VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014

2 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Personální zabezpečení činností školy 6 4. Přijímací řízení Výsledky vzdělávání žáků a studentů Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pracovníků Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Spolupráce s dalšími partnery Závěr Grafické přílohy

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Identifikační údaje školy Název školy: Sídlo školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž Štěchovice 4176, Kroměříž Kontaktní údaje: tel., fax: http: //www.vospaspsm.cz Charakteristika školy: Střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti potravinářské technologie a kontroly potravin - poskytuje maturitní, vyšší odborné a bakalářské studium (společně s FT UTB ve Zlíně) Právní forma školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Stat. zástupce ředitele: Hospodářka školy: Příspěvková organizace Krajský úřad Zlínského kraje tř. Tomáše Bati 21, Zlín IČ: Ing. Milan Zeman Ing. Mgr. Michal Pospíšil Eva Potočná, DiS. Bankovní spojení: KB Kroměříž, č.ú.: /0100 IČO: DIČ: IZO školy: CZ , neplátci daně Rada školy: ustanovena dne předseda: Ing. Mgr. Michal Pospíšil Občanská sdružení: Societas Lactea registrováno MV ČR v červenci 2012 Zřízení a zařazení školy: uvedena do provozu 1902, zařazení do sítě škol 1995 Vlastní domov mládeže: škola nemá Cizí domov mládeže: DM Štěchovice 1315, DM Pavlákova 3942, Ostatní ubytování: DM Na Lindovce 1463 část žáků a studentů VOŠ je ubytována v soukromí Stravování: pro zaměstnance je zajištěno smluvně v DM Štěchovice 1315 a DM Pavlákova 3942 pro žáky a studenty v DM podle vlastní volby - 3 -

4 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Obory vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Název oboru Část školy Kód oboru Žáci studenti Denní studium Zakončilo maturitou/ absolutoriem ANALÝZA POTRAVIN TECHNOLOGIE POTRAVIN SPŠM M/ M/ C E L K E M SOŠ : TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN- DE TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN - KS VOŠP N/ N/ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA - KS N/ C E L K E M VOŠ : C E L K E M Š K O L A : absolventů Obory vzdělávání ve školním roce 2014/2015 (k datu ) Název oboru Část školy Kód oboru Denní studium ANALÝZA POTRAVIN SPŠM M/01 58 TECHNOLOGIE POTRAVIN M/01 14 C E L K E M SOŠ : 72 TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN TECHNOL. A HYGIENA POTRAVIN - KS VOŠP N/ N/03 23 ZPRACOVÁNÍ MLÉKA KS N/04 6 C E L K E M VOŠ : 68 C E L K E M Š K O L A :

5 Přehled vzdělávacích programů realizovaných školou ve školním (akademickém) roce 2014/2015 Součást školy Počet tříd (studijních skupin) Počet žáků (studentů, posluchačů) VOŠ potravinářská 7 68 SPŠ mlékárenská 4 72 Regionální školství Bakalářské studium - VOŠ* 3 35 CELKEM: 175 * studium v tříletém bakalářském studijním programu Chemie a technologie potravin, zaměření Technologie mléka a mléčných výrobků ve společně akreditovaném s FT UTB ve Zlíně kombinovaná forma studia - 5 -

6 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY Údaje o pedagogických zaměstnancích Vzhledem k nepříznivému vývoji demografické křivky došlo meziročně k mírnému poklesu výkonu školy o necelých 5% (údaje školního roku 2013/2014 a 2014/2015), což je, ve srovnání s jinými školami, relativně pozitivní. Přesto muselo ředitelství z ekonomických důvodů řešit problém redukce počtu zaměstnanců (1 interní pedagogický pracovník a 1 pracovník nepedagogický). Přijatá personální opatření neměla zásadní vliv na odbornou a pedagogickou kvalifikaci, které nadále zůstávají na velmi solidní úrovni blížící se 100%ní aprobovanosti výuky. Tato skutečnost, stejně jako kvalitní, dlouhodobě a systematicky budované materiální a technické zázemí, umožňují nadále spolupracovat s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně při realizaci bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin. Stejně jako v předešlých letech, tak i v minulém školním roce splňovali interní i externí pedagogové kvalifikační předpoklady. Dle možností se pedagogové zapojovali do dalšího vzdělávání. Podrobný rozpis vzdělávacích aktivit je uveden v části 7. Ve školním roce 2013/2014 zaměstnanci školy zajišťovali úkoly nejen při výuce v oblasti hlavní činnosti školy při realizaci studijních programů regionálního školství, ale také značné části bakalářského studijního programu a při získávání mimorozpočtových zdrojů v rámci doplňkové činnosti školy: firemní školení (většinou školení pro zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců jak domácích, tak i zahraničních společností), krátkodobé odborné kurzy, semináře senzorické analýzy. Doplňková činnost školy je realizována v souladu se zřizovací listinou školy a zastřešena certifikací udělenou MZe ČR - Trvalá vzdělávací základna Ministerstva zemědělství ČR. Výkon funkcí výchovné poradkyně i školní metodičky prevence jsou vykonávány interními pracovnicemi. Obě v minulosti absolvovaly předepsané vzdělání a jsou plně kvalifikované. Funkci správce ICT nadále vykonává externí zaměstnanec, který úspěšně dokončil požadované specializační studium

7 Na základě ustanovení NV 273/2009 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, měli ve školním roce 2013/2014 snížený úvazek ředitel školy (na 4 hodiny přímé pedagogické činnosti/týden), zástupce ředitele (10 hodin), vedoucí učitel praxe (12 hodin) a výchovná poradkyně (20 hodin). Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že funkci správce ICT vykonává externí zaměstnanec, není využita možnost snížení jeho úvazku. Bez nároku na snížení pracovního úvazku jsou vykonávány v rámci nepřímé pedagogické činnosti i další nezbytně nutné funkce pro zajištění řádného chodu školy - správce skladu učebnic a správce odborné knihovny. Údaje o pedagogických pracovnících školy jsou uvedeny v grafických přílohách této zprávy (pouze regionální školství). Interní pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k ) SOUČÁST Počet fyzických osob Přepočtený počet úvazků SPŠM 12 7,8 VOŠP 14* 3,8 C E L K E M 14 11,6 *část úvazku v obou součástech školy Externí pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k ) SOUČÁST Počet fyzických osob Přepočtený počet úvazků SPŠM 5 1,0 VOŠP 3* 0,8 C E L K E M 5 1,8 *část úvazku v obou součástech školy - 7 -

8 Další údaje o interních pedagogických pracovnících: (údaje k ) Poř. číslo 1 Vzdělání VOŠP Kroměříž MZeLU Brno Délka praxe Jazykové znalosti Aprobace pro předměty 8 ANJ TEC, STR, 2 VŠCHT Praha 20 ANJ ACH, CHE 3 VŠCHT Praha 32 ANJ TEC, PRA, ZAV 4 VŠCHT Praha 27 NEJ TEC, POT, CHE, ZAV 5 VUT, PřF UJEP Brno 18 ANJ ACH, FCH, NSO 6 FF OU Ostrava FSV UK Praha 12 ANJ, RUJ ANJ, CJL 7 FF UJEP Brno 35 NEJ CJL, NEJ 8 PřF UJEP Brno** 33 NEJ pas. MAT, BIO 9 VŠCHT Praha 32 ANJ CHE, EKO 10 PF ZČU Plzeň*** 18 NEJ TEV, MAT 11 VŠCHT Praha 30 NEJ TEC, POT, CHE, ZAV 12 VŠCHT Praha**** 30 NEJ pas. ACH, CHE *správce ICT, **výchovný poradce, ***školní preventistka,****správce knihovny, Další údaje o externích pedagogických pracovnících: Poř. číslo Vzdělání Délka praxe Jazykové znalosti Úvazek Aprobace pro předměty 1 PřF UJEP Brno 44 ANJ pas. 0,4 CHE, VYT 2 PřF UP Olomouc* 31 ANJ 0,4 VYT 3 PřF UP Olomouc 41 NEJ 0,2 CJL, ZSV, DEJ 4 FF UJEP Brno 30 ANJ 0,5 ANJ 5 UTB Zlín 0 ANJ 0,3 TEC, PRA - 8 -

9 Údaje o nepedagogických zaměstnancích Nepedagogičtí zaměstnanci zajišťují kromě činností administrativně správních a ekonomických (hospodářka školy a administrativní pracovnice) především úklid a údržbu a dále nezbytný servis pro řádný a bezpečný chod laboratoří, které tvoří významný podíl studijních plánů (laborantky, sanitární pracovnice). Jejich počet byl v uplynulých letech zredukován na minimum a další snižování není reálné bez nebezpečí ohrožení BOZP žáků a zaměstnanců školy. Nepedagogičtí zaměstnanci školy SOUČÁST Počet fyzických osob Přepočtený počet úvazků SPŠM 5 3,8 VOŠP 2 1,7 C E L K E M 7 5,5 Další údaje o nepedagogických pracovnících Poř. číslo Vzdělání Zařazení Poznámka 1 VOŠE Zlín, DiS. hospodářka školy vedoucí neped. pracovníků 2 SEŠ Kroměříž administrativní pracovnice administrativa, pokladní 3 vyučen - elektro školník, částečně topič správce školního hřiště 4 VOŠP Kroměříž, DiS. asistentka CHE vzorky CHE, kalibrace 5 VOŠP Kroměříž, Ing. asistentka BIO vzorky BIO, sanitace 6 vyučena sanitární pracovnice, uklízečka - CHE likvidace odpadů, úklid 7 vyučena sanitární pracovnice, uklízečka - BIO likvidace odpadů, úklid - 9 -

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení SPŠM Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2013/2014 probíhalo přijímací řízení do maturitních studijních oborů v souladu s projektem zřizovatele školy Jednotné přijímací zkoušky na středních školách zřizovaných Zlínským krajem. Uchazeči o studium skládali přijímací zkoušky formou 3 testů společnosti SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Vedení školy nabídlo uchazečům o studium možnost vykonat přijímací zkoušky na nečisto. Nabídku využila značná část uchazečů. Ke studiu 1. ročníku maturitních oborů ve školním roku 2014/2015 se přihlásilo celkem 50 uchazečů. Z toho v 1. kole 40 uchazečů (29 obor analýza potravin a 11 obor technologie potravin) a ve 2. kole 10 (5 obor analýza potravin a 5 obor technologie potravin). Z tohoto počtu vyhovělo kritériím přijímacího řízení 32 uchazečů v 1. kole a 7 v kole 2. Celkem 11 uchazečů kritéria pro přijetí nesplnilo. Přestože ředitelství vyhlásilo 3. Kolo přijímacího řízení, stav se již neměnil. Vzhledem k značnému převisu volných míst na školách poskytujících všeobecné vzdělávání a díky komplikovanému systému odevzdávání zápisových lístků, nastoupilo ke studiu celkem 20 žáků (necelá ½ uchazečů zápisové lístky buď neodevzdala, nebo po jejich odevzdání přestoupila na jiné školy k datu zahájení vyučování). V průběhu 1. týdne výuky požádaly 2 žákyně z jiných škol o přestup. Přestože počet přihlášek, ve srovnání s minulým rokem, skýtal možnost přijetí většího počtu uchazečů, realita byly jiná. Značný převis v nabídce studia, nestejné podmínky přijímání uchazečů v jednotlivých krajích, ale hlavně demografický vývoj populace je příčinou, že odborné školy momentálně řeší otázku jakou cestou se ubírat dál. Přitom poptávka po absolventech jak domácích, tak i zahraničních firem, se neustále zvyšuje. Přehled průběhu přijímacího řízení ve střední škole Název oboru 1. termín 2. termín přihlášeno přijato záp.lístků přihlášeno přijato záp.lístků Dodatečně Nastoupilo ke studiu Analýza potravin Technologie potravin Celkem:

11 Přijímací řízení VOŠP Přijímací řízení ve vyšším odborném studiu se omezilo na předchozí studijní výsledky na střední škole a na pohovory s uchazeči v jednotlivých kolech přijímacího řízení. Na základě letošních zkušeností z přijímacího řízení lze konstatovat, že vzhledem k demografickému vývoji se nadále značně prohlubuje konkurence poskytovatelů terciárního vzdělávání v oblasti vyššího odborného a bakalářského studia. Přehled průběhu přijímacího řízení ve VOŠ Součást / název oboru 1. termín 2. termín Dodatečně přihlášeno přijato přihlášeno přijato přijato Celkem přijato Skutečně nastoupilo Analýza potravin Tech. a hygiena potravin Zpracování mléka Tech. a hygiena potravin-komb Celkem VOŠP 29 Odvolací řízení Vzhledem k tomu, že v rámci konaného přijímacího řízení jak do SOŠ, tak i VOŠ, nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o přijetí, nemuselo ředitelství školy toto řešit

12 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Výsledky vzdělávání žáků SŠ Součást školy Počet žáků celkem Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Ukončilo Průměrná absence SPŠM VOŠP 1. pololetí ,7 2. pololetí ,2 zimní sem * letní sem * * absence ve VOŠ se nevykazuje Výsledky maturitních zkoušek (k ) Žáků celkem K maturitě S vyznamenáním Neprospělo ve školní části Neprospělo ve společné části 19*/10** 18*/10** 1*/1** 0*/1** 3*/0** * obor Analýza potravin ** obor Technologie potravin Výsledky absolutoria ve VOŠ (k ) Studentů celkem K absolutoriu S vyznamenáním Prospělo Náhradní termín Výsledky výchovy v SŠ Chování žáků Stupeň chování 1. pololetí 2. pololetí

13 Kázeňská opatření (pouze žáci SPŠM, u žáků VOŠ se chování nehodnotí). Opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala tř. učitele 6 10 pochvala ředitele 0 6 důtka tř. učitele 3 5 důtka ředitele 1 0 podmíněné vyloučení 0 0 vyloučení 0 0 Závažné výchovné problémy Běžné studijní a výchovné problémy byly ve školním roce 2013/2014 řešeny výchovnou komisí průběžně. Komise zasedala průběžně ve složení: ředitel/zástupce ředitele, výchovná poradkyně/preventiska, třídní učitel/ka). Vážnější projevy šikany, problémy s požíváním drog ve škole a v domovech mládeže, kde jsou žáci ubytováni, ani jiné projevy sociálně patologického chování, nebyly v uplynulém období zaznamenány, proto je nebylo nutné řešit. Tento stav je dlouhodobý a dle názoru vedení školy a preventiskty je hlavní příčinou řešení problémů v jejich počátku a v tom, že prostředí školy není díky velikosti anonymní

14 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Tato část výroční zprávy čerpá údaje z materiálu Vyhodnocení MMP za školní rok 2013/2014 zpracovaný školní preventistkou Mgr. Jiřinou Zbořilovou Kodedovou a týkají se následujících oblastí: SPECIFICKÁ PREVENCE na základě plánu MPP jsou do učebních plánů zařazena následující témata: rodina, domácí násilí, týrané dítě šikana, party, trávení volného času zdravý životní styl dopady konzumace alkoholu, drogová závislost, návykové látky plánování budoucnosti, profesní růst právní povědomost Realizované školní akce o Dny evropské spolupráce Muzeum Kroměřížska, studenti 3. ročníku Pedagogický doprovod - Ing. Radmila Matějíčková, Mgr. Soňa Pyšňaková. o přednáška na téma Poválečné dějiny Evropa, Československo a Česká republika, holokaust, antisemitismus, II. Světová válka, 50. léta 20. století v ČR, rok 1968 a 1989 v rámci projektu Antisemitismus a holocaust Přednášející - PhDr. Jiří Šafařík historik, hudební historik, autor publikací a monografií - příprava studentů 4. ročníku na maturitní testy z českého jazyka a literatury. Organizace - Mgr. Soňa Pyšňaková, PhDr. Věra Šafaříková. o přednáška pracovníka Agrární komory pro studeny 3. ročníku SPŠM. Pedagogický dozor - Ing. Vladimíra Zemanová, Ing. Radmila Matějíčková o filmové představení Colette - součást projektu Antisemitismus a holocaust, studenti ročníku, příprava na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Soňa Pyšňaková, PhDr. Věra Šafaříková. o kulturně-historická exkurze do koncentračního tábora Osvětim a vyhlazovacího tábora Březinka v rámci projektu Antisemitismus a holocaust. Studenti ročníku, organizace - Mgr. Soňa Pyšňaková, PhDr. Věra Šafaříková

15 Studenti byli rozděleni do dvou skupin, které prováděly české průvodkyně, jejichž výklad byl pozitivně fundovaný, názorný i emotivní. V Osvětimi u Zdi smrti a v Březince u památníku uctili památku obětí položením kytic růží. Exkurze zcela splnila představy vyučujících, hodnotí ji velmi pozitivně. o odborná exkurze do Mendelova muzea v Brně - výstava lékařství obsahující 20 interaktivních exponátů částí lidského těla; prohlídka výstavy obohatila výuku biologie studentů 1. ročníku názornou a interaktivní složkou umožňující atraktivní formou pochopit učivo o tkáních a orgánech lidského těla. Výstava je součástí projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurence - schopnost Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti. Prohlídka brněnských historických pamětihodností s výklady připravenými samotnými studenty. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Jitka Tovaryšová. o vyhlášení vítězů krajského kola celorepublikové soutěže Školní časopis roku 2013 redakcí ze základních a středních škol v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Součástí vyhlášení výsledků byl i přínosný workshop a pro členy redakcí také prohlídka knihovny. Pedagogický doprovod - Ing. Iveta Havlíková. o GAUDEAMUS Brno součást projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání, příprava na další vzdělávání, prezentace vyšších odborných škol a vysokých škol - studenti 4. ročníků se zde mohli seznámit s nabídkami studia. Organizace a pedagogický dozor Mgr. Soňa Pyšňaková. o Madagaskar příběh pradávné Lemurie - kulturní tradice, ekonomické a sociální problémy, ekologie krajiny, turistický ruch jedné z nejchudších zemí světa a specifika života Malgašů na Madagaskaru. Pedagogický doprovod - PhDr. Věra Šafaříková, Ing. Iveta Havlíková. o vyhlášení vítězů soutěže Školní časopis roku 2013 v Brně Redakce našeho školního časopisu Fresch milk úspěšně postoupila do finálového kola celorepublikové soutěže. Workshop byl přínosný pro členy redakcí a těší se na vyhlášení soutěže za rok Pedagogický doprovod - Ing. Iveta Havlíková. o Přehlídka sýrů Prezentace dovedností a znalostí studentů školy, senzorické hodnocení v praxi. - studenti 3. a 4. ročníků. Organizace Ing. Josef Mrázek, Ladislav Hudeček

16 o přednáška pracovnic Úřadu práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně, v rámci projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání studentům byly poutavou fundovanou formou předány velmi užitečné informace o: stavu nezaměstnanosti v regionu, možnostech a způsobech vstupu na trh práce, struktuře ÚP, informace ze Zákona o zaměstnanosti, možnostech studia a práce v zahraničí, možnostech a podmínkách poskytování příspěvků nezaměstnaným i zaměstnavatelům, rekvalifikacích Organizace a pedagogický doprovod Mgr. Jitka Tovaryšová. o Den otevřených dveří Baťova univerzita, Zlín - v rámci projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání. Studenti 3. a 4. ročníku. Pedagogický doprovod Ing. Zita Bastlová, DiS. o přednáška spojená s besedou v rámci projektu Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog. Studenti 3. ročníku. Organizace - Mgr.Jiřina Zbořilová Kodedová o účast na jednání trestního soudu v Kroměříži v rámci projektu Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog studenti měli možnost být přítomni při projednávání trestného činu přechovávání, distribuce a výroby drog, výsleších obžalovaného i svědků, měli možnost vidět jednání u soudu a to po té, co otázku trestního práva probrali v hodinách společenské výchovy. Studenti 3. ročníku. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. o následná debata se studenty v rámci projektu Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog - odpovědnost, vina, trest, jeho výše, následky a důsledky. Studenti 3. ročníku. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. o Lyžařský výchovně vzdělávací kurz Nelyžaři se naučili lyžovat, lyžaři zdokonalili své lyžařské dovednosti a um na sjezdovkách různé náročnosti, došlo ke stmelení kolektivu studentů. Účastníci se učili spoléhat zejména sami na sebe, spolupráci s ostatními, odpovědnosti za svou činnost resp. nečinnost, orientovat se v dosud neznámém prostředí. 12 studentů z 1. a 2. ročníku školy

17 vedoucí kurzu - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová o Matematický klokan - účast 5-ti studentů ve školním kole matematické soutěže. Studenti ročníku. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. o Exkurze do Prahy Prohlídka historické Prahy zahrnovala prohlídku Karlova náměstí, Resslovy ulice, krypty a chrámu svatých Cyrila a Metoděje, uctění památky zesnulých parašutistů, prohlídku Pražského hradu a Besedního domu jako představitele secese na Náměstí Republiky. Vrcholem exkurze byla prohlídka Českého rozhlasu. Studenti měli dokonce možnost vstoupit do vysílání a pozdravit spolužáky prostřednictvím rozhlasových vln. Organizace a pedagogický doprovod - Mgr. Jitka Tovaryšová. o Testování organoleptických schopností hodnotitelů potravin v rámci projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání měli studenti 4. ročníku možnost rozšířit si odborné dovednosti ve svém oboru a zvýšit si tak možnost uplatnění na trhu práce; této nabídky využilo 20 studentů. Organizace Ing. Vladimíra Zemanová. o Exkurze do čistírny odpadních vod VAK Kroměříž - prohlídka nově zrekonstruované čistírny odpadních vod, včetně laboratoří. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Jitka Tovaryšová. Sbírkové akce Přes organizaci výuky laboratorní cvičení studentů v několika předmětech, dílenská cvičení, se škola zapojila do účasti na veřejné sbírkové akci konané v době výuky a to sbírkové akce Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých. Akce se zúčastnilo dne celkem 8 dvojic (12 dívek a 4 chlapci), studentů ročníku. Studenti se dále sami aktivně zapojili do sbírkové akce umělohmotných uzávěrů PET lahví. Výtěžek z prodeje takto nashromážděných umělých hmot bude použit na potřeby zdravotně postiženého studenta Honzy Obchodní akademie v Kroměříži, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Do sbírkové akce se zapojili i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy. Organizovala administrativní pracovnice školy Jana Drozdová

18 NESPECIFICKÁ PREVENCE - aktivní účast studentů v odborných projektech v průběhu celého školního roku Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU v Brně s podnikatelským sektorem Nositelem projektu je Mendelova univerzita v Brně (60 %) a Výzkumný ústav pro chov skotu v Rapotíně (40 %). Pokračování projektu z II. pololetí školního roku 2010/2011, ukončení Hlavním záměrem projektu je zlepšení přenosu a využití výsledků z výzkumu a vývoje do aplikační sféry a zpětný tok poznatků z praxe na výzkumné pracoviště a do studijních programů akreditovaných na fakultě. Tato dvoustranná výměna zkušeností by měla proběhnout především v rámci klíčových aktivit, kterými mj. jsou: vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci, aktivní spolupráce s podnikatelským sektorem (krátkodobé a dlouhodobé stáže v podnikatelském sektoru) - doložené plány spolupráce, inovace praxí studentů vedoucí k lepšímu propojení s aplikační sférou, zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do vzdělávacích programů, příprava lidských zdrojů pro fungování České technologické platformy pro chov hospodářských zvířat. Přínosem pro cílovou skupinu studentů budou kvalifikovanější výstupní znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru s potenciálně lepším uplatněním v praxi, což umožní snadnější získání zaměstnání v daném oboru na odpovídající pozici. Koordinátor projektu - Ing. Josef Mrázek. Odborná soustředěná praxe studentů ročníku v mlékárnách po celé České republice. Studenti tak měli možnost vyzkoušet si získané vědomosti, dovednosti a návyky v praxi mimo provoz školy v oboru, který studují. Naučili se i sami se o sebe starat a odpovědnosti za vykonanou práci v dosud neznámém prostředí. Organizace Ing. Josef Mrázek, pedagogický dozor učitelé školy. Sportovní aktivity Okresní kolo soutěže středních škol PIŠQORKY - nadšeně se přihlásila skupina studentů z 2. ročníku. Poctivě trénovali nejen o školních přestávkách, celkově obsadili 5. místo. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová

19 školní Turnaj v přehazované - studentky 3. ročníku vyzvaly k zápasu studenty a studentky 2. ročníku; studenti sestavili po dvou týmech z každého ročníku a po urputných bojích zvítězil smíšený tým D+CH ze 2. ročníku; získali tak putovní pohár, všichni byli odměněni drobnými upomínkovými předměty. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. Přes nabídky učitelky SPA nebyl o další sportovní aktivity dostatečný zájem, proto nebylo možno sestavit týmy např. na florbal, odbíjenou nebo košíkovou. Kultura a ostatní aktivity o o o Městské divadlo Zlín - účast studentů na představeních předplatného Organizace a pedagogický doprovod - PhDr. Věra Šafaříková, Mgr. Soňa Pyšňaková. celoroční přístup do učeben výpočetní techniky pravidelné vyhodnocování Schránky důvěry Spolupráce s rodiči účast výchovné poradkyně a školní preventistky na schůzkách s rodiči, spolupráce třídních učitelů s vychovateli Domova mládeže Štěchovice a Pavlákova, ve školním roce 2013/2014 nedošlo k projevu šikany, záškoláctví řešeno ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní. Celkové zhodnocení Plánované akce vypracovaného MPP školního roku 2013/2014 byly splněny. Jako velmi úspěšné a pro studenty přínosné byly vyhodnoceny 3 akce - Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání, Antisemitismus a holocaust a Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog. Studenti hodnotili velmi pozitivně exkurzi do Prahy, zejména možnost prohlídky Českého rozhlasu. V průběhu školního roku nebylo nutno řešit problémy z oblasti projevů rizikového chování. Záškoláctví bylo řešeno ve spolupráci s rodiči, třídními učitelkami, výchovnou poradkyní a preventistkou projevů rizikového chování žáků školy

20 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Přestože zaměstnanci školy splňují kvalifikační požadavky, byla ve školním roce 2013/2014 věnována značná pozornost dalšímu vzdělává pracovníků školy, které patří dlouhodobě mezi priority. Kromě formálního institucionálního vzdělávání (specializační studium, rozšiřující studium a doktorandské studium) zahrnovalo i další vzdělávání jak formální, tak neformální. Vzhledem k odborné orientaci školy, technickému i technologickému pokroku a neustálým legislativním změnám, je nutné část vzdělávání realizovat u poskytovatelů na komerční bázi. Značný podíl vzdělávání pedagogických pracovníků tvořila příprava ke státní maturitě a účast na různých formách seminářů a odborných školení. Vzdělávání se účastnili i administrativní a správní zaměstnanci (spisová služba, změna účetní osnovy, BOZP, ). Přehled vzdělávacích aktivit: školský management vedení školy průběžně (ředitel, zástupce ředitele), využití aplikací firmy Microsoft ve školství 3 zaměstnanci, pokračování v doktorandském studiu na FT UTB Zlín 1 vyučující, individuální jazyková příprava v rámci doktorandského studia 1 vyučující, individuální jazyková příprava pro certifikaci ERR B1 1 vyučující, Problémy současného českého jazyka v psaném i mluveném projevu 1 vyučující, příprava ke státní maturitě 6 vyučujících, Tři dny s matematikou 1 vyučující, Změny potravinářské legislativy 2 vyučující, seminář k projektům Erasmus+ -1 vyučující, seminář k projektům Comenius 1 vyučující, Teaching English: Secondary Schools 1 vyučující, seminář Specifické poruchy učení 1 vyučující, seminář Metodika výuky ANJ 1 vyučující konference v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám 1 vyučující firemní přednášky a jiná školení 12 vyučujících, komerční kurzy 7 vyučujících, letní škola chemie 1 vyučující, spisová služba 1 zaměstnanec, změny v účetnictví příspěvkové organizace 1 zaměstnanec

21 8. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Vzhledem k demografickému vývoji populace a značnému počtu škol, které nabízejí potravinářské obory v posledních letech, zařadila škola do seznamu prioritních akcí účast na přehlídkách škol v širokém okolí. Celkem se zaměstnanci školy představili asi na více jak třiceti přehlídkách středních škol a to jak v okolí sídla školy (Vyškov, Olomouc, Slavkov), tak i ve vzdálenějších regionech (Svitavy, Třebíč, Ústí nad Orlicí), ale i na opačném konci ČR např. ve spolupráci s firmou Lactalis CZ v Klatovech. Lze konstatovat, že tyto aktivity, přestože jsou finančně i časově značně náročné, přispěly k zvýšení počtu zaslaných přihlášek ke studiu a jsou určitě cestou, jak si vydobýt zpět nadregionální postavení školy. K tradičním akcím patřily následující akce: 57. ples školy, jehož nedílnou součástí je v posledních letech i stužkování žáků maturitního ročníku, slavnostní vyřazování absolventů školy ve slavnostních prostorách kaple SŠHaS Kroměříž (jak maturitního, tak i vyššího odborného studia), nezastupitelnou odbornou, ale i společenskou váhu mají tradiční Školní výukové přehlídky sýrů (žáci a studenti si při nich v paralerních hodnotitelských komisích mají možnost nejen vyzkoušet senzorické hodnocení předložených vzorků, ale také seznámit se s novinkami v oboru, případně diskutovat nad příčinami zjištěných vad. Přínosem této akce je i přítomnost předních potravinářských odborníků a představitelů sociálních partnerů školy, kteří se podílejí na zajištění různých forem praxe), v úvodu nového školního roku (17. a 18. září 2014) se žáci a zaměstnanci školy aktivně podíleli na organizaci a zajištění 6. mezinárodní odborné konference Kroměřížské mlékařské dny 2014 (škola je spolupořadatelem konference s mezinárodní účastí, která je jednou z mála odborných akcí a významným zdrojem nejnovějších poznatků a aplikací v oboru; dalšími pořadateli jsou firma Kromilk, a.s. Kroměříž a profesní společenstvo Českomoravský svaz mlékárenský. Nad konferencí převzala záštitu starostka Kroměříže paní Mgr. Daniela Hebnarová a Potravinářská komora ČR). Mezi další úspěšné prezentace školy na veřejnosti lze zařadit: propagační akce ke Dni mléka, Přibyslavský den sýrů, Celostátní přehlídky sýrů, mlékárenský výrobek roku, účast na propagačních akcích pořádaných ČMSM a AKČR

22 K dalším propagačním akcím lze zařadit i účast žáků a studentů na akcích pořádaných pro handicapované spoluobčany (podrobnosti jsou uvedeny v části 6) a mezinárodní reprezentace školy při realizaci projektu odborných zahraničních stáží v rámci mobilit programu Leonardo da Vinci. Významnou roli mají i vzdělávací akce pořádané na základě certifikace Ministerstva zemědělství ČR Trvalá vzdělávací základna kurzy pro farmáře, firemní vzdělávání

Výroční zpráva VOŠP a SPŠM Kroměříž 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž

Výroční zpráva VOŠP a SPŠM Kroměříž 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2015 2 Obsah: (Vypracováno v souladu s platnou legislativou.) 1.

Více

Výroční zpráva VOŠP a SPŠM Kroměříž 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016. VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž

Výroční zpráva VOŠP a SPŠM Kroměříž 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016. VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2016 Obsah: (Vypracováno v souladu s platnou legislativou.) 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více