lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá"

Transkript

1 Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester

2 01 Společný doporučený postup ČPFS a ČSAKI v diagnostice a léčbě astmatu cesta od paušální léčby k cílené terapii Teřl M. 1, Panzner P., Sedlák V., Kašák V., Novotná B., Zindr V., Seberová E., Kočí T., Čáp P., Dvořáková R. 1 Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň V záplavě narůstajících poznatků o etiopatogenezi astmatu spolu s přibýváním možností jeho léčby vzniká v klinické praxi potřeba racionálního přístupu k astmatickým pacientům, který by tyto aktuální poznatky a možnosti zohlednil. S tímto záměrem vznikl v r Doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu v ČR, který je společným dokumentem ČPFS a ČSAKI. Cílem sdělení je seznámit posluchače se základní koncepcí, která požadavek racionálního přístupu umožňuje a na základě dosavadních výsledků z posledních 5 let z pracoviště pneumologické kliniky v Plzni ilustrovat její efektivitu. Základní koncepcí je podobně jako u pacientů s CHOPN bližší (fenotypická) charakteristika nemocných, snažící se již při prvotní diagnóze astmatu o jeho klasifikaci na tři základní typy: 1) alergické, 2) eozinofilní a 3) ani alergické, ani eozinofilní. Následně jsou uvedeny možnosti fenotypicky cílené léčby a dosavadní zkušenosti/výsledky. 1) Alergické astma. Lehčí formy nemoci, resp. astma pod kontrolou: alergenová imunoterapie. Léčeni 103 nemocní, příznivý efekt (redukce symptomů/antiastmatické terapie) u 54%. Těžké astma s mykotickou senzibilizací a alergická bronchopulmonální aspergilóza: antimykotika (prokanazol). Léčeno 26 nemocných, příznivý efekt u 88%. Těžké formy astmatu s významnou alergií na celoroční alergeny: anti-ige terapie. Léčeno 19 nemocných, příznivý efekt u 74%. Těžké astma s významnou BHR: bronchiální termoplastika. Léčeni 2 nemocní, u obou příznivý efekt. 2) Eozinofilní (nealergické) astma. Těžké astma s významnou BHR: bronchiální termoplastika. Léčeni 4 nemocní, u 3 příznivý efekt. Těžké astma s chronickou rinosinusitidou (a často i s intolerancí NSAID): FESS výkony. Léčeno 67 nemocných, příznivý efekt u 76%. Syndrom Churg-Straussové: metotrexat. Z celkem 8 nemocných 5 léčeno MTX, příznivý efekt u 4. Další terapeutické možnosti: Aspirinová desenzitizace, IKS v extra fine formě, steroid šetřící strategie. 3) Non-eozinofilní a nealergické astma. Těžké formy astmatu asociované s obezitou a syndromem obstrukční spánkové apnoe: Léčba CPAPem. Léčeno 21 nemocných, u 18 (86%) příznivý efekt. Další terapeutické možnosti: Léčba obezity, GER, tyreopatií, psychopatií a dalších komorbidit. Farmakologicky při častém přesahu s CHOPN (tzv. ACOS) bronchodilatancia a protizánětlivé léky určené primárně k léčbě CHOPN.

3 02 Standard plicní rehabilitace pro nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí Neumannová K. 1, Zatloukal J. 2, Koblížek V. 3 1 Katedra přírodních věd v kinantropologii a katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 2 Pulmonary Rehabilitation Department, University Hospitals of Leicester NHS Trust, Glenfield Hospital, Leicester, Velká Británie 3 Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové Plicní rehabilitace by měla být ošetřujícím lékařem indikována všem nemocným s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), u kterých došlo k poklesu usilovně vydechnutého objemu za 1 s pod 50 % náležité hodnoty normy, a u pacientů, u kterých symptomy onemocnění limitují vykonávání běžných denních aktivit (ADL) [1]. Mezi nejčastější symptomy, které vyžadují zařazení plicní rehabilitace do komplexní terapie, patří dechové obtíže při pohybu a během ADL, neefektivní expektorace a porušený dechový stereotyp. Plicní rehabilitace představuje mezioborovou péči o nemocné s CHOPN, na které se nejčastěji podílí ošetřující lékař, zdravotní sestra a fyzioterapeut. Pokud se u nemocného vyskytují další obtíže (např. omezení vykonávání ADL, deprese, kachexie), tak se komplexní péče rozšiřuje o ergoterapii, psychosociální a nutriční podporu [2,3,4]. Jednotlivé složky plicní rehabilitace jsou zaměřené na: a) eliminaci rizik, která by mohla zhoršovat průběh onemocnění b) edukaci nemocného, během které je pacient seznámen se svým onemocněním a jednotlivými postupy léčby c) zlepšení tělesné zdatnosti pacienta a podporu jeho samostatnosti a nezávislosti d) psychosociální podporu e) nutriční podporu f) nácvik jednotlivých ADL Důležitou součástí plicní rehabilitace je rehabilitační léčba, která by měla obsahovat individuální nebo skupinovou léčebnou tělesnou výchovu a měkké a mobilizační techniky. Léčebná tělesná výchova zahrnuje nejen techniky respirační fyzioterapie, ale taktéž silový a vytrvalostní trénink. Měkké a mobilizační techniky jsou cíleny zejména na ošetření měkkých tkání hrudníku [2]. Rehabilitační léčba je vždy přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta a je možné ji využít u pacientů během exacerbace onemocnění při jejich hospitalizaci, během stabilního stavu v ambulantní formě, během lázeňské léčby nebo během komplexní léčby v odborných léčebných ústavech. Literatura: 1. Koblížek, V. et al. (2013). Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci. Praha: Maxdorf Jessenius. 2. Neumannová et al. (2012). Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Mladá Fronta. 3. Spruit et al. (2013). An official American thoracic society/european respiratory society statement: Key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med, 188, e13 e Bolton,Ch. E. et al. (2013). British thoracic society guideline on pulmonary rehabilitation in adults. Thorax, 68, ii1-ii30.

4 03 Mimojícnová refluxní choroba a její význam a diagnostika v pneumologii Pešek M. 1, Fremundová L. 2, Bittenglová R. 1, Turková-Sedláčková T. 1 1 Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň 2 I. interní klinika FN Plzeň, Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň Úvod Refluxní respirační onemocnění může být velmi často původcem nebo faktorem zhoršujícím průběh celé řady plicních i mimoplicních onemocnění. Jeho diagnostika a terapie je možná při spolupráci pneumologa, gastroenterologa, ORL specialisty, odborníka pro poruchy dýchání ve spánku a dalších specialistů. Předkládáme výsledky vyšetření souboru pneumologických pacientů, přítomnosti pepsinu v oblasti horních dýchacích a polykacích cest, u kterých se nezdařilo dosáhnout obvyklou pneumologickou terapií kontroly léčených onemocnění. Ukazatelem přítomnosti mimojícnového refluxu je nález pepsinu v sekretech horních i dolních dýchacích cest. Předkládáme výsledky pilotní studie, ve které jsme toto vyšetření u výše uvedených skupin onemocnění indikovali. Současně uvádíme i první výsledky vyšetření 24hodinovou jícnovou ph metrií a měřením jícnové impedance u nemocných s pozitivním průkazem pepsinu a/nebo s klinickým podezřením na souvislost mimojícnového refluxu s vznikem či progresí onemocnění průdušek a plic. Metodika a pacienti Zaměřili jsme se na nemocné s výše uvedenými chorobami, jestliže jejich dříve diagnostikované onemocnění se nedařilo stabilizovat, nemocní měli nekontrolované obtíže a nebo progresi základního onemocnění. V našem souboru jsou rovněž nemocní, kteří byli pro podezření na možný podíl EER na jejich onemocnění vyšetření již v době první návštěvy na některé z ambulancí naší kliniky. Nejčastěji se vyskytující diagnózy uvádíme v přehledu v tabulce výsledků. Vedle těchto hlavních diagnostických skupin jsme se všímali i výskytu bronchiektazií, poruch dýchání ve spánku, cystické fibrózy, aspergilóz, onemocnění pojiva a dalších dg. jako již dříve ověřené refluxní nemoci, hiátové hernie, stenóz průdušnice, aspirace cizorodého materiálu, papilomatozy hrtanu a Barretova jícnu, provedené bandáže žaludku. Retrospektivně jsme hodnotili také frekvenci pozitivních nálezů pepsinu v závislosti na přibývajících zkušenostech našich lékařů s diagnostikou této poruchy. S přibývajícím počtem těchto vyšetření jsme hodnotili frekvence pozitivních nálezů postupně přibývajících dvacetičlenných podskupin našeho souboru. U nemocných průběžně doplňujeme vyšetření 24 hodinovou jícnovou ph metrií s měřením jícnové intervence. Nemocným byly v rámci vyšetřování odebírány sliny po odkašlání ve vyšetření Pep testem. Výsledky Pozitivní výsledky celkem 84% (období červen 2013 leden 2014). Celkový počet vyšetření byl 222 pacientů, pozitivní nález byl u 84% nemocných. U bronchiálního astmatu bylo pozitivních nálezů 81%, u chron.kašle 82%, u IPP 92%, další onemocnění budou uvedena v prezentaci. Závěr Přítomnost EER je u chronických plicních onemocnění častá, podílí se na jejich klinickém obraze a měla by být předmětem terapeutické intervence. Účinnost této intervence bude nutná individuálně hodnotit ve vztahu k vývoji onemocnění nejen u pacientů s astmatem, ale i s jinými chronickými chorobami průdušek a plic.

5 04 Jak (ne)udělat Ph.D. aneb stručný návod pro pneumologa Fila L. 1, Koblížek V. 2 1 Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol 2 Plicní klinika UK LF a FN Hradec Králové Získání titulu Ph.D. (z latinského philosophiae doctor ) završuje postgraduální doktorské studium v biomedicíně (PDSB) a je důležitým krokem v akademické kariéře lékaře. Jde o mezinárodně uznávaný vědecký titul, který u nás nahradil dřívejší tituly kandidát a doktor věd (CSc. a DrSc.). Jeho získání nezbytně předchází získání vědecko-pedagogických titulů u akademických pracovníků. V České republice jde o tituly odborný asistent (angl. assistant professor), docent (angl. associate professor) a profesor (angl. professor či full professor ). Jmenování docentem, resp. profesorem předchází habilitační, resp. jmenovací řízení. Podmínky získání titulu Ph.D. se na jednotlivých fakultách liší, nicméně vzhledem ke známým aférám (např. plzeňská právnická fakulta) se obecně značně zpřísnily. Lékař, který se rozhoduje zahájit PDSB si musí uvědomit několik podstatných věcí. Především to, že se bude řadu let (maximálně devět) věnovat nejen běžné klinické práci, ale také experimentální práci, a to především ve svém volném čase. Prvním krokem je výběr oborové rady, jí uznaného školitele a vhodného projektu. Různé fakulty mají různé oborové rady a také různé podmínky pro umožnění obhajoby disertační práce. Pro pneumologa přichází v úvahu především oborová rada fyziologie a patofyziologie člověka, na mimopražských fakultách rovněž oborová rada vnitřní lékařství. Přijímací zkouška spočívá v obhájení projektu (důležitou součástí je finanční zajištění: obvykle z grantu školitele ) a časového harmonogramu vypracování disertační práce. Kromě vlastní experimentální práce a její prezentace formou posterových sdělení a přednášek na domácích i zahraničních kongresech a formou časopiseckých sdělení (ideálně v zahraničních časopisech s co nejvyšším impakt faktorem: mezinárodní recenzní řízení ) je třeba splnit další podmínky stanovené oborovou radou. Obvykle jde o zápočty z kurzů (základy vědecké práce, statistika v biomedicíně apod.), zkoušky (jazyková zkouška z angličtiny apod.) a vypracování rešeršní práce k tématu disertace spolu se složením státní rigorosní zkoušky před oborovou radou. O průběhu PDSB student vypracovává každoročně zprávu, kterou školitel potvrzuje. Teprve po splnění všech uvedených podmínek a především při odpovídajícím počtu impaktovaných publikací k tématu disertace je možno požádat o obhajobu disertační práce. Té předchází vypracování disertační práce včetně autoreferátu v tištěné i elektronické podobě a oponentské řízení. Vlastní obhajoby se kromě studenta a zkušební komise musí účastnit jak školitel, tak alespoň jeden z oponentů. Úspěšná obhajoba je následována promocí a udělením diplomu. Získávání titulu Ph.D. a dalších vědecko-pedagogických titulů neznamená jen pokrok v akademických kariérách jednotlivců, ale je i obrazem úrovně medicínského oboru. V tomto směru má česká pneumologie co dohánět a mladší kolegy je třeba motivovat i k vědecké práci. Vždyť jaký je obraz oboru, kde je v celé republice stejně či méně profesorů než mají jiné obory na jednom jediném pracovišti (např. Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol disponuje šesti a I. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol dokonce sedmi profesory)

6 05 Oxidační stres u nemocných cystickou fibrózou s chronickou infekcí dýchacích cest Burkholderia cenocepacia: vztah poklesu plicních funkcí a koncentrace 8-isoprostanu v kondenzátu vydechovaného vzduchu Fila L. 1, Grandcourtová A. 1, Chládek J. 2, Musil J. 3 1 Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol 2 Ústav farmakologie UK LF Hradec Králové 3 Ambulance TRN, Nemocnice Mělník Úvod Chronická infekce dýchacích cest u nemocných cystickou fibrózou (CF) vede k neutrofilnímu zánětu, který je hlavním zdrojem oxidačního stresu u tohoto onemocnění. 8-isoprostan (8-IP) je produktem neenzymatické oxidace kyseliny arachidonové. Cílem práce bylo vyšetřit vztah poklesu plicních funkcí a koncentrací 8-IP v kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) u nemocných CF s chronickou infekcí dýchacích cest Burkholderia cenocepacia (BC). Metodika U 24 nemocných (12 mužů a 12 žen; medián věku 23,9 roku) byl ve stabilní fázi onemocnění odebrán KVV s využitím přístroje ECoScreen (Jaeger, SRN) a změřeny koncentrace 8-IP metodou kompetitivní enzymoimunoanalýzy (Cayman Chermical, USA). U těchto nemocných byly současně vyšetřeny plicní funkce v době odběru KVV a dále s odstupem 1, 3 a 5 let. Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí software Statistica 8 Cz, za signifikantní byly považovány p-hodnoty <0,05. Výsledky Koncentrace 8-IP v KVV korelovaly s jedno- a tříletým poklesem plicních funkcí s hodnotami r S -0,511 (p = 0,0011), resp. -0,495 (p = 0,016). V regresní analýze byla koncentrace 8-IP v KVV jediným prediktorem jednoročního poklesu plicních funkcí (p = 0,01). Při použití mediánu koncentrace 8-IP v KVV (10 pg/ml) jako cut-off hodnoty byl soubor rozdělen na podskupiny s nízkou a vysokou mírou oxidačního stresu se signifikantně odlišným jednoročním poklesem hodnoty FEV 1 (medián -2,4 vs. -7,3 % nál. hodn.; p = 0,009). Závěr Zjištěné výsledky svědčí pro významnou roli oxidačního stresu v patogeneze bronchopulmonálního onemocnění u nemocných CF s chronickou infekcí BC a mohou přispívat k predikci prognózy těchto nemocných. Práce byla podpořena granty MZ ČR NS a NT a projektem RVO FN Motol

7 06 Osteoprotegerín a jeho úloha v patogenéze osteoporózy pri CHOCHP Pobeha P., Joppa P., Tkáčová R. Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice Úvod Pacienti s CHOCHP majú zvýšené riziko rozvoja osteoporózy a osteoporotické fraktúry krčka stehnovej kosti sa u nich spájajú s vyššou perioperačnou morbiditou. Osteoprotegerín (OPG) v plazme má dokumentovaný vzťah k závažnosti CHOCHP. Fyziologickou úlohou OPG je inhibícia osteoklastogenézy s protektívnym pôsobením voči strate kostnej hmoty. Cieľom práce bolo charakterizovať vzťah medzi minerálnou kostnou denzitou (BMD) femuru a plazmatickými koncentráciami OPG u pacientov s CHOCHP. Materiál a metódy V súbore 56 osôb (4 ženy) s CHOCHP (priemerný vek 61,7±6,7 rokov; priemerné FEV 1 53,6±19,2% nál. h.) bola BMD femuru meraná osteodenzitometricky, koncentrácie OPG v plazme boli stanovované metódou ELISA a sérové hladiny markera zvýšeného kostého obratu β-crosslaps imunoelektrochemiluminiscenciou. Porovnania boli vykonané po rozdelení pacientov na 3 skupiny: 32 s normálnou BMD femuru (T-skóre -1); 14 s osteopéniou (-1 > T-skóre > -2,5); a 10 s osteoporózou (T-skóre -2,5); (priemerná BMD femuru 1,04±0,11 oproti 0,84±0,05 a oproti 0,61±0,09 g.cm -2 ). Výsledky Priemerná koncentrácia OPG v plazme vzrastala od najnižšej u pacientov s normálnou BMD až po najvyššiu pri osteoporóze (6,6±1,8 oproti 7,2±2,9 a oproti 8,6±1,5 pmol.l -1, p pre trend 0,036). Hodnoty T-skóre femuru boli v priamom lineárnom vzťahu k FEV 1 a v inverznom vzťahu ku koncentrácii β-crosslaps (r=0,402, p=0,002; r=-0,347, p=0,01). V multivariátnej analýze bola koncentrácia OPG nezávislým prediktorom femorálneho T-skóre po korekcii na vek, pohlavie, FEV 1 a β-crosslaps (p=0,011, R 2 =0,374). Záver U pacientov s CHOCHP majú zvýšené koncentrácie OPG vzťah k osteoporóze femuru, nezávisle na závažnosti obštrukcie. Naše výsledky naznačujú možnú úlohu regulácie osteoklastogenézy sprostredkovanej OPG pri rozvoji osteoporózy pri CHOCHP. Podporené: VEGA 1/0227/11, VVGS , UPJŠ v Košiciach a APVV-0134/11, MŠVVaŠ SR.

8 07 Bronchoalveolární exprese mikrorna a úloha mir-452 u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a astma bronchiale (AB) Navratilova Z. 1, Krsjakova T. 1, Novosadova E. 1, Zatloukal J. 2, Kolek V. 2, Petrek M. 1 1 Laboratoř imunogenomiky a immunoproteomiky, Lékařská fakulta UP Olomouc 2 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc Úvod Chronický plicní zánět je charakteristický pro řadu plicních onemocnění včetně chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a astma bronchiale (AB). Produkce zánětlivých molekul a jejich inhibitorů je regulována na post-transkripční úrovni prostřednictvím mikrorna (mirna). V současné době máme málo informací o roli jednotlivých mirna u pacientů s CHOPN a AB. Cílem této práce bylo proto stanovit bronchoalveolární (BAL) expresi vybraných mirna a analyzovat jejich vztah k expresi inhibitoru proteolytických enzymů (TIMP2) v BAL laváži od pacientů s CHOPN a s AB. Metoda Relativní exprese pěti mirna (mir-21, mir-31, mir-452 mir-146a and mir-129-3p) byla stanovena metodou PCR v reálném čase (RT-PCR) a normalizována k expresi kontrolní sekvence RNU6B; soubor tvořily vzorky od 10 zdravých kontrolních jedinců, 11 pacientů s CHOPN a 16 nemocných s AB. Koncentrace proteinu TIMP2 v BAL laváži byla měřena pomocí fluorescenčních mikrosfér (Luminex), TIMP2 mrna byla normalizována k PSMB2. Data byla vyhodnocena pomocí testu Mann-Whitney a korelací podle Spearmana. Výsledky Exprese mir-452 byla snížena v BAL buňkách pacientů s CHOPN (p=0,016) a s AB (p=0,012). U pacientů s AB byla navíc snížena exprese mir-129-3p, mir-146a a mir-21 (p=0,006, p=0,007, p=0,027). BAL exprese mir-452 negativně korelovala s proteinovou koncentrací TIMP2 (r s -0,562, p<0,001) a mrna expresí TIMP2 (r s -0,607, p<0,001). Závěr Naše výsledky potvrzují pozorování deregulované exprese mir-452, mir-146a a mir-21 u AB a poprvé popisují možnou souvislost mezi mir-452 a CHOPN. Schopnost mir-452 ovlivnit produkci TIMP2 a tak u pacientů s CHOPN a AB regulovat inhibitory proteolytických enzymů budeme dále studovat. Grantová podpora: IGA PU LF 2014_012 a CZ.1.05/2.1.00/

9 08 Plicní rehabilitace u nemocných s bronchiální obstrukcí - aneb kam se plicní rehabilitace dostala od počátku mého studia Ph.D. Neumannová K. Katedra přírodních věd v kinantropologii a katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc Úvod Poruchy dýchání často omezují či znesnadňují vykonávání běžných habituálních nebo pohybových aktivit, vedou ke snížené participaci na společenském životě a tím mají vliv na snížení kvality života. Neboť počet chronických respiračních onemocnění celosvětově neustále stoupá, je nezbytná nejen včasná diagnostika, ale také mezioborová spolupráce. Mezi časté chronické respirační onemocnění vyžadující komplexní mezioborovou léčbu patří asthma bronchiale (AB) a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Součástí komplexní léčby by u takto nemocných měla být i léčba rehabilitační. I když došlo k rozšíření doporučení preskripce rehabilitační léčby u takto nemocných (např. doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu CHOPN), tak stále ještě není všem nemocným v ČR rehabilitační léčba standardně indikována. Cíl Cílem práce bylo zhodnotit vliv onemocnění asthma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci na dechové funkce (ventilační funkce a rozvíjení hrudníku) a posoudit efekt komplexní léčby na dechové funkce, vybrané kineziologické ukazatele a subjektivní vnímání nemoci. Metodika Na začátku a na konci léčby bylo vyšetřeno 92 nemocných (50 dětí s AB, průměrný věk, 11,7 let; 22 dospělých s AB, průměrný věk 28,7 let; 20 dospělých s CHOPN, 64,2 let), u kterých bylo provedeno spirometrické vyšetření, kineziologické vyšetření, zhodnoceno rozvíjení hrudníku a odebrány anamnestické údaje. Výsledky obou vyšetření byly porovnány s dosaženými hodnotami u osob z kontrolních souborů (106 osob bez léčby pro akutní nebo chronické onemocnění). Rehabilitační léčba u dospělých pacientů byla ve formě ambulantní léčby v délce trvání 8 týdnů (frekvence terapie 2x týdně) a u dětských pacientů byla rehabilitační léčba prováděna během lázeňské léčby (4 týdny, 5x týdně). Výsledky Při zahájení léčby měli nemocní s AB a CHOPN výrazně snížené rozvíjení hrudníku oproti osobám z kontrolních souborů. Snížené rozvíjení hrudníku, ale nebylo strukturálně fixované, neboť u nemocných s AB i CHOPN došlo ke zvýšení rozvíjení hrudníku po komplexní rehabilitační léčbě. Ventilační parametry dosahovaly u dětí a u dospělých s AB konvenčně stanovených hodnot norem. Dle spirometrického vyšetření nebyla přítomna aktuální obstrukce dýchacích cest. Rozdílný nález byl u nemocných s CHOPN, u kterých byly hodnoty ventilačních parametrů snížené pod hodnoty konvenčně stanovených hodnot norem. Nejvýrazněji byly u nemocných s CHOPN sníženy ventilační parametry MEF 25 a MEF 50. U nemocných s AB a CHOPN byla zjištěna při zahájení léčby vyšší přítomnost svalových zkrácení a oslabení. Po rehabilitační léčbě došlo ke zlepšení ventilačních funkcí a snížení výskytu symptomů onemocnění, které vedlo k usnadnění vykonávání pohybových aktivit i běžných denních činností.

10 Závěr Výsledky práce prokázaly, že rehabilitační léčba integrující dechovou rehabilitaci, měkké a mobilizační techniky a aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře vedla ke zlepšení dechových funkcí a snížení výskytu symptomů onemocnění. Z uvedených výsledků je možné usuzovat, že snížení výskytu dysfunkcí v pohybovém systému může snížit výskyt dechových obtíží a minimalizovat nebo zcela eliminovat dechové obtíže vzniklé na podkladě muskuloskeletální dysfunkce. Rehabilitační léčba cílená na ovlivnění dechové mechaniky by měla být součástí komplexní péče o nemocné s AB a CHOPN od okamžiku stanovení diagnózy trvale ve všech stadiích onemocnění a měla by být indikována a modifikována individuálně dle aktuálního zdravotního stavu na podkladě mezioborové spolupráce.

11 09 Sledování ukazatelů oxidativního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientů s astma bronchiale Sedlák V. 1, Čáp P. 2, Kačer P. 3, Pelclová D. 4 1 Plicní klinika FN a LF UK, Hradec Králové 2 Nemocnice Na Homolce, Praha 3 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 4 Ústav pracovního lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Úvod Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest s bronchiální hyperreaktivitou, na jehož patogenezi se podílí mnoho buněčných populací a jejich působků. V patogenezi astmatu hraje důležitou roli oxidativní stres, který je důsledkem působením volných reaktivních radikálů kyslíku (ROS) a dusíku (NOS) vzniklých při zánětu dýchacích cest a po inhalaci environmentálních škodlivin (ozón, kouř cigaret). Produkty oxidativního stresu vedou k poškození buněčných struktur na úrovni biomembrán, proteinů a nukleových kyselin. Tíže astmatu dle literárních zdrojů koreluje s intenzitou oxidativního stresu. Cíl práce Cílem práce bylo prokázat rozdíly v koncentracích ukazatelů oxidativního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) mezi pacienty s těžkým refrakterním astmatem (TRA) a zdravou kontrolní skupinou. Dále jsme sledovali vztah eozinofílie periferní krve (EC) a koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO) k intenzitě oxidativního stresu. Metodika U 40 pacientů s TRA byl proveden odběr KVV (Jaeger EcoScreen), který byl následně zpracován metodou kapalinové/plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Sledovali jsme koncentrace markerů oxidativního stresu na úrovni poškození lipidů: malondialdehyd (MDA), 4-hydroxy-trans-nonenal (HNE), 4-hydroxy-trans-hexenal (HHE), cysteinylové leukotrieny, 8-isoprostan, dále koncentrace markerů poškození proteinů: nitrotyrosin, orto-tyrosin, chloro-tyrosin a poškození nukleových kyselin: 5-hydroxymethyl uracil, 8-hydroxyguanosin a 8-hydroxy-2 deoxyguanosin. Výsledky byly porovnávány v kontextu s markery eozinofilního zánětu (FeNO, EC) a dalšími klinickými ukazateli. Za průkaz eozinofilního zánětu bylo považován EC>4% a FeNO 30 ppb. Kontrolní skupinu (KS) tvořilo 19 zdravých dobrovolníků. Výsledky Prokázali jsme statisticky výrazně vyšší hodnoty všech sledovaných markerů oxidativního stresu u TRA oproti KS (vše p<0.001). U pacientů bez perzistující EC byla zjištěna vyšší koncentrace HNE oproti pacientům s EC 4% (48.5 vs 41.1 ng/ml, p=0.034) a vyšší koncentrace HHE oproti pacientům s EC 4% (52.6 vs ng/ml, p=0.006). ROC analýza HNE prokázala při hodnotě 31,97 ng/ml 94,7% senzitivitu a 95% specificitu pro rozpoznání těžkého refrakterního astmatu (AUC , p<0.0001). V ostatních sledovaných parametrech oxidačního stresu nebyly zaznamenány statisticky významné změny ve vztahu k EC. Koncentrace markerů v KVV neměly vztah k hodnotě FeNO ani k užívání systémové kortikoterapie, věku a BMI.

12 Závěr Zjistili jsme významně vyšší koncentrace markerů oxidativního stresu u TRA oproti zdravým v KS. U pacientů s TRA bez eozinofílie periferní krve byla zjištěna vyšší koncentrace HNE a HHE v KVV oproti pacientům s eozinofílií periferní krve. HNE a HHE jsou markery lipoperoxidace ω-6 resp. ω-3 nenasycených mastných kyselin buněčných membrán a mohou hrát roli v patogenezi non-eozinofilního TRA. Ostatní měřené parametry oxidačního stresu v KVV neměly specifický vztah k žádné z metod zjištění typu zánětu (FeNO, EC%).

13 10 Prevalence syndromu spánkové apnoe u nemocných hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN Turčáni P. 1,2,3, Skřičková J. 2,3, Pavlík T. 4, Janoušová E. 4, Orban M. 1 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu - Neinvazivní zobrazovací metody v kardiovaskulární medicíně, Fakultní nemocnice u Svaté Anny, Brno, Česká republika 3 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 4 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Úvod Pokud se u pacienta vyskytuje současně syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) a chronická plicní nemoc (CHOPN), jedná se o overlap syndrom CHOPN - OSA. Přesto, že přítomnost overlap syndromu CHOPN - OSA může mít zásadní vliv na léčebnou strategii i prognózu nemocného, přesná data o prevalenci OSA u pacientů s CHOPN v stabilizovaném stavu nebo hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN neexistují. Naše práce vychází z předpokladu, že výskyt OSA povede u pacientů s CHOPN k těžšímu průběhu exacerbace, která bude ve zvýšené míře vyžadovat hospitalizaci. Cílem práce bylo zjistit, jaká je prevalence OSA u pacientů hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN. Zároveň jsme zjišťovali, zda a jaké charakteristiky pacientů s CHOPN korelují s výskytem OSA. Metodika V průběhu 4 měsíců bylo na Klinice nemocí plicních hospitalizováno pro exacerbaci CHOPN 101 pacientů. Z nich 22 opakovaně. 79 konsekutivně jdoucích pacientů jsme zhodnotili s ohledem na vstupní kritéria a 35 z nich vyšetřili polygrafií. Pro sumarizaci sledovaných spojitých charakteristik (stáří, body mass indexu (BMI), atd.) byla použita popisná statistika, tedy medián, minimum a maximum. Následně bylo ke zhodnocení výsledků použito neparametrického Mann-Whitney testu, Kruskal-Wallis testu, Spearmanova korelačního koeficientu, popisu pomocí četnosti jednotlivých skupin, procentuálního zastoupení a Fisherova exaktního testu. Všechna srovnání byla provedena na hladině významnosti α = 0,05. Výsledky Vstupní kritéria k vyšetření limitovanou polygrafií splnilo 35 ze 79 konsekutivně jdoucích pacientů hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN. U 18 z 35 (51.4 %) vyšetřených byla hodnota AHI 5 (kritérium přítomnosti OSA). U 9 z 35 (25.7 %) byla hodnota AHI 15 (kritérium léčby trvalým přetlakem platné v České Republice). Hodnota AHI a tedy i závažnost spánkové poruchy rostla v našem vzorku s hodnotami Mallampattiho skóre, výskytem chrápání a apnoe v anamnéze, přítomností ICHS a DM, výškou, BMI, obvodem krku, pasu, boků a hodnotou Epworthské škály spavosti. Závěr Z našich výsledků lze usuzovat, že ve skupině pacientů hospitalizovaných pro exacerbaci CHOPN je ve srovnání s populací pacientů se stabilizovanou CHOPN větší prevalence nemocných s overlap syndromem CHOPN - OSA. Důležitý je fakt, že se často jedná o závažnou formu tohoto syndromu. Tato zjištění budou předmětem dalšího výzkumu.

14 11 Prediktory tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem plic Kadlec B., Skřičková J., Dušek L. Východiska Tromboembolická nemoc (TEN) je častým onemocněním pacientů s maligními nádory, významně zvyšujícím morbiditu a mortalitu a zároveň snižujícím kvalitu jejich života. Mezi solidní nádory s nejvyšší incidencí TEN patří karcinom plic. Soubor pacientů a metody Za období roku byli sledováni pacienti s diagnostikovaným primárním karcinomem plic. Diagnostika tromboembolických příhod byla zjištěna na základě standardního diagnostického postupu, přičemž riziko bylo automaticky určeno jako vysoké. Pro popis dat byly použity standardní popisné statistiky; absolutní a relativní četnost jednotlivých kategorií pro kategoriální proměnné, medián a 5-95% percentil v případě spojitých proměnných. Analýza kategoriálních proměnných byla doplněna analýzou frekvenčních tabulek. Celkem bylo zařazeno 950 pacientů, z toho 600 mužů a 350 žen. Střední věk všech pacientů byl 64 let. Výsledky V souboru se vyskytlo 91 tromboembolických příhod (9,6%), z toho 80 (87,9%) závažných a 11 (12,1%) méně závažných. Z přidružených onemocnění se nejčastěji vyskytovala hypertenze (39,6 %), CHOPN (38,2 %), diabetes mellitus (19,4 %), cévní onemocnění mozku 9,6 % a srdeční selhání (7,7 %). U skupiny pacientů s tromboembolickou příhodou byl zjištěn významně vyšší medián hladiny trombocytů v době diagnózy nádoru plic 368,0 x109 (191,0-540,0). Závěr Zjištěná incidence 8,4% závažných tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem plic je vysoká, nejvyšší u pacientů s adenokarcinomy. Většina tromboembolických příhod se projevila v pokročilém stadiu onemocnění a u pacientů s přidruženými chorobami, zejména při přítomnosti srdeční selhání. Laboratorně se jeví staticky významným prediktorem zvýšená hladina trombocytů.

15 12 Exprese matrix-metaloproteináz v bronchoalveolárních buňkách u CHOPN a některých jejích fenotypů Zatloukal J., Navrátilová Z., Kriegová E., Kolek V., Petřek M. Úvod Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je chronické zánětlivé onemocnění postihující především dýchacích cesty. Zánět u této nemoci má různé charakteristiky a je dominantně podmíněn různými buňkami a mediátory. Matrix-metaloproteinázy (MMP) jsou velkou skupinou proteáz, které se uplatňují v patogenezi zánětu dýchacích cest u CHOPN. Jejich vyšetření v dolních dýchacích cestách je možno provést pomocí bronchoskopie a bronchoalveolární laváže (BAL). Cíl Cílem práce bylo vyhodnotit u CHOPN a bronchiálního astmatu pomocí imunologického vyšetření bronchoalveolární tekutiny buněčné parametry zánětu periferních dýchacích cest a alveolů, expresi mrna některých matrix-metaloproteináz a jejich inhibitorů v bronchoalveolárních buňkách, koncentraci některých matrix-metaloproteináz a jejich inhibitorů v bronchoalveolární tekutině a zjištěné parametry zánětu pak porovnat u CHOPN a bronchiálního astmatu a zhodnotit v závislosti na tíži a některých fenotypech CHOPN. Metodika Z 94 subjektů zařazených do studie bylo 35 pacientů s CHOPN, 26 pacientů s bronchiálním astmatem a 33 kontrolních jedinců. Každému pacientovi i všem kontrolním jedincům byla provedena flexibilní bronchoskopie v lokální anestezii a bronchoalveolární laváž (BAL). Bylo provedeno cytologické vyšetření bronchoalveolární tekutiny, stanovení relativní exprese mrna MMP-2, MMP-9 a TIMP-1 v bronchoalveolárních buňkách a zjištění koncentrace MMP-2, MMP-9, MMP-8, TIMP-1 a TIMP-2 v bronchoalveolární tekutině. V průběhu následujících dvou let byly u všech pacientů s CHOPN sledovány změny plicních funkcí a četnost exacerbací. Pacienti s CHOPN pak byli rozděleni do podskupin se zlepšením FEV 1 o > 12% za rok, se změnou FEV 1 o 12% za rok a se zhoršením FEV 1 o > 12% za rok, dále do podskupiny s častými exacerbacemi ( 2 za rok) a bez častých exacerbací (0 1 za rok) a dále do podskupiny s chronickou bronchitidou a bez ní. Závěry Zjistili jsme zvýšenou expresi mrna MMP-9, MMP-2 a TIMP-1 v bronchoalveolárních buňkách u pacientů s CHOPN a bronchiálním astmatem ve srovnání se kontrolními jedinci, rozdíly mezi expresí u CHOPN a astmatu nebyly signifikantní. Pacienti s CHOPN s 2 exacerbacemi za rok měli nižší expresi mrna MMP-9, MMP-2 a TIMP-1 a nižší koncentraci MMP-2 a TIMP-1 než pacienti s < 2 exacerbacemi CHOPN za rok. Pacienti s CHOPN se snížením FEV1 o > 12% za rok měli nižší expresi mrna MMP-9 a TIMP-1 a nižší koncentraci MMP-2 než pacienti se změnou FEV1 12% za rok. Pacienti s fenotypem chronické bronchitidy měli signifikantně nižší expresi MMP-9 a MMP-2 než pacienti bez chronické bronchitidy. Zjištěné výsledky ukazují, že matrix-metaloproteinázy a jejich inhibitory hrají roli v patogenezi CHOPN a bronchiálního astmatu. Naše výsledky dále naznačují, že některé charakteristiky zánětu u některých fenotypů CHOPN se mohou odlišovat a matrix-

16 metaloproteinázy a jejich inhibitory mohou tyto rozdíly odrážet. Výsledky práce dále vybízejí k tomu, aby v budoucnu byl proveden rozsáhlejší výzkum, který využije vypracovanou metodiku na větším souboru pacientů a umožní přesnější vyšetření charakteristik bronchiálního zánětu u různých fenotypů CHOPN.

17 13 Dušnost panelová diskuse Koblížek V., Malý J., Bis J., Kašák V., Švarc M. FN a LF UK Hradec Králové, Lerymed Praha Úvod Dušnost je subjektivní symptom mnoha interních chorob. Výskyt dušnosti roste zejména v seniorské populaci. Ve vnímání dušnosti existují značné inter-individuální rozdíly, vnímání se liší i u mužů a žen (ty jsou prokazatelně citlivější). Příčiny dušnosti Nejčastějšími příčinami dušnosti jsou onemocnění plicního parenchymu, dýchacích cest, plicních cév, srdce a krve (anémie). K dušnosti vedou i některé otravy, metabolické stavy (acidóza) a neuromuskulární poruchy. Diagnostika, kvantifikace a monitorace dušnosti Dušnost není snadné prokázat. Zobrazovací, funkční ani laboratorní testy nám nepomohou. Nemocní s dušnosti se nepoznají ani podle výsledku analýzy krevních plynů (nemocní s dušností mohou, ale nemusí trpět respiračním selháváním). Pro diagnostiku a kvantifikaci dušnosti využíváme například vizuální analogovou stupnici, případně Borgovu škálu dušnosti. Další nástroje představují NYHA (kardiologická dušnost) a mmrc (pneumologická dušnost) škály. Zhodnocení dušnosti je obsaženo i v hodnocení kvality života (SGRQ) nebo v klasifikaci symptomů některých chorob (například CAT u pacientů s CHOPN). Léčba dušnosti Dušnost léčíme pomocí specifické léčby zaměřené vždy proti konkrétní příčině (chorobě) vedoucí ke vzniku dušnosti. Některé typy dušnost podmiňujících onemocnění nelze dostatečně terapeuticky ovlivnit zde je na místě nespecifická (symptomatická) léčba. Symptomatické léčebné postupy zahrnují inhalaci furosemidu nebo systémové podávání opiátů. Cílem panelového bloku věnovaného dušnosti je diskutovat o diagnosticko-léčebných výzvách týkajících se tohoto komplexního symptomu. Podpořeno MZ ČR RVO ( FNHK, )

18 21 Cílená léčba CHOPN úvod Koblížek V. Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové Úvod: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje komplexní syndrom. V ČR existují dvě čerstvá (2013) doporučení týkající se léčby, první je věnováno stabilní fázi CHOPN, druhé akutním exacerbacím. Léčba CHOPN: Terapie stabilní CHOPN zahrnuje na sebe navazující léčebné kroky. Iniciálním je snaha o snížení či eliminace všech inhalačních rizik. Tento krok bývá často podceňován, jeho efekt však převyšuje ostatní intervence. Druhým je paušální terapie pomocí inhalačních bronchodilatancií, komplexní vakcinace, individuální edukace, aerobní fyzická zátěž a intervence všech relevantních komorbidit. Třetím léčebným krokem je specifická terapie jednotlivých forem (variant) CHOPN. Tyto varianty můžeme nazývat fenotypy a jejich léčbu tak můžeme nazývat fenotypickou. Poslední, čtvrtou, léčebnou intervencí je terapie respiračního selhávání plynule přecházející do péče o terminální fáze onemocnění (tento krok se naštěstí týká jen malého počtu osob). Cílená léčba: Pojem cílená léčba CHOPN v roce 2014 znamená jakousi personalizovanou intervenci zaměřenou na určitého nemocného. Vychází ze znalosti konkrétní podoby CHOPN a je vedena snahou o efektivní využití všech nyní dostupných léčebných možností. V další části tohoto bloku se zaměříme zejména podrobnější vyšetřovací metody (například analýzu CT) odlišující od sebe jednotlivé typy CHOPN, na otázky nutriční podpory, paliativní léčbu, rehabilitační terapii a volumredukující výkony. Cílená léčba budoucnosti by mohla představovat, nyní bohužel nedostupnou, terapii zaměřenou na samotný fundament chronického perzistujícího zánětu či regulující procesy s tímto zánětem související. Podpořeno MZ ČR RVO ( FNHK, )

19 22 Nutrice u CHOPN Moravcová L. Medical Advisor, Společnost Boehringer Ingelheim s.r.o. Problematika narušeného nutričního stavu je u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) velmi často pozorovaným jevem. Přestože obezita, resp. metabolický syndrom, postihuje až 50% populace pacientů s CHOPN, s výraznější mortalitou je spojen druhý pól nutriční dysbalance kachexie (prevalence 20-40% pacientů s CHOPN). K vyšetření nutričního stavu pacientů se používá řada metod, mezi nejjednodušší patří hodnocení tělesné hmotnosti pomocí Body Mass Indexu (BMI), které nicméně nepřináší informace o poměru svalové a tukové tělesné složky u pacienta. Pro stanovení tělesného složení se pak zpravidla volí nástroje Fat Free Mass Index (FFMI), měření kožních řas či bioelektrická impedance. Pro podrobnější dokreslení nutričního stavu pacienta (resp. pro detekci malnutrice nebo jejího rizika) lze využít dotazníky. Mezi nejznámější patří např. dotazník MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) nebo MNA (Mini Nutritional Assessment). Nutriční intervence se řadí do skupiny standardních postupů uplatňovaných v rámci paušální léčby pacientů s CHOPN. V rámci nutričního poradenství by mělo směrem k pacientovi zaznít doporučení týkající se úpravy jídelníčku, které bude zohledňovat i často přítomné komorbidity (např. diabetes mellitus, hypertenze, anémie, osteoporóza, kachexie, obezita). Pacient s CHOPN by měl být současně detailněji informován, jakým způsobem lze řešit každodenními obtíže spojené s příjmem stravy, jako je např. suchost v ústech, brzký pocit nasycení nebo časné objevení se únavy během jezení. Kontakt na nutriční poradny lze nalézt na webové stránce Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (www.skvimp.cz). O konzultaci u nutričního terapeuta je vhodné uvažovat zejména v případě, kdy BMI pacienta klesne pod 21, a/nebo jsou přítomny komorbidity ovlivňující nutriční stav a/nebo je u pacienta naopak žádoucí snížení nadměrné tělesné hmotnosti.

20 23 Využití CT ve fenotypové diagnostice CHOPN Kočová E. Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové Nezastupitelnou roli v diagnostice chronické obstrukční nemocni plicní má v dnešní době výpočetní tomografie s vysokým rozlišením HRCT. Její místo je v diagnostice onemocnění, tedy vizuální detekci změn i v možnosti kvantifikace změn plicního parenchymu nejmodernějšími počítačovými programy. Identifikace změn umožňuje podpořit klinické rozdělení pacientů do jednotlivých skupin fenotypů. Morfologické změny korelují s klinickými projevy choroby. Standardizované vyšetření je naprosto nezbytné pro kvalitní zhodnocení a omezení interindividuálních chyb v hodnocení identifikace plicního emfyzému a jeho typů, bronchiektázií a jejich rozsahu, bronchiolotidy, bronchitidy. Při využití postprocesingového zhodnocení CT se stává jednotný postup vyšetření naprostou nezbytností. Výzvou do budoucna jsou metodiky umožňující současné zhodnocení morfologických a funkčních změn u pacientů s CHOPN.

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Krátká definitivní verze Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Jana Kociánová, Jaromír Zatloukal,

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Definice CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN má významné mimoplicní účinky,

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více