Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude..."

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude

2 Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A. Komenského. Více str.. foto: Markéta Švehlíková Autorskou výstavu uherskobrodského výtvarníka Jaroslava Bureše najdete do 15. února v Cafe Clubu. Více str.. foto: Markéta Švehlíková V pořadu Večery písní a příběhů četli ze svých knih regionální autoři Michal Čagánek, Jan Bezděk, Andrea Kapustová a Alena Bartošíková. Povídání o nejnovější publikace paní Bartošíkové najdete na str.. foto: Markéta Švehlíková Na besedu do Ulitého Kafé zavítal známý zlínský soudce, spisovatel a divadelník Josef Holcman. Více str.. foto: Markéta Švehlíková Zlatým hřebem letošní akademie gymnázia bylo nastudování klasické pohádky Mrazík v původním znění bez titulků, tedy v ruštině. Režisérského a jazykového vedení se ujala profesorka I. Bušíková. Více str. 1. foto: archiv školy Brodský zpravodaj

3 Vzpomínka na holocaust fotogalerie Slavnostní přijetí hostů na radnici. Manželé Weberovi při přijetí na radnici. Skupina GABI RABI navodila skvělou atmosféru. Pamětní desku na gymnáziu odhalil starosta Patrik Kunčar, její autor Radim Hanke a paní Weberová. Za všechny oběti holocaustu zapálila paní Weberová svíce. Miriam Mouryc promluvila před gymnáziem. Vzpomínkovou akci doprovázelo sněžení. Přednáška a výstava v kině Máj. foto: Elen Sladká Brodský zpravodaj

4 pozvánky DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pracovištì DDM: Pøemysla Otakara II. 8, Uherský Brod EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 57 tel./fax: Uherský Brod tel.: ÚNOR NAKRESLI SI SVÉHO ANDÌLA Nakresli, namaluj, uháèkuj, vymodeluj a pøines na DDM do 15.. Výstava Andìl domácí se koná v prostorách DDM. Info: Radka Benešová DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti druhou záhadu v roce. Pøíbìh naleznete na stránkách DDM. Info: VýTVARNÁ SOUTÌŽ Namaluj, nakresli,vytvoø jakoukoliv technikou obrázek REJ MASEK nejpozdìji do 8.. Tvoøit mùžeš i na Eku dennì od do 17 hodin. Info: M.Jílková Palièkáøky z DDM Vás srdeènì zvou na VÝSTAVA PALIÈKOVANÉ KRAJKY výstavu od 6.. v prostorách DDM. ZIMNÍ RADOVÁNKY Fotografická soutìž o nejkrásnìjší, nejzábavnìjší, nejšílenìjší fotky z vánoèního a povánoèního èasu. Uzávìrka soutìže 8.., Info: M. M.lèochová sobota 9. Fašank na Maršovì Tradièní obchùzka masek, hudba, zpìv, tanec a hlad taky nebude. Info: M.Kadlecová GEOKEŠKY AUTEM I PÌŠKY Sraz 9. u DDM, smìr hvìzdárna, Rubaniska, Maršov. Po obìdì Tour de Maršov. S sebou: teplé obleèení, pevná obuv, svaèina, pití, listingy a drobnosti do skrýší. Info: M. Kadlecová pondìlí. VALENTÝNSKÉ FIMOVÁNÍ Od 16. v keramické dílnì. Poplatek: 5Kè dìti/ 6Kè dospìlí. Budeme vyrábìt korálky, pøívìsky, mùžete si pøinést lžièky, kovové dózièky, klíèe, aj. kovové pøedmìty na ofimování. Info: R. Benešová úterý. ŠPERK z korálkù Valentýnská dílna od 17. ve výtvarném ateliéru DDM. Cena Kè. Pøihlášky do.. Info: P. Bzirská ètvrtek. NAROZENINOVÁ PÁRTY Srdeènì zveme na Ekocentrum Chrpa od. do 17.h. na oslavu dalšího roku v nových prostorách. Dance show, výroba èervených a rùžových dáreèkù, info: M. Kadlecová VALENTÝNSKÝ ÈAJÍK Pro všechny návštìvníky èajovny od.h. Info: L. Skoèovská pondìlí 18. Hry s kamínky Navštivte èajovnu a vyberte si barevné kamínky. Info: L. Skoèovská ètvrtek 1. Turnaj v magic the gathering V rámci ligy. Pøijï a staò se mistrem. Od 15. v ateliéru, startovné Kè, info: J. Smítal sobota. Výuka dornovy metody Výuka speciální metody, srovnání páteøe autorizovanou nedìle. lektorkou Z. Prouzovou-Lehrman. Pøihlášky pøedem, info: L. Skoèovská Jarní prázdniny pondìlí 5. Škola plná her ZŠ Nivnice - horní stupeò nejen pro dìti z Nivnice. vstupné Kè, info: J. Smítal pondìlí 5. Keramické dílny Tradièní tvoøení v keramické dílnì 9. -.h. Pro zaèáteèníky -støeda 7. i pokroèilé od 6 do 99 let. Dìti 5Kè/dospìlí 6Kè. Pøihlášky a zálohy pøedem. Kapacita dílny max. lidí. Info: R. Benešová Prázdninové tvoøeníèko Pro kluky a holky od 7 do let. Dennì h. Netradièní výtvarné techniky a zábavné hry. Cena: 75Kè zahrnuje materiál, obìdy, svaèinky. Pøihlášky a platby v recepci DDM. Info: B. Bujáèková, S. Svobodová ètvrtek 8. Indiánské odpoledne výroba indiánských èelenek, bubnování, hry soutìže. Svaèinky s sebou, pitný režim zajištìn. Vstupné Kè, info: M. Mlèochová pátek 1.. Korálkování na chrpì Od 8. do. hry, výroba pøívìšku, krabièky. Cena: 75Kè. Pøihlášky a platby do 5.. V recepci DDM. Info: M. Kadlecová Brodský zpravodaj

5 úvodník Vážení spoluobčané, milí čtenáři, zdá se, jako by silvestrovské oslavy proběhly teprve včera, a už je první měsíc nového roku za námi a mílovými kroky se blíží další stavební sezona v našem městě. Dovolte mi proto, abych vás alespoň telegraficky v rámci tohoto úvodníku seznámil s tím, co v našem městě v roce rozvrtáme a rozkopeme, a požádal vás tím zároveň o pochopení pro komplikace, které každá stavební akce přináší. Doufám, že akcí, kdy se vám bude zdát, že to opravdu realizační firma dělá už nekonečně dlouho, že projektant se asi našemu královskému městu chtěl krutě pomstít, nebo když si budete klepat na čelo, jak to zase na té radnici vymysleli, bude minimum. Věřte, že všechny akce pro nadcházející sezonu jsou během zimy velmi pečlivě připravovány po stránce technické i smluvní. Přiznávám, chybička se občas může vloudit, ale většinou má spíše všechno svůj, na první pohled málo zřejmý, důvod. Jaký bude rok za volantem? Největší akcí v oblasti dopravy bude rekonstrukce okružní křižovatky u pivovaru, která započne na jaře a měla by být dokončena do prázdnin. Výstavba bude spojena s řadou dopravních omezení, motoristy budeme informovat na webu města a ve sdělovacích prostředích. Další akce se týkají parkování, naplánovaná je úprava ulice Karla IV. pro komfortnější a hlavně legální parkování. Mezi priority patří výstavba parkoviště v ulici Tkalcovská. Bohužel se stále ještě nepodařilo převést potřebné pozemky ve vlastnictví České republiky do vlastnictví města. Věc nepřestáváme urgovat a věříme, že se nám parkoviště v tomto roce podaří zrealizovat. Částečné rekonstrukce se konečně dočká i ulice Partyzánů a ulice Nad Kostelem v Újezdci. A co vlakem, autobusem, po vlastních a na kole? V roce tomu je přesně let, kdy byla do Uherského Brodu dotažena železnice a přesně v tomto roce zahájíme výstavbu moderního dopravního terminálu, která bude probíhat až do druhé poloviny roku. Bezpochyby výborná zpráva pro všechny, kdo používají hromadnou dopravu. Opakovaně podáváme žádost o dotace na výstavbu chodníku ke hvězdárně, který citelně schází. A také žádost na výstavbu propojení šumické cyklostezky s Újezdcem. Pokud v některé z těchto žádostí uspějeme, i tyto akce se v roce rozjedou. Další poměrně velkou akcí bude rekonstrukce náměstí 1. máje, která kromě nové dlažby zatraktivní náměstí i přidáním mobiliáře, zeleně a úpravou vodního prvku. Díky tomu všemu by tak nově mělo náměstí obyvatelům sídliště Pod Vinohrady sloužit mnohem lépe. Zkrátka nezůstane ani hlavní tedy Masarykovo náměstí, které jsme se rozhodli vzhledem k velkému finančnímu objemu rekonstruovat na etapy. První etapou začneme již v tomto roce. A že už si ji náměstí zaslouží. A co děti, mají si kde hrát? A studovat? Na školy a školky jsme v investičním rozpočtu tohoto roku také mysleli. Čeká nás zateplení mateřské školy na ulici Primátora Hájka a v Těšově, dále zateplení jídelny ZŠ Mariánské náměstí a první etapa výměny oken v této škole, kde rovněž proběhne rekonstrukce sociálních zařízení. Ta konečně čeká rovněž MŠ Olšava. Díky získané dotaci se všechny naše základní školy dočkají rekonstrukce přírodovědných učeben, tak doufejme, že bude děti ta fyzika hned více bavit. Dětská hřiště a sportoviště jsou sice realizačně nákladná a velmi náročná na údržbu, přesto jejich dostatek je dnes v městském prostoru samozřejmostí. Na nové hřiště se v tomto roce mohou těšit Havřice, lokalita sídliště U Plynárny a dětského koutku se letos dočká i relativně nová lokalita Babí louka. Veřejná bezpečnost nebo raději bezpečnost obyvatel Městská policie se letos přestěhuje do uvolněných prostorů na ulici Pecháčkova (bývalé uhelné sklady ), zároveň s tím dojde k revitalizaci městského kamerového systému. Přinese to i nemalé úspory, protože se sníží počet budov užívaných městem a nevzhledný paneláček v centru města dostane důstojnější podobu. V rámci dotačních projektů dojde k vybudování krizového varovného a vyrozumívacího systému na celém území města, nezávislého na dodávkách elektrické energie, který bude rovněž napojen na systém protipovodňové ochrany. Toto je jediná investice, o které bych si za let opravdu rád řekl, že byla absolutně zbytečná. Regenerujete? Regenerujeme! Dokončení III. etapy regenerace panelového sídliště Pod Vinohrady je na spadnutí, a pokud získáme dotace, rozjedeme etapu IV. - závěrečnou. Což už je na čase, protože nám obyvatelé z ostatních částí města začínají intenzivně nadávat, že investujeme pouze na sídlišti Pod Vinohrady. Bohužel dotační titul, který využíváme, se vztahuje pouze na panelová sídliště. Každý rok rovněž opravujeme památky v rámci programu regenerace městské památkové zóny. Letos by snad mohla přijít řada na kašnu sv. Floriána na Masarykově náměstí a odvlhčení by se mohla dočkat kaple Andělů strážných v Tyršových sadech. Závěrem, nikoliv však na konec Kromě množství drobných akcí je z těch větších ještě naplánováno zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Za Humny. Ale to už je opravdu vše. Pokud byste se chtěli ucházet o některou ze vzpomenutých veřejných zakázek (nebo o celou řadu dalších) nebo kdybyste chtěli zkontrolovat, zda jsou výběrová řízení vedena transparentně, připomínám, že průběh všech veřejných zakázek města Uherský Brod můžete pohodlně sledovat na zakazky.ub.cz. Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně příjemných únorových dnů, ať se Vám daří vše, na čem Vám záleží, a těším se na setkávání s Vámi při nejrůznějších příležitostech. Jan Hrdý, místostarosta města Poděkování Město Uherský Brod a Dům kultury děkují všem sponzorům, kteří svým darem přispěli k příjemnému průběhu XVI. reprezentačního plesu města, který proběhl v sobotu Jsou to: Spa Lázně Luhačovice, V&H, Rumpold UHB, s. r. o., Bonnus, s. r. o. Uh. Brod, Josef Máčalík, kovoobráběčství, B-tel, s. r. o. Uherský Brod, Česká zbrojovka, a. s., starosta města Patrik Kunčar, 1. místostarosta města Ing. Jan Hrdý,. místostarosta města Ing. Petr Vrána, manželé Sekaninovi, Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s.r.o., Strojírny Bohdalice, Knihkupectví Formát, Interikon, Imtradex, Emos Elektro, Nadace Děti, kultura, sport, Belvis Elektro, Atelier Žampach, Hamé Babice, C. A. Pencil Travel, Květinářství Narcis, Zlatnictví HM, SPŠ OA Uherský Brod, R-styl, EGP Invest, Pozimos, VHS Veselí nad Moravou, Liro, Masař Josef - prodejna textil. zboží, Q studio, COPT, Zlatnictví Jiří Výmola, Linea Nivnice, a. s., Berger Bohemia, Kasvo nábytek, UniCredit Bank, Rege Vita Kunovice, ExtraNet Uherský Brod, Dobrá chuť, s. r. o., Pivovar Uherský Brod, CPA Delfín, Eurotisk, Navos, a. s. Kroměříž, Mary Kay, MUDr. I. Hajná, Šestákova pekárna, SOU Uherský Brod, Ditipo, Impost, Komerční banka, Intersport, Ewas, Kožešnictví Vacula, Foto Láska, Pavel Tichoň, Sbor dobrovolných hasičů Uherský Brod, Farmář Bří Lužů, Silamo, Velkoobchod papírem Řihák, Czech Association Route 66, Strabag, Kadeřnictví E. Motková, Sanizo, Lidová tvorba, Prima Bilavčík, Stavební bytové družstvo Panorama, Rojal, Pískování skla Popelka, SUN, správa nemovitostí, Regio, R.D.S., Farmář Pořádí, Bytový textil Pavla Divoká, Stavební firma Hanáček, s. r. o., Vlastimil Mahdal, ČSAD, Knihovna Fr. Kožíka Uherský Brod, Nábytek Dale, Hotel Kaunic, Kino Máj, Prufia, Adonis, Apollo reality, Sbor dobrovolných hasičů Těšov, Tesco, Kredit, Ivan Chrástek, ČSOB. VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE. ÚNORA Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 1, Uherský Brod, IČ: 96 Registrační číslo MK ČR E 8. Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Markéta Švehlíková, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: PaedDr Dagmar Vichorcová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/-57/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj 5

6 zpravodajství Důležitá informace nepřehlédněte!! Od začala platit nová obecně závazná vyhláška Města Uherského Brodu O nakládání se stavebním a komunálním odpadem na území města, která mimo jiné zavádí označování svážených popelových nádob nalepovacími štítky. Upozorňujeme, že nádoby je nutno označit pro každý rok lepicím štítkem, který je platný až do konce února následujícího kalendářního roku. Tyto štítky si mohou občané vyzvednout v průběhu měsíce února na Odboru životního prostředí MěÚ v Uherském Brodě, Nerudova ulice č.p. 19. a nalepit si jej na popelnici zepředu na viditelné místo. Ne na víko popelnice!! Upozorňujeme, že bez nalepeného štítku nebude popelová nádoba vyvezena!! Městská policie radí, doporučuje Letošní zimní čas nezačal příliš optimisticky pro vyznavače zimních sportů nikdo z nás nevěděl, zda a kdy konečně zasněží. Těšení se na sjíždění kopců na lyžích, snowboardech, sledování předpovědí počasí jakoby nebralo konce. Byť na horách nasněžilo, přišla novoroční obleva. Na některých místech naší republiky zahrozily záplavy, voda opět poničila majetek, i když zatím ne ve velkém rozsahu. Jednalo se spíše o lokální záplavy v níže položených oblastech. V polovině ledna konečně začaly mrazy, přišlo husté sněžení, mrazivé počasí, opětovně kolabovala doprava. Nastala pravá zima. Lidé s chronickými problémy by neměli dlouho pobývat venku, spíše v nejnutnějších případech na krátkou procházku, na nákup, k lékaři. To samé by mělo platit i u malých dětí, kvalitní oblečení by mělo být samozřejmostí jako i používání kvalitních ochranných krémů určených pro zimní období s menším obsahem vody. Chataři již zajisté zabezpečili své přechodné příbytky odstavením venkovní vody, jejím vypuštěním a hlavně kvalitním zabezpečením proti vstupu nezvaných hostí. Každoročně právě v tomto období bývá nejvíce vykradených chat a chalup. Zajděte si prosím aspoň někdy svou chatu zkontrolovat, zda je v pořádku, jestli u vás na zahrádce neschází např. kovové náčiní a jiné 6 Pokud si nebudete moci v průběhu měsíce února vyzvednout štítek na popelnici, je možno se dohodnout se sousedem nebo rodinným příslušníkem, který vám tento štítek vyzvedne. Odběr štítku může tedy zajistit i jiná osoba, než které štítek přísluší. Aby mohla štítek vyzvednout, musí znát velikost popelnice, pro kterou je štítek určen (malá hranatá plastová o objemu litrů, velká plastová o objemu litrů, kulatá plechová o objemu litrů). Každý, kdo bude odebírat štítek (štítky) se bude muset prokázat občanským průkazem!! Odbor životního prostředí a zemědělství nářadí, dřevo apod. Pokud nemáte možnost si svou chatu sami zkontrolovat, požádejte souseda, který chodí na zahrádku i v zimě, zda by se nemohl podívat a zkontrolovat i vaši chatu. Větší pozornost bychom měli věnovat i našim zvířatům, ta také trpí velkými mrazy, zbytečně je nevystavovat ledovému větru, sněžení. Je vhodné v zimním období zvířatům dát kvalitní žrádlo, s vyšším přísunem energií. Po procházkách bychom měli svým čtyřnohým mazlíčkům ošetřit tlapy od soli, která se nachází na chodnících či komunikacích. To platí i o srsti vysušit ji a vyčesat by mělo být samozřejmostí. Řidiči si opět musí zvyknout na zhoršené jízdní vlastnosti námraza, náledí, zmrazky, rozbředlý sníh a další nástrahy zimy. Chodci by si měli taktéž uvědomit, že řidič není schopen zastavit vozidlo na krátkou vzdálenost tak jako v létě. Proto prosím nevstupujte do vozovky těsně před vozidly, což je dáno i v zákoně, kdy chodec nesmí vstupovat do vozovky před bezprostředně se přibližujícím vozidlem a už vůbec ne před vozidlem s právem v přednosti v jízdě hasiči, záchranka, policie se zapnutými majáky. Předejdete tím, v tom lepším případě, zranění. Při cestě na dovolenou by měli řidiči vybavit svá vozidla zimní výbavou, sněhovými řetězy. Pokud cestujete s dětmi je vhodné vzít do auta deku, jestliže byste někde Prezentace města na veletrzích cestovního ruchu Městské informační centrum jako každý rok i letos prezentuje město Uherský Brod na veletrzích cestovního ruchu. Jako první se představilo v Brně na akci Regiontour. Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu, s podporou domácího cestovního ruchu. O týden později bude Městské informační centrum prezentovat nejen Uherský Brod, ale celou východní Moravu na veletrhu cestovního ruchu v Drážďanech. Tento veletrh je druhým největším veletrhem cestovního ruchu ve východním Německu. Na závěr se představí město Uherský Brod na Holiday World v Praze. Na veletrzích nabízíme především sadu letáků Stezky městskou památkovou zónou, kde návštěvníci získají veškeré informace o Uherském Brodě, tedy pamětihodnostech, historii, pověstech i kultuře města. V nabídce nechybí také možnosti ubytování a sportování, řekla pracovnice Městského informačního centra Marie Kročilová. Jako každý rok si na všech veletrzích mohou návštěvníci vyzvednout kapesní kalendáře města a především kalendář kulturních akcí na rok, o který bývá vždy velký zájem. Jako novinku nabízí MIC informační leták Orloje Uherskobrodska a aktualizovanou mapu cyklostezek Uherskobrodska. Obě tyto novinky můžete na Městském informačním centru na Domě kultury bezplatně získat i vy. -es- uvízli nebo stáli v koloně. Je taktéž špatné cestovat s nádrží tzv. nadoraz nikdy nevíte, zda bez problémů dorazíte až do cíle. Není v zimě nic horšího, než sedět v autě bez možnosti topení. Lyžaři a snowboardisté by si měli před užíváním radovánek na zasněžených kopcích nechat udělat servis sportovního náčiní. Po roce ležení někde v garáži si jistě i lyže zaslouží řádnou kontrolu. Nevyhnutelností při zimní dovolené je kvalitní pojištění nejen do zahraničí, ale již i u nás. Taktéž by mělo být samozřejmostí používání ochranných přileb na svazích, a to nejen u našich dětí. Zkušený lyžař ví, že alkohol na sjezdovku nepatří. Taktéž návštěvníci hor by si měli být vědomi, že je zakázáno vstupovat do označených oblastí se zákazem vstupu většinou se jedná o lavinová pole či nebezpečí strhnutí laviny. Pokud už jste adrenalinoví návštěvníci hor, porušujete základní principy chování v horách, tak tady doporučujeme velmi kvalitní pojištění pro skialpinisty. Akce horské služby, event. vzlet vrtulníku, vyjde mnohdy na několik desítek či stovkek tisíc. A to nemluvíme o tom, že strhnutím laviny nebo zablouděním z důvodu nezkušenosti či neakceptováním zákazu horské služby ohrožujete život svůj, ale také zasahujících záchranářů. Za Městskou policii Jana Buráňová Brodský zpravodaj

7 Novinky v bazénu i zimním stadionu V Aquaparku Delfín přicházejí stále se zajímavými novinkami, které zpříjemňují návštěvníkům zdejší pobyt. Již na konci minulého roku byl nainstalován vstup bez zálohy, zatímco dříve návštěvníci platili zálohu 1 Kč na čip a další na zámek od skříňky. K urychlení provozu slouží také nově instalovaný sběrač čipů. Ten umožňuje návštěvníkům, kteří nemají doplatky na výstupu, aby byli automaticky odbaveni sběračem čipů a nemuseli být obsluhováni na pokladně. Také abonenti mají možnost vstupu i výstupu do areálu bez obsluhy. Bezhotovostní platby formou čipu usnadňují platby v mokrém baru. Návštěvníci si také pochvalují nové elektronické šatní zámky. Po zrušení dřívějších mincovních zámků mohou hosté aquaparku používat k ovládání skříněk pouze čip. Smyslem nového pokladního systému je zkvalitnit služby v aquaparku a zajistit větší komfort pro návštěvníky. Nový systém včetně softwaru a všech věcí s tím spojených přišel na cca 95 tis. Kč. Největší pozitivum vidím především v nových šatních zámcích. Návštěvníci již nebudou muset mít vždy při sobě Kč nebo dvoueuro do skříňky a nebudou muset nosit klíček od skříňky. Výhodou pro nás i návštěvníky je i bezobslužnost na výstupu včetně úplné bezobslužnosti abonentů, uvedl ředitel CPA Delfín Vlastimil Šmíd. Změn se dočkal i zimní stadion. Hned na první pohled je patrný nový vzhled budovy. Prezentace výstavy Příběhy bezpráví Žáci Základní školy Mariánské náměstí představili veřejnosti a pozvaným hostům výsledky své dvouleté práce. V rámci společenskovědního semináře reagovali na vyzvání společnosti Člověk v tísni, aby hledali ve svém okolí pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví a zdokumentovali jejich příběhy. Součástí projektu bylo zpracování životního příběhu uherskobrodských pamětníků, sesbírání fotografií, dokumentace a příprava prezentace. Naši žáci zpracovali příběh dvou uherskobrodských rodáků paní Anny Honové a pana Josefa Kollera, uvedla Jitka Hudečková, která dětem s projektem pomáhala. Završením jejich práce bylo Bál Berušek V sobotu. ledna se uskutečnil v Domě kultury v Uherském Brodě 7. bál Berušek, který tradičně pořádá Centrum pro rodinu Beruška. Začínalo se již počtvrté polonézou rodičů s dětmi, tatínci s holčičkami a maminky s chlapečky. Součástí programu byla baletní vystoupení žákyň ZUŠ pod vedením pí uč. Honzíkové. K poslechu a tanci hrál Orchestr Stanislava Sládka ze ZUŠ Uherský Brod pod vedením p. uč. Stanislava Sládka. Celým odpolednem provázela, oblečená jako princezna, žákyně dramatického oboru Maruška Trtková. Mezi hudebními vystoupeními se mohly děti zapojit do her s pohádkovou tematikou. Stali se z nich malé princezny a malí princové, kteří si hráli s loupežníky na schovávanou, setkali se s lesními obry a nakonec ubránili V roce došlo k dokončení opláštění včetně oken na štítech budovy východní a západní strany a dokončení výměny oken na jižní straně budovy. Jednalo se o investici cca,1 mil. Kč. Stejně jako v budově bazénu, také v budově zimního stadionu byl nainstalován nový systém obsluhy návštěvníků. Nový pokladní systém včetně turniketu byl přenesen z letního koupaliště. Smyslem tohoto systému je především rozšíření možnosti využití permanentek z aquaparku Delfín, které se navíc mohou využívat jako kreditní karty i pro letní koupaliště. Výhodou je také možnost přímého vstupu návštěvníků s permanentkou. Znamená to, že předplatitelé nemusí vůbec na pokladnu. Celková obměna zimního stadionu probíhá postupně a plánovitě již od roku 8, kdy zimní stadion přešel do správy CPA Delfín. Od roku 8 se postupně realizovala rekonstrukce plynové kotelny, rekonstrukce WC muži a ženy, částečná rekonstrukce interiéru šaten včetně sociálních zařízení, kompletní výměna rozvodů vody a TUV v celém areálu, rekonstrukce osvětlení ledové plochy, výměna podlahoviny, zpětné využívání odpadní vody z technologie zimního stadionu pro potřeby chladící věže a jiné drobné úpravy, vypočítává Vlastimil Šmíd. Celkově bylo na zimním stadionu v letech 8- investováno cca mil. Kč, z toho cca 5 mil. dotace. pak fotografování stylizovaného příběhu Anny Honové a členů studentského týmu, které proběhlo na škole na jaře. Právě z těchto fotografií a fotografií pamětníků devíti zapojených škol z celé republiky vznikla uvedená výstava. Emotivní osudy pamětníků se dotkly snad všech. Jsme rádi, že jsme mohli na vernisáž pozvat i veřejnost, především pedagogy z jiných škol a pamětníky, kteří dlouhodobě do naší školy docházejí. Jejich zajímavá vyprávění ozvláštňují běžnou výuku historie a seznamují žáky s regionální historií, která pomáhá chápat žákům ty tzv. velké, obecné dějiny, dodala Jitka Hudečková. -es- hrad před útočníky. Mimo pohádky byl dětem k dispozici dětský koutek s hračkami. Program byl připraven ve spolupráci s MŠ Svat. Čecha s účastí pí ředitelky Vladimíry Mahdalové a pí uč. Pavlíny Kunčarové. Poděkování patří všem výše jmenovaným, bez kterých by se bál nemohl uskutečnit. Ples se jistě vydařil, odcházeli spokojení nejenom děti, ale i rodiče a ostatní návštěvníci bálu. Pevně věříme, že také další ročník bude minimálně stejně tak úspěšný jako ten letošní. CPR Beruška zve rodiče s malými dětmi na nejbližší akci - Karneval pro nejmenší, který se bude konat v neděli 1. února v sále Domu dětí a mládeže. -red- zpravodajství Realitní rádce Realitní rádce vám každý měsíc přináší certifikovaný realitní a hypoteční makléř, Josef Malek majitel realitní kanceláře RE/MAX Extra, Bří Lužů 7, Uherský Brod. Jakou smlouvu podepsat s realitní kanceláří? Prodáváte nemovitost a potenciálního kupce vaše nabídka zaujme. Už se chystá, že vám zavolá, jenže pak ji najde jinde za nižší cenu. Ztratí zájem, bude z několika různých prodejních cen zmatený, nabídku bude považovat za nedůvěryhodnou a radši koupí něco jiného. Jak z toho ven? V žádném případě nezadávat prodej vaší nemovitosti do několika realitních kanceláří a už vůbec ne bez smlouvy. Řešením je zvolit si jednu realitní kancelář, která má armádu makléřů a uzavřít s ní exkluzivní smlouvu. Nemovitost pak nebude inzerovat více realitek s různými informacemi, za odlišných podmínek, a především za různou cenu. V zahraničí je běžné, že realitky uzavírají s klienty pouze exkluzivní smlouvy. Výhodou exkluzivity jsou jasně stanovené podmínky, které jsou dopředu známy. To vede k rychlejšímu a výhodnějšímu prodeji. S exkluzivní smlouvou mají realitky větší jistotu, že se jim vrátí prostředky, které do prodeje nemovitosti daly. A prodávající má zaručeno, že se jeho dům či byt bude poctivě propagovat. Důležitý je i termín plnění smlouvy, tedy doba, na jakou se uzavírá. Nikdy nepodepisujte smlouvu na dobu neurčitou či do doby prodeje, ale vždy na konkrétní období, maximálně na měsíce, což je obvykle dostatečně času, aby váš makléř během této doby vaši nemovitost prodal. Pokud budete s makléřem spokojeni, smlouvu můžete kdykoliv prodloužit. Pokud ne, smlouvu vypovíte a vyberete si jiného makléře nebo realitku. Více na Extra komerční prezentace Brodský zpravodaj 7

8 sociální věci Blahopřání Dne.. se dožívá krásných 9 let naše drahá a všem milá spoluobčanka paní Ludmila Mahdalová. Hodně zdraví a elánu do dalších let srdečně přejí sousedky a celá ul. Cihlářská v Havřicích. Vzpomínky Dne 5. ledna uplynulo 1 let od úmrtí paní Věry Vincencové. Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte s námi. Děkují sourozenci. Dne.. by se dožil 1 let pan Vladimír Pummer, obchodník, později zaměstnanec zbrojovky, amatérský filmař a fotograf. S úctou vzpomínají Zdenka, Marie a Vladimír s rodinami. Odešel jsi, jako když zhasne svíce, nebylo však pomoci více. Děkujeme za vše, co jsi nám dal, nám jen vzpomínku na tebe a tóny tvých písní zanechal. Dne 6. února vzpomeneme 1. smutné výročí, co nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan Josef Juřička. Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami. Dne.. uplyne rok od úmrtí paní Marie Indrové. Za tichou vzpomínku děkují manžel Josef, syn Petr a dcera Jitka s rodinami. Dne 6.. vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Jaroslava Přikryla. S úctou a láskou vzpomíná manželka, dcery Hana a Alena s rodinou. Výsledky Tříkrálové sbírky V uherskobrodském děkanátu koledovalo skupinek ve obcích. Celkem se zapojilo 1 dobrovolníků z celého děkanátu. Podstatná část peněz půjde na přímou pomoc rodinám s dětmi, neboť v současné době, kdy se hodně šetří také v sociální oblasti, se na nás obrací spousta rodin s žádostí o pomoc. V minulém roce jsme rodiny podpořili částkou 6 korun. Ostatní projekty půjdou na rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod, jakožto největšího poskytovatele sociálních služeb v regionu, uvedl Vít Kadlčík, regionální koordinátor Tříkrálové sbírky pro Uherskobrodsko. Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 1,, a za Oblastní charitu Uherský Brod Obec 1 Bánov Bojkovice Březová Bystřice p.lopeníkem Dolní Němčí Drslavice Horní Němčí Hostětín Hradčovice Lhotka Komňa Korytná Lopeník Nezdenice Nivnice Pašovice Pitín Prakšice Přečkovice 6 Rudice Slavkov Starý Hrozenkov Strání - Květná Suchá Loz 8 1 Šanov Šumice Uherský Brod Újezdec u Luhačovic Vápenice Veletiny Vlčnov Vyškovec 69 Záhorovice Žitková Celkem Čas neúprosně běží a bolest v srdci zůstává, slzy v očích tě neprobudí a domov prázdný zůstává. Dne 8.. uplyne let, kdy nás nečekaně opustil náš syn Petr Horňák. S láskou vzpomínají rodiče, setra s rodinou a ostatní příbuzní. Poděkování Děkuji paní MUDr. Mudrákové za hezký a vlídný přístup k mojí nemocné mamince Anně Poslušné. Zároveň děkuji celému ošetřujícímu personálu. oddělení LNP pod vedením hlavní sestry Mgr. Kandrnálové a staniční sestry Boráňové za vzornou péči. dcera Věra Rybářová V prvních lednových dnech můj manžel Zdeněk, který se dlouhodobě léčí se srdcem, zkolaboval na zahradě v ulici Jabloňová. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat panu Danielu Rosenfeldovi, který okamžitě zareagoval a zavolal policii a záchrannou službu. Zásluhou jeho včasného telefonátu a následné rychlé lékařské péče se podařilo manžela zachránit. manželka Dana Dvořáková 8 Brodský zpravodaj

9 Vzpomínka na holocaust V neděli 7. ledna jsme si v Uherském Brodě připomněli smutné výročí 7. let od odsunu židovských občanů do fašistických vyhlazovacích táborů. Pozvání na tuto vzpomínkovou akci přijali také představitelé Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Mojmír Kallus a Pavel Horák, Miriam Mouryc ze vzdělávacího oddělení izraelského muzea holocaustu památníku Yad Vashem a další hosté a především Věra Weberová, přímá účastnice a pamětnice transportů. Pamětní deska Na památku 87 občanů jihovýchodní Moravy, kteří byli deportováni do koncentračních táborů byla odhalena bronzová pamětní deska na historické budově gymnázia. Jejím autorem je akademický sochař Radim Hanke. Tato strašlivá apokalypsa stále zůstává mimo lidské pochopení. Ani dnes, 7 let po této tragické události, není možné zapomenout na zrůdnost myšlenky, která vedla nacistické velení k uskutečnění takového hrůzného zločinu. Je na nás, abychom především mladé generaci připomínali kruté osudy těch, kteří svými životy nevinně zaplatili při nesmyslném řádění zločinců, které nemá v dějinách lidstva obdoby, řekl starosta Patrik Kunčar. Po něm se slova ujala Miriam Mouryc, která připomněla utrpení židovského národa, jeho dnešní pohled na holocaust i nebezpečné snahy některých skupin holocaust popírat. Odhalení desky důstojně doprovodil českou hymnou i několika písněmi Komorní sbor Dvořák. Po pietním aktu navštívili hosté slavnostně osvícenou židovskou modlitebnu. Beseda k zamyšlení Beseda s paní Věrou Weberovou, kterou prokládali mistrovsky provedenými ukázkami židovské hudby členové skupiny Gabi Rabi, se konala v kině Máj. Na zahájení paní Weberová zapálila na uctění památky obětí holocaustu svíce na sedmiramenném svícnu. Připomněla tak miliony umučených židovských dětí, žen a mužů, stařenek a stařečků, vojáků a odbojářů, ale také ty, kteří jim v nelehké době pomáhali přežít. Když paní Weberová začala vyprávět svůj životní příběh, byl v sále malý, ale přece jen obvyklý ruch. S každým jejím slovem však utichal. Nakonec byla místnost úplně mlčenlivá a lidé plně soustředění na slova šedovlasé dámy na podiu. Vyprávěla o tom, že už od roku 19 nemohli Židé vůbec nic. Nesměli chodit do školy, do kina, na sportovní utkání. Nemohli používat dopravní prostředky. Pro nacisty nebyli lidi. Mohli jen na židovský hřbitov. Její rodina žila v Kyjově s dalšími třemi rodinami v jednom bytě. A mělo být ještě hůř. 18. ledna museli na základě rozkazu všichni odcestovat do Uherského Brodu, kde pobyli tři dny. Byli jsme zařazeni hned do dalšího transportu do Osvětimi. Ale tenkrát nikdo z nás nevěděl, co znamená Osvětim. My jsme si mysleli, že to bude něco podobného jako Terezín. Že tam budeme bydlet, pracovat a čekat na konec války. Doufali jsme, že to bude trvat tak půl roku, možná rok Tím jsme se utěšovali. Jenže osud byl jiný. Ze všech pěti set lidí, kteří s námi z Kyjova odešli, se vrátilo po válce dospělých a jedno dítě, vysvětlovala paní Weberová. Při transportu do Terezína si jeden člověk mohl vzít s sebou padesát kilogramů nejnutnějších potřeb, které si musel sám nést. Které dítě ale může nést padesát kilogramů. Totéž platilo i pro lidi, kteří v podstatě umírali. Nesli je na nosítkách. Jeden umřel ještě v Uherském Brodě, další během cesty nebo po příjezdu do Terezína, řekla pamětnice, která tehdy měla necelých devět let. V Terezíně se jí dařilo zůstat v blízkosti matky, i když byla několikrát zařazena do transportu. Její maminka ale získala v Terezíně důležitou práci v slídárně a její pracovní výkony byly tak vysoké, že se vyhnula přesunu do Osvětimi a výjimku dokázala zajistit i pro dceru. Otce a bratra ale odvedli. Už je nikdy neviděla. Přesto jim otec i tak pomáhal. Už před válkou se totiž dobrovolně přihlásil do dolů. Byla to velmi těžká práce, ale tehdy se říkalo, že ti, kteří pracují v dolech, budou transportů ušetřeni. Až později zjistili, že to není pravda. Ale tatínek si v dolech získal mnoho přátel. Ti jim později posílali do Terezína balíčky s jídlem. To jim velice pomohlo. Vzpomínám si na své kamarádky, které odcházely do Polska. Já jsem zůstala v Terezíně. Volala jsem na ně, aby mi tam držely místo, protože jsem chtěla být s nimi. Po válce jsem zjistila, co by tam na mě čekalo, vyprávěla s patrným dojetím posluchačům. Když se s maminkou po válce vrátily domů, měla jedenáct let. Byly z nás žebračky. Domov jsme našly vykradený, nebyla tam jediná židle, stůl, ani matrace v posteli. Prostě nic. Neměliy jsme ani jídlo a oblečení, všechno bylo na lístky a my pochopitelně žádné neměly. Ujaly se nás ale naštěstí maminčiny bývalé spolužačky. Jedna nám darovala chleba, jedna zeleninu a tak jsme přežívaly. Nejvíc jsme ale myslely na to, jestli se vrátí naši příbuzní a známí, kteří odcházeli s námi. Čekaly jsme, ale naše rodina se už nevrátila, tiše vzpomínala. Nikdy nechodila do školy. Aby tam mohla nastoupit, musela celé letní prázdniny denně chodit na doučování, aby se naučila alespoň základy. Šla rovnou do šesté třídy. Z těžké doby jí zůstaly špatné vzpomínky. Ale nenávistí se člověk nesmí živit. Já na to nikdy nezapomenu, na to se ani nedá zapomenout, i když je to už skoro sedmdesát let. Musíme doufat v dobré lidi a všechno zlo se snažit dostat od sebe. Lidstvo je ale bohužel nepoučitelné uzavřela Věra Weberová. Na její slova navázal žalm v podání Gabi Rabi. S posledními tóny žalmu symbolicky dohořely i svíčky v obřadním svícnu. Výstava a film Součástí vzpomínkové akce byla také výstava dobových fotografií ve foyer kina Máj. Na jedenácti panelech je zobrazen život uherskobrodské židovské komunity v době míru, ale i později, když už museli na oblečení nosit žlutou hvězdu. Jsou tu i vzácné fotografie přímo z oněch lednových dnů, kdy se Židé z jihovýchodní Moravy shromažďovali v budově gymnázia. Pořídil je tehdejší učitel Vilibald Růžička z půdy protějšího domu, a to s nasazením vlastního života, protože dokumentování této akce bylo nacisty přísně zakázané. Tuto výstavu, která bude v kině k vidění ještě měsíc, si určitě nenechejte ujít. Vzpomínkovou akci zakončilo promítání filmu V temnotě režisérky Agnieszky Hollandové. Fotogalerie strana. Elen Sladká téma měsíce Odsun židovského obyvatelstva z města Již počátkem roku 191 začíná německá správa zdejší Židy separovat od ostatního obyvatelstva Uherského Brodu. Poté přijíždějí. května 191 Židé z Luhačovic a z nařízení zlínského oberlandrátu ještě v červenci téhož roku z Uherského Hradiště. V židovské části města, kde dosud žilo kolem 5 obyvatel, tak nyní pobývalo přibližně 9 osob. Drama zde koncentrovaných Židů začíná postupně vrcholit. V lednu 19 je Uherský Brod určen jako shromaždiště židovského obyvatelstva politických okresů Uherský Brod, Uherské Hradiště, Hodonín a Vsetín. V uherskobrodském ghettu se tak tísní již 1 osob. Počátkem ledna 19 však začíná německá policie do Uherského Brodu soustřeďovat ještě židovské obyvatelstvo okresů Zlín a Veselí nad Moravou. Všichni jsou registrováni a prozatímně ubytováni v uherskobrodském ghettu, jehož počet obyvatel se tímto zvýšil na 88 osob. Po několika dnech byli odtud po tisících odváděni do budovy zdejšího gymnázia, kde strávili uzavřeni tři dny, a poté byli přesunuti pod dohledem německého četnictva na vlakové nádraží. Z Uherského Brodu byly koncem ledna 19 vypraveny krátce po sobě tři transporty. První s označením Cn vypravený (1 osob) zahrnoval obyvatele obcí Kyjov, Uherský Ostroh, Zlín, Napajedla, Holešov, Veselí nad Moravou, Vracov, Vizovice, Malenovice, Jarošov, Zlechov a Kunovice. Druhým transportem s označením Co vypraveným (1 osob) byli deportováni obyvatelé Strážnice, Hodonína, Podivína, Brumova a částečně Uherského Brodu. Třetí a poslední transport označený Cp byl vypraven a zahrnoval obyvatele Uherského Brodu a jeho nejbližšího okolí v počtu 88 osob. Po příjezdu do terezínského ghetta byli někteří z těchto tří transportů ihned zařazeni do velkého transportu Cu, čítajícího kolem 1 osob. Lidé, kteří byli vybráni do tohoto transportu, strávili noc v terezínských kasárnách a ráno šli pěšky do km vzdálených Bohušovic nad Ohří, kde nastoupili do osobního vlaku mířícího do osvětimského vyhlazovacího tábora. Předpokládá se, že značná část takto deportovaných zahynula vzápětí po příjezdu transportu Cu. První únor 19 je tak u řady deportovaných uváděn zároveň jako datum úmrtí. Po vypravení všech tří transportů a převozu nemocných zůstali z židovského obyvatelstva ve městě pouze předseda ŽNO Otto Steiner s několika úředníky, kteří do dubna 19 prováděli majetkovou likvidaci židovské obce. Poté byli deportováni i oni do terezínského ghetta. Někteří Židé se smíšených manželství však deportováni nebyli a přežili válečnou dobu ve městě. Z knihy Uherský Brod - Očima dobových fotografů připravila Elen Sladká. Brodský zpravodaj 9

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více