ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL"

Transkript

1 2010 ETICKÝ KODEX

2

3 ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL OBSAH 2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 3 1. JAK POUŽÍVAT KODEX 4 2. PROFESNÍ CHOVÁNÍ 4 Střet zájmů 4 Zneužívání interních obchodních informací a zákaz používání důvěrných informací 4 Zachování mlčenlivosti 5 Korupce a nedovolené obohacování 5 Prevence praní špinavých peněz 5 Pověst 5 Konkurence 6 Zákony o embargu a kontrole vývozu 6 Ochrana soukromých údajů 6 3. ZAMĚSTNANCI 7 Práce mladistvých a práce z donucení 6 Svoboda sdružování 6 Rovné příležitosti 7 Obtěžování 7 Pracovní prostředí 7 Odměňování a pracovní doba 7 Nábor a protekce 7 Majetek společnosti 8 Mimopodnikové aktivity 8 Povinnosti 8 Zaměstnanci na odpovědných místech 8 Pracovníci managementu 9 4. ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 9 Ochrana životního prostředí ve výrobním procesu 9 Dopad na životní prostředí a bezpečnost výrobků VNĚJŠÍ VZTAHY 10 Zákazníci 10 Dodavatelé 10 Veřejné instituce 11 Odborové organizace a politické strany 11 Vztahy s občany 11 Komunikace a vnitropodnikové informace 11 Vztahy se sdělovacími prostředky ÚČETNICTVÍ A VNITROPODNIKOVÁ KONTROLA ZAVÁDĚNÍ KODEXU A JEHO DODRŽOVÁNÍ 14 DODATKY 14 Dodatek A - Definice dceřiné společnosti 15 Dodatek B - Interpretace a oznamování porušení Kodexu 16 Dodatek C - Pravidla Kodexu pro pracovníky managementu

4 2 DOKUMENTACE VNITROPODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL VŠEOBECNÉ ZÁSADY Fiat Industrial S.p.A. ( Fiat Industrial ) a její dceřiné společnosti (1) (dále souhrnně jen skupina Fiat Industrial ) je mezinárodní průmyslová skupina, která svou velikostí a zeměpisným rozsahem své činnosti hraje ve společnosti a v zemích, kde působí, významnou úlohu po stránce ekonomické a sociální i po stránce ochrany životního prostředí. Posláním skupiny Fiat Industrial je růst a vytváření hodnot prostřednictvím dodávání inovačních výrobků a služeb k maximální spokojenosti zákazníka a zároveň řádným respektováním zákonných zájmů všech kategorií zainteresovaných stran (2). Řídíme podnik sociálně odpovědným, korektním a etickým způsobem, uplatňujeme spravedlivý přístup k zaměstnancům, zajišťujeme bezpečnost na pracovištích, podporujeme a prohlubujeme povědomí o životním prostředí a respektujeme zákony a legislativu platnou v zemích, ve kterých společnosti skupiny působí. Pokud jsou však zákony a předpisy platné v určité jurisdikci tolerantnější než ty, které obsahuje tento kodex (spolu s hlavními liniemi skupiny Fiat Industrial), platí ustanovení Etického kodexu (dále jen Kodex). Veškeré profesní vztahy ve společnosti jsou založeny a udržovány na základě jednoty a loajality, bez známky jakéhokoliv střetu mezi firemními a osobními zájmy. K dosažení výše uvedeného skupina Fiat Industrial od všech svých ředitelů, pracovníků managementu a ostatních zaměstnanců požaduje, aby při plnění svých pracovních povinností uvedených v tomto Etickém kodexu a při prosazování politik a směrnic zmíněných v tomto kodexu dodržovali nejvyšší standardy chování. Skupina Fiat Industrial uznává Deklaraci OSN o lidských právech, příslušné úmluvy ILO a směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Záměrem tedy je, aby Kodex, postupy a politiky skupiny Fiat Industrial byly v souladu s uvedenými hlavními liniemi. Kodex představuje jakýsi návod a podporu pro každého ředitele, pracovníka managementu a ostatní zaměstnance skupiny Fiat Industrial a měl by každému z nich umožnit naplňovat poslání skupiny Fiat Industrial co možná nejefektivnějším způsobem. Kodex představuje základní prvek vnitropodnikového řízení skupiny Fiat Industrial. V důsledku toho skupina Fiat Industrial zodpovídá za následující: za včasné rozšíření Kodexu v rámci celé skupiny Fiat Industrial a všem, komu je Kodex určen; za zajištění toho, aby veškeré aktualizace Kodexu a dodatky k němu byly včas poskytnuty všem, komu je Kodex určen; poskytování náležitého školení, informací a konzultační podpory všem, kteří mají jakékoli dotazy týkající se interpretace Kodexu; za zajištění toho, aby se žádná osoba, která oznámí porušení Kodexu, nestala obětí jakékoli formy odvetných opatření; za uložení sankcí, které jsou spravedlivé a přiměřené míře porušení Kodexu, a důsledné uplatňování těchto sankcí vůči všem ředitelům, pracovníkům managementu a ostatním zaměstnancům (a třetím stranám), na které se Kodex vztahuje; za průběžnou kontrolu, zda jsou normy Kodexu dodržovány. Skupina Fiat Industrial vítá konstruktivní připomínky a podněty týkající se obsahu Kodexu, jeho dodržování a jiných souvisejících záležitostí, a to jak ze strany svých ředitelů, pracovníků managementu a ostatních zaměstnanců, tak i ze strany třetích osob. Skupina Fiat Industrial vyvine maximální úsilí pro to, aby zajistila, že všichni poradci, dodavatelé a ostatní strany, ať už jsou ke skupině v jakémkoliv vztahu, budou tyto závazky dodržovat. Skupina Fiat Industrial nenaváže spolupráci nebo nebude dále pokračovat ve spolupráci se třetími stranami, které odmítnou dodržovat zásady tohoto kodexu. (1) Definice dceřiné společnosti viz Dodatek A. (2) V Kodexu se pod pojmem zainteresovaná strana míní jedinec, občanská společnost nebo organizace, jež ovlivňují činnost jedné nebo více společností skupiny Fiat Industrial a na něž mají důsledky této činnosti podstatný dopad. Zainteresované strany mohou být interní (například zaměstnanci) nebo externí (například zákazníci, dodavatelé, podílníci, místní občanské skupiny) a zahrnují i budoucí generace.

5 3 1. JAK POUŽÍVAT KODEX Co je to Kodex? Kodex je dokument schválený představenstvem Fiat Industrial, který shrnuje zásady profesního chování skupiny Fiat Industrial, včetně příslušných povinností a odpovědností ředitelů, pracovníků managementu a ostatních zaměstnanců. Kodex, vydaný skupinou Fiat Industrial, představuje základní kámen programu skupiny Fiat Industrial, jehož cílem je zajistit účinnou prevenci a odhalování porušování zákonů a nařízení platných v rámci činnosti skupiny Fiat Industrial. Komu je Kodex určen? Kodex platí pro všechny členy představenstva, pracovníky managementu a ostatní zaměstnance všech dceřiných společností náležejících ke skupině Fiat Industrial a pro všechny ostatní jednotlivce a firmy, které jednají jménem skupiny Fiat Industrial. Skupina Fiat Industrial vynaloží veškeré své úsilí na to, aby zajistila, že všechny společnosti, ve kterých vlastní menšinový podíl, přijmou etický kodex, jehož principy jsou založeny na principech uvedených v tomto kodexu nebo s nimi v každém případě nejsou v rozporu. Skupina Fiat Industrial vynaloží veškeré své úsilí na to, aby zajistila, že Kodex bude považován za ten nejlepší standard profesního chování ze strany třetích subjektů, se kterými udržuje obchodní styk dlouhodobější povahy, jako jsou poradci, znalci, zástupci, dealeři a dodavatelé. Kde se Kodex uplatňuje? Kodex se uplatňuje ve všech zemích, kde skupina Fiat Industrial vyvíjí svoji činnost a týká se všech aspektů podnikání skupiny Fiat Industrial. Kde je Kodex k dispozici? Do Kodexu mohou nahlížet všichni ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci, a to na přístupném místě, vhodnými postupy a v souladu s místními standardy a zvyky. Kodex je k dispozici a je možné si jej volně stáhnout z internetové stránky skupiny Fiat Industrial (na internetové adrese a na intranetu). O výtisk Kodexu lze také požádat na místním oddělení lidských zdrojů, právním oddělení nebo u vedoucího vnitropodnikové kontroly skupiny/sektoru. Je možné Kodex měnit? Kodex je předmětem revizí, které provádí představenstvo společnosti Fiat Industrial. Revize berou v úvahu mimo jiné konstruktivní připomínky a podněty obdržené od ředitelů, pracovníků managementu a zaměstnanců i od třetích stran a zahrnují legislativní změny či změny mezinárodního úzu a zkušenosti získané při uplatňování samotného Kodexu. Jakékoli změny ve znění Kodexu vyplývající z provedených revizí se zveřejňují a jsou zpřístupněny podle výše uvedeného postupu. Zahrnuje Kodex vše? Kodex odráží základní etické hodnoty, kterými se musí všichni členové představenstva, pracovníci managementu, zaměstnanci skupiny Fiat Industrial i jednotlivci či firmy jednající jménem skupiny Fiat Industrial řídit; Kodex je třeba chápat a vykládat v souvislosti s politikami a směrnicemi skupiny Fiat Industrial. Tyto politiky a směrnice jsou nedílnou součástí Kodexu a jsou k dispozici na internetové stránce skupiny Fiat Industrial (na adrese a na intranetu).

6 4 DOKUMENTACE VNITROPODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 2. PROFESNÍ CHOVÁNÍ Skupina Fiat Industrial realizuje svoji podnikatelskou činnost a požaduje od všech svých ředitelů, pracovníků managementu a ostatních zaměstnanců i jiných osob, jimž je Kodex určen, aby se chovali v souladu se zásadami profesního chování. Všichni ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci skupiny a jiné osoby, jimž je Kodex určen, si musí být vědomi, že reprezentují skupinu Fiat Industrial a že jejich jednání bude mít vliv na pověst skupiny a vnitropodnikovou kulturu. Z tohoto důvodu musí dodržovat zásady profesního jednání skupiny Fiat Industrial podle následujících principů: STŘET ZÁJMŮ Všechna profesní rozhodnutí přijatá jménem skupiny Fiat Industrial musí být činěna v nejlepším zájmu skupiny. Z tohoto důvodu se musí ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci i jiné osoby, jimž je Kodex určen, vyhnout jakémukoliv možnému střetu zájmů (i pouhému zdání střetu zájmů), zvláště co se týče osobních, finančních nebo rodinných zájmů (například existence finančního či obchodního podílu ve firmách dodavatelů, zákazníků nebo konkurentů, neoprávněné výhody vyplývající z titulu funkce ve skupině, vlastnictví cenných papírů nebo obchodování s nimi atd.), které by mohly mít vliv (nebo zdánlivě mít vliv) na nezávislost osoby, která posuzuje, co je v nejlepším zájmu skupiny Fiat Industrial a jaký je nejvhodnější způsob prosazení takových zájmů. Politika skupiny Fiat Industrial týkající se reprezentace, pohoštění, dárků či jiných pozorností nebo osobního prospěchu ze strany obchodních partnerů je uvedena v příslušných hlavních liniích, které jsou nedílnou součástí Kodexu. Tyto hlavní linie jsou k dispozici na internetové stránce skupiny Fiat Industrial (na adrese a na intranetu). Jakákoli situace, která vytváří nebo by mohla vytvořit střet zájmů, musí být ihned oznámena nejbližšímu nadřízenému nebo vedoucímu vnitropodnikové kontroly skupiny/sektoru nebo oddělení lidských zdrojů či právnímu oddělení. Každý zaměstnanec musí rovněž písemně informovat svého přímého nadřízeného v případě, že pracuje pro jakoukoli společnost, jež není součástí skupiny Fiat Industrial, nebo zastává funkci ředitele či pracovníka managementu takové společnosti, nebo má-li vztah finančního, obchodního, profesního, rodinného nebo sociálního charakteru s firmou či osobou mající současný nebo budoucí obchodní vztah se skupinou Fiat Industrial, nebo by jinak mohl mít vliv na (nebo být vnímán jako ovlivňující) nestrannost zaměstnance při jednání se třetí stranou. ZNEUŽÍVÁNÍ INTERNÍCH OBCHODNÍCH INFORMACÍ A ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ Všichni ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci jsou povinni přísně dodržovat platné právní předpisy týkající se zneužívání důvěrných obchodních informací (tzv. insider trading). Ředitelé a pracovníci managementu, jakož i ostatní zaměstnanci či jiné osoby, jimž je Kodex určen, zejména nesmějí za žádných okolností použít (nebo prozradit nepovolaným třetím stranám) informace, které nejsou veřejně dostupné a které tyto osoby získaly díky svému profesnímu postavení v rámci skupiny Fiat Industrial nebo z toho důvodu, že jsou obchodním partnerem skupiny Fiat Industrial; dále tyto informace nesmějí využívat k přímému či nepřímému obchodování s akciemi některé ze společností skupiny Fiat Industrial nebo jiných společností a v žádném případě k osobnímu prospěchu či ke zvýhodnění jiných třetích stran. Při zacházení s důvěrnými nebo citlivými informacemi týkajícími se cen musejí všichni ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci vždy jednat přísně v souladu se zvláštními postupy a směrnicemi vydanými skupinou Fiat Industrial za tímto účelem. Pro účely stanovení toho, zda se důvěrné informace mají zveřejnit, se skupina Fiat Industrial bude řídit postupy stanovenými zákonem a zveřejnění takových informací bude provedeno v souladu s platnými politikami skupiny Fiat Industrial. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI Know-how a duševní vlastnictví vytvořené skupinou Fiat Industrial jsou základním a vysoce hodnotným zdrojem, který každý ředitel, pracovník managementu a ostatní zaměstnanci či jiné osoby, jimž je Kodex určen, musejí chránit. V případě nepovoleného rozšíření tohoto know-how a duševního vlastnictví by totiž skupina Fiat Industrial mohla být jak poškozena na majetku, tak utrpět na své pověsti. Proto jsou všichni ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci či jiné osoby, jimž je Kodex určen, vázáni povinností neprozrazovat třetím stranám žádné informace týkající se technického, technologického a obchodního know-how

7 5 skupiny Fiat Industrial, ani neposkytovat jiné informace týkající se skupiny Fiat Industrial, které nejsou veřejně dostupné, s výjimkou případů, kdy je jejich zveřejnění vyžadováno zákonem nebo jinými prováděcími nařízeními nebo výslovně sjednáno ve zvláštních smlouvách, v nichž se smluvní strany zavázaly používat tyto informace výlučně pro účely, pro které byly předány, při zachování jejich důvěrnosti. Jakékoliv zveřejnění takových informací bude provedeno v souladu s platnými politikami skupiny Fiat Industrial. Povinnost zachovávat mlčenlivost, jak stanoví Kodex, platí i po ukončení pracovního vztahu. KORUPCE A NEDOVOLENÉ OBOHACOVÁNÍ Skupina Fiat Industrial, její ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci či jiné osoby, jimž je Kodex určen, se zavazují, že budou v rámci všech vnitropodnikových i mimopodnikových vztahů jednat nanejvýš čestně, poctivě a korektně, v souladu s národními a mezinárodními protikorupčními zákony, se zvláštním důrazem na dodržování Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, směrnic OECD a zákona o zahraniční korupci (FCPA). Skupina Fiat Industrial nebude tolerovat žádný druh korupce (uplácení nebo nabídka k uplácení za účelem získání nekalé obchodní výhody) vůči státním úředníkům nebo zástupcům mezinárodních organizací nebo vůči jakékoli jiné straně spojené se státními úředníky a vůči soukromým subjektům/ jednotlivcům nebo jiným způsobem, který je jinak platnými zákony zakázán. Žádný ředitel, pracovník managementu a jiný zaměstnanec, zástupce či jiný představitel nesmí přijmout, vyžadovat, nabízet nebo platit, ať přímo či nepřímo, peněžní částky nebo jiné výhody (včetně darů a pozorností, s výjimkou obchodních předmětů, které obecně uznávány v mezinárodním kontextu, mají přiměřenou ekonomickou hodnotu a jsou povoleny platnými zákony a v souladu s příslušnými směrnicemi skupiny Fiat Industrial), a to i přes nezákonný nátlak. Společnosti skupiny Fiat Industrial, kde je to zákonem stanoveno nebo vhodné, stanoví modely pro posuzování a zachovávání souladu s platnými zákony a se zásadami Kodexu. PREVENCE PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Skupina Fiat Industrial a její ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci nesmějí vykonávat nebo být zapojeni do žádných aktivit, které by mohly naznačovat, že jde o praní (tj. přijímání či legalizaci) výnosů z trestné činnosti v jakékoli formě nebo jakýmkoliv způsobem. Před navázáním jakéhokoliv obchodního vztahu s třetí stranou si musí skupina Fiat Industrial, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci prověřit dostupné informace (včetně finančních informací) o budoucích obchodních partnerech a dodavatelích a ověřit si, zda jsou důvěryhodní a zda jejich činnost není nezákonná. Skupina musí vždy dodržovat zákony proti praní špinavých peněz v příslušné jurisdikci. POVĚST Firemní image skupiny Fiat Industrial, jakož i pověst a udržitelnost jejích výrobků, jsou nezbytnými předpoklady pro existenci skupiny v současnosti i v budoucnu. Z tohoto důvodu se od ředitelů, pracovníků managementu a zaměstnanců skupiny Fiat Industrial očekává, že budou Kodex nepřetržitě dodržovat. Je nezbytné, aby zaměstnanci sdíleli závazek dodržovat Kodex a spolupracovali se skupinou Fiat Industrial při prosazování jeho ustanovení. KONKURENCE Skupina Fiat Industrial uznává prvořadý význam konkurenčního trhu a zavazuje se plně dodržovat všechny příslušné antimonopolní zákony a další předpisy na ochranu spotřebitele platné v zemích, kde působí. Skupina Fiat Industrial, její ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci se vyhnou všem obchodním praktikám (například zakládání kartelů, rozdělování si trhu, omezování výroby nebo prodeje, vázaným obchodům atd.), které by mohly představovat porušení antimonopolního zákona. V rámci rovné soutěže nebude skupina vědomě porušovat žádná práva duševního vlastnictví třetích stran. Právní důsledky nedodržování těchto zákonů mohou být velmi závažné. Dodržování těchto zákonů je navíc zásadní pro zachování dobré pověsti skupiny Fiat Industrial. Pokud tedy zaměstnanci mají dotazy ohledně těchto zákonů, měli by se obrátit na právní oddělení s žádostí o radu a poté problém předložit k rozhodnutí výkonnému řediteli příslušné společnosti skupiny Fiat Industrial.

8 6 DOKUMENTACE VNITROPODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL ZÁKONY O EMBARGU A KONTROLE VÝVOZU Skupina Fiat Industrial se zavazuje vykonávat své podnikatelské aktivity tak, aby nedošlo k porušení platných místních i mezinárodních zákonů o embargu a kontrole vývozu stanovených nebo uplatňovaných v zemích, kde skupina působí. Zákony o embargu, celní zákony a zákony o kontrole vývozu jsou velmi komplexní. Právní důsledky nedodržování těchto zákonů mohou být závažné. Dodržování těchto zákonů je navíc zásadní pro zachování dobré pověsti skupiny Fiat Industrial. Pokud tedy zaměstnanci mají dotazy ohledně těchto zákonů, měli by se obrátit na právní oddělení s žádostí o radu a poté problém předložit k rozhodnutí výkonnému řediteli příslušné společnosti skupiny Fiat Industrial. OCHRANA SOUKROMÝCH ÚDAJŮ Při realizaci svých běžných obchodních aktivit skupina Fiat Industrial shromažďuje velké množství osobních údajů a zákonem chráněných informací a je povinna zpracovávat uvedené údaje a informace v souladu s legislativou a zákony o ochraně osobních údajů platnými v každé jurisdikci, kde působí, včetně požadavků na ochranu soukromí a jejich plnění v praxi. Za tímto účelem skupina Fiat Industrial zajistí nejvyšší úroveň zabezpečení při volbě a používání svých systémů informačních technologií, které jsou ke zpracování osobních údajů a informací chráněných zákonem určeny. 3. ZAMĚSTNANCI Skupina Fiat Industrial uznává, že motivovaní a vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou základním faktorem pro udržení si konkurenceschopnosti, vytváření hodnot pro zainteresované strany i pro spokojenost zákazníků. Následující zásady v souladu s Deklarací OSN o lidských právech a příslušnými úmluvami ILO potvrzují důležitost respektování práv jednotlivce, zaručují rovnost zacházení a vylučují jakoukoli formu diskriminace. Skupina Fiat Industrial podporuje ochranu základních lidských práv. PRÁCE MLADISTVÝCH A PRÁCE Z DONUCENÍ Skupina Fiat Industrial nezaměstnává nikoho formou nucené či nařízené práce ani nevyužívá práce mladistvých, tj. nezaměstnává osoby mladší, než je zákonná hranice pro uzavření pracovního poměru stanovená zákonem v zemi výkonu práce, a v žádném případě pak osoby mladší patnácti let, pokud není mezinárodními konvencemi nebo místními právními předpisy výslovně stanovena výjimka. Skupina Fiat Industrial se rovněž zavazuje neuzavírat či udržovat pracovní vztahy s dodavateli, kteří využívají dětskou práci, jak je definována výše. SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ Zaměstnanci skupiny Fiat Industrial mají právo se sdružovat v odborech v souladu s místními zákony a předpisy upravujícími existenci různých odborových organizací. Skupina Fiat Industrial uznává a respektuje právo svých zaměstnanců být zastoupeni odborovými organizacemi nebo jinými zástupci v souladu s místními zákony a zavedenou praxí. Při jednání s těmito zástupci skupina Fiat Industrial prosazuje konstruktivní přístup a vztahy. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Skupina Fiat Industrial se zavazuje poskytovat všem zaměstnancům rovné příležitosti v práci a profesním postupu. Vedoucí každého oddělení musí zajistit, aby po všech pracovních stránkách, jako jsou nábor pracovníků, vzdělávání, odměňování, povyšování, přeřazení a ukončení pracovního vztahu, bylo se zaměstnanci zacházeno podle jejich schopností pro plnění pracovních povinností a aby všechna rozhodnutí byla oproštěna od jakékoli formy diskriminace, zejména diskriminace na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace, společenského a osobního postavení, tělesného a zdravotního stavu, postižení, věku, národnosti, náboženství a osobního přesvědčení.

9 7 OBTĚŽOVÁNÍ Obtěžování jakéhokoliv druhu, jako například rasové nebo sexuální, nebo obtěžování vztahující se k jiné lidské vlastnosti, jehož cílem by bylo snížení důstojnosti člověka, který je obětí takového obtěžování, je pro skupinu Fiat Industrial naprosto nepřípustné, ať už se děje na pracovišti nebo mimo něj. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Všichni zaměstnanci musí podniknout nezbytné kroky, aby vytvořili příjemné pracovní prostředí založené na spolupráci, ve kterém je respektována důstojnost každého z nich. Všichni zaměstnanci skupiny Fiat Industrial především: nesmějí pracovat pod vlivem alkoholu nebo omamných látek; v zemích, kde kouření na pracovišti dosud není zakázáno, musí respektovat potřeby těch, kterým pasivní kouření na pracovišti způsobuje fyzické potíže; nesmějí jednat způsobem, který by mohl u kolegů nebo podřízených navodit zastrašující nebo ofenzivní atmosféru s cílem zdiskreditovat je na pracovišti nebo je vyloučit z pracovního kolektivu. ODMĚŇOVÁNÍ A PRACOVNÍ DOBA Odměňování a benefity vyplácené zaměstnancům skupiny Fiat Industrial jsou v souladu minimálně s požadavky současné platné legislativy. Co se týče pracovní doby a placených dovolených, skupina Fiat Industrial jedná v souladu s místními zákony a obchodní praxí země, ve které působí. NÁBOR A PROTEKCE Žádný zaměstnanec skupiny Fiat Industrial nepřijme ani nebude požadovat přislíbení úhrady nebo samotnou úhradu peněz ani poskytnutí hmotných statků, výhod, pobídek nebo služeb jakéhokoli druhu, jejichž účelem by mohlo být dosažení protekce kterékoli osoby při náboru zaměstnanců nebo při jejím převedení či povýšení. Vnitropodnikové kontrolní systémy, hlášení a záznamy Všichni pracovníci managementu a zaměstnanci skupiny Fiat Industrial budou jednat tak, aby dodržovali efektivní vnitropodnikové kontrolní systémy (viz oddíl 6). Pro dosažení tohoto cíle musí kromě jiného vést přesné a kompletní interní záznamy o všech podnikatelských aktivitách a zajistit řádné schválení transakcí a závazků vůči obchodním partnerům příslušným nadřízeným. Výdaje společnosti musí být hlášeny přesně a včas. MAJETEK SPOLEČNOSTI Všichni ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci skupiny Fiat Industrial budou majetek a zdroje společnosti, ke kterým mají přístup nebo které jsou jim svěřeny, používat efektivním a šetrným způsobem a výhradně za účelem splnění pracovních úkolů a cílů skupiny Fiat Industrial a budou tento majetek používat takovým způsobem, aby chránili jeho hodnotu. Dále pak všichni ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci skupiny Fiat Industrial odpovídají za ochranu tohoto majetku a zdrojů před ztrátou, krádeží, nedovoleným používáním nebo likvidací. Jakékoliv použití tohoto majetku nebo zdrojů, které by mohlo být v rozporu se zájmy skupiny Fiat Industrial nebo by bylo vynuceno z pracovních důvodů, které přesahují hranici pracovního vztahu se skupinou Fiat Industrial, je zakázáno. Všichni ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci skupiny Fiat Industrial jsou povinni dodržovat směrnice skupiny týkající se používání, přístupu a zabezpečení softwaru a informačních technologií, elektronické pošty a systémů Internetu a intranetu.

10 8 DOKUMENTACE VNITROPODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL MIMOPODNIKOVÉ AKTIVITY Žádný z pracovníků managementu a zaměstnanců skupiny Fiat Industrial nesmí být členem představenstva jakékoli firmy bez schválení představitelů skupiny Fiat Industrial a nesmí opakovaně vykonávat žádnou soukromou podnikatelskou činnost, která se neslučuje s jeho pracovními povinnostmi ve skupině Fiat Industrial. Jakýkoliv pracovní vztah pracovníků managementu a zaměstnanců skupiny Fiat Industrial s obchodními partnery a konkurenty skupiny Fiat Industrial nebo poskytování služeb pro tyto partnery a konkurenty musí být předem písemně schváleny příslušným nadřízeným. POVINNOSTI Kodex je nedílnou a důležitou součástí pracovní smlouvy každého pracovníka managementu a zaměstnance skupiny Fiat Industrial. Skupina Fiat Industrial proto od všech pracovníků managementu a ostatních zaměstnanců vyžaduje přísné dodržování všech ustanovení Kodexu. Jakékoliv porušení zásad Kodexu bude přísně posuzováno a následně budou v závislosti na míře porušení uloženy příslušné sankce (které mohou v určitých případech zahrnovat i ukončení pracovního poměru). Všichni pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci jsou tudíž povinni: přečíst si a pochopit Kodex a v případě potřeby se zúčastnit školení; jednat a chovat se v souladu s Kodexem a zdržet se jakéhokoliv chování, které by mohlo poškodit skupinu Fiat Industrial nebo zpochybnit její čest, nestrannost nebo pověst; bez prodlení a v dobré víře oznámit veškerá porušení Kodexu podle pokynů uvedených v Dodatku B; řídit se všemi vnitropodnikovými nařízeními, která byla příslušnou společností skupiny Fiat Industrial zavedena za účelem dodržování Kodexu nebo odhalení jeho případného porušování; žádat právní oddělení, způsobem uvedeným v dodatku B, o konzultaci za účelem objasnění interpretace Kodexu; plně spolupracovat na případném vyšetřování týkajícím se porušení Kodexu, zachovávat přísnou mlčenlivost o prováděném vyšetřování a na požádání se aktivně účastnit kontrolní činnosti zaměřené na uplatňování Kodexu. ZAMĚSTNANCI NA ODPOVĚDNÝCH MÍSTECH Každá osoba v rámci skupiny Fiat Industrial, která zastává vedoucí funkci, řídí oddělení nebo je na pozici ve vrcholném vedení, musí jednat příkladným způsobem, a tím podporovat pozitivní morálku zaměstnanců, transparentní výměnu názorů, vést a řídit podřízené v souladu s obchodními a etickými principy uvedenými v Kodexu, a dále musí jednat tak, aby zaměstnance přesvědčil, že dodržování Kodexu je jedním ze základních aspektů jejich práce, a současně zajistil, aby si zaměstnanci byli vědomi skutečnosti, že hospodářské výsledky podniku nejsou nikdy důležitější než dodržování platných zákonů a Kodexu. Všichni ve vedoucích a řídících funkcích a vrcholné vedení společnosti jsou povinni oznámit každý případ porušení Kodexu, odpovídají za zajištění ochrany těch, kteří v dobré víře porušení Kodexu oznámili, a za přijetí a prosazení (po konzultaci s příslušným pracovníkem vnitropodnikové kontroly nebo oddělení lidských zdrojů) sankcí, které jsou přiměřené stupni provinění a natolik odrazující, aby zabránily dalšímu porušování Kodexu. PRACOVNÍCI MANAGEMENTU Všichni zaměstnanci skupiny Fiat Industrial ve funkci výkonného ředitele společnosti, finančního ředitele, hlavního účetního, vedoucího pokladny, právníka společnosti, vedoucího informačních technologií a vedoucího vnitropodnikové kontroly a jiné osoby, které zastávají i jen de facto podobnou pozici v jedné nebo více společnostech skupiny Fiat Industrial, jsou povinni nejen respektovat Kodex, ale i důsledně dodržovat ustanovení uvedená v dodatku C. Jakákoli výjimka, ať už částečná nebo časově a svou povahou omezená, z požadavků uvedených v dodatku C, musí být schválena představenstvem Fiat Industrial a jen z vážných a odůvodněných důvodů.

11 9 4. ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI Skupina Fiat Industrial považuje ochranu zdraví a bezpečnost za základní právo zaměstnanců a jeden z klíčových prvků trvale udržitelného růstu skupiny Fiat Industrial. Všechna rozhodnutí učiněná skupinou musí respektovat zdraví a bezpečnost na pracovišti. Skupina Fiat Industrial přijala a neustále zlepšuje účinnou politiku ochrany zdraví a bezpečnosti v práci, zavádí preventivní opatření, jak pro jednotlivce, tak na kolektivní úrovni, s cílem minimalizovat potenciální úrazy na pracovištích. Skupina Fiat Industrial se také snaží zajistit co nejlepší pracovní podmínky v souladu s hygienickými zásadami, požadavky na ergonomii pracoviště a jednotlivými organizačními a provozními procesy. Skupina Fiat Industrial je přesvědčena a také aktivně podporuje šíření osvěty týkající se prevence pracovních úrazů a informovanosti zaměstnanců o rizicích, hlavně prostřednictvím vhodného školení a předávání informací. Od zaměstnanců se v jejich zájmu vyžaduje osobní odpovědnost a dodržování preventivních opatření stanovených skupinou Fiat Industrial na ochranu jejich zdraví a bezpečnosti, o kterých jsou informováni prostřednictvím zvláštních nařízení, pokynů, sdělení a školení. Každý zaměstnanec sám odpovídá za řádné dodržování bezpečnosti a nevystavuje sebe ani své spolupracovníky žádnému riziku, které by mohlo zapříčinit úraz nebo jim způsobit jakékoliv zranění. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE VÝROBNÍM PROCESU Skupina Fiat Industrial považuje ochranu životního prostředí za jeden z klíčových prvků ve svém celkovém přístupu k podnikání. Skupina Fiat Industrial se zavazuje neustále zlepšovat environmentální profil svých výrobních provozů a dodržovat všechny příslušné zákony a zákonné požadavky. To zahrnuje vývoj a rozšiřování účinného a schváleného systému řízení ochrany životního prostředí (EMS), který je založen na základních principech minimalizace dopadů na životní prostředí a optimalizace využití zdrojů. Skupina Fiat Industrial nabádá a motivuje zaměstnance, aby se sami aktivně podíleli na zavádění těchto principů prostřednictvím sdělování informací a pořádání pravidelných školení. Zároveň skupina očekává, že zaměstnanci budou hrát aktivní roli při uplatňování těchto principů ve své pracovní činnosti. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST VÝROBKŮ Skupina Fiat Industrial se zavazuje vyrábět a prodávat, a to plně v souladu s platnou legislativou a zákonnými předpisy, výrobky nejvyšší kvality z hlediska životního prostředí a bezpečnosti. Dále skupina Fiat Industrial usiluje o vývoj a zavádění inovačních technických řešení s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí a maximalizovat bezpečnost. Skupina Fiat Industrial rovněž podporuje bezpečný a ekologicky šetrný provoz svých výrobků, a proto zákazníkům a dealerům poskytuje veškeré informace týkající se provozu, údržby a demontáže svých vozidel a dalších výrobků.

12 10 DOKUMENTACE VNITROPODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 5. VNĚJŠÍ VZTAHY Skupina Fiat Industrial a její zaměstnanci jsou povinni udržovat a rozvíjet vztahy se všemi kategoriemi zainteresovaných stran a jednat při tom v dobré víře, loajálně, korektně, transparentně a s náležitým respektem k základním etickým hodnotám skupiny. ZÁKAZNÍCI Cílem skupiny Fiat Industrial je plně uspokojit očekávání konečného zákazníka. Všichni ředitelé, pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci skupiny Fiat Industrial musí jednat tak, aby předčili očekávání zákazníků a neustále zlepšovali kvalitu výrobkům a služeb skupiny. Skupina Fiat Industrial považuje za zásadní, aby s jejími zákazníky bylo vždy jednáno korektním a čestným způsobem, a proto od svých pracovníků managementu a ostatních zaměstnanců i dalších osob, jimž je Kodex určen, vyžaduje, aby se každý vztah a kontakt se zákazníky vyznačoval čestností, profesionální korektností a transparentností. Všichni zaměstnanci musí ve svých příslušných společnostech dodržovat interní postupy, které směřují k dosažení těchto cílů tím, že rozvíjejí a udržují přínosné a dlouhodobé vztahy se zákazníky, a nabízejí bezpečnost, servis, kvalitu a přidanou hodnotu na základě neustálé inovace. Jakýkoliv vztah mezi společnostmi skupiny Fiat Industrial a jejich zákazníky by neměl být při jednání s nimi diskriminující a zneužívat vyjednávací pozice ke znevýhodnění zákazníka. DODAVATELÉ Dodavatelský systém hraje základní úlohu při zlepšování celkové strukturální konkurenceschopnosti skupiny Fiat Industrial. Aby skupina trvale zajistila nejvyšší úroveň uspokojování potřeb zákazníků, vybírá si dodavatele vhodným a objektivním způsobem, na základě kvality, inovací, nákladů a služeb, které jsou schopni nabídnout, a dále také na základě jejich přístupu k sociálnímu i životnímu prostředí a k hodnotám uvedeným v Kodexu. Očekává se, že všichni pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci skupiny Fiat Industrial s dodavateli navážou a budou udržovat stabilní a transparentní spolupráci. VEŘEJNÉ INSTITUCE Vztahy s veřejnými institucemi mohou navazovat pouze řádně zplnomocněná oddělení a pověření jednotlivci. Všechny takovéto vztahy musí být transparentní a být vedeny v souladu s hodnotami skupiny Fiat Industrial. Jakékoli pozornosti či dary nabízené zástupcům jakékoli veřejné instituce (kde je to zákonem povoleno) musí být skromné a přiměřené situaci a nesmí v žádném případě navodit dojem, že skupina Fiat Industrial získá nebo se pokouší pro sebe získat nespravedlivou výhodu. Skupina Fiat Industrial bude plně spolupracovat s legislativními a vládními orgány v rámci jejich legitimní činnosti. Pokud bude jedna nebo více společností skupiny Fiat Industrial podléhat zákonným kontrolám ze strany veřejných orgánů, bude skupina Fiat Industrial plně spolupracovat. Pokud bude veřejná instituce zákazníkem nebo dodavatelem jakékoli společnosti skupiny Fiat Industrial, musí tato při svém jednání přísně dodržovat zákony a směrnice, kterými se řídí nákup a/nebo prodej zboží a služeb této veřejné instituci. Jakékoli lobbyistické aktivity mohou být uskutečňovány pouze tam, kde je to dovoleno příslušnou legislativou, za přísného dodržování platných zákonů a v každém případě v souladu s Kodexem a veškerými postupy, které skupina Fiat Industrial speciálně pro tyto případy stanoví. Skupina Fiat Industrial se snaží pozitivně přispívat k budoucímu vývoji nařízení a norem v automobilovém průmyslu a ve všech ostatních sektorech souvisejících s osobní a nákladní dopravou. Skupina Fiat Industrial chce rovněž přispívat k technickému pokroku společnosti a spolupracovat s veřejnými institucemi, univerzitami a jinými organizacemi na výzkumu a vývoji inovačních řešení pro udržitelnou mobilitu a souvisejících technologií.

13 11 ODBOROVÉ ORGANIZACE A POLITICKÉ STRANY Jakýkoliv vztah skupiny Fiat Industrial s odborovými organizacemi, politickými stranami a jejich představiteli nebo kandidáty se musí vyznačovat nejvyšší transparentností a korektností a musí být v souladu s platnými zákony. Peněžní dary, hmotné statky, služby a jiné benefity jsou zakázány, pokud nejsou vyžadovány nebo výslovně povoleny zákonem a v druhém uvedeném případě schváleny k tomu řádně zplnomocněnými orgány příslušné společnosti skupiny Fiat Industrial. Jakékoli dary poskytnuté nebo činnost vykonaná zaměstnanci skupiny Fiat Industrial jsou považovány pouze za dobrovolný osobní dar. VZTAHY S OBČANY Skupina Fiat Industrial si uvědomuje, že její rozhodnutí mohou mít významný dopad, přímý i nepřímý, na místní obyvatele v zemích, kde působí. Skupina Fiat Industrial přijme veškeré přiměřené kroky k tomu, aby těmto obyvatelům poskytovala informace o příslušných aktivitách a projektech, a bude podporovat otevřený dialog, aby zajistila řádné zohlednění jejich legitimních očekávání. Dále se skupina Fiat Industrial snaží zapojit do sociálního, hospodářského a institucionálního rozvoje místní občanské společnosti pomocí zvláštních programů. Zaměstnanci skupiny Fiat Industrial se musí chovat sociálně odpovědným způsobem a respektovat kulturu a tradice každé země, kde skupina Fiat Industrial působí, a jednat čestně a v dobré víře, aby si získali důvěru místních občanů. KOMUNIKACE A VNITROPODNIKOVÉ INFORMACE Skupina Fiat Industrial uznává zásadní úlohu, kterou jasná a efektivní komunikace hraje ve vnitropodnikových i mimopodnikových vztazích, a snaží se zajistit nejvyšší úroveň informovanosti ve finanční i nefinanční oblasti, poskytovat jasnou a transparentní prezentaci svých výsledků, jak hospodářských, tak z oblasti sociální politiky a ochrany životního prostředí. Komunikace a vnější vztahy ovlivňují vývoj skupiny Fiat Industrial přímo i nepřímo. Je tedy nutné, aby tyto aktivity byly organizovány podle jasných a jednotných kriterií, která by zohledňovala požadavky jednotlivých obchodních segmentů a hospodářskou a sociální úlohu skupiny Fiat Industrial jako celku i platné legislativní požadavky. Informace směřující ven musí být vždy včasné a koordinované na úrovni skupiny Fiat Industrial tak, aby se plně využily všechny výhody plynoucí z velikosti a potenciálu skupiny Fiat Industrial a byla zajištěna jejich úplnost a přesnost. Zaměstnanci skupiny Fiat Industrial pověření poskytováním informací veřejnosti, pokud jde o společnosti nebo sektory skupiny, obchodní segmenty nebo geografické oblasti, formou projevů, účastí na konferencích, publikováním nebo jinou formou prezentace musí dodržovat zvláštní pokyny vydané skupinou Fiat Industrial a předem dostat schválení k tomu pověřeného oddělení nebo osoby odpovědné za externí komunikaci. Skupina Fiat Industrial by si ráda udržela důvěru veřejnosti, i co se týče integrity jejích aktivit tím, že bude otevřeně poskytovat informace a konzultovat je s ostatními s cílem zlepšit informovanost jak uvnitř skupiny, tak zvnějšku, a řešit otázky ohledně zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí související s její výrobní činností a jejími výrobky. Každým rokem předkládá skupina Fiat Industrial specifické informace o provádění politik v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí, a to publikováním Zprávy o udržitelném rozvoji. Informace poskytované finančním a kapitálovým trhům a orgánům dohledu jsou předkládány přesným, kompletním, korektním, srozumitelným, uceleným způsobem a včas v souladu s platnými zákony v každé příslušné jurisdikci. Tuto komunikaci zajišťují pouze zaměstnanci se zvláštní odpovědností za komunikaci s finančními a kapitálovými trhy a orgány dohledu a poskytování informací se děje plně v souladu s Kodexem a příslušnými politikami skupiny Fiat Industrial. VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY Sdělování informací sdělovacím prostředkům hraje významnou úlohu při budování image skupiny Fiat Industrial, a proto musí být veškeré informace týkající se skupiny Fiat Industrial poskytovány pravdivě a jednotně a pouze těmi pracovníky managementu a ostatními zaměstnanci, kteří odpovídají za komunikaci se sdělovacími prostředky, a zároveň plně v souladu s politikami skupiny Fiat Industrial. Žádný jiný pracovník managementu nebo jiný zaměstnanec nesmí jakékoli informace týkající se skupiny Fiat Industrial, které nejsou veřejně dostupné, poskytnout zástupcům sdělovacích prostředků ani se s těmito zástupci jakýmkoliv způsobem spojit za účelem šíření důvěrných firemních informací; tito pracovníci managementu nebo jiní zaměstnanci jsou naopak povinni předat veškeré dotazy sdělovacích prostředků příslušné kompetentní osobě nebo oddělení.

14 12 DOKUMENTACE VNITROPODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 6. ÚČETNICTVÍ A VNITROPODNIKOVÁ KONTROLA Skupina Fiat Industrial si klade za cíl maximalizovat dlouhodobé hodnoty pro akcionáře. Za účelem splnění tohoto cíle bude skupina Fiat Industrial udržovat vysokou úroveň finančního plánování a kontroly a využívat účetní systémy konzistentní a kompatibilní s účetními zásadami platnými ve společnostech skupiny Fiat Industrial a v souladu s platnými zákony. Skupina Fiat Industrial bude tyto úkoly realizovat uplatňováním co možná nejvyšší transparentnosti a osvědčených obchodních praktik s cílem: zajistit, aby všechny transakce byly řádně schválené, ověřitelné a zákonné; zajistit, aby všechny transakce byly včas, řádně a přesně zaznamenány, zaúčtovány a náležitě doloženy v souladu s příslušnými účetními zásadami a zavedenou praxí; zajistit maximální korektnost a transparentnost při sjednávání transakcí s propojenými osobami v souladu se Směrnicemi pro důležité transakce a transakce s propojenými osobami, které schválilo představenstvo Fiat Industrial; vypracovat včas přehlednou, přesnou, spolehlivou, jasnou a srozumitelnou finanční zprávu; přísně dodržovat Směrnice pro systém vnitropodnikové kontroly schválené představenstvem Fiat Industrial; vzdělávat své zaměstnance co se týče existence, účelu a důležitosti vnitropodnikových kontrol; stanovit, pochopit a řídit rizika týkající se majetku všech společností skupiny Fiat Industrial s odbornou péčí; zpracovat přesné vnitropodnikové postupy, které zajistí, že manažerská rozhodnutí (včetně těch týkající se investic a vyřazení majetku) se budou zakládat na zdravých ekonomických analýzách (včetně obezřetného posouzení rizik) a zároveň zajistí, aby byl majetek společnosti optimálně využíván; zajistit, aby rozhodování týkající se financí, daní a účetnictví bylo prováděno na odpovídající manažerské úrovni a plně v souladu s platnými předpisy; včas připravit doklady, které mají být zaslány orgánům pro dohled nad trhem nebo zveřejněny, a zajistit, aby tyto doklady byly kompletní, přesné, spolehlivé, jasné a srozumitelné. Skupina Fiat Industrial uznává, že vnitropodnikové kontroly mají pro řízení a úspěch skupiny prvořadý význam. Proto představenstvo Fiat Industrial schválilo Směrnice pro systém vnitropodnikové kontroly. Skupina Fiat Industrial se zavazuje, že zavede procesy, jež pověřeným pracovníkům zajistí nezbytná školení a nabytí zkušeností potřebných k vytvoření a udržení účinného systému vnitřní kontroly, který bude v souladu s výše uvedenými směrnicemi. Skupina Fiat Industrial považuje transparentnost každé účetní transakce za životně důležitou pro další úspěšný rozvoj. Skupina Fiat Industrial proto od všech svých zaměstnanců vyžaduje přesné, včasné a podrobné informace o veškerých finančních i jiných obchodních transakcích. Zaměstnanci musí vést pravdivé a přesné záznamy o všech finančních i jiných obchodních transakcích spolu s řádně vedenou evidencí dokladů. Nepravidelné vedení záznamů v účetních knihách znamená porušení Kodexu a téměř ve všech jurisdikcích je považováno za nezákonné. Žádný zaměstnanec se tedy nesmí chovat takovým způsobem nebo být odpovědný za taková opomenutí, které by mohly vést k nepřesným nebo neúplným záznamům včetně: nepravdivých záznamů o transakcích; nesprávných účetních operací nebo záznamů operací, které nejsou řádně doloženy; chyb v zanesených závazcích včetně záruk, které by mohly vést k odpovědnostem či závazkům pro společnosti skupiny Fiat Industrial. Jako součást kontrolního programu nebo na žádost představitelů vrcholového vedení společností skupiny Fiat Industrial nebo pracovníků ředitelství kvality skupiny/sektoru se prostřednictvím interního auditu provádí kontrola kvality a účinnosti vnitřního kontrolního systému a výsledky jsou předkládány pracovníkům ředitelství kvality a jiným určeným osobám. Zaměstnanci skupiny Fiat Industrial budou požádáni o pomoc při monitorování kvality a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Interní auditor, statutární auditoři nebo externí auditoři a pracovníci ředitelství kvality skupiny/sektoru musí mít volný přístup ke všem údajům, podkladům a informacím potřebným pro výkon jejich činnosti.

15 13 Všichni odpovědní pracovníci managementu a ostatní zaměstnanci, kteří jsou požádáni o spolupráci na přípravě a předkládání dokladů určených pro orgány dohledu nebo ke zveřejnění, zajistí, aby tyto podklady byly úplné, přesné, spolehlivé, jasné a srozumitelné. 7. ZAVÁDĚNÍ KODEXU A JEHO DODRŽOVÁNÍ Cílem skupiny Fiat Industrial je dosáhnout nejvyšších standardů jednání, co se týče morální, sociální a profesní odpovědnosti vůči zainteresovaným stranám. Kodex stanoví, co skupina Fiat Industrial očekává od svých ředitelů, pracovníků managementu a ostatních zaměstnanců a od třetích stran, se kterými má obchodní vztah, a odpovědnost, kterou nesou za prosazování těchto politik v praxi. Management různých obchodních segmentů, sektorů a oddělení skupiny Fiat Industrial odpovídá za zajištění toho, že zaměstnanci tato očekávání pochopí a uvedou do praxe. Management musí dále zajistit, aby závazky stanovené v Kodexu byly uvedeny do praxe napříč všemi obchodními segmenty, sektory a odděleními. Skupina v celé organizaci zavedla školení týkající se Etického kodexu a jeho hodnot. Skupina Fiat Industrial nabádá zaměstnance, aby se obraceli na příslušné právní oddělení a pracovníky kontroly a žádali je o objasnění, pokud v kterékoli situaci týkající se Kodexu mají pochybnosti o nejvhodnějším jednání. Eventuelně, pokud dávají přednost této možnosti, mohou anonymně a důvěrně kontaktovat níže uvedenou organizaci (pracovníka vnitropodnikové kontroly skupiny Fiat Industrial). Všechny žádosti o vysvětlení budou rychle zodpovězeny, aniž by zaměstnanec riskoval jakákoli odvetná opatření, byť i v nepřímé formě. Přímý nadřízený pak za porušení Kodexu uloží vhodné sankce, v případě potřeby poté, co vyslechne názor příslušného pracovníka systému vnitropodnikové kontroly a názor kompetentního pracovníka oddělení lidských zdrojů, v souladu s platnými zákony a příslušnými kolektivními nebo podnikovými smlouvami; tyto sankce musejí být přiměřené konkrétnímu porušení Kodexu. Za porušení Kodexu se považuje jakákoli forma odvety vůči osobě, která v dobré víře oznámila možné porušení kodexu nebo požádala o objasnění postupů uplatňování Kodexu. Kodex porušuje rovněž ten, kdo by z porušení Kodexu obvinil jiné zaměstnance s vědomím, že se žádného porušení nedopustili. Porušování Kodexu může mít za následek, kromě jiného včetně právních procesů, také ztrátu důvěry v pracovním vztahu mezi skupinou Fiat Industrial a příslušným zaměstnancem se smluvními a právními následky vyplývajícími z platné legislativy. Případné výjimky z toho, co předepisuje Kodex, včetně výjimek částečných, dočasných či omezených svou povahou, mohou být schváleny pouze z vážných a oprávněných důvodů a pouze představenstvem společnosti skupiny Fiat Industrial, ve které daný zaměstnanec pracuje, a po vyslechnutí stanoviska příslušného pracovníka vnitropodnikové kontroly. Interní auditor provádí pravidelný audit uplatňování a dodržování Kodexu a výsledky auditu jsou předkládány pracovníkovi vnitropodnikové kontroly skupiny Fiat Industrial, výkonnému řediteli a představenstvu Fiat Industrial. Na základě tohoto auditu je možné Kodex novelizovat nebo připojit dodatky.

16 14 DOKUMENTACE VNITROPODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL DODATKY DODATEK A - DEFINICE DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI Čl italského občanského zákoníku: Za dceřiné společnosti jsou považovány: 1) společnosti, ve kterých jiná společnost vlastní většinový podíl na hlasovacích právech, která lze vykonávat na zasedání valné hromady; 2) společnosti, ve kterých jiná společnost vlastní dostatečný počet hlasů, aby měla rozhodující vliv na řádné valné hromadě; 3) společnosti, ve kterých má jiná společnost rozhodující vliv na základě zvláštních smluvních ujednání. Pro účely uplatnění bodů 1) a 2) odstavce 1 se počítají i hlasovací práva dceřiných společností, společností ve správě a formálních zástupců; nepočítají se hlasovací práva třetích stran... Čl. 26 zákona č. 127 z 9. dubna 1991:...jsou v každém případě za dceřiné společnosti považovány: 1) společnosti, ve kterých má jiná společnost na základě smlouvy nebo ustanovení článku společenské smlouvy právo uplatňovat rozhodující vliv, pokud zákon takovéto smlouvy či ustanovení připouští; 2) společnosti, ve kterých má jiná společnost, na základě dohody s ostatními podílníky, výhradní kontrolu nad většinou hlasovacích práv. Za účelem uplatnění předchozího odstavce se počítají i práva dceřiných společností, společností ve správě a formálních zástupců, nepočítají se hlasovací práva třetích stran...

17 15 DODATEK B - INTERPRETACE A OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ KODEXU V případě dotazů týkajících se konkrétních ustanovení nebo žádostí o objasnění Kodexu se mohou zaměstnanci obrátit na právní oddělení odpovědné za příslušnou společnost skupiny Fiat Industrial. Jestliže chce zaměstnanec ohlásit porušení (nebo podezření na porušení) Kodexu, měl by se obrátit na svého přímého nadřízeného. Pokud zůstane oznámení nevyřízené nebo je zaměstnanci nepříjemné obracet se s oznámením na svého přímého nadřízeného, měl by jej nahlásit příslušnému pracovníkovi systému vnitropodnikové kontroly nebo použít anonymní či jinou zavedenou formu ohlašování. Pokud chce porušení (nebo podezření na porušení) Kodexu ohlásit třetí strana, měla by se tato osoba obrátit na příslušného pracovníka systému vnitropodnikové kontroly nebo použít jiných zvláštních kanálů, které jsou k tomu účelu společnostmi skupiny Fiat Industrial stanoveny. STRUKTURA VÝKLADU NEBO POSTUPU OZNÁMENÍ: A) Výklad Zaměstnanci Právní oddělení Představenstvo (výbor pro interní kontrolu audit) B) Oznámení Zaměstnanci Přímý nadřízený Oznamovací povinnost Třetí strany Vedoucí vnitropodnikové kontroly

18 16 DOKUMENTACE VNITROPODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL DODATEK C PRAVIDLA KODEXU PRO PRACOVNÍKY MANAGEMENTU Níže podepsaný, ve funkci u společnosti, prohlašuje, že se při plnění výše uvedených pracovních povinností bude kromě dodržování Etického kodexu skupiny Fiat Industrial řídit následujícími předpisy, které tvoří nedílnou a podstatnou součást jeho povinností vyplývajících z jeho funkce ve společnosti, a bude: - jednat poctivě a čestně, vyhýbat se jakémukoliv střetu zájmů, byť i potenciálnímu, vyplývajícímu z osobních nebo profesních vztahů; - bez prodlení podávat svému nadřízenému a pokud to funkce zastávaná v podniku vyžaduje nezávislému auditorovi, představenstvu, dozorčí radě a akcionářům kompletní, přesné, objektivní a srozumitelné údaje a informace; - bez prodlení hlásit příslušné osobě nebo dle konkrétní situace kompetentnímu pracovníkovi systému vnitropodnikové kontroly skupiny Fiat Industrial nebo výboru pro interní kontrolu audit skupiny Fiat Industrial S.p.A. porušení Etického kodexu skupiny Fiat Industrial, o kterém se skutečně dověděl nebo má o něm věrohodné důkazy; - zajišťovat, aby ve zprávách a dokumentech, které mají být předloženy (nebo které budou sloužit jako podklad pro podání takových dokumentů) veřejným úřadům anebo jsou určeny k uveřejnění, byly uváděny úplné, pravdivé, přesné a srozumitelné údaje; - při práci přísně dodržovat normy, zákony a předpisy, které platí ve společnosti; - jednat s maximální profesionální objektivitou a vyhýbat se situacím, kdy by vlastní nezávislý úsudek mohl být mylně ovlivněn vnějšími okolnostmi; - zacházet s informacemi, které nejsou veřejně k dispozici nebo které získal prostřednictvím vykonávané funkce ve společnosti, maximálně důvěrně a nepřipustit jakékoliv použití uvedených informací k vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu jiných osob; - u svých podřízených podporovat nejvyšší úroveň mravní integrity a profesionálního přístupu; - používat majetek a zdroje společnosti nejlepším a nejprofesionálnějším způsobem a výhradně pro účely společnosti. Datum: Podpis:

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

("Společnost") a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: ("Předseda představenstva")

(Společnost) a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: (Předseda představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("Smlouva")

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY OHL

ETICKÝ KODEX SKUPINY OHL Etický kodex Skupiny OHL byl schválen Správní radou na jejím zasedání dne 23. března 2010 a byl zrevidován na zasedáních dne 17. ledna 2012 a 21. ledna 2015 Torre Espacio. Velitelství OHL Group. Madrid.

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ETICKÝ KODEX. Část I. Působnost. Část II. Obecné zásady

ETICKÝ KODEX. Část I. Působnost. Část II. Obecné zásady ETICKÝ KODEX Část I. Působnost Tento etický kodex se vztahuje na akademické pracovníky Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU ). Na vědecké, výzkumné a vývojové pracovníky se vztahuje přiměřeně.

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více