PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD ROZBORŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ U PRVOVÝROBCŮ A ZPRACOVATELŮ MLÉKA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Principy senzorické analýzy PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY Dr. Ing. Lenka Kouimská Katedra kvality zemdlských produkt Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj ZU v Praze Lenka Kouimská

3 Principy senzorické analýzy LITERATURA Pokorný, Valentová, Panovská: SENZORICKÁ ANALÝZA POTRAVIN, VŠCHT Praha 1999 Pokorný, Valentová, Pudil: SENZORICKÁ ANALÝZA POTRAVIN Laboratorní cviení, VŠCHT Praha 1999 Lenka Kouimská Pozn.: Krom uvedeného seznamu literatury jsou pednášky sestaveny i z jiných dalších literárních pramen, jejichž úplný seznam je k dispozici u autorky. Lenka Kouimská

4 Principy senzorické analýzy ÚVOD A HISTORICKÝ VÝVOJ SENZORICKÉ ANALÝZY 1. VÝVOJ VÝZNAMU SENZORICKÉ ANALÝZY senzorické posouzení potravin v minulostizískání informace: je-li potravina výživná není-li zkažená a neobsahuje-li toxické látky píznivé hodnocení sladkých a tuných potravin nepíznivé hodnocení hokých potravin nevhodné též siln kyselé nebo trpké Lenka Kouimská

5 Principy senzorické analýzy rozvoj civilizace: možnost výbru pokrm rzné kvality možnost vývoje metod kulinární technologie moderní doba: pevládá nabídka pokrm a potravináských výrobk nad poptávkou na trhu výrobky jen zdravotn nezávadné Senzorická jakost je jedinou stránkou jakosti, kterou mže spotebitel sám hodnotit. Lenka Kouimská

6 Principy senzorické analýzy VÝZNAM VDY PRO VÝVOJ SENZORICKÉ ANALÝZY POTRAVIN od 16. stol. - empirické zkušenosti kucha 18. a 19. stol. - popis smyslových orgán a jejich funkcí 19. stol. - závislosti mezi podnty a smyslovými orgány a pemna nervového vzruchu na smyslový vjem koncem 19. stol. - citlivost osob k jednotlivým chutím a vním v poslední dob - bunné a molekulární mechanizmy pi smyslovém vnímání senzorická analýza je multidisciplinárním oborem psychologie sociologie biologie chemie biochemie Lenka Kouimská

7 Principy senzorické analýzy koštéi: 3. VÝVOJ METODIKY SENZORICKÉ ANALÝZY citlivost zkušenosti zbožíznalecké vdomosti schopnost pesn a výstižn popisovat vnímané zkušenosti 2. svtová válka: posledních 50 let: zásobování armády kvalitními potravinami shoda laboratoí potr. prmyslu s odborníky proviantního zásobování rozvoj a zdokonalení metod zavedení metod senzorického profilu a stanovení asových závislostí zavedení poíta zavedení standardních metod senzorické analýzy v národním a mezinárodním mítku Lenka Kouimská

8 Principy senzorické analýzy ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 1. DEFINICE SENZORICKÉ ANALÝZY Senzorická analýza = hodnocení potravin bezprostedn našimi smysly vetn zpracování výsledk lidským centrálním nervovým systémem. podmínky: objektivní, pesné a reprodukovatelné mení Lenka Kouimská

9 Principy senzorické analýzy ROZDÍL MEZI SENZORICKOU ANALÝZOU A FYZIKÁLNÍ NEBO CHEMICKOU ANALÝZOU fyzikální nebo chemická analýza stanoví vlastnosti potravin, které odpovídají tzv. vnjším podntm senzorická analýza nestanoví podnty, ale vjemy uplatuje se také zpracování v centrální nervové soustav Výsledky senzorické analýzy nejsou srovnatelné s výsledky fyzikální nebo chemické analýzy a nedají se jimi nahradit. Lenka Kouimská

10 Principy senzorické analýzy ÚLOHA HODNOTITELE PI SENZ. ANALÝZE hodnotitelé, posuzovatelé, assessors porota, panel = soubor hodnotitel konzument = hodnotitel, který není speciáln odborn vzdlán 4. SENZORICKÉ LABORATORNÍ ZKOUŠKY senzorické zkoušky = analýzy provedené prostednictvím hodnotitel za podmínek, které zaruují pesné, objektivní a reprodukovatelné senzorické hodnocení Lenka Kouimská

11 Principy senzorické analýzy VLASTNOSTI POTRAVIN SLEDOVANÉ SENZORICKOU ANALÝZOU lovk hodnotí potraviny komplexn s použitím všech smysl školením je schopen rozpoznávat jednotlivosti Senzorickou analýzou hodnotíme vjemy zrakové, sluchové, chuové, ichové, taktilní, kinestetické, teplotní a bolesti. Podstatnou souástí hodnocení je zpracování informací na vjem v CNS. Lenka Kouimská

12 Principy senzorické analýzy HEDONICKÉ A INTENZITNÍ HODNOCENÍ nejprve: hedonické hodnocení - pijatelnost, píjemnost vjemu další posuzování vzorku: intenzitní hodnocení - intenzita vjem 7. HODNOCENÍ KOMPLEXNÍ A HODNOCENÍ DETAIL nejprve hodnotím komplexn a pak detaily hedonické hodnocení: nejprve píjemnost chuti celkov, pak sladnost sladké a kyselé intenzitní hodnocení: nejprve intenzita chuti celkov, pak intenzita sladké nebo kyselé Lenka Kouimská

13 Principy senzorické analýzy PERCEPCE A APERCEPCE percepce = vnímání zpracování vzruchu v CNS, uplatní se citové vlivy nebo zkušenost apercepce = nad vlivy vyvolanými pímo hodnoceným pedmtem pevažují jiné vlivy (citové, zkušenost) pedsudek = vdomé zdraznní nkterých stránek vjemu, které vede ke zkreslení a které mže být ovlivnno pedcházejícími zkušenostmi nebo tradicí 9. ÚNAVA PI SENZORICKÉM HODNOCENÍ fyziologická únava postiženy smyslové receptory psychická únava postiženy oblasti CNS senzorické hodnocení minut Lenka Kouimská

14 Principy senzorické analýzy SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ 1. ANATOMIE SMYSLOVÝCH RECEPTOR Smyslový orgán lovka ti hlavníásti: 1. idlo (receptor) pijímá vnjší podnty podráždní receptoru vzruch vnitní podnt = vzruch vycházející z receptoru 2. dostedivý (centripetální) nerv vede vzruch (vnitní podnt) od receptoru do CNS soustední pozornosti na významné informace 3. centrální nervová soustava (CNS) zpracování vzruchu Lenka Kouimská

15 Principy senzorické analýzy MECHANIZMUS VEDENÍ SMYSLOVÉHO VZRUCHU Z RECEPTORU DO CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY mechanizmus penosu informace z receptorové oblasti do CNS: A = schéma vedení vzruchu B = divergence terminál jednoho aferentního neuronu C = konvergence nkolika aferentních neuron do jediného interneuronu a = receptorová oblast b = aferentní nervové vlákno c = tlo nervové buky d = CNS e = interneurony Lenka Kouimská

16 Principy senzorické analýzy intenzita podntu - dána potem aktivovaných smyslových jednotek a frekvencí impulz podnt = píjem rzné formy energie vzruch práh = minimální rozdíl energie, který pi psobení na receptor vyvolá smyslový podnt Lenka Kouimská

17 Principy senzorické analýzy ZPRACOVÁNÍ NERVOVÉHO VZRUCHU V CNS mozek - prodloužená mícha, most, mozeek, stední mozek, mezimozek a koncový mozek (velký mozek) mozková kra: cytoarchitektonické mapy mozkové kry funkní korové oblasti Lenka Kouimská

18 anatomické rozdlení velkého mozku do lalok (každá hemisféra má 4 laloky) Lenka Kouimská

19 Principy senzorické analýzy nervy ústí v CNS v mozkové ke primární smyslové oblasti asocianí nervová vlákna zpracování informace sekundární (asocianí) oblasti asocianí oblasti význam pro vyšší nervovou innost interpretace dané informace na základ dosavadních zkušeností Lenka Kouimská

20 Principy senzorické analýzy SMYSLOVÉ RECEPTORY A JEJICH ROZDLENÍ 1. SPECIFI NOST SMYSLOVÝCH RECEPTOR smyslové orgány - pijímají urité typy podnt (rzné formy energie) receptorováást smyslového orgánu velká citlivost a specifinost je schopna pijímat jen urité typy podnt, ke kterým je ale mimoádn citlivá podnty vlastní podnty nevlastní receptory jsou k nim daleko mén citlivé, vyšší práh vnímání Lenka Kouimská

21 Principy senzorické analýzy Pehled nejdležitjších podnt registrovaných lidskými smysly: Typ podntu Píslušný smyslový receptor Elektromagnetické záení zrakové receptory Mechanické síly sluchový, taktilní, kinesthetické receptory, smysl pro bolest Chemikálie ichové a chuové receptory, vodní smysl, smysl pro bolest Teplota smysl pro teplo, smysl pro chlad, smysl pro bolest Lenka Kouimská

22 Principy senzorické analýzy ROZDLENÍ SMYSLOVÝCH RECEPTOR Tídní receptor podle toho, odkud se podnty pijímají: Typ receptoru Místo, odkud picházejí podnty Exteroreceptory podnty z vnjšku (vtšinou v kži) - kontaktní receptory citlivé teprve pi styku s podntem (chemické a taktilní receptory) - telereceptory citlivé i na dálku (zrakové a sluchové receptory) Interoreceptory podnty v vnitku - proprioreceptory vnímají polohu a pohyb (kinesthetické receptory) v pohybovém aparátu (ve svalech, šlachách, kloubech, okostici) - visceroreceptory pijímají podnty z vnitku tla (baroreceptory zmny tlaku, naptí cévní stny, slizniní receptory ve stn orgán uvnit tla vazivu, cévách) Lenka Kouimská

23 Principy senzorické analýzy Tídní receptor podle toho, na jaký typ pijímaných vnjších podnt jsou citlivé: Typ receptoru Mechanoreceptory Termoreceptory Receptory elektromagnetického záení Chemoreceptory Typ pijímaných podnt mechanické podnty rychlost pohybu molekul (teplota) elektromagnetické záení uritého rozsahu vlnových délek chemické podnty nkteré typy podnt nenílovk schopen pijímat: UV nebo Roentgenovo záení, I záení, radiové vlny, magnetické a elektrické proudy, mnohé chemikálie apod. Lenka Kouimská

24 Principy senzorické analýzy DALŠÍ DLENÍ SMYSLOVÝCH RECEPTOR smyslové receptory jsou dále specializovány: zrakové receptory nkolik typ (tyinky a ípky) pro každou základní barvu a pro ernobílé vidní chuový receptor samotný receptor pro každou základní chu sluchové receptory rzné receptory pro rzné tóny taktilní smysl rzné receptory pro rzn velké tlaky Lenka Kouimská

25 Principy senzorické analýzy METODICKÉ OTÁZKY SENZORICKÉ ANALÝZY 1. vytvoit optimální podmínky pro konkrétní úlohu 2. vytvoit systém pípravy a pedkládání vzork pro splnní zadaného úkolu 3. vybrat z dostupných osob vhodné hodnotitele a pimen je vyškolit 1. OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO SENZORICKOU ANALÝZU eliminování rušivých vliv nejlépe v senzorické laboratoi malé skupiny hodnotitel v oddlených kójích Lenka Kouimská

26 Principy senzorické analýzy Optimální podmínky pro senzorickou analýzu Optimalizovaný faktor Optimální podmínky pro hodnocení Hladina zvuku kolem 40 db, izolace dveí a oken Teplota C, nejlépe klimatizace Vlhkost vzduchu %, v zimn vlhení Pohyb vzduchu poznatelný jen o pestávkách, jinak klid Pachy ochrana ped pachy ventilací, pachovými filtry a nátry neabsorbujícími pachy Zrakové vjemy svtle šedá nebo bílá barva, bez výzdoby Kontakt s lidmi pepážky mezi hodnotiteli, kóje vybavení senzorické laboratoe: SN ISO 8589 Senzorická analýza. Obecná smrnice pro uspoádání senzorického pracovišt Lenka Kouimská

27 Principy senzorické analýzy OBECNÉ ZÁSADY PRO PEDKLÁDÁNÍ VZORK PRO SENZORICKOU ANALÝZU píprava vzorku: 1. hygienické pedpisy 2. podrobná písemná evidence 3. dostatené množství vzorku 4. pedepsaná teplota 5. stejné nádobí 6. pimená rychlost podávání 7. vysvtlení postupu hodnocení a záznamu výsledk 8. anonymita vzork 9. randomizace vzork 10. poádek bhem hodnocení, zaznamenání výsledk Lenka Kouimská

28 Principy senzorické analýzy Obecné zásady pro vlastní senzorické hodnocení seznámení hodnotitel vyškolení hodnotitel poadí úkol množství vzorku ochutnávání vzorku chuový neutralizátor pestávky Lenka Kouimská

29 Principy senzorické analýzy VÝBR HODNOTITEL, JEJICH VÝCHOVA A KONTROLA Stupe kvalifikace hodnotitel pro rzné úkoly senzorické analýzy Úkol Nezbytná kvalifikace Konzumentské zkoušky žádná kvalifikace Stanovení preferencí jen základní zacviení Rozdílové zkoušky srovnání se standardy základní zacviení nebo školení hodnotitelé Senzorické profily školení hodnotitelé Vypracování vhodné senzorické metody metodití experti Posouzení senzorické jakosti komoditní experti Výchova a školení expert metodití experti rezervní hodnotitelé Lenka Kouimská

30 Principy senzorické analýzy Školení hodnotitelé, jejich výbr, výchova a doškolování školení hodnotitelé - v praxi nejastji potební výbr uchaze ped školením cíle školení: 1. lepší soustední pozornosti na úkol a potlaení ostatních vliv 2. získání správných návyk pi hodnocení vzork a pi záznamu výsledk 3. dodržování lepšího poádku a zvýšení pelivosti 4. obeznámení s metodami senzorické analýzy 5. lepší porozumní úkolm, které picházejí v úvahu pi senzorickém hodnocení 6. zlepšení vyjadovacích schopností 7. vytvoení známého a píjemného prostedí pi hodnocení a dobrých osobních vztah Lenka Kouimská

31 Principy senzorické analýzy význam získaných zkušeností: 1. potlaení emotivní stránky pi hodnocení 2. prohloubení schopnosti zkoumat detaily, rozdíly a souvislosti 3. zvýšení možnosti porovnávání vzork s jinými, díve zkoumanými vzorky Lenka Kouimská

32 Principy senzorické analýzy Metody vhodné pro výbr a školení hodnotitel: Úkol Zjištní poruch chuového, ichového a zrakového vnímání Zjištní citlivosti receptor Zkoušení pamti Metoda rozpoznávání 4 7 základních chutí rozpoznávání vní rozpoznávání podobných barevných tón stanovení dolního podntového práhu vybraných základních chutí a vní stanovení velikosti rozdílového práhu nkolika základních chutí a vní seazení nkolika vzork poadovou zkouškou podle zvoleného znaku zjišování opakovatelnosti pi stanovení rozdíl mezi vzorky rznými metodami Zkoušení soustední pozornosti Schopnost všímat si detail stanovení senzorického profilu chuti a vn Schopnost vyjadovací volný slovní popis vn nebo aromatu výrobku soustavné udržování dosažené úrovn kvalifikace Lenka Kouimská

33 Principy senzorické analýzy Výbr, výchova a doškolování metodických expert metodití experti - zavádní nebo úprava nových metod a školení pracovník pro senzorickou analýzu úkoly pro vyškolení metodických expert: 1. seznámení se všemi užívanými technikami senzorické analýzy 2. zaškolení a získávání praxe v dležitých technikách senzorického hodnocení 3. školení na zlepšení opakovatelnosti výsledk pi použití rzných technik, nap. rzných stupnic 4. školení ve vyjadovací schopnosti, hlavn pi volném popisu 5. školení v získávání mezilaboratorn srovnatelných výsledk, které se pak ovují v mezilaboratorních zkouškách Lenka Kouimská

34 Principy senzorické analýzy Výbr, výchova a doškolování komoditních expert komoditní experti - úzce specializováni výbr ze zvláš schopných školených hodnotitel specializace: 1. slovní popis jednotlivých druh výrobk píslušné komodity a cviení v senzorickém profilování 2. hluboká znalost zbožíznalství píslušné komodity, dobrá znalost používaných obal 3. znalost technologie výroby píslušné komodity, skladování, podmínek pepravy, prodeje a zpsob finální úpravy 4. školení v rozpoznání výrobk, také podle výrobce, místa výroby, technologie výroby, doby sklizn i doby výroby Lenka Kouimská

35 5. rozpoznání a popis pedností a závad výrobk a vysvtlení píin, pedností a nedostatk 6. získání nejmén roní praxe v uvedených innostech, zvlášt u výrobk, kde roní cyklus má vtší význam 7. úast na domácích i zahraniních pehlídkách píslušných výrobk udržení kvalifikace a získání všeobecného uznání doma i v zahranií Lenka Kouimská

36 Principy senzorické analýzy METODY SENZORICKÉ ANALÝZY POTRAVIN 1. laboratorní metody 2. metody za podmínek restauraního stolování 3. konzumentské zkoušky 1. LABORATORNÍ METODY SENZORICKÉ ANALÝZY POTRAVIN 1.1. Výbr metody pro senzorickou analýzu v senzorické laboratoi dle:charakteru úkolu potu a kvality hodnotitel asu množství vzorku statistické chyby zkušenosti laboratoe s uritou metodou Lenka Kouimská

37 Principy senzorické analýzy Pehled nejbžnjších metod laboratorní senzorické analýzy Úkol Stanovení existence rozdíl mezi vzorky Stanovení velikosti rozdílu Stanovení preferencí Srovnání nkolika vzork Stanovení absolutní pijatelnosti a intenzity Stanovení charakteru vjemu Vhodné metody rozdílové zkoušky: párová, duo-trio, trojúhelníková, tetrádová, dva-z-pti, tyi-z-deseti jednostimulová, dvoustimulová metoda rozdílové zkoušky stupnicové metody rozdílové zkoušky stupnicové metody poadové zkoušky (preferenní nebo intenzitní) stupnicové metody, ze ovací metody, srovnání se stupnicí metody senzorického profilu, metody volného popisu srovnání se sadou standard Lenka Kouimská

38 Principy senzorické analýzy Obecné zásady vlastního senzorického hodnocení informace ped hodnocením opakování hodnocení dodržení instrukcí záznam o hodnocení pedložení vzorku o známé intenzit poadí vzork Lenka Kouimská

39 Principy senzorické analýzy Otázka stupnic pi hodnocení senzorických vjem Hodnotitelské stupnice pi senzorické analýze Typ stupnice Píklady Kategorové hovzí vepové jehní drbež ano ne nevím žlutá žlutozelená - zelená Ordinální poadí zjištné poadovou zkouškou A B C D E výborný velmi dobrý spíše dobrý spíše špatný velmi špatný odporný neznatelná velmi slabá slabá silná Intervalové C, F podntový práh a od nho rostoucí koncentrace Pomrové vztažené na standard magnitudové hodnocení Lenka Kouimská

40 Principy senzorické analýzy Obecné zásady pi vyhodnocování výsledk stanovení hladiny pravdpodobnosti poet odpovdí rozdílové a poadové zkoušky tabulky stupnicové metody neparametrické metody vyhodnocováníasového prbhu vyhodnocování senzorického profilu multivariatní analýza Lenka Kouimská

41 Principy senzorické analýzy Vybavení senzorické laboratoe osobními poítai snadnjší a rychlé hodnocení speciální programové vybavení 1.6. Vypracování protokolu ze senzorické analýzy 1. název, adresa senzorické laboratoe 2. název zadané úlohy, zadavatel a íslo objednávky 3. pesný popis vzork pedaných k analýze 4. pesný popis pípravy vzorku k analýze a zpsobu pedkládání vzorku hodnotitelm 5. použitá metoda senzorické analýzy 6. poet a kvalifikace hodnotitel 7. dosažené výsledky a metody jejich zpracování 8. závry ze senzorické analýzy 9. datum analýzy a datum vyhotovení protokolu 10.podpis vedoucího senzorické laboratoe, razítko a íslo protokolu Lenka Kouimská

42 Principy senzorické analýzy SENZORICKÉ HODNOCENÍ POTRAVIN ZA PODMÍNEK RESTAURA NÍHO STRAVOVÁNÍ vzorky pipraveny školeným personálem a podávány za pedepsaných podmínek pro hodnotitele bližší prostedí vtšinou hedonické hodnocení - velikost porce, úprava na talíi, vzájemný pomr pokrm v sestav - vhodnost nápoje k pokrmu, vhodnost jednotlivých chod pro menu - sladnost jednotlivých chutí nebo textury pokrm - vhodnost a pimenost koení - vhodnost nádobí a pimenost výzdoby - vhodnost z hlediska správné výživy, vhodnost pro uritou spoleenskou píležitost - úprava stolu, místnosti, kvalita obsluhy Lenka Kouimská

43 Principy senzorické analýzy KONZUMENTSKÉ ZKOUŠKY 3.1. Úkoly a charakter konzumentských zkoušek názory konzument: podklady pro - marketing - výzkum a vývoj nových výrobk - obchodní sféru - distribuci výrobk - organizace zabývající se výživou a stravováním hlavní cíl: ochota výrobek zakoupit nebo konzumovat Lenka Kouimská

44 Principy senzorické analýzy Hlavní metody przkumu názoru konzument 1. analýza dokument 2. pímé pozorování chování konzumenta 3. pímý styk s konzumentem: a) nepímé postupy b) pímý rozhovor 3.3. Metody založené na studiu dokument metody historické informace o chování spotebitel v minulosti Lenka Kouimská

45 Principy senzorické analýzy Materiály vhodné pro zjišování názor spotebitel: - úední statistické materiály - výzkumné zprávy - odborné a vdeckéasopisy a knihy - masové sdlovací prostedky (tisk, rozhlas, televize) - spotebitelskéasopisy a zprávy - plakáty, reklamy, výkladní skín - chování konkurenních podnik - záznamy o koupi a prodeji - zábavná literatura - stupe opotebení - prohlídka supermarket, katalogy, ceníky - prohlídka nabídky stravovacích zaízení - internet Lenka Kouimská

46 Principy senzorické analýzy Metody založené na pímém pozorování chování a názory spotebitel v souasnosti skupiny obyvatelstva: - spotebitelé (konzumenti) - zákazníci - prodavai - osoby rozhodující o prodeji - pedstavitelé konkurenních podnik Lenka Kouimská

47 Principy senzorické analýzy Aktivní dotazové konzumentské przkumy 1. zprostedkované 2. bezprostední styk s respondentem dotazníkový formulá dopisem dotazníkový formulá el. poštou telefonické dotazy osobní dotazy: vyplování pedem pipravených dotazník ízený rozhovor volný rozhovor przkum s ochutnávkou Lenka Kouimská

48 Principy senzorické analýzy Uspoádání spotebitelského przkumu a výbr dotazovaných Provedení przkumu: 1. srovnání statistických skupin 2. dynamický przkum Etapy przkumu: 1. promyšlení pokusu a prodiskutování plánu 2. provedení pedbžného pokusu, pípadné úpravy 3. provedení hlavního pokusu 4. validace výsledk 5. vyhodnocení výsledk a interpretace závr Lenka Kouimská

49 Principy senzorické analýzy Výbr dotazovaných: náhodný výbr z celé populace náhodný výbr z potenciálních konzument kvótní výbr vícestupový výbr stratifikovaný výbr metoda snhové koule uveejnní výzvy, že se bude konat przkum przkum v areálu supermarketu konzumentská zkouška pro skupinu odborník Lenka Kouimská

50 Principy senzorické analýzy Faktory ovlivující výsledek: 1. etnické vlivy 2. sociální vlivy 3. vk 4. pohlaví 5. vzdlání a vliv zamstnání 6. zkušenosti s nákupem potravin a s vaením 7. rozsah znalostí o správné výživ Krátkodobé faktory: 1. zdravotní stav 2. fyziologická motivace 3. psychická motivace 4. sociální motivace 5. informace o výrobku Lenka Kouimská

51 Principy senzorické analýzy Charakter przkumu: 1. przkum pro celý stát a pro všechny skupiny obyvatelstva, rozšíení výrobk na celém trhu 2. przkum speciálního trhu 3. przkum u velkoodbratel a vedoucích initel 4. zjišování preferencí pro uritý výrobek, porovnání dvou výrobk 5. složité przkumy s mnoha dotazy Lenka Kouimská

52 Principy senzorické analýzy Praktický postup pi konzumentských zkouškách spojených s ochutnávkou 1. pozvání k hodnocení 2. pedbžná informace o výrobku 3. seznámení s výrobkem v malospotebitelském obalu 4. instruktáž o prbhu zkoušky 5. rozdání dotazníku a instruktáž o jeho vyplnní 6. hodnocení vzhledu 7. vlastní degustace 8. vyplnní dotazníku 9. kontrola správnosti vyplnní dotazníku Lenka Kouimská

53 Principy senzorické analýzy Podmínky zkoušky a její hodnocení: - veejná zkouška jednotliv a veejná odpov - zkouška za restauraních podmínek - veejná odpov vedoucímu zkoušky - anonymní odpov - hodnocení za podmínek oberstvení u stánku - hodnocení v senzorické laboratoi - hodnocení v domácnosti hodnotitele Nejastjší závady: - nejasn formulované otázky - sugestivní otázky - zbytené otázky - znepokojující otázky Lenka Kouimská

54 Principy senzorické analýzy Metody vyhodnocování výsledku konzumentských zkoušek - speciální metody statistické analýzy, vtšinou neparametrické - závry zkoušky platí jen pro sledovaný soubor a as przkumu - interpretace obvykle nejednoznaná - znaná chyba stanovení a velké riziko chyby v závrech Lenka Kouimská

55 Principy senzorické analýzy Typy informací, pednosti a nedostatky konzumentských zkoušek Pehled typ informací získaných v konzumentských zkouškách Smování informací Minulost Pítomnost Budoucnost Trvale platné Druh informací Odhad dívjšího chování spotebitel a zákazník Odhad nynjšího chování, názor a preferencí konzument a zákazník Odhad nynjších názor pracovník obchodu a stravování na budoucí odbyt výrobk Odhad budoucího chování spotebitel a zákazník, trend postoje a konzumu, vývoje preferencí Podklady pro vývoj nových výrobk Metodické výzkumy Lenka Kouimská

56 Principy senzorické analýzy Nedostatky konzumentských zkoušek Píina závady Mnoho organizaní kvalifikované práce Organizátor Rozdíly zkoušky od skutenosti Závady v usuzování budoucnosti z pítomnosti Dsledek pro závr zkoušky Zdlouhavá a vysoká cena Ovlivnní výsledk zkoušky Výsledky nkdy neodpovídají skutenému nebo trvalému názoru Málo se uplatní vliv ceny Málo se uplatní vliv dostupnosti Výsledky konzumentských zkoušek nkdy neodpovídají skutenému konzumu Nerespektuje se vliv informací, zvlášt reklamy Nerespektuje se vliv prkopník, módnosti a napodobování Lenka Kouimská

57 Principy senzorické analýzy konzumentské zkoušky jsou potebné a nenahraditelné 2. je zde riziko nesprávných závr, ale prozatím neexistuje lepší metoda 3. pokud se závry nejeví dost vrohodn, je možno použít jiné metody konzumentských zkoušek 4. závry lze doplnit o závry marketingových expert a korigovat 5. zkušené firmy zmenší riziko nesprávných závr, zkrátí dobu zkoušky a poídí ji za pijatelnou cenu Spolupráce expert: 1. expert pes komoditní otázky 2. expert pes metodiku konzumentských zkoušek 3. expert pes otázky trhu 4. expert pes statistiku Lenka Kouimská

58 L. Kouimská: ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK (Literatura: Kouimská, L Úvod do mlékaství, Laboratorní cviení. 1. vyd. ZU Praha, 99 s.) 1. Smyslové zkoušky syrového mléka Pi smyslovém posouzení mléka se hodnotí vzhled, konzistence, barva, chu a vn vzorku podle píslušných pedpis. Smyslové zkoušky jsou subjektivní a jejich výsledek je siln ovlivnn zkušeností a dispozicí posuzovatele. Rzní posuzovatelé mohou docházet k rozdílným výsledkm. Proto se doporuuje provádt smyslové posouzení nejmén temi hodnotiteli. Postup pi hodnocení: Mléko se vytemperuje na 20 C a nalije se do isté nádoby z bezbarvého irého skla. Nejprve se posuzuje jeho barva, vzhled a konzistence, poté se hodnotí vn a chu. Posouzení barvy, vzhledu a konzistence: Barva normálního mléka je bílá se slab nažloutlým odstínem. U odstedného mléka mže být odstín lehce namodralý. Jiná barva mléka mže být zpsobena zneištním, krmivem, onemocnním mléné žlázy nebo mikrobiálními pochody. Nejastji se vyskytuje zabarvení ržové až ervené. Normální mléko je tekutina stejnorodé konzistence bez usazenin a ponkud hustší než voda. U nehomogenizovaného mléka se pipouští vyvstalá vrstva tuku. Zmny v konzistenci mohou nastat psobením mikroorganism nebo enzym, porušením nebo zneištním mléka, i onemocnním dojnic. Nejastjší zmny konzistence mléka jsou: mléko slizké, hlenovité, lepkavé táhlovité, vlokovité, sražené, sedlé, kašovité, zpnné, krupinaté, písité, vodnaté nebo ásten stluené. Posouzení vn (pachu): Vn mléka se spolu s chutí hodnotí pi 18 až 20 C. Skryté vady vn ale lépe vyniknou pi 30 až 35 C. erstvé mléko má slabou, ist mlénou specifickou vni bez cizích pach. Mléko je ovšem velmi náchylné k pijímání rozliných pach ze svého okolí, jako jsou rozmanité sklepní, chlévní a podobné pachy. Pejímá i pachy z krmiva dojnice, jako jsou pach epový, výpalkový, rybí, esnekový, slanekový apod. Léením dojnic jsou zavinny pachy po lécích, pach hnilobný, sirovodíkový apod. Zneištné nádoby na mléko nebo neopatrná manipulace s mlékem mže v mléce zpsobit nepíjemné pachy jako napíklad petrolejový, sýrovitý, olejovitý apod. Úinkem nkterých mikroorganism vzniká pach kyselý, pižmový, po kyselin máselné, sýrovitý, hnilobný, lojovitý, slanekový apod. Pach mléka vynikne, pidá-li se k 20 ml mléka do uzavené vzorkovnice jedna pecika (asi 0,1 g) KOH a vzorek se nechá stát 5 minut pi pokojové teplot. Po otevení vzorkovnice se ihned provede posouzení vn. Srovnává se se stejn ošeteným nezávadným mlékem. Výsledek se vyhodnocuje dle následující stupnice: I. bez cizího pachu nebo pouze slabý cizí pach II. zetelný cizí pach III. silný cizí pach až odpor vzbuzující.

59 L. Kouimská: ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK Posouzení chuti: Ped zahájením chuových zkoušek je teba zjistit, zda vzorek není konzervován. Chemicky konzervované vzorky se chuov neposuzují. Chu mléka se hodnotí pi 18 až 20 C, a to jen v pípad, že se jedná o mléko tepeln ošetené (pasterované apod.). Pokud je teba hodnotit chu syrového mléka, musí se toto nejprve zahát k varu a ochladit. erstvé mléko má píjemnou, nasládlou, typicky mlénou chu. Zmny v chuti nastávají zneištním (slaná, mýdlovitá, hoká apod.), psobením mikroorganism (nabesklá, kyselá, devitá, sladová, mýdlovitá, hoká apod.), onemocnním dojnic a jejich léením nebo porušením sekrece mléka (slaná, hoká, žluklá apod.), pípadn vlivem krmiv (sladová, hoká, krmivová apod.). 2. Smyslové zkoušky konzumního mléka Pi smyslovém posouzení mléka a tekutých mléných výrobk se hodnotí balení, vzhled a konzistence, barva, chu a vn výrobk podle píslušné jakostní normy. U výrobk ve spotebitelském balení se hodnotí smyslové znaky vetn obalu, pi velkospotebitelském balení se hodnotí pouze smyslové znaky odebraného vzorku po pevedení do kádinky z bezbarvého skla. Posouzení balení: Posuzuje se stav obalu a oznaení výrobku ped otevením a po vyprázdnní obalu. Obal výrobku má být istý, neporušený a správn oznaený. Posouzení barvy, vzhledu a konzistence: Po otevení obalu se ihned posoudí barva, vn, vzhled a konzistence výrobku. Pak se výrobek pevede do kádinky a dokoní se posouzení vzhledu a konzistence dle kap Posouzení vn a chuti: Vn a chu konzumního mléka se hodnotí pímo pi 18 až 20 C. Má být ist mléná, bez cizích píchutí a pach. U trvanlivého mléka se pipouští nasládlá, mírn vaivá nebo mírn karamelová chu. Odchylky od uvedených smyslových požadavk: Nejastjší odchylky od uvedených smyslových požadavk jsou nestejnorodá, cizí, netypická barva, stopy mléných nápek z pasteru, mechanické zneištní, stopy mléných usazenin na dn, slizká, táhlovitá, vlokovitá, lepkavá, sražená nebo krupikovitá konzistence, chu a vn slab až výrazn neistá po krmivu, vaivá, nahoklá, slaná, trpká, sýrovitá nebo jinak cizí. 3. Smyslové zkoušky smetany Pi smyslovém posouzení smetany se hodnotí balení, vzhled a konzistence, barva, chu a vn výrobku podle píslušné jakostní normy. U výrobk ve spotebitelském balení se hodnotí smyslové znaky vetn obalu, pi velkospotebitelském balení se hodnotí pouze smyslové znaky odebraného vzorku po pevedení do kádinky z bezbarvého skla.

60 L. Kouimská: ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA A MLÉNÝCH VÝROBK Posouzení balení: Posuzuje se stav obalu a oznaení výrobku ped otevením a po vyprázdnní obalu. Obal výrobku má být istý, neporušený a správn oznaený. Posouzení barvy, vzhledu a konzistence: Po otevení obalu se ihned posoudí barva, vn, vzhled a konzistence výrobku. Pak se výrobek pevede do kádinky a dokoní se posouzení vzhledu a konzistence dle kap Smetana má mít barvu bílou, mlénou, jemn až výrazn krémovou, pípadn s lehce nažloutlým nádechem. Konzistencí má smetana být tekutá, stejnorodá tekutina bez usazenin, tukových hrudek a kaseinových vloek. U trvanlivé smetany se pipouští ojedinlý výskyt usazeniny na stnách obalu. U nehomogenizovaných smetan se pipouští vyvstalá vrstva tuku. U kyselých smetan je konzistence stejnorodá, krémovit hustá. Mže být i tuhá, siln krémovitá až mírn krájitelná. Mírn vystupující syrovátka není na závadu. Posouzení vn a chuti: Vn a chu smetan se hodnotí pímo pi 18 až 20 C. Má být istá, sladce mléná, po pasteraci mírn vaivá, bez cizích píchutí a pach. U trvanlivé smetany se pipouští nasládlá, mírn vaivá nebo mírn karamelová chu. U kyselých smetan je chu a vn istá, píjemn mlén nakyslá po smetanovém zákysu. U smetan tunjších je mén výrazn kyselá, u smetan s nižším obsahem tuku kyselejší. Odchylky od uvedených smyslových požadavk: Nejastjší odchylky od uvedených smyslových požadavk jsou stopy nápek, cizí, netypická barva, mechanické zneištní, slabý až silný výskyt tukových hrudek, táhlovitá konzistence, vyvlokovaná bílkovina nebo usazeniny na dn. Mezi vady chuti a vn patí vaivá, slab až siln neistá po krmivu, u sladkých smetan nakyslá, nahoklá, pipálená, trpká, mýdlovitá, sýrovitá, žluklá nebo jinak cizí. 4. Smyslové zkoušky másla Smyslové zkoušky se provádjí pi teplot másla od 14 do 18 C a teplot místnosti kolem 20 C (ne vyšší). Smyslovými zkouškami se zjišuje jakost másla na povrchu i na ezu. U spotebitelských balení se hodnotí i stav obalu. Sleduje se vzhled a barva, vypracování, konzistence, chu a vn. Posouzení balení: Posuzuje se stav obalu a oznaení výrobku ped otevením a po otevení obalu. Obal výrobku má být istý, neporušený a správn oznaený. Posouzení barvy, vzhledu, konzistence a vypracování: Po otevení obalu se ihned posoudí barva, vn, vzhled a konzistence výrobku. Máslo má mít barvu pirozen nažloutlou, s odstínem odpovídajícím surovin (u stolního másla mže být až žlutá). Na ezu má být barva stejnorodá, matn lesklá, pipouští se malá zmna barvy na povrchu. Máslo má mít konzistenci snadno roztíratelnou, tažnou, pimen tuhou, stejnorodou a celistvou. Pipouští se slab krátká nebo slab masovitá.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? Sýry a tvarohy Ing. Oldřich Obermaier, CSc. Ing. Vladimír Čejna, Ph.D. OBSAH Předmluva 1 Úvod 2 Zásady zdravé výživy 2 Bezpečné potraviny 2 Kvalita

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více