Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok V Jirkově dne 31. srpna 2013

2 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Je právním subjektem, příspěvkovou organizací. Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem, školního vzdělávacího programu a plánu rozvoje do roku Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Překročení tohoto limitu je vázáno na souhlas zřizovatele. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a žáků. Škola zřizuje pro žáky dočasně opožděné ve výuce a pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. Skupiny jsou zřizovány dle možností vyučujících a naplněnosti rozvrhu hodin. V doučovacích skupinách zůstává žák jen po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. O účasti je vedena přesná evidence. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a školního klubu. O Organizační směrnicí stanovuje těmto pracovníkům pracovní náplň. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada nemá právo rozhodování. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřišť. Škola organizuje školu v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik žáků, jejich program schvaluje ředitel školy. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Plavecký výcvik je uskutečňován pouze v případě získání finančních prostředků na jeho kryti. V tomto smyslu je též doplněn školní vzdělávací program. Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb. Značný prostor je věnován prevenci proti návykovým látkám a kouření. Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Žáci mohou využívat školní sportoviště i v době mimo dobu organizované činnosti. Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny, knihovna, školní jídelna a přípravná třída. V případě potřeby je zřizováno i čtvrté oddělení ŠD. Od jsou příslušné ročníky vyučovány podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnost se řídí Školským zákonem a vyhláškou o základním vzdělávání. Celý školní rok byl realizován projekt Peníze školám, který bude ukončen v říjnu Základní údaje o škole Název školy je v souladu se zařazením do sítě škol: Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov IČO: IZO:

3 Statutární orgán: Mgr. Miloš Rousek Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Nitkulincová Výchovný poradce: Mgr. Ludmila Bryndová Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Režná Školní metodik EVVO: Mgr. Eva Vaculová Škola se skládá ze třech pavilonů - škola, jídelna, tělocvičny a samostatné budovy školní družiny, ve které jsou tři služební byty. Má 30 učeben - z toho 10 speciálních, 2 tělocvičny, jednu knihovnu a 18 kabinetů. Podrobnější informace lze získat na internetové adrese Srovnávací přehledy o počtech pracovníků a žáků Zřizovatel název zřizovatele Město Jirkov adresa zřizovatele Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, kontakt tel.: fax: Součásti školy kapacita Základní škola 570 Školní družina 100 Školní jídelna ZŠ 500 Přípravná třída 14 (v tomto roce mimo provoz) Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ ,8 12 Školní družina 3 (4) Školní jídelna ZŠ x 276 x x Komentář: V přípravné třídě bylo ve školním roce 2012/13 celkem 0 žáků. Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek celkem 31 učeben 10 odborných učeben, knihovna, 2 mutimed. učebny + další uč. vybavené PC s připojením na internet a interaktivní tabulí dostupnost v době vyučování a zájm. činnosti asfaltové a plastové hřiště, chybí dráha vybavené a funkční postupně inovován a nahrazován moderním 2

4 Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj pro výuku naprosto dostatečné, nákup nových je omezen financemi v souladu s platnou legislativou 18 kabinetů, 1 laboratoř, vše s dostatečným vybavením 2 učebny 39 počítačů, 16 interaktivních tabulí, PC ve třídách zajišťuje zřizovatel Komentář: v současné době se ještě prohloubil nedostatek finančních prostředků na nákup moderní techniky především ze strany státu. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt - předseda Údaje o občanském sdružení při škole Registrace , MV ČR, Praha Zaměření zájmová činnost Kontakt Přehled oborů vzdělání V tomto školním roce pracovala škola v souladu se Souborem pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2012/2013 takto: - Všechny ročníky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nechci stát na okraji Do učebního plánu školy se promítá Minimální preventivní program, který byl rozpracován podle pokynů MŠMT a na jehož základě jsou upravovány učební plány vhodných předmětů již od třetího ročníku. Hlavní důraz je kladen na informace o negativním vlivu kouření, zneužívání lehkých drog, agresivitě a v neposlední řadě též šikaně. Z důvodu zhoršujícího se stavu byla zpracována též vnitřní směrnice, která Vychází z doporučení MŠMT a z vlastní analýzy situace ve škole. Škola má zapracovány prvky mravní výchovy do jednotlivých předmětů a snaží se na žáky působit komplexně. V této souvislosti je však třeba říci, že dopad a výsledky tohoto snažení se mnohdy míjí účinkem. Stále více se projevují negativní vlivy jako nedostatečná výchova z rodiny, party, negativní postoj rodičů ke škole, nezájem rodičů o školní práci a výsledky žáků. To se mimo jiné projevuje i absencí nebo pasivitou na třídních schůzkách. Mnohdy řeší rodiče situaci přeřazením svého dítěte na jinou školu, aniž by informovali vedení školy o důvodech, nebo se snažili situaci včas řešit s kompetentními osobami. Místo komunikace se situace nechává přerůst až v konflikt. Do učebního plánu je zapracována volba povolání, ochrana člověka za mimořádných situací, environmentální výchova a další skutečnosti v souladu metodickými pokyny MŠMT. V rámci školního vzdělávacího programu jsou realizovány školní projekty, které zatraktivňují výuku a kombinují učivo z různých vzdělávacích oblastí. Žáci tak daleko lépe vnímají mezipředmětové vztahy a v učivu se lépe orientují. Charakteristika projektů je uvedena v dalším textu. V tomto školním roce pokračovala výuka anglického jazyka již od prvního ročníku. Zatím pouze formou nepovinného předmětu, ale prakticky s účastí všech žáků. Důvodem je především zkvalitnění a rozšíření výuky tohoto cizího jazyka. 3

5 Základní učební plán byl doplněn řadou nepovinných předmětů a zájmových útvarů: Základy tex. technik Sportovní hry Informatika Školní časopis Výtvarné kroužky Dramatický kroužek Jazykové kroužky Kroužek šití a jiné viz. příloha Pro zájemce a pro žáky, kteří mají potíže a nedostatky, bylo otevřeno 9 skupin doučování a konzultací. Jedná se především o doučování matematiky a českého jazyka, případně cizího jazyka. Nabídka by mohla být i vyšší, ale žáci neprojevují příliš zájmu. Pro žáky s poruchami učení byla znovu organizována náprava tzv. Rakouskou metodou a logopedická náprava. Jednotlivé počty žáků jsou opět uvedeny v tabulce v příloze. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy a předešlý rok b šk. rok 2012/13 Souč ásti školy Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Počet pracovníků celkem - z toho ŠD Počet pedagogických pracovníků Včetně asistenta pedagoga a b a b a b a b fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. ZŠ ,9 23, , , , ,5 ŠD ,89 3 2,89 3 2,89 3 2,89 Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzic.) na ZŠ Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku a b a b a b Nastoupilo nových absolventů Nastoupilo ostatních učitelů Odešlo učitelů Počet důchodců pedagogických prac. Počet odborně a pedagog. nezpůsobilých pedagog. pracovníků Z toho - počet zájemců o dálkové studium na PF Zájem o specializaci v dálkovém studiu (aprobace) Počet již studujících pedagogických prac

6 Věková skladba pedagogických pracovníků (bez vychovatelek ŠD) Pedagogičtí pracovníci celkem Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 do důchod. věku Důchodový věk Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků : Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách Na škole je 17 tříd, v prvním až osmém ročníku dvě, devátý ročník měl pouze jednu třídu. Naplněnost tříd je rozlišná. Celkový počet žáků oproti minulému roku vzrostl z 389 na 403. Nejnižší počty žáků byly v 8. ročníku. Z celkového počtu 403 žáků je 191 chlapců. Přehled žáků podle místa bydliště: Jirkov Chomutov... 7 Vysoká Pec, Drmaly, Pyšná Boleboř, Orazím, Zaječice Otvice... 3 Vrskmaň... 3 Nezabilice. 1 Údlice.. 1 Přehled prospěchu a chování ROČNÍK Počet žáků celkem Počet integrovaných a zdravotně postiž. Počet žáků s vyznamenáním Prospěl Počet žáků s nedostat ečnými k Počet žáků opakujících ročník rovnou bez OZ Počet žáků s opravnými zkouškami z 1 předmětu Počet žáků s opravnými. zkouškami ze 2 předmětů Počet žáků se zkouškami v náhr.termínu CELKEM

7 K neprospělo celkem 10 žáků, z tohoto počtu je 8 žáků s opravnou zkouškou. K datu neprospěli dva žáci. Žák, který měl odloženou klasifikaci, opakuje na žádost rodičů a doporučení lékaře osmý ročník ze zdravotních důvodů Jedna žákyně ukončila docházku bez získání základního vzdělání. Žákům s integrací a žákům s poruchami učení bude i nadále věnována zvýšená pozornost a účinnost přijatých opatření bude každé čtvrtletí vyhodnocována VP a vedením školy. Počet celkem žáků Počet žáků s 2 st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování Omluvené hodiny celkem Neomluvené celkem hodiny Celkem 1. pololetí Celkem 2.pololetí Celkem školní rok xxx xxx xxx Za celý školní rok bylo uděleno celkem 54 napomenutí třídního učitele, 32 důtek třídního učitele a 17 důtek ředitele školy. Vedle těchto výchovných opatření byla uděleno třídními učiteli 51 pochval, které však nebyly natolik významné, aby byly zapsány i na vysvědčení. Ve většině případů se jednalo o pochvaly za úspěšnou reprezentaci školy. Ředitelem školy bylo uděleno celkem 16 pochval. Vyučovací formy a metody Hned v úvodu je třeba poznamenat, že prakticky celý školní rok probíhaly na škole stavební úpravy, a že z tohoto důvodu byl vyučovací proces částečně narušován a že bylo obtížné plnit všechny úkoly stanovené školním vzdělávacím programem a celoročním plánem školy. Přesto nebyla výuka závažně narušena a hlavní cíle byly splněny. Za to patří všem pracovníkům velký dík. Cíle vzdělávání vyplývají ze školního vzdělávacího programu a jsou stanoveny tak, aby byly zvládnutelné pro většinu žáků. Cíle však nelze stanovit tak, aby je zvládli všichni žáci. Celý problém vyplývá ze skutečnosti, že celá strategie předpokládá aktivní přístup žáků a jejich ochotu k sebevzdělávání. Škola má sice za úkol naučit maximum již při přímém vyučovacím procesu, ale předpokládá též domácí přípravu, která je u části žáků nedostatečná. To se projevuje například při zpracovávání domácích cvičení. V tomto směru se situace od posledního hodnocení nijak výrazně nezměnila, a to i přes to, že jsou uplatňovány moderní metody práce, je využívána výpočetní technika a ke zpestření výuky má škola zpracovánu řadu projektů, které se prolínají různými předměty. Vedle toho je nedostatkem také to, že finanční situace neumožňuje dělit třídy na menší skupiny, kde by mohl být uplatňován individuální přístup a výuka by tak byla daleko efektivnější. Většina vyučovacích hodin měla v minulém období standardní průběh a splnila svůj cíl. Metody výuky byly voleny vhodně vzhledem k obsahu výuky. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Forma provedení v převážné většině odpovídá danému tématu. Určitým nedostatkem je někdy nepřesné a nespisovné vyjadřování vyučujících. Další skutečností, na kterou bylo opakovaně upozorňováno, jsou závěry hodin se získáním zpětné vazby. Přesto je i v této oblasti ještě co zlepšovat a to především v oblasti motivační, pestrosti forem práce, práce se zaostávajícími žáky a v práci s chybou. Při výuce by se měla častěji objevovat skupinová a individuální práce, větší prostor je třeba věnovat upevňování učiva s využitím mezipředmětových vztahů. Část žáků zvládá učivo pouze krátkodobě a nedokáže ho použít při řešení kombinovaných 6

8 úloh. Stále narážíme na vyjadřovací schopnosti žáků, schopnost logického myšlení a schopnost obhajoby vlastních závěrů. Celý tento problém souvisí s čtenářskou gramotností, která je nedostatečná a vede k tomu, že žáci nedokáží pracovat s textem. Zcela běžné v dnešní době je to, že žák dokáže velmi dobře pracovat s počítačem, ale nedokáže přečíst a porozumět slovní úloze. Hodnocení žáků a komunikace Hodnocení žáků ze strany učitelů se za poslední sledované období do značné míry sjednotilo a je v souladu s klasifikačním řádem školy. Učitelé respektují dohodnutá pravidla a to se odráží i v kladném hodnocení samotnými žáky. I přes dohodnutá opatření a práci v metodických orgánech však občas dochází k situacím, kdy se vyučující nejsou schopni dohodnout a pak je třeba, aby zasáhlo vedení školy. Je třeba zvýšit efektivnost komunikace mezi jednotlivými vyučujícími. Jedná se například o řešení konfliktních situací ve třídě nebo koordinaci při zadávání prověrek v jednotlivých týdnech. Nástroje a metody hodnocení jsou dostatečně srozumitelné a vedle hodnocení vědomostí je zohledňována i oblast dovedností. Stále je však třeba brát na zřetel platný klasifikační řád a čas od času si ho připomenout. Učitelé jsou dostatečně seznámeni se složením žáků ve třídě a snaží se respektovat individuální schopnosti žáků. Konkrétní pravidla jsou vždy konzultována s výchovným poradcem, případně s poradenským centrem. Rodičům, kteří mají o práci svého dítěte ve škole opravdový zájem, je poskytováno dostatečné množství informací tak, aby vždy mohlo dojít ke zlepšení práce ve škole. Stále je však ještě třeba zlepšit a ve větší míře používat vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků. Také hodnocení výsledků ze strany učitele bývá někdy málo konkrétní a adresné. Tím občas vzniká u žáků dojem, že hodnocení není objektivní a spravedlivé. I přes skutečnost, že bylo toto téma opakovaně probíráno na pedagogických radách, je ve vlastních hodinách vidět v míře ne dostatečné. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V této oblasti škola postupuje podle paragrafu 16 Školského zákona a vyhlášky 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Je využíváno podpůrných opatření, která jsou uvedena v 1 odst. 2) a 3) citované vyhlášky. Pokud to podmínky školy umožňují, tak jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně integrováni do běžných tříd. Podle doporučení PPP nebo SPC je třídním učitelem a dalšími vyučujícími zpracován IVP, který je přizpůsoben individuálním potřebám dítěte. Při zpracování IVP se snažíme zabezpečit tyto podmínky: - respektovat individuální potřeby žáka - zohledňovat zdravotní hlediska - uplatňovat diferenciaci při organizování činností, stanovování obsahu, forem a metod výuky - podle možností zabezpečit výuku předmětů speciálně pedagogické péče - zohlednit postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání (např. uplatněním slovního hodnocení) - očekávané výstupy vzdělávacích oborů upravujeme tak, aby byly pro žáka reálné a splnitelné, tomu je přizpůsoben i výběr učiva Po zpracování je IVP závazný pro všechny vyučující, ve druhém pololetí se provádí vyhodnocení. Výchovný poradce zorganizuje setkání zástupce PPP nebo SPC, rodičů, třídního učitele a případně i samotného žáka. Zde projednáváme plnění IVP, spokojenost žáka a případné další potřeby žáka či rodiny. Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě 7

9 individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. Interakce a komunikace byla již zmiňována výše, a pokud se týká učitele a žáka, nejsou zásadní problémy. Někdy dochází k situacím, kdy se žák snaží této možnosti zneužít a není ochoten respektovat pokyny učitele nebo školní řád s poukazováním na osobní svobodu. Stává se to v převážné většině u žáků, kteří neplní řádně své povinnosti, a škola je po nich důsledně vyžaduje. Určitě bude nějakou dobu trvat, než se všichni naučí vzájemné toleranci a respektování. Právě tato oblast je v posledních letech problematická, protože žáci mají stále častěji sklony k vulgarismům, povrchnosti a šikaně. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, problémem stále zůstává samostatný řečový projev žáků a tedy formulace vlastních myšlenek. Žáci se dnes vyjadřují nepřesně, zkratkovitě, chybí jim slovní zásoba. I přes to, že se škola touto otázkou zabývá již dlouhodobě a většina učitelů se snaží v jednotlivých hodinách žáky k samostatnému projevu vést, výsledky se zatím nedostavují. Jedním z důvodů je to, že většina žáků prakticky ve svém volném čase nečte. Školní projekty Školní projekty jsou již trvale nedílnou součástí vzdělávacího procesu na naší škole. Projekty posilují motivaci žáků a učí mimo jiné důležitým životním dovednostem: spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace atd. I v tom to školním roce proběhla diskuse o prospěšnosti projektů a k narušování vyučování. Proto i pro příští školní rok bude třeba projekty více koordinovat s dalšími výchovnými akcemi tak, aby nedocházelo k výraznému úbytku hodin především v předmětech s jednohodinovou dotací týdně. Z tohoto důvodu bude pro následující období zpracováván celoroční plán za přítomnosti všech vyučujících a jednotlivé akce budou též zahrnovány do měsíčních plánů. Jiné akce nebudou uskutečněny nebo pouze výjimečně se svolením vedení školy a po projednání s ostatními vyučujícími. Cizí jazyky Anglický jazyk Haloween, říjen 2012 tradiční projekt 5. a 6. ročníků, ve kterém se žáci seznamují s tradicemi především amerického svátku, s jeho kořeny a způsoby oslav. Žáci si osvojili slovní zásobu vztahující se k daným reáliím a připravili si pro žáky 1. stupně závěrečné vystoupení, kde zazněly halloweenské písně, básně, říkadla a žáci 5. ročníku zdramatizovali pohádku s hallloweenským tématem. Dramatický kroužek potom ve své úpravě staré irské legendy vysvětlil původ halloweenských luceren. 8

10 Christmas, prosinec 2012 každoročně se v období Vánoc žáci seznamují s odlišnými prvky způsobu oslav tohoto důležitého svátku. Prostřednictvím časopisových článků, DUMů, písní i básní si osvojují tradice britské i americké a upevňují novou slovní zásobu. Easter, březen 2013 v tomto projektu byl především kladen důraz na odlišnou podobu oslav těchto svátků, na tradiční pokrmy, písně a říkadla spojená s oslavou Velikonoc. Jednotlivé třídy si jako výstup projektu připravily tematickou hodinu, kde své poznatky využili. Ireland- The Emerald Isle celoroční projekt žáků druhého stupně, jehož cílem bylo žákům přiblížit reálie této země (geografických podmínek, historie, kultury, hudby, sportu) zábavnou formou. Každá jazyková skupina si pro závěrečný projektový den připravila určitou oblast, kterou svým spolužákům představila. Během závěrečného vystoupení, které proběhlo formou oslav dne Svatého Patrika, žáci soutěžili v irských tancích, zpěvu irských písní. Zahrála rovněž skupina historické hudby, která žákům předvedla tradiční irské hudební nástroje. Me and My Town třídní projekty žáků 6-9. tříd, které kladly důraz na komunikační schopnosti žáků, kdy žáci spolužákům formou mluvních cvičení a počítačových prezentací představovali sebe, svou rodinu, své plány do budoucna a své město. Soutěže: Jeronýmovy dny- soutěž v překladu a tlumočení Recitace v cizím jazyce Olympiáda v anglickém jazyce 1. a 2. stupeň Druhý cizí jazyk němčina Stadtrallye v Brand- Erbisdorfu září třídy Žáci se zúčastnili společného projektu městských úřadů v Jirkově a Brand-Erbisdorfu. Společně se skupinou německých žáků základních škol poznávali město Brand-Erbisdorf, plnili zadané úkoly a především vyzkoušeli svoji schopnost konverzace s rodilými mluvčími. Párty duben třídy Projekt, který byl zaměřen na využití znalostí z němčiny při přípravě oslavy narozenin. Žáci připravovali pozvánky a blahopřání, vytvořili plakáty s programem a především se snažili připravit společenské a vědomostní hry a kvízy tak, aby zabavili ostatní žáky po celou dobu párty jen s využitím německého jazyka. Chci překonat bariéry květen červen třídy Žáci se zúčastnili projektu Chci překonat bariéry, v rámci kterého se zúčastnili vždy 3 žákyně exkurzí a natáčení, ale i celá třída se zúčastnila exkurze Kludská vila prezentace poznatků z historie vily a rodiny Kludských v německém jazyce, dramatizace jirkovské pověsti Historické centrum Chomutova - žáci komunikují v německém jazyce na informačním centru, snaží se získat co nejvíce informací o historických památkách Chomutova a plní úkoly v rámci poznávání těchto budov, orientace ve městě. Dějepisné projekty Pravěk Projekt žáků 6.ročníku zaměřený na poznání nejstaršího období lidských dějin. Žáci se tomuto tématu věnovali v několika předmětech D, ČJ, HV, VV. Žáci získali znalosti o způsobu života pravěkých lidí obydlí, oblékání, výroba zbraní a šperků. V závěrečném vystoupení předvedli krátkou dramatizaci propojenou s pravěkou hudbou. Výtvarná práce spočívala ve výrobě keramických nádob, tkaní a především restaurování pravěké jeskyně, která se nachází na školním pozemku a jsou v ní pravěké nástěnné kreseby vytvořené žáky předchozích ročníků. Příběhy bezpráví Letošní ročník Příběhů bezpráví byl zaměřen na dobu normalizace. Žáci devátého ročníku zhlédli k tomuto tématu film České děti pojednávající o panu Petru Placákovi, který v roce 1988 založil iniciativu České děti a pokračoval tak ve svém dlouholetém boji proti komunistickému režimu. 9

11 Právě tento disident byl hostem besedy, která následovala bezprostředně po projekci filmu. Osobní vzpomínky na dobu normalizace, na první střet s příslušníky StB, na působení v undergroundové kapele The Plastic People, setkávání se s význačnými osobnostmi Charty 77 nebo na okolnosti vzniku Českých dětí, to vše žákům umožnilo poznat o trochu víc dobu komunismu. Nejen pro žáky ale i pro pedagogy bylo setkání s panem Petrem Placákem velmi zajímavé a určitě i v mnohém výjimečné. Život ve středověkém klášteře Tomuto projektu se věnovali žáci sedmých tříd na podzim školního roku především v hodinách dějepisu, navštívili opravdový klášter v Kadani a sami si vytvářeli texty pro závěrečnou prezentaci. V hodinách českého jazyka zdramatizovali část Legendy o sv. Václavu a žáci ze semináře společenských věd sehráli vyprávění o stvoření světa. Nebylo by vystoupení úplné, kdyby nezazněla i středověká hudba s náboženskou tématikou. Kulisy, které doplňovaly celou scénu kláštera, vytvořily dívky z 8.ročníku na výtvarné dílně. Starověké Řecko V rámci tohoto projektu se žáci šestých tříd věnovali poznání období starověkého Řecka. Projekt probíhal především v hodinách dějepisu a výtvarné výchovy. Vystoupení, kterým završili svůj projekt, přiblížilo dětem z 1. stupně historii a kulturu starověkého Řecka. Během tohoto představení žáci předvedli např.střepinový soud, promluvili o řeckém divadle, řeckých bozích, stavbách a významných událostech. Atmosféru vystoupení dotvářely výtvarné práce představující řeckou architekturu, keramiku či podobu některých bohů. Kromě těchto prací si žáci v hodinách výtvarné výchovy sami vyrobili oděvy, zbroj, masky a různé atributy bohů. Holocaust Projekt určený žákům 9. ročníku zaměřený především na období židovského holocaustu za druhé světové války. V rámci tohoto projektu navštívili žáci Památník Terezín, v hodinách dějepisu připravovali závěrečnou prezentaci, která byla zaměřená na pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava a na jejich likvidaci v Osvětimi. Své znalosti doplňovali také na hodinách literatury, kde vycházeli především z knih židovských autorů, kteří toto období prožili. V hodinách výpočetní techniky vytvořili vlastní film a prezentaci, jejich projekce byla součástí závěrečného vystoupení. Národní obrození Již potřetí završili naši žáci školní rok vystoupením na zámku Červený hrádek. V minulých letech probíhala vystoupení na nádvoří a připomínala dobu dávného středověku, letos jsme mohli jejich vystoupení sledovat v nádherných prostorách rytířského sálu. Žáci letošních osmých tříd tak završili projekt Národní obrození, kterému se věnovali v hodinách českého jazyka, dějepisu, výtvarné a hudební výchovy. Představili se nám významní čeští vlastenci, za krásných tónů Johanna Strausse se tančila mazurka, hrály se úryvky z románu Babička a balady Zlatý kolovrat. Kulisy celého vystoupení tvořily nejen krásný sál, ale také zdařilá plátna připomínající generaci umělců Národního divadla. Tyto obrazy namalovali žáci během svého pobytu ve škole v přírodě a můžeme na nich spatřit např. lunety Mikoláše Alše, krajiny Julia Mařáka nebo Ženíškovu múzu, která zdobí strop Národního divadla. Jirkovský advent V předvánočním týdnu se již po několikáté konala charitativní akce Jirkovský advent zaměřený na pomoc handicapovým jirkovským dětem. Žáci i učitelé spojili své síly a již od října chystali výrobky a představení. Prodej výrobků našich žáků probíhal po celý den.vystoupení škol (1. a 2. ZŠ), Paraplíčka a seniorek probíhala odpoledne. Slavnostně je zahájil pan ředitel Rousek, představitelé města a především průvod andílků a čertíků, kteří za tónů vánoční hudby přišli na náměstí a přinesli s sebou řetěz plný perníčků určených také k prodeji. Během vystoupení zazněly vánoční písničky, děti tancovaly a také předvedly krátké dramatizace. Naše škola nabízela již tradičně dětský punč a polévku. Mezi výrobky našich dětí patřily např. andělé různých podob a materiálů, keramické výrobky, pedigové zvonečky, šály, perníčky, 10

12 přáníčka, ozdobné kolíčky a řada dalších. Naší škole se podařilo získat částku Kč prodejem výrobků a cca 1500 Kč prodejem perníčků. Celková získaná částka z obou dnů adventu byla Kč. Tato částka byla připsána na konto organizace Prohandicap a žáci jirkovských škol tak přispěli na pozdější koupi speciálního automobilu pro tělesně postižené děti. Projekty přírodovědných předmětů Voda listopad-prosinec 2012 CH, F třída Žáci se seznámili s problematikou úpravy vody, jejího rozložení na Zemi, spotřebou vody a zásadami, jak s vodou šetřit, a zejména s jejími chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Připravili prezentace pro nižší ročníky (4.a 5.třídy) a znalostní soutěž se sladkými odměnami. Žáci 5.B připravili na prezentaci projektu Voda své kreslené tabule úpravny vod a vodárny, na kterých vysvětlovali, jak se voda dostane do našich domácností a co se potom s ní děje dál. Součástí prezentace byla nejen přednáška a soutěž, ale mladší spolužáci byli také pozváni do laboratoře, kde jim žáci 8.tříd předvedli pokusy ověřující vlastnosti vody. Energie únor Ch,F, Z třídy Žáci se seznámili s různými způsoby získávání elektrické energie. Vypracovali si prezentace o daných typech elektráren, které nakonec předvedli a měli za úkol obhájit přínos konkrétní elektrárny. Dále se seznámili s těžbou uhlí v regionu (exkurze SD v Chomutově, obnovitelné, neobnovitelné zdroje). Plasty kolem nás březen 2013 Ch 9. třídy Projekt devátých tříd zaměřený na získávání informací o plastech, jejich výrobě a zejména využití a recyklaci. Žáci připravili na tato témata výstavu, která byla instalována ve společných prostorech a při prostudování informací na nástěnných tabulích se žáci ostatních ročníků připravili na ročníkové soutěže. Po proběhnutých třídních kolech se vybraní zástupci tříd utkali v soutěži RISKUJ S PLASTY. Náš prosperující stát červen Ch,Z 2. stupeň Žáci dostali zadání krajiny, nerostných surovin a průmyslu. Na základě informací měli vytvořit svůj stát, nakreslit jeho mapu, navrhnout symboly a hospodářskou strategii s ohledem na aktuální environmentální problémy. Svůj stát prezentovali a vysvětlili, jak dosáhnou prosperity státu. Hmyz kolem nás duben - květen 2013 Př, Vv 6. třídy Zpracují ve skupinách zadané téma a vypracuje pracovní pomůcku tabule hmyzu a připraví prezentaci zadaného přehledu organismů. Do projektu se zapojili i žáci 5.B a 1.A. Finanční gramotnost květen, červen 2013 M 7. třídy Projekt sedmých tříd zaměřený na získávání informací o finančních produktech, předcházení zadlužování a způsobů řešení zadlužení. Žáci společně se seniory vytvořili rodiny a vyzkoušeli si praktické hospodaření domácnosti s financemi. Den Země stupeň V rámci Dne Země vědomostní soutěž družstev Klíče od pevnosti Oak. Žáci se seznámí s aktuálními environmentálními problémy, navrhuje řešení a zdůvodní příčiny těchto problémů. Hmyz kolem nás duben - květen 2013 Př 6. třídy Zpracují ve skupinách zadané téma a vypracuje pracovní pomůcku tabule hmyzu a připraví prezentaci zadaného přehledu organismů. Dravci Př 2. stupeň Seznámí se se způsobem života a zástupci dravců + ukázka letu dravců. Madagaskar - Planeta Země Z, Př třídy VÚ Hrušovany a 9. třídy Seznámí se se vzdušnou obranou ČR, povoláním vojáka s ukázkou vojenské techniky. 11

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více