BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ"

Transkript

1 BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden takový píklad: Minulý týden mla jedna sestra narozeniny. Sezvali jsme pár lidí a pipravili i njaké jídlo. lovk tam tak chodil kolem stolu, vidl olivy... Tak jsem si prost jednu vzal. A jak ji tak pomalu žvýkám, pijde moje malá dcera Kristýnka a vezme si taky. Najednou na ni nkdo volá: Kristýnko, nech to být, pokáme na ostatní. Copak to se dlá? V tu chvíli jsem jenom polknul. Ten lovk nevdl, že mám taky jednu olivu v puse. Tak je to tedy s našimi dtmi. Když slyšíte slovo, které se mluví k dtem, porozumíte, že i vám tím Bh dává další píležitost k pokání. Bh o nás totiž smýšlí velmi dobe, a proto nás nkdy i napomíná. Víte, pro to dlá? Protože nás má rád a protože nás chce napravit. To je rozdíl mezi kesanským a nekesanským trestáním dtí. Nekesansky trestáte proto, že jste naštvaní a uvažujete smrem do minulosti. Je to vlastn taková pomsta : To máš za to! Ale když trestáte dti kesansky, tak íkáte: To máš, abys Nap. abys na to nezapomnl, aby sis to dobe pamatoval, abys nad tím zvítzil. Bh nemá potebu se zabývat minulostí, nemá potebu se zabývat tím, co bylo. Vždycky, když vám Bh íká, že nco dláte špatn, znamená to pro vás nadji k pokání. Když vám to ale pestane íkat, tak už je pozd. Jakmile vás Bh pestane napomínat, pak víte, že jste v pršvihu. Poj me se podívat do prvního verše 55. kapitoly Izaiáše: Ej, všickni žízniví, pote k vodám, i vy, kteíž nemáte žádných penz. Pote, kupujte a jezte, pote, pravím, kupujte bez penz a bez záplaty víno a mléko. Je tu napsáno: všichni žízniví. To je velmi konkrétní podmínka. lovk musí mít žíze. Musí mít v sob tu potebu, to volání. Je to jen první verš, ale my se v Bohu nemžeme dostat dál, pokud nemáme žíze. Nemá vbec cenu íst dál ani dlat cokoli jiného, pokud v sob nemáme žíze, pokud v sob nemáme hlad. O tomto principu jsme mluvili už mnohokrát. 1

2 eknte mi, co je píinou toho, že nemáme žíze? Je to jednoduché jsme napití. A píinou toho, že nemáme hlad? Jsme najedení. Opravdu je to takhle jednoduché. Když nemáte hlad, nemžete být nasyceni. Víte to? Když tedy zjistíte, že nemáte žíze a hlad po spravedlnosti, pak je poteba hledat, ím se sytíte. Je poteba hledat, ím sytíte svoji duši. Mít hlad je totiž moc dobe, protože když máte hlad, hladovíte po spravedlnosti. A naopak, když jste sytí, tak po spravedlnosti nehladovíte. Amen. Lidé jsou schopni hledat Hospodina, když je jim úzko. Ale je tak tžké Ho hledat, když máme plná bicha, když jsme nasycení a je nám dobe! Abychom tedy mohli jít dál, je teba se modlit a vyhledat u Boha svoji žíze, svj hlad. Je teba picházet k Bohu a nesytit se vcmi, které nám nabízí tento svt. Jedin tak totiž dostaneme hlad a žíze po spravedlnosti. Druhý verš 55. kapitoly Izaiáše potvrzuje to, co íkám: Pro vynakládáte peníze ne za chléb, a práci svou za to, což nenasycuje? Poslechnte mne radji, a jezte to, což jest dobrého, a nech se kochá v tuku duše vaše. Víte, já nerozumím tomu, pro lidé žijí ve svt. Dokonce nerozumím ani tomu, pro jsou nkteí kesané jednou nohou u Boha a druhou ve svt. Nerozumím tomu hlavn proto, že vím, jak je dobré být v Hospodinu. Vím, že to znamená, že se v tuku kochá naše duše. O em mluvíme, když mluvíme o naší duši? Mluvíme o mysli, emocích, vli a touhách. Bh nás nepovolal k tomu, abychom mli prázdnou, nenaplnnou mysl, ani k tomu, abychom mli nenaplnné touhy, aby naše emoce a vle byly prázdné. Bh nás povolal k tomu, aby se naše duše kochala v tuku. Co je to tuk? Tuk pedstavuje uritý pebytek. Víte, že Bh je Bohem pebytku, nebo eknme nadbytku? Jednou jsem chystal jakousi hostinu a poítal jsem, kolik by asi tak mlo být jídla a pití. Ml jsem v hlav, že je teba mít tak akorát, aby to bylo správn. Ale Bh mi ekl: Ne. Nco musí zbýt, protože pokud nic nezbyde, pak to není hojnost. íkal jsem si: To je divné. To zní moc americky. Jenže mn to neekl žádný Amerian, mn to ekl Bh. ekl mi: Nachystej toho tolik, aby ješt zbylo. Šel jsem tedy do Bible a hledal jsem. A opravdu! Všude, kde Bh dává, vždycky dává tolik, aby zbylo. Celé dlouhé roky jsem pak o tomhle principu musel pemýšlet. Bh dokonce i ve svém jménu íká, že je Bohem nadbytku El Šaddai. Víte, pro to tak je? Kdyby totiž Bh dával jen tak akorát, tak 2

3 bychom si ekli: Je toho jen tak tak, Bohu už nevyšlo. Ale když zbude, pak víte, že byste mohli dostat ješt víc, že tam ješt je. Ale vy už nemžete. Nevyerpal se Boží zdroj, vyerpala se vaše schopnost to pojmout. Vím, že nám Bh ukazuje, že je schopen dát víc, než jsme my schopni pojmout. Je schopen dát míru natesenou, míru oplývající... Vyhledejte si v Písmu tato slova a uvidíte sami, že to, o em tu dnes mluvíme, je pravda. Vzpomínáte si? Ježíš vzal do rukou jídlo, rozmnožil ho a ješt jim zbylo dvanáct koš. K emu to všechno? Bh je pipraven sytit vaši duši tukem. A tuk se ukládá z nadbytku. Bh nás chce sytit v nadbytku. Ne nám dát nco málo, ale dát nám nadbytek. To je Jeho princip. A to je i naše povolání; Bh chce, abychom takhle sloužili. Máme tak dlouho pijímat, až zjistíme, že je toho tolik, že už nejsme schopni víc pojmout. A tak zaneme honem rychle rozdávat, abychom mohli znovu pijímat. To je zpsob služby, ke které nás Bh povolává. To je požehnání. Urit to znáte nkdy se stane, že víte, že máte nco dát, a nejde to. To je utrpení. Chcete dávat, ale nic nemáte. Rozumíte mi? Bh nás však povolává k tomu, aby nám z bicha plynuly vody života, protože už se do nás nevejdou. Duch svatý pak má tendenci tlait se z nás ven. Amen. Nedávno jsme se hodn nasmáli tomu, co se mi stalo v práci. Mli jsme njaké jednání a nkdo pronesl nco, s ím jsem natolik souhlasil, že jsem se neudržel a vykikl jsem: Amen! Naštstí to njak pešli. Bylo to ve mn tak siln, že jsem to v sob prost neudržel. Nic jiného mi nezbylo, dralo se mi to z úst. Samozejm, že jsou vci, které v sob musíme zadržovat. Musíme v tom být moudí. Ale není to tak, že bychom v sob museli Boha hledat. Když jdu v práci na jednání, mám pokaždé tendenci na zaátku íct: Tak, kdo se pomodlí? Víte, pijde mi to normální. Pece nebudeme jednat, aniž bychom do toho nepozvali Hospodina! Když je lovk neho plný, má potebu to ze sebe vydat, dát ostatním. asto byste se napíklad chtli v práci podlit o život, který ve vás je. Máte chu pivádt lidi ke spravedlnosti, protože se spravedlností sytíte. Proto nerozumím tomu, pro lidé žijí ve svt. Jsem pesvden, že nevidí Hospodina. Nedovedu si pedstavit, kde bychom se mohli mít lépe než v Kristu, v plnosti spravedlnosti, v plnosti pokoje, v plnosti pijetí. Vy víte, že máte své pijetí v Hospodinu, že vás tolik miluje, že za vás položil svj vlastní život. Kde jinde mi tedy mže být tak dobe jako s Bohem, jako s bratry? 3

4 Vždycky tolik pookeji, když vím, že mám s nkým isto. Že ten lovk zcela upímn, kdyby mohl, za m položí svj vlastní život. To ve svt nikdo neudlá. Vím, že to ten bratr nedlá proto, aby uspokojil svoje náboženské ego. Neíká si: Tak, te jsem mu tohle pjil a na týden mám zase pokoj. Dobré skutky dlají skauti, ale Boží lid uvažuje jinak. Vidím, že pro m mj bratr dlá nco proto, aby mi mohl požehnat. A už se mu to nkdy vrátí, nebo ne. Bh vás povolal k hojnosti. Nepovolal vás k trápení nebo k soužení. Nepovolal vás k tomu, abyste pišli o svoje touhy. Když Hospodinu odevzdáte svoji mysl, svoje touhy, svoji vli, svoje city, Bh je vytíbí, rozdlí. Nechá vás odložit vci tohoto svta, touhy svta. A najednou zjistíte, jak jste svobodní, a dostanete chu tu svobodu pedávat jiným. Zjistíte, že milujete Hospodina a že nemilujete nic jiného. A to, že milujete Hospodina, vás sytí životem. V jedné vci jsem si v život velmi odpoinul. Tou vcí jsou peníze. Zjistil jsem, že o penzích pemýšlím, jako kdybych byl takový prtokový ohíva. Peníze jsou jenom prostedkem k tomu, abyste dlali, co od vás Bh žádá. Rozumíte? Když po vás Bh chce, abyste udlali nco, k emu jsou poteba peníze, tak vám je pidá. To nco teba znamená, abyste si koupili snídani nebo žen boty. Bh nám dává uritou roli, abychom inili Jeho vli. Jaká je ta Jeho vle pro vás? Co po vás Bh chce? To se musíte ptát každý sám za sebe. Sami musíte u Boha hledat a nalézt, jaká je Jeho role pro vás. Nkdy jich mže být i nkolik. Ale Bh vás vždy zaopatí tak, abyste tyto role mohli naplnit. Odkud si myslíte, že picházejí peníze? Myslíte si, že jste je získali proto, že jste schopní? Nenechte se mýlit, brati. Nechtjte po Bohu, aby vám dokázal, že to je jinak. Bh vám mže velmi rychle dokázat obojí. Bh dal, Bh vzal. Nenechte se mýlit. Nakládejte velmi opatrn s dary, které máte, protože jakmile se jimi zanete chlubit, Bh vám dokáže, že to není ve vás, ale v Nm. Amen! Bh tedy íká: Povolal jsem t k uritému poslání. A Bh vás také v rámci Jeho povolání zaopatuje. Víte, že Bh vás zaopatuje? Pokud tedy nejste zaopateni, tak je nkde problém. Je to jednoduchý princip. Když nkam pošlu malou Kristýnku, tak jí k tomu dám vše, co potebuje. Když jí eknu, aby nco odnesla do koše, tak vím, že ten koš tam skuten je a že 4

5 k nmu Kristýnka trefí. Když vás Bh nkam posílá, tak máte právo Mu íct: Bože, Ty mi k tomu dej vše, co potebuji. Ty m zaopati. Nemluvíme tady o njaké abstraktní roli, nap.: Bh m posílá do íny kázat evangelium... Poj me se bavit o njaké roli, která je nám blíž. K emu vás Bh povolal? Mluvme teba o rodiovství. Co je tedy poteba k rodiovství? Ano, jsou to dti. íkám to úpln vážn. Pokud vás Bh povolal k rodiovství, je schopen vám dát dti. Amen! Bh je schopen vás zaopatit ve všech vcech a vy se k Nmu mžete odvolávat. Co dál potebujete k tomu, abyste byli rodii? Potebujete peníze, potebujete práci. Není snad Bh pipraven vám to všechno dát? Nemlo by to však být naopak: Bože, mn je jedno, co chceš Ty, já chci vychovávat dti. Na to pozor! Takhle ne! Ale: Bože, jsem pipraven. Velmi rád budu Tvým služebníkem v tom, k emu jsi m povolal. Teba ve výchov dtí. Bh pak ekne: Amen. K tomu jsem t povolal. Pjdeš a budeš plodit dti. V tu chvíli ti Bh také íká: Potebuji t k tomu zaopatit. Dám ti vše, co k tomuto povolání potebuješ. Takže Bh je pipraven nám dát práci. Je pipraven nám skrze práci dát i peníze. A když ne skrze práci, tak odnkud odjinud. A když ne peníze, tak obleení nebo jídlo nebo cokoli jiného. Co ješt dál potebujeme? Moudrost, trplivost... Amen. Copak by vám Bh dal dti a ekl vám, že vám k nim nepidá moudrost a trplivost? Ne! Bh ekl: Já t zaopatím do každé role, kterou na tebe kladu. Víte, my nkdy íkáme: Bh mi ekl, abych dlal to a to, ale já to dlat nemžu, protože mi chybí to a to. To nedává smysl! To je njaký divný Bh, ale urit ne Hospodin zástup! Víte, musíte zaít dlat to, k emu vás Bh povolává. Vydejte se tou cestou! Nemáte as? Tak se modlete a Bh vám ukáže, kde ho vzít. Nemáte sílu, nemáte energii? Nemáte moudrost, nemáte trplivost? Nebojte se, Bh k vám promluví. Tak jako promluvil k Mojžíšovi. ekl mu: Jdi do Egypta a vyve Mj lid. A Mojžíš na to: Ale já neumím mluvit. Vzpomínáte si? Dostal Árona. Pokud vám tedy Bh dává úkol, dá vám k nmu i zaopatení. Te to trochu otoím. Bh vám dává zaopatení, ale je to zaopatení pro daný úkol. Víte, že už nemáte svj vlastní život? Víte, že jsme se dobrovoln vzdali vlastního života? Amen! Je to stejné, jako kdybyste se upsali na pt let do armády. Tam máte urité povinnosti. Když vám eknou: Jedeme, tak jedete. Pochopiteln te mluvím o profesionální armád, kde musíte být neustále na píjmu, kde nesmíte být mimo dosah. Cožpak my nejsme v armád? Musíme tedy být na píjmu! Nesmíme si dovolit vypínat 5

6 své duchovní telefony. Ani na noc! Když nám nkdo v noci zavolá a ekne: Potebuji, aby ses modlil, tak nemžeme odpovdt: No, víš, já te zrovna spím. Musíme být pipraveni okamžit vyrazit, když nás zavolají. Víte, že vojáci mají také své rodiny? Ale jsou pipraveni vyrazit rodina nerodina. Tak se s armádou na zaátku domluvili, takovou uzaveli smlouvu. Te už si nemžou vymýšlet. Myslíte, že si mžou vybrat, kam pojedou? Ne. Na jak dlouho pojedou? Ne. Vdí to pedem? Ne. Amen. Bh vás povolává k tomu, aby vám v noci zazvonil telefon (mluvím samozejm duchovn) a abyste slyšeli Jeho hlas, jak vám íká: Te t posílám tam a tam... Když vojáka zavolají, tak on ví, že za njakou urenou lhtu musí být v plné polní, stízlivý, atd. nkde v táboe. Pochopiteln dostane njaký as na pípravu. Urit ho nepovolají, aby odjel za dv hodiny. Ale on je vždy pipraven i na takovou možnost. Nezapomínejme na to, že i my jsme podepsali stejnou smlouvu s Bohem nepatí nám náš vlastní život. A proto musíme dlat vci pouze v souladu s touto smlouvou. Na druhou stranu, brati, nemyslete si, že jsme njací chudáci otroci. Jsme daleko svobodnjší než celý zbytek svta. Amen. Haleluja. Jak je to tedy s tím vojákem? Zavolají mu a eknou: Do šesti hodin musíš být pipravený a hlásit se v armád. On si nakoupí boty, maskáe, samopal... Myslíte si, že je to takhle? Nebo byste ekli, že už to má všechno pipravené? Samozejm, že to má pipravené! Armáda mu dokonce sama všechny vci nakoupí, dá mu najíst, atd. Takže poítejte s tím, že když vás Bh k nemu povolá, pijdete k tomu úkolu, tak jak jste. V armád vám eknou, abyste se svlékli. eknou vám: Tohle patí svtu, a ne do armády. A pak obléknete nco jiného. Víte pro? Abyste byli jiní než je okolní svt. Abyste ve své mysli vdli, že jste od této chvíle natení na zeleno. Amen. Od te bude všechno zelené; i vaše spodní prádlo bude zelené. Myslíte si, že je to kvli maskování? Vždy spodní prádlo není vidt! Je to proto, aby se vdlo: Tady jsi v armád. Te je vše podízeno armádnímu režimu, armádnímu zpsobu uvažování. Mluvíme stále o tom, že Bh nás zaopatuje. Co tedy udláte, když Jeho zaopatení bude vtší, než sami potebujete? Sníte toho víc? Bože, Ty jsi mi ekl, abych koupil pytel brambor. Stál 140 K, ale Tys mi dal 500 K. Co mám udlat s tím zbytkem? Vzte, že když se Boha budete ptát, odpoví vám. Teba to, že za 150 K si máte koupit njaké obleení. Vy Mu podkujete a On vám dále ekne: A ten zbytek dej Frantovi. Budete vdt, 6

7 co udlat s penzi, které jste dostali. Pokud vám tedy nco z té vaší mise pebyde, jednoduše to pedložíte Hospodinu. A už se jedná o peníze, as, moudrost... Nevynakládejte peníze za to, co nenasytí! Bh vás povolal k tomu, abyste Mu vydali život. Nepovolal vás proto, abyste byli zahubeni. Povolal vás k tomu, aby se vaše duše sytila tukem. Když si koupíte jídlo, musí vás nasytit. I když si koupíte pirozené jídlo, tak vás musí duchovn nasytit. Vdli jste to? Stalo se vám nkdy, že jste si koupili jídlo, a v duchu jste vdli, že to nebylo ono? Mn se to stalo. Ml jsem njaké peníze, a tak jsme šli s manželkou do restaurace. Ale když jsme se najedli, nebylo mi z toho vbec dobe. Neml jsem v sob Boží radost a pokoj. V Duchu m to nenasytilo. Vdl jsem, že jsem tam neml chodit. Prost to nebylo správné. Dám vám další píklad: Jdu nakupovat do obchodu a uvidím tam njaký salám. Je sice tikrát dražší než všechny ostatní, ale já mám zrovna chu na tenhle a koupím si ho. Jenže potom pijdu dom, rozbalím ho a íkám: Mámo, to asi není to nejlepší, co? Myslíte si, že to s tím náboženstvím peháníme, když íkáme, že nám Bh mluví do salám? Ne. Na druhou stranu zase nkdy koupíte teba ten samý salám, pijdete dom a radujete se ped Bohem: Bože, já vím, že je to správné. Chápete to? Vrame se zpt do Izaiáše: Pro vynakládáte peníze ne za chléb, a práci svou za to, což nenasycuje? Pro tedy vynakládáte peníze za to, co nenasycuje? Je teba vdt, že Bh nemluví jen o penzích. Mluví o penzích a o práci. Pro vnujete dny a noci, svoji energii a svoji práci vcem, které nenasycují? Nenasycují ani vás ani Boží povolání ani misi, kterou máte. Poslechnte mne radji, a jezte to, což jest dobrého, a nech se kochá v tuku duše vaše. Víte, že vám Bh dal as, energii i schopnosti? Víte, že vám dal hlavu, ruce, oi? Na píkladu armády se mi líbí jedna myšlenka: vojáci nediskutují o tom, že by mohli být uvnit i vn. Jsou prost uvnit a podizují tomu úpln všechno ve svém život. Zaujalo m, jak jsme si nedávno povídali o tom, že jsme národ Izrael. Intenzivn bojujeme proti tomu, abychom byli echy, protože echy nechceme být. Chceme být tím duchovním Izraelem. Pirozený Izrael nás zajímá asi stejn jako ostatní echy. Náš zájem, abychom byli jako pirozený Izrael, pominul. Já osobn nechci být jako pirozený Izrael; nechci pemýšlet jako ten politický národ. Nicmén Bh má stále svj Izrael, svj duchovní národ. Izrael je Boží lid. 7

8 eknte mi, ím se vyznauje národ? Spolenou vládou, spolenou minulostí, spoleným jazykem, kulturou, pedky, obleením, zvyky, barvami... Amen. eknte mi, poznáte v metru cizince, aniž by promluvil? Ano? Teba podle obleení nebo podle istých bot? Stejn tak i my jsme národ, jsme Izrael. Zkuste si te všechny tyto vci peložit do svého kesanského života. Víte, že by nás lidé mli poznat podle jazyka, podle obleení, podle bot? Pemýšleli jste nkdy nad tím, jaké máme mít boty? Amen! Boty evangelia pokoje! Izaiáš 55:3: Naklote ucha svého, a pote ke mn, poslechnte, a bude živa duše vaše; uiním zajisté s vámi smlouvu vnou, milosrdenství Davidova pepevná. Haleluja! Bh vyhlašuje léto milostivé. A dlá to proto, abychom byli svobodní. Vidím, jak moc potebujeme být svobodní. Vidím, jak je píjemné, když chodíme ve svobod. A Bh je pipraven nás osvobodit. A co víc, Bh je pipraven osvobodit i zbytek svta. Povolává nás k tomu, abychom tomuto svtu zvstovali léto milostivé. Povolává nás k tomu, abychom mohli jít a lidem v práci íct: Poj me se pomodlit, poj me to ešit jinak, poj me uvažovat jinak. Brate, není dvod, abys dál táhnul tuhle vc. Sestro, není dvod, abys byla touto vcí obtížena. Dostali jsme moc, autoritu, klíe, moudrost. Máme všechno zaopatení k tomu, abys mohl/mohla být vysvobozen/vysvobozena. Amen. K tomu nás Bh povolává, to jsou ti dva svdkové. Bh hledá lid, který se Mu pln vydá. Lid, který oteve své srdce ke svatosti a k tomu, aby položil svj život. Tak jako pišel Ježíš a položil svj život, stejn tak nás Bh volá k tomu, abychom my položili naše životy. Naklote ucha svého, a pote ke mn, poslechnte, a bude živa duše vaše. Bh nabízí vaší duši život. Ne smrt, ale život. Když jsem se dnes ráno probudil, cítil jsem takový tlak, takovou opresi. íkal jsem si: Co se to dje? Najednou máte pocit, že den je škaredý a nestojí za nic. Ale já vím, že Bh mi nabízí život. Možná sluníko není vidt, ale pesto vím, že tam nahoe je. A tak íkám: Hospodine, já chci život. A chci ho i rozsévat. A i má ústa rozsévají život. Uiním zajisté s vámi smlouvu vnou, milosrdenství Davidova pepevná. Pemýšlejte nad tím, jak je Bh pipravený vylévat svoji hojnost. Jenom eká, až vstoupíme na místo, kde budeme schopni pijímat. Izaiáš 55:4 5: Aj, za svdka národm dal jsem jej, za vdce a uitele národm. Aj, národu, k nmužs se neznal, povoláš, a národové, kteíž t 8

9 neznali, k tob se sbhnou, pro Hospodina Boha tvého, a Svatého Izraelského, nebo t oslaví. O kom se tady mluví? Mluví se tu o Kristu, o celém Kristu. Nejen o Ježíši, ale i o nás. Izaiáš 55:6: Hledejte Hospodina, pokudž mže nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest. Víte, Bh je velmi blízko. Je pipraven se nám ozvat. Je pipraven naplnit svoji ást. Vzývejte Ho, hledejte Ho. Bh íká, že máme hledat Jeho království. Kde jsme Ho tedy ztratili, když Ho máme hledat? Lidstvo pišlo o Boha, o Jeho království, o Jeho spravedlnost. A Bh íká, abychom Ho hledali na každý den a ve všem, co dláme. Izaiáš 55:7: Opus bezbožný cestu svou, a lovk nepravý myšlení svá, a nech se navrátí k Hospodinu, i slituje se nad ním, a k Bohu našemu, neb jest hojný k odpuštní. Brati, já vím, že potebujeme opustit svoji cestu nepravosti. Možná si myslíme, že jsme v pohod. Jsme tu všichni vící, máme shromáždní, hezky se na sebe usmíváme a ásten jsme svobodní. Ale Bh nám íká, abychom opustili svoje nepravosti. Co to znamená? O em to mluví? Víte, Bh nikdy nemluví jen tak do vtru. Nemluví o njaké nepravosti. Neíká: Každý si najdte njakou nepravost (kdo nemá, nevadí) a opuste ji. Ale Bh íká: Opuste ty vaše nepravosti. To znamená, že vám už o nich mluvil nebo že vám na n ukáže. Amen. A když o žádných nepravostech nevíte, tak jdte za Bohem a zeptejte se Ho. Vzpomete si, že máme být svatí jako On. Ne svatí, jak se nám zdá; ne svatí jako ten nejsvatjší lovk na zemi. Ale Svatí bute, nebo já svatý jsem, praví Hospodin. (1.Petrova 1:16) Butež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest. (Matouš 5:48) Existuje tady nižší povolání? Neexistuje. Bh vám íká: Bute dokonalí, jako i já jsem dokonalý. Dokonalí tady na zemi. Znamená to tedy, že mžete být dokonalí ve svých myslích, skutcích i inech. Tak bute dokonalí! Když eknu své žen: Až pjdeme ven, dobe se oblékni, tak vím, že má teplé obleení. Sehnal jsem jí ho, koupil, zaopatil jsem ji a vím, že ona ví, kde to obleení najde. Když vám Bh íká: Bu te svatí a dokonalí, jako já jsem svatý a dokonalý, tak ví, že k tomu máte všechny nástroje, které jsou poteba. Máte milost k pokání, máte Tlo Kristovo, máte Boží moc, Boží slovo... Máte Božího Ducha, autoritu, Krista, Kristovu krev... Máte vše potebné k tomu, abyste mohli chodit a zvstovat Kristovo evangelium ve spravedlnosti, v istot, ve svatosti. Mžete se ohlédnout a íct: Tato 9

10 poslední minuta byla svatá. Nepemýšlel jsem nad niím neistým ani nepravým, ale inil jsem Boží vli; ml jsem dobe nastavené srdce. Urit máte ve svém život takové minuty, tak je rozmnožujte. Pak se mžete ohlédnout a íct: Bože, dnešní den byl spravedlivý, dnes jsem chodil v dokonalosti. Víte, jak Ježíš chodil v dokonalosti? Úpln normáln inil Boží vli. Bylo Ho vidt, jak chodí, jí, nco Mu upadne, zvedne to. Rozumíte? Ježíš byl dokonalý! Myslíte si, že byl dokonalý v tom, že se nikdy nepolil? Nebo že nepoteboval na toaletu? Nebo že nepoteboval spát? Nebo že nemusel jíst? Opravdu si to myslíte? Tohle není ta dokonalost, jakou máme mít! Dokonalost není v tom, že se nepeeknu. Dokonalost je v mém smýšlení a v lásce. V tom, že jsem vždy pipraven položit svj vlastní život. A že nikdy nejsem stedem vesmíru, ale stedem mého života je Hospodin a vci, které mi On pikáže. Amen. Izaiáš 55:10 11: Nebo jakož prší déš neb sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi, a iní ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává sím rozsívajícímu, a chléb jedoucímu, tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mn prázdné, ale uiní to, což mi se líbí, a prospšn to vykoná, k emuž je posílám. Znovu jsme u Božího zaopatení, u Jeho náadí. Víte, falešné náboženství ped vás klade jakýsi morální kodex a oekává, že ho naplníte. íká, že takoví byste mli být. Mluvíme zde o jakémkoli náboženství nebo emkoli jiném ve svt. Jenže oni vám nepodají pomocnou ruku, a když, tak zvenku. Ale když pichází Bh a promluví k vám slovo, je v nm všechno, co potebujete. Když vám tedy Bh ekne: Vyros, tak vyrostete. V Jeho slov je dostatek veškeré energie, moudrosti, poznání... O tom už jsme mluvili. Je to až neuvitelné! Brati by ekli komprese nejvyššího stupn. Pedstavte si maliké semínko. V tom malikém semínku je nakomprimováno všechno. Nkdo si možná ekne: Dnes umíme také docela slušn komprimovat. Co napíklad ipy? No dobe. Zkuste tedy do ipové pamti vložit informace o tom, jaký má být njaký strom jak má rst, jak má vypadat za pl roku, za rok, jak má reagovat na okolní podmínky, jak má vont, jak má být tvrdý, jakou má mít kru, na co má a nemá být citlivý, jaké má plodit ovoce, jak má být jeho ovoce žíhané, jakou má mít chu, jaká jadérka atd. Zkuste všechny ty informace do njakého ipu natlait. Možná si eknete, že tohle by snad ješt šlo. Zkuste ale tu vaši pam vzít a nkam ji položit, aby udlala, co je v ní 10

11 naprogramované. Zasa te disketu do zem, a z ní vyroste poíta! Rozumíte? Bh už ke svému semínku nepidává nic jiného. Pedstavte si, jak lehce by se pašovaly tajné informace. Vzali byste si jedno takové malé semínko, nkam byste si ho schovali a projeli hranicemi. Pedali byste ho FBI a ti by se vás ptali: Prosím t, co to je? A vy byste opovdli: Tam je všechno. Nemusíte se o to starat, nemusíte to dekódovat, nemusíte s tím nic dlat, jenom to ho te do zem. Hodí to tedy do zem a to semínko má v sob informaci a dostatek života, schopnost, odolnost... Chápete? Jednoduše se stane, co se od nj oekává vyroste strom, plodí ovoce a ješt se rozmnožuje a tvoí další semínka. Není snad to, co Bh stvoil, opravdu neuvitelné? Princip, který Bh vložil do pirozených semínek, je stejný princip, který použil pi kázání svého Slova k nám. Je v nm všechno, co je teba, aby z nj vyrostlo, to co má. Víte o tom, že Bh ekl, že je do nás zasazeno sím Kristovo? To sím má v sob informaci, jak má vypadat konený produkt, jak má rst, co má plodit, jak má být odolný, jak má vont, jak má chutnat, kdy má vzejít. Má v sob kalendá a má v sob schopnost stát se. Není to neuvitelné? A my nemusíme dlat nic jiného, než se o to sím starat. Nepotebujeme k tomu poznání. Rozumíte? Zahradník nemusí vbec vdt, jak má být jablko barevné nebo jak má vont. Nemusí vymýšlet žádnou vni, namíchat ji a pidat ji k tomu. Nemusí pidávat vbec nic, ani barvu ani tvar ani poet. Co tedy zahradník dlá? Pipravuje pdu, zalévá, oezává, stará se o semínko. Ale nemusí už do nj vkládat žádnou informaci. Už jste nkdy vidli zahradníka, jak stojí nad stromkem a tahá za nj, aby rostl? Nebo jste ho nkdy vidli, jak z jeho kmenu vytahuje vtve? Nebo jak tahá z vtví lísteky? Ne! Už jste nkdy vidli zahradníka, že by otáel lísteky za sluníkem? ekl bych, že všichni farmái urit nemají nic jiného na práci, než celý den bhat okolo slunenic a otáet je za sluncem. Asi to jen tžko stíhají, protože když slunce zapadne, slunenice se musejí všechny znovu otoit k východu! Vdli jste, že když zapadá slunce, všechny se otoí zpátky k východu? To je zvláštní, že? Slunenice už se nemže dokat druhého dne, a tak se otoí na východ. Mluvíme stále o tom, co všechno Bh vložil do jednoho malého semínka, do svého Slova, do Krista. Bh sám pak dává déš a vše potebné k tomu, aby se Jeho slovo nenavrátilo prázdné, ale pineslo to, k emu bylo posláno. 11

12 Hospodin nás dnes povolává k tomu, abychom se zbavili svých pout, abychom opustili svoje cesty. Ale On není takový, že by ekl: Opuste své cesty a pak pij te ke mn. Ne! íká: Podávám ti pomocnou ruku, opus své cesty a poj na moje cesty. Já jsem za tebe položil svj život, a abys mohl opustit své cesty, dal jsem ti všechno vetn svého vlastního Syna, svého vlastního života. Dal jsem ti všechno k tomu, abys mohl žít a naplnit svoji roli otce, muže, bratra, evangelisty, uitele, dlníka, misionáe, pomocníka... Bh nám k tomu dal všechno. Bh nás povolal ke svobod. Izaiáš 55:12 56:1: A protož s veselím vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. Hory i pahrbkové zvun naproti vám prozpvovati budou, a všecko díví polní rukama plésati bude. Místo chrastiny vzejde jedlé, a místo hloží vyroste myrtus, a bude to Hospodinu k sláv, na znamení vné, kteréž nebude vyhlazeno. Toto praví Hospodin: Ostíhejte soudu, a ite spravedlnost; nebo brzo spasení mé pijde, a spravedlnost má zjevena bude. Bh nás povolává k tomu, abychom inili pokání ze svých skutk, abychom se navrátili k Nmu a inili Jeho vli; abychom byli svobodní. Brati, já mám v srdci velikou touhu, touhu po tom, abychom byli svobodní, touhu po tom, abychom se osvobodili. A osvobodit se mžeme tím, že se vydáme Hospodinu do rukou. Jsou vci, které nás sužují, které nás trápí, které jsme zddili. Jsou vci, které do nás byly vloženy, které jsme potkali a nabrali jsme je. A ty vci se nám pletou pod nohama. Bh íká, že je pipraven nás osvobodit, aby mezi námi mohl chodit a plynout, aby mohl mluvit své slovo a abychom ho byli schopni pijmout bez jakéhokoli zkreslení. A aby to slovo udlalo, k emu ho Bh poslal. Hospodin touží po tom, aby nás mohl poslat tam ven, kde budeme moci vydat svdectví. Touží, abychom mohli íct spolu s Kristem: Hledáš Boha? Podívej se na m, a uzíš Ho. Víte tomu? To je Boží zámr! Možná by to nkde chápali jako rouhání. Já však vím, že mi rozumíte. Neíkám tady, že jsem Hospodin, ale íkám, že nás Bh povolal k tomu, abychom mohli íct: Podívej se na m a uzíš Hospodina. Poj se mnou a podívej se na mj život. Když za Ježíšem pišli Janovi uedníci, ptali se Ho: Jsi to ty? Co jim Ježíš odpovdl? Poj te se mnou. Dívejte se. Prožijte se mnou jeden den. Rozumíte mi? Až se vám budou smát a íkat: Ty víš v Boha? A pro? Odpovzte jim: Poj se mnou. Prožij se mnou víkend. A uvidíš, že Bh je, že Bh jedná, že Bh mluví. Bh je neustále pipraven se nám dokazovat, tak Ho nechme jednat ve svých životech. 12

13 Urit víte o tom, jak nedávno eenští teroristé obsadili v Moskv divadlo a zajali asi osm set rukojmí. Velice se m to dotklo. Leželo mi to na srdci víc než cokoli jiného. Vbec jsem si nedovedl pedstavit, jak by bylo možné takovou situaci vyešit. Lidé, kteí to celé mli na svdomí, nejsou obyejní teroristé. Jejich zámrem je totiž zemít. A s takovými se nedá vyjednávat. Oni byli skuten pipraveni zemít. Umístili bomby na nosné sloupy divadla, do uliek, mli je pipevnné na tle... Pedstavte si, jak to jen mohlo dopadnout? Celý pátek jsem se usilovn modlil; tolik m to trápilo. Nebyl jsem schopen dlat tém nic jiného. íkal jsem: Bože, dokaž mi, že mžeš udlat zázrak, že z toho ty lidi mžeš dostat. A v sobotu ráno už bylo po všem. Vím, že tam njací lidé zemeli, a to je urit zlé, ale Bh se mi v tom dokázal. Nevil bych, že se to dá takhle vyešit. Jestli se z tch osmi set rukojmí dostalo ven sedm set, tak bu za to chvála Bohu. Mám nadji, že mj Bh je schopen pro nás takové vci uinit. Mám nadji, že Bh je pipraven nás ochránit. Mám nadji, že když budu nkdy v podobné situaci jako ti v divadle, tak se obrátím na Hospodina a On uiní zázrak. Vždy znovu dokázal, že je schopen. Pamatujete si, jak jsem vám íkal: Netlate proti Boží vli? Musím to íct znovu: Netlate proti Boží vli! Když vám ujede vlak, eknte: Haleluja! Jestli jsem byl blázen, odpus mi, Bože. Ale nesnažte se ten vlak za každou cenu chytit. Možná jím nemáte jet. Když vám na letišti eknou, že z njakého dvodu nemžete odlett, nevzpouzejte se. eknte jen: Amen. Dejte Bohu pravomoc mnit smr vašich krok. Vidím, že Bh se mi v poslední dob dokazuje v tom, že je pipraven slyšet naše volání, je pipraven odpovdt a je Bohem, který zcela jist vysvobodí. On nás zcela jist pikryje a zaštítí. Nemusím se bát. Pokud budu init Boží vli, pokud se nebudu vzpírat, nemusím se bát, protože Bh m ochrání. Je schopen m vytáhnout z divadla, je schopen mi zabránit, abych byl tam, kde být nemám. Amen. Chci vás, brati, povzbudit k tomu, abyste opustili cesty nepravosti. Ty cesty svých nepravostí. Urit víte, kde vás tlaí pata. Pokud nevíte, manželství je velice dobré místo k tomu, abyste to zjistili. A pokud nejste v manželství, ve shromáždní to jde taky. ite Boží vli. Modlete se a ite pokání. A Bh vám v tom všem požehnej! 13

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více