Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou"

Transkript

1 Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446 Študijná forma: Vyučovací jazyk: Druh školy: Predkladateľ: Názov školy: Denná Slovenský Základná škola so všetkými ročníkmi Základná škola s materskou školou Adresa: Višňové 446 IČO školy: IČO ŠKD: Riaditeľ školy: Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Ďalšie kontakty: Mgr. Ján Šimko Mgr. Mária Hodásová , , Zriaďovateľ: Obec Višňové Adresa: Višňové Kontakty: , Platnosť dokumentu od Podpis riaditeľa:

2 OBSAH 1. Charakteristika školského klubu detí Veľkosť ŠKD Charakteristika detí ŠKD Vlastné ciele a poslanie výchovy Charakteristika výchovného programu Zameranie ŠKD Formy výchovy a vzdelávania Tématické oblasti výchovy Výchovný plán Výchovný jazyk Práva dieťaťa Časový harmonogram týždennej činnosti v ŠKD Personálne zabezpečenie Materiálno technické priestorové podmienky Podmienky na zaistenie BOZP Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠKD Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Pravidlá bezpečného školského klubu Vnútorný poriadok školského klubu Výchovné štandardy Výchovné osnovy Swot analýza..27 2

3 1. Charakteristika školského klubu detí Naše ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a rozvíjanie ich záujmov. 1.1 Veľkosť ŠKD Naše ŠKD je súčasťou základnej školy s materskou školou. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti ročníka základnej školy zaradených do nášho školského klubu. V ŠKD sú dve oddelenia. Priemerný počet detí v oddeleniach je 43. Na škole je zriadený i ranný školský klub. ŠKD je umiestnený na prízemí základnej školy v triede, v ktorej sa počas dopoludnia uskutočňuje vzdelávanie žiakov. Pre potreby ŠKD nemáme vyčlenené účelové priestory. Máme k dispozícií, betónové a trávnaté ihrisko, počítačovú učebňu, interaktívnu tabuľu, ktorá sa nachádza priamo v triede. Počas roka sa do ŠKD dopĺňajú nové hračky pre deti. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa. Výška príspevku činí 5 EUR na jedného žiaka za jeden mesiac. 1.2 Charakteristika detí ŠKD Sú to deti, ktoré sú vedené k samostatnosti, vedia sa o seba postarať, majú slušné správanie, dokážu pracovať v kolektíve i pre kolektív, vedia účelne využívať svoj voľný čas, túžia po poznaní. Nezabúdajú na oddych a relaxáciu a svoje záujmy uspokojujú v rôznych druhoch záujmovej činnosti. V ŠKD sú deti Základnej školy Višňové. Deti do ŠKD prijímame na nasledujúci školský rok do 15. septembra. V prípade potreby aj počas školského roka. 2. Vlastné ciele a poslanie výchovy ŠKD je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Činnosť v ŠKD rozvíja u detí dôležité zručnosti pre život v spoločnosti a prostredníctvom aktivít výchovy mimo vyučovania ho vybavuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ale tiež vlastnými názormi. Deti sa v ŠKD učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. 3

4 Vymedzenie kompetencií Cieľom výchovy v ŠKD je získať kompetencie v oblasti: - komunikačných schopností: schopnosť riešiť problém schopnosť preberania zodpovednosti schopnosť byť samostatný schopnosť vyjadrovať vlastný názor schopnosť prijať kompromis schopnosť prispôsobovať sa schopnosť aktívne počúvať schopnosť formulovať otázku a viesť dialóg schopnosť vyjadrovať sa - motorických schopností schopnosť prekonávať prekážky schopnosť používať PC, odbúrať strach schopnosť samostatnej obsluhy - informačných schopností schopnosť získať počítačovú gramotnosť schopnosť skvalitňovať svoju prácu - sociálnych schopností schopnosť pomenovať svoje potreby a pocity schopnosť zvládnuť jednoduché stresové situácie schopnosť riešiť jednoduché konflikty schopnosť poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 4

5 schopnosť uvedomovať si potreby ostatných detí schopnosť rešpektovať úlohy skupiny - pracovných schopností schopnosť prejavovať samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh schopnosť prijímať nové informácie a poznatky schopnosť plniť si svoje povinnosti schopnosť dokončiť prácu schopnosť rozvíjať manuálne zručnosti schopnosť ovládať jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život - kultúrnych chopností schopnosť rešpektovať iné kultúry a zvyky schopnosť byť otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine schopnosť ovládať základy kultúrneho správania 2.1 Charakteristika výchovného programu Našimi prioritnými cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovania je umožniť každému dieťaťu zaradenému v ŠKD: rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky, naučiť ich rozlišovať čas práce a čas odpočinku, relaxácie, podnecovať ich k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov, rozvíjať praktické zručnosti v záujmových činnostiach, naučiť žiaka správnym zásadám spávania sa ku spolužiakom a rovesníkom, oslovovanie a pozdravy, žiadosť o pomoc v škole, pri práci, nevyvolávať konfliktné situácie, pomoc starších k mladším, spolužiakom pri rôznych činnostiach, 5

6 naučiť žiaka správaniu k pedagógom a všetkým dospelým, rozvíjať kamarátstva, poznávať spolužiakov v triede, učiť deti chrániť zdravie a byť za svoje zdravie zodpovedný, využívať vychádzky a rozvíjať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, viesť deti k aktívnej pohybovej aktivite, rozvíjať fyzickú zdatnosť, rozvíjať regionálnu výchovu a vypestovať kladný vzťah k ľudovým tradíciam. 2.2 Zameranie ŠKD ŠKD je po obsahovej stránke zameraný na tieto činnosti: a) Oddychová, relaxačná a rekreačná činnosť nevyhnutná na regeneráciu duševných síl, odreagovanie a odstránenie únavy z vyučovania námety: denné vychádzky, hry na ihrisku, hry v telocvični, pohybové hry so spevom, hry s loptami, skákanie na švihadle, točenie s kruhom b) Záujmová činnosť realizuje sa na základe potrieb a záujmov žiakov. V záujmovej činnosti treba dbať na rozvoj estetickej, pracovnej, prírodovednej, dopravnej, hudobnej činnosti. námety: pracovná činnosť- skladačky, vystrihovačky, výrobky z prírodného a odpadového materiálu, prírodovedná činnosť- pozorovanie zmien v prírode, ochrana prírody, vychádzky do prírody, poznávanie kvetín, význam liečivých rastlín, poznávanie jedlých húb, poznávanie vtákov, zvierat, čítanie encyklopédie, dopravná činnosť poznávanie dopravných značiek, správanie v dopravných prostriedkoch, oboznámenie sa s dopravnými prostriedkami, ktoré zachraňujú život, literárna činnosť čítanie a počúvanie rozprávok, dramatizácia, básničky, hádanky, hudobná činnosť počúvanie piesní, poznávanie hudobných nástrojov, oboznamovanie sa s hudobnými skladateľmi, spievanie piesní. c) Príprava na vyučovanie viesť žiakov k pravidelnému plneniu školských povinností, zábavnou formou utvrdzovať učivo, dbať na poriadok v školských 6

7 laviciach, učiť deti šetrnému zaobchádzaniu s pomôckami, navykať ich na samostatnú prácu, vedieť sa sústrediť, správne sedieť, overovať poznatky v praxi. 3. Formy výchovy a vzdelávania Formy výchovy a vzdelávania, v ktorých jednotlivé činnosti v ŠKD realizujeme sú rôznorodé. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti preferujeme oddychové, rekreačné, záujmové činnosti, príprava na vyučovanie a zážitkové vzdelávanie. Najdôležitejšími a najbežnejšími formami výchovnej práce, ktoré v spojení s konkrétnymi činnosťami používame sú: hry, rozhovory, diskusie, názorné metódy, súťaže, vychádzky, čítanie, práca s knihou, spev piesní, modelovanie, práca s IKT, kreslenie. 4. Tématické oblasti výchovy Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto výchovných oblastiach: vzdelávacia spoločensko-vedná pracovno-technická esteticko - výchovná telovýchovná dopravná Tématické oblasti zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy: rozumovú, mravnú, pracovnú, estetickú, dopravnú, telesnú výchovu. Rozumová výchova Viesť žiakov, aby sa učili samostatne pracovať, učiť ich ako sa majú pripravovať na vyučovanie. Odstraňovať rečové poruchy, dbať na písomný prejav, učiť ich samostatnosti a sebakontrole. Mravná výchova Vzťah k práci a jej výsledkom výchovná činnosť, svedomitosť, starostlivosť, presnosť, tvorivosť. Vzťah ku kolektívu kolektívna súdržnosť, obetavosť, pravdovravnosť, znášanlivosť. Pracovná výchova 7

8 Vštepovať žiakom prvky správneho vzťahu k práci a tak klásť základy dobrej morálky, učeniu ukladaniu hračiek, šatstva, poriadok v škole, zručnosť, záujem o budúce povolanie. Rozvíjať pracovné zručnosti, dbať na bezpečnosť pri práci, utvárať kladný vzťah k práci. Estetická výchova Pri estetickej výchove budeme dbať na kultúrne vyjadrovanie, kultúru stolovania, na rozvíjanie hudobnej predstavivosti a hudobného cítenia, pestovať vzťah k spevu, vzbudiť u detí záujem o literatúru. Telesná výchova Na rekreačnú a oddychovú činnosť budeme pravidelne využívať školské ihrisko a telocvičňu. Taktiež budeme dbať na pobyt žiakov na čerstvom vzduchu, upevňovať kolektívnosť, družnosť, čestnosť a disciplínu pri hrách. Odpočinková a rekreačná činnosť Pri tejto činnosti sú dôležitým prvkom pokojné, pohybovo a duševne nenáročné činnosti po príchode detí do ŠKD a po vyučovaní. Rekreačná činnosť sa sústredí hlavne na pohybovú aktivitu, ktorú deti vykonávajú podľa možnosti vonku na školskom dvore, ihrisku. Žiakom pomáha odreagovať sa, odstrániť únavu. Dopravná výchova Klásť dôraz na výchovu bezpečného pobytu na ceste, poznávanie značiek a predpisov pre bicyklistov a chodcov. Upozorníme deti na slušné správanie v dopravných prostriedkoch. Spoločensko - vedná Pripomínať si pamätné dni a štátne sviatky (Deň ústavy, vznik SR). Viesť deti k láske k vlasti, k rodnej obci a k poznávaniu kultúry a histórie, Viesť deti k úcte k štátnym symbolom, k starším ľuďom. Príprava na vyučovanie Precvičovať, opakovať a upevňovať poznatky získané na vyučovaní. Viesť deti k samostatnosti pri riešení úloh. Dbať na estetickú úpravu zošitov, starostlivosť o školské pomôcky, učebnice, zošity. Dbať na správnosť a plynulosť pri čítaní, precvičovať správnu výslovnosť. Pomáhať slabšie prospievajúcim žiakom. Spolupracovať s triednymi učiteľmi. 8

9 Každý deň upevňovať návyky osobnej hygieny a kultúrneho správania umývanie rúk, kultúra stolovania. Upevňovať návyky slušného správania poďakovať, poprosiť, ospravedlniť sa, starostlivosť o poriadok a čistotu prostredia v školských veciach, vo vybavení školského klubu detí. 5. Výchovný plán V rámci výchovného plánu je potrebné rešpektovať a dodržiavať princípy výchovy, teda princíp: a/ cieľavedomosti b/ spätnej väzby c/ individuálnej zvláštnosti d/ dobrovoľnosti e/ primeranosti veku Výchovný plán bude v jednotlivých mesiacoch realizovaný podľa vypracovaného výchovného plánu. Výchovný plán vychádza z princípov výchovy a vzdelávania ( 3 školského zákona) a cieľov výchovy a vzdelávania ( 4 školského zákona): a) získať vzdelanie podľa tohto zákona b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológii, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológii, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť, d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním, e) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 9

10 f) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských slobôd, g) pripraviť sa na zodpovedný život spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národnostnými a etnickými skupinami tolerancie, h) naučiť sa rozvíjať a kultivovať, celoživotne sa vzdelávať, pracovať na sebe, i) naučiť sa kontrolovať a regulovať, starať sa a chrániť svoje zdravie, chrániť životné prostredie a rešpektovať etické hodnoty, j) získať všetky informácie o právach, spôsobilosť na ich uplatňovanie. Výchovný plán Názvy tematických oblastí výchovy výchovno-vzdelávacích činností v jednotlivých ročníkoch oblasť I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník vzdelávacia spoločensko-vedná pracovno-technická prírodovedná esteticko-výchovná telovýchovná Výchovný jazyk Výchovný jazyk: slovenský Vzdelávacím i výchovným jazykom v školskom klube detí je slovenský jazyk. Snahou vychovávateliek je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej ale i v ústnej forme. Našou úlohou je pomáhať deťom, aby si ku svojmu rodnému jazyku vytvárali pozitívny vzťah a mali ho v úcte. Taktiež kladieme dôraz na odstraňovanie nárečových prvkov a nespisovných výrazov, ako aj vulgárnych výrazov pri komunikácii. - viesť deti k správnemu vyjadrovaniu, - cez hry, programy, besiedky rozvíjať komunikačné zručnosti, - rozvíjať tvorivé vyjadrovanie cez vlastné príbehy, rozprávky, zážitky, 10

11 - používať spisovný jazyk v písomnej i hovorenej forme, - kultivovaný prejav vychovávateliek vlastný príklad pre žiakov 5.2 Práva dieťaťa Vychádzajúc zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, z Deklarácie práv dieťaťa a z Dohovorum o právach dieťaťa každé dieťa má právo na rodičovskú lásku, vzdelanie a zábavu. Preto by sa mal každý človek usilovať o to, aby deti tieto práva mali. Deti majú právo na slobodný prejav, každý má právo vyjadriť svoj názor. Nikto by ich nemal na nič nahovárať alebo k niečomu nútiť. Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra OSN, obsahujú 10 morálnych princípov, ktoré potvrdzujú, že ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má. Toto by sa malo dodržiavať. Tieto Práva dieťaťa máme zahrnuté vo Vnútornom poriadku školy pre žiakov. 1. ZÁSADA Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny. 2. ZÁSADA Právo na zdravý duševný a telesný vývoj. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a morálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne,mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa. 3. ZÁSADA Právo na meno a štátnu príslušnosť. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť. 11

12 4. ZÁSADA Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvlášť starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby. 5. ZÁSADA Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom, alebo sociálnom postihnutí. telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav. 6. ZÁSADA Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa v útlom veku nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je potrebné, aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu mnohodetným rodinám. 7. ZÁSADA Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie. Dieťa má nárok na vzdelávanie, ktoré má byť bezplatné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostať vzdelania, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti. Tí, čo sú zodpovední za vzdelávanie a výchovu dieťaťa, majú sa riadiť ozajstnými záujmami dieťaťa: túto zodpovednosť majú predovšetkým jeho rodičia. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré majú sledovať tie isté zámery ako vzdelávanie: spoločnosť a úrady majú podporovať úsilie využívať toto právo. 12

13 8. ZÁSADA Právo na prednostnú ochranu a pomoc. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. 9. ZÁSADA Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti využívania. Nemá byť predmetom nijakého spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného minimálneho veku: v nijakom prípade ho nemožno nútiť alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania, alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu. 10. ZÁSADA Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom. 5.3 Časový harmonogram týždennej činnosti v ŠKD Individuálne hry v klube Hygiena Stolovanie v jedálni Hry a pobyt vonku Záujmová činnosť Písanie domácich úloh Hry podľa záujmu detí, odchod z ŠKD 6. Personálne zabezpečenie V školskom klube pracujú 2 vychovávateľky, I. oddelenie Mgr. Paurová Oľga, II. oddelenie Mgr. Sventeková Zuzana. Vytvárajú deťom bezpečné a komunikatívne prostredie, pripravujú pestrý výchovný program, podporujú dodržiavanie školského 13

14 poriadu, upevňujú hygienické návyky, udržujú s rodičmi kontakt, spolupracujú s vyučujúcimi. 7. Materiálno technické priestorové podmienky ŠKD má svetlé a čisté priestory. Pre svoju činnosť využíva priestory školy, triedy, šatne, počítačovú učebňu. Pre pohybové aktivity môžu deti využívať priestor pred školou, trávnaté a betónové ihrisko. ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. V triede je umývadlo s pitnou vodou, deti obedujú v jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Režim dňa zohľadňuje právo detí na odpočinok, relaxáciu, nerušenú prípravu na vyučovanie a na záujmovú činnosť. 8. Podmienky na zaistenie BOZP 1. Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. 2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne učiteľka. 3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti. 4. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze. 5. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. 6. Dieťa musí mať svoj vlastný uterák a prezuvky. 7. Žiaci majú svoje osobné veci označené pre prípad odcudzenia. 8. Pri vychádzke mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka. 9. Zo školského klubu môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov. 10. Ak zistí vychovávateľka u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov. 9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí Denne kontrolujeme dochádzku žiakov do školského zariadenia. Kontrola prebieha aj pri obede. Kontroluje sa aj príprava na vyučovanie. Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho u, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru a úzkej spolupráce s rodičmi detí. 14

15 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠKD pozorovanie rozhovor Kritéria na hodnotenie zamestnancov výchovno vzdelávací proces pedagogická dokumentácia stav detí v oddelení ŠKD výber finančných prostriedkov 11. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Vedenie školy podporuje vzdelávanie zamestnancov. Uvoľňuje ich podľa potreby na semináre, školenia, prednášky. 12. Pravidlá bezpečného školského klubu 1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto. 2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky. 3. Dodržujem hygienické zásady. 4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke. 5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu oznámim dôvod pani vychovávateľke. 6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne. 7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby. 8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami. 9. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky. 10. V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne. 11. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto. 15

16 13. Vnútorný poriadok školského klubu 1. Rodičia každého prihláseného žiaka vyplnia zápisný lístok. 2. Dochádzka prihlásených žiakov do školského klubu je povinná. Každú neprítomnosť žiaka v školskom klube musia rodičia alebo triedny učiteľ oznámiť. 3. Žiak môže byť uvoľnený zo školského klubu i pred stanovenou dobou odchodu, ak o to rodičia písomne požiadajú vychovávateľku. 4. Opustiť školský klub bez dovolenia vychovávateľky nie je povolené. 5. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť jej príkazy. 6. Vyučujúci prvého stupňa odovzdáva po skončení vyučovania žiakov do školského klubu priamo vychovávateľke. 7. K obedu odchádzajú všetci žiaci spoločne podľa harmonogramu. 8. Pred obedom si každý umyje ruky, počas obeda sa správa podľa pravidiel spoločenského poriadku. Obeduje príborom. 9. Dobu venovanú v režime dňa príprave na vyučovanie musia dodržiavať všetci žiaci. 10. Za poškodené hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá ten žiak, ktorý škodu úmyselne spôsobil. 11. Zákonný zástupca prispieva na žiaka mesačne sumou 5. Príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného mesiaca vychovávateľke. 12. Prevádzka v školskom klube je od h do h. 16

17 14. Výchovné štandardy Vzdelávacia oblasť Obsahový štandard Gramatické a matematické cvičenie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky Čítanie a reprodukcia textu, technika učenia Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie Výkonový štandard Samostatne písať úlohy Získavať nové poznatky a informácie Poznávať efektívne spôsoby učenia Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie Spoločensko-vedná oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku, vytváranie pozitívnej atmosféry Silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Naša obec, jej história a súčasnosť, Slovensko - moja vlasť Moja rodina, čo je domov, vlastné rozprávanie o rodine, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia Vulgarizmy, sleng, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Práca s počítačom, komunikácia s internetom Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg Práva dieťaťa, šikanovanie Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote a aktivitách v skupine Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Prejavovať hrdosť k vlasti. Vážiť si národné a regionálne tradície a úspechy Prejavovať úctu k rodičom a starším ľuďom, vážiť si rovesníkov Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Využívať všetky dostupné formy komunikácie Vypočuť si opačný názor Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv Pracovno-technická oblasť Obsahový štandard Práca s rôznym materiálom, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti Sebaobsluha, poriadok na lavici, v oddelení, v šatni, v jedálni Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť za spoločný výsledok práce Výkonový štandard Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky, kultúra stolovania Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou 17

18 Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Maska na karneval, karneval Esteticko-výchovná oblasť Obsahový štandard Úprava oddelenia, výroba ozdôb, úprava zovňajšku Nácvik piesní, básní a riekaniek Príprava kultúrnych programov: Akadémia Počúvanie hudby, piesní, výstava výtvarných prác Kultúrne pamiatky v obci, ľudové zvyky, história a dnešok obce Výkonový štandard Prejavovať pozitívny vzťah k estetickej úprave prostredia a svojej osoby Rozvíjať talent na špecifické schopnosti Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu, vedieť vnímať krásu Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám Prírodovedno-enviromentálna oblasť Obsahový štandard Pozorovanie prírody v okolí obce, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu Výkonový štandard Poznať základné princípy ochrany životného prostredia Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Telovýchovná a športová oblasť Obsahový štandard Relaxačné cvičenia, skupinové hry, športové disciplíny Kolektívne loptové hry, vybíjaná, futbal, prechádzky Štafetové hry, súťaže družstiev a jednotlivcov Telovýchovné chvíľky, hygiena rúk, vetranie Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, obliekanie podľa ročných období Výkonový štandard Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia Relaxovať pravidelným pohybom a cvičením Rozvíjať športový talent a chopnosti Ovládať základné hygienické návyky Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu 18

19 VÝCHOVNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I.roč. II.roč. III.roč IV.roč Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie Domáce úlohy Vysvetlenie Motivácia Vysvetlenie Zábavné didaktické hry Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa Rozvíjanie vedomostí, čítanie a reprodukcia príbehu, encyklopédia, slovník Prezentácia Povzbudenie Získavať nové poznatky Sebavzdelávanie, čítanie s porozumením, práca s encyklopédiou Riešenie nových úloh prezentácia Brainstorming Rozvíjať získané poznatky Doplňovačky, jazykolamy, slovná zásoba, hry

20 Spoločensko-vedná oblasť Cieľ Obsah Metódy, formy I.roč. II.roč. III.roč IV.roč Obhajovanie názoru Asertivita, asertívne správanie, Pozorovanie, diskusia,názorná ukážka, obrázky, rozhovor Rešpektovať opačný názor Diskusia, dialóg monológ Vysvetlenie, hry Rozhodovanie o živote v skupine Dodržiavanie školského poriadku, pozitívna atmosféra, zodpovednosť, spolupráca Motivácia, pomoc, hry na dôveru Rozvíjanie sebahodnotenia, sebamotivácie, empatie Kontrolovať emócie, trpezlivosť, upokojenie sa, pozitívne myslenie, pochopenie iných Vysvetľovanie, individuálny, povzbudenie Vážiť si svojich rodičov a prejavovať im úctu, vážiť si svojich rovesníkov Byť ohľaduplný k osobám so zdravotným postihnutím Prejavy úcty, rozprávanie o rodine, rodičoch, o domove Vzťahy k handicapovaným deťom Rozprávka, hry na vcítenie sa, film, individuálny Film, Vysvetlenie, rozprávka Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Čo je diskriminácia, moje práva, tvoje Hry riešiacie konflikty, vysvetlenie, individuálny, hry na

21 práva, vychádzanie s ostatnými bez násilia dôveru Prejavovať hrdosť k vlasti, vážiť si národné a regionálne tradície Slovensko moja vlasť rodná obec, jej história a súčasnosť Film, rozprávka, výtvarné práce, individuálny Dodržiavanie kultúrnych návykov a vyjadrovanie sa Stolovanie, oslovenie, pozdrav, podanie ruky Dramatizácia, vysvetlenie, individuálny Využívať všetky formy komunikácie Práca s počítačom, komunikácia s internetom, Riešenie úloh, individuálny, vlastná práca Kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Neformálna komunikácia, vychádzanie s ostatným bez násilia Vysvetlenie Hranie rolí Vedieť riešiť jednoduché konflikty Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza Hry na riešenie konfliktov, vysvetlenie, individuálny Vedieť pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny Vlastné zážitky, problémy v rodine, deti v neúplnej rodiene Rozprávka, film, výtvarné práce, dramatizácia

22 Pracovno-technická oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I.roč. II.roč. III.roč IV.roč Základné hygienické návyky, kultúra stolovania Umývanie rúk, poriadok na stole, vetranie Hodnotenie, vysvetlenie, motivácia, individuálny Vytýčenie jednoduchých osobných cieľov Úcta ku každému povolaniu, dodržiavanie denného režimu orientácia v čase, minulosť prítomnosť, budúcnosť Rozhovor, individuálny, vychádzka, motivácia Porozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prá Presnosť, dochvíľnosť, splnenie úlohy Vlastná práca, vysvetlenie, projekt Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Dobré vzťahy k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, netradičné pracovné postupy Spoločné podujatia, besiedky, súťaže Výstavka prác, vysvetlenie, povzbudenie, individuálny Získavať základy zručností potrebných pre Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v

23 praktický život Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov triede, seba obslužné činnosti Maska na karneval, karneval Tréning Povzbudenie Vlastná práca Výstava Besiedka Tvorivá dieľňa, povzbudenie, vlastná práca, individuálny Prírodovedno-environmentálna oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I.roč. II.roč. III.roč. IV.roč. Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce, pozorovanie zmien v prírode,šetrenie energiami, vysvetlenie, Ekologické hry

24 Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín Zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia Vysvetlenie Motivácia Prezentácia Vysvetlenie, dramatizácia, rozprávka, súťaž, film Poznať základné princípy zdravého životného štýlu Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období, Rozprávka Aktivizácia vysvetlenie Dramatizácia Film individuálny Esteticko-výchovná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I.roč. I.roč. III.roč. IV.roč. Úcta ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Poznávanie okolia: obecný úrad, kultúrne pamiatky v obci, história a dnešok Vysvetlenie Ukážka Film Rozprávka Výtvarná práca 24

25 Dramatizácia Výstava prác Súťaž Rozvíjať základy vzťahu umeniu Rozvíjať talent a špecifické schopnosti Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu, počúvanie hudby, piesní tanečný, ľudových Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti, nácvik piesní, básní a riekaniek Vychádzka Povzbudenie, motivácia, rôzne akcie: Deň matiek, Úcta k starším, vianočná besiedka Povzbudenie, výstavka, súťaže Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku, Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, vianočný program Motivácia Povzbudenie Aktivizácia Prezentáci Motivácia Povzbudenie Brainstorming Aktivizácia Tvorivá dielňa Povzbudenie Aktivizácia Dramataizácia Besiedka, individuálny Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka, vlastná skúsenosť Povzbudenie Pozorovanie Ilustrácia zážitku

26 Telovýchovná a športová oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I.roč. II.roč. III.roč. IV.roč Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog Prechádzka,, cvičenie v telocvični, kolektívne športové hry Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby, Motivácia Povzbudenie Tréning Vysvetlenie Film Beseda s odborníkom Výtvarná ilustrácia prežitku Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičeni Relaxačné cvičenie, skupinové hry, Vysvetlenie Motivácia Povzbudenie Tréning Rozvíjať športový talent a schopnosti Záujmová činnosť Futbal Basketbal Vybíjaná Motivácia Povzbudenie Aktivizácia, Súťaž

27 SWOT analýza školského klubu detí Silné stránky - prezentácia školy na verejnosti: www, stránka - humanistický model výchovy - každodenná kvalitná spolupráca s vyučujúcimi - získavanie nových vedomostí a zručnosti formu sebavzdelávania pedagogických zamestnancov SKD - existencia tradičných aktivít - kvalitné spoločné podujatia, tolerancia a schopnosť empatie - každodenný pobyt detí vonku - otvorený vzťah detí priestor pre osobnú komunikáciu a vlastný názor - preventívne pôsobenie voči akýmkoľvek patologickým javom u detí - otvorená spolupráca so záujmovými organizáciami - pravidelná prezentácia ŠKD pri kultúrnych podujatiach v obci deň matiek, úcta k starším... Slabé stránky - ŠKD nemá vlastné priestory - migrácia žiakov počas činnosti vyberanie rodičmi, krúžky - slabý obraz ŠKD v širokej verejnosti Príležitosti - využitie možnosti zapojiť deti do rozhodovania o vlastných činnostiach - možnosť zapojiť do práce s deťmi i ďalšie vzdelávacie inštitúcie - naďalej intenzívne rozvíjať spoluprácu s rodičmi - zlepšiť obraz práce ŠKD vo verejnosti - spolupráca s MŠ Ohrozenia - široká krúžková záujmová činnosť zo strany detí - znižovanie statusu pedagóga v spoločnosti - demografický vývoj 27

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

13. Výchovné osnovy výchovného plánu

13. Výchovné osnovy výchovného plánu Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy Názov výchovného

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, 065 33 Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany Keď sa hráme, učíme sa VÝCHOVNÝ PROGRAM Štvorlístok Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ, Levická 903,Vráble Motto: Výchova

Více

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou VÝCHOVNÝ PROGRAM Tvorivosť a nadanie našich deti v čase mimo vyučovania Forma výchovy a vzdelávania Poldenná

Více

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Sme otvorení k spolupráci Predkladateľ Názov zariadenia: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Adresa: Štúrova 76, 08 5 Bolešov IČO: 6 46 7 Riaditeľ

Více

Inovovaný Výchovný program ŠKD

Inovovaný Výchovný program ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776 609, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.06 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie

Více

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264,

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, 023 56 Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk : Druh školského zariadenia: poldenná slovenský štátne Dátum prerokovania

Více

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, 907 01 Myjava Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 1 Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 v Myjave Predkladateľ:

Více

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice S radosťou a nadšením poznávame svet Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

,,Sme strom, ktorý plodí zdravé ovocie

,,Sme strom, ktorý plodí zdravé ovocie ,,Sme strom, ktorý plodí zdravé ovocie Výchovný program pre ŠKD Stupeň vzdelania: ISCED 1 Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma: denná Druh školy: štátna Dátum predloženia pedagogickej rade: 28.8.2013

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah 1.Identifikačné údaje:....revidovanie:...

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 985 22 CINOBAŇA 60 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí Názov ŠkVP Výchovný program ZŠsMŠ Cinobaňa Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského

Více

Školský poriadok školského klubu detí

Školský poriadok školského klubu detí 1 z 6 Školský poriadok školského klubu detí Dátum účinnosti od: 1. septembra 2012 Funkcia Meno Dátum Podpis Vypracoval: vedúca MZ Mgr. Henrieta Chromiaková 27.8.2012 Schválil: riaditeľka PaedDr. Jarmila

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa,

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3.

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3. Školský klub detí Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky - ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Školský rok 2015// 2016 Nové Zámky, 3. september 2015 1. Všeobecné ustanovenia - Školský klub detí / ďalej len ŠKD / riadi

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia

Více

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Oblasť platnosti : Školský poriadok je záväzný pre všetky deti zapísané do ŠKD, všetkých zamestnancov ŠKD a zákonných zástupcov detí ŠKD. Obsah školského poriadku

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Prerokované : Prerokované : na Pedagogickej rade v Rade školy pri ZŠ Holíčska 50, ZŠ Holíčska 50,

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motto: Najkrajšie kvety vyrastú zo semien, ktoré zasadíš dnes. (čínska múdrosť) Výchovný

Více

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM Výchovný program školského klubu detí Názov programu VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Výchovný vzdelávací program ŠKD

Výchovný vzdelávací program ŠKD Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Liesek Staničná 324, 027 12 Liesek Výchovný vzdelávací program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Denná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský

Více

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry VÝCHOVNÉ OSNOVY Výchovnovzdelávací cieľ Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 171 171 autonómnosť v prístup príprave vyučovanie

Více

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3 VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne 26.8.2013

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, 080 01 Prešov Výchovný program školského klubu pre deti Forma výchovy a vzdelávania

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Výchovný program pre ŠKD

Výchovný program pre ŠKD Výchovný program pre ŠKD Názov: Či je teplo a či zima v ŠKD je stále prima. Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy 09/2014 1 OBSAH V zmysle ustanovenia 8 ods.4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM Zvolen 2016 Školský klub pri Základnej škole Martina Rázusa 1672/3, Zvolen Poznávaj, miluj, cti prírodu a jej zákonitosti. OBSAH Výchovný

Více

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, 014 01 BYTČA Školský výchovný program pre ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNOU V BYTČI

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Vnútorný poriadok školského klubu detí

Vnútorný poriadok školského klubu detí Vnútorný poriadok školského klubu detí I. Riadenie a organizácia školského klubu detí 1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy. 2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje zástupca riaditeľa

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ,,Umením všetkých umení je vychovávať človeka Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia poldenná

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Šikuľkom sa stane každý z nás

Šikuľkom sa stane každý z nás Súkromný školský klub detí pri Súkromnej základnej škole Gorkého č. 4, Skalica Výchovný program Šikuľkom sa stane každý z nás Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Dátum

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Našim vychovávateľom je naša činnosť. (M. Gorkij) VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ S Vansovcami na potulkách za novým poznaním Forma výchovy: Výchovný jazyk: Druh školského zariadenia: Zriaďovateľ:

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Školský klub detí

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1,

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Vypracovala: Anna Školský rok: 2012/2013 OBSAH Analýza práce za uplynulý školský rok 2011/2012 Hlavné úlohy ŠKD v šk.

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Druh školského zariadenia

Více

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov Hrajme sa a žime zdravo - výchovný plán centra voľného času 2013 Výchovný program pre centrum voľného času Názov výchovného programu Hrajme sa a žime zdravo Forma

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD. Školský rok Mgr. Silvia Boráková

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD. Školský rok Mgr. Silvia Boráková ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD Školský rok 2015-2016 Mgr. Silvia Boráková 1 Celoročný rozpis činnosti ŠKD pri ZŠ s MŠ Oravské Veselé Školský rok 2015/2016 Plán činnosti: 1.

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Vytváranie prostredia

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2015/2016 vypracovaný so zreteľom na POP 2015/2016, a na zákon

Více

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína Výchovný program MLADÉ LETÁ Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania s pedagogickou 20.

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina oravskaszs@gmail.com, www.sukrzsza.sk, č.t. 041/5683006 VÝCHOVNÝ PROGRAM Súkromného

Více

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský

Více

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava...

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava... Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov: Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Golianovo 60 VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ UČIŤ SLOVAMI, VYCHOVÁVAŤ PRÍKLADOM Forma výchovy a vzdelávania celodenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Základná škola s materskou školou v Slanci Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motivačný názov ŠKOLA PRE KAŽDÉHO ŠKOLA PRE VŠETKÝCH OBSAH Identifikačné údaje 1. Poslanie školského klubu detí 2. Ciele výchovno-

Více

6, TRENČIANSKE TEPLICE

6, TRENČIANSKE TEPLICE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, Ul. SNP 6, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Názov dokumentu Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Forma výchovy a vzdelávania Mimoškolská Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum schválenia

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Forma diferencovanej

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více