Aktivní přístup v hojení chronických ran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní přístup v hojení chronických ran"

Transkript

1 Objednejte ještě dnes Dermatovenerologie Léčebná kosmetika ze Po č/ks K H) 252 Kč + 5 % DP (240 Možnosti objednání: MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o., Na Moráni 5, Praha 2, Tel.: , Fax: , Tematická příloha MT 30/2007 n 22. října 2007 léčba ran Více informací naleznete na Aktivní přístp v hojení chronických ran Navzdory pokrokům v moderní medicíně je osd pacientů s komplikovano aktní ráno a chronickými kožními defekty často krtý. Kvalita života těchto nemocných je po dloho dob snížena již v důsledk samotné přítomnosti defekt. Nemocní jso navíc opakovaně konfrontováni s reálnými mož nostmi léčby, které nám poskytje sočasná medicína, bývají ohroženi ztráto končetiny a progresí základního onemocně ní do pokročilejšího stadia. sistencí kožních defektů úzce so visí. Nehojící se rána bývá totiž ve většině případů důsledkem jiných závažných chorob, jako jso napří klad chronická žilní insficience, diabetes mellits, zhobné nádory či ateroskleróza tepen dolních kon četin a imobilita. Drhy aktivního krytí Léčba tzv. vlhkým krytím a další mi moderními technologiemi hoje ní ran přináší pacientům mnoho výhod. Kromě rychlejšího hoje ní rány je pro nemocné důležitý krytí obsahjící kltivované lidské fibroblasty (mimobněčno hmo t a biodegradabilní kostr) nebo bioinženýrsky vyrobené kožní ště py. Sktečný význam pro široké vy žití vedených materiálů v praxi káže blízká bdocnost. Prevence chronických ran rizikových pacientů Často požívaným termínem je v sočasnosti také tzv. aktiv ní závěr rány. Požívá se zejmé na v návaznosti na lokální léčb rány podtlakem (TNP), nás více známo jako V.A.C. terapie. Při je jím nasazení vede podtlak, kromě jiného, ke stimlaci růst granla cí a ke zmenšování plochy defekt aktivní kontrakcí okrajů rány. Aktivní přístp v komplexní péči o pacienty s nehojící se ráno by měl mít daleko širší význam. Kromě aktivního přístp k dia gnostice, léčbě i prevenci vznik ran s komplikovaným průběhem hoje ní je ntné přimět k lepší spolprá ci i pacienty. V ideálním případě, kdy fngje včasný záchyt nemoc ných s rizikem porchy hojení ješ tě před vznikem kožního defekt, by bylo možné snížit výskyt chro nických lcerací velkých rozměrů, které reagjí pomal a neochotně i na adekvátní léčb. Důležitá je zde spolpráce s fyzioterapety a ergo terapety, kteří jso schopni s před stihem pomoci pacientovi vyrovnat se s vlastním handicapem. Včasná ntriční intervence pomůže orga nism rychleji regenerovat své síly a nastartovat hojení. Ntnost správné diagnózy Často jsme svědky toho, že se v prů běh léčby nepočítá s dynamiko Dokončení na str. C2 Telemedicína zefektivní péči C2 o chronické defekty Jako příklad efektivního vyži tí moderních technologií při léčbě chronických ran může posložit systém terénní péče vyžívaný v dánském Soenderjylland. Význam výživy a hojení ran C3 Atologní fibroblasty v léčbě těžkých vředů C7 U nemocných s chronický mi ranami je třeba brát v úvah vždy celkový stav pacienta včet ně jeho výživy, říká MUDr. Zza na Grofová. Na stránkách časopis Wond Repair and Regeneration pozor ňjí italští odborníci na to, že po žití atologních fibroblastových štěpů chronických diabetických defektů je dobro alternativo požívané terapie. Ke zlepšení sitace těchto pacientů by v řadě případů pomohlo, kdy by provedení potřebného zákrok nebo změna léčby přišly dříve, než tom doposd často bývá. Jsem pře svědčen o tom, že k léčbě kožních defektů a přidržených onemocně ní je zapotřebí se stavět více aktivně. Aktivní postp zdravotníků by měl být následován aktivním přístpem pacienta, včetně jeho rodiny. Tento způsob práce možní dostat pod kontrol nejen chronicko rán, ale také lépe stabilizovat a léčit základní chronické onemocnění, které s per i menší počet převazů a zmen šení bolesti při provedení převa z samotného. Krytí podporjící tzv. aktivní léčb rány se požívají ve světě přibližně od počátk toho to desetiletí. Pod pojmem aktivní krytí se rozmí fakt, že obvazový materiál je schopen aktivně měnit a zlepšovat podmínky pro nastole ní hojení zvyšováním koncentrace růstových faktorů nebo poklesem aktivity proteáz na spodině rány. Vyžívají se k tom materiály na bázi regenerované oxidované cel lózy, kolagen (a stříbra), polyhyd ratovaných PHI 5 ionogenů, chito san a látky snižjící ph na spodině rány atd. K dispozici jso také kry tí a gely zvyšjící obsah růstových faktorů jejich přívodem zvenčí např. rekombinantního lidského destičkového růstového faktor (rhpdgf). Dalšími členy skpiny aktivních obvazů jso terapetická Čtěte také +DYÀÒST qbroòtakò-epilexò!g.ovíò -EPILEXÒ!GÒ BYLÒ VYVINUTÒ PROÒ IROKmÒ SPEKTRUMÒ RANÒ SÒ ROSTOUCqMIÒ P qznakyò INFEKCEÒ AÒ TAMÒ KDEÒ HOJENqÒ NEPOKRAjUJEÒP IROZENÍMÒZPÇSOBEM Ò-EPILEXÒ!GÒJEÒÒKOMBINACqÒST qbraòaòm}kkmòsilikonovmòvrstvyò3afetac Ò$qKYÒ TmTOÒKOMBINACIÒDOKfÀEÒDEAKTIVOVATÒBAKTERIEÒJIÀÒPOÒ ÒMINUTfCHÒAÀÒPOÒDOBUÒ ÒDNÇÒAÒMINIMALIZOVATÒTRAUMAÒRfNYÒ OKOLNqÒKÇÀEÒAÒBOLESTÒPACIENTA Ò -EPILEXÒ!GÒNIjqÒBAKTERIEÒCHRfNqÒKÇÀI Ò 6qCEÒINFORMACqÒNAÒWWW SAFETAC CZ -ylnlyckeò(ealthò#areòs R O (fjkovaò Ò Ò Ò0RAHAÒ Ò4EL Ò Ò Ò ÒFAX Ò Ò Ò ÒWWW MOLNLYCKE COM ÒÒ

2 C2 léčba ran Tematická příloha Telemedicína zefektivní péči o chronické rány Mnoho pacientů, kteří trpí chronickými ranami ošetřovanými místními obvodními sestrami, bydlí v geograficky velké vzdálenosti od specializovaných center. Navíc potřebjí li v průběh léčby navštívit amblantního specialist, mnohdy jso objednáni až za několik dní či týdnů. Přitom během této prodlevy se stav rány může zhoršit a nabývat na rezistenci k následjícím terapetickým postpům. O své zkšenosti s elektronickým systémem telekonzltací se na stránkách květnového čísla časopis Jornal of the Eropean Wond Management podělili lékaři Rolf Jelnes z Sygehs Soenderjylland a Niels Ejskjaer z Aarhs University Hospital v Dánsk. Ve snaze tento problém řešit, jsme zavedli telemedicín jako nástroj rychlé komnikace mezi obvodní sestro a specializovaným lékařem. Tento koncept jsme nazvali,saar I Syd, vedli Rolf Jelnes a Niels Ejskjaer. Oba odborníci ve svém řešení vyžili zkšeností z obdobného projekt provedeného endokrinologickým oddělením na stejné niverzitě, a měli tak již k dispozici vyvinto a otestovano technologii. Ve stdii se obvodní sestry podílely na vývoji on line telekonzltace probíhající v reálném čase. Ukázalo se, že tento systém by se mohl aplikovat i v dalších zdravotnických zařízeních. Na web místěná databáze byla vytvořena za spolpráce softwarové firmy Dansk Telemedicin A/S. Telekonzltace jso v sočasné době v dánském Soenderjylland ( obyvatel) vyžívány jako interdisciplinární nástroj k předávání informací nejen o pacientech s venózními lceracemi, ale i o nemocných s lézemi arteriální či diabetické etiologie nebo o pacientech s dekbity příslšném amblantním specialistovi. Je tak zajištěna potřebná komnikace mezi jednotlivým sektory zdravotní péče. Umožňje to lepší zajištění kontroly kvality terapie a podpory sestry v ošetřování pacienta s chronicko ráno bez toho, aby byla ntná návštěva nemocného ve specializované amblanci či na oddělení nemocnice. Jak systém v praxi pracje? Když obvodní sestra navštíví pacienta s chronicko ráno, pacient je zaregistrován ve zmiňované databázi. K potřebným datům pacienta z databáze mají přístp poze konkrétní zdravotníci na základě předem poskytntého pacientova sohlas. Zpřístpněné sobory obsahjí např. identifikační údaje, popis sočasného onemocnění, deskripci rány nebo anamnéz zaměřeno na alergické projevy. Samozřejmostí jso i laboratorní a další nálezy z doplňjících vyšetření, například ABI, vyšetření se zaměřením na neropatie, výsledky mikrobiologických odběrů apod. Obvodní sestra požívá mobilní telefon k pořízení fotografického snímk rány v dostatečné kvalitě a jeho odeslání elektronicko cesto do webové databáze. Ve stejné době zaznamená i další charakteristiky rány její stav, velikost, charakter okolní kůže, bolestivost při převaz a v průběh dne. Uveden je také terapetický postp. Všechny tyto úkony a záznamy moho být provedeny přímo doma pacienta s vyžitím mobilního telefon a elektronického pera. Specialista léčí na dálk Obvodní sestra rozhodje o tom, kterém specialistovi bdo tyto informace poskytnty v rámci žádosti o konzltaci. Přitom se řídí tím, zda jde o rtinní záležitost, nebo o případ vyžadjící rgentní řešení. Specialista informace obdrží ve formě SMS zprávy na svém mobilním telefon se signalizací přítomnosti nové zprávy v databázi. To znamená, že může v případě rgentního případ velmi rychle poskytnot konsiliární doporčení, i kdyby byl v té době na konferenci kdesi v Jižní Africe. Jediné, co ke své práci specialista potřebje, je přístp k web. Po seznámení se s poskytntými daty může specialista například předepsat kompresivní terapii nebo v případě potřeby objednat na specializovano amblanci např. pro dplexní sono žil. Když je rána zhojena, sestře jso předána doporčení týkající se dalšího sledování pacienta pomocí zprávy zaslané z databáze na její mobilní telefon. Prozatímní zkšenosti z dánského projekt Se systémem pracjeme již 12 měsíců a v naší databázi máme 270 pacientů, vedl Rolf Jelnes. Podle něj lze jejich osobní zkšenosti shrnot do následjících bodů: zvýšil se počet včasných diagnóz, adekvátní terapie tak mohla být nasazena dříve než v minlosti, v závažném případě může být pacient ještě téhož dne přijat ke specialistovi, k amblantním specialistovi přichází méně nemocných, protože nemsí osobně vyšetřit pacienty, kteří jso léčeni dle příslšných standardů, systém přináší méně potíží pro pacienta, jenž může zůstat ve svém bydlišti, specialista svo informační podporo zvyšje erdici a efektivnost sestry. Systém se stále zdokonalje Na zdokonalení architektry systém, komnikačním propojení s praktickým lékařem, záznamech sestry nebo na interpretaci ekonomických parametrů terapie se stále ještě pracje. Náš systém založený na elektronických záznamech ložených na web a sdílených všemi zainteresovanými zdravotnickými složkami je z hlediska operativnosti jednodchý a spolehlivý. Jsme si ovšem vědomi toho, že naše tvrzení vyplývající z osobních zkšeností nejso dokmentačně podložená, zavírají Rolf Jelnes a Niels Ejskjaer. Dokmentace bde následovat v dalším stpni projekt. cin Když dva dělají totéž, není to vždy totéž Chybovat je lidské, říká oblíbené rčení. Pokd však k chybám dojde v medicíně, může to mít závažné následky. Pochybení při ošetřování chronických ran, která jso méně závažná, pravděpodobně výrazně prodloží a prodraží léčb. Zásadní omyly moho ovšem vést k poškození pacienta, ztrátě končetiny nebo k různým zánětlivým komplikacím. Proto je dobré vědět, v čem se v při léčbě chronických ran chybje nejčastěji. O některých omylech zdravotníků ošetřjících chronické defekty jsme hovořili s chirrgem MUDr. Janem Stryjo z Centra cévní a miniinvazivní chirrgie třinecké Nemocnice Podlesí. Chyby se moho vyskytovat jak v diagnostice, tak během léčby samotné. Část omylů je způsobena tím, že ošetřjící personál zapomíná na dynamický průběh hojení a včas nepřizpůsobí léčb aktálním stav rány, říká MUDr. Stryja a dodává: V praxi se dost často setkáváme s pochybeními, která sovisejí se špatným načasováním jednotlivých diagnostických kroků. Typickým příkladem jso pacienti s ischemicko chorobo dolních končetin. U nich se nezřídka vídáme to, že jso v první fázi,provizorně ošetřeni například amptací prstů na noze, ale po příčině vznik nekrózy se pátrá až s delším časovým odstpem, Aktivní přístp Dokončení ze strany C1 onemocnění, případně jino etiologií kožního defekt. Jako modelový příklad může posložit pacient diabetik s bércovým vředem primárně žilní etiologie, který byl léčen dloho dob pomocí moderních krytí a kompresivních bandáží. Obtížně se pohyboval, přesto si nestěžoval na kladikace, které by ho výrazněji omezovaly. Defekt dlohodobě stagnoval navzdory správné lokální terapii. Až při jedné z kontrol na amblanci bylo zjištěno, že část defekt znekrotizovala. Příčino byl sbaktní závěr stehenní tepny postižené aterosklerózo. Po revasklarizaci a provedeném debridement se lokální nález zlepšil a defekt se začal hojit. Z aktivního diagnostického přístp tak moho v těchto případech profitovat zejména pacienti s diabetem. Včas provedený revasklarizační výkon může totiž zabránit rozvoji nehojícího se kožního defekt, případně jeho vznik oddálit. Klíč od bldného krh Dlohodobě stagnjící rány bývají pro zúčastněné často zdrojem frstrace. Pokd takže není vzácností, že ltrazvkové vyšetření a angiografii takový pacient podstopí až s měsíčním odkladem. Odborníci však tento postp považjí za chybný, protože pacientů s ischemicko chorobo dolních končetin hrají o čas. Jakmile totiž v tkáních vznikno ireverzibilní změny, terapetické možnosti jso již velmi omezené. Snaho ošetřjícího personál by podle J. Stryji mělo být zahájení intenzivní léčby nově vzniklého defekt pomocí cévní rekonstrkce nebo angioplastiky již v počátcích, aby se předešlo vznik rozsáhlé chronické rány, které již prognóza zhojení většino není dobrá. Tento postp je nedojde v průběh šesti týdnů adekvátní léčby ke zlepšení lokálního nález, je na místě provést rozvah nad další strategií. Chronická rána může skrývat infekci a malignit nebo může mít jino etiologii než původně zvažovano. I když se v praxi v těchto případech setkáváme spíše s nihilismem nebo pasivním zkošením a čekáním na efekt jiné léčby, aktivní přístp a eliminace možných příčin dosavadního neúspěch jso klíčem k tom, jak protnot bldný krh a dosáhnot změny ve vývoji rány. Pokd chceme zásadně zlepšit péči o pacienty, je nezbytná výchova dalších odborníků na problematické hojení z řad lékařů i sester a efektivní spolpráce s ostatními zkšenými pracovišti v region, domácí péčí a odděleními následné péče. Proto je důležité, aby se zvýšil počet vysokoškolsky i středoškolsky vzdělaných zdravotníků, kteří zvládno aktivní ošetřování nehojících se ran moderními postpy. MUDr. Jan Stryja, Centrm cévní a miniinvazivní chirrgie, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec v zájm pacienta a navíc ve svém důsledk představje i levnější řešení. Proto by mělo být jedním z pravidel správného management rány pátrat v první řadě po příčině vznik defekt. Zda se jedná o diabetika či pacienta s žilní insficiencí, popřípadě zda se na vývoji rány nepodílelo také onemocnění tepen či infekce. Neměli bychom zapomínat, že příčino defektů může být také sebepoškozování. Hydrokoloidy se na infekční rány nehodí Dalším příkladem pochybení jso tzv. chyby začátečníků, kdy jso pacienti léčeni nevhodným krytím. Typicky se jedná o hydrokoloidy, které byly jedním z prvních krytí tzv. vlhkého hojení, a proto je povědomí o nich nejvíce rozšířeno. Často se ovšem stává, že jso nevhodně požívány infikovaných ran, pro které nejso indikovány, pozorňje MUDr. Stryja. Výsledkem takového požití je naopak zpomalení reparačního proces, vznik macerace a rozšíření defekt, protože tento drh krytí žádný antiseptický účinek nemá. Podobně se chybje při požívání materiálů s nedostatečno schopností absorpce exsdát silně secernjících ran. Výsledkem je opět macerace a rozšíření defekt. Pokd je naopak exsdát málo, může při nevhodně zvoleném krytí dojít RANDE odborníků na léčb ran Centrm cévní a miniinvazivní chirrgie Nemocnice Podlesí bylo hlavním iniciátorem setkání pod názvem RANDE 2007, během nějž se v ostravském hotel Atom 7. září setkaly přes dvě stovky odborníků na léčb komplikovaných a chronických ran. k jeho přilepení na rán. Následné odstranění bývá problematické a bolestivé. Chyb vidí J. Stryja i v tom, že se v terén ještě stále požívají tradiční postpy ošetřování ran, které představjí žití různých mastí a obkladů. Stále se můžeme setkat s žíváním genciánové violeti při léčbě ran. Přitom se ví, že tato látka je prokazatelně kancerogenní a v žádném případě by se neměla dostat do rány či na sliznice. Lze ji požít snad jen pro vyznačení místa zásah na neporšené kůži. Správně naložená bandáž Některé nedostatky nesovisejí přímo s požitím konkrétních krycích materiálů, mají však také nepříznivé důsledky. Velmi často se také setkávám s chybným bandážováním pacientů s chronicko žilní insficiencí. Do amblance k nám přicházejí nemocní, kteří mají bandáže poze do poloviny bérců, což vede k tom, že kraniálně od okrajů obvazů se tvoří velké otoky. Ty se moho tvořit také v oblasti nárt a prstů, pokd zde obvaz není dostatečně tažen. Častým nešvarem je rovněž vynechání pat při bandážování, komentje nedostatky při léčbě chronické žilní insficience J. Stryja. Samotných technik bandáže dolních končetin existje několik. Při chronické žilní nedostatečnosti odborníci doporčjí požívat vícevrstevno bandáž mlví Na konferenci s mezinárodní účastí, konané pod záštito České společnosti pro léčb rány a České lékařské komory, zazněly téměř tři desítky příspěvků sester i lékařů, kteří se problematice komplikovaného hojení ran aktivně věnjí. Cílem setkání RAN DE 2007 bylo zlepšit povědomí zdravotníků o moderních trendech v ošetřování ran a vyzdvihnot aktivní přístp v diagnostice, léčbě i prevenci vznik ran s komplikovaným průběhem hojení. S aktivním přístpem ze strany zdravotníků úzce sovisí i snaha přimět pacienty k lepší spolpráci. Nosnými tématy byly efektivní debridement rány, požívání moderních krytí, která aktivně zlepšjí podmínky pro hojení na spodině rány, a mltioborová spolpráce při léčbě pacientů s chronicko končetinovo ischémií. Podařilo se tak vytvořit pestrý program, jenž vyvolal příznivý ohlas poslchačů i přednášejících. Vodním skalpel v praxi Nemocnice Podlesí patří ž několik let k propagátorům moderních způsobů léčby ran. Požíváme speciální materiály, které zlepšjí prostředí v ráně a rychljí její hojení. Do léčby zapojjeme další specialisty a načíme pacienta, co pro sebe může sám dělat, doplnil MUDr. Jan Stryja, který se problematice špatného hojení ran dlohodobě věnje. Jako jediná v repblice požívá se o tří až čtyřvrstvé bandáži. První vrstv představje primární krytí rány, drho popřípadě sekndární krytí, na to se navléká bavlněná pnčocha, přes ktero se nakládají jednotlivé otáčky krátkotažného obinadla. Zásado je, že by mělo být dostatečně široké, minimálně deset centimetrů. Pokd má pacient velké otoky, doporčje se požít raději obinadlo široké 12 centimetrů, dodává MUDr. Stryja. Tlak obvaz by měl být největší v oblasti kotníků, přičemž směrem vzhůr by se měl tah postpně snižovat. Lze vyžít jednodcho zásad, že pro bandážování bérců dospělého pacienta by měla být požita vždy alespoň dvě obinadla. Nedostatky v terapii erysipel S chybami v léčbě se v praxi můžeme setkat pacientů s erysipelem, doplňje výčet nedostatků Jan Stryja. Pozdní komplikací při nesprávné terapii těchto nemocných může být vznik lymfedém a často i chronických ran v tomto terén, ale také vývoj těžké nekrotizjící formy erysipel, kdy vznikají hlboké, velmi těžko ovlivnitelné defekty. Sočasně s poškozením tkání jso totiž postiženy i lymfatické cévy. Mám několik pacientek s lymfedémem, kterých byl erysipel nesprávně léčen týdenním podáváním perorálních antibiotik. Abychom předešli dalším recidivám erysipel a následném snazším vývoji lymfedém, měla by léčba erysipel probíhat za hospitalizace a s vyžitím intravenózních antibiotik, zavírá MUDr. Stryja. ton Nemocnice Podlesí při čištění chronických i komplikovaných ran vodní skalpel. Účastníci RANDE 2007 se tak, kromě zkšeností s působením vodního skalpel na rány, mohli dozvědět například i o požívání larev či bezbněčné prasečí xenodermis. Mezi prezentace s největším ohlasem se zařadily příspěvky Dr. Adama Freye z Rakoska, který se věnoval hydrochirrgii a vyžití Versajet v debridement komplikovaných aktních a chronických ran, a MUDr. Karla Novotného z Kliniky kardiovasklární chirrgie FN Motol, jenž prezentoval možnosti požití larvální terapie jakožto biologického debridement nekrotických defektů. K zajímavým patřilo i vystopení MUDr. Richarda Kboka z Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze věnjící se požití bezbněčné prasečí xenodermis ke krytí popálenin a chronických kožních defektů. jas

3 Tematická příloha léčba ran C3 form těla (tvar, velikost, složení), fnkce a výsledný klinický stav. Jednodše řečeno, do oblasti mal ntrice (doslovně špatné výživy ) patří tedy jak podvýživa, tak obezita jako drhý extrém. Pacientům na obo pólech stav výživy se rány hojí obtížněji. Důvodem jso změně né podmínky celkové i lokální, nedostatek energie nebo sbstrátů (zejména bílkovin) pro bněčno obnov a reparaci tkáně. Na opožděném hojení se může případně podí let i nedostatek mikrontrientů. Příklad bércového vřed. zavedení vstp do zažívacího trakt (za předpoklad, že zažívací trakt fngje a je možno jej žít k výživě). Jednalo by se bď o vyžití žaldk, nebo střeva. Lze važovat o zavedení nasogastrické sondy pro krát kodobé požití nebo perktánní endosko pické gastrostomie (PEG) pro dlohodobé podávání výživy. Nabízí li se k výživě po ze střevo, můžeme opět jako vstp vyžít sond (nasojejnální) nebo jejnostomii, obojí je rčeno k podávání výživy po delší dob. Do sond a stomií podáváme příprav ky enterální výživy. Žaldek snese podává ní bolsové, do střeva je ntno výživ apli kovat zásadně kontinálně. Existjí sitace, kdy zažívací trakt ne lze vyžít vůbec nebo jen částečně, potom je na místě výživa parenterální, úplná nebo doplňková. Mltidisciplinární přístp Příklad zavedeného PEG. který má omezený perorální příjem, je nt no řádno výživ zabezpečit jiným způso bem. Základními předpoklady pro dobrý perorální příjem jso dobrá péče o chrp a dentální protetik, individalizovaná die ta, vhodný čas k jídl, častější podávání stra vy, správná konzistence a teplota, příjemné prostředí a chtnost, případně pomoc při jídle (Frtado K., ESPEN 2007). Jedním z prvních opatření pro zajiště ní správné výživy pacienta s ráno je kon zltace ntričního terapeta. Někdy sk tečně stačí změna jídelníčk nebo volba jiné technologické úpravy stravy. Dále při cházejí na řad modlová dietetika, která 2005). Obohacený doplněk obsahje napří klad 20 g bílkovin v 200 ml přípravk (jed no balení), ve srovnání s ním klasický dopl něk má asi 4 g bílkovin v 200 ml. Pro podpor hojení dekbitů byl vyvi nt speciální přípravek s navýšením bílko vin, vitamin C, E, A a stopových prvků, zejména zink. V porovnání s klasickým doplňkem (3 mg Zn v 200 ml) obsahje 9 mg Zn v 200 ml. Vyžití sond a stomií při enterální výživě Je třeba se tedy vždy dívat na celkový stav pacienta včetně jeho výživy. Ntriční scree ning, stanovení ntričního stav a ntrič ního rizika, v němž se pacient nachází, sledování příjm stravy a hmotnosti pat ří mezi jednodché nástroje, které lze vy žít prakticky všde. Hojení ran je oblas tí, kde má výživa rozhodně své místo. Ani moderní obvazové materiály nedokáží samy o sobě víc, než je v jejich silách. Nt riční intervence msí začít včas. Mnohým ranám, například dekbitům, je možno při řádné výživě a ostatní péči dokonce přede jít (Schols J., ESPEN 2007). Management hojení ran vyžadje jednoznačně mlti disciplinární přístp, v němž hraje výživa klíčovo úloh. MUDr. Zzana Grofová, Ntriční a dietologické oddělení, Pardbická krajská nemocnice, a. s. Pokd selhává perorální příjem navzdory výše vedeným opatřením, je ntno zvážit Hojení proleženin zevnitř Až 36 % ležících pacientů trpí bolestivo a vysiljící zdravotní komplikací proleženinami.1 36 % Cbitan a Cbison - jediné přípravky na hojení proleženin zevnitř obsahjí všechny specifické ntrienty potřebné pro optimalizaci hojení (dle doporčení EPUAP)2 - zvýšené množství bílkovin, arginin, zink a vitamin C a E pro optimální proces hojení způsob podávání lze jednodše zvolit dle potřeb pacienta (sipping, sondová výživa) ž po 3 týdnech podávání Cbitan došlo k redkci nekrotické tkáně o 76 % a ke snížení počt infikovaných ran o 66 %3 E O TÁZK ÁT LE U? M 1. M. Clark. Pressre lcers: epidemiology and costs. ESPEN Congress, EPUAP Ntritional Gidelines for Pressre Ulcer Prevention and Treatment (Nov 2003). 3. Soriano et al. The effectiveness of ntritional spplementation in the healing of pressre lcers. Jornal of Wond Care Vol 13(8) pp VO Zlepšené hojení povrchových poranění popisje stdie amerických lékařů z Uni versity of Minnesota School of Medicine, v níž byl testován účinek gel vyrobeného z pacientových vlastních trombocytů. Tým vedený Davidem Homem vyžívá přístroj, který separje z pacientovy krve plazm silně obohaceno o trombocyty a z té pak dalším zahštěním vyrábí gel s vysokým obsahem trombocytů. Stdie zveřejněná v Archives of Faci al Plastic Srgery popisje výsledky tes tů na osmi dospělých dobrovolnících. Lékaři každém z dobrovolníků vytvoři li pět čtyřmilimetrových bodných pora nění na kůži stehna. Rány na jedné noze byly ošetřeny tradičně, rány na drhé končetině byly ošetřeny trombocytovým gelem. Následně byla poranění po šest týdnů monitorována a postp hojení byl dokmentován. Pozitivní efekt trombo cytového gel byl průkazný. Vznik nové tkáně v poraněném místě byl po ošetře ní gelem rychlen o tři dny. Sedmnáctý den hojení byly rány ošetřené gelem za vřeny v průměr z 81 procent. Kontrolní poranění byla zhojena z 57 procent. Ato ři stdie zdůrazňjí, že jde o pilotní pro jekt a že metod léčby povrchových pora nění trombocytovým gelem je třeba dále JaP zdokonalovat a prověřovat. Pro hojení ran jso důležité faktory lokální i celkové. Mezi lokální faktory řadíme dob ré prokrvení s dodávko sbstrátů a kyslí k, trofik tkáně, vyřazení místního tlak, kontrol infekce, příprav spodiny rány a držování vlhkého prostředí v ráně. Z faktorů celkových je to na prvním mís tě výživa a hydratace, a dále úroveň meta bolických změn ve smysl dobré kompen zace diabet nebo držování fnkcí orgánů postižených chronicko porcho (napří klad nedostatečnost ledvin a jater). Rána při hojení prochází čtyřmi základ ními stadii: koaglace, zánět, proliferace, remodelace. Každé stadim má své nároky na energii a specifické sbstráty. Ať se jed ná o fnkční imnitní bňky ve fázi záně t, rychle se dělící fibroblasty a novotvor b cév ve fázi proliferace či možnost tvorby kvalitního kolagen ve fázi remodelace. Opožděné hojení pozorjeme systémo vého zánět, psychického stres a malig nit. Hojení chirrgických ran je závislé na dostatk, resp. deficit endogenních sb strátů při podvýživě a ztrátě bněčné hmo ty (Sobotka L., ESPEN 2007). V rizik pro zhoršené hojení se nacházejí pacienti obéz ní, podvyživení, staří, imobilní, dále dia betici a chirrgičtí a onkologičtí nemocní (Frtado K., ESPEN 2007). K podpoře hojení jso vhodné i mikro ntrienty a antioxidanty. Jedná se zejména Ilstrační foto archiv atorky Úvodem je vhodné definovat termín, kte rý je velmi často požíván malntrice. Doporčené postpy Evropské společnosti klinické výživy (ESPEN Gidelines 2006) definjí malntrici jako stav výživy, kdy deficit, přebytek nebo nerovnováha ener gie, proteinů a ostatních ntrientů způso bje měřitelné nežádocí účinky na tkáně/ Trombocytový gel podporje hojení Podle rozsah rány může docházet v růz né míře ke ztrátám proteinů, tektin a dal ších ntrientů ranno plocho. Pacientovi, Faktory lokální a celkové Definice špatné výživy Příklad diabetického defekt. Specializovaná ntriční podpora moho obohatit jídlo o proteiny nebo zvý šit jeho energeticko hodnot. Dobrý způ sob, jak zvýšit perorální příjem, je popíje ní perorálních ntričních doplňků (starší a vžitý termín je také sipping ). Dodá vány jso obvykle v lahvičkách o obsah 200 ml. Perorálních ntričních doplňků je značné množství, mají různé příchtě (asi 22 typů). Liší se také obsahem vlákniny, proteinů a speciálních složek. Pro hoje ní ran bdo výhodné zejména ty, které jso obohaceny bílkovinami. Ze systema tického přehled 15 stdií například ply ne, že vysokoproteinové perorální ntriční doplňky snižjí signifikantně riziko vývo je dekbitů (Stratton RJ, Ageing Res Rev. A Vyzvaní odborníci z České repbliky (L. Sobotka), Holandska (J. Schols) a Port galska (K. Frtado) na kongres hovořili o základních principech hojení, ntričních aspektech péče o dekbity, ntriční podpo ře a ošetřovatelství. Ačkoli není v sočas né době známa žádná zázračná látka ani ntriční sbstance, která by hojila, jed noznačné je to, že ntriční podpora je zá kladní sočástí péče o pacienta s ráno. Pa cient s chronicko nebo obtížně se hojící ráno msí být řádně živen, aby měl dosta tek stavebního materiál k hojení a ener gie k podpoře hojivých procesů. Ntriční stav pacienta sám o sobě může napovídat o tom, jak se bde rána hojit a zda vůbec můžeme hojení předpokládat. o vitamin C, který se účastní tvorby kolage n, vitaminy E a A, jako významné antioxi danty. Ze stopových prvků je to především zinek, který je kromě mnoha metaloen zymů, včetně speroxiddismtázy (SOD), také sočástí matrixových metaloproteáz. Matrixové metaloproteázy jso enzymy, které se přímo účastní hojivých procesů. Důležité jso i další stopové prvky účast nící se antioxidačních systémů, jako na příklad selen (gltathionperoxidáza, GPx) a měď (SOD). Ilstrační foto archiv atorky V září tohoto rok proběhl v Praze evropský kongres ESPEN, Evropské spo lečnosti klinické výživy. Jeden z edkačních odborných bloků byl věnován vztah výživy a hojení ran. Přestože hojení ran je téma na samostatný kongres, problematice adekvátní výživy při léčbě chronických ran není často přikládána taková vážnost, jako si zasloží. Bořlivý rozvoj moderních přístpů k ráně a lokální terapie msí být jednoznačně provázán s dalšími aspekty, které hojení ovlivňjí nebo možňjí. Ilstrační foto archiv atorky Význam výživy a hojení ran JTE ZDA R M INFOLINKA NUTRIDRINK Pondělí pátek hodin

4 C4 léčba ran Tematická příloha Debridement ran pomocí moderních materiálů Nezávisle na drh a rozsah rány probíhá hojení ran ve fázích, které se časově překrývají a které od sebe nelze oddělit. Rozdělení do jednotlivých fází se řídí základními morfologickými změnami v průběh reparačních procesů. Obvyklé je dělení do tří stadií. První fáze je fází zánětlivo neboli exsdativní, v níž dochází k zánětlivé reakci, jejímž cílem je vyčištění rány a přechod do fáze drhé, proliferační. V proliferační fázi dochází k novo tvorbě krevních cév a granlační tkáně, která postpně vyplňje defekt a vytvoří se vhodná půda pro epitelizaci. Blíže se bd zabývat první zánětlivo fází, v níž dochází k čištění rány, a to defektů s komplikovaným hojením. Jso to rány, které obsahjí větší či menší množství nekróz, jež ž organisms není schopen spontánně odločit. Takové rány moho vzniknot pacientů různého stáří v pří padě, že dojde z nějakého důvod k odm ření tkáně. K tom, aby se rána vyčistila a mohla granlovat, je ntné nekrotické tkáně odstranit. Nekrózy můžeme odstra nit mechanicky (chirrgický debridement) či enzymaticky nebo za pomoci farmakolo gických přípravků, které pomáhají odlo čení nekróz a podporjí zánětlivý proces. Hojením komplikovaných chronických ran se na našem pracovišti věnjeme již několik let a při ošetření nekrotických ran se nám nejvíce osvědčil mechanický debri dement (chirrgický) a požití farmakolo gických přípravků, jež se vyžívají k tzv. vlh kém hojení. Enzymatické přípravky nejso zcela vhodné, protože jejich nosičem je mast, která nevytváří vhodné prostředí v ráně. Chirrgický debridement provádíme, pokd to dovolí zdravotní stav pacien Na scho nekróz jinak než na vlhko Farmakologické přípravky tzv. vlhkého hojení mají pozitivní vliv na každo fází hojení. V zánětlivé fázi hojení ran pod porjí čisticí proces a odstranění nekróz, ve fázi proliferační vytvoří mikroklima, podobné médi pro kltivaci bněk, čímž dochází ke zlepšení migrace a zvýšení mitóz epitel. Pomocí tzv. vlhkého hojení často rán zcela zbavíme nekróz a nastar tjeme tvorb granlační tkáně. Přípravků tzv. vlhkého hojení je velké množství, na každo fázi hojení jso rčené jiné. U ran nekrotických je ntné nejdříve rčit, zda jde o nekróz vlhko, nebo scho, a po dle toho volíme daný přípravek. Pokd jde o rán s vlhko nekrózo, požíváme obvazové materiály s kalcim algináty, které jso vyrobené z mořských řas. Při kontakt se solemi sodík, jež se vyskytjí v ranném sekret, vlákna nabobt nají a přemění se ve vlhký a savý gel. Výho do je, jestliže obsahjí stříbro jako anti septicko složk. Dále lze požít materiály s aktivním hlím, také obohacené stříbrem, mezi jejichž zástpce patří např. Actisorb, Silvercel, Sorbalgon, Kalginate, Carbo sorb. Jejich výhodo je, že pohlcjí ran ný exsdát, spotřebovávají vlhké nekró zy a čistí spodin rány. Přídavek stříbra působí sočasně antisepticky. Další před ností je, že algináty ponecháváme na ráně i několik dní. V případě ran se scho nekrózo přednostňjeme požití hydrogelů, kte ré nekróz rozmáčí a možní spontánní odločení nekrózy nebo její snazší mecha nické odstranění. Hydrogely, mezi které patří např. N gel, Flamigel, Hydrosorb gel, Askina gel, v ráně kryjeme speciálními fóliemi (Bioclsive, Hydrofilm), jež zabrání únik gel a potencjí jeho působení. Hyd rogel s fólií ponecháváme na ráně jeden až dva dny. Jestliže během té doby nedojde ke spontánním odločení nekróz, poksíme se následně rán mechanicky očistit. Stej ný postp opakjeme až do úplného vyčiš tění defekt. Přípravky tzv. vlhkého hojení se staly nedílno sočástí pro hojení komplikova ných ran a často šetří pacienta chirrgic kého zákrok. Jako příklad jejich požití přikládám dvě kasistiky. Jedna popis je nemocného se scho nekrózo, drhá s vlhko formo nekrózy. MUDr. Radovan Čech, Chirrgické oddělení, Nemocnice Jihlava Kasistika vlhká nekróza 5 foto archiv atora 7 foto archiv atora Kasistika schá nekróza ta. Měla by se při něm odstranit veškerá nekrotická tkáň a fibrinové povlaky. Tím spodin rány oživíme, což možní začít proces hojení rány s následným volně ním růstových faktorů a migrací dostateč ného množství zánětlivých bněk v chro nologickém pochod ) Na snímk je vidět typická vlhká nekró za dekbit v oblasti paty. Jde o pa cientk vysokého věk, centrálně v oblas ti defekt je již patrný skelet patní kosti. V tomto případě jsme aplikovali Silvercel (alginát se stříbrem). 2) Převaz jsme 2 3 prováděli každý drhý den. Na snímk je zachycen stav po 14 dnech, je patrné výrazné spotřebování nekróz a přegranlování skele t. Vzhledem k pokročilosti nález se v oblasti plosky nohy vytvořil absces, který bylo ntné chirrgicky řešit. 3) Snímek představje 4 5 stav po chirrgickém řešení plantárního absces, pokračjeme v terapii Silverce lem. 4) Po třech týdnech od chirrgic kého ošetření přecházíme k požití pří pravků podporjících epitelizaci. 5) Na snímk je již rána zhojena. Požití larev k léčbě diabetických vředů Larvy patří k nejmenším chirrgům na světě. Popravdě řečeno, jso lepší než chirrgové, protože jso levnější a pracjí 24 hodin denně, říká Bolton o svých spolpracovnicích s úsmě vem. V posledních letech se při péči o diabetiky potýká Andrew Bolton stá le častěji s infekcí diabetických vředů vyvolano mltirezistentními kmeny Staphylococcs ares. Jen za poslední dva roky se počet infekcí těmito kmeny stafylokoka na jeho klinice ztrojnásobil. A. Bolton to připisje nadměrném žívání antibiotik a přednostňování širokospektrých antibiotik před antibio tiky s úzkým spektrem účink. Spol s kolegyní Ann Knowlesovo po žil Bolton sterilní larvy bzčivky zelené k čištění diabetických vředů infikovaných mltirezistentním stafylokokem třinác ti pacientů ve věk od 18 do 80 let. Pacienti trpěli chronickými diabetickými vředy, nar šením krevního oběh a ztráto citlivos ti v končetinách. Larvy byly aplikovány na dob čtyř dnů, a to dvakrát až osmkrát po sobě v závislosti na velikosti léze. Rána byla překryta lehkým obvazem. Při léčbě nebyla požita antimikrobiální agens ani růstové faktory. U všech pacientů došlo k vymize ní mltirezistentní infekce. Během ošetře ní nebyly pozorovány negativní reakce. Po odstranění posledních larev lékaři zjistili, že množství nekrotické tkáně ve vřed průkaz ně pokleslo, a naopak signifikantně narostlo množství nově rostocí zdravé tkáně. Je to opravd vzršjící, komentoval výsledky stdie Andrew Bolton. Popr vé jsme prokázali schopnost larev elimi novat infekci diabetických vředů mlti rezistentním stafylokokem. Potvrdilo se to v randomizované stdii. Ošetření lar vami nabízí první neinvazivní a bezrizi kové řešení tohoto stále častějšího problé m. Jde o bezpečno a levno alternativ k drahým a potenciálně toxickým antibio tikům. Není důvod, proč by larvy nemoh ly být požity i na dalších částech lidské ho těla, snad s výjimko velkých poranění JaP břicha, zavírá prof. Bolton. Pozn. red.: více o požití larvální terapie v léčbě chronických ran též v MT 6/2006 a 16/ ) Defekty s nekrózo se moho vyskytnot pa cientů každého věk. V tomto případě se jedná o defekt dvoletého pacienta, který vznikl po naložení náplasťové extenze pro fraktr femr. Na rán jsme aplikovali N gel a překryli ji fólií (Bioclsive). 2) Stav po dvo dnech, schá nekróza se tzv. rozmáčí a začíná se odlčo vat. 3) Na tomto snímk je vidět poršení vlhkého hojení, kdy převaz byl proveden s Viš něvského balzámem! Následje opětovné vys šení rány a vznik sché nekrózy. Proto jsme opět aplikovali N gel a Bioclsive. 4) Po dalších 7 dvo dnech je znov patrné rozmáčení nekró zy a její postpné odlčování. 5) Na snímk vidíme odločení sché nekrózy. Na spodině rány jso patrné povlaky a vlhké nekró zy, proto byl požit Actisorb. 6) Rána již granlje, přecházíme na přípravky, které podporjí granlaci. 7) Na snímk je patrné zhojení rány. Tým Andrewa Boltona z University of Manchester popsal ve stdii zve řejněné lékařským časopisem Diabetes Care výsledky léčby diabetických vředů larvami bzčivky zelené (Lcilia sericata). Bolton vyžívá larvy bzčivky již déle než deset let. Sprasorb Systém pro vlhké hojení ran Kompletně a profesionálně! A Alginat alginát A + alginát + Ag X Hydr HydroBalance X + HydroBalance + PHMB C Kollagen kolagen P PU-Scham PU-pěna H Hydr hydrokoloid M PU-Membran PU-membrána F Folie fólie G Gel gel Lohmann & Rascher, s. r. o.. Bčovická 256. CZ Slavkov Brna. Tel.: Fax: LÉČÍME. OŠETŘUJEME. CHRÁNÍME Ins. Sprasorb 281x _CZ.in :56:19 Uhr

5 Tematická příloha léčba ran C5 Bez pomoci rodiny by boj s dekbity zkolaboval Přestože dekbitální vředy jso jedno z hlavních příčin morbidity v poplaci, jde mnohdy o nedostatečně sledovaný zdravotní problém. Všeobecně se ví, že terapie i prevence jso draho záležitostí, ale přesnějších informací o sktečných nákladech je k dispozici stále velmi málo. Navíc nejde jen o náklady zdravotních pojišťoven, ale i o výdaje pacienta samotného a o jeho kvalit života. Sktečnými náklady na terapii dekbitů se v jednom z letošních čísel časopis Jornal of the Eropean Wond Management Association zabýval profesor Peter J. Franks z Thames Valley University v Londýně. V terapii dekbitů je důležité sledovat nejen výdaje zdravotnických zařízení, ale také rčit s tím spojené výdaje samotných pacientů a jejich příbzných, neboť tato péče se stále více přesnje z amblancí a nemocnic blíže k rodině pacienta. Dále je třeba zahrnovat i tzv. nepřímé náklady, při nichž vycházíme z odhadů snížené výkonnosti a prodktivity pacienta a jeho rodinných příslšníků, jež představjí sočasně i ztrát pro společnost, vedl profesor Peter Franks. Podle něj je do těchto úvah třeba zahrnot i otázky kvality života, zejména problémy spjaté s bolestí, sníženo mobilito i psychickými potížemi pacienta. Příbzní a pečovatelé poskytjí nemocném podstatno část péče, bez níž by jinak systém zdravotních a sociálních slžeb zkolaboval. Odhadje se, že ve Velké Británii o své příbzné a přátele pečje zhrba 6,8 milion lidí. Hodnota jejich neoficiální práce se přitom může pohybovat na úrovni přibližně 57 miliard liber ročně. Finanční náklady na dekbity Ani přímé náklady na terapii a prevenci dekbitů nejso většino dobře známy, protože jde mnohdy o onemocnění, jež vzniká sekndárně v rámci jiných chorob. V roce 1993 však britská vláda pověřila aditorsko a poradensko firm Toche Ross, aby jí vypracovala odhady nákladů zdravotní péče se zaměřením na pacienty s dekbitálními vředy. Firma požila výsledky již existjícího výzkm i odhady odborníků k teoretickém propočt nákladů na terapii a prevenci dekbitů ve zhrba 600 lůžkových zařízeních. K čem dospěla? Terapie dekbitů přijde v nízkonákladové nemocnici na ročně, zatímco vysokonákladová nemocnice spotřebje na tto léčb ročně. Pokd se zahrnly i náklady na prevenci, pak se v prvním případě celkové výdaje téměř nezměnily, zatímco ve drhém stoply na za rok. Velká část těchto dodatečných nákladů na prevenci byla spotřebována ve formě práce sester vynaložené na sledování a polohování pacienta. Závěr zněl, že náklady na terapii a prevenci dekbitů činí ve Velké Británii přibližně 0,4 až 0,8 % celkového ročního rozpočt na zdravotní péči. Jak jso na tom v Nizozemsk? Nikdo se však nepoksil odhadnot tzv. nepřímé náklady ze strany pacientů a jejich příbzných a přátel. Rozsáhlejší průzkm byl v tomto smysl proveden v Nizozemsk. Zde zjišťovali prevalenci pro různá stadia dekbitů a kombinovali je s expertními odhady (Dtch Society of Pressre Ulcer Experts), aby determinovali vynaložený čas personál, dodatečné dny příslšné péče, požití speciálních lůžek a zdravotnických materiálů. Výše nákladů nezávisela jen na konkrétním stadi dekbitální léze, ale zřetelně více se odvíjela od toho, kde konkrétně byla péče poskytována. Například nejvyšší náklady na péči o dekbits II. stadia byly zjištěny v niverzitních nemocnicích (nejméně 71,6, nejvíce 110,2 ) a nejnižší náklady byly v tomto případě zjištěny všeobecné nemocnice (nejméně 23,7, nejvíce 25,1 ). Domácí péče stála přibližně tolik, co péče v niverzitní nemocnici, zatímco ošetřovatelská domácí péče zhrba odpovídala svými náklady všeobecné nemocnici. Atoři odhadli roční výdaje na terapii a prevenci dekbitů v rozmezí od 371 milionů do 1,695 miliardy, přičemž je ntno si vědomit, že se vztahjí k celkovém počt 16,5 milion obyvatel. Tato sma představje přibližně jedno procento nizozemského rozpočt věnovaného zdravotní péči. Nejvíce stojí práce sester Nedávno byl ve Velké Británii proveden další epidemiologický průzkm. Podle jeho výsledků byly průměrné náklady na péči o pacienty s dekbitálními vředy v I. stadi 1 489, v II. stadi se zvedly na 6 162, v dalším stadi III již činily a pacientů s nejtěžšími stadii dekbitů (stadim IV) stálo jejich ošetřování er. V rámci 60milionové britské poplace byla roční incidence odhadnta na dekbitů stadia I, případů stadia II, stadia III a stadia IV. Kombinací průměrných nákladů a počt případů byly vypočteny celkové náklady na péči a prevenci dekbitů pro jednotlivá stadia: 214 milionů (stadim I), milionů (stadim II), 544 milionů (stadim III) a 670 milionů (stadim IV). Celkově se jedná o sm 2,473 miliardy, jež představje 2,6 % celkového rozpočt britské národní zdravotní slžby. Z tohoto objem největší část finančních prostředků (90 %) připadá na práci sester a ošetřovatelů. Pobyty v lůžkových zařízeních stojí asi 8 % celkových nákladů, zatímco náklady na antibiotika, převazy a polohovací zařízení byly relativně nízké. Dekbity znamenají prodložení pobyt v nemocnici V Astrálii se zase investigátoři v letech 2001 až 2002 poksili zjistit, o kolik dní se v průměr prodloží pobyt v nemocnici kvůli komplikaci v podobě vzniklého dekbit. Odhadli, že vznik dekbit vedl v průměr k dodatečným 4,31 dne pobyt na jednoho pacienta. Celkově se tak za rok jednalo o dnů strávených navíc v lůžkovém zařízení, což Astrálii s jejími 20,3 milion obyvatel přišlo na 170,7 milion er. Náklady nese i pacient Důležitým měřítkem je ale i kvalita života pacienta a zachování jeho fyzických a dševních schopností včetně sociálních fnkcí. Úkol změřit tyto dopady se zhostili odborníci v USA. Dekbitální vředy měly samozřejmě vliv nejen na fyzické a psychické schopnosti pacientů, ale i na jejich finanční sitaci a nezávislost na pomoci drhých v sokromém životě. Pacienti, nichž byly přítomny dekbitální léze déle než šest měsíců, propadali depresím a pesimism a zhoršila se jejich compliance. S nastalo sitací se těžce vyrovnávali, cítili se izolovaní, zejména když byli ponecháni osamoceni na pokoji. Pacienti zažívali pocity ponížení, když zdravotníci vyšetřovali intimní části jejich těla. Deprimoval je i zápach z jejich vředů, který se často snažili řešit pomocí deodorantů. Finanční náklady byly spojeny s absencí v zaměstnání, se zvýšenými platbami za lékařsko péči, za léky a za cesty do zdravotnického zařízení. Podstatný zásah do pacientova života byl spojen i s bolestí. Ve stdii vedené J. K. Szorem z Toledo Hospital v USA bylo zjištěno, že 84 % pacientů s dekbity ve stadi II až IV dávalo bolest a 18 % z nich ji charakterizovalo jako mčivo. Kromě toho 88 % pacientů dávalo bolest při převazech. Jen šest procent pacientů vedlo, že jejich bolest byla zmírněna příslšno medikací, neboť zdravotníci často jejich stesky na bolest ignorovali. Dosd neexistje žádná stdie, jež by sledovala skóre pacientů s dekbity z pohled jejich platnění a která by rčila z toho vyplývající potenciální deficity v sovislosti s onemocněním a potenciální náklady v podmínkách tzv. QALY (qality adjsted life years cena jednoho rok kvalitního života). Diskse nad celkovými náklady V oblasti dekbitálních vředů sice byla provedena hodnocení terapetických výsledků, ale jen velmi málo pozornosti se věnovalo celkovým nákladům na péči a na dopady na kvalit života pacienta. Zdravotnické institce si překvapivě nejso vědomy finanční zátěže, jež tato komplikace přináší. Například 2,5 miliardy vynaložených ve Velké Británii na terapii a prevenci dekbitů se rovná částce na zajištění psychiatrické péče. Výsledky dostpných, i když malých a lokálních stdií kázaly, že přítomnost dekbitů vede ke zřetelném deficit v kvalitě života. Vlády by si proto měly vědomit, jak významná finanční zátěž je s dekbity spojena z hlediska výdajů zdravotního systém i sokromých výdajů pacienta. Dokd význam tohoto faktor příslšné orgány neakceptjí, bde obtížné v zájm zajištění efektivní terapie a prevence dekbitálních vředů prosadit racionalizaci péče o pacienty s tímto stresjícím onemocněním. cin i n z e r c e XXVI. VÝROČNÍ KONFERENCE SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP BRNO, Víte o tom, že výbor SVL ČLS JEP nabízí všem zájemcům kompletní VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI v rámci XXVI. Výroční konference SVL ČLS JEP. Také si nevíte rady s akreditací Vaší ordinace? Odrazje Vás administrativa s tím spojená? Nevíte co všechno byste měli vyplňovat a kam odeslat? A možná proč byste se vlastně vůbec měli akreditovat? Jestliže máte atestaci, úvazek 1,0 a praxi v obor min. 5 let, máme pro Vás řešení: SVL ČLS JEP nabízí kompletní vyřízení dokmentace za Vás. Stačí, když bdete mít kopie těchto dokladů: Lékařský diplom, Atestační diplom, Licence. Navštivte stánek AKREDITACE a tam vše vyřídíme za Vás. (Pokd výše vedené doklady sebe nemáte, pomůžeme Vám vyplnit příslšné formláře a doklady můžete zaslat dodatečně na adres SVL ČLS JEP). Témata konference Kardiovasklární onemocnění v praxi praktického lékaře Horní dyspeptický syndrom Léčba bolesti Otoky dolních končetin Urologie v ordinaci praktického lékaře Možnosti ovlivnění cílových orgánů antihypertenzivy Laboratorní metody ve všeobecné praxi Sexologie Novinky v léčbě deprese Intervenční preventivní medicína Sekretariát konference: Na Šťáhlavce 7, Praha 6 tel.: , mobil: N E J V Ě T Š Í O D B O R N Á K O N F E R E N C E P R A K T I C K Ý C H L É K A Ř Ů V Č E S K É R E P U B L I C E SVL_MT30.indd :23:23

6 C6 léčba ran Tematická příloha Vlhká terapie jako sočást léčby polytramat? lokálního ošetřování ran moderními obva zy. Převazy spočívaly v oplach a dezinfekci ranných ploch (Octenisept), opakovaném důsledném ostrém debridement a aplika ci moderních krytí (Inadine, Ngel, Acti sorb pls, Silvercel a Aqacel Ag) na kožní defekty. Kompletní převazy jsme pacienta prováděli po třech dnech, sekndární kry tí jsme měnili po jednom až dvo dnech. V důsledk těžkého zhmoždění měkkých tkání při původním úraz pokračovala na okrajích defektů demarkace nekróz kůže a podkoží, která si vyžádala opakované nekrektomie na lůžk v celkové anestezii nebo analgosedaci. Celková plocha kož ních defektů se tak zvětšila na cca 9 % těles nekróz. Okraje ran nebyly podminované a začínaly epitelizovat. Léčení pokračovalo za hospitalizace další dva měsíce, po jejichž plyntí byl pacient ve stabilizovaném sta v se zhojenými defekty propštěn. Porovnání klasické a moderní terapie Na způsob ošetřování ran a kožních defek tů pacientů v kritickém stav existje mnoho názorů. Moderní lokální terapie poskytje řad výhod pacientovi i ošetřjí cím personál, na drhé straně bývá po kazováno na vysoko cen převazů zvláště nemocných se ztráto kožního kryt vět šího rozsah. Celková cena vlhké terapie kožních defektů po dob hospitalizace na oddě lení ARO dosáhla našeho pacienta za 24 dnů Kč. Za tto dob jsme pro Několik dní před Vánocemi loňského rok (16. prosince) byl na oddělení ARO třinec ké nemocnice přijat 43letý mž po polyt ramat, které trpěl při srážce s vlakem. Následkem této nehody došlo pacien ta k tramatické amptaci obo dolních končetin v úrovni bérců, k rozsáhlém zhmoždění a otevřené zlomenině v oblas ti lokte pravé horní končetiny a k tržně zhmožděné ráně ve vlasové části hlavy. Po neodkladném zajištění vitálních fnkcí byl ošetřen na centrálním operačním sále, kde bylo provedeno dokončení amptace dolních končetin, ošetření pahýlů a jejich primární stra chirrgem. K lokálním ošetření ran byl požit přípravek Betadi ne a sterilní krytí, následně byla přiložena elastická bandáž. Na pravé horní končeti ně byl proveden debridement, stra pora nění a dále naložen mastný tyl, Betadine, sterilní krytí, elastická bandáž a sádrová dlaha. Poranění hlavy bylo ošetřeno st ro, přípravkem Betadine a sterilním kry tím. Po výkon byl pacient převezen zpět na oddělení ARO. Celková plocha kožních defektů po základním ošetření na operačním sále čini la přibližně dvě procenta tělesného povr ch. Nemocný byl od přijetí na anestezio logicko resscitační oddělení zaintbován a léčen pro tramatický šok a crsh syn drom. Pooperační průběh byl kompli kován nekrózo kůže a podkoží amp tačních pahýlů na dolních končetinách. V silně zhmožděném terén nasedla na rány, navzdory nasazeným antibiotikům, poměrně rychle infekce. Spodina kožních defektů ponechaných k sekndárním (otevřeném) hojení byla povleklá, hnisa vá, s počínajícími ložisky nekrózy na okra jích ran, ve svalech, podkoží a kožním kry t. Rány jsme v této době ošetřovali dle doporčení chirrga Betadinem, Inadi nem a sterilním krytím. Poskytntá péče však nezabránila zvyšjící se sekreci z kož ních defektů, pacient byl septický a isché mie měkkých tkání pahýlů dolních kon četin i kůže postpovala dále. Sekndární krytí bylo ntné měnit několikrát denně. Čtvrtý poúrazový den provedl chirrg na operačním sále další převaz s debridemen tem defektů a osteosyntézo loketní kos ti vpravo pomocí K drátů. Celková plocha kožních defektů se tak zvětšila na cca 7 % tělesného povrch. ného povrch. Protože sekndárně se hojí cí rány hojně secernovaly, chránili jsme kůži v okolí defektů před macerací vhod ným filmovým krytím (Opsite spray). Od 10. poúrazového dne jsme ž na spodině defektů přestávali nacházet rozpa dající se nekrotické svaly a na ranných plo chách se začala objevovat granlační tkáň. Její plocha postpně narůstala. Navzdory závažném celkovém stav byl pacient při vědomí, dobře naladěný, aktivně reha bilitoval a cvičil. 19. poúrazový den byly při převaz všechny kožní defekty čisté, byla také pří tomna granlační tkáň, místy až hyper granlace. Pacientovi se pravily renál ní fnkce a zánětlivé markery. 24. den byl nemocný ve stabilizovaném stav přeložen na chirrgické oddělení naší nemocnice. Všechny defekty měl čisté, granljící, bez Péče na oddělení ARO (Natrii hyalronas + Slfathiazinm argentm) Dermatologikm, lokální chemoterapetikm Krém a gázové polštářky Přípravek je vhodný k léčbě infikovaných kožních lezí, ran, odřenin a popálenin, a to jak dospělých, mladistvých, tak i dětí od 1. měsíce věk. Lze ho požívat i k ošetřování rozsáhlých popálenin, bércových vředů a proleženin. Před ošetřením je ntné nekrotizjící rány vyčistit. Balení: crm 1 x 20 mg; crm 1 x 60 mg ext 5 ks (10 x 10 cm); ext 10 ks (10 x 10 cm) Plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Výhradní zastopení a distribce v ČR:, spol. s r.o. Senovážné nám Praha 1 tel.: fax: Od 5. poúrazového dne byl již pacient po ze v péči personál oddělení ARO včetně Složení a) IALUGEN PLUS krém: Natrii hyalronas 0,2 g, Slfadiazinm argentem 1 g ve 100 g krém b) IALUGEN PLUS gázové polštářky: Jeden gázový polštářek o rozměrech 10 x 10 cm obsahje 4 g krém se složením: Natrii hyalronas 2 mg, Slfadiazinm argentem 40 mg. Léková forma a) bilý až slonovinový homogenní krém b) gázový polštářek se slonovinovým homogenním krémem Indikace Přípravek IALUGEN PLUS krém a gázové polštářky je rčen k profylaxi a léčbě infikovaných kožních lezí: ran, odřenin a popálenin. Rozsáhlé popáleniny, popáleniny 2. a 3. stpně, jakož i bércové vředy a proleženiny, není možno léčit bez porady s lékařem. Dávkování a způsob podání Před ošetřením přípravkem IALUGEN PLUS je ntné nekrotizjící rány vyčistit. IALUGEN PLUS krém se nanáší 1-2 x denně ve vrstvě silné 2-3 mm přímo na poraněno oblast. Každých 24 hod. je ntné krém obnovit, ale předešlé zbytky aplikovaného krém se msí opatrně odstranit vodo nebo izotonickým roztokem. IALUGEN PLUS gázové polštářky: na poraněno oblast se přiloží jeden nebo více gázových polštářků, které se překryjí gázo, vato a fixjí vhodným obvazem. Polštářky je ntné obnovit jedno denně. Kontraindikace Přípravek je kontraindikován nemocných se známo přecitlivělostí na účinno látk nebo na jiné složky přípravk. Přípravek není rčen pro předčasně narozené děti a kojence do věk jednoho měsíce. Přípravek není rčen pro těhotné a kojící ženy. Zvláštní pozornění a zvláštní opatření pro požití U nemocných se známo přecitlivělostí na slfonamidy a nemocných s poršeno fnkcí jater a ledvin je možno přípravek požívat jen se zvýšeno opatrností. Ošetřená poraněná místa je ntno chránit před slnečním zářením přiloženým obvazem. Interakce s jinými léčivými přípravky Při sočasném podávání přípravk IALUGEN PLUS krém a gázové polštářky s léky, které obsahjí proteolytické enzymy, může dojít k inaktivaci enzymů vlivem sločeniny stříbra, obsažené v přípravk. Těhotenství a kojení Výsledky reprodkčních stdií na zvířatech neprokázaly riziko pro plod, ale kontrolované klinické stdie těhotných žen nebyly provedeny a bezpečnost požívání přípravk v těhotenství a během kojení nebyla prokázána. Přípravek IALUGEN PLUS krém a gázové polštářky není vhodné aplikovat žen v období těhotenství a kojení. Nežádocí účinky Při aplikaci přípravk IALUGEN PLUS krém a gázové polštářky na velké plochy kůže není možné vyločit systémové nežádocí účinky slfonamidů, jako porchy fnkce ledvin, toxická hepatitida, agranlocytóza, trombocytopenie, lekopenie a exdace z chorobných ploch. Při dlohodobé léčbě se doporčje kontrolovat počet lekocytů. V ojedinělých případech (kolem 2 %) se moho objevit exantémy nebo vyrážky. Doba požitelnosti IALUGEN PLUS krém 3 roky, IALUGEN PLUS gázové polštářky 3 roky Zvláštní opatření pro chovávání Při obyčejné teplotě. Balení krém: 20 a 60 g, gázové polštářky: 5 a 10 ks Návod k žití Poraněná místa kůže, kde byl aplikován krém nebo gázové polštářky se kryjí gázo a obvazem. Držitel registračního rozhodntí IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská repblika Registrační číslo IALUGEN PLUS krém - 46/290/96-C, IALUGEN PLUS gázové polštářky - 46/289/96-C Datm poslední revize: Výdej přípravků je vázán na lékařský předpis a všechny formy jso plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. ialgen 167x167.indd 1 PHK 2. poúrazový den PDK 2. poúrazový den LDK 13. poúrazový den DiS. Kateřina Stryjová, Andrea Heczková, Martina Czkanderová Oddělení ARO, Nemocnice Třinec :49:59 LDK 2. poúrazový den vedli 15 převazů, během nichž došlo ke kompletním vyčistění spodiny defektů a zahájení epitelizace z okrajů. Zajímalo nás porovnání nákladů na lokální ošetřo vání ran moderními a klasickými postpy. Proto jsme spočítali částk, jako bychom mseli teoreticky vynaložit na převazy pa cienta klasicko terapií, tj. třikrát denně výměny sterilní gázy s lokálním antisep tikem (Octenisept) za 24 dnů. Kalklovali jsme s náklady na Octenisept, sterilní kry tí, obinadlo a bandáž. Dospěli jsme k část ce Kč. Tato sma představje 73 % nákladů, které jsme vydali při ošetřová ní ran moderními prostředky. Při tomto postp by ale bylo ntné pacienta ve vel mi vážném stav provést více než 70 převa zů. Ve srovnání s vlhko terapií je to téměř pětinásobný rozdíl. Vzhledem k rozsah poranění bylo ntné v prvním týdn pro vádět převazy v celkové anestezii. Rány pře kryté poze gázo jso více bolestivé jak při výměnách krytí, tak i v době mezi pře vazy. S tím je spojena větší spotřeba analge tik. Při rozhodování, jaký typ lokální léčby zvolit, hrají důležito roli také větší krevní ztráty, ntnost provést větší počet nekrek tomií, pomalejší čistění spodiny defektů a větší pracovní zátěž ošetřjícího perso nál při klasické lokální terapii. Prezentovaná kasistika i naše vlastní zkšenosti potvrzjí, že spodina ran léče ných moderní vlhko terapií se hojí rych leji. Finanční zátěž na krytí pro oddělení je poze relativní, protože v důsledk rychlej šího hojení a nižší spotřeby analgetik a an tibiotik celkové náklady na léčb pacien tů klesají. Ze zkrácení celkové doby léčení rány profitjí také pacienti. Správné lokální ošetřování je bezpo chyby poze jedním z mnoha úkonů, kte ré je ntné provést ve snaze vyvést pa cienta z bezprostředního ohrožení života. Moderní přístp v ošetřování ran nezna mená poze požívání moderních krytí. Stejně důležitý je i efektivní debridement, léčba infekce a porch prokrvení, dosta tečná ntrice atd. tedy komplexní poje tí hojení, které je sočástí intenzivní péče o selhávající tělesné systémy a pacientovo vnitřní prostředí. Pracovní vytížení sester a ošetřovatelek v českých nemocnicích je velké. Z tohoto pohled je důležité i zmen šení pracovního zatížení nelékařského per sonál, které ošetřování ran moderními obvazy možňje. Personál se tak může více věnovat rehabilitačním cvičení a dal ším činnostem, jež spíší návrat nemocné ho do běžného života. 8 foto archiv K. Stryjové V následjícím příspěvk bychom rádi prezentovali kasistik pacienta se ztrátovým končetinovým poraněním a finanční rozbor ošetřování kožních defektů moderními prostředky na rány. LDK 18. poúrazový den PDK 13. poúrazový den PHK 5. poúrazový den PHK 24. poúrazový den

7 Tematická příloha léčba ran C7 Atologní fibroblasty v léčbě těžkých vředů Velké a komplikované vředy noho, které jso obtížně zvladatelné konvenčními terapetickými postpy, lze úspěšně léčit transplantací atologních fibroblastů. Efektivit této techniky, o které referje článek pblikovaný v odborném časopis Wond Repair and Regeneration, prokázal tým z lékařské faklty římské niverzity vedený Marcem Cavallinim. Sočasná standardní léčba chronického vřed se skládá z chirrgického debridement, ošetření infekce a medikamentózní či chirrgické korekce případné porchy arteriálního krevního zásobení. Speciální krytí rány poskytje hypoxické vlhké prostředí, které stimlje růst kapilár, posilje atolytický debridement a rychlje hojení vřed. Velké a komplikované vředy noho jso však mnohdy refrakterní na standardní terapii navzdory požití specifických antibiotik a chirrgického debridement. Tým z římské niverzity se poksil těchto refrakterních pacientů vyhodnotit efektivit terapie s pomocí atologního kožního štěp. U 10 diabetických pacientů s hlboko (stpeň 3 Wagnerovy klasifikace), rozsáhlo a mikrobiálně infikovano lcerací (Staphylococcs ares nebo Psedomonas aerginosa) na noze nebo na chodidle aplikovali speciální obvazový materiál s in vitro namnoženými atologními fibroblasty. V období od června 2000 až do dbna 2004 sledovali šest mžů a čtyři ženy průměrného věk 58,5 rok. Šest pacientů mělo infekční gangrén na přední části nohy (n = 3) nebo na centrální části chodidla (n = 3), ze zbývajících byl jeden pacient po amptaci v transmetatarsální úrovni po femoro popliteálním bypass, dalšího nemocného se vyskytovala nekróza po amptaci dle Lisfrance, dalšího pacienta se nacházel pretibiální ktánní vřed před distálním femoro popliteálním bypassem a posledního pacienta s diagnózo Sjögrenova syndrom, chronické virové hepatitidy typ C (HCV) a smíšené kryogloblinémie se steroidní medikací se vyskytoval dystrofický široký vřed na kotník se zasažením Achillovy šlachy. Vlastní postp ošetření U všech pacientů byl proveden chirrgický debridement a zajištěna kltivace za účelem zahájení specifické antibiotické terapie v rámci přípravy lůžka vřed pro implantaci kožního štěp. Tři týdny před chirrgickým zákrokem byla každého pacienta provedena biopsie kůže a odebraný materiál byl zaslán do TisseTech Laboratories v italské Padově, kde dle standardních procedr vypěstovali atologní fibroblastovo bněčno kltr v podobě štěp. Postpovali tak, že vzorků kůže prostřednictvím enzymů oddělili dermis od epidermis. Získané fibroblasty byly namnoženy k následným pasážím, po nichž byly bňky vpraveny do netkaného materiál Hyalograft 3D, Hyaff 11 (derivát hyalronové kyseliny), který měl strktr trojrozměrné sítě či mřížky. Fibroblasty poté adherovaly k Hyaff vláknům, proliferovaly a začaly secernovat extracellární matrixové komponenty. Sedm dní po osídlení mřížky byl kožní štěp připraven k transplantaci. Atologní štěpy byly aplikovány přímo na rán za sterilních podmínek. Poté byl na štěp aplikován neadherentní obvaz, jenž byl následně doplněn sekndární neoklzivní bandáží. Další medikace se skládala z vymývání rány solným roztokem a jejím krytím pomocí semioklzivních nebo oklzivních hydrokoloidních krytí v závislosti na objem sekrece. Sedm až deset dní po implantaci byly všechny neadherjící štěpy odstraněny. Další štěp byl aplikován všech lcerací bez nebo jen s nízko sekrecí o dva týdny později. Medikace byla stanovována v amblantním zařízení každý třetí den. Každý měsíc byly prováděny odběry na mikrobiální kltivaci, jež složily k vyhodnocování proces hojení a případné změně cílené antibiotické léčby. Jaká byla úspěšnost léčby Kompletní zhojení lcerace bylo pozorováno sedmi pacientů z osmi, a to po 8, 12, 12, 14, 16, 18, a 20 týdnech po první aplikaci štěp. U dvo pacientů došlo k více než 70% zhojení rány po 20 a 28 týdnech od začátk terapie. Jeden pacient, jenž před terapií prodělal bypassovo operaci, zemřel na aktní infarkt myokard 16 týdnů po aplikaci prvního atologního štěp fibroblastů, přičemž hojící se rána byla rovnoměrně překryta granlační tkání, vedl Marco Cavallini. V následném sledování pacientů došlo k úmrtí jednoho z nich na infarkt myokard dva roky po končení terapie, přičemž během této doby nedošlo k relaps léze. U zbývajících šesti následně sledovaných pacientů bylo zhojení lcerace stabilní a po průměrno dob 37,5 měsíce po končení terapie nich nedošlo k žádným rekrencím. Stdie navázala na dřívější výzkm Pro chronické vředy je charakteristická vysoká koncentrace proteolytických enzymů v ráně a převaha starých fibroblastů s končící replikační kapacito. Vysoká koncentrace proteáz, redkovaná odpověď fibroblastů na mitogeny a infekce jso hlavními příčinami chronicity vřed. Tyto negativní faktory jso pravděpodobně odpovědné za nevalné výsledky v terapii ran a relapsy lcerací (30 %) pozorované po terapii lokálním růstovým faktorem (becaplermin). Osídlení fibroblastů v místě rány novými aktivními bňkami může tyto negativní faktory překonat. Nedávno byly provedeny technikami tkáňového inženýrství alogenní kožní sbstitce, kdy se prokázala signifikantní redkce doby hojení diabetických vředů na noho. V randomizované kontrolované klinické stdii byla 281 pacientů s diabetickými lceracemi sledována úspěšnost dermálních náhrad (Dermagraft, Smith&Nephew, Largo, FL). Celkem 50,8 % pacientů v experimentální skpině vykázalo kompletní zhojení rány do 12 týdnů ve srovnání s 31,7 % pacientů v kontrolované skpině, nichž dermální sbstitce nebyla provedena. Ještě čerstvější je výzkm, během nějož byly provedeny atologní kožní sbstitce. Mlticentrická randomizovaná kontrolovaná klinická stdie sledjící diabetické pacienty dokmentovala celkem 79 lcerací 65% terapeticko úspěšnost v době do 11 týdnů. Navíc byl dokmentován statisticky signifikantní benefit z terapetického vyžití atologních fibroblastů a keratinocytů lézí 2. stpně dle Wagnera ve srovnání se standardní terapií (p < 0,05). Proto jsme rozšířili vyžití těchto technik na komplikované a hlboké diabetické vředy 3. stpně dle Wagnera. Aplikace atologních nebo homologních kožních transplantátů může podle našeho názor posílit terapetický efekt moderní medikace. Živé fibroblasty, jež jso schopny lokálně dodat růstové faktory a další bněčné půdovky, moho v dalším průběh hojení stimlovat růst kapilár a reparaci tkání, vedl Marco Cavallini. Fibroblastové štěpy jso dobro alternativo Atologní bňky sídlené v trojrozměrné netkané mřížce z benzylester kyseliny hyalronové jso přinejmenším stejně bezpečné a životaschopné jako homologní neonatální bňky. Podle Marca Cavalliniho by atologní fibroblastové štěpy měly být brány v úvah jako korektní přístp k terapii chronických a komplikovaných hlbokých lcerací. Tato terapetická alternativa je obzvláště indikována pacientů s chronickými onemocněními, která komplikjí hojivé procesy probíhající v ráně, např. diabetes nebo atoimnitní nemoci, nichž je ntná steroidní medikace. K rčení vliv této metody na morbidit a vyhodnocení úspěšnosti této terapie hlbokých a komplikovaných lcerací ve srovnání s konvenčními postpy je však zapotřebí provést další velké longitdinální poplační stdie. cin Riziko amptace diabetických lézí Mezinárodní tým složený z nizozemských a amerických lékařů zveřejnil v lékařském časopis Diabetes Care stdii zaměřeno na predikci opakovaného vznik diabetických vředů, jež moho mít za následek amptaci končetiny. Několikaletá stdie odhalila dva hlavní rizikové faktory pro opakovaný vznik diabetického vřed. Z velkého množství dat se podařilo vylopnot některá velmi prostá fakta, vedl vedocí tým, profesor chirrgie David Armstrong z Leidenské niverzity. Lokalizace léze pod palcem a nedostatečný krevní oběh se kázaly jako klíčové rizikové faktory dramaticky zvyšjící pravděpodobnost opakovaného vznik otevřených ran. Tyto faktory zároveň zvyšjí riziko gangrény a amptace. Uvedená zjištění nám teď pomoho v predikci a prevenci zbytečně vysokého počt komplikací osob s diabetem. Jako významný rizikový faktor nebyla překvapivě hodnocena velikost vřed. JaP i n z e r c e Wobenzym v komplexní léčbě chronických ran Žena, 72 let, DM 2. typ, 15 let na PAD proti otokům, zánětům a porchám imnity Účinná pomoc v léčbě zánětů povrchových žil potrombotického syndrom lymfedém Nehojící se venózní defekt na bérci po dob 15 let Chronický otok, silné bolesti, zejména v noci. Vydatná sekrece. Rána stagnje i při kvalitním lokálním ošetření. Stav rány po 1 měsíci, kdy byl sočástí komplexní léčby Wobenzym Okraje defekt začínají epitelizovat, spodina je bez povlaků, objevjí se granlační ostrůvky. Sekrece se postpně snižje, zůstává jen mírný otok. Bolesti se zmírnily. Intervaly mezi převazy se prodlžjí. Stav rány po 3 měsících léčby s Wobenzymem Téměř celo ploch rány překryl nový epitel, zůstává jen otisková sekrece, okolí rány je klidné. Bolesti zcela stopily, končetina je bez otoků. Významně poklesl počet převazů, vzniká značná úspora nákladů na primární i sekndární krytí, desinfekční roztoky i obinadla. chronických ran zrychlje vstřebávání otoků / podporje mikrocirklaci / příznivě ovlivňje reologické vlastnosti krve / zlepšje lymfaticko drenáž / optimalizje průběh zánětlivého proces / podporje průnik antibiotik do tkání / zkracje dob hojení Zkrácená informace o přípravk: S: Panacreatinm 100 mg, Bromelain 45 mg, Papainm 60 mg, Tripsinm 24 mg, Chymotripsinm 1 mg, Amylasm 10 mg, Lipasm 10 mg, Rtosidm trihydricm 50 mg v 1 dražé. IS: Enzym s protizánětlivým účinkem. I: Jako alternativa k dosd žívaným postpům poúrazové otoky, lymfedém, fi brocistická mastopatie. Jako podpůrná léčba některé po operační stavy v chirrgii, záněty povrchových žil, potrombotický syndrom, revmatoidní artritida, revmatisms měkkých tkání, artróza, mnohočetná mozkomíšní skleróza, chronické a recidivjící záněty (v oblasti ORL, horních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, trávicí trbice, kůže aj.), jako podpůrná léčba při podávání antibiotik. KI: Přecitlivělost na složky přípravk, těžké porchy krevní srážlivosti, před operacemi vzít v úvah fi brinolytický účinek přípravk, podávání v těhotenství zvážit. NÚ: Ojedinělé změny konzistence, barvy a zápach stolice. Při žívání vyšších jednotlivých dávek se moho objevit pocity plnosti, nadýmání, výjimečně nevolnost. Při infekčních zánětech nenahrazje léčb antibiotiky, ale zvyšje jejich účinek. Volně prodejný lék. Bez úhrady VZP. Datm poslední revize SPC: Úplné informace o lék jso k dispozici v Sohrn údajů o přípravk a na adrese: MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, Průhonice, tel.: , fax: ,

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno Ošetření EB pacienta To replace the sample image in this panel on slide 1 (Instructions for Windows 7) Right click panel, select Format Picture In the Format Picture menu, select Fill Below Insert from,

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor)

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Anotace Autor Jazyk Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Význam a možnosti vyšetřování ketonů P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Co jsou ketony a jak vznikají? Ketony - ketolátky Silné organické kyseliny v krvi Beta-hydroxymáselná

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více