložky.

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů kostra prezentace ze dne 17.3.2016 lektor: Ing. Ivan Miller, Ph.D ČZU v Praze Institut vzdělávání a poradenství Katedra celoživotního vzdělávání a

Více

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Význam ryb ve výživě. Jana Dostálová VŠCHT, SPV

Význam ryb ve výživě. Jana Dostálová VŠCHT, SPV Význam ryb ve výživě Jana Dostálová VŠCHT, SPV Konzumace ryb v Čechách Ryby se u nás konzumovaly od pradávna Za feudalismu byla ryba jedním z nejčastějších pokrmů ve šlechtických a měšťanských kruzích,

Více

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V KVALITA A CENY Výsledky skliznì v ÈR Odhady svìtové produkce cereálií 2014 (v mil. tun) Pramen: IGC k 29.8.2014 Dosavadní výsledky skliznì zemìdìlských plodin podle stavu k 2. záøí 2014 Svìtové trhy -

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a)

Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) PŘÍLOHA Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) POČÁTEČNÍ VÝŽIVA KRITÉRIUM MINIMUM MAXIMUM MINIMU M 1. Energie 250 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) 295 kj/100

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité)

LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité) LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité) Podle české legislativy rozumíme: luštěninami vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin, předvařenými luštěninami luštěniny technologicky upravené

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Pavla Hájková Barbora Soukupová

Pavla Hájková Barbora Soukupová Pavla Hájková Barbora Soukupová rozdělení mikroorganismů způsoby kontaminace faktory ovlivňující růst MO jednotlivé metody patogenní podmíněně patogenní toxinogenní saprofytické ušlechtilé kultury probiotika

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml)

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml) Penny Standard (PS) Penny Standard stanoví mikrobiologické požadavky na potraviny uváděné do oběhu, způsob jejich kontroly a způsob hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska. Potraviny uváděné do

Více

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Předmět Chemie Ročník a obor 1.ZA, 1.SC, 1.OS, 2.ZA Kód sady CHEM/ZA+SC+OS/02 Kód DUM CHEM/ZA+SC+OS/01+02/02/10-20 Autor Mgr. Alena Jirčáková Datum vzniku

Více

Funkce vody v lidské těle (45-75 %):

Funkce vody v lidské těle (45-75 %): Voda němá živina Často se voda mezi živiny neřadí, přestože je opomíjená, je nepostradatelná. Po vzduchu je voda druhou nejdůležitější podmínkou života, bez vzduchu mohou lidé žít pouze několik minut,

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL LIPIDY Lipidy tvoří různorodý soubor látek (přirozených esterů netěkajících s vodní párou a neobsahujících aroma cké jádro),

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

Výživová doporučení pyramida versus talíř. Leona Mužíková Alexandra Košťálová Anna Packová

Výživová doporučení pyramida versus talíř. Leona Mužíková Alexandra Košťálová Anna Packová Výživová doporučení pyramida versus talíř Leona Mužíková Alexandra Košťálová Anna Packová Výživová doporučení Cíl: rozvíjet a upevňovat zdraví lidí (populace) Podklad: vědecky podložené a ověřené studie

Více

Sušená kojenecká a dětská výživa

Sušená kojenecká a dětská výživa Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sušená kojenecká a dětská výživa IVA projekt 2014/FVHE/2340/036 Bc. Lenka Bernatíková Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová Tuky z hlediska výživy Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání FOOD FORUM 2014 Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje Klasifikace a potravinové zdroje sacharidů Dělení Jednoduché sacharidy Polysacharidy (PS) monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) Zástupci glukóza fruktóza galaktóza maltóza

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 10 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 12 Rizika z potravin 15 Analýzy a pøístroje 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 26 Legislativa 30 Akce 38 Nové knihy 39 Výživové doplòky

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml Vzhled kalný, při dlouhodobém skladování se může objevit charakteristická usazenina, kterou lze lehkým protřepáním odstranit. Barva je medově hnědá, konzistence

Více

SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa.

SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa. TIENS SPIRULINA SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa. Na. Zemi se poprvé objevila přibližně před 3,5 miliardami let a je to jedna z nejstarších forem života na této planetě. Přirozeně se vyskytuje

Více

RAW DIETA ANEB JE ZDRAVÁ SYROVÁ STRAVA?

RAW DIETA ANEB JE ZDRAVÁ SYROVÁ STRAVA? Pardubice DIETNÍ VÝŽIVA 2016 RAW DIETA ANEB JE ZDRAVÁ SYROVÁ STRAVA? Bc. Daniela Hanušková Mgr. Jana Spáčilová Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno Alternativní výživový směr syrová strava x živá

Více

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny ŽIVINY V POTRAVĚ Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny 1) SACHARIDY Hlavní zdroj energie Měly by tvořit cca 50-60% celkového energetického příjmu SLOŽENÉ (zdravější): Pečivo,

Více

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG Puppy Štěně 12,5 KG CASA-FERA Puppy je přímo ušito na míru vysokým nárokům na živiny štěňat všech plemen: Malá plemena : od 4 do 21 týdnů Středně velká plemena: od 4 do 26 týdnů Velká plemena: od 4 do

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Důvody nařízení Ochrana veřejného zdraví Nebezpečí při větším množství mikroorganismů v potravinách Dodržování mikrobiálních kritérií pravidelné

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 17 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 35,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 17 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 35,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 17 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 35,± OBSAH: 54. Vyhla sï ka o potravinaâch urcïenyâch pro zvlaâsïtnõâ vyâzïivu a o zpuê sobu jejich

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více