ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Práva žáků Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých a fyzických schpnstí, - jedná-li se žáky hendikepvané, s pruchami učení neb chvání, na speciální péči v rámci mžnstí škly, - na infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání, - zakládat v rámci škly samsprávný rgán žáků (žákvská samspráva), vlit a být d nich vleni, pracvat v nich a jejich prstřednictvím se bracet na ředitele škly s tím, že ředitel škly je pvinen se těmit stanvisky a vyjádřeními zabývat, - vyjadřvat se ke všem rzhdnutím, týkajícím se pdstatných záležitstí jejich vzdělávání, přičemž jeh vyjádřením musí být věnvána pzrnst dpvídající jejich věku a stupni vývje, své připmínky mhu vznést prstřednictvím záknných zástupců, třídních učitelů, neb přím řediteli škly, - na infrmace a pradensku činnst škly v záležitstech týkajících se vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na chranu před vlivy a infrmacemi, které by hržvaly jejich rzumvu a mravní výchvu a nevhdně vlivňvaly jeh mrálku, - na chranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, - na svbdu ve výběru kamarádů, - na svbdu phybu ve šklních prstrách, které jsu k tmu určeny, - na t, aby byl respektván jejich sukrmý živt a živt jejich rdiny, - na vlný čas a přiměřený dpčinek a ddechvu činnst dpvídající jejich věku, - na chranu před návykvými látkami, které hržují jejich tělesný a duševní vývj, - v případě nejasnstí v učivu pžádat pmc vyučujícíh, - pžádat pmc či radu třídníh učitele, výchvnéh pradce neb jinu sbu v situaci, kdy se dstanu z jakéhkliv důvdu d tísně Pvinnsti žáků Žáci mají pvinnst: - dcházet d škly řádně a včas, řádně se vzdělávat, - ddržvat šklní a vnitřní řády, předpisy a pkyny škly k chraně zdraví a bezpečnsti, s kterými byli seznámeni, - plnit pkyny pedaggických pracvníků škly a dalších zaměstnanců škly vydané v suladu s tímt šklním řádem a právními předpisy, - vyjadřvat své názry a mínění slušnu frmu, - nepškzvat vnitřní i vnější vybavení škly; pškzený majetek z nedbalsti uhradit prstřednictvím záknných zástupců, - ddržvat KODEX slušnéh chvání žáka základní škly, který je přílhu tht šklníh řádu Práva záknných zástupců Záknní zástupci mají práv: - na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání svéh dítěte, - vlit a být vleni d šklské rady, - vyjadřvat se ke všem rzhdnutím týkajícím se pdstatných záležitstí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnvána pzrnst, - na infrmace a pradensku pmc škly pr jejich děti v záležitstech týkajících se vzdělávání pdle vzdělávacíh prgramu, - pžádat uvlnění žáka z vyučvání pdle pravidel určených tímt šklním řádem, 3

2 - rdič má práv pžádat šklu t, aby ftgrafie jeh dítěte nebyly zveřejňvány na internetvých stránkách škly, v pačném případě s uveřejněním ftek suhlasí Pvinnsti záknných zástupců Záknní zástupci žáků mají pvinnst: - seznámit se a brát na vědmí tent šklní řád, - zajistit, aby žák dcházel d škly řádně a včas, - na vyzvání ředitele škly se sbně zúčastnit prjednávání závažných tázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte, - infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btíží žáka neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, - dkládat důvdy nepřítmnsti žáka ve vyučvání v suladu s pravidly určenými tímt šklním řádem, - znamvat škle údaje nezbytné pr vedení šklní matriky a další údaje, které jsu pdstatné pr průběh vzdělávání neb bezpečnst žáka a změny v těcht údajích. 1.2 Pravidla vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky Žák má práv na slušné zacházení ze strany zaměstnanců škly, zvláště učitelů. Učitelé i statní zaměstnanci škly mají práv na slušné zacházení ze strany žáků a jejich rdičů. Pedaggičtí pracvníci škly vydávají žákům a záknným zástupcům žáků puze takvé pkyny, které bezprstředně suvisí s plněním šklníh vzdělávacíh prgramu, šklníh řádu a dalších nezbytných rganizačních patření. Všichni zaměstnanci škly chrání žáky před všemi frmami špatnéh zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Dbají, aby žáci nepřicházeli d styku s materiály a infrmacemi pr ně nevhdnými. Nevměšují se d jejich sukrmí a jejich krespndence. Chrání žáky před nezáknnými útky na jejich pvěst. Při zjištění týrání dítěte se spjí s ptřebnými rgány, které mu zajistí pmc. Maximální pzrnst věnují chraně žáků před návykvými látkami. Infrmace, které záknný zástupce pskytne d šklní matriky neb jiné důležité infrmace žákvi jsu důvěrné a pdléhají chraně pdle zákna č. 101/2000 Sb. v platném znění chraně sbních údajů. Vyzve-li ředitel škly neb učitel záknné zástupce k sbnímu prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání žáka, knzultuje předem se záknným zástupcem termín schůzky. Další situace týkající ve vzájemných vztahů žáků a učitelů a jejich řešení ppisuje KODEX slušnéh chvání žáka základní škly, který je přílhu tht šklníh řádu Prvz a vnitřní režim škly Chvání žáka - Žáci se při vyučvání ve šklní budvě a při akcích rganizvaných šklu chvají pdle tht šklníh řádu. Ddržují zásady slušnéh chvání. Tyt zásady bsahuje Kdex chvání žáka naší škly. Žáci s ním budu průběžně seznamváni v průběhu pedaggickéh prcesu a především v hdinách Ov. - Žáci se chvají ve šklní budvě a při akcích mim šklní budvu přádaných šklu tak, aby svým chváním z nedbalsti či úmyslně nehrzili zdraví své i svých splužáků. - Při vyučvací hdině se žák aktivně zapjuje d právě prbíhající činnsti. Při své činnsti neruší splužáky. 4

3 - Svým chváním umžňuje hladký průběh vyučvací hdiny. Při vyučvání respektuje dhdnutá pravidla chvání a pkyny učitele. Žák má práv při vyučvání vyjádřit svůj názr. - Přestávka služí k přechdu žáků d učeben a k regeneraci sil žáka. Žák si může djít na WC, může se napít či nasvačit. O přestávkách nechdí žáci d prstr škly, kde nebude prbíhat další vyučvání (hala, susední učebny atp.) Výjimky pvluje dzírající učitel. Na začátku hdiny musí být žák na svém místě připraven na následující vyučvací hdinu. - Žák nemůže sám bez vědmí třídníh učitele dejít ze šklní budvy v dbě, kdy je pdle rzvrhu vyučvání. Žák, kterému je nevln, jde dmů neb k lékaři puze v dprvdu rdičů neb jiné pvěřené sby. - Žáci jsu pvinni se z hygienických důvdů přezuvat. Škla nedpručuje jak přezůvky sprtvní buv. Vhdné jsu lehké, vzdušné přezůvky. - Prjevy šikanvání mezi žáky, tj. násilí, mezvání sbní svbdy, pnižvání apd., kterých by se dpuštěli jedntlivci neb skupiny žáků vůči jiným žákům neb skupinám žáků (zejména v situacích, kdy jsu takt pstiženi žáci mladší a slabší), jsu v prstrách škly a při šklních akcích přísně zakázány a budu pvažvány za hrubý přestupek prti šklnímu řádu. Pdle klnstí ředitel škly uváží mžnst dalšíh pstihu žáků, kteří tent zákaz přestupí, a bude svých zjištěních infrmvat rdiče. - V případě, že se žák chvá při vyučvání způsbem, který znemžňuje neb narušuje vzdělávání statních žáků, škla může přistupit k patření, které takvému chvání zamezí. Učitel tedy může nevhdně se chvajícíh žáka vylučit z vyučvací hdiny d dby, než se žák ukázní s tím, že bude pd dhledem a bude se dále vzdělávat. Pstih žáka za dané chvání bude vyknán záknným kázeňským patřením Dcházka d škly - Před vyučváním čekají žáci před budvu. Pr vstup d škly pužívají žáci hlavní vchd, řídí se režimem tvírání, bezdůvdně nepužívá zvnku. Vzdalvat se v dbě vyučvání a přestávkách z budvy škly je zakázán. Žákům není dvlen vpuštět d budvy neznámé sby. - Pr žáky se šklní budva tevírá v 7.40 hdin. V případě nepříznivéh pčasí mhu žáci na pkyn šklníka čekat v hale. - Začátky vyučvacích hdin jsu stanveny takt: 1. hdina 06:55 07:40 2. hdina 08:00 08:45 3. hdina 08:55 09:40 4. hdina 10:00 10:45 5. hdina 10:55 11:40 6. hdina 11:50 12:35 7. hdina 12:45 13:30 8. hdina 13:40 15:25 POZOR! Začátek dpledníh vyučvání stanví vyučující dpledních hdin pevně d rzvrhu, s hledem na djezdy autbusů. 5

4 Při vyučvání d 7.00 hd. neb pkud si učitel výjimečně pzve žáky na 7.00 hd., čekají žáci před šklní budvu. Zde si je vyučující přebírá a dvádí d šatny a následně d učebny. - Žáci, kteří mají vyučvání na šklním hřišti, či jinde mim šklní budvu, dcházejí ze šklní budvy vždy splečně pd vedením vyučujícíh. - Žáci mhu mít sraz i mim šklní budvu, např. při djezdu d divadla apd. Učitel určí dbu srazu (učitel je na místě 15 minut před stanveným časem). Rvněž tak mhu mít žáci rzchd mim šklní budvu. Rdiče žáků jsu tmt způsbu výuky vždy předem písemně infrmváni (učitel známí míst a čas srazu a rzchdu). - V dbě mim vyučvání se žáci nesmějí zdržvat ve šklní budvě. V dbě pledníh vlna před dpledním vyučváním pustí všichni žáci budvu, v prstru haly se mhu zdržvat je-li šklivé pčasí a hlavní vchd je tevřen. Opustit areál škly může žák II. stupně puze p písemném svlení rdičů, které žák předá třídnímu učiteli. - Mají-li žáci dplední vyučvání, čekají na vyučujícíh před hlavním vchdem škly ve stanvenu dbu. Začátek dpledníh vyučvání stanví vyučující dpledních hdin pevně d rzvrhu, s hledem na djezdy autbusů přesplních žáků. P sknčení vyučvání se žák zdržuje v šatně p dbu nezbytně nutnu, přezuje se, blékne a dchází z budvy. Knec vyučvání sdělí učitel rdičům zápisem d žákvské knížky. - MOBILNÍ TELEFONY - PŘI VYUČOVÁNÍ MUSÍ BÝT VYPNUTÉ, přestávkách je žák může pužívat. ŠKOLA NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU MOBILNÍCH TELEFONŮ. Má-li vyučující pdezření, že žák pužívá telefnu k nevhdným věcem, které mhu být zneužity vzhledem k jiné sbě, neb škle, může telefn žákvi zabavit a devzdat d ředitelny. Mbil bude vydán rdičům v ředitelně škly. - O všech přestávkách zůstávají žáci ve třídě, pkud někd z učitelů neurčí jinak. D určené třídy se stěhují až p zazvnění na hdinu. - Platí zákaz jakkli manipulvat se šklním zařízením, pkud není přítmen vyučující a nedá k těmt úknům příkaz. Platí pr všechny prstry škly - učebny, chdby, záchdy atd. Jde především manipulaci s kny a žaluziemi. PŘÍSNÝ ZÁKAZ PLATÍ PRO OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ HORNÍ ČÁSTÍ OKEN. O přestávkách je rvněž zakázán nešetrně zacházet s nábytkem a celkvým vybavením místnsti Omluvání absence - Pravidla vycházejí ze zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění a z metdickéh pkynu MŠMT k mluvání absence a prevenci záškláctví č.j.: / Uvlnění žáka z vyučvání při předem známé nepřítmnsti: O uvlnění svéh dítěte žádá rdič (záknný zástupce) předem a písemně. Kmpetence právnění pr uvlnění žáka: na jednu hdinu může uvlnit učitel příslušnéh předmětu, na jeden den může uvlnit třídní učitel, na více jak jeden den může uvlnit ředitel škly. Jak dklad nelze uznat žádst jinéh subjektu uvlnění (LŠU, TJ, KLH, trenérů pd.) Ve všech případech žádá puze rdič neb záknný zástupce. Rdič je pvinen d 3 pracvních dnů známit škle prkazatelným způsbem důvd nepřítmnsti žáka. ( 50 zákna č. 561/2004 Sb.) 6

5 Žák ihned p nástupu d škly předlží důvd své absence mluvenku. V pačném případě budu zameškané hdiny psuzvány jak nemluvené Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví žáků - Na pčátku šklníh rku seznámí příslušní vyučující ve svých předmětech žáky s mžnstmi úrazů a jejich prevencí. Pučení zapíší d třídní knihy. - Žáci se ve škle phybují klidně, zbytečně neutíkají, jsu hleduplní ke svým splužákům. - Nevyklání se z ken, neskáču ze schdů, nemanipulují s elektrickým a plynvým zařízením. Okna a žaluzie vládají jen na pkyn vyučujícíh. Žáci musí upslechnut pkyny dzírajících učitelů a statních zaměstnanců. - Žáci nevstupují ve šklní budvě d prstr, kde by byl jejich zdraví hržen (dílna šklníka, šklní kuchyně s příslušenstvím). D prstr určených pr zaměstnance škly vstupují jen na vyzvání. - Zvláštní patrnsti žáci dbají při phybu v prstrách WC. Phybují se zde tak, aby nemhli ukluznut. Při mytí nerzstřikují vdu p pdlaze. Šetří vdu. - Žáci nevnáší d škly předměty, které nesuvisejí s vyučváním neb netvří běžné vybavení žáka. Zvláště nensí předměty, kterými mhu hrzit své zdraví i zdraví statních splužáků neb zaměstnanců škly (zbraně, hřlaviny, výbušniny apd.). Žákům není ve škle a při akcích přádaných šklu dvlen ze zdravtních a bezpečnstních důvdů kuřit. - Žáci při pbytu ve šklní budvě nemají vlně zavěšené klíče či pdbné předměty na krku, na děvu neb na jiných částech těla ( hrzí mžnst úrazu splužáka a pničení šklníh majetku). Výjimka je pvlena ve šklní jídelně (čip). - Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykvých látek (alkhl, psychtrpní a statní látky schpné nepříznivě vlivňvat psychiku člvěka neb jeh vládací a rzpznávací schpnsti neb jeh sciální chvání) je v prstrách škly a při akcích přádaných šklu přísně zakázán. Prušení tht zákazu bude klasifikván jak hrubý přestupek. V tét suvislsti ředitel škly využije všech mžnstí daných mu příslušnými zákny včetně mžnsti dát pdnět k zahájení trestníh stíhání sb, které se na prušení tht zákazu pdílely. Ředitel škly neb jím pvěřený pracvník bude infrmvat záknné zástupce žáků, u nichž byl zjištěn prušení tht zákazu, zjištěních v tmt směru, a zárveň je seznámí s mžnstmi dbrné pmci. Žák nesmí dnášet d šklní budvy a na akce přádané šklu injekční stříkačky. Při jejich zjištění budu debrány a předány k dbrné likvidaci. - Žák hlásí ihned bez zbytečnéh prdlení vyučujícímu všechna pranění, ke kterým dšl při vyučvání (a t i zpětně, pkud se úraz prjevil až dma) Ochrana před sciálně patlgickými jevy a chrana před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí - Všichni pedaggičtí pracvníci, zejména šklní metdik prevence, průběžně sledují knkrétní pdmínky a situaci ve škle z hlediska výskytu sciálně patlgických jevů, uplatňují různé frmy a metdy umžňující včasné zachycení hržených žáků. 7

6 - Šklní metdik prevence zajišťuje splupráci s rdiči v blasti prevence, infrmuje je preventivním prgramu škly a dalších aktivitách. Šklní metdik prevence splupracuje na základě pvěření ředitele škly s dalšími institucemi na sciálně právní chranu dětí a mládeže. - Žáci škly mají přísný zákaz nšení, držení, distribuce a zneužívání návykvých látek v areálu škly. Prušení tht zákazu se bere jak hrubé prušení šklníh řádu. Ředitel škly využije všech mžnstí daných mu příslušným záknem včetně mžnsti dát pdnět k zahájení trestníh stíhání sb, které se na prušení tht zákazu pdílely. Ředitel škly neb jím pvěřený pracvník bude infrmvat záknné zástupce žáků, u nichž byl zjištěn prušení tht zákazu, zjištěních a zárveň je seznámí s mžnstí dbrné pmci. - Prjevy šikanvání mezi žáky, tj. násilí, mezvání sbní svbdy, pnižvání a pd., kterých by se dpuštěli jedntliví žáci neb skupiny žáků vůči jiným žákům neb skupinám (zejména v situacích, kdy jsu takt pstiženi žáci mladší a slabší), jsu v prstrách škly a při šklních akcích přísně zakázány a jsu pvažvány za hrubý přestupek prti řádu škly. Pdle klnstí ředitel škly uváží mžnst dalšíh pstihu žáků, kteří tent zákaz přestupí, a bude svých zjištěních infrmvat jejich záknné zástupce. - Pedaggičtí pracvníci dbají, aby etická a právní výchva, výchva ke zdravému živtnímu stylu a preventivní výchva byla vyučvána v suladu se šklním vzdělávacím prgramem. - Pedaggičtí pracvníci jsu pvinni v suladu s pracvním řádem vyknávat kvalitní dhled nad žáky přestávkách, před začátkem vyučvání, p jeh sknčení i během sbníh vlna žáků, a t hlavně v prstrách, kde by k sciálně patlgickým jevům mhl dcházet Pdmínky zacházení s majetkem škly ze strany žáků Vybavení žáka šklními učebnicemi a šklními ptřebami určuje příslušné nařízení vlády ČR. Žákům (mim rčníku) se na pčátku šklníh rku zapůjčují učebnice. Žák je pvinen tent šklní majetek chránit a úmyslně jej nepškzvat. Při výrazném pškzení učebnice neb její ztrátě škla pžaduje náhradu učebnice. Žáci ve šklní budvě šetří vzhled šklních prstr, neničí inventář, nábytek ani učební pmůcky. Pkud se prkáže, že žák pničil šklní zařízení úmyslně, je patřičně kázeňsky ptrestán. Případnu náhradu škdy prjedná škla vždy s rdiči. Pkud si žák přinese d škly své cennější věci jak např. hdinky, řetízky, případně finanční částky, je za ně zdpvědný. Pkud takvét věci ptřebuje dlžit, např. při hdině TV, dkládá je puze na místa k tmu určená, případně je svěří d úschvy učiteli. V žádném případě je nenechává ve třídě, v aktvce, v kapse kalht apd. Žák je pvinen mít při vyučvání žákvsku knížku, kteru musí jak úřední dklad chránit před pškzením, zničením a ztrátu Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Zásady hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ve škle a na akcích přádaných šklu: Hdncení žáka je rganicku sučástí výchvně vzdělávacíh prcesu a jeh řízení. 8

7 Za první i druhé plletí vydává škla žákvi vysvědčení. Hdncení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřen klasifikačním stupněm, slvně neb kmbinací bu způsbů. O způsbu hdncení rzhduje ředitel škly se suhlasem šklské rady a p prjednání v pedaggické radě. Je-li žák hdncen slvně, převede třídní učitel p prjednání s vyučujícími statních předmětů slvní hdncení d klasifikace pr účely přijímacíh řízení ke střednímu vzdělávání. Klasifikace je jednu z frem hdncení, její výsledky se vyjadřují stanvenu stupnicí. Ve výchvně vzdělávacím prcesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celkvá. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hdncení dílčích výsledků a prjevů žáka. Žák musí splňvat 75% dcházky na každý vyučvací předmět za čtvrtletí. Pkud tyt pdmínky nesplní, bude muset vyknat rzdílvu zkušku. Klasifikace suhrnnéh prspěchu se prvádí na knci každéh plletí a není aritmetickým průměrem průběžné klasifikace. Při hdncení žáka klasifikací jsu výsledky vzdělávání žáka a chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu hdnceny tak, aby byla zřejmá úrveň vzdělání žáka, které dsáhl zejména vzhledem k čekávaným výstupům frmulvaným v učebních snvách jedntlivých předmětů šklníh vzdělávacíh prgramu, k jeh vzdělávacím a sbnstním předpkladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje hdncení píle žáka a jeh přístupu ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn. Chvání nevlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučvacích předmětech. Při hdncení a při průběžné i celkvé klasifikaci pedaggický pracvník uplatňuje přiměřenu nárčnst a pedaggický takt vůči žákvi. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační bdbí příslušní učitelé p vzájemné dhdě. Ohdncením výknu žáka klasifikačním stupněm psuzuje učitel výsledky práce bjektivně a přiměřeně nárčně. Pr určvání stupně prspěchu v jedntlivých předmětech na knci klasifikačníh bdbí se hdntí učební výsledky, jichž žák dsáhl za celé klasifikační bdbí. Při celkvé klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka i k tmu, že žák mhl v průběhu klasifikačníh bdbí zaklísat v učebních výknech pr určitu indispzici. Přihlíží se i ke snaživsti a pečlivsti žáka, k jeh individuálním schpnstem a zájmům. Stupeň prspěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné bdbí. Ředitel škly je pvinen půsbit na sjedncvání klasifikačních měřítek všech učitelů. Záknní zástupci žáka jsu prspěchu žáka infrmvání třídním učitelem a učiteli jedntlivých předmětů: - průběžně prstřednictvím žákvské knížky, - před kncem každéh čtvrtletí (klasifikační bdbí), - případně kdykliv na pžádání záknných zástupců žáka. V případě mimřádnéh zhršení prspěchu infrmuje učitel záknné zástupce žáka bezprstředně a prkazatelným způsbem. Případy zastávání žáků v učení se prjednají v pedaggické radě. Žáci škly, kteří p dbu nemci nejméně tři měsíce před kncem klasifikačníh bdbí navštěvvali šklu při zdravtnickém zařízení a byli tam klasifikváni za plletí ze všech, ppřípadě jen z některých předmětů, se p návratu d kmenvé škly znvu nezkušejí a nehdntí. Jejich klasifikace ze škly při zdravtnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikváni, je závazná. 9

8 D vyššíh rčníku pstupí žák, který na knci druhéh plletí prspěl ze všech pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem s výjimku předmětů výchvnéh zaměření stanvených rámcvým vzdělávacím prgramem a předmětů, z nichž byl uvlněn. D vyššíh rčníku pstupí i žák prvníh stupně základní škly, který již v rámci prvníh stupně pakval rčník, a žák druhéh stupně základní škly, který již v rámci druhéh stupně pakval rčník, a t bez hledu na prspěch tht žáka. Nelze-li žáka hdntit na knci prvníh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za první plletí byl prveden nejpzději d dvu měsíců p sknčení prvníh plletí. Není-li mžné hdntit ani v náhradním termínu, žák se za první plletí nehdntí. Nelze-li žáka hdntit na knci druhéh plletí, určí ředitel škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za druhé plletí byl prveden nejpzději d knce září následujícíh šklníh rku. V bdbí měsíce září d dby hdncení navštěvuje žák nejbližší vyšší rčník, ppřípadě znvu devátý rčník. Má-li záknný zástupce žáka pchybnsti správnsti hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí, může d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení, pžádat ředitele škly kmisinální přezkušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel škly, krajský úřad. Kmisinální přezkušení se kná nejpzději d 14 dnů d dručení žádsti neb v termínu dhdnutém se záknným zástupcem žáka. Žák, který plní pvinnu šklní dcházku, pakuje rčník, pkud na knci druhéh plletí neprspěl neb nemhl být hdncen. T neplatí žákvi, který na daném stupni základní škly již jednu rčník pakval; tmut žákvi může ředitel škly na žádst jeh záknnéh zástupce pvlit pakvání rčníku puze z vážných zdravtních důvdů. Ředitel škly může žákvi, který splnil pvinnu šklní dcházku a na knci druhéh plletí neprspěl neb nemhl být hdncen, pvlit na žádst jeh záknnéh zástupce pakvání rčníku p psuzení jeh dsavadních studijních výsledků a důvdů uvedených v žádsti. V psledním rce plnění pvinné šklní dcházky zpracuje třídní učitel výstupní hdncení Zásady a pravidla pr sebehdncení žáků Sebehdncení je důležitu sučástí hdncení žáků. Sebehdncením se psiluje sebeúcta a sebevědmí žáků. Chybu je třeba chápat jak přirzenu věc v prcesu učení. Pedaggičtí pracvníci se chybě se žáky baví, žáci mhu některé práce sami pravvat. Chyba je důležitý prstředek učení. Při sebehdncení se žák snaží ppsat: c se mu daří, c mu ještě nejde, jak bude pkračvat dál. Při šklní práci vedeme žáka k tmu, aby kmentval svje výkny a výsledky. Známky nejsu jediným zdrjem mtivace Stupně hdncení prspěchu a chvání v případě pužití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanvených kritérií Předměty s převahu teretickéh zaměření Jazyky, splečenskvědní, přírdvědné a matematika. Při klasifikaci v těcht předmětech se hdntí: ucelenst, přesnst a trvalst svjení pžadvaných pznatků, faktů, pjmů, definic, záknitstí a vztahů, kvalita a rzsah získaných dvednstí vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti, 10

9 schpnst uplatňvat svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení splečenských a přírdních jevů a záknitstí, schpnst využívat a zbecňvat zkušensti a pznatky získané při praktických činnstech, kvalita myšlení, především jeh lgika, samstatnst a tvřivst, aktivita v přístupu k činnstem, zájem ně, vztah k nim, kvalita výsledků činnstí, svjení účinných metd samstatnéh studia. Předměty s převahu praktickéh zaměření Praktické činnsti, labratrní cvičení, rdinná výchva Při klasifikaci v těcht předmětech se hdntí: vztah k práci, k pracvnímu klektivu a k praktickým činnstem, svjení praktických dvednstí a návyků, zvládnutí účelných způsbů práce, využití získaných teretických vědmstí v praktických činnstech, aktivita, samstatnst, tvřivst, iniciativa v praktických činnstech, kvalita výsledků činnstí, rganizace vlastní práce a pracviště, udržvání přádku na pracvišti, ddržvání předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci, péče živtní prstředí, hspdárné využívání survin, materiálů, energie bsluha a údržba labratrních zařízení a pmůcek, nástrjů, nářadí a měřidel. Předměty s převahu výchvnéh zaměření Výtvarná výchva, hudební výchva a zpěv, tělesná a sprtvní výchva, bčanská výchva. Při klasifikaci v těcht předmětech se hdntí: stupeň tvřivsti a samstatnsti prjevu, svjení ptřebných vědmstí, zkušenstí, činnstí a jejich tvřivá aplikace, pznání záknitstí daných činnstí a jejich uplatňvání ve vlastní činnsti, kvalita prjevu, vztah žáka k činnstem a zájem ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice becně, v tělesné výchvě s přihlédnutím ke zdravtnímu stavu žáka všebecná tělesná zdatnst žáka a výknnst. U žáka se smyslvu neb tělesnu vadu, vadu řeči, prkázanu (PPP,DPA) specificku vývjvu pruchu učení neb chvání se při hdncení a klasifikaci přihlédne k charakteru pstižení. Učitelé se při tm řídí platným metdickým pkynem MŠMT ČR. Hdncení chvání Chvání žáka je klasifikván těmit stupni: 1 - velmi dbré 2 - uspkjivé 3 - neuspkjivé 11

10 Klasifikaci chvání navrhuje třídní učitel. Návrh prjedná v pedaggické radě s učiteli a ředitelem škly. Kritériem pr klasifikaci chvání je ddržvání pravidel chvání - šklníh řádu a dalších dhdnutých pravidel. Škla hdntí a klasifikuje žáka především za jeh chvání ve škle. Ve vážných případech se jeví jak bjektivní přihlédnut k chvání i mim šklu, zvláště jedná-li se případy, jejichž prjednávání se škla bezprstředně účastní. Kritéria pr jedntlivé stupně: 1 - velmi dbré Žák bez prblémů ddržuje pravidla chvání. Nedpuští se žádných významných přestupků prti pravidlům chvání. Má kladný vztah ke klektivu třídy. Pmáhá při utváření pracvních pdmínek ve šklní práci. 2 - uspkjivé Chvání žáka je v pdstatě v suladu s pravidly chvání a s ustanvením šklníh řádu. Dpuští se závažnějšíh přestupku, neb se pakvaně dpustí méně závažných přestupků. Narušuje činnst klektivu. Důvdem pr uspkjivé chvání může být i více jak 6 nemluvených hdin. 3 - nespkjivé Chvání žáka je v rzpru s pravidly chvání a se šklním řádem. Dpuští se takvých přestupků, kdy je hržena výchva a bezpečnst žáka samtnéh i jiných žáků. Záměrně narušuje činnst klektivu. Důvdem pr neuspkjivé chvání může být i více jak 18 nemluvených hdin. Celkvý prspěch Celkvý prspěch žáka je hdncen: na prvním stupni základní škly stupněm: prspěl s vyznamenáním prspěl neprspěl na druhém stupni základní škly stupněm: - prspěl s vyznamenáním - prspěl - neprspěl Žák je hdncen stupněm: prspěl s vyznamenáním není-li v žádném z pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu hrším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prspěchu ze všech pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem není vyšší než 1,5 (neb dpvídajícím slvním hdncením) a jeh chvání je hdncen stupněm velmi dbré. prspěl - není-li v žádném z pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný neb dpvídajícím slvním hdncením. neprspěl - je-li v některém z pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem hdncen na vysvědčení stupněm prspěchu 5 nedstatečný neb dpvídajícím slvním hdncením. nehdncen nelze-li hdntit v daném termínu Zásady pr pužívání slvníh hdncení v suladu s 15, dst.2 vyhl. č. 48/2005 Sb., včetně předem stanvených kritérií slvním hdncení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rzhduje ředitel škly se suhlasem šklské rady a p prjednání v pedaggické radě. Třídní učitel p prjednání s vyučujícími statních předmětů převede slvní hdncení d klasifikace neb klasifikaci d slvníh hdncení v případě přestupu žáka na šklu, která hdntí dlišným způsbem, a t na žádst tét škly neb záknnéh zástupce žáka. Je-li žák hdncen slvně, převede třídní učitel p prjednání s vyučujícími statních předmětů slvní hdncení d klasifikace pr účely přijímacíh řízení ke střednímu vzdělávání. U žáka s vývjvu pruchu učení rzhdne ředitel škly pužití slvníh hdncení na základě žádsti záknnéh zástupce žáka. 12

11 Výsledky vzdělávání žáka v jedntlivých pvinných a nepvinných předmětech stanvených šklním vzdělávacím prgramem a chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu jsu v případě pužití slvníh hdncení ppsány tak, aby byla zřejmá úrveň vzdělání žáka, které dsáhl zejména ve vztahu k čekávaným výstupům frmulvaným v učebních snvách jedntlivých předmětů šklníh vzdělávacíh prgramu, k jeh vzdělávacím a sbnstním předpkladům a k věku žáka. Slvní hdncení zahrnuje psuzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývji, hdncení píle žáka a jeh přístupu ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn, a naznačení dalšíh rzvje žáka. Obsahuje také zdůvdnění hdncení a dpručení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překnávat Zásady pr stanvení celkvéh hdncení žáka na vysvědčení v případě pužití slvníh hdncení neb kmbinace slvníh hdncení a klasifikace Zásady pr převedení slvníh hdncení d klasifikace neb klasifikace dslvníh hdncení pr stanvení celkvéh hdncení žáka na vysvědčení Prspěch Ovládnutí učiva předepsanéh šklním vzdělávacím prgramem 1 výbrný vládá bezpečně 2 chvalitebný vládá 3 dbrý v pdstatě vládá 4 dstatečný vládá se značnými mezerami 5 - nedstatečný nevládá Úrveň myšlení 1 výbrný phtvý, bystrý, dbře chápe suvislsti 2 chvalitebný uvažuje celkem samstatně 3 dbrý menší samstatnst v myšlení 4 dstatečný nesamstatné myšlení 5 - nedstatečný dpvídá nesprávně i na návdné tázky Úrveň vyjadřvání 1 výbrný výstižné a pměrně přesné 2 chvalitebný celkem výstižné 3 dbrý myšlenky vyjadřuje ne dst přesně 4 dstatečný myšlenky vyjadřuje se značnými btížemi 5 - nedstatečný i na návdné tázky dpvídá nesprávně Celkvá aplikace vědmstí, řešení úklů, chyby, jichž se žák dpuští 1 výbrný užívá vědmstí a splehlivě a uvědměle dvednstí,pracuje samstatně, přesně a s jisttu 2 chvalitebný dvede pužívat vědmsti a dvednsti při řešení úklů, dpuští se jen menších chyb 3 dbrý řeší úkly s pmcí učitele a s tut pmcí snadn překnává ptíže a dstraňuje chyby 4 dstatečný dělá pdstatné chyby, nesnadn je překnává 5 - nedstatečný praktické úkly nedkáže splnit ani s pmcí Píle a zájem učení 1 výbrný aktivní, učí se svědmitě a se zájmem 2 chvalitebný učí se svědmitě 3 dbrý k učení a práci neptřebuje větších pdnětů 4 dstatečný malý zájem učení, ptřebuje stálé pdněty 5 - nedstatečný pmc a pbízení k učení jsu zatím neúčinné Chvání 1 velmi dbré Žák bez prblémů ddržuje pravidla chvání. Nedpuští se žádných významných přestupků prti pravidlům chvání. Má kladný vztah ke klektivu třídy. Pmáhá při utváření pracvních pdmínek ve šklní práci. 2 - uspkjivé Chvání žáka je v pdstatě v suladu s pravidly chvání a s ustanvením šklníh řádu. Dpuští se závažnějšíh přestupku, neb se pakvaně dpustí méně závažných přestupků. Narušuje činnst klektivu. Důvdem pr uspkjivé chvání může být i více jak 6 nemluvených hdin. 3 - neuspkjivé Chvání žáka je v rzpru s pravidly chvání a se šklním řádem. Dpuští se takvých přestupků, kdy je hržena výchva a bezpečnst 13

12 Způsb získávání pdkladů pr hdncení žáka samtnéh i jiných žáků. Záměrně narušuje činnst klektivu. Důvdem pr neuspkjivé chvání může být i více jak 18 nemluvených hdin. Učitel musí získat ve svém předmětu takvé mnžství pdkladů pr hdncení, aby byl žák hdncen c nejbjektivněji. Pdklady pr hdncení a klasifikaci výchvně vzdělávacích výsledků a chvání žáka získává učitel zejména: sustavným diagnstickým pzrváním žáka, různými druhy zkušek, (písemné, ústní, praktické, grafické, phybvé) kntrlními písemnými pracemi, analýzu výsledků různých činnstí žáka, knzultacemi s statními učiteli a pdle ptřeby i s jinými institucemi Učitel znamuje žákvi výsledek každé zkušky - klasifikace a pukazuje na klady a nedstatky hdncených prjevů, výknů a pd. P ústním vyzkušení známí učitel žákvi výsledek hdncení kamžitě. Výsledky hdncení písemných zkušek známí nejpzději d 7 dnů. Kntrlní písemné práce a jiné nárčnější zkušky učitel rzvrhne rvnměrně p celý šklní rk. V jednm dni mhu žáci knat puze jednu kntrlní práci či jinu nárčnější zkušku. Učitel je pvinen vést sustavnu evidenci klasifikaci a hdncení žáka. V určený termín na knci klasifikačníh bdbí učitelé zapíší číslicí d katalgvých listů žáků výsledky celkvé klasifikace Pdrbnsti kmisinálních a pravných zkuškách Kmisinální zkuška Kmisinální zkuška se kná v těcht případech: má-li záknný zástupce žáka pchybnsti správnsti hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí, při knání pravné zkušky. Kmisi pr kmisinální přezkušení jmenuje ředitel škly; v případě, že je vyučujícím danéh předmětu ředitel škly, jmenuje kmisi krajský úřad. Kmise je tříčlenná a tvří ji: předseda, kterým je ředitel škly, ppřípadě jím pvěřený učitel, neb v případě, že vyučujícím danéh předmětu je ředitel škly, krajským úřadem jmenvaný jiný pedaggický pracvník škly, zkušející učitel, jímž je vyučující danéh předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, ppřípadě jiný vyučující danéh předmětu, přísedící, kterým je jiný vyučující danéh předmětu neb předmětu stejné vzdělávací blasti stanvené Rámcvým vzdělávacím prgramem pr základní vzdělávání. Výsledek přezkušení již nelze napadnut nvu žádstí přezkušení. Výsledek přezkušení stanví kmise hlasváním. Výsledek přezkušení se vyjádří slvním hdncením neb stupněm prspěchu. Ředitel škly sdělí výsledek přezkušení prkazatelným způsbem žákvi a záknnému zástupci žáka. V případě změny hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí se žákvi vydá nvé vysvědčení. O přezkušení se přizuje prtkl, který se stává sučástí dkumentace škly. Za řádné vyplnění prtklu dpvídá předseda kmise, prtkl pdepíší všichni členvé kmise. Žák může v jednm dni vyknat přezkušení puze z jednh předmětu. Není-li mžné žáka ze závažných důvdů ve stanveném termínu přezkušet, stanví rgán jmenující kmisi náhradní termín přezkušení. Knkrétní bsah a rzsah přezkušení stanví ředitel škly v suladu se šklním vzdělávacím prgramem. Vyknáním přezkušení není dtčena mžnst vyknat pravnu zkušku. Třídní učitel zapíše d třídníh výkazu pznámku vyknaných zkuškách, dplní celkvý prspěch a vydá žákvi vysvědčení s datem pslední zkušky. Opravná zkuška 14

13 Opravné zkušky knají: žáci, kteří mají nejvýše dvě nedstatečné z pvinných předmětů a zárveň dsud nepakvali rčník na daném stupni základní škly, žáci devátéh rčníku, kteří na knci druhéh plletí neprspěli nejvýše ze dvu pvinných předmětů. Žáci neknají pravné zkušky, jestliže neprspěli z předmětu s výchvným zaměřením. Opravné zkušky se knají nejpzději d knce příslušnéh šklníh rku, tj. d 31. srpna. Termín pravných zkušek a knzultací žáků s příslušnými pedaggickými pracvníky stanví ředitel škly na červnvé pedaggické radě. Žák může v jednm dni skládat puze jednu pravnu zkušku. Opravné zkušky jsu kmisinální. Žák, který nevykná pravnu zkušku úspěšně neb se k jejímu knání nedstaví, neprspěl. Ze závažných důvdů může ředitel škly žákvi stanvit náhradní termín pravné zkušky nejpzději d 15. září následujícíh šklníh rku. D té dby je žák zařazen d nejbližšíh vyššíh rčníku, ppřípadě znvu d devátéh rčníku. Žákvi, který knal pravnu zkušku, se na vysvědčení uvede datum pslední pravné zkušky v daném plletí. Třídní učitel zapíše d třídníh výkazu žákvi, který knal pravnu zkušku: Vyknání pravné zkušky (třídní výkaz pznámka) Žák vyknal dne pravnu zkušku z předmětu s prspěchem. Nedstavení se k pravné zkušce (třídní výkaz pznámka) Žák se bez řádné mluvy nedstavil k vyknání pravné zkušky, čímž jeh prspěch v předmětu zůstává nedstatečný Způsb hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Hdncení vychází z 16 zákna č. 561/2004 Sb. Způsb hdncení a klasifikace žáka vychází ze znalsti příznaků pstižení a uplatňuje se ve všech vyučvacích předmětech, ve kterých se prjevuje pstižení žáka, a na bu stupních základní škly. Při způsbu hdncení a klasifikaci žáků pedaggičtí pracvníci zvýrazňují mtivační slžku hdncení, hdntí jevy, které žák zvládl. Při hdncení se dpručuje užívat různých frem hdncení, např. bdvé hdncení, hdncení s uvedením pčtu chyb apd. Při klasifikaci žáků se dpručuje upřednstnit širší slvní hdncení. Způsb hdncení prjedná třídní učitel a výchvný pradce s statními vyučujícími. Třídní učitel sdělí vhdným způsbem statním žákům ve třídě pdstatu individuálníh přístupu a způsbu hdncení a klasifikace žáka. Žák zařazený d zdravtní tělesné výchvy při částečném svbzení neb při úlevách dpručených lékařem se klasifikuje v tělesné výchvě s přihlédnutím k druhu a stupni pstižení i k jeh celkvému zdravtnímu stavu Výchvná patření Výchvná patření jsu pchvaly a patření k psílení kázně. Opatření k psílení kázně se ukládají při prušení pvinnstí stanvených šklním řádem. Dle závažnsti tht prušení lze ulžit: napmenutí třídníh učitele důtka třídníh učitele důtka ředitele škly. Udělení pchvaly, která se uvádí na vysvědčení, pdléhá prjednání v pedaggické radě. Napmenutí neb důtku neprdleně znamuje třídní učitel řediteli škly. Ředitel škly p prjednání v pedaggické radě může udělit důtku ředitele škly. Napmenutí a důtky znamuje třídní učitel neprdleně rdičům žáka prkazatelným způsbem. Výchvná patření (napmenutí, důtky a pchvaly) zaznamenává třídní učitel d katalgvéh listu žáka. Pravidla pr udělení pchval a ulžení výchvných patření 15

14 Jestliže se žák chvá během hdiny neb přestávky nevhdně (vyrušuje vyučvání, je hrubý apd.), zapíše učitel d zvláštníh archu vlženéh d třídní knihy ke jménu žáka datum a svůj pdpis. Při přestupcích závažnějšíh charakteru (hržení bezpečnsti a zdraví, ubližvání splužákům apd.) infrmuje ihned učitel rdiče prstřednictvím žákvské knížky. Pdle závažnsti a četnsti prvinění zapsaných na zvláštním listu v třídní knize třídní učitel rzhdne infrmaci rdičů prstřednictvím zápisu infrmace d ŽK (infrmace rdičům zhršujícím se chvání jejich dítěte) Nenastane-li náprava, ulží třídní učitel p dalších zápisech d archu pdle četnsti a závažnsti prvinění - napmenutí třídníh učitele. Nedjde-li p udělení napmenutí třídníh učitele k nápravě, ulží třídní učitel pdle četnsti a závažnsti prvinění vyšší stupeň výchvnéh patření důtku třídníh učitele neb důtku ředitele škly. Uvedená pslupnst při ulžení patření k psílení kázně nemusí být ddržena, dpustí-li se žák závažnějšíh přestupku prti šklnímu řádu. Sučasné ulžení patření k psílení kázně a udělení pchvaly se nevylučuje. Všechna výchvná patření se zapisují d katalgvých listů žáků Opatření při prušení šklníh řádu Prušení pravidel šklníh řádu bude řešen výchvnými patřeními či sníženým stupněm z chvání Plnění dalších pravidel vnitřníh režimu škly, prvzu škly a některé pvinnsti pracvníků škly Při zahájení šklníh rku třídní učitel prkazatelným způsbem seznámí žáky s tímt šklním řádem. Na první třídní schůzce seznámí učitel rdiče s částmi týkajícími se žáků. Před šklu v přírdě, výletem, vycházku neb jinu akcí je pvinnstí pedaggickéh pracvníka seznámit jemu svěřené žáky s bezpečnstními předpisy, vztahujícími se k prváděné činnsti a tt pučení zapsat d třídní knihy. Zvláštní pzrnsti je ptřeba věnvat při kupání dětí (max. 10 ve vdě), při přesunech p veřejné kmunikaci (viz. příslušná dpravní vyhláška), při cestě dpravními prstředky, při nezbytném pbytu na nebezpečných místech. Při náhlých zdravtních ptížích žáka zajistí učitel dprvd žáka d kanceláře. Zde je žák šetřen a je přivlán rdič. Žáky ve výukvém bazénu učitel nikdy nepuští. V případě ptíží přivlá učitel pmc telefnem z místnsti plavčíka. Učitel nesmí pustit žáka z vyučvání (mim šklní budvu) v dbě, kdy je pdle rzvrhu hdin vyučvání. Výjimku je mžn udělat jen v případě, že záknný zástupce si žáka vyzvedne sbně. Učitel ihned na pčátku vyučvací hdiny překntrluje pčet žáků ve třídě, chybějící zapíše d třídní knihy. Učitelé tělesné výchvy ve všech rčnících na pčátku vyučvací hdiny zjistí zdravtní stav žáků. Při zdravtních ptížích žák necvičí a je pd dzrem učitele. Učitel u žáků, kteří čast necvičí ze zdravtních důvdů, má práv si vyžádat prstřednictvím rdičů stanvisk lékaře. T služí jak jeden z pdkladů pr bjektivní hdncení žáka. Ostatní pvinnsti zaměstnanců škly jsu bsaženy v pracvním řádu pr zaměstnance škl a šklských zařízení. 16

15 Přílha šklníh řádu: Kdex slušnéh chvání žáka Základní škly Železný Brd, Šklní D škly chdím včas, ve škle zdravím všechny dspělé 2. D škly přicházím čistě a slušně blečen 3. D škly nevstupuji pd vlivem jakékliv mamné látky (alkhl, drgy ),ani tyt látky nesmím ve škle užívat, nekuřím ve škle 4. Při pbytu ve šklní budvě se přezuvám a nensím čepici 5. Ddržuji chůzi p pravé straně chdby i schdiště 6. O přestávkách neutíkám, nehním se, mhl bych zranit sebe i splužáky 7. O přestávce se nezdržuji v hale škly, zdržuji se puze v těch buňkách kde mám právě vyučvání, nepřebíhám d jiných prstr škly 8. Netvírám kna a nebtěžuji lidi v klí škly nevhdným chváním 9. Neubližuji splužákům, nestrkám d nich, nepnižuji je, neurážím je 10. Svým chváním neprvkuji splužáky, nevyvlávám zbytečné knflikty 11. Klíče na krku nsím před hdinami Tv a před dchdem d šklní jídelny tak, abych s nimi nemhl nikh zranit 12. Nedtýkám se (nesahávám) své splužáky, nevedu bscénní řeči 13. Svým křikem nebtěžuji své klí 14. Neničím majetek škly ani sbní věci jiných dětí 15. Neschvávám splužákům jejich sbní věci 16. Najdu-li cizí věci (např. v lavici) ihned je devzdám učiteli 17. Chráním klí škly, zachvávám zde přádek, nechdím parkem u škly, nepíši a nekreslím p zdech škly 18. Při vyučvacích hdinách mám vždy vypnutý mbil 19. Ve šklní budvě nemluvím vulgárně 20. Plním pkyny zaměstnanců škly (učitelů, vychvatelek, uklízeček, kuchařek a dalších sb), nejsem k nim drzý, pužívám slva jak: prmiňte, děkuji, prsím atp., mluvím pravdu 21. Při vstupu d třídy během vyučvání slušně zaklepu, pzdravím a p vyzvání učitele sdělím důvd chdu 22. Při vstupu d kabinetu slušně zaklepu a čekám na příchd učitele 23. Ve šklní jídelně nepředbíhám a chvám se slušně jak v restauraci 17

16 24. Ve třídě, na chdbách a na WC udržuji čisttu a přádek, dpadky házím d dpadkvých kšů, na WC neplýtvám hygienickým vybavením - je i pr statní žáky, p mém dchdu ze třídy zůstává lavice i mé pracvní míst uklizené 25. D žákvské knížky píši čitelně a jen t, c mi řekne učitel, známky nepřepisuji, žákvsku knížku mám čistě zabalenu bez nápisů a nálepek, nedělám z ní skladiště papírů ZŠ Železný Brd, Šklní 700 Směrnice k jedntnému pstupu při uvlňvání a mluvání žáků z vyučvání, prevenci a pstihu záškláctví Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy dpručuje v suladu s 12 dst. 1 zákna č. 564/1990 Sb., státní správě a samsprávě ve šklství, následující jedntný pstup při uvlňvání a mluvání žáků základních a středních škl z vyučvání a při prevenci a pstihu záškláctví v základních a středních šklách: Čl. I Prevence záškláctví (1) Dbu a způsb uvlnění žáka ze šklníh vyučvání stanví šklní řád. V případě pdezření z nevěrhdnsti dkladu ptvrzujícíh důvd nepřítmnsti žáka, se může ředitel škly v dané věci brátit na záknnéh zástupce nezletiléh žáka, neb pžádat splupráci věcně příslušný správní rgán. (2) Šklní dcházku (mluvenu a nemluvenu nepřítmnst) žáků své třídy eviduje třídní učitel. (3) Na prevenci záškláctví se pdílí třídní učitel, výchvný pradce a šklní metdik prevence ve splupráci s statními učiteli a záknnými zástupci žáka. Sučástí prevence je: a) pravidelné zpracvávání dkumentace absenci žáků, b) sučinnst se záknnými zástupci, c) analýza příčin záškláctví žáků včetně přijetí příslušných patření, d) výchvné phvry s žáky, e) splupráce se šklním psychlgem a institucemi pedaggick psychlgickéh pradenství, f) knání výchvných kmisí ve škle g)splupráce s rgány sciálně-právní chrany dětí apd. Čl. II Způsb mluvání nepřítmnsti, řešení nemluvené nepřítmnsti a pstup zúčastněných subjektů 1) Nepřítmnst nezletiléh žáka základní škly ve škle mluvá v suladu s platnými právními předpisy záknný zástupce žáka. 2) Základní škla může pžadvat, pkud t pvažuje za nezbytné, dlžení nepřítmnsti žáka z důvdu nemci šetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pr děti a drst, a t puze jak sučást mluvenky vystavené záknným zástupcem nezletiléh žáka 3) Na dbu nepřítmnsti žáka ve škle, která předchází návštěvě žáka u šetřujícíh lékaře, resp. praktickéh lékaře pr děti a drst, není tent lékař právněn vydat ptvrzení nemci, nebť zpětně nelze jednznačně a zdpvědně psudit zdravtní stav žáka. Škly a zdravtnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pr děti a drst, jsu v suladu s 10 dst. 4 zákna č. 359/1999 Sb., sciálněprávní chraně dětí, pvinni znamvat rgánu sciálně-právní chrany dětí skutečnsti nasvědčující tmu, že se v knkrétních případech jedná děti, na něž se sciálně-právní chrana zaměřuje ( děti, které vedu zahálčivý neb nemravný živt spčívající zejména v tm, že zanedbávají šklní dcházku; děti, jejichž rdiče neplní pvinnsti plynucí z rdičvské zdpvědnsti, neb tat práva nevyknávají či jich zneužívají apd.). 4) O nemluvené i zvýšené mluvené nepřítmnsti infrmuje třídní učitel výchvnéh pradce, který tyt údaje vyhdncuje. Při zvýšené mluvené nepřítmnsti věřuje její věrhdnst. Nemluvenu nepřítmnst d sučtu 10 vyučvacích hdin řeší se záknným zástupcem žáka neb zletilým žákem třídní učitel frmu phvru, na který je záknný zástupce neb zletilý žák pzván dpručeným dpisem. Prjedná důvd nepřítmnsti žáka a způsb mluvání jeh nepřítmnsti a upzrní na pvinnst stanvenu záknem. Seznámí záknnéh zástupce neb zletiléh žáka s mžnými důsledky v případě nárůstu nemluvené nepřítmnsti. Prvede zápis z phvru (dpručený vzr - přílha č. 1), d něhž uvede způsb nápravy dhdnutý se záknným zástupcem neb zletilým žákem. Záknný zástupce neb zletilý žák zápis pdepíše a bdrží kpii zápisu. Případné dmítnutí pdpisu neb převzetí zápisu záknným zástupcem neb zletilým žákem se d zápisu zaznamená. 5) Během bdbí, kdy škla vyhdncuje nemluvenu nepřítmnst, může ředitel škly v zájmu zjištění pravé příčiny záškláctví žáka a jejíh dstranění pžádat splupráci dbrníky z blasti pedaggick-psychlgickéh pradenství, ppř. rgány sciálně-právní chrany dětí. 6) Při pčtu nemluvených hdin nad 10 hdin svlává ředitel škly šklní výchvnu kmisi, které se dle závažnsti a charakteru nepřítmnsti žáka účastní: ředitel škly, záknný zástupce, třídní učitel, výchvný pradce, zástupce rgánu sciálně-právní chrany dětí, šklní metdik prtidrgvé prevence, ppř. další dbrníci a zástupce rady škly, pkud byla zřízena. 7) Pzvání záknných zástupců na jednání šklní výchvné kmise se prvádí dpručeným dpisem. O průběhu a závěrech jednání šklní výchvné kmise se prvede zápis, který zúčastněné sby pdepíší (dpručený vzr - přílha č. 2). Případná neúčast neb dmítnutí pdpisu záknnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání bdrží kpii zápisu. 18

17 8) V případě, že nemluvená nepřítmnst žáka přesáhne 25 hdin, ředitel škly zašle bezdkladně známení pkračujícím záškláctví (dpručený vzr - přílha č. 3) s náležitu dkumentací přestupkvé kmisi městskéh úřadu. Tat hlašvací pvinnst vychází z platné právní úpravy. 9) V případě pakvanéh záškláctví v průběhu šklníh rku, pkud již byli záknní zástupci pravmcným rzhdnutím správníh rgánu pstiženi pr přestupek pdle ustanvení zákna, je třeba pstupit v přadí již druhé hlášení zanedbání šklní dcházky Plicii ČR, kde bude případ řešen jak trestní známení pr pdezření spáchání trestnéh činu hržení mravní výchvy mládeže. Kpie hlášení zanedbání šklní dcházky bude zaslána příslušnému kresnímu úřadu neb pvěřenému becnímu úřadu. V Železném Brdě

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO ZÁCHRANNÉ PSY PŘÍRUČKA PRO ROZHODČÍ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO ZÁCHRANNÉ PSY PŘÍRUČKA PRO ROZHODČÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO ZÁCHRANNÉ PSY PŘÍRUČKA PRO ROZHODČÍ K MEZINÁRODNÍMU ZKUŠEBNÍMU ŘÁDU PRO ZÁCHRANNÉ PSY IPO R 2012 Příručka je ddatek k platnému Mezinárdnímu zkušebnímu řádu pr záchranné psy IPO-R

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více