VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad"

Transkript

1 Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/ / /Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: Ústecký kraj IČ Velká Hradební 3118/ ÚSTÍ NAD LABEM Výroková část: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Dne podala právnická osoby, tj. Ústecký kraj, IČ , se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, (dále jen stavebník ), žádost o změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava v km 9,693 20,129 na pozemcích č. 608/2, 1884, 688/1, 2808, vše v katastrálním území Šluknov, na pozemních č. 2940, 3149/1, 769, 3146/1, st. č. 306/1, vše v katastrálním území Císařský, na pozemcích č. 2831, 2864, 1192/2, 730/2, 2863, vše v katastrálním území Velký Šenov, na pozemcích č. 1857, 1884/1, 1771, 1385, 1366, 154/1, 152/1, 152/2, 149, 213/1, 213/2, 156/2, 177/1, vše v katastrálním území Lipová u Šluknova, na pozemcích č. 1938, 1880, 1996/1, 199, 1796/1, 201/2, 159/3, vše v katastrálním území Lobendava. Pro tuto stavbu vydal Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad, vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, v souladu s ustanovením 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, (dále jen speciální stavební úřad ), dne rozhodnutí o povolení stavby pod čj. OKV/ / /Tu, které nabylo právní moci dne , a ve kterém byla podmínkou č. 4 stanovena lhůta k dokončení stavby, a to do dvou let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. Nový návrh na prodloužení lhůty k dokončení stavby je do Speciální stavební úřad přezkoumal výše uvedenou žádost a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby povoluje. Lhůta k dokončení stavby stanovená podmínkou č. 4 rozhodnutí o povolení stavby čj. OKV/ / /Tu a následně v rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení se mění tak, že stavba bude dokončena do Ostatní podmínky stavebního povolení OKV/ / /Tu zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Označení účastníka řízení podle 109 stavebního zákona a 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen správní řád ): Ústecký kraj, IČ , se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 Strana 1 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

2 Odůvodnění: Stavebník podal dne speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení výše uvedené stavby stanovené podmínkou č. 4 rozhodnutí o povolení stavby čj. OKV/ / /Tu, vydaného zdejším speciálním stavebním úřadem dne Stavebník v žádosti uvedl, že stanovenou lhůtu k dokončení stavby není schopen dodržet z důvodu nedostatku finančních prostředků, a proto žádá o její prodloužení do Samotná realizace stavby je vázána na přidělení finanční dotace z fondu IROP. Předpoklad zveřejnění další výzvy k podání žádostí o přidělení finanční dotace je odhadována na měsíc duben Speciální stavební úřad posoudil uvedené důvody jako opodstatněné a rozhodl žádosti vyhovět. V oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby stanovil speciální stavební úřad lhůtu k podání námitek a stanovisek a to v termínu do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, tj. do včetně. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. Speciální stavební úřad umožnil, v souladu s ustanovením 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a k tomuto stanovil lhůtu do pěti dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty pro doručení, tj. do včetně, a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení 36 odst. 3 správního řádů neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. Speciální stavební úřad v provedeném řízení posoudil uvedené důvody, a protože se předpoklady a podmínky, za kterých bylo vydáno stavební povolení, nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením 109 stavebního zákona a 27 správního řádu: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem datovou schránkou Petr Bílek, K. H. Máchy 186, Horní Police Jan Švec, Císařský 292, Šluknov Marta Švecová, Císařský 292, Šluknov Iva Ipserová, Žežická 680/9, Ústí nad Labem Pavel Svoboda, Lipová 375, Lipová Ing. Milan Stanko, Žufanova 1098/4, Praha Květoslava Holanová, M. J. Lermontova 703/7, Praha Bubeneč Datová schránka: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Dubí (doručí se na: provoz Děčín, Krokova 1439/16, Děčín) ZEMSPOL s.r.o., Brtnická 595, Velký Šenov Via Tempora Nova, Václavská 1526, Roztoky Město Velký Šenov, Mírové náměstí 342, Velký Šenov Město Šluknov, Náměstí Míru 1, Šluknov Obec Lipová, Lipová 422, Lipová Obec Lobendava, Lobendava 271, Lobendava Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha - Nusle Strana 2 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

3 Poučení o opravném prostředku Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím Městského úřadu Rumburk, odboru stavební úřad úsek speciální stavební úřad. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle ustanovení 82 odst. 1 a 2 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, zhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle ustanovení 82 odst. 2 správního řádu). K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů uvedených v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. Otisk úředního razítka Ing. Nikola Turková, v. r. oprávněná úřední osoba odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad. Strana 3 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

4 Na úřední desce příslušného úřadu, (razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) v y v ě š e n o dne: s e j m u t o dne:. Na elektronické úřední desce příslušného úřadu, (razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) v y v ě š e n o dne: s e j m u t o dne:. Na úřední desce vyvěsí: - Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, Rumburk (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení rozhodnutí) - Městský úřad Velký Šenov, Mírové náměstí 342, Velký Šenov - Městský úřad Šluknov, Náměstí Míru 1, Šluknov - Obecní úřad Lipová, Lipová 442, Lipová - Obecní úřad Lobendava, Lobendava 271, Lobendava Doručí se - rozdělovník : Účastníci řízení: podle 109 stavebního zákona: a) žadatel doručí se jednotlivě Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem datovou schránkou b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku stavby přímo dotčeno: doručí se jednotlivě Petr Bílek, K. H. Máchy 186, Horní Police Jan Švec, Císařský 292, Šluknov Marta Švecová, Císařský 292, Šluknov Iva Ipserová, Žežická 680/9, Ústí nad Labem Pavel Svoboda, Lipová 375, Lipová Ing. Milan Stanko, Žufanova 1098/4, Praha Květoslava Holanová, M. J. Lermontova 703/7, Praha Bubeneč Strana 4 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

5 Datová schránka: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Dubí (doručí se na: provoz Děčín, Krokova 1439/16, Děčín) ZEMSPOL s.r.o., Brtnická 595, Velký Šenov Via Tempora Nova, Václavská 1526, Roztoky Město Velký Šenov, Mírové náměstí 342, Velký Šenov Město Šluknov, Náměstí Míru 1, Šluknov Obec Lipová, Lipová 422, Lipová Obec Lobendava, Lobendava 271, Lobendava Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha - Nusle d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: doručí se jednotlivě Datová schránka: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: doručí se veřejnou vyhláškou katastrální území Šluknov - p. č. 22, p. č. 23/1, p. č. 80, p. č. 385/1, p. č. 521/4, p. č. 608/1, p. č. 608/3, p. č. 608/5, p. č. 608/6, p. č. 608/7, p. č. 84, p. č. 608/1, p. č. 608/3, p. č. 688/10, p. č. 809, p. č. 653/1, p. č. 654, p. č. 655, p. č. 678/1, p. č. 681, p. č. 683, p. č. 686, p. č. 687/1, p. č. 688/4, p. č. 688/5, p. č. 688/6, p. č. 688/7, p. č. 688/8, p. č. 688/9, p. č. 688/10, p. č. 689, p. č. 706, p. č. 721/1, p. č. 735, p. č. 778, p. č. 788/1, p. č. 2706, p. č. 2715/1, p. č. 689, p. č. 2706, p. č. 2707, p. č. 2711, p. č. 2712, p. č. 2715/1, p. č. 2715/2, p. č. 2715/3, p. č. 2712, p. č. 2715/2, p. č. 2715/3 katastrální území Císařský p. č. 2637/26, p. č. 2637/26, p. č. 2637/27, p. č. 2637/28, p. č. 2940, p. č. st. 128, p. č. st. 144, p. č. st. 306/1, p. č. st. 336/1, p. č. st. 337, p. č. st. 349, p. č. st. 360, p. č. st. 393, p. č. st. 404, p. č. st. 409, p. č. st. 420, p. č. 768, p. č. 769, p. č. 771/1, p. č. 778, p. č. 779, p. č. 998/1, p. č. 998/3, p. č. 1004, p. č. 1006, p. č. 1009, p. č. 1010/1, p. č. 1022, p. č. 1025/1, p. č. 1025/2, p. č. 1160/2, p. č. 1160/3, p. č. 1160/4, p. č. 1163, p. č. 1186, p. č. 1189/1, p. č. 1189/4, p. č. 1249/2, p. č. 1249/3, p. č. 1250, p. č. 1251/1, p. č. 1251/2, p. č. 1251/3, p. č. 1251/5, p. č. 1285, p. č. 1285/2, p. č. 1286/1, p. č. 1286/2, p. č. 1286/3, p. č. 1296/1, p. č. 1337/13, p. č. 2427/3, p. č. 2428, p. č. 2431, p. č. 2432, p. č. 2433/1, p. č. 2434/1, p. č. 2442/1, p. č. 2443/1, p. č. 2443/2, p. č. 2529/1, p. č. 2529/2, p. č. 2532/2, p. č. 2535, p. č. 2536, p. č. 2545/5, p. č. 2545/6, p. č. 2617/4, p. č. 2617/5, p. č. 2620/1, p. č. 2620/2, p. č. 2633, p. č. 2635/6, p. č. 2635/7, p. č. 2637/1, p. č. 2637/5, p. č. 2637/18, p. č. 2637/19, p. č. 2637/28, p. č. 2637/35, p. č. 2637/36, p. č. 2673, p. č. 2676/1, p. č. 2738/1, p. č. 2740, p. č. 2742, p. č. 2744/2, p. č. 2771/1, p. č. 2779, p. č. 2782, p. č. 2783, p. č. 2933, p. č. 2950/1, p. č. 2951/1, p. č. 3098/1, p. č. 3102, p. č. 3104, p. č. 3119/1, p. č. 3121, p. č. 3123/1, p. č. 3124, p. č. 3125, p. č. 3128, p. č. 3130, p. č. 3133, p. č. 3134, p. č. 3146/1, p. č. 3149/1, p. č. 2740, p. č. 2940, p. č. 3146/1, p. č. st. 306/2, p. č. 1014, p. č. 1015, p. č. 2427/1, p. č. 2427/3, p. č. 2940, p. č. 3149/1, p. č. 769, p. č. 771/1, p. č. 1015, p. č. 2742, p. č katastrální území Velký Šenov p. č. st. 355/4, p. č. st. 357, p. č. st. 359, p. č. st. 568, p. č. 721, p. č. 725, p. č. 7271, p. č. 728, p. č. 730/2, p. č. 731, p. č. 1096/1, p. č. 1096/12, p. č. 1096/13, p. č. 1109/1, p. č. 1110/1, p. č. 1111, p. č. 1114, p. č. 1156/1, p. č. 1186/2, p. č. 1189/1, p. č. 1189/2, p. č. 1189/3, p. č. 1191, p. č. 1192/1, p. č. 1192/2, p. č. 1249/6, p. č. 1261/3 p. č. 1261/4, p. č. 1262/1, p. č. 1262/2, p. č. 1266/2, p. č. 1269/1, p. č. 1276/1, p. č. 1276/2, p. č. 1276/3, p. č. 1276/5, p. č. 1350/1, p. č. 1361/1, p. č. 1361/2, p. č. 1435/1, p. č. 1435/3, p. č. 1445/1, p. č. 1445/2, p. č. 1445/4, p. č. 1445/5, p. č. 1445/6, p. č. 1553, p. č. 1554/2, p. č. 1560/1, p. č. 1560/2, p. č. 1561, p. č. 1562/1, p. č. 1562/2, p. č. 1563/1, p. č. 2803/2, p. č. 2803/4, p. č. 2804, p. č. 2806, p. č. 2811, p. č. 2814, p. č. 2827/1, p. č. Strana 5 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

6 2828, p. č. 2843/2, p. č. 2847/1, p. č. 2848/1, p. č. 2851/3, p. č. 2851/4, p. č. 2858/2, p. č. 2884/2, p. č katastrální území Lipová u Šluknova p. č. st. 405, p. č. st. 449, p. č. 150/3, p. č. 152/1, p. č. 1392/1, p. č. 1394/1, p. č. 1857, p. č. 149, p. č. 150/1, p. č. 150/3, p. č. 152/2, p. č. 1733/1, p. č. 1857, p. č. st. 132, p. č. 155, p. č. 156/1, p. č. 157, p. č. 159/2, p. č. 160/3, p. č. 1726, p. č. 1857, p. č. st. 130, p. č. 150/1, p. č. 150/3, p. č. 1733/1, p. č. st. 131/2, p. č. 156/1, p. č. st. 150, p. č. 175, p. č. 176, p. č. 177/2, p. č. 177/3, p. č. 178, p. č. 180, p. č. 184, p. č. 1771, p. č. 1884/1, p. č. st. 413/1, p. č. 213/3, p. č. 214/1, p. č. 214/2, p. č. 214/3, p. č. 215/1, p. č. 1771, p. č. 1884/1, p. č. 1733/1, p. č. 1857, p. č. 1884/1, p. č. st. 131/1, p. č. st. 131/2, p. č. st. 314/1, p. č. st. 407, p. č. st. 430, p. č. st. 431, p. č. st. 444, p. č. st. 449, p. č. st. 455, p. č. st. 462, p. č. 148/1, p. č. 149, p. č. 152/1, p. č. 152/2, p. č. 154/1, p. č. 155, p. č. 213/2, p. č. 1171/1, p. č. 1283/1, p. č. 1283/2, p. č. 1328/1, p. č. 1328/2, p. č. 1362, p. č. 1366, p. č. 1372/2, p. č. 1374/7, p. č. 1377/1, p. č. 1377/2, p. č. 1377/3, p. č. 1378/1, p. č. 1379/1, p. č. 1379/2, p. č. 1380/1, p. č. 1380/2, p. č. 1382/2, p. č. 1385, p. č. 1482/1, p. č. 1482/4, p. č. 1482/6, p. č. 1482/7, p. č. 1482/8, p. č. 1482/10, p. č. 1490, p. č. 1508/1, p. č. 1509, p. č. 1704/1, p. č. 1726, p. č. 1733/1, p. č. 1852, p. č. 1856, p. č. 1859, p. č. 1863, p. č. 1866, p. č. 1868/1, p. č. 1884/1, p. č. 213/1, p. č. 213/2, p. č. 156/2, p. č. 177/1, p. č. 1283/1, p. č. 1852, p. č. 1482/1, p. č. 1482/6, p. č. 1482/7, p. č. 1482/10, p. č. 1857, p. č. st. 150, p. č. st. 151, p. č. st. 152, p. č. st. 155, p. č. st. 156/1, p. č. st. 157, p. č. st. 158, p. č. st. 160, p. č. st. 161, p. č. st. 163, p. č. st. 165, p. č. st. 166, p. č. st. 168, p. č. st. 413/1, p. č. st. 413/2, p. č. st. 422, p. č. st. 433, p. č. 177/3, p. č. 177/4, p. č. 180, p. č. 181, p. č. 183/1, p. č. 184, p. č. 187/2, p. č. 187/3, p. č. 188/1, p. č. 190/1, p. č. 191/1, p. č. 192, p. č. 193, p. č. 194, p. č. 195, p. č. 196, p. č. 197, p. č. 198, p. č. 199, p. č. 206, p. č. 207/1, p. č. 209/2, p. č. 210/1, p. č. 210/2, p. č. 210/3, p. č. 213/1, p. č. 213/3, p. č. 523/1, p. č. 523/10, p. č. 533, p. č. 536, p. č. 541/1, p. č. 542/2, p. č. 547/2, p. č. 547/3, p. č. 554/2, p. č. 554/4, p. č. 554/5, p. č. 1730, p. č. 1731, p. č. 1770, p. č. 1772, p. č. 1775, p. č. 1777, p. č. 533 katastrální území Lobendava - p. č. 1490/1, p. č. 158/1, p. č. 159/1, p. č. 1938, p. č. 1996/1, p. č. st. 110, p. č. 1798, p. č. 1880, p. č. 1793/1, p. č. 1938, p. č. 1996/1, p. č. 2041, p. č. st. 371, p. č. 87/1, p. č. 109/1, p. č. 109/2, p. č. 111, p. č. 116, p. č. 117, p. č. 125/1, p. č. 125/4, p. č. 131/1, p. č. 134, p. č. 160/5, p. č. 166, p. č. 1038/1, p. č. 1839/2, p. č. 1880, p. č. 1892, p. č. 1996/1, p. č. 2030, p. č. st. 113, p. č. st. 114, p. č. 147, p. č. 158/1, p. č. 158/3, p. č. 159/3, p. č. 201/1, p. č. 201/2, p. č. 202/1, p. č. 202/2, p. č. 222/1, p. č. 222/2, p. č. 1302/2, p. č. 1345, p. č. 1346/1, p. č. 1346/2, p. č. 1375/3, p. č. 1378/1, p. č. 1380/1, p. č. 1380/4, p. č. 1382/2, p. č. 1384/1, p. č. 1402/1, p. č. 1402/3, p. č. 1402/4, p. č. 1402/5, p. č. 1402/6, p. č. 1402/7, p. č. 1402/8, p. č. 1405, p. č. 1409/1, p. č. 1474, p. č. 1477, p. č. 1480, p. č. 1485, p. č. 1490/1, p. č. 1493/1, p. č. 1495, p. č. 1571, p. č. 1574, p. č. 1793/1, p. č. 1794/1, p. č. 1928, p. č. 1931, p. č. 1932, p. č. 1937, p. č. 1952, p. č. 1953, p. č. 1962, p. č. 1996/1, p. č. 2004, p. č. 2005, p. č. 2034, p. č. 2041, p. č. st. 101/1, p. č. st. 101/2, p. č. st. 298, p. č. st. 304, p. č. st. 308, p. č. st. 321, p. č. st. 326, p. č. st. 328, p. č. st. 337, p. č. st. 356, p. č. st. 390, p. č. 125/4, p. č. 171/1, p. č. 179/2, p. č. 182/1, p. č. 182/2, p. č. 183/2, p. č. 184, p. č. 185, p. č. 191/2, p. č. 617/1, p. č. 618, p. č. 619, p. č. 621/1, p. č. 690/1, p. č. 722/1, p.. 737/1, p. č. 740/1, p. č. 768, p. č. 777/3, p. č. 777/4, p. č. 777/5, p. č. 777/6, p. č. 777/7, p. č. 777/12, p. č. 784/1, p. č. 784/2, p. č. 784/3, p. č. 785/3, p. č. 785/4, p. č. 785/5, p. č. 794/2, p. č. 794/3, p. č. 794/4, p. č. 861/1, p. č. 885/1, p. č. 885/2, p. č. 897/1, p. č. 897/2, p. č. 897/3, p. č. 898/1, p. č. 898/2, p. č. 899/2, p. č. 899/3, p. č. 899/5, p. č. 899/6, p. č. 899/7, p. č. 1013/1, p. č. 1796/1, p. č. 1797, p. č. 1798, p. č. 1799/1, p. č. 1799/2, p. č. 1843, p. č. 1844/2, p. č. 1846/3, p. č. 1847/2, p. č. 1852/2, p. č. 1853, p. č. 1857, p. č. 1863/1, p. č. 1873, p. č. 1876, p. č. 1881/3, p. č. 2000/1, p. č. 2000/2, p. č. 2027, p. č. 2036, p. č. 159/3, p. č. 199, p. č. 201/2 f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí: Dotčené orgány: MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, (orgán ochrany ovzduší, vodoprávní úřad, orgán ochrany ZPF, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody), Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk MěÚ Rumburk - státní památková péče, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk MěÚ Rumburk - stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, Rumburk Strana 6 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

7 Datová schránka: Městský úřad Šluknov, stavební úřad, Šluknov, náměstí Míru 1 Městský úřad Šluknov, (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Šluknov, náměstí Míru 1 Městský úřad Velký Šenov, (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Velký Šenov, Mírové náměstí 342 Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov, Šluknovská 46, Velký Šenov Obecní úřad Lipová (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Lipová 422, Lipová Obecní úřad Lobendava, (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Lobendava, Lobendava 271 Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku, Hradební 772/12, Praha 1 Staré Město Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Provaznická 1394/10, Děčín 2 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Březinova 3, Děčín 1 Policie ČR, dopravní inspektorát Děčín, Husova 111/16, Děčín Vypraveno dne: Strana 7 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/40950-16/5416-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 07.11.2016 Ústecký kraj

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II. MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/36933-12/sal /5150-2012 Rumburk, 10. ledna 2013 Oprávněná úřední osoba: Salabová E-mail: stavu@rumburk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17. listopadu 411/ Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17. listopadu 411/ Bílovec MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17. listopadu 411/3 743 01 Bílovec VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MBC/1563/19/DSH/Al 3164/2018 VYŘIZUJE: Ing. Alexandra Alčerová TEL.: 556

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č. j.: V/21129/2016/Bie Nový Bydžov, dne 24. listopadu 2016 Oprávněná úřední osoba:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne 3.2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor

Více

Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor životního prostředí vodoprávníúřad

Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor životního prostředí vodoprávníúřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávníúřad č.j.: OŽP/15512-11/5200-2006/uzl Zpracovatel: Bc.Uzlová Datum: 18.04.2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Město Dolní

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 07. 07. 2017 Naše čj.: KRNOZP-81578/2017 MIKL Naše sp. zn.: ZP-97112017-MIKL 231.2A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0291/2012 Nechanice, dne 13. srpna 2012 spisová značka: Sp-Nech 0291/2012/3 oprávněná úřední

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/167/15 Číslo jednací: ŽP/1754/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 18.3.2015 dle rozdělovníku Stavba

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 26. 07. 2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 22237/10-1702/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-2596/2019/SU/SVB Spis. zn.: SZ MUPO 3592/2018 Vyřizuje: Světlíková Beáta Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Spisová zn.: 2017/8652/ŽP/VAA Číslo jednací: Spisový zn.: 231.2 Doručení: Skartační zn.: A/5 Dle rozdělovníku

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Územní rozhodnutí. Výroková část

Územní rozhodnutí. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV Odbor výstavby a regionálního rozvoje Číslo jednací: MěÚ/1811/2018 Čáslav dne 13. března 2018 Sp. zn.: SU 632/2018-haj Vyřizuje: Ivana Hájková Telefon: 327 300 217 E-mail.: hajkova@meucaslav.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: CHLNC-1681/18/OVŽP 209/2018-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 21. května 2018

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/ Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/ Bílovec MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/3 743 01 Bílovec VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MBC/22042/16/V/Va 2224/2015/27 VYŘIZUJE: Alexandra Vavrečková TEL.: 556312175 E-MAIL: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 1080/2018-5/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/18399/2016/Sta Nový Bydžov,dne 27. října 2016 Oprávněná úřední osoba: H.Stanieková,

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 331/15 95/2015-Rad Chlumec nad Cidlinou, dne 2. března 2015 Naše č.j.:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j.

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j. M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Spis.zn.: Č.j.: ÚP/133667/2012/Maz MgMT/029713/2013/Maz Teplice, dne 19.3.2013 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11183/2013/Lon Nový Bydžov, dne 2. září 2013 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lonská

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - AUTOREMEDURA. "Silnice I/68 Třanovice - Nebory"

ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ - AUTOREMEDURA. Silnice I/68 Třanovice - Nebory MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad. MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/64867-15/OTR OV/10186-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

OBECNí ÚŘAD LOBENDAVA

OBECNí ÚŘAD LOBENDAVA MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLUKNOV STAVEBNí ÚŘAD nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov OBECNí ÚŘAD LOBENDAVA došlo dne,ft. 'to II č.j.,/ 1ft/ 41 R. 5/'1 Cli J5~ Vaše žádost ze dne:14.03.2011 Naše č. j.: SU/1915/2011/295/2011/vrn

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNODO-80486/2017 vagr Naše sp. zn.: DO-153972017-vagr 330.1V/5 Vyřizuje: Vágner

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e-mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 1278/2017/OV/DŠ/2 11. srpna 2017 Spisový znak: 252.3 Skartační znak:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 89787/2015 Sp. zn.: S - JMK 57263/2015/OD/Re Brno 10.07.2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P R A V

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX0102Z2K SP.ZN.: MMFM_S 2116/2018/ODaSH/Sab

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OG9PS* Čj: MSK 106457/2016 Sp. zn.: DSH/1724/2016/Soc 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Jitka Sochorcová Odbor: Odbor dopravy

Více

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín Datová schránka: x9hbpfn VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín Datová schránka: x9hbpfn VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j.: KRNODO-67964/2016 vagr Sp. zn. DO-144192016-vagr Krnov dne 15. 12. 2016 Vyřizuje: Vágner

Více

Dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 02.06.2014 MMJ/OŽP/4783/2014-3 Bc.Doskočil/726 13.08.2013 136841/2014/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 11.08.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/16352/2016/Viz/2668/2016/3 4.5-99-60,41 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 05.10.2016 Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058011/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0058103/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Veřejná vyhláška Rozhodnutí

Veřejná vyhláška Rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna Č.j.: SU/18865-19/ 15091-2018/Drk/Zuk Ve Slavkově u Brna dne 28.02.2019

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/3439/2012/Bl V Třebíči dne 02.11.2012 Č.j.: OV 53361/12

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 0 9 4 0 0-2 0 1 6 / s e a 4 1 5 2 8-2 0 1 6 / s e a

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0046141/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0046245/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby stavební úřad USNESENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby stavební úřad USNESENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/108789-18/ZEM OV/59157-2017/ZEM Oprávněná úřední osoba: Ing. Milada Zemanová

Více

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad Úřad městské části města Brna, Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Stavební úřad spis. zn: č.j. MCBSLI/06688/18/SÚ/Sto/198 MCBSLI/00263/19/SÚ/Sto oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Stožická tel. / mobil:

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 08.12.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/24922/2016/Viz/3739/2016/3 5-99-3 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 18.01.2017 Ing. Libuše

Více

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ZS - 2013 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Čj: OVŽP/20670/15-2555/13/No

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MMPr/131840/2014/Sko Bc. Kateřina Skoková ROZHODNUTÍ č. 67/2014

MMPr/131840/2014/Sko Bc. Kateřina Skoková ROZHODNUTÍ č. 67/2014 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/100208/STAV/SU/SKO Přerov, dne 6.11.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Městský úřad Holešov Odbor dopravní a správní

Městský úřad Holešov Odbor dopravní a správní Městský úřad Holešov Odbor dopravní a správní Číslo jednací: HOL-11033/2015/DS/58/AR Doporučeně Spisová zn.: HOL-55/2015/DS/AR Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Ředitelství silnic a dálnic ČR Vyřizuje: Aleš

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 3 0 9 0 5-2 0 1 5 / s e a 4 3 5 4 2-2 0 1 5 / s e a

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Spis. zn.: OV/1131-2013/MEL Oprávněná úřední osoba: Melicharová Lucie Tel.: 533 304 460 e-mail: melicharova@slapanice.cz Brno, dne 6. května 2013 M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: MUTN 5907/2019 Spisová zn.: 2018/9040/V/KRI Skartační zn.: A/20 Spisový zn.: 280.13

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 39036/2017 Sp.zn.: S-JMK 14734/2017 OD Brno 09.03.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko

BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Město Blansko Spis. zn.: SMBK-23101/2017-SÚ/Bí

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/12706/13-4/Au Spisová zn.: ZN/OD/1219/13 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494 dne: 13.10.2014

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47715/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47738/2014/OŽPaKS/Fi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby

M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1233/Výst/14/HA VYŘIZUJE Ing. Házová ČJ. 2375/Výst/14/HA TELEFON 495 809 016 DATUM 28. 05. 2014 FAX 495 809 018 E-MAIL hazova@mestosmirice.cz VEŘEJNÁ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově dne: 28.8.2014 MMCH/94856/2014/Kam SZ MMCH/72080/2014/3 Telefon:474 637 265

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 12812/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 290/2016/ZPZE-8/231.8/JUNM-93 Spisová značka: MUZBK 290/2016/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV Odbor dopravy V Čáslavi dne 15. února 2016 Vyřizuje: Kateřina Křížová, oprávněná úřední osoba Č.j.: DOP 3842/16 Č. spisu: 807/2016 Tel.: 327 300 131 E-mail: katerina.krizova@meucaslav.cz

Více

odbor výstavby, 17. listopadu 411, Bílovec Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

odbor výstavby, 17. listopadu 411, Bílovec Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/21479-11/5708-2011/Vavre V Bílovci dne: 18. července 2011 Vyřizuje: Vavrečková Alexandra tel.: 556312175 e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 530/13/S85 Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír ve Ždánicích 16.8.2013 tel.: 518 633617 Mikroregion Ždánicko Násedlovice 129 696 36 Násedlovice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: ZB/3191/22400 Ředitelství silnic a dálnic České republiky Ze dne: 02.03.2012 se sídlem Praha, Na Pankráci

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově 5.6.2015 MMCH/57903/2015/Kam SZ MMCH/09460/2015/4 Telefon:474 637 265 e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů př./sv.: Spis. a skart. znak, lhůta: Evid. list č.: 2374/2018/MUZBK

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více