Zákon č. 257/2011 Z. z.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon č. 257/2011 Z. z."

Transkript

1 Zákon č. 257/2011 Z. z. novela Zákonníka práce a niektorých zákonov účinnosť od 1. septembra 2011 Seminár ZOJES, október 2011 JUDr. Marta Brodzianska podpredsedníčka IOZ

2 Zákon č. 257/2011 Z. z. mení a dopĺňa: Zákonník práce z. č. 311/2001 Z.z. ( 22. novela z má 153 novelizačných bodov, z toho cca 50 legislatívno technického charakteru, resp. dopĺňajúcich niektoré pojmy a spresňujúcich formulácie) Z.č. 553/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (kolektívna zmluva a štatutár) Z.č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Z.č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl v SR Z.č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (rozhodovanie o pravidlách BOZP ak nedošlo k dohode so zástupcami zamestnancov) Z. č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe (dovolenka)

3 Vedúci zamestnanci ( 9 ods. 3 ZP nové znenie) Vedúci zamestnanci zamestnávateľa (ďalej len VZ ) sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. (... dlhšia skúšobná doba, práca nadčas : VZ v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a VZ, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto VZ)

4 Zásada rovnakého zaobchádzania ( 13 ods. 4- doplnené znenie) Zamestnanec má právo podať sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa ods. 1 a 2 a nedodržaním podmienok podľa odseku 3 ; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky. ods. 1 a 2 zásada rovného zaobchádzania, zákaz diskriminácie - ods. 3 - dobré mravy, zneužívanie práv a povinností na škodu druhého účastníka napr. šikana, (mobing, bossing), prenasledovanie).

5 Odstúpenie od pracovnej zmluvy zamestnávateľom ( 19 ods. 2 a 3 nové ustanovenie) Ak zamestnanec: nenastúpi do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci, do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň, alebo bol po uzatvorení PZ právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Odstúpiť od PZ možno najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom a toto musí byť písomné, inak je neplatné.

6 Prechod podniku ( 29a nové ustanovenie) Ak sa zamestnancovi prevodom majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. b) - nadbytočnosť- ku dňu prevodu. Zamestnancovi patrí odstupné podľa 76 ZP (1, 2, 3 mesiace). * Dochádza k skončeniu pracovného pomeru ex lege ku dňu prevodu oznámenie nesúhlasu zamestnanca, nie je definovaný pojem zásadná zmena pracovných podmienok +.

7 Doručovanie ( 38 doplnené znenie) Zamestnávateľ doručuje písomnosti (týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia prac. pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku práv a povinností zamestnanca): osobne na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý, ak to nie je možné poštovým podnikom (predtým len poštou) : - na poslednú adresu zamestnanca, ktorá mu je známa, - ako doporučenú zásielku, - s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk.

8 Predpisy - pravidlá BOZP ( 39 ods. 2 doplnené nové znenie) Predpisy na zaistenie BOZP sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce. ( 7 z. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce). * Doplneným znením sa zásadne mení kompetencia zástupcov zamestnancov, zamestnávateľ má možnosť vylúčiť zástupcov zamestnancov z rozhodovania o otázkach BOZP).

9 Predzmluvné vzťahy ( 41 ods. 6 upravené znenie ) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať informácie od fyzickej osobe o tehotenstve, rodinných pomeroch, bezúhonnosti, politickej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. Vypustené o odborovej príslušnosti. Naďalej platí - 41 ods. 8 Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu ( 13 ods. 1 a 2 ZP) *zákaz diskriminácie z dôvodu odborovej činnosti 13]. Zákaz diskriminácie: Základné zásady ZP čl. 1...podľa... odborovej činnosti.. Zákaz vyžadovať informácie o členstve v odboroch: Zákon o službách zamestnanosti ( 62 ods. 3), Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

10 Pracovná zmluva podstatné obsahové náležitosti ( 43 ) Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika (nie je pracovná náplň). Miesto výkonu práce (kraj, obec, organizačná časť alebo inak určené miesto). Deň nástupu do práce. Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

11 Mzdové podmienky pracovnej zmluvy ( 43 ods. 3 - doplnené nové znenie) Naďalej platí, ak sú mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia KZ, inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenie tohto zákona. Nové : Ak v PZ nie sú dohodnuté mzdové podmienky a účinnosť ustanovení KZ, na ktoré PZ odkazuje, sa skončila, mzdové podmienky dohodnuté v KZ sa považujú za mzdové podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve až do dohodnutia mzdových podmienok v KZ alebo v PZ, najviac po dobu 12 mesiacov.

12 Skúšobná doba ( 45 ods. 1 - nové znenie) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca (I. a II. línia riadenia) je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

13 Skúšobná doba ( 45 ods. 5 - nové znenie) V kolektívnej zmluve možno dohodnúť odchylne skúšobnú dobu ako v ods. maximálnu dĺžku skúšobnej doby, ktorú je možné dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve: - najviac deväť mesiacov pre vedúcich zamestnancov I. a II. línii riadenie (0 mesiacov 9 mesiacov) a - najviac šesť mesiacov pre ostatných zamestnancov (0 mesiacov 6 mesiacov).

14 Skúšobná doba ( 45 ods. 6 nové znenie) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci zamestnanca ( 45 ods. 2), ak nie je v KZ dohodnuté inak. V kolektívnej zmluve možno odchylne od ods. 2 dohodnúť, že skúšobná doba sa nepredlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca a ďalšie objektívne dôvody, o ktoré sa predlžuje skúšobná doba, vrátane času prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

15 Pracovný pomer na určitú dobu ( 48 ods. 2 a 6 nové znenie) Pracovný pomer na určitú dobu možno: - dohodnúť najdlhšie na tri roky (predtým dva roky), - bez dôvodu predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát ( predtým dvakrát), - predĺžiť alebo opätovne dohodnúť do troch rokov alebo nad tri roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu vývoja. [ Tento druh pracovného pomeru sa započítava do počtu odpracovaných rokov, na základe ktorých bude mať zamestnanec nárok na výpovednú dobu, len ak na seba bezprostredne nadväzujú - 62 ods. 5. ]

16 Pracovný pomer na určitú dobu ( 48 ods. 4 nové znenie) Vecné dôvody predĺženia, opätovného dohodnutia: zastupovania zamestnanca počas materskej, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na MD, RD, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúcich 8 mesiacov v kalendárnom roku, vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období a nepresahujú 8 mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

17 Delené pracovné miesto ( 49a nový inštitút) Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci na kratší pracovný pomer sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň tohto pracovného miesta. Dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto musí byť písomná, inak je neplatná. Dohodu možno vypovedať v lehote 1 mesiaca odo dňa jej doručenia. Ak sa zamestnanci nedohodnú na rozvrhnutí pracovného času alebo pracovnej náplne, určí ich zamestnávateľ. Prekážka v práci na strane zamestnanca vzájomné zastúpenie sa, ak nebránia vážne dôvody. Zánik deleného pracovného miesta ak pracovné miesto sa zachováva, zamestnanec má nárok naň, resp. pomernú časť.

18 Domácka práca a telepráca ( 52 doplnené ustanovenie ) Na zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch, Zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ nedohodnú inak.

19 Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom SOŠ alebo so žiakom odborného učilišťa ( 53 nové znenie) Uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť, ak nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy, pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka, alebo ak žiak nesplnil počas prípravy na povolanie podmienky úspešnosti, ktorú zamestnávateľ žiakovi písomne oznámil pred začatím prípravy na povolanie. Dohoda o zotrvaní - povinnosť žiaka uhradiť primerané náklady, ktoré zamestnávateľ vynaložil na jeho prípravu na povolanie, ak nezotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky. Povinnosť zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovnoprávneho vzťahu k inému zamestnávateľovi.

20 Výpoveď ( 61 ods. 3 zmenené ustanovenie) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa 63 ods. 1 písm. b) *nadbytočnosť+, nesmie počas dvoch ( do tri) mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

21 Výpovedná doba ( 62 nové znenie) Výpovedná doba je: jeden mesiac, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, dva mesiace - ak pracovný pomer viac ako jeden rok, ak zamestnávateľ dá výpoveď zamestnancovi z organizačného alebo zdravotného dôvodu [ 63 ods. 1 písm. a) alebo b) ], výpovedná doba je dva mesiace ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa viac ako rok a menej ako 5 rokov, tri mesiace ak pracoval viac ako 5 rokov. *Vypustením slova najmenej sa zrušila možnosť v PZ alebo KZ upraviť dĺžku výpovednej doby.+

22 Výpovedná doba pri výpovedi zo strany zamestnanca ( 62 ods. 6 nové ustanovenie) Ak výpoveď dáva zamestnanec výpovedná doba je: - jeden mesiac ak pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, - dva mesiace - ak jeho pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

23 Peňažná náhrada ( 62 ods. 8 a 9 nové znenie) Ak zamestnanec nezotrvá počas výpovednej doby, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného mesačného zárobku, ak táto náhrada bola písomne dohodnutá v pracovnej zmluve. V KZ možno vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými je v pracovnej zmluve možné dohodnúť rozsah peňažnej náhrady odchylne, najviac však v sume násobku výpovednej doby, počas ktorej zamestnanec nezotrval u zamestnávateľa a sumy priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

24 Dôvody výpovede danej zamestnávateľom ( 63 ods. 1- zmena znenia ) Zamestnávateľ môže dať výpoveď, ak : b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom *zvýšiť+ zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, d) zamestnanec 3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené osobitným predpisom alebo zamestnávateľom vo vnútornom predpise. 4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných *šiestich] dvoch mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil.

25 Ponuková povinnosť ( 63 ods. 2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy ak : nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani ma kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu ponúkol alebo podrobiť sa príprave.

26 Ponuková povinnosť ( 63 ods. 3 nové ustanovenie) V KZ možno dohodnúť: podmienky realizácie ponukovej povinnosti podľa 63 ods. 2 alebo vylúčenie ponukovej povinnosti podľa 63 ods. 2 [T.j., v KZ je možné vylúčiť, alebo inak upraviť ponukovú povinnosť vhodného voľného miesta pri skončení pracovného pomeru výpoveďou, ktorá do bola hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede.+

27 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe ( 71 ods. 1 nové znenie) Z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu (platné aj do ). S tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou ( 40 ZP) len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

28 Hromadné prepúšťanie ( 73 ods. 1 nové znenie) Zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer: výpoveďou z dôvodov podľa 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca počas 30 dní najmenej s : 10 zamestnancami zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov, 10 % zamestnancov z celkového počtu viac ako 100 a menej ako 300 zamestnancov, 30 zamestnancami viac ako 300 zamestnancov. * Do platilo... počas 90 dní najmenej s 20 zamestnancami.]

29 Hromadné prepúšťanie ( 73 ods. 7 nové znenie) Nepožaduje sa prerokovanie preventívneho opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže lehotu podľa ods. 6 (jeden mesiac) primerane skrátiť, o čom bezodkladne písomne informuje zamestnávateľa. 74 účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru (prerokovanie výpovede, okamžitého skončenia pracovného pomeru) - vypustený.

30 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní ( 75 ods. 1 doplnené ustanovenie) Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. *Zamestnávateľ vydá pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania, najskôr 2 mesiace pred skončením PP.+

31 Odstupné ( 76 ods. 1 nové znenie) Podmienky: Dohoda o skončení pracovné ho pomeru: - z organizačných dôvodov, - z dôvodov nadbytočnosti, - z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu zamestnanca ( 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP). Zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa 62 ZP (1, 2, 3 mesiace), t. j. obligatórne odstupné.

32 Odstupné ( 76 ods. 2 nové znenie) Podmienky: Výpoveď podľa 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP). + = ak zamestnanec po doručení výpovede požiada ( právo zamestnanca) zamestnávateľa, t.j. pred začatím plynutia výpovednej doby, o skončenie pracovného pomeru dohodou, = je povinnosť zamestnávateľa tejto žiadosti vyhovieť, = zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba (1, 2, 3 mesiace), t.j. pracovný pomer končí pred začatím plynutia výpovednej doby.

33 Odstupné ( 76 ods. 3 nové znenie) Podmienky: Výpoveď podľa 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP). + zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodne, že zamestnanec zotrvá v pracovnom pomere len časť výpovednej doby, zamestnancovi patrí pomerná časť odstupného.

34 Odstupné ( 76 ods. 4 nové znenie) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov - pracovný úraz, choroba z povolania, ohrozenie touto chorobou, dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície, patrí odstupné v sume najmenej desaťnásobku priemerného zárobku, to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne alebo ostatné alebo pokyny na zaistenie BOZP, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

35 Odstupné ( 76 ods. 5 nové znenie) Ak zamestnanec nastúpi opäť do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so nedohodnú inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

36 Odstupné ( 76 ods. 8 nové znenie) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa 76 odsekov 1 a 4, t.j. fakultatívne odstupné. * Novo formulovaným ustanovením 76 dochádza k zrušenie súbehu výpovednej doby a odstupného, avšak napr. v KZ možno dohodnúť aj iné prípady, kedy možno poskytnúť odstupné. +

37 Odchodné ( 76a nové ustanovenie) Zamestnancovi patrí odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na dôchodok, ak požiada o poskytnutie dôchodku (nárok na dôchodok si uplatní v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne) pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa 68 ods. 1 ZP (okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa za závažné porušenie pracovnej disciplíny, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin). Naďalej platí súbeh odstupného a odchodného.

38 Neplatné skončenie pracovného pomeru ( 79 ods. 2- nové znenie) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje deväť mesiacov ( do dvanásť mesiacov), patrí zamestnancovi náhrada mzdy za čas deviatich mesiacov. * Novela posilňuje pozíciu zamestnávateľa, nedáva možnosť súdu priznať zamestnancovi náhradu mzdy za dlhšie obdobie 9 mesiacov, toto právo súdu od vypustené.+

39 Základné povinnosti zamestnanca ( 81 písm. g) nové ustanovenie) Zamestnanec je povinný: písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.

40 Výkon inej zárobkovej činnosti ( 83 nové znenie) Zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zamestnávateľovi, že chce vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá by mohla mať k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Zamestnávateľ má právo požadovať, aby sa zamestnanec zdržal výkonu tejto zárobkovej činnosti a to do 10 dní od oznámenia. Zamestnanec je povinný vyhovieť. *Nie je upravený súhlas zamestnávateľa...???+ Výnimky - výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

41 Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru ( 83a nové ustanovenie) Zamestnávateľ a zamestnanec môžu v pracovnej zmluve dohodnúť (inak záväzok neplatný), že zamestnanec po skončení pracovného pomeru po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, nebude vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Táto dohoda možná iba vedy, ak zamestnanec počas trvania PP má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti nie bežne dostupné, môžu privodiť zamestnávateľovi ujmu. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primerané peňažné plnenie náhradu, najmenej vo výške 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku.

42 Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru ( 83a nové ustanovenie) Zamestnávateľ môže od záväzku ( konkurenčnej doložky) odstúpiť len počas trvania PP. Záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bolo odstúpenie doručené, najneskôr posledným dňom trvania PP. Zamestnanec môže záväzok ( konkurenčnú doložku) vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti. Záväzok zaniká dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. V kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, dobu trvania obmedzenia, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady.

43 Pracovný čas ( 85a nové znenie) Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu alebo o vedúceho zamestnanca v I. a II. línii riadenia, ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety, vrátane práce nadčas, nesmie presiahnuť 56 hodín. Zamestnanec má právo odvolať súhlas, odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca od jeho doručenia zamestnávateľovi.

44 Konto pracovného času ( 87a nové ustanovenie) KPČ = spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. Zamestnávateľ môže zaviesť len po písomnej dohode so zástupcami zamestnancov. Priemerný týždenný čas nesmie v dobe najviac 12 mesiacov presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas (rozdielna potreba práce). Zamestnávateľ povinný viesť účet pracovného času, vyplatenej mzdy, rozdielový účet. Zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času. Skončenie pracovného pomeru - 63 ods. 1 písm. d), e), 68 ods. 1 vrátenie mzdy, môže zamestnávateľ uplatniť na súde do dvoch mesiacov.

45 Pružný pracovný čas ( 88 nové znenie) PPČ = spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Základný PČ časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku. Voliteľný PČ byť na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas. Prevádzkový čas = ZPČ + VPČ, t.j. je celkový pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom. Dĺžka pracovnej zmeny najviac 12 hodín.

46 Nočné zmeny ( 90 ods. 8 nové znenie) Ak sa zamestnávateľ písomne nedohodne so zamestnancom inak, zamestnávateľ nemôže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva týždne po sebe nasledujúcich, okrem prípadu, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak. *... t.j., ak je dohoda, môže zamestnanec pracovať v nočných zmenách viac ako dva týždne.+

47 Nepretržitý odpočinok v týždni ( 93 ods.5 nové ustanovenie) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť PČ podľa odsekov 1-3 ( raz za týždeň 2 po sebe nasledujúce dni odpočinku So a Ne, alebo Ne a Po, alebo iné dva dni v týždni, alebo raz za týždeň najmenej 24 hodín Ne a jeden do 8 mesiacov ), tak nepretržitý odpočinok v týždni raz za dva týždne 24 hodín nepretržitého odpočinku v týždni, po dohode so zástupcami zamestnancov, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu, zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do 4 mesiacov.

48 Nočné zmeny ( 95 doplnené ustanovenie) Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena.

49 Pracovná pohotovosť ( 96 doplnené znenie ) Pracovná pohotovosť nariadená zamestnávateľom v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh. Ods. 7 - pracovnú pohotovosť možno nariadiť 8 hodín v týždni, 100 hodín v kalendárnom roku - nad tento rozsah dohodnúť so zamestnancom bez obmedzenia. Novela 96 ods. 8 - možno dohodnúť v kolektívnej zmluve: Obmedzenie rozsahu pracovnej pohotovosti, ktorú možno so zamestnancom dohodnúť nad rámec nariadenej pracovnej pohotovosti podľa ods. 7.

50 Práca nadčas ( 97 ods. 10 a 12) Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonávať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín. Vedúci zamestnanec I. a II. línii riadenia najviac 550 hodín v kalendárnom roku, ak súhlasil s rozsahom pracovného času 85a ods. 1 (56 hodín). Nové ustanovenie (ods.12): V kolektívnej zmluve možno dohodnúť odchylne od ods. 7 ( nariadiť prácu max. 150 hodín) rozsah práce nadčas, ktorú možno zamestnancovi nariadiť v kalendárnom roku, najviac v rozsahu 250 hodín.

51 Nočná práca ( 98 ods. 1 upravené znenie) Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22 hodinou a 5 hodinou ( do od 22 hod. do 6,00 hod.) Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou 90. Mzdová zvýhodnenie za nočnú prácu za každú hodinu nočnej práce.

52 Základná výmera dovolenky ( nové znenie, účinnosť od ) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka vo výmere najmenej päť týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

53 Krátenie dovolenky ( 109 nové znenie) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval pre stanovené prekážky v práci. *Obligatórna povinnosť krátiť dovolenku sa zmenila na fakultatívnu možnosť.+

54 Hromadné čerpanie dovolenky ( 111 ods. 2,3,4 nové znenie) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov ( do aj.. a zlučiteľné so záujmom zamestnancov.) Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne; v prípade vážnych prevádzkových dôvodov, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené aj na tri týždne.

55 Čerpanie dovolenky ( 113 ods. 4 a 5 nové znenie) Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku : pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, pretože bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, nevyčerpanú dovolenku mu poskytne po skončení funkcie.

56 Mzda ( 118 ods. 2 nové (doplnené) znenie) Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej PN, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi podľa ZP, osobitných predpisov, KZ alebo PZ, ktoré nemá charakter mzdy.

57 Mzda za prácu nadčas ( 121 ods. 1 a 2 nové znenie a ods. 3, 4 a 5 nové ustanovenie) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa nedohodnú na termíne, najneskôr do dvanástich kalendárnych mesiacov. Ak zamestnávateľ neposkytne NV v termíne, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie.

58 Výplata mzdy ( 130 ods. 5 doplnené ustanovenie) Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad. Doklad sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami (doplnené).

59 Normovanie práce ( 133 ods. 3 nové znenie) Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ zavádza normy a ich zmeny vykonáva po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. (Zmena dohoda na prerokovanie ).

60 Dôležité osobné prekážky v práci ( 141 ods. 2 písm. b) nové znenie) Narodenie dieťaťa zamestnancovi: Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť. (Zmena z manželstva na rodičovstvo, t.j. voľno sa neviaže na manželstvo, ale rodičovstvo.)

61 Dôležité osobné prekážky v práci ( 141 ods. 3 nové znenie) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy: a) ďalšie pracovné voľno podľa ods. 2 (vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení, narodenie dieťaťa, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia, úmrtie rodinného príslušníka, svadba presťahovanie zamestnanca, vyhľadávanie nového miesta.. ), b) pracovné voľno z iných dôvodov, c) na žiadosť zamestnanca d) pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. [ Zmena vypustenie vymenovania dôvodov:...najmä na zariadenie dôležitých osobných, rodinných a iných vecí...+.

62 Dôležité osobné prekážky v práci ( 141 ods. 4 nové znenie) Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať. [Zmena priemerná dĺžka pracovnej zmluvy vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca na čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času...ktorý mal v tento deň zamestnanec odpracovať ].

63 Dôležité osobné prekážky v práci ( 141 ods. 5 nové znenie) Pri prekážke v práci podľa 141 ods. 2 písm. a), c) (ošetrenie, vyšetrenie, sprevádzanie) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.

64 Dôležité osobné prekážky v práci ( 141 ods. 6 nové ustanovenie) Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v ods. 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

65 Dočasné prerušenie výkonu práce ( 141a ods. 1- nové, doplnené znenie) Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce. V KZ možno odchylne od prvej vety dohodnúť predĺženie obdobia, počas ktorého môže zamestnávateľ dočasne prerušiť výkon práce zamestnanca a možnosť zamestnávateľa dočasne prerušiť výkon práce zamestnanca aj pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny. [ Zmena doplnenie ustanovenia V KZ možno odchylne dohodnúť...+.

66 Dočasné prerušenie výkonu práce ( 141a ods. 2- nové ustanovenie) Zamestnancovi patrí po dobu dočasného prerušenia výkonu práce náhrada mzdy v sume priemerného zárobku. Ak ide o dôvodné podozrenie zo závažného porušenia pracovnej disciplíny v sume 60 % jeho priemerného zárobku, ak sa závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancovi patrí doplatok do výšky jeho priemerného zárobku.

67 Flexikonto ( 142a nové ustanovenie, do c) Ak nemôže zamestnanec z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu, môže zamestnávateľ, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, za ktoré patrí zamestnancovi mzda najmenej vo výške základnej zložky mzdy, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom nedohodne na priaznivejšej úprave. Čas pracovného voľna sa posudzuje ako výkon práce. Čas jeho odpracovania sa neposudzuje ako výkon práce je najviac 12 mesiacov ( nejde o prácu nadčas). Vrátenie mzdy skončenie pracovného pomeru 63 ods. 1 písm. d), e), 67, 68 ods. 1, uplatniť na súde do dvoch mesiacov. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu. Táto mzda neovplyvňuje výpočet priemerný zárobok (nezahŕňa sa do zúčtovanej mzdy). * Zmena z dohody na prerokovanie.+

68 Neospravedlnené zameškanie práce ( 144a ods.6 nové znenie) O tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. [ Zmena účasť zástupcov zamestnancov po dohode sa zmenilo na prerokovanie +.

69 Inšpekcia práce ( 150 zmenené znenie) Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce. [ Zmena sťažnosť sa zmenila na podnet +. Ide o zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

70 Pracovné podmienky bezpečná úschova zvrškov a predmetov... ( 151 ods. 3 doplnené znenie) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť podmienky, za ktorých bude zodpovedať aj za úschovu motorových vozidiel. Túto povinnosť má aj voči všetkým ostatným osobám, ak sú pre neho činné na jeho pracoviskách. [ Zmena doplnená možná zodpovednosť zamestnávateľa za úschovu motorových vozidiel.+

71 Rodičovská dovolenka ( 166 ods. 4 nové ustanovenie) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku podľa 166 odseku 2 možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období podľa 166 odseku 2 nečerpala.

72 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov ( 185 ods. 3 nové ustanovenie) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril pre prípad straty a zničenia.

73 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ( 223 až 228 doplnené znenia) povinnosť písomne oznamovať zmeny súvisiace s osobou zamestnanca, zákaz prác a pracovísk pre tehotné ženy, matky do konca 9 mesiaca po pôrode, dojčiace ženy (znenie nahradilo zákaz niektorých prác ), neuvádza sa predpokladaný rozsah práce ale rozsah práce (350 hodín u jedného zamestnávateľa zostáva), dohoda o brigádnickej činnosti študenta : neoddeliteľnou súčasťou - status študenta = to neplatí, ak dohoda v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo letného semestra na vysokej škole do konca októbra toho istého roka.

74 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch odbory a zamestnanecká rada ( 229 ods. 7 zmena znenia) Odborová organizácia - právo na: kolektívne vyjednávanie, kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z KZ, kontrolnú činnosť podľa 149 a na informácie. Zamestnanecká rada - právo na: spolurozhodovanie, ak pracovné podmienky neupravuje KZ ( 233 ods. 4), prerokovanie, informácie a kontrolnú činnosť. * Zmena do : Odborová organizácia právo aj na spolurozhodovanie.]

75 Odborová organizácia ( 230 doplnené znenie) Odborová organizácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu, zamestnávateľ je povinný umožniť jej pôsobenie na pracovisku. Odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa a chce u neho zastupovať všetkých zamestnancov, musí preukázať, že najmenej 30 % zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii, ak o to zamestnávateľ požiada do 30 dní odo dňa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia.( 230 ods. 3 nové znenie)

76 Odborová organizácia ( 230 doplnené znenie) Zamestnávateľ môže uplatniť tento postup voči už pôsobiacej odborovej organizácii u zamestnávateľa od 1. januára Ak u zamestnávateľa pôsobia dve alebo viac odborových organizácií, môžu preukázať spoločne. ( 230 ods. 3 nové znenie). Zákonník práce neustanovuje postup a formu, ako sa má uskutočniť preukazovanie organizovanosti.

77 Prechodné ustanovenie ( 252g ods. 4) Právo odborovej organizácie pôsobiacej u zamestnávateľa pred samostatne zastupovať všetkých zamestnancov zamestnávateľa sa posudzuje do podľa právnej úpravy účinnej do ; u tejto odborovej organizácie môže zamestnávateľ uplatniť postup podľa 230 ods. 3 od 1. januára 2013.

78 Kolektívna zmluva ( 231 zmena znenia) KZ upravuje výhodnejšie podmienky, ak to zákon výslovne nezakazuje alebo ak z ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. V KZ je možné dohodnúť podmienky odchylne ako v ods. 1 na základe a v rozsahu podľa 45 ods. 5 a 6 (dĺžka skúšobnej doby), 62 ods. 9 ( vymedzenie okruhu zamestnancov na peňažnú náhradu za nedodržanie výpovednej doby), 63 ods. 3 (podmienky povinnosti zamestnávateľa pri výpovedi), 97 ods. 12 (rozsah práce nadčas) a 141a ods. 1 (predĺženie doby dočasného prerušenia práce zamestnanca pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny). 45 ods. 5 a 62 ods. 9 zaväzujú zamestnanca len v prípade, ak sa dohodli v pracovnej zmluve.

79 Zástupcovia zamestnancov ( 233 a 234 nové znenia) Zamestnanecký dôverník: Ak zamestnávateľ zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ale najmenej 3 (do najmenej 5). Zamestnanecká rada: Ak zamestnávateľ zamestnáva najmenej 50 zamestnancov. Voľby sú platné, ak sa na hlasovaní zúčastní 30 % všetkých zamestnancov ( do nadpolovičná väčšina všetkých zamestnancov), ktorí majú právo voliť členov ZR [Odvolanie ZR nadpolovičná väčšina prítomných na voľbách % všetkých zamestnancov nie je podmienka...+.

80 Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom ( 233a nové ustanovenie) Dohodu o pracovných a mzdových podmienkach a podmienkach zamestnávanie v rozsahu ako je možné dohodnúť v KZ môže ZR uzatvoriť, len ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia. Nároky sa uspokojujú len v rozsahu dohodnutom v pracovnej zmluve.. V pracovnej zmluve len výhodnejšie podmienky ako v dohode.

81 Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov ( 240 ods. 3 a 7 nove znenie) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy na výkon funkcie v odborovom orgáne na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom. (ods. 3, do taxatívne daná povinnosť zamestnávateľa poskytnúť voľno, ak nedošlo k dohode ). Zamestnávateľ má právo kontroly účelu jeho využitia. Ochrana zástupcov zamestnancov počas šiestich mesiacov po skončení výkonu funkcie (ods. 7, do jednoročná ochrana).

82 Prechodné ustanovenie ( 252g ods. 1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2011 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. augusta 2011.

83 Ďakujem za pozornosť.

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce (úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z.) Tatranská Lomnica 7. 9. 2. 2012 Účinnosť novely 13. júla 2011 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Zákonníka

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Vznik a zmena pracovného pomeru. JUDr. Zdeňka Dvoranová

Vznik a zmena pracovného pomeru. JUDr. Zdeňka Dvoranová Vznik a zmena pracovného pomeru JUDr. Zdeňka Dvoranová Predzmluvné vzťahy 41 ZP Pred uzatvorením pracovnej zmluvy povinnosť oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami ktoré vyplynú z pracovnej zmluvy

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária Uzatváranie pracovnej zmluvy vybrané problémy JUDr. Šimon Gmiterko Advokát Slovensko-Rakúska obchodná komora 26. jún j n 2008 Martin podujatie GET TOGETHER A. PRÁVNA

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

1 ods. 2 definovanie závislej práce. Čl. 11 a 13 - právo na súkromie zamestnanca na pracovisku 12 definuje postup zamestnávateľa

1 ods. 2 definovanie závislej práce. Čl. 11 a 13 - právo na súkromie zamestnanca na pracovisku 12 definuje postup zamestnávateľa Dňa 1.januára 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 361/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zmeny ktoré novela prináša sú rozsiahlejšie a sú

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Zamestnávateľ nemá povinnosť ponúknuť zamestnancovi pred doručením výpovede z tohto výpovedného dôvodu inú vhodnú prácu.

Zamestnávateľ nemá povinnosť ponúknuť zamestnancovi pred doručením výpovede z tohto výpovedného dôvodu inú vhodnú prácu. Výpoveď daná zamestnávateľom podľa 63 odsek 1 písm. e) Zákonníka práce z dôvodov: 1. pre ktoré môže s ním zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer ( t. j. z dôvodov uvedených v 68 ods. 1 písm. a),

Více

Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom...

Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom... Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. e-seminár Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom... 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Mgr.

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2017

Více

Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne o jednostranný adresovaný prejav vôle a) musí byť daná písomne b) musí sa doručiť druhej strane

Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne o jednostranný adresovaný prejav vôle a) musí byť daná písomne b) musí sa doručiť druhej strane Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne Ide o jednostranný adresovaný prejav vôle smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Na výpoveď sú oprávnení obidvaja účastníci pracovného

Více

Výpoveď zamestnávateľa, aby bola platná musí spĺňať tieto podstatné náležitosti:

Výpoveď zamestnávateľa, aby bola platná musí spĺňať tieto podstatné náležitosti: 61 ZP Výpoveď Ide o jednostranný adresovaný prejav vôle smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Na výpoveď sú oprávnení obidvaja účastníci pracovného pomeru, zamestnanec,

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více

SLUŢOBNÝ PREDPIS č. 2 / 2011 Pruţný sluţobný a pracovný čas

SLUŢOBNÝ PREDPIS č. 2 / 2011 Pruţný sluţobný a pracovný čas Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 5 052 01 Spišská Nová Ves Č. j. C / 2011 / 3778 SLUŢOBNÝ PREDPIS č. 2 / 2011 Pruţný sluţobný a pracovný čas V Spišskej Novej Vsi 01. marca 2011 Obvodný

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru časť 6. diel 3. kapitola 4.3 str. 1 6.3.4.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru okamihom doručenia

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1 Dátum:

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1 Dátum: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j. 1 Dátum: 28. 8. 2007 Novela Zákonníka práce - zákon NR SR č. 348/2007 METODICKÉ USMERNENIE Poslanci Národnej

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ 1. register zamestnávateľov SADZOBNÍK POKÚT Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava

PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava 1 OBEC LIETAVA Lietava 146, 013 18 Lietava VNÚTORNÁ SMERNICA č. 5/2011 PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava Lietava 2011 2 Na základe ustanovenia 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky 2015 2016 Zmluvné strany: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Pedagogicko-psychologickej poradni, Trnava,

Více

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa Údaje v žiadosti vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru A Údaje o žiadateľovi Rodinný stav 1) Rodné (Identifikačné ) Štátna

Více

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2015 Júlia Pšenková Minimálna mzda Nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy: a) 380,00 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

Více

Priemerná mzda, stanovenie, použitie, výpočet. Júlia Pšenková

Priemerná mzda, stanovenie, použitie, výpočet. Júlia Pšenková Priemerná mzda, stanovenie, použitie, výpočet Júlia Pšenková pri plneniach voči zamestnancom, kedy je Zákonníkom práce určené, že ako zamestnávateľ sme povinný použiť nie mzdu, ale náhradu mzdy, ktorou

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu V Slanskej Hute, dňa 01.02.2016 Daniel Stančik starosta obce 1 ZÁSADY tvorby sociálneho fondu zamestnávateľom (1) V súlade s 3, ods.

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV IS

Více

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Do 31. decembra 2012 je fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od

Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1.7.2014 NR SR dňa 5.6.2014 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Smernica č. 3 / 2010 Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1) Táto smernica upravuje podrobnejšie podmienky uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková Typy a charakteristika Dohoda o vykonaní práce: práca obmedzená výsledkom, maximálny rozsah prác 350 hodín v kalendárnom roku. Dohoda

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zákon č. 338/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa

Více

PORIADOK ODMEŇOVANIA zamestnancov Obce Krásna Ves

PORIADOK ODMEŇOVANIA zamestnancov Obce Krásna Ves Starosta Obce Krásna Ves na základe 13 ods. 4 písm. d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov s použitím 4-29 zák. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Obec J a z e r n i c a

Obec J a z e r n i c a Obec J a z e r n i c a Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o financovaní originálnych kompetencií obce Jazernica na úseku školstva a vzdelávania detí od 5-15 rokov Obec Jazernica na základe samostatnej

Více

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1 / 2011 zo dňa 29. 03. 2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Více

Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, Nitra

Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, Nitra Liečebno-výchovné sanatórium, Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov Liečebno-výchovného sanatória Nitra LVSNR/86/2016

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka Júlia Pšenková

Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka Júlia Pšenková Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka 2014 Júlia Pšenková Daňové vyhlásenie Od 1.1.2014 sú v platnosti nové tlačivá určite použiť v prípade nových nástupov po 1.1.2014 zvážiť použitie v prípade,

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa 228 a) a nasl. Zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len "Zákonník práce") medzi nasledovnými stranami dohody (ďalej len "Dohoda")

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Základná umelecká škola Turčianske Teplice VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016 Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Čl. I. Pracovný čas pedagogických zamestnancov Podľa 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j. 1A Dátum: 13. 11. 2007 VZORY FORMULÁROV K PRACOVNO-PRÁVNYM VZŤAHOM v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm. h)

Více

311/2001 Z.z. ZÁKON. z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE. S poslednými zmenami v zmysle zákona č. 257/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.

311/2001 Z.z. ZÁKON. z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE. S poslednými zmenami v zmysle zákona č. 257/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 311/2001 Z.z. ZÁKON z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE S poslednými zmenami v zmysle zákona č. 257/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2011 Čl. 1 Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ (DVZ) je jedným z hlavných atribútov pri určovaní nároku na sumu konkrétnej úrazovej dávky ako sú úrazový príplatok, úrazová

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas.

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení nasledovné

Více

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 2015 Nezdaniteľná časť na druha / družku Nezdaniteľná časť na priateľa / priateľku daňovník žije s manželkou v spoločnej domácnosti 115 Občianskeho zákonníka Domácnosť

Více

Vnútorné predpisy. Vnútorný predpis č. 14/2013

Vnútorné predpisy. Vnútorný predpis č. 14/2013 Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný predpis č. 14/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm. h) a

Více

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti. mjr. JUDr. Vladimír Majba

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti. mjr. JUDr. Vladimír Majba Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti mjr. JUDr. Vladimír Majba Problematiku povoľovania pobytu cudzincom na území Slovenskej republiky upravujú: zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Smernica o cestovných náhradách č. 2/2016

Smernica o cestovných náhradách č. 2/2016 č. 2/2016 Organizácia Identifikačné číslo organizácie (IČO) 42388104 Základná škola s materskou školou Obec a PSČ 023 56 Makov Ulica a číslo Makov 264 Štát Slovenská republika Právna forma rozpočtová organizácia

Více

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více