KATALOG 110. AUKCE OSTRAVA Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 110. AUKCE OSTRAVA 23. 12. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o."

Transkript

1 Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 110. aukci v Ostravě 23. prosince 2012 od 11 hodin Popis aukčních položek včetně fotografií naleznete na ON-LINE KATALOG PROSPEKT Místo konání HOTEL BRIONI, Ostrava, Stodolní ul. Předaukční prohlídka listopadu v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 ČTVRTEK hod. PÁTEK hod. SOBOTA 9-12 hod. Předaukční prohlídka 23. listopadu v místě konání aukce NEDĚLE 9-11 hod. Kontakt Jílová 2, BRNO, tel , fax Českobratrská 19, OSTRAVA, tel Vinohradská 38, PRAHA, , , fax mobil , _ 1 _

2 AAA, s.r.o. zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 5856 IČ _ 2 _

3 Dražební řád Rejstřík jmenný Rejstřík popisný Rejstřík předmětný Rejstřík značek Obrazy Jiné Obrazy Jiné Obrazy Jiné Obrazy Jiné Obrazy Jiné Obrazy PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie asi čtvrtiny položek zařazených do aukce. Prospekty zasíláme bezplatně poštou dle naší databáze adres, některé zásilky však pošta vrací jako nedoručitelné. Máte-li zájem prospekty nadále dostávat nebo jste noví zájemci, sdělte nám Vaše správné adresy mailem, poštou nebo osobně v našich prodejnách či na aukcích. Kontakty na nás jsou uvedeny na stránkách MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ, V PRODEJNÁCH MŮŽETE OBRAZY, ŠPERKY, PORCELÁN, SKLO atd. PŘÍMO ZAKOUPIT či ZADAT DRAŽENÍ NA NAŠICH AUKCÍCH I BEZ VAŠÍ PŘÍMÉ ÚČASTI NA AUKCI FORMOU ZADÁNÍ LIMITŮ NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE TELEFONICKÉ SPOJENÍ BEREME U POLOŽEK S VYVOLÁVACÍ CENOU NAD KČ, LIMITY BEZ OMEZENÍ SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH UDĚLEJTE SI RADOST NÁKUPEM NA NAŠICH AUKCÍCH NEBO NAOPAK NABÍDNĚTE DO NAŠICH AUKCÍ VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT _ 3 _

4 DRAŽEBNÍ ŘÁD I. Preambule Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, Brno na žádost vlastníků dražených předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem. (Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) II. Obecná ustanovení 1. Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními institucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 2. Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatitelé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčujícího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dražitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby. 3. Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dražené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc. 4. Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláškou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohlédnout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vydá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 5. Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíž. 6. Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařazených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jakékoliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově zachycovat věci vystavované či vydražované. III. Průběh aukce 1. Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů má zvednuto svá dražební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 50,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 200,- Kč a méně než 1000,-Kč 100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč _ 4 _

5 500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč Přesáhne-li okamžitá dražební cena více než 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva dražitelé, volí licitátor hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamžité dražební ceny. Rovněž pokud je větší počet dražitelů, může licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozu vyvolávána. 3. Pokud není přes dvojí vyzvání učiněno podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a pak přiklepne věc dražiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň s oznámením dražebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povinnost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele. IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 1. Vydražitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, jinak ztrácí nárok na vrácení složené dražební jistoty a rovněž mu může být dražebníkem odmítnuto vydání dražebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části dražební ceny v hotovosti, prokáželi vydražitel svou totožnost a uzná nedoplatek dražební ceny, jako svůj dluh vůči dražebníkovi se splatností do 10 kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, že zbytek bude uhrazen v hotovosti v pokladně provozovny AAA, s.r.o., Jílová 2, Brno v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet v bance. Nezaplacení celkové dražební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, že složená záloha propadá dražebníkovi a takto vydražené věci se považují za nevydražené. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zaplacení vydražené ceny po vydražiteli. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 2. K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 15% této ceny jako aukční provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. Při platbě kreditními kartami se připočítávají dodatečná 3 %. 3. Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu od zaplacení 2% dražební ceny věci za každý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného dražební cenu, propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 4. Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je konečné. V. Závěrečné ustanovení 1. Dražené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný popis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před dražbou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměstnanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaných věcí a neposkytují žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpokládané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejnižší vyvolávací ceny či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o. 2. Dražitel souhlasí účastí ve dražbě s tímto řádem včetně smluvních pokut. V Brně dne Ing. Petra Youngová jednatelka společnosti AAA, s.r.o. _ 5 _

6 REJSTŘÍK JMENNÝ Babraj B , 149 Bachnam F Balíček Karel Bauch Jan Bělová Maria Boháč Jan Born Adolf Burpiak J.M Červinka - Targus Zdeněk , 194 Drha Josef... 1, 2, 9 Druet Antoine Dvořák František Ehrlich Láďa Fajgl Fischerová - Kvěchová Marie... 67, 154, 185, 218 Furini Francesco - kopie Gabriel Josef... 4 George Thomas Doo - Sir Thomas Lawrence Grimm L Hauptmann - Sedláček Jaromír Hložník Vincent , 112 Hodek Josef , 215 Hofman Karel Hohaus Vítězslav Holáček Bedřich Holý Miloslav Hrnčárek Jan Chittussi Antonín Chmielinski Wladyslaw T Jambor Josef (?) Janeček Ota Jeník E.... 6, 24 Kačírek Vlastimil... 8 Kahler Otto... 3 Kalvoda Alois Kapec Jaroslav Kaufman Steve , 246 Ketzek František Kiml Václav Kocourek František Kodet Emanuel Julian Köhler Enz Kostka Josef Kotowski Jan Kotrba Emil Křídlo J Ladvenica Ján , 108, 109 Ladvenica Ján - připsáno Langer Karel Lev Franz Lhoták Kamil Lindovský Zdeněk Loukota Josef Mallet K. (?) , 244 Manes Josef Mareš Dominik... 62, 63 Marková Cecilie Martiník Jaromír Matal Bohumír Matoušek Vladimír Mervart Augustin Mičulka Mikulaschek Gerhard (?) Mirková Dana monogramista VŘ... 5 monogramista ZKW (?) nesignováno... 7, 16, 117, 190, 207 neurčeno... 17, 105, 106, 107, 182, 216 neznámý autor... 69, 73, 74, 76, 77, 102, 115, 116, 219 Oliva Viktor Ovčáček Eduard Pajas Josef... 23, 25 Panuška Jaroslav , 189, 209 Pařízek Jan Placatka Ladislav... 13, 20, 75, 141 Procházka Josef Ranzenhofer Raszka Vlad Ronek Jaroslav Roos Philip Peter (Rosa di Tivoli) Řehořek František Říhovský Karel Sedlík Schikaneder Jakub - okruh Schneiderka Alois Schweninger Carl Sklenář Zdeněk Slavíček Jan... 64, 203 Slíva K Strážnický František Sutnar Ladislav Světlík Eduard... 68, 192 Šetelík Jaroslav Šuhájek Jiří Tylečková Zdeňka Ullmann Josef Ullrych Bohumil Veris - Zamazal Jaroslav Vlodek Ladislav Vovsová Věra Wünsche Vilém , 153, 247 Zlámal Petr Zrzavý Jan Žižka Jiří , 205 _ 6 _

7 REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY Akvarel , 153 akvarel, kvaš... 61, 77 akvarel, kvaš, pastel akvarel, kvaš, pastel, tempera akvarel, kvaš, tempera akvarel, kvaš, tuš akvarel, uhel akvatinta... 23, 25 alpaka Bakelit, dřevo, textil barevný lept , 30, 32 beton, cyklo odrazky, dopravní značka biskvit... 81, 170 bronz Damascénská ocel dřevěná deska dřevo, litina dřevo, stříbro, zrcadlo dřevoryt Enkaustika Grafika , 159 Heliogravura hlína pálená Kamenina keramika... 92, 95, 129, 163 kombinovaná technika , 208 kov... 48, 124, 180 kov, mosaz, sklo , 173 kov, sklo kov, slonová kost kresba perem kresba tužkou... 24, 186, 241 kresba tužkou a akvarel kresba uhlem kvaš, pastel kvaš, pastel, tempera , 106, 108, 109 Lept... 29, 31 litina , 222 litografie litografie , 154, 206 Majolika... 84, 121, 126 malba na porcelánové desce měď... 94, 178 mosaz , 130, , mosaz, perleť Olej olej na desce... 6, 7, 8, 10, 37, 40, 64, 147, 211, 220 olej na dřevě olej na kartonu olej na lepence... 1, 2, 9, 16, 18, 39,... 65, 155, 157, 183, 187, 202, , 216, 219 olej na plátně... 3, 5, 11-15, 19-22,... 36, 38, 62, 63, 69-72, 73-76, , 101, 102, 115, 116, 118, , , 146, 150, 158, 160, , , 195, 203, 204, 212, , 248 olej na plechu olej na překližce olej na sololitu , 148, 149, 151, 193, 194 olej-tempera olej-tempera... 4, 246 Pastel... 71, 104 pastel, tempera, tužky plech porcelán... 42, 45, 82, 83, 87, 88, 93, 139, , 236, 238, 239 Reprodukce rytina Řezba ve dřevě , 245 Screenprint na plátně , 246 sklo... 41, 46, 47, 85, 86, 89, 127, 168, , 176, 228, 234, 235 sklo broušené sklo melírované sklo mléčné sklo olovnaté křišťálové sklo tažené , 223, 224 stříbro... 49, stříbro, almandin, granát... 50, 51 suchá jehla suchá jehla Tempera tuš tuš, akvarel, pastel Zlato... 56, 57, 59, 135 zlato, almandiny zlato, briliant , 132, 136 zlato, briliant, beryl zlato, briliant, perla zlato, diamant zlato, perličky zlato, vltavín Železo REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) Amfora Brož... 51, 60, 137, 138 Cukřenka... 42, 43 Deska Forma fotoaparát _ 7 _

8 Hmoždíř hodinky hudební nástroj Kamera karafa korbel... 41, 234 kord krabice květináč Lampa stolní Mísa mlýnek , 165, 167 Nádoba náhrdelník náramek... 49, 52, 135, 136 nástolec , 130 náušnice nůž Objekt Panenka plastika... 92, 95, 128, 129, 163, 170, 177, 221, , 226, 237 podnos popelník , 173 prsten , 132 přístroj přívěs... 54, 55, 133, 138 přívěs - brož Reliéf Řetízek Sada sklenic socha souprava... 58, 134 souprava dezertní... 45, 46 souprava likérová souprava nápojová... 47, 228 stojan... 90, 161 svítidlo Šálek s podšálkem šatlén šavle špička Talíř... 44, 93, 239 tesák Váza... 81, 84, 85, 87, 88, 89, 127, 164, , 169, 175, 236 vázička... 82, 83, 86 Zbraň zbraň zrcadlo Žardiniéra REJSTŘÍK ZNAČEK A8LLA MEOPTA AV BECHYNĚ BMF CINÉ - KODAK EIGHT ČEJKA HUTSCHENREUTHER KOZLÍK LACO LEBEDA LEICA LIŠKA... 58, 135, 138 LVÍČEK LYRA MADE IN GERMANY MÍŠEŇ MOSER , 235 OESLAU OLOMUCZAN OPALINA FIORENTINA PATHÉ - MOTOCAMERA RFH CZECHOSLOVAKIA RICHARTZ ART COLLECTION ROSENTHAL... 81, 83 ROSENTHAL SELB BAVARIA EMPIRE ROYAL COPENHAGEN DENMARK ROYAL DUX SOMET STUPAVA ŠTROBLBERGER in München THUN STUDIO CZECHOSLOVAKIA TK TROJÚHELNÍK S TROJVRŠÍM A KŘÍŽEM WUNSIEDEL BAVARIA ZAJÍC ZWIESEL GERMANY _ 8 _

9 OBRAZOVÁ ČÁST položky Drha Josef ( ) "Z letních Beskyd" Kč mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1970, práce vynikajícího malíře, kvalitní adjustace, skvělá nabídka 35 x 100 (43 x 108) Párová k položce 2 2 Drha Josef ( ) "Ze zimních Beskyd" Kč mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1970, práce vynikajícího malíře, kvalitní adjustace, skvělá nabídka 35 x 100 (43 x 108) Párová k položce 1 Drha Josef významný český malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 3 Kahler Otto "Domy u rybníka večer" Kč olej na plátně, signováno, druhá polovina 19. století, kvalitní romantická práce rakouské školy, luxusní široký zlacený rám 37 x 63 (55,5 x 81) 4 Gabriel Josef ( ) "Kostel sv. Rocha" Kč galerijní olej - tempera na sololitu, signováno, datováno 1943, vzadu štítek z výstavy v Olomouci z roku 1943, mistrovská práce, mimořádně luxusní široký vyřezávaný rám, 33,5 x 41 (51 x 60) Gabriel Josef malíř, scénický výtvarník, narozen v Praze, studoval na Ukrajinské akademii v Praze u profesora Mako, pracoval jako výtvarník v řadě našich divadel, v malbě zobrazoval divadelní postavy, kostýmní a maškarní výjevy, v krajinách se věnoval městským motivům, zasloužilý umělec (Toman, Slovník Chagall) 5 monogramista VŘ "Velká kytice ve váze" Kč mistrovský olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1933, vzadu štítky, velká reprezentativní práce, plátno na několika místech prosvítá, obraz vyžaduje drobné restaurování, 95 x 76,5 (108 x 89) 6 Jeník E. "Chalupy v podhorské krajině" Kč olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1981, kvalitní příjemná práce v dobovém rámu, 33 x 63 (42 x 72) 7 nesignováno "Zátiší s ubrusem, jablky a hruškami" Kč mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signum nenalezeno, kolem roku 1980, výborná práce v cézanovském stylu, kvalitní rám, působivý komorní celek, 24 x 32 (31 x 39) 8 Kačírek Vlastimil ( ) "Česká krajina" Kč mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem poloviny minulého století, příjemná ukázka české krajinářské školy, autor se narodil v Jugoslávii, studoval a tvořil v Praze, 26 x 35 (38,5 x 47,5) Kačírek Vlastimil malíř, narodil se v Pavlovci v Jugoslávii, studoval v Jugoslávii a v Praze, byl členem Výtvarné družiny v Praze a obesílal její výstavy, uspořádal výstavy v Jugoslávii, kde nějakou dobu žil, usadil se v Jevanech, kde v létě 1934 vystavoval spolu se svou ženou, malířkou Jožkou Kačírkovou - Ježkovou (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 9 Drha Josef ( ) "Bohaté zátiší s bílou mísou, modrým hrníčkem a ovocem" Kč mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, druhá polovina minulého století, výborná nabídka, 35 x 100 (44,5 x 110) 10 Matal Bohumír ( ) _ 9 _

10 "Barevná abstrakce" Kč mistrovský galerijní komorní olej na dřevěné desce silné 2,5cm, umístěné na širokém autorském dřevěném rámu, signováno, datováno 82 (1982), skvělá práce člena skupiny 42 a jednoho z nejlepších moderních malířů 20. století u nás, vynikající vánoční nabídka, 11 x 15 (23 x 27) Matal Bohumír významný brněnský malíř, studium na ŠUŘ Brno, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, SVU Aleš v Brně, Bloku umělců země Moravskoslezské, tvůrčí skupiny Brno 57, vynikající malíř 20. století, kolem 70 výstav po celém světě, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, významně zastoupen ve Státní galerii v e Zlíně (Chagall, Lexicon of the CVA) 11 Ronek Jaroslav ( ) "Parní lokomotiva" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, výborná práce žáka Preislera, mimořádně náročný, luxusní světle hnědý rám z dřevěného masivu, 40 x 50 (62 x 72) Jen cenu rámu odhadujeme částkou Kč Ronek Jaroslav malíř, studoval soukromě u profesorů Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraží a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall, Wikipedie) 12 Říhovský Karel (1926-) "Krajina s rybníkem - Studénka (?)" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem Ř.K., datováno 1956, skvělá práce z výborného období autora, luxusní rám francouzského typu, vánoční nabídka, 50 x 65 (63 x 79) Říhovský Karel malíř, grafik, narozen ve Zbrašově u Hranic, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti a na ŠUŘ v Brně u Süssera, Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnuje se rovněž plakátové tvorbě a ilustraci, významný malíř, v roce 1997 vyšla monografie o tomto umělci, množství výstav (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 13 Placatka Ladislav ( ) "Zátiší s klíckou" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1980, vzadu štítek ČFVU s názvem, skvělá práce výborného malíře, který moderními prostředky vycházel z renesance a baroka a má svůj okruh sběratelů, kvalitní široký rám, 40 x 80 (53,5 x 94) Placatka Ladislav pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady na AVU v Praze, původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manželka, je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času" (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web: Informační systém abart) 14 Ullrych Bohumil ( ) "Dívky u pumpy v Čejeticích" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1941, vzadu název "U pumpy - Čejetice", dále razítko s textem Vystaveno v Pošově galerii, skvělá vánoční nabídka, 55 x 70 (74 x 89) Ullrych Bohumil malíř krajinář a figuralista, narozen ve Velkém Boru u Horažďovic, řada výstav (Toman) 15 Raszka Vlad. "Pohled přes smrkový les na zimní Beskydy" Kč olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, práce malíře z dynastie rodu Raszků, 40 x 50 (51,5 x 61) 16 nesignováno "Zřícenina hradu Hukvaldy" Kč olej na lepence, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století, příjemná profesionální práce, 36 x 44,5 (46 x 55) 17 neurčeno "Horníci v dole při odpočinku" Kč velký reprezentativní mistrovský olej na dřevěné překližce, signováno, nepřečteno, datováno 1949, mimořádně luxusní a náročný rám francouzského typu, zaskleno, skvělá vánoční nabídka, 70 x 100 (90 x 120) 18 Kotowski Jan ( ) "Doprava sáněmi s koněm ve městě" Kč mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1925, vynikající práce malíře polského původu, náročný široký rám francouzského typu, zaskleno, skvělá vánoční nabídka, 30 x 40 (48 x 58) Obrazy tohoto autora dosahují ve světových katalozích cen okolo eur Kotowski Jan polský malíř, uváděn ve světových katalozích _ 10 _

11 19 Mirková Dana "Denní proměny" Kč olej na plátně, nedatováno, působivá moderní práce s atraktivním námětem, vkusná adjustace, majitelka má obraz přímo od autorky, 100 x 100 (104 x 104) 20 Placatka Ladislav ( ) "Melancholický večer" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, mimořádně reprezentativní, v této velikosti ojedinělé, práce sběratelské i galerijní hodnoty, 100 x 100 (119 x 119) Placatka Ladislav pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady na AVU v Praze, původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manželka, je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času" (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web: Informační systém abart) OBRAZOVÁ ČÁST položky Pařízek Jan (1941-) "Kartářka" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1969, nerámováno, pouze na blind rámu, 110 x 63 Pařízek Jan významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, narozen v Praze, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 22 Holáček Bedřich ( ) "Slovenské hory" Kč velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1935, impozantní práce žáka Vl. Sychry, velmi kvalitní rám z doby, působivý celek, skvělá nabídka, 81 x 106 (102 x 124) Holáček Bedřich malíř a divadelní výtvarník, narozen v Ostravě, zemřel ve Frýdku-Místku, studia u Sychry v Mánesu a na Akademii v Praze u Nejedlého, malíř Beskyd, zároveň divadelní výtvarník, zastoupen v Galerii Ostrava, Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku atd. (Toman, Slovník Chagall) 23 Pajas Josef (1945-) "Staré Brno 1" Kč mistrovská akvatinta, signováno, datováno 1981, číslováno 34/100, vzadu štítek Díla, luxusní adjustace pod sklem, textilní pasparta i textilní okraje místo rámu, vhodný malý kulturní dárek, ve výřezu 20 x 15 (38,5 x 31,5) Pajas Josef malíř, grafik, restaurátor, studoval grafiku na SUPŠ v Brně u D. Chatrného, pracoval jako výtvarník v ostravském studiu Čs. Televize, kde se zabýval scénografií, filmovou a televizní grafikou a tvorbou výtvarných rekvizit, od roku 1987 se věnuje pedagogické činnosti (Slovník Chagall) 24 Jeník E. "Hradní věž" Kč kresba tužkou, signováno, nedatováno, adjustováno pod sklem, vhodný malý kulturní dárek, ve výřezu 23 x 18 (38,5 x 33,5) 25 Pajas Josef (1945-) "Guty II" Kč mistrovský lept - akvatinta, signováno, datováno 1981, číslováno 26/80, vzadu štítek Díla, luxusní adjustace pod sklem, textilní pasparta i textilní okraje místo rámu, vhodný malý kulturní dárek, ve výřezu 16 x 19 (35,5 x 35) _ 11 _

12 NÁSLEDUJE NĚKOLIK PĚKNÝCH MALÝCH DÁRKŮ ve vyvolávacích cenách 200 Kč od zajímavého autora Františka Ketzka, člověka se širokým spektrem zájmů Ketzek František ( ) malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Bratislavě, zemřel v Praze, studoval malířství na UMPRUM v Praze, současně studoval na FF UK a matematiku a deskriptivu na ČVUT v Praze, byl profesionálním boxerem, fotbalistou, kuchařem, žurnalistou, hrál v divadle i filmu, redaktor Večerního Českého slova, vyučoval na Škole užitých umění, renesanční člověk, vynikající malíř a kreslíř, který má svým pojetím velmi blízko k F. Tichému a K. Svolinskému, řada cen včetně Grand Prix v Poznani atd., velký počet knižních ilustrací, na trhu se vyskytuje ojediněle (Slovník Chagall) 26 "Zátiší s květy ve sklenici" Kč mistrovský barevný lept, signováno, datováno 1971, autorský tisk, dedikace, vhodný malý dárek, ve výřezu 28 x 13,5 (47 x 32) 27 "Unavený malý violoncellista" Kč mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1965, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 23 x 15 (28 x 19) 28 "Pes detektiv" Kč mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1975, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 15 x 10 (19,5 x 14,5) 29 "Malíř na praseti" Kč mistrovský galerijní černobílý lept, signováno, datováno 1967, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 19 x 15 (23,5 x 19) 30 "Slunéčko sedmitečné" Kč mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1972, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 16 x 10,5 (20 x 14,5) 31 "Symboly" Kč mistrovský galerijní černobílý lept, signováno, datováno 1966, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 21 x 15 (25 x 19) 32 "Kytice modrých květů ve váze" Kč mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1965, adjustováno pod sklem, skvělý dárek, ve výřezu 30 x 20 (34 x 24) 33 Ranzenhofer "Tři ženské akty na skále nad řekou" Kč mistrovská galerijní suchá jehla, signováno, číslováno 19, kolem roku 1895, krásná secesní grafika, rámováno pod sklem, v paspartě na levém okraji pod sklem mírně zašpiněno, 21 x 31 (23 x 33) 34 Šetelík Jaroslav ( ) "Hradčany a sv. Mikuláš v zimě" Kč mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno, nedatováno, kolem roku 1935, luxusní práce v luxusním platinověstříbřeném rámu, vysoce reprezentativní práce, obraz ve výborném stavu pod sklem, na rámu na několika místech drobná odloupnutí, 45 x 63 (60 x 78) Šetelík Jaroslav malíř, kreslíř, narozen v Táboře, studoval v Mnichově, později u Lišky na UMPRUM v Praze a u profesora Ottenfelda na AVU v Praze, nejlepší malíř pohledů na Prahu, četné zahraniční cesty, za pobytu v Holandsku vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst, příležitostně se věnoval i nástěnné malbě, publikoval ve Zlaté Praze, byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze (Toman, Slovník Chagall) 35 VYŘAZENO Z AUKCE 36 Strážnický František ( ) "Předjaří" Kč velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, luxusní práce Blažíčkovy krajinářské školy, širší rám starozlaté barvy, v této kvalitě na trhu vzácné, skvělá nabídka, 74 x 88 (87 x 102) Strážnický František malíř, pedagog, narozen v Olomouci, studia na pražské akademii u Obrovského a Nechleby, dále studia u Blažíčka a Hlavici na VUT v Brně, působil ve Vsetíně, později v Moravské Třebové, jeho častým malířským _ 12 _

13 objektem byla valašská krajina, významný malíř Blažíčkovy krajinářské školy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 37 Řehořek František ( ) "Letní krajina s větrným mlýnem" Kč mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, kolem roku 1930, luxusní rám francouzského typu, starozlaté barvy, skvělá nabídka, 50 x 67 (66 x 81) Řehořek František malíř, rodák z Boskovic, studoval v malířské speciálce profesora H. Schwaigera, zaměřoval se na figurální malbu (Toman, Slovník Chagall) 38 Marková Cecilie ( ) "Meditativní krajina" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, datováno , práce ceněné malířky, která malovala pod vlivem spiritistických seancí, zastoupena v řadě našich i zahraničních galerií, 50 x 65 (62 x 76) Autorčiny obrazy dosahují vysokých cen Marková Cecilie insitní malířka, narozena v Kyjově, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala kreslit, její kresby i malby byly médijně inspirované, postupem času méně intenzivně, její kresby představující imanigativní kytice či srostlice tvarů nebo nepředmětné fantomatické útvary, jsou zcela původní, stejně jako její malby (Slovník Chagall) 39 Hohaus Vítězslav (1890-) "Z Prostějovska" Kč olej na lepence, signováno, nedatováno, luxusní adjustace v široké paspartě, rámováno, pod sklem, ve výřezu 40 x 60 (72 x 92) Hohaus Vítězslav malíř, grafik, narozen v Brně, studoval soukromě v Brně u Brunnera a Kalvody, věnoval se krajinářství, rád zobrazoval městské ulice a zákoutí i se skupinkami lidí, žil v Prostějově (Toman, Slovník Chagall) 40 Kalvoda Alois ( ) "Skála v kvetoucí krajině" Kč mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, širší rám, 33,5 x 40 (46 x 53) Kalvoda Alois malíř a grafik v Praze, čelný Mařákovec, od roku 1908 redaktor časopisu Dílo, studia na pražské akademii u Mařáka, dále v Paříži a Mnichově, posléze sám pedagog, výstavy po celém světě, zastoupen v Národní galerii v Praze a dalších, uváděn ve světových prodejních katalozích, maloval prosté motivy českého a moravského kraje (Toman) NEOBRAZOVÁ ČÁST položky Korbel zdobený leptaným loveckým motivem Kč sklo čiré, na nízké široké patce, kolem obvodu ve výšce 3,5cm vybroušené fazety, reliéfně zdobené cínové víčko, výška 21,5cm 42 Cukřenka s víkem a uchy Kč porcelán bíle glazovaný, zdobený modrou kobaltovou linkou a zlacením v empírovém stylu, typické ARTDEKO, značeno ROSENTHAL SELB BAVARIA EMPIRE, výška 9,5cm, průměr 11cm 43 Cukřenka - miska na bonbony Kč kovový nástolec na nožce se skleněnou vložkou lila barvy, široký okraj vložky je přehnutý, zvlněný a opalizující, výška 16,5cm 44 Talíř závěsný Kč kamenina zdobená plastickým květinovým dekorem, značeno OLOMUCZAN, SCHÜTZ Blansko, krásné dekorativní secesní provedení, průměr 36,5cm 45 Souprava koláčová Kč porcelán bílý, zdobený kobaltem, zlatou linkou a domalbou drobných květin, značeno RFH CZECHOSLOVAKIA - Dolní Chodov, RICHTER FERKL & HANN, období první republiky, v sestavě: předkládací talíř s uchy a šest dezertních talířků Porcelánka vznikla v roce 1882, v polovině dvacátého století zanikla 46 Souprava dezertní Kč sklo vrstvené rubínovou lazurou a broušené, luxusní souprava v perfektním stavu, v sestavě: tác a šest dezertních talířků, průměr tácu 29cm, talířků 15cm _ 13 _

14 47 Souprava pivní Kč sklo čiré, zdobené růžovou a zlatou malbou, padesátá léta minulého století, v sestavě: džbán s uchem a šest sklenic výška džbánu 22cm, sklenic 12,5cm 48 Luxusní stolní nádoba na chlazení šampaňského Kč alpaka silně stříbřená, zvonovitý tvar na nízké patce, mimořádně zdobné úchyty s plastickými listy vinné révy v místě přichycení uch k nádobě, značeno BMF s rakousko-uherskou orlicí, počátek minulého století, skvělý design, skvělý dárek výška 31cm, šířka 31cm Bez tohoto honosného ledáku se nelze obejít 49 Náramek - kruh 2 cm široký Kč stříbro zdobené rytým vegetativním motivem, značeno mistrovskou značkou M.V. a platnou puncovní značkou trojúhelníka se slovenským trojvrším a dvojramenným křížem, třicátáléta minulého století, ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 45,41g 50 Náhrdelník secesního tvaru Kč stříbro zdobené granáty - almandiny, značeno puncovní značkou kozlík 3, čtyřicátá léta minulého století ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 6,91g btto 51 Brož oválného tvaru Kč stříbro osazené granáty a almandiny, značeno puncovní značkou zajíc 3, druhá polovina minulého století - punc po roce 1957, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 6,28g btto 52 Náramek ze sedmi mincí Kč stříbrné mince v hodnotách 1coruna Franc Josef, rok 1914 nebo 1915, ryzost stříbra 835/1000, hmotnost 37,65g, délka 18 cm 53 Šatlén - přívěsek ke kapesním hodinkám Kč stříbro, sestaven z mincí v hodnotě 1coruna Franc Josef, rok 1913 a rok 1916 a jedna zlatka, rok 1861 ryzost stříbra 835/1000 a 900/1000, celková hmotnost 32,21g, délka 15,5 cm 54 Přívěs ve tvaru otevíracího škapulíře Kč stříbro prořezávané, na čelní straně zdobené stylizovanou veverkou v barevném u, značeno puncovní značkou platnou pro dovozové zboží od roku 1921, dvacátá léta minulého století, sloužilo k ukládání fotografií, vlásků apod. ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 7,39g btto 55 Řetízek s přívěsem ve tvaru otevírací knížky Kč stříbro, řetízek je sestaven z drobných kuliček, značeno puncovní značkou AV, počátek minulého století ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 17,96g 56 Hodinky švýcarské, náramkové Kč zlaté, značeno LACO, černý smaltový ciferník, římské číslice, dále značeno platnou puncovní značkou lyra Č, třicátá léta minulého století, jdoucí, funkční, ryzost zlata 14K, hmotnost 22,02g btto 57 Náušnice - kruhy Kč zlato zdobené rytým geometrickým motivem, značeno puncovní značkou čejka 4, šedesátá léta minulého století ryzost zlata 14K, hmotnost 3,04g 58 Souprava brož a visací náušnice v etuji Kč zlato zdobené šesti říčními perličkami a třemi zelenými kameny (beryl?), značeno puncovní značkou liška, puncovní úřad Vídeň, krásné biedermeier provedení, ryzost zlata 14K, hmotnost 10,62g btto 59 Řetízek - wallis Kč zlato žluté, značeno platnou zásobní puncovní značkou, ryzost zlata 565/1000, hmotnost 12,81g, délka 40cm 60 Brož obdélníkového tvaru Kč zlato bílé, osazené zeleným berylem a dvěma diamanty s briliantovým brusem, značeno puncovní značkou lvíček 4, provedení ve stylu ARTDEKO, ryzost zlata 14K, hmotnost 5,51g btto, brilianty cca 2 x 0,05ct _ 14 _

15 OBRAZOVÁ ČÁST položky Chmielinski Wladyslaw T. ( ) "Ze zimní Varšavy" Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, sytý akvarel, signováno, nedatováno, mimořádně kvalitní malířská a kreslířská práce, vzadu upřesnění "Ulica Nowomieska",špičková úroveň, 24,5 x 34,5 (26,5 x 36,5) Chmielinski Wladyslaw T. polský malíř, narozen ve Varšavě, uváděn ve světových katalozích 62 Mareš Dominik (1972-) "Domy" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 2007, vzadu rovněž název, autor patří mezi významné české současné moderní malíře, rám je tvořen přeložením plátna přes 6cm hluboký blind rám, skvělá vánoční nabídka, 50 x 30 Na našich dalších aukcích budeme postupně nabízet sbírku obrazů tohoto autora, jeho obrazy větších rozměrů dosahují cen přes Kč Mareš Dominik pracuje v pražském ateliéru RANNÝ ARCHITECS, realizoval široké spektrum výstav, svými obrazy zařizoval interiér Bank of Namur v Belgii, v roce 1996 interiér Investiční a poštovní banky, 11 jeho obrazů tvoří stálou výstavu ve foyer, další úspěchy viz Slovník Chagall 63 Mareš Dominik (1972-) "Chlap s gul'ami" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 2007, vzadu rovněž název, autor patří mezi významné české současné moderní malíře, rám je tvořen přeložením plátna přes 6cm hluboký blind rám, skvělá vánoční nabídka, 50 x Slavíček Jan ( ) "Zátiší s bustou a kytarou" Kč mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1932, jsme přesvědčeni o pravosti, nemůžeme však autorství garantovat, kupec si může dohodnout lhůtu na ověření obrazu u svého znalce, velmi zajímavá práce, kvalitní rám starozlaté barvy, 41 x 55 (50,5 x 65) Slavíček Jan malíř krajin a zátiší, významný český malíř, narozen v Praze, syn Antonína Slavíčka, sám slavný a vyhledávaný malíř, studia na pražské akademii u Preislera, Nechleby, Švabinského, Nejedlého, člen spolků Umělecká beseda, SVU Mánes, Svaz čs. výtvarných umělců, Říjen, řada výstav domácích i zahraničních, bohaté zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie (Toman, Lexicon of the CVA) 65 Procházka Josef ( ) "Postavy na břehu rybníka s vysokým nebem" Kč olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, datováno vzadu v dedikaci 1961, práce významného českého krajináře 37 x 27 (47,5 x 37,5) Procházka Josef vynikající malíř krajinář, studia na pražské akademii u profesora Nejedlého, řada výstav, hodně jeho obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 66 Hauptmann - Sedláček Jaromír (1899-) "Valašská krajina o žních" Kč mistrovský olej na dřevě, signováno, nedatováno, krásná krajinářská práce žáka Josefa Ullmanna, 49 x 71,5 (61 x 83) Hauptmann - Sedláček Jaromír malíř, krajinář a ilustrátor, narozen v Praze, žák Josefa Ullmanna, absolvent české vysoké školy technické v Praze, studijní cesty po Francii, Itálii, Belgii a Německu (Toman, Slovník Chagall) 67 Fischerová - Kvěchová Marie ( ) "Děti sledující loutkové divadlo" Kč mistrovská galerijní barevná litografie, signováno v desce monogramem MFK, rámováno v paspartě a zaskleno, krásný sběratelský kus, výborný vánoční dárek, ve výřezu 35 x 40,5 (56,5 x 61) Fischerová - Kvěchová Marie malířka, ilustrátorka, kreslířka, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesora Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií lidových krojů a další skvělé práce, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži (Toman, Slovník Chagall) _ 15 _

16 Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na 68 Světlík Eduard ( ) "Valašská krajina v létě" Kč mistrovský olej, signováno, nedatováno, krásný panoramatický pohled na krajinu, velmi kvalitní široký rám v barvě dřeva 71 x 98 (87,5 x 112) Světlík Eduard malíř, sochař, odborný učitel v Kroměříži, narozen v Přerově, studia na pražské AVU u prof. Nejedlého a Jana Zrzavého v Olomouci, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, kolekce jeho obrazů byla ve Spořitelně města Kroměříž, v roce 1955 byl zastoupen na III. Přehlídce československého výtvarného umění, katalog výstavy vydal Svaz československých výtvarných umělců (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, katalog Muzea umění Olomouc) 69 neznámý autor "Alegorie barokní krásy a hojnosti" Kč dva reprezentativní mistrovské oleje na plátně, signum nenalezeno, 18/19. století, velké párové obrazy do reprezentativního interiéru, patrně Benátky, Itálie, skvělá nabídka, každý 100 x 130 (115 x 148) 70 Roos Philip Peter (Rosa di Tivoli) ( ) "Pastýřská scéna v krajině kolem Říma" Kč mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signum nenalezeno, malíř svá díla prakticky nesignoval, kolem roku 1690, mimořádně luxusní umělecký ručně řezaný dřevěný rám - tak zvaná florentinská řezba, vysoce umělecky působivý vynikající celek, nediskutovatelná galerijní hodnota, skvělá vánoční nabídka, 64,5 x 77,5 (100 x 114) K obrazu je přiložena složka s fotografiemi obrazu a kopie textu o autorovi ze slovníku Bénézit a ze slovníku Vollmer. Například autorova "Pastýřská scéna mezi ruinami", olej na plátně, rovněž nesignován, byla prodána 27. května 1999 v Bordeaux za dolarů, tedy cca za 2 miliony Kč (viz ADEC 2000, str. 2151) Roos Philip Peter (Rosa di Tivoli) uváděn ve světových katalozích 71 Vlodek Ladislav ( ) "Krásná dívka v kroji" Kč velký mimořádně kvalitní mistrovský pastel vysoké galerijní hodnoty, signováno, třicátá léta minulého století, mohutný široký umělecký rám, impozantní celek, obraz je pod sklem, ve výřezu 87 x 57 (126,5 x 101) Tento obraz byl vydražen v naší 79. aukci v Brně za částku Kč, nový majitel nechal obraz vyčistit, dal mu nový větší a širší umělecký rám, z finančních důvodů dal obraz do vánoční aukce Vlodek Ladislav malíř, grafik, sochař, narodil se v Ostravě, zemřel v Hranicích na Moravě, žil ve Spojených státech, studoval na Chicago Academy of Fine Arts v oddělení figurální kresby, po návratu do Čech žák Mařatky a Štipla na UMPRUM v Praze, v Lexiconu řada výstav z období čtyřicátých až šedesátých let, v roce 1997 byla uspořádána posmrtná výstava v Teplicích nad Bečvou a v Hranicích na Moravě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 72 Burpiak J.M. "Rodina průmyslníka z Ostravy" Kč monumentální reprezentativní olej na plátně, signováno, vzadu na štítku datováno 189? (poslední číslice nepřečtena) a místo M Ostrau (Moravská Ostrava) a opět jméno autora, autorem je patrně sudetský Němec, obraz má dokumentační i uměleckou hodnotu, 100 x 120 (124 x 143) Majitel tento obraz již nabízel na našich aukcích v roce 2009 za Kč a v roce 2010 za Kč, nyní je pro vánoční aukci cena pouze Kč, skvělá nabídka 73 neznámý autor "Plachetnice na moři" Kč velký mistrovský olej na plátně, přelom 20. a 21. století, luxusní umělecký rám holandského typu, obraz je nabízen prakticky za cenu rámu, mimořádná nabídka, 91 x 121 (121,5 x 151,5) Tento obraz byl malován pro dekoraci reprezentativních místností - zámků, jednacích síní, restaurací apod. Párová k položce č neznámý autor "Naloďování plachetnic" Kč velký mistrovský olej na plátně, přelom 20. a 21. století, luxusní umělecký rám holandského typu, obraz je nabízen prakticky za cenu rámu, mimořádná nabídka, 91 x 121 (121,5 x 151,5) Tento obraz byl malován pro dekoraci reprezentativních místností - zámků, jednacích síní, restaurací apod. Párová k položce č. 73 _ 16 _

17 75 Placatka Ladislav ( ) "Věže měst" Kč velký mimořádný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, vzadu štítek Díla s cenou Kčs, což je dnes adekvátně Kč, stěžejní práce plná jinotajů, rébusů a tajuplností, vysoce reprezentativní, 200 x 160 (213 x 172,5) Pod názvem Město se patrně skrývá univerzální město složené z věží měst ČR a dále je zde šifrované poselství. Dílo patří k tomu nejlepšímu, co autor vytvořil Placatka Ladislav pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady na AVU v Praze, původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manželka, je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času" (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web: Informační systém abart) 76 neznámý autor "Lovecké zátiší - lovečtí psi, puška, ulovená zvěř" Kč velký mistrovský olej na plátně, nesignováno, přelom 20. a 21. století, luxusní umělecký rám zlaté barvy, obraz je nabízen prakticky v ceně adjustace, skvělá nabídka, 121,5 x 91,5 (143 x 112,5) Tento obraz byl malován pro vysoce kvalitní dekoraci reprezentativních místností jako jsou zámky, špičkové restaurace, společenské sály, myslivecké interiéry apod. 77 neznámý autor "Pijácká scéna - Dva muži a dívka" a "Pijácká scéna - Čtení dopisu" Kč mimořádně kvalitní mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel a kvaš, signum nenalezeno, přelom 18. a 19. století, dva párové komorní obrazy v luxusních dobových zlacených rámech, zaskleno, skvělá nabídka, každý 23 x 18 (31,5 x 26) Cena za oba za oba obrázky 78 Mervart Augustin ( ) "Zima na Valašsku" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1935, vzadu na blind rámu špatně čitelné razítko: Vystaveno XVIII výstava Goltzova Tvrz, evidenční číslo 74, mistrovská galerijní práce, spolu s rámem VELKÝ reprezentativní celek, 100 x 123 (113 x 135) Mervart Augustin významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) 79 Schneiderka Alois ( ) "Tři králové na Soláni" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1941, na bohatě vyřezávaném rámu kovový štítek se jménem autora, na blind rámu informace o obraze, velká mistrovská galerijní práce, reprezentativní, 70 x 105 (101 x 129) Patří mezi nejlepší práce autora Schneiderka Alois významný moravský malíř první poloviny 20. století, narozen v Křivé - okres Vsetín, žák Hynaise a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále v Paříži u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Lexicon of the CVA) 80 Ullmann Josef ( ) "Krajina při západu slunce" Kč olej na plátně, velká mistrovská práce, signováno, datováno vzadu 1907, na blind rámu uveden majitel obrazu a jeho adresa, na rámu kovový štítek se jménem autora, krásná reprezentativní malba, 89 x 114 (111 x 136) Ullmann Josef vynikající malíř, studia v Mnichově, pražská akademie u Julia Mařáka, spolu s Kalvodou a Kavánem jeden z hlavních představitelů Mařákovy krajinářské školy, člen SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii, několik monografií o tomto malíři (Toman, Lexicon of the CVA) NEOBRAZOVÁ ČÁST položky Váza Kč bílý porcelán, tvaru kvádru, uvnitř glazovaný, vně zdobený vlnkami, značeno ROSENTHAL STUDIO LINE, signováno modelérem Martin Frger, Německo, kolem roku1960, unikátní sběratelský, funkční i muzeální kus, výborný stav výška 30cm, základna 10 x 10cm Pochází ze sbírky moderního designu 20. století Pro vánoční aukci slevněno z Kč na Kč _ 17 _

18 82 Vázička Kč porcelán bílý zdobený světlehnědými obdélníky a linkou, značeno modrou značkou pod polevou N s korunkou, půdorys osmiúhelník, nahoře se zužuje do obdélníkového tvaru, kolem roku 1965, výška 14cm, půdorys 10 x 10cm Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 83 Vázička ve tvaru pomačkaného sáčku Kč porcelán hnědý, značeno ROSENTHAL, slavný model moderního designu, Německo, kolem roku 1965, výborný stav výška 10,5cm, základna kosodélníku 8 x 5cm Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 84 Váza velká kvádrovitá Kč majolika modře glazovaná, ve spodní části horizontální plastický dekor a rozpíjené glazury, značeno MADE IN GERMANY 341, Německo po roce 1950, výborný stav, výška 26cm, základna 10 x 10 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 85 Váza válcovitá Kč sklo čiré přejímané rubínovým, broušené, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 26cm, průměr cca 12cm 86 Vázička na jeden květ ve tvaru džbánku na patce Kč sklo opálové bílé mléčné vrstvené červeným, na jedné straně značeno OPALINA FIORENTINA, Itálie, druhá polovina minulého století, zajímavý sbírkový kus, výška 27cm, průměr 10cm Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 87 Váza rozšiřující se z elipsovité podstavy Kč porcelán bílý zdobený zlatou linkou, značeno WUNSIEDEL BAVARIA, moderní design pod vlivem Expo 58, Německo, druhá polovina minulého století, funkční, sběratelský i muzeální kus, výborný stav výška 19cm, základna elipsa 6 x 8cm, horní otvor elipsa 9 x 17cm Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 88 Váza válcovitá Kč porcelán bílý zdobený vertikálními žlábky, značeno špatně čitelně vtlačovanými čísly, vzácně se vyskytující design, patrně ateliér, pod vlivem Expo 58, výborný stav, výška 21cm, průměr 10cm Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 89 Váza kvádrovitá Kč sklo čiré těžké olovnaté, zabrušované, Čechy, kolem roku 1970, krásný kus moderního skla, výška 20cm, základna 10 x 10cm Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 90 Stojan na vánoční stromek Kč železo zdobené malovanými postavami tří skřítků, Čechy, 19. století, každý ze tří trpaslíků tvoří opěrný podstavec, podle našeho názoru je stojan určený na stromek do výšky 180cm, funkční, sběratelská i muzeální položka - rarita výška stojanu 22,5cm, průměr otvoru na stromek 2,6cm, průměr podstavy 36cm 91 Kominík pro štěstí Kč hlava a ruce z bakelitu, tělo vycpávka a textil, postavička je na čtvercovém dřevěném podstavci, Čechy, kolem roku , sběratelská rarita patřící do sbírky panenek, výška 46cm 92 Hlava Římanky velká Kč keramika bíle glazovaná, kolem roku 1925, patrně šlo o ozdobu knihovny nebo krbu, velmi kvalitní provedení, snad ateliérová práce, krásný reprezentativní sběratelský porcelán, výborný stav, výška 50cm, šířka 34cm Pro vánoční aukci slevněno z Kč na Kč 93 Talíř ozdobný závěsný Kč porcelán ručně malovaný motivem "Jelen u horského jezera" značeno HUTSCHENREUTHER, signováno malířem V.A. Langhammer, vzadu signatura s německým názvem "Hirsch am Bergsee", signováno rovněž pod malbou, Německo, kolem roku 1965, rarita, vhodný dárek, průměr 24,5cm _ 18 _

19 94 Forma na bábovku tzv. ořech Kč měď, velmi dekorativní, Čechy, kolem roku 1820, stav odpovídá používání, možno zavěsit, muzeální kus výška 31cm, šířka 19,5cm Pro vánoční aukci slevněno z Kč na Kč 95 Plastika "Hlava ženy v plachetce a sepnuté ruce" Kč keramika barevně glazovaná, značeno vtlačenou značkou OESLAU u Coburgu, dále vtlačený monogram H.M., Hummel a vtlačená čísla 13 a 22, první polovina minulého století, výška 20 cm 96 Filmová kamera na 8mm film Kč značeno CINÉ - KODAK EIGHT model 20, MADE IN U.S.A. BY EASTMAN KODAK CO. ROCHESTER N.Y., zachovalý přístroj, funkční, sběratelský kus, výška 12cm, délka 16cm, hloubka 3,5cm 97 Filmová kamera na 8mm film Kč značeno A8LLA MEOPTA, velmi dobrý stav, funkční, sběratelský kus, výška 14,5cm, délka i s objektivy 19cm, hloubka 4cm 98 Filmová kamera Kč značeno PATHÉ MOTOCAMERA, na objektivu D.R.P. Dr. Rudolph Hugo Meyer & Co - Görlitz Nr , zachovalá, funkční, krásný sběratelsky vzácný kus, výška 13cm, délka 13cm, hloubka 7cm 99 Filmová promítačka na 8mm film Kč značeno SOMET made in Czechoslovakia, chybí napínací ramínko, u elektroinstalace nutná revize výška 34cm, délka 16cm, hloubka 10cm 100 Fotoaparát Kč značeno LEICA, objektiv Leitz Elmar 1:3,5 F=50mm, číslo 62176, funkční, stav dobrý, skvělá nabídka pro sběratele i milovníky fotografování, výška 7cm, délka 13,2cm, hloubka i s objektivem 4,5cm OBRAZOVÁ ČÁST položky Žižka Jiří ( ) "Dva dívčí akty na pláži" Kč mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1995, výborná práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, práce vychází z kubismu, 40 x 50 (51,5 x 61,5) Žižka Jiří malíř, ilustrátor, jehož obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl žákem Karla Součka a Paderlíka na AVU v Praze, v malbách s oblibou zobrazoval ženské tělo ve všech podobách, s vlídností a něhou maloval děti, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA (Slovník Chagall) 102 neznámý autor "Zátiší s květy, hlemýždi a ještěrkou" Kč mistrovský olej na plátně, nesignováno, zdařilá kopie námětu z období přelomu 16. a 17. století, široký zdobný zlacený rám, originál by dnes stál cca 1 milion korun, zdařilá kopie podstatně méně, 50 x 40 (66 x 56) 103 Ladvenica Ján ( ) "Kováč Wieland" Kč mistrovská kombinovaná technika - pastel, akvarel, kvaš, tempera, scénický návrh pro stejnojmennou hru J.L. Belly, signováno, datováno 1943, jde o návrh pro scénu slovenského Národního divadla v Bratislavě, ve kterém autor dělal šéfa výpravy, poškozený rám, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, 49 x 68 (61 x 80) Pochází z velké slovenské sbírky Ladvenica Ján malíř, grafik, scénický výtvarník, narodil se i zemřel v Bratislavě, žák umělecko průmyslové školy v Budapešti, šéf výpravy Slovenského Národního divadla (Toman) _ 19 _

20 104 Ladvenica Ján - připsáno ( ) "Tajuplná noc" Kč mistrovský galerijní pastel, scénický návrh pro scénu slovenského Národního divadla v Bratislavě, kde autor dělal šéfa výpravy, nesignováno, kolem roku 1940, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám známo, ke které hře byl návrh určen, 42 x 59,5 (51,5 x 69,5) Pochází z velké slovenské sbírky 105 neurčeno "Tanečnice v orientu Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, tempera, signováno nečitelně, datováno pod rámem patrně 1937, jde opět o mistrovský scénický návrh patrně rovněž pro Národní divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám známo, ke které hře byl návrh určen, rámováno, zaskleno 35 x 57 (42 x 64) Pochází z velké slovenské sbírky 106 neurčeno "Terasy v orientu Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, tempera, signováno nečitelně, datováno pod rámem patrně 1937, jde opět o mistrovský scénický návrh patrně rovněž pro Národní divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám známo, ke které hře byl návrh určen, rámováno, zaskleno 35 x 57 (42 x 64) Pochází z velké slovenské sbírky 107 neurčeno "Scéna před středověkou hospodou" Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, akvarel, tempera, signováno nečitelně, datováno 1938, jde opět o mistrovský scénický návrh patrně rovněž pro Národní divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám známo, ke které hře byl návrh určen, rámováno, zaskleno 32 x 54 (38,5 x 60) Pochází z velké slovenské sbírky 108 Ladvenica Ján ( ) "Paluba plachetnice pod hradem" Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, tempera, nesignováno, kolem roku 1940, scénický návrh pro Národní divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám známo, ke které hře byl návrh určen 24 x 44 (30,5 x 50,5) Pochází z velké slovenské sbírky 109 Ladvenica Ján ( ) "Stromy u bočního vchodu do hradu" Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, tempera, nesignováno, kolem roku 1940, scénický návrh pro Národní divadlo v Bratislavě, velká umělecká, galerijní i dokumentační hodnota, není nám známo, ke které hře byl návrh určen 24 x 44 (30,5 x 50,5) Pochází z velké slovenské sbírky 110 Sklenář Zdeněk ( ) "Vánoční kapr" Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, kvaš, pastel, signováno, datováno vánoce 1965, dedikace Rudolfu Burdovi, luxusní adjustace v umělecké paspartě a v kvalitním rámu francouzského typu, krásný sbírkový a galerijní celek ve výřezu 32 x 20 (68 x 53) Sklenář Zdeněk významný český moderní malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, narozen v Leštině u Zábřehu na Moravě, studium na UMPRUM v Praze u Hofbauera, Kratochvíla, Bendy, člen SVU Mánes, od roku 1973 zasloužilý umělec, zastoupen v řadě světových galerií včetně Národní galerie Praha, v Lexiconu obšírný výčet výstav, ocenění, literatury o tomto umělci (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 111 Hložník Vincent ( ) "Utrpení" Kč mistrovská tempera na kartonu, signováno, datováno 1968, na blind rámu informace o obraze, 30,5 x 60 (47 x 77) Hložník Vincent malíř, grafik, studoval na UMPRUM v Praze, i když se uvádí, že studoval v oddělení monumentální malby u profesora F. Kysely a J. Nováka, v autorově monografii je zdůrazněno, že Hložník studoval kresbu a malbu u F. Kysely a po jeho smrti u J. Nováka, jako pedagog působil na VŠVU v Bratislavě, kde vedl oddělení volné grafiky a ilustrace, široký výčet výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, Slovenské národní galerii v Bratislavě a v řadě dalších (Toman, Slovník Chagall) _ 20 _

KATALOG 108. AUKCE OSTRAVA 17. 6. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 108. AUKCE OSTRAVA 17. 6. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 108.

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V NEDĚLI 15. ÚNORA 2015 OD 11 HODIN POŘÁDÁ

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

KATALOG 96. AUKCE 21. 12. 2008 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 12 Hyper 2

KATALOG 96. AUKCE 21. 12. 2008 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 12 Hyper 2 BAJKY STARÉHO ČIPU 12 Hyper 2 Jeden starý textový editor byl tak naštvaný na celý svět, že se rozhodl napsat na příslušné instituce pár anonymních dopisů. Když nedostal do třiceti dnů odnikud odpověď,

Více

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 80.

Více

Číslo 1 au 580 1 3,30 2 700,00 Kč au 580 1 3,30 prsten briliant 2 ks cca 0,1 ct., 1 ks rubín

Číslo 1 au 580 1 3,30 2 700,00 Kč au 580 1 3,30 prsten briliant 2 ks cca 0,1 ct., 1 ks rubín Číslo 1 au 580 1 3,30 2 700,00 Kč C-342/31 au 580 1 3,30 prsten briliant 2 ks cca 0,1 ct., 1 ks rubín Číslo 2 ag 800 1 101,25 1 300,00 Kč C-289/2 ag 800 1 101,25 hodinky kapes. Tříplášt. Zn. Omikron, mírně

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

KATALOG 101. AUKCE 4. 7. 2010 OSTRAVA. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 101. AUKCE 4. 7. 2010 OSTRAVA. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá 101. aukci

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Mgr. Petr Zapletal, IČ: 019 18 893, se sídlem Praha 7, Argentinská 38, PSČ: 170 00

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Mgr. Petr Zapletal, IČ: 019 18 893, se sídlem Praha 7, Argentinská 38, PSČ: 170 00 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Mgr. Veronika Jakubovská, soudní exekutor, se sídlem Česká 325, 284 01 Kutná Hora, Česká republika tel.: 327516790, email: podatelna@exekutorkh.cz, DS: am3hpeq č. j. 192 EXD

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

FRANC R&I s.r.o. Nabízíme komplexní servis od návrhu vašeho loveckého pokoje až po jeho plné vybavení v loveckém stylu. Nabízíme kvalitu a účelnost!

FRANC R&I s.r.o. Nabízíme komplexní servis od návrhu vašeho loveckého pokoje až po jeho plné vybavení v loveckém stylu. Nabízíme kvalitu a účelnost! FRANC R&I s.r.o. preparace loveckých trofejí návrhy loveckých interiérů výroba loveckého nábytku z paroží a doplňků Vážení přátelé lovu a myslivosti, dovolte abychom Vám v krátkosti představili náš výrobní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

JIŘÍ PEŠKA (13.6.1942-18.1.2009) matematik, softwarový expert, humorista

JIŘÍ PEŠKA (13.6.1942-18.1.2009) matematik, softwarový expert, humorista BAJKY STARÉHO ČIPU 18 Květy blbosti Nebylo zbytí a nedalo se nic dělat. Blbost se rozhodla vydat své plody, proto musela vykvést. Nemnozí z toho byli zdrceni, zděšeni a v depresi, neboť si povšimli, že

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

KATALOG 98. AUKCE 18. 10. 2009 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 24 Test

KATALOG 98. AUKCE 18. 10. 2009 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 24 Test BAJKY STARÉHO ČIPU 24 Test Pracovníci společnosti Srovnání & syn, spol. s r.o. dlouhodobě porovnávali zprávy přenášené dvěma typy telefonů: Exclusiv (cena 159 990 Kč) a Primitiv (cena 13 Kč). Výsledky

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ březen 2015 KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ prodejní benefiční výstavy pro Amelii v galerii KusKovu Výtěžek z prodeje bude použit na podporu bezplatných služeb Amelie, o.s. Radka Jandová věnovala Amelii pět

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

KATALOG 71. AUKCE BRNO 28. 11. 2010. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 71. AUKCE BRNO 28. 11. 2010. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace staroţitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 71.

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

T9.1-x Prostírání - set 100 Kč

T9.1-x Prostírání - set 100 Kč Ceník výrobků O.s. Okna Dostává se Vám do rukou ceník výrobků Chráněných dílen "Okénko" na tvorbě výrobků se podíleli lidé s tělesným, mentálním, zdravotním nebo kombinovaným. Jakýkoliv nabízený výrobek

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk Zakázkový potisk fotopotisk Puzzle obrázek z vlastní fotografie Puzzle obrázek z vlastní fotografie PUZZLE Puzzle obrázek formát dílky rozměr cena Kč A01 3404 152 x 102 cm 1996, A0 1748 102 x 78 cm 1146,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz nabídka dárkových předmětů: http://.medievum.cz 1. historická keramika: Keramika má velmi dobré termoizolační vlastnosti. Nápoj si v ní uchová dlouho svou teplotu. produkt: Pohár katalogové číslo: KE001

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř.

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Prostudujte menu Jak dražit a Všeobecné podmínky. Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu, evidenci SJM a SV. Pečlivě vyplněný

Více

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE. Rozměry H x L x D x Ø (cm) Obrázek Kód Název Kategorie, Barva, Doplňky. Povrchová úprava, Popis

TECHNICKÉ ÚDAJE. Rozměry H x L x D x Ø (cm) Obrázek Kód Název Kategorie, Barva, Doplňky. Povrchová úprava, Popis INTERIÉROVÝ NÁBYTEK 20-1001 DVORAK Konferenč.stolek - rám, Grafit Deska - dřevo VIVA 18-6000, MARIA 18-6001 H:42 L:72,5 D:72,5 Interierová úprava. 20-1002 DVORAK Jídelní stůl - rám čtvercový, Grafit Deska

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

KATALOG 100. AUKCE 18. 4. 2010 OSTRAVA. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 100. AUKCE 18. 4. 2010 OSTRAVA. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace staroţitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá 100. aukci

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika So u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012], mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/Ha/TR/2011 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČ: 26159678 se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 zapsaný v

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace.

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 52-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř.

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Prostudujte menu Jak dražit a Všeobecné podmínky Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu, evidenci SJM a SV. Pečlivě vyplněný

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A číslo jednací: 125 EX 697/09-71 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorský úřad Český Krumlov, pověřený provedením exekuce usnesením ze dne 6.8.2009, č.j.: 17Nc 2637/2009-3,

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej stavebních pozemků v obci Písek č. j: 632/2013-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované aukce. Den konání aukce se

Více

obrázky dětských autorů

obrázky dětských autorů obrázky dětských autorů 1.Barevné ladění 2. Drak 3.Duha 4. Jablko 5. Den s beruškou 6. Koník 7. Magický strom 8. Pejsek 9. Podzim 10. Podzimní skřítek 11. Rukavice 12.Slunce v duze 13. Duhové srdce 14.

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s.

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC90o. s., Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc-Topolany DOBROČINNÁ VÝTVARNÝCH AUKCE D Ě L Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC 90 o.s., Nedbalova36/27, 77900Olomouc Topolany POŘÁDÁ

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/IS/BTS/2008 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČO: 26 15 96 78 se sídlem: Praha 10-Vinohrady, Dykova 53/10, PSČ 101 00 zapsaný

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 Břevnov Telefon: +420 277 278 800 E-mail: epodatelna@euprahazapad.cz www.euprahazapad.cz DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: Sídlo: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více