KLIENT V KONFLIKTU SE ZÁKONEMZ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLIENT V KONFLIKTU SE ZÁKONEMZ"

Transkript

1 KLIENT V KONFLIKTU SE ZÁKONEMZ o.s. Prev-Centrum Otevřený ený mezioborový seminář,, Praha, 12. května 2009 Základní struktura tématut seznámen mení s projektem Právn vní poradny A.N.O. protiprávn vní jednání klientů související s drogami druhy trestů (základn kladní přehled) přestupky primárn rní kriminalita (drogové delikty) sekundárn rní kriminalita (trestné činy páchanp chané uživateli OPL) základy trestního řízení

2 Projekt Právn vní poradny A.N.O důvody vzniku zanedbávání základních lidských práv v uživatelu ivatelů drog, experimentátor torů... ztížený přístup p k právu uživatelu ivatelů drog nedostatečná či i absentující obhajoba v trestním řízení zmařen ení dobrých výsledků léčby v důsledku d trestního postihu ztížený vstup do života bez drog v souvislosti s neřešenými enými právn vními problémy zahájen jení činnosti 1. dubna 2002 Cílové skupiny uživatelé drog aktuáln lní uživatelé drog abstinující uživatelé experimentující mláde dež rodinní příslušníci a blízc zcí uživatelů drog zaměstnanci zařízen zení poskytujících ch služby v oblasti prevence a léčby l drogových závislostz vislostí a ostatní profesionálov lové

3 Realizace právn vní pomoci právn vní konzultace (osobn v rámci r webové poradny) (osobní pohovor, mailem, telefonicky, přímá obhajoba v trestním řízení a právn vní zastoupení v civilním řízení odborné semináře spolupráce s jinými institucemi státn tní i nestátn tní zařízen zení poskytující služby klientům m v oblasti drogové problematiky Probační a mediační služba ČR protidrogoví koordináto toři Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Kontakty Právn vní poradna A.N.O. Praha 3, Koněvova 95, PSČ tel , fax:

4 Zdroje informací o drogové problematice na internetu org viz zejména webová poradna www. drogy-info.cz Prosazování práva zák. k.č.. 14O/1961 Sb., trestní zákon (TZ) zák. k.č.. 141/1961 Sb., trestní řád d (TŘ) zák. k.č.. 40/2009. Sb., trestní zákoník zák. k.č.. 218/2003, o odpovědnosti dnosti mláde deže e za protiprávn vní činy a o soudnictví ve věcech v mláde deže e (zákon o soudnictví ve věcech v mláde deže) e) zák. k.č.. 200/1990 Sb., o přestupcp estupcíchch zák. k.č.. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě zák. k.č.. 137/2001 Sb., o zvláš áštní ochraně svědka a další ších osob v souvislosti s trestním řízením

5 Protiprávn vní jednání klientů související s drogami přestupky trestné činy rozdělen lení trestných činů dle nového trestního zákoníkuku přečiny nedbalostní TČ úmyslné TČ s horní hranicí TOS do 5 let zločiny všechny TČ, T, které nejsou přečinyp zvláš ášť závažné zločiny úmyslné TČ s horní hranicí TOS nejméně 10 let Delikty PŘESTUPKY = zaviněné jednání,, které porušuje uje nebo ohrožuje zájem z společnosti a je za přestupek p výslovně označeno zákonem z o přestupcp estupcích ch nebo v jiném speciáln lním m zákonz koně,, nejde-li o správn vní delikt postižitelný itelný podle zvláš áštních právn vních předpisp edpisů anebo o trestný čin k odpovědnosti dnosti za přestupek p postačí zavinění z nedbalosti TRESTNÉ ČINY = pro společnost nebezpečný ný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně a jehož stupeň nebezpečnosti nosti pro společnost je většív než nepatrný (u mladistvých většív než malý) k trestnosti činu je třeba t úmyslného zavinění,, nestanoví-li zákon z výslovně, že e postačí zavinění z nedbalosti

6 Přestupky přestupky na úseku ochrany před p alkoholismem a jinými toxikomaniemi ( 30 zák. z o přestupcp estupcích) ch) umožnění neoprávn vněného požívání OPL osobě mladší 18 let, nejde-li o TČ T (pokuta 5000 Kč, K zákaz činnosti aža 6 měsíců) m neoprávn vněné přechovávání OPL v malém množstv ství pro svoji potřebu (pokuta do Kč) K Přestupky a jejich trestání odpovědnost dnost za přestupky p (od 15 let) sankce (napomenutí; ; pokuta v blokovém řízen zení až 1.000,- Kč,, v příkaznp kazním řízení až 4.000,- Kč, není-li ve zvl. části zákona z stanoveno jinak; zákaz činnosti; propadnutí věci) zánik odpovědnosti dnosti za přestupekp (nelze projednat, pokud od spách chání přestupku uplynul 1 rok, pokud pro tentýž skutek nebylo vedeno trestní řízení; amnestie)

7 Příklady nejčast astěji páchaných p přestupků přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (např. překročení rychlosti) ostatní přestupky na úseku dopravy (např.. zničen ení jízdního řádu nebo dopravní značky) přestupky na úseku práce a sociáln lních věcí v (např.. ponechání nezl. dítěte te bez dozoru a v důsledku d toho jeho vystavení nebezpečí úrazu) přestupky na úseku zdravotnictví (např.. padělání lékařského předpisu) p přestupky na úseku ochrany před p alkoholismem a toxikomaniemi přestupky na úseku vnitřní správy (např. úmyslné poškozen kození státn tního symbolu) přestupky na úseku občanských průkaz kazů (např. úmyslné poškozen kození OP) přestupky proti veřejn ejnému pořádku (např.. rušen ení nočního klidu) přestupky proti občansk anskému soužit ití (např.. nedbalostní ublížen ení na zdraví) přestupky proti majetku (např.. kráde dež do 5.000,- Kč) Trestné činy primárn rní drogová kriminalita (tzv. drogové trestné činy aža 188a TZ, od v novém m TZ ) sekundárn rní drogová kriminalita (u uživatelu ivatelů souvisí s obstaráváním m si prostředk edků na drogy trestnou činností)

8 Primárn rní drogová kriminalita 187 TZ nedovolené nakládání s OPL a přechovp echovávání pro jiného 187a TZ - přechovávání OPL pro sebe 188 TZ předmět t k nedovolené výrobě OPL 188a TZ šířen ení toxikomanie Druhy trestů starý trestní zákon x nový trestní zákoník trest odnětí svobody (nepodmíněný ný nebo podmíněně odložený) obecně prospěšné práce ztráta ta čestných titulů a vyznamenání zákaz činnosti propadnutí majetku peněž ěžitý trest propadnutí věci vyhoštění zákaz pobytu výjimečné tresty (TOS od 15 do 25 let nebo doživot ivotí) odnětí svobody nepodmíněný ný trest odnětí svobody podmínění odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem výjimečný trest (20 aža 30 let nebo doživot ivotí) domácí vězení obecně prospěšné práce propadnutí majetku peněž ěžitý trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zákaz činnosti zákaz pobytu zákaz vstupu na sportovní,, kulturní a jiné společensk enské akce ztrátu tu čestných titulů nebo vyznamenání ztráta ta vojenské hodnosti vyhoštění

9 187 tr. zák. z nedovolené nakládání s OPL a přechovávání pro jiného neoprávn vněná výroba, dovoz, vývoz, provezení, nabízen zení,, zprostředkov edkování,, prodej nebo jiný způsob opatřen ení nebo přechovp echovávání pro jiného: OPL přípravky pravky obsahující OPL prekursor jed 187 tr. zák. z nedovolené nakládání s OPL / přechovávání pro jiného odst. 1 (základn kladní skutková podstata) 1 aža 5 let odst. 2 (organizovaná skupina; většív rozsah; na osobě mladší 18-ti let) 2 aža 10 let odst. 3 (prospěch 500 tis. Kč; K ; na osobě mladší 15-ti let; těžt ěžká újma na zdraví) 8 aža 12 let odst. 4 (těž ěžká újma na zdraví více osob, prospěch 5 mil. Kč; K ; mezinárodn rodní organizovaná skupina) 10 aža 15 let

10 Kazuistika 1 ( 187,odst. 1, 187, odst. 2) klientka, 35 let, SŠ, S, nezaměstnan stnaná Praha, projednáváno no v r cca od r do r vyráběla braun a další OPL pro vlastní potřebu + přechovp echovával val předmp edměty a suroviny sloužící k jejich výrobě předměty a část surovin zajištěny v bytě,, klientka se k jednání doznala rozsudek TOS 2 roky s PO na 3 roky dohled probačního úředníka trest propadnutí věci ochranné léčení protitoxikomanické v ústavní formě uloženo jako trest souhrnný za současn asného zrušen ení rozsudku (TOS 18m./PO 3 r./povinnost vést v řádný život a vyvarovat se užíváníu OPL trest za zaslání pervitinu příteli p do věznice v cca 3 g a 8,6 g pervitinu ve vodě po holení Pitralon) 187a tr. zák. z přechovávání OPL pro sebe přechovávání bez povolení pro vlastní potřebu OPL jed

11 187a tr. zák. z přechovávání OPL pro sebe odst. 1 (množstv ství větší než malé): 0 aža 2 roky nebo peněž ěžitý trest odst.2 (větší rozsah): 1 a 1 až 5 let Množstv ství větší než malé orientační množstv ství drog podle pokynu policejního prezidenta č.. 86/2006 Druh Heroin Morfin Metadon Kokain Konopí Pryskyřice z konopí LSD MDMA a homology Amfetamin Metamfetamin (pervitin) Hmotnost (g)* Množství větší než malé 0,15 g (asi 5 dávek po 30 mg) 0,30 g (asi 10 dávek po 30 mg) 0,30 g (asi 10 dávek po 30 mg) 0,25 g (asi 5 dávek po 50 mg) 15 (asi 10 dávek po 1,5 g) 10 g (asi 10 dávek po 1 g) 10 tripů (asi 0,0005 g) 10 tablet ( mg) 0,5 g (asi 10 dávek po 50 mg) 0,5 g (asi 10 dávek po 50 mg) Větší rozsah 1,5 g (asi 50 dávek po 30 mg) 4,5 g (asi 150 dávek po 30 mg) 4,5 g (asi 150 dávek po 30 mg) 5 (asi 100 dávek po 50 mg) 375 (asi 250 dávek po 1,5 g) 250 (asi 250 dávek po 1 g) 120 tripů (asi 0,006 g) 240 tablet ( mg) 10 (asi 200 dávek po 50 mg) 0,5 g (asi 10 dávek po 50 mg) Pozn.: * Hmotností zajištěné látky se rozumí celková hmotnost zajištěné látky bez zřetele na obsah vyjmenované látky v ní obsažené a bez obalu, v němž byla zajištěna.

12 Kazuistika 2 ( 187a, odst. 1) klient, 34 let, netrestaný, uživatel u konopí velká Praha, projednáváno no 2004 stíhán n pro TČT dle 187a, odst. 1 tr. zák. z (dr( držení konopí v množstv ství větším m než malém, m, nalezeno na půdě rodinného domu, zřejmz ejmě na udání) 27 ks rostlin konopí,, celková hmotnost 2.052,80 g hrubé drtě,, 1.601,18 g jemné drtě,, obsah 0,9 % THC, celkem 36,293 g THC podmíněně zastaveno usnesením m okr. státn tního zástupce, ZD 18 měsícům 188 tr. zák. z výroba a přechovp echovávání předmětů k nedovolené výrobě OPL výroba, opatřen ení nebo přechovp echovávání předmětu určen eného k nedovolené výrobě pro sebe či i pro jiného OPL přípravku pravku obsahujícího ho OPL jed

13 188 tr. zák. z výroba a přechovp echovávání předmětů k nedovolené výrobě OPL odst. 1 (základn kladní skutková podstata): 1 rok aža 5 let nebo zákaz z činnosti nebo peněž ěžitý trest nebo propadnutí věci odst. 2 ( většív rozsah; na osobě mladší 18 let; prospěch 500 tis. Kč): K 2 aža 10 let Kazuistika 3 ( 188, odst.1) klientka, 35 let, SŠ, S, nezaměstnan stnaná Praha, projednáváno no společně s další šími osobami po blíže nezjištěnou nou dobu přechovp echovávala vala laboratorní sklo, roztok obsahující efedrin, toluen, kyselinu chlorovodíkovou trest upuštěno od uložen ení souhrnného ho trestu k rozsudku (viz Kazuistika 1)

14 188a tr. zák. z šířen ení toxikomanie svádění jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu, podporování ho v tom nebo podněcov cování či šířen ení zneužívání takových látekl 188a šířen ení toxikomanie odst. 1 (základn kladní skutková podstata): 0 aža 3 roky nebo zákaz z činnosti nebo peněž ěžitý trest odst. 2: 1 a 1 až 5 let na osobě mladší 18-ti let od v odst. 2 navíc c písm. p b): spách chání tohoto tr. činu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí,, veřejn ejně přístupnou počíta tačovou sítís apod. : 1 aža 5 let

15 Nový trestní zákoník (účinnost od ) 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (1) Kdo neoprávn vněně pro vlastní potřebu přechovp echovává v množstv ství větším m než malém m omamnou látku l konopí,, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC),, bude potrestán n odnětím m svobody až na jeden rok, zákazem z činnosti nebo propadnutím m věci v nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Kdo neoprávn vněně pro vlastní potřebu přechovp echovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množstv ství větším než malém, m, bude potrestán n odnětím m svobody až na dvě léta, zákazem z činnosti nebo propadnutím m věci v nebo jiné majetkové hodnoty. (3) Odnětím m svobody na šest měsícům až pět t let nebo peněž ěžitým trestem bude pachatel potrestán, spách chá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším m rozsahu. (4) Odnětím m svobody na dvě léta aža osm let bude pachatel potrestán, spách chá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném m rozsahu. Nový trestní zákoník (účinnost od ) 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících ch omamnou nebo psychotropní látku (1) Kdo neoprávn vněně pro vlastní potřebu pěstuje p v množstv ství větším m než malém m rostlinu konopí,, bude potrestán n odnětím m svobody až na šest měsíců, m peněž ěžitým trestem nebo propadnutím m věci v nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Kdo neoprávn vněně pro vlastní potřebu pěstuje p v množstv ství větším m než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán n odnětím m svobody až na jeden rok, peněž ěžitým trestem nebo propadnutím m věci v nebo jiné majetkové hodnoty. (3) Odnětím m svobody až na tři t i léta l nebo peněž ěžitým trestem bude pachatel potrestán, spách chá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším m rozsahu. (4) Odnětím m svobody na šest měsícům až pět t let bude pachatel potrestán, spách chá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném m rozsahu.

16 Sekundárn rní drogová kriminalita trestné činy proti výkonu pravomoci státn tního orgánu a veřejn ejného činitele (např. útok na veřejn ejného činitele) trestná součinnost (např.. nepřeka ekažení trestného činu) jiné rušen ení činnosti státn tního orgánu (např.. křivk ivá svědeck decká výpověď ěď) trestné činy hrubě narušuj ující občansk anské soužit ití (např. výtržnictv nictví,, týrání zvířat, neposkytnutí pomoci, ohrožen ení pod vlivem návykové látky) trestné činy proti životu a zdraví (např.. vražda, ublížen ení na zdraví,, rvačka, nedovolené přerušení těhotenství, účast na sebevraždě) trestné činy proti svobodě (např.. loupež,, porušov ování domovní svobody) trestné činy proti lidské důstojnosti (např.. znásiln silnění) trestné činy proti majetku (např.. kráde dež,, zpronevěra, ra, neoprávn vněné užívání cizí věci, neoprávn vněné držen ení platební karty, podvod) Povinnost mlčenlivosti a poskytování informací o klientech zákonná v závislosti z na druhu zařízen zení (např.. zdravotnická dokumentace ve zdravotnickém m zařízen zení) smluvní (kontrakt s klientem) zákonné povinnosti poskytnutí informací

17 Následky povědom domí o spách chání či i přípravp pravě trestného činu (obecně trestní sazba 0 aža 3 roky) Nepřeka ekažení trestného činu ( 167 tr. zák.) z např.. nedovolená výroba OPL a držen ení ( 187, 188 tr. zák.) z vražda ( ( 219 tr. zák.) z loupež ( 234 tr. zák.) z kráde dež dle 247 odst. 4 tr. zák. Neoznámen mení trestného činu ( 168 tr. zák.) z např.. týrání svěř ěřené osoby ( 215 tr.zák.) vražda ( ( 219 tr. zák.) z SPOD sdělov lování údajů ( 53) na výzvu orgánů sociáln lně-právní ochrany vztahuje se i na další PO, zejm. školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízen zení povinny sdělit bezplatně údaje potřebn ebné podle zákona pro poskytnutí sociáln lně-právní ochrany povinnost mlčenlivosti lékal kařů/zdravotnického personálu se nelze dovolávat, vat, jestliže e mají být sděleny údaje o podezřen ení z týrání, zneužívání dítěte te nebo zanedbání péče e o nějn

18 Změny nástup do výkonu trestu pozor!!! od nenastoupení do VTOS kvalifikováno jako trestný čin 171 Mařen ení výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (1) Kdo maří nebo podstatně ztěž ěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státn tního orgánu tím, t že a) bez povolení a bez vážného v důvodu d se zdržuje v místm stě nebo obvodě,, na které se vztahuje trest zákazu z pobytu, nebo nedodržuje omezení,, která mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu, b) zdržuje se na území republiky, ačkoli a mu byl uložen trest vyhoštění nebo mu byl pobyt na území republiky zakázán, c) vykonává činnost, která mu byla zakázána, d) dopustí se závaz važného jednání,, aby zmařil účel ochranného ho léčenl ení,, zabezpečovac ovací detence nebo ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku dítěte d te ze zařízen zení pro výkon ochranné výchovy výkon takových rozhodnutí podstatně ztěž ěžuje, anebo maří dohled uložený při p i ukončen ení ochranného ho léčenl ení, e) dopustí se závaz važného jednání,, aby zmařil účel vazby nebo trestu, nebo f) bez závaz važného důvodu d nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávn vněně brání nástupu výkonu tohoto trestu, bude potrestán n odnětím m svobody až na dvě léta nebo peněž ěžitým trestem. Osvědčen ení podmíněně odsouzeného odsouzený splní stanovené podmínky soud rozhodne o tom, že e se podmíněně odsouzený osvědčil neučin iní-li soud toto rozhodnutí do 1 roku od uplynutí zkušebn ební doby bez viny odsouzeného, mám se za to, že e se osvědčil osvědčí-li se podmíněně odsouzený, hledí se na něj n j jako by nebyl odsouzen

19 Zahlazení odsouzení (= výmaz trestu z rejstříku trestů) provádí soud, pokud vedl odsouzený po výkonu, prominutí nebo promlčen ení trestu řádný život po dobu nejméně 10 let (odsouzení k VTOS nad 5 let) 5 let (odsouzení k VTOS nad 1 rok) 3 roky (odsouzení k VTOS max. 1 rok, propadnutí majetku, vyhoštění,, zákaz z pobytu, peněž ěžitý trest za úmyslný TČ) T lze požádat event. i dříve d (obvykle 2/3 doby) pozor na páchp chání další trestné činnosti Rozhodnutí v trestním řízení a opravné prostředky rozsudek (tam, kde výslovně stanoví zákon) trestní příkaz usnesení (ostatní případy pady o vzetí do vazby; procesní otázky v průběhu řízení,, např. odročen ení hlavního ho líčenl ení; odmítnut tnutí odvolání apod.) odvolání (8 dnů) odpor (8( dnů) stížnost (3( dny)

20 Podávání opravných prostředk edků a běh b h lhůt opravný prostředek se podává k orgánu, který rozhodoval lhůta běžb ěží ode dne následujn sledujícího po doručen ení rozhodnutí (počítá se v kalendářních dnech; má-m li běh b h lhůty skončit o víkendu, v skončí až nejbližší následující pracovní den) procesní lhůty stačí,, když poslední den lhůty je opravný prostředek předp edán n poště, tj. nemusí být ve lhůtě doručen orgánu, proti jehož rozhodnutí směř ěřuje Děkuji za pozornost Právn vní poradna A.N.O. Koněvova 95, Praha 3 tel./zázn. zn /

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

DROGY A MÉDIA - právní minimum

DROGY A MÉDIA - právní minimum DROGY A MÉDIA - právní minimum Hana Gajdošíková Seminář pro novináře a experty v oblasti PR Praha, 4. dubna 2007 Osnova primární a sekundární drogová kriminalita rozsudek NS ČR o pěstování konopí pojmy

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15 OBSAH Úvod........................................................................ 11 Seznam zkratek.............................................................. 13 TRESTNÍ ZÁKONÍK.........................................................

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

I. K vybraným otázkám trestního postihu drogové kriminality v ČR

I. K vybraným otázkám trestního postihu drogové kriminality v ČR I. K vybraným otázkám trestního postihu drogové kriminality v ČR Obecně k právní úpravě základní právní předpisy A) mezinárodněprávní závazky -Jednotná Úmluva o omamných látkách č. 47/1965 Sb. -Úmluva

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu KOZA konopný zákon Zadání záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu dvě verze novely, jedna orientovaná

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ z hlediska závažnosti přečiny zločiny zvlášť závažné zločiny horní hranice trestní sazby maximálně 5 let odnětí svobody maximálně 10 let odnětí svobody nad 10 let

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

obsah n Nařízení vlády nově závazně (i pro soudy) stanoví, jaké je množství n Stále platí, že jakákoliv neoprávněná dispozice s omamnou

obsah n Nařízení vlády nově závazně (i pro soudy) stanoví, jaké je množství n Stále platí, že jakákoliv neoprávněná dispozice s omamnou ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Nový trestní zákoník Změny v postihu (nejen) drogové kriminality obsah 1 ÚVOD 2 DROGOVÉ TRESTNÉ ČINY PODLE NOVÉHO TRESTNÍHO

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

a kriminalita v souvislosti s

a kriminalita v souvislosti s Sekundární drogová kriminalita a kriminalita v souvislosti s hazardním hraním Mgr. Kateřina Grohmannová RVPPK, 29. září 2016 Obsah Trestná činnost pod vlivem návykových látek - ESSK Ekonomicky motivovaná

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

N á v r h. Rozhodnutí prezidenta republiky. a m n e s t i i

N á v r h. Rozhodnutí prezidenta republiky. a m n e s t i i - 1 - Pavel Hasenkopf, 12. listopadu 2012 N á v r h Rozhodnutí prezidenta republiky o a m n e s t i i Při příležitosti 20. výročí obnovy samostatného českého státu,... (nějaké další úvodní sdělení s politickým

Více

Spo p lu l práce c soci c áln l ích c prac a o c vníků se z dr d av a otníky k Šárka Špeciánová

Spo p lu l práce c soci c áln l ích c prac a o c vníků se z dr d av a otníky k Šárka Špeciánová Spolupráce sociáln lních pracovníků se zdravotníky Šárka Špeciánová obsah detekce týrání,, zneužívání a zanedbávání lékaři druhy poranění záznam znam o vzniku úrazu spolupráce s lékal kaři i jednotlivých

Více

Kurz pro výchovné poradce

Kurz pro výchovné poradce Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské činnosti Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 218/2003 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Zákon č.. 218/2003 Sb. ZÁKON o odpovědnosti

Více

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon Trest odnětí svobody a jeho výkon 10.10.2011 Osnova přednášky Nepodmíněný trest odnětí svobody Penologie a penitenciaristika Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody TZ, TŘ a zákon o výkonu trestu odnětí

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ Stav od 20.2.2016 Jedná se pouze o informativní přehled bez záruky! WWW.YESPOJISTENI.CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 35 Druhy správních trestů Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty,

Více

14d) 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

14d) 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, novelizuje také zákon č. 361/2000 Sb.,

Více

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem V obou případech je jim poskytována ze zákona speciální

Více

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU JUDr. Pavel Hájek DOBRÝ DEN! JUDr. Pavel Hájek DOPORUČENÁ LITERATURA 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 2. Josef Kuchta a kolektiv:

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. Hmotněprávní pojmy Krajní nouze Situace, kdy někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Čin provedený v této situaci pak není trestným činem, byť by jinak trestným činem byl.

Více

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi Otázka: Trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mikomi = souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění proti společnosti nebo jednotlivcům - společnost je tak chráněná

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ DROGOVÁ

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

PŘÍLOHY Tabulky Množství držených drog a orientační ceny drog. Tabulka 1 Přehled vývoje orientačních cen drog v v ČR 1

PŘÍLOHY Tabulky Množství držených drog a orientační ceny drog. Tabulka 1 Přehled vývoje orientačních cen drog v v ČR 1 PŘÍLOHY 1.1. Tabulky 1.1.1. Množství držených drog a orientační ceny drog Tabulka 1 Přehled vývoje orientačních cen drog v v ČR 1 Tabulka 2 Množství větší než malé 2 1 Materiály ze semináře o protidrogové

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 19. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G společná

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Na návštěvě v Praze řešení 1. Žaneta se dopustila přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle 337 odst. 1 písm. c) tr. zák.

Na návštěvě v Praze řešení 1. Žaneta se dopustila přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle 337 odst. 1 písm. c) tr. zák. Na návštěvě v Praze řešení 1. Žaneta se dopustila přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle 337 odst. 1 písm. c) tr. zák. Žaneta svým jednáním naplnila všechny zákonné znaky přečinu maření

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního zákoníku. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního zákoníku. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Obchodní tajemství a další. druhy tajemství Michal Černý. Ph.D.

Obchodní tajemství a další. druhy tajemství Michal Černý. Ph.D. Obchodní tajemství a další druhy tajemství 2005 Michal Černý Ph.D. Právn vní úprava obchodního tajemství 17 20 ObZ Obchodní tajemství 51 ObZ Porušen ení obchodního tajemství (skutková podstata nekalé soutěž

Více

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Osnova přednášky Základ trestní odpovědnosti Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji Některé

Více

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k 1. 7. 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 posta@msmt.cz www.msmt.cz

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. TRESTNÍ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Zpráva k jednání k rozšíření Programu pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu ze dne 4.prosince 2014 Dne 4. prosince 2014 proběhl na ředitelství PMS

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY SPOLEČNOST: Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. A. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 1. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku

Více

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Cíle reformy správního trestání odstranění nedostatků současné právní úpravy: absence obecné úpravy základů odpovědnosti za správní delikty

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 7110 Sbírka zákonů č. 455 / 2016 Částka 183 455 ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 4. Základní informace Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových

Více

Drogové služby ve vězení a následná péče Projekt Začni jinak Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Měřín 2008

Drogové služby ve vězení a následná péče Projekt Začni jinak Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Měřín 2008 Drogové služby ve vězenv zení a následná péče Projekt Začni jinak Olga Škvařilová Sdružen ení Podané ruce, o.s. Měřín 2008 Projekt Začni jinak - osnova Základní informace o projektu Podrobné informace

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 348 10. funkční období 348 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 886 ze 7. volebního

Více

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků (Výtah z dokumentu MŠMT Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách únor 2014) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Přílohy Příloha č. 1: Heroin Příloha č. 2: Kokain Příloha č. 3: Pervitin Příloha č. 4: Extáze Příloha č. 5: Marihuana Příloha č.

Přílohy  Příloha č. 1: Heroin Příloha č. 2: Kokain Příloha č. 3: Pervitin Příloha č. 4: Extáze Příloha č. 5: Marihuana Příloha č. Seznam příloh Příloha č. 1 - Heroin Příloha č. 2 Kokain Příloha č. 3 - Pervitin Příloha č. 4 Extáze Příloha č. 5 Marihuana Příloha č. 6 Hašiš Příloha č. 7 Halucinogenní houby Příloha č. 8 LSD Příloha č.

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 297 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 297 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 178 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Osnova prezentace I. obecná charakteristika nové právní úpravy II. vybrané instituty ve vztahu k ÚSC Cíle reformy

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Čin je formálně protiprávní a trestný, protože to stanoví zákon... (trestný čin je čin trestný )

Čin je formálně protiprávní a trestný, protože to stanoví zákon... (trestný čin je čin trestný ) FORMÁLNÍ A MATERIÁLNÍ STRÁNKA / PROTIPRÁVNOST TRESTNÉHO ČINU prof. JUDr. V. Kratochvíl a. r. 2010/2011 SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU (SkPTČ) (formální stránka / protiprávnost trestného činu) FSTČ Skutková

Více

Nejvyšší soud Burešova Brno

Nejvyšší soud Burešova Brno JUDr. ROBERT PELIKÁN, Ph.D. MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 19. 5. 2016 Čj. MSP-260/2015-OD-SPZ/4 Počet listů: 3 Přílohy: 1 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Věc: obv. M. Ř. stížnost pro porušení

Více

Příloha I PŘÍLOHA I KE TŘETÍ A ČTVRTÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE - TABULKY

Příloha I PŘÍLOHA I KE TŘETÍ A ČTVRTÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE - TABULKY Příloha I PŘÍLOHA I KE TŘETÍ A ČTVRTÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE - TABULKY Tabulka č. 1: usmrcené děti v důsledku nehod v silničním provozu 2000 2001 2002 2003

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o., Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět: Občanská nauka Tematický okruh: Člověk a právo Číslo

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Bezúhonnost strážníka po 1. lednu Dotaz:

Bezúhonnost strážníka po 1. lednu Dotaz: Bezúhonnost strážníka po 1. lednu 2009 Dotaz: Zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, bylo novelizováno, resp. nově upraveno ustanovení

Více