Znalecký posudek č /2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 4300-11/2008"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2008 o obvyklé ceny nemovitosti - bytového domu č.p. 61 na st.p.č. 93 a pozemku - st.p.č. 93, vše v obci Přimda, k.ú. Velké Dvorce, okres Tachov Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Jiří Krejčiřík insolvenční správce dlužníka F.I.B. s.r.o. Lipová Hostivice Určení obvyklé ceny - tržní hodnoty bytového domu pro potřeby prodeje. Podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Zdeněk Tušek Finská Bor u Tachova Odhad obsahuje 15 stran textu včetně titulního listu a 6 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Boru u Tachova,

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Úkolem znalce je vypracovat znalecký posudek o obvyklé ceně (tržní hodnotě) nemovitosti - bytového domu č.p. 61 na st.p.č 93 a pozemku - st.p.č. 93, vše v obci Přimda, k.ú. Velké Dvorce, okres Tachov, podle stavu ke dni Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: bytový dům č.p. 61 na st.p.č. 93 Velké Dvorce č.p Přimda Region: Plzeňský Okres: Tachov Katastrální území: Velké Dvorce 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti uživatelů části bytových jednotek. 4. Podklady pro vypracování odhadu: Od objednatele: - výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem z informačního systému veřejné správy dne , LV č.124 obec Přimda, k.ú. Velké Dvorce, okres Tachov, pod poř.č. 841/ objednávka č.j. KSPH 38 INS 3355/2008 ze dne Zajištěné znalcem : - fyzická prohlídka nemovitosti provedená znalcem, spojená s měřením a soupisem podkladů pro ocenění. - snímek mapy katastru nemovitostí - informace a údaje sdělené zástupcem původního vlastníka (St. statek Velké Dvorce) 5. Použitá literatura: - metodika oceňovaní nemovitostí pro účely úvěrového řízení vč. úvěrů hypotečních pro Českou spořitelnu, a.s. - metodický pokyn pro tržní oceňování majetku České komory odhadců majetku. - publikace NEMOVITOSTI - oceňování a právní vztahy, autoři Doc. ing. Albert Bradáč, DOC. JUDr. Josef Fiala, Linda Praha a.s., publikace Teorie oceňování nemovitostí autora Prof.Ing. Alberta Bradáče, DrSc a kol. vydané v roce zákon č. 151/1997 Sb. v platném znění o oceňování majetku

3 Vlastnické a evidenční údaje: Dle výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného dálkovým přístupem z informačního systému veřejné správy dne , LV č 124, je vlastníkem oceňované nemovitosti v obci Přimda, k.ú. Velké Dvorce, okres Tachov: F.I.B. s.r.o., Lipová 1225, Hostivice IČ Dokumentace a skutečnost: K oceňované nemovitosti není znalci k dispozici žádná projektová dokumentace. nemovitosti je provedeno podle skutečnosti zjištěné na místě samém. Ocenění 8. Celkový popis nemovitosti: Oceňovaný bytový dům je stavebně situován ve střední části obce Velké Dvorce, vlevo od hlavní průjezdné komunikace vedoucí ve směru z Boru do Rozvadova. Předmětem ocenění je bytový dům č.p. 61 na st.p.č. 93. Bytový dům je samostatně stojící, z plošných železobetonových panelů provedený patrový dům s nízkou sedlovou střechou bez možnosti zřízení podkroví v podstřešním prostoru. Bytový dům pochází podle dostupných podkladů ze 70. let min. století. Bytový dům je přístupný po zpevněné komunikaci. Je napojen na veřejný rozvod elektřiny přípojkou ve vlastnictví správce sítě. Zásobování vodou je z místního vodovodního řadu v obci Odkanalizování je provedeno do místního kanalizačního systému, přípojkou, kterou nelze jednoznačně identifikovat. Vlastník nemovitosti nemá zprávy o měření výskytu radonu v objektech. 9. Obsah odhadu: a) Hlavní stavby a 1 ) Bytový dům č.p. 61 na st.p.č. 93 b) Ocenění výnosovým způsobem b 1 ) Bytové jednotky v bytovém domě č.p. 60 c) Pozemky c 1 ) Pozemek - st.p.č Popis objektů a pozemků: a) Hlavní stavby a 1 ) Bytový dům č.p. 61 na st.p.č. 93 Bytový dům č.p. 61 je z plošných železobetonových panelů provedená, patrová stavba s nízkou sedlovou střechou bez možnosti zřízení podkroví v podstřešním prostoru. Dispozice domu: I..NP - přízemí - technické podlaží dispozičně zahrnuje:

4 - 4 - chodbu se schodištěm, kotelnu ÚT, společné provozní prostory a domácí sklady ve sklepních kójích II.NP - III NP - patra - obytná podlaží dispozičně zahrnují: chodbu se schodištěm a bytové jednotky Základy jsou betonové včetně izolace proti zemní vlhkosti. Nosné zdivo je provedeno ze železobetonových plošných panelů standardní tloušťky. Stropy jsou provedeny železobetonové prefabrikované, s rovným podhledem. Schodiště je provedeno železobetonové deskové s teracovým povrchem, včetně ocelového zábradlí. Vnitřní omítky jsou hladké stěrkové. Podlahy v technickém podlaží jsou z hrubé betonové mazaniny, částečně vydrolené. V obytných místnostech jsou podlahy betonové včetně standardních nášlapných vrstev z PVC. Krov nízké sedlové střechy je dřevěný. Střešní krytina je z vlnitých osinkocementových desek. Klempířské konstrukce - okapy, svody, parapety a detaily střechy jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní dveře jsou dřevěné hladké plné nebo prosklené. Vytápění jednotlivých bytových jednotek je ústřední. V bytech jsou provedeny rozvody elektřiny vedené pod omítkou, rozvody studené vody, teplé vody a kanalizace od všech zařizovacích předmětů. Nainstalované zařizovací předměty - vany, umyvadla a splachovací záchody jsou typové výrobky instalované v klasickém bytovém jádru. V kuchyních jsou nainstalovány odpařovače. Přesné stáří objektu není možné dokladovat kolaudačním rozhodnutím, které se nedochovalo nebo není k dispozici. Stáří objektu je stanoveno odborným odhadem podle architektury, použitých materiálů, konstrukcí, podle technického stavu prvků dlouhodobé životnosti a podle dostupných podkladů - výpovědi pamětníků na cca 30 roků. Stavebně technický stav budovy je zhoršený. Objekt je v původním, celkově ve velmi zanedbaném stavu. Všechny konstrukce a prvky krátkodobé životnosti vykazují vyšší procento opotřebovanosti. Výpočet opotřebení je proto proveden analytickou metodou. b) Pozemky b 1 ) Pozemek - st.p.č. 93 Jedná se o pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Skutečnost je v souladu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí. Pozemek - st.p.č. 93 je zastavěn bytovým domem s byty. Pozemek je umístěn v okrajové, stavebně nesrostlé části města Přimda, bez standardní občanské vybavenosti a s omezeným dopravním spojením. V místě nejsou uvažovány žádné jiné negativní vlivy. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod zemního plynu. Napojení na plyn ale provedeno není. Jiné pozitivní vlivy nejsou uvažovány žádné.

5 - 5 - B. Ocenění Stanovení obvyklé ceny: Pro určení obvyklé ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou (obecnou cenou, tržní hodnotou, obchodovatelnou cenou apod.) se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvykle se obecná - obvyklá cena zjišťuje analýzou trhu porovnáním s již realizovanými prodeji obdobných nemovitostí v daném místě a daném čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto informace nejsou nebo nejsou od statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných nemovitostí, používá se zpravidla jiná, náhradní metoda. V daném místě nedošlo za posledních 6 (nebo i 12 měsíců) k žádným prodejům obdobných nemovitostí (celých bytových domů). Vzhledem k této skutečnosti lze konstatovat, že obvyklou cenu v místě a čase posuzované nemovitosti nelze jednoznačně stanovit, neboť v daném místě a čase se s obdobnými nemovitosti běžně neobchoduje. Z tohoto důvodu bude cílem tohoto ocenění pouze odhad obvyklé ceny, respektive odhad tržní hodnoty. Pro potřebu návrhu - odhadu tržní hodnoty bude použita metoda zjištění věcné hodnoty a metoda porovnávací, ve které budou použity údaje o prodejích podobných nemovitostí ve srovnatelných lokalitách za posledních 6-12 měsíců. K prodejům obdobných nemovitosti došlo v obci Benešovice, v obci Damnov a jsou k dispozici údaje o prodeji podobné nemovitosti v Lestkově. Rozdílnosti ve stavbách i v lokalitách budou v posudku zohledněny při stanovení jednotlivých koeficientů.

6 - 6 - Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Věcná hodnota dle cenového předpisu 3/2008 Sb. a) Hlavní stavby a 1 ) Bytový dům č.p. 61 na st.p.č Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova: J. domy vícebytové (typové) Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných Kód CZ - CC: 1121 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I.NP: (22,29*11,38) = 253,66 m 2 II.NP: (22,29*11,38) = 253,66 m 2 III.NP: (22,29*11,38) = 253,66 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin I.NP: 253,66 m 2 2,80 m 710,25 m 3 II.NP: 253,66 m 2 2,80 m 710,25 m 3 III.NP: 253,66 m 2 2,80 m 710,25 m 3 Součet 760,98 m ,75 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 130,75 / 760,98 = 2,80 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 760,98 / 3 = 253,66 m 2 Obestavěný prostor: I.NP: ((22,29*11,38))*(2,80) = 710,25 m 3 II.NP: ((22,29*11,38))*(2,80) = 710,25 m 3 III.NP: ((22,29*11,38))*(2,80) = 710,25 m 3 zastřešení: (11,38*22,29)*(0,38+1,46/2) = 281,56 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 2 412,31 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy včetně zemních prací: běžné monolitické a montované betonové S 100,00 základy včetně izolace proti zemní vlhkosti 2. Svislé konstrukce: železobetonové plošné panely s standardní tloušťky S 100,00

7 Stropy: železobetonové prefabrikované s rovným S 100,00 podhledem 4. Krov, střecha: dřevěný krov nízké sedlové střechy S 100,00 5. Krytiny střech: vlnité osinkocementové desky S 100,00 6. Klempířské konstrukce: z pozinkovaného plechu. okapy, svody, S 100,00 parapety 7. Úprava vnitřních povrchů: hladké štěrky S 100,00 8. Úprava vnějších povrchů: běžná vnější úprava železobetonových S 100,00 panelů - stěrky, kačírek 9. Vnitřní obklady keramické: C 100, Schody: železobetonové deskové, s teracovou S 100,00 úpravou včetně zábradlí 11. Dveře: dřevěné hladké plné nebo prosklené S 100, Vrata: X 100, Okna: dřevěná zdvojená S 100, Povrchy podlah: betonová mazanina včetně PVC S 100, Vytápění: ústřední teplovodní na tuhá paliva S 100, Elektroinstalace: běžné rozvody vedené pod omítkou. S 100,00 rozvody 220/380 V 17. Bleskosvod: běžné propojení vodivých částí S 100, Vnitřní vodovod: rozvody studené a teplé vody, pozinkované S 100,00 potrubí 19. Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů - van, S 100,00 umyvadel, dřezů a splachovacích záchodů 20. Vnitřní plynovod: C 100, Ohřev vody: centrální S 100, Vybavení kuchyní: běžné kuchyňské sporáky S 100, Vnitřní hygienické vybavení: vany, umyvadla, záchody S 100, Výtahy: nejsou C 100, Ostatní: další běžné vybavení (např. vestavěné S 100,00 skříně, rozvody slaboproudu, digestoř, ventilátory apod.) 26. Instalační prefabrikovaná jádra: běžné umakartové bytové jádro S 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 5,40 100,00 1,00 5,40 2. Svislé konstrukce: S 18,20 100,00 1,00 18,20 3. Stropy: S 8,40 100,00 1,00 8,40 4. Krov, střecha: S 4,90 100,00 1,00 4,90 5. Krytiny střech: S 2,30 100,00 1,00 2,30 6. Klempířské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů: S 5,70 100,00 1,00 5,70 8. Úprava vnějších povrchů: S 2,90 100,00 1,00 2,90 9. Vnitřní obklady keramické: C 1,30 100,00 0,00 0, Schody: S 2,90 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,30 100,00 1,00 3, Okna: S 5,30 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 3,00 100,00 1,00 3, Vytápění: S 4,80 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,10 100,00 1,00 5, Bleskosvod: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3,10

8 Vnitřní plynovod: C 0,40 100,00 0,00 0, Ohřev vody: S 2,20 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyní: S 1,90 100,00 1,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 3,90 100,00 1,00 3, Výtahy: C 1,30 100,00 0,00 0, Ostatní: S 5,70 100,00 1,00 5, Instalační prefabrikovaná jádra: S 3,70 100,00 1,00 3,70 Součet upravených objemových podílů: 97,00 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9700 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 5,40 100,0 1,00 5,40 5, ,00 1, Svislé konstrukce: S 18,20 90,0 1,00 16,38 16, ,00 5,0670 S 18,20 10,0 1,00 1,82 1, ,00 0, Stropy: S 8,40 100,0 1,00 8,40 8, ,00 2, Krov, střecha: S 4,90 100,0 1,00 4,90 5, ,00 2, Krytiny střech: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,67 1, Klempířské konstrukce: S 0,70 60,0 1,00 0,42 0, ,67 0,2867 S 0,70 40,0 1,00 0,28 0, ,71 0, Úprava vnitřních povrchů: S 5,70 50,0 1,00 2,85 2, ,00 1,7640 S 5,70 50,0 1,00 2,85 2, ,00 2, Úprava vnějších povrchů: S 2,90 50,0 1,00 1,45 1, ,00 0,7450 S 2,90 50,0 1,00 1,45 1, ,67 0, Vnitřní obklady keramické: C 1,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schody: S 2,90 100,0 1,00 2,90 2, ,33 0, Dveře: S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,00 1,0200 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,00 1, Vrata: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okna: S 5,30 70,0 1,00 3,71 3, ,00 2,2920 S 5,30 30,0 1,00 1,59 1, ,71 1, Povrchy podlah: S 3,00 100,0 1,00 3,00 3, ,00 2, Vytápění: S 4,80 100,0 1,00 4,80 4, ,00 3, Elektroinstalace: S 5,10 100,0 1,00 5,10 5, ,00 3, Bleskosvod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 2, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3, ,00 2, Vnitřní plynovod: C 0,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ohřev vody: S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,00 1, Vybavení kuchyní: S 1,90 100,0 1,00 1,90 1, ,00 1, Vnitřní hyg. vybavení: S 3,90 100,0 1,00 3,90 4, ,00 3, Výtahy: C 1,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní: S 5,70 100,0 1,00 5,70 5, ,00 4, Instalační pref. jádra: S 3,70 100,0 1,00 3,70 3, ,00 2,8575 Součet upravených objemových podílů: 97,00Opotřebení: 55,2925 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 1 950,- Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 1,0370 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9460

9 - 9 - Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 1,0500 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9700 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,0310 Základní cena upravená = 3 957,09 Kč/m 3 Plná cena: 2 412,31 m 3 * 3 957,09 Kč/m 3 = ,78 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 55,2925 % Úprava ceny za opotřebení ,53 Kč Bytový dům č.p. 61 na st.p.č zjištěná cena = ,25 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Bytový dům č.p. 61 na st.p.č. 93 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 3/2008 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemek - st.p.č Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří ,00 38, ,40 Součet 9 817,40 Úprava ceny příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 15 % Úprava ceny celkem 15 % ,61 Mezisoučet , pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 5 % Úprava ceny celkem 5 % + 564,50 Mezisoučet ,51 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,3420 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,0290 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem 8 226,06 Pozemek - st.p.č zjištěná cena = 8 226,06 Kč

10 Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemek - st.p.č. 93 = 8 230,- Kč Cena pozemků činí celkem 8 230,- Kč Porovnávací metoda Popis oceňované stavby Název : Bytový dům Druh nemovitosti: Obytné domy Konstrukce: montované z dílců betonových plošných Počet nadzemních podlaží: 3 Poloha: samostatně stojící Podkroví: ne Pozemky celkem: 254 m 2 Zastavěná plocha hlavního objektu: 254 m 2 Poměr pozemků celkem k zastavěné ploše: 1,00 Výtah: ne Přípojky: elektro, vody a kanalizace Technický stav objektu: špatný Příslušenství nemovitosti: vstupní schodiště, okapový chodník Garáž: není Stáří objektu: 30 roků Jednotkové množství oceňované nemovitosti Jednotka Zkratka Výměra Obestavěný prostor OP 2 412,00 m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem ZP m 2 Podlahová plocha podlaží celkem PP m 2 Hrubá užitná plocha PUH m 2 Čistá užitná plocha PUČ m 2 Hodnocení objektu dle kritérii Kritérium Rozmezí koeficientu Hodnota Min Max koeficientu 1. Velikost obce 0,85 1,25 1, Správní funkce 0,97 1,03 0, Poptávka po koupi nemovitostí 0,90 1,10 0, Přírodní okolí 0,94 1,06 0, Obchod a služby 0,94 1,06 0, Školství 0,94 1,06 0, Zdravotnictví 0,94 1,06 0, Kultura, sport 0,94 1,06 0, Hotely ap. 0,98 1,02 0, Struktura zaměstnanosti 0,94 1,06 0, Životní prostředí 0,94 1,06 1, Poloha vzhledem k centru obce 0,94 1,06 0,970

11 Dopravní podmínky 0,94 1,06 0, Orientace ke světovým stranám 0,94 1,06 1, Konfigurace terénu 0,92 1,05 1, Převládající zástavba 0,94 1,06 1, Parkovací možnosti v okolí 0,94 1,06 1, Obyvatelstvo v sousedství 0,94 1,06 1, Územní plán 0,94 1,06 1, Inženýrské sítě 0,60 1,05 1, Typ stavby 0,94 1,06 1, Dostupnost jednotlivých podlaží 0,90 1,05 1, Regulace nájemného 0,90 1,10 0, Výskyt radonu 0,93 1,05 1, Další možnosti ohrožení 0,60 1,00 1, Příslušenství nemovitosti 0,90 1,10 1, Možnost dalšího rozšíření 0,98 1,02 1, Technická hodnota stavby 0,20 1,00 0, Údržba stavby 0,85 1,10 0, Pozemky k objektu celkem 0,85 1,15 1, Názor odhadce 0,90 1,10 0,920 Výsledný koeficient: 0,246 Přehled porovnatelných nemovitostí Objekt č.: 1 Název: Bytový dům č.p. 84 v Damnově Adresa: Bor - část Damnov 84, Bor Popis: Druh nemovitosti: Obytné domy Poloha: samostatně stojící Stáří objektu: 46 roků Stav objektu: dobrý Počet nadz. podlaží 3 Počet podzemních podlaží: 0 Výměra pozemku: 242 m 2 Zastavěná plocha: 242 m 2 Garáž: není Výtah: ano Podkroví: ne Svislé konstrukce: zděné Přípojky: elektro, vody a kanalizace Příslušenství: kanalizační jímka Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: sdělení realitní kanceláře Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,90 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Obestavěný prostor: 2 172,00 m 3 621,55 Kč/m ,20 Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí 1. Velikost obce - obyvatel 1,00 2. Správní funkce 0,97 3. Poptávka nemovitostí 0,98 4. Přírodní okolí 1,00 5. Obchod a služby 0,97 6. Školství 0,94 7. Zdravotnictví 0,94 8. Kultura a sport 1,01 9. Hotely apod. 0, Struktura zaměstnanosti 1, Životní prostředí 1, Poloha k centru 0, Dopravní podmínky 0, Orientace ke světovým stranám 1, Konfigurace terénu 1, Převládající zástavba 1, Parkovací možnosti 1, Obyvatelstvo v okolí 1, Územní plán 1, Inženýrské sítě 1, Typ stavby 1, Dostupnost podlaží 1, Regulace nájemného 0,98

12 Výskyt radonu 1, Další možnosti ohrožení 1, Příslušenství nemovitosti 1, Možnost dalšího rozšíření 0, Technická hodnota 0, Údržba stavby 0, Pozemky k objektu celkem 0, Názor odhadce 0,90 Součin dílčích koeficientů - Is 0,481 Objekt č.: 2 Název: Bytový dům č.p. 103 v Benešovicích Adresa: Benešovice 103, Bonešovice Popis: Druh nemovitosti: Obytné domy Poloha: samostatně stojící Stáří objektu: 44 roků Stav objektu: dobrý Počet nadz. podlaží 3 Počet podzemních podlaží: 0 Výměra pozemku: 242 m 2 Zastavěná plocha: 242 m 2 Garáž: není Výtah: ano Podkroví: ne Svislé konstrukce: zděné Přípojky: elektro, vody a kanalizace Příslušenství: kanalizační jímka Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: smlouva o převodu nemovitosti Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 1,00 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Obestavěný prostor: 2 170,00 m 3 543,78 Kč/m ,03 Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí 1. Velikost obce - obyvatel 0,85 2. Správní funkce 0,97 3. Poptávka nemovitostí 0,96 4. Přírodní okolí 1,01 5. Obchod a služby 0,98 6. Školství 0,94 7. Zdravotnictví 0,94 8. Kultura a sport 1,01 9. Hotely apod. 0, Struktura zaměstnanosti 1, Životní prostředí 1, Poloha k centru 0, Dopravní podmínky 1, Orientace ke světovým stranám 1, Konfigurace terénu 1, Převládající zástavba 1, Parkovací možnosti 1, Obyvatelstvo v okolí 1, Územní plán 1, Inženýrské sítě 1, Typ stavby 1, Dostupnost podlaží 1, Regulace nájemného 0, Výskyt radonu 1, Další možnosti ohrožení 1, Příslušenství nemovitosti 1, Možnost dalšího rozšíření 0, Technická hodnota 0, Údržba stavby 0, Pozemky k objektu celkem 0, Názor odhadce 0,95 Součin dílčích koeficientů - Is 0,417 Objekt č.: 3 Název: Bytový dům v Lestkově Adresa: Lestkov, Lestkov Popis: Druh nemovitosti: Obytné domy Poloha: samostatně stojící Stáří objektu: 90 roků Stav objektu: dobrý Počet nadz. podlaží 2 Počet podzemních podlaží: 1 Výměra pozemku: 204 m 2 Zastavěná plocha: 433 m 2 Garáž: není Výtah: ano Podkroví: ne Svislé konstrukce: zděné Přípojky: elektro, vody a kanalizace Příslušenství: venkovní úpravy Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: realitní inzerce Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,80 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Obestavěný prostor: 1 285,00 m ,24 Kč/m ,83 Kč/m 3

13 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 Kč/m 2 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí 1. Velikost obce - obyvatel 0,85 2. Správní funkce 0,98 3. Poptávka nemovitostí 0,90 4. Přírodní okolí 1,02 5. Obchod a služby 0,94 6. Školství 0,94 7. Zdravotnictví 0,94 8. Kultura a sport 0,94 9. Hotely apod. 0, Struktura zaměstnanosti 0, Životní prostředí 1, Poloha k centru 0, Dopravní podmínky 0, Orientace ke světovým stranám 1, Konfigurace terénu 1, Převládající zástavba 1, Parkovací možnosti 1, Obyvatelstvo v okolí 1, Územní plán 1, Inženýrské sítě 1, Typ stavby 1, Dostupnost podlaží 1, Regulace nájemného 0, Výskyt radonu 1, Další možnosti ohrožení 1, Příslušenství nemovitosti 1, Možnost dalšího rozšíření 0, Technická hodnota 0, Údržba stavby 0, Pozemky k objektu celkem 0, Názor odhadce 0,92 Součin dílčích koeficientů - Is 0,348 Zjištění jednotkových cen porovnatelných objektů Objekt číslo Přepočtené jednotkové ceny SJP porovnatelných objektů OP ZP PP PUH PUČ 1. Bytový dům č.p. 84 v 1 292,20 Damnově 2. Bytový dům č.p. 103 v 1 304,03 Benešovicích 3. Bytový dům v Lestkově 2 951,83 SJC minimum 1 292,20 SJC průměr 1 849,00 SJC maximum 2 951,83 Index oceňovaného objektu 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 JCO minimum 318,00 JCO průměr 455,00 JCO maximum 726,00 Výměry oceňované stavby 2 412,00 CO minimum CO průměr CO maximum Cena objektu zjištěná porovnávací metodou: Minimální: Průměrná: Maximální: ,- Kč ,- Kč ,- Kč C p = CO průměrná - [0,15 * (CO maximální - CO minimální )] = = [0,15 * ( )] = ,60 Kč Bytový dům - výsledná cena = ,60 Kč

14 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: 8 230,- Kč 8 230,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: ,- Kč Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: 8 230,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena celkem: ,- Kč Po konzultaci s realitními kancelářemi, na základě informací od spolupracujících kolegů odhadců a znalců a na základě vlastních zkušeností navrhuji tržní hodnotu - obvyklou cenu bytového domu na částku přibližující se hodnotě stanovené porovnávací metodou, která nejlépe vystihuje poptávku po podobných nemovitostech, t.j. na částku ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: devětsetpadesáttisíc Kč V Boru u Tachova, Zdeněk Tušek Finská Bor u Tachova

15 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 26. září 1990, Spr. 2478/90, pro základní obor EKONOMIKA odvětví ceny a odhady, specializace pro odhady nemovitostí Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2008 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /2008. E. Seznam příloh: 1/ fotokopie výpisu z katastru nemovitostí - LV č listů A4 2/ fotokopie snímku mapy katastru nemovitostí 1 list A4

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1384/154/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1384/154/2011 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1384/154/2011 o ceně rodinného domu č.p. 157 se všemi součástmi a příslušenstvím na pozemku jiného vlastníka - zastavěné ploše číslo parcelní 2710, v katastrálním území Valcha, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek č. ZP-2143

Znalecký posudek č. ZP-2143 Znalecký posudek č. ZP-2143 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 943/11 s příslušenstvím v budově č.p. 943 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 201/10000 v kat. území Milevsko, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 44-23.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č.1091/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař Adresa nemovitosti: Přeštická

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Ocenění nemovitostí č. 95-3259-2012

Ocenění nemovitostí č. 95-3259-2012 Ocenění nemovitostí č. 95-3259-2012 O ceně obvyklé objektu bydlení č.p. 59 postaveném na pozemku st. 351 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 351 jak je vedeno na LV 3114 pro k.ú. a obec v okrese Klatovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek č. ZP-4251

Znalecký posudek č. ZP-4251 Znalecký posudek č. ZP-4251 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1274/6 v budově č.p. 1274 na pozemku st. parc. č. 5508 ( zastavěná plocha a nádvoří ) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Znalecký posudek č. 092/11/09 VH C

Znalecký posudek č. 092/11/09 VH C Č.j.025 Ex 8732/06-35 Znalecký posudek č. 092/11/09 VH C NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Bytová jednotka č.15/190 Jindřicha Plachty 190, 400 01 Ústí nad Labem Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Ústí

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6772-119/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.573/2, situované v budově č.p.572, 573, postavené na pozemcích parc.č.26, parc.č.27, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek č. ZP-4224

Znalecký posudek č. ZP-4224 Znalecký posudek č. ZP-4224 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 116/4 v budově č.p. 116 na pozemku - stavební parcele parc. č. 289 ( zastavěná plocha a nádvoří ) včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. ZP-3889

Znalecký posudek č. ZP-3889 Znalecký posudek č. ZP-3889 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 514/44 v budově č.p. 514 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 280/51301 v kat. území Malešice, obec Praha, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446-45/13 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.510/2 v obytném domě č.p. 510 na pozemku p.č. 4442 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč s pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více