PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD ROZBORŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ U PRVOVÝROBCŮ A ZPRACOVATELŮ MLÉKA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Principy senzorické analýzy PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY Dr. Ing. Lenka Kouimská Katedra kvality zemdlských produkt Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj ZU v Praze Lenka Kouimská

3 Principy senzorické analýzy LITERATURA Pokorný, Valentová, Panovská: SENZORICKÁ ANALÝZA POTRAVIN, VŠCHT Praha 1999 Pokorný, Valentová, Pudil: SENZORICKÁ ANALÝZA POTRAVIN Laboratorní cviení, VŠCHT Praha 1999 Lenka Kouimská Pozn.: Krom uvedeného seznamu literatury jsou pednášky sestaveny i z jiných dalších literárních pramen, jejichž úplný seznam je k dispozici u autorky. Lenka Kouimská

4 Principy senzorické analýzy ÚVOD A HISTORICKÝ VÝVOJ SENZORICKÉ ANALÝZY 1. VÝVOJ VÝZNAMU SENZORICKÉ ANALÝZY senzorické posouzení potravin v minulostizískání informace: je-li potravina výživná není-li zkažená a neobsahuje-li toxické látky píznivé hodnocení sladkých a tuných potravin nepíznivé hodnocení hokých potravin nevhodné též siln kyselé nebo trpké Lenka Kouimská

5 Principy senzorické analýzy rozvoj civilizace: možnost výbru pokrm rzné kvality možnost vývoje metod kulinární technologie moderní doba: pevládá nabídka pokrm a potravináských výrobk nad poptávkou na trhu výrobky jen zdravotn nezávadné Senzorická jakost je jedinou stránkou jakosti, kterou mže spotebitel sám hodnotit. Lenka Kouimská

6 Principy senzorické analýzy VÝZNAM VDY PRO VÝVOJ SENZORICKÉ ANALÝZY POTRAVIN od 16. stol. - empirické zkušenosti kucha 18. a 19. stol. - popis smyslových orgán a jejich funkcí 19. stol. - závislosti mezi podnty a smyslovými orgány a pemna nervového vzruchu na smyslový vjem koncem 19. stol. - citlivost osob k jednotlivým chutím a vním v poslední dob - bunné a molekulární mechanizmy pi smyslovém vnímání senzorická analýza je multidisciplinárním oborem psychologie sociologie biologie chemie biochemie Lenka Kouimská

7 Principy senzorické analýzy koštéi: 3. VÝVOJ METODIKY SENZORICKÉ ANALÝZY citlivost zkušenosti zbožíznalecké vdomosti schopnost pesn a výstižn popisovat vnímané zkušenosti 2. svtová válka: posledních 50 let: zásobování armády kvalitními potravinami shoda laboratoí potr. prmyslu s odborníky proviantního zásobování rozvoj a zdokonalení metod zavedení metod senzorického profilu a stanovení asových závislostí zavedení poíta zavedení standardních metod senzorické analýzy v národním a mezinárodním mítku Lenka Kouimská

8 Principy senzorické analýzy ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 1. DEFINICE SENZORICKÉ ANALÝZY Senzorická analýza = hodnocení potravin bezprostedn našimi smysly vetn zpracování výsledk lidským centrálním nervovým systémem. podmínky: objektivní, pesné a reprodukovatelné mení Lenka Kouimská

9 Principy senzorické analýzy ROZDÍL MEZI SENZORICKOU ANALÝZOU A FYZIKÁLNÍ NEBO CHEMICKOU ANALÝZOU fyzikální nebo chemická analýza stanoví vlastnosti potravin, které odpovídají tzv. vnjším podntm senzorická analýza nestanoví podnty, ale vjemy uplatuje se také zpracování v centrální nervové soustav Výsledky senzorické analýzy nejsou srovnatelné s výsledky fyzikální nebo chemické analýzy a nedají se jimi nahradit. Lenka Kouimská

10 Principy senzorické analýzy ÚLOHA HODNOTITELE PI SENZ. ANALÝZE hodnotitelé, posuzovatelé, assessors porota, panel = soubor hodnotitel konzument = hodnotitel, který není speciáln odborn vzdlán 4. SENZORICKÉ LABORATORNÍ ZKOUŠKY senzorické zkoušky = analýzy provedené prostednictvím hodnotitel za podmínek, které zaruují pesné, objektivní a reprodukovatelné senzorické hodnocení Lenka Kouimská

11 Principy senzorické analýzy VLASTNOSTI POTRAVIN SLEDOVANÉ SENZORICKOU ANALÝZOU lovk hodnotí potraviny komplexn s použitím všech smysl školením je schopen rozpoznávat jednotlivosti Senzorickou analýzou hodnotíme vjemy zrakové, sluchové, chuové, ichové, taktilní, kinestetické, teplotní a bolesti. Podstatnou souástí hodnocení je zpracování informací na vjem v CNS. Lenka Kouimská

12 Principy senzorické analýzy HEDONICKÉ A INTENZITNÍ HODNOCENÍ nejprve: hedonické hodnocení - pijatelnost, píjemnost vjemu další posuzování vzorku: intenzitní hodnocení - intenzita vjem 7. HODNOCENÍ KOMPLEXNÍ A HODNOCENÍ DETAIL nejprve hodnotím komplexn a pak detaily hedonické hodnocení: nejprve píjemnost chuti celkov, pak sladnost sladké a kyselé intenzitní hodnocení: nejprve intenzita chuti celkov, pak intenzita sladké nebo kyselé Lenka Kouimská

13 Principy senzorické analýzy PERCEPCE A APERCEPCE percepce = vnímání zpracování vzruchu v CNS, uplatní se citové vlivy nebo zkušenost apercepce = nad vlivy vyvolanými pímo hodnoceným pedmtem pevažují jiné vlivy (citové, zkušenost) pedsudek = vdomé zdraznní nkterých stránek vjemu, které vede ke zkreslení a které mže být ovlivnno pedcházejícími zkušenostmi nebo tradicí 9. ÚNAVA PI SENZORICKÉM HODNOCENÍ fyziologická únava postiženy smyslové receptory psychická únava postiženy oblasti CNS senzorické hodnocení minut Lenka Kouimská

14 Principy senzorické analýzy SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ 1. ANATOMIE SMYSLOVÝCH RECEPTOR Smyslový orgán lovka ti hlavníásti: 1. idlo (receptor) pijímá vnjší podnty podráždní receptoru vzruch vnitní podnt = vzruch vycházející z receptoru 2. dostedivý (centripetální) nerv vede vzruch (vnitní podnt) od receptoru do CNS soustední pozornosti na významné informace 3. centrální nervová soustava (CNS) zpracování vzruchu Lenka Kouimská

15 Principy senzorické analýzy MECHANIZMUS VEDENÍ SMYSLOVÉHO VZRUCHU Z RECEPTORU DO CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY mechanizmus penosu informace z receptorové oblasti do CNS: A = schéma vedení vzruchu B = divergence terminál jednoho aferentního neuronu C = konvergence nkolika aferentních neuron do jediného interneuronu a = receptorová oblast b = aferentní nervové vlákno c = tlo nervové buky d = CNS e = interneurony Lenka Kouimská

16 Principy senzorické analýzy intenzita podntu - dána potem aktivovaných smyslových jednotek a frekvencí impulz podnt = píjem rzné formy energie vzruch práh = minimální rozdíl energie, který pi psobení na receptor vyvolá smyslový podnt Lenka Kouimská

17 Principy senzorické analýzy ZPRACOVÁNÍ NERVOVÉHO VZRUCHU V CNS mozek - prodloužená mícha, most, mozeek, stední mozek, mezimozek a koncový mozek (velký mozek) mozková kra: cytoarchitektonické mapy mozkové kry funkní korové oblasti Lenka Kouimská

18 anatomické rozdlení velkého mozku do lalok (každá hemisféra má 4 laloky) Lenka Kouimská

19 Principy senzorické analýzy nervy ústí v CNS v mozkové ke primární smyslové oblasti asocianí nervová vlákna zpracování informace sekundární (asocianí) oblasti asocianí oblasti význam pro vyšší nervovou innost interpretace dané informace na základ dosavadních zkušeností Lenka Kouimská

20 Principy senzorické analýzy SMYSLOVÉ RECEPTORY A JEJICH ROZDLENÍ 1. SPECIFI NOST SMYSLOVÝCH RECEPTOR smyslové orgány - pijímají urité typy podnt (rzné formy energie) receptorováást smyslového orgánu velká citlivost a specifinost je schopna pijímat jen urité typy podnt, ke kterým je ale mimoádn citlivá podnty vlastní podnty nevlastní receptory jsou k nim daleko mén citlivé, vyšší práh vnímání Lenka Kouimská

21 Principy senzorické analýzy Pehled nejdležitjších podnt registrovaných lidskými smysly: Typ podntu Píslušný smyslový receptor Elektromagnetické záení zrakové receptory Mechanické síly sluchový, taktilní, kinesthetické receptory, smysl pro bolest Chemikálie ichové a chuové receptory, vodní smysl, smysl pro bolest Teplota smysl pro teplo, smysl pro chlad, smysl pro bolest Lenka Kouimská

22 Principy senzorické analýzy ROZDLENÍ SMYSLOVÝCH RECEPTOR Tídní receptor podle toho, odkud se podnty pijímají: Typ receptoru Místo, odkud picházejí podnty Exteroreceptory podnty z vnjšku (vtšinou v kži) - kontaktní receptory citlivé teprve pi styku s podntem (chemické a taktilní receptory) - telereceptory citlivé i na dálku (zrakové a sluchové receptory) Interoreceptory podnty v vnitku - proprioreceptory vnímají polohu a pohyb (kinesthetické receptory) v pohybovém aparátu (ve svalech, šlachách, kloubech, okostici) - visceroreceptory pijímají podnty z vnitku tla (baroreceptory zmny tlaku, naptí cévní stny, slizniní receptory ve stn orgán uvnit tla vazivu, cévách) Lenka Kouimská

23 Principy senzorické analýzy Tídní receptor podle toho, na jaký typ pijímaných vnjších podnt jsou citlivé: Typ receptoru Mechanoreceptory Termoreceptory Receptory elektromagnetického záení Chemoreceptory Typ pijímaných podnt mechanické podnty rychlost pohybu molekul (teplota) elektromagnetické záení uritého rozsahu vlnových délek chemické podnty nkteré typy podnt nenílovk schopen pijímat: UV nebo Roentgenovo záení, I záení, radiové vlny, magnetické a elektrické proudy, mnohé chemikálie apod. Lenka Kouimská

24 Principy senzorické analýzy DALŠÍ DLENÍ SMYSLOVÝCH RECEPTOR smyslové receptory jsou dále specializovány: zrakové receptory nkolik typ (tyinky a ípky) pro každou základní barvu a pro ernobílé vidní chuový receptor samotný receptor pro každou základní chu sluchové receptory rzné receptory pro rzné tóny taktilní smysl rzné receptory pro rzn velké tlaky Lenka Kouimská

25 Principy senzorické analýzy METODICKÉ OTÁZKY SENZORICKÉ ANALÝZY 1. vytvoit optimální podmínky pro konkrétní úlohu 2. vytvoit systém pípravy a pedkládání vzork pro splnní zadaného úkolu 3. vybrat z dostupných osob vhodné hodnotitele a pimen je vyškolit 1. OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO SENZORICKOU ANALÝZU eliminování rušivých vliv nejlépe v senzorické laboratoi malé skupiny hodnotitel v oddlených kójích Lenka Kouimská

26 Principy senzorické analýzy Optimální podmínky pro senzorickou analýzu Optimalizovaný faktor Optimální podmínky pro hodnocení Hladina zvuku kolem 40 db, izolace dveí a oken Teplota C, nejlépe klimatizace Vlhkost vzduchu %, v zimn vlhení Pohyb vzduchu poznatelný jen o pestávkách, jinak klid Pachy ochrana ped pachy ventilací, pachovými filtry a nátry neabsorbujícími pachy Zrakové vjemy svtle šedá nebo bílá barva, bez výzdoby Kontakt s lidmi pepážky mezi hodnotiteli, kóje vybavení senzorické laboratoe: SN ISO 8589 Senzorická analýza. Obecná smrnice pro uspoádání senzorického pracovišt Lenka Kouimská

27 Principy senzorické analýzy OBECNÉ ZÁSADY PRO PEDKLÁDÁNÍ VZORK PRO SENZORICKOU ANALÝZU píprava vzorku: 1. hygienické pedpisy 2. podrobná písemná evidence 3. dostatené množství vzorku 4. pedepsaná teplota 5. stejné nádobí 6. pimená rychlost podávání 7. vysvtlení postupu hodnocení a záznamu výsledk 8. anonymita vzork 9. randomizace vzork 10. poádek bhem hodnocení, zaznamenání výsledk Lenka Kouimská

28 Principy senzorické analýzy Obecné zásady pro vlastní senzorické hodnocení seznámení hodnotitel vyškolení hodnotitel poadí úkol množství vzorku ochutnávání vzorku chuový neutralizátor pestávky Lenka Kouimská

29 Principy senzorické analýzy VÝBR HODNOTITEL, JEJICH VÝCHOVA A KONTROLA Stupe kvalifikace hodnotitel pro rzné úkoly senzorické analýzy Úkol Nezbytná kvalifikace Konzumentské zkoušky žádná kvalifikace Stanovení preferencí jen základní zacviení Rozdílové zkoušky srovnání se standardy základní zacviení nebo školení hodnotitelé Senzorické profily školení hodnotitelé Vypracování vhodné senzorické metody metodití experti Posouzení senzorické jakosti komoditní experti Výchova a školení expert metodití experti rezervní hodnotitelé Lenka Kouimská

30 Principy senzorické analýzy Školení hodnotitelé, jejich výbr, výchova a doškolování školení hodnotitelé - v praxi nejastji potební výbr uchaze ped školením cíle školení: 1. lepší soustední pozornosti na úkol a potlaení ostatních vliv 2. získání správných návyk pi hodnocení vzork a pi záznamu výsledk 3. dodržování lepšího poádku a zvýšení pelivosti 4. obeznámení s metodami senzorické analýzy 5. lepší porozumní úkolm, které picházejí v úvahu pi senzorickém hodnocení 6. zlepšení vyjadovacích schopností 7. vytvoení známého a píjemného prostedí pi hodnocení a dobrých osobních vztah Lenka Kouimská

31 Principy senzorické analýzy význam získaných zkušeností: 1. potlaení emotivní stránky pi hodnocení 2. prohloubení schopnosti zkoumat detaily, rozdíly a souvislosti 3. zvýšení možnosti porovnávání vzork s jinými, díve zkoumanými vzorky Lenka Kouimská

32 Principy senzorické analýzy Metody vhodné pro výbr a školení hodnotitel: Úkol Zjištní poruch chuového, ichového a zrakového vnímání Zjištní citlivosti receptor Zkoušení pamti Metoda rozpoznávání 4 7 základních chutí rozpoznávání vní rozpoznávání podobných barevných tón stanovení dolního podntového práhu vybraných základních chutí a vní stanovení velikosti rozdílového práhu nkolika základních chutí a vní seazení nkolika vzork poadovou zkouškou podle zvoleného znaku zjišování opakovatelnosti pi stanovení rozdíl mezi vzorky rznými metodami Zkoušení soustední pozornosti Schopnost všímat si detail stanovení senzorického profilu chuti a vn Schopnost vyjadovací volný slovní popis vn nebo aromatu výrobku soustavné udržování dosažené úrovn kvalifikace Lenka Kouimská

33 Principy senzorické analýzy Výbr, výchova a doškolování metodických expert metodití experti - zavádní nebo úprava nových metod a školení pracovník pro senzorickou analýzu úkoly pro vyškolení metodických expert: 1. seznámení se všemi užívanými technikami senzorické analýzy 2. zaškolení a získávání praxe v dležitých technikách senzorického hodnocení 3. školení na zlepšení opakovatelnosti výsledk pi použití rzných technik, nap. rzných stupnic 4. školení ve vyjadovací schopnosti, hlavn pi volném popisu 5. školení v získávání mezilaboratorn srovnatelných výsledk, které se pak ovují v mezilaboratorních zkouškách Lenka Kouimská

34 Principy senzorické analýzy Výbr, výchova a doškolování komoditních expert komoditní experti - úzce specializováni výbr ze zvláš schopných školených hodnotitel specializace: 1. slovní popis jednotlivých druh výrobk píslušné komodity a cviení v senzorickém profilování 2. hluboká znalost zbožíznalství píslušné komodity, dobrá znalost používaných obal 3. znalost technologie výroby píslušné komodity, skladování, podmínek pepravy, prodeje a zpsob finální úpravy 4. školení v rozpoznání výrobk, také podle výrobce, místa výroby, technologie výroby, doby sklizn i doby výroby Lenka Kouimská

35 5. rozpoznání a popis pedností a závad výrobk a vysvtlení píin, pedností a nedostatk 6. získání nejmén roní praxe v uvedených innostech, zvlášt u výrobk, kde roní cyklus má vtší význam 7. úast na domácích i zahraniních pehlídkách píslušných výrobk udržení kvalifikace a získání všeobecného uznání doma i v zahranií Lenka Kouimská

36 Principy senzorické analýzy METODY SENZORICKÉ ANALÝZY POTRAVIN 1. laboratorní metody 2. metody za podmínek restauraního stolování 3. konzumentské zkoušky 1. LABORATORNÍ METODY SENZORICKÉ ANALÝZY POTRAVIN 1.1. Výbr metody pro senzorickou analýzu v senzorické laboratoi dle:charakteru úkolu potu a kvality hodnotitel asu množství vzorku statistické chyby zkušenosti laboratoe s uritou metodou Lenka Kouimská

37 Principy senzorické analýzy Pehled nejbžnjších metod laboratorní senzorické analýzy Úkol Stanovení existence rozdíl mezi vzorky Stanovení velikosti rozdílu Stanovení preferencí Srovnání nkolika vzork Stanovení absolutní pijatelnosti a intenzity Stanovení charakteru vjemu Vhodné metody rozdílové zkoušky: párová, duo-trio, trojúhelníková, tetrádová, dva-z-pti, tyi-z-deseti jednostimulová, dvoustimulová metoda rozdílové zkoušky stupnicové metody rozdílové zkoušky stupnicové metody poadové zkoušky (preferenní nebo intenzitní) stupnicové metody, ze ovací metody, srovnání se stupnicí metody senzorického profilu, metody volného popisu srovnání se sadou standard Lenka Kouimská

38 Principy senzorické analýzy Obecné zásady vlastního senzorického hodnocení informace ped hodnocením opakování hodnocení dodržení instrukcí záznam o hodnocení pedložení vzorku o známé intenzit poadí vzork Lenka Kouimská

39 Principy senzorické analýzy Otázka stupnic pi hodnocení senzorických vjem Hodnotitelské stupnice pi senzorické analýze Typ stupnice Píklady Kategorové hovzí vepové jehní drbež ano ne nevím žlutá žlutozelená - zelená Ordinální poadí zjištné poadovou zkouškou A B C D E výborný velmi dobrý spíše dobrý spíše špatný velmi špatný odporný neznatelná velmi slabá slabá silná Intervalové C, F podntový práh a od nho rostoucí koncentrace Pomrové vztažené na standard magnitudové hodnocení Lenka Kouimská

40 Principy senzorické analýzy Obecné zásady pi vyhodnocování výsledk stanovení hladiny pravdpodobnosti poet odpovdí rozdílové a poadové zkoušky tabulky stupnicové metody neparametrické metody vyhodnocováníasového prbhu vyhodnocování senzorického profilu multivariatní analýza Lenka Kouimská

41 Principy senzorické analýzy Vybavení senzorické laboratoe osobními poítai snadnjší a rychlé hodnocení speciální programové vybavení 1.6. Vypracování protokolu ze senzorické analýzy 1. název, adresa senzorické laboratoe 2. název zadané úlohy, zadavatel a íslo objednávky 3. pesný popis vzork pedaných k analýze 4. pesný popis pípravy vzorku k analýze a zpsobu pedkládání vzorku hodnotitelm 5. použitá metoda senzorické analýzy 6. poet a kvalifikace hodnotitel 7. dosažené výsledky a metody jejich zpracování 8. závry ze senzorické analýzy 9. datum analýzy a datum vyhotovení protokolu 10.podpis vedoucího senzorické laboratoe, razítko a íslo protokolu Lenka Kouimská

42 Principy senzorické analýzy SENZORICKÉ HODNOCENÍ POTRAVIN ZA PODMÍNEK RESTAURA NÍHO STRAVOVÁNÍ vzorky pipraveny školeným personálem a podávány za pedepsaných podmínek pro hodnotitele bližší prostedí vtšinou hedonické hodnocení - velikost porce, úprava na talíi, vzájemný pomr pokrm v sestav - vhodnost nápoje k pokrmu, vhodnost jednotlivých chod pro menu - sladnost jednotlivých chutí nebo textury pokrm - vhodnost a pimenost koení - vhodnost nádobí a pimenost výzdoby - vhodnost z hlediska správné výživy, vhodnost pro uritou spoleenskou píležitost - úprava stolu, místnosti, kvalita obsluhy Lenka Kouimská

43 Principy senzorické analýzy KONZUMENTSKÉ ZKOUŠKY 3.1. Úkoly a charakter konzumentských zkoušek názory konzument: podklady pro - marketing - výzkum a vývoj nových výrobk - obchodní sféru - distribuci výrobk - organizace zabývající se výživou a stravováním hlavní cíl: ochota výrobek zakoupit nebo konzumovat Lenka Kouimská

44 Principy senzorické analýzy Hlavní metody przkumu názoru konzument 1. analýza dokument 2. pímé pozorování chování konzumenta 3. pímý styk s konzumentem: a) nepímé postupy b) pímý rozhovor 3.3. Metody založené na studiu dokument metody historické informace o chování spotebitel v minulosti Lenka Kouimská

45 Principy senzorické analýzy Materiály vhodné pro zjišování názor spotebitel: - úední statistické materiály - výzkumné zprávy - odborné a vdeckéasopisy a knihy - masové sdlovací prostedky (tisk, rozhlas, televize) - spotebitelskéasopisy a zprávy - plakáty, reklamy, výkladní skín - chování konkurenních podnik - záznamy o koupi a prodeji - zábavná literatura - stupe opotebení - prohlídka supermarket, katalogy, ceníky - prohlídka nabídky stravovacích zaízení - internet Lenka Kouimská

46 Principy senzorické analýzy Metody založené na pímém pozorování chování a názory spotebitel v souasnosti skupiny obyvatelstva: - spotebitelé (konzumenti) - zákazníci - prodavai - osoby rozhodující o prodeji - pedstavitelé konkurenních podnik Lenka Kouimská

47 Principy senzorické analýzy Aktivní dotazové konzumentské przkumy 1. zprostedkované 2. bezprostední styk s respondentem dotazníkový formulá dopisem dotazníkový formulá el. poštou telefonické dotazy osobní dotazy: vyplování pedem pipravených dotazník ízený rozhovor volný rozhovor przkum s ochutnávkou Lenka Kouimská

48 Principy senzorické analýzy Uspoádání spotebitelského przkumu a výbr dotazovaných Provedení przkumu: 1. srovnání statistických skupin 2. dynamický przkum Etapy przkumu: 1. promyšlení pokusu a prodiskutování plánu 2. provedení pedbžného pokusu, pípadné úpravy 3. provedení hlavního pokusu 4. validace výsledk 5. vyhodnocení výsledk a interpretace závr Lenka Kouimská

49 Principy senzorické analýzy Výbr dotazovaných: náhodný výbr z celé populace náhodný výbr z potenciálních konzument kvótní výbr vícestupový výbr stratifikovaný výbr metoda snhové koule uveejnní výzvy, že se bude konat przkum przkum v areálu supermarketu konzumentská zkouška pro skupinu odborník Lenka Kouimská

50 Principy senzorické analýzy Faktory ovlivující výsledek: 1. etnické vlivy 2. sociální vlivy 3. vk 4. pohlaví 5. vzdlání a vliv zamstnání 6. zkušenosti s nákupem potravin a s vaením 7. rozsah znalostí o správné výživ Krátkodobé faktory: 1. zdravotní stav 2. fyziologická motivace 3. psychická motivace 4. sociální motivace 5. informace o výrobku Lenka Kouimská

51 Principy senzorické analýzy Charakter przkumu: 1. przkum pro celý stát a pro všechny skupiny obyvatelstva, rozšíení výrobk na celém trhu 2. przkum speciálního trhu 3. przkum u velkoodbratel a vedoucích initel 4. zjišování preferencí pro uritý výrobek, porovnání dvou výrobk 5. složité przkumy s mnoha dotazy Lenka Kouimská

52 Principy senzorické analýzy Praktický postup pi konzumentských zkouškách spojených s ochutnávkou 1. pozvání k hodnocení 2. pedbžná informace o výrobku 3. seznámení s výrobkem v malospotebitelském obalu 4. instruktáž o prbhu zkoušky 5. rozdání dotazníku a instruktáž o jeho vyplnní 6. hodnocení vzhledu 7. vlastní degustace 8. vyplnní dotazníku 9. kontrola správnosti vyplnní dotazníku Lenka Kouimská

53 Principy senzorické analýzy Podmínky zkoušky a její hodnocení: - veejná zkouška jednotliv a veejná odpov - zkouška za restauraních podmínek - veejná odpov vedoucímu zkoušky - anonymní odpov - hodnocení za podmínek oberstvení u stánku - hodnocení v senzorické laboratoi - hodnocení v domácnosti hodnotitele Nejastjší závady: - nejasn formulované otázky - sugestivní otázky - zbytené otázky - znepokojující otázky Lenka Kouimská

54 Principy senzorické analýzy Metody vyhodnocování výsledku konzumentských zkoušek - speciální metody statistické analýzy, vtšinou neparametrické - závry zkoušky platí jen pro sledovaný soubor a as przkumu - interpretace obvykle nejednoznaná - znaná chyba stanovení a velké riziko chyby v závrech Lenka Kouimská

55 Principy senzorické analýzy Typy informací, pednosti a nedostatky konzumentských zkoušek Pehled typ informací získaných v konzumentských zkouškách Smování informací Minulost Pítomnost Budoucnost Trvale platné Druh informací Odhad dívjšího chování spotebitel a zákazník Odhad nynjšího chování, názor a preferencí konzument a zákazník Odhad nynjších názor pracovník obchodu a stravování na budoucí odbyt výrobk Odhad budoucího chování spotebitel a zákazník, trend postoje a konzumu, vývoje preferencí Podklady pro vývoj nových výrobk Metodické výzkumy Lenka Kouimská

56 Principy senzorické analýzy Nedostatky konzumentských zkoušek Píina závady Mnoho organizaní kvalifikované práce Organizátor Rozdíly zkoušky od skutenosti Závady v usuzování budoucnosti z pítomnosti Dsledek pro závr zkoušky Zdlouhavá a vysoká cena Ovlivnní výsledk zkoušky Výsledky nkdy neodpovídají skutenému nebo trvalému názoru Málo se uplatní vliv ceny Málo se uplatní vliv dostupnosti Výsledky konzumentských zkoušek nkdy neodpovídají skutenému konzumu Nerespektuje se vliv informací, zvlášt reklamy Nerespektuje se vliv prkopník, módnosti a napodobování Lenka Kouimská

57 Principy senzorické analýzy konzumentské zkoušky jsou potebné a nenahraditelné 2. je zde riziko nesprávných závr, ale prozatím neexistuje lepší metoda 3. pokud se závry nejeví dost vrohodn, je možno použít jiné metody konzumentských zkoušek 4. závry lze doplnit o závry marketingových expert a korigovat 5. zkušené firmy zmenší riziko nesprávných závr, zkrátí dobu zkoušky a poídí ji za pijatelnou cenu Spolupráce expert: 1. expert pes komoditní otázky 2. expert pes metodiku konzumentských zkoušek 3. expert pes otázky trhu 4. expert pes statistiku Lenka Kouimská

58 L. Kouimská: ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK (Literatura: Kouimská, L Úvod do mlékaství, Laboratorní cviení. 1. vyd. ZU Praha, 99 s.) 1. Smyslové zkoušky syrového mléka Pi smyslovém posouzení mléka se hodnotí vzhled, konzistence, barva, chu a vn vzorku podle píslušných pedpis. Smyslové zkoušky jsou subjektivní a jejich výsledek je siln ovlivnn zkušeností a dispozicí posuzovatele. Rzní posuzovatelé mohou docházet k rozdílným výsledkm. Proto se doporuuje provádt smyslové posouzení nejmén temi hodnotiteli. Postup pi hodnocení: Mléko se vytemperuje na 20 C a nalije se do isté nádoby z bezbarvého irého skla. Nejprve se posuzuje jeho barva, vzhled a konzistence, poté se hodnotí vn a chu. Posouzení barvy, vzhledu a konzistence: Barva normálního mléka je bílá se slab nažloutlým odstínem. U odstedného mléka mže být odstín lehce namodralý. Jiná barva mléka mže být zpsobena zneištním, krmivem, onemocnním mléné žlázy nebo mikrobiálními pochody. Nejastji se vyskytuje zabarvení ržové až ervené. Normální mléko je tekutina stejnorodé konzistence bez usazenin a ponkud hustší než voda. U nehomogenizovaného mléka se pipouští vyvstalá vrstva tuku. Zmny v konzistenci mohou nastat psobením mikroorganism nebo enzym, porušením nebo zneištním mléka, i onemocnním dojnic. Nejastjší zmny konzistence mléka jsou: mléko slizké, hlenovité, lepkavé táhlovité, vlokovité, sražené, sedlé, kašovité, zpnné, krupinaté, písité, vodnaté nebo ásten stluené. Posouzení vn (pachu): Vn mléka se spolu s chutí hodnotí pi 18 až 20 C. Skryté vady vn ale lépe vyniknou pi 30 až 35 C. erstvé mléko má slabou, ist mlénou specifickou vni bez cizích pach. Mléko je ovšem velmi náchylné k pijímání rozliných pach ze svého okolí, jako jsou rozmanité sklepní, chlévní a podobné pachy. Pejímá i pachy z krmiva dojnice, jako jsou pach epový, výpalkový, rybí, esnekový, slanekový apod. Léením dojnic jsou zavinny pachy po lécích, pach hnilobný, sirovodíkový apod. Zneištné nádoby na mléko nebo neopatrná manipulace s mlékem mže v mléce zpsobit nepíjemné pachy jako napíklad petrolejový, sýrovitý, olejovitý apod. Úinkem nkterých mikroorganism vzniká pach kyselý, pižmový, po kyselin máselné, sýrovitý, hnilobný, lojovitý, slanekový apod. Pach mléka vynikne, pidá-li se k 20 ml mléka do uzavené vzorkovnice jedna pecika (asi 0,1 g) KOH a vzorek se nechá stát 5 minut pi pokojové teplot. Po otevení vzorkovnice se ihned provede posouzení vn. Srovnává se se stejn ošeteným nezávadným mlékem. Výsledek se vyhodnocuje dle následující stupnice: I. bez cizího pachu nebo pouze slabý cizí pach II. zetelný cizí pach III. silný cizí pach až odpor vzbuzující.

59 L. Kouimská: ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK Posouzení chuti: Ped zahájením chuových zkoušek je teba zjistit, zda vzorek není konzervován. Chemicky konzervované vzorky se chuov neposuzují. Chu mléka se hodnotí pi 18 až 20 C, a to jen v pípad, že se jedná o mléko tepeln ošetené (pasterované apod.). Pokud je teba hodnotit chu syrového mléka, musí se toto nejprve zahát k varu a ochladit. erstvé mléko má píjemnou, nasládlou, typicky mlénou chu. Zmny v chuti nastávají zneištním (slaná, mýdlovitá, hoká apod.), psobením mikroorganism (nabesklá, kyselá, devitá, sladová, mýdlovitá, hoká apod.), onemocnním dojnic a jejich léením nebo porušením sekrece mléka (slaná, hoká, žluklá apod.), pípadn vlivem krmiv (sladová, hoká, krmivová apod.). 2. Smyslové zkoušky konzumního mléka Pi smyslovém posouzení mléka a tekutých mléných výrobk se hodnotí balení, vzhled a konzistence, barva, chu a vn výrobk podle píslušné jakostní normy. U výrobk ve spotebitelském balení se hodnotí smyslové znaky vetn obalu, pi velkospotebitelském balení se hodnotí pouze smyslové znaky odebraného vzorku po pevedení do kádinky z bezbarvého skla. Posouzení balení: Posuzuje se stav obalu a oznaení výrobku ped otevením a po vyprázdnní obalu. Obal výrobku má být istý, neporušený a správn oznaený. Posouzení barvy, vzhledu a konzistence: Po otevení obalu se ihned posoudí barva, vn, vzhled a konzistence výrobku. Pak se výrobek pevede do kádinky a dokoní se posouzení vzhledu a konzistence dle kap Posouzení vn a chuti: Vn a chu konzumního mléka se hodnotí pímo pi 18 až 20 C. Má být ist mléná, bez cizích píchutí a pach. U trvanlivého mléka se pipouští nasládlá, mírn vaivá nebo mírn karamelová chu. Odchylky od uvedených smyslových požadavk: Nejastjší odchylky od uvedených smyslových požadavk jsou nestejnorodá, cizí, netypická barva, stopy mléných nápek z pasteru, mechanické zneištní, stopy mléných usazenin na dn, slizká, táhlovitá, vlokovitá, lepkavá, sražená nebo krupikovitá konzistence, chu a vn slab až výrazn neistá po krmivu, vaivá, nahoklá, slaná, trpká, sýrovitá nebo jinak cizí. 3. Smyslové zkoušky smetany Pi smyslovém posouzení smetany se hodnotí balení, vzhled a konzistence, barva, chu a vn výrobku podle píslušné jakostní normy. U výrobk ve spotebitelském balení se hodnotí smyslové znaky vetn obalu, pi velkospotebitelském balení se hodnotí pouze smyslové znaky odebraného vzorku po pevedení do kádinky z bezbarvého skla.

60 L. Kouimská: ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK Posouzení balení: Posuzuje se stav obalu a oznaení výrobku ped otevením a po vyprázdnní obalu. Obal výrobku má být istý, neporušený a správn oznaený. Posouzení barvy, vzhledu a konzistence: Po otevení obalu se ihned posoudí barva, vn, vzhled a konzistence výrobku. Pak se výrobek pevede do kádinky a dokoní se posouzení vzhledu a konzistence dle kap Smetana má mít barvu bílou, mlénou, jemn až výrazn krémovou, pípadn s lehce nažloutlým nádechem. Konzistencí má smetana být tekutá, stejnorodá tekutina bez usazenin, tukových hrudek a kaseinových vloek. U trvanlivé smetany se pipouští ojedinlý výskyt usazeniny na stnách obalu. U nehomogenizovaných smetan se pipouští vyvstalá vrstva tuku. U kyselých smetan je konzistence stejnorodá, krémovit hustá. Mže být i tuhá, siln krémovitá až mírn krájitelná. Mírn vystupující syrovátka není na závadu. Posouzení vn a chuti: Vn a chu smetan se hodnotí pímo pi 18 až 20 C. Má být istá, sladce mléná, po pasteraci mírn vaivá, bez cizích píchutí a pach. U trvanlivé smetany se pipouští nasládlá, mírn vaivá nebo mírn karamelová chu. U kyselých smetan je chu a vn istá, píjemn mlén nakyslá po smetanovém zákysu. U smetan tunjších je mén výrazn kyselá, u smetan s nižším obsahem tuku kyselejší. Odchylky od uvedených smyslových požadavk: Nejastjší odchylky od uvedených smyslových požadavk jsou stopy nápek, cizí, netypická barva, mechanické zneištní, slabý až silný výskyt tukových hrudek, táhlovitá konzistence, vyvlokovaná bílkovina nebo usazeniny na dn. Mezi vady chuti a vn patí vaivá, slab až siln neistá po krmivu, u sladkých smetan nakyslá, nahoklá, pipálená, trpká, mýdlovitá, sýrovitá, žluklá nebo jinak cizí. 4. Smyslové zkoušky másla Smyslové zkoušky se provádjí pi teplot másla od 14 do 18 C a teplot místnosti kolem 20 C (ne vyšší). Smyslovými zkouškami se zjišuje jakost másla na povrchu i na ezu. U spotebitelských balení se hodnotí i stav obalu. Sleduje se vzhled a barva, vypracování, konzistence, chu a vn. Posouzení balení: Posuzuje se stav obalu a oznaení výrobku ped otevením a po otevení obalu. Obal výrobku má být istý, neporušený a správn oznaený. Posouzení barvy, vzhledu, konzistence a vypracování: Po otevení obalu se ihned posoudí barva, vn, vzhled a konzistence výrobku. Máslo má mít barvu pirozen nažloutlou, s odstínem odpovídajícím surovin (u stolního másla mže být až žlutá). Na ezu má být barva stejnorodá, matn lesklá, pipouští se malá zmna barvy na povrchu. Máslo má mít konzistenci snadno roztíratelnou, tažnou, pimen tuhou, stejnorodou a celistvou. Pipouští se slab krátká nebo slab masovitá.

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s.

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. č.a. Výrobek Balení Alergeny 18026 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 150 g mléko, sušené mléko, jogurtová kultura 18027 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 380 g

Více

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání MLÉČNÉ VÝROBKY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

RADA EURASIJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ROZHODNUTÍ

RADA EURASIJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ROZHODNUTÍ RADA EURASIJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE ROZHODNUTÍ 9. října 2013 č. 67 Kazaň O technickém předpisu Celní unie O zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků V souladu s článkem 3 Smlouvy o Eurasijské hospodářské

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY Pro domácí výrobu sýrů a mléčných výrobků

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY Pro domácí výrobu sýrů a mléčných výrobků TECHNOLOGICKÉ POSTUPY Pro domácí výrobu sýrů a mléčných výrobků Výroba sýrů, tvarohů a jogurtů vyžaduje prokysání mléka pomocí mlékařských kultur. Při výrobě sýrů je při tom nutné srážení mléka syřidlem

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR Sýry patřído skupiny fermentovaných potravin stejnějako pivo, víno, chléb, kysanézelí, rybíomáčka

Více

Manuál č. 19. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 19. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 19 NÁZEV HODINY/TÉMA: MLÉČNÉ VÝROBKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 2h (90min.) Vyučovací předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Volné psaní, I.N.S.E.R.T.

Více

Obsah. Charakteristika Rozdělení smetanových náplní Šlehání smetany Vady smetanových náplní Výrobky

Obsah. Charakteristika Rozdělení smetanových náplní Šlehání smetany Vady smetanových náplní Výrobky Obsah Charakteristika Rozdělení smetanových náplní Šlehání smetany Vady smetanových náplní Výrobky Charakteristika Jednou ze základních součástí smetanových výrobků je sladká smetana s obsahem tuku 33

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14 Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY KA 2210/up_4_14 Bílý jogurt Klasik mléko, mléčná bílkovina, živé jogurtové kultury. Bílý jogurt klasický mléko, mléčná bílkovina, jogurtová kultura. Bílý jogurt

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL

KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL Komplexní vzdlávání lidských zdroj v mléka kaství CZ.1.07/2.3.00/09.0081 DEN S MLÉKEM NA MENDELU ID 2012 (29.2.2012,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ 2013 1 název výrobku čoko - kokos katalogové číslo výrobku obrázek výrobku EAN kód 50121 počet kusů v balení trvanlivost výrobku čoko - kokos 50121 meruňka 50122 višeň 50123

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):...

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):... 1. Správně spoj tyto teze: Sladká mléka - bikava, malcao - plnotučné (3,5%) Kyselá mléka - dětská mléčná výživa Sunar, Beba, Nutrilon - jogurtové mléko, jogurty, kefíry Sušená - acidofilní mléko Kondenzovaná

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_15 Název materiálu: Zahuštěné a sušené mléko Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_13 Název materiálu: Ošetření a použití mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 1.0 ÚVOD - Balení do modifikované atmosféry (MAP) Kvalita skladovaných potravin je zásadním způsobem ovlivňována

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26 OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 1.1 Zemědělství... 13 1.2 Potravinářský průmysl... 14 Kontrolní otázky... 14 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 2.1 Základní pojmy... 15 Poživatina...

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Co je trávicí soustava? Pro se zabývat TS? Trávicí proces 29.1.2010. Zdraví trávicí soustavy s ohledem k výkonnosti kon.

Co je trávicí soustava? Pro se zabývat TS? Trávicí proces 29.1.2010. Zdraví trávicí soustavy s ohledem k výkonnosti kon. Zdraví trávicí soustavy s ohledem k výkonnosti kon Julia Lühr Connolly s RED MILLS BSc Equine Science Co je trávicí soustava? Trávicí soustava (TS) Anatomie TS Fyziologie TS Zdraví TS Aplikace pro praktické

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více