lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá"

Transkript

1 Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester

2 01 Společný doporučený postup ČPFS a ČSAKI v diagnostice a léčbě astmatu cesta od paušální léčby k cílené terapii Teřl M. 1, Panzner P., Sedlák V., Kašák V., Novotná B., Zindr V., Seberová E., Kočí T., Čáp P., Dvořáková R. 1 Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň V záplavě narůstajících poznatků o etiopatogenezi astmatu spolu s přibýváním možností jeho léčby vzniká v klinické praxi potřeba racionálního přístupu k astmatickým pacientům, který by tyto aktuální poznatky a možnosti zohlednil. S tímto záměrem vznikl v r Doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu v ČR, který je společným dokumentem ČPFS a ČSAKI. Cílem sdělení je seznámit posluchače se základní koncepcí, která požadavek racionálního přístupu umožňuje a na základě dosavadních výsledků z posledních 5 let z pracoviště pneumologické kliniky v Plzni ilustrovat její efektivitu. Základní koncepcí je podobně jako u pacientů s CHOPN bližší (fenotypická) charakteristika nemocných, snažící se již při prvotní diagnóze astmatu o jeho klasifikaci na tři základní typy: 1) alergické, 2) eozinofilní a 3) ani alergické, ani eozinofilní. Následně jsou uvedeny možnosti fenotypicky cílené léčby a dosavadní zkušenosti/výsledky. 1) Alergické astma. Lehčí formy nemoci, resp. astma pod kontrolou: alergenová imunoterapie. Léčeni 103 nemocní, příznivý efekt (redukce symptomů/antiastmatické terapie) u 54%. Těžké astma s mykotickou senzibilizací a alergická bronchopulmonální aspergilóza: antimykotika (prokanazol). Léčeno 26 nemocných, příznivý efekt u 88%. Těžké formy astmatu s významnou alergií na celoroční alergeny: anti-ige terapie. Léčeno 19 nemocných, příznivý efekt u 74%. Těžké astma s významnou BHR: bronchiální termoplastika. Léčeni 2 nemocní, u obou příznivý efekt. 2) Eozinofilní (nealergické) astma. Těžké astma s významnou BHR: bronchiální termoplastika. Léčeni 4 nemocní, u 3 příznivý efekt. Těžké astma s chronickou rinosinusitidou (a často i s intolerancí NSAID): FESS výkony. Léčeno 67 nemocných, příznivý efekt u 76%. Syndrom Churg-Straussové: metotrexat. Z celkem 8 nemocných 5 léčeno MTX, příznivý efekt u 4. Další terapeutické možnosti: Aspirinová desenzitizace, IKS v extra fine formě, steroid šetřící strategie. 3) Non-eozinofilní a nealergické astma. Těžké formy astmatu asociované s obezitou a syndromem obstrukční spánkové apnoe: Léčba CPAPem. Léčeno 21 nemocných, u 18 (86%) příznivý efekt. Další terapeutické možnosti: Léčba obezity, GER, tyreopatií, psychopatií a dalších komorbidit. Farmakologicky při častém přesahu s CHOPN (tzv. ACOS) bronchodilatancia a protizánětlivé léky určené primárně k léčbě CHOPN.

3 02 Standard plicní rehabilitace pro nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí Neumannová K. 1, Zatloukal J. 2, Koblížek V. 3 1 Katedra přírodních věd v kinantropologii a katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 2 Pulmonary Rehabilitation Department, University Hospitals of Leicester NHS Trust, Glenfield Hospital, Leicester, Velká Británie 3 Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové Plicní rehabilitace by měla být ošetřujícím lékařem indikována všem nemocným s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), u kterých došlo k poklesu usilovně vydechnutého objemu za 1 s pod 50 % náležité hodnoty normy, a u pacientů, u kterých symptomy onemocnění limitují vykonávání běžných denních aktivit (ADL) [1]. Mezi nejčastější symptomy, které vyžadují zařazení plicní rehabilitace do komplexní terapie, patří dechové obtíže při pohybu a během ADL, neefektivní expektorace a porušený dechový stereotyp. Plicní rehabilitace představuje mezioborovou péči o nemocné s CHOPN, na které se nejčastěji podílí ošetřující lékař, zdravotní sestra a fyzioterapeut. Pokud se u nemocného vyskytují další obtíže (např. omezení vykonávání ADL, deprese, kachexie), tak se komplexní péče rozšiřuje o ergoterapii, psychosociální a nutriční podporu [2,3,4]. Jednotlivé složky plicní rehabilitace jsou zaměřené na: a) eliminaci rizik, která by mohla zhoršovat průběh onemocnění b) edukaci nemocného, během které je pacient seznámen se svým onemocněním a jednotlivými postupy léčby c) zlepšení tělesné zdatnosti pacienta a podporu jeho samostatnosti a nezávislosti d) psychosociální podporu e) nutriční podporu f) nácvik jednotlivých ADL Důležitou součástí plicní rehabilitace je rehabilitační léčba, která by měla obsahovat individuální nebo skupinovou léčebnou tělesnou výchovu a měkké a mobilizační techniky. Léčebná tělesná výchova zahrnuje nejen techniky respirační fyzioterapie, ale taktéž silový a vytrvalostní trénink. Měkké a mobilizační techniky jsou cíleny zejména na ošetření měkkých tkání hrudníku [2]. Rehabilitační léčba je vždy přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta a je možné ji využít u pacientů během exacerbace onemocnění při jejich hospitalizaci, během stabilního stavu v ambulantní formě, během lázeňské léčby nebo během komplexní léčby v odborných léčebných ústavech. Literatura: 1. Koblížek, V. et al. (2013). Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci. Praha: Maxdorf Jessenius. 2. Neumannová et al. (2012). Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Mladá Fronta. 3. Spruit et al. (2013). An official American thoracic society/european respiratory society statement: Key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med, 188, e13 e Bolton,Ch. E. et al. (2013). British thoracic society guideline on pulmonary rehabilitation in adults. Thorax, 68, ii1-ii30.

4 03 Mimojícnová refluxní choroba a její význam a diagnostika v pneumologii Pešek M. 1, Fremundová L. 2, Bittenglová R. 1, Turková-Sedláčková T. 1 1 Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň 2 I. interní klinika FN Plzeň, Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň Úvod Refluxní respirační onemocnění může být velmi často původcem nebo faktorem zhoršujícím průběh celé řady plicních i mimoplicních onemocnění. Jeho diagnostika a terapie je možná při spolupráci pneumologa, gastroenterologa, ORL specialisty, odborníka pro poruchy dýchání ve spánku a dalších specialistů. Předkládáme výsledky vyšetření souboru pneumologických pacientů, přítomnosti pepsinu v oblasti horních dýchacích a polykacích cest, u kterých se nezdařilo dosáhnout obvyklou pneumologickou terapií kontroly léčených onemocnění. Ukazatelem přítomnosti mimojícnového refluxu je nález pepsinu v sekretech horních i dolních dýchacích cest. Předkládáme výsledky pilotní studie, ve které jsme toto vyšetření u výše uvedených skupin onemocnění indikovali. Současně uvádíme i první výsledky vyšetření 24hodinovou jícnovou ph metrií a měřením jícnové impedance u nemocných s pozitivním průkazem pepsinu a/nebo s klinickým podezřením na souvislost mimojícnového refluxu s vznikem či progresí onemocnění průdušek a plic. Metodika a pacienti Zaměřili jsme se na nemocné s výše uvedenými chorobami, jestliže jejich dříve diagnostikované onemocnění se nedařilo stabilizovat, nemocní měli nekontrolované obtíže a nebo progresi základního onemocnění. V našem souboru jsou rovněž nemocní, kteří byli pro podezření na možný podíl EER na jejich onemocnění vyšetření již v době první návštěvy na některé z ambulancí naší kliniky. Nejčastěji se vyskytující diagnózy uvádíme v přehledu v tabulce výsledků. Vedle těchto hlavních diagnostických skupin jsme se všímali i výskytu bronchiektazií, poruch dýchání ve spánku, cystické fibrózy, aspergilóz, onemocnění pojiva a dalších dg. jako již dříve ověřené refluxní nemoci, hiátové hernie, stenóz průdušnice, aspirace cizorodého materiálu, papilomatozy hrtanu a Barretova jícnu, provedené bandáže žaludku. Retrospektivně jsme hodnotili také frekvenci pozitivních nálezů pepsinu v závislosti na přibývajících zkušenostech našich lékařů s diagnostikou této poruchy. S přibývajícím počtem těchto vyšetření jsme hodnotili frekvence pozitivních nálezů postupně přibývajících dvacetičlenných podskupin našeho souboru. U nemocných průběžně doplňujeme vyšetření 24 hodinovou jícnovou ph metrií s měřením jícnové intervence. Nemocným byly v rámci vyšetřování odebírány sliny po odkašlání ve vyšetření Pep testem. Výsledky Pozitivní výsledky celkem 84% (období červen 2013 leden 2014). Celkový počet vyšetření byl 222 pacientů, pozitivní nález byl u 84% nemocných. U bronchiálního astmatu bylo pozitivních nálezů 81%, u chron.kašle 82%, u IPP 92%, další onemocnění budou uvedena v prezentaci. Závěr Přítomnost EER je u chronických plicních onemocnění častá, podílí se na jejich klinickém obraze a měla by být předmětem terapeutické intervence. Účinnost této intervence bude nutná individuálně hodnotit ve vztahu k vývoji onemocnění nejen u pacientů s astmatem, ale i s jinými chronickými chorobami průdušek a plic.

5 04 Jak (ne)udělat Ph.D. aneb stručný návod pro pneumologa Fila L. 1, Koblížek V. 2 1 Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol 2 Plicní klinika UK LF a FN Hradec Králové Získání titulu Ph.D. (z latinského philosophiae doctor ) završuje postgraduální doktorské studium v biomedicíně (PDSB) a je důležitým krokem v akademické kariéře lékaře. Jde o mezinárodně uznávaný vědecký titul, který u nás nahradil dřívejší tituly kandidát a doktor věd (CSc. a DrSc.). Jeho získání nezbytně předchází získání vědecko-pedagogických titulů u akademických pracovníků. V České republice jde o tituly odborný asistent (angl. assistant professor), docent (angl. associate professor) a profesor (angl. professor či full professor ). Jmenování docentem, resp. profesorem předchází habilitační, resp. jmenovací řízení. Podmínky získání titulu Ph.D. se na jednotlivých fakultách liší, nicméně vzhledem ke známým aférám (např. plzeňská právnická fakulta) se obecně značně zpřísnily. Lékař, který se rozhoduje zahájit PDSB si musí uvědomit několik podstatných věcí. Především to, že se bude řadu let (maximálně devět) věnovat nejen běžné klinické práci, ale také experimentální práci, a to především ve svém volném čase. Prvním krokem je výběr oborové rady, jí uznaného školitele a vhodného projektu. Různé fakulty mají různé oborové rady a také různé podmínky pro umožnění obhajoby disertační práce. Pro pneumologa přichází v úvahu především oborová rada fyziologie a patofyziologie člověka, na mimopražských fakultách rovněž oborová rada vnitřní lékařství. Přijímací zkouška spočívá v obhájení projektu (důležitou součástí je finanční zajištění: obvykle z grantu školitele ) a časového harmonogramu vypracování disertační práce. Kromě vlastní experimentální práce a její prezentace formou posterových sdělení a přednášek na domácích i zahraničních kongresech a formou časopiseckých sdělení (ideálně v zahraničních časopisech s co nejvyšším impakt faktorem: mezinárodní recenzní řízení ) je třeba splnit další podmínky stanovené oborovou radou. Obvykle jde o zápočty z kurzů (základy vědecké práce, statistika v biomedicíně apod.), zkoušky (jazyková zkouška z angličtiny apod.) a vypracování rešeršní práce k tématu disertace spolu se složením státní rigorosní zkoušky před oborovou radou. O průběhu PDSB student vypracovává každoročně zprávu, kterou školitel potvrzuje. Teprve po splnění všech uvedených podmínek a především při odpovídajícím počtu impaktovaných publikací k tématu disertace je možno požádat o obhajobu disertační práce. Té předchází vypracování disertační práce včetně autoreferátu v tištěné i elektronické podobě a oponentské řízení. Vlastní obhajoby se kromě studenta a zkušební komise musí účastnit jak školitel, tak alespoň jeden z oponentů. Úspěšná obhajoba je následována promocí a udělením diplomu. Získávání titulu Ph.D. a dalších vědecko-pedagogických titulů neznamená jen pokrok v akademických kariérách jednotlivců, ale je i obrazem úrovně medicínského oboru. V tomto směru má česká pneumologie co dohánět a mladší kolegy je třeba motivovat i k vědecké práci. Vždyť jaký je obraz oboru, kde je v celé republice stejně či méně profesorů než mají jiné obory na jednom jediném pracovišti (např. Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol disponuje šesti a I. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol dokonce sedmi profesory)

6 05 Oxidační stres u nemocných cystickou fibrózou s chronickou infekcí dýchacích cest Burkholderia cenocepacia: vztah poklesu plicních funkcí a koncentrace 8-isoprostanu v kondenzátu vydechovaného vzduchu Fila L. 1, Grandcourtová A. 1, Chládek J. 2, Musil J. 3 1 Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol 2 Ústav farmakologie UK LF Hradec Králové 3 Ambulance TRN, Nemocnice Mělník Úvod Chronická infekce dýchacích cest u nemocných cystickou fibrózou (CF) vede k neutrofilnímu zánětu, který je hlavním zdrojem oxidačního stresu u tohoto onemocnění. 8-isoprostan (8-IP) je produktem neenzymatické oxidace kyseliny arachidonové. Cílem práce bylo vyšetřit vztah poklesu plicních funkcí a koncentrací 8-IP v kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) u nemocných CF s chronickou infekcí dýchacích cest Burkholderia cenocepacia (BC). Metodika U 24 nemocných (12 mužů a 12 žen; medián věku 23,9 roku) byl ve stabilní fázi onemocnění odebrán KVV s využitím přístroje ECoScreen (Jaeger, SRN) a změřeny koncentrace 8-IP metodou kompetitivní enzymoimunoanalýzy (Cayman Chermical, USA). U těchto nemocných byly současně vyšetřeny plicní funkce v době odběru KVV a dále s odstupem 1, 3 a 5 let. Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí software Statistica 8 Cz, za signifikantní byly považovány p-hodnoty <0,05. Výsledky Koncentrace 8-IP v KVV korelovaly s jedno- a tříletým poklesem plicních funkcí s hodnotami r S -0,511 (p = 0,0011), resp. -0,495 (p = 0,016). V regresní analýze byla koncentrace 8-IP v KVV jediným prediktorem jednoročního poklesu plicních funkcí (p = 0,01). Při použití mediánu koncentrace 8-IP v KVV (10 pg/ml) jako cut-off hodnoty byl soubor rozdělen na podskupiny s nízkou a vysokou mírou oxidačního stresu se signifikantně odlišným jednoročním poklesem hodnoty FEV 1 (medián -2,4 vs. -7,3 % nál. hodn.; p = 0,009). Závěr Zjištěné výsledky svědčí pro významnou roli oxidačního stresu v patogeneze bronchopulmonálního onemocnění u nemocných CF s chronickou infekcí BC a mohou přispívat k predikci prognózy těchto nemocných. Práce byla podpořena granty MZ ČR NS a NT a projektem RVO FN Motol

7 06 Osteoprotegerín a jeho úloha v patogenéze osteoporózy pri CHOCHP Pobeha P., Joppa P., Tkáčová R. Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice Úvod Pacienti s CHOCHP majú zvýšené riziko rozvoja osteoporózy a osteoporotické fraktúry krčka stehnovej kosti sa u nich spájajú s vyššou perioperačnou morbiditou. Osteoprotegerín (OPG) v plazme má dokumentovaný vzťah k závažnosti CHOCHP. Fyziologickou úlohou OPG je inhibícia osteoklastogenézy s protektívnym pôsobením voči strate kostnej hmoty. Cieľom práce bolo charakterizovať vzťah medzi minerálnou kostnou denzitou (BMD) femuru a plazmatickými koncentráciami OPG u pacientov s CHOCHP. Materiál a metódy V súbore 56 osôb (4 ženy) s CHOCHP (priemerný vek 61,7±6,7 rokov; priemerné FEV 1 53,6±19,2% nál. h.) bola BMD femuru meraná osteodenzitometricky, koncentrácie OPG v plazme boli stanovované metódou ELISA a sérové hladiny markera zvýšeného kostého obratu β-crosslaps imunoelektrochemiluminiscenciou. Porovnania boli vykonané po rozdelení pacientov na 3 skupiny: 32 s normálnou BMD femuru (T-skóre -1); 14 s osteopéniou (-1 > T-skóre > -2,5); a 10 s osteoporózou (T-skóre -2,5); (priemerná BMD femuru 1,04±0,11 oproti 0,84±0,05 a oproti 0,61±0,09 g.cm -2 ). Výsledky Priemerná koncentrácia OPG v plazme vzrastala od najnižšej u pacientov s normálnou BMD až po najvyššiu pri osteoporóze (6,6±1,8 oproti 7,2±2,9 a oproti 8,6±1,5 pmol.l -1, p pre trend 0,036). Hodnoty T-skóre femuru boli v priamom lineárnom vzťahu k FEV 1 a v inverznom vzťahu ku koncentrácii β-crosslaps (r=0,402, p=0,002; r=-0,347, p=0,01). V multivariátnej analýze bola koncentrácia OPG nezávislým prediktorom femorálneho T-skóre po korekcii na vek, pohlavie, FEV 1 a β-crosslaps (p=0,011, R 2 =0,374). Záver U pacientov s CHOCHP majú zvýšené koncentrácie OPG vzťah k osteoporóze femuru, nezávisle na závažnosti obštrukcie. Naše výsledky naznačujú možnú úlohu regulácie osteoklastogenézy sprostredkovanej OPG pri rozvoji osteoporózy pri CHOCHP. Podporené: VEGA 1/0227/11, VVGS , UPJŠ v Košiciach a APVV-0134/11, MŠVVaŠ SR.

8 07 Bronchoalveolární exprese mikrorna a úloha mir-452 u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a astma bronchiale (AB) Navratilova Z. 1, Krsjakova T. 1, Novosadova E. 1, Zatloukal J. 2, Kolek V. 2, Petrek M. 1 1 Laboratoř imunogenomiky a immunoproteomiky, Lékařská fakulta UP Olomouc 2 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc Úvod Chronický plicní zánět je charakteristický pro řadu plicních onemocnění včetně chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a astma bronchiale (AB). Produkce zánětlivých molekul a jejich inhibitorů je regulována na post-transkripční úrovni prostřednictvím mikrorna (mirna). V současné době máme málo informací o roli jednotlivých mirna u pacientů s CHOPN a AB. Cílem této práce bylo proto stanovit bronchoalveolární (BAL) expresi vybraných mirna a analyzovat jejich vztah k expresi inhibitoru proteolytických enzymů (TIMP2) v BAL laváži od pacientů s CHOPN a s AB. Metoda Relativní exprese pěti mirna (mir-21, mir-31, mir-452 mir-146a and mir-129-3p) byla stanovena metodou PCR v reálném čase (RT-PCR) a normalizována k expresi kontrolní sekvence RNU6B; soubor tvořily vzorky od 10 zdravých kontrolních jedinců, 11 pacientů s CHOPN a 16 nemocných s AB. Koncentrace proteinu TIMP2 v BAL laváži byla měřena pomocí fluorescenčních mikrosfér (Luminex), TIMP2 mrna byla normalizována k PSMB2. Data byla vyhodnocena pomocí testu Mann-Whitney a korelací podle Spearmana. Výsledky Exprese mir-452 byla snížena v BAL buňkách pacientů s CHOPN (p=0,016) a s AB (p=0,012). U pacientů s AB byla navíc snížena exprese mir-129-3p, mir-146a a mir-21 (p=0,006, p=0,007, p=0,027). BAL exprese mir-452 negativně korelovala s proteinovou koncentrací TIMP2 (r s -0,562, p<0,001) a mrna expresí TIMP2 (r s -0,607, p<0,001). Závěr Naše výsledky potvrzují pozorování deregulované exprese mir-452, mir-146a a mir-21 u AB a poprvé popisují možnou souvislost mezi mir-452 a CHOPN. Schopnost mir-452 ovlivnit produkci TIMP2 a tak u pacientů s CHOPN a AB regulovat inhibitory proteolytických enzymů budeme dále studovat. Grantová podpora: IGA PU LF 2014_012 a CZ.1.05/2.1.00/

9 08 Plicní rehabilitace u nemocných s bronchiální obstrukcí - aneb kam se plicní rehabilitace dostala od počátku mého studia Ph.D. Neumannová K. Katedra přírodních věd v kinantropologii a katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc Úvod Poruchy dýchání často omezují či znesnadňují vykonávání běžných habituálních nebo pohybových aktivit, vedou ke snížené participaci na společenském životě a tím mají vliv na snížení kvality života. Neboť počet chronických respiračních onemocnění celosvětově neustále stoupá, je nezbytná nejen včasná diagnostika, ale také mezioborová spolupráce. Mezi časté chronické respirační onemocnění vyžadující komplexní mezioborovou léčbu patří asthma bronchiale (AB) a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Součástí komplexní léčby by u takto nemocných měla být i léčba rehabilitační. I když došlo k rozšíření doporučení preskripce rehabilitační léčby u takto nemocných (např. doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu CHOPN), tak stále ještě není všem nemocným v ČR rehabilitační léčba standardně indikována. Cíl Cílem práce bylo zhodnotit vliv onemocnění asthma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci na dechové funkce (ventilační funkce a rozvíjení hrudníku) a posoudit efekt komplexní léčby na dechové funkce, vybrané kineziologické ukazatele a subjektivní vnímání nemoci. Metodika Na začátku a na konci léčby bylo vyšetřeno 92 nemocných (50 dětí s AB, průměrný věk, 11,7 let; 22 dospělých s AB, průměrný věk 28,7 let; 20 dospělých s CHOPN, 64,2 let), u kterých bylo provedeno spirometrické vyšetření, kineziologické vyšetření, zhodnoceno rozvíjení hrudníku a odebrány anamnestické údaje. Výsledky obou vyšetření byly porovnány s dosaženými hodnotami u osob z kontrolních souborů (106 osob bez léčby pro akutní nebo chronické onemocnění). Rehabilitační léčba u dospělých pacientů byla ve formě ambulantní léčby v délce trvání 8 týdnů (frekvence terapie 2x týdně) a u dětských pacientů byla rehabilitační léčba prováděna během lázeňské léčby (4 týdny, 5x týdně). Výsledky Při zahájení léčby měli nemocní s AB a CHOPN výrazně snížené rozvíjení hrudníku oproti osobám z kontrolních souborů. Snížené rozvíjení hrudníku, ale nebylo strukturálně fixované, neboť u nemocných s AB i CHOPN došlo ke zvýšení rozvíjení hrudníku po komplexní rehabilitační léčbě. Ventilační parametry dosahovaly u dětí a u dospělých s AB konvenčně stanovených hodnot norem. Dle spirometrického vyšetření nebyla přítomna aktuální obstrukce dýchacích cest. Rozdílný nález byl u nemocných s CHOPN, u kterých byly hodnoty ventilačních parametrů snížené pod hodnoty konvenčně stanovených hodnot norem. Nejvýrazněji byly u nemocných s CHOPN sníženy ventilační parametry MEF 25 a MEF 50. U nemocných s AB a CHOPN byla zjištěna při zahájení léčby vyšší přítomnost svalových zkrácení a oslabení. Po rehabilitační léčbě došlo ke zlepšení ventilačních funkcí a snížení výskytu symptomů onemocnění, které vedlo k usnadnění vykonávání pohybových aktivit i běžných denních činností.

10 Závěr Výsledky práce prokázaly, že rehabilitační léčba integrující dechovou rehabilitaci, měkké a mobilizační techniky a aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře vedla ke zlepšení dechových funkcí a snížení výskytu symptomů onemocnění. Z uvedených výsledků je možné usuzovat, že snížení výskytu dysfunkcí v pohybovém systému může snížit výskyt dechových obtíží a minimalizovat nebo zcela eliminovat dechové obtíže vzniklé na podkladě muskuloskeletální dysfunkce. Rehabilitační léčba cílená na ovlivnění dechové mechaniky by měla být součástí komplexní péče o nemocné s AB a CHOPN od okamžiku stanovení diagnózy trvale ve všech stadiích onemocnění a měla by být indikována a modifikována individuálně dle aktuálního zdravotního stavu na podkladě mezioborové spolupráce.

11 09 Sledování ukazatelů oxidativního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientů s astma bronchiale Sedlák V. 1, Čáp P. 2, Kačer P. 3, Pelclová D. 4 1 Plicní klinika FN a LF UK, Hradec Králové 2 Nemocnice Na Homolce, Praha 3 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 4 Ústav pracovního lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Úvod Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest s bronchiální hyperreaktivitou, na jehož patogenezi se podílí mnoho buněčných populací a jejich působků. V patogenezi astmatu hraje důležitou roli oxidativní stres, který je důsledkem působením volných reaktivních radikálů kyslíku (ROS) a dusíku (NOS) vzniklých při zánětu dýchacích cest a po inhalaci environmentálních škodlivin (ozón, kouř cigaret). Produkty oxidativního stresu vedou k poškození buněčných struktur na úrovni biomembrán, proteinů a nukleových kyselin. Tíže astmatu dle literárních zdrojů koreluje s intenzitou oxidativního stresu. Cíl práce Cílem práce bylo prokázat rozdíly v koncentracích ukazatelů oxidativního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) mezi pacienty s těžkým refrakterním astmatem (TRA) a zdravou kontrolní skupinou. Dále jsme sledovali vztah eozinofílie periferní krve (EC) a koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO) k intenzitě oxidativního stresu. Metodika U 40 pacientů s TRA byl proveden odběr KVV (Jaeger EcoScreen), který byl následně zpracován metodou kapalinové/plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Sledovali jsme koncentrace markerů oxidativního stresu na úrovni poškození lipidů: malondialdehyd (MDA), 4-hydroxy-trans-nonenal (HNE), 4-hydroxy-trans-hexenal (HHE), cysteinylové leukotrieny, 8-isoprostan, dále koncentrace markerů poškození proteinů: nitrotyrosin, orto-tyrosin, chloro-tyrosin a poškození nukleových kyselin: 5-hydroxymethyl uracil, 8-hydroxyguanosin a 8-hydroxy-2 deoxyguanosin. Výsledky byly porovnávány v kontextu s markery eozinofilního zánětu (FeNO, EC) a dalšími klinickými ukazateli. Za průkaz eozinofilního zánětu bylo považován EC>4% a FeNO 30 ppb. Kontrolní skupinu (KS) tvořilo 19 zdravých dobrovolníků. Výsledky Prokázali jsme statisticky výrazně vyšší hodnoty všech sledovaných markerů oxidativního stresu u TRA oproti KS (vše p<0.001). U pacientů bez perzistující EC byla zjištěna vyšší koncentrace HNE oproti pacientům s EC 4% (48.5 vs 41.1 ng/ml, p=0.034) a vyšší koncentrace HHE oproti pacientům s EC 4% (52.6 vs ng/ml, p=0.006). ROC analýza HNE prokázala při hodnotě 31,97 ng/ml 94,7% senzitivitu a 95% specificitu pro rozpoznání těžkého refrakterního astmatu (AUC , p<0.0001). V ostatních sledovaných parametrech oxidačního stresu nebyly zaznamenány statisticky významné změny ve vztahu k EC. Koncentrace markerů v KVV neměly vztah k hodnotě FeNO ani k užívání systémové kortikoterapie, věku a BMI.

12 Závěr Zjistili jsme významně vyšší koncentrace markerů oxidativního stresu u TRA oproti zdravým v KS. U pacientů s TRA bez eozinofílie periferní krve byla zjištěna vyšší koncentrace HNE a HHE v KVV oproti pacientům s eozinofílií periferní krve. HNE a HHE jsou markery lipoperoxidace ω-6 resp. ω-3 nenasycených mastných kyselin buněčných membrán a mohou hrát roli v patogenezi non-eozinofilního TRA. Ostatní měřené parametry oxidačního stresu v KVV neměly specifický vztah k žádné z metod zjištění typu zánětu (FeNO, EC%).

13 10 Prevalence syndromu spánkové apnoe u nemocných hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN Turčáni P. 1,2,3, Skřičková J. 2,3, Pavlík T. 4, Janoušová E. 4, Orban M. 1 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu - Neinvazivní zobrazovací metody v kardiovaskulární medicíně, Fakultní nemocnice u Svaté Anny, Brno, Česká republika 3 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 4 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Úvod Pokud se u pacienta vyskytuje současně syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) a chronická plicní nemoc (CHOPN), jedná se o overlap syndrom CHOPN - OSA. Přesto, že přítomnost overlap syndromu CHOPN - OSA může mít zásadní vliv na léčebnou strategii i prognózu nemocného, přesná data o prevalenci OSA u pacientů s CHOPN v stabilizovaném stavu nebo hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN neexistují. Naše práce vychází z předpokladu, že výskyt OSA povede u pacientů s CHOPN k těžšímu průběhu exacerbace, která bude ve zvýšené míře vyžadovat hospitalizaci. Cílem práce bylo zjistit, jaká je prevalence OSA u pacientů hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN. Zároveň jsme zjišťovali, zda a jaké charakteristiky pacientů s CHOPN korelují s výskytem OSA. Metodika V průběhu 4 měsíců bylo na Klinice nemocí plicních hospitalizováno pro exacerbaci CHOPN 101 pacientů. Z nich 22 opakovaně. 79 konsekutivně jdoucích pacientů jsme zhodnotili s ohledem na vstupní kritéria a 35 z nich vyšetřili polygrafií. Pro sumarizaci sledovaných spojitých charakteristik (stáří, body mass indexu (BMI), atd.) byla použita popisná statistika, tedy medián, minimum a maximum. Následně bylo ke zhodnocení výsledků použito neparametrického Mann-Whitney testu, Kruskal-Wallis testu, Spearmanova korelačního koeficientu, popisu pomocí četnosti jednotlivých skupin, procentuálního zastoupení a Fisherova exaktního testu. Všechna srovnání byla provedena na hladině významnosti α = 0,05. Výsledky Vstupní kritéria k vyšetření limitovanou polygrafií splnilo 35 ze 79 konsekutivně jdoucích pacientů hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN. U 18 z 35 (51.4 %) vyšetřených byla hodnota AHI 5 (kritérium přítomnosti OSA). U 9 z 35 (25.7 %) byla hodnota AHI 15 (kritérium léčby trvalým přetlakem platné v České Republice). Hodnota AHI a tedy i závažnost spánkové poruchy rostla v našem vzorku s hodnotami Mallampattiho skóre, výskytem chrápání a apnoe v anamnéze, přítomností ICHS a DM, výškou, BMI, obvodem krku, pasu, boků a hodnotou Epworthské škály spavosti. Závěr Z našich výsledků lze usuzovat, že ve skupině pacientů hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN je ve srovnání s populací pacientů se stabilizovanou CHOPN větší prevalence nemocných s overlap syndromem CHOPN - OSA. Důležitý je fakt, že se často jedná o závažnou formu tohoto syndromu. Tato zjištění budou předmětem dalšího výzkumu.

14 11 Prediktory tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem plic Kadlec B., Skřičková J., Dušek L. Východiska Tromboembolická nemoc (TEN) je častým onemocněním pacientů s maligními nádory, významně zvyšujícím morbiditu a mortalitu a zároveň snižujícím kvalitu jejich života. Mezi solidní nádory s nejvyšší incidencí TEN patří karcinom plic. Soubor pacientů a metody Za období roku byli sledováni pacienti s diagnostikovaným primárním karcinomem plic. Diagnostika tromboembolických příhod byla zjištěna na základě standardního diagnostického postupu, přičemž riziko bylo automaticky určeno jako vysoké. Pro popis dat byly použity standardní popisné statistiky; absolutní a relativní četnost jednotlivých kategorií pro kategoriální proměnné, medián a 5-95% percentil v případě spojitých proměnných. Analýza kategoriálních proměnných byla doplněna analýzou frekvenčních tabulek. Celkem bylo zařazeno 950 pacientů, z toho 600 mužů a 350 žen. Střední věk všech pacientů byl 64 let. Výsledky V souboru se vyskytlo 91 tromboembolických příhod (9,6%), z toho 80 (87,9%) závažných a 11 (12,1%) méně závažných. Z přidružených onemocnění se nejčastěji vyskytovala hypertenze (39,6 %), CHOPN (38,2 %), diabetes mellitus (19,4 %), cévní onemocnění mozku 9,6 % a srdeční selhání (7,7 %). U skupiny pacientů s tromboembolickou příhodou byl zjištěn významně vyšší medián hladiny trombocytů v době diagnózy nádoru plic 368,0 x109 (191,0-540,0). Závěr Zjištěná incidence 8,4% závažných tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem plic je vysoká, nejvyšší u pacientů s adenokarcinomy. Většina tromboembolických příhod se projevila v pokročilém stadiu onemocnění a u pacientů s přidruženými chorobami, zejména při přítomnosti srdeční selhání. Laboratorně se jeví staticky významným prediktorem zvýšená hladina trombocytů.

15 12 Exprese matrix-metaloproteináz v bronchoalveolárních buňkách u CHOPN a některých jejích fenotypů Zatloukal J., Navrátilová Z., Kriegová E., Kolek V., Petřek M. Úvod Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je chronické zánětlivé onemocnění postihující především dýchacích cesty. Zánět u této nemoci má různé charakteristiky a je dominantně podmíněn různými buňkami a mediátory. Matrix-metaloproteinázy (MMP) jsou velkou skupinou proteáz, které se uplatňují v patogenezi zánětu dýchacích cest u CHOPN. Jejich vyšetření v dolních dýchacích cestách je možno provést pomocí bronchoskopie a bronchoalveolární laváže (BAL). Cíl Cílem práce bylo vyhodnotit u CHOPN a bronchiálního astmatu pomocí imunologického vyšetření bronchoalveolární tekutiny buněčné parametry zánětu periferních dýchacích cest a alveolů, expresi mrna některých matrix-metaloproteináz a jejich inhibitorů v bronchoalveolárních buňkách, koncentraci některých matrix-metaloproteináz a jejich inhibitorů v bronchoalveolární tekutině a zjištěné parametry zánětu pak porovnat u CHOPN a bronchiálního astmatu a zhodnotit v závislosti na tíži a některých fenotypech CHOPN. Metodika Z 94 subjektů zařazených do studie bylo 35 pacientů s CHOPN, 26 pacientů s bronchiálním astmatem a 33 kontrolních jedinců. Každému pacientovi i všem kontrolním jedincům byla provedena flexibilní bronchoskopie v lokální anestezii a bronchoalveolární laváž (BAL). Bylo provedeno cytologické vyšetření bronchoalveolární tekutiny, stanovení relativní exprese mrna MMP-2, MMP-9 a TIMP-1 v bronchoalveolárních buňkách a zjištění koncentrace MMP-2, MMP-9, MMP-8, TIMP-1 a TIMP-2 v bronchoalveolární tekutině. V průběhu následujících dvou let byly u všech pacientů s CHOPN sledovány změny plicních funkcí a četnost exacerbací. Pacienti s CHOPN pak byli rozděleni do podskupin se zlepšením FEV 1 o > 12% za rok, se změnou FEV 1 o 12% za rok a se zhoršením FEV 1 o > 12% za rok, dále do podskupiny s častými exacerbacemi ( 2 za rok) a bez častých exacerbací (0 1 za rok) a dále do podskupiny s chronickou bronchitidou a bez ní. Závěry Zjistili jsme zvýšenou expresi mrna MMP-9, MMP-2 a TIMP-1 v bronchoalveolárních buňkách u pacientů s CHOPN a bronchiálním astmatem ve srovnání se kontrolními jedinci, rozdíly mezi expresí u CHOPN a astmatu nebyly signifikantní. Pacienti s CHOPN s 2 exacerbacemi za rok měli nižší expresi mrna MMP-9, MMP-2 a TIMP-1 a nižší koncentraci MMP-2 a TIMP-1 než pacienti s < 2 exacerbacemi CHOPN za rok. Pacienti s CHOPN se snížením FEV1 o > 12% za rok měli nižší expresi mrna MMP-9 a TIMP-1 a nižší koncentraci MMP-2 než pacienti se změnou FEV1 12% za rok. Pacienti s fenotypem chronické bronchitidy měli signifikantně nižší expresi MMP-9 a MMP-2 než pacienti bez chronické bronchitidy. Zjištěné výsledky ukazují, že matrix-metaloproteinázy a jejich inhibitory hrají roli v patogenezi CHOPN a bronchiálního astmatu. Naše výsledky dále naznačují, že některé charakteristiky zánětu u některých fenotypů CHOPN se mohou odlišovat a matrix-

16 metaloproteinázy a jejich inhibitory mohou tyto rozdíly odrážet. Výsledky práce dále vybízejí k tomu, aby v budoucnu byl proveden rozsáhlejší výzkum, který využije vypracovanou metodiku na větším souboru pacientů a umožní přesnější vyšetření charakteristik bronchiálního zánětu u různých fenotypů CHOPN.

17 13 Dušnost panelová diskuse Koblížek V., Malý J., Bis J., Kašák V., Švarc M. FN a LF UK Hradec Králové, Lerymed Praha Úvod Dušnost je subjektivní symptom mnoha interních chorob. Výskyt dušnosti roste zejména v seniorské populaci. Ve vnímání dušnosti existují značné inter-individuální rozdíly, vnímání se liší i u mužů a žen (ty jsou prokazatelně citlivější). Příčiny dušnosti Nejčastějšími příčinami dušnosti jsou onemocnění plicního parenchymu, dýchacích cest, plicních cév, srdce a krve (anémie). K dušnosti vedou i některé otravy, metabolické stavy (acidóza) a neuromuskulární poruchy. Diagnostika, kvantifikace a monitorace dušnosti Dušnost není snadné prokázat. Zobrazovací, funkční ani laboratorní testy nám nepomohou. Nemocní s dušnosti se nepoznají ani podle výsledku analýzy krevních plynů (nemocní s dušností mohou, ale nemusí trpět respiračním selháváním). Pro diagnostiku a kvantifikaci dušnosti využíváme například vizuální analogovou stupnici, případně Borgovu škálu dušnosti. Další nástroje představují NYHA (kardiologická dušnost) a mmrc (pneumologická dušnost) škály. Zhodnocení dušnosti je obsaženo i v hodnocení kvality života (SGRQ) nebo v klasifikaci symptomů některých chorob (například CAT u pacientů s CHOPN). Léčba dušnosti Dušnost léčíme pomocí specifické léčby zaměřené vždy proti konkrétní příčině (chorobě) vedoucí ke vzniku dušnosti. Některé typy dušnost podmiňujících onemocnění nelze dostatečně terapeuticky ovlivnit zde je na místě nespecifická (symptomatická) léčba. Symptomatické léčebné postupy zahrnují inhalaci furosemidu nebo systémové podávání opiátů. Cílem panelového bloku věnovaného dušnosti je diskutovat o diagnosticko-léčebných výzvách týkajících se tohoto komplexního symptomu. Podpořeno MZ ČR RVO ( FNHK, )

18 21 Cílená léčba CHOPN úvod Koblížek V. Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové Úvod: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje komplexní syndrom. V ČR existují dvě čerstvá (2013) doporučení týkající se léčby, první je věnováno stabilní fázi CHOPN, druhé akutním exacerbacím. Léčba CHOPN: Terapie stabilní CHOPN zahrnuje na sebe navazující léčebné kroky. Iniciálním je snaha o snížení či eliminace všech inhalačních rizik. Tento krok bývá často podceňován, jeho efekt však převyšuje ostatní intervence. Druhým je paušální terapie pomocí inhalačních bronchodilatancií, komplexní vakcinace, individuální edukace, aerobní fyzická zátěž a intervence všech relevantních komorbidit. Třetím léčebným krokem je specifická terapie jednotlivých forem (variant) CHOPN. Tyto varianty můžeme nazývat fenotypy a jejich léčbu tak můžeme nazývat fenotypickou. Poslední, čtvrtou, léčebnou intervencí je terapie respiračního selhávání plynule přecházející do péče o terminální fáze onemocnění (tento krok se naštěstí týká jen malého počtu osob). Cílená léčba: Pojem cílená léčba CHOPN v roce 2014 znamená jakousi personalizovanou intervenci zaměřenou na určitého nemocného. Vychází ze znalosti konkrétní podoby CHOPN a je vedena snahou o efektivní využití všech nyní dostupných léčebných možností. V další části tohoto bloku se zaměříme zejména podrobnější vyšetřovací metody (například analýzu CT) odlišující od sebe jednotlivé typy CHOPN, na otázky nutriční podpory, paliativní léčbu, rehabilitační terapii a volumredukující výkony. Cílená léčba budoucnosti by mohla představovat, nyní bohužel nedostupnou, terapii zaměřenou na samotný fundament chronického perzistujícího zánětu či regulující procesy s tímto zánětem související. Podpořeno MZ ČR RVO ( FNHK, )

19 22 Nutrice u CHOPN Moravcová L. Medical Advisor, Společnost Boehringer Ingelheim s.r.o. Problematika narušeného nutričního stavu je u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) velmi často pozorovaným jevem. Přestože obezita, resp. metabolický syndrom, postihuje až 50% populace pacientů s CHOPN, s výraznější mortalitou je spojen druhý pól nutriční dysbalance kachexie (prevalence 20-40% pacientů s CHOPN). K vyšetření nutričního stavu pacientů se používá řada metod, mezi nejjednodušší patří hodnocení tělesné hmotnosti pomocí Body Mass Indexu (BMI), které nicméně nepřináší informace o poměru svalové a tukové tělesné složky u pacienta. Pro stanovení tělesného složení se pak zpravidla volí nástroje Fat Free Mass Index (FFMI), měření kožních řas či bioelektrická impedance. Pro podrobnější dokreslení nutričního stavu pacienta (resp. pro detekci malnutrice nebo jejího rizika) lze využít dotazníky. Mezi nejznámější patří např. dotazník MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) nebo MNA (Mini Nutritional Assessment). Nutriční intervence se řadí do skupiny standardních postupů uplatňovaných v rámci paušální léčby pacientů s CHOPN. V rámci nutričního poradenství by mělo směrem k pacientovi zaznít doporučení týkající se úpravy jídelníčku, které bude zohledňovat i často přítomné komorbidity (např. diabetes mellitus, hypertenze, anémie, osteoporóza, kachexie, obezita). Pacient s CHOPN by měl být současně detailněji informován, jakým způsobem lze řešit každodenními obtíže spojené s příjmem stravy, jako je např. suchost v ústech, brzký pocit nasycení nebo časné objevení se únavy během jezení. Kontakt na nutriční poradny lze nalézt na webové stránce Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ( O konzultaci u nutričního terapeuta je vhodné uvažovat zejména v případě, kdy BMI pacienta klesne pod 21, a/nebo jsou přítomny komorbidity ovlivňující nutriční stav a/nebo je u pacienta naopak žádoucí snížení nadměrné tělesné hmotnosti.

20 23 Využití CT ve fenotypové diagnostice CHOPN Kočová E. Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové Nezastupitelnou roli v diagnostice chronické obstrukční nemocni plicní má v dnešní době výpočetní tomografie s vysokým rozlišením HRCT. Její místo je v diagnostice onemocnění, tedy vizuální detekci změn i v možnosti kvantifikace změn plicního parenchymu nejmodernějšími počítačovými programy. Identifikace změn umožňuje podpořit klinické rozdělení pacientů do jednotlivých skupin fenotypů. Morfologické změny korelují s klinickými projevy choroby. Standardizované vyšetření je naprosto nezbytné pro kvalitní zhodnocení a omezení interindividuálních chyb v hodnocení identifikace plicního emfyzému a jeho typů, bronchiektázií a jejich rozsahu, bronchiolotidy, bronchitidy. Při využití postprocesingového zhodnocení CT se stává jednotný postup vyšetření naprostou nezbytností. Výzvou do budoucna jsou metodiky umožňující současné zhodnocení morfologických a funkčních změn u pacientů s CHOPN.

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN >2400 osob CHOPN: Mortalita 2011 Letní smog 2011 V.Koblížek, V.Zindr, J.Chlumský, V.Sedlák, J.Holub, J.Satinská, V.Kašák,

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN K. Neumannová, V. Koblížek,. Novotná, M. Plutinský, P. Musilová, O. Sobotík, K. Hejduk, M. Janura Olomouc, Hradec Králové, rno, Jihlava,

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN Brožura pro lékaře Číslo studie: CZ092012 Cílem studie je zdokumentování současné udržovací terapie pacientů s CHOPN v ordinacích pneumologů na celém území

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob?

Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob? Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob? DANIELA PELCLOVÁ 1, ZDENKA FENCLOVÁ 1, TOMÁŠ NAVRÁTIL 2, ŠTĚPÁNKA VLČKOVÁ 1, KAMILA SYSLOVÁ 3, MAREK KUZMA 4, VLADIMÍR ŽDÍMAL 5, JAROSLAV SCHWARZ 5,

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová,

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště 1 K. Neumannová, 1 J. Zatloukal, 2 V. Koblížek 1 Katedra fyzioterapie, FTK UP 2 Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové Plicní rehabilitace: definice

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Astma dobrá diagnóza. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni

Astma dobrá diagnóza. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Astma dobrá diagnóza Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Rozpor mezi možnostmi a realitou V ČR žije cca 800 000 astmatiků Více než polovina má potíže a 1/3 má potíže výrazné Nedostatečná

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetřování dýchacího ústrojí zahrnuje: I. vyšetření plicní ventilace II. mechaniky dýchání III.respirace IV.plicní

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Podle Světové iniciativy o chopn Světová Strategie diagnostiky, léčby a Prevence chronické obstrukční Plicní nemoci

Více

RONCHOPATIE A OBSTRU KČNÍ SPÁN KOVÁ APNOE. Příručka pro praxi:

RONCHOPATIE A OBSTRU KČNÍ SPÁN KOVÁ APNOE. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: RONCHOPATIE A OBSTRU KČNÍ SPÁN KOVÁ APNOE MUDr. Jaroslav Betka Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ Defi nice, základní pojmy Ronchopatie

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Vyšetření poruch štítné žlázy u těhotných žen - r. 2010 Vzhledem k tomu, že druhá

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více