O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014"

Transkript

1 Ú Z E M NĚ ANALYTICKÉ PODKLADY O R P J E S E N Í K A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014 Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic

2 Obsah 1. ÚVOD ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK Podmínky pro příznivé životní prostředí Podmínky pro hospodářský rozvoj Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel Závěrečné vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD KARTOGRAMY, TABULKY GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ... 51

3 1. ÚVOD Třetí aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) navazuje na předchozí úplné aktualizace územně analytických podkladů. Všeobecné údaje o řešeném území jsou obsaženy v předchozích aktualizacích, v tomto dokumentu nejsou opisovány. Případným čtenářům se proto doporučuje mít k dispozici i dokumenty z předchozích aktualizací územně analytických podkladů. V předchozích aktualizacích ÚAP bylo ke zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území použito metody indikátorů. Jednotlivé indikátory hodnotí stav a vývoj vybraných jevů v deseti stanovených tématech. Indikátorová metoda byla zachována, bylo pouze přistoupeno k přehodnocení vypovídající schopnosti indikátorů a následně k jejich úpravě případně vyřazení. 2. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území zahrnuje stanovení hodnot indikátorů pro jednotlivá témata a vypracování tematických SWOT analýz pro obce. Zdrojem dat pro stanovení indikátorů jsou data Českého statistického úřadu, Českého hydrometeorologického úřadu, Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství. Podkladem pro zpracování SWOT analýz za jednotlivé obce jsou aktualizované údaje o území a územně plánovací dokumentace obcí. Kartogramy a SWOT analýzy jsou zařazeny v kapitole 5. Zpracovaná témata 1. Horninové prostředí a geologie 2. Vodní režim 3. Hygiena životního prostředí 4. Ochrana přírody a krajiny 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 7. Sociodemografické podmínky 8. Bydlení 9. Rekreace 10. Hospodářské podmínky 3. VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK Vyhodnocení stavu územních podmínek bylo rozděleno do dvou etap. Nejprve bylo provedeno vyhodnocení územních podmínek za každou obec, z něhož byl vytvořen kartogram vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území. Následně byl vyhodnocen stav územních podmínek SO ORP Jeseník jako celku.

4 Stav územních podmínek byl hodnocen na základě skutečností zjištěných z tematických SWOT analýz a z indikátorů. Indikátory je nutno chápat jako směrné údaje, které nám generalizují skutečnost, přičemž reálný stav a vývoj území popsat nemohou. Rozhodnout pouze na základě těchto údajů, zda je na tom obec velmi dobře nebo naopak velmi špatně, je proto příliš odvážné.

5 3.1. Podmínky pro příznivé životní prostředí Území ORP Jeseník lze z hlediska stavu životního prostředí zhodnotit jako velmi dobré. Tento stav je dán zejména vysokým koeficientem ekologické stability. Hůře je hodnocena obec Bernartice z důvodu vysokého podílu orné půdy. Z pohledu obyvatel obcí je jako zásadní vnímán souhrn faktorů životního prostředí vytvářejících podmínky klidného bydlení. Řada takových faktorů je však obtížně zachytitelná a uplatňuje se ve větším měřítku, než jakým je rozlišení na úrovni obcí. Zásadním pro tzv. pohodu bydlení se tedy mohou jevit blízkost hlučné komunikace, zápach z výrobního podniku, oslunění pozemku a v neposlední řadě sousedské vztahy. Tyto faktory vypovídají o podmínkách kvalitního bydlení spíše než klasické ukazatele životního prostředí.

6 3.2. Podmínky pro hospodářský rozvoj Územní podmínky pro hospodářský rozvoj v SO ORP Jeseník lze celkově hodnotit jako ne příliš dobré, byť v řadě ukazatelů si mohou jednotlivé obce stát poměrně dobře. Tento stav je dán celkovou odlehlostí regionu, polohou mimo hlavní dopravní trasy a strukturálně postiženou ekonomikou. V důsledku působení těchto faktorů evidujeme u většiny obcí vyšší míru nezaměstnanosti. Řada obcí není dostatečně vybavená technickou infrastrukturou. Obecně lze říci, že relativně lepšího hodnocení dosahují obce v blízkosti města Jeseník. Město Jeseník tudíž plní funkci významného místního centra. Tuto skutečnost zachycuje zejména indikátor FUA (funkční urbanizovaná území).

7 3.3. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel V hodnocení sociodemografického pilíře si obce stojí velmi různě. Negativně hodnocené obce se vyznačují zejména nízkou intenzitou výstavby nových bytů a vysokým indexem stáří. Obecně je pak jako slabá stránka vnímána odlehlost regionu a velká vzdálenost od větších měst, v nichž by bylo možno uspokojovat kulturní potřeby. Obce s kladným hodnocením se vesměs vyznačují dobrou občanskou vybaveností a vyšší intenzitou výstavby nových bytů.

8 3.4. Závěrečné vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek Území ORP Jeseník vyniká především kvalitními podmínkami pro příznivé životní prostředí. Tato skutečnost do značné míry předurčuje rekreační charakter území. K plnému rozvinutí rekreačního potenciálu však schází zejména potřebná turistická infrastruktura, díky níž může dojít k uspokojení potřeb dnešního rekreanta. Záměry na zkvalitnění a rozšíření nabídky v oblasti rekreace totiž nezřídka narážejí na přemíru regulace plynoucí zejména z ochrany přírody či zemědělského půdního fondu. Jakkoliv je nutnost orientace na rekreaci ve strategických a vyšších územně plánovacích dokumentacích zdůrazňována, skutečná praxe je odlišná. Rekreační odvětví samozřejmě nelze v kontextu celkového rozvoje přeceňovat, nicméně v území, které je svými přírodními podmínkami předurčeno k trávení volného času a aktivnímu odpočinku, má důraz na posilování rekreačních podmínek své opodstatnění. Problém nedostatečně rozvinuté rekreační infrastruktury je citelný zejména u obcí ležících mimo hlavní tradičně rekreační oblast jesenických hor. Tyto obce, dlouhodobě nezaměřované na cestovní ruch, se zvláště v posledních letech vlivem rozvíjející se cykloturistiky potýkají s vysokým nárůstem návštěvníků, jejichž potřeby nejsou schopny plně uspokojit. Podmínky vytvářené nástroji územního plánování v obcích dotčených zvýšeným rozvojem cykloturistických tras, týká se zejména obcí Černá Voda, Stará Červená Voda, Velká Kraš, Kobylá nad Vidnavkou, by měly na tento vývoj adekvátně reagovat. Sociodemografické charakteristiky území do značné míry korespondují s hospodářskými podmínkami. Nemožnost uplatnění na trhu práce vede k odchodu lidí, u mladých lidí dochází k tomu, že se po studiích již nevracejí do svých rodišť. Celkově lze území ORP Jeseník charakterizovat jako silně nevyvážené. Vedle silného environmentálního pilíře jsou zde slabý hospodářský a sociodemografický pilíř. Vzhledem k tomuto stavu je základním předpokladem udržitelného rozvoje posílení hospodářských podmínek. Na celém řešeném území by měly být posilovány podmínky pro rekreační využití území s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí. Zvýšený antropogenní tlak však nemusí být vnímán pouze negativně a obava ze znehodnocení území nemusí být vždy namístě. V této souvislosti je vhodné poukázat spíše na příklady dobré praxe v tuzemsku i v zahraničí, spočívající ve střízlivém přístupu k environmentálnímu pilíři, který namísto toho, aby byl zdrojem omezení rozvoje, je povýšen na silnou stránku území a konkurenční výhodu v hospodářské soutěži mezi regiony. V procesu tvorby nových územních plánů a posuzování jejich vlivů na udržitelný rozvoj území je třeba přijímat taková řešení, u kterých se prokáže, že nedojde k prohloubení nevyváženosti pilířů a tato řešení budou směřovat k posílení slabých stránek udržitelného rozvoje.

9 obec pilíř indikátor Bělá pod Pradědem Bernartice Bílá Voda Černá Voda Česká Ves Hradec-Nová Ves Javorník Jeseník Kobylá nad Vidnavkou Lipová-lázně Mikulovice Ostružná Písečná Skorošice Stará Červená Voda Supíkovice Uhelná Vápenná Velká Kraš Velké Kunětice Vidnava Vlčice Zlaté Hory Žulová enviromentální koeficient ekologické stability pozemkové úpravy rozloha orné půdy rozloha vodních ploch počet bodů dosažených za enviromentální pilíř vybavenost technickou infrastrukturou ekonomický zaměstnanost v terciéru míra nezaměstnanosti funkční urbanizovaná území počet bodů dosažených za ekonomický pilíř sociodemografický vybavenost sociální infrastrukturou bytová výstavba index stáří hrubá míra migračního salda počet bodů dosažených za sociodemografický pilíř celkový počet bodů zařazení obce 2c 3c 3a 4 2c 3b 3a 2a 4 2a 3a 2a 2b 3a 4 4 3a a 4 3a 4 Tab. 1: Přehled indikátorů použitých pro vyhodnocení vyváženosti pilířů

10 kategorie zařazení obce pro příznivé životní prostředí územní podmínky pro hospodářský rozvoj pro soudržnost společenství obyvatel území vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území Z H S dobrý stav špatný stav Z, H, S žádné 2a Z, H S S 2b Z, S H H 2c H, S Z Z 3a Z H, S H, S 3b H Z, S Z, S 3c S Z, H Z, H žádné Z, H, S legenda: + dobrý stav - špatný stav vyjádření v kartogramu

11 4. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD Problémy jsou ve výkrese označeny indexem. Písmenem je odlišen druh problému: U problémy urbanistické D problémy dopravní E problémy ekologické, hygienické, životního prostředí ID lokalizace popis řešení nástroji ÚP D1 D2 I/60 (Lipoválázně) II/369 (Ostružná) úzký silniční profil pod železničním viaduktem průchod frekventované silnice II/369 centrální částí obce Ostružná zahrnující křížení se železniční tratí a málo přehledné odbočení spojovací silnice III/3693 na Petříkov přeložka I/60 je zařazena mezi záměry ZÚR zapracování 3. etapy přeložky II/369, 1. a 2. etapa zapracována v ZÚR řešení jinými nástroji rekonstrukce D3 I/44 (Bělá p.prad) průchod silnice I/44 zastavěným územím obce Bělá pod Pradědem, těsná obestavěnost D4 I/44 (Jeseník) střet přeložky silnice I/44 s vodním zdrojem v úseku tunelu pod Křížovým vrchem přeložka I/44 je zařazena mezi záměry ZÚR provedení hydrogeologického průzkumu, který identifikuje dopady poddolovaného území a vodního zdroje na stavbu D5 I/44 (Hradec- Nová Ves) střet přeložky silnice I/44 s historickým viaduktem přeložka I/44 je zařazena mezi záměry ZÚR, v ÚP prověřit alternativní vedení trasy přeložky v mezích koridoru ze ZÚR D6 III/4551(Hradec- Nová Ves) nechráněný železniční přejezd přeložka III/4551 je zařazena mezi záměry v ÚP D7 III/4551(Hradec- Nová Ves) nechráněný železniční přejezd přeložka III/4551 je zařazena mezi záměry v ÚP D8 I/60 (Žulová) průchod silnice I/60 centrální částí obce přeložka I/60 je zařazena mezi záměry ZÚR D9 I/60 (Uhelná) střet přeložky silnice I/60 s návrhovými plochami rekreačního areálu. Koridor přeložky odděluje stávající rekreační areál od zbylé části obce, svým umístěním a rozsahem blokuje rozvoj obce. S ohledem na velmi krátký úsek, kterým stávající trasa I/60 obcí probíhá se potřeba obchvatu jeví jako nadbytečná. Stávající průběh trasy se nejeví jako problémový, pravoúhlá zatáčka před vjezdem do obce směrem od Jeseníku působí jako přirozený retardér. přeložka I/60 je zařazena mezi záměry ZÚR, v ZÚR zvážit potřebu silničního obchvatu obce Uhelná D10 II/445 (Zlaté Hory) D11 II/457 (Mikulovice) D12 II/457 (Zlaté Hory) D13 I/44 (Bělá p.prad) střet rezervy západního obchvatu s plochou evropsky významné lokality Černé jezero dopravní závada - nevyhovující parametry komunikace ve směru na Kolnovice střet přeložky silnice II/457 se zastavěným územím obce napojení přeložky I/44 na stávající komunikaci je ve střetu s rozvojovou plochou v ÚP prověřit potřebu obchvatu Zlatých Hor prověřit územní potřebu na rozšíření plochy dopravy přeložka II/457 je zařazena mezi záměry ZÚR, v ZÚR zohlednit stávající podmínky v území v ÚP prověřit alternativní napojení přeložky

12 E1 Bělá p.prad. sesuv stabilizace sesuvu E2 Jeseník sesuv stabilizace sesuvu E3 Česká Ves sesuv stabilizace sesuvu E4 Česká Ves sesuv stabilizace sesuvu E5 Česká Ves sesuv stabilizace sesuvu E6 Česká Ves sesuvy stabilizace sesuvu E7 Písečná sesuv stabilizace sesuvu E8 Písečná sesuv stabilizace sesuvu E9 Písečná sesuv stabilizace sesuvu E10 Česká Ves sesuv stabilizace sesuvu E11 Žulová sesuv stabilizace sesuvu E12 Skorošice sesuvy stabilizace sesuvu E13 Skorošice sesuv stabilizace sesuvu E14 Skorošice sesuvy stabilizace sesuvu E15 Vápenná sesuvy stabilizace sesuvu E16 Jeseník sesuv stabilizace sesuvu E17 Jeseník nefunkční lokální biocentrum prověřit reálnost biocentra zejména s ohledem na nově navrhované řešení dopravní situace E18 Jeseník nefunkční lokální biokoridor prověřit reálnost biokoridoru zejména s ohledem na nově navrhované řešení dopravní situace E19 Žulová E20 Písečná střet lokálního biokoridoru s rozvojovými plochami vymezit alternativní trasu biokoridoru chybějící napojení lokálního biocentra v ÚP Písečná sladit vymezení biokoridoru na hranicích obcí Písečná a Supíkovice E21 Černá Voda kolidující trasy lokálního a nadregionálního ÚSES sladit vymezení lokálního biocentra a lokálního biokoridoru s nadregionálním biokoridorem E22 Vidnava E23 Velká Kraš E24 Kobylá nad Vidnavkou záplavové území zasahuje velkou část zastavěného území města záplavové území zasahuje velkou část zastavěného území obce záplavové území zasahuje velkou část zastavěného území obce prověřit územní potřeby ploch pro protipovodňová opatření prověřit územní potřeby ploch pro protipovodňová opatření prověřit územní potřeby ploch pro protipovodňová opatření E25 Bernartice lokální záplavy na Vojtovickém potoku prověřit územní potřeby ploch pro protipovodňová opatření E26 Skorošice lokální záplavy na Skorošickém potoku prověřit územní potřeby ploch pro protipovodňová opatření E27 Zlaté Hory E28 Zlaté Hory E29 Jeseník E30 Bělá pod Pradědem vedení trasy regionálního biokoridoru středem obce střet regionálního biokoridoru s rozvojovými plochami návrh lokálního biokoridoru prochází zastavěným územím, střet se stávající komunikací i s návrhem přeložky silážní jáma v ZÚR prověřit alternativní vedení trasy biokoridoru v ZÚR prověřit alternativní vedení trasy biokoridoru prověřit reálnost trasy biokoridoru s ohledem na podmínky v území vyhlášení ochranného pásma

13 U1 Uhelná bývalý státní statek v ÚP prověřit jiné vhodné U2 Lipová-lázně areál Moravolesk v ÚP prověřit jiné vhodné U3 Lipová-lázně bývalé nákupní středisko v ÚP prověřit jiné vhodné U4 Lipová-lázně bývalé kravíny v ÚP prověřit jiné vhodné U5 Bernartice bývalé kravíny v ÚP prověřit jiné vhodné U6 Černá Voda Agro komplex-zemědělský areál v ÚP prověřit jiné vhodné U7 Černá Voda bývalý kamenoprůmysl v ÚP prověřit jiné vhodné U8 Černá Voda ČMPK bývalé dílny, jen částečně využito v ÚP prověřit jiné vhodné U9 Žulová zemědělský areál částečně využívaný v ÚP prověřit jiné vhodné U10 Ostružná nevyužívané plochy NBC Brno v ÚP prověřit jiné vhodné U11 Vápenná bývalý kravín v ÚP prověřit jiné vhodné U12 Vápenná bývalý kravín v ÚP prověřit jiné vhodné U13 Vápenná bývalá býčárna v ÚP prověřit jiné vhodné U14 Jeseník skládka pilin v ÚP prověřit jiné vhodné U15 Jeseník bývalý Moravolen v ÚP prověřit jiné vhodné U16 Jeseník bývalý Jesdrev v ÚP prověřit jiné vhodné U17 Jeseník bývalý Vítkovice Hard v ÚP prověřit jiné vhodné U18 Skorošice opuštěný objekt bývalé pily v ÚP prověřit jiné vhodné U19 Skorošice opuštěný objekt bývalé pily v ÚP prověřit jiné vhodné U20 Velká Kraš bývalá šamotárna v ÚP prověřit jiné vhodné U21 Velká Kraš bývalý zemědělský areál v ÚP prověřit jiné vhodné U22 Velká Kraš bývalý kravín v ÚP prověřit jiné vhodné U23 Velká Kraš bývalý vepřín v ÚP prověřit jiné vhodné U24 Stará Červená Voda vyhořelá budova v ÚP prověřit jiné vhodné U25 Supíkovice bývalý hotel v ÚP prověřit jiné vhodné U26 Supíkovice Waltrovka v ÚP prověřit jiné vhodné U27 Velké Kunětice zámeček v ÚP prověřit jiné vhodné U28 Velké Kunětice bývalá stolárna v ÚP prověřit jiné vhodné U29 Velké Kunětice bývalé zemědělské družstvo v ÚP prověřit jiné vhodné

14 U30 Zlaté Hory U31 Supíkovice U32 Supíkovice U33 Písečná bývalý povrchový důl zavezený kontaminovanou hlušinou dobývací prostor v zastavěném území obce dobývací prostor v zastavěném území obce úložiště kalů v ÚP prověřit jiné vhodné U34 Písečná skládka v centru obce v ÚP prověřit jiné vhodné U35 Mikulovice plochy bývalé výroby a skladování v centru obce v ÚP prověřit jiné vhodné U36 Zlaté Hory bývalá prádelna v ÚP prověřit jiné vhodné U37 Zlaté Hory záměr na nové plochy občanského vybavení jsou ve střetu s ochranou půdy v ÚP prověřit územní potřebu rozvojových ploch nekolidujících s ochranou ZPF U38 Jeseník U39 Žulová střet návrhových ploch pro bydlení s ochranou půdy střet návrhových ploch pro výrobu s ochranou půdy v ÚP prověřit možnost vymezení ploch pro bydlení v jiných lokalitách v ÚP prověřit územní potřebu rozvojových ploch nekolidujících s ochranou ZPF U40 Javorník nevyužívané plochy dřevoskladu v ÚP prověřit jiné vhodné U41 Uhelná bývalý státní statek v ÚP prověřit jiné vhodné

15 5. TABULKY, KARTOGRAMY 1 2 Bělá pod Pradědem Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby rozsáhlé pramenné oblasti; malý výskyt sklonitých orných půd zvýšení retenčních schopností krajiny omezení ve využití území plynoucí z výskytu CHOPAV 3 zápach ze silážní jámy; zatížení hlukem z komunikace I/44; lokální znečištění studní z pastvin návrat k vytápění méně kvalitními palivy 4 chráněná území (CHKO Jeseíky), vysoký KES areály živočišné výroby negativně ovlivňují krajinu a celkový obraz vsi fragmentace krajiny stavbou obchvatu 5 vysoký podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě; vysoký podíl lesů; na části území půdy s I a II třídou ochrany realizace výsadby liniové zeleně kolem komunikací; realizace KPÚ 6 napojení na skupinový vodovod Jeseník chybějící chodníky zlepšení dopravního napojení na vnitrozemí vybudováním tunelu pod Červenohorským sedlem 7 kladné migrační saldo migrace obyvatel do obce v důsledku kvalitního životního prostředí 8 9 poměrně vysoká intenzita bytové výstavby příznivé přírodní rekreační předpoklady, dobré infrastrukturní předpoklady rekreace nedostatek stavebních parcel pro individuální výstavbu ve vlastnictví obce nevyužitý potenciál cestovního ruchu výstavba lanovky na Červenohorské sedlo, rozšíření sjezdovek růst cen pozemků; přehnaný důraz na tzv. kompaktnost venkovských sídel a venkovský ráz omezení rekreace v důsledku tuhé ochrany přírody 10 vysoká míra podnikatelské aktivity rozvinutí turistického a rekreačního potenciálu obce; zhodnocení ploch opuštěných výrobních areálů omezení hospodářského rozvoje vyplývající z ochrany přírodních hodnot pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - nezahájené KPÚ, velká rozloha orné půdy hospodářský rozvoj + množství drobných podnikatelských subjektů, vybavenost tech. infrastrukturou, dobrá daňová výtěžnost, dobré podmínky pro rekreaci soudržnost obyvatel + dostatek nových bytů, spolkový život v obci

16 1 2 3 Bernartice Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby skládky vedené jako staré ekologické zátěže zvýšení retenční schopnosti krajiny bleskové povodně 4 bez chráněného území, nízký KES, absence rozptýlené zeleně, areály živočišné výroby negativně ovlivňující krajinu a celkový obraz vsi výsadba prvků rozptýlené a doprovodné zeleně s protierozní funkcí, obnova alejí 5 příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu nízké zastoupení lesních porostů, zemědělská půda obdělávána ve velkých celcích realizace KPÚ 6 opravené místní komunikace po bleskových povodních 2009 horší dopravní dostupnost 7 příznivá věková struktura obyvatel; základní občanská vybavenost; kladné migrační saldo pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací 8 9 nízká intenzita nové bytové výstavby omezené přírodní rekreační předpoklady využít blízkosti přírodních atraktivit na polském území (jezera), cyklostezky, ubytování 10 vysoká nezaměstnanost zhodnocení ploch opuštěných zemědělských areálů pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - nezahájené KPÚ, velká rozloha orné půdy hospodářský rozvoj - horší podmínky pro rekreaci, vysoká nezaměstnanost soudržnost obyvatel + přírůstek obyvatel, příznivá věková struktura

17 Bílá Voda Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 podddolovaná území rozsáhlé lesní komplexy Rychlebských hor, vysoký KES vlastní ČOV špatná dopravní dostupnost, chybějící plynovod, kanalizace pouze v části obce realizace KPÚ střet záměrů obce na novou výstavbu se zájmy ochrany ZPF malý zájem o plynofikaci obce z důvodu rostoucí ceny plynu 7 příznivý populační vývoj; příznivá věková struktura obyvatel; národnostní integrace obyvatel chybějící občanská vybavenost pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací 8 9 historické jádro obce absence nové bytové výstavby využít blízkosti turistických atraktivit na polském území (jezera, zlaté doly), cyklostezky, ubytování 10 vysoká nezaměstnanost; nízká míra podnikatelské aktivity nové využití opuštěných objektů pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + kvalitní příroda, odlehlost, klid hospodářský rozvoj - špatná dopravní dostupnost, vysoká nezaměstnanost, nedostatek pracovních příležitostí soudržnost obyvatel - nízký počet nově dokončených bytů, horší vybavenost sociální infrastrukturou

18 1 Černá Voda Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložiska kamene využití vytěžených prostor pro rekreační účely 2 část zástavby leží v záplavovém území omezení ve využití území plynoucí z vymezení záplavového území 3 4 obec není zatěžována hlukem z dopravy chráněná území (Natura, Píšťala), rozptýlená venkovská zástavba, rybníky 5 na části území půdy s I a II třídou ochrany realizace KPÚ střet záměrů obce na novou výstavbu se zájmy ochrany ZPF 6 špatná dopravní dostupnost; chybějící plynovod, kanalizace růst ceny zemního plynu omezuje rozvoj plynofikace 7 nepříznivý populační vývoj; nepříznivá věková struktura obyvatel pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací 8 rozptýlená zástavba nízká intenzita nové bytové výstavby využití příznivého životního prostředí a vytvoření podmínek pro bydlení seniorů a pro aktivní stárnutí popření charakteru obce a důraz na kompaktnost zástavby 9 rychlebské stezky, rybníky, zatopené lomy, atraktivní prostředí chybějící ubytovací a stravovací služby 10 vysoká nezaměstnanost posílení ubytovacích kapacit pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - chybí komplex. pozemkové úpravy, větší rozloha orné půdy hospodářský rozvoj - horší vybavenost tech. infrastrukturou, vysoká nezaměstnanost, nedostatek pracovních příležitostí soudržnost obyvatel - nepříznivá věková struktura, úbytek obyvatel, nízký počet nově dokončených bytů

19 1 2 Česká Ves Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby sesuvná území aktivace nových sesuvů na březích řeky Bělé zkapacitnění a stabilizace koryta řeky Bělé po povodních 1997 nepříznivý ekologický a chemický stav povrchových a podzemních vod; část zástavby leží v záplavovém území povodně chráněná území (CHKO Jeseíky), vysoký KES realizace KPÚ fragmentace krajiny stavbou obchvatu střet záměrů obce na novou výstavbu se zájmy ochrany ZPF 6 dobrá obsluha veřejnou osobní dopravou; napojení na skupinový vodovod Jeseník narušení lokálních vodních zdrojů realizací silniční přeložky I/44 7 příznivá věková struktura obyvatel; dům s pečovatelskou službou záporné migrační saldo 8 omezená nabídka připravených pozemků pro bydlení růst cen pozemků; přehnaný důraz na tzv. kompaktnost venkovských sídel a venkovský ráz 9 dostatečně kapacitní hotel Zlatý Chlum lanovka a sjezdovka na svazích Zlatého Chlumu omezení rekreace v důsledku tuhé ochrany přírody 10 významný zaměstnavatel Řetězárna nízká daňová výtěžnost pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - chybí komplex. pozemkové úpravy hospodářský rozvoj + množství podnikatelských subjektů, velký zaměstnavatel Řetězárna, vybavenost tech. infrastrukturou soudržnost obyvatel + dobrá dopravní dostupnost, příznivá věková struktura

20 1 2 Hradec-Nová Ves Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby nepříznivý ekologický a chemický stav povrchových a podzemních vod 3 4 skládka komunálního odpadu, nízký KES bez chráněného území rekultivace skládky fragmentace krajiny stavbou silniční přeložky I/44; demolice historického viaduktu stavbou přeložky napojení na skupinový vodovod Jeseník příznivý populační vývoj; příznivá věková struktura obyvatel; spolková činnost v obci; kladné migrační saldo připravené stavební parcely ve vlastnictví obce; atraktivní prostředí nízké zastoupení lesních porostů nechráněné železniční přejezdy chybějící občanská vybavenost nízká intenzita nové bytové výstavby 9 sportovní letiště omezené infrastrukturní předpoklady rekreace 10 vysoká daňová výtěžnost pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - nedostatek ekologicky stabilních ploch hospodářský rozvoj + vybavenost tech. infrastrukturou, množství podnikatelských subjektů soudržnost obyvatel - horší vybavenost sociální infrastrukturou

21 Javorník Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 podddolovaná území malý výskyt sklonitých 2 orných půd 3 skládky vedené jako staré ekologické zátěže snížení hluku z dopravy v centru města vybudováním obchvatu 4 chráněná území (Račí údolí), nově budované rybníky 5 na části zemědělsky využívaných pozemků jsou vybudovány odvodňovací systémy, realizované KPÚ vysoký úbytek půdy 6 7 silniční obchvat, napojení na Polsko domov důchodců; občanská vybavenost nepříznivá věková struktura obyvatel vybudování vysokotlakého plynovodu pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací 8 nedostatek stavebních parcel pro individuální výstavbu ve vlastnictví obce přehnaný důraz na tzv. kompaktnost venkovských sídel a venkovský ráz 9 dobré infrastrukturní předpoklady rekreace, zámek nízká kvalita poskytovaných služeb; nevyužitý potenciál cestovního ruchu 10 vysoká nezaměstnanost příprava pozemků na podnikání; zhodnocení ploch opuštěných výrobních areálů pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + dostatek ekologicky stabilních ploch hospodářský rozvoj - vyšší nezaměstnanost soudržnost obyvatel - úbytek obyvatel, nepříznivá věková struktura, nízký počet dokončených bytů

22 Jeseník Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložisko kamene podddolovaná území využití vytěžených prostor pro rekreační účely zkapacitnění a stabilizace koryta řeky Bělé po povodních 1997, dostatečný inundační prostor pro řeku Staříč systém třídění odpadů chráněná území (CHKO Jeseíky) zvýšení výměry zemědělské půdy; vysoký podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě napojení na skupinový vodovod Jeseník penzion pro důchodce; příznivá vzdělanostní struktura obyvatel dobré infrastrukturní předpoklady rekreace hospodářské centrum regionu, soustředěnost aktivit v části města překročeny imisní limity BaP a PM10; staré ekologické zátěže v průmyslové zóně; zápach (Zemědělské družstvo) narušení historického jádra města nevhodnými stavebními úpravami z druhé pol. 20. stol. přetížená křižovatka na nám. Svobody, dopravní závada na rejvízském mostě nepříznivý populační vývoj; nepříznivá věková struktura obyvatel velký podíl bydlení na sídlištích a v panelových domech; omezená nabídka připravených pozemků pro bydlení nevyužitý potenciál cestovního ruchu realizace severního obchvatu; vybudování nového rejvízského mostu; obnovení lávky do Smetanových sadů; zlepšení dopravního napojení na vnitrozemí vybudováním tunelu pod Červenohorským sedlem migrace obyvatel do obce v důsledku kvalitního životního prostředí využití příznivého životního prostředí a vytvoření podmínek pro bydlení seniorů a pro aktivní stárnutí golfové hřiště, aquapark příprava pozemků na podnikání; zhodnocení ploch opuštěných výrobních areálů omezení ve využití území plynoucí z výskytu CHOPAV; tunel pod Křížovým vrchem - ohrožení podzemních vodních zdrojů rozvojové plochy leží převážně na půdách nejvyšší kvality narušení vodního zdroje Křížový vrch vybudováním silničního tunelu pod Křížovým vrchem; roustoucí ceny centrálně vyráběného tepla působí tlak na pořizování individuálních kotelen růst cen pozemků; přehnaný důraz na tzv. kompaktnost venkovských sídel a venkovský ráz omezení rekreace v důsledku tuhé ochrany přírody omezení hospodářského rozvoje vyplývající z ochrany přírodních hodnot pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + kvalitní životní prostředí (CHKO, Natura) hospodářský rozvoj + množství podnikatelských subjektů, dobrá vybavenost technickou infrastrukturou, vysoká nezaměstnanost soudržnost obyvatel - nedostatek ploch pro bydlení, limity pro výstavbu ze strany ochrany přírody a krajiny a ZPF

23 1 2 3 Kobylá nad Vidnavkou Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby obec není zatěžována hlukem z dopravy část zástavby leží v záplavovém území 4 bez chráněného území 5 realizace KPÚ nevyhovující stav 6 komunikací; chybějící plynovod, kanalizace 7 domov důchodců; kladné migrační saldo nepříznivý populační vývoj; nepříznivá věková a vzdělanostní struktura obyvatel, chybějící občanská vybavenost růst ceny zemního plynu omezuje rozvoj plynofikace pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací nízká intenzita nové bytové výstavby omezené infrastrukturní předpoklady rekreace vysoká nezaměstnanost; nízká míra podnikatelské aktivity posílení ubytovacích kapacit, zapojení do soustavy Rychlebských stezek pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - chybí komplex. pozemkové úpravy hospodářský rozvoj - vysoká nezaměstnanost, horší předpoklady pro rekreaci, nízká míra podnikatelské aktivity soudržnost obyvatel - úbytek obyvatel, nepříznivá věková struktura, nízký počet dokončených bytů

24 1 2 3 Lipová-lázně Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložisko vápence využití vytěžených znemožnění těžby prostor pro rekreační perspektivních ložisek z účely důvodů střetů s ochranou přírody v části obce překročeny imisní limity BaP a O3; skládky vedené jako staré ekologické zátěže; zatížení hlukem a prašností z probíhající těžby zvýšení retenčních schopností krajiny omezení ve využití území plynoucí z výskytu CHOPAV 4 5 chráněná území (CHKO Jeseíky), vysoký KES vysoký podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě; vysoký podíl lesů realizace KPÚ 6 dobrá obsluha veřejnou osobní dopravou, vybavenost TI úzký silniční profil při průjezdu I/60 pod viaduktem 7 dům s pečovatelskou službou; spolková činnost v obci nepříznivý populační vývoj; nepříznivá věková struktura obyvatel migrace obyvatel do obce v důsledku kvalitního životního prostředí 8 vyšší intenzita bytové výstavby využití příznivého životního prostředí a vytvoření podmínek pro bydlení seniorů a pro aktivní stárnutí růst cen pozemků 9 příznivé přírodní rekreační předpoklady; dobré infrastrukturní předpoklady rekreace ukončení provozu lázní zpestření pobytové nabídky kombinací turistických atrakcí, sportovních aktivit omezení rekreace v důsledku tuhé ochrany přírody 10 vysoká míra podnikatelské aktivity, vyšší zaměstnanost v sektoru služeb zhodnocení ploch opuštěných výrobních areálů pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + kvalitní životní prostředí (CHKO, Natura) hospodářský rozvoj + množství podnikatelských subjektů, dobrá vybavenost technickou infrastrukturou, dobré podmínky pro rekreaci, vysoká nezaměstnanost soudržnost obyvatel - nepříznivá věková struktura

25 1 Mikulovice Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložisko štěrkopísku využití vytěžených prostor pro rekreační účely; otevření nového ložiska štěrkopísku 2 zkapacitnění a stabilizace koryta řeky Bělé po povodních 1997 nepříznivý ekologický a chemický stav povrchových a podzemních vod povodně chráněná území (CHKO Jeseíky) zvýšení výměry zemědělské půdy; na části území půdy s I a II třídou ochrany, realizované KPÚ skládky vedené jako staré ekologické zátěže rozvojové plochy leží převážně na půdách nejvyšší kvality 6 dobrá obsluha veřejnou osobní dopravou, silniční obchvat a napojení na Polsko zasíťování připravované průmyslové zóny 7 dům s pečovatelskou službou; kompletní základní občanská vybavenost záporné saldo migrace 8 nízká intenzita nové bytové výstavbu; nedostatek stavebních parcel pro individuální výstavbu ve vlastnictví obce 9 rekreační areál u hranic omezené infrastrukturní předpoklady rekreace využití areálu bývalé vojenské posádky k zážitkovým aktivitám 10 vysoká nezaměstnanost příprava pozemků na podnikání omezení hospodářského rozvoje vyplývající z ochrany ZPF pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + kvalitní životní prostředí (CHKO) hospodářský rozvoj - nižší zaměstnanost v terciéru soudržnost obyvatel - nízký počet dokončených bytů, nepříznivá věková struktura

26 Ostružná Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby chráněná území (CHKO Jeseíky), vysoký KES zvýšení výměry zemědělské půdy; vysoký podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě; vysoký podíl lesů realizace KPÚ 6 celé území obce je odkanalizováno a vybaveno vodovodem 7 příznivý populační vývoj; příznivá vzdělanostní struktura obyvatel nepříznivá věková struktura obyvatel, záporné migrační saldo, chybějící občanská vybavenost migrace obyvatel do obce v důsledku kvalitního životního prostředí 8 vysoká intenzita bytové výstavby omezená nabídka připravených pozemků pro bydlení využití atraktivity životního prostředí a vytvoření podmínek pro bydlení seniorů a pro aktivní stárnutí 9 příznivé přírodní rekreační předpoklady rozšíření sjezdovek omezení rekreace v důsledku tuhé ochrany přírody 10 vysoká míra podnikatelské aktivity; vysoká daňová výtěžnost, vysoká zaměstnanost v sektoru služeb omezení hospodářského rozvoje vyplývající z ochrany přírodních hodnot pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + kvalitní životní prostředí (CHKO, Natura) hospodářský rozvoj + dobré podmínky pro rekreaci, množství podnikatelských subjektů soudržnost obyvatel - úbytek obyvatel, horší vybavenost sociální infrastrukturou

27 1 2 Písečná Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby sesuvná území aktivace nových sesuvů na březích řeky Bělé zkapacitnění a stabilizace koryta řeky Bělé po povodních 1997 nepříznivý ekologický a chemický stav povrchových a podzemních vod povodně 3 skládka vedená jako stará ekologická zátěž v centru obce obnovení záměru na výstavbu skládky kalů omezení ve využití území vlivem něřešení starých ekologických zátěží 4 5 chráněná území (CHKO Jeseíky, Natura) zvýšení výměry zemědělské půdy; vysoký podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě fragmentace krajiny stavbou obchvatu 6 dobrá obsluha veřejnou osobní dopravou; napojení na skupinový vodovod Jeseník chybějící kanalizace vybudování kanalizace a napojení na ČOV v České Vsi 7 příznivá věková struktura obyvatel nepříznivý populační vývoj 8 vyšší intenzita bytové výstavby nedostatek stavebních parcel pro individuální výstavbu ve vlastnictví obce 9 pískovna chybějící ubytovací a stravovací služby omezení rekreace v důsledku tuhé ochrany přírody 10 průmyslová obec, zóna průmyslu a služeb nízká daňová výtěžnost příprava pozemků na podnikání pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + kvalitní životní prostředí (CHKO, Natura) hospodářský rozvoj - nižší zaměstnanost v terciéru soudržnost obyvatel + občanská vybavenost, příznivá věková struktura, dobrá dopravní dostupnost

28 1 Skorošice Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložiska kamene sesuvná území využití vytěžených prostor pro rekreační účely; otevření nového ložiska kamene malý výskyt sklonitých orných půd chráněná území (Natura), vysoký KES skládky vedené jako staré ekologické zátěže areály živočišné výroby negativně ovlivňují krajinu a celkový obraz vsi zvýšení retenčních schopností krajiny bleskové povodně 5 na části zemědělsky využívaných pozemků jsou vybudovány odvodňovací systémy; na části území půdy s I a II třídou ochrany, realizované KPÚ 6 7 záporné migrační saldo vybudování silničního obchvatu pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací 8 9 vyšší intenzita nové bytové výstavby zatopené lomy využití turistického potenciálu Rychlebských hor omezení rozvoje rekreačních aktivit v důsledku ochrany přírody 10 vysoká nezaměstnanost zhodnocení ploch opuštěných výrobních areálů pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + kvalitní životní prostředí (Rychlebské hory) hospodářský rozvoj - vyšší nezaměstnanost soudržnost obyvatel - úbytek obyvatel, nepříznivá věková struktura

29 1 Stará Červená Voda Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložisko kamene využití vytěžených prostor pro rekreační účely chráněná území (Natura) zvýšení výměry zemědělské půdy; na části zemědělsky 5 využívaných pozemků jsou vybudovány odvodňovací systémy 6 skládky vedené jako staré ekologické zátěže špatná dopravní dostupnost realizace KPÚ příznivý populační vývoj; příznivá věková struktura obyvatel zatopené lomy nízká intenzita nové bytové výstavby omezené infrastrukturní předpoklady rekreace 10 vysoká nezaměstnanost posílení ubytovacích kapacit, zapojení do soustavy Rychlebských stezek omezení rozvoje rekreačních aktivit v důsledku ochrany přírody pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - chybí pozemkové úpravy, větší rozloha orné půdy hospodářský rozvoj - vysoká nezaměstnanost, horší infrastrukturní předpoklady pro rekreaci soudržnost obyvatel - nízký počet dokončených bytů, horší dopravní dostupnost

30 Supíkovice Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložiska kamene, využití vytěžených štěrkopísku prostor pro rekreační účely příznivá věková struktura obyvatel zatížení hlukem a prašností z probíhající těžby chybějící kanalizace nízká intenzita nové bytové výstavbu; nedostatek stavebních parcel pro individuální výstavbu ve vlastnictví obce realizace KPÚ napojení na polskou kanalizační síť a ČOV v Nyse střet záměrů obce na novou výstavbu se zájmy ochrany ZPF pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací přílišná ochrana stávajícího charakteru zástavby může omezit novou výstavbu 9 jeskyně Na Špičáku omezené infrastrukturní předpoklady rekreace 10 průmyslové podniky stagnace průmyslu pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - chybí pozemkové úpravy, větší rozloha orné půdy hospodářský rozvoj - slabé infrastrukturní předpoklady pro rekreaci soudržnost obyvatel - nízký počet dokončených bytů

31 1 Uhelná Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložisko kamene využití vytěžených znemožnění těžby prostor pro rekreační perspektivních ložisek z účely; otevření nového důvodů střetů s ochranou ložiska kamene přírody 2 bleskové povodně 3 vysoký KES fragmentace krajiny 4 stavbou obchvatu 5 6 na části zemědělsky využívaných pozemků jsou vybudovány odvodňovací systémy vysoký úbytek půdy plocha rezervy pro silniční obchvat blokuje rozvoj obce; chybějící plynovod, kanalizace vybudování vysokotlakého plynovodu růst ceny zemního plynu omezuje rozvoj plynofikace 7 8 nepříznivá věková struktura obyvatel; problémy se začleněním rómského obyvatelstva nízká intenzita nové bytové výstavby pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací přílišná ochrana stávajícího charakteru zástavby může omezit novou výstavbu 9 10 zatopený důl s rekreačním areálem omezené infrastrukturní předpoklady rekreace vysoká nezaměstnanost zhodnocení ploch opuštěných zemědělských areálů pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + kvalitní životní prostředí, dokončené KPÚ hospodářský rozvoj - slabé infrastrukturní předpoklady rekreace, zemědělská obec, vysoká nezaměstnanost soudržnost obyvatel - nepříznivá věková struktura, nízká vzdělanost obyvatel

32 1 Vápenná Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložiska vápence využití vytěžených prostor pro rekreační účely; otevření nových ložisek kamene chráněná území (Natura), vysoký KES skládky vedené jako staré ekologické zátěže panelová zástavba snižující estetickou kvalitu prostředí 5 vysoký podíl lesů realizace KPÚ 6 chybějící kanalizace příznivý populační vývoj; nízká intenzita nové fungující spolková bytové výstavby 7 činnost v obci; základní občanská vybavenost 8 příznivý kvantitativní vývoj bytové výstavby 9 příznivé přírodní rekreační předpoklady; zatopené lomy omezené infrastrukturní předpoklady rekreace; chybějící ubytovací a stravovací služby naučná stezka o místní těžbě kamene omezení rozvoje rekreačních aktivit v důsledku ochrany přírody 10 vysoká nezaměstnanost zhodnocení ploch opuštěných zemědělských areálů pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - chybí pozemkové úpravy hospodářský rozvoj - nezaměstnanost soudržnost obyvatel - nízká intenzita výstavby nových bytů, nepříznivá věková struktura

33 1 2 Velká Kraš Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby část zástavby leží v záplavovém území 3 obec není zatěžována hlukem z dopravy v části obce překročeny imisní limity BaP a PM10 4 nedostatek rozptýlené zeleně, areály živočišné výroby negativně ovlivňují krajinu a celkový obraz vsi výsadba prvků rozptýlené a doprovodné zeleně 5 dobré podmínky pro zemědělskou výrobu; na části zemědělsky využívaných pozemků jsou vybudovány odvodňovací systémy zemědělská půda obdělávána ve velkých celcích realizace výsadby liniové zeleně kolem komunikací, realizace KPÚ 6 nevyhovující stav komunikací; chybějící plynovod, kanalizace napojení na kanalizaci a ČOV ve Vidnavě růst ceny zemního plynu omezuje rozvoj plynofikace 7 příznivá věková struktura obyvatel nepříznivý populační vývoj pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací 8 nízká intenzita nové bytové výstavby přílišná ochrana stávajícího charakteru zástavby může omezit novou výstavbu 9 dochovaná původní architektura nížin - slezský uzavřený dvorec omezené infrastrukturní předpoklady rekreace 10 vysoká nezaměstnanost zhodnocení ploch opuštěných zemědělských areálů pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - rozlehlé bloky orné půdy, chátrající a nevzhledné areály živočišné výroby, lokálně znečištěné ovzduší hospodářský rozvoj - vysoká nezaměstnanost, slabé infrastrukturní předpoklady pro rekreaci soudržnost obyvatel - nízký počet nově dokončených bytů

34 1 Velké Kunětice Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložisko štěrkopísku otevření nového ložiska znemožnění těžby štěrkopísku perspektivních ložisek z důvodů střetů s ochranou přírody skládky vedené jako staré ekologické zátěže bez chráněného území, nízký KES nízké zastoupení lesních porostů nevyhovující stav komunikací; chybějící kanalizace výsadba prvků rozptýlené a doprovodné zeleně s protierozní funkcí realizace KPÚ napojení na polskou kanalizační síť a ČOV v Nyse 7 příznivá věková struktura obyvatel nepříznivý populační vývoj, nízká intenzita bytové výstavby pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací 8 příznivý kvantitativní vývoj bytové výstavby přílišná ochrana stávajícího charakteru zástavby může omezit novou výstavbu 9 10 omezené přírodní rekreační předpoklady vysoká nezaměstnanost; nízká daňová výtěžnost pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - malý počet ekologicky stabilních ploch hospodářský rozvoj - vysoká nezaměstnanost, slabé přírodní a infrastrukturní předpoklady pro rekreaci, soudržnost obyvatel - nízký počet nově dokončených bytů, horší vybavenost sociální infrastrukturou

35 1 2 Vidnava Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby velká část zástavby leží v záplavovém území omezení ve využití území plynoucí z vymezení záplavového území 3 obec není zatěžována hlukem z dopravy v části města překročeny imisní limity BaP a PM10 4 chráněná území (Vidnavské mokřiny) narušení historického jádra města nevhodnými stavebními úpravami z druhé pol. 20. stol. doplnění ÚSES o lokální prvky v zemědělsky využívané krajině 5 příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu, realizované KPÚ nízké zastoupení lesních porostů 6 vlastní ČOV špatná dopravní dostupnost; chybějící dopravní napojení na Polsko; zrušení žel. trati Velká Kraš-Vidnava 7 nepříznivá věková struktura obyvatel pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací historické jádro města, památky nízká intenzita nové bytové výstavby nízká kvalita poskytovaných služeb; nevyužitý potenciál cestovního ruchu vysoká nezaměstnanost; nízká daňová výtěžnost pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + dokončené KPÚ, klidné prostředí hospodářský rozvoj - vysoká nezaměstnanost, slabé infrastrukturní předpoklady pro rekreaci soudržnost obyvatel - úbytek obyvatel, nedostatečná obsluha veřejnou dopravou, nízký počet dokončených bytů

36 Vlčice Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby na části zemědělsky využívaných pozemků jsou vybudovány odvodňovací systémy příznivá věková struktura obyvatel; spolková činnost v obci skládky vedené jako staré ekologické zátěže bez chráněného území, nízký KES chybějící plynovod, kanalizace nepříznivý populační vývoj realizace KPÚ vybudování vysokotlakého plynovodu fragmentace krajiny stavbou obchvatu střet záměrů obce na novou výstavbu se zájmy ochrany ZPF růst ceny zemního plynu omezuje rozvoj plynofikace pokles počtu obyvatel v důsledku odchodu mladých lidí za prací 8 9 zámecký park nízká intenzita nové bytové výstavby omezené přírodní rekreační předpoklady 10 vysoká nezaměstnanost obnova a zpřístupnění zámeckého parku přílišná ochrana stávajícího charakteru zástavby může omezit novou výstavbu pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - nízký podíl ekologicky stabilních ploch hospodářský rozvoj - vysoká nezaměstnanost, slabé infrastrukturní předpoklady pro rekreaci soudržnost obyvatel - slabší vybavenost sociální infrastrukturou, nízký počet dokončených bytů

37 1 Zlaté Hory Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložisko vápence, rudná poddolovaná území ložiska obnovení těžby zlata; otevření nového ložiska štěrkopísku znemožnění těžby perspektivních ložisek z důvodů střetů s ochranou přírody chráněná území (CHKOJ, Natura), vysoký KES vysoký podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě; vysoký podíl lesů občanská vybavenost skládky a odkaliště vedené jako staré ekologické zátěže nevyhovující stav komunikací nepříznivý populační vývoj; nepříznivá věková struktura obyvatel nízká intenzita nové bytové výstavby; velký podíl bydlení na sídlištích a v panelových domech revitalizace ploch zasažených těžební činností realizace severního obchvatu migrace obyvatel do obce v důsledku kvalitního životního prostředí využití příznivého životního prostředí a vytvoření podmínek pro bydlení seniorů a pro aktivní stárnutí zrušení železniční trati Mikulovice-Zlaté Hory omezení výstavby v důsledku existence vesnických památkových zón Rejvíz a Horní Údolí 9 příznivé přírodní rekreační předpoklady; dobré infrastrukturní předpoklady rekreace nevyužitý potenciál cestovního ruchu zpřístupnění rozsáhlých podzemních prostor vytvořených těžbou rud omezení rekreace v důsledku tuhé ochrany přírody 10 průmyslové podniky rozvinutí turistického a rekreačního potenciálu obce; zhodnocení ploch opuštěných výrobních areálů klesající objem zakázek na trzích pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí + kvalitní životní prostředí (CHKO) hospodářský rozvoj - nízká zaměstnanost v terciéru soudržnost obyvatel - nepříznivá věková struktura, nízký počet nově dokončených bytů

38 1 2 Žulová Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby ložiska kamene sesuvná území využití vytěžených prostor pro rekreační účely realizace vodní plochy v Tomíkovicích, součást protipovodňové ochrany Bernartic 3 4 chráněná území (Natura) na části území půdy s I a 5 II třídou ochrany 6 vybavenost TI skládky vedené jako staré ekologické zátěže silnice I/60 v centru obce, úzký silniční profil 7 záporné migrační saldo nízká intenzita nové bytové výstavbu; nedostatek stavebních 8 parcel pro individuální výstavbu ve vlastnictví obce realizace KPÚ realizace obchvatu 9 příznivé přírodní rekreační předpoklady; zatopené lomy chybějící ubytovací a stravovací služby omezení rozvoje rekreačních aktivit v důsledku ochrany přírody 10 vysoká nezaměstnanost; nízká daňová výtěžnost zhodnocení ploch opuštěných zemědělských areálů pilíř hodnocení odůvodnění příznivé životní prostředí - nízký podíl ekologicky stabilních ploch hospodářský rozvoj - vyšší nezaměstnanost soudržnost obyvatel - úbytek obyvatel, nízký počet nově dokončených bytů

39 3. AKTUALIZACE ÚAP ORP JESENÍK 2014 H O D N O C E N Í I N D I K Á T O R Ů Bílá Voda ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY Javorník Bernartice Velká Kraš Vidnava Uhelná Vlčice Kobylá nad Vidnavkou Skorošice Žulová Stará Červená Voda Velké Kunětice Černá Voda Supíkovice Hradec-Nová Ves Mikulovice Vápenná Písečná Česká Ves Lipová-lázně Zlaté Hory Jeseník Ostružná Bělá pod Pradědem Koeficient ekologické stability menší než 0,3 0,3 až 1 1 až 3 větší než 3 Zdroj ČSÚ, 2013

40 3. AKTUALIZACE ÚAP ORP JESENÍK 2014 H O D N O C E N Í I N D I K Á T O R Ů Bílá Voda ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ - POZEMKOVÉ ÚPRAVY Javorník Bernartice Velká Kraš Vidnava Uhelná Vlčice Kobylá nad Vidnavkou Skorošice Žulová Stará Červená Voda Velké Kunětice Černá Voda Supíkovice Hradec-Nová Ves Mikulovice Vápenná Písečná Česká Ves Lipová-lázně Zlaté Hory Jeseník Ostružná Bělá pod Pradědem Realizované pozemkové úpravy žádné zahájené komplexní pozemkové úpravy ukončené komplexní pozemkové úpravy Zdroj MZe, 2014

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad územního plánování prosinec 2012 Obsah 1. Úvod...

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MOHELNICE TEXTOVÁ ČÁST INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ. S.R.O. 2012 2. úplná aktualizace územně analytických

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SO ORP LUHAČOVICE

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SO ORP LUHAČOVICE 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PDKLADŮ A DPLNĚNÍ PDKLADŮ PR ZPRACVÁNÍ RZBRU UDRŽITELNÉH RZVJE ÚZEMÍ S RP LUHAČVICE TECHNICKÁ PMC TEXTVÁ ČÁST SUHRNNÉ VYHDNCENÍ VYVÁŽENSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PDMÍNEK

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ORP BLOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Úvod Třetí úplná aktualizace územně analitických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností Blovice navazuje na předchozí úplnou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Sedlec Základní informace Sedlec

Sedlec Základní informace Sedlec Sedlec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ROZBORY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ (návrh) Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.3 NÁRODNÍ DOKUMENTY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky Zpracovatel - Prof. Ing. arch. Karel Maier,

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více