V ichni jsme ãistá láska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ichni jsme ãistá láska"

Transkript

1 PRVNÍ KAPITOLA V ichni jsme ãistá láska V ichni jsme ãistá láska. Ale mnozí z nás tuto lásku uzamkli v sobû a nedávají ji najevo. Láska tam pfiesto zûstává. Lásku mûïeme uzamknout, av ak zniãit ji nemûïeme, a vïdycky nám zûstane moïnost dát jí voln prûchod. Uvolníme ji tím, jestliïe se nejdfiíve nauãíme mít rádi sami sebe. JestliÏe nedokáïeme milovat sami sebe, nebudeme umût milovat druhé. Láska je ta nejmocnûj í síla na svûtû; pfiichází z na í du e. Láska vná í do Ïivota radost a tûstí; láska nám pomáhá najít správn smûr a Ïene nás kupfiedu bez ohledu na to, co se v Ïivotû odehrává; díky lásce stojí za to Ïít. Láska je jako slunce; je to na e Ïivotní síla, která v echno pfiesahuje. A pfiesto mi andûlé stále ukazují, jak málo lásky lidé chovají sami k sobû, a z toho vypl vá, Ïe je v na em Ïivotû lásky tak málo a o kolik více by jí mohlo b t. To, v jakém stavu je dne ní svût, je následkem nedostatku lásky. Lidé si ãasto myslí, Ïe láska je jen cukrování a samé pfiíjemnosti ale pravda je taková, Ïe láska ãasto bolí. KdyÏ se otevfieme lásce, otevíráme se také moïnosti, Ïe budeme zranûni. 7

2 Mnozí z nás se od dûtství nauãili zatvrdit, uzavfiít se vûãi lásce ze strachu, Ïe budeme zranûni. V dûsledku tohoto strachu jsme nejen my, ale i svût kolem nás chladnûj í a sobeãtûj í. Tím, Ïe v sobû uzavíráme lásku, omezujeme svou lidskost. Andûlé mû o lásce pouãovali od mého nejútlej ího vûku a pomáhali mi pochopit, jakou sílu láska má. Andûly vidím stále. VÛbec se nepamatuju, Ïe bych je nûkdy nevidûla. Snad uï ve chvíli, kdy jsem po narození otevfiela oãi, umne byli i kdyï jsem tehdy samozfiejmû nevûdûla, Ïe jsou to andûlé. A pofiád je vidím úplnû stejnû jasnû, jako vidím svou dceru, která sedí naproti mnû u stolu. Nebyl jedin den, kdy bych andûly nevidûla. Jsou to moji nejlep í pfiátelé, spoleãníci a uãitelé. KdyÏ jsem si poprvé uvûdomila, Ïe mû andûlé uãí o lásce, bylo mi asi pût let. Sedûla jsem ukuchyàského stoludoma v Old Kilmainhamu v Dublinu s tatínkem, maminkou a sestrami. Pfii la k nám náv tûva, která nám pfiinesla neãekan dárek, nûco nevídaného: ãokoládov dort. My dûti jsme z toho byly celé pryã, protoïe na i si mohli stûïí dovolit koupit nûjak dort. Kolem stolu bylo i mnoïství andûlû. Jeden z nich mi fiekl, abych se pozornû dívala na tatínka. Poslechla jsem ho, a jak jsem se dívala, v imla jsem si, Ïe z nûho stoupá nûco jako jemná mlha. Vypadalo to, jako by pr tila z kaïdého jeho póru, z celého tûla, a pohybovala se pomalu smûrem k mamince. KdyÏ jsem se zadívala na maminku, vidûla jsem, Ïe z ní pr tí podobná mlha. Pak se obû ty mlhy setkaly a promísily. Mlha nemûla Ïádnou barvu, ale jiskfiila asi tak, jako se leskne led, kdyï na nûj dopadá sluneãní svûtlo. Tehdy poprvé jsem na vlastní oãi uvidûla sílu lásky, ale bez pomoci andûlû bych to asi nesvedla. Tatínek krájel dort, zaãal nám ho dávat a mnû chtûl dát kousek jako první, ale maminka ho zarazila a ostfie fiekla, aby 8

3 první kousek dal sestfie. Tatínek sebou trhl, jako by ho uhodila, a ta mlha se k nûmu vrátila zpátky. Síla lásky, kterou jsem pfiedtím vidûla, náhle zmizela. Andûlé mi fiekli, Ïe ta nevlídná matãina poznámka zpûsobila, Ïe tatínek svou lásku stáhl a uzavfiel ji do sebe. Ranilo ho to a rozãililo, protoïe vûbec nemûl v úmyslu dávat nûkterému dítûti pfiednost; chtûl podat první kousek mnû prostû proto, Ïe jsem sedûla blíï. To bylo poprvé, kdy jsem vidûla sílu lásky, ale od té doby je tû mnohokrát. Vídám ji, kdyï nûkdo na nûkoho nebo na nûco s láskou myslí. Nevidím ji v ak u kaïdého ani pofiád. Po pravdû fieãeno nevidím ji tak ãasto, jak bych si pfiála. Odhaduji, Ïe ji vidím tak u jednoho ãlovûka z dvaceti lidí, které za normálního dne potkám. Je tû pofiád mi dûlá potíïe popsat, jak ta síla lásky vypadá. VÛbec to není jako aura nebo energie, ani svûteln paprsek. Je to nûco úplnû jiného, ale pro mû je to jasnû viditelné. Andûlé mû nauãili sílu lásky nejenom vidût, ale i vnímat a mûfiit její intenzitu která se mûïe mûnit, asi jako teplota. Láska je ta nejmocnûj í síla na svûtû. Andûlé mû nauãili úplnû v echno, co umím. Archandûl Michael a andûl Hosus mû toho patrnû nauãili nejvíc tedy kromû mého andûla stráïného, o nûmï ale mluvit nesmím. Archandûla Michaela jsem poprvé poznala jako je tû hodnû malá. Skoro vïdycky na sebe bere podobu pohledného muïe. S andûlem Hosusem jsem se seznámila pfiibliïnû v tom vûku, kdy jsem také poprvé vidûla sílu lásky ve fyzické podobû. Hosus vypadá jako nûjak uãitel z dávn ch ãasû v dlouhém taláru a legraãní ãepiãce. Je moudr a moc toho ví a kromû toho mû umí rozveselit a dodat mi sebedûvûru. Zaãal s tím 9

4 uï pfied mnoha lety, kdyï jsem je tû chodila do koly, kde mi to moc ne lo, protoïe jsem byla dyslektiãka a pfiipadala jsem si hroznû hloupá. Pomáhá mi je tû teì, kdyï pí u a poskytuju interviewy. Pak je tu je tû dal í andûl, a o tom ani nevím, jak se jmenuje, ani ho nikdy doopravdy pofiádnû nevidím, ale je vïdycky utoho, kdyï se uãím nûco o lásce. Ten andûl byl tenkrát v kuchyni, kdyï jsem poprvé vidûla proudit lásku mezi maminkou a tatínkem, a taky je u mû právû teì, kdyï o síle lásky pí u. VÏdycky stojí jakoby napravo ode mne a tro ku vzadu mimo moje zorné pole; jako by mi nebylo dovoleno, abych ho vidûla celého. Ale nevím, proã to tak je. UÏ jsem se na toho andûla ptala, ale nikdy jsem se o nûm nic víc nedozvûdûla. Myslím, Ïe je to takov zvlá tní andûl-uãitel, kterého za mnou poslali, aby mi pomohl lásce víc porozumût a abych to mohla zase já pfiedat vám. KdyÏ mi ten andûl beze jména pfiedvedl, jak mûïu na vlastní oãi vidût sílu lásky, zaãal mû uãit, jak se dá mûfiit její intenzita. ProtoÏe mi v té dobû bylo asi tak est nebo sedm, uãil mû to za pomoci prstû. KdyÏ mi chtûl ukázat, Ïe síla lásky, na kterou se dívám, má intenzitu tfii, ohnul mi dva prsty na ruce, aby mi zûstaly tfii prsty nataïené. Stál pfii tom za mnou, ale kdyï jsem se chtûla otoãit a podívat se na nûj, vûbec jsem to nedokázala, jako by mi v tom bránila nûjaká síla. Kdybych se uãila mûfiit sílu lásky v dospûlosti, myslím, Ïe by mû to ten andûl uãil jinak. Ale protoïe jsem se to tenkrát nauãila takhle, mûfiím intenzitu lásky dodnes stejnû. Vût inou vídám lásku o intenzitû mezi 1 a 10, ale tu a tam mám tûstí, Ïe se mi ukáïe láska, která je úplnû mimo tohle rozpûtí; myslím si, Ïe je to 100. Tohle ãíslo 100 bylo to nejvy í ãíslo, které jsem v dobû, kdy mû andûl beze jména uãil o lásce, jako dítû dokázala pochopit. 10

5 Pozorovat lásku o intenzitû 100 je nûco nádherného. OdráÏí se v ní ãistota lásky, kterou ta osoba vysílá. JenÏe se to tûïko popisuje; je kfii Èálovû prûzraãná a plná hfiejivého svûtla a jím vyzafiuje síla lásky kolem celého toho ãlovûka. Mám pokaïdé nesmírnou radost, kdyï vidím lásku takové intenzity. Úplnû mû to citovû zahltí a skoro nejsem schopná promluvit. Hluboce mû to zasáhne a probudí lásku, kterou mám v sobû. A úãinky pocièuji je tû nûkolik t dnû. Nevím, jak bych zjistila, jestli vnímám sílu lásky jinak neï druzí. Andûlé mi fiekli, Ïe schopnost cítit lásku má kaïd. Ale moïná jsem citlivûj í k jejímu vnímání neï jiní lidé, protoïe mû andûlé nauãili, jak ji vidût na vlastní oãi. Andûlé mi také fiekli, Ïe BÛh mi umoïnil vidût sílu lásky proto, abych pomohla probudit lásku, která se ukr vá v kaïdém z nás. V ichni se rodíme jako ãistá láska. UÏ jako nenarozené dítû v matefiském lûnû milujeme bez jak chkoli podmínek. KaÏd z nás, a nesejde na tom, jestli jsme byli Ïádoucí nebo nechtûné dítû, jestli na e maminka mûla pfiíjemné tûhotenství nebo lehk porod, kdyï se narodíme, záfiíme ãistou láskou. Jako novorozeàata víme, Ïe jsme dokonalí, hodní lásky a cítíme ãistou lásku k sobû i ke v em kolem nás. Av ak témûfi okamïitû zaãne tato síla lásky ub vat. I kdyï maminka a tatínek svoje miminko nadev e milují, ono zaãne cítit chlad a nedostatek lásky v okolním svûtû a chrání se tím, Ïe svou lásku uzamkne v sobû. MÛj andûl mû nauãil rozpoznat, jak to vypadá, kdyï máme lásku uzamãenou uvnitfi. Ukázal mi to, kdyï mi bylo asi osm. Îili jsme tenkrát una í sestfienice, protoïe se nám propadla stfiecha na eho domu v Old Kilmainhamu. Byl krásn jarní den, vracela jsem se z nákupu, byla jsem mamince pro mléko. Vtom se vedle mû objevil andûl beze jména. Na ulici 11

6 si hrálo nûkolik klukû. Andûl ukázal na jednoho hubeného kluãíka, asi pûtiletého, kterému z kraèasû lezla nezastrãená ko ile, a fiekl mi, aè si ho pofiádnû prohlédnu. KdyÏ jsem se na nûj podívala, kluk se otoãil a podíval se smûrem ke mnû. Andûl mû upozornil na jak si pás, kter mûl ten chlapec kolem tûla ve v i srdce. Nevím, jak bych ho popsala; byl prûhledn jako ledov tít, ale tvrd a studen. Bylo to, jako by v nûm byla láska uzavfiená, aby se ten chlapec nemohl otevfiít, protoïe by mu nûkdo zase ublíïil. Andûl se mû zeptal, jestli nûco cítím. Cítila jsem, jak to chlapce bolí, protoïe mu nûkdo ublíïil, ale také jsem cítila tu lásku, která se nesmûla projevit. Myslela jsem, Ïe mi pukne srdce. Chtûla jsem ho obejmout; zamífiila jsem k nûmu, a kdyï jsem pfii la blíï, vidûla jsem, Ïe má v oãích slzy. ekla jsem mu ahoj a natáhla k nûmu ruku, ale on se otoãil zády. Andûl mi fiekl, Ïe ten ho ík v sobû uzamkl lásku a bojí se projevu náklonnosti ode mne i od kohokoli jiného. Litovala jsem, Ïe nemám v kapse Ïádn bonbon, kter bych mu dala. Zeptala jsem se andûla, samozfiejmû tak, jak se asi mûïe ptát osmileté dítû, jestli by mu pomohlo, kdyby dostal nûjakou sladkost. Andûlovi do obliãeje jsem nevidûla to se mi nikdy nepodafiilo ale poznala jsem, Ïe se usmívá, kdyï mi odpovûdûl, Ïe laskavost nebo milé gesto i od neznámého ãlovûka, vlastnû od kaïdého, by mu pomohlo trochu lásky uvolnit. Tu a tam uvolníme svou lásku nevûdomky. KdyÏ se doslechneme o nûjaké tragédii tfieba na druhém konci svûta, nûkdy nás pfiímo zaplaví pocit nesmírného smutku a soucitu. Ty lidi, kter ch se to t ká, neznáme, ale cítíme s nimi. Dot ká se nás to. Láska, kterou máme v sobû, se probudí a nûco z ní se dostane na povrch. Pamatuji se, jak jsem jednou v roce 2004 potkala na ulici nûjakou Ïenu tûsnû poté, co se roznesla zpráva o tsunami 12

7 v jihov chodní Asii. Já jsem o té katastrofû je tû nesly ela, tak mû pfiekvapilo, jaká síla lásky z té Ïeny vyzafiuje, protoïe jsem nechápala, co ji zpûsobilo. Byl to úpln vír lásky, kter stoupal z kaïdé ãásti její bytosti. Zdálo se, jako by padly v echny obranné valy, které si kolem sebe vybudovala, aby se chránila pfied bolestí lásky. To v echno zpûsobila síla emocí a lásky, kterou pocièovala. Lásku cítíme prostfiednictvím emocí. Emoce nás rozru ují a pomáhají nám uvolnit lásku, kterou máme uvnitfi, a snaïíme se mít nad ní dohled. Mnozí z nás se ze v ech sil snaïí, aby se ta láska uvnitfi neprobudila, abychom se ubránili soucitu. âasto se rozhodneme, Ïe kdyï se nás nûco osobnû net ká, nenecháme se tím vyvést z míry vïdyè to ná Ïivot nijak neovlivní. JenÏe to není pravda. JestliÏe nepfiipustíme, abychom cítili takové emoce jako soucit a lásku k druh m lidem, i kdyï je tfieba vûbec neznáme, stáváme se ménû lidsk mi, a v dûsledku toho se rozvíjejí emoce jako nenávist a hnûv. Stávají se z nás chladnûj í jedinci i vûãi tûm, které máme rádi. Také zapomínáme na to, Ïe máme mít rádi sami sebe a peãovat o sebe. Andûlé mi fiekli, Ïe mít rád sám sebe je velmi dûleïité, máme-li b t Èastní. Ukázali mi, Ïe vût ina lidí se nemá dost ráda. Vypadá to, jako bychom zapomnûli na to, jak je to dûleïité. A ten andûl beze jména, kter mû toho tolik nauãil o lásce, mû nauãil i poznat sílu lásky, kdyï je zamûfiena k sobû samému. Abych byla upfiímná, v na í rodinû jsem ji moc ãasto nevidûla. Pamatuju se, Ïe kdyï jsem ji vidûla poprvé, bylo mi asi sedm nebo osm. Pamatuju se, Ïe jsme li o Vánocích na náv tûvu k na í babiãce. Bylo tam hodnû lidí. Andûl beze jména mi fiekl, abych la do ob vacího pokoje. Na podruãce velkého pohodlného kfiesla byl usazen str ãek Peter. KdyÏ 13

8 jsem se na nûho zadívala, v imla jsem si, jak z nûho vychází síla lásky, pohybuje se kousek vpfied a pak se zase vrací zpátky jako vlna. Poznala jsem, Ïe je to síla lásky, protoïe to vypadalo stejnû jako tenkrát, kdyï jsem ji vidûla mezi tatínkem a maminkou, jenïe teì to vypadalo, jako by str ãka zalévala láska, která vychází z jeho nitra. Vypadal tak spokojenû; byl prostû Èastn, Ïe je na svûtû. Jeho láska k sobû samému byla tak krásná; chtûla jsem b t unûho. V tom okamïikusi mû v iml a zavolal na mû. Posadila jsem se mu celá Èastná na klín a cítila jsem spokojenost a pohodu z jeho lásky k sobû stejnû dobfie, jako jsem ji vidûla. Chvílemi mi to pfii lo aï k smíchu a zahihàala jsem se, a str ãek Peter se po mnû pokaïdé tázavû podíval, jako by mu ne lo do hlavy, na co ta legraãní malá holka asi myslí. Láska, aè k sobû nebo k druh m, nám pomáhá k hlub ímu spojení s vlastní spiritualitou, s na í du í. Jestli si z téhle kníïky odnesete jedinou vûc, a to, Ïe se nauãíte víc milovat sebe, uvidíte, jak velk dopad to bude mít na vá Ïivot i na Ïivot lidí kolem vás. V dal í kapitole vám povím, proã je to tak dûleïité, a jak se mûïete nauãit víc milovat sami sebe. KaÏd ãlovûk má du i, a nezáleïí na tom, jestli patfií k nûjaké církvi nebo vûfií v Boha. BÛh nás v echny tolik miluje, Ïe kaïdému daroval kousíãek ze sebe. Ten kousíãek je jiskra BoÏího svûtla, a to je na e du e. Se svou du í naváïeme hlub í spojení, kdyï se otevfieme lásce. Láska je láska; vïdycky je to totéï, ale andûl beze jména mi ukázal, Ïe mnoho lidí hledí na lásku velmi omezenû vidí ji prostû jako nûco mezi zamilovan m párem nebo uvnitfi rodiny. Potkávám tolik lidí, ktefií touïí po lásce, ale myslí si, Ïe láska mûïe b t jenom romantická zamilovanost, a proto nevidí, Ïe láska uï se do jejich Ïivota dostavila, nebo Ïe se jim 14

9 nabízí pfiíleïitost milovat. Neuvûdomují si, Ïe existuje mnoho zpûsobû, kter mi mûïeme milovat. Jednou, to mi bylo asi jedenáct, jsem byla u babiãky a dûdeãka v hrabství Clare. Hrála jsem si ve staré koãárovnû, vzadu za velkou ubytovnou, kde pracovala babiãka. Pfii el tam za mnou andûl beze jména a fiekl mi, aè se potichu vydám za dûdeãkem, aby si mû nev iml. Dûda byl tich ãlovûk; patnû chodil, protoïe kdysi v bojích za nezávislost Irska pfii el o nohu. la jsem potichouãku za ním do jednoho pfiístavku a nakoukla dovnitfi. Vidûla jsem, jak z dûdeãka pfiímo tryská láska, ale zároveà jsem si v imla, Ïe se tváfií ne Èastnû a zkormoucenû. Nechápala jsem, o co jde. Vidûla jsem, jak z kapsy vytahuje bíl kapesník a namáhavû se sh bá k zemi. KdyÏ jsem zahlédla, co ze zemû sebral, pochopila jsem, co se stalo. V kapesníku mûl dvû malá ptáãata mladé vla - toviãky. Nûkde nahofie, vysoko pod stfiechou, bylo vla tovãí hnízdo, a ta ptáãata z nûj bûhvíjak vypadla. Byla jsem dojatá pfii pohledu na láskypln v raz na dûdeãkovû tváfii i na sílu lásky, která od nûho k ptáãkûm proudila. Andûl vedle mû mi fiekl: Tohle je láska. Dûdeãek jí v sobû velké mnoïství uzavfiel, protoïe mûl moc tûïk Ïivot. Smutnû jsem pomyslela na jeho dvû dûti, které, jak jsem se dozvûdûla, tragicky zemfiely je tû mladé. Láska, kterou dûdeãek cítí k tûm dvûma ptáãkûm, je stejná, jakou jsi vidûla u sv ch rodiãû. Smutné na tom je, Ïe dûdeãek dokáïe projevit lásku tûm ptáãatûm, ale vûãi své vlastní rodinû ne. Dûdeãek se ztûïka oural ke dvefiím pfiístavku; jednou rukou se opíral o hûl a v druhé nûïnû nesl oba ptáãky. KdyÏ jsem za chvilku pfii la do kuchynû, vidûla jsem, Ïe dûdeãek zatím opatrnû uloïil vla toviãky do krabice, aby nemohly vypadnout, a krmí je ohfiát m mlékem, které jim kape 15

10 oãním kapátkem do zobáãkû. Takhle se o ptáãata staral nûkolik t dnû a nûkdy mi dovolil, abych mu pfii krmení pomáhala. Nakonec byly vla tovky dost silné, aby se dokázaly uïivit samy, a tak je pustil na svobodu. Andûl beze jména mi fiekl, Ïe láska je láska, ale Ïe je moïno milovat rûzn mi zpûsoby. Uvnitfi máme v ichni ãistou lásku. KdyÏ jsme se narodili, byli jsme plní lásky, a ta v nás pofiád je, aè se s námi od té doby událo cokoli. Bez ohledu na to, co nám Ïivot nachystal nebo co jsme komu udûlali, té lásky v na em nitru neub vá. JenÏe vût inu nebo dokonce v echnu uzavíráme v sobû. Musíme se nauãit, jak ji uvolnit. Kdykoli pocítíme k nûãemu lásku, pomûïe nám to probudit tu lásku, kterou máme v sobû, a trochu se jí uvolní. Láska se probouzí prostfiednictvím osobních záïitkû: kdyï ji cítíme, láskyplnû na nûkoho myslíme, nebo kdyï ji vidíme. Lásce se uãíme jeden od druhého. Andûlé mi fiekli, Ïe se mûïeme nauãit milovat ãastûji a s vût í intenzitou. Proto jsem napsala tuto knihu. 16

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Hned druh den mûla jít Aniãka

Hned druh den mûla jít Aniãka 11 Anička jde do školy a má strach Hned druh den mûla jít Aniãka poprvé do vesnické koly. UÏ od probuzení bylo v echno úplnû jiné neï v Praze. S mámou a s tátou se vïdycky pospíchalo. Tatínek pfied odchodem

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Jak používat vlastní mysl

Jak používat vlastní mysl Jak používat vlastní mysl Marcelka neustále pfiipomíná, Ïe cesta sebepoznání je vlastnû totéï jako vyprazdàování vlastní mysli. Zapomínáme sami na sebe právû proto, Ïe neustále tolik pfiem líme a vûãi

Více

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe

Více

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT TRITON Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT Hana Poltikoviãová Pomeranãová vûnû chce tanãit Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Pětiminutové pohádky pro princezny

Pětiminutové pohádky pro princezny Pětiminutové pohádky pro princezny Original title: More 5-Minute Princess Stories Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé 1. Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé údolí vleãou dlouhé stíny a zaãíná b t hrozitánská

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

)12( Na dal í stránce novin se také psalo o Jonatánovi. Napsala o nûm jeho uãitelka. Stálo tam:

)12( Na dal í stránce novin se také psalo o Jonatánovi. Napsala o nûm jeho uãitelka. Stálo tam: 2. TEë P IJDE TO NEJHOR Í. Na co ani pomyslet nedokáïu. A pfiitom na to nemûïu pfiestat myslet. MÛj bratr Jonatán mohl pofiád je tû sedût u mû, po veãerech mi povídat, chodit do koly, hrát si s dûtmi v

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Velmi jsem si pfiál Ecstasy.

Velmi jsem si pfiál Ecstasy. KAPITOLA 1 Jak to v echno zaãalo Velmi jsem si pfiál Ecstasy. Bylo mi jasné, Ïe je to pfiímá cesta ke v emu ostatnímu, co jsem si pfiál také a neménû. Pfiál jsem si mít klid a pfiátelské vztahy se ãleny

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Kvûta Legátová. Mu le a jiné odposlechy

Kvûta Legátová. Mu le a jiné odposlechy Kvûta Legátová Mu le a jiné odposlechy Pistorius & Ol anská Pfiíbram 2007 Kvûta Legátová, 2007 ISBN 978-80-87053-13-3 Mu le Malink princ se zatoulal v lese. Unikl z dohledu lokajû, ztratil se. RozhlíÏí

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ KAPITOLA PRVNÍ Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ Milujete-li svou práci, pak v tûch nejlep ích dnech se vám zdá va e pracovi tû nádherné bez

Více

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn Franti ek, je málokdo. A napil se. Hostinsk ho znal.

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová, 2013 Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-09-7 Vûnuji Klárce a Samuelkovi NeÏ zaãneme Seznamte se s Kuldou,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani {1} PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani tak dlouho, co jsem s pitím zaãal. Dfiíve se mi alkohol hnusil; v nejlep ím pfiípadû jsem si nûkdy dal sklenici piva; víno mi pfiipadlo kyselé a z

Více

Kapitola první. S Oliverem

Kapitola první. S Oliverem Kapitola první S Oliverem Kdyby se mû nûjak cvokafi zeptal, které období v Ïivotû povaïuju za nej Èastnûj í, fiekla bych, Ïe to, které jsem proïila s Oliverem. Ani pfiesnû nevím, kolik mi bylo let. Ale

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

Proã jsem nechodil do koly

Proã jsem nechodil do koly Obyãejn kluk Dobfie vím, Ïe nejsem obyãejn desetilet kluk, i kdyï dûlám obyãejné vûci. Pochutnávám si na zmrzlinû, jezdím na kole, obãas si zakopu s míãem a hltám poãítaãové hry. V tom jsem, myslím, úplnû

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

PoloÏila mu ruku na ãelo, ucítila, Ïe horeãka uï klesla, a pak mu zmûfiila puls. V echno bylo v pofiádku. Odhadla dávku morfia správnû.

PoloÏila mu ruku na ãelo, ucítila, Ïe horeãka uï klesla, a pak mu zmûfiila puls. V echno bylo v pofiádku. Odhadla dávku morfia správnû. DÛm byl více neï sto let star a bytelné kamenné zdi mûl metr silné, coï znamenalo, Ïe je pravdûpodobnû nebude muset nechat izolovat, ale chtûla si tím b t naprosto jistá. Nalevo od ob vacího pokoje leïel

Více

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander, 2006 Petr Nikl, 2006 Illustrations Petr Nikl, 2006 Epilogue Vûra Jirousová,

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna LEDEN Výjimećně nevyvedený zaćștek Neděle, 1. ledna 58,5 kg (v ak je po Vánocích), 14 skleniãek alkoholu (ve skuteãnosti to zahrnuje dva dny, protoïe veãírek zaãal uï na Silvestra), 22 cigaret, 5424 kcal.

Více

Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl

Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl âlovûk vût inou pochopí, Ïe pro sebe musí nûco udûlat, kdyï ho tíïí kila, kdyï ho tíïí Ïal a kdyï se dítû pfii pohledu na jeho maturitní foto zeptá: A to je kdo?! Jezte a

Více

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON TRITON Roman ÎiÏlavsk Buddhismus Roman ÎiÏlavsk, 2008 Cover Renata Brtnická, 2007 TRITON, 2008 ISBN 978-80-7387-183-3 Buddha a buddhismus 1. BuddhÛv Ïivot mládí Chceme-li se zab vat buddhistickou theravádovou

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl Pro správn zaãátek Abyste z této knihy vytûïili maximum a abyste dostali maximum i ze sebe, bude nejlep í, kdyï ji budete ãíst ve chvílích naprostého soustfiedûní. KdyÏ skuteãnû pochopíte, jak v echno

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny?

Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny? V. 23 1 Ze Ïivota P ÁTELÉ tûpán a Vojtûch vybûhli ven, jen co dopsali domácí úkol. Chtûli jezdit na skatu na

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû Prolog Byly dvû odpoledne, 7. kvûtna 1915. Lusitanii zasáhla dvû torpéda za sebou a loì se rychle potápûla. Na mofie se s nejvy í moïnou rychlostí spou tûly záchranné ãluny. Îeny a dûti stály sefiazeny

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Rakovina OD NEMOCI K MOCI

Rakovina OD NEMOCI K MOCI Rakovina a já Rakovina a já aneb OD NEMOCI K MOCI Monika Dostálová Monika Dostálová, 2010 Nakladatelství ALMI, 2010 ISBN: 978-80-904344-8-6 I. ãást Ten náraz pfii el naráz. Jako blesk z ãistého nebe. Ale

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

1. kapitola. Souputníci

1. kapitola. Souputníci 1. kapitola Souputníci Kdesi jsem ãetl jeden slavn citát. íká, Ïe kaïd z nás dennû dostává druhou pfiíleïitost. ance jsou tady a ãekají, aï si jich v imneme, ale my je obvykle nevyuïijeme. Sám jsem byl

Více

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování)

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Holčička a její oblíbená čokoláda Jednoho krásného dne si malá holčička Martinka rozbalila svojí oblíbenou čokoládu

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Isaac Asimov Já, robot

Isaac Asimov Já, robot ARGO TRITON Isaac Asimov Já, robot Copyright 1950 by Isaac Asimov This translation published by arrangement with The Doubleday Broadway Publishing Group, a division of Random House, Inc. Translation

Více

Ztracené - zlom Stránka 1 motto

Ztracené - zlom Stránka 1 motto motto EVA URBANÍKOVÁ PŘÍBĚHY ŽEN, KTERÉ MILOVALY MUSLIMA Praha 2015 PfieloÏila Milu e Krejãová Eva Urbaníková, 2014 Translation Milu e Krejãová, 2015 ISBN 978-80-267-0435-5 Tahle kniha vznikla za pomoci

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Koňský šaman Jean Francois Pignon

Koňský šaman Jean Francois Pignon 04 Text Anna Reinbergerová, foto Anna Reinbergerová Koňský šaman Jean Francois Pignon KdyÏ jsem poprvé vidûla jeho pfiedstavení na Royal Horse Gala Show v Nûmecku, mûla jsem slzy v oãích. Nikdy jsem nevidûla

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

1. NEJKRÁSNùJ Í CHVÍLE

1. NEJKRÁSNùJ Í CHVÍLE 1. NEJKRÁSNùJ Í CHVÍLE V eobecnû se má za to, Ïe nejkrásnûj í chvíle proïívá Ïena ve svûj svatební den. Mary a Lízalová pochopitelnû ne. Ta uï je má s Franckem za sebou a v hlubinách jejího ledového srdce

Více

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal Redmansk kraj Republika aralansk ch státû (dfiíve stfiedovûké Araluenské království) ãervenec 1896 Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal bolavá záda. Zaãínal b t trochu moc star na to, aby

Více

H E L E N D O U G L A S O V Á

H E L E N D O U G L A S O V Á PROLOG Perran, ãerven 2012 Tanãila s nûk m jin m. Vypadala jinak. Ka tanové vlasy jí sponky drïely tak vysoko, Ïe vlny, které jí obvykle padaly pod ramena, teì konãily hned pod její bradou. Jak se pohybovala

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více