VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014

2 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Personální zabezpečení činností školy 6 4. Přijímací řízení Výsledky vzdělávání žáků a studentů Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pracovníků Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Spolupráce s dalšími partnery Závěr Grafické přílohy

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Identifikační údaje školy Název školy: Sídlo školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž Štěchovice 4176, Kroměříž Kontaktní údaje: tel., fax: http: //www.vospaspsm.cz Charakteristika školy: Střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti potravinářské technologie a kontroly potravin - poskytuje maturitní, vyšší odborné a bakalářské studium (společně s FT UTB ve Zlíně) Právní forma školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Stat. zástupce ředitele: Hospodářka školy: Příspěvková organizace Krajský úřad Zlínského kraje tř. Tomáše Bati 21, Zlín IČ: Ing. Milan Zeman Ing. Mgr. Michal Pospíšil Eva Potočná, DiS. Bankovní spojení: KB Kroměříž, č.ú.: /0100 IČO: DIČ: IZO školy: CZ , neplátci daně Rada školy: ustanovena dne předseda: Ing. Mgr. Michal Pospíšil Občanská sdružení: Societas Lactea registrováno MV ČR v červenci 2012 Zřízení a zařazení školy: uvedena do provozu 1902, zařazení do sítě škol 1995 Vlastní domov mládeže: škola nemá Cizí domov mládeže: DM Štěchovice 1315, DM Pavlákova 3942, Ostatní ubytování: DM Na Lindovce 1463 část žáků a studentů VOŠ je ubytována v soukromí Stravování: pro zaměstnance je zajištěno smluvně v DM Štěchovice 1315 a DM Pavlákova 3942 pro žáky a studenty v DM podle vlastní volby - 3 -

4 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Obory vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Název oboru Část školy Kód oboru Žáci studenti Denní studium Zakončilo maturitou/ absolutoriem ANALÝZA POTRAVIN TECHNOLOGIE POTRAVIN SPŠM M/ M/ C E L K E M SOŠ : TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN- DE TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN - KS VOŠP N/ N/ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA - KS N/ C E L K E M VOŠ : C E L K E M Š K O L A : absolventů Obory vzdělávání ve školním roce 2014/2015 (k datu ) Název oboru Část školy Kód oboru Denní studium ANALÝZA POTRAVIN SPŠM M/01 58 TECHNOLOGIE POTRAVIN M/01 14 C E L K E M SOŠ : 72 TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN TECHNOL. A HYGIENA POTRAVIN - KS VOŠP N/ N/03 23 ZPRACOVÁNÍ MLÉKA KS N/04 6 C E L K E M VOŠ : 68 C E L K E M Š K O L A :

5 Přehled vzdělávacích programů realizovaných školou ve školním (akademickém) roce 2014/2015 Součást školy Počet tříd (studijních skupin) Počet žáků (studentů, posluchačů) VOŠ potravinářská 7 68 SPŠ mlékárenská 4 72 Regionální školství Bakalářské studium - VOŠ* 3 35 CELKEM: 175 * studium v tříletém bakalářském studijním programu Chemie a technologie potravin, zaměření Technologie mléka a mléčných výrobků ve společně akreditovaném s FT UTB ve Zlíně kombinovaná forma studia - 5 -

6 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY Údaje o pedagogických zaměstnancích Vzhledem k nepříznivému vývoji demografické křivky došlo meziročně k mírnému poklesu výkonu školy o necelých 5% (údaje školního roku 2013/2014 a 2014/2015), což je, ve srovnání s jinými školami, relativně pozitivní. Přesto muselo ředitelství z ekonomických důvodů řešit problém redukce počtu zaměstnanců (1 interní pedagogický pracovník a 1 pracovník nepedagogický). Přijatá personální opatření neměla zásadní vliv na odbornou a pedagogickou kvalifikaci, které nadále zůstávají na velmi solidní úrovni blížící se 100%ní aprobovanosti výuky. Tato skutečnost, stejně jako kvalitní, dlouhodobě a systematicky budované materiální a technické zázemí, umožňují nadále spolupracovat s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně při realizaci bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin. Stejně jako v předešlých letech, tak i v minulém školním roce splňovali interní i externí pedagogové kvalifikační předpoklady. Dle možností se pedagogové zapojovali do dalšího vzdělávání. Podrobný rozpis vzdělávacích aktivit je uveden v části 7. Ve školním roce 2013/2014 zaměstnanci školy zajišťovali úkoly nejen při výuce v oblasti hlavní činnosti školy při realizaci studijních programů regionálního školství, ale také značné části bakalářského studijního programu a při získávání mimorozpočtových zdrojů v rámci doplňkové činnosti školy: firemní školení (většinou školení pro zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců jak domácích, tak i zahraničních společností), krátkodobé odborné kurzy, semináře senzorické analýzy. Doplňková činnost školy je realizována v souladu se zřizovací listinou školy a zastřešena certifikací udělenou MZe ČR - Trvalá vzdělávací základna Ministerstva zemědělství ČR. Výkon funkcí výchovné poradkyně i školní metodičky prevence jsou vykonávány interními pracovnicemi. Obě v minulosti absolvovaly předepsané vzdělání a jsou plně kvalifikované. Funkci správce ICT nadále vykonává externí zaměstnanec, který úspěšně dokončil požadované specializační studium

7 Na základě ustanovení NV 273/2009 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, měli ve školním roce 2013/2014 snížený úvazek ředitel školy (na 4 hodiny přímé pedagogické činnosti/týden), zástupce ředitele (10 hodin), vedoucí učitel praxe (12 hodin) a výchovná poradkyně (20 hodin). Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že funkci správce ICT vykonává externí zaměstnanec, není využita možnost snížení jeho úvazku. Bez nároku na snížení pracovního úvazku jsou vykonávány v rámci nepřímé pedagogické činnosti i další nezbytně nutné funkce pro zajištění řádného chodu školy - správce skladu učebnic a správce odborné knihovny. Údaje o pedagogických pracovnících školy jsou uvedeny v grafických přílohách této zprávy (pouze regionální školství). Interní pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k ) SOUČÁST Počet fyzických osob Přepočtený počet úvazků SPŠM 12 7,8 VOŠP 14* 3,8 C E L K E M 14 11,6 *část úvazku v obou součástech školy Externí pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k ) SOUČÁST Počet fyzických osob Přepočtený počet úvazků SPŠM 5 1,0 VOŠP 3* 0,8 C E L K E M 5 1,8 *část úvazku v obou součástech školy - 7 -

8 Další údaje o interních pedagogických pracovnících: (údaje k ) Poř. číslo 1 Vzdělání VOŠP Kroměříž MZeLU Brno Délka praxe Jazykové znalosti Aprobace pro předměty 8 ANJ TEC, STR, 2 VŠCHT Praha 20 ANJ ACH, CHE 3 VŠCHT Praha 32 ANJ TEC, PRA, ZAV 4 VŠCHT Praha 27 NEJ TEC, POT, CHE, ZAV 5 VUT, PřF UJEP Brno 18 ANJ ACH, FCH, NSO 6 FF OU Ostrava FSV UK Praha 12 ANJ, RUJ ANJ, CJL 7 FF UJEP Brno 35 NEJ CJL, NEJ 8 PřF UJEP Brno** 33 NEJ pas. MAT, BIO 9 VŠCHT Praha 32 ANJ CHE, EKO 10 PF ZČU Plzeň*** 18 NEJ TEV, MAT 11 VŠCHT Praha 30 NEJ TEC, POT, CHE, ZAV 12 VŠCHT Praha**** 30 NEJ pas. ACH, CHE *správce ICT, **výchovný poradce, ***školní preventistka,****správce knihovny, Další údaje o externích pedagogických pracovnících: Poř. číslo Vzdělání Délka praxe Jazykové znalosti Úvazek Aprobace pro předměty 1 PřF UJEP Brno 44 ANJ pas. 0,4 CHE, VYT 2 PřF UP Olomouc* 31 ANJ 0,4 VYT 3 PřF UP Olomouc 41 NEJ 0,2 CJL, ZSV, DEJ 4 FF UJEP Brno 30 ANJ 0,5 ANJ 5 UTB Zlín 0 ANJ 0,3 TEC, PRA - 8 -

9 Údaje o nepedagogických zaměstnancích Nepedagogičtí zaměstnanci zajišťují kromě činností administrativně správních a ekonomických (hospodářka školy a administrativní pracovnice) především úklid a údržbu a dále nezbytný servis pro řádný a bezpečný chod laboratoří, které tvoří významný podíl studijních plánů (laborantky, sanitární pracovnice). Jejich počet byl v uplynulých letech zredukován na minimum a další snižování není reálné bez nebezpečí ohrožení BOZP žáků a zaměstnanců školy. Nepedagogičtí zaměstnanci školy SOUČÁST Počet fyzických osob Přepočtený počet úvazků SPŠM 5 3,8 VOŠP 2 1,7 C E L K E M 7 5,5 Další údaje o nepedagogických pracovnících Poř. číslo Vzdělání Zařazení Poznámka 1 VOŠE Zlín, DiS. hospodářka školy vedoucí neped. pracovníků 2 SEŠ Kroměříž administrativní pracovnice administrativa, pokladní 3 vyučen - elektro školník, částečně topič správce školního hřiště 4 VOŠP Kroměříž, DiS. asistentka CHE vzorky CHE, kalibrace 5 VOŠP Kroměříž, Ing. asistentka BIO vzorky BIO, sanitace 6 vyučena sanitární pracovnice, uklízečka - CHE likvidace odpadů, úklid 7 vyučena sanitární pracovnice, uklízečka - BIO likvidace odpadů, úklid - 9 -

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení SPŠM Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2013/2014 probíhalo přijímací řízení do maturitních studijních oborů v souladu s projektem zřizovatele školy Jednotné přijímací zkoušky na středních školách zřizovaných Zlínským krajem. Uchazeči o studium skládali přijímací zkoušky formou 3 testů společnosti SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Vedení školy nabídlo uchazečům o studium možnost vykonat přijímací zkoušky na nečisto. Nabídku využila značná část uchazečů. Ke studiu 1. ročníku maturitních oborů ve školním roku 2014/2015 se přihlásilo celkem 50 uchazečů. Z toho v 1. kole 40 uchazečů (29 obor analýza potravin a 11 obor technologie potravin) a ve 2. kole 10 (5 obor analýza potravin a 5 obor technologie potravin). Z tohoto počtu vyhovělo kritériím přijímacího řízení 32 uchazečů v 1. kole a 7 v kole 2. Celkem 11 uchazečů kritéria pro přijetí nesplnilo. Přestože ředitelství vyhlásilo 3. Kolo přijímacího řízení, stav se již neměnil. Vzhledem k značnému převisu volných míst na školách poskytujících všeobecné vzdělávání a díky komplikovanému systému odevzdávání zápisových lístků, nastoupilo ke studiu celkem 20 žáků (necelá ½ uchazečů zápisové lístky buď neodevzdala, nebo po jejich odevzdání přestoupila na jiné školy k datu zahájení vyučování). V průběhu 1. týdne výuky požádaly 2 žákyně z jiných škol o přestup. Přestože počet přihlášek, ve srovnání s minulým rokem, skýtal možnost přijetí většího počtu uchazečů, realita byly jiná. Značný převis v nabídce studia, nestejné podmínky přijímání uchazečů v jednotlivých krajích, ale hlavně demografický vývoj populace je příčinou, že odborné školy momentálně řeší otázku jakou cestou se ubírat dál. Přitom poptávka po absolventech jak domácích, tak i zahraničních firem, se neustále zvyšuje. Přehled průběhu přijímacího řízení ve střední škole Název oboru 1. termín 2. termín přihlášeno přijato záp.lístků přihlášeno přijato záp.lístků Dodatečně Nastoupilo ke studiu Analýza potravin Technologie potravin Celkem:

11 Přijímací řízení VOŠP Přijímací řízení ve vyšším odborném studiu se omezilo na předchozí studijní výsledky na střední škole a na pohovory s uchazeči v jednotlivých kolech přijímacího řízení. Na základě letošních zkušeností z přijímacího řízení lze konstatovat, že vzhledem k demografickému vývoji se nadále značně prohlubuje konkurence poskytovatelů terciárního vzdělávání v oblasti vyššího odborného a bakalářského studia. Přehled průběhu přijímacího řízení ve VOŠ Součást / název oboru 1. termín 2. termín Dodatečně přihlášeno přijato přihlášeno přijato přijato Celkem přijato Skutečně nastoupilo Analýza potravin Tech. a hygiena potravin Zpracování mléka Tech. a hygiena potravin-komb Celkem VOŠP 29 Odvolací řízení Vzhledem k tomu, že v rámci konaného přijímacího řízení jak do SOŠ, tak i VOŠ, nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o přijetí, nemuselo ředitelství školy toto řešit

12 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Výsledky vzdělávání žáků SŠ Součást školy Počet žáků celkem Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Ukončilo Průměrná absence SPŠM VOŠP 1. pololetí ,7 2. pololetí ,2 zimní sem * letní sem * * absence ve VOŠ se nevykazuje Výsledky maturitních zkoušek (k ) Žáků celkem K maturitě S vyznamenáním Neprospělo ve školní části Neprospělo ve společné části 19*/10** 18*/10** 1*/1** 0*/1** 3*/0** * obor Analýza potravin ** obor Technologie potravin Výsledky absolutoria ve VOŠ (k ) Studentů celkem K absolutoriu S vyznamenáním Prospělo Náhradní termín Výsledky výchovy v SŠ Chování žáků Stupeň chování 1. pololetí 2. pololetí

13 Kázeňská opatření (pouze žáci SPŠM, u žáků VOŠ se chování nehodnotí). Opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala tř. učitele 6 10 pochvala ředitele 0 6 důtka tř. učitele 3 5 důtka ředitele 1 0 podmíněné vyloučení 0 0 vyloučení 0 0 Závažné výchovné problémy Běžné studijní a výchovné problémy byly ve školním roce 2013/2014 řešeny výchovnou komisí průběžně. Komise zasedala průběžně ve složení: ředitel/zástupce ředitele, výchovná poradkyně/preventiska, třídní učitel/ka). Vážnější projevy šikany, problémy s požíváním drog ve škole a v domovech mládeže, kde jsou žáci ubytováni, ani jiné projevy sociálně patologického chování, nebyly v uplynulém období zaznamenány, proto je nebylo nutné řešit. Tento stav je dlouhodobý a dle názoru vedení školy a preventiskty je hlavní příčinou řešení problémů v jejich počátku a v tom, že prostředí školy není díky velikosti anonymní

14 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Tato část výroční zprávy čerpá údaje z materiálu Vyhodnocení MMP za školní rok 2013/2014 zpracovaný školní preventistkou Mgr. Jiřinou Zbořilovou Kodedovou a týkají se následujících oblastí: SPECIFICKÁ PREVENCE na základě plánu MPP jsou do učebních plánů zařazena následující témata: rodina, domácí násilí, týrané dítě šikana, party, trávení volného času zdravý životní styl dopady konzumace alkoholu, drogová závislost, návykové látky plánování budoucnosti, profesní růst právní povědomost Realizované školní akce o Dny evropské spolupráce Muzeum Kroměřížska, studenti 3. ročníku Pedagogický doprovod - Ing. Radmila Matějíčková, Mgr. Soňa Pyšňaková. o přednáška na téma Poválečné dějiny Evropa, Československo a Česká republika, holokaust, antisemitismus, II. Světová válka, 50. léta 20. století v ČR, rok 1968 a 1989 v rámci projektu Antisemitismus a holocaust Přednášející - PhDr. Jiří Šafařík historik, hudební historik, autor publikací a monografií - příprava studentů 4. ročníku na maturitní testy z českého jazyka a literatury. Organizace - Mgr. Soňa Pyšňaková, PhDr. Věra Šafaříková. o přednáška pracovníka Agrární komory pro studeny 3. ročníku SPŠM. Pedagogický dozor - Ing. Vladimíra Zemanová, Ing. Radmila Matějíčková o filmové představení Colette - součást projektu Antisemitismus a holocaust, studenti ročníku, příprava na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Soňa Pyšňaková, PhDr. Věra Šafaříková. o kulturně-historická exkurze do koncentračního tábora Osvětim a vyhlazovacího tábora Březinka v rámci projektu Antisemitismus a holocaust. Studenti ročníku, organizace - Mgr. Soňa Pyšňaková, PhDr. Věra Šafaříková

15 Studenti byli rozděleni do dvou skupin, které prováděly české průvodkyně, jejichž výklad byl pozitivně fundovaný, názorný i emotivní. V Osvětimi u Zdi smrti a v Březince u památníku uctili památku obětí položením kytic růží. Exkurze zcela splnila představy vyučujících, hodnotí ji velmi pozitivně. o odborná exkurze do Mendelova muzea v Brně - výstava lékařství obsahující 20 interaktivních exponátů částí lidského těla; prohlídka výstavy obohatila výuku biologie studentů 1. ročníku názornou a interaktivní složkou umožňující atraktivní formou pochopit učivo o tkáních a orgánech lidského těla. Výstava je součástí projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurence - schopnost Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti. Prohlídka brněnských historických pamětihodností s výklady připravenými samotnými studenty. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Jitka Tovaryšová. o vyhlášení vítězů krajského kola celorepublikové soutěže Školní časopis roku 2013 redakcí ze základních a středních škol v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Součástí vyhlášení výsledků byl i přínosný workshop a pro členy redakcí také prohlídka knihovny. Pedagogický doprovod - Ing. Iveta Havlíková. o GAUDEAMUS Brno součást projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání, příprava na další vzdělávání, prezentace vyšších odborných škol a vysokých škol - studenti 4. ročníků se zde mohli seznámit s nabídkami studia. Organizace a pedagogický dozor Mgr. Soňa Pyšňaková. o Madagaskar příběh pradávné Lemurie - kulturní tradice, ekonomické a sociální problémy, ekologie krajiny, turistický ruch jedné z nejchudších zemí světa a specifika života Malgašů na Madagaskaru. Pedagogický doprovod - PhDr. Věra Šafaříková, Ing. Iveta Havlíková. o vyhlášení vítězů soutěže Školní časopis roku 2013 v Brně Redakce našeho školního časopisu Fresch milk úspěšně postoupila do finálového kola celorepublikové soutěže. Workshop byl přínosný pro členy redakcí a těší se na vyhlášení soutěže za rok Pedagogický doprovod - Ing. Iveta Havlíková. o Přehlídka sýrů Prezentace dovedností a znalostí studentů školy, senzorické hodnocení v praxi. - studenti 3. a 4. ročníků. Organizace Ing. Josef Mrázek, Ladislav Hudeček

16 o přednáška pracovnic Úřadu práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně, v rámci projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání studentům byly poutavou fundovanou formou předány velmi užitečné informace o: stavu nezaměstnanosti v regionu, možnostech a způsobech vstupu na trh práce, struktuře ÚP, informace ze Zákona o zaměstnanosti, možnostech studia a práce v zahraničí, možnostech a podmínkách poskytování příspěvků nezaměstnaným i zaměstnavatelům, rekvalifikacích Organizace a pedagogický doprovod Mgr. Jitka Tovaryšová. o Den otevřených dveří Baťova univerzita, Zlín - v rámci projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání. Studenti 3. a 4. ročníku. Pedagogický doprovod Ing. Zita Bastlová, DiS. o přednáška spojená s besedou v rámci projektu Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog. Studenti 3. ročníku. Organizace - Mgr.Jiřina Zbořilová Kodedová o účast na jednání trestního soudu v Kroměříži v rámci projektu Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog studenti měli možnost být přítomni při projednávání trestného činu přechovávání, distribuce a výroby drog, výsleších obžalovaného i svědků, měli možnost vidět jednání u soudu a to po té, co otázku trestního práva probrali v hodinách společenské výchovy. Studenti 3. ročníku. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. o následná debata se studenty v rámci projektu Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog - odpovědnost, vina, trest, jeho výše, následky a důsledky. Studenti 3. ročníku. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. o Lyžařský výchovně vzdělávací kurz Nelyžaři se naučili lyžovat, lyžaři zdokonalili své lyžařské dovednosti a um na sjezdovkách různé náročnosti, došlo ke stmelení kolektivu studentů. Účastníci se učili spoléhat zejména sami na sebe, spolupráci s ostatními, odpovědnosti za svou činnost resp. nečinnost, orientovat se v dosud neznámém prostředí. 12 studentů z 1. a 2. ročníku školy

17 vedoucí kurzu - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová o Matematický klokan - účast 5-ti studentů ve školním kole matematické soutěže. Studenti ročníku. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. o Exkurze do Prahy Prohlídka historické Prahy zahrnovala prohlídku Karlova náměstí, Resslovy ulice, krypty a chrámu svatých Cyrila a Metoděje, uctění památky zesnulých parašutistů, prohlídku Pražského hradu a Besedního domu jako představitele secese na Náměstí Republiky. Vrcholem exkurze byla prohlídka Českého rozhlasu. Studenti měli dokonce možnost vstoupit do vysílání a pozdravit spolužáky prostřednictvím rozhlasových vln. Organizace a pedagogický doprovod - Mgr. Jitka Tovaryšová. o Testování organoleptických schopností hodnotitelů potravin v rámci projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání měli studenti 4. ročníku možnost rozšířit si odborné dovednosti ve svém oboru a zvýšit si tak možnost uplatnění na trhu práce; této nabídky využilo 20 studentů. Organizace Ing. Vladimíra Zemanová. o Exkurze do čistírny odpadních vod VAK Kroměříž - prohlídka nově zrekonstruované čistírny odpadních vod, včetně laboratoří. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Jitka Tovaryšová. Sbírkové akce Přes organizaci výuky laboratorní cvičení studentů v několika předmětech, dílenská cvičení, se škola zapojila do účasti na veřejné sbírkové akci konané v době výuky a to sbírkové akce Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých. Akce se zúčastnilo dne celkem 8 dvojic (12 dívek a 4 chlapci), studentů ročníku. Studenti se dále sami aktivně zapojili do sbírkové akce umělohmotných uzávěrů PET lahví. Výtěžek z prodeje takto nashromážděných umělých hmot bude použit na potřeby zdravotně postiženého studenta Honzy Obchodní akademie v Kroměříži, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Do sbírkové akce se zapojili i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy. Organizovala administrativní pracovnice školy Jana Drozdová

18 NESPECIFICKÁ PREVENCE - aktivní účast studentů v odborných projektech v průběhu celého školního roku Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU v Brně s podnikatelským sektorem Nositelem projektu je Mendelova univerzita v Brně (60 %) a Výzkumný ústav pro chov skotu v Rapotíně (40 %). Pokračování projektu z II. pololetí školního roku 2010/2011, ukončení Hlavním záměrem projektu je zlepšení přenosu a využití výsledků z výzkumu a vývoje do aplikační sféry a zpětný tok poznatků z praxe na výzkumné pracoviště a do studijních programů akreditovaných na fakultě. Tato dvoustranná výměna zkušeností by měla proběhnout především v rámci klíčových aktivit, kterými mj. jsou: vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci, aktivní spolupráce s podnikatelským sektorem (krátkodobé a dlouhodobé stáže v podnikatelském sektoru) - doložené plány spolupráce, inovace praxí studentů vedoucí k lepšímu propojení s aplikační sférou, zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do vzdělávacích programů, příprava lidských zdrojů pro fungování České technologické platformy pro chov hospodářských zvířat. Přínosem pro cílovou skupinu studentů budou kvalifikovanější výstupní znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru s potenciálně lepším uplatněním v praxi, což umožní snadnější získání zaměstnání v daném oboru na odpovídající pozici. Koordinátor projektu - Ing. Josef Mrázek. Odborná soustředěná praxe studentů ročníku v mlékárnách po celé České republice. Studenti tak měli možnost vyzkoušet si získané vědomosti, dovednosti a návyky v praxi mimo provoz školy v oboru, který studují. Naučili se i sami se o sebe starat a odpovědnosti za vykonanou práci v dosud neznámém prostředí. Organizace Ing. Josef Mrázek, pedagogický dozor učitelé školy. Sportovní aktivity Okresní kolo soutěže středních škol PIŠQORKY - nadšeně se přihlásila skupina studentů z 2. ročníku. Poctivě trénovali nejen o školních přestávkách, celkově obsadili 5. místo. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová

19 školní Turnaj v přehazované - studentky 3. ročníku vyzvaly k zápasu studenty a studentky 2. ročníku; studenti sestavili po dvou týmech z každého ročníku a po urputných bojích zvítězil smíšený tým D+CH ze 2. ročníku; získali tak putovní pohár, všichni byli odměněni drobnými upomínkovými předměty. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. Přes nabídky učitelky SPA nebyl o další sportovní aktivity dostatečný zájem, proto nebylo možno sestavit týmy např. na florbal, odbíjenou nebo košíkovou. Kultura a ostatní aktivity o o o Městské divadlo Zlín - účast studentů na představeních předplatného Organizace a pedagogický doprovod - PhDr. Věra Šafaříková, Mgr. Soňa Pyšňaková. celoroční přístup do učeben výpočetní techniky pravidelné vyhodnocování Schránky důvěry Spolupráce s rodiči účast výchovné poradkyně a školní preventistky na schůzkách s rodiči, spolupráce třídních učitelů s vychovateli Domova mládeže Štěchovice a Pavlákova, ve školním roce 2013/2014 nedošlo k projevu šikany, záškoláctví řešeno ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní. Celkové zhodnocení Plánované akce vypracovaného MPP školního roku 2013/2014 byly splněny. Jako velmi úspěšné a pro studenty přínosné byly vyhodnoceny 3 akce - Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání, Antisemitismus a holocaust a Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog. Studenti hodnotili velmi pozitivně exkurzi do Prahy, zejména možnost prohlídky Českého rozhlasu. V průběhu školního roku nebylo nutno řešit problémy z oblasti projevů rizikového chování. Záškoláctví bylo řešeno ve spolupráci s rodiči, třídními učitelkami, výchovnou poradkyní a preventistkou projevů rizikového chování žáků školy

20 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Přestože zaměstnanci školy splňují kvalifikační požadavky, byla ve školním roce 2013/2014 věnována značná pozornost dalšímu vzdělává pracovníků školy, které patří dlouhodobě mezi priority. Kromě formálního institucionálního vzdělávání (specializační studium, rozšiřující studium a doktorandské studium) zahrnovalo i další vzdělávání jak formální, tak neformální. Vzhledem k odborné orientaci školy, technickému i technologickému pokroku a neustálým legislativním změnám, je nutné část vzdělávání realizovat u poskytovatelů na komerční bázi. Značný podíl vzdělávání pedagogických pracovníků tvořila příprava ke státní maturitě a účast na různých formách seminářů a odborných školení. Vzdělávání se účastnili i administrativní a správní zaměstnanci (spisová služba, změna účetní osnovy, BOZP, ). Přehled vzdělávacích aktivit: školský management vedení školy průběžně (ředitel, zástupce ředitele), využití aplikací firmy Microsoft ve školství 3 zaměstnanci, pokračování v doktorandském studiu na FT UTB Zlín 1 vyučující, individuální jazyková příprava v rámci doktorandského studia 1 vyučující, individuální jazyková příprava pro certifikaci ERR B1 1 vyučující, Problémy současného českého jazyka v psaném i mluveném projevu 1 vyučující, příprava ke státní maturitě 6 vyučujících, Tři dny s matematikou 1 vyučující, Změny potravinářské legislativy 2 vyučující, seminář k projektům Erasmus+ -1 vyučující, seminář k projektům Comenius 1 vyučující, Teaching English: Secondary Schools 1 vyučující, seminář Specifické poruchy učení 1 vyučující, seminář Metodika výuky ANJ 1 vyučující konference v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám 1 vyučující firemní přednášky a jiná školení 12 vyučujících, komerční kurzy 7 vyučujících, letní škola chemie 1 vyučující, spisová služba 1 zaměstnanec, změny v účetnictví příspěvkové organizace 1 zaměstnanec

21 8. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Vzhledem k demografickému vývoji populace a značnému počtu škol, které nabízejí potravinářské obory v posledních letech, zařadila škola do seznamu prioritních akcí účast na přehlídkách škol v širokém okolí. Celkem se zaměstnanci školy představili asi na více jak třiceti přehlídkách středních škol a to jak v okolí sídla školy (Vyškov, Olomouc, Slavkov), tak i ve vzdálenějších regionech (Svitavy, Třebíč, Ústí nad Orlicí), ale i na opačném konci ČR např. ve spolupráci s firmou Lactalis CZ v Klatovech. Lze konstatovat, že tyto aktivity, přestože jsou finančně i časově značně náročné, přispěly k zvýšení počtu zaslaných přihlášek ke studiu a jsou určitě cestou, jak si vydobýt zpět nadregionální postavení školy. K tradičním akcím patřily následující akce: 57. ples školy, jehož nedílnou součástí je v posledních letech i stužkování žáků maturitního ročníku, slavnostní vyřazování absolventů školy ve slavnostních prostorách kaple SŠHaS Kroměříž (jak maturitního, tak i vyššího odborného studia), nezastupitelnou odbornou, ale i společenskou váhu mají tradiční Školní výukové přehlídky sýrů (žáci a studenti si při nich v paralerních hodnotitelských komisích mají možnost nejen vyzkoušet senzorické hodnocení předložených vzorků, ale také seznámit se s novinkami v oboru, případně diskutovat nad příčinami zjištěných vad. Přínosem této akce je i přítomnost předních potravinářských odborníků a představitelů sociálních partnerů školy, kteří se podílejí na zajištění různých forem praxe), v úvodu nového školního roku (17. a 18. září 2014) se žáci a zaměstnanci školy aktivně podíleli na organizaci a zajištění 6. mezinárodní odborné konference Kroměřížské mlékařské dny 2014 (škola je spolupořadatelem konference s mezinárodní účastí, která je jednou z mála odborných akcí a významným zdrojem nejnovějších poznatků a aplikací v oboru; dalšími pořadateli jsou firma Kromilk, a.s. Kroměříž a profesní společenstvo Českomoravský svaz mlékárenský. Nad konferencí převzala záštitu starostka Kroměříže paní Mgr. Daniela Hebnarová a Potravinářská komora ČR). Mezi další úspěšné prezentace školy na veřejnosti lze zařadit: propagační akce ke Dni mléka, Přibyslavský den sýrů, Celostátní přehlídky sýrů, mlékárenský výrobek roku, účast na propagačních akcích pořádaných ČMSM a AKČR

22 K dalším propagačním akcím lze zařadit i účast žáků a studentů na akcích pořádaných pro handicapované spoluobčany (podrobnosti jsou uvedeny v části 6) a mezinárodní reprezentace školy při realizaci projektu odborných zahraničních stáží v rámci mobilit programu Leonardo da Vinci. Významnou roli mají i vzdělávací akce pořádané na základě certifikace Ministerstva zemědělství ČR Trvalá vzdělávací základna kurzy pro farmáře, firemní vzdělávání

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více