Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa"

Transkript

1 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè ISSN Australský prùmysl zpracovávající produkty z australského pštrosa emu se bìhem pìti let zredukoval na ètvrtinu svého rozsahu tj. na pouhých dvacet pìt provozuschopných farem. Australští farmáøi se pokoušejí tento prùmysl zachovat a proto se odvracejí od ztrátového obchodu s masem emu a zamìøují se na léèebné vlastnosti oleje získaného z pštrosího tuku. Sjednotili se a zaèali spolupracovat s vìdci z nemocnice v Adelaide na identifikaci aktivních složek v oleji z pštrosa emu. Výzkumy se zvíøaty ukazují, že jestliže je olej aplikován na kùži, mùže potlaèovat zánìtlivé procesy. Souèasnì byly získány frakce s urèitými složkami, které se zøejmì zamìøují na bílé krvinky a tlumí jejich inflamatorní vlastnosti. World Poultry, 17, 2001, è. 3, s. 6 (Vo) Vzhledem ke zvláštnímu klimatu v Irsku mohou vèely sbírat svou surovinu jen 6 až 7 mìsícù v roce a irský med je urèitou raritou. Èisté jednodruhové medy lze získat jen obtížnì, ale tím zajímavìjší jsou pestré smìsi, které pøíroda nabízí. Jedním ze sedmi hlavních zpracovatelù medu je firma Mileeven ( Mil je irsky med, eeven vyjadøuje nìco jako lahodný) v Piltown. Jejich medy pocházejí z divokého jetele, šípkù, ostružin, fuchsií, klenù, kaštanù a dalších stromù a kvìtin v oblasti Kilkenny. Kromì èistého medu Pure Irish Honey nabízejí také med ochucený Jameson Irish Whiskey, Irish Mist Liquer nebo s éterickým olejem. Každý z tìchto výrobkù má delikátní nezamìnitelnou a lahodnou vùni a chu. Jedná se o rodinný podnik, který v souèasnosti sám obhospodaøuje 110 vèelstev, ale nakupuje i produkci z okolí. Protože v Irsku jen jeden rok ze ètyø poskytne skuteènì dobrou úrodu, pohybují se výnosy mezi 6 40 kg na vèelstvo ( vèel) a jen výjimeènì se dosáhne 60 až 65 kg. Proto ceny tìchto medù jsou asi o tøetinu vyšší než bìžných medù v supermarketech. Lebensm. Ztg., è. 2, (sk) Balzámový ocet z oblasti Modeny je známá italská specialita vyznaèující se neobyèejnou jemností a pøírodní sladkostí. Vyrábí se z koncentrované hroznové š ávy a vinného octa z nejlépe vyzrálých hroznù. Pomalu zraje v døevìných sudech. Jeho typická chu se výbornì hodí ke zjemnìní salátù, k pøípravì grilovaných ryb, masa, omáèek nebo vaøené zeleniny. Italský bílý a èervený vinný ocet se získává pøírodním kvašením z vybraných italských vín a zraje v dubových sudech. Moderní obchod, 2001, è. 3, s. 65 ( o l d ø ) 1

2 Maso s vyšším obsahem n-3 mastných kyselin Udìlené granty v roce 2001 Krátké zprávy Smìrné hodnoty pro škodliviny v Nìmecku Školní mléèné svaèiny na Slovensku Odborníci v oboru lidské výživy doporuèují zastoupení více n-3 mastných kyselin v lidské stravì. Výzkumní pracovníci Bristolské univerzity ve Velké Británii zjistili, že jejich obsah v mase lze zvýšit, jestliže jsou jateèné kusy krmeny trávou. Takové maso je pro lidské zdraví prospìšnìjší a má intenzivnìjší a lepší chu, která má pùvod právì v obsahu n-3 mastných kyselin. Též maso z tradièních a vzácných plemen ovcí má vyšší obsah n-3 mastných kyselin, než maso z jiných plemen. Tyto kvality by mìly uèinit tradièní a vzácná plemena lépe prodejná. Farmers Weekly, 133, 2000, è. 19, s. 56 (Vo) Grantová agentura ÈR udìlila v r následující granty zamìøené na výživu (sekce 303), zemìdìlské produkty, potravináøství a ekotoxikologii (sekce 525): Rozšíøení spektra rostlinných produktù pro dietu pøi celiakii: alternativní zdroje, jejich testování a využití (303/01/1380: Èeská zemìdìlská univerzita v Praze). Prùnik esterù kyseliny ftalové do krmiv, surovin a potravin živoèišného pùvodu, odhad expozice populace v ÈR (525/01/0239: Výzkumný ústav veterinárního lékaøství). Lipidové složky výživy v regulaci cytokinetiky støevního epitelu (525/01/0419: AV ÈR). Identifikace tkání živoèišných druhù v masokostních mouèkách pomocí molekulárnì biologických metod (525/01/0823: Výzkumný ústav veterinárního lékaøství). Thalium v potravních øetìzcích (525/01/0908: Mendelova zemìdìlská a lesnická univerzita v Brnì). Genetická analýza biosyntézy esenciálních aminokyselin valinu, leucinu a izoleucinu v Corynebacterium glutamicum (525/01/ 0916: AV ÈR). Studium vysokopolymerních zásobních bílkovin endospermu zrna gliadinových a HMW-gluteninových linií odrùd pšenice ozimé, lišících se technologickou jakostí (525/01/1321: VŠCHT). Bulletin GA ÈR, 2001, s. 21, (kv) Spolkový úøad pro zdravotní ochranu spotøebitele (BGVV) v Nìmecku zrušil dosavadní smìrné hodnoty pro škodlivé látky v potravinách, které byly naposledy zveøejnìny v r Smìrné hodnoty nemìly význam nejvyšších pøípustných hodnot, ale sloužily jako orientaèní. BGVV se rozhodl, že dosavadní smìrné hodnoty už nebude aktualizovat, vzhledem k tomu, že jsou postupnì vydávány limitní hodnoty na úrovni EU. Zatím lze oèekávat hodnoty pro olovo, mìï a rtu. Food Design, 2001, è. 1, s. 11 (sk) Na Slovensku se zapojilo do školního mléèného programu v roce 2000/2001 celkem 547 škol, 643 školských stravovacích zaøízení a 90 tisíc žákù. Tímto programem plní Ministerstvo školství SR jeden z cílù Národního programu podpory zdraví. Nejúspìšnìjší je Prešovský kraj, kde se do mléèného programu zapojilo 155 základních škol a 162 školních jídelen s poètem dìtí. Ménì úspìšnì si vedou pokud jde o poèet zúèastnìných dìtí kraje Trenèianský a Bratislavský. V Trenèianském kraji si sice žákù koupilo zvýhodnìnou mléènou svaèinu, ale kromì 21 školních jídelen se ani jedna základní škola nezapojila do tohoto programu. V Bratislavském kraji se na mléèném programu podílelo 21 základních škol a 40 školních jídelen s celkem žáky. Podle poètu zapojených žákù je na posledním místì Nitranský kraj s žáky, 102 základními školami a 96 školními jídelnami. 2

3 Ministerstvo školství oznaèilo za pozoruhodnou skuteènost, že úspìšnost zapojení žákù do mléèného programu je pøímo úmìrná míøe nezamìstnanosti v regionu. Ro¾. Nov., 2001, è. 98, s. 2 (Jav) Fyzická aktivita a rakovina Krátké zprávy Výživa V èervnu roku 2000 probìhlo v Irsku sympozium vìdecké spoleènosti Nutrition Society na téma Tok energie a rakovina. Kolektiv výzkumníkù z university v Loughborough ve Velké Británii vypracoval pøehled souèasných poznatkù o vlivu fyzické aktivity na riziko vzniku urèitých typù rakoviny. Pøibývá studií, podle nichž je vysoká úroveò fyzické aktivity spojena se sníženým rizikem nìkterých typù rakoviny. Nejvíce to zøejmì platí u rakoviny tlustého støeva, jejíž riziko se u nejaktivnìjších jedincù snižuje o % v porovnání s nejménì aktivními. Tento vliv je zøejmý u obou pohlaví. Významná je i souvislost s tìlesným tukem. Vysoký index tìlesné hmotnosti (BMI) je zøejmì spojen se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého støeva u mužù se sedavým zpùsobem života, ale u fyzicky aktivních mužù nikoliv. Nižší riziko rakoviny tlustého støeva u aktivních lidí by mohlo být vysvìtleno zvýšenou peristaltikou tlustého støeva, a tím zkrácenou dobou prùchodu tráveniny støevem. Ménì prùkazné jsou doklady o rakovinì prsu. Nespecifický imunitní systém mùže být zlepšen fyzickou aktivitou, možná prostøednictvím souhrnných vlivù opakovaných cvièení. Pravidelné cvièení, dokonce již na rekreaèní úrovni, snižuje pravdìpodobnì vystavení vlivu estrogenu, a tím snižuje riziko rakoviny prsu. Fyzická aktivita se zdá být jedním z mála pozmìnitelných faktorù u nìkterých typù rakoviny a to opravòuje k dalšímu výzkumu. Proceedings of the Nutrition Society, 60, 2001, è.1, s. 107 (Vo) Úloha masa ve výživì Na základì epidemiologických studií se zjistilo, že pravidelná konzumace èerveného masa zvyšuje minimálnì riziko koronárního onemocnìní srdce v dùsledku jeho složení tuku. Tuk v mase Roste však poèet dùkazù, že zdravá výživa, která zahrnuje libové èervené maso, má pozitivní vliv na zmìnu biochemie lipidù. Hladiny cholesterolu v krvi se zvyšují po konzumaci hovìzího loje, ne však libového masa nebo jiné nízkotuèné stravy. Maso je zdrojem arachidonové kyseliny (20:4n-6), která se vyskytuje v libové složce i v tuku. Tvrzení, že obsah arachidonové kyseliny v mase je odpovìdný za zvýšenou náchylnost západních spoleèností k trombóze je pøíliš zjednodušující. Pouze pøítomnost velkého množství linolové kyseliny (18:2n-6) v souèasné stravì vede ke zvýšení koncentrace linolové a arachidonové kyseliny v plazmì. V dùsledku nadmìrného pøíjmu linolové kyseliny dochází k tomu, že pøíjem polynenasycených mastných kyselin øady (n-6) a (n-3) je nevyvážený, což vede k vysokým hladinám 20:4n-6 v tkáních a podporuje se vznik ikosanoidù (ikosanoidy z n-6 mastných kyselin mají silné prozánìtlivé úèinky). Maso se dává do souvislosti s cholesterolem. Aèkoliv je dnes známo, že pøíjem cholesterolu stravou má malý vliv na obsah cholesterolu v plazmì, spotøebitelé stále pøisuzují masu negativní úlohu. Sledováním obsahu cholesterolu v mase se zjistilo, že v tuèném mase nebo masných výrobcích nejsou pøekvapivì jeho hladiny vyšší. Obsah cholesterolu v mase souvisí s poètem svalových vláken a má tendenci být vyšší, èím èervenìjší je svalovina. Ve Velké Británii tvoøí pøíjem cholesterolu z masa 1/3 1/2 z jeho celkového denního pøíjmu. Dosaženo snížení obsahu tuku v mase Od poèátku 80. let se provádìjí taková opatøení pøi produkci masa, která vedou ke snížení obsahu tuku v mase. Patøí sem tøi faktory: selektivní šlechtìní a postupy výkrmu, 3

4 Výživa oficiální systémy klasifikace bouraného masa, které podporují produkci libového masa, moderní øeznické techniky, pøi kterých se odstraòuje veškerý mezisvalový (intermuskulární) tuk. Obsah tuku v masných výrobcích je znaènì rozdílný. Tradièní typy uzenin mají vysoký podíl tuku (až 50 %), v moderních výrobcích se aplikací rùzných pøísad mùže podíl tuku snížit až na 5 %. Obsah nasycených mastných kyselin v mase Diskuse kolem obsahu tuku v èerveném mase se zamìøuje pøedevším na obsah nasycených mastných kyselin. Bìžnì se pøedpokládá, že veškerý tuk v mase je nasycený, nicménì maso obsahuje smìs mastných kyselin. Jestliže se však tuk v èerveném mase snižuje, mìní se složení smìsi mastných kyselin a podíl nasycených mastných kyselin se oproti pùvodnímu snižuje. Vepøové a hovìzí obsahuje ménì než 50 %, skopové 51 % a drùbeží 30 % nasycených mastných kyselin. Hlavní nasycené mastné kyseliny v èerveném mase jsou palmitová a stearová. Ne všechny nasycené mastné kyseliny mají vliv na zvyšování cholesterolu a kyselina stearová je neutrální. Má se za to, že kyselina myristová je nejvíce aterogenní a má ètyønásobnou schopnost zvyšování cholesterolu proti kyselinì palmitové. V mase je však obsaženo jen minimální množství kyseliny myristové. Obsah nenasycených mastných kyselin v mase Maso je významným zdrojem mononenasycených mastných kyselin. Hlavní mononenasycenou mastnou kyselinou v mase je kyselina olejová (tvoøí asi 40 % mastných kyselin). V øadì vegetariánských diet se nahrazuje èervené maso mléènými výrobky. Mìní se tak profil mastných kyselin ve výsledné stravì, nebo mléèné výrobky obsahují více kyseliny myristové (tj. nasycené) a ménì mononenasycených mastných kyselin než èervené maso. Napø. bìžné plnotuèné mléko obsahuje 1,1 % mononenasycených mastných kyselin. Hovìzí, skopové a vepøové maso dodává prospìšné množství polynenasycených mastných kyselin (PUFA) s dlouhým øetìzcem, zvláštì 20:3n-6, 20:4n-6 (arachidonová - AA), 20:5n-3 (ikosapentaenová - EPA) a 22:5n-3 (dokosapentaenová). Nejbohatšími dietetickými zdroji 20:4n-6 (AA) jsou: játra, ledviny a krùtí maso, menší množství je v hovìzím, skopovém, vepøovém a kuøecím mase. K významným ztrátám nìkterých mastných kyselin, které jsou citlivìjší k oxidaci, dochází pøi tepelné úpravì. Jde zvláštì o vysoce nenasycené kyseliny s 20 a 22 atomy uhlíku. Kyselina dokosahexaenová (DHA, C22:6n-3) je esenciální mastná kyselina pro vývoj centrální nervové soustavy u novorozencù. Ve fosfolipidech tepen (cord artery) u vegeratiánù a v mléce matek, které patøí mezi vegany, byly zjištìny nižší koncentrace DHA než u tìch, kteøí konzumují maso. Plný význam tohoto zjištìní zùstává dosud neobjasnìn, avšak u novorozencù a pøedèasnì narozených dìtí se snížený obsah DHA projevuje abnormalitami u zrakových a kortikálních funkcí. Systémy produkce u monogastrikù a pøežvýkavcù ovlivòují profil mastných kyselin výsledného masa. Snadnìji se dosáhne zmìn u monogastrikù, a proto se více pokroku dosáhlo u prasat než u pøežvýkavcù. Zaèlenìním rostlinných a rybích olejù do krmiva prasat došlo k výraznému zvýšení (n-3) PUFA. Pomocí krmného režimu se dosáhlo takového zvýšení, že dva vepøové párky poskytly 81 mg 20:5n-3 a 20:6n-3 mastných kyselin, což odpovídá témìø polovinì doporuèené denní dávky. V bachoru dochází k hydrogenaci nenasyceného dietetického tuku, a je proto obtížnìjší modi- 4

5 Výživa fikovat profil mastných kyselin masa pøežvýkavcù. Zkrmováním lnìného semene a rybího oleje lze dosáhnout i u hovìzího masa zvýšení (n-3) PUFA. Pasoucí se zvíøata mají vyšší koncentrace kyselina α-linolenové než zvíøata, která dostávají jádro. Hovìzí a skopové maso má pøíznivý pomìr n-6:n-3. Maso spoleènì s rybami je jediný významný dietetický zdroj C20 a C22 n-3 mastných kyselin a pro zemì, kde je nízká konzumace ryb, je jejich pøíjem z masa významný, aèkoliv absolutní množství v mase je ve srovnání s rybami nízké. Je tøeba zamìøit výzkum na modifikaci složení mastných kyselin v èerveném mase tak, aby jejich složení lépe vyhovovalo potøebám èlovìka. Pokud jde o trans-mastné kyseliny, podílí se maso z pøežvýkavcù na jejich celkovém pøíjmu asi 18 %. Tyto kyseliny vznikají bìhem biohydrogenace v bachoru. Na základì rozsáhlé studie provádìné ve ètrnácti evropských zemích se ukazuje, že obsah tuku v mase není pøímo úmìrný obsahu trans-mastných kyselin. O trans-mastných kyselinách se prokázalo, že pøispívají k aterogenezi. Hydrogenované tuky z rostlinných zdrojù, které se používají v peká-renské výrobì a pøi výrobì jiných potravin, však zasluhují z hlediska trans-mastných kyselin vìtší pozornost než pøírodní trans-tuky obsažené v mase pøežvýkavcù a mléèném tuku. Transmastné kyseliny nepøedstavují problém tam, kde èiní ca 2 % dietetické energie. V zemích, kde se konzumuje mnoho technologicky upravených potravin, je jejich pøíjem podstatnì vyšší (v USA 6 % dietetické energie) a je tøeba mu vìnovat pozornost. Konjugovaná kyselina linolová (CLA) je smìs geometrických a polohových izomerù kyseliny linolové. Nachází se ve významném množství (76 93 % ve formì kyseliny cis-9, trans-11 oktadienové) pouze v mase (zvláštì pøežvýkavcù) a v mléèných výrobcích. Zájem o CLA se zvyšuje, nebo se zjistilo, že již malé množství (0,1 % stravy) má antimutagenní aktivitu bez ohledu na množství a typ tuku, který se konzumoval. Význam CLA v lidské výživì není dosud zcela znám. Odhaduje se, že její obsah v mase, který je ovlivòován krmným režimem, se pohybuje od 0,6 mg/g tuku u vepøového (v USA) do 14,9 mg/g tuku u skopového masa (v Austrálii). Zájem o CLA v souvislosti s výkrmem zvíøat vzrostl poté, co se zjistilo, že její pøídavek do krmiva vede ke zvýšení libové svaloviny a ke snížení tuku u kuøat a prasat. Význam CLA v lidské výživì a antikancerogenní úèinky CLA se provìøují. Èervené maso jako zdroj bílkovin Maso je významný zdroj vysoce kvalitní bílkoviny. Obsah bílkovin v mase z rùzných druhù zvíøat i z rùzných èástí téhož zvíøete) se mìní podle obsahu tuku. Maso je bohatým zdrojem esenciálních aminokyselin a je zvláštì dùležité pro ty, u nichž je zapotøebí vytváøet svalovinu, napø. pro sportovce nebo osoby po chirurgických zákrocích. Maso je bohaté na taurin, který je nezbytný pro novorozence, kteøí mají sníženou schopnost syntetizovat tuto aminokyselinu z cysteinu. Vliv nižších koncetrací taurinu v mateøském mléce matek, které patøí mezi vegany, není dosud znám. Zjistilo se, že prostøednictvím stravy bohaté na bílkoviny (podíl energie z bílkovin je 25 %) lze dosáhnout výraznìjšího snížení tìlesné hmotnosti, nebo bílkoviny více zvyšují pocit sytosti než strava s nízkým obsahem bílkovin. Maso a mikronutrienty Maso je dùležitým zdrojem široké øady mikronutrientù. Obsahuje užiteèné množství mìdi, hoøèíku, kobaltu, fosforu, chrómu a niklu. Z hlediska prospìšnosti pro lidský organismus je dùležitá jejich biologická využitelnost. 5

6 Výživa Železo Èervené maso je vynikajícím zdrojem železa, % je v hemové formì. Železo obsažené v hemu se absorbuje úèinnìji než nehemové železo obsažené v potravinách rostlinného pùvodu. Absorpce železa z masa je bìžnì %, z rostlinných zdrojù jen 1 7 %. Vyšší absorpce železa z masa je dána tím, že maso neobsahuje inhibitory absorpce, napø. fytáty, které jsou v cereáliích. Maso obsažené ve stravì rovnìž zvyšuje na dvojnásobek absorpci železa z jiných složek stravy. Pøesný mechanismus tohoto úèinku není znám, ale pøedpokládá se, že je dán schopností cysteinu, který je souèástí bílkoviny, vázat železo. Pak následuje hydrolýza svaloviny masa. Aèkoliv se zdá, že absolutní obsah železa v bílém mase (napø. kuøecím) a v masných výrobcích je nízký ve srovnání s nìkterými rostlinnými zdroji potravin, tato schopnost zvyšovat absorpci a dále lepší biologická využitelnost vedou k tomu, že i toto maso je významným zdrojem železa. Obsah železa ve stravì zvyšuje také tepelná úprava v nádobách ze železa nebo oceli. Maso pøispívá k celkovému pøíjmu železa asi ze 14 %. Aèkoliv se spotøeba èerveného masa v souèasné dobì snížila, má maso stále dùležitý vliv na zásobování železem. Anémie zpùsobená deficitem železa je nejbìžnìjším deficitem na svìtì. COMA (Výbor pro léèebné aspekty potravin a výživy ve Velké Británii) doporuèuje, aby potraviny obsahující hemové železo byly zaèleòovány do stravy kojencù ve vìku 6 8 mìsícù. Øada studií ukázala, že deficit železa se vyskytuje èastìji u dìtí vegetariánù než nevegetariánù bez ohledu na to, že vysoký pøíjem vitaminu C zvyšuje jeho absorpci. Hodnoty sérového ferritinu (zásoby železa v tìle) silnì korelují s pøíjmem hemového železa. Prokázalo se také, že doplòky masa byly úèinnìjší než tablety železa pøi doplòování stavu železa u sportujících žen. Zinek Nejlepším zdrojem zinku je maso, drùbež a moøské produkty. Biologická využitelnost zinku se zvyšuje, pokud se konzumuje s živoèišnou bílkovinou a snižuje pùsobením inhibitorù, napø. fytátù a š avelanù, které jsou obsaženy ve velkém ve vegetariánské a veganské stravì. To vysvìtluje, proè byly u vegetariánù a veganù zjištìny nižší hladiny zinku v plazmì, pøestože pøíjem byl vyšší. Absorpce a retence zinku je vyšší, pokud se konzumuje strava bohatá na maso ve srovnání se stravou s nízkým obsahem masa nebo s doplòky zinku. Maso tak pøedstavuje faktor, který hlavnì ovlivòuje status zinku. Pøibližnì % zinku se absorbuje z masa, které je ve vyspìlých zemích hlavním zdrojem zinku. Selen Selen je jedním z hlavních antioxidantù, o kterých se pøedpokládá, že chrání pøed koronárním onemocnìním srdce a rùznými typy rakoviny. Ve 100 g masa je obsaženo asi 10 mg selenu, což pøedstavuje asi 25 % denní potøeby. Døíve se uvádìlo, že biologická využitelnost selenu z rostlinných zdrojù je vyšší než z živoèišných. Podle nejnovìjších poznatkù pøedstavuje maso syrové i tepelnì upravené vysoce biologicky využitelný zdroj selenu. Glutathion Maso patøí k nejbohatším zdrojù glutathionu. Jde o dùležité redukèní èinidlo, které zajiš uje obranu buòky pøed rùznými toxikologickými a patologickými procesy. Glutathion je aktivní ve støevním traktu, snižuje mutagenitu aflatoxinù a inhibuje tvorbu mutagenù. Glutathion zajiš uje, aby se kyselina askorbová vyskytovala v redukované, tj. aktivní formì. Význam glutathionu v obranì proti chronickým onemocnìním, je tøeba dále zkoumat. 6

7 Výživa Vitaminy Maso je dùležitým zdrojem vitaminù øady B, zvláštì kyseliny listové a biotinu. Ve významném množství jsou v mase obsaženy thiamin a riboflavin. Vepøové maso (vèetnì výrobkù z vepøového masa) je jedním z nejbohatších zdrojù thiaminu, bìžná dávka pokrývá denní potøebu. Jedna porce (100 g) jater a ledvin dodává více, než je denní potøeba riboflavinu. Maso je také nejbohatším zdrojem niacinu a vitaminu B 6. Polovina niacinu dodávaná masem se získává z tryptofanu, èímž se snadnìji absorbuje organismem než ten, který je vázán ke glukóze v rostlinných zdrojích. Telecí játra (100 g) dodávají polovinu denní potøeby vitaminu B 6, ostatní druhy masa asi tøetinu. Potraviny živoèišného pùvodu jsou jediným dietetickým zdrojem vitaminu B 12. Deficit se vyskytuje u vegetariánù, zvláštì ohroženi jsou vegani. Vegetariánùm se tak doporuèují výživové doplòky. Potøeba vitaminu B 12 je malá (1,5 mg/den). Døíve, když se konzumovaly potraviny ne zcela èisté, byla zemina, která ulpìla na potravinì, zdrojem tohoto vitaminu. To vysvìtlovalo, proè nìkteré skupiny veganù netrpìly deficitem vitaminu B 12. Pøísné hygienické podmínky kladené na výrobu potravin to dnes nedovolují. Játra a ledviny jsou bohatým zdrojem kyseliny pantotenové. Maso orgánù je zvláštì bohaté na kyselinu listovou. Protože jsou játra také bohatým zdrojem vitaminu A, nedoporuèují se bìhem tìhotenství. K narušení vývoje plodu mùže také dojít, pokud se bìhem tìhotenství berou doplòky retinolu. Je to politováníhodné, protože játra jsou výborným zdrojem dvou klíèových výživových faktorù v tìhotenství: železa a kyseliny listové. Vitamin A se ve své aktivní formì, tj. retinolu, nachází pouze v potravinách živoèišného pùvodu. Vitamin D Døíve se maso, kromì jater, považovalo za špatný zdroj vitaminu D. Nejnovìjší analýzy však ukazují, že maso a játra obsahují významné množství 25-hydroxycholekalciferolu, jehož biologická aktivita se zdá být pìtkrát vyšší než cholekalciferolu. Odhaduje se, že ve Velké Británii pøispívá maso a masné výrobky asi z 20 % (døíve se odhadoval pøíspìvek ve výši 4 %) k jeho pøíjmu. Vitamin D je obsažen v libové èásti i v tuku. Mìknutí kostí (osteomalacie) u dospìlých a køivice u dìtí jsou dùsledkem deficitu vitaminu D nebo narušení jeho metabolismu. Klinické projevy obou stavù jsou podobné nízká koncentrace vápníku v plazmì a nedostateèná mineralizace kostí. Z hlediska zdravotního stavu kostí vzrùstá zájem o status vitaminu D u rizikových skupin, napø. starých osob, které nepobývají na slunci nebo nekonzumují maso nebo tuèné ryby. Maso a rakovina Maso se dává do souvislosti s rùznými typy rakoviny, pøedevším kolorektální. Úloze masa ve vývoji rakoviny se v posledních letech vìnovala napø. konference organizovaná Nutrition Society (1999) na téma: Zdravotní prospìch vegetariánské stravy: maso nebo pšenice pro pøíští tisíciletí? a rozsáhlá studie (1998) na téma: Mortalita vegetariánù a nevegetariánù analyzující úmrtí osob ze Vìdci došli k závìru, že u konzumentù masa se nevyskytuje vyšší úmrtnost v dùsledku rakoviny tlustého støeva než u vegetariánù. Existují ètyøi složky èerveného masa, které se považují za hlavní pøíèinu vývoje rakoviny: tuk, heterocyklické aminy, N-nitrosaminy a železo. Epidemiologicky je obtížné rozlišit vliv živoèišného tuku, bílkovin a masa. Dosud nebyla nalezena žádná pøímá vazba mezi jakýmkoliv dietetickým faktorem a rakovinou èlovìka. 7

8 Výživa Nový vìdecký názor na glutaman V dubnu 2000 byly v pøíloze èasopisu Journal of Nutrition zveøejnìny vìdecké názory na glutaman prezentované na druhé Mezinárodní konferenci o glutamanu, která se konala v øíjnu 1998 v Bergamu, Itálie. O heterocyklických aminech, které vznikají v nadmìrnì tepelnì opracovaném mase, se zjistilo, že jsou karcinogenní pro krysy, avšak pøi bìžných teplotách a prùmìrné dobì tepelné úpravy není produkce tìchto slouèenin vysoká. Do masných výrobkù se pøidávají dusiènany k zamezení rùstu mikroorganismù. Vzniklé N-nitrosaminy jsou pøítomny v masných výrobcích ve velmi nízkých koncentracích a jejich karcinogenní potenciál je pravdìpodobnì pøi tìchto koncentracích malý. Význam N-nitrososlouèenin ve støevech, které vznikají z dietetické bílkoviny, vyžaduje další výzkum. V souèasné dobì se klade hlavní dùraz na stanovení úlohy masa, které se konzumuje v bìžném množství, pøipravuje se bìžnými metodami tepelné úpravy a konzumuje se jako souèást smíšené vyvážené stravy. Další výzkum by mìl vyšetøovat maso v souvislostech. Je dobøe známo, že se pøi denní konzumaci zeleniny a masa snižuje riziko rakoviny, zatímco pøi denní konzumaci masa bez dostateèného pøíjmu zeleniny se riziko zvyšuje. Pøedpokládá se, že vyhovuje denní dávka g tepelnì upraveného masa. Pøílišný dùraz na snižování konzumace masa, spíše než na podporu vìtšího pøíjmu potravin rostlinného pùvodu, slouží pouze k matení veøejnosti. Trends in Food Science & Technology, 11, 2000, è. 3, s (kv) Konference byla zamìøena na ètyøi oblasti: vliv glutamanu sodného (MSG) na chu a vùni, glutaman jako nervový mediátor (neurotransmitter), úloha glutamanu v metabolismu sacharidù a aminokyselin a nezávadnost glutamanu v potravinách. Aèkoliv vìtšina lidí vnímá glutaman pouze jako MSG, tj. bìžný zvýrazòovaè chuti, glutaman se v tìle také tvoøí a je nezbytný pro dùležité fyziologické funkce. Málo biologických molekul má takový význam na funkce organismu jako glutaman, konstatoval na konferenci John D. Fernstrom, profesor psychiatrie, farmakologie a neurologie University of Pittsburg. Když se konala první mezinárodní konference, znali jsme hodnì o nezávadnosti glutamanu jako složky potravin, ale málo o jeho funkcích v tìle. Dnes jsou naše poznatky podstatnì širší, víme o jeho prospìchu pro zdraví èlovìka. Referáty na konferenci pøinášely vìdecké dùkazy, že MSG nezpùsobuje nežádoucí reakce, potravinovou alergii nebo astma a je pro veøejnost bezpeèný. Glutaman je pøirozenì se vyskytující aminokyselina obsažená skuteènì ve všech potravinách obsahujících bílkoviny. Lidské tìlo nerozlišuje mezi glutamanem z pøirozených zdrojù, napø. rajèat, hub nebo sýra parmazán a glutamanem z MSG. Prùmìrný Amerièan konzumuje asi 11 g glutamanu za den z potravin a ménì než 1 g/den z MSG, což je množství odpovídající pøibližnì 1 1,5 unci sýra parmazán (1 unce je asi 30 g). Na konferenci v Bergamu byla po 25letém výzkumu plnì definována chu glutamanu. Byla oznaèena umami a vedle sladké, kyselé, slané a hoøké tvoøí pátou základní chu. Na základì nejnovìjšího výzkumu byly identifikovány receptory glutamanu na jazyku. Umami je to, co v øadì potravin vytváøí lahodnou nebo masovou chu. Pátá chu je dùležitá, nebo se vnímá jako pøíjemná. Rovnìž pøibylo informací o úèinku glutamanu v mozku. Výzkum zamìøený na receptory glutamanu v mozku ukazuje, že jsou odlišné od receptorù na jazyku. Podstatná èást glutamanu se využívá v mozku pro bìžné funkce. Jsou zde pøítomny dùležité transportní systémy, aby chránily nervové buòky pøed poškozením. Døíve existoval názor, že se cirkulující glutaman v tìle mùže 8

9 Výživa Rezistentní škrob Trávení škrobu a absorpce glukózy probíhá v tenkém støevu. Škrob, který se nehydrolyzuje v tenkém støevu, se považuje za rezistentní škrob (RS). dostat do mozku a zpùsobit poškození. Nyní je jasnìjší než døíve, že cirkulující glutaman se striktnì drží oddìlenì od glutamanu uvnitø mozku, který se využívá pro normální funkci nervù. Rovnìž o metabolismu glutamanu v trávicím traktu byly získány nové poznatky. Zjistilo se, že dietetický glutaman (z potravin nebo ve formì MSG) slouží jako hlavní zdroj energie pro normální fungování trávicího traktu a trávení. Od r byla provedena øada dobøe øízených studií vyšetøujících celkovou populaci a osoby, které se oznaèily za citlivé k MSG. Všechny reakce na glutaman byly nezhoubné (benigní) a krátkodobé. Žádnou nežádoucí reakci na MSG (vèetnì potravinové alergie nebo astmatu) se nepodaøilo reprodukovat v klinicky øízených studiích. Èasto pokládanou otázkou je, zda glutaman nebo MSG mùže spouštìt nebo zhoršovat astma. Podle odborníkù ne. Na základì studií se ukazuje, že MSG nespouští ani nezhoršuje astma dokonce ani u osob, které se domnívají, že jejich astma je zpùsobeno MSG. Všechny reakce, ke kterým došlo, byly mírné, pøechodné a neohrožovaly život. FDA v USA oznaèuje MSG jako látku se statutem GRAS (obecnì považovaná za nezávadnou). Výzkum prezentovaný na druhé Mezinárodní konferenci o glutamanu naznaèil, že glutaman je víc nezbytný pro zdraví a dobrý pocit, než se døíve pøedpokládalo. Uvedená konference pøispìla k posílení názoru, že glutaman je nezávadný. Poznámka: Více informací o ovìøování nezávadnosti MSG najdete v pøíštím èísle Potravináøských aktualit. (kv) Znamená to, že je rezistentní k hydrolýze amylolytickými enzymy produkovanými zdravými osobami. Uvádí se, že RS má kladné úèinky, které se podobají nìkterým typùm vlákniny potravy. V závislosti na formì se mùže RS však hydrolyzovat v tlustém støevu, kde se glukóza rychle fermentuje. Škrob lze modifikovat, a to fyzikálnì nebo chemicky, èímž se mìní hladina RS. Jednotlivé osoby reagují rùznì na RS. Co se projevuje u nìkoho jako RS, se nemusí projevovat jako RS u druhého. U urèitého vzorku škrobu proto neexistuje absolutní dìlení na RS a škrob schopný trávení. Pro daný vzorek obsahující škrob lze stanovit prùmìrnou hodnotu RS pro skupinu jedincù. Monitorování hladin RS u lidí se nepohodlné, a proto byly vyvinuty rùzné postupy in vitro pro stanovení RS. V souèasné dobì neexistuje žádný obecnì pøijatý postup stanovení RS. Každý postup, aby byl užiteèný, je tøeba validovat, a to na základì porovnání s výsledky získanými z pokusù na lidech. Existují ètyøi typy RS. Škrob se stává rezistentním z tìchto dùvodù: 1. typ: fyzické nedostupnosti, napø. u celých zrn, 2. typ: pøirozené odolnosti škrobových granulí z urèitých rostlinných druhù (škrobové granule z brambor a banánù jsou velmi odolné k trávení), 3. typ: retrogradace škrobových molekul po tepelné úpravì, 4. typ: nìkteré typy chemické modifikace. Všechny ètyøi typy RS lze upravovat bìhem opracování potravin nebo pøísad a je možná i kombinace rùzných typù RS. Kategorizace RS na typy 1, 2, 3 a 4 je základem pro dìlení RS-materiálù. Tyto kategorie však mohou zamezovat lepšímu porozumìní RS, nebo mohou pøispívat k názoru, že existuje homogenita v rámci urèitého typu a dále k názoru, že rozlišovat mezi jednotlivými typy je jednoduché. 9

10 Výživa Konzervovaný tuòák chrání pøed ztrátou zraku Poèátkem tohoto roku byly uveøejnìny v Americkém èasopise pro klinickou výživu (AJCN) výsledky studie, které pøíznivì hodnotily význam tuòáka. Guarana Guarana (Paullinia cupana var. sorbilis) je popínavý keø, který roste v Brazílii v oblasti Amazonky. Americké zvyklosti stravovací Podle nedávné studie American J. Clinical Nut. je tøetina obvyklé americké stravy tvoøena jung (brakovými) potravinami. RS je koncepce, ne pøesná fyzikální entita. Aèkoliv se RS definuje s odkazem na trávicí trakt èlovìka, musí se rovnìž definovat pro populaci zdravých osob, ne pro specifické jedince. Výzkum zamìøený na výrobu RS je omezen tím, že chybí pøijatá in vitro metoda pro stanovení RS. Trends in Food Science & Technology, 11, 2000, è. 7, s (kv) Podle této studie zamezuje konzumace konzervovaného tuòáka degenerativnímu poškození makuly, tj. centra sítnice, které vede u osob ve vyšším vìku až k slepotì. Studie zahrnovala mužù a žen. U tìch, kteøí konzumovali konzervovaného tuòáka více než jedenkrát týdnì, bylo riziko poškození sítnice o 40 % nižší než u osob, které ho jedly pouze jedenkrát do mìsíce. Pøedpokládá se, že za tento úèinek jsou odpovìdné n-3 mastné kyseliny obsažené v rybím oleji. Konzumace ryb se dává do souvislosti se snížením rizika mrtvice, duševních poruch (depresí) a pravdìpodobnì i artritidy. Pokud další studie potvrdí vliv tuòáka na potlaèení degenerace sítnice, rozšíøí se tak poèet kladných úèinkù pøisuzovaných konzumaci ryb. Pozn.: Více informací o vlivu stravy na poruchy vidìní najdete v pøíštím èísle Potravináøských aktualit. (kv) Byl to posvátný strom indiánského kmene Mayù. Poskytoval obživu, napomáhal pøi øadì zdravotních obtíží. Osvìžující nápoj vyrobený louhováním semen guarany byl jednou z hlavních složek jejich stravy. Pili ho bìhem rybolovu a lovu zvìøe, nebo jim dodával energii a zamezoval únavì. Terapeutické úèinky guarany se pøisuzují jejímu pøirozenému obsahu kofeinu, který pùsobí jako stimulaèní prostøedek (ovlivòuje krevní obìh a nervový systém). Je rovnìž znám jako jedna z nejúèinnìjších pøírodních látek s dezinfekèním úèinkem na støeva. Guarana se po staletí rovnìž používala jako adstringentní (stahující) prostøedek, úèinná látka pøi léèení infekcí, prùjmù a únavy. V souèasné dobì se guarana používá pøi výrobì nápojù. V Brazílii, ale i v jiných zemích jsou nápoje s guaranou stejnì populární jako cola v Americe. Proto øada nadnárodních spoleèností vyrábìjících nápoje zaèala používat guaranu jako pøirozený zdroj kofeinu. Guarana je vysoce cenìnou brazilskou plodinou, jde o skuteèný odkaz pøedkù. Na trh se dodává v rùzných formách, a to jako: semena, prášek, extrakty s 12% obsahem kofeinu a sušené extrakty s obsahem 5 22 % kofeinu. Jedním z hlavních dodavatelù je P. L. Thomas & Co., Inc. (PLT) (kv) Navíc k tomu, že mají vysoký obsah energie a tuku, zabírají tyto potraviny ve stravì místo tìm zdravìjším. Proto Amerièané musí prostøednictvím zbývajících dvou tøetin stravy pøijmout celých 100 % potøebných vitaminù a živin. Studie využila údaje ze Zprávy o národním zdraví a výživì (3. National Health and Nutritional Examination Survey NHANES III), kde jsou vyhodnoceny stravovací zvyklosti více než dospìlých Amerièanù. Byla analyzována spotøeba energeticky bohatých a na živiny chudých potravin, které byly definovány jako potraviny nepatøící do nìkteré z pìti hlavních skupin. Hlavními skupinami jsou: mléèné výrobky, ovoce, obiloviny, maso a luštìniny, zelenina. Nežádoucí potraviny se vyznaèují napø. obsahem viditelného tuku (máslo, margaríny, olej, dresinky, omáèky), sladkostí (cukr, sirupy, slazené nápoje, dezerty, zmrzliny, pudinky) nebo se jedná o slané snacky (bramborové, obilné nebo tortilové lupínky) a také o kávu èi èaj. 10

11 Výživa Infekèní onemocnìní z potravin v ÈR Alimentární nákazy a intoxikace jsou v ÈR i ve svìtì závažným zdravotním i ekonomickým problémem. Rizika z potravin Potraviny pøipravované v hliníkovém obalu jsou bezpeèné Ionty hliníku ve stravì jsou v tenkém støevì biologicky nevyužitelné, nebo hydratované nabité ionty nemohou pronikat lipoproteinovými membránami duodenální mukózy. Výsledkem bylo, že Amerièané prùmìrnì pøijímají dennì 27 % energie z junk potravin a další 4 % z alkoholických nápojù. Asi tøetina osob pøijímá prùmìrnì 45 % energie z tìchto zdrojù. Tyto stravovací zvyklosti mohou mít dlouhodobé zdravotní následky. Podle nedávné studie publikované v J. Amer. Med. Assoc. (283, 2000, s ), které se zúèastnilo žen, se zjistilo, že ženy, které jedí ménì urèitých doporuèených potravin, umírají s vìtší pravdìpodobností na urèité s tím související choroby. Dvì podobnì rozsáhlé samostatné studie týkající se žen i mužù, kteøí konzumovali vìtší množství ovoce a zeleniny, prokázaly mnohem menší pravdìpodobnost úmrtí na srdeèní choroby. Každý ví, že junk potraviny nejsou zdravé, ale existuje pøesvìdèení, že velké množství tìchto potravin pøece jen mùže z hlediska tìlesných potøeb èlovìka nahradit zdravé potraviny, a že mùže staèit k životu. V souvislosti s tímto problémem je dùležité si uvìdomit, že junk potraviny nemusí pocházet jen z automatù a podnikù s rychlým obèerstvením. I mnohé potraviny bìžnì prodávané v obchodech, restauracích nebo pøipravené doma patøí rovnìž do kategorie junk. The World of Food Ingred., 2000, è , s. 61 (kv) Tuto skuteènost dokazuje stále vysoká nemocnost na salmonelózu, dvojnásobný vzestup gastroenteritid bakteriálního pùvodu a výskyt hepatitidy typu A. Významnou roli hraje nárùst rezistentních kmenù bakterií, napø. multirezistentní kmen Salmonella typhimurium DT 104 a další. V r byl poèet nákaz/ onemocnìní pøipadajících na 100 tis. obyvatel v ÈR: Salmonella sp. 386, Campylobacter sp. 374, Shigella sp. 5,9, E. coli O 157/H:7 0,94, Yersinia enterocolitica 0,49, Listeria monocytogenes 0,34. Salmonelóza je stále nejrozšíøenìjší alimentární infekcí. V r zemøelo v ÈR celkem 11 postižených osob. Hlavním etiologickým agens zùstala i v r Salmonella enteritidis. Její vysoký podíl na etiologii salmonelóz (95,3 %) se udržuje na stabilní úrovni. V zahranièí (Nìmecko, Rakousko, Francie, V. Británie, Kanada a USA) vzrùstá podíl S. typhimurium DT 104, který je rezistentní na øadu antibiotik (ampicilin, chloramfenikol, streptomycin, sulfonamidy, tetracyklin) a souèasnì klesá podíl S. enteritidis. V ÈR není role S. typhimurium DT 104 prozatím alarmující (podíl 2,9 % ve stolici postižených osob). BioProspect, 10, 2000, è. 3 4, s. 12 (kv) Pøedpokládá se však, že alespoò èást hliníku pøijímaného stravou se vyskytuje ve formì chelátù s pøirozenými složkami stravy, napø. kyselinou citronovou a mléènou. Hliník je tøetí nejrozšíøenìjší prvek v litosféøe a zdroje hliníku jsou znaèné. Bìhem posledních sta let industrializace význam hliníku znaènì vzrostl, nebo má výhodné fyzikální vlastnosti, pro øadu prùmyslových odvìtví není drahý, lze využívat proto ve velkém také jako obalový materiál. V lidském tìle hliník pravdìpodobnì inhibuje rùzné metabolické procesy tím, že dochází ke kompetitivním reakcím, tj. soutìžení mezi hliníkem a jinými ionty, napø. vápníkem, hoøèíkem nebo železem. Podle nejnovìjších poznatkù se proto hliník dává u lidí do souvislosti s rùznými poruchami kostry (osteomalácií neboli mìknutím kostí) a neurologickými obtížemi (Alzheimerovou chorobou). Aèkoliv se neprokázala souvislost mezi pøíjmem hliníku prostøednictvím potravin a tìmito onemocnìními, roste zájem veøejnosti o úèinky hliníku na lidské zdraví. Zjistilo se však, že hliník je odpovìdný za jiné neurologické poruchy, a to encefa- 11

12 Rizika z potravin Zdravotní rizika z mléka Mléko a mléèné výrobky jsou ideálním prostøedím pro rozmnožování patogenních mikroorganismù, které mohou znamenat vážné toxikoinfekce a enterotoxikózy. lopatii (mozkové onemocnìní rùzného pùvodu) nebo demenci u pacientù s poruchou ledvin, kteøí jsou na dialýze. Lidé pøijímají hliník z rùzných zdrojù, napø. lékù, potravin, pitné vody, prùmyslových exhalátù. Jeho hlavním každodenním zdrojem jsou potraviny. Celkový obsah hliníku v potravinách tvoøí pøirozenì pøítomný hliník, hliník z potravináøských aditiv a ve velkém rozsahu hliník z obalù pro potraviny, napø. plechovek, hliníkových fólií, dále hliník z nádobí a pøíborù. V souèasné dobì se používá široce v domácnostech hliníková fólie pro balení a skladování rùzných druhù potravin. Jednou z možností využití této fólie je ochrana potravin pøed pøímými úèinky tepla, napø. bìhem grilování nebo peèení rybích plátkù. Zjistilo se, že se hliník vyluhovává z Al-fólií pøi tepelné úpravì kyselých i nízkokyselých potravin, rovnìž v potravinách vyrábìných a skladovaných v Al-plechovkách byl zjištìn vyšší obsah hliníku. Zvýšení obsahu hliníku v potravinách bìhem výroby nebo pøípravy silnì závisí na øadì faktorù, napø. teplotì, hodnotì ph, dobì trvání ohøevu, kontaktu potraviny s Al-obalem, pøítomnosti cukru, organických kyselin, soli a jiných iontù. Sledoval se vliv peèení a grilování na obsah hliníku v rybích filetách tepelnì upravených v Al-fólii a zjistilo se, že se pøi peèení koncentrace hliníku v rybím mase zdvojnásobila, pøi grilování se zvýšila témìø 70krát. Koncentrace hliníku v grilovaných filetách byla obecnì vyšší než v peèených, a to v dùsledku vyšší teploty pøípravy a velmi vysokého obsahu hliníku ve smìsi koøení pro grilování. Na základì souèasných znalostí stanovila Svìtová zdravotnická organizace (WHO) doèasný tolerovatelný denní pøíjem hliníku ve výši 1 mg/kg tìlesné hmotnosti. Konzumace pokrmù pøipravovaných v Al-fóliích pøitom nepøedstavuje žádné zøetelné riziko pro zdraví spotøebitele. Food Chemistry, 73, 2001, è. 1, s.1 6 (kv) Salmonelami mùže být mléko kontaminováno primárnì i sekundárnì. Mléèné výrobky mohou být kontaminovány bìhem výrobního procesu nebo už jako hotové výrobky. Dùvodem bývá nedodržování technologické káznì, nedostateèný sanitaèní režim, použití kontaminované vody, použití kontaminovaného vzduchu (napø. v procesu chlazení sušeného mléka), bacilonosièi, hlodavci, ptáci. Pasteraèní teploty salmonely spolehlivì nièí. Optimální teplota pro rùst salmonel je 37 C, pøi teplotì pod 7 C se rùst zastavuje. K inhibici rozmnožování dochází pøi ph pod 4,5 a nad 9, což, bohužel není prostøedí, kterého se v obvyklých mléèných výrobcích dosahuje. V nìkterých mléèných výrobcích, jako je máslo, tvaroh a sýry, si salmonely uchovávají virulenci delší dobu (i déle než 2 týdny). Výskyt shigel pøichází v potravináøských výrobcích v úvahu jen jako sekundární kontaminace v dùsledku nedodržování správné výrobní praxe. Tyto mikroorganismy totiž vyvolávají onemocnìní jen u lidí a z lidského zdroje se šíøí. Vyznaèují se slabší rezistencí než ostatní enterobakteriaceae, spolehlivì se nièí pasterací. V sušeném mléce však pøežijí až 170 dní, v másle 60 dní. Staphylococcus aureus mùže infikovat mléko už pøi dojení nemocného zvíøete nebo se do mléka dostává sekundárnì od infikovaných osob. Nízké poèty nepøedstavují velké riziko, ale nachází-li se ve výrobku ve vysokém množství ( /g), mùže docházet k prudké otravì vzniklými enterotoxiny A F, které jsou termostabilní, dokonce odolávají i teplotì 100 C po dobu minut. Pro tvorbu enterotoxinu je optimální ph 6,5 7,3 a teplota C. Rùstu tìchto mikroorganismù nezabrání ani zmrazování, ani vysoké koncentrace soli (až 15 % NaCl), neros- 12

13 Rizika z potravin Heterocyklické aromatické aminy jako možné kancerogeny Heterocyklické aromatické aminy vznikají pøi ohøevu masa nebo ryb z obsažených aminokyselin, sacharidù a kreatininu. tou však pøi ph pod 4,5. Dlouhou dobu mohou pøežívat i v koncentrovaném slazeném mléce nebo v sušeném mléce. Ke kritickým bodùm ve výrobì patøí napø. úsek sýøení mléka. Mezi rozšíøené mikroorganismy patøí Listeria monocytogenes, vyskytující se v mléce primárnì i sekundárnì. Je pomìrnì termotolerantní, roste i pøi teplotách kolem 0 C a pøi vysokých koncentracích soli (až v 10% roztoku). Pro zrání mìkkých sýrù je dùležité, že neroste pøi chladírenských teplotách pøi ph pod 5. Pøi vysokém obsahu somatických bunìk v mléce mùže pøežít i pasteraèní teploty. Yersinia entericolitica patøí v prostøedí k široce rozšíøeným mikroorganismùm a do mléka se z rùzných zdrojù dostává sekundárnì. Roste v aerobních i anaerobních podmínkách a je psychrotrofní, takže chladírenské teploty rùstu nezabrání. Je však termolabilní a citlivá na sùl. Alimentárnì pøenášené E. coli se liší podle virulence, podle mechanismù interakce se støevní sliznici a podle klinických pøíznakù. Pomocí pasteraèních a sterilaèních teplot dochází k devitalizaci, chlazení však nemá zásadní vliv, ale k èásteènému snižování jejich množství dochází pøi zmrazování. Snížením ph na 5 se rùst a rozmnožování omezuje až zastavuje. Bacillus cereus, který tvoøí spory, mùže pøežívat i pasteraèní teploty. Rùst se zastavuje pøi ph 5,7 a k inaktivaci dochází pøi ph 4,4. K onemocnìní mùže docházet ze syrového mléka, ale v pøípadì pùvodní znaènì vysoké kontaminace i pøi konzumaci øady výrobkù. Ve zmrzlinách vyrobených ze sušených smìsí jsou po rehydrataci vytvoøeny dobré podmínky pro klíèení spor. Dobøe roste v tepelnì ošetøených potravinách, kde byla inaktivovaná ostatní mikroflóra. Vegetativní buòky mohou tvoøit enterotoxin. Sporulující Clostridium perfringens znamená podobná rizika jako Bacillus subtillis. Nerozmnožuje se pøi chladírenských teplotách a pøi ph pod 4,5. Spory jsou však znaènì termotolerantní, a ve vhodných podmínkách pak dochází k rùstu. V lidském støevì sporulují a produkují toxin vyvolávajícího prùjmové onemocnìní. V pøírodì široce rozšíøené sporulující Clostridium botulinum produkuje toxin už v potravinì, ale ten je pomìrnì termolabilní a pøi ph nad 7 se snižuje stabilita i biologická aktivita. Botulismus z mléka nebývá èastý, ale riziko stoupá pøi používání nemléèných pøísad. Z bakterií rodu Proteus jsou nejèastìjší P. vulgaris a P. mirabilis a do mléka se dostávají pøi nedodržování hygienických zásad. Spolehlivì se nièí pasterací a sterilací. Z bakterií rodu Citrobacter se nejèastìji vyskytují C. freundii a C. intermedicum, které mají podobné nároky jako E. coli a salmonely. Pøestávají rùst pøi teplotách pod 5 C a nad 45 C. Spolehlivì se nièí již pasterací a ve zmrazených výrobcích ( 18 C) asi po 14 dnech. Zásluhou rozsáhlých preventivních opatøení pøi chovu a pøi ošetøení mléka se témìø odstranilo nebezpeèí z nìkterých dalších patogenù, které v minulosti zpùsobovaly vážná i smrtelná onemocnìní (Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi aj.) Mliekárstvo, 32, 2001, è. 1, s (sk) U bakterií a laboratorních zvíøat se projevují jejich mutagenní a kancerogenní vlastnosti, jakými by mohl být postižen i èlovìk. Obvyklé koncentrace heterocyklických aromatických aminù v potravinách leží mezi 0 a 10 ng/g. Pøedevším by se mìl èlovìk vzdát konzumace opeèeného nebo spíše pøipáleného masa. K analytickému stanovení je nutné provést zmýdelnìní dichlórmetanem nebo etylacetátem s následnou extrakcí pevné fáze na 13

14 silnì kyselém iontomìnièi a na materiálu s C 18. Vlastní analýzy mùže být provedena kapilární elektroforézou a HPLC. Z. Ernährungsökologie, 1, 2000, è. 3, s (sk) Mykotoxiny v pistáciích Pistácie, další druhy oøechù a také koøení bývají èastìji než jiné potraviny kontaminovány mykotoxiny. Rizika z potravin Alergie na sójové proteiny u dìtí Potravinové alergie se vyskytují asi u 4 6 % dìtí a pøedpokládá se, že se v budoucnosti jejich výskyt zvýší. Astma a potraviny Astma je chronický zdravotní stav, vznikající v dùsledku pùsobení nìkterých faktorù, které zpùsobují zduøení tkání. Pracovníci Ministerstva zemìdìlství Severního Porýní Vestfálska kontrolovali obsah mykotoxinù (aflatoxinù) v pražených a solených pistáciích. Celkem bylo provedeno 248 namátkových kontrol, pøièemž zkoumané vzorky pocházely od rùzných výrobcù. Podle údajù Ministerstva zemìdìlství bylo maximální pøípustné množství 4 mg/kg pøekroèeno v 2,4 % pøípadù. Pìt balení, mezi nimiž jedno pøekraèovalo tutu hodnotu dokonce tøicetkrát, pocházelo z Turecka, jedno z Íránu. Kontaminované šarže byly ihned staženy z trhu a zlikvidovány. Ministrynì zemìdìlství sdìlila, že i pøestože jen málo vzorkù pøekraèovalo stanovenou maximální pøípustnou hodnotu, je tøeba dát exportním zemím najevo, že budou tyto produkty nadále pod pøísnou kontrolou, vzhledem k tomu, že mykotoxiny patøí ke kancerogenním látkám. Fortschr. Landw., 2001, è. 7, s. 4 (DK) Kojenecká výživa na bázi sóji se používá jako strava dìtí trpících alergií na kravské mléko. Vysoký obsah kyseliny fytové ve výrobcích však mùže ovlivòovat absorpci a využitelnost minerálních látek. Na základì souèasných poznatkù se ukazuje, že nìkteøí kojenci netolerují stravu na bázi sóji. Hledají se rùzné postupy, jak odstranit z potravin složky, které vyvolávají nesnášenlivost. V této souvislosti je tøeba zmínit, že byl zastaven vývoj sóji s vysokým obsahem methioninu, nebo obsahovala alergen z oøechu para. Ve Švédsku v l bylo zaznamenáno 61 vážných reakcí u dìtí, pøièemž se zjistilo, že nìkteré dìti, které mìly astma a byly alergické na burské oøíšky, vykazovaly také alergii na sóju. Zøetelné spojení mezi alergií na sóju a mlékem však pravdìpodobnì neexistuje. Studie provedená v USA u dìtí ve vìku do 3,5 rokù ukázala, že alergie na sóju se vyskytuje pouze u malého poètu dìtí alergických na kravské mléko. Potravinová alergie u dìtí mùže být pøechodná. U vìtšiny dìtí se ztrácí okolo tøí let. J. Agric. Food Chem., 49, 2001, è. 3, s (kv) Tím se zhoršuje prùchod vzduchu plícemi a obtížnì se dýchá. Typické symptomy astmatu jsou: sípot, kašlání a zkrácení dechu. Mezi faktory, které vyvolávají astma, patøí napø.: alergeny z prachu, plísní, pylù, živoèichù a pøíležitostnì potravin; zneèištìní vzduchu, napø.: cigaretový kouø, výfukové plyny z aut, smog; nachlazení a pøedevším respiraèní infekce; zmìny poèasí; sportování a urèité léky. Potraviny vyvolávají astma jen zøídka. Na základì øady vìdeckých a klinických vyšetøování se zjistilo, že existuje jen málo potravin, o kterých se prokázalo, že vyvolávají astma. Jsou to napø. siøièitany obsažené v potravinách jako pøídatné látky a diagnostikované potravinové alergeny (mléko, vejce, podzemnice, oøechy stromù, sója, pšenice, ryby a korýši). U nìkterých potravináøských aditiv se jednoznaènì neprokázal vliv na astma (barviva, antioxidanty BHA a BHT, MSG, aspartam, dusitany). Nejlepší ochranou pøed astmatem vyvolaným potravinami je vylouèení tìchto potravin z jídelníèku. Je dùležité zajímat se o složení potravin, zda neobsahují pøídatnou látku schopnou vyvolat astma. 14 (kv)

15 Množství GM-kukuøice StarLink v potravinách údaje EPA Agentura pro ochranu životního prostøedí v USA (EPA) zveøejnila novou studii o potenciální alergenitì proteinù kukuøice Star- Link v koneèných výrobcích. Rizika z potravin Test na stanovení toxických øas Výzkumní pracovníci ve Francii vyvinuli metodu umožòující zjistit bìhem nìkolika hodin pøítomnost patogenních améb (mìòavek) ve vodném prostøedí. Do potravin se vrací tuk V polovinì 90. let se propagovalo snižování obsahu tuku v potravinách a v popøedí zájmu byly náhražky tuku. Nové výrobky Studii provedla firma Aventis Crop Sciences, která vyvinula GMkukuøici StarLink (více informací o GM-kukuøici StarLink viz Potravináøské aktuality, øada Výživa, trendy v potravináøství, legislativa, 2001, è. 5). Ve studii se zjiš ovalo, jak dva rùzné zpùsoby opracování kukuøice ovlivòují množství proteinu z kukuøice StarLink v koneèném výrobku, tj. technologicky zpracované potravinì. Mokré mletí se uplatòuje pøi získávání kukuøièného oleje, kukuøièného sirupu, alkoholu a kukuøièného škrobu. Aventis ve studii uvádí, že proces mokrého mletí snižuje rezidua proteinu StarLink v hotových potravináøských výrobcích na hladinu, která je pod limitem detekce analytické metody používané ke stanovení. Tento nález se shoduje s vìdeckou literaturou i nálezy provedenými EPA v souvislosti s mokrým mletím. Suchým mletím se získává kukuøièná krupice, mouka a tzv. masa. Firma Aventis provedla test výrobkù vyrobených ze 100% kukuøice StarLink a zjistila, že suché mletí a následné opracování vede k denaturaci proteinu, ale zcela neodstraòuje protein StarLinkkukuøice v koneèných potravináøských výrobcích. Firma Aventis uvádí, že její nové údaje ukazují na nižší expozici, než jakou odhadovala EPA ve svých nálezech. (kv) Tato metoda se bude již brzy používat pøi monitorování toxických øas v moøské vodì. Mìla by nahradit pomalejší tradièní diagnostické metody, které spoèívají v kultivaci stanovovaných mikroorganismù. Rychlá a citlivá detekce toxických øas je velmi dùležitá, nebo patogenní øasy jsou pøíèinou kontaminace mìkkýšù, která mùže vést k øadì otrav (viz èasopis Potravináøské aktuality, øada Výživa, trendy v potravináøství, legislativa, 2001, è. 5, vydávaný ÚZPI). Stanovení patogenních mikroorganismù (bakterií, améb, toxických øas) v souèasné dobì trvá minimálnì 2 3 dny. Novou metodou se získá výsledek za pouhé 4 hodiny, pøièemž metoda je citlivá (stanoví se 1 améba v 10 ml vody). Food Technology, 55, 2001, è. 3, s. 60 (kv) Zdravotní prospìch tuku se pøevážnì ignoroval, zvláštì jeho úloha ve vývoji dìtí a mladých lidí. Tato skuteènost se stále pøehlížela, nebo byla zastínìna problémem obezity. V souèasné dobì se zdá, že se zpìt do potravin prostøednictvím pøísad tuk vrací. Je pro to hned nìkolik dùvodù: tuk se podílí na chuti a vùni výrobku a jeho textuøe, tj. na vlastnostech, kterých nelze dosáhnout náhražkami tuku na bázi sacharidù, složení tukù a olejù se postupnì zmìnilo, klade se dùraz na zdraví. Dnes jsou k dispozici takové typy tukù a olejù, které dávají vznik tzv. zdravým potravinám, pøièemž uvedené prospìšné tuky a oleje fungují v potravinách jako náhražky bìžných tukù. Náhradou tuku v potravinì pøísadou na bázi prospìšného tuku vznikají rùzné zdravìjší potraviny, je však zapotøebí se zamìøit na problém obezity. Tuky se zvýšeným nutrièním prospìchem Jsou známé také jako strukturované lipidy. Mají nižší obsah energie, napomáhají zvyšovat imunitu, snižovat cholesterol a zlepšovat vývoj mozku. Strukturované lipidy obsahují mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem (podílejí se na nutrièní hodnotì) a mastné kyseliny s krátkým nebo støednì dlouhým øetìzcem, které se metabolizují rychleji, a poskytují tak rychlou energii. Takovéto tuky se speciálnì vyvíjejí pro osoby se specifickými zdravotními 15

16 Nové výrobky problémy, napø. cystickou fybrózou nebo AIDS. V pokusech na myších se zjistilo, že strukturované lipidy vytvoøené z mastných kyselin se støednì dlouhým a dlouhým øetìzcem (získané z rybího oleje) snižují cholesterol o 49 % a posilují imunitní systém (mìøeno zvìtšením brzlíku, tj. žlázy, která hraje dùležitou úlohu v imunitním systému) o 19 %. Posilování imunitního systému je dùležité pro pacienty s AIDS, kteøí mají nízký poèet T-bunìk. U hotových výrobkù vyrobených pomocí nových tukù se zachovávají fyzikální vlastnosti potravin s vysokým obsahem energie obsahujících tuk. Patøí sem: salátové zálivky, nápoje, kojenecká výživa a léèebné intravenózní roztoky. Oleje ze zdokonalených olejnin V posledních letech došlo k vývoji rùzných olejnin se zdokonalenými vlastnostmi. Oleje získané z tìchto olejnin jsou oproti tradièním olejùm lepší z hlediska funkènosti, výživy a oxidaèní stability. Pøíkladem je sluneènicový olej (oznaèen NuSun) získaný z hybridní sluneènice, která byla pomocí konvenèních technik šlechtìní modifikována. Tato sluneènice poskytuje olej s obsahem nasycených kyselin do 10 %, linolové kyseliny % a olejové kyseliny %. Olej se nemusí hydrogenovat a komerènì je vhodný pro fritování. Uvedený olej zaèala v èervenci 2000 používat firma Procter & Gamble pro výrobu bramborových chipsù Pringles. Sójový olej s uvádìnou polovièní kyselinou linolenovou (Soyola) se vyrábí ze sóji vypìstované pomocí konvenèních metod šlechtìní, nevyžaduje se hydrogenace. Je vhodný pro smažení a jako salátový olej. Nový øepkový olej s nízkým obsahem erukové kyseliny získaný z Brassica juncea lze používat do margarínù, shorteningù a olejù na salát a smažení. Obsahuje pìt hlavních mastných kyselin (palmitovou, stearovou, olejovou, linolovou a linolenovou), obsah kyseliny erukové je asi 0,2 %. Uvedený olej se vyrábí stejným postupem extrakce a rafinace jako nízkoerukový øepkový olej získaný z Brassica napus nebo Brassica campestric, tj. jako výrobky se statutem GRAS, které jsou známy jako kanolový olej. Olej z Brassica juncea rovnìž získal statut GRAS, bude se také prodávat jako kanolový olej, a rozšíøí tak sortiment olejù pro potravináøské úèely. Náhrada tuku kompozitem škrob-lipid Kompozit škrob-lipid vyrobený technologií jet-cooking lze použít jako náhradu tuku do masných výrobkù. Pøísada (Fantesk ) obsahuje olej, vodu a škrob, pøièemž pomìr škrob : lipid se mìní v rozsahu 10 : 1 až 2 : 1. Uvedenou technologií se získá kluzký tekutý gel, ve kterém jsou kapièky oleje o velikosti 1 10 µm nahodile suspendovány v disperzi tepelnì upraveného škrobu. Každá kapièka oleje je zapouzdøena vrstvou škrobu, která zamezuje tomu, aby se kapièky spojily. Zapouzdøením tukù a materiálù typu tuku škrobem umožòuje snížit obsah tuku v potravinách a regulovat uvolòování chu ových a vonných látek a olejù. Pøísada ve výrobku zlepšuje chu a vùni, texturu a vjem v ústech. Vývoj v oblasti mléèného tuku Výzkum se zamìøil na zvýšení hodnoty výrobkù na bázi mléèného tuku, aplikace a technologie, zdokonalení zpracovatelských vlastností a identifikaci a demonstrování nových a kladných výživových a zdravotních úèinkù. Zjistilo se napøíklad, že syrovátkové bílkoviny, pokud se zaèlení do vybraných frakcí frakcionovaného mléèného tuku, vykazují 16

17 Nové výrobky rùzné reologické vlastnosti. Pro frakcionavaný mléèný tuk a frakcionované syrovátkové bílkoviny tak vzniká možnost vyvíjet nové aplikace. Prostøednictvím mléèného tuku lze výrobky obohacovat o nutrièní faktory rozpustné v tuku, lze modifikovat složení mléèného tuku výživovými a genetickými postupy a modifikovat smetanový charakter novým adsorpèním postupem. US patent (srpen 2000) popisuje metodu využití zmrazeného zahuštìného mléèného tuku k výrobì smetanového sýra. Pøedmìtem US patentu (øíjen 2000) je postup redukce volných mastných kyselin a cholesterolu z tekutých živoèišných tukù, pøedevším bezvodého mléèného tuku. Technologicky upravený živoèišný tuk lze rekonstituovat na plnotuèné mléko bez volných mastných kyselin a cholesterolu pro rùzné komerèní úèely. Aplikací konjugované linolové kyseliny (CLA) a sójového oleje do krmení krav se zmìní nutrièní složení mléèných výrobkù dochází ke zvýšení obsahu CLA a snížení obsahu nasycených mastných kyselin. Význam n-3 mastných kyselin ve vývoji výrobkù Studie ukázaly, že polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem øady n-3 mají øadu rùzných kladných zdravotních úèinkù, napø. pùsobí jako dùležité stavební jednotky ve všech buòkách, podporují normální krevní tlak a srážení krevních destièek, posilují imunitní systém a napomáhají zamezovat onemocnìní charakterizovanému poškozením struktury bunìk mozku a oèí. Protože tìlo není schopno produkovat dostatek n-3 mastných kyselin, musí je získávat stravou. Rybí olej obsahuje významné množství n-3 mastných kyselin (EPA a DHA). Dalším dobrým zdrojem je lnìný olej, který je úèinný pøi rùzných kožních a trávicích problémech a pøi zánìtlivých onemocnìních. Byla vyvinuta technologie výroby DHA z øas. Olejem z øas (40 % DHA) lze obohacovat rùzné kategorie potravin. Sušený rybí olej s obsahem n-3 mastných kyselin lze pøidávat do rùzných smìsí v prášku. Odolává ohøevu i zmrazování. Deodorizovaný rybí olej (Ropufa 10n-3) je zapouzdøen, aby se olej chránil pøed oxidací. Uvádí se, že obsahuje 8 9 % n-3 polynenasycených mastných kyselin s dlouhým øetìzcem. Lze jej použít do nápojù, pekaøských výrobkù, snídaòových cereálií, nízkotuèných jogurtù, omáèek, koøení aj. Studie rovnìž ukázaly, že nenasycené mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem, napø. DHA a arachidonová kyselina (AHA) hrají dùležitou úlohu v rùstu kojencù, ovlivòují vývoj mozku a retiny. Pracuje se na vývoji olejù s vysokým obsahem tìchto kyselin, které by se používaly do výrobkù kojenecké výživy. Pøíkladem jsou oleje získané pomocí jednobunìèných organismù bohaté na DHA (oznaèené DHASCO) a AHA (ARASCO). V souèasné dobì se provìøuje jejich statut GRAS. FDA schválila, aby dietetické doplòky obsahující n-3 mastné kyseliny byly oznaèeny kvalifikovaným tvrzením o zdravotním úèinku v tomto znìní: Vìdecký dùkaz o tom, zda n-3 mastné kyseliny snižují riziko koronárního onemocnìní (CHD) je sugestivní, ale ne koneèný. Studie celkové populace sledovaly stravu obsahující ryby a nezjistily, zda strava nebo n-3 mastné kyseliny v rybách mìly vliv na snížení rizika koronárního onemocnìní srdce. Není známo, jaký vliv mají nebo nemají n-3 mastné kyseliny na riziko CHD u populace. Toto tvrzení lze používat na etiketách dietetických doplòkù s obsahem n-3 mastných kyselin EPA a DHA za pøedpokladu, že 17

18 Nové výrobky Funkèní nápoje Nápoje obohacované o faktory prospìšné pro zdraví nabývají stále více na významu. tyto suplementy nedoporuèují denní pøíjem pøesahující 2 g EPA a DHA. Ovesný olej dodává chlebu mìkkost Na základì výzkumu se zdá, že ovesný olej by se mohl používat jako vhodná a pravdìpodobnì i zdravìjší alternativa rostlinných olejù v tìstech na chleba. Obsahuje polární lipidy (fosfolipidy a glykolipidy), které mají výborné smáèecí vlastnosti. Chléb je mìkký i po nìkolika dnech skladování. Ovesný olej tak mùže nahrazovat rostlinné shorteningy, které obsahují trans-mastné kyseliny dávané do souvislosti s onemocnìním srdce. Ovesný olej tvoøí asi 6 % odslupkovaného ovsa, jen zøídka se prodává jako komerèní výrobek. Snižování cholesterolu Øada studií prokázala, že fytosteroly, tj. slouèeniny získané z rostlinných olejù, snižují sérový cholesterol. Nejvyšší obsah fytosterolù obsahuje olej: ovesný, kukuøièný, sezamový, bavlníkový, sójový, olivový a podzemnicový. K redukci absorpce cholesterolu lze použít jako pøísadu do rostlinného pomazánkového tuku fytosteroly talového oleje (firma Novartis), a to maximálnì do 12 % v koneèném výrobku. Pøísada je smìsí ètyø fytosterolù: sitosterolu, sitostanolu, kampesterolu a kampestanolu. Fytosteroly se extrahují z odpadního produktu výroby døevoviny. Fytosteroly talového oleje se považují za GRAS. Rostlinné oleje jsou také zdrojem tokotrienolù, které mají vliv na snižování cholesterolu. Nejbohatšími zdroji jsou: palmový olej, olej z rýžových slupek a oves. Napø. 5% emulze tokotrienolù (Tocosol ) získaných z palmového oleje má biologické úèinky, které nevykazuje bìžný vitamin E (tokoferol). Tokotrienoly mají schopnost zvrátit blokování cév, snižovat riziko vývoje kardiovaskulárního onemocnìní, inhibovat enzym, který se podílí na biosyntéze cholesterolu v játrech a inhibovat buòky rakoviny prsu u žen. Podle výrobce je stabilní, ve vodì dispergovatelná pøísada 40 60krát úèinnìjší než bìžný vitamin E. Triacylglyceroly se støední délkou øetìzce (MCT) MCT (Neobese ) jsou rychle metabolizovatelné speciální tuky, které mají nízkou viskozitu, vysokou stabilitu a nemají vliv na barvu, chu a vùni výrobkù, do kterých se pøidávají. Pøirozenì získávané oleje je možné úèinnì používat v nízkoenergetických potravinách, výživových doplòcích nebo výživovì prospìšných náhražkách stravy. Na rozdíl od bìžných tukù neobsahují MCT trans-mastné kyseliny. Podle zpùsobu použití jsou k dispozici ve formì tekuté, pevné nebo práškové. V nutrièních nebo energetických tyèinkách zamezuje MCT nevzhledné krystalizaci tuku a pøilepení výrobku k obalu. Pøísady na bázi lipidù se v budoucnosti budou pravdìpodobnì stále více uplatòovat v tzv. nutraceutikách. Food Technology, 54, 2000, è. 12, s (kv) Souèasná situace v oblasti funkèních nápojù je však v rùzných zemích znaènì rozdílná. Hlavní trendy ve funkèních nápojích podle zemí/regionù jsou uvedeny v tabulce. Evropa všeobecnì Nìmecko je jedinou zemí v Evropì, ve které funkèní nápoje dosahují na trhu významného podílu. Hlavní úspìch zaznamenávají ACE-nápoje, tj. nápoje fortifikované vitaminem A, C a E. Mezi novìjší výrobky patøí nápoje obohacené o vitamin C, B a E (BCE- 18

19 Nové výrobky nápoje) nebo kyselinu dokosahexaenovou (DHA-nápoje). Obrat tìchto funkèních nápojù èinil v r mil. EUR. K tomu se ještì pøidalo 5 mil. EUR z prodeje pomeranèového džusu fortifikovaného vápníkem (Tropicana Calcium) ve Velké Británii, takže celkový obrat funkèních nápojù èinil v Evropì pøes 100 mil. EUR. Džus Tropicana Calcium se rozšíøil i do Francie, avšak chybí údaje o výši prodeje. V rùzných zemích Evropy se rovnìž prodává probiotický nápoj øady ProViva (napø. ve Švédsku, Velké Británii, Belgii, Nìmecku), avšak obrat je relativnì omezený. Trendy ve funkèních nápojích, Evropa USA Japonsko Austrálie Nìmecko je jedinou zemí Evropy, ve které funkèní nápoje dosahují významného podílu na trhu. Jde pøedevším o ACE-nápoje, novì se objevují fortifikované výrobky typu BCE a DHA-výrobkù. Další významnou oblastí je pomeranèový džus fortifikovaný vápníkem, jehož prodej se rovnìž zvyšuje ve Velké Británii a Francii. Na trhu jsou rùzné fortifikované nápoje, které obsahují celou øadu pøísad, pøedevším na bázi bylin. Další oblastí aktivity je pomeranèová š áva fortifikovaná vápníkem. Funkèní nápoje zaujímají velký podíl trhu. První funkèní nápoje byly nápoje obohacené vlákninou, dnes obsahují široký okruh prospìšných pøísad. Døíve se funkèní nápoje dodávaly v malých lahvích, dnes v rùzných obalech, vèetnì tìch, které se používají na bìžné nealkoholické nápoje. Do r byly aktivity v oblasti funkèních nápojù relarelativnì malé, vedoucí znaèkou na trhu byla Berri Plus+. Nápoje dodávaly rozpustnou vlákninu (inulin), vápník, ACE-vitaminy Velká Británie Trh funkèních nemléèných nápojù je dosud malý. Byl pokus uvést na trh džusy a nápoje na bázi džusù s pøidanou vlákninou a ACEvitaminy, avšak pomìrnì bez úspìchu. Výrobky Fybor (MD Foods), Ribena Juice & Fibre (Smith Kline Beecham) a Pact (MD Foods) byly stáhnuty z prodeje, protože prodej nesplnil oèekávání. Postupnì se však na trh vracejí, nebo zájem o funkèní nápoje ve Velké Británii pomohl zvýšit nápoj Tropicana Plus Calcium, uvedený na trh v r. 1999, od poèátku r Tropicana Calcium. Uvedená znaèka se stala ve Velké Británii velmi úspìšnou a v souèasné dobì se prodává i v jiných evropských zemích. Prodej za prvních sedm mìsícù po uvedení èinil 1 mil. GBP, což odpovídá roènímu obratu 2,5 mil. GBP. Dalším výrobkem uvedeným na trh v r byl probiotický ovocný nápoj ProViva švédské firmy Skane Dairies a nápoje prospìšné pro kosti (Bone Benefits) jako jedna z øad funkèních nápojù øady Aviva firmy Novartis. Zájem o tento sektor se postupnì zvyšuje, avšak vìtšina znaèek je pøíliš nových, a obraty jsou tak velmi malé (ménì než 3 mil. GBP za rok). Na trhu roste poèet nápojù pro sportovce a energetických nápojù, prodej v r dosáhl obrat 160 mil. GBP, což odpovídá 80 mil. l. Uvedené nápoje jsou obohacovány vìtšinou takovými faktory, které podporují výkonnost. Na prvním místì propagace tìchto nápojù je životní styl, ne zdravotní prospìch. Nìmecko Sektor nealkoholických nápojù v Nìmecku svìdèí o velké aktivitì v oblasti funkèních výrobkù. Nìmecký trh byl jedním z prvních na svìtì, který mìl významný obrat ACE-nápojù. Vysoká spotøe- 19

20 Nové výrobky ba ovocných š áv v zemi (pøes 40 l na osobu) byla ideální pøíležitostí uvést na trh nìkteré fortifikované výrobky propagující zdravotní prospìch. Trh se vytvoøil v r. 1994, kdy se zaèaly objevovat ACE-výrobky. Koncem tohoto roku prodej dosáhl 4 mil. l. Po období silného rùstu, kdy se objevila na trhu øada ACE-nápojù, se zaèal sektor rozšiøovat o další funkèní vitaminizované øady. V r to byly BCEnápoje, následovaly nápoje s obsahem DHA a další øady. I když prodej funkèních nápojù dosáhl v r asi 95 mil. l, tj. 189 DEM, pøedstavuje to pouze 1,5 % celkového prodeje nealkoholických nápojù. Stále pøevažují ACE-nápoje. Sektor tvoøí také øada rùzných typù ovocných nápojù, a to od 100% š áv až po 20% š ávy, sycené i nesycené verze. Vìtšina pøedních firem v Nìmecku dodávajících ovocné š ávy má v sortimentu pøedevším ACE-nápoje. Mezi pøední firmy dodávající ACE-nápoje patøily: mlékárenská spoleènost Müller s ACEnápoji vyrábìnými z ovoce, zeleniny a syrovátky. Nápoje nejprve dodávala v 500g obalech urèených pro jogurt, dnes tvoøí nejnovìjší verze 330ml karton Tetra-Prisma. Dalšími výrobci jsou napø. Christinen Brunnen (napø. Vita Zell ACE, Bizze ACE-Vita), Brauerei Rapp (Frischa ACE, Rappen ACE Trunk), Riba Hartinger aj. Prvním výrobcem BCE-kategorie v r byl Kumpf. Christinen Brunnen uvedla Vita Forte Drink nápoj s obsahem sedmi vitaminù a DHA. Francie V rámci nealkoholických nápojù a ovocných š áv se rozšíøil trh výrobkù fortifikovaných vitaminy. Ve Francii je rozsáhlý trh tzv. zdravých èajù. Mají charakter speciálních výrobkù, které se konzumují více jako výživové doplòky než jako potraviny nebo nápoje. Hlavní výrobek uvedený na trh poèátkem r byl pomeranèový džus obsahující vápník (Tropicana Calcium). Tropicana již vedla ve Francii na trhu chlazených š áv s asi 1/4 obratu, a tak bylo jednoduché zavést fortifikovanou øadu nového stylu. Trh chlazených ovocných š áv dosahoval v r pøes 1,2 mld FRF. Bìhem posledních nìkolika let byla uvedena na trh øada výrobkù s funkèními pøísadami. Mezi nejvíce propagované patøí napø. nápoj na bázi vitaminù, hoøèíku a oligosacharidù (Charles Vanot). Ostatní Evropa Trh funkèních nápojù obecnì v Evropì je velmi roztøíštìný, pouze v Nìmecku tento sektor dosáhl velkých rozmìrù. Jde pøedevším o nápoje na bázi š áv, které byly pùvodnì fortifikovány pouze vitaminy, dnes obsahují i jiné pøísady, napø. probiotické kultury. Kromì Nìmecka se ACE-nápoje dostaly do Švýcarska, Rakouska, Španìlska. Dánsko bylo jednou z prvních zemí, kde se prodávaly nápoje s vápníkem. Aktivní v oblasti vývoje probiotických ovocných nápojù byla Skandinávie. Ve Švédsku byl poprvé uveden na trh nemléèný probiotický ovocný nápoj ProViva (Skaneuejerier) v polovinì 90. let. V nápoji byla poprvé aplikována kultura Lactobacillus plantarum. Následnì byl uveden na trh v øadì dalších evropských zemí. Firma Valio ve Finsku uvedla v r na trh probiotický nápoj Gefilus Power Drink s obsahem LCC. Jde o první nemléèný probiotický nápoj na bázi ovocné š ávy, který dodává probiotický mikroorganismus v deklarovaném množství. USA Aktivity v oblasti funkèních nápojù se v prùbìhu r znaènì zvýšily. Nápoje nového vìku (new-age beverages) byly v r

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Vepřové maso je zdravé

Vepřové maso je zdravé Vepřové maso je zdravé V České republice je vepřové maso již tradiční potravinou a jeho spotřeba je stále na vysoké úrovni. Zájem spotřebitelů o vepřové maso a výrobky z něj se udržuje a vytváří několika

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 10 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 12 Rizika z potravin 15 Analýzy a pøístroje 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 26 Legislativa 30 Akce 38 Nové knihy 39 Výživové doplòky

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání MUDr. Václava Kunová ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4244. publikaci

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny:

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Beskydské uzeniny Příborská 520 73826 Frýdek - Místek Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Mandlová paštika bez E Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz PREMIUM CAT FOOD PREVENCE VÝŽIVOU VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, Rudná u Prahy Tel.: +420 257 952 141 Fax: +420 257 952 141 brit@brit-petfood.com krmivo-brit.cz PREMIUM QUALITY CAT FOOD PREMIUM QUALITY

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU 11 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 6 Jakost potravin 17 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 24 Legislativa 27 Výživové návyky kanadských kuøákù Krátké zprávy Konzumace alkoholu a výživové návyky Možnosti

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Úřední věstník L 136. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 25. května 2012. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 136. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 25. května 2012. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 136 České vydání Právní předpisy Svazek 55 25. května 2012 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Mýty o tucích ve výživě

Mýty o tucích ve výživě Mýty o tucích ve výživě Kongres IKEM 15.10.2014 Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Česká společnost chemická Tuky z pohledu výživy velmi sledované a medializované téma spousta protichůdných doporučení povrchní

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více