Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude..."

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude

2 Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A. Komenského. Více str.. foto: Markéta Švehlíková Autorskou výstavu uherskobrodského výtvarníka Jaroslava Bureše najdete do 15. února v Cafe Clubu. Více str.. foto: Markéta Švehlíková V pořadu Večery písní a příběhů četli ze svých knih regionální autoři Michal Čagánek, Jan Bezděk, Andrea Kapustová a Alena Bartošíková. Povídání o nejnovější publikace paní Bartošíkové najdete na str.. foto: Markéta Švehlíková Na besedu do Ulitého Kafé zavítal známý zlínský soudce, spisovatel a divadelník Josef Holcman. Více str.. foto: Markéta Švehlíková Zlatým hřebem letošní akademie gymnázia bylo nastudování klasické pohádky Mrazík v původním znění bez titulků, tedy v ruštině. Režisérského a jazykového vedení se ujala profesorka I. Bušíková. Více str. 1. foto: archiv školy Brodský zpravodaj

3 Vzpomínka na holocaust fotogalerie Slavnostní přijetí hostů na radnici. Manželé Weberovi při přijetí na radnici. Skupina GABI RABI navodila skvělou atmosféru. Pamětní desku na gymnáziu odhalil starosta Patrik Kunčar, její autor Radim Hanke a paní Weberová. Za všechny oběti holocaustu zapálila paní Weberová svíce. Miriam Mouryc promluvila před gymnáziem. Vzpomínkovou akci doprovázelo sněžení. Přednáška a výstava v kině Máj. foto: Elen Sladká Brodský zpravodaj

4 pozvánky DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pracovištì DDM: Pøemysla Otakara II. 8, Uherský Brod EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 57 tel./fax: Uherský Brod tel.: ÚNOR NAKRESLI SI SVÉHO ANDÌLA Nakresli, namaluj, uháèkuj, vymodeluj a pøines na DDM do 15.. Výstava Andìl domácí se koná v prostorách DDM. Info: Radka Benešová DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti druhou záhadu v roce. Pøíbìh naleznete na stránkách DDM. Info: VýTVARNÁ SOUTÌŽ Namaluj, nakresli,vytvoø jakoukoliv technikou obrázek REJ MASEK nejpozdìji do 8.. Tvoøit mùžeš i na Eku dennì od do 17 hodin. Info: M.Jílková Palièkáøky z DDM Vás srdeènì zvou na VÝSTAVA PALIÈKOVANÉ KRAJKY výstavu od 6.. v prostorách DDM. ZIMNÍ RADOVÁNKY Fotografická soutìž o nejkrásnìjší, nejzábavnìjší, nejšílenìjší fotky z vánoèního a povánoèního èasu. Uzávìrka soutìže 8.., Info: M. M.lèochová sobota 9. Fašank na Maršovì Tradièní obchùzka masek, hudba, zpìv, tanec a hlad taky nebude. Info: M.Kadlecová GEOKEŠKY AUTEM I PÌŠKY Sraz 9. u DDM, smìr hvìzdárna, Rubaniska, Maršov. Po obìdì Tour de Maršov. S sebou: teplé obleèení, pevná obuv, svaèina, pití, listingy a drobnosti do skrýší. Info: M. Kadlecová pondìlí. VALENTÝNSKÉ FIMOVÁNÍ Od 16. v keramické dílnì. Poplatek: 5Kè dìti/ 6Kè dospìlí. Budeme vyrábìt korálky, pøívìsky, mùžete si pøinést lžièky, kovové dózièky, klíèe, aj. kovové pøedmìty na ofimování. Info: R. Benešová úterý. ŠPERK z korálkù Valentýnská dílna od 17. ve výtvarném ateliéru DDM. Cena Kè. Pøihlášky do.. Info: P. Bzirská ètvrtek. NAROZENINOVÁ PÁRTY Srdeènì zveme na Ekocentrum Chrpa od. do 17.h. na oslavu dalšího roku v nových prostorách. Dance show, výroba èervených a rùžových dáreèkù, info: M. Kadlecová VALENTÝNSKÝ ÈAJÍK Pro všechny návštìvníky èajovny od.h. Info: L. Skoèovská pondìlí 18. Hry s kamínky Navštivte èajovnu a vyberte si barevné kamínky. Info: L. Skoèovská ètvrtek 1. Turnaj v magic the gathering V rámci ligy. Pøijï a staò se mistrem. Od 15. v ateliéru, startovné Kè, info: J. Smítal sobota. Výuka dornovy metody Výuka speciální metody, srovnání páteøe autorizovanou nedìle. lektorkou Z. Prouzovou-Lehrman. Pøihlášky pøedem, info: L. Skoèovská Jarní prázdniny pondìlí 5. Škola plná her ZŠ Nivnice - horní stupeò nejen pro dìti z Nivnice. vstupné Kè, info: J. Smítal pondìlí 5. Keramické dílny Tradièní tvoøení v keramické dílnì 9. -.h. Pro zaèáteèníky -støeda 7. i pokroèilé od 6 do 99 let. Dìti 5Kè/dospìlí 6Kè. Pøihlášky a zálohy pøedem. Kapacita dílny max. lidí. Info: R. Benešová Prázdninové tvoøeníèko Pro kluky a holky od 7 do let. Dennì h. Netradièní výtvarné techniky a zábavné hry. Cena: 75Kè zahrnuje materiál, obìdy, svaèinky. Pøihlášky a platby v recepci DDM. Info: B. Bujáèková, S. Svobodová ètvrtek 8. Indiánské odpoledne výroba indiánských èelenek, bubnování, hry soutìže. Svaèinky s sebou, pitný režim zajištìn. Vstupné Kè, info: M. Mlèochová pátek 1.. Korálkování na chrpì Od 8. do. hry, výroba pøívìšku, krabièky. Cena: 75Kè. Pøihlášky a platby do 5.. V recepci DDM. Info: M. Kadlecová Brodský zpravodaj

5 úvodník Vážení spoluobčané, milí čtenáři, zdá se, jako by silvestrovské oslavy proběhly teprve včera, a už je první měsíc nového roku za námi a mílovými kroky se blíží další stavební sezona v našem městě. Dovolte mi proto, abych vás alespoň telegraficky v rámci tohoto úvodníku seznámil s tím, co v našem městě v roce rozvrtáme a rozkopeme, a požádal vás tím zároveň o pochopení pro komplikace, které každá stavební akce přináší. Doufám, že akcí, kdy se vám bude zdát, že to opravdu realizační firma dělá už nekonečně dlouho, že projektant se asi našemu královskému městu chtěl krutě pomstít, nebo když si budete klepat na čelo, jak to zase na té radnici vymysleli, bude minimum. Věřte, že všechny akce pro nadcházející sezonu jsou během zimy velmi pečlivě připravovány po stránce technické i smluvní. Přiznávám, chybička se občas může vloudit, ale většinou má spíše všechno svůj, na první pohled málo zřejmý, důvod. Jaký bude rok za volantem? Největší akcí v oblasti dopravy bude rekonstrukce okružní křižovatky u pivovaru, která započne na jaře a měla by být dokončena do prázdnin. Výstavba bude spojena s řadou dopravních omezení, motoristy budeme informovat na webu města a ve sdělovacích prostředích. Další akce se týkají parkování, naplánovaná je úprava ulice Karla IV. pro komfortnější a hlavně legální parkování. Mezi priority patří výstavba parkoviště v ulici Tkalcovská. Bohužel se stále ještě nepodařilo převést potřebné pozemky ve vlastnictví České republiky do vlastnictví města. Věc nepřestáváme urgovat a věříme, že se nám parkoviště v tomto roce podaří zrealizovat. Částečné rekonstrukce se konečně dočká i ulice Partyzánů a ulice Nad Kostelem v Újezdci. A co vlakem, autobusem, po vlastních a na kole? V roce tomu je přesně let, kdy byla do Uherského Brodu dotažena železnice a přesně v tomto roce zahájíme výstavbu moderního dopravního terminálu, která bude probíhat až do druhé poloviny roku. Bezpochyby výborná zpráva pro všechny, kdo používají hromadnou dopravu. Opakovaně podáváme žádost o dotace na výstavbu chodníku ke hvězdárně, který citelně schází. A také žádost na výstavbu propojení šumické cyklostezky s Újezdcem. Pokud v některé z těchto žádostí uspějeme, i tyto akce se v roce rozjedou. Další poměrně velkou akcí bude rekonstrukce náměstí 1. máje, která kromě nové dlažby zatraktivní náměstí i přidáním mobiliáře, zeleně a úpravou vodního prvku. Díky tomu všemu by tak nově mělo náměstí obyvatelům sídliště Pod Vinohrady sloužit mnohem lépe. Zkrátka nezůstane ani hlavní tedy Masarykovo náměstí, které jsme se rozhodli vzhledem k velkému finančnímu objemu rekonstruovat na etapy. První etapou začneme již v tomto roce. A že už si ji náměstí zaslouží. A co děti, mají si kde hrát? A studovat? Na školy a školky jsme v investičním rozpočtu tohoto roku také mysleli. Čeká nás zateplení mateřské školy na ulici Primátora Hájka a v Těšově, dále zateplení jídelny ZŠ Mariánské náměstí a první etapa výměny oken v této škole, kde rovněž proběhne rekonstrukce sociálních zařízení. Ta konečně čeká rovněž MŠ Olšava. Díky získané dotaci se všechny naše základní školy dočkají rekonstrukce přírodovědných učeben, tak doufejme, že bude děti ta fyzika hned více bavit. Dětská hřiště a sportoviště jsou sice realizačně nákladná a velmi náročná na údržbu, přesto jejich dostatek je dnes v městském prostoru samozřejmostí. Na nové hřiště se v tomto roce mohou těšit Havřice, lokalita sídliště U Plynárny a dětského koutku se letos dočká i relativně nová lokalita Babí louka. Veřejná bezpečnost nebo raději bezpečnost obyvatel Městská policie se letos přestěhuje do uvolněných prostorů na ulici Pecháčkova (bývalé uhelné sklady ), zároveň s tím dojde k revitalizaci městského kamerového systému. Přinese to i nemalé úspory, protože se sníží počet budov užívaných městem a nevzhledný paneláček v centru města dostane důstojnější podobu. V rámci dotačních projektů dojde k vybudování krizového varovného a vyrozumívacího systému na celém území města, nezávislého na dodávkách elektrické energie, který bude rovněž napojen na systém protipovodňové ochrany. Toto je jediná investice, o které bych si za let opravdu rád řekl, že byla absolutně zbytečná. Regenerujete? Regenerujeme! Dokončení III. etapy regenerace panelového sídliště Pod Vinohrady je na spadnutí, a pokud získáme dotace, rozjedeme etapu IV. - závěrečnou. Což už je na čase, protože nám obyvatelé z ostatních částí města začínají intenzivně nadávat, že investujeme pouze na sídlišti Pod Vinohrady. Bohužel dotační titul, který využíváme, se vztahuje pouze na panelová sídliště. Každý rok rovněž opravujeme památky v rámci programu regenerace městské památkové zóny. Letos by snad mohla přijít řada na kašnu sv. Floriána na Masarykově náměstí a odvlhčení by se mohla dočkat kaple Andělů strážných v Tyršových sadech. Závěrem, nikoliv však na konec Kromě množství drobných akcí je z těch větších ještě naplánováno zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Za Humny. Ale to už je opravdu vše. Pokud byste se chtěli ucházet o některou ze vzpomenutých veřejných zakázek (nebo o celou řadu dalších) nebo kdybyste chtěli zkontrolovat, zda jsou výběrová řízení vedena transparentně, připomínám, že průběh všech veřejných zakázek města Uherský Brod můžete pohodlně sledovat na zakazky.ub.cz. Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně příjemných únorových dnů, ať se Vám daří vše, na čem Vám záleží, a těším se na setkávání s Vámi při nejrůznějších příležitostech. Jan Hrdý, místostarosta města Poděkování Město Uherský Brod a Dům kultury děkují všem sponzorům, kteří svým darem přispěli k příjemnému průběhu XVI. reprezentačního plesu města, který proběhl v sobotu Jsou to: Spa Lázně Luhačovice, V&H, Rumpold UHB, s. r. o., Bonnus, s. r. o. Uh. Brod, Josef Máčalík, kovoobráběčství, B-tel, s. r. o. Uherský Brod, Česká zbrojovka, a. s., starosta města Patrik Kunčar, 1. místostarosta města Ing. Jan Hrdý,. místostarosta města Ing. Petr Vrána, manželé Sekaninovi, Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s.r.o., Strojírny Bohdalice, Knihkupectví Formát, Interikon, Imtradex, Emos Elektro, Nadace Děti, kultura, sport, Belvis Elektro, Atelier Žampach, Hamé Babice, C. A. Pencil Travel, Květinářství Narcis, Zlatnictví HM, SPŠ OA Uherský Brod, R-styl, EGP Invest, Pozimos, VHS Veselí nad Moravou, Liro, Masař Josef - prodejna textil. zboží, Q studio, COPT, Zlatnictví Jiří Výmola, Linea Nivnice, a. s., Berger Bohemia, Kasvo nábytek, UniCredit Bank, Rege Vita Kunovice, ExtraNet Uherský Brod, Dobrá chuť, s. r. o., Pivovar Uherský Brod, CPA Delfín, Eurotisk, Navos, a. s. Kroměříž, Mary Kay, MUDr. I. Hajná, Šestákova pekárna, SOU Uherský Brod, Ditipo, Impost, Komerční banka, Intersport, Ewas, Kožešnictví Vacula, Foto Láska, Pavel Tichoň, Sbor dobrovolných hasičů Uherský Brod, Farmář Bří Lužů, Silamo, Velkoobchod papírem Řihák, Czech Association Route 66, Strabag, Kadeřnictví E. Motková, Sanizo, Lidová tvorba, Prima Bilavčík, Stavební bytové družstvo Panorama, Rojal, Pískování skla Popelka, SUN, správa nemovitostí, Regio, R.D.S., Farmář Pořádí, Bytový textil Pavla Divoká, Stavební firma Hanáček, s. r. o., Vlastimil Mahdal, ČSAD, Knihovna Fr. Kožíka Uherský Brod, Nábytek Dale, Hotel Kaunic, Kino Máj, Prufia, Adonis, Apollo reality, Sbor dobrovolných hasičů Těšov, Tesco, Kredit, Ivan Chrástek, ČSOB. VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE. ÚNORA Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 1, Uherský Brod, IČ: 96 Registrační číslo MK ČR E 8. Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Markéta Švehlíková, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: PaedDr Dagmar Vichorcová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/-57/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj 5

6 zpravodajství Důležitá informace nepřehlédněte!! Od začala platit nová obecně závazná vyhláška Města Uherského Brodu O nakládání se stavebním a komunálním odpadem na území města, která mimo jiné zavádí označování svážených popelových nádob nalepovacími štítky. Upozorňujeme, že nádoby je nutno označit pro každý rok lepicím štítkem, který je platný až do konce února následujícího kalendářního roku. Tyto štítky si mohou občané vyzvednout v průběhu měsíce února na Odboru životního prostředí MěÚ v Uherském Brodě, Nerudova ulice č.p. 19. a nalepit si jej na popelnici zepředu na viditelné místo. Ne na víko popelnice!! Upozorňujeme, že bez nalepeného štítku nebude popelová nádoba vyvezena!! Městská policie radí, doporučuje Letošní zimní čas nezačal příliš optimisticky pro vyznavače zimních sportů nikdo z nás nevěděl, zda a kdy konečně zasněží. Těšení se na sjíždění kopců na lyžích, snowboardech, sledování předpovědí počasí jakoby nebralo konce. Byť na horách nasněžilo, přišla novoroční obleva. Na některých místech naší republiky zahrozily záplavy, voda opět poničila majetek, i když zatím ne ve velkém rozsahu. Jednalo se spíše o lokální záplavy v níže položených oblastech. V polovině ledna konečně začaly mrazy, přišlo husté sněžení, mrazivé počasí, opětovně kolabovala doprava. Nastala pravá zima. Lidé s chronickými problémy by neměli dlouho pobývat venku, spíše v nejnutnějších případech na krátkou procházku, na nákup, k lékaři. To samé by mělo platit i u malých dětí, kvalitní oblečení by mělo být samozřejmostí jako i používání kvalitních ochranných krémů určených pro zimní období s menším obsahem vody. Chataři již zajisté zabezpečili své přechodné příbytky odstavením venkovní vody, jejím vypuštěním a hlavně kvalitním zabezpečením proti vstupu nezvaných hostí. Každoročně právě v tomto období bývá nejvíce vykradených chat a chalup. Zajděte si prosím aspoň někdy svou chatu zkontrolovat, zda je v pořádku, jestli u vás na zahrádce neschází např. kovové náčiní a jiné 6 Pokud si nebudete moci v průběhu měsíce února vyzvednout štítek na popelnici, je možno se dohodnout se sousedem nebo rodinným příslušníkem, který vám tento štítek vyzvedne. Odběr štítku může tedy zajistit i jiná osoba, než které štítek přísluší. Aby mohla štítek vyzvednout, musí znát velikost popelnice, pro kterou je štítek určen (malá hranatá plastová o objemu litrů, velká plastová o objemu litrů, kulatá plechová o objemu litrů). Každý, kdo bude odebírat štítek (štítky) se bude muset prokázat občanským průkazem!! Odbor životního prostředí a zemědělství nářadí, dřevo apod. Pokud nemáte možnost si svou chatu sami zkontrolovat, požádejte souseda, který chodí na zahrádku i v zimě, zda by se nemohl podívat a zkontrolovat i vaši chatu. Větší pozornost bychom měli věnovat i našim zvířatům, ta také trpí velkými mrazy, zbytečně je nevystavovat ledovému větru, sněžení. Je vhodné v zimním období zvířatům dát kvalitní žrádlo, s vyšším přísunem energií. Po procházkách bychom měli svým čtyřnohým mazlíčkům ošetřit tlapy od soli, která se nachází na chodnících či komunikacích. To platí i o srsti vysušit ji a vyčesat by mělo být samozřejmostí. Řidiči si opět musí zvyknout na zhoršené jízdní vlastnosti námraza, náledí, zmrazky, rozbředlý sníh a další nástrahy zimy. Chodci by si měli taktéž uvědomit, že řidič není schopen zastavit vozidlo na krátkou vzdálenost tak jako v létě. Proto prosím nevstupujte do vozovky těsně před vozidly, což je dáno i v zákoně, kdy chodec nesmí vstupovat do vozovky před bezprostředně se přibližujícím vozidlem a už vůbec ne před vozidlem s právem v přednosti v jízdě hasiči, záchranka, policie se zapnutými majáky. Předejdete tím, v tom lepším případě, zranění. Při cestě na dovolenou by měli řidiči vybavit svá vozidla zimní výbavou, sněhovými řetězy. Pokud cestujete s dětmi je vhodné vzít do auta deku, jestliže byste někde Prezentace města na veletrzích cestovního ruchu Městské informační centrum jako každý rok i letos prezentuje město Uherský Brod na veletrzích cestovního ruchu. Jako první se představilo v Brně na akci Regiontour. Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu, s podporou domácího cestovního ruchu. O týden později bude Městské informační centrum prezentovat nejen Uherský Brod, ale celou východní Moravu na veletrhu cestovního ruchu v Drážďanech. Tento veletrh je druhým největším veletrhem cestovního ruchu ve východním Německu. Na závěr se představí město Uherský Brod na Holiday World v Praze. Na veletrzích nabízíme především sadu letáků Stezky městskou památkovou zónou, kde návštěvníci získají veškeré informace o Uherském Brodě, tedy pamětihodnostech, historii, pověstech i kultuře města. V nabídce nechybí také možnosti ubytování a sportování, řekla pracovnice Městského informačního centra Marie Kročilová. Jako každý rok si na všech veletrzích mohou návštěvníci vyzvednout kapesní kalendáře města a především kalendář kulturních akcí na rok, o který bývá vždy velký zájem. Jako novinku nabízí MIC informační leták Orloje Uherskobrodska a aktualizovanou mapu cyklostezek Uherskobrodska. Obě tyto novinky můžete na Městském informačním centru na Domě kultury bezplatně získat i vy. -es- uvízli nebo stáli v koloně. Je taktéž špatné cestovat s nádrží tzv. nadoraz nikdy nevíte, zda bez problémů dorazíte až do cíle. Není v zimě nic horšího, než sedět v autě bez možnosti topení. Lyžaři a snowboardisté by si měli před užíváním radovánek na zasněžených kopcích nechat udělat servis sportovního náčiní. Po roce ležení někde v garáži si jistě i lyže zaslouží řádnou kontrolu. Nevyhnutelností při zimní dovolené je kvalitní pojištění nejen do zahraničí, ale již i u nás. Taktéž by mělo být samozřejmostí používání ochranných přileb na svazích, a to nejen u našich dětí. Zkušený lyžař ví, že alkohol na sjezdovku nepatří. Taktéž návštěvníci hor by si měli být vědomi, že je zakázáno vstupovat do označených oblastí se zákazem vstupu většinou se jedná o lavinová pole či nebezpečí strhnutí laviny. Pokud už jste adrenalinoví návštěvníci hor, porušujete základní principy chování v horách, tak tady doporučujeme velmi kvalitní pojištění pro skialpinisty. Akce horské služby, event. vzlet vrtulníku, vyjde mnohdy na několik desítek či stovkek tisíc. A to nemluvíme o tom, že strhnutím laviny nebo zablouděním z důvodu nezkušenosti či neakceptováním zákazu horské služby ohrožujete život svůj, ale také zasahujících záchranářů. Za Městskou policii Jana Buráňová Brodský zpravodaj

7 Novinky v bazénu i zimním stadionu V Aquaparku Delfín přicházejí stále se zajímavými novinkami, které zpříjemňují návštěvníkům zdejší pobyt. Již na konci minulého roku byl nainstalován vstup bez zálohy, zatímco dříve návštěvníci platili zálohu 1 Kč na čip a další na zámek od skříňky. K urychlení provozu slouží také nově instalovaný sběrač čipů. Ten umožňuje návštěvníkům, kteří nemají doplatky na výstupu, aby byli automaticky odbaveni sběračem čipů a nemuseli být obsluhováni na pokladně. Také abonenti mají možnost vstupu i výstupu do areálu bez obsluhy. Bezhotovostní platby formou čipu usnadňují platby v mokrém baru. Návštěvníci si také pochvalují nové elektronické šatní zámky. Po zrušení dřívějších mincovních zámků mohou hosté aquaparku používat k ovládání skříněk pouze čip. Smyslem nového pokladního systému je zkvalitnit služby v aquaparku a zajistit větší komfort pro návštěvníky. Nový systém včetně softwaru a všech věcí s tím spojených přišel na cca 95 tis. Kč. Největší pozitivum vidím především v nových šatních zámcích. Návštěvníci již nebudou muset mít vždy při sobě Kč nebo dvoueuro do skříňky a nebudou muset nosit klíček od skříňky. Výhodou pro nás i návštěvníky je i bezobslužnost na výstupu včetně úplné bezobslužnosti abonentů, uvedl ředitel CPA Delfín Vlastimil Šmíd. Změn se dočkal i zimní stadion. Hned na první pohled je patrný nový vzhled budovy. Prezentace výstavy Příběhy bezpráví Žáci Základní školy Mariánské náměstí představili veřejnosti a pozvaným hostům výsledky své dvouleté práce. V rámci společenskovědního semináře reagovali na vyzvání společnosti Člověk v tísni, aby hledali ve svém okolí pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví a zdokumentovali jejich příběhy. Součástí projektu bylo zpracování životního příběhu uherskobrodských pamětníků, sesbírání fotografií, dokumentace a příprava prezentace. Naši žáci zpracovali příběh dvou uherskobrodských rodáků paní Anny Honové a pana Josefa Kollera, uvedla Jitka Hudečková, která dětem s projektem pomáhala. Završením jejich práce bylo Bál Berušek V sobotu. ledna se uskutečnil v Domě kultury v Uherském Brodě 7. bál Berušek, který tradičně pořádá Centrum pro rodinu Beruška. Začínalo se již počtvrté polonézou rodičů s dětmi, tatínci s holčičkami a maminky s chlapečky. Součástí programu byla baletní vystoupení žákyň ZUŠ pod vedením pí uč. Honzíkové. K poslechu a tanci hrál Orchestr Stanislava Sládka ze ZUŠ Uherský Brod pod vedením p. uč. Stanislava Sládka. Celým odpolednem provázela, oblečená jako princezna, žákyně dramatického oboru Maruška Trtková. Mezi hudebními vystoupeními se mohly děti zapojit do her s pohádkovou tematikou. Stali se z nich malé princezny a malí princové, kteří si hráli s loupežníky na schovávanou, setkali se s lesními obry a nakonec ubránili V roce došlo k dokončení opláštění včetně oken na štítech budovy východní a západní strany a dokončení výměny oken na jižní straně budovy. Jednalo se o investici cca,1 mil. Kč. Stejně jako v budově bazénu, také v budově zimního stadionu byl nainstalován nový systém obsluhy návštěvníků. Nový pokladní systém včetně turniketu byl přenesen z letního koupaliště. Smyslem tohoto systému je především rozšíření možnosti využití permanentek z aquaparku Delfín, které se navíc mohou využívat jako kreditní karty i pro letní koupaliště. Výhodou je také možnost přímého vstupu návštěvníků s permanentkou. Znamená to, že předplatitelé nemusí vůbec na pokladnu. Celková obměna zimního stadionu probíhá postupně a plánovitě již od roku 8, kdy zimní stadion přešel do správy CPA Delfín. Od roku 8 se postupně realizovala rekonstrukce plynové kotelny, rekonstrukce WC muži a ženy, částečná rekonstrukce interiéru šaten včetně sociálních zařízení, kompletní výměna rozvodů vody a TUV v celém areálu, rekonstrukce osvětlení ledové plochy, výměna podlahoviny, zpětné využívání odpadní vody z technologie zimního stadionu pro potřeby chladící věže a jiné drobné úpravy, vypočítává Vlastimil Šmíd. Celkově bylo na zimním stadionu v letech 8- investováno cca mil. Kč, z toho cca 5 mil. dotace. pak fotografování stylizovaného příběhu Anny Honové a členů studentského týmu, které proběhlo na škole na jaře. Právě z těchto fotografií a fotografií pamětníků devíti zapojených škol z celé republiky vznikla uvedená výstava. Emotivní osudy pamětníků se dotkly snad všech. Jsme rádi, že jsme mohli na vernisáž pozvat i veřejnost, především pedagogy z jiných škol a pamětníky, kteří dlouhodobě do naší školy docházejí. Jejich zajímavá vyprávění ozvláštňují běžnou výuku historie a seznamují žáky s regionální historií, která pomáhá chápat žákům ty tzv. velké, obecné dějiny, dodala Jitka Hudečková. -es- hrad před útočníky. Mimo pohádky byl dětem k dispozici dětský koutek s hračkami. Program byl připraven ve spolupráci s MŠ Svat. Čecha s účastí pí ředitelky Vladimíry Mahdalové a pí uč. Pavlíny Kunčarové. Poděkování patří všem výše jmenovaným, bez kterých by se bál nemohl uskutečnit. Ples se jistě vydařil, odcházeli spokojení nejenom děti, ale i rodiče a ostatní návštěvníci bálu. Pevně věříme, že také další ročník bude minimálně stejně tak úspěšný jako ten letošní. CPR Beruška zve rodiče s malými dětmi na nejbližší akci - Karneval pro nejmenší, který se bude konat v neděli 1. února v sále Domu dětí a mládeže. -red- zpravodajství Realitní rádce Realitní rádce vám každý měsíc přináší certifikovaný realitní a hypoteční makléř, Josef Malek majitel realitní kanceláře RE/MAX Extra, Bří Lužů 7, Uherský Brod. Jakou smlouvu podepsat s realitní kanceláří? Prodáváte nemovitost a potenciálního kupce vaše nabídka zaujme. Už se chystá, že vám zavolá, jenže pak ji najde jinde za nižší cenu. Ztratí zájem, bude z několika různých prodejních cen zmatený, nabídku bude považovat za nedůvěryhodnou a radši koupí něco jiného. Jak z toho ven? V žádném případě nezadávat prodej vaší nemovitosti do několika realitních kanceláří a už vůbec ne bez smlouvy. Řešením je zvolit si jednu realitní kancelář, která má armádu makléřů a uzavřít s ní exkluzivní smlouvu. Nemovitost pak nebude inzerovat více realitek s různými informacemi, za odlišných podmínek, a především za různou cenu. V zahraničí je běžné, že realitky uzavírají s klienty pouze exkluzivní smlouvy. Výhodou exkluzivity jsou jasně stanovené podmínky, které jsou dopředu známy. To vede k rychlejšímu a výhodnějšímu prodeji. S exkluzivní smlouvou mají realitky větší jistotu, že se jim vrátí prostředky, které do prodeje nemovitosti daly. A prodávající má zaručeno, že se jeho dům či byt bude poctivě propagovat. Důležitý je i termín plnění smlouvy, tedy doba, na jakou se uzavírá. Nikdy nepodepisujte smlouvu na dobu neurčitou či do doby prodeje, ale vždy na konkrétní období, maximálně na měsíce, což je obvykle dostatečně času, aby váš makléř během této doby vaši nemovitost prodal. Pokud budete s makléřem spokojeni, smlouvu můžete kdykoliv prodloužit. Pokud ne, smlouvu vypovíte a vyberete si jiného makléře nebo realitku. Více na Extra komerční prezentace Brodský zpravodaj 7

8 sociální věci Blahopřání Dne.. se dožívá krásných 9 let naše drahá a všem milá spoluobčanka paní Ludmila Mahdalová. Hodně zdraví a elánu do dalších let srdečně přejí sousedky a celá ul. Cihlářská v Havřicích. Vzpomínky Dne 5. ledna uplynulo 1 let od úmrtí paní Věry Vincencové. Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte s námi. Děkují sourozenci. Dne.. by se dožil 1 let pan Vladimír Pummer, obchodník, později zaměstnanec zbrojovky, amatérský filmař a fotograf. S úctou vzpomínají Zdenka, Marie a Vladimír s rodinami. Odešel jsi, jako když zhasne svíce, nebylo však pomoci více. Děkujeme za vše, co jsi nám dal, nám jen vzpomínku na tebe a tóny tvých písní zanechal. Dne 6. února vzpomeneme 1. smutné výročí, co nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan Josef Juřička. Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami. Dne.. uplyne rok od úmrtí paní Marie Indrové. Za tichou vzpomínku děkují manžel Josef, syn Petr a dcera Jitka s rodinami. Dne 6.. vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Jaroslava Přikryla. S úctou a láskou vzpomíná manželka, dcery Hana a Alena s rodinou. Výsledky Tříkrálové sbírky V uherskobrodském děkanátu koledovalo skupinek ve obcích. Celkem se zapojilo 1 dobrovolníků z celého děkanátu. Podstatná část peněz půjde na přímou pomoc rodinám s dětmi, neboť v současné době, kdy se hodně šetří také v sociální oblasti, se na nás obrací spousta rodin s žádostí o pomoc. V minulém roce jsme rodiny podpořili částkou 6 korun. Ostatní projekty půjdou na rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod, jakožto největšího poskytovatele sociálních služeb v regionu, uvedl Vít Kadlčík, regionální koordinátor Tříkrálové sbírky pro Uherskobrodsko. Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 1,, a za Oblastní charitu Uherský Brod Obec 1 Bánov Bojkovice Březová Bystřice p.lopeníkem Dolní Němčí Drslavice Horní Němčí Hostětín Hradčovice Lhotka Komňa Korytná Lopeník Nezdenice Nivnice Pašovice Pitín Prakšice Přečkovice 6 Rudice Slavkov Starý Hrozenkov Strání - Květná Suchá Loz 8 1 Šanov Šumice Uherský Brod Újezdec u Luhačovic Vápenice Veletiny Vlčnov Vyškovec 69 Záhorovice Žitková Celkem Čas neúprosně běží a bolest v srdci zůstává, slzy v očích tě neprobudí a domov prázdný zůstává. Dne 8.. uplyne let, kdy nás nečekaně opustil náš syn Petr Horňák. S láskou vzpomínají rodiče, setra s rodinou a ostatní příbuzní. Poděkování Děkuji paní MUDr. Mudrákové za hezký a vlídný přístup k mojí nemocné mamince Anně Poslušné. Zároveň děkuji celému ošetřujícímu personálu. oddělení LNP pod vedením hlavní sestry Mgr. Kandrnálové a staniční sestry Boráňové za vzornou péči. dcera Věra Rybářová V prvních lednových dnech můj manžel Zdeněk, který se dlouhodobě léčí se srdcem, zkolaboval na zahradě v ulici Jabloňová. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat panu Danielu Rosenfeldovi, který okamžitě zareagoval a zavolal policii a záchrannou službu. Zásluhou jeho včasného telefonátu a následné rychlé lékařské péče se podařilo manžela zachránit. manželka Dana Dvořáková 8 Brodský zpravodaj

9 Vzpomínka na holocaust V neděli 7. ledna jsme si v Uherském Brodě připomněli smutné výročí 7. let od odsunu židovských občanů do fašistických vyhlazovacích táborů. Pozvání na tuto vzpomínkovou akci přijali také představitelé Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Mojmír Kallus a Pavel Horák, Miriam Mouryc ze vzdělávacího oddělení izraelského muzea holocaustu památníku Yad Vashem a další hosté a především Věra Weberová, přímá účastnice a pamětnice transportů. Pamětní deska Na památku 87 občanů jihovýchodní Moravy, kteří byli deportováni do koncentračních táborů byla odhalena bronzová pamětní deska na historické budově gymnázia. Jejím autorem je akademický sochař Radim Hanke. Tato strašlivá apokalypsa stále zůstává mimo lidské pochopení. Ani dnes, 7 let po této tragické události, není možné zapomenout na zrůdnost myšlenky, která vedla nacistické velení k uskutečnění takového hrůzného zločinu. Je na nás, abychom především mladé generaci připomínali kruté osudy těch, kteří svými životy nevinně zaplatili při nesmyslném řádění zločinců, které nemá v dějinách lidstva obdoby, řekl starosta Patrik Kunčar. Po něm se slova ujala Miriam Mouryc, která připomněla utrpení židovského národa, jeho dnešní pohled na holocaust i nebezpečné snahy některých skupin holocaust popírat. Odhalení desky důstojně doprovodil českou hymnou i několika písněmi Komorní sbor Dvořák. Po pietním aktu navštívili hosté slavnostně osvícenou židovskou modlitebnu. Beseda k zamyšlení Beseda s paní Věrou Weberovou, kterou prokládali mistrovsky provedenými ukázkami židovské hudby členové skupiny Gabi Rabi, se konala v kině Máj. Na zahájení paní Weberová zapálila na uctění památky obětí holocaustu svíce na sedmiramenném svícnu. Připomněla tak miliony umučených židovských dětí, žen a mužů, stařenek a stařečků, vojáků a odbojářů, ale také ty, kteří jim v nelehké době pomáhali přežít. Když paní Weberová začala vyprávět svůj životní příběh, byl v sále malý, ale přece jen obvyklý ruch. S každým jejím slovem však utichal. Nakonec byla místnost úplně mlčenlivá a lidé plně soustředění na slova šedovlasé dámy na podiu. Vyprávěla o tom, že už od roku 19 nemohli Židé vůbec nic. Nesměli chodit do školy, do kina, na sportovní utkání. Nemohli používat dopravní prostředky. Pro nacisty nebyli lidi. Mohli jen na židovský hřbitov. Její rodina žila v Kyjově s dalšími třemi rodinami v jednom bytě. A mělo být ještě hůř. 18. ledna museli na základě rozkazu všichni odcestovat do Uherského Brodu, kde pobyli tři dny. Byli jsme zařazeni hned do dalšího transportu do Osvětimi. Ale tenkrát nikdo z nás nevěděl, co znamená Osvětim. My jsme si mysleli, že to bude něco podobného jako Terezín. Že tam budeme bydlet, pracovat a čekat na konec války. Doufali jsme, že to bude trvat tak půl roku, možná rok Tím jsme se utěšovali. Jenže osud byl jiný. Ze všech pěti set lidí, kteří s námi z Kyjova odešli, se vrátilo po válce dospělých a jedno dítě, vysvětlovala paní Weberová. Při transportu do Terezína si jeden člověk mohl vzít s sebou padesát kilogramů nejnutnějších potřeb, které si musel sám nést. Které dítě ale může nést padesát kilogramů. Totéž platilo i pro lidi, kteří v podstatě umírali. Nesli je na nosítkách. Jeden umřel ještě v Uherském Brodě, další během cesty nebo po příjezdu do Terezína, řekla pamětnice, která tehdy měla necelých devět let. V Terezíně se jí dařilo zůstat v blízkosti matky, i když byla několikrát zařazena do transportu. Její maminka ale získala v Terezíně důležitou práci v slídárně a její pracovní výkony byly tak vysoké, že se vyhnula přesunu do Osvětimi a výjimku dokázala zajistit i pro dceru. Otce a bratra ale odvedli. Už je nikdy neviděla. Přesto jim otec i tak pomáhal. Už před válkou se totiž dobrovolně přihlásil do dolů. Byla to velmi těžká práce, ale tehdy se říkalo, že ti, kteří pracují v dolech, budou transportů ušetřeni. Až později zjistili, že to není pravda. Ale tatínek si v dolech získal mnoho přátel. Ti jim později posílali do Terezína balíčky s jídlem. To jim velice pomohlo. Vzpomínám si na své kamarádky, které odcházely do Polska. Já jsem zůstala v Terezíně. Volala jsem na ně, aby mi tam držely místo, protože jsem chtěla být s nimi. Po válce jsem zjistila, co by tam na mě čekalo, vyprávěla s patrným dojetím posluchačům. Když se s maminkou po válce vrátily domů, měla jedenáct let. Byly z nás žebračky. Domov jsme našly vykradený, nebyla tam jediná židle, stůl, ani matrace v posteli. Prostě nic. Neměliy jsme ani jídlo a oblečení, všechno bylo na lístky a my pochopitelně žádné neměly. Ujaly se nás ale naštěstí maminčiny bývalé spolužačky. Jedna nám darovala chleba, jedna zeleninu a tak jsme přežívaly. Nejvíc jsme ale myslely na to, jestli se vrátí naši příbuzní a známí, kteří odcházeli s námi. Čekaly jsme, ale naše rodina se už nevrátila, tiše vzpomínala. Nikdy nechodila do školy. Aby tam mohla nastoupit, musela celé letní prázdniny denně chodit na doučování, aby se naučila alespoň základy. Šla rovnou do šesté třídy. Z těžké doby jí zůstaly špatné vzpomínky. Ale nenávistí se člověk nesmí živit. Já na to nikdy nezapomenu, na to se ani nedá zapomenout, i když je to už skoro sedmdesát let. Musíme doufat v dobré lidi a všechno zlo se snažit dostat od sebe. Lidstvo je ale bohužel nepoučitelné uzavřela Věra Weberová. Na její slova navázal žalm v podání Gabi Rabi. S posledními tóny žalmu symbolicky dohořely i svíčky v obřadním svícnu. Výstava a film Součástí vzpomínkové akce byla také výstava dobových fotografií ve foyer kina Máj. Na jedenácti panelech je zobrazen život uherskobrodské židovské komunity v době míru, ale i později, když už museli na oblečení nosit žlutou hvězdu. Jsou tu i vzácné fotografie přímo z oněch lednových dnů, kdy se Židé z jihovýchodní Moravy shromažďovali v budově gymnázia. Pořídil je tehdejší učitel Vilibald Růžička z půdy protějšího domu, a to s nasazením vlastního života, protože dokumentování této akce bylo nacisty přísně zakázané. Tuto výstavu, která bude v kině k vidění ještě měsíc, si určitě nenechejte ujít. Vzpomínkovou akci zakončilo promítání filmu V temnotě režisérky Agnieszky Hollandové. Fotogalerie strana. Elen Sladká téma měsíce Odsun židovského obyvatelstva z města Již počátkem roku 191 začíná německá správa zdejší Židy separovat od ostatního obyvatelstva Uherského Brodu. Poté přijíždějí. května 191 Židé z Luhačovic a z nařízení zlínského oberlandrátu ještě v červenci téhož roku z Uherského Hradiště. V židovské části města, kde dosud žilo kolem 5 obyvatel, tak nyní pobývalo přibližně 9 osob. Drama zde koncentrovaných Židů začíná postupně vrcholit. V lednu 19 je Uherský Brod určen jako shromaždiště židovského obyvatelstva politických okresů Uherský Brod, Uherské Hradiště, Hodonín a Vsetín. V uherskobrodském ghettu se tak tísní již 1 osob. Počátkem ledna 19 však začíná německá policie do Uherského Brodu soustřeďovat ještě židovské obyvatelstvo okresů Zlín a Veselí nad Moravou. Všichni jsou registrováni a prozatímně ubytováni v uherskobrodském ghettu, jehož počet obyvatel se tímto zvýšil na 88 osob. Po několika dnech byli odtud po tisících odváděni do budovy zdejšího gymnázia, kde strávili uzavřeni tři dny, a poté byli přesunuti pod dohledem německého četnictva na vlakové nádraží. Z Uherského Brodu byly koncem ledna 19 vypraveny krátce po sobě tři transporty. První s označením Cn vypravený (1 osob) zahrnoval obyvatele obcí Kyjov, Uherský Ostroh, Zlín, Napajedla, Holešov, Veselí nad Moravou, Vracov, Vizovice, Malenovice, Jarošov, Zlechov a Kunovice. Druhým transportem s označením Co vypraveným (1 osob) byli deportováni obyvatelé Strážnice, Hodonína, Podivína, Brumova a částečně Uherského Brodu. Třetí a poslední transport označený Cp byl vypraven a zahrnoval obyvatele Uherského Brodu a jeho nejbližšího okolí v počtu 88 osob. Po příjezdu do terezínského ghetta byli někteří z těchto tří transportů ihned zařazeni do velkého transportu Cu, čítajícího kolem 1 osob. Lidé, kteří byli vybráni do tohoto transportu, strávili noc v terezínských kasárnách a ráno šli pěšky do km vzdálených Bohušovic nad Ohří, kde nastoupili do osobního vlaku mířícího do osvětimského vyhlazovacího tábora. Předpokládá se, že značná část takto deportovaných zahynula vzápětí po příjezdu transportu Cu. První únor 19 je tak u řady deportovaných uváděn zároveň jako datum úmrtí. Po vypravení všech tří transportů a převozu nemocných zůstali z židovského obyvatelstva ve městě pouze předseda ŽNO Otto Steiner s několika úředníky, kteří do dubna 19 prováděli majetkovou likvidaci židovské obce. Poté byli deportováni i oni do terezínského ghetta. Někteří Židé se smíšených manželství však deportováni nebyli a přežili válečnou dobu ve městě. Z knihy Uherský Brod - Očima dobových fotografů připravila Elen Sladká. Brodský zpravodaj 9

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 9/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Dobrá rada nad zlato - str. 2 Nový rybářský revír - str. 5 Zemřel

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

Proti nové výstavbě v Blansku na Písečné lidé sepsali petici

Proti nové výstavbě v Blansku na Písečné lidé sepsali petici KAŽDÝ DEN ČERSTVÉ ZPRÁVY zrcadlo.net REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK ročník 9 číslo 1 cena 15 Kč / předplatné 10 Kč Pozor! Příští číslo Zrcadla vyjde už za týden ve středu 14. ledna Žena málem uhořela

Více