MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015"

Transkript

1 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015 R 201/15 Společenská smlouva obchodní korporace Městské lesy Doksy, s. r. o. ukládá předložit návrh Společenské smlouvy obchodní korporace Městských lesů Doksy, s. r. o., ke schválení na jednání zastupitelstva města. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: R 202/15 Účetní závěrka příspěvkové organizace ZUŠ Doksy za rok 2014 a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Doksy příspěvková organizace, Sokolská 299, IČ: , za rok 2014 v celkové v celkové výši zlepšeného výsledku hospodaření před zdaněním ,51 Kč, b) schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši ,51 Kč do rezervního fondu organizace na krytí provozních nákladů v roce 2015 spojených s havárií odtoku odpadů v ZUŠ, c) schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ve výši Kč do fondu odměn organizace, d) bere na vědomí splnění stanovených ukazatelů a limitů organizace za rok 2014 a neukládá žádná opatření k nápravě. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: R 203/15 Nařízení města č. 02/2015 a Ceník placeného stání a) schvaluje Nařízení města č. 02/2015 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Doksy, b) schvaluje Ceník za stání silničních motorových vozidel v oblastech placeného stání ve městě Doksy, c) zrušuje Nařízení města č. 02/2012 a ceník schválený dne pod usnesením č. R 337/12. R 204/15 Zapojení portfolia města do rozpočtu 2015 a) projednala seznam plánovaných investičních akcí a aktuálně nenavrhuje zapojit finanční prostředky z portfolia města do rozpočtu 2015, b) doporučuje zastupitelstvu města ponechat finanční prostředky k dalšímu zhodnocování v rámci portfolia města. R 205/15 Smlouvy o majetkové účasti na činnosti družstva Nový byt Doksy od a) schvaluje převod majetkové účasti na činnosti Družstva Nový byt Doksy mezi paní L. V. a paní R. P. na byt. jednotku 9/813 o velikosti 1+1, Sochorova 813, Doksy, od , b) schvaluje převod majetkové účastí na činnosti Družstva Nový byt Doksy mezi paní D. M. a panem V. H. na byt. jednotku 10/811 o velikosti 2+kk, Sochorova 811, Doksy, od , 1

2 c) schvaluje Smlouvu o majetkové účasti na činnosti Družstva Nový byt Doksy mezi Družstvem Nový byt Doksy a paní R. P. od , s právem pronájmu bytu o velikosti 1+1, Sochorova 813, Doksy, d) schvaluje Smlouvu o majetkové účasti na činnosti Družstva Nový byt Doksy mezi Družstvem Nový byt Doksy a panem V. H. od , s právem pronájmu bytu o velikosti 2+kk, Sochorova 811, Doksy. R 206/15 Příloha č. 1 ke smlouvě TE 196-1/11 uzavřené s firmou KOMTERM Čechy, s. r. o. kalkulační dodatek na rok 2015 a) revokuje - zrušuje usnesení č. R 11/15 ze dne v celém rozsahu, b) schvaluje přílohu č. 1 - kalkulační dodatek ke smlouvě TE 196-1/11 o úpravě ceny tepla od ve výši 727,71 /Kč/GJ s DPH. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: R 207/15 R 208/15 R 209/15 R 210/15 R 211/15 R 212/15 Pojištění zámku Doksy schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou, a. s., č /15 - pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží a Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č /15 - pojištění živelní na připojištění areálu Zámku Doksy za poměrnou část ročního pojistného Kč. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Zajištění správy a provozu zámku v Doksech doporučuje zastupitelstvu města pověřit správou a provozem zámku příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Doksy a ukládá předložit zastupitelstvu města návrh na změnu zřizovací listiny. Úprava pravidel grantového programu nedoporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu pravidel grantového programu dle návrhu zastupitele pana Jiřího Ruttera a ukládá tajemnici MěÚ předložit na květnové jednání zastupitelstva města komplexní návrh upravených pravidel v souladu s 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou schvaluje pronájem bytu 1+0 č. 12 v Domě s pečovatelskou službou panu V. D., bytem Doksy, od Odpovídá: ref. soc. věcí Termín: Veřejná zakázka Zpracování studie rozvoje území lokality U Myslivny schvaluje znění zadávací dokumentace veřejné zakázky Zpracování studie rozvoje území lokality U Myslivny, členy hodnotící komise v předloženém znění a ukládá zahájit zadávací řízení veřejné zakázky. VZMR Regenerace panelového sídliště Pražská, V. etapa dodatečné stavební práce a) revokuje mění usnesení č. R 95/15 ze dne tak, že text jednacího řízení bez uveřejnění nahrazuje textem veřejné zakázky malého rozsahu, 2

3 b) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 04/2012 o zadávání veřejných zakázek, c) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Regenerace panelového sídliště Pražská, V. etapa, ze dne , se společností INGSTAV Doksy, s. r. o., Klůček 878, Doksy, IČ: , s předmětem dodatečných stavebních prací dle předloženého návrhu. R 213/15 R 214/15 R 215/15 R 216/15 R 217/15 Kino Máj technickoekonomická studie rekonstrukce interiéru, oprava venkovních ploch a) bere na vědomí technickou studii rekonstrukce interiéru kina Máj (autor: Ing. arch. Kopecký, 2014) a ukládá předložit záměr realizace ke schválení Zastupitelstvu města Doksy, b) ukládá odboru rozvoje a majetku zpracovat zadávací dokumentaci veřejné zakázky Kino Máj, Doksy oprava venkovních ploch dle předložené projektové dokumentace (autor: Ing. arch. Zrník, 03/2015). Zámek Doksy projektová příprava záchrany střechy a krovu (podrobný stavebně historický průzkum krovu) a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 04/2012 o zadávání veřejných zakázek, b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s předmětem vyhotovení podrobného stavebně historického průzkumu a dendrochronologického datování krovů zámku s dodavatelem Ing. Jiří Bláha, Ph.D., nám. Hrdinů 244, Telč, IČ: , dle předložené cenové nabídky. Nerudova 19 vyjádření SČVK a.s. k žádosti o přemístění elektroměru a) bere na vědomí stanovisko společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., k žádosti města o přemístění elektroměru z elektroměrné skříně objektu Nerudova 19, b) nesouhlasí s přemístěním elektroměru na náklady města a ukládá odboru rozvoje a majetku jednat se SČVK, a. s., o zřízení služebnosti. Zastávky BUS I/38 Staré Splavy a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 04/2012 o zadávání zakázek, b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1231/2015 na zhotovení stavby v rámci projektu Staré Splavy přístřešky autobusových zastávek s firmou INGSTAV Doksy, s. r. o., Klůček 878, Doksy, IČ: , v ceně díla Kč včetně DPH. Dodatky ke smlouvám na stavební práce na Zdravotním středisku v Doksech schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám č. 1080_44/14 ( Kč), č. 1220/14 ( Kč) a č. 1080_/15 ( Kč) s firmou INGSTAV Doksy, s. r. o., Klůček 878, Doksy, IČ:

4 R 218/15 R 219/15 R 220/15 R 221/15 R 222/15 Mimořádná mostní prohlídka lávky přes Máchovo jezero a přistávací molo u výpusti ve Starých Splavech a) bere na vědomí mimořádnou mostní prohlídku podpěr mostního objektu ev. č. 11 mostu (lávky) přes Máchovo jezero, cesta pro pěší na Klůček v Doksech, b) bere na vědomí mimořádnou mostní prohlídku mola na pobřeží ve Starých Splavech, c) ukládá odboru rozvoje a majetku zajistit realizaci nezbytných stavebních úprav mola na Pobřeží ve Starých Splavech ve spolupráci s provozovatelem lodní dopravy. Odpovídá: ved. ORM Termín: Zámek Doksy energie smlouvy s obchodníkem a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze Profit č. EL se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, Praha 1 - Nové Město, v předloženém znění, b) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo č. EAN: pro objekt trafostanice zámek Doksy ze sítě vysokého napětí se společností EP ENERGY TRAIDING, a. s., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, v předloženém znění, c) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro odběrné místo č. EIC: 27ZG400Z pro objekt Valdštejnská 183, kategorie maloodběratel do 630 MWh/rok, v předloženém znění. Zámek Doksy restaurátorský průzkum na renovaci parket, dveří a zárubní v objektu zámek a) bere na vědomí restaurátorský průzkum na renovaci parket, dveří a zárubní v objektu zámku zpracovaný panem Zdeňkem Kouškem, b) schvaluje proplacení faktury ve výši Kč zpracovateli KOUŠEK - RESTAUROVÁNÍ, IČ: , se sídlem Veletržní 31, Praha 7, c) ukládá odboru rozvoje a majetku požádat Městský úřad Česká Lípa, úsek památkové péče, o závazné stanovisko k restaurátorskému záměru, d) ukládá odboru rozvoje a majetku zpracovat návrh rámcové smlouvy o spolupráci s panem Zdeňkem Kouškem. Zámek Doksy smlouva o výpůjčce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku (využívaného SOŠ a SOU Česká Lípa do ) v areálu zámku Doksy mezi městem Doksy a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, se sídlem: 28. října 2707, Česká Lípa, v předloženém znění. Smlouva o věcném břemeni na pozemku p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s žadatelem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, na pozemku p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera, v předloženém znění. 4

5 R 223/15 R 224/15 R 225/15 R 226/15 R 227/15 R 228/15 R 229/15 Smlouva o věcném břemeni na pozemku p. č. 2807/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s žadatelem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, na pozemku p. č. 2807/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, v předloženém znění. Souhlas s oplocením části soukromého pozemku p. č. 1072/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje stavbu oplocení části soukromého pozemku p. č. 1072/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Správa domů smlouva o nájmu nebytových prostor schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové podlahové ploše 18,43 m 2 v objektu čp. 46 mezi Městem Doksy a panem Václavem Zelenkou, realitní činnost, IČ: , bytem Žižkova 720, Doksy, v předloženém znění. Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 501, ul. Sokolská schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s pronájmem nebytových prostor v objektu čp. 501 mezi městem Doksy a Realitní kanceláří Rejn, a. s., se sídlem Čechova 552/28, Mladá Boleslav, IČ: , v předloženém znění. Bytová jednotka v ZŠ K. H. Máchy souhlasí s přidělením bytové jednotky v objektu čp. 253 do správy Základní škole K. H. Máchy, příspěvková organizace, se sídlem Valdštejnská 253, Doksy. Přepracování SO02 Horní stavba nad původním půdorysem pro provedení stavby Stavební úpravy a přístavba loděnice Máchovo jezero, Doksy odkládá rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro akci: Stavební úpravy a přístavba loděnice Máchovo jezero, Doksy, SO02 - Horní stavba nad původním půdorysem. Smlouva o připojení objektů čp. 46 a čp. 253 k distribuční soustavě plynu a) schvaluje uzavření smlouvy o připojení objektu čp. 46 k distribuční soustavě plynu se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, v předloženém znění, b) schvaluje uzavření smlouvy o připojení objektu čp. 253 k distribuční soustavě plynu, se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, v předloženém znění. 5

6 R 230/15 R 231/15 R 232/15 R 233/15 R 234/15 R 235/15 R 236/15 Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy 3. NP v čp. 46 kanceláře schvaluje zadávací dokumentaci Stavební úpravy 3.NP v čp kanceláře, v předloženém znění a ukládá odboru rozvoje a majetku zajistit výběrové řízení. Sokolská 127 mimořádná revize elektro a) bere na vědomí mimořádnou zprávu o revizi elektrického zařízení objektu čp. 127 v Doksech, b) ukládá odboru rozvoje a majetku zajistit odstranění závad na elektroinstalaci objektu čp Zámek Doksy záměr výpůjčky MěKS a) schvaluje záměr bezúplatné výpůjčky nemovitých a movitých věcí, tj. část p. p. č. 424/1, část p. p. č. 428/1, p. p. č. 425, jehož součástí je stavba nemovité kulturní památky čp. 183, p. p. č. 428/6, jehož součástí je stavba výroby bez čp/če, p. p. č. 428/7, jehož součástí je stavba výroby bez čp/če, p. p. č. 426, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 185, vše včetně všech součástí, vybavení a příslušenství, subjektu Městské kulturní středisko Doksy, příspěvková organizace, Valdštejnská 251, Doksy, v předloženém znění, b) ukládá uveřejnit záměr na úřední desce Městského úřadu Doksy. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 03/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v upraveném znění a ukládá ředitelům příspěvkových organizací a jednateli MěL Doksy, s. r. o., zpracovat a předložit radě města směrnice pro zadávání zakázek v jimi řízených organizacích. Odpovídá: ved. ORM Termín: Skončení nájmu na části p. p. č. 268/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje výpověď z uzavřené nájemní smlouvy č. 7/05 ze dne na pronájem části p. p. č. 268/1 - ostatní plocha o výměře 6,8 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera mezi městem Doksy a paní J. S., bytem Staré Splavy, v předloženém znění. Odpovídá: ved. ORM Termín: Pronájem části p. p. č. 2213/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2213/1 - lesní pozemek o výměře 28 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za účelem umístění prodejního stánku, na dobu určitou od do , za cenu 200 Kč/m 2 /rok, b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Kate s Food Company, s. r. o., se sídlem Jarmilina stezka 232, Staré Splavy, v předloženém znění. Pronájem části p. p. č. 2626/1 a p. p. č. 2626/139 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2626/1 - lesní pozemek o výměře 49 m 2 a p. p. č. 2626/139 - lesní pozemek zastavěný rekreační chatou o výměře 41 m 2, 6

7 vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, za účelem individuální rekreace, na dobu neurčitou od , za cenu 21 Kč/m 2 /rok, b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní K. S., bytem Mělník. R 237/15 R 238/15 Minigolf Staré Splavy záměr prodeje části p. p. č. 2329/2 v k. ú. Doksy Máchova jezera a) bere na vědomí informaci Stavebního úřadu Doksy k umístěné stavbě minigolfu na části pozemku p. č. 2329/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) nedoporučuje záměr prodeje části p. p. č. 2329/2 - ostatní plocha o výměře 985 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, c) ukládá předložit žádost k projednání v Zastupitelstvu města Doksy. Odpovídá: ved. ORM Termín: Záměr prodeje části pozemku p. č. 1641/1 v k. ú. Žďár v Podbezdězí schvaluje uveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1641/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m 2 (přesná výměra bude určena GP) v k. ú. Žďár v Podbezdězí na úřední desce Městského úřadu v Doksech. R 239/15 Revokace zrušení usnesení č. R 399/14 z revokuje zrušuje usnesení č. R 399/14 ze dne v plném znění. R 240/15 R 241/15 R 242/15 Předkupní právo nabídka na odkoupení nemovitosti v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) nedoporučuje odkoupení nemovitosti č. e stavby pro rodinnou rekreaci na p. p. č. 2626/103 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) ukládá odboru rozvoje a majetku předložit nabídku k odkoupení nemovitostí k projednání v Zastupitelstvu města Doksy. Vnitřní platový předpis schvaluje vnitřní směrnici číslo 01/2015 Vnitřní platový předpis v předloženém znění. Odpovídá: ved. ORM Termín: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2013 diskotéka Sparta (duben červen) a) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 panu F. P., bytem Doksy, část Staré Splavy, k pořádání hudební produkce (vnitřní) diskotéka v restauraci Sparta v Doksech, v období od do , a to pouze pátek a sobota od 24:00 do 05:00 hodin následujícího dne, b) pověřuje vnitřní a správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Odpovídá: tajemnice Termín:

8 R 243/15 R 244/15 R 245/15 R 246/15 R Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2013 diskotéka Sparta (červenec a srpen) a) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 panu F. P., bytem Doksy, část Staré Splavy, k pořádání hudební produkce (vnitřní) diskotéka v restauraci Sparta v Doksech, v období od do každý den, a to od neděle do čtvrtka od 22:00 do 05:00 hodin následujícího dne, v pátek a sobotu od 24:00 do 05:00 hodin následujícího dne, b) pověřuje vnitřní a správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Odpovídá: tajemnice Termín: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2013 festival CASTE GARDE a) revokuje zrušuje usnesení č. R 195/15 bod a) ze dne , b) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 panu J. Ř., bytem Doksy, k pořádání venkovní hudební produkce 2. ročník hudebního festivalu CASTLE CARDE živá hudba v zámecké zahradě města Doksy dne od 22:00 do 24:00 hodin, c) pověřuje vnitřní a správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Odpovídá: tajemnice Termín: Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy, které se koná dne Odpovídá: starostka Termín: Návrh na udělení čestného občanství doporučuje zastupitelstvu města udělit v souladu s 36 a 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, čestné občanství města Doksy Páteru Angelovi Waldstein-Wartenberg OSB, (Řád svatého Benedikta), za propagaci Doks a Máchova kraje v německé jazykové oblasti mezi mladými lidmi (studenty) a za navázání a rozvoj spolupráce v oblasti česko-německého porozumění. Odpovídá: starostka Termín: Bezdůvodné obohacení použití licencované fotografie nesouhlasí s uhrazením údajného bezdůvodného obohacení firmě Profimedia.CZ, a. s., Pardubice, za použití licencované fotografie. Odpovídá: starostka Termín: vzala na vědomí: - zprávu o realizaci projektu Mostu k naději na území města Doksy za rok 2014, - informaci o aktuálním vývoji kauz udělení korekce ve výši 25 % dotace OPŽP na projekty: 1) Revitalizace sídelní zeleně v Doksech IV, 2) Revitalizace sídelní zeleně v Doksech V, Regenerace a obnova vegetačních prvků zámeckého parku Doksy I. etapa, Revitalizace a posílení rekreačního potenciálu parku u zdravotního střediska Doksy; 8

9 - výsledek zadávacího řízení uskutečněného Libereckým krajem VZ : Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy dle důvodové zprávy, - reakci na návrh města Doksy týkající se úpravy nájemného v lokalitě Borný U Myslivny od nájemců v této lokalitě, zastoupených Advokátní kanceláří Vrána & partners, - výroční zprávu za rok 2014 o stížnostech a peticích, - zápis z jednání sportovní komise ze dne , - zápis z jednání komise sociálních věcí ze dne , - zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne nepřijala usnesení: - ve věci vynaložení částky Kč na montáž mobiliáře před čp. 564, 565 a 566 v ulici Pražská v Doksech včetně rozšíření chodníku. Ing. Eva Burešová v. r. Bc. Josef Pavinský v. r. starostka města místostarosta 9

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 R 78/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 02. 2016, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 R 397/13 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení ke dni 22.07.2013 a souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 R 90/15 R 91/15 R 92/15 R 93/15 R 94/15 R 95/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 16.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 R 744/14 R 745/14 R 746/14 R 747/14 Rozpočtové opatření ZUŠ Doksy a) schvaluje organizaci Základní umělecká škola Doksy - příspěvková organizace,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 R 563/15 Žádost o snížení ročního nájemného Regata Máchovo jezero, a. s. a) bere na vědomí stanovisko právního zástupce města k žádosti společnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 R 278/16 R 279/16 R 280/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 02. 05. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 MĚSTO DOKSY RM 30.05.2012 USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 R 288/12 Vybudování tůňky souhlasí s vybudováním tůňky v NPP Swamp na pozemku p. č. 2864 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 R 120/14 Pronájem části p. p. č. 2807/1, p. p. č. 2807/27, části p. p. č. 2626/1, p. p. č. 2626/82, p. p. č. 2626/41, p. p. č. 2626/133 a části

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 R 623/16 Výjimka z limitu rozpočtu Sociální služby města Doksy na rok 2017 a) schvaluje výjimku ze stanovené výše limitu rozpočtu příspěvkové organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 R 532/15 R 533/15 R 534/15 R 535/15 R 536/15 R 537/15 R 538/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 R 593/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 07. 09. 2015, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016 R 667/16 R 668/16 R 669/16 R 670/16 R 671/16 R 672/16 R 673/16 Žádost Sociálních služeb města Doksy, p. o., o odložení na neurčito schválené snížení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 R 388/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 06. 2015, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 R 730/16 Rozpočtové opatření za r. 2016 příspěvkové organizace Sociální služby města Doksy a) schvaluje snížení rozpočtu organizace Sociální

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 R 687/15 R 688/15 R 689/15 R 690/15 R 691/15 Rozpočtové opatření Městského kulturního střediska Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 R 649/15 R 650/15 R 651/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 05. 10. 2015, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 R 525/16 R 526/16 R 527/16 R 528/16 R 529/16 R 530/16 Zhodnocení portfolia města a) bere na vědomí nabídky na zhodnocení finančních aktiv města,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 R 403/16 Revokace usnesení č. R 381/16 bod c) a d) z 30. 05. 2016 a schválení uzavření nájemních smluv na pronájem p. p. č. 752/2 a 753/1 v k.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 R 2/17 Změna rozpočtů schválených grantů z Grantového fondu na rok 2017 Sportovní klub dětí i dospělých v Doksech a) revokuje zrušuje část usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 R 262/11 Zapojení prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy a) schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 R 162/12 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 28.03.2012 a souhlasí s prodloužením termínů plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 R 534/14 R 535/14 R 536/14 R 537/14 R 538/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 01. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 R 574/11 Žádost o finanční kompenzaci MŠ Pražská a) neschvaluje navýšení provozního příspěvku zřizovatele jako finanční kompenzaci Mateřské

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015 R 851/15 R 852/15 R 853/15 R 854/15 Změna finančního a výrobního plánu 2015 korporace Městské lesy Doksy a) bere na vědomí zprávu o činnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 R 447/12 Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 o míru inflace 1,9 % schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová)

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) Z 10/16 Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016 R 352/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 30. 05. 2016, b) souhlasí s prodloužením

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací

2. Odbor kultury (OK) 2.1 Zámecký ples podání informací Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.09.2016 od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Rada města schvaluje: 1885/R/050916: předložený

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 18/2015, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 18/2015, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 18/2015, které se konalo v pondělí dne 7. 9. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/18/2015-RM Rada města schvaluje program 18. zasedání s navrženým doplněním.

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Hostinné, konané dne 08.06.2016 858/55/RM/2016 Schválení programu 55. schůze rady města 1. program 55. schůze: 2. Městská správa

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U s n e s e n í. z 11. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne od 16:00 hod. na MěÚ Trmice. Usnesení č.

U s n e s e n í. z 11. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne od 16:00 hod. na MěÚ Trmice. Usnesení č. U s n e s e n í z 11. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne 11. 05. 2015 od 16:00 hod. na MěÚ Trmice Předsedající Přítomni Ověřovatel zápisu : starostka Mgr. Jana Oubrechtová : dle prezenční

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více