ÚVOD DO KVANTOVÉ MECHANIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO KVANTOVÉ MECHANIKY"

Transkript

1 ÚVOD DO KVANTOVÉ MECHANIKY KM popisuje vlastnosti hmoty a světla a fyzikální děje na úrovni atomů KVANTOVÁNÍ (fyzikální veličiny mohou mít pouze některé hodnoty) jedna z nejobecnějších vlastností našeho světa pozorovatelná především v mikrosvětě (ale pozorovatelná i v makrosvětě) rozvoj kvantové mechaniky až začátkem 20. století vedl ke změně fyzikálních představ o struktuře světa a ke změně popisu pozorovaných fyzikálních dějů Kvantová mechanika, , str. 1

2 TŘI ANALOGICKÉ EXPERIMENTY S RŮZNÝMI VÝSLEDKY experimentální uspořádání 1) ZDROJ a) nerozbitných dělových koulí b) vlny na vodní hladině c) elektrony 2) STĚNA SE DVĚMA OTVORY, KTERÉ LZE ZAVÍRAT 3) STĚNA TVOŘENÁ DETEKTORY průběh experimentu 1) zavřen otvor A, otevřen otvor B 2) zavřen otvor B, otevřen otvor A 3) oba otvory otevřené Kvantová mechanika, , str. 2

3 EXPERIMENT S NEROZBITNÝMI DĚLOVÝMI KOULEMI dělo stěna detektor dělo s velkým (náhodným) rozptylem, tenká pancéřová stěna se dvěma otvory, lapač koulí (např. stěna ~ mozaika z krabic s pískem) pravděpodobnost dopadu koule v dané vzdálenosti od osy symetrie P 1 otevřený otvor 1 a zavřený otvor 2 P 2 otevřený otvor 2 a zavřený otvor 1 P 12 oba otvory otevřené koule vždy dopadne jako celek na jeden detektor a platí P 12 =P 1 +P 2 Kvantová mechanika, , str. 3

4 EXPERIMENT S VLNAMI NA VODĚ zdroj vln stěna absorbátor mělká nádrž s vodou, zdroj vln (motorek rozkmitávající hladinu), stěna se dvěma otvory, absorbátor = stěna, která nic neodráží před ní detektory měřící intenzitu pohybu vlny v daném místě (např. plavák ukazující výchylku h =Re(h e iωt ) intenzita vlny v dané vzdálenosti od osy symetrie ( I h 2 ) I 1 otevřený otvor 1 a zavřený otvor 2 (I 1 h 12 ) I 2 otevřený otvor 2 a zavřený otvor 1 (I 2 h 22 ) I 12 oba otvory otevřené (I 12 h 1 +h 2 2 ) vlnu registrují všechny detektory současně, amplituda může mít libovolnou hodnotu v závislosti na pohybu motorku vzniká interferenční obrazec I 12 = I 1 + I 2 + 2(I 1 I 2 ) 1/2 cos δ Kvantová mechanika, , str. 4

5 MYŠLENÝ EXPERIMENT S ELEKTRONY zdroj elektronů stěna detektor zdroj elektronů s dostatečně nízkou intenzitou emise, stěna se dvěma otvory a stěna zachytávající elektrony, (např. mozaika Geiger-Mullerových počítačů, fotografická deska) pravděpodobnost dopadu elektronu v dané vzdálenosti od osy symetrie P 1 otevřený otvor 1 a zavřený otvor 2 P 2 otevřený otvor 2 a zavřený otvor 1 P 12 oba otvory otevřené elektron je registrován vždy jediným detektorem, elektron dopadá na různá místa, P 12 P 1 + P 2 pro dostatečně velký počet elektronů vzniká interferenční obrazec Kvantová mechanika, , str. 5

6 MATEMATICKÝ VZTAH MEZI P 1 A P 2? formálně analogický jako při interferenci vln použijeme-li dvě komplexní čísla φ 1 a φ 2, pro která platí P 1 = φ 1 2 a P 2 = φ 2 2, pak platí P 12 = φ 1 +φ 2 2 ELEKTRON SE CHOVÁ NĚKDY JAKO ČÁSTICE A JINDY JAKO VLNA Kvantová mechanika, , str. 6

7 MOŽNÉ ÚPRAVY EXPERIMENTÁLNÍHO USPOŘÁDÁNÍ 1) vložit zdroj světla mezi otvory a sledovat současně, kterým otvorem elektron prošel elektrický náboj rozptyluje světlo záblesk u otvoru, kterým elektron prošel zdroj elektronů zdroj světla P P P * * * nedochází k interferenci SVĚTLO OVLIVŇUJE POHYB ELEKTRONŮ CHOVAJÍ SE JAKO ČÁSTICE! Kvantová mechanika, , str. 7

8 2) snížit intenzitu zdroje světla u části elektronů není zjištěno, kterým otvorem prošly pravděpodobnost dopadu elektronů, u kterých NEbylo zjištěno, kterým otvorem prošly, je s interferencí jako v původním experimentu, tj. P 12 pravděpodobnost dopadu elektronů, u kterých bylo zjištěno, kterým otvorem prošly, je bez interference, tj. P 12 * 3) prodloužit vlnovou délku použitého světla interferenční obrazec se objeví u vlnové délky, při které přestává být možné rozlišit otvory jako dva různé body Kvantová mechanika, , str. 8

9 analogické výsledky poskytují i ostatní experimenty v mikrosvětě všechny objekty v mikrosvětě (včetně světla) se chovají někdy jako vlny a někdy jako částice ČÁSTICE vznik v látkách VLNĚNÍ šíření prostorem ČÁSTICE interakce s látkou tzv. KORPUSKULÁRNĚ VLNOVÝ DUALISMUS Oboje protichůdné vlastnosti objektů mikrosvěta byly experimentálně prokázány ALE není znám děj, při kterém by byly pozorovány současně Lze předpovědět, který typ vlastností se projeví pomocí tzv. de Broglieho vlnové délky B.Thaller, Visual Quantum Mechanics, Springer, New York, 2000 Kvantová mechanika, , str. 9

10 Einstein (1905): elementární částice FOTON = kvantum elektromagnetického pole elektromagnetické pole v dutině rovnovážný fotonový plyn energie fotonu E h Planckova konstanta h J Planckova konstanta svou velikostí určuje hranice mezi makrosvětem, ve kterém platí zákony klasické fyziky, a mikrosvětem, kde je nutný kvantově mechanický popis s hybnost fotonu p E h h c c p h k 2 rychlost světla c 310 s 8 m klidová hmotnost fotonu m 0 =0 relativistická hmotnost fotonu m=(e/c 2 ); m=m 0 (1-v 2 /c 2 ) 1/2 Kvantová mechanika, , str. 10

11 speciální teorie relativity: KLIDOVÁ ENERGIE relativistická hmotnost částice m závisí na velikosti rychlosti v, kterou se částice pohybuje, na rychlosti světla c klidová hmotnost m 0 = m(v=0) limv m c v celková energie klidová energie m m 0 v 1 v c 2 2 hmotné částice (m 0 >0) nemohou dosáhnout rychlosti c E E m c kinetická energie 2 k mc m c m v c m c E m c p c (Einstein) E E E m m c 0 0 Kvantová mechanika, , str. 11

12 de Broglieho (částicové) vlny (1924) částici s hybností p a hmotností m je přiřazena vlna s frekvencí ν=e/h a vlnovou délkou λ=h/p grupová rychlost de Broglieho vlny = rychlost částice E E h h 2 2 k 2 p p h h v g d de d m0 c p c d k d p d p v fázová rychlost de Broglieho vlny nemá fyzikální význam 2 2 w= h E mc c c p h mv v poznámka souhlasí se zjištěním, že energie je prostorem přenášena grupovou rychlostí Kvantová mechanika, , str. 12

13 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ EXISTENCE DE BROGLIEHO VLN 1. DĚLOVÁ KOULE m=2 kg v=100 km/s λ=h/mv= m nelze experimentálně pozorovat klasické těleso skutečná pravděpodobnost pozorovaná pravděpodobnost Struktura interferenčního obrazce je vzhledem k velmi krátké vlnové délce tak jemná, že ji žádný detektor konečných rozměrů není schopen rozlišit. Pozorovaná pravděpodobnost proto odpovídá středním hodnotám, tj. je naměřena klasická hladká křivka Kvantová mechanika, , str. 13

14 2. AUTOMOBIL m=1600 kg v=100 km/s λ=h/mv= m nelze experimentálně pozorovat klasické těleso 3. ZRNKO PRACHU m=10-9 kg v=10-2 m/s λ=h/mv= m nelze experimentálně pozorovat 4. ELEKTRON m 0 = kg kinetická energie E k =54 ev= J klidová energie E 0 =m 0 c 2 = ev= J E k <<E 0 E k =p 2 /(2m 0 ) p= kg m/s λ=h/p= m srovnatelné se vzdálenostmi atomů v krystalech vlnové vlastnosti elektronu lze exp. prokázat rozptyl elektronů na krystalcích niklu (Davisson Germer 1927) ohyb elektronů při průchodu tenkou vrstvou krystalu Kvantová mechanika, , str. 14

15 HEISENBERGOVY RELACE NEURČITOSTI určují hranici použitelnosti pojmů klasické fyziky (poloha a hybnost) při popisu chování částic x p ½ ћ ħ=h/(2π) x neurčitost polohy částice p neurčitost hybnosti částice x a p představují neredukovatelné minimální hodnoty, které jsou důsledkem vlnové povahy pohybujících se těles neurčitosti, které vynikají v průběhu skutečného experimentu, hodnotu součinu ( x p) jen dále zvětšují poznámka 1. poloha částice-vlny a její hybnost v daném místě a čase jsou nezávislé veličiny, souvislost mezi nimi se týká pouze nepřesností jejich určení 2. hodnota konstanty se může v různých učebnicích lišit (ћ nebo ¼ћ) v závislosti na použité definici neurčitosti Kvantová mechanika, , str. 15

16 APLIKACE HEISENBERGOVÝCH RELACÍ NEURČITOSTI 1. ZRNKO PRACHU m=10-9 kg, x=10-8 m v=h/(m x ) m nelze experimentálně zjistit hmotný bod klasické mechaniky 2. ELEKTRON V ATOMU VODÍKU m 0 = kg, x=10-10 m v=h/(m x ) m/s v>v= m/s klasický popis nelze použít 3. VOLNÝ ELEKTRON m 0 = kg, x= m v=1.5 km/s změříme-li polohu elektronu s přesností x= m, je o 1 sekundu později neurčitost jeho polohy 1.5 km Kvantová mechanika, , str. 16

17 ČÁSTICOVÉ VLASTNOSTI ELEKTROMAGNETICKÉHO VLNĚNÍ TEPELNÉ ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA energie absorbovaného záření vnitřní energie tělesa teplota tělesa ~ konstantní těleso je v tepelné rovnováze se svým okolím ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ ABSORBOVANÁ TĚLESEM ZA JEDNOTKU ČASU ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ EMITOVANÉHO = TĚLESEM ZA JEDNOTKU ČASU TEPELNÉ ZÁŘENÍ TĚLESA závisí na povaze a teplotě látky tepelné sálání λ Є <10-3 m, 10-5 m> viditelné světlo T > 525 C poznámka růst teploty: temně červená bílá klasická fyzika neuměla vysvětlit průběh spektrální hustoty energie Planck, Einstein vysvětlení pomocí kvantové hypotézy Kvantová mechanika, , str. 17

18 absolutně černé těleso nic neodráží, vše absorbuje (idealizace) realizace: dutina nepravidelného tvaru s malým otvorem Planckova kvantová hypotéza (1900) emise a absorpce elektromagnetické energie může probíhat pouze po celistvých násobcích energetického kvanta Einstein (1905) elektromagnetické pole v dutině = rovnovážný fotonový plyn energetické kvantum = energie jednoho fotonu SOUHLAS SE VŠEMI EXPERIMENTY Kvantová mechanika, , str. 18

19 spektrální hustota energie v dutině PLANCKŮV VYZAŘOVACÍ ZÁKON energie záření s frekvencí ν v intervalu (ν, ν+dν) v jednotkovém objemu w( )d 3 8 h d 3 c h exp 1 kt Kvantová mechanika, , str. 19

20 Kvantová mechanika, , str. 20

21 některé důsledky Planckova vyzařovacího zákona 1. s rostoucí teplotou roste spektrální hustota energie v dutině pro libovolnou frekvenci T1 T2 w T( ) w T ( ) 1 2 w( )d 3 8 h d 3 c h exp 1 kt 2. pro každou teplotu má spektrální hustota energie maximum d w( ) c 0 T max T konst d max Wienův posunovací zákon (empirický) vlnová délka, při které má spektrální hustota energie maximum, se s rostoucí teplotou zkracuje 3 maxt mk poznámka lze použít k experimentálnímu stanovení hodnoty Planckovy konstanty Kvantová mechanika, , str. 21

22 w( )d 3 8 h d 3 c h exp 1 kt 3. celková hustota energie je přímo úměrná T 4 W w( ) d konst T 0 4 ε - celková energie vyzářená černým tělesem jednotkovou plochou za jednotku času W T 4 Stefan-Boltzmannův zákon (empirický) T, WK 2 m 4 4. v limitě klasické fyziky (ν 0) přechází Planckův vyzařovací zákon na Rayleigh-Jeansův zákon 2 8 kt w( )d d 3 c Kvantová mechanika, , str. 22

23 FOTOELEKTRICKÉ JEVY VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV (FOTOEMISE) světlo dopadající na čistý povrch kovu nebo polovodiče z něj uvolňuje elektrony (fotoelektrony) VNITŘNÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV (FOTOVODIVOST) u některých polovodičů dochází ke snížení elektrického odporu při osvětlení (v důsledku přechodu elektronů do vodivostního pásu) HRADLOVÝ FOTOELEKTRICKÝ JEV vznik elektrického napětí mezi dvěma prostředími, je-li hraniční vrstva osvětlena (polovodič kov, polovodič polovodič) Kvantová mechanika, , str. 23

24 VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV Einstein vysvětlení pomocí fotonů (Nobelova cena v roce 1921) klasická fyzika existenci fotoefektu připouští, ale její předpovědi nesouhlasí s experimenty Experimentální uspořádání Kvantová mechanika, , str. 24

25 EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY A JEJICH KVANTOVÁ INTERPRETACE 1) emise elektronu následuje bezprostředně po dopadu elektromagnetické vlny počet emitovaných elektronů je přímo úměrný intenzitě dopadajícího záření INTERAGUJE 1 FOTON S 1 ELEKTRONEM 2) existuje prahová frekvence ν 0 elektromagnetické vlny, pod kterou k fotoefektu nedochází ν 0 nezávisí na intenzitě elektromagnetické vlny ν 0 závisí na chemickém složení ν 0 závisí na kvalitě povrchu ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE PRO INTERAKCI FOTONU A ELEKTRONU Kvantová mechanika, , str. 25

26 ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE PRO INTERAKCI FOTONU A ELEKTRONU h E A e hν A E e energie fotonu výstupní práce = minimální práce na překonání vazebných povrchových sil energie, kterou elektron získá hν < A energie fotonu na uvolnění elektronu nestačí hν 0 = A minimální potřebná energie, resp. prahová frekvence Kvantová mechanika, , str. 26

27 3) ν > ν 0 elektrony jsou emitovány s různými energiemi existuje maximální energie elektronu E max E max E e nezávisí na intenzitě dopadajících fotonů je přímo úměrná frekvenci dopadajících fotonů koeficient úměrnosti nezávisí na chemickém složení, typu povrchu ani na intenzitě dopadajících fotonů energie, kterou elektron získá E e = E K + E T E K kinetická energie uvolněného fotoelektronu energie, kterou elektron ztratí při interakcích s prostředím E T E max = E e 0 = hν - A A výstupní práce (= minimální práce na překonání vazebných povrchových sil) Poznámka Tato interpretace fotoefektu je v souladu i s tzv. TERMOEMISÍ ELEKTRONŮ Silně zahřátá tělesa emitují elektrony Termoelektrony získávají energii s tepelného pohybu částic, z nichž se kov skládá Existuje minimální teplota, při které termoemise nastává ~ výstupní práce A termoemise A fotoemise Kvantová mechanika, , str. 27

28 VYUŽITÍ FOTOELEKTRICKÉHO JEVU fotoelektrické články sluneční energie elektrická energie fotobuňky přerušení dopadu elektromagnetického vlnění přerušení fotoproudu využívá se např. k automatickému otvírání dveří u poplašných zařízení Kvantová mechanika, , str. 28

29 COMPTONŮV JEV Compton 1923 Nepružný rozptyl elektromagnetického vlnění Klasická fyzika nemá vysvětlení Kvantová fyzika: interakce fotonu a elektronu jako srážka dvou těles Zákon zachování energie h m c h mc m m 0 v 1 c Zákon zachování hybnosti p p1 p2 2p1 p2 cos h Comptonova vlnová délka 0 mc cos 2 h cos mc 0 Kvantová mechanika, , str. 29

30 Kvantová mechanika, , str. 30

31 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC ELEKTRONOVÁ A IONTOVÁ OPTIKA k pozorování okolního světa lze v zásadě použít každého registrovatelného záření lze jím pozorovat předměty, které toto záření buď samy vydávají nebo ovlivňují šíření tohoto záření prostorem (mění jeho intenzitu, směr nebo energii) všechny částice mají i vlnovou povahu lze je tedy využít o rozlišovací schopnosti rozhoduje de Broglieho vlnová délka viditelné světlo (λ ~ 10-7 m) předměty > 10-6 m UV záření (λ ~ 10-8 m) předměty > m další zlepšení λ < 10-8 m nabitá částice? Kvantová mechanika, , str. 31

32 nabitá částice o rychlosti mnohem menší než rychlost světla m m 0 náboj Ze (Z celé číslo, e elementární náboj) při průchodu napětím U získá energii ZeU = p 2 /(2m 0 ) de Broglieho vlnová délka h p h 2m ZeU elektron Z = 1 U 151 V 1000 V V 0 λ m m m těžké ionty ještě kratší vlnové délky např. jádro hélia (částice α) m 0,α 6, kg m 0,α c 2 = J E K =0,052 ev = J (T = 400 K) de Broglieho vlnová délka λ = h/(mv) = m lze experimentálně využít - meziatomární vzdálenosti v krystalech ~ m Kvantová mechanika, , str. 32

33 Kvantová mechanika, , str. 33

34 POPIS STAVU ČÁSTICE částicové vlně formálně přiřazena veličina xt, x, t t x w x, resp. (x,y,z), souřadnice t čas w fázová rychlost částicové vlny klasický popis rovinné vlny pomocí kmitů částicová vlna jaké kmity??? nejedná se ani o vlnění částic prostředí, ani o vlnění fyzikálního pole??? fyzikální interpretace xt, fyzikální teorie má poskytnout vysvětlení dějů a předpovědi hodnot experimentálně pozorovatelných fyzikálních veličin Kvantová mechanika, , str. 34

35 KLASICKÁ FYZIKA DETERMINISTICKÁ znalost polohy + hybnosti částice (tělesa) v určitém časovém okamžiku + znalost působících sil dráha tělesa (tj. poloha + hybnost v čase minulém i budoucím) lze experimentálně ověřit KVANTOVÁ FYZIKA výsledky experimentů mají spíše pravděpodobnostní charakter nežli deterministický i kdyby našla teoretický způsob, jak počítat dráhu částice, stejně by nebylo možné tuto teorii experimentálně ověřit Kvantová mechanika, , str. 35

36 popis fyzikálních dějů pomocí pravděpodobností je kvantové fyzice vlastní a je jediný možný! poznámka pokusy o vybudování deterministické kvantové teorie pomocí tzv. skrytých parametrů nebyly úspěšné teorie popisující stav kvantové částice musí určovat časovou závislost pravděpodobnosti výskytu částice v různých částech prostoru (např. elektronu v různých vzdálenostech od jádra) klasická teorie vlnění hustota zářivého toku ~ druhé mocnině amplitudy vlnění statistická teorie hustota toku částic ~ hustotě pravděpodobnosti výskytu částice v daném místě výsledky experimentů v kvantové fyzice pro sčítání pravděpodobností platí: je-li P 1 = φ 1 2 a P 2 = φ 2 2, kde φ 1 a φ 2 jsou komplexní čísla, pak P 12 = φ 1 +φ 2 2 druhá mocnina částicové vlny hustota pravděpodobnosti výskytu částice Kvantová mechanika, , str. 36

37 i t SCHRÖDINGEROVA ROVNICE základní rovnice kvantové mechaniky (postulát) SPRÁVNOST POTVRZENA EXPERIMENTY diferenciální rovnice pro komplexní funkci r,t i h 2 V r, t V 2m x y z 2 r, t, kde Planckova konstanta dělená (2π) imaginární jednotka potenciální energie pokud potenciální energie není explicitní funkcí času, tj. V je výhodné vyjádřit funkci E celková energie r,t ve tvaru r t r 2m E 2 2 V r t, 0 r, t Vr iet, exp po dosazení tzv. STACIONÁRNÍ (BEZČASOVÁ) SCHRÖDINGEROVA ROVNICE Kvantová mechanika, , str. 37

38 fyzikální požadavky na řešení Schrödingerovy rovnice, resp. na vlastnosti funkce r,t 1) funkce je konečná prostor 2 r r, t dv 1, tj. lim 0 2) funkce je spojitá a má spojité i derivace 3) je funkce, tj. přiřazuje každému bodu prostoru v každém okamžiku jedinou hodnotu Řešení stacionární Schrödingerovy rovnice splňující uvedené fyzikální požadavky obecně existuje jen pro některé hodnoty energie. soubor těchto hodnot energie = spektrum energie Kvantování energie je v kvantové mechanice důsledek fyzikálních požadavků. Je to charakterictická vlastnost všech stabilních systémů. Kromě energie jsou v kvantové mechanice kvantovány i některé další fyzikální veličiny, např. moment hybnosti. Kvantová mechanika, , str. 38

39 Schrödingerovu rovnici lze snadno formulovat i pro složité systémy, stačí znát potenciální energii systému. Přesné matematické řešení v řadě případů (zatím?) známo není, ví se jen, že principiálně existuje. 2 Hustota pravděpodobnosti pravděpodobnost experimentálního nalezení částice popsané touto vlnovou funkcí v daném místě a čase poznámka při detekci najdeme částici v určitém místě a čase buď celou nebo ji tam nenajdeme vůbec je-li např. hodnota vlnové funkce elektronu v daném místě a čase 0.2, pak je pravděpodobnost nalezení elektronu v daném místě a čase 20% tvrzení, že je tam 20% elektronu je velmi nesprávné!!!!!!!! 2 zahrnuje-li experiment velký počet identických částic, jež jsou všechny popsané stejnou vlnovou funkcí, 2 pak je úměrná skutečné hustotě částic Kvantová mechanika, , str. 39

40 OBLAST PLATNOSTI SCHRÖDINGEROVY ROVNICE uvedený tvar je pro nerelativistické problémy (není brána do úvahy závislost hmotnost na rychlosti) platí i v makrosvětě, ale kvantové efekty nejsou v makrosvětě pozorovatelné Newtonovská mechanika platící pro tělesa složená z mnoha mikročástic je přibližnou verzí kvantové mechaniky SCHRÖDINGEROVA ROVNICE střední hodnoty fyzikálních veličin 2. NEWTONŮV ZÁKON Kvantová mechanika, , str. 40

41 ILUSTRACE 1) elektron v krabici o velikosti 0.1 nm E n = 38 ev; 152 ev; 342 ev; 648 ev;... pokud by taková krabice existovala, byly by kvantové efekty měřitelné 2) kulička o hmotnosti 10 g v krabici o velikosti 10 cm E n = n 2 J nejnižší možná energie je E n = J tomu odpovídá rychlost kuličky m s -1 nelze rozeznat od kuličky v klidu rychlosti kuličky 0.33 m s -1 odpovídá kvantové číslo n = přechodu mezi dvěma sousedními energetickými hladinami n a (n+1) odpovídá změna energie E n = [( ) 2 - (10 30 ) 2 ] J nelze experimentálně zjistit 3) lze použít i pro pohyb planet, ale kvantová čísla jsou opět tak obrovská, že vzdálenost sousedních energetických hladin je hluboko pod hranicí rozlišitelnosti Kvantová mechanika, , str. 41

42 LASER (MASER) Light (microwave) amplification by stimulated emission of radiation Interakce atomu, který má energetické hladiny E 1 a E 2 >E 1 s elektromagnetickým zářením o kmitočtu E E h 2 1 1) indukovaná absorpce E 1 E 2 2) indukovaná emise E 2 E 1 3) spontánní emise fotonu o kmitočtu ν spojená s přechodem E 2 E 1 Kvantová mechanika, , str. 42

43 soubor atomů v termodynamické rovnováze pravděpodobnost absorpce je větší než pravděpodobnost stimulované emise systém s inverzí populace kvantových stavů (hladina s vyšší energií je obsazena více, tj. systém, který není v termodynamické rovnováze) pravděpodobnost stimulované emise je větší než pravděpodobnost absorpce STIMULOVANÁ EMISE ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI LASEROVÉHO ZÁŘENÍ koherence monochromatičnost rovnoběžnost svazku možnost úplné lineární polarizace možnost časově extrémně krátkých pulzů (10 fs=10-14 s) možnost výkonů větších než W (10 15 W) Kvantová mechanika, , str. 43

44 Kvantová mechanika, , str. 44

45 HLAVNÍ SMĚRY VYUŽITÍ LASEROVÁ SPEKTROSKOPIE - základní i aplikovaný výzkum využívá: monochromatičnost polarizaci vysoké časové rozlišení (krátké pulzy) vysokou intenzitu (nelineární optické jevyj) LASEROVÁ INTERFEROMETRIE, HOLOGRAFIE využívá koherenci laserového záření GEODÉZIE, STAVEBNICTVÍ zaměřovací a naváděcí zařízení přesné měření vzdáleností PRŮMYSL obrábění materiálů (vrtání, řezání, svařování) laserové tiskárny, atd. MONITOROVÁNÍ NEČISTOT (LIDAR) měření pružně a nepružně rozptýleného laserového záření umožňuje určit druh, koncentraci a vzdálenost nečistot ve vzduchu Kvantová mechanika, , str. 45

46 MEDICÍNA, BIOLOGIE Charakter interakce laserového záření s živou hmotou závisí na energii (resp. vlnové délce) a intenzitě laserového záření Infračervené a viditelné laser. záření o intenzitě menší než 1 W cm -2 nenastávají trvalé změny molekul Ramanův rozptyl, absorpce, fluorescence, Dopplerův posun DIAGNOSTIKA, HOLOGRAFIE primární procesy při vidění, ve fotosyntéze analýza toxických a patogenních látek v životním prostředí a sledování jejich pronikání do organismů měření rychlosti průtoku krve, pohyblivosti bakterii, buněk studium struktury kůže viditelné a ultrafialové laser. záření o intenzitě menší než 1 W cm -2 fotochemické děje na molekulární úrovni následující absorpci jednoho či několika fotonů TERAPIE kožní nemoce rakovina novorozenecká žloutenka Kvantová mechanika, , str. 46

47 laser. záření o intenzitě větší než W cm -2 Po absorpci laserového záření dochází k destrukci molekul různými procesy v závislosti na podmínkách ozařování CHIRURGIE, MIKROCHIRURGIE bezdotyková, sterilní, selektivní oční lékařství arteriosklerotické tepny (rozrušování chemických vazeb)?chromozomální chirurgie v budoucnu Kvantová mechanika, , str. 47

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena. Vlnově-korpuskulární dualismus, fotony, fotoelektrický jev vnější a vnitřní. Elmg. teorie záření vysvětluje dobře mnohé jevy v optice interference, difrakci, polarizaci. Nelze jí ale vysvětlit např. fotoelektrický

Více

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka 10 KVANTOVÁ FYZIKA Vznik kvantové fyziky zapříčinilo několik základních jevů, které nelze vysvětlit pomocí klasické fyziky. Z tohoto důvodu musela vzniknout nová teorie, která by je přijatelně vysvětlila.

Více

Od kvantové mechaniky k chemii

Od kvantové mechaniky k chemii Od kvantové mechaniky k chemii Jan Řezáč UOCHB AV ČR 19. září 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Od kvantové mechaniky k chemii 19. září 2017 1 / 33 Úvod Vztah mezi molekulovou strukturou a makroskopickými vlastnostmi

Více

Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření.

Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření. KVANTOVÁ FYZIKA 1. Záření tělesa Částice (molekuly, ionty) pevných a kapalných látek, které jsou zahřáté na určitou teplotu, kmitají kolem rovnovážných poloh. Při tomto pohybu kolem nich vzniká proměnné

Více

2. Elektrotechnické materiály

2. Elektrotechnické materiály . Elektrotechnické materiály Předpokladem vhodného využití elektrotechnických materiálů v konstrukci elektrotechnických součástek a zařízení je znalost jejich vlastností. Elektrické vlastnosti materiálů

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

Úvod do laserové techniky

Úvod do laserové techniky Úvod do laserové techniky Látka jako soubor kvantových soustav Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze petr.koranda@gmail.com 18. září 2018 Světlo jako elektromagnetické

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II FOTOELEKTRICKÝ JEV VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV na intenzitě záření závisí jen množství uvolněných elektronů, ale nikoliv energie jednotlivých elektronů energie elektronů

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES). AAS 3. AFS 1 Atomová spektra čárová spektra Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od zdroje za jednotku času.

Více

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky Vybrané podivnosti kvantové mechaniky Pole působnosti kvantové mechaniky Středem zájmu KM jsou mikroskopické objekty Typické rozměry 10 10 až 10 16 m Typické energie 10 22 až 10 12 J Studované objekty:

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky. Laserová technika 1 Aktivní prostředí Šíření rezonančního záření dvouhladinovým prostředím Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz 22. prosince 2016 Program

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1 Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura

Více

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření Elektromagnetické záření lineárně polarizované záření Cirkulárně polarizované záření Levotočivé Pravotočivé 1 Foton Jakékoli elektromagnetické vlnění je kvantováno na fotony, charakterizované: Vlnovou

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ) Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-1-3-3 III/2-1-3-4 III/2-1-3-5 Název DUMu Vnější a vnitřní fotoelektrický jev a jeho teorie Technické využití fotoelektrického jevu Dualismus vln a částic Ing. Stanislav

Více

VAROVÁNÍ Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost

VAROVÁNÍ Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost VAROVÁNÍ Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice Vojtěch Kapsa 1 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů Měření šířky zakázaného pásu polovodičů Úkol : 1. Určete šířku zakázaného pásu ze spektrální citlivosti fotorezistoru pro šterbinu 1,5 mm. Na monochromátoru nastavujte vlnovou délku od 200 nm po 50 nm

Více

VÍTEJTE V MIKROSVĚTĚ

VÍTEJTE V MIKROSVĚTĚ VÍTEJTE V MIKROSVĚTĚ Klasická vs. Moderní fyzika Klasická fyzika fyzika obyčejných věcí viditelných pouhým okem Moderní fyzika Relativita zabývá se tím co se pohybuje rychle nebo v silovém gravitačním

Více

Elektronový obal atomu

Elektronový obal atomu Elektronový obal atomu Chemické vlastnosti atomů (a molekul) jsou určeny vlastnostmi elektronového obalu. Chceme znát energii a prostorové rozložení elektronů Znalosti o elektronovém obalu byly získány

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

Více

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA MAKRO- A MIKRO- MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA STAV... (v dřívějším okamţiku)...... info o vnějším působení STAV... (v určitém okamţiku) ZÁKLADNÍ INFO O... (v tomto okamţiku) VŠCHNY DALŠÍ

Více

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF Počátky kvantové mechaniky Petr Beneš ÚTEF Úvod Stav fyziky k 1. 1. 1900 Hypotéza atomu velmi rozšířená, ne vždy však přijatá. Atomy bodové, není jasné, jak se liší atomy jednotlivých prvků. Elektron byl

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Elektronový obal Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače se stavbou

Více

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Světlo jako částice Kvantová optika se zabývá kvantovými vlastnostmi optického

Více

Elektronový obal atomu

Elektronový obal atomu Elektronový obal atomu Vlnění o frekvenci v se může chovat jako proud částic (kvant - fotonů) o energii E = h.v Částice pohybující se s hybností p se může chovat jako vlna o vlnové délce λ = h/p Kde h

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika. 4.8.13. Fyzikální seminář Předmět Fyzikální seminář je vyučován v sextě, septimě a v oktávě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzikální seminář vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami. L A S E R Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami Stimulovaná emise Princip laseru Specifické vlastnosti laseru jako zdroje

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.

Více

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 2 částicové vlastnosti vln a vlnové vlastnosti částic, základy kvantové mechaniky

Úvod do moderní fyziky. lekce 2 částicové vlastnosti vln a vlnové vlastnosti částic, základy kvantové mechaniky Úvod do moderní fyziky lekce 2 částicové vlastnosti vln a vlnové vlastnosti částic, základy kvantové mechaniky Hmota a záření v klasické fyzice jsou hmota a záření popsány zcela odlišným způsobem (Newtonovy

Více

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5 MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5 Ondřej Votava J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS ČR Opakování z minula Light Amplifier by Stimulated

Více

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

16. Franck Hertzův experiment

16. Franck Hertzův experiment 16. Franck Hertzův experiment Zatímco zahřáté těleso vysílá spojité spektrum elektromagnetického záření, mají např. zahřáté páry kovů nebo plyny, v nichž probíhá elektrický výboj, spektrum čárové. V uvedených

Více

1. 2 Z Á K L A D Y K V A N T O V É T E O R I E

1. 2 Z Á K L A D Y K V A N T O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 33 1. Z Á K L A D Y K V A N T O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: o vzniku kvantové teorie a jejích zákonitostech. Budete schopni: odůvodnit na základě známých experimentálních

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek Atomy vázané v mřížce nejsou v klidu. Míru jejich pohybu vyjadřuje podobně jako u plynů a kapalin teplota. - Elastické vlny v kontinuu neatomární

Více

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla VLNOVÁ OPTIKA - studium jevů založených na vlnové povaze světla: - interference (jev podmíněný skládáním vlnění) - polarizace - difrakce (ohyb) - disperze (jev související se závislostí n n ) - studium

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III FOTOELEKTRICKÝ JEV OBJEV ATOMOVÉHO JÁDRA 1911 Rutherford některé radioaktivní prvky vyzařují částice α, jde o kladné částice s nábojem 2e a hmotností 4 vodíkových

Více

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +

Více

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Laserové technologie v praxi I. Přednáška č. Fyzikální princip činnosti laserů Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 0 LASER kvantový generátor světla Fyzikální princip činnosti laserů LASER zkratka

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

ZÁKLADNÍ POJMY KVANTOVÉ FYZIKY, FOTOELEKTRICKÝ JEV. E = h f, f je frekvence záření, h je Planckova

ZÁKLADNÍ POJMY KVANTOVÉ FYZIKY, FOTOELEKTRICKÝ JEV. E = h f, f je frekvence záření, h je Planckova ZÁKLADNÍ POJMY KVANTOVÉ FYZIKY, FOTOELEKTRICKÝ JEV. KVANTOVÁ FYZIKA: Koncem 19. století byly zkoumány optické jevy, které nelze vysvětlit jen vlnovými vlastnostmi světla > vznikly nové fyzikální teorie,

Více

6.2.7 Princip neurčitosti

6.2.7 Princip neurčitosti 6..7 Princip neurčitosti Předpoklady: 606 Minulá hodina: Elektrony se chovají jako částice, ale při průchodu dvojštěrbinou projevují interferenci zdá se, že neplatí předpoklad, že elektron letí buď otvorem

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu. Úloha : Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu. Všechny zadané prvky mají krystalovou strukturu kub. diamantu. (http://en.wikipedia.org/wiki/diamond_cubic),

Více

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207 6..8 Vlnová funkce ředpoklady: 06007 edagogická poznámka: Tato hodina není příliš středoškolská. Zařadil jsem ji kvůli tomu, aby žáci měli alespoň přibližnou představu o tom, jak se v kvantové fyzice pracuje.

Více

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A Kde se nacházíme? ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A 29 Èásticové vlastnosti elektromagnetických vln 30 Vlnové vlastnosti èástic 31 Schrödingerova formulace kvantové mechaniky Kolem roku 1900-1915

Více

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

Studium fotoelektrického jevu

Studium fotoelektrického jevu Studium fotoelektrického jevu Úkol : 1. Změřte voltampérovou charakteristiku přiložené fotonky 2. Zpracováním výsledků měření určete hodnotu Planckovy konstanty Pomůcky : - Ampérmetr TESLA BM 518 - Školní

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

Fyzikální praktikum z molekulové fyziky a termodynamiky KEF/FP3. Teplotní záření, Stefan-Boltzmannův zákon

Fyzikální praktikum z molekulové fyziky a termodynamiky KEF/FP3. Teplotní záření, Stefan-Boltzmannův zákon Fyzikální praktikum z molekulové fyziky a termodynamiky KEF/FP3 Teorie Teplotní záření, Stefan-Boltzmannův zákon Lze říci, že látky všech skupenství vyzařují elektromagnetické vlnění, jehož vznik souvisí

Více

Rozměr a složení atomových jader

Rozměr a složení atomových jader Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10

Více

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Šíření tepla. Obecnéprincipy Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření

Více

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru Ondřej Ticháček, PORG, ondrejtichacek@gmail.com Abstrakt: Úkolem bylo proměření základních charakteristik záření pevnolátkového infračerveného

Více

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin. 1 Pracovní úkoly 1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin. 2. Proměřte úhlovou závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 13 Název: Vlastnosti rentgenového záření Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 3. 4. 2008 Odevzdal

Více

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření

Více

Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, , Jaro 2008

Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, , Jaro 2008 Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, 255676, Jaro 2008 Úloha 1: Jaká je vzdálenost sousedních atomů v hexagonální struktuře grafenové roviny? Kolik atomů je v jedné rovině

Více

Dualismus vln a částic

Dualismus vln a částic Dualismus vln a částic Filip Horák 1, Jan Pecina 2, Jiří Bárdoš 3 1 Mendelovo gymnázium, Opava, Horaksro@seznam.cz 2 Gymnázium Jeseník, pecinajan.jes@mail.com 3 Gymnázium Teplice, jiri.bardos@post.gymtce.cz

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

Fotovodivost. Destička polovodiče s E g a indexem lomu n 1. Dopadající záření o intenzitě I 0 a hν E g. Do polovodiče pronikne záření o intenzitě:

Fotovodivost. Destička polovodiče s E g a indexem lomu n 1. Dopadající záření o intenzitě I 0 a hν E g. Do polovodiče pronikne záření o intenzitě: Fotovodivost Destička polovodiče s E g a indexem lomu n 1. Dopadající záření o intenzitě I 0 a hν E g. Do polovodiče pronikne záření o intenzitě: Vznikne g párů díra elektron. Přírůstek koncentrace a vodivosti:

Více

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova 1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

6.2.6 Dvojštěrbinový experiment

6.2.6 Dvojštěrbinový experiment 66 Dvojštěrbinový eperiment Předpoklady: 06005 Pedagogická poznámka: Následující dvě hodiny jsou z převážné části převyprávěním dvou kapitol z Feynmanových přednášek z fyziky V klasických učebnicích nic

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Energie, její formy a měření

Energie, její formy a měření Energie, její formy a měření aneb Od volného pádu k E=mc 2 Přednášející: Martin Zápotocký Seminář Aplikace lékařské biofyziky 2014/5 Definice energie Energos (ἐνεργός) = pracující, aktivní; ergon = práce

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu Úvod do moderní fyziky lekce 3 stavba a struktura atomu Vývoj představ o stavbě atomu 1904 J. J. Thomson pudinkový model atomu 1909 H. Geiger, E. Marsden experiment s ozařováním zlaté fólie alfa částicemi

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky 1. Vysvětlete pojmy kulová a rovinná vlnoplocha. 2. Pomocí Hyugensova principu vysvětlete konstrukci tvaru vlnoplochy v libovolném budoucím

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

E e = hf -W. Kvantové vysvětlení fotoelektrického jevu. Fotoelektrický jev vysvětlil Einstein pomocí Planckovy kvantové

E e = hf -W. Kvantové vysvětlení fotoelektrického jevu. Fotoelektrický jev vysvětlil Einstein pomocí Planckovy kvantové Kvantové vysvětlení fotoelektrického jevu Fotoelektrický jev vysvětlil Einstein pomocí Planckovy kvantové hypotézy Fotoelektrický jev : Světlo vyráží z povrchu kovů elektrony. Jedno kvantum světla může

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

Elektromagnetické vlnění, vlny a částice

Elektromagnetické vlnění, vlny a částice Elektromagnetické vlnění, vlny a částice Vznik elektromagnetického záření Elektromagnetické vlnění vzniká, když částice s elektrickým nábojem se pohybuje se zrychlením. Příklady: - Střídavé napětí v anténě:

Více

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha 1 Jaroslav Reichl, 017 určená studentům 4. ročníku technického lycea jako doplněk ke studiu fyziky Jaroslav Reichl Obsah 1. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY....

Více

Základy fyziky laserového plazmatu. Lekce 1 -lasery

Základy fyziky laserového plazmatu. Lekce 1 -lasery Základy fyziky laserového plazmatu Lekce 1 -lasery Co je světlo a co je laser? Laser(akronym Light Amplification by Stimulated EmissionofRadiation česky zesilování světla stimulovanou emisí záření) Je

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony

Více

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 20. Lasery Asi 40 let po zveřejnění Einsteinovy práce o stimulované emisi vyzkoušeli princip v oblasti mikrovln (tzv. maser) ruští fyzikové N. G. Basov a A. M. Prochorov a americký fyzik C. H. Townes.

Více