BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ"

Transkript

1 BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden takový píklad: Minulý týden mla jedna sestra narozeniny. Sezvali jsme pár lidí a pipravili i njaké jídlo. lovk tam tak chodil kolem stolu, vidl olivy... Tak jsem si prost jednu vzal. A jak ji tak pomalu žvýkám, pijde moje malá dcera Kristýnka a vezme si taky. Najednou na ni nkdo volá: Kristýnko, nech to být, pokáme na ostatní. Copak to se dlá? V tu chvíli jsem jenom polknul. Ten lovk nevdl, že mám taky jednu olivu v puse. Tak je to tedy s našimi dtmi. Když slyšíte slovo, které se mluví k dtem, porozumíte, že i vám tím Bh dává další píležitost k pokání. Bh o nás totiž smýšlí velmi dobe, a proto nás nkdy i napomíná. Víte, pro to dlá? Protože nás má rád a protože nás chce napravit. To je rozdíl mezi kesanským a nekesanským trestáním dtí. Nekesansky trestáte proto, že jste naštvaní a uvažujete smrem do minulosti. Je to vlastn taková pomsta : To máš za to! Ale když trestáte dti kesansky, tak íkáte: To máš, abys Nap. abys na to nezapomnl, aby sis to dobe pamatoval, abys nad tím zvítzil. Bh nemá potebu se zabývat minulostí, nemá potebu se zabývat tím, co bylo. Vždycky, když vám Bh íká, že nco dláte špatn, znamená to pro vás nadji k pokání. Když vám to ale pestane íkat, tak už je pozd. Jakmile vás Bh pestane napomínat, pak víte, že jste v pršvihu. Poj me se podívat do prvního verše 55. kapitoly Izaiáše: Ej, všickni žízniví, pote k vodám, i vy, kteíž nemáte žádných penz. Pote, kupujte a jezte, pote, pravím, kupujte bez penz a bez záplaty víno a mléko. Je tu napsáno: všichni žízniví. To je velmi konkrétní podmínka. lovk musí mít žíze. Musí mít v sob tu potebu, to volání. Je to jen první verš, ale my se v Bohu nemžeme dostat dál, pokud nemáme žíze. Nemá vbec cenu íst dál ani dlat cokoli jiného, pokud v sob nemáme žíze, pokud v sob nemáme hlad. O tomto principu jsme mluvili už mnohokrát. 1

2 eknte mi, co je píinou toho, že nemáme žíze? Je to jednoduché jsme napití. A píinou toho, že nemáme hlad? Jsme najedení. Opravdu je to takhle jednoduché. Když nemáte hlad, nemžete být nasyceni. Víte to? Když tedy zjistíte, že nemáte žíze a hlad po spravedlnosti, pak je poteba hledat, ím se sytíte. Je poteba hledat, ím sytíte svoji duši. Mít hlad je totiž moc dobe, protože když máte hlad, hladovíte po spravedlnosti. A naopak, když jste sytí, tak po spravedlnosti nehladovíte. Amen. Lidé jsou schopni hledat Hospodina, když je jim úzko. Ale je tak tžké Ho hledat, když máme plná bicha, když jsme nasycení a je nám dobe! Abychom tedy mohli jít dál, je teba se modlit a vyhledat u Boha svoji žíze, svj hlad. Je teba picházet k Bohu a nesytit se vcmi, které nám nabízí tento svt. Jedin tak totiž dostaneme hlad a žíze po spravedlnosti. Druhý verš 55. kapitoly Izaiáše potvrzuje to, co íkám: Pro vynakládáte peníze ne za chléb, a práci svou za to, což nenasycuje? Poslechnte mne radji, a jezte to, což jest dobrého, a nech se kochá v tuku duše vaše. Víte, já nerozumím tomu, pro lidé žijí ve svt. Dokonce nerozumím ani tomu, pro jsou nkteí kesané jednou nohou u Boha a druhou ve svt. Nerozumím tomu hlavn proto, že vím, jak je dobré být v Hospodinu. Vím, že to znamená, že se v tuku kochá naše duše. O em mluvíme, když mluvíme o naší duši? Mluvíme o mysli, emocích, vli a touhách. Bh nás nepovolal k tomu, abychom mli prázdnou, nenaplnnou mysl, ani k tomu, abychom mli nenaplnné touhy, aby naše emoce a vle byly prázdné. Bh nás povolal k tomu, aby se naše duše kochala v tuku. Co je to tuk? Tuk pedstavuje uritý pebytek. Víte, že Bh je Bohem pebytku, nebo eknme nadbytku? Jednou jsem chystal jakousi hostinu a poítal jsem, kolik by asi tak mlo být jídla a pití. Ml jsem v hlav, že je teba mít tak akorát, aby to bylo správn. Ale Bh mi ekl: Ne. Nco musí zbýt, protože pokud nic nezbyde, pak to není hojnost. íkal jsem si: To je divné. To zní moc americky. Jenže mn to neekl žádný Amerian, mn to ekl Bh. ekl mi: Nachystej toho tolik, aby ješt zbylo. Šel jsem tedy do Bible a hledal jsem. A opravdu! Všude, kde Bh dává, vždycky dává tolik, aby zbylo. Celé dlouhé roky jsem pak o tomhle principu musel pemýšlet. Bh dokonce i ve svém jménu íká, že je Bohem nadbytku El Šaddai. Víte, pro to tak je? Kdyby totiž Bh dával jen tak akorát, tak 2

3 bychom si ekli: Je toho jen tak tak, Bohu už nevyšlo. Ale když zbude, pak víte, že byste mohli dostat ješt víc, že tam ješt je. Ale vy už nemžete. Nevyerpal se Boží zdroj, vyerpala se vaše schopnost to pojmout. Vím, že nám Bh ukazuje, že je schopen dát víc, než jsme my schopni pojmout. Je schopen dát míru natesenou, míru oplývající... Vyhledejte si v Písmu tato slova a uvidíte sami, že to, o em tu dnes mluvíme, je pravda. Vzpomínáte si? Ježíš vzal do rukou jídlo, rozmnožil ho a ješt jim zbylo dvanáct koš. K emu to všechno? Bh je pipraven sytit vaši duši tukem. A tuk se ukládá z nadbytku. Bh nás chce sytit v nadbytku. Ne nám dát nco málo, ale dát nám nadbytek. To je Jeho princip. A to je i naše povolání; Bh chce, abychom takhle sloužili. Máme tak dlouho pijímat, až zjistíme, že je toho tolik, že už nejsme schopni víc pojmout. A tak zaneme honem rychle rozdávat, abychom mohli znovu pijímat. To je zpsob služby, ke které nás Bh povolává. To je požehnání. Urit to znáte nkdy se stane, že víte, že máte nco dát, a nejde to. To je utrpení. Chcete dávat, ale nic nemáte. Rozumíte mi? Bh nás však povolává k tomu, aby nám z bicha plynuly vody života, protože už se do nás nevejdou. Duch svatý pak má tendenci tlait se z nás ven. Amen. Nedávno jsme se hodn nasmáli tomu, co se mi stalo v práci. Mli jsme njaké jednání a nkdo pronesl nco, s ím jsem natolik souhlasil, že jsem se neudržel a vykikl jsem: Amen! Naštstí to njak pešli. Bylo to ve mn tak siln, že jsem to v sob prost neudržel. Nic jiného mi nezbylo, dralo se mi to z úst. Samozejm, že jsou vci, které v sob musíme zadržovat. Musíme v tom být moudí. Ale není to tak, že bychom v sob museli Boha hledat. Když jdu v práci na jednání, mám pokaždé tendenci na zaátku íct: Tak, kdo se pomodlí? Víte, pijde mi to normální. Pece nebudeme jednat, aniž bychom do toho nepozvali Hospodina! Když je lovk neho plný, má potebu to ze sebe vydat, dát ostatním. asto byste se napíklad chtli v práci podlit o život, který ve vás je. Máte chu pivádt lidi ke spravedlnosti, protože se spravedlností sytíte. Proto nerozumím tomu, pro lidé žijí ve svt. Jsem pesvden, že nevidí Hospodina. Nedovedu si pedstavit, kde bychom se mohli mít lépe než v Kristu, v plnosti spravedlnosti, v plnosti pokoje, v plnosti pijetí. Vy víte, že máte své pijetí v Hospodinu, že vás tolik miluje, že za vás položil svj vlastní život. Kde jinde mi tedy mže být tak dobe jako s Bohem, jako s bratry? 3

4 Vždycky tolik pookeji, když vím, že mám s nkým isto. Že ten lovk zcela upímn, kdyby mohl, za m položí svj vlastní život. To ve svt nikdo neudlá. Vím, že to ten bratr nedlá proto, aby uspokojil svoje náboženské ego. Neíká si: Tak, te jsem mu tohle pjil a na týden mám zase pokoj. Dobré skutky dlají skauti, ale Boží lid uvažuje jinak. Vidím, že pro m mj bratr dlá nco proto, aby mi mohl požehnat. A už se mu to nkdy vrátí, nebo ne. Bh vás povolal k hojnosti. Nepovolal vás k trápení nebo k soužení. Nepovolal vás k tomu, abyste pišli o svoje touhy. Když Hospodinu odevzdáte svoji mysl, svoje touhy, svoji vli, svoje city, Bh je vytíbí, rozdlí. Nechá vás odložit vci tohoto svta, touhy svta. A najednou zjistíte, jak jste svobodní, a dostanete chu tu svobodu pedávat jiným. Zjistíte, že milujete Hospodina a že nemilujete nic jiného. A to, že milujete Hospodina, vás sytí životem. V jedné vci jsem si v život velmi odpoinul. Tou vcí jsou peníze. Zjistil jsem, že o penzích pemýšlím, jako kdybych byl takový prtokový ohíva. Peníze jsou jenom prostedkem k tomu, abyste dlali, co od vás Bh žádá. Rozumíte? Když po vás Bh chce, abyste udlali nco, k emu jsou poteba peníze, tak vám je pidá. To nco teba znamená, abyste si koupili snídani nebo žen boty. Bh nám dává uritou roli, abychom inili Jeho vli. Jaká je ta Jeho vle pro vás? Co po vás Bh chce? To se musíte ptát každý sám za sebe. Sami musíte u Boha hledat a nalézt, jaká je Jeho role pro vás. Nkdy jich mže být i nkolik. Ale Bh vás vždy zaopatí tak, abyste tyto role mohli naplnit. Odkud si myslíte, že picházejí peníze? Myslíte si, že jste je získali proto, že jste schopní? Nenechte se mýlit, brati. Nechtjte po Bohu, aby vám dokázal, že to je jinak. Bh vám mže velmi rychle dokázat obojí. Bh dal, Bh vzal. Nenechte se mýlit. Nakládejte velmi opatrn s dary, které máte, protože jakmile se jimi zanete chlubit, Bh vám dokáže, že to není ve vás, ale v Nm. Amen! Bh tedy íká: Povolal jsem t k uritému poslání. A Bh vás také v rámci Jeho povolání zaopatuje. Víte, že Bh vás zaopatuje? Pokud tedy nejste zaopateni, tak je nkde problém. Je to jednoduchý princip. Když nkam pošlu malou Kristýnku, tak jí k tomu dám vše, co potebuje. Když jí eknu, aby nco odnesla do koše, tak vím, že ten koš tam skuten je a že 4

5 k nmu Kristýnka trefí. Když vás Bh nkam posílá, tak máte právo Mu íct: Bože, Ty mi k tomu dej vše, co potebuji. Ty m zaopati. Nemluvíme tady o njaké abstraktní roli, nap.: Bh m posílá do íny kázat evangelium... Poj me se bavit o njaké roli, která je nám blíž. K emu vás Bh povolal? Mluvme teba o rodiovství. Co je tedy poteba k rodiovství? Ano, jsou to dti. íkám to úpln vážn. Pokud vás Bh povolal k rodiovství, je schopen vám dát dti. Amen! Bh je schopen vás zaopatit ve všech vcech a vy se k Nmu mžete odvolávat. Co dál potebujete k tomu, abyste byli rodii? Potebujete peníze, potebujete práci. Není snad Bh pipraven vám to všechno dát? Nemlo by to však být naopak: Bože, mn je jedno, co chceš Ty, já chci vychovávat dti. Na to pozor! Takhle ne! Ale: Bože, jsem pipraven. Velmi rád budu Tvým služebníkem v tom, k emu jsi m povolal. Teba ve výchov dtí. Bh pak ekne: Amen. K tomu jsem t povolal. Pjdeš a budeš plodit dti. V tu chvíli ti Bh také íká: Potebuji t k tomu zaopatit. Dám ti vše, co k tomuto povolání potebuješ. Takže Bh je pipraven nám dát práci. Je pipraven nám skrze práci dát i peníze. A když ne skrze práci, tak odnkud odjinud. A když ne peníze, tak obleení nebo jídlo nebo cokoli jiného. Co ješt dál potebujeme? Moudrost, trplivost... Amen. Copak by vám Bh dal dti a ekl vám, že vám k nim nepidá moudrost a trplivost? Ne! Bh ekl: Já t zaopatím do každé role, kterou na tebe kladu. Víte, my nkdy íkáme: Bh mi ekl, abych dlal to a to, ale já to dlat nemžu, protože mi chybí to a to. To nedává smysl! To je njaký divný Bh, ale urit ne Hospodin zástup! Víte, musíte zaít dlat to, k emu vás Bh povolává. Vydejte se tou cestou! Nemáte as? Tak se modlete a Bh vám ukáže, kde ho vzít. Nemáte sílu, nemáte energii? Nemáte moudrost, nemáte trplivost? Nebojte se, Bh k vám promluví. Tak jako promluvil k Mojžíšovi. ekl mu: Jdi do Egypta a vyve Mj lid. A Mojžíš na to: Ale já neumím mluvit. Vzpomínáte si? Dostal Árona. Pokud vám tedy Bh dává úkol, dá vám k nmu i zaopatení. Te to trochu otoím. Bh vám dává zaopatení, ale je to zaopatení pro daný úkol. Víte, že už nemáte svj vlastní život? Víte, že jsme se dobrovoln vzdali vlastního života? Amen! Je to stejné, jako kdybyste se upsali na pt let do armády. Tam máte urité povinnosti. Když vám eknou: Jedeme, tak jedete. Pochopiteln te mluvím o profesionální armád, kde musíte být neustále na píjmu, kde nesmíte být mimo dosah. Cožpak my nejsme v armád? Musíme tedy být na píjmu! Nesmíme si dovolit vypínat 5

6 své duchovní telefony. Ani na noc! Když nám nkdo v noci zavolá a ekne: Potebuji, aby ses modlil, tak nemžeme odpovdt: No, víš, já te zrovna spím. Musíme být pipraveni okamžit vyrazit, když nás zavolají. Víte, že vojáci mají také své rodiny? Ale jsou pipraveni vyrazit rodina nerodina. Tak se s armádou na zaátku domluvili, takovou uzaveli smlouvu. Te už si nemžou vymýšlet. Myslíte, že si mžou vybrat, kam pojedou? Ne. Na jak dlouho pojedou? Ne. Vdí to pedem? Ne. Amen. Bh vás povolává k tomu, aby vám v noci zazvonil telefon (mluvím samozejm duchovn) a abyste slyšeli Jeho hlas, jak vám íká: Te t posílám tam a tam... Když vojáka zavolají, tak on ví, že za njakou urenou lhtu musí být v plné polní, stízlivý, atd. nkde v táboe. Pochopiteln dostane njaký as na pípravu. Urit ho nepovolají, aby odjel za dv hodiny. Ale on je vždy pipraven i na takovou možnost. Nezapomínejme na to, že i my jsme podepsali stejnou smlouvu s Bohem nepatí nám náš vlastní život. A proto musíme dlat vci pouze v souladu s touto smlouvou. Na druhou stranu, brati, nemyslete si, že jsme njací chudáci otroci. Jsme daleko svobodnjší než celý zbytek svta. Amen. Haleluja. Jak je to tedy s tím vojákem? Zavolají mu a eknou: Do šesti hodin musíš být pipravený a hlásit se v armád. On si nakoupí boty, maskáe, samopal... Myslíte si, že je to takhle? Nebo byste ekli, že už to má všechno pipravené? Samozejm, že to má pipravené! Armáda mu dokonce sama všechny vci nakoupí, dá mu najíst, atd. Takže poítejte s tím, že když vás Bh k nemu povolá, pijdete k tomu úkolu, tak jak jste. V armád vám eknou, abyste se svlékli. eknou vám: Tohle patí svtu, a ne do armády. A pak obléknete nco jiného. Víte pro? Abyste byli jiní než je okolní svt. Abyste ve své mysli vdli, že jste od této chvíle natení na zeleno. Amen. Od te bude všechno zelené; i vaše spodní prádlo bude zelené. Myslíte si, že je to kvli maskování? Vždy spodní prádlo není vidt! Je to proto, aby se vdlo: Tady jsi v armád. Te je vše podízeno armádnímu režimu, armádnímu zpsobu uvažování. Mluvíme stále o tom, že Bh nás zaopatuje. Co tedy udláte, když Jeho zaopatení bude vtší, než sami potebujete? Sníte toho víc? Bože, Ty jsi mi ekl, abych koupil pytel brambor. Stál 140 K, ale Tys mi dal 500 K. Co mám udlat s tím zbytkem? Vzte, že když se Boha budete ptát, odpoví vám. Teba to, že za 150 K si máte koupit njaké obleení. Vy Mu podkujete a On vám dále ekne: A ten zbytek dej Frantovi. Budete vdt, 6

7 co udlat s penzi, které jste dostali. Pokud vám tedy nco z té vaší mise pebyde, jednoduše to pedložíte Hospodinu. A už se jedná o peníze, as, moudrost... Nevynakládejte peníze za to, co nenasytí! Bh vás povolal k tomu, abyste Mu vydali život. Nepovolal vás proto, abyste byli zahubeni. Povolal vás k tomu, aby se vaše duše sytila tukem. Když si koupíte jídlo, musí vás nasytit. I když si koupíte pirozené jídlo, tak vás musí duchovn nasytit. Vdli jste to? Stalo se vám nkdy, že jste si koupili jídlo, a v duchu jste vdli, že to nebylo ono? Mn se to stalo. Ml jsem njaké peníze, a tak jsme šli s manželkou do restaurace. Ale když jsme se najedli, nebylo mi z toho vbec dobe. Neml jsem v sob Boží radost a pokoj. V Duchu m to nenasytilo. Vdl jsem, že jsem tam neml chodit. Prost to nebylo správné. Dám vám další píklad: Jdu nakupovat do obchodu a uvidím tam njaký salám. Je sice tikrát dražší než všechny ostatní, ale já mám zrovna chu na tenhle a koupím si ho. Jenže potom pijdu dom, rozbalím ho a íkám: Mámo, to asi není to nejlepší, co? Myslíte si, že to s tím náboženstvím peháníme, když íkáme, že nám Bh mluví do salám? Ne. Na druhou stranu zase nkdy koupíte teba ten samý salám, pijdete dom a radujete se ped Bohem: Bože, já vím, že je to správné. Chápete to? Vrame se zpt do Izaiáše: Pro vynakládáte peníze ne za chléb, a práci svou za to, což nenasycuje? Pro tedy vynakládáte peníze za to, co nenasycuje? Je teba vdt, že Bh nemluví jen o penzích. Mluví o penzích a o práci. Pro vnujete dny a noci, svoji energii a svoji práci vcem, které nenasycují? Nenasycují ani vás ani Boží povolání ani misi, kterou máte. Poslechnte mne radji, a jezte to, což jest dobrého, a nech se kochá v tuku duše vaše. Víte, že vám Bh dal as, energii i schopnosti? Víte, že vám dal hlavu, ruce, oi? Na píkladu armády se mi líbí jedna myšlenka: vojáci nediskutují o tom, že by mohli být uvnit i vn. Jsou prost uvnit a podizují tomu úpln všechno ve svém život. Zaujalo m, jak jsme si nedávno povídali o tom, že jsme národ Izrael. Intenzivn bojujeme proti tomu, abychom byli echy, protože echy nechceme být. Chceme být tím duchovním Izraelem. Pirozený Izrael nás zajímá asi stejn jako ostatní echy. Náš zájem, abychom byli jako pirozený Izrael, pominul. Já osobn nechci být jako pirozený Izrael; nechci pemýšlet jako ten politický národ. Nicmén Bh má stále svj Izrael, svj duchovní národ. Izrael je Boží lid. 7

8 eknte mi, ím se vyznauje národ? Spolenou vládou, spolenou minulostí, spoleným jazykem, kulturou, pedky, obleením, zvyky, barvami... Amen. eknte mi, poznáte v metru cizince, aniž by promluvil? Ano? Teba podle obleení nebo podle istých bot? Stejn tak i my jsme národ, jsme Izrael. Zkuste si te všechny tyto vci peložit do svého kesanského života. Víte, že by nás lidé mli poznat podle jazyka, podle obleení, podle bot? Pemýšleli jste nkdy nad tím, jaké máme mít boty? Amen! Boty evangelia pokoje! Izaiáš 55:3: Naklote ucha svého, a pote ke mn, poslechnte, a bude živa duše vaše; uiním zajisté s vámi smlouvu vnou, milosrdenství Davidova pepevná. Haleluja! Bh vyhlašuje léto milostivé. A dlá to proto, abychom byli svobodní. Vidím, jak moc potebujeme být svobodní. Vidím, jak je píjemné, když chodíme ve svobod. A Bh je pipraven nás osvobodit. A co víc, Bh je pipraven osvobodit i zbytek svta. Povolává nás k tomu, abychom tomuto svtu zvstovali léto milostivé. Povolává nás k tomu, abychom mohli jít a lidem v práci íct: Poj me se pomodlit, poj me to ešit jinak, poj me uvažovat jinak. Brate, není dvod, abys dál táhnul tuhle vc. Sestro, není dvod, abys byla touto vcí obtížena. Dostali jsme moc, autoritu, klíe, moudrost. Máme všechno zaopatení k tomu, abys mohl/mohla být vysvobozen/vysvobozena. Amen. K tomu nás Bh povolává, to jsou ti dva svdkové. Bh hledá lid, který se Mu pln vydá. Lid, který oteve své srdce ke svatosti a k tomu, aby položil svj život. Tak jako pišel Ježíš a položil svj život, stejn tak nás Bh volá k tomu, abychom my položili naše životy. Naklote ucha svého, a pote ke mn, poslechnte, a bude živa duše vaše. Bh nabízí vaší duši život. Ne smrt, ale život. Když jsem se dnes ráno probudil, cítil jsem takový tlak, takovou opresi. íkal jsem si: Co se to dje? Najednou máte pocit, že den je škaredý a nestojí za nic. Ale já vím, že Bh mi nabízí život. Možná sluníko není vidt, ale pesto vím, že tam nahoe je. A tak íkám: Hospodine, já chci život. A chci ho i rozsévat. A i má ústa rozsévají život. Uiním zajisté s vámi smlouvu vnou, milosrdenství Davidova pepevná. Pemýšlejte nad tím, jak je Bh pipravený vylévat svoji hojnost. Jenom eká, až vstoupíme na místo, kde budeme schopni pijímat. Izaiáš 55:4 5: Aj, za svdka národm dal jsem jej, za vdce a uitele národm. Aj, národu, k nmužs se neznal, povoláš, a národové, kteíž t 8

9 neznali, k tob se sbhnou, pro Hospodina Boha tvého, a Svatého Izraelského, nebo t oslaví. O kom se tady mluví? Mluví se tu o Kristu, o celém Kristu. Nejen o Ježíši, ale i o nás. Izaiáš 55:6: Hledejte Hospodina, pokudž mže nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest. Víte, Bh je velmi blízko. Je pipraven se nám ozvat. Je pipraven naplnit svoji ást. Vzývejte Ho, hledejte Ho. Bh íká, že máme hledat Jeho království. Kde jsme Ho tedy ztratili, když Ho máme hledat? Lidstvo pišlo o Boha, o Jeho království, o Jeho spravedlnost. A Bh íká, abychom Ho hledali na každý den a ve všem, co dláme. Izaiáš 55:7: Opus bezbožný cestu svou, a lovk nepravý myšlení svá, a nech se navrátí k Hospodinu, i slituje se nad ním, a k Bohu našemu, neb jest hojný k odpuštní. Brati, já vím, že potebujeme opustit svoji cestu nepravosti. Možná si myslíme, že jsme v pohod. Jsme tu všichni vící, máme shromáždní, hezky se na sebe usmíváme a ásten jsme svobodní. Ale Bh nám íká, abychom opustili svoje nepravosti. Co to znamená? O em to mluví? Víte, Bh nikdy nemluví jen tak do vtru. Nemluví o njaké nepravosti. Neíká: Každý si najdte njakou nepravost (kdo nemá, nevadí) a opuste ji. Ale Bh íká: Opuste ty vaše nepravosti. To znamená, že vám už o nich mluvil nebo že vám na n ukáže. Amen. A když o žádných nepravostech nevíte, tak jdte za Bohem a zeptejte se Ho. Vzpomete si, že máme být svatí jako On. Ne svatí, jak se nám zdá; ne svatí jako ten nejsvatjší lovk na zemi. Ale Svatí bute, nebo já svatý jsem, praví Hospodin. (1.Petrova 1:16) Butež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest. (Matouš 5:48) Existuje tady nižší povolání? Neexistuje. Bh vám íká: Bute dokonalí, jako i já jsem dokonalý. Dokonalí tady na zemi. Znamená to tedy, že mžete být dokonalí ve svých myslích, skutcích i inech. Tak bute dokonalí! Když eknu své žen: Až pjdeme ven, dobe se oblékni, tak vím, že má teplé obleení. Sehnal jsem jí ho, koupil, zaopatil jsem ji a vím, že ona ví, kde to obleení najde. Když vám Bh íká: Bu te svatí a dokonalí, jako já jsem svatý a dokonalý, tak ví, že k tomu máte všechny nástroje, které jsou poteba. Máte milost k pokání, máte Tlo Kristovo, máte Boží moc, Boží slovo... Máte Božího Ducha, autoritu, Krista, Kristovu krev... Máte vše potebné k tomu, abyste mohli chodit a zvstovat Kristovo evangelium ve spravedlnosti, v istot, ve svatosti. Mžete se ohlédnout a íct: Tato 9

10 poslední minuta byla svatá. Nepemýšlel jsem nad niím neistým ani nepravým, ale inil jsem Boží vli; ml jsem dobe nastavené srdce. Urit máte ve svém život takové minuty, tak je rozmnožujte. Pak se mžete ohlédnout a íct: Bože, dnešní den byl spravedlivý, dnes jsem chodil v dokonalosti. Víte, jak Ježíš chodil v dokonalosti? Úpln normáln inil Boží vli. Bylo Ho vidt, jak chodí, jí, nco Mu upadne, zvedne to. Rozumíte? Ježíš byl dokonalý! Myslíte si, že byl dokonalý v tom, že se nikdy nepolil? Nebo že nepoteboval na toaletu? Nebo že nepoteboval spát? Nebo že nemusel jíst? Opravdu si to myslíte? Tohle není ta dokonalost, jakou máme mít! Dokonalost není v tom, že se nepeeknu. Dokonalost je v mém smýšlení a v lásce. V tom, že jsem vždy pipraven položit svj vlastní život. A že nikdy nejsem stedem vesmíru, ale stedem mého života je Hospodin a vci, které mi On pikáže. Amen. Izaiáš 55:10 11: Nebo jakož prší déš neb sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi, a iní ji plodistvou a úrodnou, tak že vydává sím rozsívajícímu, a chléb jedoucímu, tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mn prázdné, ale uiní to, což mi se líbí, a prospšn to vykoná, k emuž je posílám. Znovu jsme u Božího zaopatení, u Jeho náadí. Víte, falešné náboženství ped vás klade jakýsi morální kodex a oekává, že ho naplníte. íká, že takoví byste mli být. Mluvíme zde o jakémkoli náboženství nebo emkoli jiném ve svt. Jenže oni vám nepodají pomocnou ruku, a když, tak zvenku. Ale když pichází Bh a promluví k vám slovo, je v nm všechno, co potebujete. Když vám tedy Bh ekne: Vyros, tak vyrostete. V Jeho slov je dostatek veškeré energie, moudrosti, poznání... O tom už jsme mluvili. Je to až neuvitelné! Brati by ekli komprese nejvyššího stupn. Pedstavte si maliké semínko. V tom malikém semínku je nakomprimováno všechno. Nkdo si možná ekne: Dnes umíme také docela slušn komprimovat. Co napíklad ipy? No dobe. Zkuste tedy do ipové pamti vložit informace o tom, jaký má být njaký strom jak má rst, jak má vypadat za pl roku, za rok, jak má reagovat na okolní podmínky, jak má vont, jak má být tvrdý, jakou má mít kru, na co má a nemá být citlivý, jaké má plodit ovoce, jak má být jeho ovoce žíhané, jakou má mít chu, jaká jadérka atd. Zkuste všechny ty informace do njakého ipu natlait. Možná si eknete, že tohle by snad ješt šlo. Zkuste ale tu vaši pam vzít a nkam ji položit, aby udlala, co je v ní 10

11 naprogramované. Zasa te disketu do zem, a z ní vyroste poíta! Rozumíte? Bh už ke svému semínku nepidává nic jiného. Pedstavte si, jak lehce by se pašovaly tajné informace. Vzali byste si jedno takové malé semínko, nkam byste si ho schovali a projeli hranicemi. Pedali byste ho FBI a ti by se vás ptali: Prosím t, co to je? A vy byste opovdli: Tam je všechno. Nemusíte se o to starat, nemusíte to dekódovat, nemusíte s tím nic dlat, jenom to ho te do zem. Hodí to tedy do zem a to semínko má v sob informaci a dostatek života, schopnost, odolnost... Chápete? Jednoduše se stane, co se od nj oekává vyroste strom, plodí ovoce a ješt se rozmnožuje a tvoí další semínka. Není snad to, co Bh stvoil, opravdu neuvitelné? Princip, který Bh vložil do pirozených semínek, je stejný princip, který použil pi kázání svého Slova k nám. Je v nm všechno, co je teba, aby z nj vyrostlo, to co má. Víte o tom, že Bh ekl, že je do nás zasazeno sím Kristovo? To sím má v sob informaci, jak má vypadat konený produkt, jak má rst, co má plodit, jak má být odolný, jak má vont, jak má chutnat, kdy má vzejít. Má v sob kalendá a má v sob schopnost stát se. Není to neuvitelné? A my nemusíme dlat nic jiného, než se o to sím starat. Nepotebujeme k tomu poznání. Rozumíte? Zahradník nemusí vbec vdt, jak má být jablko barevné nebo jak má vont. Nemusí vymýšlet žádnou vni, namíchat ji a pidat ji k tomu. Nemusí pidávat vbec nic, ani barvu ani tvar ani poet. Co tedy zahradník dlá? Pipravuje pdu, zalévá, oezává, stará se o semínko. Ale nemusí už do nj vkládat žádnou informaci. Už jste nkdy vidli zahradníka, jak stojí nad stromkem a tahá za nj, aby rostl? Nebo jste ho nkdy vidli, jak z jeho kmenu vytahuje vtve? Nebo jak tahá z vtví lísteky? Ne! Už jste nkdy vidli zahradníka, že by otáel lísteky za sluníkem? ekl bych, že všichni farmái urit nemají nic jiného na práci, než celý den bhat okolo slunenic a otáet je za sluncem. Asi to jen tžko stíhají, protože když slunce zapadne, slunenice se musejí všechny znovu otoit k východu! Vdli jste, že když zapadá slunce, všechny se otoí zpátky k východu? To je zvláštní, že? Slunenice už se nemže dokat druhého dne, a tak se otoí na východ. Mluvíme stále o tom, co všechno Bh vložil do jednoho malého semínka, do svého Slova, do Krista. Bh sám pak dává déš a vše potebné k tomu, aby se Jeho slovo nenavrátilo prázdné, ale pineslo to, k emu bylo posláno. 11

12 Hospodin nás dnes povolává k tomu, abychom se zbavili svých pout, abychom opustili svoje cesty. Ale On není takový, že by ekl: Opuste své cesty a pak pij te ke mn. Ne! íká: Podávám ti pomocnou ruku, opus své cesty a poj na moje cesty. Já jsem za tebe položil svj život, a abys mohl opustit své cesty, dal jsem ti všechno vetn svého vlastního Syna, svého vlastního života. Dal jsem ti všechno k tomu, abys mohl žít a naplnit svoji roli otce, muže, bratra, evangelisty, uitele, dlníka, misionáe, pomocníka... Bh nám k tomu dal všechno. Bh nás povolal ke svobod. Izaiáš 55:12 56:1: A protož s veselím vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. Hory i pahrbkové zvun naproti vám prozpvovati budou, a všecko díví polní rukama plésati bude. Místo chrastiny vzejde jedlé, a místo hloží vyroste myrtus, a bude to Hospodinu k sláv, na znamení vné, kteréž nebude vyhlazeno. Toto praví Hospodin: Ostíhejte soudu, a ite spravedlnost; nebo brzo spasení mé pijde, a spravedlnost má zjevena bude. Bh nás povolává k tomu, abychom inili pokání ze svých skutk, abychom se navrátili k Nmu a inili Jeho vli; abychom byli svobodní. Brati, já mám v srdci velikou touhu, touhu po tom, abychom byli svobodní, touhu po tom, abychom se osvobodili. A osvobodit se mžeme tím, že se vydáme Hospodinu do rukou. Jsou vci, které nás sužují, které nás trápí, které jsme zddili. Jsou vci, které do nás byly vloženy, které jsme potkali a nabrali jsme je. A ty vci se nám pletou pod nohama. Bh íká, že je pipraven nás osvobodit, aby mezi námi mohl chodit a plynout, aby mohl mluvit své slovo a abychom ho byli schopni pijmout bez jakéhokoli zkreslení. A aby to slovo udlalo, k emu ho Bh poslal. Hospodin touží po tom, aby nás mohl poslat tam ven, kde budeme moci vydat svdectví. Touží, abychom mohli íct spolu s Kristem: Hledáš Boha? Podívej se na m, a uzíš Ho. Víte tomu? To je Boží zámr! Možná by to nkde chápali jako rouhání. Já však vím, že mi rozumíte. Neíkám tady, že jsem Hospodin, ale íkám, že nás Bh povolal k tomu, abychom mohli íct: Podívej se na m a uzíš Hospodina. Poj se mnou a podívej se na mj život. Když za Ježíšem pišli Janovi uedníci, ptali se Ho: Jsi to ty? Co jim Ježíš odpovdl? Poj te se mnou. Dívejte se. Prožijte se mnou jeden den. Rozumíte mi? Až se vám budou smát a íkat: Ty víš v Boha? A pro? Odpovzte jim: Poj se mnou. Prožij se mnou víkend. A uvidíš, že Bh je, že Bh jedná, že Bh mluví. Bh je neustále pipraven se nám dokazovat, tak Ho nechme jednat ve svých životech. 12

13 Urit víte o tom, jak nedávno eenští teroristé obsadili v Moskv divadlo a zajali asi osm set rukojmí. Velice se m to dotklo. Leželo mi to na srdci víc než cokoli jiného. Vbec jsem si nedovedl pedstavit, jak by bylo možné takovou situaci vyešit. Lidé, kteí to celé mli na svdomí, nejsou obyejní teroristé. Jejich zámrem je totiž zemít. A s takovými se nedá vyjednávat. Oni byli skuten pipraveni zemít. Umístili bomby na nosné sloupy divadla, do uliek, mli je pipevnné na tle... Pedstavte si, jak to jen mohlo dopadnout? Celý pátek jsem se usilovn modlil; tolik m to trápilo. Nebyl jsem schopen dlat tém nic jiného. íkal jsem: Bože, dokaž mi, že mžeš udlat zázrak, že z toho ty lidi mžeš dostat. A v sobotu ráno už bylo po všem. Vím, že tam njací lidé zemeli, a to je urit zlé, ale Bh se mi v tom dokázal. Nevil bych, že se to dá takhle vyešit. Jestli se z tch osmi set rukojmí dostalo ven sedm set, tak bu za to chvála Bohu. Mám nadji, že mj Bh je schopen pro nás takové vci uinit. Mám nadji, že Bh je pipraven nás ochránit. Mám nadji, že když budu nkdy v podobné situaci jako ti v divadle, tak se obrátím na Hospodina a On uiní zázrak. Vždy znovu dokázal, že je schopen. Pamatujete si, jak jsem vám íkal: Netlate proti Boží vli? Musím to íct znovu: Netlate proti Boží vli! Když vám ujede vlak, eknte: Haleluja! Jestli jsem byl blázen, odpus mi, Bože. Ale nesnažte se ten vlak za každou cenu chytit. Možná jím nemáte jet. Když vám na letišti eknou, že z njakého dvodu nemžete odlett, nevzpouzejte se. eknte jen: Amen. Dejte Bohu pravomoc mnit smr vašich krok. Vidím, že Bh se mi v poslední dob dokazuje v tom, že je pipraven slyšet naše volání, je pipraven odpovdt a je Bohem, který zcela jist vysvobodí. On nás zcela jist pikryje a zaštítí. Nemusím se bát. Pokud budu init Boží vli, pokud se nebudu vzpírat, nemusím se bát, protože Bh m ochrání. Je schopen m vytáhnout z divadla, je schopen mi zabránit, abych byl tam, kde být nemám. Amen. Chci vás, brati, povzbudit k tomu, abyste opustili cesty nepravosti. Ty cesty svých nepravostí. Urit víte, kde vás tlaí pata. Pokud nevíte, manželství je velice dobré místo k tomu, abyste to zjistili. A pokud nejste v manželství, ve shromáždní to jde taky. ite Boží vli. Modlete se a ite pokání. A Bh vám v tom všem požehnej! 13

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více