BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PREVENCE ŠÍŘENÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PODMÍNKÁCH REGIONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PREVENCE ŠÍŘENÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PODMÍNKÁCH REGIONU"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Studijní obor Regionální rozvoj BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PREVENCE ŠÍŘENÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PODMÍNKÁCH REGIONU Autor: Jiří Soukup Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Renata Štablová, CSc. 2012

2 Poděkování Tímto si dovoluji poděkovat vedoucí bakalářské práce, paní Doc. Ing. Renatě Štablové, CSc., z katedry speciálních a psychosociálních disciplín Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze, za cenné podněty, doporučení i připomínky, které mi poskytla a též za čas věnovaný konzultacím k vypracování této práce. 2

3 P r o h l a š u j i, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil v textu. Veškerou použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Současně souhlasím s tím, aby tato práce byla zpřístupněna v knihovně VŠRR a používána ke studijním účelům v souladu s autorským právem. V Praze, dne Podpis studenta 3

4 Obsah ÚVOD NÁVYKOVÉ LÁTKY KOMPLEXNÍ POHLED Některé základní pojmy Druhy návykových látek Základní rozdělení Účinky některých návykových látek Vývoj drogové scény v České republice Dealerství Regionální specifika obchodu s drogami PROBLEMATIKA DROG V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Bezpečnostní situace v hlavním městě Praze Lokalita městské části Praha Turistický ruch v centru Prahy Úloha městské policie Praha Drogová kriminalita Národní protidrogová centrála Drogová kriminalita v hlavním městě Praze PREVENCE V OBLASTI DROG Drogová prevence v hlavním městě Praze Protidrogová komise Rady hlavního města Prahy Pražské centrum primární prevence Sananim Drop In Léčba drogově závislých osob Onemocnění spojená s drogovou závislostí Žadatelé o léčbu ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ZÁZNAM O BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

5 ÚVOD Od prvopočátku dějin lidé hledají cestu, která by je zavedla ke štěstí a spokojenému životu. Někteří tuto cestu najdou díky své píli a vytrvalosti, ale jsou bohužel i tací, kteří se naopak přikloní k cestě pro ně snazší, o které se domnívají, že je povede správným směrem, k cestě závislosti na omamných látkách. Že jejich volba nebyla správná, zjistí tito lidé ve většině případů až ve chvíli, kdy již na cestu zpět není mnoho času a náprava osudné chyby stojí velké úsilí. Ti šťastnější z nich se dostanou například do péče některého z center, která se zabývají léčbou drogové závislosti, ti méně šťastní mnohdy končí bez pomoci a vidiny lepší budoucnosti, odkázáni sami na sebe, či jedince s podobně hořkým osudem. Takoví lidé se potom velmi často uchýlí k různým druhům kriminality, aby si opatřili peníze na základní obživu, ale hlavně na návykové látky, které si nutně potřebují aplikovat. Je zvláštní a zajímavé, že z prapůvodního záměru, kdy se návykové látky užívaly ve své podstatě hlavně k léčitelským a náboženským účelům, či indiánským rituálům, vznikl postupem času záměr docela jiný, s nímž by se dnes dávní léčitelé, či indiánští šamani jistě jen těžko smiřovali. Po celém světě rozšířené drogové mafie, dealerství návykových látek, tisíce uživatelů a logicky stejné počty poznamenaných životů, to je obrázek dnešní drogové scény. Zneužitím původní myšlenky došlo ve světě k velkému tlaku, který podporuje zločin, neuznává morálku a jeho jediným cílem je výdělek na úkor zmařených lidských životů a zdraví. Velmi znepokojivé je zjištění, že se lidstvu po staletí přetrvávající problematika drog do dnešních dnů nepodařila podchytit a objevují se jen plané názory politiků, či jiných členů společnosti, kteří předkládají pouze návrhy řešení, která by v jejich očích byla pro daný problém nejschůdnější. Zřejmě si takoví lidé příliš neuvědomují celkovou závažnost situace, která již dlouho volá po účinné a efektivní strategii řešení. Neuvědomují si, že pouze sáhodlouhými rozhovory na dané téma a neuskutečněnými záměry problém nikdy reálně řešen nebude. Léčba drogově závislých přitom stojí mnoho milionů korun a ani po úspěšně dokončené odvykací kúře nemají pacienti záruku, že se opět nenavrátí ke své původní závislosti. Bohužel jsou dnes návykové látky bez větších problémů dostupné v podstatě komukoli. Je smutnou realitou, že jejich uživateli se stávají stále mladší lidé a v poslední době zvýšený výskyt drog například na základních školách vyloženě bije na poplach. Je to dáno jednak životním stylem mladé generace, ale také logicky 5

6 i zvídavostí, která je v každém z nás nějakým způsobem zakořeněna. Mladší uživatelé, například z řad studentů, jsou navíc velmi lehce ovlivnitelní dobře organizovanými skupinami zprostředkovatelů drog, kteří sází na jejich touhu zažít něco neobvyklého, zajímavého a nepopsatelného. Dealeři často přicházejí k potencionálním zákazníkům s velmi výhodnými cenovými nabídkami zboží, na které zvláště mladší, nemajetní lidé, toužící po nevšedním zážitku, slyší. Problémy související s tématem drog se bohužel mohou týkat každého z nás. Můžeme se s nimi setkat ve svém bezprostředním okolí, nebo dokonce i mezi nejbližšími členy rodiny. Proto celou záležitost není radno nikterak podceňovat. Bakalářská práce se zabývá problematikou výskytu a šíření návykových látek, včetně prevence, v regionu hlavního města Prahy. Detailnější pohled věnuji městské části Praha 1, kde je dlouhodobě zaznamenáván pohyb největšího počtu drogově závislých osob z celého hlavního města. S ohledem na širší výskyt těchto osob je na území centra Prahy též evidován největší počet kriminálních deliktů, souvisejících s drogově závislými jedinci. Práce je rozdělena do dvou částí. V části první se čtenář seznámí s pojmy, které se týkají drogové problematiky, se skupinami drog podle různých kritérií a jejich účinků. Dále je zde popsán vývoj drogové scény v České republice, dealerství a jeho regionální specifika ve všech krajích. V části druhé je pak detailnější popis drogové problematiky v hlavním městě Praze, jejím centru a v neposlední řadě také kriminality, která bezprostředně souvisí s osobami závislými na návykových látkách. Trestné činy páchané těmito osobami jsou totiž v dané lokalitě velice závažným problémem. Dále je možné se v této části bakalářské práce dozvědět o prevenci drogové závislosti, subjektech, které se touto problematikou zabývají, osobách žádajících o léčbu, možnostech následného léčení narkomanů a chorobách, spojených s užíváním návykových látek. 6

7 1 NÁVYKOVÉ LÁTKY KOMPLEXNÍ POHLED K tomu, aby čtenář této práce náležitě pochopil její obsah a cíl, je důležitá znalost určitých základních pojmů, které souvisí s drogovou problematikou. Dále je nutné vědět, jaké účinky mají jednotlivé návykové látky na člověka a jakým způsobem se tyto látky rozdělují do jednotlivých skupin. 1.1 Některé základní pojmy Pro nastínění základních pojmů, které souvisí s problematikou návykových látek, je třeba použít definic, které jednotlivé pojmy popisují a jejichž část vzešla i ze slangových výrazů uživatelů drog. Základními pojmy v dané problematice jsou například: -Droga jakákoliv přírodní nebo syntetická látka, která po vpravení do živého organismu mění jednu nebo více psychických, či tělesných funkcí. 1 -Dealer obchodník s drogami. -Toxikomanie jeden z nejstarších a obvykle užívaných termínů k popisu a vysvětlení fenoménu dlouhodobého užívání drog. Jedná se o opakované užívání psychoaktivní látky, nebo látek v míře, kdy je uživatel periodicky, nebo chronicky intoxikovaný, má nutkání k užití dané psychoaktivní látky, činí mu velké problémy úmyslně změnit, nebo zastavit její užívání a má tendenci získat danou psychoaktivní látku téměř jakýmkoli způsobem. -Závislost silná touha užít drogu jak v tělesném, tak i psychickém ohledu. Nutkání užívat pravidelně jakoukoli dosažitelnou drogu proto, aby člověk závislý na návykové látce předešel při případné abstinenci pocitům tísně, agitovanosti, nebo tělesným známkám odvykacího syndromu. Závislost je jinak považována za samostatnou nemoc, oslabující a postupující onemocnění, založené na farmakologickém efektu drogy, pro které je jedinou možnou léčbou úplná abstinence. 1 NEŠPOR, K., PROVAZNÍKOVÁ, H. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy. 2. rozš. vydání. Praha : Státní zdravotní ústav Praha, 1997, s. 5. 7

8 -Fyzická závislost aby byl dosažen stejný účinek dané látky, organismus si po určitém čase vyžádá větší dávku drogy, čímž roste tolerance. Závislý jedinec si na látku zvykne a droga se stane součástí organismu. Pokud ji včas nedoplní, nastává abstinenční syndrom. -Psychická závislost závislý jedinec zažívá opravdu velmi silnou touhu po droze, kterou se snaží získat za všech okolností. Nezajímá jej v danou chvíli nic jiného, než způsob, jak si drogu opatřit. -Abstinence zdrženlivost. V oblasti návykových rizik znamená zdržet se požívání alkoholu, nebo drog. -Odvykací (abstinenční) syndrom nastává po úplném, nebo relativním vysazení některých léků, nebo drog, zejména po alkoholu, opiátech a tlumivých lécích. Vyvolává jej obvykle až delší užívání poměrně vysokých dávek. Odvykací příznaky mohou být tělesné (například bolest hlavy, třes, křeče), nebo duševní (například deprese). -Halucinogeny skupina látek, které vyvolávají halucinace, čili poruchy vnímání, nejčastěji zrakové. Mezi tyto látky patří LSD, nebo různé drogy z halucinogenních hub. Intoxikovaný jedinec vidí, slyší, nebo jinak vnímá neexistující osoby, nebo předměty. Poruchy vnímání a duševní obtíže mohou přetrvávat i poté, co odezněla intoxikace. -Stimulancia látky způsobující nabuzení organismu. Například pervitin, kokain, efedrin. -Prekurzory látky používané při výrobě, nebo zpracování návykových látek. -Intoxikace ovlivnění návykovou látkou, otrava. Přechodný stav po alkoholu, nebo jiné psychoaktivní látce, způsobující poruchy vědomí, poznávání, či vnímání. -Detoxifikace cílem je pomoci tělu zbavit se jedovatých látek, překonat případné odvykací potíže, posoudit stav a určit další léčbu. -Injekční podání drogy rizika přenosu HIV/AIDS, různých druhů žloutenky, hrozí větší riziko předávkování, plicní embolie, otravy krve, či zánětů žil. -Předávkování otrava návykovou látkou. Nastává většinou po aplikaci drogy silnějšího účinku, než je pro uživatele obvyklé, nebo se jedná o jinou drogu, než dotyčný předpokládal. Nastává i v případě, pokud uživateli klesne tolerance, či drogu užije v kombinaci s jinou návykovou látkou. -Tolerance stav, kdy již uživateli nestačí původní dávka návykové látky. Musí ji proto zvyšovat, aby dosáhl stejného efektu. Tento stav se dostaví s delším užíváním látek, kdy postupně klesá jejich účinek. Často dochází k předávkování. 8

9 -Designer drugs látky, které jsou svým složením i účinkem příbuzné nelegálním drogám, ale které nejsou uvedené na seznamech nelegálních látek. Pojmu se často užívá pro označení nových drog, vyrobených s předem stanovenými účinky. Jedná se o nebezpečné, mnohdy velmi nekvalitně vyrobené drogy, které mohou způsobit závažné zdravotní komplikace. -Průchozí drogy látky, jako například tabák, marihuana, či alkohol. Tyto návykové látky zvyšují u svých uživatelů riziko pozdějšího přechodu na tvrdší drogy. -Prevence má za cíl předcházet nemoci před jejím vznikem, zamezit poškození organismu postiženého a případně zabraňovat dalším škodám. -Prevalence výskyt určité choroby, či užívání určité návykové látky v populaci za určité časové období. 1.2 Druhy návykových látek Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Dle 130, Zákona č. 40/2009Sb. 2 Drogy je možné dělit podle řady charakteristik a druhů. Například podle rizika vzniku závislosti, účinku na lidský organismus, či způsobu výroby Základní rozdělení Dle způsobu výroby se drogy rozdělují do tří skupin. Jednak na drogy přírodní, dále polosyntetické a syntetické. Mezi přírodní drogy patří různé druhy hub, koka, cannabis, či opium. Jedná se o drogy získávané výhradně z rostlin. Jsou v podstatě jedinou skupinou drog, ke kterým se lze dopracovat bez použití chemikálií. Do skupiny polosyntetických jsou zařazeny drogy, jejichž výchozí surovina je rostlinného původu, účinné látky jsou z rostlinného materiálu extrahovány a dále zpracovány chemickou cestou na finální drogu. Jedná se například o kokain, vyráběný z listů keřů koky, nebo heroin, vyráběný z opia, které se získává z makovic máku setého. Velmi rozšířenou polosyntetickou drogou je například také LSD. Jedná se 2 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 9

10 o drogu, získanou z kyseliny lysergové, kterou lze izolovat z námelu. Tyto drogy bývají rozšířené na různých společenských akcích, kde se schází především mladí lidé. Třetí skupinou jsou drogy syntetické. Ty jsou vyráběny pouze chemickou cestou. Lze uvést například stimulanty amfetaminového typu. Syntetických drog existuje velké množství a stále vznikají nové druhy. Pro jejich výrobu je nezbytné použití prekurzorů a pomocných chemických látek. Často jsou k jejich přípravě zneužívána léčiva, či jiné látky, které způsobují ovlivnění smyslového vnímání uživatele. Dále je možné drogy rozdělit do několika skupin podle charakteru účinku na lidský organismus. První skupinou jsou drogy halucinogenní. K těmto drogám patří různé druhy halucinogenních hub a rostlin, například muchomůrka červená, dále rulík zlomocný, blín černý, konopí, či LSD. Halucinogeny jsou látky, které asi nejvíce ovlivňují lidské vnímání. Vyvolávají totiž zrakové, sluchové a další halucinace. Pokud má závislý jedinec předpoklady k různým poruchám osobnosti, či psychotickým problémům, mohou se u něj projevy těchto stavů po užití halucinogenů velmi snadno rozvinout. Tyto problémy mohou po určité době samy odeznít, ale jedinec může trpět pocity, že halucinace nikdy neskončí. Proto se z nich snaží všemi možnými způsoby vymanit, bohužel i bez ohledu na své zdraví, či smrt. V řadě případů se u těchto jedinců stává nezbytnou odborná lékařská pomoc a mnohdy bývá člověk užívající dané návykové látky též postižen trvalými psychickými následky. Druhou skupinou drog jsou opiáty. Mezi tyto patří alkohol, chloroform, ether, benzin, či jiná rozpouštědla a těkavé chemikálie. Dále braun, heroin, kodein, morfin a jiné opiáty. Vyvolávají celkový tělesný a duševní útlum, zklidnění, uvolnění a tlumí bolesti. Na morfin, kodein a jejich deriváty vzniká bohužel velmi rychle výrazná závislost, vyznačující se projevy abstinenčního syndromu. Do třetí skupiny drog patří drogy povzbudivé (stimulační). Ty způsobují zvýšenou duševní, nebo tělesnou aktivitu, či jejich kombinaci. Projevují se stimulačními účinky na centrální nervovou soustavu. Po jejich požití ustupuje únava a dostavují se pocity návalu energie. K této skupině návykových látek patří například pervitin, kokain, nebo amfetaminy. Na tyto látky vzniká poměrně výrazný návyk v podobě psychické závislosti, kdy u uživatele vzniká velmi silná touha po opakovaném požití. 10

11 Je třeba též uvést skupinu hypnotik, jež utlumují centrální nervovou soustavu, vyvolávají stavy strnulosti, zklidnění, nebo spánku. Jedná se například o analgetika, sedativa, či narkotika. Hypnotika jsou také skupinou nejčastěji předepisovaných léků na světě. Tyto léky bývají pacienty užívány při poruchách spánku. Lékaři si bohužel často neuvědomují velké riziko možného vzniku závislosti na těchto lécích. V neposlední řadě jsou tyto léky poměrně snadno zneužitelné jedinci závislými na návykových látkách. Dále bývají drogy podle rizika vzniku závislosti rozdělovány do dvou skupin a to na drogy s akceptovatelným a neakceptovatelným rizikem. Do skupiny drog s akceptovatelným rizikem bývají zařazovány například tabákové výrobky, alkohol, káva, nebo konopí. Alkohol navíc patří mezi legální a velice rozšířené drogy, přestože rizika spojená s jeho nadměrnou konzumací bývají v mnohých případech opravdu závažná. Z hlediska závislosti spojené s nadměrným užíváním alkoholu se tento řadí kamsi na rozhraní výše uvedených rizik. Podobně sporná je situace i v případě konopí. Řadí se sice mezi drogy s akceptovatelným rizikem, avšak mnohé hlasy varují před nebezpečnými účinky jeho nadměrného užívání. Mezi drogy s neakceptovatelným rizikem bývají naopak zařazovány například pervitin, kokain, nebo heroin. Nebezpečí vzniku závislosti na těchto návykových látkách je vysoké. Dělení drog takto zjednodušeným způsobem je však v řadě případů dosti diskutabilní. Otázky rizik spojených s užíváním návykových látek jsou komplikované a existuje mnoho různých faktorů, které mohou toto dělení postavit do velmi sporné situace. Je samozřejmostí, že požívání návykových látek působí na každého jedince s odlišnou intenzitou. Také je ovšem zcela jisté, že žádná taková látka není lidskému organismu ničím prospěšná. Například i tak zdánlivě nejméně nebezpečná droga, jakou je tabák, je ve své podstatě závažnou hrozbou. Nehledě na to, že uživatel tabákových výrobků škodí svému vlastnímu zdraví, příliš si mnohdy neuvědomuje ani fakt, že,,pasivní kouření, kdy je kouř vycházející z cigarety vdechován dalšími osobami, je též velice nebezpečné a zdraví škodlivé. Osoby vystavené tabákovému kouři jsou ohroženy řadou závažných nemocí, které nezřídka mohou končit smrtí. 11

12 1.2.2 Účinky některých návykových látek Návykových látek existuje velké množství, vznikají širokou škálou různých způsobů, ať se již jedná o přírodní produkty, kombinace přírodních produktů s chemickými postupy, či o čistě chemické výrobky. V posledních letech bohužel zaplavuje trh s omamnými látkami spousta nových produktů, které často bývají nekvalitní a jejichž aplikace může představovat pro uživatele opravdu nedozírné následky v podobě závažných zdravotních komplikací. Je možné se zabývat účinky různých druhů návykových látek, pro přiblížení dané problematiky však postačí uvést druhy základní, tudíž známé a některé nové, jež představují opravdu velké riziko pro uživatele. Mezi všeobecně povědomé druhy návykových látek, u kterých jsou známé jejich základní i jiné účinky patří tyto: -Marihuana jedná se o přírodní drogu, jejímž obsahem jsou sušené části rostlin konopí. Hlavní psychoaktivní látkou je THC, jež rostliny obsahují v různé koncentraci. Hlavním způsobem užívání je kouření, či forma pokrmu, nebo nápoje. Účinky této drogy bývají velmi odlišné s ohledem na psychický, či fyzický stav uživatele, koncentraci psychoaktivní látky v dané droze, nebo způsob užití. Při prvním užití se však ve většině případů dostavují pocity dráždivého kašle, úzkosti, či sucha v ústech. Při opakovaném užívání tyto projevy většinou mizí. Poté se uživatel dostává do pocitu příjemného rozpoložení a uvolnění. Často se též objevují různé poruchy vnímání, zrakové halucinace, či stavy spánku. -Hašiš pryskyřice hnědé barvy ze samičích rostlin konopí. Obsah psychoaktivní látky THC je zde přibližně pětkrát vyšší, než u marihuany. Způsoby užití jsou stejné, jako v případě marihuany. Účinky na lidský organismus bývají intenzivní, až euforické a dostavují se rychle po užití. Jedinec mívá halucinace, pocity jasnějšího vnímání zvuků a barev, či pomalého plynutí času. -Extáze patří z hlediska účinků na lidský organismus na pomezí stimulačních a halucinogenních drog. Je též známá pod názvem,,taneční droga. Tento název si vysloužila pro své uplatnění převážně mezi vyznavači taneční hudby. Jedná se o drogu, vyráběnou syntetickou cestou, jejíž účinnou látkou je MDMA (methylendioxymetamfetamin). Užívá se nejčastěji v podobě různobarevných tablet. 12

13 Tato návyková látka se chová jako uvolňující, uživatel pociťuje stavy euforie, vyrovnanosti a zvýšené energie. Extáze je droga velmi nebezpečná, zvláště pak v kombinaci s ostatními druhy návykových látek, nebo s alkoholem. -LSD patří mezi halucinogenní drogy. Účinnou látkou je v tomto případě diethylamid kyseliny d-lysergové. Jedná se o velmi silnou drogu, jednu z vůbec nejúčinnějších látek, která se vyskytuje nejčastěji ve formě menších papírků, napuštěných roztokem s obsahem LSD. Tyto papírky se nazývají,,tripy. Stejného názvu se též užívá pro pojmenování celkového požitku, nastupujícího po užití drogy, definovaného mezi uživateli jako výlet s jasným začátkem, průběhem i koncem. Účinky LSD jsou u každého jedince zcela individuální, nevypočitatelné, avšak velmi razantní. Nezkušeného uživatele může efekt, vyvolaný po požití této drogy velmi nepříjemně zaskočit. Výjimečnými jevy totiž nejsou ani sklony k sebevraždám, či trvalé psychické následky. Časté a velmi obvyklé jsou po požití LSD halucinace v podobě iluzí pohybu objektů, které ve skutečnosti nehybně stojí, dramatické zvýraznění barev, či zpomalené vnímání času. Nálada jedince, který je pod vlivem tohoto halucinogenu se může neustále měnit ve velkém rozsahu, od pocitů naprostého blaha, až po silné deprese. Neobvyklé není ani riziko,,bad tripu. Tak se nazývá stav extrémně nepříznivě probíhající intoxikace, doprovázený děsivými představami a pocitem panického ohrožení. V tomto stavu může být uživatel LSD nebezpečný nejen sám sobě, ale i bezprostřednímu okolí. Specifickými riziky intoxikace touto drogou jsou,,flashbacky. Jde v podstatě o jakési návraty určitých stavů prožitých při intoxikaci s jistým odstupem času. Často se jedná o krátkodobé stavy, které se ovšem mohou opakovat i po dobu delší než jeden rok po poslední dávce. -Ketamin řadí se mezi tlumivé látky s halucinogenními účinky. Používá se v lékařství, jako anestetikum pro jedince s výrazně oslabeným imunitním systémem. Jeho nejširším využitím je však veterinární lékařství. Jako droga se nejčastěji vyskytuje v podobě bílého prášku, či jako kapalina v ampulkách. Zřídka se může objevit i v podobě menších tablet, připomínajících extázi. Užívá se formou šňupání, v případě kapalného stavu se aplikuje injekčně do svalu. Účinky se pohybují od vyvolání pocitů lehkého snění, či zpomaleného vnímání v případě menších dávek, až po silné halucinace v případě podání dávek větších. -Heroin (diacetylmorfin) patří mezi polosyntetické deriváty morfinu, který je nejúčinnějším alkaloidem opia. Právě opium bývá zdrojovou látkou k výrobě heroinu. Tento hlavní představitel skupiny opiátů je jednou z nejnebezpečnějších drog vůbec. 13

14 Je schopný rychle vyvolat závažnou fyzickou i psychickou závislost. Hnědý heroin je zásadité povahy a do organismu se dostává injekční aplikací, inhalací, nebo kouřením. Účinek takové drogy aplikované nitrožilně je v porovnání s jinými možnostmi aplikace silnější, protože se droga dostane do organismu beze ztráty. Vzniká zde též vysoké riziko možnosti předávkování, jelikož obsah účinné látky bývá v roztoku větší a kvalita mnohdy velmi nejistá. K účinkům heroinu se řadí celkové opojení, uvolnění, nával pocitů euforie a tepla, útlum organismu, či zdánlivá úleva od starostí. S poklesem těchto prvotních účinků bývá člověk závislý na heroinu několik hodin oblouzněn. Po úplném zeslábnutí účinků drogy začne uživatel toužit po nové dávce. Pokud ji organismus včas nedostane, nastává abstinenční syndrom. -Subutex (buprenorfin) další droga ze skupiny opiátů, které se často užívá jako náhražky za heroin. Je sice mnohem méně riziková, než samotný heroin, ale i tak na ni velmi snadno při pravidelném užívání vzniká závislost. Přestože se tato látka uplatňuje při léčbě narkomanů závislých na opiátech, ti ji velmi rychle začali zneužívat. Jako drogu ji užívají ve formě pilulek, nebo tyto pilulky drtí na prášek a látku si aplikují nitrožilně, čímž zesílí její účinek. Mezi účinky této drogy je možné zařadit, stejně jako u ostatních druhů opiátů, útlum centrálního nervového systému, či vznik euforie. Dále tato látka způsobuje útlum bolesti. -Kokain řadí se do skupiny drog stimulačních. Získává se z listů keře rostliny koka, nebo se vyrábí syntetickou cestou. Dříve se tato látka dostávala do organismu pouhým žvýkáním listů keře koka, v dnešní době se však nejčastěji užívá šňupáním. Dále kokain slouží jako hlavní látka k výrobě cracku. Tím se rozumí volná báze kokainu, jeho nejnebezpečnější forma, která se do organismu dostává kouřením. Kokain vyvolává velmi silnou psychickou závislost, která u uživatele vzbuzuje neodolatelnou touhu po další dávce. S prvním požitím kokainu bývají jeho účinky často nepříjemné. Při opakované aplikaci se projevují halucinace, stavy euforie, veselost, hyperaktivita, či pocit zvýšené tělesné i psychické kondice. -Pervitin (metamfetamin) další droga ze skupiny stimulantů. Hlavní látkou pro její výrobu je efedrin. Tuto drogu je možné aplikovat několika různými způsoby. Ať se již jedná o šňupání, nitrožilní aplikaci, kouření, či podávání formou tablet. Na pervitin vzniká silná psychická závislost, mnohdy doprovázená řadou následných onemocnění. 14

15 Uživatele postihuje viditelné hubnutí, oslabení organismu a při dlouhodobějším užívání i velmi zákeřná toxická psychóza. Jedná se o vážné psychické onemocnění s různě silnými příznaky, které postižený vnímá ve formě zrakových, či sluchových halucinací, depresí, růstu agresivity, nebo pocitů pronásledování a stíhání. Tyto příznaky v některých případech mohou končit i sebevraždou postiženého. Účinky pervitinu se podílí na celkové stimulaci organismu. Uživatel pociťuje extrémní nával nové energie, zvýšení sebevědomí, soustředění, či ústup únavy a bolesti. Na drogovém trhu se bohužel nevyskytují jen takové návykové látky, jejichž účinky a reakce na ně jsou dnes již poměrně známé. V posledních letech došlo k velkému nárůstu výroby různých nových produktů, jejichž aplikace může v řadě případů vést k celkové destrukci organismu ještě mnohem dříve, než je tomu u dosud známých drog. Uživatelé si často ani neuvědomují, jaký následek může mít požití tak silné, či nekvalitní látky na jejich zdravotní stav. Mezi takové smrtící drogy patří například: -Krokodil tak je pojmenována nová, devastující droga, jejíž vznik byl zaznamenán na východě Evropy. Jako účinnou složku obsahuje desomorfin a dále celou řadu příměsí a balastních látek. 3 Složení této náhražky heroinu je více než děsivé. Benzin, ředidlo, kodein, červený fosfor a kyselina chlorovodíková, to jsou další složky obsažené v látce, která svým uživatelům po injekční aplikaci do svalu způsobuje vážná poškození kůže, kostí a měkkých tkání. Uživatelé této látky ve většině případů ani netuší, jakou smrtící směs jedů si do organismu aplikují. Žijí totiž často v domnění, že se jedná o heroin. Jelikož má tato látka účinky velmi podobné těm po aplikaci heroinu, uživatelé v první fázi nepoznají téměř žádný rozdíl. Euforie a celkový pocit úlevy zde ovšem přetrvávají kratší dobu, než v případě heroinu. Až po několika týdnech se začnou projevovat příznaky vedlejších účinků. Tato droga je vysoce návyková, způsobuje nevratnou destrukci tkání a v některých případech je nutná i amputace končetin, jelikož v místech vpichu odumírá pokožka a poškození se šíří na celý zbytek těla. Jedinec poznamenaný drastickými následky závislosti na této droze obvykle do tří let umírá. -Fentanyl jedná se o syntetickou drogu ze skupiny opiátů, původem též z východní Evropy. Tohoto opiátu se užívá v medicíně k tišení bolesti, či pro anestezii 3 KROKODIL nebezpečná droga z Ruska. In: Policie.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW : < 15

16 při chirurgických zákrocích, avšak v případě zneužití v oblasti návykových látek může podání i velmi malého množství látky s příměsí fentanylu způsobit předávkování a smrt uživatele. Stav předávkování nastupuje velmi rychle. 4 Tato syntetická náhražka heroinu je totiž mnohem silnější než heroin samotný a požije-li uživatel stejnou dávku fentanylu, na kterou je zvyklý v případě heroinu, může to mít katastrofální dopad na jeho organismus. Navíc se fentanyl na drogovém trhu vyskytuje v podobě hnědého prášku, který je velmi lehce zaměnitelný s heroinem. Do organismu se fentanyl dostává šňupáním, vdechováním jeho výparů, nebo formou napuštěných papírků. Tato látka účinkuje na centrální nervovou soustavu, vyvolává pocity euforie, opojení a uklidnění. Jejím vlivem může dojít též ke ztrátě vědomí. -DOB (2,5-dimethoxy-4-bromamfetamin) jedná se o syntetickou drogu ze skupiny halucinogenů s velmi vysokým rizikem možnosti předávkování. Již menší dávky této látky mohou vyvolat velmi závažné zdravotní problémy, či dokonce smrt. Tato droga se většinou objevuje ve formě tablet, které mohou svým vzhledem připomínat extázi. V případě, že uživatel zamění tuto drogu právě s extází, vystavuje svůj organismus vážnému nebezpečí. Z prvotních účinků, vyvolaných po užití této drogy sice může jedinec rozpoznat, že se pravděpodobně nejedná o extázi, ale v tomto stadiu již může jít v mnohých případech o zjištění pozdní. Zvláště, pokud bylo užito větší množství tablet. Účinky této látky jsou výrazně halucinogenní, což ji v prvé řadě odlišuje od účinků extáze, za kterou může být zaměněna. Objevují se stavy zmatenosti, rozrušenosti, po užití větších dávek pak zvýšená nervozita, či agresivita. Obecně žádnou z výše uvedených drog rozhodně nelze doporučit. Tím spíše, pokud jde o drogy nové, což jsou většinou různé směsi omamných látek, jejich kombinace, či náhražky se silnými účinky, mnohdy velmi nekvalitně zpracované. V tomto případě se již jedná o opravdu závažný problém, který se může velmi nešetrným způsobem podepsat na zdraví a životech uživatelů těchto látek. 1.3 Vývoj drogové scény v České republice Problém výskytu návykových látek, s nímž se dnes a denně můžeme ve společnosti setkávat, se začíná na území České republiky formovat v 60. letech 4 Varování o výskytu fentanylu v ČR. In: Dropin.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW : < 16

17 minulého století. Tehdy byly uživateli vyhledávány spíše drogy rostlinného původu, jakými jsou například konopí, nebo některé druhy halucinogenních hub. Postupem času se začínají výrobci omamných látek zaměřovat na trh s léky a v domácích podmínkách převážně vyrábí z amfetaminových a efedrinových přípravků pervitin. U mladší generace je pak možné se setkat s čicháním různých nebezpečných chemických látek a rozpouštědel. Je nutno uvést, že v těchto počátcích vývoje drogové scény v České republice v podstatě neexistuje otevřený trh s omamnými látkami tak, jak ho známe dnes. Výroba, konzumace a šíření drog je typické spíše pro různé uzavřené skupiny. Razantní převrat v oblasti dovozu, výroby a obchodu s drogami nastává až po otevření hranic začátkem 90. let minulého století, kdy zdejší zákony a poměry usnadňují příliv narkomanů a obchodníků s drogami ze zahraničí. Držení drog pro vlastní potřebu dle tehdejší legislativy není trestné, což dává základ velmi rychle se rozvíjejícímu drogovému trhu, ale též vzestupu kriminality, páchané drogově závislými osobami. Česká republika se zařazuje do skupiny tranzitních zemí pro dodávky omamných látek. Příliv uživatelů drog ze zahraničí se začíná zvyšovat, protože zde není velký problém drogy sehnat. V důsledku těchto skutečností je nutné zřídit na území České republiky centrální, výkonný policejní úřad, do jehož kompetence spadá monitorování a odhalování deliktů souvisejících s drogově závislými osobami a trestné činnosti v dané problematice na všech úrovních. Pro tyto účely je v roce 1991 zřízena Protidrogová brigáda Federálního policejního sboru, v roce 1995 vzniká Útvar pro odhalování organizovaného zločinu včetně Odboru drog, nově Národní protidrogová centrála. Počátkem roku 2001 se pak Národní protidrogová centrála stává samostatnou specializovanou jednotkou, jejíž působnost sahá na celé území státu. V polovině 90. let do České republiky proniká příliv kvalitního heroinu ze zahraničí. Rapidně se zvyšuje počet uživatelů této drogy a začíná se vytvářet úrodná půda pro vznik otevřené drogové scény. To s sebou přináší strmý nárůst kriminality páchané narkomany (tzv. sekundární kriminality), jelikož potřebné finance na nákup dalších dávek drog si tito lidé začínají obstarávat jakýmkoli způsobem. Na počátku nového století sice již počet uživatelů heroinu prudce nestoupá, velmi se však začíná zvyšovat nárůst uživatelů extáze, či marihuany a to zvláště mezi vyznavači taneční hudby. Pro část mládeže se právě marihuana stává spíše součástí života, než drogou, na kterou je dobré si raději dát pozor. Mnoho mladých lidí a skupin též podporuje legalizaci této konopné drogy, aniž by si uvědomili následky, které 17

18 mohou z jejich jednání vyplynout. Nejsou si zřejmě schopni přiznat, jak rizikové právě užívání marihuany může být a jaké problémy mohou v jeho důsledku nastat. Počátkem nového století patří též k nejvíce zneužívaným drogám pervitin. Velmi rozšířenou se stává jeho domácí výroba z pseudoefedrinu, obsaženého ve volně dostupných lécích proti chřipce. Dále, kromě již zmíněného heroinu, je hojně zneužíván též kokain, jehož ceny mírně klesají. Po roce 2005 je situace charakteristická hlavně tím, že marihuana, extáze a pervitin jsou rozšířeny do menších měst a obcí České republiky. Navíc výrobci a prodejci drog stále efektivněji maskují své konání, používají důmyslnější taktiky, aby tak co nejvíce zkomplikovali práci policie. Pro komunikaci mezi sebou užívají stále častěji sítě internetu, či mobilních telefonů. Ze stimulačních drog je v České republice nejvíce rozšířen pervitin a statistiky poukazují na skutečnost, že stále mírně narůstá počet jeho uživatelů. Naproti tomu počet problémových uživatelů heroinu vykazuje pokles. Závažnější situace nastává v případě nárůstu zneužívání a distribuce Subutexu, náhražky heroinu. Nezřídka se začínají množit případy, kdy jsou jednotlivé tablety Subutexu prodávány uživatelům za mnohem vyšší ceny, než za jaké je tento přípravek možné zakoupit v lékárně na lékařský předpis. Zvyšuje se také zájem o kokain, tedy drogu, kterou i přes mírný pokles cen zájemci na nelegálním trhu nakupují za částky stále vyšší, než v případě jiných drog. Dále se množí informace o obchodu s Ketaminem a též je na území České republiky evidován rostoucí počet mladých lidí, experimentujících s těkavými látkami. Výjimečné v tomto případě není ani čichání toluenu, nebo plynu do zapalovačů. Spotřeba alkoholu a tabáku trvale narůstá, jak v obecné populaci, tak mezi mladými lidmi. Dostupnost alkoholu a tabáku je pro mladistvé a nezletilé prakticky neomezená, což je v rozporu s platným zákonem a svědčí o nedostatcích v jeho vymáhání. 5 Ve společnosti stále přetrvává historicky a kulturně podmíněná vysoká tolerance vůči užívání legálních drog, zejména alkoholu. 6 Nadále je velmi rozšířena domácí výroba pervitinu, v drtivé většině z pseudoefedrinu, obsaženého ve stále volně dostupných léčivech. V květnu roku 2009 však vchází v platnost legislativní opatření, které omezuje volný prodej léčiv, které 5 Národní strategie protidrogové politiky na období Praha : Úřad vlády České republiky, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce Praha : Úřad vlády České republiky,

19 právě pseudoefedrin obsahují. V důsledku toho dochází k regulaci prodeje těchto léčiv a maximální počet možného odběru je 60 tablet na osobu za měsíc. Spolu s tímto opatřením je též zavedena centrální evidence kupujících, aby bylo možné předcházet opakovanému prodeji léků jedné osobě. Se zavedením legislativní změny je ihned evidován nárůst dovozu léčiv s obsahem pseudoefedrinu ze sousedních zemí, například Polska, či Německa. Nedlouho po změně legislativy však Úřad pro ochranu osobních údajů označuje evidenci totožnosti kupujících za nezákonnou a v říjnu roku 2009 se omezení prodeje uvedených léčiv upravuje ze stanoveného měsíčního limitu na možnost vydání maximálního počtu 30 tablet, či sáčků v rámci jednoho odběru na konkrétní provozovně. Lékárny mají sice nadále povinnost vést evidenci prodeje zmiňovaných léčiv, ale není již možné zjistit, zda konkrétní zákazník nenakupuje povolené množství produktů ještě na jiných provozovnách. Výrobci pervitinu se vzhledem k této změně opět v hojné míře navracejí do domácích lékáren. Národní protidrogová centrála v České republice ovšem neponechává věc náhodě a apeluje na prodejce léčiv, aby v rámci preventivních projektů neprodávali léky s obsahem pseudoefedrinu osobám, u nichž je předpoklad, že tyto léky použijí k výrobě pervitinu. Jelikož se převážná část lékárníků v České republice k tomuto apelu staví s kladným postojem, stává se stále častějším jevem, že výrobci pervitinu dále jezdí nakupovat léčiva za hranice republiky, což se jim bohužel jeví, jako velmi výhodné. Nejen, že tato léčiva bývají v zahraničí prodávána levněji a bez problémů, navíc je v nich často obsah pseudoefedrinu i několikrát vyšší, než v produktech, které jsou k mání v České republice. Je možné konstatovat, že po roce 2010 je užívání nelegálních drog v obecné populaci na stabilní úrovni. Marihuana a extáze jsou nejčastěji užívanými návykovými látkami. Marihuana je dále spolu s pervitinem nejvíce dostupnou drogou. Též se zvyšuje obliba kokainu. Ten se stává dostupnějším, nezřídka však na úkor jeho nízké kvality. V květnu 2010 je vládou schválena nová Národní strategie protidrogové politiky na období Na strategii mají navazovat tři tříleté akční plány. První z nich na období definuje čtyři priority. Těmi jsou snížení vysoké míry užívání zejména konopí a dalších legálních a nelegálních drog, aplikace specifických opatření směrem k redukci problémového užívání opiátů a pervitinu, posílení protidrogové politiky v oblasti legálních drog (alkoholu a tabáku) a rozvíjení a celkové zefektivnění 19

20 legislativních, finančních a koordinačních mechanismů protidrogové politiky. 7 Od roku 2010 je také účinný nový trestní zákoník, v němž jsou zakotveny podstatné změny v právní úpravě, týkající se primárních trestných činů v oblasti drog. Též je provedena reprezentativní studie, zaměřená na užívání drog ve vězeňské populaci. Osoby nastupující do věznic mají výrazně vyšší zkušenosti s užíváním drog, než obecná populace. Týká se to především užívání heroinu, pervitinu a kokainu. Odhadem desetina až čtvrtina vězňů vykazuje při nástupu do věznic znaky aktuálního problémového užívání opiátů nebo pervitinu, včetně aktuální injekční aplikace, což je 20 50krát vyšší prevalence, než v populaci ČR celkem Dealerství V současné době je kriminalita spojená s návykovými látkami v České republice charakteristická převážně tím, že výrobci drog spolu s obchodníky hledají nejrůznější možné způsoby, kterými se snaží v mnoha případech velmi efektivně zabraňovat odhalení svého jednání orgány činnými v trestním řízení. Zlepšuje se utajení způsobů komunikace mezi výrobci a obchodníky s drogami, dochází k držení minimálního množství návykových látek, či využívání nezletilých osob k distribuci. Výrazný pokrok, který se za poslední desetiletí uskutečnil v oblasti dopravy, či komunikace mezi lidmi, poskytuje velký prostor pro organizovaná zločinecká uskupení v oblasti výroby a distribuce drog. Nemalé úsilí představuje odhalování a dokazování organizované trestné činnosti páchané zahraničními obchodníky s drogami. V České republice se k páchání trestných činů souvisejících s výrobou a prodejem návykových látek připojuje řada příslušníků jednotlivých etnik a národnostních skupin, kteří v řadě případů často migrují a jejichž odhalování je proto velmi komplikované. Velký problém představují pachatelé drogové trestné činnosti, pocházející ze zemí bývalé Jugoslávie, kteří jsou spjati s organizováním dovozu efedrinu po tzv. Balkánské cestě, či obchodováním s heroinem a kokainem. Tito pachatelé jsou též zapojeni do výroby pervitinu a jeho následné distribuce do zahraničí, převážně Německa. 7 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce Praha : Úřad vlády České republiky, GROHMANNOVÁ, K., GROLMUSOVÁ, L., CHOMYNOVÁ, P. Hlavní trendy v roce Zaostřeno na drogy, 2011, roč. 9, č. 6, s. 1. ISSN

21 Dalším etnikem, kterým je na území České republiky páchána trestná činnost související s dealerstvím návykových látek, jsou arabské zločinecké struktury. Příslušníci takových skupin se převážně zabývají obchodováním s heroinem a hašišem. Mezi těmito pachateli se vyskytují zejména občané Alžíru, či Tunisu. Ve srovnání s předchozími lety však dochází k výraznému poklesu výskytu arabských zločineckých seskupení v pouličním prodeji drog. Příčinou toho je zřejmě i skutečnost, že byla v minulosti část těchto pachatelů zadržena a odsouzena k trestům odnětí svobody. Na území České republiky páchají trestnou činnost spojenou s distribucí drog též zločinci z řad západoafrických imigrantů. Ti převážně organizují kurýrní dovoz drog, především kokainu. Jimi najatí kurýři přepravují zásilky v trávicím traktu, či v úkrytech zavazadel. Na dovozu kokainu se jako kurýři bohužel stále častěji podílejí i občané České republiky. Obchodem především s heroinem, kokainem, či v tuzemsku vyrobeným pervitinem se zabývají albánské zločinecké skupiny. Příslušníci tohoto etnika se na území České republiky v zájmu distribuce heroinu též spojují s arabskými, romskými, či vietnamskými pachateli drogové kriminality. Právě Vietnamci jsou v tuzemsku nejpočetnější skupinou v rámci asijských zločineckých struktur. Své místo zaujímají především jako pouliční distributoři heroinu, či pervitinu, zejména v příhraničních oblastech republiky. Distribuci návykových látek maskují převážně za prodejem jiného zboží, ponejvíce textilu, či elektroniky. Zjištěny byly informace o existenci pevné struktury seskupení Vietnamců, kteří se zabývají hydroponním pěstováním marihuany s vysokým obsahem THC (až 20%) a to nejen v malých, domácích pěstírnách, ale hlavně ve velkých uzavřených prostorech, schopných produkovat řádově tisíce rostlin několikrát ročně. Prodejem takového množství rostlin se zvýšeným obsahem THC jsou uvedené struktury Vietnamců velice dobře finančně zajištěny. 9 Další strukturou, jež se v České republice zabývá distribucí návykových látek, je romské etnikum. Tím spíše tzv. olašští Romové, kteří do páchání drogové trestné činnosti zapojují celé rodiny. V Ústeckém, či Středočeském kraji se dokonce snaží ovládat pouliční drogovou scénu. V některých příhraničních oblastech se podílejí i na vývozu pervitinu do zahraničí, ponejvíce do Německa. 9 ŠTABLOVÁ, R., BREJCHA, B. a kol. Návykové látky a současnost. Praha : Policejní akademie ČR, 2006, s. 33. ISBN

22 1.3.2 Regionální specifika obchodu s drogami Hlavní město Praha v oblasti drogových deliktů si při srovnání s ostatními regiony České republiky již dlouhou dobu udržuje výsadní pozici. Současná situace, včetně projevů kriminality drogově závislých osob, se každým dnem velice negativně dotýká jak stálých obyvatel města, tak i jeho návštěvníků. Jako velký problém se též jeví jednání narkomanů, kteří si ve většině případů bez ostychu aplikují návykové látky přímo na očích veřejnosti. Tato i podobné situace jsou patrné zvláště v centru města, kde je zároveň i nejvíce rozšířena pouliční drogová scéna. Mezi drogami, které jsou k mání při pouličním prodeji, nejčastěji figurují pervitin, marihuana a heroin. Stále častější jsou případy, kdy se prodejci snaží o pouliční distribuci kokainu. Prodej drog zajišťují v hlavním městě Praze kromě českých občanů i příslušníci romského, či arabského etnika a v poslední době se touto činností zabývají též Afričané. Další velký problém přestavuje na území města výskyt vietnamských zločineckých struktur, které se zabývají především výrobou a prodejem marihuany. Známé jsou též pokusy těchto osob o distribuci pervitinu. Naopak distribuce heroinu je v hlavním městě Praze kromě již zmíněných Vietnamců výsadou především romských zločineckých uskupení. V posledních letech ovšem stále zůstává největším problémem distribuce pervitinu, jehož výskyt je průběžně zaznamenáván na celém území Prahy. Distributoři této návykové látky jsou napojeni na rozsáhlou zločineckou síť, která je schopna zajišťovat dodávky drog ve všech krajích České republiky. Dalším fenoménem poslední doby na pražské drogové scéně je zvýšený počet jedinců, zneužívajících přípravek Subutex, se kterým se nelegálně obchoduje. Tento přípravek, který má sloužit jako lék při závislosti na opiátech, se bohužel rychle začal zneužívat jako droga. Vzhledem k podrobnějšímu popisu situace v hlavním městě je v následující tabulce konkrétně vyčísleno, jaké množství jednotlivých omamných a psychotropních látek bylo zajištěno Policií České republiky a pracovníky Celní správy v roce 2010 na území hlavního města Prahy. Z uvedených číselných údajů dále vyplývá, kolik pěstíren konopí, či varen metamfetaminu zde bylo v uvedeném roce odhaleno. 22

23 Přehled množství návykových látek, zajištěných na území hlavního města Prahy 10 OPL PČR CS CELKEM amfetamin (g) 37 3,3 40,3 cannabis - rostliny (ks) cannabis (g) , , ,5 cannabis - pěstírna Diazepam (tbl.) efedrin (g) efedrin (tbl.) hašiš (g) 57,37 365,1 422,47 heroin (g) 374, , ,99 kokain (g) 180,4 9949, ,8 LSD (trip) lysohlávky (g) 47,2 0 47,2 metamfetamin (g) 1489,1 5845,2 7334,3 metamfetamin - varna Acatar (tbl.) Modafen (tbl.) Sudafed (tbl.) Rivotril (tbl.) Subutex (tbl.) Středočeský kraj napojení na pražskou drogovou scénu a její bezprostřední blízkost má v tomto kraji velký vliv na rozvoj kriminality, spojené s výrobou a distribucí návykových látek. Většina výrobců a distributorů drog z Prahy rovněž pochází a v přilehlém Středočeském kraji páchá drogovou trestnou činnost v mnohých jeho okresech. V daném kraji činí problémy především výskyt množství menších pěstíren konopí, zakládaných ve většině případů vietnamskou komunitou. Trestná činnost na úseku ostatních drog je stejná, jako v minulých několika letech a to včetně jejich skladby. Nejrozšířenějšími drogami zůstávají nadále pervitin a marihuana, méně rozšířeným je pak heroin, distribuovaný převážně Romy a Vietnamci. 11 Romové zde mají navíc i největší podíl na páchání drogové kriminality. Převážná část marihuany pochází na území Středočeského kraje z vlastní výroby, případně je dovážena, opět především z Prahy. Z té je většinou dopravován 10 Výroční zpráva Národní protidrogové centrály Praha : Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva Národní protidrogové centrály Praha : Národní protidrogová centrála,

24 i v tomto regionu vyskytující se heroin. Pražští výrobci pervitinu též nejsou ojedinělou skupinou pachatelů drogové kriminality, působící na území středních Čech. Díky stále efektivnějším způsobům práce pražských policistů bývají výrobci často nuceni měnit místa svého působení, což se odráží především ve velkém odlivu těchto osob z hlavního města na území Středočeského kraje. Zde pak pervitin vyrábí většinou v různých opuštěných prostorech, či odlehlých rekreačních chatách. Ve jmenovaném regionu je též známé zneužívání extáze, či chemických rozpouštědel. Jihočeský kraj v tomto kraji je zajištěna dostupnost všech známých druhů drog. Mezi látky nejvíce zneužívané zde patří marihuana, jejíž pěstování spadá v poslední době především do působnosti vietnamské komunity, zejména pak v příhraničních oblastech. Další drogou, která patří k nejvíce zneužívaným, je již tradičně pervitin. Jeho výroba v tomto regionu probíhá spíše v menším množství. Dále se dováží především ze severní části Čech, nebo z Prahy. Prodej pervitinu probíhá převážně na ulici a organizují jej často i občané České republiky, kteří již mají v mnoha případech za sebou pestrou kriminální minulost. Romské etnikum žijící na území jižních Čech se zde též částečně zapojuje do obchodování s pervitinem. V uvedeném kraji je dále evidován výskyt extáze, heroinu, kokainu, či hašiše. Plzeňský a Karlovarský kraj k nejčastěji zneužívaným drogám v těchto regionech patří marihuana, extáze, pervitin a heroin. Největší problém zde ovšem v poslední době představují pěstírny konopí, které obzvláště v bytech, či jiných uzavřených objektech, provozuje ponejvíce vietnamská komunita. V příhraničních oblastech jsou pak uvedené kraje zasaženy velkým počtem domácích výrobců pervitinu, kteří si pro jeho výrobu dovážejí léky s obsahem pseudoefedrinu z Německa. Dalším poznávacím znakem, v němž se odráží drogová problematika Plzeňského a Karlovarského kraje, je distribuce heroinu, kterou organizuje ponejvíce vietnamská komunita. Bývá dovážen především ze severních Čech, nebo Prahy. Kromě Vietnamců, kteří v některých oblastech těchto krajů drogový trh v podstatě ovládají, se na distribuci heroinu podílejí i Romové, či v menší míře občané bývalé Jugoslávie. V uvedených krajích je monitorován také výskyt etnických Albánců, kteří spolu s Vietnamci uzavírají 24

25 směnné obchody s drogami, především s pervitinem a heroinem. Vietnamské, či romské zločinecké struktury, působící v těchto krajích, prodávají drogy též občanům Německa. Ústecký a Liberecký kraj mezi nejvíce zneužívané návykové látky v uvedených oblastech patří marihuana a pervitin, jejichž výroba a distribuce je v daných lokalitách zaznamenána v mnohem větší míře, než například dovoz heroinu, či kokainu, který je do těchto regionů ovšem též realizován. Na distribuci návykových látek zde mají velký podíl Romové, či osoby pocházející ze zemí bývalé Jugoslávie, jež se zabývají z velké části hlavně prodejem pervitinu. V uvedeném regionu je též zaznamenáván velký počet pěstíren konopí, které již obligátně provozují především Vietnamci. V menším rozsahu je zachycen i výskyt extáze. Královéhradecký a Pardubický kraj zde si udržuje své dlouhodobé pomyslné prvenství v oblibě zneužívání a prodeji pervitin. Ten se v těchto krajích vyrábí především v domácích podmínkách z léků s obsahem pseudoefedrinu, ponejvíce dovážených z Polska. Pervitin zde vyrobený mívá zpravidla vyšší kvalitu, proto o něj bývá zájem i za hranicemi České republiky, hlavně v Německu, či Polsku. Obchodování s pervitinem se stává stále častěji výsadou organizovaných skupin, složených z občanů romské národnosti. Mezi mladou generací byla zaznamenána vysoká obliba zneužívání marihuany, kterou zde pěstuje, stejně jako v ostatních krajích, převážně vietnamské etnikum. Zneužívání jiných drog, jakými jsou například extáze, heroin, či kokain je v této oblasti spíše sporadickým jevem. Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj výroba a prodej pervitinu, marihuany a distribuce heroinu, či kokainu jsou v těchto lokalitách typickým jevem, souvisejícím s drogovou kriminalitou. Pervitin se vyrábí opět v domácích podmínkách a je extrahován z léků. Do této výroby, ale i distribuce jsou zde zapojeni převážně občané České republiky. Naopak Vietnamci, osoby pocházející z bývalé Jugoslávie a Romové se v daných regionech zabývají distribucí heroinu. Kvalita drogy, se kterou zde tato zločinecká uskupení obchodují, ovšem bývá ve většině případů na velmi nízké úrovni. 25

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR

AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR Konference Hygienické stanice hl. města Prahy 3.12. 2015 Trestně-právní

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Přílohy Příloha č. 1: Heroin Příloha č. 2: Kokain Příloha č. 3: Pervitin Příloha č. 4: Extáze Příloha č. 5: Marihuana Příloha č.

Přílohy  Příloha č. 1: Heroin Příloha č. 2: Kokain Příloha č. 3: Pervitin Příloha č. 4: Extáze Příloha č. 5: Marihuana Příloha č. Seznam příloh Příloha č. 1 - Heroin Příloha č. 2 Kokain Příloha č. 3 - Pervitin Příloha č. 4 Extáze Příloha č. 5 Marihuana Příloha č. 6 Hašiš Příloha č. 7 Halucinogenní houby Příloha č. 8 LSD Příloha č.

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Akční plán protidrogové politiky na r Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Lucia Kiššová Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Akční plán protidrogové politiky na r Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Lucia Kiššová Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Akční plán protidrogové politiky na r. 2013-2015 Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Lucia Kiššová Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Praha, 28/03/2013 Národní strategie 2010-2018 2 SEKRETARIÁT RADY

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Opiáty. Na úvod... Informační balíček Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě

Opiáty. Na úvod... Informační balíček Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě Informační balíček 2012 Publications Country overviews Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě Annual report Selected issues Drugnet Europe Prisons and drugs in Europe Pregnancy, childcare

Více

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina:

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Drogy Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu drog a drogové závislosti. Jsou zde uvedeny základní znaky drog, vysvětleny pojmy závislost, narkoman, abstinenční příznaky. Ve stručnosti

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

Úvod. Legenda. Skupina drog

Úvod. Legenda. Skupina drog Úvod Tento stručný přehled slouží pouze jako základní informace o návykových látkách (drogách), vyskytujících se v České republice. Je určen především těm, kteří se nezabývají profesionální péčí o osoby

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ DROGOVÁ SCÉNA ČR INDOOR PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ DOSTUPNOST METAMFETAMINU (PERVITINU) NOVÉ SYNTETICKÉ DROGY VYSOKÁ

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výroční zpráva o drogách: Češi ve velkém konzumují alkohol a tabák, počet uživatelů nelegálních drog klesá

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výroční zpráva o drogách: Češi ve velkém konzumují alkohol a tabák, počet uživatelů nelegálních drog klesá TISKOVÁ ZPRÁVA Výroční zpráva o drogách: Češi ve velkém konzumují alkohol a tabák, počet uživatelů nelegálních drog klesá PRAHA, 24. 11. 2016 Aktuální data z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Aktuální informace o drogové problematice v Evropě Přehled situace v oblasti drog ve 29 evropských

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

Prázdniny 2017 preventivní činnost

Prázdniny 2017 preventivní činnost 26.6.2017 Prázdniny 2017 preventivní činnost Preventivní činnost Policie ČR Letní preventivní akce VODA 2017. Hazard, alkohol a děti 2017. Dopravně bezpečnostní akce podpořené preventivními aktivitami.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Situace v České republice v oblasti nezákonných drog v současné době je až na několik výjimek plně srovnatelná se situací se zeměmi, ve kterých měla drogová

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Zhodnocení drogové situace na Broumovsku MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Cíl a témata studie Zmapování drogové scény jejích změn, Identifikace hlavních užívaných drog a jejich dostupnosti, Identifikace

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Vypracovala Jana Váleková

Vypracovala Jana Váleková Vypracovala Jana Váleková 386370 Opiáty Alkaloid obsažený v opiu, extrakt z nezralých makovic máku setého (papaver somniferum). Hlavní opiáty: Morfin Heroin Kodein Thebain Účinky: na CNS, Sedativum, anxiolytikum,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ DROGOVÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Aleš Herzog, TP Sananim

Aleš Herzog, TP Sananim Aleš Herzog, TP Sananim 95 programů, 23.700 injekčních uživatelů v kontaktu, 4 859 100 vydaných injekčních setů v Praze 8 programů vydalo 2 130 729 injekčních setů, 145 891 kontaktů s uživateli drog Zdroj:

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

Výroč ní zpráva. Praha 2008

Výroč ní zpráva. Praha 2008 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Výroč ní zpráva Praha 2008 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

MOŽNOSTI PRÁCE S VOJÁKY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČNÍ OPERACE

MOŽNOSTI PRÁCE S VOJÁKY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČNÍ OPERACE Leadership IV MOŽNOSTI PRÁCE S VOJÁKY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČNÍ OPERACE (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání PhDr. Jiří Frýbert Situace - konec roku 2010 stížnosti na heroin - přechod na pervitin či náhrada jinými opioidy - od konce roku 2010 přechod na Vendal

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více