Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV"

Transkript

1 GERIATRIA ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV Vedúci redaktor Ladislav Hegyi Zástupca vedúceho redaktora Silvester Krčméry Výkonný redaktor Miroslav Palát Tajomník redakcie Katarína Ďuranová Redakčná rada Martin Dúbrava Zdeněk Kalvach Štefan Koval Eduard Kolibáš Štefan Krajčík Zoltán Mikeš František Németh Jaroslav Přehnal Eva Topinková Pavel Weber Zdeněk Zadák Helena Zavázalová Redakčný kruh Ladislav Badalík (SK) Peter Belan (SK) Vladislav V. Bezrukov (UA) Franz Böhmer (A) Svein O. Datland (N) Oleg V. Korkuško (UA) Štefan Litomerický (SK) Alex Kalache (WHO) Erich Lang (D) Christoph Lucke (D) František Makai (SK) William Molloy (CND) Jiří Neuwirth (CZ) Vladimír Pacovský (CZ) Mario Passeri (I) F.M.E. van Schendel (NL) Jörg Schulz (D) Vappu Teipale (FIN) Karol Virsík (SK) Vladimír Zaremba (CZ) Obsah Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007? Originálne práce Z. Mikeš: Valsartan a hydrochlorotiazid výhodná kombinácia v ambulantnej liečbe hypertenzie seniorov D. Hrnčiariková, Z. Zadák, P. Klemera, J. Špirková: Hodnoty total proteinu a albuminu u geriatrických pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové H. Dolanský: Kvalita života očima pojištěnce zdravotní pojišťovny v podmínkách veřejného zdravotního pojišťení Prehľadné referáty T. Hanisková: Diogenesov syndróm (senilné zrútenie, senilný syndróm zanedbania) R. Bužgová: Podpora autonomie a samostatnosti seniorů při hospitalizaci M. Palát: Chronické bolestivé syndrómy a obdobie staroby Kazuistika K. Dítětová, P. Weber, J. Šlapák: Mnohočetné abscesy jater při exacerbaci toxonutritivní chronické pankeatitídy Recenzie kníh Správy M. Sninčák: Postrehy zo sympózia Cesty progresie a redukcie rizika, Istanbul, Turecko, február Oficiálna webová stránka Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti 1 Obsah / Contents

2 2 Obsah / Contents GERIATRIA časopis slovenských a českých geriatrov Vydáva: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť Limbová Bratislava Vedúci redaktor: Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Jánošíkova Malacky Adresa redakcie: Katarína Ďuranová Klinika geriatrie LF UK Limbová Bratislava tel.: 02/ Jazyková úprava: Anglická: PhDr. B. Weiblová, MPH Slovenská: PhDr. R. Palátová Sadzba, reprodukcia, tlač: Charis s. r. o., Ipeľská Bratislava Registračné číslo: 1441/96 ISSN Contents Editorial Z. Mikeš: What can be expected in the year 2007? Original papers Z. Mikeš: Valsartan and hydrochlorothiazide effective combination in ambulatory tretament of hypertension of seniors D. Hrnčiariková, Z. Zadák, P. Klemera, J. Špirková: Total protein and albumin values in geriatric patients hospitalized in University Hospital in Hradec Králové H. Dolanský: Quality life of seniors from the look of health care payer Review articles T. Hanisková: Diogenes syndrome (senile breakdown, senile in hospitalization) R. Bužgová: Support of autonomy and independence of seniors in hospitalization M. Palát: Chronic painful syndromes and old age Case reports K. Dítětová, P. Weber, J. Šlapák: Multiple liver abscesses in exacerbation of toxonutrititive chronic pancreatitis Book reviews News M. Sninčák: Glimpses from the symposium: Ways of risk progression and reduction, Istanbul, Turkey, 3-4 February Official website of the Slovak Gerontologic and Geriatric Society

3 Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia! Stojíme opäť na prahu nového roku v očakávaní, čo nám prinesie. Optimisti dúfajú, že bude lepší, ako ten predchádzajúci. Realisti sú trocha skromnejší a dúfajú, že nebude horší ako rok minulý. Pesimistov obíďme, buďme radšej optimisti a verme, že budúcnosť bude taká, akú si dokážeme vypracovať a vybojovať. Čo nás teda čaká a aké sú naše úkoly? Predovšetkým vidím potrebu pokračovať v nastúpenom trende budovania samostatnej SGGS a zviditeľnení geriatrie ako odboru. Zdá sa, že úkol to nebude ľahký: už v minulom roku sme boli svedkami opätovného zužovania preskripčných možností pre geriatrov. Stalo sa tak napriek prísľubom akceptovaní princípu rovnocennosti geriatra a internistu. Vidí sa mi, že v tomto smere nás čaká sústavná práca, dúfajme, že úspešná. Rovnako trvalou úlohou bude získavanie mladých, talentovaných kolegov pre odbor geriatrie. Každý na vlastnom pracovisku ich musíme presvedčiť o tom, že práve v tomto odbore sú všetky možnosti pre uplatnenie odborných vedomostí a ich skĺbenie s medicínskym umením. Geriatriu, podobne ako celú slovenskú medicínu decimuje mozgová drenáž - mladí ľudia odchádzajú do zahraničia za vidinou (reálnou) lepších zárobkov, lepšieho materiálneho, ale aj morálneho uznania zo strany spoločnosti. Treba len veriť, že kompetentní, ktorí rozdeľujú financie, si uvedomia, že ani pre spoločnosť nie je výhodné, ak platy v zdravotníctve sa pohybujú na posledných priečkach hodnotení profesií. K zviditeľneniu odboru môže napomôcť aj účasť na grantových aktivitách. Ako ďalej v roku 2007? Okrem grantov domácich núka sa aj šanca pri využívaní grantov Rámcového programu Európskej únie, ktorých finančný prínos nie je zanedbateľný. Inou možnosťou je aktívna účasť na zahraničných podujatiach. V roku 2007 to bude Kongres klinickej sekcie európskeho regiónu IAGG v Petrohrade (5. 7. júla 2007) a Konferencia EUGMS vo Frankfurte ( septembra 2007). Každý člen spoločnosti má reálnu možnosť účasti na 6. kongrese SGGS v Prešove. V rámci kongresu sa uskutoční aj výročné slovensko-britské sympózium. Dúfam, že postupne narastajúca účasť poslucháčov na našich kongresoch (každý rok bol prekonaný rekord rokov predchádzajúcich) si zachová doterajší trend a v Prešove budeme môcť registrovať nový rekord účasti našich členov a priaznivcov. Nezabudnime ani na tradičný Bratislavsko-brnenský deň, ktorý a bude konať v Bratislave dňa 19. apríla Cieľom Výboru SGGS je ďalšie rozširovanie medzinárodnej spolupráce a tak nás v roku 2007 čaká v Bratislave rokovanie s bavorskými geriatrami o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Rád by som upozornil Vás všetkých na využívanie webovej stránky SGGS (www. geriatria.sk). Uvítame, ak sa všetci členovia zapoja do aktualizácie webovej stránky príspevkami o novinkách v regiónoch, ako aj podnetnými návrhmi tak, aby webová stránka prinášala verný obraz spoločnosti. Milí priatelia, dovoľte mi, aby som Vám do nového roku zaželal všetko najlepšie, veľa zdravia, spokojnosti, úspechov doma i v práci. Váš Zoltán Mikeš 3 Slovo vydavateºa / Editorial

4 4 Slovo vydavateºa / Editorial What can be expected in the year 2007? Dear colleagues and friends: Here we are again at the beginning of the New Year filled with many questions about our future expectations. The optimists hope this year will be better than the previous one. The realists are a bit modest in their wishes hoping that this year will not be worse than the previous one. Omitting the pessimists, let us be the optiminsts who would like to believe that our future will reflect our goals and efforts made to achieve these goals. From my point of view it is very important to continue in the ongoing trend of building an independent SGGS and to "visualize" geriatrics as the speciality. This goal does not seem to be an easy one: last year we witnessed repeated restriction of prescription possibilities for geriatricians. This situation arose despite the promises about the acceptation of the principle of equality of a geriatrician and an internist. I think we will have to work hard in this respect and I hope the result will be successful. One of our permanent tasks is to obtain young, talented colleagues for the speciality of geriatrics. We have to persuade them that geriatrics in particular will provide them a lot of possibilities for the application of their professional knowledge and combining it with medical art. Similarly to many Slovak medical doctors, geriatricians are also facing the possibility of leaving for foreign countries and finding a job with better income, better material and moral recognition on the side of the society. We must believe that those who make decisions about financing will realize that financial evaluation of medical doctors in our country should not take the bottom positions of salary scales. The specialty of geriatrics can be highlighted also by participation in the grant activities. Besides home grants there is a chance of using the grants of the Framework Program of European Union whose financial contribution is not negligible. Another possibility involves an active participation in international events. In the year 2007 the Congress of Clinical Section of European Region IAGG will be held in Sankt Petersburg (5th 7th July 2007) and EUGMS Conference in Frankfurt will take place (28th - 29th September 2007). Every member of the Society has a real opportunity of taking part in the 6th SGGS Congress in Prešov. Within this Congress an annual Slovak.- British Symposium will also be held. I hope that the gradually increasing audience in our congresses (every year we record a greater number of participants than the previous one) will retain its present-day trend and in Prešov we will be able to record the greatest participation of our members and friends. I would like to remind you of the traditional Bratislava-Brno Day to be held in Bratislava on April The aim of the SGGS Committee is to extend the international cooperation and the results of these efforts is the meeting with the Bavarian geriatricians in Bratislava in 2007 to discuss the modes of bilateral cooperation. I would like to draw your attention to using the SGGS website (www.geriatria.sk). We will be pleased if all the members join the innovation process of our website. We welcome your contributions about the news in your regions, or any challenging proposals so that our website could truly reflect the activities of our society. Dear friends, let me wish you all the best both at home and at work. Yours, Zoltán Mikeš

5 Valsartan a hydrochlorotiazid výhodná kombinácia v ambulantnej liečbe hypertenzie seniorov 5 Z. Mikeš (Klinika geriatrie LFUK a FNsP, Dérerova nemocnica, Bratislava) Súhrn Úvod: počet hypertonikov s pribúdajúcim vekom narastá. Vzhľadom k predpokladanému nárastu populácie staršieho veku v budúcnosti je otázka liečby hypertenzie tejto vekovej kategórie stále aktuálnejšia. Cieľ práce: sledovať účinnosť podávania blokátora receptoru pre angiotenzin II v kombinácii s diuretikom. Pacienti a metodika: Kombinácia valsartanu v dávke 160 mg a hydrochlorotiazidu 25 mg/deň bola podávaná 30 pacientom s esenciálnou artériovou hypertenziou 2. a 3. stupňa po dobu 6 mesiacov. Sledované boli hodnoty systolického a diastolického tlaku krvi, frekvencia srdca, hladina nátria, kália, sérového kreatininu a glykémia. Výsledky: už po mesiaci liečby sa zistil pokles systolického aj diastolického tlaku krvi. Po 6 mesiacoch sa pokles systolického tlaku krvi zvýraznil, hodnoty diastolického tlaku krvi sa v porovnaní s hodnotami po l. mesiaci nemenili. Nezistili sa signifikantné zmeny frekvencie srdca, ionogramu a sérového kreatininu. Pokles hladiny glykémie po 6 mesiacoch bol na hranici štatistickej významnosti. Tolerancia podávaného prípravku bola výborná. Záver: Z výsledkov možno záverovať, že kombinácia valsartanu s hydrochlorotiazidom u seniorov je účinná čo do kontroly systolického aj diastolického tlaku krvi. Liečba je dobre tolerovaná a pri starostlivej kontrole renálnych funkcií a ionogramu bezpečná. Výsledky podporujú predchádzajúce údaje o priaznivom ovplyvnení metabolizmu glukózy po podaní blokátorov pre receptory angiotenzinu II. Originálne práce / Original papers Kľúčové slová: liečba hypertenzie valsartan hydrochlorotiazid kombinovaná liečba starší vek a hypertenzia V súčasnej dobe sme svedkami starnutia populácie v celosvetovom meradle. Počet ľudí starších 60 rokov v roku 2000 bol 580 miliónov, čo predstavuje dvojnásobný nárast v porovnaní so stavom pred dvadsiatimi rokmi. Do roku 2025 sa predpokladá ďalší nárast staršej vekovej populácie a stáva sa reálnou predpoveď, že 21. storočie bude storočím starých ľudí (15). Cievne zmeny patria medzi rozhodujúce faktory, ktoré podmieňujú biologický vek jedinca. S pribúdajúcim vekom dochádza k dysfunkcii endotelu a fibrotické zmeny médie znižujú poddajnosť cievy. Hypertenzia patrí k ochoreniam, ktoré sú spojené s dysfunkciou endotelu. Aj malý nárast objemu cirkulujúcej tekutiny v staršom veku spôsobuje zvýšenú tlakovú odpoveď (17). Táto je spojená s endotelovou dysfunkciou, ktorú nachádzame u starších pacientov s artériovou hypertenziou častejšie, ako v mladších vekových kategóriách (10). Početné práce potvrdili výsledky framinghamskej štúdie, ktorá ukázala, že s pribúdajúcim vekom narastá výskyt rizikových faktorov aterosklerózy, artériovú hypertenziu nevynímajúc (9). Vzostup systolického tlaku krvi je s pribúdajúcim vekom takmer lineárny. Naopak, diastolický krvný tlak po vzostupe v stredných vekových skupinách má v pokročilom veku tendenciu klesať. Z epidemiologického hľadiska je významné, že asi % mužov a žien po dosiahnutí 65 rokov spĺňa kritériá hypertenzie. Z nich asi dve tretiny sú klasifikované ako izolovaná systolická hypertenzia, približne jedna tretina má zvýšené hodnoty systolického aj diastolického tlaku krvi. Aterogénny rizikový charakter hypertenzie pretrváva aj

6 6 Originálne práce / Original papers vo vyššom veku, čo zvyšuje význam liečby hypertenzie v tejto vekovej kategórii. Absolútne riziko hypertenzie je v staršom veku dva až trikrát vyššie v porovnaní s mladšími vekovými skupinami (17). Tieto skutočnosti nás viedli k realizácii predloženej práce, ktorú sme uskutočnili za podmienok ambulantnej geriatrickej praxe. Pacienti a metodika Predložená práca prezentuje výsledky 30 pacientov (14 mužov, 16 žien) s artériovou hypertenziou, ktorí boli sledovaní a liečení v geriatrickej ambulancii. Priemerný vek pacientov bol 74,2 +_ 8,1 r. Jednalo sa o pacientov s artériovou hypertenziou 2. a 3. stupňa, u ktorých bolo treba liečbu ACEI prerušiť kvôli intolerancii (kašeľ) a u ktorých monoterapiou sa nedosiahla a- dekvátna kontrola TK. Liečba ACEI bola Obr. 1 Systolický tlak krvi po prvom a šiestom mesiaci liečby zmenená na blokátor receptorov AT II v kombinácii s diuretikom (t.j. Valsartan 160/ Hydrochlorotiazid 25). 5 pacienti boli diabetici na diéte, u štyroch bola známa porucha glukózovej tolerancie. Kontraindikácie podávania boli nasledovné: precitlivelosť na ktorúkoľvek zložku prípravku, závažné postihnutie pečenie, biliárna cirhóza a cholestáza. Ďalšími kontraindikáciami boli anúria, ťažké poškodenie obličiek s klírens kreatininu pod 30 ml/min., refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická hyperurikémia. Zo štúdie boli vylúčení pacienti s hladinou kaliémie presahujúcou 5.6 mmol/l. Kreatinin clearance sa vypočítal podľa Cockrofta. Pred zahájením liečby, po 14 dňoch, 4 týždňoch, 3, 4 a 6 mesiacoch sa sledovali nasledovné ukazovatele: ionogram, kreatinin v sére, glykémia. Hodnoty tlaku krvi sa merali pred vstupom do štúdie, 14, 28 deň a ďalej v mesačných intervaloch. Predložená práca udáva výsledky sledovania po mesiaci a po 6 mesiacoch zaradenia do štúdie. mmhg Vstupné vyšetrenie P=0,02 P<0,05 TKS 1. mesiac 6. mesiac Výsledky Zmeny systolického tlaku krvi (TKs) po mesiaci a po 6 mesiacoch od vstupu do štúdie sú uvedené na obr. 1. Ako vidno, pôvodná hodnota TKs klesla z východiskovej hodnoty 168,66 mmhg po mesiaci na 146,28 mmhg a po 6 mesiacoch na 138,18 mmhg. Štatistickú významnosť dosiahli rozdiely medzi vstupným vyšetrením a po 1. mesiaci (p<0.05) ako aj vstupným vyšetrením a po 6 mesiacoch liečby (P=0.02). Rozdiel medzi 2. a 3. vyšetrením signifikantný nebol.

7 Obr. 2 Diastolický tlak krvi po prvom a šiestom mesiaci liečby mmhg Vstupné vyšetrenie Diastolický tlak krvi (TKd) klesol po 1. mesiaci z mmhg na mmhg (P=0.05), po 6 mesiacoch liečby sa ďalší pokles nezistil (80.45 mmhg, NS). Výsledky sú zobrazené na obr. 2. Frekvencia srdca sa v priebehu šiestich mesiacov prakticky nemenila (76,2/min., 72,3/min, resp. 73.6/min). Natriemia sa v porovnaní so vstupným vyšetrením po 1. a 6. mesiaci menila iba nepatrne (140.7 mmol/l pri vstupe do štúdie, vs po 1 mesiaci, resp mmol/l po 6. mesiacoch liečby). Hladina sérového kália sa v priebehu sledovaného obdobia menila iba nepatrne (4.10 mmol/l, vs mmol/l, resp.4.18 mmol/l). Podobne nevýznamné boli zmeny hladiny kreatininu v sére ( umol/l, vs umol/l, resp umol/l) (tab. 1). Glykémia už po mesiaci liečby javila mierny pokles (7.20 mmol/l vs mmol/l) 1. mesiac 6. mesiac TKD a po 6 mesiacoch terapie klesla o 1 mmol/l (7.20 mmol/l vs mmol/l), čím sa pokles priblížil k hranici štatistickej významnosti (p=0.05) (obr. 3). Tolerancia prípravku bola veľmi dobrá, dvaja pacienti udávali po prvom užití mierne závraty, ktoré ustúpili v priebehu ďalšieho podávania. Nevyskytli sa žiadne subjektívne, prípadne laboratórne prejavy, ktoré by vyžadovali prerušenie podávania. Podobne sme nezaznamenali kašeľ, alebo pocit sucha v hrdle. Diskusia Kategória blokátorov receptorov pre angiotenzín II sa v súčasných odporúčaniach zaraďuje medzi lieky, ktorých použitie je vhodné u pacientov staršej vekovej kategórie (2). Hypertenzia u starších pacientov je často volum-dependentná a sprevádza ju nižšia aktivita renín-angiotenzínio- Tab. 1 Frekvencia srdca, hladina natria, kalia a kreatininu v sére počas sledovaného obdobia Ukazovateľ Vyšetrenie vstupné 1. mesiac 6. mesiac Frekvencia srdca/min 76,2 72,3 73,6 Na (mmol/l) 140,70 140,85 137,98 K (mmol/l) 4,10 4,20 4,18 Kreatinin v sére (mmol/l) 100,87 89,57 99,0 7 Originálne práce / Original papers

8 8 Originálne práce / Original papers Obr. 3 Glykémia po prvom a šiestom mesiaci liečby mmol/l Vstupné vyšetrenie P=0,05 NS 1. mesiac 6. mesiac vého systému, s následnou nižšou hladinou renínu. Spočiatku sa preto predpokladalo, že účinok liekov, ktoré pôsobia cestou blokády renín-angiotenzíniového systému, bude v tejto kategórii pacientov nižší (13). Prax však ukázala opak a v súčasnosti ARB sú významnou súčasťou terapeutického arzenálu liečby hypertenzie starších osôb (19). Pri zvážení voľby prípravku sme zvolili k sledovaniu valsartan preto, lebo podľa literárnych údajov je zvlášť vhodný k dlhodobej liečbe hypertenzie (4). Naše výsledky sú porovnateľné s literárnymi ú- dajmi, ktoré porovnávali rôzne druhy ARB, podávaných v rôznych dávkach. Pri porovnávaní rôznych druhov ARB sa ako referenčný liek väčšinou používal enalapril (18, 16, 5, 14, 12). Dosiahnutý pokles systolického, resp. diastolického tlaku krvi bol rozdielny v závislosti od druhu a dávky použitého lieku. Nami zistený pokles systolického (-30,48 mmhg) resp. diastolického tlaku krvi (-11,41 mmhg) sú väčšinou vyššie, ako boli zistené v uvedených štúdiách. Je to spôsobené o.i. zrejme aj skutočnosťou, že v predloženej štúdii bol podávaný valsartan v kombinácii s diuretikom (hydrochlorothiazid v dávke 25 mg/d). Porovnanie poklesu systolického aj diastolického tlaku krvi v porovnaní s inými štúdiami svedčí v prospech kombinácie ARB s diuretikom. V prospech použitej kombinácie svedčí aj to, že k poklesu doš-lo v prvých týždňoch podávania, pokles systolického TK sa v ďalšom období mierne prehlboval a diastolický TK sa priebežne udržiaval v medziach normy. Starší vek charakterizuje polymorbidita, zmenená rezorbcia, metabolizácia, väzba a vylučovanie podaného liečiva, čo vyžaduje osobitný prístup k liečbe staršieho pacienta, ktorý je náchylnejší a citlivejší na vedľajšie účinky podaného liečiva (17). V súvislosti s podávaním ARB sa v staršom veku upozorňuje osobitne na riziko hyperkaliémie. Kombinácia valsartanu s diuretikom je v tejto súvislosti osobitne výhodná. Pravdepodobne aj vďaka nej sme v sledovanom súbore nezistili závažné hladiny ionogramu, či hladiny kreatininu v sére. Mechanizmus účinku hypotenzív je rozdielny. Tento fakt nadobúda význam naj-mä vtedy, ak si uvedomíme, že cieľom liečby hypertenzie nie je iba dosiahnuť pokles tlaku krvi, ale redukovať aj vplyv hypertenzie na kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu. Z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych endpointov (mozgové, koronárne a i.) rozhodujú najmä tieto mechanizmy:

9 1. hemodynamický ovplyvnenie krvného tlaku a frekvencie srdca 2. metabolický (prevencia negatívneho účinku na metabolizmus tukov a glukózy) 3. antiproliferatívny (inhibícia cievnych proliferatívnych procesov, ktoré akcelerujú progresiu aterosklerózy hypertonikov (11). Z hľadiska požiadavky uvedenej v bode č. 1 za dôležitú považujeme skutočnosť, že napriek signifikantnému poklesu systolického aj diastolického tlaku krvi sa nezvyšovala frekvencia srdca. V posledných dvoch desaťročiach sme svedkami explozívneho nárastu prevalencie diabetes mellitus 2. typu. Jeho vzostup v Spojených štátoch ale aj v Európe dosahuje epidemických rozmerov. Vzostup je v zrejmej súvislosti so zmenami stravovacích zvyklostí, poklese telesnej aktivity a náraste percenta obéznej populácie. Je známe, že kardiovaskulárne riziko diabetika bez infarktu myokardu je rovnaké, ako pacienta s infarktom myokardu bez diabetu (3). Hypertenzia rizikový charakteru diabetu ďalej zvyšuje (6). Z uvedeného hľadiska nie je indiferentné, aké sú metabolické účinky použitého antihypertenzíva. Je známe, že klasické betablokátory riziko diabetes mellitus zvyšujú, kým blokátory renin-angiotenzinového systému riziko znižujú (7). V tejto súvislosti niektoré výsledky upriamili pozornosť na ARB. Štúdia LIFE, ktorá porovnávala účinok losartanu a atenololu zistila o 25 % nižší výskyt nových prípadov diabetes mellitus v skupine, ktorá dostávala losartan. Na tomto výsledku však môže mať podiel aj negatívny vplyv betablokátora atenololu na metabolizmus glukózy (1). Štúdia VA- LUE porovnávala hypotenzný účinok valsartanu a amlodipinu. Vo valsartanovom ramene sa zistil 23 % pokles nových prípadov diaebetes mellitus (8). V súčasnosti prebiehajúce štúdie ONTARGET a TRANCEND porovnávajú vplyv telmisartanu a ramiprilu a ich kombinácie na redukciu kardiovaskulárnych príhod. Ako sekundárny cieľ si vytýčili sledovať výskyt nových prípadov diabetes mellitus. Žiadna z týchto štúdií však nesleduje ako primárny cieľ výskyt novozistených prípadov diabetes mellitus. Preto sa s napätím očakávajú výsledky štúdie NAVI- GATOR (Nateglininid and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research), ktorá si vytýčila ako primárny cieľ sledovať vývoj diabetes mellitus u pacientov s porušenou toleranciou glukózy a kardiovaskulárnym ochorením. Vo svetle týchto poznatkov je nami zistený pokles hladiny glykémie zaujímavým nálezom a podporuje názor o priaznivom vplyve valsartanu na metabolizmus glukózy. Pri hodnotení našich výsledkov však treba vziať do úvahy, že výsledky boli získané na malom počte pacientov a primárny cieľ sledovania boli hodnoty krvného tlaku. Záver Po zhodnotení všetkých uvedených skutočností možno konštatovať, že kombinácia valsartanu s hydrochlorotiazidom u starých osôb je účinná čo do kontroly systolického aj diastolického tlaku krvi. Pri starostlivej kontrole renálnych funkcií a ionogramu sa jedná o liečbu bezpečnú. Naše výsledky podporujú aj pozorovania o priaznivom ovplyvnení metabolizmu glukózy. Uvedené výsledky sú významné aj z toho hľadiska, že boli získané u starej populácie, ktorá je všeobecne uznávaná za vysokorizikovú. Literatúra 1. DAHLHOF B., DEVEEUX R.B. et al: Cardiovascular mortality and morbidity in the Losartan Intervention for Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002, 359, s Guidelines Committee: 2003 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J. of Hypertension 2003, vol 21, č.2, s HAFFNER S.M., LEHTO S., et al: Mortality from coronary heart disease in subjects with type 21 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N. Engl. J. Med.1998, 339, s Originálne práce / Original papers

10 10 Originálne práce / Original papers 4. HEDNER T., OPARIL S. et al: A comparison of the angiotensin II antagonists valsartan and losartan in the treatment of essential hypertension. Am. J. Hypertens. 1999, 4, č.12, s HOLVERDA N.J., FOGARI R., ANGELI P. et al: Valsartan, a new angiotensin II antagonist for the treatment of essential hypertension:efficacy and safety compared with placebo and enalapril. J. Hypertens. 1996, 14, č. 9, s Hypertension in Diabetes Study (HDS) II. Increased risk of cardiovascular complications in hypertensive type 2 diabetic patients. J. Hypertens. 1993, 11, s JANDELEIT-DAHM K.A., TIKKELIS C. et al: Why blockade of the renin-angiotensin system reduces the incidence of new-onset diabetes. J. Hypertens. 2005, č.23, s JULIUS S., KJELDSEN S.E., et al: Outcomes in hypeertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 2004, 363, s KAPLAN NB., SCHACHTER M: New frontiers in hypertension. Lippincott Williams and Wilkins, London 2002, 134 s. 10. LAKATTA E.G.: Vascular disease in the older person. The Parthenon Publishing Group Ltd, 1998, 157 s. 11. MOMGA S., KAPLAN N.M.: Hypertension and renin angiotensin system. Pergamon Press, New York 1998,110 s. 12. NEUTEL J.M., ASMITH D.H., Reilly P.A.: The efficacy and safety of telmisartan compared to enalapril in patients with severe hypertension. Int. J. Clin. Pract 1999, 53, č.3, s PHILLIPS PA., HODSMAN G.P., JOHNSTON C.I.: Neuroendocrine mechanisms and cardiovascular homeostasis in the elderly. Cardiovasc. Drugs Ther 1991, č. 4, Suppl. 6, s PONTICELLI C., on behalf of the Eprosartan Study Group. Comparison of efficacy of eprosartan and enalapril in patients with severe hypertension. Am. J. Hypert. 1997, 10, č.4, part II, D Report of a WHO Study Group: Epidemiology and Preventioon of Cardiovascular Diseases in Elderly People. Geneva: World Health Organization 1995: RUFF D., GAZDICK LP., et al: Comparative effect of combination drug therapy regimens commencing with either losartan potassium, an angiotensin II receptor antagonist, or enalapril maleate for the treatment of severe hypertension. J. Hypertens 1996, 14, č.2, s SCOTT A.JK.: Hypertension in the older adult. Arnold, London s 18. TIKKANEN I, OMVIK P, JENSEN H.A.: Comparison of the angiotensin II antagonist losartan with the angiotensin converting enzyme inhibitor enalapril in patients with essential hypertension. J. Hypertens. 1995, 13, č.11, s VOORS A.A., RUILOPE L.M.: Angiotensin receptor blockers in An expanding area in cardiovascular and renal disease. Academic Pharmaceuticals Productions bv, Utrecht 2005, 213 s. Adresa autora: Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc., FESC Klinika geriatrie Lekárskej fakulty UK FNsP, Dérerova nemocnica Limbová ul. č Bratislava-Kramáre

11 Valsartan and hydrochlorthiazide effectivel combination in ambulatory treatment of hypertension of seniors 11 Z. Mikeš Summary Introduction: Ther number of hypertonics grows with the increasing age. Due to the expected growth of the senior population in the future, the issue of the treatment of hypertension in this age group still remains a topic of current concern. Objective: to follow up the efficiency of administration of angiotensin II receptor blocker in combimntion with a diuretic. Patients and methods: The combination of valsartan in the dose of 160mg and hydrochlorothiazide 25mg/day was administered to 30 patients with essential arterial hypertension of 2nd and 3rd degree for the period of 6 months. The followed up parameters comprised systolic and diastolic blood pressure values, heart rate, natrium, potassium level, serum creatinine and glycemia. Results: As early as one month after the treatment decrease in systolic and diastolic blood pressure was observed. After 6 months the reduction of systolic blood pressure became more marked, the values of diastolic blood pressure did not change in comparison with those after 1 month. No significant changes of heart rate, ionogram, and serum creatinine were found. The decrease of glycemia level after 6 months was on the bordeline of statistical significance. The tolerance of the administered drug was excellent. Conclusion: The results show that valsartan combined with hydrochlorothiazide in seniors is effective as far as the follow-up of systolic and diastolic blood presure is concerned. The treatment is well tolerated and in careful control of renal functions and of ionogram it is safe. The results are supportive of previous data about favourable effect upon glucose metabolism after administering of angiotensin II receptor blockers. Originálne práce / Original papers Key words: treatment of hypertension valsartan hydrochlorothiazide combined treatment old age and hypertension

12 12 Hodnoty total proteinu a albuminu u geriatrických pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové Originálne práce / Original papers D. Hrnčiariková (1), Z. Zadák (2), P. Klemera (3), J. Špirková (4) (Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové přednosta prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 2. Centrum pro vědu a výzkum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové 3. Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 4. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN v Hradci Králové) Souhrn Provedli jsme celoroční retrospektivní screening hodnot total proteinu a albuminu u hospitalizovaných pacientů na interních a chirurgických klinikách Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V tomto sdělení se zaměřujeme na skupinu geriatrických pacientů (80 let a starších). Prokázali jsme nízké průměrné vstupní hodnoty albuminu na chirurgických klinikách oproti normálním hodnotám na internách. V průběhu hospitalizace došlo na chirurgických oborech ke statisticky významné negativní závislosti hodnot albuminu na vzrůstajícím věku (p<0,05) a významné odlišnosti od interních oborů (p<0,05 pro ženy a p<0,01 pro muže), kde nedošlo v hodnotách albuminu ani total proteinu ke statisticky významným změnám s vyšším věkem. Kľíčova slova: total protein albumin griatrický pacient hospitalizace Úvod a cíl práce Sérová koncentrace albuminu je nezávislým indikátorem závažnosti klinického stavu a koreluje s prognózou nemocných. V současnosti se mění pohled na albumin jako pouze výživový marker, dnes je brán jako komplexní nespecifický ukazatel (bioindikátor) měnící se v případě poruchy výživy či akutní zánětlivé reakce (negativní protein akutní fáze). Pokles hodnot albuminu obecně ukazuje na zvýšenou zátěž pacienta. Hodnota pod 28g/l svědčí pro malnutrici nebo těžší zánětlivé onemocnění. Snížená hodnota total proteinu je ukazatelem dlouhodobého proteinového deficitu (1, 2). Za závažný se považuje pokles total proteinu pod 55g/l. S rostoucím věkem hodnoty sérových proteinů mírně klesají. 30% pacientů přicházejících do nemocnice je malnutričních, z toho polovinu tvoří senioři. U 70% těchto nemocných se v průběhu hospitalizace nutriční stav ještě zhorší a ve 30% vzniká malnutrice nově v průběhu hospitalizace (1, 3, 4). Zajímalo nás, zda tento nepříznivý trend můžeme prokázat i u pacientů v naší fakultní nemocnici. Metoda Provedli jsme ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a diagnostiky celoroční retrospektivní screening na lůžkových odděleních 5 velkých klinik Fakultní nemocnice v Hradci Králové (interní obory I. a II. interní klinika, Klinika gerontologická a metabolická; chirurgické obory Chirurgická a Ortopedická klinika). Sledovali jsme vstupní hodnoty sérového total proteinu a albuminu u pacientů přijatých na jednotlivé kliniky a vývoj těchto hodnot v průběhu hospitalizace. Získané výsledky jsme podrobili statistickému testování. Porovnávali jsme vstupní hodnoty a vývoj sledovaných sérových proteinů u pacientů hospitalizovaných na chirurgic-

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 5. 2011 10 Lázeňská péče v roce 2010 Balneal Care in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha IV Vědecké závěry, zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 1 Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 Motto Prof.MUDr.Vladimir A. Pavlov, DrSc: Mesodiencefalická modulace je jediná metoda

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Dlouhodobá stacionární

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5. 11. 2014 5 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Seznam autorů a spoluautorů

Seznam autorů a spoluautorů Seznam autorů a spoluautorů doc. MUDr. Jiři Ceral, Ph.D. I. interní kardioangiologická klinika FN a LF v Hradci Králové prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy

Více

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Náhlá zástava výměny krevních plynů při funkčnímoběhu 230 ml kyslíku

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 20. 6. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ D. HRNÈIARIKOVÁ, B. JURAŠKOVÁ, P. KLEMERA, Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA antropometrické vyšetření obvod paže kožní řasa nad tricepsem dynamometrie

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy

Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy 270 Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Nefrologické oddělení I. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha Renální onemocnění je často provázeno hypertenzí,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

e-preskripce a bezpečnost pacienta

e-preskripce a bezpečnost pacienta e-preskripce a bezpečnost pacienta PharmDr. Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, INFOPHARM a.s. Pro seminář Elektronické předepisování léků, 3. prosince 2007 Lékařský dům Proč rukou lékaře zahyne více osob než

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8 10. 10. 2013 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2012 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spokojenost se zdravotní péčí

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spokojenost se zdravotní péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 5. 2010 11 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spokojenost se zdravotní péčí European Health

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Společně proti infekcím aneb jak najít ekonomické argumenty pro prevenci HAI. Petr Havlíček

Společně proti infekcím aneb jak najít ekonomické argumenty pro prevenci HAI. Petr Havlíček Společně proti infekcím aneb jak najít ekonomické argumenty pro prevenci HAI. Petr Havlíček nezáleží jak je nazveme nemocniční infekce získané v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení způsobí

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více