Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium""

Transkript

1 -"* C Z ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Praha května

2 PROGRA

3 ČTVRTEK ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SEKCE A - VYUŽITÍ RADIOBIOLOGICKÝCH POZNATKŮ V KLINICKÉ PRAXI předsedající: Vávrová, J., Ahlers, I. I Vávrová, J., Petýrek, P Kmenové buňky krvetvorby versus cytokiny (30 minut) 2. Filip S Intenzivní cyklická chemoterapie s autologním převodem plné krve obohacené o PBPC A komplexní léčba nemocných žen s karcinomem prsu s vysokým rizikem (30 minut) 3.Ahlers, I, Ahlersova, E., Solár, P, Mníchova, M., Móciková, M, Onderková,H., Kubatka,P Radiační karcinogenéza : súčasné problémy (20 minut) SEKCE B - PŘÍNOS RADIOBIOLOGIE PRO RÁDIOTERAPII předsedající: Ahlersová, E., Hofer, M. 4 Hofer, M Farmakologické ovlivnění radiačního poškození (30 minut) 5. Vaňásek, J, Medkova. V, Vaculíková, M Podpůrná péče o nemocné při rádioterapii. (30 minut) 6. Juchelková, L., Hofer. M., Pospíšil, M Působení nesteroidních antifiogistik na průběh akutní nemoci z ozáření (15 minut) 7 Osterreichler, J, Vávrova, J., Knížek, J, Nožička, J, Petýrek, P. Radiační pneumonitida: Vliv dlouhodobého podávání Pentoxifylinu a Dexametazonu na rozvoj intersticiálního edému (15 minut) 8 Herenyiová, D, Navrátil, L, Krejčová, K, Kymplová, J., Škopek. J. Možnosti využití systémové enzymoterapie v radiobiologii (15 minut) 9. Lukáš, J, Betka, J., Klozar, J, Taudy, M, Honzíkova, M. Systémová enzymoterapie v prevenci postiradiačních komplikací (15 minut) Společná schůze RBS JEP a zástupců SRTBF SLS s občerstvením

4 PATEK SEKCE C - ČASNÉ A POZDNÍ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ NA ORGANIZMUS předsedající: Poučková, P., Kuna, P. 10. Petýrek, P. Černobylská havárie po deseti letech. Klinické obrazy zjištěné u ozářených osob v období (30 minut) 11. Ôsterreichler, J., Vávrová, J., Knížek, J., Nožička, J., Petýrek, P Vliv opakovaných aplikací Pentoxifylinu a Dexametazonu na počet neutrofilních granulocytů v plieni tkáni (20 minut) 12. Fedoročko, P., Kočiková, A., Sedláková, Z, Macková, N., Sabol, M., Matula, P, Eliášová, V. Vplyv rádioterapie v kombinaci s lipozomálnym MTP-PE alebo inhibítormi metabolizmu eikosonoidov na rast experimentálneho fíbrosarkomu (20 minut) 13 Knížek, J., Ósterreicher, J, Petýrek, P., Vávrová, J. Možnosti využití gnostické hustoty pravděpodobnosti v experimentální medicíně (15 minut) SEKCE D - EXPERIMENTÁLNI RADIOBIOLOGIE předsedající: Petýrek, P., Fedoročko, P. 14 Ahlersová, E., Kassayová, M., Ahlers, I. Změny melatonínu v epifýze po celotelovom ožiarení potkanov gama lúčmi (20 minut) 15. Bártová, E., Kozubek, S., Lukášova, E., Kozubek, M., Rýznar, L., Skalníkova, M, Marečková, A. Změna exprese a polohy c-myc protoonkogenu po působení diferenciačních činidel a gama záření u buněk HL 60 (20 minut) 16 Olejár, T, Wald, M, Zadinová, M., Poučková, P. Postiradiační edém mozku v experimentu (20 minut) 17 Ôsterreichler, J., Vávrová, J, Knížek, J., Nožička, J., Petýrek, P. Model měření tloušťky alveolárních sept po lokálním ozáření plic (15 minut) SEKCE E - TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITI NEIONIZUJÍCÍCH FOREM ZÁŘENÍ předsedající: Hubáček, J., Volenec, K. 18.Navrátil, L, Poučková, P Quo vadis radiobiologia? (20 minut) 2

5 19 Volenec, K., Hanuš, J., Vaňásek, J. Současné využití VF a UZ generátorů v onkológii (20 minut) 20. Stratil, J Perspektivy vývoje nízkovýkonných laserů (30 minut) 21. Luza, J., Hubáček, J. Modulace fagocytární aktivity leukocytu laserem in vitro (20 minut) SEKCE F - PŘÍNOS KLINICKÉHO LASERU PRO KLINICKOU PRAXI předsedající: Goldmann, P., Nečasová, E. 22 Havlík, I. Laser stimulační terapie a její přínos v gynekologii a porodnictví (30 minut) 23. Kuna, P. Biostimulační laser v první linii lékařské péče (20 minut) 24. Nečasová, E. Laserová irradiace oblasti ganglia stellata u entezopatií horních končetin (20 minut) 25.Malay, M. Entezopathie a LLLT (20 minut) 26. Havlík, I. Laser stimulační terapie u komplikovaného hojení ran v gynekologické a pôrodnícke praxi (15 minut) 27. Kymplová, J., Navrátil, L. Využití polarizovaného světla při léčbě episiotomií SEKCE G - PREZENTACE VYSTAVUJÍCÍCH FIREM předsedající: Malay, M., Foldyna, A Společenský večer

6 SOBOTA SEKCE H - NOVINKY V LASEROVÉ TECHNICE A PERSPEKTIVY KLINICKÉHO VYUŽITI předsedající: Kymplová, J., Havlík, I. 28 Hulicius, E Fyzikální principy laserů a laserového záření (30 minut) 29 Kubínek. R, Wagner J., Jírova, D. Laser jako zdroj záření k navození fotodynamického jevu (30 minul) 30. Marek, J Postavení výkonných laserů v současné medicíně (30 minut) SEKCE J - NOVÉ POZNATKY VE VYUŽITI LASERU V KLINICKÉ PRAXI předsedající: Navrátil, L., Kolářová, H. 3 1 Foldyna, A. Využití KTP laseru k odstranění cévních anomálií obličeje a dolních končetin (30 minut) 32 Kolářová, H, Jírova, D, Ditrichová, D., Bendová, H. Využití polovodičového laseru pro fotodynamickou terapii (20 minut) 33 Pacejka, M, Kudrna, R Naše zkušenosti s efekty léčby rubínovým laserem (20 minut) 34 Hanuš, P Plastika očních víček pulsním laserem CO2 (20 minut) UKONČENI MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA

7 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK

8 KMENOVÉ BUNKY KRVETVORBY VERSUS CYTOKINY Vávrová,J., Petýrek.P.: Katedra radiobiologie VLA JEP Hradec Králové Jedním z hlavních důvodů nemocnosti a smrtnosti v důsledku ozáření osob vysokými dávkami ionizujícího záření je aplazie kostní dřeně. Na základě známých radiačních nehod jsou hodnoceny výhody využití hematopoetických růstových faktorů a transplantace kmenových buněk krvetvorby (KBK). Ukazuje se, že k nejlepšímu výběru vhodné léčebné strategie je třeba dokonalá znalost radiační expozice. Granulocyty stimulující růstový faktor (G-CSF) a granulocyty a makrofágy stimulující faktor (GM-CSF) stimulují proliferaci a diferenciaci přežívajících kmenových buněk na granulocyty případně monocyty a makrofágy. Jejich použití je doporučováno po ozáření středními dávkami záření (2-8 Gy) kdy je předpoklad, že zůstal zachován určitý pool progenitorových buněk, schopný v definované době obnovit krvetvorbu. V klinickém zkoušení je další faktor - trombopoietin, který stimuluje jak tvorbu trombocytů, tak tvorbu granulocytů. Při ozáření dávkami 8-12 Gy je většina kmenových buněk krvetvorby zabita (přestože existuje určitá radiorezistentní část kmenových buněk) a i přes možnost přežití části KBK v důsledku nerovnoměrnosti ozáření, rychlá obnova vlastní krvetvorby z endogenních zdrojů je nepravděpodobná, proto je doporučována transplantace KBK : autoloqni (brzy po ozáření dochází k vyplavení KBK z kostní dřeně do periferii, separace CD34 nebo AC133 buněk a jejich expanze ex vivo a následná reinjekce aloqenni - tkáňová banka 1. HLA identický dárce (kostní dřeň, periferní kmenové buňky - odebrané po mobilizaci G- CSF) 2. pupečniková krev - separace CD34 nebo AC133 buněk a jejich expanze ex vivo

9 INTENZÍVNÍ CYKLICKÁ CHEMOTERAPIE S AUTOLOGNÍM PŘEVODEM PLNÉ KRVE OBOHACENÉ O PBPC A KOMPLEXNÍ LÉČBA NEMOCNÝCH ŽEN S KARCINOMEM PRSU S VYSOKÝM RIZIKEM. 'Filip.S., Waňásek.J., 1 Medková,V., 2 Biéha M., 3 Měřička,P. 'Onkologická a rádioterapeutická klinika, 2 Oddělelní klinické hematologie, 3 Tkáňová banka, Fakultní nemocnice, Hradec Králové. Vysokodávkovaná (HD) a cyklická intenzivní chemoterapie (Dl) představuje významnou součást léčby nemocných se solidními nádory. Použití těchto režimů v léčbě solidních nádorů je v současné době považováno jako přínos a randomizované studie to také potvrzují. Chemoterapeuticke režimy HD a Dl významně ovlivňují kvalitu života nemocných, četnost a délku remisí. Pro dosažení těchto výsledků musíme ale pro léčbu karcinomu prsu používat všechny dostupné terapeutické postupy: chirurgická léčba, chemoterapie, hormonální léčba, radikální ozařování. Na naši klinice jsme od roku I994 léčili 34 nemocných že,i s karcinomem prsu. 17 nemocný žen, které v současné době již můžeme zařadit do skupiny 2-letého přežilí, jsme také statisticky vyhodnotili. Jedná se o skupinu nemocných: 9 nemocných s více než 10 positivními axilárnimi uzlinami, ER-, po ablaci prsu. 4 nemocné s inflamatorním karcinomem a 4 nemocné s metastázami (jater). Průměrný věk byl 48.7 roku, median 41 let. Jako intenzivní chemoterapeutický režim byl použit protokol EORTC - Farmorubicin 150 mg/m 2 i.v. a Cyklofosfamid 1300 mg/m 2 i.v. Dl.Celkem 6 cyklů (1 cyklus - mobilizace PKB a 2-6 cyklus terapeutický). 24 hodin po chemoterapii byla zahájena mobilizace kmenových buněk pomocí G-CSF (Neupogen) v dávce 5 ng/kg/den s.c. Odběr periferních kmenových buněk (back-up) byl prováděn na separátom COBE Spectra s použitím automatického režimu (COBE MNC 5.1) ve dnech po chemoterapii. Odběr plné krve (450 ml), obohacené o periferní kmenové buňky byl proveden D14. Průměrné výtěžky (D11-13) CD34+ buněk : 2.6x10 6 /kg ( ) a CFU-GM 1.79x10 5 /kg ( ). Průměrné výtěžky obohacené plné krve (450 ml) v D14, CD34+ buněk: 1.80x10 6 /kg ( ) a CFU-GM 0.91x10 5 /kg ( ). Hodnocení leukopenie: st. 4 (36%/14%), st. 3 (57%/73%), st. 2 (17%/13%). Hodnocení trombocytopenie: st. 4 (29%/11%), st. 3 (21%/12%), st.2 (25%/36%), st.1 (28%/38%) a st.0 (0%/3%). U všech nemocných žen jsme následně pokračovali v léčbě - radikální ozáření prsu, axilly a nadklíčku LD 46 Gy a nemocným bylo zahájeno podávání Tamoxifenu. Dvouleté přežití bez lokální recidívy, meta postižení a dalších známek onemocnění ( normální hodnoty biochemické, CA15-3 atd.), bylo dosaženo u 70 %. U 5 nemocných žen došlo k relapsu základního onemocnění. U 1 nemocné došlo k úmrtí pro meta do CNS.

10 CZ RADIAČNÁ KARCINOGENÉZA: SÚČASNÉ PROBLÉMY Ahlers, /., Ahlersová, E., Solar, P., Mníchova, M., Móciková, M., Onderková, H., Kubatka, P. Katedra fyziológie živočíchov a človeka Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika, Moyzesova 11, Košice, SR Kosice.upjs.sk. tel./fax: (095) fax:(095) Karcinogenéza indukovaná ionizujúcim žiarením je v popredí záujmu experimentálnej a klinickej onkológie. Mamárna karcinogenéza je najčastejším neoplastickým onemocněním žien; v súčasnosti je ohrozená každá osma až dvanásta žena v USA resp. v Európskej únii. Dôležité údaje poskytuje epidemiológia tohoto onemocnenia: zvýšený výskyt mamárnych tumorov bol popísaný u jedincov exponovaných účinkom A-bomby, u jedincov ožiarených pre ankylozujúcu spondylitídu. Hodgkinovu chorobu, benígne onemocnenia prsníka, tinea capitis, po opakovaných diagnostických vyšetreniach hrudníka X-lúčami, hlavne pre tuberkulózu prúc. Dôležitým faktorom bol vek pň expozícii a celková dávka žiarenia. Zvláštnym problémom je mamografické vyšetrenie, kde riziko karcinogenézy po menopauze je malé a index nákladov úžitkovosti svědčí o jednoznačnom prínose; diskusia pokračuje o význame, úžitkovosti a nákladoch pň mamografickom vyšetrení žien medzi rokami. V experimentálnej časti je pozornosť zameraná na mechanizmus molekulových zmien, indukovaných v mliečnej žfaze modelových zvierat žiarením. Pň rožnej účinnosti jednotlivých druhov rôzne aplikovaného žiarenia nemožno zabúdať na rôznu susceptibilitu rôznych kmeňov myší a potkanov na iniciáciu mamárnej karcinogenézy. Nazhromaždili sa doklady o pozmenej vnímavosti p53-deficientných zvierat na ionizujúce žiarenie, o mutácii tohoto tumorsupresorového génu účinkom radiácie a o súvise zmien tohoto génu s defektnou indukciou apoptózy v poškodených bunkách. Doposiaľnie sú známe údaje o postihnutí dvoch génov susceptibility pre ľudské mamáme karcinomy - BRAČ 1 a BRAČ 2 ionizujúcim žiarením; otázka génov susceptibility u modelových laboratórnych zvierat nie doposiaľ vyriešená. Sami sme v experimentálnej práci (1) zvolili pre indukciu mamámej karcinogenézy u samíc potkanov model kombinácie účinkov malých dávok kontinuálne aplikovaného ionizujúceho žiarenia a chemického karcinogénu (7,12-dimetylbenz/antracénu a N-metyl-N-nitrozourey). Kombinácia iniciačných stimulov a ich prolongovaný účinok predstavuje model bližší mechanizmom možného vzniku neoplázií u človeka. Projekt 1/4183/97 bol financovaný VEGA SR.

11 CZ FARMAKOLOGICKÉ OVLIVNĚNÍ RADIAČNÍHO POŠKOZENÍ Hofer.M. Biofyzikálni ústav AV ČR, Královopolská 135, Brno E - mail: IBP.cz. Tel.: (02) , fax: (02) Současné trendy výzkumu možnosti farmakologického ovlivněni radiačního poškození se soustřeďuji zejména na studium látek, jejichž mechanismy účinku spočívají v zásazích do procesů proliferace a diferenciace v sebeobnovných buněčných populacích poškozených zářením. Hlavními skupinami těchto látek jsou krvetvorné růstové faktory (např. faktor stimulující růst granulocytárních kolonií - G-CSF), interíeukiny (např. IL-1), imunomodulátory (např. glukan), inhibitory syntézy prostaglandinů (např. diklofenak) a látky zvyšující extracelulární hladinu adenosinu (kombinace dipyridamolu a AMP). Kromě toho pokračuje studium klasických radioprotektiv, jejichž představitelem je WR-2721, a dalších skupin farmak, jako jsou blokátory vápníkových kanálů (např. dillhiazem). Výzkum těchto různých skupin léčiv přináší jednak nové poznatky o fyziologii a patofyziologii savčího organismu, jednak vede k možnosti jejich uplatnění v situacích, jakými jsou např. rádioterapie nebo jaderné havárie. Důležitými kritérii pro vyhodnocení vhodnosti sledovaných farmak z hlediska jejich případného klinického využití jsou kromě dávku redukujícího faktoru (DRF) také co nejvyšší snášenlivost, co nejnižší toxicita a dále klinická dostupnost; za nejvýhodnější je možno považovat farmaka, která jsou již klinicky využívána pro jiné indikace a jež by tedy nemusela procházet finančně náročnými a zdlouhavými schvalovacími procedurami. Nezanedbatelná je rovněž cena příslušných studovaných léčiv a s ní související nákladovost terapie vzhledem k její účinnosti, tzv. cost-effectiveness. Přinos radiobiologického výzkumu v oblasti farmakologického ovlivnění radiačního poškození pro praxi tkví rovněž v tom, že mnohá z farmak, studovaných původně zejména jako radioprotektiv a, mohou být v klinice využita siřeji; již dnes jsou v onkologických indikacích běžně užívány jak WR- 2721, tak G-CSF, a to zejména ke stimulaci krvetvorby poškozené intenzívní cytostatickou léčbou.

12 PODPŮRNÁ PÉČE O NEMOCNÉ PŘI RÁDIOTERAPII Vaňásek.J., Medková.V., Vaculíková, M. Onkologická a radiolerapeulická klinika FN, Hradec Králové Radiační onkológ je jedním z lékařů nejvíce zodpovědných za koncepci celkové péče o nemocné s zhoubnými novotvary. Je to dáno intenzivním a dlouhodobým charakterem léčby. Denní kontakt po řadu týdnů vytváří speciální vztah mezi lékařem a nemocným. Podpůrná léčba zahrnuje léčbu bolesti, infekci, nutriční podporu, rehabilitaci, metabolické intervence a prevenci nebo zvládnutí řady orgánových dysfunkcí. Kožní reakce V počátcích rádioterapie byla dávka záření měřena pomocí "kožní erytémové dávky" a kožní reakce ve většině případů představovala orgán limitující dávku. Použití vysokoenergetického záření zabezpečuje významné šetření kůže, přesto v některých oblastech těla a v určitých klinických situacích může být kožní reakce závažným problémem. Jde především o místa vlhké zapářky, kombinaci ozáření s cytostatickou léčbou a některé léky jako anlidepresiva a antibiotika mohou vyvolávat fotosenzibilizaci. Léčba kožní reakce je stále předmětem diskusí, závisí na typu a intenzitě postižení. Je třeba rozlišovat akutní a pozdní následky ozářeni. ' Péče o sliznice při ozáření hlavy a krku Základem jsou preventivní opatřeni, úprava diety. Péče o chrup je nedílnou součástí léčby. Je diskutováno použiti různých preparátů tlumících obtíže. Gastrointestinální trakt Ozáření jícnu, žaludku a tenkého střeva může způsobovat nauzeu, zvraceni, dyspeptické potíže a anorexii. Kombinace adekvátního dietního režimu a medikamentózni léčby výrazně snižuje obtíže. Nutriční podpora Příčiny vzniku nádorové kachexie jsou multifaktoriální, možnosti léčby zahrnují medikamentózni terapii, úpravu diety, parenterální i enterální výživu. Jsou diskutovány indikace i problémy těchto postupů.

13 CZ PŮSOBENÍ NESTERO1DNÍCH ANTIFLOGISTIK NA PRŮBĚH AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ JuchQlková,L-,Ho(er,M.,Pospišil,M. Biofyzikálni ústav AV ČR, Královopolská 135, Brno fax: 05/ ; tel.; OS/ Nesteroidni anliílogistika (NA) působí na principu inhibice produkce prostaglandinů. Stimulace krvetvorby po aplikaci NA byla popsána u myší exponovaných subletální dávce ionizujícího zářeni, jimž byl podán indomelhacin, diklofenak nebo flurbiprofen. Tyto pozitivní účinky byly zjištěny v případě jednorázové i frakcionované radiační expozice, vedoucí ke vzniku dřeňové formy akutní nemoci z ozáření, a jsou vysvětlovány odstraněním negativní zpětné vazby, kterou zprostředkovávají prostaglandiny v granulopoetickém systému. Hlavním nežádoucím vedlejším efektem léčby NA, a to i v humánní medicíně, je jejich působení na gastrointestinální trakt (GIT), které může vést až k ulceracím, krvácení či perforaci. Tento účinek lze rovněž připsat výše uvedenému mechanismu, neboť inhibice produkce prostaglandinů vede ke ztrátě jejich ochranné funkce na sliznici GIT. V pokusech na myších bylo zjištěno, že při ozáření zvířat vyššími dávkami, které kromě dřeňového syndromu vyvolávají rovněž poškození střevní sliznice, dochází po podání NA ke zhoršenému přežívání; tento nález byl vysvětlen kombinací negativních účinků zářeni a NA na GIT. Využití NA ve farmakoterapii akutní nemoci z ozářeni lak bylo omezeno pouze na nhiké dávky záření, vyvolávající čistý dřeňový syndrom. Nedávno však byla syntetizována řada nových derivátů NA s cílem redukovat jejich vedlejší účinky na GIT. Mezi nimi byl vyvinut rovněž derivát jednoho z běžných NA, 4-nitroxybutylester flurbiprofenu, z něhož se v GIT uvolňuje oxid dusnatý (NO), látka s protektivními účinky na sliznici GIT. V pokusech provedených v naší laboratoři bylo zjištěno, že výše uvedená modifikace molekuly flurbiprofenu nemá za následek snížení stimulačního účinku na postiradiační úpravu krvetvorby. Vzhledem k nízké toxicitě na GIT se tedy 4-nilroxybutylester flurbiprofenu Jeví být slibným lékem pro ochranu před zářením vyvolanou myelosupresí.

14 - ><! ran i BIJ CZ RADIAČNÍ PNEUM0N1T1DA: VLIV DLOUHODOBÉHO. PODÁVÁNÍ PENTOX1FYLINU A DEXAMETAZONU NA ROZVOJ INTERSTICIÁLNÍHO EDÉMU. 1 Osterreicher, J., Wávrová, J., 1 Knižek, J., 2 Nožička, J., 1 Petýrek, P. 1 Katedra vojenské radiobiologie, Vojenská Lékařská Akademie J. E. Purkyně, Hradec Králové, 2 Fingerlandův Ústav patologie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Sledovali jsme tloušťku alveolárních sepť'u myší (C57BI/ 6 x DBA/ 2)Fi 168 dní po y - ozáření oblasti plic dávkou 16 Gy a 180 dní po ozáření dávkou 18 Gy. Laboratorním zvířatům byl 2 x týdně podáván Pentoxifylin (3,5 a 35 mg/kg), Dexamelazon (1 a 10 mg/kg) a kombinace Pentoxifylinu (35 mg/kg) a Dexametazonu (10 mg/kg). U zvířat vyšetřených za 168 dní po ozáření dávkou 16 Gy bylo zjištěno signifikantní snížení tloušťky alveolárních sept u všech léčených zvířat, největší efekt byl pozorován u kombinace PTX a DXM. U jedinců vyšetřených za 180 dní po ozářeni dávkou 18 Gy byla zjištěna stejná tendence. Největší účinek byl pozorován u DXM (10 mg/kg) a kombinace DXM a PTX.

15 NAŠE ZKUŠENOSTI SE SYSTÉMOVOU ENZYMOTERAP1Í Herényiová, D., Navrátil, L, Krejčová, K. f Kymplová, J., Škopek, J Ústav biofyziky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Salmovská 1, CZ Praha ,1.350 B G03 Systémová enzymoterapie (SE) spočívá v podávání kombinace vysokých dávek enzymů zvířecího a rostlinného původu. Enzymy jsou většinou podávány perorálně ve formě dražé, rektálně či parenterálně. Obal dražé a potahovaných tablet chrání enzymy před vlivy žaludečního prostředí. K uvolnění dochází až ve střevě, odkud se přibližně 25 % vstřebá v původní makromolekulové formě a v plné funkční aktivitě. Enzymy takto podávány jsou vysoce citlivé přírodní sloučeniny. Aby byly aktivní po celou dobu expirace, je každá molekula.zabalena* zviášť.tím je limitováno množství v jedné dávce a proto je zapotřebí podávat větší množství tj. přibližně 20 dražé denně např. při sportovních úrazech. V SE aplikujeme serinové proteinázy - chymotrypsin a trypsin - a cysteinové proteinázy- papain a bromelain. Enzymové preparáty společnosti MUCOS Wobenzym*. Phlogenzym, Wobe-Mugos a Mulsal-N jsou dále doplněny amylázou, lipázou, pankrealinem a glykosid rulinem stabilizujícím cévní endotel a zachycujícím volné radikály. Podstatou působení jednotlivých proteolylických enzymů je jednak fibrinolytický, trombolytický a lipolytický účinek, jednak protiedémový účinek a rovněž protizánětlivé působení. Klinicky zajímavé jsou efekty imunomodulační, analgetické, protiinfekční a některé práce mluví i o protinádorovém působeni. Komplexnímu a mnohostrannému působení SE odpovídá její uplatnění při akutní a dlouhodobé léčbě zánětlivých, imunopatologických a infekčních onemocnění. Úspěšně se využívá v traumatológii, revmatologii, chirurgii, angiologii, gynekologii a onkológii. Předmětem sdělení jsou zkušenosti našeho pracoviště s preparáty PHLOGENZYM* a MULSAL N společnosti MUCOS při léčbě některých onemocnění pohybového aparátu se kterými se setkáváme v naší praxi. Dosahované terapeutické výsledky v kombinaci s fyzikální léčbou jsou většinou velmi dobré či dobré a vedlejší účinky zanedbatelné.

16 CZ SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V PREVENCI POSTRADIČNÍCH KOMPLIKACÍ Lukáš J., Betka J., Klozar J., Taudy M., Honzíkova NI. ORL VFN Praha, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK Praha, MUCOS Pharma CZ.s.r.o. Průhonice Při léčbě maligního onemocnění orofaryngu navazuje na chirurgickou léčbu, jako další onkologický léčebný postup rádioterapie. Ta je velmi často doprovázena jak akutními nežádoucími účinky radiotrapie v podobě mukositidy a dermatidy, tak i pozdními komplikacemi, z nichž nejzávažnější je osteoradionekróza (dále jen ORN) dolní čelisti.v literatuře je uváděna incidence této komplikace ve 4-44%. Léčba této komplikace je obvykle zdlouhavá a často jediným možným řešením je resekce postižené části dolní čelisti. Výskyt ORN významně zhoršuje celkový stav pacienta, zhoršuje kvalitu jeho života, výrazné prodlužuje dobu léčení a zvyšuje její nákladnost. Dosud neexistuje účinná prevence a kauzální terapie této postradiační komplikace. Radioprotektivní efekt systémové enzymoterapie byl prokázán jak v experimentech na zvířatech, tak i v randomizovaných prospektivních studiích. Na podkladě těchto příznivých literárních údajů a dílčích vlastních zkušeností jsme se rozhodli uskutečnit prospektivní studii, která je předmětem našeho sdělení. Ve své práci předkládáme první zkušenosti s preparátem Wobenzym jako radioprotektívem, který byl podáván pacientům s maligním nádorem orofaryngu, u kterých byla provedena bukofaryngotomie s mandibulotomii a následnou pooperační rádioterapií. Autoři v práci předkládají první zkušenosti s preparátem Wobenzym jako radioprotektivem. Systémová enzymoterapie byla podávána 10 pacientům s dlaždicobuněčným karcinomem orofaryngu, po bukofaryngotomii s mandibulotomii a osteosyntézou, s následnou pooperační rádioterapii. Před zahájením prospektivní studie byl Wobenzym podáván 3 pacientům po bukofaryngotomii a mandibulotomii s osteosyntézou a postradiační osteoradionekrózou společně s Dalacinem.U pacientů s postradiční osteonekrózou bylo dále prováděno laboratorní vyšetření moči k průkazu pyridiniových příčných vazeb, jako markeru porušeného metabolismu kosti. Postradiční slizniční a kožní změny byly hodnoceny podle stupnice WHO, u žádného pacienta nebylo nutné rádioterapii přerušit pro těžkou mukositidu nebo dermatitíd. Rovněž u žádného pacienta souboru nebyly nalezeny pozdní postradiační změny ve smyslu osteoradionekrózy. Podávání systémové enzymoterapie jako radioprotektiva je autory hodnoceno positivně Klíčová slova: mandibulotomie - osteoradionekróza - radioprotektivum - pyridiniové příčné vazby.

17 CZ ČERNOBYLSKÁ HAVÁRIE PO DESETI LETECH. KLINICKÉ OBRAZY ZJIŠTĚNÉ U OZÁŘENÝCH OSOB V OBDOBÍ Petýrek, P. Katedra radiobiologie, Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyné, PS 35, Třebešská 1575, Hradec Králové. - pmfhk.cz tel: (049) fax: (049) Černobylská nehoda vedla ke zcela výjimečnému celkovému počtu 237 osob, o kterých se zdravotníci domnívali, že trpí akutní nemocí z ozáření (ANO). Všichni pacienti byli ozářeni jednak jako personál reaktoru, jednak jako likvidátori (záchranáři) v prvních dnech po nehodě. Diagnóza ANO byla potvrzena v 134 případech. Z nich 41 mělo lehký (l.stupneň ) ANO (o jednom dodatečném pacientovi se ještě diskutuje) a všichni přežili. Padesát pacientů mělo střední (II. stupeň) ANO, ze kterých jeden zemřel. Sedm pacientů zemřelo z 22 s těžkým (III. stupněm) ANO. Pacientů s největším radiačním poškozením bylo 21 a měli velmi těžký (IV. stupeň ) ANO. Všichni až na jednoho, přes intenzivní léčbu, zemřeli. U pacientů se IV. stupněm ANO společnými komplikujícími faktory bylo radiační poškození GITa radiační popáleniny kůže. Během 10 let devět pacientů s ANO a pět z těch, u kterých ANO nebyla potvrzena, zemřelo. Příčiny jejich smrti nejsou ve vztahu k původní závažnosti ANO a nejsou ve většině případů v přímé závislosti na radiačním poškození. Zkušenosti získané u těchto pacientů poskytly další informace o mechanismech akutního radiačního poškození. Zatím zůstává mnoho otázek o tom, jaká bude budoucnost přežívajících pacientů. Lékařskou péči na komplexní úrovni budou tito pacienti potřebovat ještě mnoho let, prakticky do konce života.

18 CZ VLIV OPAKOVANÝCH APLIKACÍ PENTOXIFYLINU A DEXAMETAZONU POČET NEUTROFILNÍCH GRANULOCYTU V PLICNÍ TKÁNI. NA 1 Ósterreicher, J., 1 Vávrová, J., 1 Knížek, J., 2 Nožička, J., 1 Petýrek P. 1 Katedra vojenské radiobiologie, Vojenská Lékařská Akademie J. E. Purkyné, Hradec Králové, 2 Fingerlandův Ústav patologie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Sledovali jsme počet neutrofilních granulocytu u myší (C57BI/ 6 x DBA/ 2)Fi 168 dní po y - ozáření oblasti plic dávkou 16 Gy a 180 dní po ozáření dávkou 18 Gy. Laboratorním zvířatům byl 2 x týdně podáván Pentoxifylin (3,5 a 35 mg/kg), Dexametazon (1 a 10 mg/kg) a kombinace Pentoxifylinu (35 mg/kg) a Dexametazonu (10 mg/kg). U zvířat vyšetřených za 168 dní po ozáření dávkou 16 Gy bylo zjištěn signifikantní pokles počtu neutrofilních granulocytu u všech léčených zvířat, největší efekt byl pozorován u kombinace PTX a DXM. U jedinců vyšetřených za 180 dní po ozáření dávkou 18 Gy byla patrná podobná tendence. Největší účinek byl pozorován u DXM (10 mg/kg) a kombinace DXM a PTX.

19 CZ VPLYV RÁDIOTERAPIE V KOMBINÁCII S LIPOZOMÁLNYM MTP-PE ALEBO INHIBÍTORMI METABOLIZMU EIKOSANOIDOV NA RAST EXPERIMENTÁLNEHO FIBROSARKÓMU 1 Fedoročko, P., 2 Kočiková,A., 1 Sedláková, Z., 1 Macková, N., 1 Sabol, M., 3 Matula, P., 1 Eliášová, V. Yatedra bunkovej a molekulovej biológie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, Košice department of Dermatology, Vienna, Medical School, Vienna 3 Klinika rádioterapie a onkológie, FN L.Pasteura, Rastislavova 43, Košice Hlavným zameraním našich experimentov je zistiť vplyv kombinácie žiarenia a lipozomálneho MTP- PE (mramyltripeptid fosfatidyletanolaminu) resp. inhibítorov syntézy eikosanoidov na prežívanie zvierat s nádorom a rast implantovaného nádoru. Výsledkom nášho úsilia by mala byť účinnejšia terapeutická schéma nádorových ochorení. V úvodných štúdiách sme sa zamerali na imunofenotypizáciu, tumorigénnosť a imunogénnosť nádoru. Tumorigénna dávka fibrosarkómu G5:1:13 pre myši C3H/DiSn je pri s.c. podaní 1x10 5 /myš. Pri uvedenej dávke vznikli po B.dňoch nádory s priemerným objemom 64 mm 3 a na 12O.deň pravidelne usmrtil % myší. Fibrosarkóm má fenotyp MHC-I*. MHC-lľ, B7'; B7.2' a je imunogénny. Po podaní ožiarených buniek nádoru (2 dávky, s.c; 1x10 6 /myš) nevznikol nádor ani u jedného zvieraťa, ktorému boli podané neožiarené nádorové bunky. Po charakterizácii nádoru sme najprv skúmali účinok jednotlivých faktorov bez ich vzájomnej kombinácie. Gama žiarenie ovplyvnilo prežívanie myší nasledovne: 2x8 Gy (60 %), 4x6 Gy (80 %), 5x5 Gy (80 %), 3x7 Gy (80 %), čo bolo v pozitívnej korelácii s veľkosťou nádorov. Podobne ovplyvnili rast aj MTP-PE (40 %) resp. inhibitory diklofenak (40 %), ibuprofen (40 %) a flurbiprofen (30 %). Avšak pri kombinácii diklofenaku a MTP-PE došlo k prekvapivému posilneniu rastu nádoru. Tento výsledok pokladáme za veľmi dôležitý s možným dosahom aj pre klinické využitie MTP-PE a inhibítorov metabolizmu kyseliny arachidonovej pri liečbe nádorových ochorení.

20 MOŽNOSTI VYUŽITÍ GNOSTICKÉ HUSTOTY PRAVDĚPODOBNOSTI V EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNĚ Knížek,J., Osterreicher, J., Petýrek, P., Vávrová, J. Katedra vojenské radiobiologie Vojenská Lékařská Akademie J.E.Purkyně, Hradec Králové k Kovanicova gnostická (nestatistická) teorie zpracování dat byla aplikována na řešení velmi frekventované úlohy experimentální medicíny - na kvantifikaci a zobrazování průběhů relativních četností nejrůznějších objektů a vlivů zde používaných. Průběh funkce gnostické hustoty pravděpodobnosti může být mnohem úspěšněji používán pro exaktní kvantifikaci a přehledné zobrazování relativních četností nejrůznějších objektů a vlivů, namísto známých histográmových grafů. Přitom tento způsob vyhodnocování a prezentace výsledků (velmi příslibný v porovnání s gnostickým přístupem) je frekventovanou pracovní pomůckou v experimentální medicíně. Průběh funkce gnostické hustoty pravděpodobnosti přitom zaručuje obsah maximálního získatelného množství informace, a to i v případě malých souborů silně rozptýlených dat, o nichž není možné apriori předpokládat, že se řídí některým známým pravděpodobnostním rozdělením. Ve všech ověřovaných aplikacích na malých souborech silně neurčitých dat prokázaly gnostické metody své přednosti spočívající v tom, že: pracují pouze s daty a neopírají se o žádné apriorní a subjektivní předpoklady o povaze a vlastnostech neurčitosti dat; adaptují se samočinně na konkrétní situaci odraženou v datech; účinně potlačují vliv hrubě odlehlých dat a přitom citlivě signalizují přítomnost nehomogenit,.cizích" příměsí; jejich výsledky obsahují maximální informaci; - poskytuji bohatý výběr hledisek pro posouzeni a zhodnocení dat, až po odhad očekávání ( pravděpodobnosti") určitých hodnot případných dalších dat.

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii, typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Zjednodušená varianta - SIMPLY VERSION Přístroj je dle Přílohy č. 9, kap. II, odst.

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více