Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium""

Transkript

1 -"* C Z ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Praha května

2 PROGRA

3 ČTVRTEK ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SEKCE A - VYUŽITÍ RADIOBIOLOGICKÝCH POZNATKŮ V KLINICKÉ PRAXI předsedající: Vávrová, J., Ahlers, I. I Vávrová, J., Petýrek, P Kmenové buňky krvetvorby versus cytokiny (30 minut) 2. Filip S Intenzivní cyklická chemoterapie s autologním převodem plné krve obohacené o PBPC A komplexní léčba nemocných žen s karcinomem prsu s vysokým rizikem (30 minut) 3.Ahlers, I, Ahlersova, E., Solár, P, Mníchova, M., Móciková, M, Onderková,H., Kubatka,P Radiační karcinogenéza : súčasné problémy (20 minut) SEKCE B - PŘÍNOS RADIOBIOLOGIE PRO RÁDIOTERAPII předsedající: Ahlersová, E., Hofer, M. 4 Hofer, M Farmakologické ovlivnění radiačního poškození (30 minut) 5. Vaňásek, J, Medkova. V, Vaculíková, M Podpůrná péče o nemocné při rádioterapii. (30 minut) 6. Juchelková, L., Hofer. M., Pospíšil, M Působení nesteroidních antifiogistik na průběh akutní nemoci z ozáření (15 minut) 7 Osterreichler, J, Vávrova, J., Knížek, J, Nožička, J, Petýrek, P. Radiační pneumonitida: Vliv dlouhodobého podávání Pentoxifylinu a Dexametazonu na rozvoj intersticiálního edému (15 minut) 8 Herenyiová, D, Navrátil, L, Krejčová, K, Kymplová, J., Škopek. J. Možnosti využití systémové enzymoterapie v radiobiologii (15 minut) 9. Lukáš, J, Betka, J., Klozar, J, Taudy, M, Honzíkova, M. Systémová enzymoterapie v prevenci postiradiačních komplikací (15 minut) Společná schůze RBS JEP a zástupců SRTBF SLS s občerstvením

4 PATEK SEKCE C - ČASNÉ A POZDNÍ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ NA ORGANIZMUS předsedající: Poučková, P., Kuna, P. 10. Petýrek, P. Černobylská havárie po deseti letech. Klinické obrazy zjištěné u ozářených osob v období (30 minut) 11. Ôsterreichler, J., Vávrová, J., Knížek, J., Nožička, J., Petýrek, P Vliv opakovaných aplikací Pentoxifylinu a Dexametazonu na počet neutrofilních granulocytů v plieni tkáni (20 minut) 12. Fedoročko, P., Kočiková, A., Sedláková, Z, Macková, N., Sabol, M., Matula, P, Eliášová, V. Vplyv rádioterapie v kombinaci s lipozomálnym MTP-PE alebo inhibítormi metabolizmu eikosonoidov na rast experimentálneho fíbrosarkomu (20 minut) 13 Knížek, J., Ósterreicher, J, Petýrek, P., Vávrová, J. Možnosti využití gnostické hustoty pravděpodobnosti v experimentální medicíně (15 minut) SEKCE D - EXPERIMENTÁLNI RADIOBIOLOGIE předsedající: Petýrek, P., Fedoročko, P. 14 Ahlersová, E., Kassayová, M., Ahlers, I. Změny melatonínu v epifýze po celotelovom ožiarení potkanov gama lúčmi (20 minut) 15. Bártová, E., Kozubek, S., Lukášova, E., Kozubek, M., Rýznar, L., Skalníkova, M, Marečková, A. Změna exprese a polohy c-myc protoonkogenu po působení diferenciačních činidel a gama záření u buněk HL 60 (20 minut) 16 Olejár, T, Wald, M, Zadinová, M., Poučková, P. Postiradiační edém mozku v experimentu (20 minut) 17 Ôsterreichler, J., Vávrová, J, Knížek, J., Nožička, J., Petýrek, P. Model měření tloušťky alveolárních sept po lokálním ozáření plic (15 minut) SEKCE E - TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITI NEIONIZUJÍCÍCH FOREM ZÁŘENÍ předsedající: Hubáček, J., Volenec, K. 18.Navrátil, L, Poučková, P Quo vadis radiobiologia? (20 minut) 2

5 19 Volenec, K., Hanuš, J., Vaňásek, J. Současné využití VF a UZ generátorů v onkológii (20 minut) 20. Stratil, J Perspektivy vývoje nízkovýkonných laserů (30 minut) 21. Luza, J., Hubáček, J. Modulace fagocytární aktivity leukocytu laserem in vitro (20 minut) SEKCE F - PŘÍNOS KLINICKÉHO LASERU PRO KLINICKOU PRAXI předsedající: Goldmann, P., Nečasová, E. 22 Havlík, I. Laser stimulační terapie a její přínos v gynekologii a porodnictví (30 minut) 23. Kuna, P. Biostimulační laser v první linii lékařské péče (20 minut) 24. Nečasová, E. Laserová irradiace oblasti ganglia stellata u entezopatií horních končetin (20 minut) 25.Malay, M. Entezopathie a LLLT (20 minut) 26. Havlík, I. Laser stimulační terapie u komplikovaného hojení ran v gynekologické a pôrodnícke praxi (15 minut) 27. Kymplová, J., Navrátil, L. Využití polarizovaného světla při léčbě episiotomií SEKCE G - PREZENTACE VYSTAVUJÍCÍCH FIREM předsedající: Malay, M., Foldyna, A Společenský večer

6 SOBOTA SEKCE H - NOVINKY V LASEROVÉ TECHNICE A PERSPEKTIVY KLINICKÉHO VYUŽITI předsedající: Kymplová, J., Havlík, I. 28 Hulicius, E Fyzikální principy laserů a laserového záření (30 minut) 29 Kubínek. R, Wagner J., Jírova, D. Laser jako zdroj záření k navození fotodynamického jevu (30 minul) 30. Marek, J Postavení výkonných laserů v současné medicíně (30 minut) SEKCE J - NOVÉ POZNATKY VE VYUŽITI LASERU V KLINICKÉ PRAXI předsedající: Navrátil, L., Kolářová, H. 3 1 Foldyna, A. Využití KTP laseru k odstranění cévních anomálií obličeje a dolních končetin (30 minut) 32 Kolářová, H, Jírova, D, Ditrichová, D., Bendová, H. Využití polovodičového laseru pro fotodynamickou terapii (20 minut) 33 Pacejka, M, Kudrna, R Naše zkušenosti s efekty léčby rubínovým laserem (20 minut) 34 Hanuš, P Plastika očních víček pulsním laserem CO2 (20 minut) UKONČENI MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA

7 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK

8 KMENOVÉ BUNKY KRVETVORBY VERSUS CYTOKINY Vávrová,J., Petýrek.P.: Katedra radiobiologie VLA JEP Hradec Králové Jedním z hlavních důvodů nemocnosti a smrtnosti v důsledku ozáření osob vysokými dávkami ionizujícího záření je aplazie kostní dřeně. Na základě známých radiačních nehod jsou hodnoceny výhody využití hematopoetických růstových faktorů a transplantace kmenových buněk krvetvorby (KBK). Ukazuje se, že k nejlepšímu výběru vhodné léčebné strategie je třeba dokonalá znalost radiační expozice. Granulocyty stimulující růstový faktor (G-CSF) a granulocyty a makrofágy stimulující faktor (GM-CSF) stimulují proliferaci a diferenciaci přežívajících kmenových buněk na granulocyty případně monocyty a makrofágy. Jejich použití je doporučováno po ozáření středními dávkami záření (2-8 Gy) kdy je předpoklad, že zůstal zachován určitý pool progenitorových buněk, schopný v definované době obnovit krvetvorbu. V klinickém zkoušení je další faktor - trombopoietin, který stimuluje jak tvorbu trombocytů, tak tvorbu granulocytů. Při ozáření dávkami 8-12 Gy je většina kmenových buněk krvetvorby zabita (přestože existuje určitá radiorezistentní část kmenových buněk) a i přes možnost přežití části KBK v důsledku nerovnoměrnosti ozáření, rychlá obnova vlastní krvetvorby z endogenních zdrojů je nepravděpodobná, proto je doporučována transplantace KBK : autoloqni (brzy po ozáření dochází k vyplavení KBK z kostní dřeně do periferii, separace CD34 nebo AC133 buněk a jejich expanze ex vivo a následná reinjekce aloqenni - tkáňová banka 1. HLA identický dárce (kostní dřeň, periferní kmenové buňky - odebrané po mobilizaci G- CSF) 2. pupečniková krev - separace CD34 nebo AC133 buněk a jejich expanze ex vivo

9 INTENZÍVNÍ CYKLICKÁ CHEMOTERAPIE S AUTOLOGNÍM PŘEVODEM PLNÉ KRVE OBOHACENÉ O PBPC A KOMPLEXNÍ LÉČBA NEMOCNÝCH ŽEN S KARCINOMEM PRSU S VYSOKÝM RIZIKEM. 'Filip.S., Waňásek.J., 1 Medková,V., 2 Biéha M., 3 Měřička,P. 'Onkologická a rádioterapeutická klinika, 2 Oddělelní klinické hematologie, 3 Tkáňová banka, Fakultní nemocnice, Hradec Králové. Vysokodávkovaná (HD) a cyklická intenzivní chemoterapie (Dl) představuje významnou součást léčby nemocných se solidními nádory. Použití těchto režimů v léčbě solidních nádorů je v současné době považováno jako přínos a randomizované studie to také potvrzují. Chemoterapeuticke režimy HD a Dl významně ovlivňují kvalitu života nemocných, četnost a délku remisí. Pro dosažení těchto výsledků musíme ale pro léčbu karcinomu prsu používat všechny dostupné terapeutické postupy: chirurgická léčba, chemoterapie, hormonální léčba, radikální ozařování. Na naši klinice jsme od roku I994 léčili 34 nemocných že,i s karcinomem prsu. 17 nemocný žen, které v současné době již můžeme zařadit do skupiny 2-letého přežilí, jsme také statisticky vyhodnotili. Jedná se o skupinu nemocných: 9 nemocných s více než 10 positivními axilárnimi uzlinami, ER-, po ablaci prsu. 4 nemocné s inflamatorním karcinomem a 4 nemocné s metastázami (jater). Průměrný věk byl 48.7 roku, median 41 let. Jako intenzivní chemoterapeutický režim byl použit protokol EORTC - Farmorubicin 150 mg/m 2 i.v. a Cyklofosfamid 1300 mg/m 2 i.v. Dl.Celkem 6 cyklů (1 cyklus - mobilizace PKB a 2-6 cyklus terapeutický). 24 hodin po chemoterapii byla zahájena mobilizace kmenových buněk pomocí G-CSF (Neupogen) v dávce 5 ng/kg/den s.c. Odběr periferních kmenových buněk (back-up) byl prováděn na separátom COBE Spectra s použitím automatického režimu (COBE MNC 5.1) ve dnech po chemoterapii. Odběr plné krve (450 ml), obohacené o periferní kmenové buňky byl proveden D14. Průměrné výtěžky (D11-13) CD34+ buněk : 2.6x10 6 /kg ( ) a CFU-GM 1.79x10 5 /kg ( ). Průměrné výtěžky obohacené plné krve (450 ml) v D14, CD34+ buněk: 1.80x10 6 /kg ( ) a CFU-GM 0.91x10 5 /kg ( ). Hodnocení leukopenie: st. 4 (36%/14%), st. 3 (57%/73%), st. 2 (17%/13%). Hodnocení trombocytopenie: st. 4 (29%/11%), st. 3 (21%/12%), st.2 (25%/36%), st.1 (28%/38%) a st.0 (0%/3%). U všech nemocných žen jsme následně pokračovali v léčbě - radikální ozáření prsu, axilly a nadklíčku LD 46 Gy a nemocným bylo zahájeno podávání Tamoxifenu. Dvouleté přežití bez lokální recidívy, meta postižení a dalších známek onemocnění ( normální hodnoty biochemické, CA15-3 atd.), bylo dosaženo u 70 %. U 5 nemocných žen došlo k relapsu základního onemocnění. U 1 nemocné došlo k úmrtí pro meta do CNS.

10 CZ RADIAČNÁ KARCINOGENÉZA: SÚČASNÉ PROBLÉMY Ahlers, /., Ahlersová, E., Solar, P., Mníchova, M., Móciková, M., Onderková, H., Kubatka, P. Katedra fyziológie živočíchov a človeka Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika, Moyzesova 11, Košice, SR Kosice.upjs.sk. tel./fax: (095) fax:(095) Karcinogenéza indukovaná ionizujúcim žiarením je v popredí záujmu experimentálnej a klinickej onkológie. Mamárna karcinogenéza je najčastejším neoplastickým onemocněním žien; v súčasnosti je ohrozená každá osma až dvanásta žena v USA resp. v Európskej únii. Dôležité údaje poskytuje epidemiológia tohoto onemocnenia: zvýšený výskyt mamárnych tumorov bol popísaný u jedincov exponovaných účinkom A-bomby, u jedincov ožiarených pre ankylozujúcu spondylitídu. Hodgkinovu chorobu, benígne onemocnenia prsníka, tinea capitis, po opakovaných diagnostických vyšetreniach hrudníka X-lúčami, hlavne pre tuberkulózu prúc. Dôležitým faktorom bol vek pň expozícii a celková dávka žiarenia. Zvláštnym problémom je mamografické vyšetrenie, kde riziko karcinogenézy po menopauze je malé a index nákladov úžitkovosti svědčí o jednoznačnom prínose; diskusia pokračuje o význame, úžitkovosti a nákladoch pň mamografickom vyšetrení žien medzi rokami. V experimentálnej časti je pozornosť zameraná na mechanizmus molekulových zmien, indukovaných v mliečnej žfaze modelových zvierat žiarením. Pň rožnej účinnosti jednotlivých druhov rôzne aplikovaného žiarenia nemožno zabúdať na rôznu susceptibilitu rôznych kmeňov myší a potkanov na iniciáciu mamárnej karcinogenézy. Nazhromaždili sa doklady o pozmenej vnímavosti p53-deficientných zvierat na ionizujúce žiarenie, o mutácii tohoto tumorsupresorového génu účinkom radiácie a o súvise zmien tohoto génu s defektnou indukciou apoptózy v poškodených bunkách. Doposiaľnie sú známe údaje o postihnutí dvoch génov susceptibility pre ľudské mamáme karcinomy - BRAČ 1 a BRAČ 2 ionizujúcim žiarením; otázka génov susceptibility u modelových laboratórnych zvierat nie doposiaľ vyriešená. Sami sme v experimentálnej práci (1) zvolili pre indukciu mamámej karcinogenézy u samíc potkanov model kombinácie účinkov malých dávok kontinuálne aplikovaného ionizujúceho žiarenia a chemického karcinogénu (7,12-dimetylbenz/antracénu a N-metyl-N-nitrozourey). Kombinácia iniciačných stimulov a ich prolongovaný účinok predstavuje model bližší mechanizmom možného vzniku neoplázií u človeka. Projekt 1/4183/97 bol financovaný VEGA SR.

11 CZ FARMAKOLOGICKÉ OVLIVNĚNÍ RADIAČNÍHO POŠKOZENÍ Hofer.M. Biofyzikálni ústav AV ČR, Královopolská 135, Brno E - mail: IBP.cz. Tel.: (02) , fax: (02) Současné trendy výzkumu možnosti farmakologického ovlivněni radiačního poškození se soustřeďuji zejména na studium látek, jejichž mechanismy účinku spočívají v zásazích do procesů proliferace a diferenciace v sebeobnovných buněčných populacích poškozených zářením. Hlavními skupinami těchto látek jsou krvetvorné růstové faktory (např. faktor stimulující růst granulocytárních kolonií - G-CSF), interíeukiny (např. IL-1), imunomodulátory (např. glukan), inhibitory syntézy prostaglandinů (např. diklofenak) a látky zvyšující extracelulární hladinu adenosinu (kombinace dipyridamolu a AMP). Kromě toho pokračuje studium klasických radioprotektiv, jejichž představitelem je WR-2721, a dalších skupin farmak, jako jsou blokátory vápníkových kanálů (např. dillhiazem). Výzkum těchto různých skupin léčiv přináší jednak nové poznatky o fyziologii a patofyziologii savčího organismu, jednak vede k možnosti jejich uplatnění v situacích, jakými jsou např. rádioterapie nebo jaderné havárie. Důležitými kritérii pro vyhodnocení vhodnosti sledovaných farmak z hlediska jejich případného klinického využití jsou kromě dávku redukujícího faktoru (DRF) také co nejvyšší snášenlivost, co nejnižší toxicita a dále klinická dostupnost; za nejvýhodnější je možno považovat farmaka, která jsou již klinicky využívána pro jiné indikace a jež by tedy nemusela procházet finančně náročnými a zdlouhavými schvalovacími procedurami. Nezanedbatelná je rovněž cena příslušných studovaných léčiv a s ní související nákladovost terapie vzhledem k její účinnosti, tzv. cost-effectiveness. Přinos radiobiologického výzkumu v oblasti farmakologického ovlivnění radiačního poškození pro praxi tkví rovněž v tom, že mnohá z farmak, studovaných původně zejména jako radioprotektiv a, mohou být v klinice využita siřeji; již dnes jsou v onkologických indikacích běžně užívány jak WR- 2721, tak G-CSF, a to zejména ke stimulaci krvetvorby poškozené intenzívní cytostatickou léčbou.

12 PODPŮRNÁ PÉČE O NEMOCNÉ PŘI RÁDIOTERAPII Vaňásek.J., Medková.V., Vaculíková, M. Onkologická a radiolerapeulická klinika FN, Hradec Králové Radiační onkológ je jedním z lékařů nejvíce zodpovědných za koncepci celkové péče o nemocné s zhoubnými novotvary. Je to dáno intenzivním a dlouhodobým charakterem léčby. Denní kontakt po řadu týdnů vytváří speciální vztah mezi lékařem a nemocným. Podpůrná léčba zahrnuje léčbu bolesti, infekci, nutriční podporu, rehabilitaci, metabolické intervence a prevenci nebo zvládnutí řady orgánových dysfunkcí. Kožní reakce V počátcích rádioterapie byla dávka záření měřena pomocí "kožní erytémové dávky" a kožní reakce ve většině případů představovala orgán limitující dávku. Použití vysokoenergetického záření zabezpečuje významné šetření kůže, přesto v některých oblastech těla a v určitých klinických situacích může být kožní reakce závažným problémem. Jde především o místa vlhké zapářky, kombinaci ozáření s cytostatickou léčbou a některé léky jako anlidepresiva a antibiotika mohou vyvolávat fotosenzibilizaci. Léčba kožní reakce je stále předmětem diskusí, závisí na typu a intenzitě postižení. Je třeba rozlišovat akutní a pozdní následky ozářeni. ' Péče o sliznice při ozáření hlavy a krku Základem jsou preventivní opatřeni, úprava diety. Péče o chrup je nedílnou součástí léčby. Je diskutováno použiti různých preparátů tlumících obtíže. Gastrointestinální trakt Ozáření jícnu, žaludku a tenkého střeva může způsobovat nauzeu, zvraceni, dyspeptické potíže a anorexii. Kombinace adekvátního dietního režimu a medikamentózni léčby výrazně snižuje obtíže. Nutriční podpora Příčiny vzniku nádorové kachexie jsou multifaktoriální, možnosti léčby zahrnují medikamentózni terapii, úpravu diety, parenterální i enterální výživu. Jsou diskutovány indikace i problémy těchto postupů.

13 CZ PŮSOBENÍ NESTERO1DNÍCH ANTIFLOGISTIK NA PRŮBĚH AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ JuchQlková,L-,Ho(er,M.,Pospišil,M. Biofyzikálni ústav AV ČR, Královopolská 135, Brno fax: 05/ ; tel.; OS/ Nesteroidni anliílogistika (NA) působí na principu inhibice produkce prostaglandinů. Stimulace krvetvorby po aplikaci NA byla popsána u myší exponovaných subletální dávce ionizujícího zářeni, jimž byl podán indomelhacin, diklofenak nebo flurbiprofen. Tyto pozitivní účinky byly zjištěny v případě jednorázové i frakcionované radiační expozice, vedoucí ke vzniku dřeňové formy akutní nemoci z ozáření, a jsou vysvětlovány odstraněním negativní zpětné vazby, kterou zprostředkovávají prostaglandiny v granulopoetickém systému. Hlavním nežádoucím vedlejším efektem léčby NA, a to i v humánní medicíně, je jejich působení na gastrointestinální trakt (GIT), které může vést až k ulceracím, krvácení či perforaci. Tento účinek lze rovněž připsat výše uvedenému mechanismu, neboť inhibice produkce prostaglandinů vede ke ztrátě jejich ochranné funkce na sliznici GIT. V pokusech na myších bylo zjištěno, že při ozáření zvířat vyššími dávkami, které kromě dřeňového syndromu vyvolávají rovněž poškození střevní sliznice, dochází po podání NA ke zhoršenému přežívání; tento nález byl vysvětlen kombinací negativních účinků zářeni a NA na GIT. Využití NA ve farmakoterapii akutní nemoci z ozářeni lak bylo omezeno pouze na nhiké dávky záření, vyvolávající čistý dřeňový syndrom. Nedávno však byla syntetizována řada nových derivátů NA s cílem redukovat jejich vedlejší účinky na GIT. Mezi nimi byl vyvinut rovněž derivát jednoho z běžných NA, 4-nitroxybutylester flurbiprofenu, z něhož se v GIT uvolňuje oxid dusnatý (NO), látka s protektivními účinky na sliznici GIT. V pokusech provedených v naší laboratoři bylo zjištěno, že výše uvedená modifikace molekuly flurbiprofenu nemá za následek snížení stimulačního účinku na postiradiační úpravu krvetvorby. Vzhledem k nízké toxicitě na GIT se tedy 4-nilroxybutylester flurbiprofenu Jeví být slibným lékem pro ochranu před zářením vyvolanou myelosupresí.

14 - ><! ran i BIJ CZ RADIAČNÍ PNEUM0N1T1DA: VLIV DLOUHODOBÉHO. PODÁVÁNÍ PENTOX1FYLINU A DEXAMETAZONU NA ROZVOJ INTERSTICIÁLNÍHO EDÉMU. 1 Osterreicher, J., Wávrová, J., 1 Knižek, J., 2 Nožička, J., 1 Petýrek, P. 1 Katedra vojenské radiobiologie, Vojenská Lékařská Akademie J. E. Purkyně, Hradec Králové, 2 Fingerlandův Ústav patologie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Sledovali jsme tloušťku alveolárních sepť'u myší (C57BI/ 6 x DBA/ 2)Fi 168 dní po y - ozáření oblasti plic dávkou 16 Gy a 180 dní po ozáření dávkou 18 Gy. Laboratorním zvířatům byl 2 x týdně podáván Pentoxifylin (3,5 a 35 mg/kg), Dexamelazon (1 a 10 mg/kg) a kombinace Pentoxifylinu (35 mg/kg) a Dexametazonu (10 mg/kg). U zvířat vyšetřených za 168 dní po ozáření dávkou 16 Gy bylo zjištěno signifikantní snížení tloušťky alveolárních sept u všech léčených zvířat, největší efekt byl pozorován u kombinace PTX a DXM. U jedinců vyšetřených za 180 dní po ozářeni dávkou 18 Gy byla zjištěna stejná tendence. Největší účinek byl pozorován u DXM (10 mg/kg) a kombinace DXM a PTX.

15 NAŠE ZKUŠENOSTI SE SYSTÉMOVOU ENZYMOTERAP1Í Herényiová, D., Navrátil, L, Krejčová, K. f Kymplová, J., Škopek, J Ústav biofyziky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Salmovská 1, CZ Praha ,1.350 B G03 Systémová enzymoterapie (SE) spočívá v podávání kombinace vysokých dávek enzymů zvířecího a rostlinného původu. Enzymy jsou většinou podávány perorálně ve formě dražé, rektálně či parenterálně. Obal dražé a potahovaných tablet chrání enzymy před vlivy žaludečního prostředí. K uvolnění dochází až ve střevě, odkud se přibližně 25 % vstřebá v původní makromolekulové formě a v plné funkční aktivitě. Enzymy takto podávány jsou vysoce citlivé přírodní sloučeniny. Aby byly aktivní po celou dobu expirace, je každá molekula.zabalena* zviášť.tím je limitováno množství v jedné dávce a proto je zapotřebí podávat větší množství tj. přibližně 20 dražé denně např. při sportovních úrazech. V SE aplikujeme serinové proteinázy - chymotrypsin a trypsin - a cysteinové proteinázy- papain a bromelain. Enzymové preparáty společnosti MUCOS Wobenzym*. Phlogenzym, Wobe-Mugos a Mulsal-N jsou dále doplněny amylázou, lipázou, pankrealinem a glykosid rulinem stabilizujícím cévní endotel a zachycujícím volné radikály. Podstatou působení jednotlivých proteolylických enzymů je jednak fibrinolytický, trombolytický a lipolytický účinek, jednak protiedémový účinek a rovněž protizánětlivé působení. Klinicky zajímavé jsou efekty imunomodulační, analgetické, protiinfekční a některé práce mluví i o protinádorovém působeni. Komplexnímu a mnohostrannému působení SE odpovídá její uplatnění při akutní a dlouhodobé léčbě zánětlivých, imunopatologických a infekčních onemocnění. Úspěšně se využívá v traumatológii, revmatologii, chirurgii, angiologii, gynekologii a onkológii. Předmětem sdělení jsou zkušenosti našeho pracoviště s preparáty PHLOGENZYM* a MULSAL N společnosti MUCOS při léčbě některých onemocnění pohybového aparátu se kterými se setkáváme v naší praxi. Dosahované terapeutické výsledky v kombinaci s fyzikální léčbou jsou většinou velmi dobré či dobré a vedlejší účinky zanedbatelné.

16 CZ SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V PREVENCI POSTRADIČNÍCH KOMPLIKACÍ Lukáš J., Betka J., Klozar J., Taudy M., Honzíkova NI. ORL VFN Praha, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK Praha, MUCOS Pharma CZ.s.r.o. Průhonice Při léčbě maligního onemocnění orofaryngu navazuje na chirurgickou léčbu, jako další onkologický léčebný postup rádioterapie. Ta je velmi často doprovázena jak akutními nežádoucími účinky radiotrapie v podobě mukositidy a dermatidy, tak i pozdními komplikacemi, z nichž nejzávažnější je osteoradionekróza (dále jen ORN) dolní čelisti.v literatuře je uváděna incidence této komplikace ve 4-44%. Léčba této komplikace je obvykle zdlouhavá a často jediným možným řešením je resekce postižené části dolní čelisti. Výskyt ORN významně zhoršuje celkový stav pacienta, zhoršuje kvalitu jeho života, výrazné prodlužuje dobu léčení a zvyšuje její nákladnost. Dosud neexistuje účinná prevence a kauzální terapie této postradiační komplikace. Radioprotektivní efekt systémové enzymoterapie byl prokázán jak v experimentech na zvířatech, tak i v randomizovaných prospektivních studiích. Na podkladě těchto příznivých literárních údajů a dílčích vlastních zkušeností jsme se rozhodli uskutečnit prospektivní studii, která je předmětem našeho sdělení. Ve své práci předkládáme první zkušenosti s preparátem Wobenzym jako radioprotektívem, který byl podáván pacientům s maligním nádorem orofaryngu, u kterých byla provedena bukofaryngotomie s mandibulotomii a následnou pooperační rádioterapií. Autoři v práci předkládají první zkušenosti s preparátem Wobenzym jako radioprotektivem. Systémová enzymoterapie byla podávána 10 pacientům s dlaždicobuněčným karcinomem orofaryngu, po bukofaryngotomii s mandibulotomii a osteosyntézou, s následnou pooperační rádioterapii. Před zahájením prospektivní studie byl Wobenzym podáván 3 pacientům po bukofaryngotomii a mandibulotomii s osteosyntézou a postradiační osteoradionekrózou společně s Dalacinem.U pacientů s postradiční osteonekrózou bylo dále prováděno laboratorní vyšetření moči k průkazu pyridiniových příčných vazeb, jako markeru porušeného metabolismu kosti. Postradiční slizniční a kožní změny byly hodnoceny podle stupnice WHO, u žádného pacienta nebylo nutné rádioterapii přerušit pro těžkou mukositidu nebo dermatitíd. Rovněž u žádného pacienta souboru nebyly nalezeny pozdní postradiační změny ve smyslu osteoradionekrózy. Podávání systémové enzymoterapie jako radioprotektiva je autory hodnoceno positivně Klíčová slova: mandibulotomie - osteoradionekróza - radioprotektivum - pyridiniové příčné vazby.

17 CZ ČERNOBYLSKÁ HAVÁRIE PO DESETI LETECH. KLINICKÉ OBRAZY ZJIŠTĚNÉ U OZÁŘENÝCH OSOB V OBDOBÍ Petýrek, P. Katedra radiobiologie, Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyné, PS 35, Třebešská 1575, Hradec Králové. - pmfhk.cz tel: (049) fax: (049) Černobylská nehoda vedla ke zcela výjimečnému celkovému počtu 237 osob, o kterých se zdravotníci domnívali, že trpí akutní nemocí z ozáření (ANO). Všichni pacienti byli ozářeni jednak jako personál reaktoru, jednak jako likvidátori (záchranáři) v prvních dnech po nehodě. Diagnóza ANO byla potvrzena v 134 případech. Z nich 41 mělo lehký (l.stupneň ) ANO (o jednom dodatečném pacientovi se ještě diskutuje) a všichni přežili. Padesát pacientů mělo střední (II. stupeň) ANO, ze kterých jeden zemřel. Sedm pacientů zemřelo z 22 s těžkým (III. stupněm) ANO. Pacientů s největším radiačním poškozením bylo 21 a měli velmi těžký (IV. stupeň ) ANO. Všichni až na jednoho, přes intenzivní léčbu, zemřeli. U pacientů se IV. stupněm ANO společnými komplikujícími faktory bylo radiační poškození GITa radiační popáleniny kůže. Během 10 let devět pacientů s ANO a pět z těch, u kterých ANO nebyla potvrzena, zemřelo. Příčiny jejich smrti nejsou ve vztahu k původní závažnosti ANO a nejsou ve většině případů v přímé závislosti na radiačním poškození. Zkušenosti získané u těchto pacientů poskytly další informace o mechanismech akutního radiačního poškození. Zatím zůstává mnoho otázek o tom, jaká bude budoucnost přežívajících pacientů. Lékařskou péči na komplexní úrovni budou tito pacienti potřebovat ještě mnoho let, prakticky do konce života.

18 CZ VLIV OPAKOVANÝCH APLIKACÍ PENTOXIFYLINU A DEXAMETAZONU POČET NEUTROFILNÍCH GRANULOCYTU V PLICNÍ TKÁNI. NA 1 Ósterreicher, J., 1 Vávrová, J., 1 Knížek, J., 2 Nožička, J., 1 Petýrek P. 1 Katedra vojenské radiobiologie, Vojenská Lékařská Akademie J. E. Purkyné, Hradec Králové, 2 Fingerlandův Ústav patologie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Sledovali jsme počet neutrofilních granulocytu u myší (C57BI/ 6 x DBA/ 2)Fi 168 dní po y - ozáření oblasti plic dávkou 16 Gy a 180 dní po ozáření dávkou 18 Gy. Laboratorním zvířatům byl 2 x týdně podáván Pentoxifylin (3,5 a 35 mg/kg), Dexametazon (1 a 10 mg/kg) a kombinace Pentoxifylinu (35 mg/kg) a Dexametazonu (10 mg/kg). U zvířat vyšetřených za 168 dní po ozáření dávkou 16 Gy bylo zjištěn signifikantní pokles počtu neutrofilních granulocytu u všech léčených zvířat, největší efekt byl pozorován u kombinace PTX a DXM. U jedinců vyšetřených za 180 dní po ozáření dávkou 18 Gy byla patrná podobná tendence. Největší účinek byl pozorován u DXM (10 mg/kg) a kombinace DXM a PTX.

19 CZ VPLYV RÁDIOTERAPIE V KOMBINÁCII S LIPOZOMÁLNYM MTP-PE ALEBO INHIBÍTORMI METABOLIZMU EIKOSANOIDOV NA RAST EXPERIMENTÁLNEHO FIBROSARKÓMU 1 Fedoročko, P., 2 Kočiková,A., 1 Sedláková, Z., 1 Macková, N., 1 Sabol, M., 3 Matula, P., 1 Eliášová, V. Yatedra bunkovej a molekulovej biológie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, Košice department of Dermatology, Vienna, Medical School, Vienna 3 Klinika rádioterapie a onkológie, FN L.Pasteura, Rastislavova 43, Košice Hlavným zameraním našich experimentov je zistiť vplyv kombinácie žiarenia a lipozomálneho MTP- PE (mramyltripeptid fosfatidyletanolaminu) resp. inhibítorov syntézy eikosanoidov na prežívanie zvierat s nádorom a rast implantovaného nádoru. Výsledkom nášho úsilia by mala byť účinnejšia terapeutická schéma nádorových ochorení. V úvodných štúdiách sme sa zamerali na imunofenotypizáciu, tumorigénnosť a imunogénnosť nádoru. Tumorigénna dávka fibrosarkómu G5:1:13 pre myši C3H/DiSn je pri s.c. podaní 1x10 5 /myš. Pri uvedenej dávke vznikli po B.dňoch nádory s priemerným objemom 64 mm 3 a na 12O.deň pravidelne usmrtil % myší. Fibrosarkóm má fenotyp MHC-I*. MHC-lľ, B7'; B7.2' a je imunogénny. Po podaní ožiarených buniek nádoru (2 dávky, s.c; 1x10 6 /myš) nevznikol nádor ani u jedného zvieraťa, ktorému boli podané neožiarené nádorové bunky. Po charakterizácii nádoru sme najprv skúmali účinok jednotlivých faktorov bez ich vzájomnej kombinácie. Gama žiarenie ovplyvnilo prežívanie myší nasledovne: 2x8 Gy (60 %), 4x6 Gy (80 %), 5x5 Gy (80 %), 3x7 Gy (80 %), čo bolo v pozitívnej korelácii s veľkosťou nádorov. Podobne ovplyvnili rast aj MTP-PE (40 %) resp. inhibitory diklofenak (40 %), ibuprofen (40 %) a flurbiprofen (30 %). Avšak pri kombinácii diklofenaku a MTP-PE došlo k prekvapivému posilneniu rastu nádoru. Tento výsledok pokladáme za veľmi dôležitý s možným dosahom aj pre klinické využitie MTP-PE a inhibítorov metabolizmu kyseliny arachidonovej pri liečbe nádorových ochorení.

20 MOŽNOSTI VYUŽITÍ GNOSTICKÉ HUSTOTY PRAVDĚPODOBNOSTI V EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNĚ Knížek,J., Osterreicher, J., Petýrek, P., Vávrová, J. Katedra vojenské radiobiologie Vojenská Lékařská Akademie J.E.Purkyně, Hradec Králové k Kovanicova gnostická (nestatistická) teorie zpracování dat byla aplikována na řešení velmi frekventované úlohy experimentální medicíny - na kvantifikaci a zobrazování průběhů relativních četností nejrůznějších objektů a vlivů zde používaných. Průběh funkce gnostické hustoty pravděpodobnosti může být mnohem úspěšněji používán pro exaktní kvantifikaci a přehledné zobrazování relativních četností nejrůznějších objektů a vlivů, namísto známých histográmových grafů. Přitom tento způsob vyhodnocování a prezentace výsledků (velmi příslibný v porovnání s gnostickým přístupem) je frekventovanou pracovní pomůckou v experimentální medicíně. Průběh funkce gnostické hustoty pravděpodobnosti přitom zaručuje obsah maximálního získatelného množství informace, a to i v případě malých souborů silně rozptýlených dat, o nichž není možné apriori předpokládat, že se řídí některým známým pravděpodobnostním rozdělením. Ve všech ověřovaných aplikacích na malých souborech silně neurčitých dat prokázaly gnostické metody své přednosti spočívající v tom, že: pracují pouze s daty a neopírají se o žádné apriorní a subjektivní předpoklady o povaze a vlastnostech neurčitosti dat; adaptují se samočinně na konkrétní situaci odraženou v datech; účinně potlačují vliv hrubě odlehlých dat a přitom citlivě signalizují přítomnost nehomogenit,.cizích" příměsí; jejich výsledky obsahují maximální informaci; - poskytuji bohatý výběr hledisek pro posouzeni a zhodnocení dat, až po odhad očekávání ( pravděpodobnosti") určitých hodnot případných dalších dat.

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 6 Co Úvod Ionizující záření je výrazným myelotoxickým činitelem, tedy faktorem, poškozujícím krvetvorbu. Poškození krvetvorby po expozici osob ionizujícímu

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ SARKOIDÓZOU: POTVRZENÍ VÝSLEDKŮ CELOGENOMOVÉ ASOCIAČNÍ STUDIE. Sťahelová A. 1, Mrázek F. 1, Kriegová E. 1, Hutyrová B. 2, Kubištová Z. 1, Kolek V.

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Účinnost léčby Iscadorem... 1 Aktuální údaje ze studií... 2 Léčba výtažky ze jmelí snižuje nejen vytváření metastáz... 2 Inhibice vytváření

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více