Aktivní přístup v hojení chronických ran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní přístup v hojení chronických ran"

Transkript

1 Objednejte ještě dnes Dermatovenerologie Léčebná kosmetika ze Po č/ks K H) 252 Kč + 5 % DP (240 Možnosti objednání: MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o., Na Moráni 5, Praha 2, Tel.: , Fax: , Tematická příloha MT 30/2007 n 22. října 2007 léčba ran Více informací naleznete na Aktivní přístp v hojení chronických ran Navzdory pokrokům v moderní medicíně je osd pacientů s komplikovano aktní ráno a chronickými kožními defekty často krtý. Kvalita života těchto nemocných je po dloho dob snížena již v důsledk samotné přítomnosti defekt. Nemocní jso navíc opakovaně konfrontováni s reálnými mož nostmi léčby, které nám poskytje sočasná medicína, bývají ohroženi ztráto končetiny a progresí základního onemocně ní do pokročilejšího stadia. sistencí kožních defektů úzce so visí. Nehojící se rána bývá totiž ve většině případů důsledkem jiných závažných chorob, jako jso napří klad chronická žilní insficience, diabetes mellits, zhobné nádory či ateroskleróza tepen dolních kon četin a imobilita. Drhy aktivního krytí Léčba tzv. vlhkým krytím a další mi moderními technologiemi hoje ní ran přináší pacientům mnoho výhod. Kromě rychlejšího hoje ní rány je pro nemocné důležitý krytí obsahjící kltivované lidské fibroblasty (mimobněčno hmo t a biodegradabilní kostr) nebo bioinženýrsky vyrobené kožní ště py. Sktečný význam pro široké vy žití vedených materiálů v praxi káže blízká bdocnost. Prevence chronických ran rizikových pacientů Často požívaným termínem je v sočasnosti také tzv. aktiv ní závěr rány. Požívá se zejmé na v návaznosti na lokální léčb rány podtlakem (TNP), nás více známo jako V.A.C. terapie. Při je jím nasazení vede podtlak, kromě jiného, ke stimlaci růst granla cí a ke zmenšování plochy defekt aktivní kontrakcí okrajů rány. Aktivní přístp v komplexní péči o pacienty s nehojící se ráno by měl mít daleko širší význam. Kromě aktivního přístp k dia gnostice, léčbě i prevenci vznik ran s komplikovaným průběhem hoje ní je ntné přimět k lepší spolprá ci i pacienty. V ideálním případě, kdy fngje včasný záchyt nemoc ných s rizikem porchy hojení ješ tě před vznikem kožního defekt, by bylo možné snížit výskyt chro nických lcerací velkých rozměrů, které reagjí pomal a neochotně i na adekvátní léčb. Důležitá je zde spolpráce s fyzioterapety a ergo terapety, kteří jso schopni s před stihem pomoci pacientovi vyrovnat se s vlastním handicapem. Včasná ntriční intervence pomůže orga nism rychleji regenerovat své síly a nastartovat hojení. Ntnost správné diagnózy Často jsme svědky toho, že se v prů běh léčby nepočítá s dynamiko Dokončení na str. C2 Telemedicína zefektivní péči C2 o chronické defekty Jako příklad efektivního vyži tí moderních technologií při léčbě chronických ran může posložit systém terénní péče vyžívaný v dánském Soenderjylland. Význam výživy a hojení ran C3 Atologní fibroblasty v léčbě těžkých vředů C7 U nemocných s chronický mi ranami je třeba brát v úvah vždy celkový stav pacienta včet ně jeho výživy, říká MUDr. Zza na Grofová. Na stránkách časopis Wond Repair and Regeneration pozor ňjí italští odborníci na to, že po žití atologních fibroblastových štěpů chronických diabetických defektů je dobro alternativo požívané terapie. Ke zlepšení sitace těchto pacientů by v řadě případů pomohlo, kdy by provedení potřebného zákrok nebo změna léčby přišly dříve, než tom doposd často bývá. Jsem pře svědčen o tom, že k léčbě kožních defektů a přidržených onemocně ní je zapotřebí se stavět více aktivně. Aktivní postp zdravotníků by měl být následován aktivním přístpem pacienta, včetně jeho rodiny. Tento způsob práce možní dostat pod kontrol nejen chronicko rán, ale také lépe stabilizovat a léčit základní chronické onemocnění, které s per i menší počet převazů a zmen šení bolesti při provedení převa z samotného. Krytí podporjící tzv. aktivní léčb rány se požívají ve světě přibližně od počátk toho to desetiletí. Pod pojmem aktivní krytí se rozmí fakt, že obvazový materiál je schopen aktivně měnit a zlepšovat podmínky pro nastole ní hojení zvyšováním koncentrace růstových faktorů nebo poklesem aktivity proteáz na spodině rány. Vyžívají se k tom materiály na bázi regenerované oxidované cel lózy, kolagen (a stříbra), polyhyd ratovaných PHI 5 ionogenů, chito san a látky snižjící ph na spodině rány atd. K dispozici jso také kry tí a gely zvyšjící obsah růstových faktorů jejich přívodem zvenčí např. rekombinantního lidského destičkového růstového faktor (rhpdgf). Dalšími členy skpiny aktivních obvazů jso terapetická Čtěte také +DYÀÒST qbroòtakò-epilexò!g.ovíò -EPILEXÒ!GÒ BYLÒ VYVINUTÒ PROÒ IROKmÒ SPEKTRUMÒ RANÒ SÒ ROSTOUCqMIÒ P qznakyò INFEKCEÒ AÒ TAMÒ KDEÒ HOJENqÒ NEPOKRAjUJEÒP IROZENÍMÒZPÇSOBEM Ò-EPILEXÒ!GÒJEÒÒKOMBINACqÒST qbraòaòm}kkmòsilikonovmòvrstvyò3afetac Ò$qKYÒ TmTOÒKOMBINACIÒDOKfÀEÒDEAKTIVOVATÒBAKTERIEÒJIÀÒPOÒ ÒMINUTfCHÒAÀÒPOÒDOBUÒ ÒDNÇÒAÒMINIMALIZOVATÒTRAUMAÒRfNYÒ OKOLNqÒKÇÀEÒAÒBOLESTÒPACIENTA Ò -EPILEXÒ!GÒNIjqÒBAKTERIEÒCHRfNqÒKÇÀI Ò 6qCEÒINFORMACqÒNAÒWWW SAFETAC CZ -ylnlyckeò(ealthò#areòs R O (fjkovaò Ò Ò Ò0RAHAÒ Ò4EL Ò Ò Ò ÒFAX Ò Ò Ò ÒWWW MOLNLYCKE COM ÒÒ

2 C2 léčba ran Tematická příloha Telemedicína zefektivní péči o chronické rány Mnoho pacientů, kteří trpí chronickými ranami ošetřovanými místními obvodními sestrami, bydlí v geograficky velké vzdálenosti od specializovaných center. Navíc potřebjí li v průběh léčby navštívit amblantního specialist, mnohdy jso objednáni až za několik dní či týdnů. Přitom během této prodlevy se stav rány může zhoršit a nabývat na rezistenci k následjícím terapetickým postpům. O své zkšenosti s elektronickým systémem telekonzltací se na stránkách květnového čísla časopis Jornal of the Eropean Wond Management podělili lékaři Rolf Jelnes z Sygehs Soenderjylland a Niels Ejskjaer z Aarhs University Hospital v Dánsk. Ve snaze tento problém řešit, jsme zavedli telemedicín jako nástroj rychlé komnikace mezi obvodní sestro a specializovaným lékařem. Tento koncept jsme nazvali,saar I Syd, vedli Rolf Jelnes a Niels Ejskjaer. Oba odborníci ve svém řešení vyžili zkšeností z obdobného projekt provedeného endokrinologickým oddělením na stejné niverzitě, a měli tak již k dispozici vyvinto a otestovano technologii. Ve stdii se obvodní sestry podílely na vývoji on line telekonzltace probíhající v reálném čase. Ukázalo se, že tento systém by se mohl aplikovat i v dalších zdravotnických zařízeních. Na web místěná databáze byla vytvořena za spolpráce softwarové firmy Dansk Telemedicin A/S. Telekonzltace jso v sočasné době v dánském Soenderjylland ( obyvatel) vyžívány jako interdisciplinární nástroj k předávání informací nejen o pacientech s venózními lceracemi, ale i o nemocných s lézemi arteriální či diabetické etiologie nebo o pacientech s dekbity příslšném amblantním specialistovi. Je tak zajištěna potřebná komnikace mezi jednotlivým sektory zdravotní péče. Umožňje to lepší zajištění kontroly kvality terapie a podpory sestry v ošetřování pacienta s chronicko ráno bez toho, aby byla ntná návštěva nemocného ve specializované amblanci či na oddělení nemocnice. Jak systém v praxi pracje? Když obvodní sestra navštíví pacienta s chronicko ráno, pacient je zaregistrován ve zmiňované databázi. K potřebným datům pacienta z databáze mají přístp poze konkrétní zdravotníci na základě předem poskytntého pacientova sohlas. Zpřístpněné sobory obsahjí např. identifikační údaje, popis sočasného onemocnění, deskripci rány nebo anamnéz zaměřeno na alergické projevy. Samozřejmostí jso i laboratorní a další nálezy z doplňjících vyšetření, například ABI, vyšetření se zaměřením na neropatie, výsledky mikrobiologických odběrů apod. Obvodní sestra požívá mobilní telefon k pořízení fotografického snímk rány v dostatečné kvalitě a jeho odeslání elektronicko cesto do webové databáze. Ve stejné době zaznamená i další charakteristiky rány její stav, velikost, charakter okolní kůže, bolestivost při převaz a v průběh dne. Uveden je také terapetický postp. Všechny tyto úkony a záznamy moho být provedeny přímo doma pacienta s vyžitím mobilního telefon a elektronického pera. Specialista léčí na dálk Obvodní sestra rozhodje o tom, kterém specialistovi bdo tyto informace poskytnty v rámci žádosti o konzltaci. Přitom se řídí tím, zda jde o rtinní záležitost, nebo o případ vyžadjící rgentní řešení. Specialista informace obdrží ve formě SMS zprávy na svém mobilním telefon se signalizací přítomnosti nové zprávy v databázi. To znamená, že může v případě rgentního případ velmi rychle poskytnot konsiliární doporčení, i kdyby byl v té době na konferenci kdesi v Jižní Africe. Jediné, co ke své práci specialista potřebje, je přístp k web. Po seznámení se s poskytntými daty může specialista například předepsat kompresivní terapii nebo v případě potřeby objednat na specializovano amblanci např. pro dplexní sono žil. Když je rána zhojena, sestře jso předána doporčení týkající se dalšího sledování pacienta pomocí zprávy zaslané z databáze na její mobilní telefon. Prozatímní zkšenosti z dánského projekt Se systémem pracjeme již 12 měsíců a v naší databázi máme 270 pacientů, vedl Rolf Jelnes. Podle něj lze jejich osobní zkšenosti shrnot do následjících bodů: zvýšil se počet včasných diagnóz, adekvátní terapie tak mohla být nasazena dříve než v minlosti, v závažném případě může být pacient ještě téhož dne přijat ke specialistovi, k amblantním specialistovi přichází méně nemocných, protože nemsí osobně vyšetřit pacienty, kteří jso léčeni dle příslšných standardů, systém přináší méně potíží pro pacienta, jenž může zůstat ve svém bydlišti, specialista svo informační podporo zvyšje erdici a efektivnost sestry. Systém se stále zdokonalje Na zdokonalení architektry systém, komnikačním propojení s praktickým lékařem, záznamech sestry nebo na interpretaci ekonomických parametrů terapie se stále ještě pracje. Náš systém založený na elektronických záznamech ložených na web a sdílených všemi zainteresovanými zdravotnickými složkami je z hlediska operativnosti jednodchý a spolehlivý. Jsme si ovšem vědomi toho, že naše tvrzení vyplývající z osobních zkšeností nejso dokmentačně podložená, zavírají Rolf Jelnes a Niels Ejskjaer. Dokmentace bde následovat v dalším stpni projekt. cin Když dva dělají totéž, není to vždy totéž Chybovat je lidské, říká oblíbené rčení. Pokd však k chybám dojde v medicíně, může to mít závažné následky. Pochybení při ošetřování chronických ran, která jso méně závažná, pravděpodobně výrazně prodloží a prodraží léčb. Zásadní omyly moho ovšem vést k poškození pacienta, ztrátě končetiny nebo k různým zánětlivým komplikacím. Proto je dobré vědět, v čem se v při léčbě chronických ran chybje nejčastěji. O některých omylech zdravotníků ošetřjících chronické defekty jsme hovořili s chirrgem MUDr. Janem Stryjo z Centra cévní a miniinvazivní chirrgie třinecké Nemocnice Podlesí. Chyby se moho vyskytovat jak v diagnostice, tak během léčby samotné. Část omylů je způsobena tím, že ošetřjící personál zapomíná na dynamický průběh hojení a včas nepřizpůsobí léčb aktálním stav rány, říká MUDr. Stryja a dodává: V praxi se dost často setkáváme s pochybeními, která sovisejí se špatným načasováním jednotlivých diagnostických kroků. Typickým příkladem jso pacienti s ischemicko chorobo dolních končetin. U nich se nezřídka vídáme to, že jso v první fázi,provizorně ošetřeni například amptací prstů na noze, ale po příčině vznik nekrózy se pátrá až s delším časovým odstpem, Aktivní přístp Dokončení ze strany C1 onemocnění, případně jino etiologií kožního defekt. Jako modelový příklad může posložit pacient diabetik s bércovým vředem primárně žilní etiologie, který byl léčen dloho dob pomocí moderních krytí a kompresivních bandáží. Obtížně se pohyboval, přesto si nestěžoval na kladikace, které by ho výrazněji omezovaly. Defekt dlohodobě stagnoval navzdory správné lokální terapii. Až při jedné z kontrol na amblanci bylo zjištěno, že část defekt znekrotizovala. Příčino byl sbaktní závěr stehenní tepny postižené aterosklerózo. Po revasklarizaci a provedeném debridement se lokální nález zlepšil a defekt se začal hojit. Z aktivního diagnostického přístp tak moho v těchto případech profitovat zejména pacienti s diabetem. Včas provedený revasklarizační výkon může totiž zabránit rozvoji nehojícího se kožního defekt, případně jeho vznik oddálit. Klíč od bldného krh Dlohodobě stagnjící rány bývají pro zúčastněné často zdrojem frstrace. Pokd takže není vzácností, že ltrazvkové vyšetření a angiografii takový pacient podstopí až s měsíčním odkladem. Odborníci však tento postp považjí za chybný, protože pacientů s ischemicko chorobo dolních končetin hrají o čas. Jakmile totiž v tkáních vznikno ireverzibilní změny, terapetické možnosti jso již velmi omezené. Snaho ošetřjícího personál by podle J. Stryji mělo být zahájení intenzivní léčby nově vzniklého defekt pomocí cévní rekonstrkce nebo angioplastiky již v počátcích, aby se předešlo vznik rozsáhlé chronické rány, které již prognóza zhojení většino není dobrá. Tento postp je nedojde v průběh šesti týdnů adekvátní léčby ke zlepšení lokálního nález, je na místě provést rozvah nad další strategií. Chronická rána může skrývat infekci a malignit nebo může mít jino etiologii než původně zvažovano. I když se v praxi v těchto případech setkáváme spíše s nihilismem nebo pasivním zkošením a čekáním na efekt jiné léčby, aktivní přístp a eliminace možných příčin dosavadního neúspěch jso klíčem k tom, jak protnot bldný krh a dosáhnot změny ve vývoji rány. Pokd chceme zásadně zlepšit péči o pacienty, je nezbytná výchova dalších odborníků na problematické hojení z řad lékařů i sester a efektivní spolpráce s ostatními zkšenými pracovišti v region, domácí péčí a odděleními následné péče. Proto je důležité, aby se zvýšil počet vysokoškolsky i středoškolsky vzdělaných zdravotníků, kteří zvládno aktivní ošetřování nehojících se ran moderními postpy. MUDr. Jan Stryja, Centrm cévní a miniinvazivní chirrgie, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec v zájm pacienta a navíc ve svém důsledk představje i levnější řešení. Proto by mělo být jedním z pravidel správného management rány pátrat v první řadě po příčině vznik defekt. Zda se jedná o diabetika či pacienta s žilní insficiencí, popřípadě zda se na vývoji rány nepodílelo také onemocnění tepen či infekce. Neměli bychom zapomínat, že příčino defektů může být také sebepoškozování. Hydrokoloidy se na infekční rány nehodí Dalším příkladem pochybení jso tzv. chyby začátečníků, kdy jso pacienti léčeni nevhodným krytím. Typicky se jedná o hydrokoloidy, které byly jedním z prvních krytí tzv. vlhkého hojení, a proto je povědomí o nich nejvíce rozšířeno. Často se ovšem stává, že jso nevhodně požívány infikovaných ran, pro které nejso indikovány, pozorňje MUDr. Stryja. Výsledkem takového požití je naopak zpomalení reparačního proces, vznik macerace a rozšíření defekt, protože tento drh krytí žádný antiseptický účinek nemá. Podobně se chybje při požívání materiálů s nedostatečno schopností absorpce exsdát silně secernjících ran. Výsledkem je opět macerace a rozšíření defekt. Pokd je naopak exsdát málo, může při nevhodně zvoleném krytí dojít RANDE odborníků na léčb ran Centrm cévní a miniinvazivní chirrgie Nemocnice Podlesí bylo hlavním iniciátorem setkání pod názvem RANDE 2007, během nějž se v ostravském hotel Atom 7. září setkaly přes dvě stovky odborníků na léčb komplikovaných a chronických ran. k jeho přilepení na rán. Následné odstranění bývá problematické a bolestivé. Chyb vidí J. Stryja i v tom, že se v terén ještě stále požívají tradiční postpy ošetřování ran, které představjí žití různých mastí a obkladů. Stále se můžeme setkat s žíváním genciánové violeti při léčbě ran. Přitom se ví, že tato látka je prokazatelně kancerogenní a v žádném případě by se neměla dostat do rány či na sliznice. Lze ji požít snad jen pro vyznačení místa zásah na neporšené kůži. Správně naložená bandáž Některé nedostatky nesovisejí přímo s požitím konkrétních krycích materiálů, mají však také nepříznivé důsledky. Velmi často se také setkávám s chybným bandážováním pacientů s chronicko žilní insficiencí. Do amblance k nám přicházejí nemocní, kteří mají bandáže poze do poloviny bérců, což vede k tom, že kraniálně od okrajů obvazů se tvoří velké otoky. Ty se moho tvořit také v oblasti nárt a prstů, pokd zde obvaz není dostatečně tažen. Častým nešvarem je rovněž vynechání pat při bandážování, komentje nedostatky při léčbě chronické žilní insficience J. Stryja. Samotných technik bandáže dolních končetin existje několik. Při chronické žilní nedostatečnosti odborníci doporčjí požívat vícevrstevno bandáž mlví Na konferenci s mezinárodní účastí, konané pod záštito České společnosti pro léčb rány a České lékařské komory, zazněly téměř tři desítky příspěvků sester i lékařů, kteří se problematice komplikovaného hojení ran aktivně věnjí. Cílem setkání RAN DE 2007 bylo zlepšit povědomí zdravotníků o moderních trendech v ošetřování ran a vyzdvihnot aktivní přístp v diagnostice, léčbě i prevenci vznik ran s komplikovaným průběhem hojení. S aktivním přístpem ze strany zdravotníků úzce sovisí i snaha přimět pacienty k lepší spolpráci. Nosnými tématy byly efektivní debridement rány, požívání moderních krytí, která aktivně zlepšjí podmínky pro hojení na spodině rány, a mltioborová spolpráce při léčbě pacientů s chronicko končetinovo ischémií. Podařilo se tak vytvořit pestrý program, jenž vyvolal příznivý ohlas poslchačů i přednášejících. Vodním skalpel v praxi Nemocnice Podlesí patří ž několik let k propagátorům moderních způsobů léčby ran. Požíváme speciální materiály, které zlepšjí prostředí v ráně a rychljí její hojení. Do léčby zapojjeme další specialisty a načíme pacienta, co pro sebe může sám dělat, doplnil MUDr. Jan Stryja, který se problematice špatného hojení ran dlohodobě věnje. Jako jediná v repblice požívá se o tří až čtyřvrstvé bandáži. První vrstv představje primární krytí rány, drho popřípadě sekndární krytí, na to se navléká bavlněná pnčocha, přes ktero se nakládají jednotlivé otáčky krátkotažného obinadla. Zásado je, že by mělo být dostatečně široké, minimálně deset centimetrů. Pokd má pacient velké otoky, doporčje se požít raději obinadlo široké 12 centimetrů, dodává MUDr. Stryja. Tlak obvaz by měl být největší v oblasti kotníků, přičemž směrem vzhůr by se měl tah postpně snižovat. Lze vyžít jednodcho zásad, že pro bandážování bérců dospělého pacienta by měla být požita vždy alespoň dvě obinadla. Nedostatky v terapii erysipel S chybami v léčbě se v praxi můžeme setkat pacientů s erysipelem, doplňje výčet nedostatků Jan Stryja. Pozdní komplikací při nesprávné terapii těchto nemocných může být vznik lymfedém a často i chronických ran v tomto terén, ale také vývoj těžké nekrotizjící formy erysipel, kdy vznikají hlboké, velmi těžko ovlivnitelné defekty. Sočasně s poškozením tkání jso totiž postiženy i lymfatické cévy. Mám několik pacientek s lymfedémem, kterých byl erysipel nesprávně léčen týdenním podáváním perorálních antibiotik. Abychom předešli dalším recidivám erysipel a následném snazším vývoji lymfedém, měla by léčba erysipel probíhat za hospitalizace a s vyžitím intravenózních antibiotik, zavírá MUDr. Stryja. ton Nemocnice Podlesí při čištění chronických i komplikovaných ran vodní skalpel. Účastníci RANDE 2007 se tak, kromě zkšeností s působením vodního skalpel na rány, mohli dozvědět například i o požívání larev či bezbněčné prasečí xenodermis. Mezi prezentace s největším ohlasem se zařadily příspěvky Dr. Adama Freye z Rakoska, který se věnoval hydrochirrgii a vyžití Versajet v debridement komplikovaných aktních a chronických ran, a MUDr. Karla Novotného z Kliniky kardiovasklární chirrgie FN Motol, jenž prezentoval možnosti požití larvální terapie jakožto biologického debridement nekrotických defektů. K zajímavým patřilo i vystopení MUDr. Richarda Kboka z Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze věnjící se požití bezbněčné prasečí xenodermis ke krytí popálenin a chronických kožních defektů. jas

3 Tematická příloha léčba ran C3 form těla (tvar, velikost, složení), fnkce a výsledný klinický stav. Jednodše řečeno, do oblasti mal ntrice (doslovně špatné výživy ) patří tedy jak podvýživa, tak obezita jako drhý extrém. Pacientům na obo pólech stav výživy se rány hojí obtížněji. Důvodem jso změně né podmínky celkové i lokální, nedostatek energie nebo sbstrátů (zejména bílkovin) pro bněčno obnov a reparaci tkáně. Na opožděném hojení se může případně podí let i nedostatek mikrontrientů. Příklad bércového vřed. zavedení vstp do zažívacího trakt (za předpoklad, že zažívací trakt fngje a je možno jej žít k výživě). Jednalo by se bď o vyžití žaldk, nebo střeva. Lze važovat o zavedení nasogastrické sondy pro krát kodobé požití nebo perktánní endosko pické gastrostomie (PEG) pro dlohodobé podávání výživy. Nabízí li se k výživě po ze střevo, můžeme opět jako vstp vyžít sond (nasojejnální) nebo jejnostomii, obojí je rčeno k podávání výživy po delší dob. Do sond a stomií podáváme příprav ky enterální výživy. Žaldek snese podává ní bolsové, do střeva je ntno výživ apli kovat zásadně kontinálně. Existjí sitace, kdy zažívací trakt ne lze vyžít vůbec nebo jen částečně, potom je na místě výživa parenterální, úplná nebo doplňková. Mltidisciplinární přístp Příklad zavedeného PEG. který má omezený perorální příjem, je nt no řádno výživ zabezpečit jiným způso bem. Základními předpoklady pro dobrý perorální příjem jso dobrá péče o chrp a dentální protetik, individalizovaná die ta, vhodný čas k jídl, častější podávání stra vy, správná konzistence a teplota, příjemné prostředí a chtnost, případně pomoc při jídle (Frtado K., ESPEN 2007). Jedním z prvních opatření pro zajiště ní správné výživy pacienta s ráno je kon zltace ntričního terapeta. Někdy sk tečně stačí změna jídelníčk nebo volba jiné technologické úpravy stravy. Dále při cházejí na řad modlová dietetika, která 2005). Obohacený doplněk obsahje napří klad 20 g bílkovin v 200 ml přípravk (jed no balení), ve srovnání s ním klasický dopl něk má asi 4 g bílkovin v 200 ml. Pro podpor hojení dekbitů byl vyvi nt speciální přípravek s navýšením bílko vin, vitamin C, E, A a stopových prvků, zejména zink. V porovnání s klasickým doplňkem (3 mg Zn v 200 ml) obsahje 9 mg Zn v 200 ml. Vyžití sond a stomií při enterální výživě Je třeba se tedy vždy dívat na celkový stav pacienta včetně jeho výživy. Ntriční scree ning, stanovení ntričního stav a ntrič ního rizika, v němž se pacient nachází, sledování příjm stravy a hmotnosti pat ří mezi jednodché nástroje, které lze vy žít prakticky všde. Hojení ran je oblas tí, kde má výživa rozhodně své místo. Ani moderní obvazové materiály nedokáží samy o sobě víc, než je v jejich silách. Nt riční intervence msí začít včas. Mnohým ranám, například dekbitům, je možno při řádné výživě a ostatní péči dokonce přede jít (Schols J., ESPEN 2007). Management hojení ran vyžadje jednoznačně mlti disciplinární přístp, v němž hraje výživa klíčovo úloh. MUDr. Zzana Grofová, Ntriční a dietologické oddělení, Pardbická krajská nemocnice, a. s. Pokd selhává perorální příjem navzdory výše vedeným opatřením, je ntno zvážit Hojení proleženin zevnitř Až 36 % ležících pacientů trpí bolestivo a vysiljící zdravotní komplikací proleženinami.1 36 % Cbitan a Cbison - jediné přípravky na hojení proleženin zevnitř obsahjí všechny specifické ntrienty potřebné pro optimalizaci hojení (dle doporčení EPUAP)2 - zvýšené množství bílkovin, arginin, zink a vitamin C a E pro optimální proces hojení způsob podávání lze jednodše zvolit dle potřeb pacienta (sipping, sondová výživa) ž po 3 týdnech podávání Cbitan došlo k redkci nekrotické tkáně o 76 % a ke snížení počt infikovaných ran o 66 %3 E O TÁZK ÁT LE U? M 1. M. Clark. Pressre lcers: epidemiology and costs. ESPEN Congress, EPUAP Ntritional Gidelines for Pressre Ulcer Prevention and Treatment (Nov 2003). 3. Soriano et al. The effectiveness of ntritional spplementation in the healing of pressre lcers. Jornal of Wond Care Vol 13(8) pp VO Zlepšené hojení povrchových poranění popisje stdie amerických lékařů z Uni versity of Minnesota School of Medicine, v níž byl testován účinek gel vyrobeného z pacientových vlastních trombocytů. Tým vedený Davidem Homem vyžívá přístroj, který separje z pacientovy krve plazm silně obohaceno o trombocyty a z té pak dalším zahštěním vyrábí gel s vysokým obsahem trombocytů. Stdie zveřejněná v Archives of Faci al Plastic Srgery popisje výsledky tes tů na osmi dospělých dobrovolnících. Lékaři každém z dobrovolníků vytvoři li pět čtyřmilimetrových bodných pora nění na kůži stehna. Rány na jedné noze byly ošetřeny tradičně, rány na drhé končetině byly ošetřeny trombocytovým gelem. Následně byla poranění po šest týdnů monitorována a postp hojení byl dokmentován. Pozitivní efekt trombo cytového gel byl průkazný. Vznik nové tkáně v poraněném místě byl po ošetře ní gelem rychlen o tři dny. Sedmnáctý den hojení byly rány ošetřené gelem za vřeny v průměr z 81 procent. Kontrolní poranění byla zhojena z 57 procent. Ato ři stdie zdůrazňjí, že jde o pilotní pro jekt a že metod léčby povrchových pora nění trombocytovým gelem je třeba dále JaP zdokonalovat a prověřovat. Pro hojení ran jso důležité faktory lokální i celkové. Mezi lokální faktory řadíme dob ré prokrvení s dodávko sbstrátů a kyslí k, trofik tkáně, vyřazení místního tlak, kontrol infekce, příprav spodiny rány a držování vlhkého prostředí v ráně. Z faktorů celkových je to na prvním mís tě výživa a hydratace, a dále úroveň meta bolických změn ve smysl dobré kompen zace diabet nebo držování fnkcí orgánů postižených chronicko porcho (napří klad nedostatečnost ledvin a jater). Rána při hojení prochází čtyřmi základ ními stadii: koaglace, zánět, proliferace, remodelace. Každé stadim má své nároky na energii a specifické sbstráty. Ať se jed ná o fnkční imnitní bňky ve fázi záně t, rychle se dělící fibroblasty a novotvor b cév ve fázi proliferace či možnost tvorby kvalitního kolagen ve fázi remodelace. Opožděné hojení pozorjeme systémo vého zánět, psychického stres a malig nit. Hojení chirrgických ran je závislé na dostatk, resp. deficit endogenních sb strátů při podvýživě a ztrátě bněčné hmo ty (Sobotka L., ESPEN 2007). V rizik pro zhoršené hojení se nacházejí pacienti obéz ní, podvyživení, staří, imobilní, dále dia betici a chirrgičtí a onkologičtí nemocní (Frtado K., ESPEN 2007). K podpoře hojení jso vhodné i mikro ntrienty a antioxidanty. Jedná se zejména Ilstrační foto archiv atorky Úvodem je vhodné definovat termín, kte rý je velmi často požíván malntrice. Doporčené postpy Evropské společnosti klinické výživy (ESPEN Gidelines 2006) definjí malntrici jako stav výživy, kdy deficit, přebytek nebo nerovnováha ener gie, proteinů a ostatních ntrientů způso bje měřitelné nežádocí účinky na tkáně/ Trombocytový gel podporje hojení Podle rozsah rány může docházet v růz né míře ke ztrátám proteinů, tektin a dal ších ntrientů ranno plocho. Pacientovi, Faktory lokální a celkové Definice špatné výživy Příklad diabetického defekt. Specializovaná ntriční podpora moho obohatit jídlo o proteiny nebo zvý šit jeho energeticko hodnot. Dobrý způ sob, jak zvýšit perorální příjem, je popíje ní perorálních ntričních doplňků (starší a vžitý termín je také sipping ). Dodá vány jso obvykle v lahvičkách o obsah 200 ml. Perorálních ntričních doplňků je značné množství, mají různé příchtě (asi 22 typů). Liší se také obsahem vlákniny, proteinů a speciálních složek. Pro hoje ní ran bdo výhodné zejména ty, které jso obohaceny bílkovinami. Ze systema tického přehled 15 stdií například ply ne, že vysokoproteinové perorální ntriční doplňky snižjí signifikantně riziko vývo je dekbitů (Stratton RJ, Ageing Res Rev. A Vyzvaní odborníci z České repbliky (L. Sobotka), Holandska (J. Schols) a Port galska (K. Frtado) na kongres hovořili o základních principech hojení, ntričních aspektech péče o dekbity, ntriční podpo ře a ošetřovatelství. Ačkoli není v sočas né době známa žádná zázračná látka ani ntriční sbstance, která by hojila, jed noznačné je to, že ntriční podpora je zá kladní sočástí péče o pacienta s ráno. Pa cient s chronicko nebo obtížně se hojící ráno msí být řádně živen, aby měl dosta tek stavebního materiál k hojení a ener gie k podpoře hojivých procesů. Ntriční stav pacienta sám o sobě může napovídat o tom, jak se bde rána hojit a zda vůbec můžeme hojení předpokládat. o vitamin C, který se účastní tvorby kolage n, vitaminy E a A, jako významné antioxi danty. Ze stopových prvků je to především zinek, který je kromě mnoha metaloen zymů, včetně speroxiddismtázy (SOD), také sočástí matrixových metaloproteáz. Matrixové metaloproteázy jso enzymy, které se přímo účastní hojivých procesů. Důležité jso i další stopové prvky účast nící se antioxidačních systémů, jako na příklad selen (gltathionperoxidáza, GPx) a měď (SOD). Ilstrační foto archiv atorky V září tohoto rok proběhl v Praze evropský kongres ESPEN, Evropské spo lečnosti klinické výživy. Jeden z edkačních odborných bloků byl věnován vztah výživy a hojení ran. Přestože hojení ran je téma na samostatný kongres, problematice adekvátní výživy při léčbě chronických ran není často přikládána taková vážnost, jako si zasloží. Bořlivý rozvoj moderních přístpů k ráně a lokální terapie msí být jednoznačně provázán s dalšími aspekty, které hojení ovlivňjí nebo možňjí. Ilstrační foto archiv atorky Význam výživy a hojení ran JTE ZDA R M INFOLINKA NUTRIDRINK Pondělí pátek hodin

4 C4 léčba ran Tematická příloha Debridement ran pomocí moderních materiálů Nezávisle na drh a rozsah rány probíhá hojení ran ve fázích, které se časově překrývají a které od sebe nelze oddělit. Rozdělení do jednotlivých fází se řídí základními morfologickými změnami v průběh reparačních procesů. Obvyklé je dělení do tří stadií. První fáze je fází zánětlivo neboli exsdativní, v níž dochází k zánětlivé reakci, jejímž cílem je vyčištění rány a přechod do fáze drhé, proliferační. V proliferační fázi dochází k novo tvorbě krevních cév a granlační tkáně, která postpně vyplňje defekt a vytvoří se vhodná půda pro epitelizaci. Blíže se bd zabývat první zánětlivo fází, v níž dochází k čištění rány, a to defektů s komplikovaným hojením. Jso to rány, které obsahjí větší či menší množství nekróz, jež ž organisms není schopen spontánně odločit. Takové rány moho vzniknot pacientů různého stáří v pří padě, že dojde z nějakého důvod k odm ření tkáně. K tom, aby se rána vyčistila a mohla granlovat, je ntné nekrotické tkáně odstranit. Nekrózy můžeme odstra nit mechanicky (chirrgický debridement) či enzymaticky nebo za pomoci farmakolo gických přípravků, které pomáhají odlo čení nekróz a podporjí zánětlivý proces. Hojením komplikovaných chronických ran se na našem pracovišti věnjeme již několik let a při ošetření nekrotických ran se nám nejvíce osvědčil mechanický debri dement (chirrgický) a požití farmakolo gických přípravků, jež se vyžívají k tzv. vlh kém hojení. Enzymatické přípravky nejso zcela vhodné, protože jejich nosičem je mast, která nevytváří vhodné prostředí v ráně. Chirrgický debridement provádíme, pokd to dovolí zdravotní stav pacien Na scho nekróz jinak než na vlhko Farmakologické přípravky tzv. vlhkého hojení mají pozitivní vliv na každo fází hojení. V zánětlivé fázi hojení ran pod porjí čisticí proces a odstranění nekróz, ve fázi proliferační vytvoří mikroklima, podobné médi pro kltivaci bněk, čímž dochází ke zlepšení migrace a zvýšení mitóz epitel. Pomocí tzv. vlhkého hojení často rán zcela zbavíme nekróz a nastar tjeme tvorb granlační tkáně. Přípravků tzv. vlhkého hojení je velké množství, na každo fázi hojení jso rčené jiné. U ran nekrotických je ntné nejdříve rčit, zda jde o nekróz vlhko, nebo scho, a po dle toho volíme daný přípravek. Pokd jde o rán s vlhko nekrózo, požíváme obvazové materiály s kalcim algináty, které jso vyrobené z mořských řas. Při kontakt se solemi sodík, jež se vyskytjí v ranném sekret, vlákna nabobt nají a přemění se ve vlhký a savý gel. Výho do je, jestliže obsahjí stříbro jako anti septicko složk. Dále lze požít materiály s aktivním hlím, také obohacené stříbrem, mezi jejichž zástpce patří např. Actisorb, Silvercel, Sorbalgon, Kalginate, Carbo sorb. Jejich výhodo je, že pohlcjí ran ný exsdát, spotřebovávají vlhké nekró zy a čistí spodin rány. Přídavek stříbra působí sočasně antisepticky. Další před ností je, že algináty ponecháváme na ráně i několik dní. V případě ran se scho nekrózo přednostňjeme požití hydrogelů, kte ré nekróz rozmáčí a možní spontánní odločení nekrózy nebo její snazší mecha nické odstranění. Hydrogely, mezi které patří např. N gel, Flamigel, Hydrosorb gel, Askina gel, v ráně kryjeme speciálními fóliemi (Bioclsive, Hydrofilm), jež zabrání únik gel a potencjí jeho působení. Hyd rogel s fólií ponecháváme na ráně jeden až dva dny. Jestliže během té doby nedojde ke spontánním odločení nekróz, poksíme se následně rán mechanicky očistit. Stej ný postp opakjeme až do úplného vyčiš tění defekt. Přípravky tzv. vlhkého hojení se staly nedílno sočástí pro hojení komplikova ných ran a často šetří pacienta chirrgic kého zákrok. Jako příklad jejich požití přikládám dvě kasistiky. Jedna popis je nemocného se scho nekrózo, drhá s vlhko formo nekrózy. MUDr. Radovan Čech, Chirrgické oddělení, Nemocnice Jihlava Kasistika vlhká nekróza 5 foto archiv atora 7 foto archiv atora Kasistika schá nekróza ta. Měla by se při něm odstranit veškerá nekrotická tkáň a fibrinové povlaky. Tím spodin rány oživíme, což možní začít proces hojení rány s následným volně ním růstových faktorů a migrací dostateč ného množství zánětlivých bněk v chro nologickém pochod ) Na snímk je vidět typická vlhká nekró za dekbit v oblasti paty. Jde o pa cientk vysokého věk, centrálně v oblas ti defekt je již patrný skelet patní kosti. V tomto případě jsme aplikovali Silvercel (alginát se stříbrem). 2) Převaz jsme 2 3 prováděli každý drhý den. Na snímk je zachycen stav po 14 dnech, je patrné výrazné spotřebování nekróz a přegranlování skele t. Vzhledem k pokročilosti nález se v oblasti plosky nohy vytvořil absces, který bylo ntné chirrgicky řešit. 3) Snímek představje 4 5 stav po chirrgickém řešení plantárního absces, pokračjeme v terapii Silverce lem. 4) Po třech týdnech od chirrgic kého ošetření přecházíme k požití pří pravků podporjících epitelizaci. 5) Na snímk je již rána zhojena. Požití larev k léčbě diabetických vředů Larvy patří k nejmenším chirrgům na světě. Popravdě řečeno, jso lepší než chirrgové, protože jso levnější a pracjí 24 hodin denně, říká Bolton o svých spolpracovnicích s úsmě vem. V posledních letech se při péči o diabetiky potýká Andrew Bolton stá le častěji s infekcí diabetických vředů vyvolano mltirezistentními kmeny Staphylococcs ares. Jen za poslední dva roky se počet infekcí těmito kmeny stafylokoka na jeho klinice ztrojnásobil. A. Bolton to připisje nadměrném žívání antibiotik a přednostňování širokospektrých antibiotik před antibio tiky s úzkým spektrem účink. Spol s kolegyní Ann Knowlesovo po žil Bolton sterilní larvy bzčivky zelené k čištění diabetických vředů infikovaných mltirezistentním stafylokokem třinác ti pacientů ve věk od 18 do 80 let. Pacienti trpěli chronickými diabetickými vředy, nar šením krevního oběh a ztráto citlivos ti v končetinách. Larvy byly aplikovány na dob čtyř dnů, a to dvakrát až osmkrát po sobě v závislosti na velikosti léze. Rána byla překryta lehkým obvazem. Při léčbě nebyla požita antimikrobiální agens ani růstové faktory. U všech pacientů došlo k vymize ní mltirezistentní infekce. Během ošetře ní nebyly pozorovány negativní reakce. Po odstranění posledních larev lékaři zjistili, že množství nekrotické tkáně ve vřed průkaz ně pokleslo, a naopak signifikantně narostlo množství nově rostocí zdravé tkáně. Je to opravd vzršjící, komentoval výsledky stdie Andrew Bolton. Popr vé jsme prokázali schopnost larev elimi novat infekci diabetických vředů mlti rezistentním stafylokokem. Potvrdilo se to v randomizované stdii. Ošetření lar vami nabízí první neinvazivní a bezrizi kové řešení tohoto stále častějšího problé m. Jde o bezpečno a levno alternativ k drahým a potenciálně toxickým antibio tikům. Není důvod, proč by larvy nemoh ly být požity i na dalších částech lidské ho těla, snad s výjimko velkých poranění JaP břicha, zavírá prof. Bolton. Pozn. red.: více o požití larvální terapie v léčbě chronických ran též v MT 6/2006 a 16/ ) Defekty s nekrózo se moho vyskytnot pa cientů každého věk. V tomto případě se jedná o defekt dvoletého pacienta, který vznikl po naložení náplasťové extenze pro fraktr femr. Na rán jsme aplikovali N gel a překryli ji fólií (Bioclsive). 2) Stav po dvo dnech, schá nekróza se tzv. rozmáčí a začíná se odlčo vat. 3) Na tomto snímk je vidět poršení vlhkého hojení, kdy převaz byl proveden s Viš něvského balzámem! Následje opětovné vys šení rány a vznik sché nekrózy. Proto jsme opět aplikovali N gel a Bioclsive. 4) Po dalších 7 dvo dnech je znov patrné rozmáčení nekró zy a její postpné odlčování. 5) Na snímk vidíme odločení sché nekrózy. Na spodině rány jso patrné povlaky a vlhké nekró zy, proto byl požit Actisorb. 6) Rána již granlje, přecházíme na přípravky, které podporjí granlaci. 7) Na snímk je patrné zhojení rány. Tým Andrewa Boltona z University of Manchester popsal ve stdii zve řejněné lékařským časopisem Diabetes Care výsledky léčby diabetických vředů larvami bzčivky zelené (Lcilia sericata). Bolton vyžívá larvy bzčivky již déle než deset let. Sprasorb Systém pro vlhké hojení ran Kompletně a profesionálně! A Alginat alginát A + alginát + Ag X Hydr HydroBalance X + HydroBalance + PHMB C Kollagen kolagen P PU-Scham PU-pěna H Hydr hydrokoloid M PU-Membran PU-membrána F Folie fólie G Gel gel Lohmann & Rascher, s. r. o.. Bčovická 256. CZ Slavkov Brna. Tel.: Fax: LÉČÍME. OŠETŘUJEME. CHRÁNÍME Ins. Sprasorb 281x _CZ.in :56:19 Uhr

5 Tematická příloha léčba ran C5 Bez pomoci rodiny by boj s dekbity zkolaboval Přestože dekbitální vředy jso jedno z hlavních příčin morbidity v poplaci, jde mnohdy o nedostatečně sledovaný zdravotní problém. Všeobecně se ví, že terapie i prevence jso draho záležitostí, ale přesnějších informací o sktečných nákladech je k dispozici stále velmi málo. Navíc nejde jen o náklady zdravotních pojišťoven, ale i o výdaje pacienta samotného a o jeho kvalit života. Sktečnými náklady na terapii dekbitů se v jednom z letošních čísel časopis Jornal of the Eropean Wond Management Association zabýval profesor Peter J. Franks z Thames Valley University v Londýně. V terapii dekbitů je důležité sledovat nejen výdaje zdravotnických zařízení, ale také rčit s tím spojené výdaje samotných pacientů a jejich příbzných, neboť tato péče se stále více přesnje z amblancí a nemocnic blíže k rodině pacienta. Dále je třeba zahrnovat i tzv. nepřímé náklady, při nichž vycházíme z odhadů snížené výkonnosti a prodktivity pacienta a jeho rodinných příslšníků, jež představjí sočasně i ztrát pro společnost, vedl profesor Peter Franks. Podle něj je do těchto úvah třeba zahrnot i otázky kvality života, zejména problémy spjaté s bolestí, sníženo mobilito i psychickými potížemi pacienta. Příbzní a pečovatelé poskytjí nemocném podstatno část péče, bez níž by jinak systém zdravotních a sociálních slžeb zkolaboval. Odhadje se, že ve Velké Británii o své příbzné a přátele pečje zhrba 6,8 milion lidí. Hodnota jejich neoficiální práce se přitom může pohybovat na úrovni přibližně 57 miliard liber ročně. Finanční náklady na dekbity Ani přímé náklady na terapii a prevenci dekbitů nejso většino dobře známy, protože jde mnohdy o onemocnění, jež vzniká sekndárně v rámci jiných chorob. V roce 1993 však britská vláda pověřila aditorsko a poradensko firm Toche Ross, aby jí vypracovala odhady nákladů zdravotní péče se zaměřením na pacienty s dekbitálními vředy. Firma požila výsledky již existjícího výzkm i odhady odborníků k teoretickém propočt nákladů na terapii a prevenci dekbitů ve zhrba 600 lůžkových zařízeních. K čem dospěla? Terapie dekbitů přijde v nízkonákladové nemocnici na ročně, zatímco vysokonákladová nemocnice spotřebje na tto léčb ročně. Pokd se zahrnly i náklady na prevenci, pak se v prvním případě celkové výdaje téměř nezměnily, zatímco ve drhém stoply na za rok. Velká část těchto dodatečných nákladů na prevenci byla spotřebována ve formě práce sester vynaložené na sledování a polohování pacienta. Závěr zněl, že náklady na terapii a prevenci dekbitů činí ve Velké Británii přibližně 0,4 až 0,8 % celkového ročního rozpočt na zdravotní péči. Jak jso na tom v Nizozemsk? Nikdo se však nepoksil odhadnot tzv. nepřímé náklady ze strany pacientů a jejich příbzných a přátel. Rozsáhlejší průzkm byl v tomto smysl proveden v Nizozemsk. Zde zjišťovali prevalenci pro různá stadia dekbitů a kombinovali je s expertními odhady (Dtch Society of Pressre Ulcer Experts), aby determinovali vynaložený čas personál, dodatečné dny příslšné péče, požití speciálních lůžek a zdravotnických materiálů. Výše nákladů nezávisela jen na konkrétním stadi dekbitální léze, ale zřetelně více se odvíjela od toho, kde konkrétně byla péče poskytována. Například nejvyšší náklady na péči o dekbits II. stadia byly zjištěny v niverzitních nemocnicích (nejméně 71,6, nejvíce 110,2 ) a nejnižší náklady byly v tomto případě zjištěny všeobecné nemocnice (nejméně 23,7, nejvíce 25,1 ). Domácí péče stála přibližně tolik, co péče v niverzitní nemocnici, zatímco ošetřovatelská domácí péče zhrba odpovídala svými náklady všeobecné nemocnici. Atoři odhadli roční výdaje na terapii a prevenci dekbitů v rozmezí od 371 milionů do 1,695 miliardy, přičemž je ntno si vědomit, že se vztahjí k celkovém počt 16,5 milion obyvatel. Tato sma představje přibližně jedno procento nizozemského rozpočt věnovaného zdravotní péči. Nejvíce stojí práce sester Nedávno byl ve Velké Británii proveden další epidemiologický průzkm. Podle jeho výsledků byly průměrné náklady na péči o pacienty s dekbitálními vředy v I. stadi 1 489, v II. stadi se zvedly na 6 162, v dalším stadi III již činily a pacientů s nejtěžšími stadii dekbitů (stadim IV) stálo jejich ošetřování er. V rámci 60milionové britské poplace byla roční incidence odhadnta na dekbitů stadia I, případů stadia II, stadia III a stadia IV. Kombinací průměrných nákladů a počt případů byly vypočteny celkové náklady na péči a prevenci dekbitů pro jednotlivá stadia: 214 milionů (stadim I), milionů (stadim II), 544 milionů (stadim III) a 670 milionů (stadim IV). Celkově se jedná o sm 2,473 miliardy, jež představje 2,6 % celkového rozpočt britské národní zdravotní slžby. Z tohoto objem největší část finančních prostředků (90 %) připadá na práci sester a ošetřovatelů. Pobyty v lůžkových zařízeních stojí asi 8 % celkových nákladů, zatímco náklady na antibiotika, převazy a polohovací zařízení byly relativně nízké. Dekbity znamenají prodložení pobyt v nemocnici V Astrálii se zase investigátoři v letech 2001 až 2002 poksili zjistit, o kolik dní se v průměr prodloží pobyt v nemocnici kvůli komplikaci v podobě vzniklého dekbit. Odhadli, že vznik dekbit vedl v průměr k dodatečným 4,31 dne pobyt na jednoho pacienta. Celkově se tak za rok jednalo o dnů strávených navíc v lůžkovém zařízení, což Astrálii s jejími 20,3 milion obyvatel přišlo na 170,7 milion er. Náklady nese i pacient Důležitým měřítkem je ale i kvalita života pacienta a zachování jeho fyzických a dševních schopností včetně sociálních fnkcí. Úkol změřit tyto dopady se zhostili odborníci v USA. Dekbitální vředy měly samozřejmě vliv nejen na fyzické a psychické schopnosti pacientů, ale i na jejich finanční sitaci a nezávislost na pomoci drhých v sokromém životě. Pacienti, nichž byly přítomny dekbitální léze déle než šest měsíců, propadali depresím a pesimism a zhoršila se jejich compliance. S nastalo sitací se těžce vyrovnávali, cítili se izolovaní, zejména když byli ponecháni osamoceni na pokoji. Pacienti zažívali pocity ponížení, když zdravotníci vyšetřovali intimní části jejich těla. Deprimoval je i zápach z jejich vředů, který se často snažili řešit pomocí deodorantů. Finanční náklady byly spojeny s absencí v zaměstnání, se zvýšenými platbami za lékařsko péči, za léky a za cesty do zdravotnického zařízení. Podstatný zásah do pacientova života byl spojen i s bolestí. Ve stdii vedené J. K. Szorem z Toledo Hospital v USA bylo zjištěno, že 84 % pacientů s dekbity ve stadi II až IV dávalo bolest a 18 % z nich ji charakterizovalo jako mčivo. Kromě toho 88 % pacientů dávalo bolest při převazech. Jen šest procent pacientů vedlo, že jejich bolest byla zmírněna příslšno medikací, neboť zdravotníci často jejich stesky na bolest ignorovali. Dosd neexistje žádná stdie, jež by sledovala skóre pacientů s dekbity z pohled jejich platnění a která by rčila z toho vyplývající potenciální deficity v sovislosti s onemocněním a potenciální náklady v podmínkách tzv. QALY (qality adjsted life years cena jednoho rok kvalitního života). Diskse nad celkovými náklady V oblasti dekbitálních vředů sice byla provedena hodnocení terapetických výsledků, ale jen velmi málo pozornosti se věnovalo celkovým nákladům na péči a na dopady na kvalit života pacienta. Zdravotnické institce si překvapivě nejso vědomy finanční zátěže, jež tato komplikace přináší. Například 2,5 miliardy vynaložených ve Velké Británii na terapii a prevenci dekbitů se rovná částce na zajištění psychiatrické péče. Výsledky dostpných, i když malých a lokálních stdií kázaly, že přítomnost dekbitů vede ke zřetelném deficit v kvalitě života. Vlády by si proto měly vědomit, jak významná finanční zátěž je s dekbity spojena z hlediska výdajů zdravotního systém i sokromých výdajů pacienta. Dokd význam tohoto faktor příslšné orgány neakceptjí, bde obtížné v zájm zajištění efektivní terapie a prevence dekbitálních vředů prosadit racionalizaci péče o pacienty s tímto stresjícím onemocněním. cin i n z e r c e XXVI. VÝROČNÍ KONFERENCE SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP BRNO, Víte o tom, že výbor SVL ČLS JEP nabízí všem zájemcům kompletní VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI v rámci XXVI. Výroční konference SVL ČLS JEP. Také si nevíte rady s akreditací Vaší ordinace? Odrazje Vás administrativa s tím spojená? Nevíte co všechno byste měli vyplňovat a kam odeslat? A možná proč byste se vlastně vůbec měli akreditovat? Jestliže máte atestaci, úvazek 1,0 a praxi v obor min. 5 let, máme pro Vás řešení: SVL ČLS JEP nabízí kompletní vyřízení dokmentace za Vás. Stačí, když bdete mít kopie těchto dokladů: Lékařský diplom, Atestační diplom, Licence. Navštivte stánek AKREDITACE a tam vše vyřídíme za Vás. (Pokd výše vedené doklady sebe nemáte, pomůžeme Vám vyplnit příslšné formláře a doklady můžete zaslat dodatečně na adres SVL ČLS JEP). Témata konference Kardiovasklární onemocnění v praxi praktického lékaře Horní dyspeptický syndrom Léčba bolesti Otoky dolních končetin Urologie v ordinaci praktického lékaře Možnosti ovlivnění cílových orgánů antihypertenzivy Laboratorní metody ve všeobecné praxi Sexologie Novinky v léčbě deprese Intervenční preventivní medicína Sekretariát konference: Na Šťáhlavce 7, Praha 6 tel.: , mobil: N E J V Ě T Š Í O D B O R N Á K O N F E R E N C E P R A K T I C K Ý C H L É K A Ř Ů V Č E S K É R E P U B L I C E SVL_MT30.indd :23:23

6 C6 léčba ran Tematická příloha Vlhká terapie jako sočást léčby polytramat? lokálního ošetřování ran moderními obva zy. Převazy spočívaly v oplach a dezinfekci ranných ploch (Octenisept), opakovaném důsledném ostrém debridement a aplika ci moderních krytí (Inadine, Ngel, Acti sorb pls, Silvercel a Aqacel Ag) na kožní defekty. Kompletní převazy jsme pacienta prováděli po třech dnech, sekndární kry tí jsme měnili po jednom až dvo dnech. V důsledk těžkého zhmoždění měkkých tkání při původním úraz pokračovala na okrajích defektů demarkace nekróz kůže a podkoží, která si vyžádala opakované nekrektomie na lůžk v celkové anestezii nebo analgosedaci. Celková plocha kož ních defektů se tak zvětšila na cca 9 % těles nekróz. Okraje ran nebyly podminované a začínaly epitelizovat. Léčení pokračovalo za hospitalizace další dva měsíce, po jejichž plyntí byl pacient ve stabilizovaném sta v se zhojenými defekty propštěn. Porovnání klasické a moderní terapie Na způsob ošetřování ran a kožních defek tů pacientů v kritickém stav existje mnoho názorů. Moderní lokální terapie poskytje řad výhod pacientovi i ošetřjí cím personál, na drhé straně bývá po kazováno na vysoko cen převazů zvláště nemocných se ztráto kožního kryt vět šího rozsah. Celková cena vlhké terapie kožních defektů po dob hospitalizace na oddě lení ARO dosáhla našeho pacienta za 24 dnů Kč. Za tto dob jsme pro Několik dní před Vánocemi loňského rok (16. prosince) byl na oddělení ARO třinec ké nemocnice přijat 43letý mž po polyt ramat, které trpěl při srážce s vlakem. Následkem této nehody došlo pacien ta k tramatické amptaci obo dolních končetin v úrovni bérců, k rozsáhlém zhmoždění a otevřené zlomenině v oblas ti lokte pravé horní končetiny a k tržně zhmožděné ráně ve vlasové části hlavy. Po neodkladném zajištění vitálních fnkcí byl ošetřen na centrálním operačním sále, kde bylo provedeno dokončení amptace dolních končetin, ošetření pahýlů a jejich primární stra chirrgem. K lokálním ošetření ran byl požit přípravek Betadi ne a sterilní krytí, následně byla přiložena elastická bandáž. Na pravé horní končeti ně byl proveden debridement, stra pora nění a dále naložen mastný tyl, Betadine, sterilní krytí, elastická bandáž a sádrová dlaha. Poranění hlavy bylo ošetřeno st ro, přípravkem Betadine a sterilním kry tím. Po výkon byl pacient převezen zpět na oddělení ARO. Celková plocha kožních defektů po základním ošetření na operačním sále čini la přibližně dvě procenta tělesného povr ch. Nemocný byl od přijetí na anestezio logicko resscitační oddělení zaintbován a léčen pro tramatický šok a crsh syn drom. Pooperační průběh byl kompli kován nekrózo kůže a podkoží amp tačních pahýlů na dolních končetinách. V silně zhmožděném terén nasedla na rány, navzdory nasazeným antibiotikům, poměrně rychle infekce. Spodina kožních defektů ponechaných k sekndárním (otevřeném) hojení byla povleklá, hnisa vá, s počínajícími ložisky nekrózy na okra jích ran, ve svalech, podkoží a kožním kry t. Rány jsme v této době ošetřovali dle doporčení chirrga Betadinem, Inadi nem a sterilním krytím. Poskytntá péče však nezabránila zvyšjící se sekreci z kož ních defektů, pacient byl septický a isché mie měkkých tkání pahýlů dolních kon četin i kůže postpovala dále. Sekndární krytí bylo ntné měnit několikrát denně. Čtvrtý poúrazový den provedl chirrg na operačním sále další převaz s debridemen tem defektů a osteosyntézo loketní kos ti vpravo pomocí K drátů. Celková plocha kožních defektů se tak zvětšila na cca 7 % tělesného povrch. ného povrch. Protože sekndárně se hojí cí rány hojně secernovaly, chránili jsme kůži v okolí defektů před macerací vhod ným filmovým krytím (Opsite spray). Od 10. poúrazového dne jsme ž na spodině defektů přestávali nacházet rozpa dající se nekrotické svaly a na ranných plo chách se začala objevovat granlační tkáň. Její plocha postpně narůstala. Navzdory závažném celkovém stav byl pacient při vědomí, dobře naladěný, aktivně reha bilitoval a cvičil. 19. poúrazový den byly při převaz všechny kožní defekty čisté, byla také pří tomna granlační tkáň, místy až hyper granlace. Pacientovi se pravily renál ní fnkce a zánětlivé markery. 24. den byl nemocný ve stabilizovaném stav přeložen na chirrgické oddělení naší nemocnice. Všechny defekty měl čisté, granljící, bez Péče na oddělení ARO (Natrii hyalronas + Slfathiazinm argentm) Dermatologikm, lokální chemoterapetikm Krém a gázové polštářky Přípravek je vhodný k léčbě infikovaných kožních lezí, ran, odřenin a popálenin, a to jak dospělých, mladistvých, tak i dětí od 1. měsíce věk. Lze ho požívat i k ošetřování rozsáhlých popálenin, bércových vředů a proleženin. Před ošetřením je ntné nekrotizjící rány vyčistit. Balení: crm 1 x 20 mg; crm 1 x 60 mg ext 5 ks (10 x 10 cm); ext 10 ks (10 x 10 cm) Plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Výhradní zastopení a distribce v ČR:, spol. s r.o. Senovážné nám Praha 1 tel.: fax: Od 5. poúrazového dne byl již pacient po ze v péči personál oddělení ARO včetně Složení a) IALUGEN PLUS krém: Natrii hyalronas 0,2 g, Slfadiazinm argentem 1 g ve 100 g krém b) IALUGEN PLUS gázové polštářky: Jeden gázový polštářek o rozměrech 10 x 10 cm obsahje 4 g krém se složením: Natrii hyalronas 2 mg, Slfadiazinm argentem 40 mg. Léková forma a) bilý až slonovinový homogenní krém b) gázový polštářek se slonovinovým homogenním krémem Indikace Přípravek IALUGEN PLUS krém a gázové polštářky je rčen k profylaxi a léčbě infikovaných kožních lezí: ran, odřenin a popálenin. Rozsáhlé popáleniny, popáleniny 2. a 3. stpně, jakož i bércové vředy a proleženiny, není možno léčit bez porady s lékařem. Dávkování a způsob podání Před ošetřením přípravkem IALUGEN PLUS je ntné nekrotizjící rány vyčistit. IALUGEN PLUS krém se nanáší 1-2 x denně ve vrstvě silné 2-3 mm přímo na poraněno oblast. Každých 24 hod. je ntné krém obnovit, ale předešlé zbytky aplikovaného krém se msí opatrně odstranit vodo nebo izotonickým roztokem. IALUGEN PLUS gázové polštářky: na poraněno oblast se přiloží jeden nebo více gázových polštářků, které se překryjí gázo, vato a fixjí vhodným obvazem. Polštářky je ntné obnovit jedno denně. Kontraindikace Přípravek je kontraindikován nemocných se známo přecitlivělostí na účinno látk nebo na jiné složky přípravk. Přípravek není rčen pro předčasně narozené děti a kojence do věk jednoho měsíce. Přípravek není rčen pro těhotné a kojící ženy. Zvláštní pozornění a zvláštní opatření pro požití U nemocných se známo přecitlivělostí na slfonamidy a nemocných s poršeno fnkcí jater a ledvin je možno přípravek požívat jen se zvýšeno opatrností. Ošetřená poraněná místa je ntno chránit před slnečním zářením přiloženým obvazem. Interakce s jinými léčivými přípravky Při sočasném podávání přípravk IALUGEN PLUS krém a gázové polštářky s léky, které obsahjí proteolytické enzymy, může dojít k inaktivaci enzymů vlivem sločeniny stříbra, obsažené v přípravk. Těhotenství a kojení Výsledky reprodkčních stdií na zvířatech neprokázaly riziko pro plod, ale kontrolované klinické stdie těhotných žen nebyly provedeny a bezpečnost požívání přípravk v těhotenství a během kojení nebyla prokázána. Přípravek IALUGEN PLUS krém a gázové polštářky není vhodné aplikovat žen v období těhotenství a kojení. Nežádocí účinky Při aplikaci přípravk IALUGEN PLUS krém a gázové polštářky na velké plochy kůže není možné vyločit systémové nežádocí účinky slfonamidů, jako porchy fnkce ledvin, toxická hepatitida, agranlocytóza, trombocytopenie, lekopenie a exdace z chorobných ploch. Při dlohodobé léčbě se doporčje kontrolovat počet lekocytů. V ojedinělých případech (kolem 2 %) se moho objevit exantémy nebo vyrážky. Doba požitelnosti IALUGEN PLUS krém 3 roky, IALUGEN PLUS gázové polštářky 3 roky Zvláštní opatření pro chovávání Při obyčejné teplotě. Balení krém: 20 a 60 g, gázové polštářky: 5 a 10 ks Návod k žití Poraněná místa kůže, kde byl aplikován krém nebo gázové polštářky se kryjí gázo a obvazem. Držitel registračního rozhodntí IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská repblika Registrační číslo IALUGEN PLUS krém - 46/290/96-C, IALUGEN PLUS gázové polštářky - 46/289/96-C Datm poslední revize: Výdej přípravků je vázán na lékařský předpis a všechny formy jso plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. ialgen 167x167.indd 1 PHK 2. poúrazový den PDK 2. poúrazový den LDK 13. poúrazový den DiS. Kateřina Stryjová, Andrea Heczková, Martina Czkanderová Oddělení ARO, Nemocnice Třinec :49:59 LDK 2. poúrazový den vedli 15 převazů, během nichž došlo ke kompletním vyčistění spodiny defektů a zahájení epitelizace z okrajů. Zajímalo nás porovnání nákladů na lokální ošetřo vání ran moderními a klasickými postpy. Proto jsme spočítali částk, jako bychom mseli teoreticky vynaložit na převazy pa cienta klasicko terapií, tj. třikrát denně výměny sterilní gázy s lokálním antisep tikem (Octenisept) za 24 dnů. Kalklovali jsme s náklady na Octenisept, sterilní kry tí, obinadlo a bandáž. Dospěli jsme k část ce Kč. Tato sma představje 73 % nákladů, které jsme vydali při ošetřová ní ran moderními prostředky. Při tomto postp by ale bylo ntné pacienta ve vel mi vážném stav provést více než 70 převa zů. Ve srovnání s vlhko terapií je to téměř pětinásobný rozdíl. Vzhledem k rozsah poranění bylo ntné v prvním týdn pro vádět převazy v celkové anestezii. Rány pře kryté poze gázo jso více bolestivé jak při výměnách krytí, tak i v době mezi pře vazy. S tím je spojena větší spotřeba analge tik. Při rozhodování, jaký typ lokální léčby zvolit, hrají důležito roli také větší krevní ztráty, ntnost provést větší počet nekrek tomií, pomalejší čistění spodiny defektů a větší pracovní zátěž ošetřjícího perso nál při klasické lokální terapii. Prezentovaná kasistika i naše vlastní zkšenosti potvrzjí, že spodina ran léče ných moderní vlhko terapií se hojí rych leji. Finanční zátěž na krytí pro oddělení je poze relativní, protože v důsledk rychlej šího hojení a nižší spotřeby analgetik a an tibiotik celkové náklady na léčb pacien tů klesají. Ze zkrácení celkové doby léčení rány profitjí také pacienti. Správné lokální ošetřování je bezpo chyby poze jedním z mnoha úkonů, kte ré je ntné provést ve snaze vyvést pa cienta z bezprostředního ohrožení života. Moderní přístp v ošetřování ran nezna mená poze požívání moderních krytí. Stejně důležitý je i efektivní debridement, léčba infekce a porch prokrvení, dosta tečná ntrice atd. tedy komplexní poje tí hojení, které je sočástí intenzivní péče o selhávající tělesné systémy a pacientovo vnitřní prostředí. Pracovní vytížení sester a ošetřovatelek v českých nemocnicích je velké. Z tohoto pohled je důležité i zmen šení pracovního zatížení nelékařského per sonál, které ošetřování ran moderními obvazy možňje. Personál se tak může více věnovat rehabilitačním cvičení a dal ším činnostem, jež spíší návrat nemocné ho do běžného života. 8 foto archiv K. Stryjové V následjícím příspěvk bychom rádi prezentovali kasistik pacienta se ztrátovým končetinovým poraněním a finanční rozbor ošetřování kožních defektů moderními prostředky na rány. LDK 18. poúrazový den PDK 13. poúrazový den PHK 5. poúrazový den PHK 24. poúrazový den

7 Tematická příloha léčba ran C7 Atologní fibroblasty v léčbě těžkých vředů Velké a komplikované vředy noho, které jso obtížně zvladatelné konvenčními terapetickými postpy, lze úspěšně léčit transplantací atologních fibroblastů. Efektivit této techniky, o které referje článek pblikovaný v odborném časopis Wond Repair and Regeneration, prokázal tým z lékařské faklty římské niverzity vedený Marcem Cavallinim. Sočasná standardní léčba chronického vřed se skládá z chirrgického debridement, ošetření infekce a medikamentózní či chirrgické korekce případné porchy arteriálního krevního zásobení. Speciální krytí rány poskytje hypoxické vlhké prostředí, které stimlje růst kapilár, posilje atolytický debridement a rychlje hojení vřed. Velké a komplikované vředy noho jso však mnohdy refrakterní na standardní terapii navzdory požití specifických antibiotik a chirrgického debridement. Tým z římské niverzity se poksil těchto refrakterních pacientů vyhodnotit efektivit terapie s pomocí atologního kožního štěp. U 10 diabetických pacientů s hlboko (stpeň 3 Wagnerovy klasifikace), rozsáhlo a mikrobiálně infikovano lcerací (Staphylococcs ares nebo Psedomonas aerginosa) na noze nebo na chodidle aplikovali speciální obvazový materiál s in vitro namnoženými atologními fibroblasty. V období od června 2000 až do dbna 2004 sledovali šest mžů a čtyři ženy průměrného věk 58,5 rok. Šest pacientů mělo infekční gangrén na přední části nohy (n = 3) nebo na centrální části chodidla (n = 3), ze zbývajících byl jeden pacient po amptaci v transmetatarsální úrovni po femoro popliteálním bypass, dalšího nemocného se vyskytovala nekróza po amptaci dle Lisfrance, dalšího pacienta se nacházel pretibiální ktánní vřed před distálním femoro popliteálním bypassem a posledního pacienta s diagnózo Sjögrenova syndrom, chronické virové hepatitidy typ C (HCV) a smíšené kryogloblinémie se steroidní medikací se vyskytoval dystrofický široký vřed na kotník se zasažením Achillovy šlachy. Vlastní postp ošetření U všech pacientů byl proveden chirrgický debridement a zajištěna kltivace za účelem zahájení specifické antibiotické terapie v rámci přípravy lůžka vřed pro implantaci kožního štěp. Tři týdny před chirrgickým zákrokem byla každého pacienta provedena biopsie kůže a odebraný materiál byl zaslán do TisseTech Laboratories v italské Padově, kde dle standardních procedr vypěstovali atologní fibroblastovo bněčno kltr v podobě štěp. Postpovali tak, že vzorků kůže prostřednictvím enzymů oddělili dermis od epidermis. Získané fibroblasty byly namnoženy k následným pasážím, po nichž byly bňky vpraveny do netkaného materiál Hyalograft 3D, Hyaff 11 (derivát hyalronové kyseliny), který měl strktr trojrozměrné sítě či mřížky. Fibroblasty poté adherovaly k Hyaff vláknům, proliferovaly a začaly secernovat extracellární matrixové komponenty. Sedm dní po osídlení mřížky byl kožní štěp připraven k transplantaci. Atologní štěpy byly aplikovány přímo na rán za sterilních podmínek. Poté byl na štěp aplikován neadherentní obvaz, jenž byl následně doplněn sekndární neoklzivní bandáží. Další medikace se skládala z vymývání rány solným roztokem a jejím krytím pomocí semioklzivních nebo oklzivních hydrokoloidních krytí v závislosti na objem sekrece. Sedm až deset dní po implantaci byly všechny neadherjící štěpy odstraněny. Další štěp byl aplikován všech lcerací bez nebo jen s nízko sekrecí o dva týdny později. Medikace byla stanovována v amblantním zařízení každý třetí den. Každý měsíc byly prováděny odběry na mikrobiální kltivaci, jež složily k vyhodnocování proces hojení a případné změně cílené antibiotické léčby. Jaká byla úspěšnost léčby Kompletní zhojení lcerace bylo pozorováno sedmi pacientů z osmi, a to po 8, 12, 12, 14, 16, 18, a 20 týdnech po první aplikaci štěp. U dvo pacientů došlo k více než 70% zhojení rány po 20 a 28 týdnech od začátk terapie. Jeden pacient, jenž před terapií prodělal bypassovo operaci, zemřel na aktní infarkt myokard 16 týdnů po aplikaci prvního atologního štěp fibroblastů, přičemž hojící se rána byla rovnoměrně překryta granlační tkání, vedl Marco Cavallini. V následném sledování pacientů došlo k úmrtí jednoho z nich na infarkt myokard dva roky po končení terapie, přičemž během této doby nedošlo k relaps léze. U zbývajících šesti následně sledovaných pacientů bylo zhojení lcerace stabilní a po průměrno dob 37,5 měsíce po končení terapie nich nedošlo k žádným rekrencím. Stdie navázala na dřívější výzkm Pro chronické vředy je charakteristická vysoká koncentrace proteolytických enzymů v ráně a převaha starých fibroblastů s končící replikační kapacito. Vysoká koncentrace proteáz, redkovaná odpověď fibroblastů na mitogeny a infekce jso hlavními příčinami chronicity vřed. Tyto negativní faktory jso pravděpodobně odpovědné za nevalné výsledky v terapii ran a relapsy lcerací (30 %) pozorované po terapii lokálním růstovým faktorem (becaplermin). Osídlení fibroblastů v místě rány novými aktivními bňkami může tyto negativní faktory překonat. Nedávno byly provedeny technikami tkáňového inženýrství alogenní kožní sbstitce, kdy se prokázala signifikantní redkce doby hojení diabetických vředů na noho. V randomizované kontrolované klinické stdii byla 281 pacientů s diabetickými lceracemi sledována úspěšnost dermálních náhrad (Dermagraft, Smith&Nephew, Largo, FL). Celkem 50,8 % pacientů v experimentální skpině vykázalo kompletní zhojení rány do 12 týdnů ve srovnání s 31,7 % pacientů v kontrolované skpině, nichž dermální sbstitce nebyla provedena. Ještě čerstvější je výzkm, během nějož byly provedeny atologní kožní sbstitce. Mlticentrická randomizovaná kontrolovaná klinická stdie sledjící diabetické pacienty dokmentovala celkem 79 lcerací 65% terapeticko úspěšnost v době do 11 týdnů. Navíc byl dokmentován statisticky signifikantní benefit z terapetického vyžití atologních fibroblastů a keratinocytů lézí 2. stpně dle Wagnera ve srovnání se standardní terapií (p < 0,05). Proto jsme rozšířili vyžití těchto technik na komplikované a hlboké diabetické vředy 3. stpně dle Wagnera. Aplikace atologních nebo homologních kožních transplantátů může podle našeho názor posílit terapetický efekt moderní medikace. Živé fibroblasty, jež jso schopny lokálně dodat růstové faktory a další bněčné půdovky, moho v dalším průběh hojení stimlovat růst kapilár a reparaci tkání, vedl Marco Cavallini. Fibroblastové štěpy jso dobro alternativo Atologní bňky sídlené v trojrozměrné netkané mřížce z benzylester kyseliny hyalronové jso přinejmenším stejně bezpečné a životaschopné jako homologní neonatální bňky. Podle Marca Cavalliniho by atologní fibroblastové štěpy měly být brány v úvah jako korektní přístp k terapii chronických a komplikovaných hlbokých lcerací. Tato terapetická alternativa je obzvláště indikována pacientů s chronickými onemocněními, která komplikjí hojivé procesy probíhající v ráně, např. diabetes nebo atoimnitní nemoci, nichž je ntná steroidní medikace. K rčení vliv této metody na morbidit a vyhodnocení úspěšnosti této terapie hlbokých a komplikovaných lcerací ve srovnání s konvenčními postpy je však zapotřebí provést další velké longitdinální poplační stdie. cin Riziko amptace diabetických lézí Mezinárodní tým složený z nizozemských a amerických lékařů zveřejnil v lékařském časopis Diabetes Care stdii zaměřeno na predikci opakovaného vznik diabetických vředů, jež moho mít za následek amptaci končetiny. Několikaletá stdie odhalila dva hlavní rizikové faktory pro opakovaný vznik diabetického vřed. Z velkého množství dat se podařilo vylopnot některá velmi prostá fakta, vedl vedocí tým, profesor chirrgie David Armstrong z Leidenské niverzity. Lokalizace léze pod palcem a nedostatečný krevní oběh se kázaly jako klíčové rizikové faktory dramaticky zvyšjící pravděpodobnost opakovaného vznik otevřených ran. Tyto faktory zároveň zvyšjí riziko gangrény a amptace. Uvedená zjištění nám teď pomoho v predikci a prevenci zbytečně vysokého počt komplikací osob s diabetem. Jako významný rizikový faktor nebyla překvapivě hodnocena velikost vřed. JaP i n z e r c e Wobenzym v komplexní léčbě chronických ran Žena, 72 let, DM 2. typ, 15 let na PAD proti otokům, zánětům a porchám imnity Účinná pomoc v léčbě zánětů povrchových žil potrombotického syndrom lymfedém Nehojící se venózní defekt na bérci po dob 15 let Chronický otok, silné bolesti, zejména v noci. Vydatná sekrece. Rána stagnje i při kvalitním lokálním ošetření. Stav rány po 1 měsíci, kdy byl sočástí komplexní léčby Wobenzym Okraje defekt začínají epitelizovat, spodina je bez povlaků, objevjí se granlační ostrůvky. Sekrece se postpně snižje, zůstává jen mírný otok. Bolesti se zmírnily. Intervaly mezi převazy se prodlžjí. Stav rány po 3 měsících léčby s Wobenzymem Téměř celo ploch rány překryl nový epitel, zůstává jen otisková sekrece, okolí rány je klidné. Bolesti zcela stopily, končetina je bez otoků. Významně poklesl počet převazů, vzniká značná úspora nákladů na primární i sekndární krytí, desinfekční roztoky i obinadla. chronických ran zrychlje vstřebávání otoků / podporje mikrocirklaci / příznivě ovlivňje reologické vlastnosti krve / zlepšje lymfaticko drenáž / optimalizje průběh zánětlivého proces / podporje průnik antibiotik do tkání / zkracje dob hojení Zkrácená informace o přípravk: S: Panacreatinm 100 mg, Bromelain 45 mg, Papainm 60 mg, Tripsinm 24 mg, Chymotripsinm 1 mg, Amylasm 10 mg, Lipasm 10 mg, Rtosidm trihydricm 50 mg v 1 dražé. IS: Enzym s protizánětlivým účinkem. I: Jako alternativa k dosd žívaným postpům poúrazové otoky, lymfedém, fi brocistická mastopatie. Jako podpůrná léčba některé po operační stavy v chirrgii, záněty povrchových žil, potrombotický syndrom, revmatoidní artritida, revmatisms měkkých tkání, artróza, mnohočetná mozkomíšní skleróza, chronické a recidivjící záněty (v oblasti ORL, horních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, trávicí trbice, kůže aj.), jako podpůrná léčba při podávání antibiotik. KI: Přecitlivělost na složky přípravk, těžké porchy krevní srážlivosti, před operacemi vzít v úvah fi brinolytický účinek přípravk, podávání v těhotenství zvážit. NÚ: Ojedinělé změny konzistence, barvy a zápach stolice. Při žívání vyšších jednotlivých dávek se moho objevit pocity plnosti, nadýmání, výjimečně nevolnost. Při infekčních zánětech nenahrazje léčb antibiotiky, ale zvyšje jejich účinek. Volně prodejný lék. Bez úhrady VZP. Datm poslední revize SPC: Úplné informace o lék jso k dispozici v Sohrn údajů o přípravk a na adrese: MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, Průhonice, tel.: , fax: ,

Případová studie. Jak na autolytický debridement? Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec

Případová studie. Jak na autolytický debridement? Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec Případová studie Jak na autolytický debridement? Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec Definice problému: Nekrotická tkáň na povrchu rány Autolytický debridement Bércový vřed

Více

Rány. Kritéria, dělení, ošetření

Rány. Kritéria, dělení, ošetření Rány Kritéria, dělení, ošetření Co je rána? Každé porušení kůže Sliznice Povrchu některého orgánu Má tyto vlastnosti: krvácí Bolí Může dojít ke ztrátě tkáně Dělení ran a jejich vznik Řezná tlakem a tahem

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Předmluva. Příručka ošetřování chronických ran. Nezaměnitelný servis

Předmluva. Příručka ošetřování chronických ran. Nezaměnitelný servis Navštivte nás na internetu: www.hartmann.cz HARTMANN RICO a.s. Masarykovo nám. 77 664 71 Veverská Bítýška Nezaměnitelný servis Navštivte naše webové stránky: www.hartmann.cz www.lecbarany.cz Další informace

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu Prof. MUDr. Vanscheidt Na kožní klinice Fakultní nemocnice ve Frieburgu byla vědecky testována absorpční kapacita plen po předchozím ošetření

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Případová studie. Zvládání ranného exsudátu u nehojící se rány. Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o.

Případová studie. Zvládání ranného exsudátu u nehojící se rány. Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o. Případová studie Zvládání ranného exsudátu u nehojící se rány Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec Definice problému: zvládání nadměrné ranné sekrece a macerace okolí rány,

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Terminologie chronické rány MUDr. Jan Stryja Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí Třinec Nejčastější typy chronických ran Syndrom diabetické nohy: 3-7% diabetiků / rok angiopatický

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Eva Krejčí Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Jeden z problémů v pediatrické péči, jenž budou řešit naši nástupci, bude narůstající rezistence

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 5 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno Ošetření EB pacienta To replace the sample image in this panel on slide 1 (Instructions for Windows 7) Right click panel, select Format Picture In the Format Picture menu, select Fill Below Insert from,

Více

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci.

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. Česky BIOVISC ORTHO M Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. NÁVOD K POUŽITÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Kyselina hyaluronová Mannitol 20 mg 5 mg Fosfátem pufrovaný

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Elektronický vzdělávací text pro sestry

Elektronický vzdělávací text pro sestry Elektronický vzdělávací text pro sestry Senioři 50 % Pacienti s respiračním onemocněním 45 % Pacienti na jednotkách intenzivní péče 45-50 % Pacienti v kritickém stavu 65 % Pacienti s chronickým zánětlivým

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN Roztoky LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - Roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - roztoky k

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA KARIM Centrum pro léčbu bolesti, FN PLZEŇ Mgr. Zapletalová V., Bc. Boušová V., Bc. Weinerová J., Andělová I., MUDr.Lejčko, MUDr. Machart LÉKOVÁ FORMA A SLOŽENÍ kožní náplast

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Moderní přístupy k péči o rány

Moderní přístupy k péči o rány Moderní přístupy k péči o rány Mgr. Renata Vytejčková Know how Příčina vzniku rány Proces hojení Klasifikace rány Vlastnosti obvazového materiálu a indikace použití Vnější a vnitřní faktory Hodnocení rány

Více

Sterilní obvaz s vrstvou purifikovaného aktivovaného uhlíku

Sterilní obvaz s vrstvou purifikovaného aktivovaného uhlíku Výrobky jsou vyráběny z téměř čistého uhlíkového mikrovlákna při vysoké teplotě. Použití uhlíku je v medicíně známo dlouhou dobu, ale pouze naše výrobky je možné, jako jedny z mála použít přímo do ran,

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Kůže se skládá ze tří vrstev

Kůže se skládá ze tří vrstev LÉČBA RAN KŮŽE Kůže (cutis, derma) je největším orgánem lidského těla. Její základní funkce jsou: ochranná (odděluje vnitřní prostředí těla od okolního, chrání organismus před mechanickými, chemickými

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty Téma písemné

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR Od 1.1.2010 byl vyhláškou MZ ČR vydán kód 01201...což znamená: PÉČE O STABILIZOVANÉHO

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Název: Flamigel jedinečná péče o rány. Výrobce: Dahlhausen CZ. Produktová řada: Vlhké hojení ran

Název: Flamigel jedinečná péče o rány. Výrobce: Dahlhausen CZ. Produktová řada: Vlhké hojení ran Název: Flamigel jedinečná péče o rány Výrobce: Dahlhausen CZ Produktová řada: Vlhké hojení ran Krátký popis: hydroaktivní koloidní gel pro suché a mírně secernující akutní i chronické rány a popáleniny,

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Advanced Wound Care Tyco Healthcare

Advanced Wound Care Tyco Healthcare Management ošetřování ran Advanced Wound Care Tyco Healthcare Moderní obvazové materiály pro ošetřování ran Vlastnosti: - podporují a urychlují čistící proces v ráně - absorbují exsudát - udržují vyrovnanou

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více