výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi"

Transkript

1 Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa, žiaka a rodiča. výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

2 Predkladateľ: Názov zariadenia: Školský klub detí pri Základnej škole Jozefa Horáka Adresa: Ul. P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica IČO: Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Riaditeľ školy: Mgr. Ján Maruniak Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr: Renáta Holičková Súčasti školy: Školská jedáleň Školský klub detí Ďalšie kontakty: telefón/fax: 045/ E mail: www: Zriaďovateľ: Názov: Mesto Banská Štiavnica Adresa: Radničné námestie č. 1, Banská Štiavnica IČO: Kontakty: Primátor mesta: 045/ Prednosta MsÚ: 045/ Školský úrad: 045/ E mail: www: Platnosť dokumentu: od Mgr. Ján Maruniak riaditeľ ZŠ Jozefa Horáka 2

3 Platnosť dokumentu Dátum Revidovanie Dátum od Zaznamenávanie inovácií, zmeny, úpravy VZN zmena výšky mesačného príspevku, čl.2 ŠP, zmena počtu vychovávateliek 3

4 Obsah 1. Motivačný názov Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy Metódy a formy výchovy a vzdelávania Tematické oblasti výchovy ŠKD Vzdelávacia Odpočinková - oddychová Spoločensko-vedná Pracovno-technická Prírodovedno-environmentálna Esteticko-výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Výchovný plán ŠKD Výchovné štandardy v tematických oblastiach výchovy v ŠKD Výchovné osnovy v tematických oblastiach výchovy v ŠKD Výchovný jazyk Personálne zabezpečenie Ekonomické, materiálno technické a priestorové podmienky Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Príloha č Riadenie a organizácia ŠKD Prevádzka ŠKD Zaraďovanie žiakov Výchovno vzdelávacia činnosť Dochádzka žiakov Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov Príloha č

5 1. Motivačný názov V našej škole letí, tráviť voľný čas v ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ. 2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy ŠKD zabezpečuje pre deti nenáročnú záujmovú činnosť. Výchova mimo vyučovania je čas strávený s deťmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov - vychovávateľov. Činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova v ŠKD je jednou z najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti v čase mimo vyučovania. Cieľom práce je výchova harmonicky rozvinutého dieťaťa. Dôležité je, aby sme formovali u detí tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. ŠKD vytvára podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj. Naším hlavným cieľom je: získať kompetencie v oblasti komunikačných, sociálnych a kultúrnych schopností, naučiť sa analyzovať problémy, navrhovať ich riešenie a vedieť ich riešiť, rozvíjať manuálne zručnosti a tvorivé psychomotorické schopnosti, osvojovať si základné pravidlá prosociálneho správania posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym hodnotám, materinskému jazyku a k svojej kultúre, naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pracovať v kolektíve, vzdelávať sa, preberať na seba zodpovednosť, naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie a životné prostredie. Výchovné a vzdelávacie stratégie utvárajú a rozvíjajú u žiakov tieto kompetencie: Kompetencie učiť sa učiť rieši nové, neznáme úlohy a situácie, zúčastňuje sa vedomostných súťaží, prejavuje záujem o nové informácie. Komunikačné kompetencie zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor, vypočuje si opačný názor, rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT, prijíma spätnú väzbu. Sociálne kompetencie pomenuje svoje potreby, city a pocity, zvládne jednoduché stresové situácie, vlastným postupom rieši jednoduché konflikty, presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti, 5

6 rešpektuje úlohy skupiny, efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením, uvedomuje si potreby ostatných detí, poskytne pomoc alebo pomoc privolá. Pracovné kompetencie prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh, plánuje a hodnotí svoje činnosti, prijíma nové informácie a poznatky, dokončí prácu, kultivuje svoju vytrvalosť, plní si svoje povinností, ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život, rozvíja manuálne zručnosti. Občianske kompetencie uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb, uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie, je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení, prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám. Kultúrne kompetencie pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu, rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, rešpektuje iné kultúry a zvyky, prijíma kultúrne podnety, je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine, ovláda základy kultúrneho správania, kultivuje svoj talent. 3. Metódy a formy výchovy a vzdelávania Forma výchovy a vzdelávania je poldenná. Ráno v čase od 6.30 hod. do 7.30 hod. a po skončení vyučovania do hod. Preferovanými metódami práce sú: tímová práca, prezentácia, riadený rozhovor, súťaživá forma. Pozornosť venujeme tiež žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je 6

7 založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými. Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít. Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním, experimentovanie, hra, individuálna práca, vlastná tvorba, aktivizujúce hry, práca vo dvojici, v skupine, partnerská výuka, samostatné a skupinové riešenie problémov, hodnotenie, sebahodnotenie. Metódy používané pri riadenej činnosti: rozprávanie, dramatizácia, vychádzka, vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií, rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu, prezentácia výsledkov a ďalšie... Formy práce pri spontánnej činnosti: odpočinok, čítanie kníh a časopisov, tematické hry (domov, rodina, škola doprava...) konštruktívne hry so stavebnicou, stolné hry, skladanie obrázkov, voľné kreslenie, omaľovánky, doplňovačky, dramatizácia rozprávky. Formy práce pri činnosti riadenej: vychádzky s pozorovaním, technické práce s rôznymi druhmi materiálu, ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník, besedy, práce s knihou, súťaživé hry, didaktické hry, hudobne pohybové hry, TV chvíľky, športové hry, práce na PC. Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie, ktoré nie sú zahrnuté do týždennej skladby činností. Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa: požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí, 7

8 požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe vlastného záujmu a dobrej motivácie, požiadavka záujmovosti, s prvkami pestrosti, požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné všetky deti, aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na ich realizácií aj hodnotení, požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení ukončenej činnosti, požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím. 4. Tematické oblasti výchovy ŠKD Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: vzdelávacia príprava na vyučovanie, oddychová, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), telovýchovná, zdravotná a športová (rekreačná). Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj osobností žiakov. Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách. 4.1 Vzdelávacia Cieľové zameranie výchovnej oblasti: rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie, rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 4.2 Odpočinková - oddychová Odpočinkovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku žiakov je voľba činnosti samotným žiakom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. V takomto prostredí sa žiaci môžu: hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať detské 8

9 knihy a časopisy, venovať sa čítaniu prípadne takým zábavám ako sú výmeny zberateľských predmetov, okrem toho môže prebiehať aj počúvanie magnetofónovej nahrávky, premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálna beseda so žiakmi. 4.3 Spoločensko-vedná Cieľové zameranie výchovnej oblasti: spolurozhodovať o živote v skupine, rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie, prejavovať úctu k rodičom, starším osobám, prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím, pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, vyjadrovať svoj názor, vedieť vypočuť opačný názor, využívať všetky dostupné formy komunikácie, rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa, vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty, poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať. 4.4 Pracovno-technická Cieľové zameranie výchovnej oblasti: vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, vedieť spolupracovať so skupinou, rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, získavať základy zručností potrebných pre praktický život, získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov. 4.5 Prírodovedno-environmentálna Cieľové zameranie výchovnej oblasti: pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia. 4.6 Esteticko-výchovná Cieľové zameranie výchovnej oblasti: posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, rozvíjať základy vzťahu k umeniu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení, objavovať krásu v bežnom živote. 9

10 4.7 Telovýchovná, zdravotná a športová Cieľové zameranie výchovnej oblasti: kultivovať základné hygienické návyky, rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog, pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy, poznať základné princípy zdravého životného štýlu, rozvíjať športový talent a schopnosti. Oblasť má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na školskom dvore, ihrisku. Táto činnosť je skutočne výdatná, zaraďujeme ju už pri prejave strednej únavy, pomáha žiakom odreagovať sa odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu. Pri rekreačnej činnosti využívame formy: pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, hry a zábavy, hry v miestnosti a telocvični. 5. Výchovný plán ŠKD Časová dotácia hodín Oblasti výchovy IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. týždenne Spolu Vzdelávacia hod. 160 Oddychová hod. 200 Spoločensko-vedná hod. 40 Pracovno-technická hod. 40 Prírodovednoenviromentálna hod. 40 Esteticko-výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová hod hod. 40 Rozpis hodín pre jednu vychovávateľku v školskom roku 2011/

11 Oblasti výchovy IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. týždenne Spolu Vzdelávacia hod. 800 Oddychová hod Spoločenskovedná Pracovnotechnická Prírodovednoenviromentálna Estetickovýchovná Telovýchovná, zdravotná a športová hod hod hod hod hod. 200 Rozpis hodín pre päť vychovávateliek v školskom roku 2011/

12 SEPTEMBER Téma: VITAJTE V ŠKD Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Rozvíjanie vedomostí vypracovávanie domácich úloh, čítanie textu, didaktické hry, sebavzdelávanie. Vychádzky, kolektívne hry, športové hry, čítanie detských kníh, otužovanie, relaxácii detského organizmu, zoznamovacie hry, odstraňovanie únavy žiakov. Bezpečnosť na ceste. Slušné správanie pri jedle. Bezpečné a slušné správanie, bezpečnosť pri hrách. Práca so stavebnicami. Práca s papierom (lepenie, strihanie). Kreslenie na asfalt. Práca s rôznym materiálom. Pozorovanie prírody v okolí. Šetrenie energiami a vodou. Význam liečivých rastlín. Chráňme prírodu triedenie odpadu. Spievanie známych piesní. Maľovanie a odtláčanie listov. Netradičné výtvarné techniky. Hudobné a tanečné činnosti. Cvičenie na koberci, loptové hry, skupinové hry, kolektívne športové hry, rozvoj pohybových schopností u detí, vychádzky, spoločenské hry...

13 OKTÓBER : Téma: JESEŃ Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Samostatné vypracovávanie domácich úloh, efektívne spôsoby učenia sa, rozvíjanie vedomostí, rozvoj slovnej zásoby, didaktické hry, jazykolamy... Vychádzky do okolia, pohybové hry so spevom, čítanie detských kníh, počúvanie rozprávok, oddychové hry na koberci podľa výberu detí, spoločenské hry, aktivity ku zdravému životnému štýlu. Úcta k rodičom a starším - tolerancia k ostatným ľudom. Dodržiavanie školského poriadku. Spolupráca a zodpovednosť v oddelení, pozitívne myslenie, sebaúcta. Zbierame prírodniny, výroba strašidielok práca s prírodninami. Výstava ovocia a zeleniny. Zhodnotenie šarkana šarkaniáda. Jablkový týždeň Deň Výživy (Ochutnávka ovocia). Kvíz, výstavka ovocia a zeleniny. Farbenie prírodnín, koláž, kresba, odtláčanie zemiakov, zhotovovanie postáv z plodov. Súťažné a štafetové behy, hry v telocvični, radosť z pohybu, kladný vzťah k hrám, posilňovanie končatín, pohybové hry so spevom, malá jesenná olympiáda. 13

14 NOVEMBER : Téma: POVOLANIA Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Vypracovávanie domácich úloh, jazykolamy, čítanie s porozumením, reprodukcia príbehu, rozvíjanie vedomostí, individuálna pomoc techniky učenia, didaktické hry, rozvíjanie získaných poznatkov. Hádanky a vypočítavanky, hlavolamy, hudobno-pohybové činnosti, vychádzky do prírody, pohybové hry podľa výberu detí, počúvanie rozprávok, hry s hrami a hračkami, skladanie stavebníc, oddychové činnosti na koberci, hry na povolania. U lekára beseda s MUDr. Višňovskou (Význam vitamínov a ochrana zdravia), V obchode exkurzia do mesta, hra na obchod. V knižnici zápis detí do knižnice, práca s informačnými zdrojmi. Strihanie, lepenie, maľovanie radosť z výrobku, využitie prázdnych krabičiek, priestorové skladačky, práca s farebným papierom darčekové taštičky. Vychádzky do prírody význam vtáctva v prírode. Rozhovor o čistote tela upevňovanie návykov. Ekohra veveričky sa pripravujú na zimu. Ochrana životného prostredia čistenie okolia ŠKD. Úprava oddelenia, úprava zovňajšku MISS ŠKD. Práca s jednoduchým materiálom a nástrojmi, Koláž (voľná téma), zapúšťanie farieb, strihanie, pani jeseň maľuje. Prekonávanie prírodných prekážok, podliezanie, loptové hry, vybíjaná medzi oddeleniami. Ide pieseň dokola súťaž. Relax pravidelným cvičením a pohybom. 14

15 DECEMBER : Téma: VIANOCE Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Vypracovávanie domácich úloh, rozvoj slovnej zásoby, doplňovačky, didaktické hry, utvrdenie učiva, čítanie detských kníh a časopisov, gramatické a matematické cvičenia. Pobyt v prírode, hry, športy, vychádzky, voľná činnosť, odpočinok na koberci, stolové spoločenské hry v miestnosti, rozhovory, čítanie, počúvanie rozprávok a TV. Vianočné zvyky a tradície v našom regióne, spomienky starých rodičov, rozhovory o želaniach a túžbach detí. Vianočné ozdoby práca s papierom (strihanie, lepenie, zdokonaľovanie zručností) Vianočná pohľadnica súťaž medzi oddeleniami, svietnik práca s prírodným materiálom, sadrové odliatky. Prikrmovanie vtáctva v zime, Kladný vzťah k prírode - hry v zimnej prírode, pozorovanie prírody. Spievanie piesní o zime, správna intonácia, posedenie pri stromčeku vianočné piesne a koledy. Tešíme sa na darčeky voľná technika. Nácvik programu na stromčekovú slávnosť. Mikuláš v škole. Potulky v zimnej prírode pohybové hry na snehu, utužovanie zdravia. Snehuliak a jeho rodina stavby zo snehu. Šmýkanie, hod snehovými guľami na cieľ. 15

16 JANUÁR : Téma: ZIMA Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Príprava na vyučovanie, písomné spracovanie domácich úloh, utvrdenie učebnej látky, čítanie detských kníh a časopisov, individuálny prístup k deťom, správna technika učenia, didaktické hry. Voľná činnosť detí, sledovanie TV, pobyt v prírode, hry, šport, vychádzky, počúvanie rozprávok, spoločné hry detí, odpočinok na koberci, spoločenské hry, rozhovory, čítanie. Zdravie naše jediné- oblečenie v zimnom období, vitamíny ku zdraviu. Šetríme vodou rozhovor o šetrení vody. Aké bude vysvedčenierozhovory o známkach a zodpovednom správaní. Snehové sochy modelovanie zo snehu súťaž medzi oddeleniami. Škrabošky na detský ples vystrihovanie, lepenie. Stojan na pastelky rozvoj zručnosti, radosť s vytvorenej práce. Starostlivosť o zvieratká v zime, prikrmovanie vtáčikov. Šetrenie energiami (rozhovor). Môj domáci miláčik ako sa staráme o svoje zvieratká Superstar školského klubu spievanie a recitovanie. Chalúpka v zime ľubovoľná technika. Moja obľúbená rozprávková postavička ľubovoľná technika. Guľová búrka hádzanie snehovými guľami na cieľ. Naháňačka v snehových uličkách, hry na snehu. Súťaž v stavaní snehových stĺpov, rozvoj rýchlosti a obratnosti.. 16

17 FEBRUÁR : Téma: PRÍRODA Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Príprava na vyučovanie, písomné vypracovanie domácich úloh, jazykolamy, čítanie, reprodukcia prečítaného textu, individuálna pomoc žiakom, didaktické hry, utvrdenie učiva a rozvíjanie poznatkov. Stolové spoločenské hry, hlavolamy, voľné hry detí, hry na koberci, sledovanie TV rozprávok, čítanie rozprávok, vychádzky, pobyt v prírode, pohybové hry, hudobnopohybové činnosti, montážne a demontážne hry so stavebnicami. Fašiangy, Turíce zvyky na dedinách, tradície. Umývam a utieram pomoc rodičom, rozhovor o prácach v byte (dome), ovládanie jednoduchých zručností. Kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa. Spolužitie bez násilia, predchádzanie konfliktom, šikanovanie (rozhovory). Práca s modelárskou hmotou modelujeme zvieratká. Indiánske čelenky príprava na karneval. Výrobky z plastových fliaš využitie druhotných surovín. Bábky z papierových roliek- lepenie, strihanie. Vychádzka do prírody, pozorovanie prírody. Ekohry hry na zvieratká a rastliny. Starostlivosť o zvieratká, prikrmovanie. Ošetrovanie izbových rastlín, kyprenie, polievanie Nácvik programu na školský karneval, tanec, aktívny pohyb. Recitujeme a spievame zdokonaľovanie slovnej zásoby. Výroba papierových ozdôb na školský karneval. Pohybové hry v prírode, hry na snehu, podliezanie, preliezanie, orientácia v prírode. Loptové hry v telocvični mini futbal, prehadzovaná. 17

18 MAREC : Téma: PRÍCHOD JARI Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Vypracovávanie domácich úloh, individuálny prístup, čítanie textu, rozvíjanie slovnej zásoby, hry na rozvoj zmyslov, didaktické hry, rozvíjanie získaných poznatkov. Vychádzky do okolia školy, pobyt v prírode, pohybové hry, voľné hry detí, námetové hry, odpočinok na koberci, počúvanie rozprávok, čítanie detských kníh a časopisov, rozhovory, spoločenské a spoločné hry. Čitateľský maratónrozprávanie o knihách, rozvoj slovnej zásoby Svetový deň vody voda je život (rozhovor, beseda). Naše mesta vychádzka do galérie, hrdosť k národným hodnotám a tradíciám Jar je tu pozorovanie zmien v prírode jarné kvety, stromy (koláž). Šaty pre bábiku strihanie, šitie. Zhotovovanie darčeka k MDŽ práca s rôznym materiálom. Zmeny v prírode, pozorovanie počasia. Triedenie odpadu, ochrana prírody poznať základné princípy ochrany životného prostredia. Čistenie prírody a okolia ŠKD. Tvorivé využitie druhotných surovín. Farby jari zapúšťanie farieb namaľuj si dúhu. Prší, prší, len sa leje spievanie piesní, tance. Kvety s papiera lepenie, strhanie, kreslenie. Tematická vychádzka biť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote. Hry na dvore, znižovanie úrazovosti. Pohybové a loptové hry zlepšenie kondície. Hry v prírode prekonávanie prírodných prekážok. 18

19 APRÍL : Téma: IDEME DO PRÍRODY Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Vypracovávanie domácich úloh, individuálny prístup, čítanie textu, rozvíjanie slovnej zásoby, hry na rozvoj zmyslov, didaktické hry, rozvíjanie získaných poznatkov. Vychádzky do okolia školy, pobyt v prírode, pohybové hry, voľné hry detí, námetové hry, odpočinok na koberci, počúvanie rozprávok, čítanie detských kníh a časopisov, rozhovory, spoločenské a spoločné hry. Rozhovor o zvykoch a tradíciách na Veľkú noc. Spolužitie bez násilia, neubližuj slabším, znižovanie agresivity, dodržiavanie Naša bytovka, náš dom stavby zo stavebníc, súťaž o najkrajšiu prácu. Ochrancovia prírody zber a triedenie odpadu v okolí. Veľkonočné ozdoby práca s farebným papierom. Apríl Svetový deň vtáctva. Domáce zvieratá a ich mláďatá získavanie základov zručností potrebných pre praktický život. 22. Aprĺ Deň zeme - ekohry. Počúvanie hudby relaxácia, prežívanie krásy hudby. Naše mesto voľná technika. Chráňme si našu Zem kreslenie na asfalt. Loptové hry futbal, vybíjaná. Pohyb na ihrisku športovať je zdravé, športuj s nami hod na cieľ, prehadzovaná, súťažné hry medzi oddeleniami. 19

20 MÁJ : Téma: NAŚA VLASŤ Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Príprava na vyučovanie, písomné spracovanie domácich úloh, utvrdenie učebnej látky, čítanie detských kníh a časopisov, individuálny prístup k deťom, správna technika učenia. didaktické hry. Voľná činnosť detí, sledovanie TV, pobyt v prírode, hry, šport, vychádzky, počúvanie rozprávok, spoločné hry detí, odpočinok na koberci, spoločenské hry, rozhovory, čítanie. Deň matiek rozhovor o mamičkách, úcta k mame. Chránené územia u nás rozhovor a zhotovovanie albumu z našich miest. Porekadlá a príslovia kolektívny rozhovor, rozširovanie slovnej zásoby. Moja mamička lepenie, dokresľovanie, darček pre mamičku. Skladačky s papiera loďka, lietadlo, žabka atď. Postavičky z krabičiek lepenie, maľovanie. Kvetylepenie skrčeného papiera. Význam rastlín pre človeka poznávanie podľa listou. Vážme si svoje zdravie úpal, prehriatie, ochrana pred slnkom. Význam jarných kvetou vychádzka do prírody, podbeľ ako liek. Rozhovor o prírode na jar kolektívna práca. Nácvik rôznych piesní, tancov. Budem maliarom pokus o autoportrét. Lastovička kombinovaná technika. Spievanie ľudových piesní (slovenské mamičky). Cvičenie v prírode, preliezanie cez rôzne prekážky. Športujeme na dvore loptové a pohybové hry, rozvoj zdatnosti. Športujeme a hráme sa hod do diaľky, hod na cieľ, loptové a pohybové hry podľa výberu detí.. 20

21 JÚN: Téma: LETO Vzdelávacia Oddychová Spoločensko vedná Pracovno technická Prírodovedno environmentáln a Esteticko výchovná Telovýchovná, zdravotná a športová Vypracovávanie domácich úloh, individuálny prístup, čítanie textu, rozvíjanie slovnej zásoby, hry na rozvoj zmyslov, didaktické hry, rozvíjanie získaných poznatkov. Vychádzky do okolia školy, pobyt v prírode, pohybové hry, voľné hry detí, námetové hry, odpočinok na koberci, počúvanie rozprávok, čítanie detských kníh a časopisov, rozhovory, spoločenské a spoločné hry. MDD rôzne aktivity. Hlavolamy hlavou lámu? vedomostná súťaž. Slušnosť naša každodenná správanie sa na ulici, komunikácia v kolektíve. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri letných hrách, kúpaní a bicyklovaní. Ukončenie činnosti v ŠKD pochvaly, povzbudenie. Strašidielka do záhrady práca so špagátom, lykom. Pamiatky okolo nás koláž. Úprava areálu školy čistenie okolia školy. Drobná údržba hračiek, lepenie krabíc, poriadok v skrini. Leto pozorovanie zmien v prírode. Ochrana životného prostredia, dbať na čistotu v okolí školy. Stavby z lega. Kam na prázdniny? kreslenie kriedou na asfalt. Hry so spevom. Rozlúčková diskotéka spievanie, tancovanie. Hry na ihrisku prehadzovaná, driblovanie, hry s loptami. Tolerancia, porozumenie pri spoločných hrách. Súťaživé hry medzi oddeleniami (futbal, vybíjaná). 21

22 5.1 Výchovné štandardy v tematických oblastiach výchovy v ŠKD Vzdelávacia - príprava na vyučovanie Obsahový štandard Gramatické a matematické cvičenie Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Výkonový štandard Samostatne písať úlohy Poznávať efektívne spôsoby učenia sa Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie Rozvíjať získané poznatky Spoločensko-vedná Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo je tolerancia Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza Asertivita, asertívne správanie Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Prejavovať úctu k rodičom, starším Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení/záujmovom útvare Obhajovať svoje názory Vypočuť si opačný názor

23 monológ Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore Prejavovať úctu k rodičom, starším Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine Využívať všetky dostupné formy komunikácie Pracovno-technická Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti spolupráca Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Pracovať v skupine Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Získavať základy zručností potrebných pre praktický život Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení Prírodovedno-environmentálna Obsahový štandard Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, Výkonový štandard Poznať základné princípy ochrany životného prostredia 23

24 šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Esteticko-výchovná Obsahový štandard Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok Hudba, výtvarné umenie, tanec Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka Výkonový štandard Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti Byť otvorený k tvorivej činnosti Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Telovýchovná, zdravotná a športová - rekreačná činnosť Obsahový štandard Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne loptové hry Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie Výkonový štandard Ovládať základné hygienické návyky Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu 24

25 podľa ročných období Záujmová činnosť, športová súťaž Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 5.2 Výchovné osnovy v tematických oblastiach výchovy v ŠKD Vzdelávacia - príprava na vyučovanie Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa Získavať nové poznatky a informácie Rozvíjať získané poznatky Domáce úlohy Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, práca s encyklopédiou a slovníkom, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Tréning Motivácia Zábavné didaktické hry Motivácia Povzbudenie Motivačné hodnotenie Riešenie nových úloh Spoločensko-vedná Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Obhajovať si svoj názor Vypočuť si opačný názor Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ Povzbudenie Hranie rolí Hry na presadzovanie Aktivačné hry Tréning Aktivačné hry Hranie rolí Dramatizácia 25

26 Spolurozhodovať o živote v skupine Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Motivácia Aktivizácia Kooperačné hry Hry na dôveru Hranie rolí Povzbudenie Dramatizácia Hranie rolí Hry na úprimnosť Hry na vciťovanie Prejavovať úctu k rodičom, starším Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k deťom s handicapom Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie Film Rozprávka Hranie rolí Hry na vciťovanie Film Rozprávka Hry na vciťovane Hranie rolí Hry na riešenie konfliktov Hry na dôveru Hry na sebapresadzovanie Výtvarná práca Tvorivá dielňa Film Rozprávka Tréning Hranie rolí Dramatizácia Kurz Využívať všetky dostupné Práca s počítačom, 26

27 formy komunikácie Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia spolužitie bez násilia Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine Tréning Vlastná práca Prezentácia Riešenie úloh Tréning Aktivačné hry Hranie rolí Hry na riešenie konfliktov Hranie rolí Dramatizácia Hranie rolí Dramatizácia Sociálne hry Výtvarná práca Film Rozprávka Pracovno-technická Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase: minulosť, prítomnosť, budúcnosť Motivácia Aktivizácia Tréning Hodnotenie Motivácia Povzbudenie Rozhovor Hranie rolí Sociálne hry Hry na sebapresadzovanie Vychádzka Exkurzia Rozumieť významu Príprava na vyučovanie, 27

28 osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Vedieť spolupracovať so skupinou Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Získavať základy zručností potrebných pre praktický život Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení Rozhovor Tréning Hodnotenie Hry na dôveru Vlastná práca Projekt Motivácia Kooperačné hry Spoločné podujatia Besiedka Súťaž Individuálny prístup Povzbudenie Aktivizácia Tvorivá dielňa Záujmový krúžok Vlastná práca Výstava prác Besiedka Tréning Povzbudenie Aktivačné hry Vlastná práca Výstava Besiedka Povzbudenie Brainstorming Tvorivá dielňa Kooperačné hry Vlastná práca Prezentácia 28

29 Prírodovedno-environmentálna Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Poznať základné princípy zdravého životného štýlu Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období Ekologické hry Motivácia Aktivizácia Prezentácia Aktivizácia Hranie rolí Dramatizácia Film Rozprávka Beseda s lekárom Súťaž Aktivizácia Hranie rolí Dramatizácia Film Rozprávka Beseda s lekárom Súťaž Esteticko-výchovná Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Návšteva kina, galérie, múzea, kultúrnych pamiatok v obci a v regióne, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok Aktivizácia Ukážka Film Rozprávka Výtvarná práca 29

30 Rozvíjať základy vzťahu k umeniu Rozvíjať talent a špecifické schopnosti Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka, vlastná skúsenosť Dramatizácia Výstava prác Súťaž Vychádzka Motivácia Ukážka Povzbudenie Návšteva kultúrneho podujatia Motivácia Povzbudenie Brainstorming Výstava prác Súťaž Motivácia Povzbudenie Aktivizácia Brainstorming Prezentácia Výstava prác Motivácia Povzbudenie Brainstorming Aktivizácia Tvorivá dielňa Motivácia Povzbudenie Aktivizácia Dramatizácia Besiedka Povzbudenie Pozorovanie Ilustrácia zážitku Telovýchovná, zdravotná a športová Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným Prechádzka, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný Motivácia 30

31 cvičením a pohybom tenis, kolektívne športové hry Povzbudenie Aktivizácia Tréning Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia Rozvíjať športový talent a schopnosti Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny a hry Záujmová činnosť, futbal basketbal, stolný tenis Film Beseda s odborníkom Výtvarné stvárnenie zážitku Súťaž Motivácia Povzbudenie Aktivizácia Tréning Motivácia Povzbudenie Aktivizácia Súťaž 6. Výchovný jazyk Výchovným jazykom je jazyk slovenský, dôležité je: viesť deti k správnemu používaniu materinského jazyka, spisovne sa vyjadrovať, používať materinský jazyk v písomnej forme a hovorenej reči, rozvoj komunikačných zručností cez hry, programy, besiedky, rozvoj tvorivého vyjadrovania cez tvorenie vlastných príbehov, rozprávok, zážitkov, dodržiavanie gramatických pravidiel pri písaní, na základe jazykových zručností rozvíjať pamäť, estetickosť prejavu, zo strany vychovávateliek mať kultivovaný prejav a byť vlastným príkladom pre deti. 7. Personálne zabezpečenie V školskom klube pracuje 5 vychovávateliek, ktoré vytvárajú deťom bezpečné a komunikatívne prostredie, okrem toho: pripravujú pestrý výchovný program, podporujú dodržiavanie školského poriadku, upevňujú hygienické návyky, udržujú s rodičmi kontakt, spolupracujú s inými inštitúciami. 8. Ekonomické, materiálno technické a priestorové podmienky Školský klub detí je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu mesta. Zákonný zástupca prispieva na činnosť ŠKD sumou 3,- mesačne na jedného žiaka. 31

32 Školský klub detí nemá vlastné miestnosti, činnosť prebieha po skončení vyučovania v triedach. Ďalšie podmienky: hygienické zariadenia sú k dispozícii na tých istých chodbách ako triedy, nábytok v triedach je vhodný, rozmiestnený tak, aby vyhovoval tak individuálnej ako aj skupinovej práci, priestory sú vybavené odpočinkovými kobercami, prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí, dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarný materiál a iné hračky sú uložené vo vkusných skrinkách, hračky a športový materiál pravidelne dopĺňame, v činnostiach detí sa využíva aj počítačová učebňa, školská knižnica, priľahlé ihrisko v areáli školy. 9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove Školský klub detí berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických podmienok a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich pobytu v klube. Podmienky pre bezpečné pôsobenie: priestory ŠKD sú na prízemí a poschodí školy v budove primárneho vzdelávania, v blízkosti hygienických zariadení, všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá pripravuje obedy, vrátane nápojov, miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, s tečúcou vodou, s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací deň a priebežne pred rôznymi akciami, poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie, pre deti je spracovaný Vnútorný poriadok školy pre ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste v priestoroch ŠKD, v prípade úrazu je žiakom podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je kontaktovaný lekár a zákonný zástupca, školský klub je svojim prostredím ochrany pred násilím, šikanovaním a všetkými patologickými javmi, dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a naplňovanie potrieb jedinca. 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí oceňovať nápady detí pochvalou, milým slovom, rešpektovať sa navzájom, kontrolovať správanie detí medzi sebou, k svojim kamarátom a k svojmu okoliu sebahodnotenie, sebauvedomovanie, uprednostňovať metódy pozitívneho hodnotenia samotnej osobnosti a nie porovnávaním s iným dieťaťom, v prípade negatívneho hodnotenia poukázať na nedostatky a hľadať príčinu, každé dieťa pozorne vypočuť a venovať mu dostatok pozornosti. 32

33 11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia Vnútorný systém zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických pracovníkov školského klubu používame tieto metódy: pozorovanie (hospitácie), rozhovor, hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a otvorené hodiny ). Cieľom hodnotenia ŠKD je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako žiaci zvládajú požiadavky na ne kladené. Aj preto, aby verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v školskom vzdelávacom programe. Pravidelne monitorujeme: podmienky na výchovu, spokojnosť s prácou vychovávateliek, prostredie klímu ŠKD, úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Kritériom pre nás je: spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, kvalita výsledkov. 12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (ďalej len ĎVPZ ) má veľký dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy. Tento systém má nasledovné ciele: uvádzať začínajúcich vychovávateľov do pedagogickej praxe, udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov, motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu, pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami, 33

34 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, sprostredkúvať operatívny a Sasovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. ĎVPZ v súlade s platnou legislatívou rešpektuje tieto princípy: ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a odborného zamestnanca školy. každý pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok. 34

35 ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Príloha č Riadenie a organizácia ŠKD Školský klub detí riadi riaditeľ školy. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich detí na celý čas pobytu v ŠKD. 2. Prevádzka ŠKD Školský klub detí je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6,30 hod. do 16,00 hod. Školský klub detí je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu mesta. Zákonný zástupca prispieva na činnosť ŠKD sumou 3,- mesačne na jedného žiaka. 3. Zaraďovanie žiakov Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom. 4. Výchovno vzdelávacia činnosť Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. V oblasti rekreačného charakteru vychádzkami, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo. V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia. Na záujmovú a rekreačnú činnosť v ŠKD sa môže využívať aj špeciálna učebňa, dielňa, ihrisko a iné objekty školy. 5. Dochádzka žiakov Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. Z ŠKD môže byť žiak uvoľnený aj v inom čase ako je uvedené na zápisnom lístku, ale len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, nie na základe telefonického kontaktu. Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD. 35

36 6. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov Za bezpečnosť žiakov počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba má povinnosť osobne oznámiť vychovávateľke odchod žiaka v jeho sprievode z ŠKD. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka. Počas konania popoludňajšieho vyučovania evanjelickej náboženskej výchovy a záujmových útvarov vyučujúci preberajú žiakov od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom, žiaka uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 žiakov. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. Žiak musí mať počas pobytu v ŠKD prezuvky. Žiaci musia mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie, prezuvky, topánky/ označené pre prípad odcudzenia. Straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za žiakov vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov. Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu upovedomí o tom rodičov. Tento školský poriadok ŠKD nadobúda účinnosť 01. septembra 2008 Mgr. Ján Maruniak riaditeľ školy V Banskej Štiavnici dňa 31. augusta

37 PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto. Príloha č. 2 Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky. Dodržujem hygienické zásady. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne pod dohľadom dospelej osoby. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky. V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto. 37

38 38

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

13. Výchovné osnovy výchovného plánu

13. Výchovné osnovy výchovného plánu Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy Názov výchovného

Více

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, 065 33 Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum

Více

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ, Levická 903,Vráble Motto: Výchova

Více

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou VÝCHOVNÝ PROGRAM Tvorivosť a nadanie našich deti v čase mimo vyučovania Forma výchovy a vzdelávania Poldenná

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany Keď sa hráme, učíme sa VÝCHOVNÝ PROGRAM Štvorlístok Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

Inovovaný Výchovný program ŠKD

Inovovaný Výchovný program ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776 609, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.06 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie

Více

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264,

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, 023 56 Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk : Druh školského zariadenia: poldenná slovenský štátne Dátum prerokovania

Více

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, 907 01 Myjava Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 1 Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 v Myjave Predkladateľ:

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Sme otvorení k spolupráci Predkladateľ Názov zariadenia: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Adresa: Štúrova 76, 08 5 Bolešov IČO: 6 46 7 Riaditeľ

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 985 22 CINOBAŇA 60 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí Názov ŠkVP Výchovný program ZŠsMŠ Cinobaňa Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah 1.Identifikačné údaje:....revidovanie:...

Více

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice S radosťou a nadšením poznávame svet Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motto: Najkrajšie kvety vyrastú zo semien, ktoré zasadíš dnes. (čínska múdrosť) Výchovný

Více

,,Sme strom, ktorý plodí zdravé ovocie

,,Sme strom, ktorý plodí zdravé ovocie ,,Sme strom, ktorý plodí zdravé ovocie Výchovný program pre ŠKD Stupeň vzdelania: ISCED 1 Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma: denná Druh školy: štátna Dátum predloženia pedagogickej rade: 28.8.2013

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 SEPTEMBER 2012 IX. Spoločensko-vedná Organizácia žiakov, režim dňa, povinnosti služby, príchod a odchod žiakov, pozdrav, oslovenie, správanie

Více

2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY

2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 1. Charakteristika ŠKD ŠKD je súčasťou ZŠ, je charakterizovaný ako výchovné zariadenie, slúžiace na výchovu a vzdelávanie, záujmovú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Vypracovala: Anna Školský rok: 2012/2013 OBSAH Analýza práce za uplynulý školský rok 2011/2012 Hlavné úlohy ŠKD v šk.

Více

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Prerokované : Prerokované : na Pedagogickej rade v Rade školy pri ZŠ Holíčska 50, ZŠ Holíčska 50,

Více

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Výchovné osnovy Školského klubu detí sú súčasťou Výchovného programu ŠKD a vychádzajú z Výchovného plánu ŠKD. Minimálna

Více

Výchovný program pre ŠKD

Výchovný program pre ŠKD Výchovný program pre ŠKD Názov: Či je teplo a či zima v ŠKD je stále prima. Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy 09/2014 1 OBSAH V zmysle ustanovenia 8 ods.4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3 VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne 26.8.2013

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského

Více

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3.

Školský klub detí ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky. Školský rok 2015// Nové Zámky, 3. Školský klub detí Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky - ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Školský rok 2015// 2016 Nové Zámky, 3. september 2015 1. Všeobecné ustanovenia - Školský klub detí / ďalej len ŠKD / riadi

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2015/2016 vypracovaný so zreteľom na POP 2015/2016, a na zákon

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, 014 01 BYTČA Školský výchovný program pre ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNOU V BYTČI

Více

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, 080 01 Prešov Výchovný program školského klubu pre deti Forma výchovy a vzdelávania

Více

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry VÝCHOVNÉ OSNOVY Výchovnovzdelávací cieľ Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 171 171 autonómnosť v prístup príprave vyučovanie

Více

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM Výchovný program školského klubu detí Názov programu VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského

Více

Šikuľkom sa stane každý z nás

Šikuľkom sa stane každý z nás Súkromný školský klub detí pri Súkromnej základnej škole Gorkého č. 4, Skalica Výchovný program Šikuľkom sa stane každý z nás Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Dátum

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Výchovný vzdelávací program ŠKD

Výchovný vzdelávací program ŠKD Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Liesek Staničná 324, 027 12 Liesek Výchovný vzdelávací program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Denná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október ŠKVP Učebné osnovy Učebné osnovy vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacej činnosti. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Učebné

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Obsah (názov výchovno-vzdelávace ) Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky

Více

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov Hrajme sa a žime zdravo - výchovný plán centra voľného času 2013 Výchovný program pre centrum voľného času Názov výchovného programu Hrajme sa a žime zdravo Forma

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM Zvolen 2016 Školský klub pri Základnej škole Martina Rázusa 1672/3, Zvolen Poznávaj, miluj, cti prírodu a jej zákonitosti. OBSAH Výchovný

Více

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446 Študijná forma: Vyučovací jazyk: Druh školy: Predkladateľ: Názov školy: Denná Slovenský Základná škola so všetkými ročníkmi Základná škola s

Více

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Oblasť platnosti : Školský poriadok je záväzný pre všetky deti zapísané do ŠKD, všetkých zamestnancov ŠKD a zákonných zástupcov detí ŠKD. Obsah školského poriadku

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Základná škola s materskou školou v Slanci Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motivačný názov ŠKOLA PRE KAŽDÉHO ŠKOLA PRE VŠETKÝCH OBSAH Identifikačné údaje 1. Poslanie školského klubu detí 2. Ciele výchovno-

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Školský klub detí

Více

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany Príloha 2 Vnútroškolská kontrola sa zameriava hlavne na tieto oblasti: plnenie základných pracovných povinností, pokynov, dodržiavanie predpisov a plánovaných úloh, vedenie pedagogickej, plnenie inovovaného

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Nazrime spolu do tajomstiev oddychu a zábavy Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej rade

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Školský poriadok školského klubu detí

Školský poriadok školského klubu detí 1 z 6 Školský poriadok školského klubu detí Dátum účinnosti od: 1. septembra 2012 Funkcia Meno Dátum Podpis Vypracoval: vedúca MZ Mgr. Henrieta Chromiaková 27.8.2012 Schválil: riaditeľka PaedDr. Jarmila

Více

Plán podujatí na rok 2016

Plán podujatí na rok 2016 Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesra č. 419/49m 044 02 Turňa nad Bodvou, Tel: 055 / 466 2101 JANUÁR Plán podujatí na rok 2016 3.1.2016 Novoročné posedenie spevokolu Búzavirág 16.00 spevokol

Více

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Názov dokumentu Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Forma výchovy a vzdelávania Mimoškolská Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum schválenia

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, 054 01 LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Forma výchovy a vzdelávania Popoludňajšia Výchovný jazyk Slovenský Druh

Více

Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014

Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014 Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Miroslava Slatinská ČINNOSŤ ODPOČINKOVÁ A REKREAČNÁ September jún Odpočinková činnosť omaľovanky, voľné rozhovory,

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Druh školského zariadenia

Více

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina oravskaszs@gmail.com, www.sukrzsza.sk, č.t. 041/5683006 VÝCHOVNÝ PROGRAM Súkromného

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Našim vychovávateľom je naša činnosť. (M. Gorkij) VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ S Vansovcami na potulkách za novým poznaním Forma výchovy: Výchovný jazyk: Druh školského zariadenia: Zriaďovateľ:

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď Výchovný program Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk denná slovenský Druh školského zariadenia Dátum prerokovania

Více

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína Výchovný program MLADÉ LETÁ Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania s pedagogickou 20.

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk.

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2016/2017 vypracovaný so zreteľom na POP 2016/2017, a na zákon

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ,,Umením všetkých umení je vychovávať človeka Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia poldenná

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Výchovný program pre školský klub detí

Výchovný program pre školský klub detí Školský klub deti pri ZŠ s MŠ Dolinského, Ul. J. V. Dolinského 2, 036 08 Martin 8 Výchovný program pre školský klub detí Motto: Učme sa z minulosti, poznávajme súčasnosť, tvorme budúcnosť Všeobecné údaje

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY Mesiac Moji noví kamaráti (mená, značky, režim dňa...) IX. Vítame vás v MŠ Ja a moja rodina (členovia rodiny, rozdiely doma a v MŠ..) Kto sa o nás postará (profesie,

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Výchovný program ŠKD pri ZŠ SSV, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica NIELEN VYCHOVAŤ ŽIAKOV ABY BOLI VZDELANÍ, SAMOSTATNÍ A ŠIKOVNÍ ALE PREDOVŠETKÝM DOBRÍ ĽUDIA Motto: Úspech = Chuť do práce + úsmev :o)

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

motto: S radosťou za poznaním Výchovno-vzdelávací program pre ŠKD Počet listov: 31 Prerokovaný v pedagogickej

motto: S radosťou za poznaním Výchovno-vzdelávací program pre ŠKD Počet listov: 31 Prerokovaný v pedagogickej 00 Výchovný program školského zariadenia 0/31 motto: S radosťou za poznaním Názov Výchovno-vzdelávací program pre ŠKD Počet listov: 31 Prerokovaný v pedagogickej 31.8.2011 rade dňa Prerokovaný v rade školy

Více

6, TRENČIANSKE TEPLICE

6, TRENČIANSKE TEPLICE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, Ul. SNP 6, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/2013

Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/2013 Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/201 Mesiac Oblasť Obsah/téma Počet hodín September - Vitaj medzi nami - Moja súčasť koruny - Vitamínikovia A,B,C,D - Hádaj čo je tam? - Jeseň

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Základná škola Komenského 13, Sabinov Školský klub detí

Základná škola Komenského 13, Sabinov Školský klub detí Základná škola Komenského 13, Sabinov Školský klub detí CELOROČNÝ PLÁN výchovnej činnosti v školskom roku 2016/2017 Plán práce výchovnej činnosti ŠKD je v súlade s plánom práce školy v školskom roku 2016/2017

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Vnútorný poriadok školského klubu detí

Vnútorný poriadok školského klubu detí Vnútorný poriadok školského klubu detí I. Riadenie a organizácia školského klubu detí 1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy. 2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje zástupca riaditeľa

Více