Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV"

Transkript

1 GERIATRIA ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV Vedúci redaktor Ladislav Hegyi Zástupca vedúceho redaktora Silvester Krčméry Výkonný redaktor Miroslav Palát Tajomník redakcie Katarína Ďuranová Redakčná rada Martin Dúbrava Zdeněk Kalvach Štefan Koval Eduard Kolibáš Štefan Krajčík Zoltán Mikeš František Németh Jaroslav Přehnal Eva Topinková Pavel Weber Zdeněk Zadák Helena Zavázalová Redakčný kruh Ladislav Badalík (SK) Peter Belan (SK) Vladislav V. Bezrukov (UA) Franz Böhmer (A) Svein O. Datland (N) Oleg V. Korkuško (UA) Štefan Litomerický (SK) Alex Kalache (WHO) Erich Lang (D) Christoph Lucke (D) František Makai (SK) William Molloy (CND) Jiří Neuwirth (CZ) Vladimír Pacovský (CZ) Mario Passeri (I) F.M.E. van Schendel (NL) Jörg Schulz (D) Vappu Teipale (FIN) Karol Virsík (SK) Vladimír Zaremba (CZ) Obsah Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007? Originálne práce Z. Mikeš: Valsartan a hydrochlorotiazid výhodná kombinácia v ambulantnej liečbe hypertenzie seniorov D. Hrnčiariková, Z. Zadák, P. Klemera, J. Špirková: Hodnoty total proteinu a albuminu u geriatrických pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové H. Dolanský: Kvalita života očima pojištěnce zdravotní pojišťovny v podmínkách veřejného zdravotního pojišťení Prehľadné referáty T. Hanisková: Diogenesov syndróm (senilné zrútenie, senilný syndróm zanedbania) R. Bužgová: Podpora autonomie a samostatnosti seniorů při hospitalizaci M. Palát: Chronické bolestivé syndrómy a obdobie staroby Kazuistika K. Dítětová, P. Weber, J. Šlapák: Mnohočetné abscesy jater při exacerbaci toxonutritivní chronické pankeatitídy Recenzie kníh Správy M. Sninčák: Postrehy zo sympózia Cesty progresie a redukcie rizika, Istanbul, Turecko, február Oficiálna webová stránka Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti 1 Obsah / Contents

2 2 Obsah / Contents GERIATRIA časopis slovenských a českých geriatrov Vydáva: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť Limbová Bratislava Vedúci redaktor: Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Jánošíkova Malacky Adresa redakcie: Katarína Ďuranová Klinika geriatrie LF UK Limbová Bratislava tel.: 02/ Jazyková úprava: Anglická: PhDr. B. Weiblová, MPH Slovenská: PhDr. R. Palátová Sadzba, reprodukcia, tlač: Charis s. r. o., Ipeľská Bratislava Registračné číslo: 1441/96 ISSN Contents Editorial Z. Mikeš: What can be expected in the year 2007? Original papers Z. Mikeš: Valsartan and hydrochlorothiazide effective combination in ambulatory tretament of hypertension of seniors D. Hrnčiariková, Z. Zadák, P. Klemera, J. Špirková: Total protein and albumin values in geriatric patients hospitalized in University Hospital in Hradec Králové H. Dolanský: Quality life of seniors from the look of health care payer Review articles T. Hanisková: Diogenes syndrome (senile breakdown, senile in hospitalization) R. Bužgová: Support of autonomy and independence of seniors in hospitalization M. Palát: Chronic painful syndromes and old age Case reports K. Dítětová, P. Weber, J. Šlapák: Multiple liver abscesses in exacerbation of toxonutrititive chronic pancreatitis Book reviews News M. Sninčák: Glimpses from the symposium: Ways of risk progression and reduction, Istanbul, Turkey, 3-4 February Official website of the Slovak Gerontologic and Geriatric Society

3 Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia! Stojíme opäť na prahu nového roku v očakávaní, čo nám prinesie. Optimisti dúfajú, že bude lepší, ako ten predchádzajúci. Realisti sú trocha skromnejší a dúfajú, že nebude horší ako rok minulý. Pesimistov obíďme, buďme radšej optimisti a verme, že budúcnosť bude taká, akú si dokážeme vypracovať a vybojovať. Čo nás teda čaká a aké sú naše úkoly? Predovšetkým vidím potrebu pokračovať v nastúpenom trende budovania samostatnej SGGS a zviditeľnení geriatrie ako odboru. Zdá sa, že úkol to nebude ľahký: už v minulom roku sme boli svedkami opätovného zužovania preskripčných možností pre geriatrov. Stalo sa tak napriek prísľubom akceptovaní princípu rovnocennosti geriatra a internistu. Vidí sa mi, že v tomto smere nás čaká sústavná práca, dúfajme, že úspešná. Rovnako trvalou úlohou bude získavanie mladých, talentovaných kolegov pre odbor geriatrie. Každý na vlastnom pracovisku ich musíme presvedčiť o tom, že práve v tomto odbore sú všetky možnosti pre uplatnenie odborných vedomostí a ich skĺbenie s medicínskym umením. Geriatriu, podobne ako celú slovenskú medicínu decimuje mozgová drenáž - mladí ľudia odchádzajú do zahraničia za vidinou (reálnou) lepších zárobkov, lepšieho materiálneho, ale aj morálneho uznania zo strany spoločnosti. Treba len veriť, že kompetentní, ktorí rozdeľujú financie, si uvedomia, že ani pre spoločnosť nie je výhodné, ak platy v zdravotníctve sa pohybujú na posledných priečkach hodnotení profesií. K zviditeľneniu odboru môže napomôcť aj účasť na grantových aktivitách. Ako ďalej v roku 2007? Okrem grantov domácich núka sa aj šanca pri využívaní grantov Rámcového programu Európskej únie, ktorých finančný prínos nie je zanedbateľný. Inou možnosťou je aktívna účasť na zahraničných podujatiach. V roku 2007 to bude Kongres klinickej sekcie európskeho regiónu IAGG v Petrohrade (5. 7. júla 2007) a Konferencia EUGMS vo Frankfurte ( septembra 2007). Každý člen spoločnosti má reálnu možnosť účasti na 6. kongrese SGGS v Prešove. V rámci kongresu sa uskutoční aj výročné slovensko-britské sympózium. Dúfam, že postupne narastajúca účasť poslucháčov na našich kongresoch (každý rok bol prekonaný rekord rokov predchádzajúcich) si zachová doterajší trend a v Prešove budeme môcť registrovať nový rekord účasti našich členov a priaznivcov. Nezabudnime ani na tradičný Bratislavsko-brnenský deň, ktorý a bude konať v Bratislave dňa 19. apríla Cieľom Výboru SGGS je ďalšie rozširovanie medzinárodnej spolupráce a tak nás v roku 2007 čaká v Bratislave rokovanie s bavorskými geriatrami o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Rád by som upozornil Vás všetkých na využívanie webovej stránky SGGS (www. geriatria.sk). Uvítame, ak sa všetci členovia zapoja do aktualizácie webovej stránky príspevkami o novinkách v regiónoch, ako aj podnetnými návrhmi tak, aby webová stránka prinášala verný obraz spoločnosti. Milí priatelia, dovoľte mi, aby som Vám do nového roku zaželal všetko najlepšie, veľa zdravia, spokojnosti, úspechov doma i v práci. Váš Zoltán Mikeš 3 Slovo vydavateºa / Editorial

4 4 Slovo vydavateºa / Editorial What can be expected in the year 2007? Dear colleagues and friends: Here we are again at the beginning of the New Year filled with many questions about our future expectations. The optimists hope this year will be better than the previous one. The realists are a bit modest in their wishes hoping that this year will not be worse than the previous one. Omitting the pessimists, let us be the optiminsts who would like to believe that our future will reflect our goals and efforts made to achieve these goals. From my point of view it is very important to continue in the ongoing trend of building an independent SGGS and to "visualize" geriatrics as the speciality. This goal does not seem to be an easy one: last year we witnessed repeated restriction of prescription possibilities for geriatricians. This situation arose despite the promises about the acceptation of the principle of equality of a geriatrician and an internist. I think we will have to work hard in this respect and I hope the result will be successful. One of our permanent tasks is to obtain young, talented colleagues for the speciality of geriatrics. We have to persuade them that geriatrics in particular will provide them a lot of possibilities for the application of their professional knowledge and combining it with medical art. Similarly to many Slovak medical doctors, geriatricians are also facing the possibility of leaving for foreign countries and finding a job with better income, better material and moral recognition on the side of the society. We must believe that those who make decisions about financing will realize that financial evaluation of medical doctors in our country should not take the bottom positions of salary scales. The specialty of geriatrics can be highlighted also by participation in the grant activities. Besides home grants there is a chance of using the grants of the Framework Program of European Union whose financial contribution is not negligible. Another possibility involves an active participation in international events. In the year 2007 the Congress of Clinical Section of European Region IAGG will be held in Sankt Petersburg (5th 7th July 2007) and EUGMS Conference in Frankfurt will take place (28th - 29th September 2007). Every member of the Society has a real opportunity of taking part in the 6th SGGS Congress in Prešov. Within this Congress an annual Slovak.- British Symposium will also be held. I hope that the gradually increasing audience in our congresses (every year we record a greater number of participants than the previous one) will retain its present-day trend and in Prešov we will be able to record the greatest participation of our members and friends. I would like to remind you of the traditional Bratislava-Brno Day to be held in Bratislava on April The aim of the SGGS Committee is to extend the international cooperation and the results of these efforts is the meeting with the Bavarian geriatricians in Bratislava in 2007 to discuss the modes of bilateral cooperation. I would like to draw your attention to using the SGGS website (www.geriatria.sk). We will be pleased if all the members join the innovation process of our website. We welcome your contributions about the news in your regions, or any challenging proposals so that our website could truly reflect the activities of our society. Dear friends, let me wish you all the best both at home and at work. Yours, Zoltán Mikeš

5 Valsartan a hydrochlorotiazid výhodná kombinácia v ambulantnej liečbe hypertenzie seniorov 5 Z. Mikeš (Klinika geriatrie LFUK a FNsP, Dérerova nemocnica, Bratislava) Súhrn Úvod: počet hypertonikov s pribúdajúcim vekom narastá. Vzhľadom k predpokladanému nárastu populácie staršieho veku v budúcnosti je otázka liečby hypertenzie tejto vekovej kategórie stále aktuálnejšia. Cieľ práce: sledovať účinnosť podávania blokátora receptoru pre angiotenzin II v kombinácii s diuretikom. Pacienti a metodika: Kombinácia valsartanu v dávke 160 mg a hydrochlorotiazidu 25 mg/deň bola podávaná 30 pacientom s esenciálnou artériovou hypertenziou 2. a 3. stupňa po dobu 6 mesiacov. Sledované boli hodnoty systolického a diastolického tlaku krvi, frekvencia srdca, hladina nátria, kália, sérového kreatininu a glykémia. Výsledky: už po mesiaci liečby sa zistil pokles systolického aj diastolického tlaku krvi. Po 6 mesiacoch sa pokles systolického tlaku krvi zvýraznil, hodnoty diastolického tlaku krvi sa v porovnaní s hodnotami po l. mesiaci nemenili. Nezistili sa signifikantné zmeny frekvencie srdca, ionogramu a sérového kreatininu. Pokles hladiny glykémie po 6 mesiacoch bol na hranici štatistickej významnosti. Tolerancia podávaného prípravku bola výborná. Záver: Z výsledkov možno záverovať, že kombinácia valsartanu s hydrochlorotiazidom u seniorov je účinná čo do kontroly systolického aj diastolického tlaku krvi. Liečba je dobre tolerovaná a pri starostlivej kontrole renálnych funkcií a ionogramu bezpečná. Výsledky podporujú predchádzajúce údaje o priaznivom ovplyvnení metabolizmu glukózy po podaní blokátorov pre receptory angiotenzinu II. Originálne práce / Original papers Kľúčové slová: liečba hypertenzie valsartan hydrochlorotiazid kombinovaná liečba starší vek a hypertenzia V súčasnej dobe sme svedkami starnutia populácie v celosvetovom meradle. Počet ľudí starších 60 rokov v roku 2000 bol 580 miliónov, čo predstavuje dvojnásobný nárast v porovnaní so stavom pred dvadsiatimi rokmi. Do roku 2025 sa predpokladá ďalší nárast staršej vekovej populácie a stáva sa reálnou predpoveď, že 21. storočie bude storočím starých ľudí (15). Cievne zmeny patria medzi rozhodujúce faktory, ktoré podmieňujú biologický vek jedinca. S pribúdajúcim vekom dochádza k dysfunkcii endotelu a fibrotické zmeny médie znižujú poddajnosť cievy. Hypertenzia patrí k ochoreniam, ktoré sú spojené s dysfunkciou endotelu. Aj malý nárast objemu cirkulujúcej tekutiny v staršom veku spôsobuje zvýšenú tlakovú odpoveď (17). Táto je spojená s endotelovou dysfunkciou, ktorú nachádzame u starších pacientov s artériovou hypertenziou častejšie, ako v mladších vekových kategóriách (10). Početné práce potvrdili výsledky framinghamskej štúdie, ktorá ukázala, že s pribúdajúcim vekom narastá výskyt rizikových faktorov aterosklerózy, artériovú hypertenziu nevynímajúc (9). Vzostup systolického tlaku krvi je s pribúdajúcim vekom takmer lineárny. Naopak, diastolický krvný tlak po vzostupe v stredných vekových skupinách má v pokročilom veku tendenciu klesať. Z epidemiologického hľadiska je významné, že asi % mužov a žien po dosiahnutí 65 rokov spĺňa kritériá hypertenzie. Z nich asi dve tretiny sú klasifikované ako izolovaná systolická hypertenzia, približne jedna tretina má zvýšené hodnoty systolického aj diastolického tlaku krvi. Aterogénny rizikový charakter hypertenzie pretrváva aj

6 6 Originálne práce / Original papers vo vyššom veku, čo zvyšuje význam liečby hypertenzie v tejto vekovej kategórii. Absolútne riziko hypertenzie je v staršom veku dva až trikrát vyššie v porovnaní s mladšími vekovými skupinami (17). Tieto skutočnosti nás viedli k realizácii predloženej práce, ktorú sme uskutočnili za podmienok ambulantnej geriatrickej praxe. Pacienti a metodika Predložená práca prezentuje výsledky 30 pacientov (14 mužov, 16 žien) s artériovou hypertenziou, ktorí boli sledovaní a liečení v geriatrickej ambulancii. Priemerný vek pacientov bol 74,2 +_ 8,1 r. Jednalo sa o pacientov s artériovou hypertenziou 2. a 3. stupňa, u ktorých bolo treba liečbu ACEI prerušiť kvôli intolerancii (kašeľ) a u ktorých monoterapiou sa nedosiahla a- dekvátna kontrola TK. Liečba ACEI bola Obr. 1 Systolický tlak krvi po prvom a šiestom mesiaci liečby zmenená na blokátor receptorov AT II v kombinácii s diuretikom (t.j. Valsartan 160/ Hydrochlorotiazid 25). 5 pacienti boli diabetici na diéte, u štyroch bola známa porucha glukózovej tolerancie. Kontraindikácie podávania boli nasledovné: precitlivelosť na ktorúkoľvek zložku prípravku, závažné postihnutie pečenie, biliárna cirhóza a cholestáza. Ďalšími kontraindikáciami boli anúria, ťažké poškodenie obličiek s klírens kreatininu pod 30 ml/min., refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická hyperurikémia. Zo štúdie boli vylúčení pacienti s hladinou kaliémie presahujúcou 5.6 mmol/l. Kreatinin clearance sa vypočítal podľa Cockrofta. Pred zahájením liečby, po 14 dňoch, 4 týždňoch, 3, 4 a 6 mesiacoch sa sledovali nasledovné ukazovatele: ionogram, kreatinin v sére, glykémia. Hodnoty tlaku krvi sa merali pred vstupom do štúdie, 14, 28 deň a ďalej v mesačných intervaloch. Predložená práca udáva výsledky sledovania po mesiaci a po 6 mesiacoch zaradenia do štúdie. mmhg Vstupné vyšetrenie P=0,02 P<0,05 TKS 1. mesiac 6. mesiac Výsledky Zmeny systolického tlaku krvi (TKs) po mesiaci a po 6 mesiacoch od vstupu do štúdie sú uvedené na obr. 1. Ako vidno, pôvodná hodnota TKs klesla z východiskovej hodnoty 168,66 mmhg po mesiaci na 146,28 mmhg a po 6 mesiacoch na 138,18 mmhg. Štatistickú významnosť dosiahli rozdiely medzi vstupným vyšetrením a po 1. mesiaci (p<0.05) ako aj vstupným vyšetrením a po 6 mesiacoch liečby (P=0.02). Rozdiel medzi 2. a 3. vyšetrením signifikantný nebol.

7 Obr. 2 Diastolický tlak krvi po prvom a šiestom mesiaci liečby mmhg Vstupné vyšetrenie Diastolický tlak krvi (TKd) klesol po 1. mesiaci z mmhg na mmhg (P=0.05), po 6 mesiacoch liečby sa ďalší pokles nezistil (80.45 mmhg, NS). Výsledky sú zobrazené na obr. 2. Frekvencia srdca sa v priebehu šiestich mesiacov prakticky nemenila (76,2/min., 72,3/min, resp. 73.6/min). Natriemia sa v porovnaní so vstupným vyšetrením po 1. a 6. mesiaci menila iba nepatrne (140.7 mmol/l pri vstupe do štúdie, vs po 1 mesiaci, resp mmol/l po 6. mesiacoch liečby). Hladina sérového kália sa v priebehu sledovaného obdobia menila iba nepatrne (4.10 mmol/l, vs mmol/l, resp.4.18 mmol/l). Podobne nevýznamné boli zmeny hladiny kreatininu v sére ( umol/l, vs umol/l, resp umol/l) (tab. 1). Glykémia už po mesiaci liečby javila mierny pokles (7.20 mmol/l vs mmol/l) 1. mesiac 6. mesiac TKD a po 6 mesiacoch terapie klesla o 1 mmol/l (7.20 mmol/l vs mmol/l), čím sa pokles priblížil k hranici štatistickej významnosti (p=0.05) (obr. 3). Tolerancia prípravku bola veľmi dobrá, dvaja pacienti udávali po prvom užití mierne závraty, ktoré ustúpili v priebehu ďalšieho podávania. Nevyskytli sa žiadne subjektívne, prípadne laboratórne prejavy, ktoré by vyžadovali prerušenie podávania. Podobne sme nezaznamenali kašeľ, alebo pocit sucha v hrdle. Diskusia Kategória blokátorov receptorov pre angiotenzín II sa v súčasných odporúčaniach zaraďuje medzi lieky, ktorých použitie je vhodné u pacientov staršej vekovej kategórie (2). Hypertenzia u starších pacientov je často volum-dependentná a sprevádza ju nižšia aktivita renín-angiotenzínio- Tab. 1 Frekvencia srdca, hladina natria, kalia a kreatininu v sére počas sledovaného obdobia Ukazovateľ Vyšetrenie vstupné 1. mesiac 6. mesiac Frekvencia srdca/min 76,2 72,3 73,6 Na (mmol/l) 140,70 140,85 137,98 K (mmol/l) 4,10 4,20 4,18 Kreatinin v sére (mmol/l) 100,87 89,57 99,0 7 Originálne práce / Original papers

8 8 Originálne práce / Original papers Obr. 3 Glykémia po prvom a šiestom mesiaci liečby mmol/l Vstupné vyšetrenie P=0,05 NS 1. mesiac 6. mesiac vého systému, s následnou nižšou hladinou renínu. Spočiatku sa preto predpokladalo, že účinok liekov, ktoré pôsobia cestou blokády renín-angiotenzíniového systému, bude v tejto kategórii pacientov nižší (13). Prax však ukázala opak a v súčasnosti ARB sú významnou súčasťou terapeutického arzenálu liečby hypertenzie starších osôb (19). Pri zvážení voľby prípravku sme zvolili k sledovaniu valsartan preto, lebo podľa literárnych údajov je zvlášť vhodný k dlhodobej liečbe hypertenzie (4). Naše výsledky sú porovnateľné s literárnymi ú- dajmi, ktoré porovnávali rôzne druhy ARB, podávaných v rôznych dávkach. Pri porovnávaní rôznych druhov ARB sa ako referenčný liek väčšinou používal enalapril (18, 16, 5, 14, 12). Dosiahnutý pokles systolického, resp. diastolického tlaku krvi bol rozdielny v závislosti od druhu a dávky použitého lieku. Nami zistený pokles systolického (-30,48 mmhg) resp. diastolického tlaku krvi (-11,41 mmhg) sú väčšinou vyššie, ako boli zistené v uvedených štúdiách. Je to spôsobené o.i. zrejme aj skutočnosťou, že v predloženej štúdii bol podávaný valsartan v kombinácii s diuretikom (hydrochlorothiazid v dávke 25 mg/d). Porovnanie poklesu systolického aj diastolického tlaku krvi v porovnaní s inými štúdiami svedčí v prospech kombinácie ARB s diuretikom. V prospech použitej kombinácie svedčí aj to, že k poklesu doš-lo v prvých týždňoch podávania, pokles systolického TK sa v ďalšom období mierne prehlboval a diastolický TK sa priebežne udržiaval v medziach normy. Starší vek charakterizuje polymorbidita, zmenená rezorbcia, metabolizácia, väzba a vylučovanie podaného liečiva, čo vyžaduje osobitný prístup k liečbe staršieho pacienta, ktorý je náchylnejší a citlivejší na vedľajšie účinky podaného liečiva (17). V súvislosti s podávaním ARB sa v staršom veku upozorňuje osobitne na riziko hyperkaliémie. Kombinácia valsartanu s diuretikom je v tejto súvislosti osobitne výhodná. Pravdepodobne aj vďaka nej sme v sledovanom súbore nezistili závažné hladiny ionogramu, či hladiny kreatininu v sére. Mechanizmus účinku hypotenzív je rozdielny. Tento fakt nadobúda význam naj-mä vtedy, ak si uvedomíme, že cieľom liečby hypertenzie nie je iba dosiahnuť pokles tlaku krvi, ale redukovať aj vplyv hypertenzie na kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu. Z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych endpointov (mozgové, koronárne a i.) rozhodujú najmä tieto mechanizmy:

9 1. hemodynamický ovplyvnenie krvného tlaku a frekvencie srdca 2. metabolický (prevencia negatívneho účinku na metabolizmus tukov a glukózy) 3. antiproliferatívny (inhibícia cievnych proliferatívnych procesov, ktoré akcelerujú progresiu aterosklerózy hypertonikov (11). Z hľadiska požiadavky uvedenej v bode č. 1 za dôležitú považujeme skutočnosť, že napriek signifikantnému poklesu systolického aj diastolického tlaku krvi sa nezvyšovala frekvencia srdca. V posledných dvoch desaťročiach sme svedkami explozívneho nárastu prevalencie diabetes mellitus 2. typu. Jeho vzostup v Spojených štátoch ale aj v Európe dosahuje epidemických rozmerov. Vzostup je v zrejmej súvislosti so zmenami stravovacích zvyklostí, poklese telesnej aktivity a náraste percenta obéznej populácie. Je známe, že kardiovaskulárne riziko diabetika bez infarktu myokardu je rovnaké, ako pacienta s infarktom myokardu bez diabetu (3). Hypertenzia rizikový charakteru diabetu ďalej zvyšuje (6). Z uvedeného hľadiska nie je indiferentné, aké sú metabolické účinky použitého antihypertenzíva. Je známe, že klasické betablokátory riziko diabetes mellitus zvyšujú, kým blokátory renin-angiotenzinového systému riziko znižujú (7). V tejto súvislosti niektoré výsledky upriamili pozornosť na ARB. Štúdia LIFE, ktorá porovnávala účinok losartanu a atenololu zistila o 25 % nižší výskyt nových prípadov diabetes mellitus v skupine, ktorá dostávala losartan. Na tomto výsledku však môže mať podiel aj negatívny vplyv betablokátora atenololu na metabolizmus glukózy (1). Štúdia VA- LUE porovnávala hypotenzný účinok valsartanu a amlodipinu. Vo valsartanovom ramene sa zistil 23 % pokles nových prípadov diaebetes mellitus (8). V súčasnosti prebiehajúce štúdie ONTARGET a TRANCEND porovnávajú vplyv telmisartanu a ramiprilu a ich kombinácie na redukciu kardiovaskulárnych príhod. Ako sekundárny cieľ si vytýčili sledovať výskyt nových prípadov diabetes mellitus. Žiadna z týchto štúdií však nesleduje ako primárny cieľ výskyt novozistených prípadov diabetes mellitus. Preto sa s napätím očakávajú výsledky štúdie NAVI- GATOR (Nateglininid and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research), ktorá si vytýčila ako primárny cieľ sledovať vývoj diabetes mellitus u pacientov s porušenou toleranciou glukózy a kardiovaskulárnym ochorením. Vo svetle týchto poznatkov je nami zistený pokles hladiny glykémie zaujímavým nálezom a podporuje názor o priaznivom vplyve valsartanu na metabolizmus glukózy. Pri hodnotení našich výsledkov však treba vziať do úvahy, že výsledky boli získané na malom počte pacientov a primárny cieľ sledovania boli hodnoty krvného tlaku. Záver Po zhodnotení všetkých uvedených skutočností možno konštatovať, že kombinácia valsartanu s hydrochlorotiazidom u starých osôb je účinná čo do kontroly systolického aj diastolického tlaku krvi. Pri starostlivej kontrole renálnych funkcií a ionogramu sa jedná o liečbu bezpečnú. Naše výsledky podporujú aj pozorovania o priaznivom ovplyvnení metabolizmu glukózy. Uvedené výsledky sú významné aj z toho hľadiska, že boli získané u starej populácie, ktorá je všeobecne uznávaná za vysokorizikovú. Literatúra 1. DAHLHOF B., DEVEEUX R.B. et al: Cardiovascular mortality and morbidity in the Losartan Intervention for Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002, 359, s Guidelines Committee: 2003 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J. of Hypertension 2003, vol 21, č.2, s HAFFNER S.M., LEHTO S., et al: Mortality from coronary heart disease in subjects with type 21 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N. Engl. J. Med.1998, 339, s Originálne práce / Original papers

10 10 Originálne práce / Original papers 4. HEDNER T., OPARIL S. et al: A comparison of the angiotensin II antagonists valsartan and losartan in the treatment of essential hypertension. Am. J. Hypertens. 1999, 4, č.12, s HOLVERDA N.J., FOGARI R., ANGELI P. et al: Valsartan, a new angiotensin II antagonist for the treatment of essential hypertension:efficacy and safety compared with placebo and enalapril. J. Hypertens. 1996, 14, č. 9, s Hypertension in Diabetes Study (HDS) II. Increased risk of cardiovascular complications in hypertensive type 2 diabetic patients. J. Hypertens. 1993, 11, s JANDELEIT-DAHM K.A., TIKKELIS C. et al: Why blockade of the renin-angiotensin system reduces the incidence of new-onset diabetes. J. Hypertens. 2005, č.23, s JULIUS S., KJELDSEN S.E., et al: Outcomes in hypeertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 2004, 363, s KAPLAN NB., SCHACHTER M: New frontiers in hypertension. Lippincott Williams and Wilkins, London 2002, 134 s. 10. LAKATTA E.G.: Vascular disease in the older person. The Parthenon Publishing Group Ltd, 1998, 157 s. 11. MOMGA S., KAPLAN N.M.: Hypertension and renin angiotensin system. Pergamon Press, New York 1998,110 s. 12. NEUTEL J.M., ASMITH D.H., Reilly P.A.: The efficacy and safety of telmisartan compared to enalapril in patients with severe hypertension. Int. J. Clin. Pract 1999, 53, č.3, s PHILLIPS PA., HODSMAN G.P., JOHNSTON C.I.: Neuroendocrine mechanisms and cardiovascular homeostasis in the elderly. Cardiovasc. Drugs Ther 1991, č. 4, Suppl. 6, s PONTICELLI C., on behalf of the Eprosartan Study Group. Comparison of efficacy of eprosartan and enalapril in patients with severe hypertension. Am. J. Hypert. 1997, 10, č.4, part II, D Report of a WHO Study Group: Epidemiology and Preventioon of Cardiovascular Diseases in Elderly People. Geneva: World Health Organization 1995: RUFF D., GAZDICK LP., et al: Comparative effect of combination drug therapy regimens commencing with either losartan potassium, an angiotensin II receptor antagonist, or enalapril maleate for the treatment of severe hypertension. J. Hypertens 1996, 14, č.2, s SCOTT A.JK.: Hypertension in the older adult. Arnold, London s 18. TIKKANEN I, OMVIK P, JENSEN H.A.: Comparison of the angiotensin II antagonist losartan with the angiotensin converting enzyme inhibitor enalapril in patients with essential hypertension. J. Hypertens. 1995, 13, č.11, s VOORS A.A., RUILOPE L.M.: Angiotensin receptor blockers in An expanding area in cardiovascular and renal disease. Academic Pharmaceuticals Productions bv, Utrecht 2005, 213 s. Adresa autora: Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc., FESC Klinika geriatrie Lekárskej fakulty UK FNsP, Dérerova nemocnica Limbová ul. č Bratislava-Kramáre

11 Valsartan and hydrochlorthiazide effectivel combination in ambulatory treatment of hypertension of seniors 11 Z. Mikeš Summary Introduction: Ther number of hypertonics grows with the increasing age. Due to the expected growth of the senior population in the future, the issue of the treatment of hypertension in this age group still remains a topic of current concern. Objective: to follow up the efficiency of administration of angiotensin II receptor blocker in combimntion with a diuretic. Patients and methods: The combination of valsartan in the dose of 160mg and hydrochlorothiazide 25mg/day was administered to 30 patients with essential arterial hypertension of 2nd and 3rd degree for the period of 6 months. The followed up parameters comprised systolic and diastolic blood pressure values, heart rate, natrium, potassium level, serum creatinine and glycemia. Results: As early as one month after the treatment decrease in systolic and diastolic blood pressure was observed. After 6 months the reduction of systolic blood pressure became more marked, the values of diastolic blood pressure did not change in comparison with those after 1 month. No significant changes of heart rate, ionogram, and serum creatinine were found. The decrease of glycemia level after 6 months was on the bordeline of statistical significance. The tolerance of the administered drug was excellent. Conclusion: The results show that valsartan combined with hydrochlorothiazide in seniors is effective as far as the follow-up of systolic and diastolic blood presure is concerned. The treatment is well tolerated and in careful control of renal functions and of ionogram it is safe. The results are supportive of previous data about favourable effect upon glucose metabolism after administering of angiotensin II receptor blockers. Originálne práce / Original papers Key words: treatment of hypertension valsartan hydrochlorothiazide combined treatment old age and hypertension

12 12 Hodnoty total proteinu a albuminu u geriatrických pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové Originálne práce / Original papers D. Hrnčiariková (1), Z. Zadák (2), P. Klemera (3), J. Špirková (4) (Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové přednosta prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 2. Centrum pro vědu a výzkum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové 3. Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 4. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN v Hradci Králové) Souhrn Provedli jsme celoroční retrospektivní screening hodnot total proteinu a albuminu u hospitalizovaných pacientů na interních a chirurgických klinikách Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V tomto sdělení se zaměřujeme na skupinu geriatrických pacientů (80 let a starších). Prokázali jsme nízké průměrné vstupní hodnoty albuminu na chirurgických klinikách oproti normálním hodnotám na internách. V průběhu hospitalizace došlo na chirurgických oborech ke statisticky významné negativní závislosti hodnot albuminu na vzrůstajícím věku (p<0,05) a významné odlišnosti od interních oborů (p<0,05 pro ženy a p<0,01 pro muže), kde nedošlo v hodnotách albuminu ani total proteinu ke statisticky významným změnám s vyšším věkem. Kľíčova slova: total protein albumin griatrický pacient hospitalizace Úvod a cíl práce Sérová koncentrace albuminu je nezávislým indikátorem závažnosti klinického stavu a koreluje s prognózou nemocných. V současnosti se mění pohled na albumin jako pouze výživový marker, dnes je brán jako komplexní nespecifický ukazatel (bioindikátor) měnící se v případě poruchy výživy či akutní zánětlivé reakce (negativní protein akutní fáze). Pokles hodnot albuminu obecně ukazuje na zvýšenou zátěž pacienta. Hodnota pod 28g/l svědčí pro malnutrici nebo těžší zánětlivé onemocnění. Snížená hodnota total proteinu je ukazatelem dlouhodobého proteinového deficitu (1, 2). Za závažný se považuje pokles total proteinu pod 55g/l. S rostoucím věkem hodnoty sérových proteinů mírně klesají. 30% pacientů přicházejících do nemocnice je malnutričních, z toho polovinu tvoří senioři. U 70% těchto nemocných se v průběhu hospitalizace nutriční stav ještě zhorší a ve 30% vzniká malnutrice nově v průběhu hospitalizace (1, 3, 4). Zajímalo nás, zda tento nepříznivý trend můžeme prokázat i u pacientů v naší fakultní nemocnici. Metoda Provedli jsme ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a diagnostiky celoroční retrospektivní screening na lůžkových odděleních 5 velkých klinik Fakultní nemocnice v Hradci Králové (interní obory I. a II. interní klinika, Klinika gerontologická a metabolická; chirurgické obory Chirurgická a Ortopedická klinika). Sledovali jsme vstupní hodnoty sérového total proteinu a albuminu u pacientů přijatých na jednotlivé kliniky a vývoj těchto hodnot v průběhu hospitalizace. Získané výsledky jsme podrobili statistickému testování. Porovnávali jsme vstupní hodnoty a vývoj sledovaných sérových proteinů u pacientů hospitalizovaných na chirurgic-

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.)

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 Vychází v rámci projektu Visegrad Fund Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd

Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd A U S P I C I A Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO POLITICKÉ VĚDY ČESKÉ BUDĚJOVICE 2004 AUSPICIA recenzovaný

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1 20 12 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je partnerem České resuscitační rady Z obsahu vybíráme: Organizace poskytování přednemocniční neodkladné péče v Toskánsku Humanitární pohotovost

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM?

JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM? Rekreologie, management a politika ve sportu JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM? Michal Kalman, Zdeněk Hamřík Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života*

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života* Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života* LUCIE VIDOVIĆOVÁ, MARCELA PETROVÁ KAFKOVÁ** Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Activities of Seniors

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ADAPTACI KLIENTŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY MÁJ, P. O. Factors affecting the adaptation of clients in the Home for senior Máj p.o.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ADAPTACI KLIENTŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY MÁJ, P. O. Factors affecting the adaptation of clients in the Home for senior Máj p.o. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ADAPTACI KLIENTŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY MÁJ, P. O. Factors affecting the adaptation of clients in the Home for senior Máj p.o. Petra Zimmelová 1, Dagmar Dvořáčková 2 IX: 213 458, 2007

Více

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004 Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 ÚZIS ÈR 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR 128 01 Praha 2,

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha Doc.

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více