KLIENT V KONFLIKTU SE ZÁKONEMZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLIENT V KONFLIKTU SE ZÁKONEMZ"

Transkript

1 KLIENT V KONFLIKTU SE ZÁKONEMZ o.s. Prev-Centrum Otevřený ený mezioborový seminář,, Praha, 12. května 2009 Základní struktura tématut seznámen mení s projektem Právn vní poradny A.N.O. protiprávn vní jednání klientů související s drogami druhy trestů (základn kladní přehled) přestupky primárn rní kriminalita (drogové delikty) sekundárn rní kriminalita (trestné činy páchanp chané uživateli OPL) základy trestního řízení

2 Projekt Právn vní poradny A.N.O důvody vzniku zanedbávání základních lidských práv v uživatelu ivatelů drog, experimentátor torů... ztížený přístup p k právu uživatelu ivatelů drog nedostatečná či i absentující obhajoba v trestním řízení zmařen ení dobrých výsledků léčby v důsledku d trestního postihu ztížený vstup do života bez drog v souvislosti s neřešenými enými právn vními problémy zahájen jení činnosti 1. dubna 2002 Cílové skupiny uživatelé drog aktuáln lní uživatelé drog abstinující uživatelé experimentující mláde dež rodinní příslušníci a blízc zcí uživatelů drog zaměstnanci zařízen zení poskytujících ch služby v oblasti prevence a léčby l drogových závislostz vislostí a ostatní profesionálov lové

3 Realizace právn vní pomoci právn vní konzultace (osobn v rámci r webové poradny) (osobní pohovor, mailem, telefonicky, přímá obhajoba v trestním řízení a právn vní zastoupení v civilním řízení odborné semináře spolupráce s jinými institucemi státn tní i nestátn tní zařízen zení poskytující služby klientům m v oblasti drogové problematiky Probační a mediační služba ČR protidrogoví koordináto toři Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Kontakty Právn vní poradna A.N.O. Praha 3, Koněvova 95, PSČ tel , fax:

4 Zdroje informací o drogové problematice na internetu org viz zejména webová poradna www. drogy-info.cz Prosazování práva zák. k.č.. 14O/1961 Sb., trestní zákon (TZ) zák. k.č.. 141/1961 Sb., trestní řád d (TŘ) zák. k.č.. 40/2009. Sb., trestní zákoník zák. k.č.. 218/2003, o odpovědnosti dnosti mláde deže e za protiprávn vní činy a o soudnictví ve věcech v mláde deže e (zákon o soudnictví ve věcech v mláde deže) e) zák. k.č.. 200/1990 Sb., o přestupcp estupcíchch zák. k.č.. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě zák. k.č.. 137/2001 Sb., o zvláš áštní ochraně svědka a další ších osob v souvislosti s trestním řízením

5 Protiprávn vní jednání klientů související s drogami přestupky trestné činy rozdělen lení trestných činů dle nového trestního zákoníkuku přečiny nedbalostní TČ úmyslné TČ s horní hranicí TOS do 5 let zločiny všechny TČ, T, které nejsou přečinyp zvláš ášť závažné zločiny úmyslné TČ s horní hranicí TOS nejméně 10 let Delikty PŘESTUPKY = zaviněné jednání,, které porušuje uje nebo ohrožuje zájem z společnosti a je za přestupek p výslovně označeno zákonem z o přestupcp estupcích ch nebo v jiném speciáln lním m zákonz koně,, nejde-li o správn vní delikt postižitelný itelný podle zvláš áštních právn vních předpisp edpisů anebo o trestný čin k odpovědnosti dnosti za přestupek p postačí zavinění z nedbalosti TRESTNÉ ČINY = pro společnost nebezpečný ný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně a jehož stupeň nebezpečnosti nosti pro společnost je většív než nepatrný (u mladistvých většív než malý) k trestnosti činu je třeba t úmyslného zavinění,, nestanoví-li zákon z výslovně, že e postačí zavinění z nedbalosti

6 Přestupky přestupky na úseku ochrany před p alkoholismem a jinými toxikomaniemi ( 30 zák. z o přestupcp estupcích) ch) umožnění neoprávn vněného požívání OPL osobě mladší 18 let, nejde-li o TČ T (pokuta 5000 Kč, K zákaz činnosti aža 6 měsíců) m neoprávn vněné přechovávání OPL v malém množstv ství pro svoji potřebu (pokuta do Kč) K Přestupky a jejich trestání odpovědnost dnost za přestupky p (od 15 let) sankce (napomenutí; ; pokuta v blokovém řízen zení až 1.000,- Kč,, v příkaznp kazním řízení až 4.000,- Kč, není-li ve zvl. části zákona z stanoveno jinak; zákaz činnosti; propadnutí věci) zánik odpovědnosti dnosti za přestupekp (nelze projednat, pokud od spách chání přestupku uplynul 1 rok, pokud pro tentýž skutek nebylo vedeno trestní řízení; amnestie)

7 Příklady nejčast astěji páchaných p přestupků přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (např. překročení rychlosti) ostatní přestupky na úseku dopravy (např.. zničen ení jízdního řádu nebo dopravní značky) přestupky na úseku práce a sociáln lních věcí v (např.. ponechání nezl. dítěte te bez dozoru a v důsledku d toho jeho vystavení nebezpečí úrazu) přestupky na úseku zdravotnictví (např.. padělání lékařského předpisu) p přestupky na úseku ochrany před p alkoholismem a toxikomaniemi přestupky na úseku vnitřní správy (např. úmyslné poškozen kození státn tního symbolu) přestupky na úseku občanských průkaz kazů (např. úmyslné poškozen kození OP) přestupky proti veřejn ejnému pořádku (např.. rušen ení nočního klidu) přestupky proti občansk anskému soužit ití (např.. nedbalostní ublížen ení na zdraví) přestupky proti majetku (např.. kráde dež do 5.000,- Kč) Trestné činy primárn rní drogová kriminalita (tzv. drogové trestné činy aža 188a TZ, od v novém m TZ ) sekundárn rní drogová kriminalita (u uživatelu ivatelů souvisí s obstaráváním m si prostředk edků na drogy trestnou činností)

8 Primárn rní drogová kriminalita 187 TZ nedovolené nakládání s OPL a přechovp echovávání pro jiného 187a TZ - přechovávání OPL pro sebe 188 TZ předmět t k nedovolené výrobě OPL 188a TZ šířen ení toxikomanie Druhy trestů starý trestní zákon x nový trestní zákoník trest odnětí svobody (nepodmíněný ný nebo podmíněně odložený) obecně prospěšné práce ztráta ta čestných titulů a vyznamenání zákaz činnosti propadnutí majetku peněž ěžitý trest propadnutí věci vyhoštění zákaz pobytu výjimečné tresty (TOS od 15 do 25 let nebo doživot ivotí) odnětí svobody nepodmíněný ný trest odnětí svobody podmínění odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem výjimečný trest (20 aža 30 let nebo doživot ivotí) domácí vězení obecně prospěšné práce propadnutí majetku peněž ěžitý trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zákaz činnosti zákaz pobytu zákaz vstupu na sportovní,, kulturní a jiné společensk enské akce ztrátu tu čestných titulů nebo vyznamenání ztráta ta vojenské hodnosti vyhoštění

9 187 tr. zák. z nedovolené nakládání s OPL a přechovávání pro jiného neoprávn vněná výroba, dovoz, vývoz, provezení, nabízen zení,, zprostředkov edkování,, prodej nebo jiný způsob opatřen ení nebo přechovp echovávání pro jiného: OPL přípravky pravky obsahující OPL prekursor jed 187 tr. zák. z nedovolené nakládání s OPL / přechovávání pro jiného odst. 1 (základn kladní skutková podstata) 1 aža 5 let odst. 2 (organizovaná skupina; většív rozsah; na osobě mladší 18-ti let) 2 aža 10 let odst. 3 (prospěch 500 tis. Kč; K ; na osobě mladší 15-ti let; těžt ěžká újma na zdraví) 8 aža 12 let odst. 4 (těž ěžká újma na zdraví více osob, prospěch 5 mil. Kč; K ; mezinárodn rodní organizovaná skupina) 10 aža 15 let

10 Kazuistika 1 ( 187,odst. 1, 187, odst. 2) klientka, 35 let, SŠ, S, nezaměstnan stnaná Praha, projednáváno no v r cca od r do r vyráběla braun a další OPL pro vlastní potřebu + přechovp echovával val předmp edměty a suroviny sloužící k jejich výrobě předměty a část surovin zajištěny v bytě,, klientka se k jednání doznala rozsudek TOS 2 roky s PO na 3 roky dohled probačního úředníka trest propadnutí věci ochranné léčení protitoxikomanické v ústavní formě uloženo jako trest souhrnný za současn asného zrušen ení rozsudku (TOS 18m./PO 3 r./povinnost vést v řádný život a vyvarovat se užíváníu OPL trest za zaslání pervitinu příteli p do věznice v cca 3 g a 8,6 g pervitinu ve vodě po holení Pitralon) 187a tr. zák. z přechovávání OPL pro sebe přechovávání bez povolení pro vlastní potřebu OPL jed

11 187a tr. zák. z přechovávání OPL pro sebe odst. 1 (množstv ství větší než malé): 0 aža 2 roky nebo peněž ěžitý trest odst.2 (větší rozsah): 1 a 1 až 5 let Množstv ství větší než malé orientační množstv ství drog podle pokynu policejního prezidenta č.. 86/2006 Druh Heroin Morfin Metadon Kokain Konopí Pryskyřice z konopí LSD MDMA a homology Amfetamin Metamfetamin (pervitin) Hmotnost (g)* Množství větší než malé 0,15 g (asi 5 dávek po 30 mg) 0,30 g (asi 10 dávek po 30 mg) 0,30 g (asi 10 dávek po 30 mg) 0,25 g (asi 5 dávek po 50 mg) 15 (asi 10 dávek po 1,5 g) 10 g (asi 10 dávek po 1 g) 10 tripů (asi 0,0005 g) 10 tablet ( mg) 0,5 g (asi 10 dávek po 50 mg) 0,5 g (asi 10 dávek po 50 mg) Větší rozsah 1,5 g (asi 50 dávek po 30 mg) 4,5 g (asi 150 dávek po 30 mg) 4,5 g (asi 150 dávek po 30 mg) 5 (asi 100 dávek po 50 mg) 375 (asi 250 dávek po 1,5 g) 250 (asi 250 dávek po 1 g) 120 tripů (asi 0,006 g) 240 tablet ( mg) 10 (asi 200 dávek po 50 mg) 0,5 g (asi 10 dávek po 50 mg) Pozn.: * Hmotností zajištěné látky se rozumí celková hmotnost zajištěné látky bez zřetele na obsah vyjmenované látky v ní obsažené a bez obalu, v němž byla zajištěna.

12 Kazuistika 2 ( 187a, odst. 1) klient, 34 let, netrestaný, uživatel u konopí velká Praha, projednáváno no 2004 stíhán n pro TČT dle 187a, odst. 1 tr. zák. z (dr( držení konopí v množstv ství větším m než malém, m, nalezeno na půdě rodinného domu, zřejmz ejmě na udání) 27 ks rostlin konopí,, celková hmotnost 2.052,80 g hrubé drtě,, 1.601,18 g jemné drtě,, obsah 0,9 % THC, celkem 36,293 g THC podmíněně zastaveno usnesením m okr. státn tního zástupce, ZD 18 měsícům 188 tr. zák. z výroba a přechovp echovávání předmětů k nedovolené výrobě OPL výroba, opatřen ení nebo přechovp echovávání předmětu určen eného k nedovolené výrobě pro sebe či i pro jiného OPL přípravku pravku obsahujícího ho OPL jed

13 188 tr. zák. z výroba a přechovp echovávání předmětů k nedovolené výrobě OPL odst. 1 (základn kladní skutková podstata): 1 rok aža 5 let nebo zákaz z činnosti nebo peněž ěžitý trest nebo propadnutí věci odst. 2 ( většív rozsah; na osobě mladší 18 let; prospěch 500 tis. Kč): K 2 aža 10 let Kazuistika 3 ( 188, odst.1) klientka, 35 let, SŠ, S, nezaměstnan stnaná Praha, projednáváno no společně s další šími osobami po blíže nezjištěnou nou dobu přechovp echovávala vala laboratorní sklo, roztok obsahující efedrin, toluen, kyselinu chlorovodíkovou trest upuštěno od uložen ení souhrnného ho trestu k rozsudku (viz Kazuistika 1)

14 188a tr. zák. z šířen ení toxikomanie svádění jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu, podporování ho v tom nebo podněcov cování či šířen ení zneužívání takových látekl 188a šířen ení toxikomanie odst. 1 (základn kladní skutková podstata): 0 aža 3 roky nebo zákaz z činnosti nebo peněž ěžitý trest odst. 2: 1 a 1 až 5 let na osobě mladší 18-ti let od v odst. 2 navíc c písm. p b): spách chání tohoto tr. činu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí,, veřejn ejně přístupnou počíta tačovou sítís apod. : 1 aža 5 let

15 Nový trestní zákoník (účinnost od ) 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (1) Kdo neoprávn vněně pro vlastní potřebu přechovp echovává v množstv ství větším m než malém m omamnou látku l konopí,, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC),, bude potrestán n odnětím m svobody až na jeden rok, zákazem z činnosti nebo propadnutím m věci v nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Kdo neoprávn vněně pro vlastní potřebu přechovp echovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množstv ství větším než malém, m, bude potrestán n odnětím m svobody až na dvě léta, zákazem z činnosti nebo propadnutím m věci v nebo jiné majetkové hodnoty. (3) Odnětím m svobody na šest měsícům až pět t let nebo peněž ěžitým trestem bude pachatel potrestán, spách chá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším m rozsahu. (4) Odnětím m svobody na dvě léta aža osm let bude pachatel potrestán, spách chá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném m rozsahu. Nový trestní zákoník (účinnost od ) 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících ch omamnou nebo psychotropní látku (1) Kdo neoprávn vněně pro vlastní potřebu pěstuje p v množstv ství větším m než malém m rostlinu konopí,, bude potrestán n odnětím m svobody až na šest měsíců, m peněž ěžitým trestem nebo propadnutím m věci v nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Kdo neoprávn vněně pro vlastní potřebu pěstuje p v množstv ství větším m než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán n odnětím m svobody až na jeden rok, peněž ěžitým trestem nebo propadnutím m věci v nebo jiné majetkové hodnoty. (3) Odnětím m svobody až na tři t i léta l nebo peněž ěžitým trestem bude pachatel potrestán, spách chá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším m rozsahu. (4) Odnětím m svobody na šest měsícům až pět t let bude pachatel potrestán, spách chá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném m rozsahu.

16 Sekundárn rní drogová kriminalita trestné činy proti výkonu pravomoci státn tního orgánu a veřejn ejného činitele (např. útok na veřejn ejného činitele) trestná součinnost (např.. nepřeka ekažení trestného činu) jiné rušen ení činnosti státn tního orgánu (např.. křivk ivá svědeck decká výpověď ěď) trestné činy hrubě narušuj ující občansk anské soužit ití (např. výtržnictv nictví,, týrání zvířat, neposkytnutí pomoci, ohrožen ení pod vlivem návykové látky) trestné činy proti životu a zdraví (např.. vražda, ublížen ení na zdraví,, rvačka, nedovolené přerušení těhotenství, účast na sebevraždě) trestné činy proti svobodě (např.. loupež,, porušov ování domovní svobody) trestné činy proti lidské důstojnosti (např.. znásiln silnění) trestné činy proti majetku (např.. kráde dež,, zpronevěra, ra, neoprávn vněné užívání cizí věci, neoprávn vněné držen ení platební karty, podvod) Povinnost mlčenlivosti a poskytování informací o klientech zákonná v závislosti z na druhu zařízen zení (např.. zdravotnická dokumentace ve zdravotnickém m zařízen zení) smluvní (kontrakt s klientem) zákonné povinnosti poskytnutí informací

17 Následky povědom domí o spách chání či i přípravp pravě trestného činu (obecně trestní sazba 0 aža 3 roky) Nepřeka ekažení trestného činu ( 167 tr. zák.) z např.. nedovolená výroba OPL a držen ení ( 187, 188 tr. zák.) z vražda ( ( 219 tr. zák.) z loupež ( 234 tr. zák.) z kráde dež dle 247 odst. 4 tr. zák. Neoznámen mení trestného činu ( 168 tr. zák.) z např.. týrání svěř ěřené osoby ( 215 tr.zák.) vražda ( ( 219 tr. zák.) z SPOD sdělov lování údajů ( 53) na výzvu orgánů sociáln lně-právní ochrany vztahuje se i na další PO, zejm. školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízen zení povinny sdělit bezplatně údaje potřebn ebné podle zákona pro poskytnutí sociáln lně-právní ochrany povinnost mlčenlivosti lékal kařů/zdravotnického personálu se nelze dovolávat, vat, jestliže e mají být sděleny údaje o podezřen ení z týrání, zneužívání dítěte te nebo zanedbání péče e o nějn

18 Změny nástup do výkonu trestu pozor!!! od nenastoupení do VTOS kvalifikováno jako trestný čin 171 Mařen ení výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (1) Kdo maří nebo podstatně ztěž ěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státn tního orgánu tím, t že a) bez povolení a bez vážného v důvodu d se zdržuje v místm stě nebo obvodě,, na které se vztahuje trest zákazu z pobytu, nebo nedodržuje omezení,, která mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu, b) zdržuje se na území republiky, ačkoli a mu byl uložen trest vyhoštění nebo mu byl pobyt na území republiky zakázán, c) vykonává činnost, která mu byla zakázána, d) dopustí se závaz važného jednání,, aby zmařil účel ochranného ho léčenl ení,, zabezpečovac ovací detence nebo ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku dítěte d te ze zařízen zení pro výkon ochranné výchovy výkon takových rozhodnutí podstatně ztěž ěžuje, anebo maří dohled uložený při p i ukončen ení ochranného ho léčenl ení, e) dopustí se závaz važného jednání,, aby zmařil účel vazby nebo trestu, nebo f) bez závaz važného důvodu d nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávn vněně brání nástupu výkonu tohoto trestu, bude potrestán n odnětím m svobody až na dvě léta nebo peněž ěžitým trestem. Osvědčen ení podmíněně odsouzeného odsouzený splní stanovené podmínky soud rozhodne o tom, že e se podmíněně odsouzený osvědčil neučin iní-li soud toto rozhodnutí do 1 roku od uplynutí zkušebn ební doby bez viny odsouzeného, mám se za to, že e se osvědčil osvědčí-li se podmíněně odsouzený, hledí se na něj n j jako by nebyl odsouzen

19 Zahlazení odsouzení (= výmaz trestu z rejstříku trestů) provádí soud, pokud vedl odsouzený po výkonu, prominutí nebo promlčen ení trestu řádný život po dobu nejméně 10 let (odsouzení k VTOS nad 5 let) 5 let (odsouzení k VTOS nad 1 rok) 3 roky (odsouzení k VTOS max. 1 rok, propadnutí majetku, vyhoštění,, zákaz z pobytu, peněž ěžitý trest za úmyslný TČ) T lze požádat event. i dříve d (obvykle 2/3 doby) pozor na páchp chání další trestné činnosti Rozhodnutí v trestním řízení a opravné prostředky rozsudek (tam, kde výslovně stanoví zákon) trestní příkaz usnesení (ostatní případy pady o vzetí do vazby; procesní otázky v průběhu řízení,, např. odročen ení hlavního ho líčenl ení; odmítnut tnutí odvolání apod.) odvolání (8 dnů) odpor (8( dnů) stížnost (3( dny)

20 Podávání opravných prostředk edků a běh b h lhůt opravný prostředek se podává k orgánu, který rozhodoval lhůta běžb ěží ode dne následujn sledujícího po doručen ení rozhodnutí (počítá se v kalendářních dnech; má-m li běh b h lhůty skončit o víkendu, v skončí až nejbližší následující pracovní den) procesní lhůty stačí,, když poslední den lhůty je opravný prostředek předp edán n poště, tj. nemusí být ve lhůtě doručen orgánu, proti jehož rozhodnutí směř ěřuje Děkuji za pozornost Právn vní poradna A.N.O. Koněvova 95, Praha 3 tel./zázn. zn /

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

Spo p lu l práce c soci c áln l ích c prac a o c vníků se z dr d av a otníky k Šárka Špeciánová

Spo p lu l práce c soci c áln l ích c prac a o c vníků se z dr d av a otníky k Šárka Špeciánová Spolupráce sociáln lních pracovníků se zdravotníky Šárka Špeciánová obsah detekce týrání,, zneužívání a zanedbávání lékaři druhy poranění záznam znam o vzniku úrazu spolupráce s lékal kaři i jednotlivých

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Dodržov ování povinností stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb správn vné hmotnosti, míry m nebo množstv ství a umožnit spotřebiteli překontrolovat

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční podpory statutárního města Brna a Koordinačního

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

ZAOSTŘENO NA DROGY 2. obsah. Uživatelé drog v konfliktu se zákonem. Právní problémy související s užíváním drog

ZAOSTŘENO NA DROGY 2. obsah. Uživatelé drog v konfliktu se zákonem. Právní problémy související s užíváním drog ZAOSTŘENO NA DROGY 2 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Uživatelé drog v konfliktu se zákonem Právní problémy související s užíváním drog obsah 1 ÚVOD 2 PŘÍLEŽITOSTNÍ UŽIVATELÉ

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa a samospráva Veřejná správa účelově zaměřený systém, vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě, zabezpečení veřejné správy Veřejnou správu pak můžeme dělit na: státní

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

VNÍ OCHRANA DĚTÍD (SPOD) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

VNÍ OCHRANA DĚTÍD (SPOD) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLN LNĚ PRÁVN VNÍ OCHRANA D (SPOD) 1 2 Co je sociáln lně- právn vní ochrana dětí (SPOD) ochrana oprávn vněných ných zájmz jmů dítětete řádnou výchovu ochrana práva dítěte d te na příznivý p vývoj a

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Drogy a legislativa. Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence, o.s. Prev-Centrum, 15. 5. 2004. Mgr. Ondřej Petroš, sekretariát RVKPP

Drogy a legislativa. Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence, o.s. Prev-Centrum, 15. 5. 2004. Mgr. Ondřej Petroš, sekretariát RVKPP Drogy a legislativa Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence, o.s. Prev-Centrum, 15. 5. 2004 Mgr. Ondřej Petroš, sekretariát RVKPP Obsah prezentace Obecný rámec Mezinárodní smlouvy Trestné

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Nedostatky rezervačních smluv a. smluv o smlouvách budoucích. Mgr. Josef Hlavička 9.10.2008 Advokát

Nedostatky rezervačních smluv a. smluv o smlouvách budoucích. Mgr. Josef Hlavička 9.10.2008 Advokát Nedostatky rezervačních smluv a smluv o smlouvách budoucích ch kupních Mgr. Josef Hlavička 9.10.2008 Advokát Úvod Standardní smluvní dokumentace pro rezidenční projekty a transakce: - rezervační smlouvy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN?

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN? JUDr. Jiří HRUŠKA Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostně právní katedra trestního práva NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Převodová tabulka mezi trestním zákonem a trestním zákoníkem

Převodová tabulka mezi trestním zákonem a trestním zákoníkem trestní zákon č. 140/1961 Sb. 1) Převodová tabulka mezi trestním zákonem a trestním zákoníkem trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 2) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST název v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. (název v

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Ochrana osobních údajů 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnick vnické

Více

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Ochrana osobních 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Úvodní výklad Shromažď žďování je jedna z nejčast astějších činností na Internetu Tato činnost se týká úpravy ochrana osobnosti

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS Rizikové chování a snahy o jeho řešení v kontextu sociáln lní politiky obcí Mgr. Pavel Bareš Pozadí výzkumu Výsledky

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb.

140/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. Trestní zákon. Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. 140/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon Změna: 120/1962 Sb. Změna: 53/1963 Sb. Změna: 56/1965 Sb. Změna: 81/1966 Sb. Změna: 148/1969 Sb. Změna: 45/1973 Sb. Změna: 43/1980 Sb. Změna:

Více

Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta

Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Předpoklady vzniku

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty 11. TRESTNÍ SAZBY Zdroj: Jan Zouhar Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty Metodické poznámky

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Věznice Nové Sedlo. Terapeutické programy ve vězniciv Programy protidrogové prevence dními neziskovými organizacemi

Věznice Nové Sedlo. Terapeutické programy ve vězniciv Programy protidrogové prevence dními neziskovými organizacemi Věznice Nové Sedlo Terapeutické programy ve vězniciv Programy protidrogové prevence Spolupráce s nevládn dními neziskovými organizacemi Měřín 1. - 3. 12. 2008 PhDr. Irena Faltejsková Bc. Tomáš Koňák Jaká

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb.

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. Zákon č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění změn z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. z.č.. 296/2007 Sb. novela z.č.. 265/1992 Sb. www.insolvencni insolvencni-zakon.cz

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE SPOLUPRÁCE

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Originál dokumentuword 97 (2.4MB) Následující text je vygenerován z orginálního dokumentu pomocí HTML konvertoru a nemusí být věrnou podobou originálního textu

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nejvýznamnější aktivitou projektu je výuka společného základu odborných vědomostv domostí v 1. ročníku. Naše škola začala ala tento záměr z

Více

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Hlavní město Praha původce komunáln lního odpadu Zákon 185/2001 Sb zákon o odpadech ukládá obci povinnost nakládat s komunáln lním m

Více

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček HEXAGON

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

ebitelské smlouvy na Internetu

ebitelské smlouvy na Internetu Spotřebitelsk ebitelské smlouvy na Internetu 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo

Více