Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude..."

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude

2 Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A. Komenského. Více str.. foto: Markéta Švehlíková Autorskou výstavu uherskobrodského výtvarníka Jaroslava Bureše najdete do 15. února v Cafe Clubu. Více str.. foto: Markéta Švehlíková V pořadu Večery písní a příběhů četli ze svých knih regionální autoři Michal Čagánek, Jan Bezděk, Andrea Kapustová a Alena Bartošíková. Povídání o nejnovější publikace paní Bartošíkové najdete na str.. foto: Markéta Švehlíková Na besedu do Ulitého Kafé zavítal známý zlínský soudce, spisovatel a divadelník Josef Holcman. Více str.. foto: Markéta Švehlíková Zlatým hřebem letošní akademie gymnázia bylo nastudování klasické pohádky Mrazík v původním znění bez titulků, tedy v ruštině. Režisérského a jazykového vedení se ujala profesorka I. Bušíková. Více str. 1. foto: archiv školy Brodský zpravodaj

3 Vzpomínka na holocaust fotogalerie Slavnostní přijetí hostů na radnici. Manželé Weberovi při přijetí na radnici. Skupina GABI RABI navodila skvělou atmosféru. Pamětní desku na gymnáziu odhalil starosta Patrik Kunčar, její autor Radim Hanke a paní Weberová. Za všechny oběti holocaustu zapálila paní Weberová svíce. Miriam Mouryc promluvila před gymnáziem. Vzpomínkovou akci doprovázelo sněžení. Přednáška a výstava v kině Máj. foto: Elen Sladká Brodský zpravodaj

4 pozvánky DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pracovištì DDM: Pøemysla Otakara II. 8, Uherský Brod EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 57 tel./fax: Uherský Brod tel.: ÚNOR NAKRESLI SI SVÉHO ANDÌLA Nakresli, namaluj, uháèkuj, vymodeluj a pøines na DDM do 15.. Výstava Andìl domácí se koná v prostorách DDM. Info: Radka Benešová DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti druhou záhadu v roce. Pøíbìh naleznete na stránkách DDM. Info: VýTVARNÁ SOUTÌŽ Namaluj, nakresli,vytvoø jakoukoliv technikou obrázek REJ MASEK nejpozdìji do 8.. Tvoøit mùžeš i na Eku dennì od do 17 hodin. Info: M.Jílková Palièkáøky z DDM Vás srdeènì zvou na VÝSTAVA PALIÈKOVANÉ KRAJKY výstavu od 6.. v prostorách DDM. ZIMNÍ RADOVÁNKY Fotografická soutìž o nejkrásnìjší, nejzábavnìjší, nejšílenìjší fotky z vánoèního a povánoèního èasu. Uzávìrka soutìže 8.., Info: M. M.lèochová sobota 9. Fašank na Maršovì Tradièní obchùzka masek, hudba, zpìv, tanec a hlad taky nebude. Info: M.Kadlecová GEOKEŠKY AUTEM I PÌŠKY Sraz 9. u DDM, smìr hvìzdárna, Rubaniska, Maršov. Po obìdì Tour de Maršov. S sebou: teplé obleèení, pevná obuv, svaèina, pití, listingy a drobnosti do skrýší. Info: M. Kadlecová pondìlí. VALENTÝNSKÉ FIMOVÁNÍ Od 16. v keramické dílnì. Poplatek: 5Kè dìti/ 6Kè dospìlí. Budeme vyrábìt korálky, pøívìsky, mùžete si pøinést lžièky, kovové dózièky, klíèe, aj. kovové pøedmìty na ofimování. Info: R. Benešová úterý. ŠPERK z korálkù Valentýnská dílna od 17. ve výtvarném ateliéru DDM. Cena Kè. Pøihlášky do.. Info: P. Bzirská ètvrtek. NAROZENINOVÁ PÁRTY Srdeènì zveme na Ekocentrum Chrpa od. do 17.h. na oslavu dalšího roku v nových prostorách. Dance show, výroba èervených a rùžových dáreèkù, info: M. Kadlecová VALENTÝNSKÝ ÈAJÍK Pro všechny návštìvníky èajovny od.h. Info: L. Skoèovská pondìlí 18. Hry s kamínky Navštivte èajovnu a vyberte si barevné kamínky. Info: L. Skoèovská ètvrtek 1. Turnaj v magic the gathering V rámci ligy. Pøijï a staò se mistrem. Od 15. v ateliéru, startovné Kè, info: J. Smítal sobota. Výuka dornovy metody Výuka speciální metody, srovnání páteøe autorizovanou nedìle. lektorkou Z. Prouzovou-Lehrman. Pøihlášky pøedem, info: L. Skoèovská Jarní prázdniny pondìlí 5. Škola plná her ZŠ Nivnice - horní stupeò nejen pro dìti z Nivnice. vstupné Kè, info: J. Smítal pondìlí 5. Keramické dílny Tradièní tvoøení v keramické dílnì 9. -.h. Pro zaèáteèníky -støeda 7. i pokroèilé od 6 do 99 let. Dìti 5Kè/dospìlí 6Kè. Pøihlášky a zálohy pøedem. Kapacita dílny max. lidí. Info: R. Benešová Prázdninové tvoøeníèko Pro kluky a holky od 7 do let. Dennì h. Netradièní výtvarné techniky a zábavné hry. Cena: 75Kè zahrnuje materiál, obìdy, svaèinky. Pøihlášky a platby v recepci DDM. Info: B. Bujáèková, S. Svobodová ètvrtek 8. Indiánské odpoledne výroba indiánských èelenek, bubnování, hry soutìže. Svaèinky s sebou, pitný režim zajištìn. Vstupné Kè, info: M. Mlèochová pátek 1.. Korálkování na chrpì Od 8. do. hry, výroba pøívìšku, krabièky. Cena: 75Kè. Pøihlášky a platby do 5.. V recepci DDM. Info: M. Kadlecová Brodský zpravodaj

5 úvodník Vážení spoluobčané, milí čtenáři, zdá se, jako by silvestrovské oslavy proběhly teprve včera, a už je první měsíc nového roku za námi a mílovými kroky se blíží další stavební sezona v našem městě. Dovolte mi proto, abych vás alespoň telegraficky v rámci tohoto úvodníku seznámil s tím, co v našem městě v roce rozvrtáme a rozkopeme, a požádal vás tím zároveň o pochopení pro komplikace, které každá stavební akce přináší. Doufám, že akcí, kdy se vám bude zdát, že to opravdu realizační firma dělá už nekonečně dlouho, že projektant se asi našemu královskému městu chtěl krutě pomstít, nebo když si budete klepat na čelo, jak to zase na té radnici vymysleli, bude minimum. Věřte, že všechny akce pro nadcházející sezonu jsou během zimy velmi pečlivě připravovány po stránce technické i smluvní. Přiznávám, chybička se občas může vloudit, ale většinou má spíše všechno svůj, na první pohled málo zřejmý, důvod. Jaký bude rok za volantem? Největší akcí v oblasti dopravy bude rekonstrukce okružní křižovatky u pivovaru, která započne na jaře a měla by být dokončena do prázdnin. Výstavba bude spojena s řadou dopravních omezení, motoristy budeme informovat na webu města a ve sdělovacích prostředích. Další akce se týkají parkování, naplánovaná je úprava ulice Karla IV. pro komfortnější a hlavně legální parkování. Mezi priority patří výstavba parkoviště v ulici Tkalcovská. Bohužel se stále ještě nepodařilo převést potřebné pozemky ve vlastnictví České republiky do vlastnictví města. Věc nepřestáváme urgovat a věříme, že se nám parkoviště v tomto roce podaří zrealizovat. Částečné rekonstrukce se konečně dočká i ulice Partyzánů a ulice Nad Kostelem v Újezdci. A co vlakem, autobusem, po vlastních a na kole? V roce tomu je přesně let, kdy byla do Uherského Brodu dotažena železnice a přesně v tomto roce zahájíme výstavbu moderního dopravního terminálu, která bude probíhat až do druhé poloviny roku. Bezpochyby výborná zpráva pro všechny, kdo používají hromadnou dopravu. Opakovaně podáváme žádost o dotace na výstavbu chodníku ke hvězdárně, který citelně schází. A také žádost na výstavbu propojení šumické cyklostezky s Újezdcem. Pokud v některé z těchto žádostí uspějeme, i tyto akce se v roce rozjedou. Další poměrně velkou akcí bude rekonstrukce náměstí 1. máje, která kromě nové dlažby zatraktivní náměstí i přidáním mobiliáře, zeleně a úpravou vodního prvku. Díky tomu všemu by tak nově mělo náměstí obyvatelům sídliště Pod Vinohrady sloužit mnohem lépe. Zkrátka nezůstane ani hlavní tedy Masarykovo náměstí, které jsme se rozhodli vzhledem k velkému finančnímu objemu rekonstruovat na etapy. První etapou začneme již v tomto roce. A že už si ji náměstí zaslouží. A co děti, mají si kde hrát? A studovat? Na školy a školky jsme v investičním rozpočtu tohoto roku také mysleli. Čeká nás zateplení mateřské školy na ulici Primátora Hájka a v Těšově, dále zateplení jídelny ZŠ Mariánské náměstí a první etapa výměny oken v této škole, kde rovněž proběhne rekonstrukce sociálních zařízení. Ta konečně čeká rovněž MŠ Olšava. Díky získané dotaci se všechny naše základní školy dočkají rekonstrukce přírodovědných učeben, tak doufejme, že bude děti ta fyzika hned více bavit. Dětská hřiště a sportoviště jsou sice realizačně nákladná a velmi náročná na údržbu, přesto jejich dostatek je dnes v městském prostoru samozřejmostí. Na nové hřiště se v tomto roce mohou těšit Havřice, lokalita sídliště U Plynárny a dětského koutku se letos dočká i relativně nová lokalita Babí louka. Veřejná bezpečnost nebo raději bezpečnost obyvatel Městská policie se letos přestěhuje do uvolněných prostorů na ulici Pecháčkova (bývalé uhelné sklady ), zároveň s tím dojde k revitalizaci městského kamerového systému. Přinese to i nemalé úspory, protože se sníží počet budov užívaných městem a nevzhledný paneláček v centru města dostane důstojnější podobu. V rámci dotačních projektů dojde k vybudování krizového varovného a vyrozumívacího systému na celém území města, nezávislého na dodávkách elektrické energie, který bude rovněž napojen na systém protipovodňové ochrany. Toto je jediná investice, o které bych si za let opravdu rád řekl, že byla absolutně zbytečná. Regenerujete? Regenerujeme! Dokončení III. etapy regenerace panelového sídliště Pod Vinohrady je na spadnutí, a pokud získáme dotace, rozjedeme etapu IV. - závěrečnou. Což už je na čase, protože nám obyvatelé z ostatních částí města začínají intenzivně nadávat, že investujeme pouze na sídlišti Pod Vinohrady. Bohužel dotační titul, který využíváme, se vztahuje pouze na panelová sídliště. Každý rok rovněž opravujeme památky v rámci programu regenerace městské památkové zóny. Letos by snad mohla přijít řada na kašnu sv. Floriána na Masarykově náměstí a odvlhčení by se mohla dočkat kaple Andělů strážných v Tyršových sadech. Závěrem, nikoliv však na konec Kromě množství drobných akcí je z těch větších ještě naplánováno zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Za Humny. Ale to už je opravdu vše. Pokud byste se chtěli ucházet o některou ze vzpomenutých veřejných zakázek (nebo o celou řadu dalších) nebo kdybyste chtěli zkontrolovat, zda jsou výběrová řízení vedena transparentně, připomínám, že průběh všech veřejných zakázek města Uherský Brod můžete pohodlně sledovat na zakazky.ub.cz. Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně příjemných únorových dnů, ať se Vám daří vše, na čem Vám záleží, a těším se na setkávání s Vámi při nejrůznějších příležitostech. Jan Hrdý, místostarosta města Poděkování Město Uherský Brod a Dům kultury děkují všem sponzorům, kteří svým darem přispěli k příjemnému průběhu XVI. reprezentačního plesu města, který proběhl v sobotu Jsou to: Spa Lázně Luhačovice, V&H, Rumpold UHB, s. r. o., Bonnus, s. r. o. Uh. Brod, Josef Máčalík, kovoobráběčství, B-tel, s. r. o. Uherský Brod, Česká zbrojovka, a. s., starosta města Patrik Kunčar, 1. místostarosta města Ing. Jan Hrdý,. místostarosta města Ing. Petr Vrána, manželé Sekaninovi, Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s.r.o., Strojírny Bohdalice, Knihkupectví Formát, Interikon, Imtradex, Emos Elektro, Nadace Děti, kultura, sport, Belvis Elektro, Atelier Žampach, Hamé Babice, C. A. Pencil Travel, Květinářství Narcis, Zlatnictví HM, SPŠ OA Uherský Brod, R-styl, EGP Invest, Pozimos, VHS Veselí nad Moravou, Liro, Masař Josef - prodejna textil. zboží, Q studio, COPT, Zlatnictví Jiří Výmola, Linea Nivnice, a. s., Berger Bohemia, Kasvo nábytek, UniCredit Bank, Rege Vita Kunovice, ExtraNet Uherský Brod, Dobrá chuť, s. r. o., Pivovar Uherský Brod, CPA Delfín, Eurotisk, Navos, a. s. Kroměříž, Mary Kay, MUDr. I. Hajná, Šestákova pekárna, SOU Uherský Brod, Ditipo, Impost, Komerční banka, Intersport, Ewas, Kožešnictví Vacula, Foto Láska, Pavel Tichoň, Sbor dobrovolných hasičů Uherský Brod, Farmář Bří Lužů, Silamo, Velkoobchod papírem Řihák, Czech Association Route 66, Strabag, Kadeřnictví E. Motková, Sanizo, Lidová tvorba, Prima Bilavčík, Stavební bytové družstvo Panorama, Rojal, Pískování skla Popelka, SUN, správa nemovitostí, Regio, R.D.S., Farmář Pořádí, Bytový textil Pavla Divoká, Stavební firma Hanáček, s. r. o., Vlastimil Mahdal, ČSAD, Knihovna Fr. Kožíka Uherský Brod, Nábytek Dale, Hotel Kaunic, Kino Máj, Prufia, Adonis, Apollo reality, Sbor dobrovolných hasičů Těšov, Tesco, Kredit, Ivan Chrástek, ČSOB. VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE. ÚNORA Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 1, Uherský Brod, IČ: 96 Registrační číslo MK ČR E 8. Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Markéta Švehlíková, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: PaedDr Dagmar Vichorcová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/-57/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj 5

6 zpravodajství Důležitá informace nepřehlédněte!! Od začala platit nová obecně závazná vyhláška Města Uherského Brodu O nakládání se stavebním a komunálním odpadem na území města, která mimo jiné zavádí označování svážených popelových nádob nalepovacími štítky. Upozorňujeme, že nádoby je nutno označit pro každý rok lepicím štítkem, který je platný až do konce února následujícího kalendářního roku. Tyto štítky si mohou občané vyzvednout v průběhu měsíce února na Odboru životního prostředí MěÚ v Uherském Brodě, Nerudova ulice č.p. 19. a nalepit si jej na popelnici zepředu na viditelné místo. Ne na víko popelnice!! Upozorňujeme, že bez nalepeného štítku nebude popelová nádoba vyvezena!! Městská policie radí, doporučuje Letošní zimní čas nezačal příliš optimisticky pro vyznavače zimních sportů nikdo z nás nevěděl, zda a kdy konečně zasněží. Těšení se na sjíždění kopců na lyžích, snowboardech, sledování předpovědí počasí jakoby nebralo konce. Byť na horách nasněžilo, přišla novoroční obleva. Na některých místech naší republiky zahrozily záplavy, voda opět poničila majetek, i když zatím ne ve velkém rozsahu. Jednalo se spíše o lokální záplavy v níže položených oblastech. V polovině ledna konečně začaly mrazy, přišlo husté sněžení, mrazivé počasí, opětovně kolabovala doprava. Nastala pravá zima. Lidé s chronickými problémy by neměli dlouho pobývat venku, spíše v nejnutnějších případech na krátkou procházku, na nákup, k lékaři. To samé by mělo platit i u malých dětí, kvalitní oblečení by mělo být samozřejmostí jako i používání kvalitních ochranných krémů určených pro zimní období s menším obsahem vody. Chataři již zajisté zabezpečili své přechodné příbytky odstavením venkovní vody, jejím vypuštěním a hlavně kvalitním zabezpečením proti vstupu nezvaných hostí. Každoročně právě v tomto období bývá nejvíce vykradených chat a chalup. Zajděte si prosím aspoň někdy svou chatu zkontrolovat, zda je v pořádku, jestli u vás na zahrádce neschází např. kovové náčiní a jiné 6 Pokud si nebudete moci v průběhu měsíce února vyzvednout štítek na popelnici, je možno se dohodnout se sousedem nebo rodinným příslušníkem, který vám tento štítek vyzvedne. Odběr štítku může tedy zajistit i jiná osoba, než které štítek přísluší. Aby mohla štítek vyzvednout, musí znát velikost popelnice, pro kterou je štítek určen (malá hranatá plastová o objemu litrů, velká plastová o objemu litrů, kulatá plechová o objemu litrů). Každý, kdo bude odebírat štítek (štítky) se bude muset prokázat občanským průkazem!! Odbor životního prostředí a zemědělství nářadí, dřevo apod. Pokud nemáte možnost si svou chatu sami zkontrolovat, požádejte souseda, který chodí na zahrádku i v zimě, zda by se nemohl podívat a zkontrolovat i vaši chatu. Větší pozornost bychom měli věnovat i našim zvířatům, ta také trpí velkými mrazy, zbytečně je nevystavovat ledovému větru, sněžení. Je vhodné v zimním období zvířatům dát kvalitní žrádlo, s vyšším přísunem energií. Po procházkách bychom měli svým čtyřnohým mazlíčkům ošetřit tlapy od soli, která se nachází na chodnících či komunikacích. To platí i o srsti vysušit ji a vyčesat by mělo být samozřejmostí. Řidiči si opět musí zvyknout na zhoršené jízdní vlastnosti námraza, náledí, zmrazky, rozbředlý sníh a další nástrahy zimy. Chodci by si měli taktéž uvědomit, že řidič není schopen zastavit vozidlo na krátkou vzdálenost tak jako v létě. Proto prosím nevstupujte do vozovky těsně před vozidly, což je dáno i v zákoně, kdy chodec nesmí vstupovat do vozovky před bezprostředně se přibližujícím vozidlem a už vůbec ne před vozidlem s právem v přednosti v jízdě hasiči, záchranka, policie se zapnutými majáky. Předejdete tím, v tom lepším případě, zranění. Při cestě na dovolenou by měli řidiči vybavit svá vozidla zimní výbavou, sněhovými řetězy. Pokud cestujete s dětmi je vhodné vzít do auta deku, jestliže byste někde Prezentace města na veletrzích cestovního ruchu Městské informační centrum jako každý rok i letos prezentuje město Uherský Brod na veletrzích cestovního ruchu. Jako první se představilo v Brně na akci Regiontour. Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu, s podporou domácího cestovního ruchu. O týden později bude Městské informační centrum prezentovat nejen Uherský Brod, ale celou východní Moravu na veletrhu cestovního ruchu v Drážďanech. Tento veletrh je druhým největším veletrhem cestovního ruchu ve východním Německu. Na závěr se představí město Uherský Brod na Holiday World v Praze. Na veletrzích nabízíme především sadu letáků Stezky městskou památkovou zónou, kde návštěvníci získají veškeré informace o Uherském Brodě, tedy pamětihodnostech, historii, pověstech i kultuře města. V nabídce nechybí také možnosti ubytování a sportování, řekla pracovnice Městského informačního centra Marie Kročilová. Jako každý rok si na všech veletrzích mohou návštěvníci vyzvednout kapesní kalendáře města a především kalendář kulturních akcí na rok, o který bývá vždy velký zájem. Jako novinku nabízí MIC informační leták Orloje Uherskobrodska a aktualizovanou mapu cyklostezek Uherskobrodska. Obě tyto novinky můžete na Městském informačním centru na Domě kultury bezplatně získat i vy. -es- uvízli nebo stáli v koloně. Je taktéž špatné cestovat s nádrží tzv. nadoraz nikdy nevíte, zda bez problémů dorazíte až do cíle. Není v zimě nic horšího, než sedět v autě bez možnosti topení. Lyžaři a snowboardisté by si měli před užíváním radovánek na zasněžených kopcích nechat udělat servis sportovního náčiní. Po roce ležení někde v garáži si jistě i lyže zaslouží řádnou kontrolu. Nevyhnutelností při zimní dovolené je kvalitní pojištění nejen do zahraničí, ale již i u nás. Taktéž by mělo být samozřejmostí používání ochranných přileb na svazích, a to nejen u našich dětí. Zkušený lyžař ví, že alkohol na sjezdovku nepatří. Taktéž návštěvníci hor by si měli být vědomi, že je zakázáno vstupovat do označených oblastí se zákazem vstupu většinou se jedná o lavinová pole či nebezpečí strhnutí laviny. Pokud už jste adrenalinoví návštěvníci hor, porušujete základní principy chování v horách, tak tady doporučujeme velmi kvalitní pojištění pro skialpinisty. Akce horské služby, event. vzlet vrtulníku, vyjde mnohdy na několik desítek či stovkek tisíc. A to nemluvíme o tom, že strhnutím laviny nebo zablouděním z důvodu nezkušenosti či neakceptováním zákazu horské služby ohrožujete život svůj, ale také zasahujících záchranářů. Za Městskou policii Jana Buráňová Brodský zpravodaj

7 Novinky v bazénu i zimním stadionu V Aquaparku Delfín přicházejí stále se zajímavými novinkami, které zpříjemňují návštěvníkům zdejší pobyt. Již na konci minulého roku byl nainstalován vstup bez zálohy, zatímco dříve návštěvníci platili zálohu 1 Kč na čip a další na zámek od skříňky. K urychlení provozu slouží také nově instalovaný sběrač čipů. Ten umožňuje návštěvníkům, kteří nemají doplatky na výstupu, aby byli automaticky odbaveni sběračem čipů a nemuseli být obsluhováni na pokladně. Také abonenti mají možnost vstupu i výstupu do areálu bez obsluhy. Bezhotovostní platby formou čipu usnadňují platby v mokrém baru. Návštěvníci si také pochvalují nové elektronické šatní zámky. Po zrušení dřívějších mincovních zámků mohou hosté aquaparku používat k ovládání skříněk pouze čip. Smyslem nového pokladního systému je zkvalitnit služby v aquaparku a zajistit větší komfort pro návštěvníky. Nový systém včetně softwaru a všech věcí s tím spojených přišel na cca 95 tis. Kč. Největší pozitivum vidím především v nových šatních zámcích. Návštěvníci již nebudou muset mít vždy při sobě Kč nebo dvoueuro do skříňky a nebudou muset nosit klíček od skříňky. Výhodou pro nás i návštěvníky je i bezobslužnost na výstupu včetně úplné bezobslužnosti abonentů, uvedl ředitel CPA Delfín Vlastimil Šmíd. Změn se dočkal i zimní stadion. Hned na první pohled je patrný nový vzhled budovy. Prezentace výstavy Příběhy bezpráví Žáci Základní školy Mariánské náměstí představili veřejnosti a pozvaným hostům výsledky své dvouleté práce. V rámci společenskovědního semináře reagovali na vyzvání společnosti Člověk v tísni, aby hledali ve svém okolí pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví a zdokumentovali jejich příběhy. Součástí projektu bylo zpracování životního příběhu uherskobrodských pamětníků, sesbírání fotografií, dokumentace a příprava prezentace. Naši žáci zpracovali příběh dvou uherskobrodských rodáků paní Anny Honové a pana Josefa Kollera, uvedla Jitka Hudečková, která dětem s projektem pomáhala. Završením jejich práce bylo Bál Berušek V sobotu. ledna se uskutečnil v Domě kultury v Uherském Brodě 7. bál Berušek, který tradičně pořádá Centrum pro rodinu Beruška. Začínalo se již počtvrté polonézou rodičů s dětmi, tatínci s holčičkami a maminky s chlapečky. Součástí programu byla baletní vystoupení žákyň ZUŠ pod vedením pí uč. Honzíkové. K poslechu a tanci hrál Orchestr Stanislava Sládka ze ZUŠ Uherský Brod pod vedením p. uč. Stanislava Sládka. Celým odpolednem provázela, oblečená jako princezna, žákyně dramatického oboru Maruška Trtková. Mezi hudebními vystoupeními se mohly děti zapojit do her s pohádkovou tematikou. Stali se z nich malé princezny a malí princové, kteří si hráli s loupežníky na schovávanou, setkali se s lesními obry a nakonec ubránili V roce došlo k dokončení opláštění včetně oken na štítech budovy východní a západní strany a dokončení výměny oken na jižní straně budovy. Jednalo se o investici cca,1 mil. Kč. Stejně jako v budově bazénu, také v budově zimního stadionu byl nainstalován nový systém obsluhy návštěvníků. Nový pokladní systém včetně turniketu byl přenesen z letního koupaliště. Smyslem tohoto systému je především rozšíření možnosti využití permanentek z aquaparku Delfín, které se navíc mohou využívat jako kreditní karty i pro letní koupaliště. Výhodou je také možnost přímého vstupu návštěvníků s permanentkou. Znamená to, že předplatitelé nemusí vůbec na pokladnu. Celková obměna zimního stadionu probíhá postupně a plánovitě již od roku 8, kdy zimní stadion přešel do správy CPA Delfín. Od roku 8 se postupně realizovala rekonstrukce plynové kotelny, rekonstrukce WC muži a ženy, částečná rekonstrukce interiéru šaten včetně sociálních zařízení, kompletní výměna rozvodů vody a TUV v celém areálu, rekonstrukce osvětlení ledové plochy, výměna podlahoviny, zpětné využívání odpadní vody z technologie zimního stadionu pro potřeby chladící věže a jiné drobné úpravy, vypočítává Vlastimil Šmíd. Celkově bylo na zimním stadionu v letech 8- investováno cca mil. Kč, z toho cca 5 mil. dotace. pak fotografování stylizovaného příběhu Anny Honové a členů studentského týmu, které proběhlo na škole na jaře. Právě z těchto fotografií a fotografií pamětníků devíti zapojených škol z celé republiky vznikla uvedená výstava. Emotivní osudy pamětníků se dotkly snad všech. Jsme rádi, že jsme mohli na vernisáž pozvat i veřejnost, především pedagogy z jiných škol a pamětníky, kteří dlouhodobě do naší školy docházejí. Jejich zajímavá vyprávění ozvláštňují běžnou výuku historie a seznamují žáky s regionální historií, která pomáhá chápat žákům ty tzv. velké, obecné dějiny, dodala Jitka Hudečková. -es- hrad před útočníky. Mimo pohádky byl dětem k dispozici dětský koutek s hračkami. Program byl připraven ve spolupráci s MŠ Svat. Čecha s účastí pí ředitelky Vladimíry Mahdalové a pí uč. Pavlíny Kunčarové. Poděkování patří všem výše jmenovaným, bez kterých by se bál nemohl uskutečnit. Ples se jistě vydařil, odcházeli spokojení nejenom děti, ale i rodiče a ostatní návštěvníci bálu. Pevně věříme, že také další ročník bude minimálně stejně tak úspěšný jako ten letošní. CPR Beruška zve rodiče s malými dětmi na nejbližší akci - Karneval pro nejmenší, který se bude konat v neděli 1. února v sále Domu dětí a mládeže. -red- zpravodajství Realitní rádce Realitní rádce vám každý měsíc přináší certifikovaný realitní a hypoteční makléř, Josef Malek majitel realitní kanceláře RE/MAX Extra, Bří Lužů 7, Uherský Brod. Jakou smlouvu podepsat s realitní kanceláří? Prodáváte nemovitost a potenciálního kupce vaše nabídka zaujme. Už se chystá, že vám zavolá, jenže pak ji najde jinde za nižší cenu. Ztratí zájem, bude z několika různých prodejních cen zmatený, nabídku bude považovat za nedůvěryhodnou a radši koupí něco jiného. Jak z toho ven? V žádném případě nezadávat prodej vaší nemovitosti do několika realitních kanceláří a už vůbec ne bez smlouvy. Řešením je zvolit si jednu realitní kancelář, která má armádu makléřů a uzavřít s ní exkluzivní smlouvu. Nemovitost pak nebude inzerovat více realitek s různými informacemi, za odlišných podmínek, a především za různou cenu. V zahraničí je běžné, že realitky uzavírají s klienty pouze exkluzivní smlouvy. Výhodou exkluzivity jsou jasně stanovené podmínky, které jsou dopředu známy. To vede k rychlejšímu a výhodnějšímu prodeji. S exkluzivní smlouvou mají realitky větší jistotu, že se jim vrátí prostředky, které do prodeje nemovitosti daly. A prodávající má zaručeno, že se jeho dům či byt bude poctivě propagovat. Důležitý je i termín plnění smlouvy, tedy doba, na jakou se uzavírá. Nikdy nepodepisujte smlouvu na dobu neurčitou či do doby prodeje, ale vždy na konkrétní období, maximálně na měsíce, což je obvykle dostatečně času, aby váš makléř během této doby vaši nemovitost prodal. Pokud budete s makléřem spokojeni, smlouvu můžete kdykoliv prodloužit. Pokud ne, smlouvu vypovíte a vyberete si jiného makléře nebo realitku. Více na Extra komerční prezentace Brodský zpravodaj 7

8 sociální věci Blahopřání Dne.. se dožívá krásných 9 let naše drahá a všem milá spoluobčanka paní Ludmila Mahdalová. Hodně zdraví a elánu do dalších let srdečně přejí sousedky a celá ul. Cihlářská v Havřicích. Vzpomínky Dne 5. ledna uplynulo 1 let od úmrtí paní Věry Vincencové. Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte s námi. Děkují sourozenci. Dne.. by se dožil 1 let pan Vladimír Pummer, obchodník, později zaměstnanec zbrojovky, amatérský filmař a fotograf. S úctou vzpomínají Zdenka, Marie a Vladimír s rodinami. Odešel jsi, jako když zhasne svíce, nebylo však pomoci více. Děkujeme za vše, co jsi nám dal, nám jen vzpomínku na tebe a tóny tvých písní zanechal. Dne 6. února vzpomeneme 1. smutné výročí, co nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan Josef Juřička. Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami. Dne.. uplyne rok od úmrtí paní Marie Indrové. Za tichou vzpomínku děkují manžel Josef, syn Petr a dcera Jitka s rodinami. Dne 6.. vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Jaroslava Přikryla. S úctou a láskou vzpomíná manželka, dcery Hana a Alena s rodinou. Výsledky Tříkrálové sbírky V uherskobrodském děkanátu koledovalo skupinek ve obcích. Celkem se zapojilo 1 dobrovolníků z celého děkanátu. Podstatná část peněz půjde na přímou pomoc rodinám s dětmi, neboť v současné době, kdy se hodně šetří také v sociální oblasti, se na nás obrací spousta rodin s žádostí o pomoc. V minulém roce jsme rodiny podpořili částkou 6 korun. Ostatní projekty půjdou na rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod, jakožto největšího poskytovatele sociálních služeb v regionu, uvedl Vít Kadlčík, regionální koordinátor Tříkrálové sbírky pro Uherskobrodsko. Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 1,, a za Oblastní charitu Uherský Brod Obec 1 Bánov Bojkovice Březová Bystřice p.lopeníkem Dolní Němčí Drslavice Horní Němčí Hostětín Hradčovice Lhotka Komňa Korytná Lopeník Nezdenice Nivnice Pašovice Pitín Prakšice Přečkovice 6 Rudice Slavkov Starý Hrozenkov Strání - Květná Suchá Loz 8 1 Šanov Šumice Uherský Brod Újezdec u Luhačovic Vápenice Veletiny Vlčnov Vyškovec 69 Záhorovice Žitková Celkem Čas neúprosně běží a bolest v srdci zůstává, slzy v očích tě neprobudí a domov prázdný zůstává. Dne 8.. uplyne let, kdy nás nečekaně opustil náš syn Petr Horňák. S láskou vzpomínají rodiče, setra s rodinou a ostatní příbuzní. Poděkování Děkuji paní MUDr. Mudrákové za hezký a vlídný přístup k mojí nemocné mamince Anně Poslušné. Zároveň děkuji celému ošetřujícímu personálu. oddělení LNP pod vedením hlavní sestry Mgr. Kandrnálové a staniční sestry Boráňové za vzornou péči. dcera Věra Rybářová V prvních lednových dnech můj manžel Zdeněk, který se dlouhodobě léčí se srdcem, zkolaboval na zahradě v ulici Jabloňová. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat panu Danielu Rosenfeldovi, který okamžitě zareagoval a zavolal policii a záchrannou službu. Zásluhou jeho včasného telefonátu a následné rychlé lékařské péče se podařilo manžela zachránit. manželka Dana Dvořáková 8 Brodský zpravodaj

9 Vzpomínka na holocaust V neděli 7. ledna jsme si v Uherském Brodě připomněli smutné výročí 7. let od odsunu židovských občanů do fašistických vyhlazovacích táborů. Pozvání na tuto vzpomínkovou akci přijali také představitelé Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Mojmír Kallus a Pavel Horák, Miriam Mouryc ze vzdělávacího oddělení izraelského muzea holocaustu památníku Yad Vashem a další hosté a především Věra Weberová, přímá účastnice a pamětnice transportů. Pamětní deska Na památku 87 občanů jihovýchodní Moravy, kteří byli deportováni do koncentračních táborů byla odhalena bronzová pamětní deska na historické budově gymnázia. Jejím autorem je akademický sochař Radim Hanke. Tato strašlivá apokalypsa stále zůstává mimo lidské pochopení. Ani dnes, 7 let po této tragické události, není možné zapomenout na zrůdnost myšlenky, která vedla nacistické velení k uskutečnění takového hrůzného zločinu. Je na nás, abychom především mladé generaci připomínali kruté osudy těch, kteří svými životy nevinně zaplatili při nesmyslném řádění zločinců, které nemá v dějinách lidstva obdoby, řekl starosta Patrik Kunčar. Po něm se slova ujala Miriam Mouryc, která připomněla utrpení židovského národa, jeho dnešní pohled na holocaust i nebezpečné snahy některých skupin holocaust popírat. Odhalení desky důstojně doprovodil českou hymnou i několika písněmi Komorní sbor Dvořák. Po pietním aktu navštívili hosté slavnostně osvícenou židovskou modlitebnu. Beseda k zamyšlení Beseda s paní Věrou Weberovou, kterou prokládali mistrovsky provedenými ukázkami židovské hudby členové skupiny Gabi Rabi, se konala v kině Máj. Na zahájení paní Weberová zapálila na uctění památky obětí holocaustu svíce na sedmiramenném svícnu. Připomněla tak miliony umučených židovských dětí, žen a mužů, stařenek a stařečků, vojáků a odbojářů, ale také ty, kteří jim v nelehké době pomáhali přežít. Když paní Weberová začala vyprávět svůj životní příběh, byl v sále malý, ale přece jen obvyklý ruch. S každým jejím slovem však utichal. Nakonec byla místnost úplně mlčenlivá a lidé plně soustředění na slova šedovlasé dámy na podiu. Vyprávěla o tom, že už od roku 19 nemohli Židé vůbec nic. Nesměli chodit do školy, do kina, na sportovní utkání. Nemohli používat dopravní prostředky. Pro nacisty nebyli lidi. Mohli jen na židovský hřbitov. Její rodina žila v Kyjově s dalšími třemi rodinami v jednom bytě. A mělo být ještě hůř. 18. ledna museli na základě rozkazu všichni odcestovat do Uherského Brodu, kde pobyli tři dny. Byli jsme zařazeni hned do dalšího transportu do Osvětimi. Ale tenkrát nikdo z nás nevěděl, co znamená Osvětim. My jsme si mysleli, že to bude něco podobného jako Terezín. Že tam budeme bydlet, pracovat a čekat na konec války. Doufali jsme, že to bude trvat tak půl roku, možná rok Tím jsme se utěšovali. Jenže osud byl jiný. Ze všech pěti set lidí, kteří s námi z Kyjova odešli, se vrátilo po válce dospělých a jedno dítě, vysvětlovala paní Weberová. Při transportu do Terezína si jeden člověk mohl vzít s sebou padesát kilogramů nejnutnějších potřeb, které si musel sám nést. Které dítě ale může nést padesát kilogramů. Totéž platilo i pro lidi, kteří v podstatě umírali. Nesli je na nosítkách. Jeden umřel ještě v Uherském Brodě, další během cesty nebo po příjezdu do Terezína, řekla pamětnice, která tehdy měla necelých devět let. V Terezíně se jí dařilo zůstat v blízkosti matky, i když byla několikrát zařazena do transportu. Její maminka ale získala v Terezíně důležitou práci v slídárně a její pracovní výkony byly tak vysoké, že se vyhnula přesunu do Osvětimi a výjimku dokázala zajistit i pro dceru. Otce a bratra ale odvedli. Už je nikdy neviděla. Přesto jim otec i tak pomáhal. Už před válkou se totiž dobrovolně přihlásil do dolů. Byla to velmi těžká práce, ale tehdy se říkalo, že ti, kteří pracují v dolech, budou transportů ušetřeni. Až později zjistili, že to není pravda. Ale tatínek si v dolech získal mnoho přátel. Ti jim později posílali do Terezína balíčky s jídlem. To jim velice pomohlo. Vzpomínám si na své kamarádky, které odcházely do Polska. Já jsem zůstala v Terezíně. Volala jsem na ně, aby mi tam držely místo, protože jsem chtěla být s nimi. Po válce jsem zjistila, co by tam na mě čekalo, vyprávěla s patrným dojetím posluchačům. Když se s maminkou po válce vrátily domů, měla jedenáct let. Byly z nás žebračky. Domov jsme našly vykradený, nebyla tam jediná židle, stůl, ani matrace v posteli. Prostě nic. Neměliy jsme ani jídlo a oblečení, všechno bylo na lístky a my pochopitelně žádné neměly. Ujaly se nás ale naštěstí maminčiny bývalé spolužačky. Jedna nám darovala chleba, jedna zeleninu a tak jsme přežívaly. Nejvíc jsme ale myslely na to, jestli se vrátí naši příbuzní a známí, kteří odcházeli s námi. Čekaly jsme, ale naše rodina se už nevrátila, tiše vzpomínala. Nikdy nechodila do školy. Aby tam mohla nastoupit, musela celé letní prázdniny denně chodit na doučování, aby se naučila alespoň základy. Šla rovnou do šesté třídy. Z těžké doby jí zůstaly špatné vzpomínky. Ale nenávistí se člověk nesmí živit. Já na to nikdy nezapomenu, na to se ani nedá zapomenout, i když je to už skoro sedmdesát let. Musíme doufat v dobré lidi a všechno zlo se snažit dostat od sebe. Lidstvo je ale bohužel nepoučitelné uzavřela Věra Weberová. Na její slova navázal žalm v podání Gabi Rabi. S posledními tóny žalmu symbolicky dohořely i svíčky v obřadním svícnu. Výstava a film Součástí vzpomínkové akce byla také výstava dobových fotografií ve foyer kina Máj. Na jedenácti panelech je zobrazen život uherskobrodské židovské komunity v době míru, ale i později, když už museli na oblečení nosit žlutou hvězdu. Jsou tu i vzácné fotografie přímo z oněch lednových dnů, kdy se Židé z jihovýchodní Moravy shromažďovali v budově gymnázia. Pořídil je tehdejší učitel Vilibald Růžička z půdy protějšího domu, a to s nasazením vlastního života, protože dokumentování této akce bylo nacisty přísně zakázané. Tuto výstavu, která bude v kině k vidění ještě měsíc, si určitě nenechejte ujít. Vzpomínkovou akci zakončilo promítání filmu V temnotě režisérky Agnieszky Hollandové. Fotogalerie strana. Elen Sladká téma měsíce Odsun židovského obyvatelstva z města Již počátkem roku 191 začíná německá správa zdejší Židy separovat od ostatního obyvatelstva Uherského Brodu. Poté přijíždějí. května 191 Židé z Luhačovic a z nařízení zlínského oberlandrátu ještě v červenci téhož roku z Uherského Hradiště. V židovské části města, kde dosud žilo kolem 5 obyvatel, tak nyní pobývalo přibližně 9 osob. Drama zde koncentrovaných Židů začíná postupně vrcholit. V lednu 19 je Uherský Brod určen jako shromaždiště židovského obyvatelstva politických okresů Uherský Brod, Uherské Hradiště, Hodonín a Vsetín. V uherskobrodském ghettu se tak tísní již 1 osob. Počátkem ledna 19 však začíná německá policie do Uherského Brodu soustřeďovat ještě židovské obyvatelstvo okresů Zlín a Veselí nad Moravou. Všichni jsou registrováni a prozatímně ubytováni v uherskobrodském ghettu, jehož počet obyvatel se tímto zvýšil na 88 osob. Po několika dnech byli odtud po tisících odváděni do budovy zdejšího gymnázia, kde strávili uzavřeni tři dny, a poté byli přesunuti pod dohledem německého četnictva na vlakové nádraží. Z Uherského Brodu byly koncem ledna 19 vypraveny krátce po sobě tři transporty. První s označením Cn vypravený (1 osob) zahrnoval obyvatele obcí Kyjov, Uherský Ostroh, Zlín, Napajedla, Holešov, Veselí nad Moravou, Vracov, Vizovice, Malenovice, Jarošov, Zlechov a Kunovice. Druhým transportem s označením Co vypraveným (1 osob) byli deportováni obyvatelé Strážnice, Hodonína, Podivína, Brumova a částečně Uherského Brodu. Třetí a poslední transport označený Cp byl vypraven a zahrnoval obyvatele Uherského Brodu a jeho nejbližšího okolí v počtu 88 osob. Po příjezdu do terezínského ghetta byli někteří z těchto tří transportů ihned zařazeni do velkého transportu Cu, čítajícího kolem 1 osob. Lidé, kteří byli vybráni do tohoto transportu, strávili noc v terezínských kasárnách a ráno šli pěšky do km vzdálených Bohušovic nad Ohří, kde nastoupili do osobního vlaku mířícího do osvětimského vyhlazovacího tábora. Předpokládá se, že značná část takto deportovaných zahynula vzápětí po příjezdu transportu Cu. První únor 19 je tak u řady deportovaných uváděn zároveň jako datum úmrtí. Po vypravení všech tří transportů a převozu nemocných zůstali z židovského obyvatelstva ve městě pouze předseda ŽNO Otto Steiner s několika úředníky, kteří do dubna 19 prováděli majetkovou likvidaci židovské obce. Poté byli deportováni i oni do terezínského ghetta. Někteří Židé se smíšených manželství však deportováni nebyli a přežili válečnou dobu ve městě. Z knihy Uherský Brod - Očima dobových fotografů připravila Elen Sladká. Brodský zpravodaj 9

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VIII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

MAS Blaník Místní akční skupiny Blaník č. 7/2015

MAS Blaník Místní akční skupiny Blaník č. 7/2015 Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři, posouváme se v MAS do druhého volebního období a s tím souvisí naše neustálé přemýšlení o roli MAS v regionu. Už víme, že nejspíše v létě budeme podávat konečně

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více