PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD ROZBORŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ U PRVOVÝROBCŮ A ZPRACOVATELŮ MLÉKA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Principy senzorické analýzy PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY Dr. Ing. Lenka Kouimská Katedra kvality zemdlských produkt Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj ZU v Praze Lenka Kouimská

3 Principy senzorické analýzy LITERATURA Pokorný, Valentová, Panovská: SENZORICKÁ ANALÝZA POTRAVIN, VŠCHT Praha 1999 Pokorný, Valentová, Pudil: SENZORICKÁ ANALÝZA POTRAVIN Laboratorní cviení, VŠCHT Praha 1999 Lenka Kouimská Pozn.: Krom uvedeného seznamu literatury jsou pednášky sestaveny i z jiných dalších literárních pramen, jejichž úplný seznam je k dispozici u autorky. Lenka Kouimská

4 Principy senzorické analýzy ÚVOD A HISTORICKÝ VÝVOJ SENZORICKÉ ANALÝZY 1. VÝVOJ VÝZNAMU SENZORICKÉ ANALÝZY senzorické posouzení potravin v minulostizískání informace: je-li potravina výživná není-li zkažená a neobsahuje-li toxické látky píznivé hodnocení sladkých a tuných potravin nepíznivé hodnocení hokých potravin nevhodné též siln kyselé nebo trpké Lenka Kouimská

5 Principy senzorické analýzy rozvoj civilizace: možnost výbru pokrm rzné kvality možnost vývoje metod kulinární technologie moderní doba: pevládá nabídka pokrm a potravináských výrobk nad poptávkou na trhu výrobky jen zdravotn nezávadné Senzorická jakost je jedinou stránkou jakosti, kterou mže spotebitel sám hodnotit. Lenka Kouimská

6 Principy senzorické analýzy VÝZNAM VDY PRO VÝVOJ SENZORICKÉ ANALÝZY POTRAVIN od 16. stol. - empirické zkušenosti kucha 18. a 19. stol. - popis smyslových orgán a jejich funkcí 19. stol. - závislosti mezi podnty a smyslovými orgány a pemna nervového vzruchu na smyslový vjem koncem 19. stol. - citlivost osob k jednotlivým chutím a vním v poslední dob - bunné a molekulární mechanizmy pi smyslovém vnímání senzorická analýza je multidisciplinárním oborem psychologie sociologie biologie chemie biochemie Lenka Kouimská

7 Principy senzorické analýzy koštéi: 3. VÝVOJ METODIKY SENZORICKÉ ANALÝZY citlivost zkušenosti zbožíznalecké vdomosti schopnost pesn a výstižn popisovat vnímané zkušenosti 2. svtová válka: posledních 50 let: zásobování armády kvalitními potravinami shoda laboratoí potr. prmyslu s odborníky proviantního zásobování rozvoj a zdokonalení metod zavedení metod senzorického profilu a stanovení asových závislostí zavedení poíta zavedení standardních metod senzorické analýzy v národním a mezinárodním mítku Lenka Kouimská

8 Principy senzorické analýzy ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 1. DEFINICE SENZORICKÉ ANALÝZY Senzorická analýza = hodnocení potravin bezprostedn našimi smysly vetn zpracování výsledk lidským centrálním nervovým systémem. podmínky: objektivní, pesné a reprodukovatelné mení Lenka Kouimská

9 Principy senzorické analýzy ROZDÍL MEZI SENZORICKOU ANALÝZOU A FYZIKÁLNÍ NEBO CHEMICKOU ANALÝZOU fyzikální nebo chemická analýza stanoví vlastnosti potravin, které odpovídají tzv. vnjším podntm senzorická analýza nestanoví podnty, ale vjemy uplatuje se také zpracování v centrální nervové soustav Výsledky senzorické analýzy nejsou srovnatelné s výsledky fyzikální nebo chemické analýzy a nedají se jimi nahradit. Lenka Kouimská

10 Principy senzorické analýzy ÚLOHA HODNOTITELE PI SENZ. ANALÝZE hodnotitelé, posuzovatelé, assessors porota, panel = soubor hodnotitel konzument = hodnotitel, který není speciáln odborn vzdlán 4. SENZORICKÉ LABORATORNÍ ZKOUŠKY senzorické zkoušky = analýzy provedené prostednictvím hodnotitel za podmínek, které zaruují pesné, objektivní a reprodukovatelné senzorické hodnocení Lenka Kouimská

11 Principy senzorické analýzy VLASTNOSTI POTRAVIN SLEDOVANÉ SENZORICKOU ANALÝZOU lovk hodnotí potraviny komplexn s použitím všech smysl školením je schopen rozpoznávat jednotlivosti Senzorickou analýzou hodnotíme vjemy zrakové, sluchové, chuové, ichové, taktilní, kinestetické, teplotní a bolesti. Podstatnou souástí hodnocení je zpracování informací na vjem v CNS. Lenka Kouimská

12 Principy senzorické analýzy HEDONICKÉ A INTENZITNÍ HODNOCENÍ nejprve: hedonické hodnocení - pijatelnost, píjemnost vjemu další posuzování vzorku: intenzitní hodnocení - intenzita vjem 7. HODNOCENÍ KOMPLEXNÍ A HODNOCENÍ DETAIL nejprve hodnotím komplexn a pak detaily hedonické hodnocení: nejprve píjemnost chuti celkov, pak sladnost sladké a kyselé intenzitní hodnocení: nejprve intenzita chuti celkov, pak intenzita sladké nebo kyselé Lenka Kouimská

13 Principy senzorické analýzy PERCEPCE A APERCEPCE percepce = vnímání zpracování vzruchu v CNS, uplatní se citové vlivy nebo zkušenost apercepce = nad vlivy vyvolanými pímo hodnoceným pedmtem pevažují jiné vlivy (citové, zkušenost) pedsudek = vdomé zdraznní nkterých stránek vjemu, které vede ke zkreslení a které mže být ovlivnno pedcházejícími zkušenostmi nebo tradicí 9. ÚNAVA PI SENZORICKÉM HODNOCENÍ fyziologická únava postiženy smyslové receptory psychická únava postiženy oblasti CNS senzorické hodnocení minut Lenka Kouimská

14 Principy senzorické analýzy SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ 1. ANATOMIE SMYSLOVÝCH RECEPTOR Smyslový orgán lovka ti hlavníásti: 1. idlo (receptor) pijímá vnjší podnty podráždní receptoru vzruch vnitní podnt = vzruch vycházející z receptoru 2. dostedivý (centripetální) nerv vede vzruch (vnitní podnt) od receptoru do CNS soustední pozornosti na významné informace 3. centrální nervová soustava (CNS) zpracování vzruchu Lenka Kouimská

15 Principy senzorické analýzy MECHANIZMUS VEDENÍ SMYSLOVÉHO VZRUCHU Z RECEPTORU DO CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY mechanizmus penosu informace z receptorové oblasti do CNS: A = schéma vedení vzruchu B = divergence terminál jednoho aferentního neuronu C = konvergence nkolika aferentních neuron do jediného interneuronu a = receptorová oblast b = aferentní nervové vlákno c = tlo nervové buky d = CNS e = interneurony Lenka Kouimská

16 Principy senzorické analýzy intenzita podntu - dána potem aktivovaných smyslových jednotek a frekvencí impulz podnt = píjem rzné formy energie vzruch práh = minimální rozdíl energie, který pi psobení na receptor vyvolá smyslový podnt Lenka Kouimská

17 Principy senzorické analýzy ZPRACOVÁNÍ NERVOVÉHO VZRUCHU V CNS mozek - prodloužená mícha, most, mozeek, stední mozek, mezimozek a koncový mozek (velký mozek) mozková kra: cytoarchitektonické mapy mozkové kry funkní korové oblasti Lenka Kouimská

18 anatomické rozdlení velkého mozku do lalok (každá hemisféra má 4 laloky) Lenka Kouimská

19 Principy senzorické analýzy nervy ústí v CNS v mozkové ke primární smyslové oblasti asocianí nervová vlákna zpracování informace sekundární (asocianí) oblasti asocianí oblasti význam pro vyšší nervovou innost interpretace dané informace na základ dosavadních zkušeností Lenka Kouimská

20 Principy senzorické analýzy SMYSLOVÉ RECEPTORY A JEJICH ROZDLENÍ 1. SPECIFI NOST SMYSLOVÝCH RECEPTOR smyslové orgány - pijímají urité typy podnt (rzné formy energie) receptorováást smyslového orgánu velká citlivost a specifinost je schopna pijímat jen urité typy podnt, ke kterým je ale mimoádn citlivá podnty vlastní podnty nevlastní receptory jsou k nim daleko mén citlivé, vyšší práh vnímání Lenka Kouimská

21 Principy senzorické analýzy Pehled nejdležitjších podnt registrovaných lidskými smysly: Typ podntu Píslušný smyslový receptor Elektromagnetické záení zrakové receptory Mechanické síly sluchový, taktilní, kinesthetické receptory, smysl pro bolest Chemikálie ichové a chuové receptory, vodní smysl, smysl pro bolest Teplota smysl pro teplo, smysl pro chlad, smysl pro bolest Lenka Kouimská

22 Principy senzorické analýzy ROZDLENÍ SMYSLOVÝCH RECEPTOR Tídní receptor podle toho, odkud se podnty pijímají: Typ receptoru Místo, odkud picházejí podnty Exteroreceptory podnty z vnjšku (vtšinou v kži) - kontaktní receptory citlivé teprve pi styku s podntem (chemické a taktilní receptory) - telereceptory citlivé i na dálku (zrakové a sluchové receptory) Interoreceptory podnty v vnitku - proprioreceptory vnímají polohu a pohyb (kinesthetické receptory) v pohybovém aparátu (ve svalech, šlachách, kloubech, okostici) - visceroreceptory pijímají podnty z vnitku tla (baroreceptory zmny tlaku, naptí cévní stny, slizniní receptory ve stn orgán uvnit tla vazivu, cévách) Lenka Kouimská

23 Principy senzorické analýzy Tídní receptor podle toho, na jaký typ pijímaných vnjších podnt jsou citlivé: Typ receptoru Mechanoreceptory Termoreceptory Receptory elektromagnetického záení Chemoreceptory Typ pijímaných podnt mechanické podnty rychlost pohybu molekul (teplota) elektromagnetické záení uritého rozsahu vlnových délek chemické podnty nkteré typy podnt nenílovk schopen pijímat: UV nebo Roentgenovo záení, I záení, radiové vlny, magnetické a elektrické proudy, mnohé chemikálie apod. Lenka Kouimská

24 Principy senzorické analýzy DALŠÍ DLENÍ SMYSLOVÝCH RECEPTOR smyslové receptory jsou dále specializovány: zrakové receptory nkolik typ (tyinky a ípky) pro každou základní barvu a pro ernobílé vidní chuový receptor samotný receptor pro každou základní chu sluchové receptory rzné receptory pro rzné tóny taktilní smysl rzné receptory pro rzn velké tlaky Lenka Kouimská

25 Principy senzorické analýzy METODICKÉ OTÁZKY SENZORICKÉ ANALÝZY 1. vytvoit optimální podmínky pro konkrétní úlohu 2. vytvoit systém pípravy a pedkládání vzork pro splnní zadaného úkolu 3. vybrat z dostupných osob vhodné hodnotitele a pimen je vyškolit 1. OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO SENZORICKOU ANALÝZU eliminování rušivých vliv nejlépe v senzorické laboratoi malé skupiny hodnotitel v oddlených kójích Lenka Kouimská

26 Principy senzorické analýzy Optimální podmínky pro senzorickou analýzu Optimalizovaný faktor Optimální podmínky pro hodnocení Hladina zvuku kolem 40 db, izolace dveí a oken Teplota C, nejlépe klimatizace Vlhkost vzduchu %, v zimn vlhení Pohyb vzduchu poznatelný jen o pestávkách, jinak klid Pachy ochrana ped pachy ventilací, pachovými filtry a nátry neabsorbujícími pachy Zrakové vjemy svtle šedá nebo bílá barva, bez výzdoby Kontakt s lidmi pepážky mezi hodnotiteli, kóje vybavení senzorické laboratoe: SN ISO 8589 Senzorická analýza. Obecná smrnice pro uspoádání senzorického pracovišt Lenka Kouimská

27 Principy senzorické analýzy OBECNÉ ZÁSADY PRO PEDKLÁDÁNÍ VZORK PRO SENZORICKOU ANALÝZU píprava vzorku: 1. hygienické pedpisy 2. podrobná písemná evidence 3. dostatené množství vzorku 4. pedepsaná teplota 5. stejné nádobí 6. pimená rychlost podávání 7. vysvtlení postupu hodnocení a záznamu výsledk 8. anonymita vzork 9. randomizace vzork 10. poádek bhem hodnocení, zaznamenání výsledk Lenka Kouimská

28 Principy senzorické analýzy Obecné zásady pro vlastní senzorické hodnocení seznámení hodnotitel vyškolení hodnotitel poadí úkol množství vzorku ochutnávání vzorku chuový neutralizátor pestávky Lenka Kouimská

29 Principy senzorické analýzy VÝBR HODNOTITEL, JEJICH VÝCHOVA A KONTROLA Stupe kvalifikace hodnotitel pro rzné úkoly senzorické analýzy Úkol Nezbytná kvalifikace Konzumentské zkoušky žádná kvalifikace Stanovení preferencí jen základní zacviení Rozdílové zkoušky srovnání se standardy základní zacviení nebo školení hodnotitelé Senzorické profily školení hodnotitelé Vypracování vhodné senzorické metody metodití experti Posouzení senzorické jakosti komoditní experti Výchova a školení expert metodití experti rezervní hodnotitelé Lenka Kouimská

30 Principy senzorické analýzy Školení hodnotitelé, jejich výbr, výchova a doškolování školení hodnotitelé - v praxi nejastji potební výbr uchaze ped školením cíle školení: 1. lepší soustední pozornosti na úkol a potlaení ostatních vliv 2. získání správných návyk pi hodnocení vzork a pi záznamu výsledk 3. dodržování lepšího poádku a zvýšení pelivosti 4. obeznámení s metodami senzorické analýzy 5. lepší porozumní úkolm, které picházejí v úvahu pi senzorickém hodnocení 6. zlepšení vyjadovacích schopností 7. vytvoení známého a píjemného prostedí pi hodnocení a dobrých osobních vztah Lenka Kouimská

31 Principy senzorické analýzy význam získaných zkušeností: 1. potlaení emotivní stránky pi hodnocení 2. prohloubení schopnosti zkoumat detaily, rozdíly a souvislosti 3. zvýšení možnosti porovnávání vzork s jinými, díve zkoumanými vzorky Lenka Kouimská

32 Principy senzorické analýzy Metody vhodné pro výbr a školení hodnotitel: Úkol Zjištní poruch chuového, ichového a zrakového vnímání Zjištní citlivosti receptor Zkoušení pamti Metoda rozpoznávání 4 7 základních chutí rozpoznávání vní rozpoznávání podobných barevných tón stanovení dolního podntového práhu vybraných základních chutí a vní stanovení velikosti rozdílového práhu nkolika základních chutí a vní seazení nkolika vzork poadovou zkouškou podle zvoleného znaku zjišování opakovatelnosti pi stanovení rozdíl mezi vzorky rznými metodami Zkoušení soustední pozornosti Schopnost všímat si detail stanovení senzorického profilu chuti a vn Schopnost vyjadovací volný slovní popis vn nebo aromatu výrobku soustavné udržování dosažené úrovn kvalifikace Lenka Kouimská

33 Principy senzorické analýzy Výbr, výchova a doškolování metodických expert metodití experti - zavádní nebo úprava nových metod a školení pracovník pro senzorickou analýzu úkoly pro vyškolení metodických expert: 1. seznámení se všemi užívanými technikami senzorické analýzy 2. zaškolení a získávání praxe v dležitých technikách senzorického hodnocení 3. školení na zlepšení opakovatelnosti výsledk pi použití rzných technik, nap. rzných stupnic 4. školení ve vyjadovací schopnosti, hlavn pi volném popisu 5. školení v získávání mezilaboratorn srovnatelných výsledk, které se pak ovují v mezilaboratorních zkouškách Lenka Kouimská

34 Principy senzorické analýzy Výbr, výchova a doškolování komoditních expert komoditní experti - úzce specializováni výbr ze zvláš schopných školených hodnotitel specializace: 1. slovní popis jednotlivých druh výrobk píslušné komodity a cviení v senzorickém profilování 2. hluboká znalost zbožíznalství píslušné komodity, dobrá znalost používaných obal 3. znalost technologie výroby píslušné komodity, skladování, podmínek pepravy, prodeje a zpsob finální úpravy 4. školení v rozpoznání výrobk, také podle výrobce, místa výroby, technologie výroby, doby sklizn i doby výroby Lenka Kouimská

35 5. rozpoznání a popis pedností a závad výrobk a vysvtlení píin, pedností a nedostatk 6. získání nejmén roní praxe v uvedených innostech, zvlášt u výrobk, kde roní cyklus má vtší význam 7. úast na domácích i zahraniních pehlídkách píslušných výrobk udržení kvalifikace a získání všeobecného uznání doma i v zahranií Lenka Kouimská

36 Principy senzorické analýzy METODY SENZORICKÉ ANALÝZY POTRAVIN 1. laboratorní metody 2. metody za podmínek restauraního stolování 3. konzumentské zkoušky 1. LABORATORNÍ METODY SENZORICKÉ ANALÝZY POTRAVIN 1.1. Výbr metody pro senzorickou analýzu v senzorické laboratoi dle:charakteru úkolu potu a kvality hodnotitel asu množství vzorku statistické chyby zkušenosti laboratoe s uritou metodou Lenka Kouimská

37 Principy senzorické analýzy Pehled nejbžnjších metod laboratorní senzorické analýzy Úkol Stanovení existence rozdíl mezi vzorky Stanovení velikosti rozdílu Stanovení preferencí Srovnání nkolika vzork Stanovení absolutní pijatelnosti a intenzity Stanovení charakteru vjemu Vhodné metody rozdílové zkoušky: párová, duo-trio, trojúhelníková, tetrádová, dva-z-pti, tyi-z-deseti jednostimulová, dvoustimulová metoda rozdílové zkoušky stupnicové metody rozdílové zkoušky stupnicové metody poadové zkoušky (preferenní nebo intenzitní) stupnicové metody, ze ovací metody, srovnání se stupnicí metody senzorického profilu, metody volného popisu srovnání se sadou standard Lenka Kouimská

38 Principy senzorické analýzy Obecné zásady vlastního senzorického hodnocení informace ped hodnocením opakování hodnocení dodržení instrukcí záznam o hodnocení pedložení vzorku o známé intenzit poadí vzork Lenka Kouimská

39 Principy senzorické analýzy Otázka stupnic pi hodnocení senzorických vjem Hodnotitelské stupnice pi senzorické analýze Typ stupnice Píklady Kategorové hovzí vepové jehní drbež ano ne nevím žlutá žlutozelená - zelená Ordinální poadí zjištné poadovou zkouškou A B C D E výborný velmi dobrý spíše dobrý spíše špatný velmi špatný odporný neznatelná velmi slabá slabá silná Intervalové C, F podntový práh a od nho rostoucí koncentrace Pomrové vztažené na standard magnitudové hodnocení Lenka Kouimská

40 Principy senzorické analýzy Obecné zásady pi vyhodnocování výsledk stanovení hladiny pravdpodobnosti poet odpovdí rozdílové a poadové zkoušky tabulky stupnicové metody neparametrické metody vyhodnocováníasového prbhu vyhodnocování senzorického profilu multivariatní analýza Lenka Kouimská

41 Principy senzorické analýzy Vybavení senzorické laboratoe osobními poítai snadnjší a rychlé hodnocení speciální programové vybavení 1.6. Vypracování protokolu ze senzorické analýzy 1. název, adresa senzorické laboratoe 2. název zadané úlohy, zadavatel a íslo objednávky 3. pesný popis vzork pedaných k analýze 4. pesný popis pípravy vzorku k analýze a zpsobu pedkládání vzorku hodnotitelm 5. použitá metoda senzorické analýzy 6. poet a kvalifikace hodnotitel 7. dosažené výsledky a metody jejich zpracování 8. závry ze senzorické analýzy 9. datum analýzy a datum vyhotovení protokolu 10.podpis vedoucího senzorické laboratoe, razítko a íslo protokolu Lenka Kouimská

42 Principy senzorické analýzy SENZORICKÉ HODNOCENÍ POTRAVIN ZA PODMÍNEK RESTAURA NÍHO STRAVOVÁNÍ vzorky pipraveny školeným personálem a podávány za pedepsaných podmínek pro hodnotitele bližší prostedí vtšinou hedonické hodnocení - velikost porce, úprava na talíi, vzájemný pomr pokrm v sestav - vhodnost nápoje k pokrmu, vhodnost jednotlivých chod pro menu - sladnost jednotlivých chutí nebo textury pokrm - vhodnost a pimenost koení - vhodnost nádobí a pimenost výzdoby - vhodnost z hlediska správné výživy, vhodnost pro uritou spoleenskou píležitost - úprava stolu, místnosti, kvalita obsluhy Lenka Kouimská

43 Principy senzorické analýzy KONZUMENTSKÉ ZKOUŠKY 3.1. Úkoly a charakter konzumentských zkoušek názory konzument: podklady pro - marketing - výzkum a vývoj nových výrobk - obchodní sféru - distribuci výrobk - organizace zabývající se výživou a stravováním hlavní cíl: ochota výrobek zakoupit nebo konzumovat Lenka Kouimská

44 Principy senzorické analýzy Hlavní metody przkumu názoru konzument 1. analýza dokument 2. pímé pozorování chování konzumenta 3. pímý styk s konzumentem: a) nepímé postupy b) pímý rozhovor 3.3. Metody založené na studiu dokument metody historické informace o chování spotebitel v minulosti Lenka Kouimská

45 Principy senzorické analýzy Materiály vhodné pro zjišování názor spotebitel: - úední statistické materiály - výzkumné zprávy - odborné a vdeckéasopisy a knihy - masové sdlovací prostedky (tisk, rozhlas, televize) - spotebitelskéasopisy a zprávy - plakáty, reklamy, výkladní skín - chování konkurenních podnik - záznamy o koupi a prodeji - zábavná literatura - stupe opotebení - prohlídka supermarket, katalogy, ceníky - prohlídka nabídky stravovacích zaízení - internet Lenka Kouimská

46 Principy senzorické analýzy Metody založené na pímém pozorování chování a názory spotebitel v souasnosti skupiny obyvatelstva: - spotebitelé (konzumenti) - zákazníci - prodavai - osoby rozhodující o prodeji - pedstavitelé konkurenních podnik Lenka Kouimská

47 Principy senzorické analýzy Aktivní dotazové konzumentské przkumy 1. zprostedkované 2. bezprostední styk s respondentem dotazníkový formulá dopisem dotazníkový formulá el. poštou telefonické dotazy osobní dotazy: vyplování pedem pipravených dotazník ízený rozhovor volný rozhovor przkum s ochutnávkou Lenka Kouimská

48 Principy senzorické analýzy Uspoádání spotebitelského przkumu a výbr dotazovaných Provedení przkumu: 1. srovnání statistických skupin 2. dynamický przkum Etapy przkumu: 1. promyšlení pokusu a prodiskutování plánu 2. provedení pedbžného pokusu, pípadné úpravy 3. provedení hlavního pokusu 4. validace výsledk 5. vyhodnocení výsledk a interpretace závr Lenka Kouimská

49 Principy senzorické analýzy Výbr dotazovaných: náhodný výbr z celé populace náhodný výbr z potenciálních konzument kvótní výbr vícestupový výbr stratifikovaný výbr metoda snhové koule uveejnní výzvy, že se bude konat przkum przkum v areálu supermarketu konzumentská zkouška pro skupinu odborník Lenka Kouimská

50 Principy senzorické analýzy Faktory ovlivující výsledek: 1. etnické vlivy 2. sociální vlivy 3. vk 4. pohlaví 5. vzdlání a vliv zamstnání 6. zkušenosti s nákupem potravin a s vaením 7. rozsah znalostí o správné výživ Krátkodobé faktory: 1. zdravotní stav 2. fyziologická motivace 3. psychická motivace 4. sociální motivace 5. informace o výrobku Lenka Kouimská

51 Principy senzorické analýzy Charakter przkumu: 1. przkum pro celý stát a pro všechny skupiny obyvatelstva, rozšíení výrobk na celém trhu 2. przkum speciálního trhu 3. przkum u velkoodbratel a vedoucích initel 4. zjišování preferencí pro uritý výrobek, porovnání dvou výrobk 5. složité przkumy s mnoha dotazy Lenka Kouimská

52 Principy senzorické analýzy Praktický postup pi konzumentských zkouškách spojených s ochutnávkou 1. pozvání k hodnocení 2. pedbžná informace o výrobku 3. seznámení s výrobkem v malospotebitelském obalu 4. instruktáž o prbhu zkoušky 5. rozdání dotazníku a instruktáž o jeho vyplnní 6. hodnocení vzhledu 7. vlastní degustace 8. vyplnní dotazníku 9. kontrola správnosti vyplnní dotazníku Lenka Kouimská

53 Principy senzorické analýzy Podmínky zkoušky a její hodnocení: - veejná zkouška jednotliv a veejná odpov - zkouška za restauraních podmínek - veejná odpov vedoucímu zkoušky - anonymní odpov - hodnocení za podmínek oberstvení u stánku - hodnocení v senzorické laboratoi - hodnocení v domácnosti hodnotitele Nejastjší závady: - nejasn formulované otázky - sugestivní otázky - zbytené otázky - znepokojující otázky Lenka Kouimská

54 Principy senzorické analýzy Metody vyhodnocování výsledku konzumentských zkoušek - speciální metody statistické analýzy, vtšinou neparametrické - závry zkoušky platí jen pro sledovaný soubor a as przkumu - interpretace obvykle nejednoznaná - znaná chyba stanovení a velké riziko chyby v závrech Lenka Kouimská

55 Principy senzorické analýzy Typy informací, pednosti a nedostatky konzumentských zkoušek Pehled typ informací získaných v konzumentských zkouškách Smování informací Minulost Pítomnost Budoucnost Trvale platné Druh informací Odhad dívjšího chování spotebitel a zákazník Odhad nynjšího chování, názor a preferencí konzument a zákazník Odhad nynjších názor pracovník obchodu a stravování na budoucí odbyt výrobk Odhad budoucího chování spotebitel a zákazník, trend postoje a konzumu, vývoje preferencí Podklady pro vývoj nových výrobk Metodické výzkumy Lenka Kouimská

56 Principy senzorické analýzy Nedostatky konzumentských zkoušek Píina závady Mnoho organizaní kvalifikované práce Organizátor Rozdíly zkoušky od skutenosti Závady v usuzování budoucnosti z pítomnosti Dsledek pro závr zkoušky Zdlouhavá a vysoká cena Ovlivnní výsledk zkoušky Výsledky nkdy neodpovídají skutenému nebo trvalému názoru Málo se uplatní vliv ceny Málo se uplatní vliv dostupnosti Výsledky konzumentských zkoušek nkdy neodpovídají skutenému konzumu Nerespektuje se vliv informací, zvlášt reklamy Nerespektuje se vliv prkopník, módnosti a napodobování Lenka Kouimská

57 Principy senzorické analýzy konzumentské zkoušky jsou potebné a nenahraditelné 2. je zde riziko nesprávných závr, ale prozatím neexistuje lepší metoda 3. pokud se závry nejeví dost vrohodn, je možno použít jiné metody konzumentských zkoušek 4. závry lze doplnit o závry marketingových expert a korigovat 5. zkušené firmy zmenší riziko nesprávných závr, zkrátí dobu zkoušky a poídí ji za pijatelnou cenu Spolupráce expert: 1. expert pes komoditní otázky 2. expert pes metodiku konzumentských zkoušek 3. expert pes otázky trhu 4. expert pes statistiku Lenka Kouimská

58 L. Kouimská: ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK (Literatura: Kouimská, L Úvod do mlékaství, Laboratorní cviení. 1. vyd. ZU Praha, 99 s.) 1. Smyslové zkoušky syrového mléka Pi smyslovém posouzení mléka se hodnotí vzhled, konzistence, barva, chu a vn vzorku podle píslušných pedpis. Smyslové zkoušky jsou subjektivní a jejich výsledek je siln ovlivnn zkušeností a dispozicí posuzovatele. Rzní posuzovatelé mohou docházet k rozdílným výsledkm. Proto se doporuuje provádt smyslové posouzení nejmén temi hodnotiteli. Postup pi hodnocení: Mléko se vytemperuje na 20 C a nalije se do isté nádoby z bezbarvého irého skla. Nejprve se posuzuje jeho barva, vzhled a konzistence, poté se hodnotí vn a chu. Posouzení barvy, vzhledu a konzistence: Barva normálního mléka je bílá se slab nažloutlým odstínem. U odstedného mléka mže být odstín lehce namodralý. Jiná barva mléka mže být zpsobena zneištním, krmivem, onemocnním mléné žlázy nebo mikrobiálními pochody. Nejastji se vyskytuje zabarvení ržové až ervené. Normální mléko je tekutina stejnorodé konzistence bez usazenin a ponkud hustší než voda. U nehomogenizovaného mléka se pipouští vyvstalá vrstva tuku. Zmny v konzistenci mohou nastat psobením mikroorganism nebo enzym, porušením nebo zneištním mléka, i onemocnním dojnic. Nejastjší zmny konzistence mléka jsou: mléko slizké, hlenovité, lepkavé táhlovité, vlokovité, sražené, sedlé, kašovité, zpnné, krupinaté, písité, vodnaté nebo ásten stluené. Posouzení vn (pachu): Vn mléka se spolu s chutí hodnotí pi 18 až 20 C. Skryté vady vn ale lépe vyniknou pi 30 až 35 C. erstvé mléko má slabou, ist mlénou specifickou vni bez cizích pach. Mléko je ovšem velmi náchylné k pijímání rozliných pach ze svého okolí, jako jsou rozmanité sklepní, chlévní a podobné pachy. Pejímá i pachy z krmiva dojnice, jako jsou pach epový, výpalkový, rybí, esnekový, slanekový apod. Léením dojnic jsou zavinny pachy po lécích, pach hnilobný, sirovodíkový apod. Zneištné nádoby na mléko nebo neopatrná manipulace s mlékem mže v mléce zpsobit nepíjemné pachy jako napíklad petrolejový, sýrovitý, olejovitý apod. Úinkem nkterých mikroorganism vzniká pach kyselý, pižmový, po kyselin máselné, sýrovitý, hnilobný, lojovitý, slanekový apod. Pach mléka vynikne, pidá-li se k 20 ml mléka do uzavené vzorkovnice jedna pecika (asi 0,1 g) KOH a vzorek se nechá stát 5 minut pi pokojové teplot. Po otevení vzorkovnice se ihned provede posouzení vn. Srovnává se se stejn ošeteným nezávadným mlékem. Výsledek se vyhodnocuje dle následující stupnice: I. bez cizího pachu nebo pouze slabý cizí pach II. zetelný cizí pach III. silný cizí pach až odpor vzbuzující.

59 L. Kouimská: ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK Posouzení chuti: Ped zahájením chuových zkoušek je teba zjistit, zda vzorek není konzervován. Chemicky konzervované vzorky se chuov neposuzují. Chu mléka se hodnotí pi 18 až 20 C, a to jen v pípad, že se jedná o mléko tepeln ošetené (pasterované apod.). Pokud je teba hodnotit chu syrového mléka, musí se toto nejprve zahát k varu a ochladit. erstvé mléko má píjemnou, nasládlou, typicky mlénou chu. Zmny v chuti nastávají zneištním (slaná, mýdlovitá, hoká apod.), psobením mikroorganism (nabesklá, kyselá, devitá, sladová, mýdlovitá, hoká apod.), onemocnním dojnic a jejich léením nebo porušením sekrece mléka (slaná, hoká, žluklá apod.), pípadn vlivem krmiv (sladová, hoká, krmivová apod.). 2. Smyslové zkoušky konzumního mléka Pi smyslovém posouzení mléka a tekutých mléných výrobk se hodnotí balení, vzhled a konzistence, barva, chu a vn výrobk podle píslušné jakostní normy. U výrobk ve spotebitelském balení se hodnotí smyslové znaky vetn obalu, pi velkospotebitelském balení se hodnotí pouze smyslové znaky odebraného vzorku po pevedení do kádinky z bezbarvého skla. Posouzení balení: Posuzuje se stav obalu a oznaení výrobku ped otevením a po vyprázdnní obalu. Obal výrobku má být istý, neporušený a správn oznaený. Posouzení barvy, vzhledu a konzistence: Po otevení obalu se ihned posoudí barva, vn, vzhled a konzistence výrobku. Pak se výrobek pevede do kádinky a dokoní se posouzení vzhledu a konzistence dle kap Posouzení vn a chuti: Vn a chu konzumního mléka se hodnotí pímo pi 18 až 20 C. Má být ist mléná, bez cizích píchutí a pach. U trvanlivého mléka se pipouští nasládlá, mírn vaivá nebo mírn karamelová chu. Odchylky od uvedených smyslových požadavk: Nejastjší odchylky od uvedených smyslových požadavk jsou nestejnorodá, cizí, netypická barva, stopy mléných nápek z pasteru, mechanické zneištní, stopy mléných usazenin na dn, slizká, táhlovitá, vlokovitá, lepkavá, sražená nebo krupikovitá konzistence, chu a vn slab až výrazn neistá po krmivu, vaivá, nahoklá, slaná, trpká, sýrovitá nebo jinak cizí. 3. Smyslové zkoušky smetany Pi smyslovém posouzení smetany se hodnotí balení, vzhled a konzistence, barva, chu a vn výrobku podle píslušné jakostní normy. U výrobk ve spotebitelském balení se hodnotí smyslové znaky vetn obalu, pi velkospotebitelském balení se hodnotí pouze smyslové znaky odebraného vzorku po pevedení do kádinky z bezbarvého skla.

60 L. Kouimská: ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK Posouzení balení: Posuzuje se stav obalu a oznaení výrobku ped otevením a po vyprázdnní obalu. Obal výrobku má být istý, neporušený a správn oznaený. Posouzení barvy, vzhledu a konzistence: Po otevení obalu se ihned posoudí barva, vn, vzhled a konzistence výrobku. Pak se výrobek pevede do kádinky a dokoní se posouzení vzhledu a konzistence dle kap Smetana má mít barvu bílou, mlénou, jemn až výrazn krémovou, pípadn s lehce nažloutlým nádechem. Konzistencí má smetana být tekutá, stejnorodá tekutina bez usazenin, tukových hrudek a kaseinových vloek. U trvanlivé smetany se pipouští ojedinlý výskyt usazeniny na stnách obalu. U nehomogenizovaných smetan se pipouští vyvstalá vrstva tuku. U kyselých smetan je konzistence stejnorodá, krémovit hustá. Mže být i tuhá, siln krémovitá až mírn krájitelná. Mírn vystupující syrovátka není na závadu. Posouzení vn a chuti: Vn a chu smetan se hodnotí pímo pi 18 až 20 C. Má být istá, sladce mléná, po pasteraci mírn vaivá, bez cizích píchutí a pach. U trvanlivé smetany se pipouští nasládlá, mírn vaivá nebo mírn karamelová chu. U kyselých smetan je chu a vn istá, píjemn mlén nakyslá po smetanovém zákysu. U smetan tunjších je mén výrazn kyselá, u smetan s nižším obsahem tuku kyselejší. Odchylky od uvedených smyslových požadavk: Nejastjší odchylky od uvedených smyslových požadavk jsou stopy nápek, cizí, netypická barva, mechanické zneištní, slabý až silný výskyt tukových hrudek, táhlovitá konzistence, vyvlokovaná bílkovina nebo usazeniny na dn. Mezi vady chuti a vn patí vaivá, slab až siln neistá po krmivu, u sladkých smetan nakyslá, nahoklá, pipálená, trpká, mýdlovitá, sýrovitá, žluklá nebo jinak cizí. 4. Smyslové zkoušky másla Smyslové zkoušky se provádjí pi teplot másla od 14 do 18 C a teplot místnosti kolem 20 C (ne vyšší). Smyslovými zkouškami se zjišuje jakost másla na povrchu i na ezu. U spotebitelských balení se hodnotí i stav obalu. Sleduje se vzhled a barva, vypracování, konzistence, chu a vn. Posouzení balení: Posuzuje se stav obalu a oznaení výrobku ped otevením a po otevení obalu. Obal výrobku má být istý, neporušený a správn oznaený. Posouzení barvy, vzhledu, konzistence a vypracování: Po otevení obalu se ihned posoudí barva, vn, vzhled a konzistence výrobku. Máslo má mít barvu pirozen nažloutlou, s odstínem odpovídajícím surovin (u stolního másla mže být až žlutá). Na ezu má být barva stejnorodá, matn lesklá, pipouští se malá zmna barvy na povrchu. Máslo má mít konzistenci snadno roztíratelnou, tažnou, pimen tuhou, stejnorodou a celistvou. Pipouští se slab krátká nebo slab masovitá.

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 5 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Mléko a mléčné výrobky: skupiny, popis, charakteristika výrobků s ohledem na legislativní, technologické, senzorické

Více

OBSAH. Obecná charakteristika 1. Význam ve výživě 1. Základní mlékárenské ošetření mléka 1. Rozdělení mléka 1. Tekuté mléčné výrobky 1

OBSAH. Obecná charakteristika 1. Význam ve výživě 1. Základní mlékárenské ošetření mléka 1. Rozdělení mléka 1. Tekuté mléčné výrobky 1 Mléko Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Vinterová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník Martina Bednářová Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin, FVHE 1. ročník 1 Spotřeba sýrů kg/os/rok Řekové 28 EU 19 ČR 16 Z toho tavené 2,7 Kde najdeme požadavky na označení, definice či členění

Více

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE)

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) 1 9.10.2013 A je to tu zase LEGISLATIVA Dnes pro nás důležitá č. 77/2003 Sb.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

SÝRASKÝ KURZ. VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská

SÝRASKÝ KURZ. VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská SÝRASKÝ KURZ Ing. Josef Mrázek VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská Kromíž 1 VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská Kromíž http://www.vospaspsm.cz/ založena1902 maturitní studium, 4leté, denní, dálkové obory:

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_17 Název materiálu: SÝRY Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: V prezentaci se žák

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s.

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. č.a. Výrobek Balení Alergeny 18026 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 150 g mléko, sušené mléko, jogurtová kultura 18027 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 380 g

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_14 Název materiálu: Mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléčné výrobky.

Více

D. Praxe kontrolní seznam č. 1 sýr

D. Praxe kontrolní seznam č. 1 sýr D. Praxe kontrolní seznam č. 1 sýr Následující tabulka obsahuje informace o skupinách výrobků uvedených v části C. V prvním sloupci je popsán problém, nedostatek výrobku nebo jeho příznaky, druhý sloupec

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání MLÉČNÉ VÝROBKY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml Vzhled kalný, při dlouhodobém skladování se může objevit charakteristická usazenina, kterou lze lehkým protřepáním odstranit. Barva je medově hnědá, konzistence

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST Č.3

TECHNOLOGICKÝ LIST Č.3 TECHNOLOGICKÝ LIST Č.3 Výroba selského čerstvého sýru varianty: Gyros, Pepř, Sůl, Bylinky SLOŽENÍ čerstvé kravské mléko, mezofilní kultura, syřidlo, voda, chlorid vápenatý, jedlá sůl, koření, dle chuti

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

Sýry - dělení o přírodní nezrající, terminovaný, zrající, zrající pod mazem, zrající v celé hmotě, s plísní na povrchu, s plísní uvnitř hmoty,

Sýry - dělení o přírodní nezrající, terminovaný, zrající, zrající pod mazem, zrající v celé hmotě, s plísní na povrchu, s plísní uvnitř hmoty, Sýry - dělení o přírodní nezrající, terminovaný, zrající, zrající pod mazem, zrající v celé hmotě, s plísní na povrchu, s plísní uvnitř hmoty, dvouplísňový, v solném nálevu, bílý o tavený nízkotučný vysokotučný

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Ing. Eva Nováková IREKS ENZYMA s.r.o. Pekařské výrobky součást každodenní stravy Konzumní chléb Pečivo Jemné pečivo Roční spotřeba pečiva (zdroj. Český statistický úřad)

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

RADA EURASIJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ROZHODNUTÍ

RADA EURASIJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ROZHODNUTÍ RADA EURASIJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ROZHODNUTÍ 9. října 2013 č. 67 Kazaň O technickém předpisu Celní unie O zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků V souladu s článkem 3 Smlouvy o Eurasijské hospodářské

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku, akreditovaná laborato 1030.2 psobí na Lesnické a devaské fakult MZLU v Brn jako samostatný ústav. Vedení MZLU ani fakulty nezasahuje

Více

Fraunhofer. Vždy dv zkušební tlesa z fotokatalytického nátrového materiálu (CapaSan) a referenního nátru.

Fraunhofer. Vždy dv zkušební tlesa z fotokatalytického nátrového materiálu (CapaSan) a referenního nátru. fyziky) Fraunhofer IBP Institut Bauphysik (Fraunhofský institut stavební Uznané pracovišt stavebního dozoru pro zkoušky, dozor a certifikace Zkušební zpráva BBH-5/2005 povolování nových stavebních materiál,

Více

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků Josef Kameník, Marta Dušková FVHE, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Co je to zkažená potravina? Zkáza potraviny (zkažení) = jakákoli

Více

Interní norma č /01 Omak tkanin Metoda subjektivní

Interní norma č /01 Omak tkanin Metoda subjektivní Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 10.6. 2002. Předmět normy Subjektivní hodnocení omaku tkanin. Obsah 1. Definice...

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

Obsah. Charakteristika Rozdělení smetanových náplní Šlehání smetany Vady smetanových náplní Výrobky

Obsah. Charakteristika Rozdělení smetanových náplní Šlehání smetany Vady smetanových náplní Výrobky Obsah Charakteristika Rozdělení smetanových náplní Šlehání smetany Vady smetanových náplní Výrobky Charakteristika Jednou ze základních součástí smetanových výrobků je sladká smetana s obsahem tuku 33

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA

D TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Václav Pechouš Praha 8, Rajmonova 1197 tel. 252540214 IO 41699343 poet stran -4- Zak..: 03/14 Investor: Správa pražských hbitov Stavba: OPRAVA HBITOVNÍHO ZDIVA Hbitov áblice Praha 8 - Stížkov, áblická

Více

Hodnoticí standard. Mlékař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Mlékař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Mlékař (kód: 29-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů Kvalifikační úroveň

Více

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY Pro domácí výrobu sýrů a mléčných výrobků

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY Pro domácí výrobu sýrů a mléčných výrobků TECHNOLOGICKÉ POSTUPY Pro domácí výrobu sýrů a mléčných výrobků Výroba sýrů, tvarohů a jogurtů vyžaduje prokysání mléka pomocí mlékařských kultur. Při výrobě sýrů je při tom nutné srážení mléka syřidlem

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Strana 6261 397 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Kontrola kompletnosti a neporušenosti plastových a kovových součástí technologického zařízení pro výrobu másla 4

Kontrola kompletnosti a neporušenosti plastových a kovových součástí technologického zařízení pro výrobu másla 4 Operátor výroby másla (kód: 29-067-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik v potravinářství a krmivářství

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR Sýry patřído skupiny fermentovaných potravin stejnějako pivo, víno, chléb, kysanézelí, rybíomáčka

Více

Manuál č. 19. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 19. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 19 NÁZEV HODINY/TÉMA: MLÉČNÉ VÝROBKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 2h (90min.) Vyučovací předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Volné psaní, I.N.S.E.R.T.

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1997 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 odst. 1 písm.,, e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6)

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) by Biologie - Pátek, Únor 21, 2014 http://biologie-chemie.cz/bunka-6/ Otázka: Bu?ka P?edm?t: Biologie P?idal(a): david PROKARYOTICKÁ BU?KA = Základní stavební a

Více

1. KONZUMNÍ MLÉKA...H

1. KONZUMNÍ MLÉKA...H Obsah 1. KONZUMNÍ MLÉKA...H 1.1 Odběr a příprava vzorků...12 1.2 Smyslové hodnocení...12 1.3 Průkaz záhřevu mléka...13 1.3.1 Záhřev na teploty pod 80 C...13 1.3.2 Záhřev na teploty nad 80 ÜC...15 1.3.3

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.99, 07.100.30 2004 Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus) ČSN ISO 9232 57

Více

Druhy smyslového vnímání

Druhy smyslového vnímání Druhy smyslového vnímání Zpracoval: E-mail: Bobr0069@seznam.cz 1 Senzorické procesy a vnímání: Senzorické procesy jsou složkou adaptivní činnosti organismu. V průběhu fylogeneze se vyvinuly smyslové orgány

Více

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Faremní zpracovatel mléka (kód: 29-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14 Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY KA 2210/up_4_14 Bílý jogurt Klasik mléko, mléčná bílkovina, živé jogurtové kultury. Bílý jogurt klasický mléko, mléčná bílkovina, jogurtová kultura. Bílý jogurt

Více

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Nízkomolekulární, biologicky aktivní dusíkaté látky bazické povahy odvozené od aminokyselin Nepostradatelné pro organismus V malých koncentracích přirozená složka

Více

Bezpenostní list podle naízení ES 1907/2006 Datum vydání: 19.2.1998 Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 Název výrobku: EFFERVESCENNÍ PASTILKY

Bezpenostní list podle naízení ES 1907/2006 Datum vydání: 19.2.1998 Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 Název výrobku: EFFERVESCENNÍ PASTILKY Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: Obchodní název: Effervescenní chlorové tablety íslo CAS: íslo ES

Více

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ 2013 1 název výrobku čoko - kokos katalogové číslo výrobku obrázek výrobku EAN kód 50121 počet kusů v balení trvanlivost výrobku čoko - kokos 50121 meruňka 50122 višeň 50123

Více

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009)

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav konzervace potravin VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009) Praha, říjen

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

JINÉ AKTY EVROPSKÁ KOMISE

JINÉ AKTY EVROPSKÁ KOMISE C 96/18 Úřední věstník Evropské unie 16.4.2010 JINÉ AKTY EVROPSKÁ KOMISE Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 8 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují

Více

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

Hodnoticí standard. Sýrař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29)

Hodnoticí standard. Sýrař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Sýrař (kód: 29-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů Kvalifikační úroveň

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

POŽADAVKY NA VÝBĚR MASA PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

POŽADAVKY NA VÝBĚR MASA PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ POŽADAVKY NA VÝBĚR MASA PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Konference Školní stravování 2016 Středa 25. 5. 2016

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

Operátor věžové sušárny mléka a odparky

Operátor věžové sušárny mléka a odparky Operátor věžové sušárny mléka a odparky (kód: 29-054-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Operátor věžové sušárny

Více

PŘÍLOHY. Příloha A Vzor dotazníku

PŘÍLOHY. Příloha A Vzor dotazníku PŘÍLOHY Příloha A Vzor dotazníku DOTAZNÍKOVÁ STUDIE Autor: Jana Šťovíčková Vážená paní/pane, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a

Více

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) Název ústavu: Ústav hygieny a technologie masa Název předmětu:

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) Název ústavu: Ústav hygieny a technologie masa Název předmětu:

Více

Ovesné výrobky - nejvyšší obsah tuku - ovesné vločky - vady žluklé, hořké, pluchy. proso - zpracovává se na jáhly - prosná mouka

Ovesné výrobky - nejvyšší obsah tuku - ovesné vločky - vady žluklé, hořké, pluchy. proso - zpracovává se na jáhly - prosná mouka Ječné výrobky - ječné mouky zřídka, vedlejší výrobek - obrušováním kroupy velké - na loupáčkách - nařezačkách o lámanka o krupky velké o krupky malé - ječné vločky Ovesné výrobky - nejvyšší obsah tuku

Více